of 79 /79
Badania podstawowe esencją nauki

Badania podstawowe esencją nauki - pum.edu.pl · Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powołana do finansowania badańpodstawowych realizowanych w formie

  • Author
    vuminh

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Badania podstawowe esencją nauki - pum.edu.pl · Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki -...

Badania podstawowe esencj nauki

Plan prezentacji

2

1. Narodowe Centrum Nauki struktura i dziaanie

2. Konkursy NCN

3. Ocena wnioskw

4. Sekcje wniosku rda niepowodze

5. Rzetelno naukowa

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki - agencja wykonawcza powoana do

finansowania bada podstawowych realizowanych w formie projektw

badawczych, stypendiw doktorskich i stay po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora

BADANIA PODSTAWOWE - to prace eksperymentalne lub teoretyczne

podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach

zjawisk i obserwowalnych faktw, bez nastawienia na bezporednie

zastosowanie komercyjne.

Wnioski w oczywisty sposb aplikacyjne, nie mog by finansowane

przez NCN

3

Rada i Dyrektor NCN

Rada NCN

okrela grupy dyscyplin, w ramach ktrych s ogaszane

i przeprowadzane konkursy na realizacj projektw

badawczych (tzw. panele dyscyplin),

okrela warunki konkursw,

powouje czonkw zespow ekspertw odpowiedzialnych

za ocen wnioskw.

4

Dyrektor NCN

zarzdza i gospodaruje finansami Centrum,

nadzoruje wykonywanie zada przez NCN,

odpowiada za wspprac midzynarodow,

reprezentuje Centrum na zewntrz,

dokonuje czynnoci prawnych w imieniu Centrum.

Panele dyscyplin NCN

5

HS Nauki Humanistyczne,

Spoeczne i o Sztuce

HS1

Fundamentalne pytania o natur

czowieka i otaczajcej go

rzeczywistoci

HS2 Kultura i twrczo kulturowa

HS3 Wiedza o przeszoci

HS4 Jednostka, instytucje, rynki

HS5Prawo, nauki o polityce, polityki

publiczne

HS6 Czowiek i ycie spoeczne

ST Nauki cise i Techniczne

ST1 Nauki matematyczne

ST2 Podstawowe skadniki materii

ST3 Fizyka fazy skondensowanej

ST4 Chemia analityczna i fizyczna

ST5 Synteza i materiay

ST6Informatyka i technologie

informacyjne

ST7Inynieria systemw i

telekomunikacji

ST8 Inynieria procesw i produkcji

ST9Astronomia i badania

kosmiczne

ST10 Nauki o Ziemi

NZ Nauki o yciu

NZ1Podstawowe procesy yciowe na

poziomie molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3 Biologia na poziomie komrki

NZ4Biologia na poziomie tkanek,

narzdw i organizmw

NZ5 Choroby niezakane ludzi i zwierzt

NZ6Immunologia i choroby zakane

ludzi i zwierzt

NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne

NZ8Podstawy wiedzy o yciu na

poziomie rodowiskowym

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o yciu

Pomocnicze okrelenia

identyfikujce

6

NZ5 Choroby niezakane ludzi i zwierzt

NZ5_1 Etiologia chorb czowieka

NZ5_2 Etiologia chorb zwierzt

NZ5_3 Patogeneza chorb czowieka

NZ5_4 Patogeneza chorb zwierzt

NZ5_5 Diagnostyka chorb czowieka

NZ5_6 Diagnostyka chorb zwierzt

NZ5_7 Leczenie chorb czowieka

NZ5_8 Leczenie chorb zwierzt

NZ5_9 Inne zagadnienia pokrewne

NZ Nauki o yciu

NZ1Podstawowe procesy yciowe na

poziomie molekularnym

NZ2 Genetyka, genomika

NZ3 Biologia na poziomie komrki

NZ4Biologia na poziomie tkanek,

narzdw i organizmw

NZ5 Choroby niezakane ludzi i zwierzt

NZ6Immunologia i choroby zakane

ludzi i zwierzt

NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne

NZ8Podstawy wiedzy o yciu na

poziomie rodowiskowym

NZ9 Podstawy stosowanych nauk o yciu

Plan prezentacji

7

1. Narodowe Centrum Nauki struktura i dziaanie

2. Konkursy NCN

3. Ocena wnioskw

4. Sekcje wniosku rda niepowodze

5. Rzetelno naukowa

8

Po uzyskaniu stopnia doktora rozmowy kwalifikacyjne jako 3 stopie oceny

SONATINA na projekty badawcze dla osb z tytuem doktora do 3 lat po

obronie z obowizkowym staem naukowym w orodku zagranicznym

SONATA na projekty badawcze prowadzone przez osoby rozpoczynajce

karier naukow, ktre uzyskay stopie naukowy doktora 2-7 lat przed

rokiem wystpienia z wnioskiem.

SONATA BIS na projekty badawcze majce na celu powoanie nowego

zespou naukowego, realizowane przez osoby posiadajce stopie naukowy

lub tytu naukowy, ktre uzyskay stopie naukowy doktora

od 5 do 12 lat przed rokiem wystpienia z wnioskiem

Konkursy NCN

PRELUDIUM na projekty badawcze realizowane przez osoby

rozpoczynajce karier naukow nieposiadajce stopnia naukowego

doktora

ETIUDA na finansowanie stypendiw doktorskich dla osb z otwartym

przewodem doktorskim

9

10

MINIATURA na pojedyncze dziaania naukowe

OPUS na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia

aparatury naukowo-badawczej niezbdnej do realizacji tych projektw

HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach wsppracy

midzynarodowej

MAESTRO na projekty badawcze realizowane przez dowiadczonych

naukowcw, majce na celu realizacj pionierskich bada naukowych

TANGO na wsparcie praktycznego wykorzystania wynikw bada

podstawowych

UWERTURA na stae w zagranicznych zespoach naukowych

realizujcych granty ERC

Harmonia

Maestro

Uwertura

Tango

Wsppraca midzynarodowa

HARMONIA WIELOSTRONNA DWUSTRONNA

ERA-NET Germany (DFG)

J Joint Programmes Litwa

Science Europe

11

Wsppraca midzynarodowa

NCN uczestniczy w pracach midzynarodowych konsorcjw:

NAUKI O YCIU

PIRE Partnerships for International Research and Education (NSF)

JPI-EC-AMR Initiative on Antimicrobial Resistance

ERA-CAPS ERA-Net for Coordinating Action in Plant Sciences

POLONEZ konkurs dla naukowcw przyjedajcych z zagranicy

BALLADA? wsppraca midzynarodowa z Litw

12

Harmonogram konkursw NCN

Rodzaj konkursu Ogoszenie do: Skadanie wnioskw do: Rozstrzygnicie do:

SONATINA 1

ETIUDA 5

UWERTURA 1

15 grudnia 2016 22 marca 2017 15 wrzenia 2017

OPUS 13

PRELUDIUM 13 15 marca 2017 16 czerwca 2017 15 grudnia 2017

SONATA 13

SONATA BIS 7

HARMONIA 9

MAESTRO 9

14 czerwca 2017 15 wrzenia 2017 15 marca 2018

OPUS 14

PRELUDIUM 1415 wrzenia 2017 15 grudnia 2017 15 czerwca 2018

SONATINA 2

UWERTURA 2

ETIUDA 6

TANGO 3

15 grudnia 2017 15 marca 2018 wrzenia 2018

13

14

PRELUDIUM

projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynajce karier

naukow, ktre jeszcze nie uzyskay stopnia naukowego doktora

Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesicy

Maksymalna wysoko finansowania: 60 tys. z na kade 12 miesicy

Maksymalne wynagrodzenie kierownika grantu: 1500 z miesicznie

Maksymalna liczba wykonawcw: 3 osoby (tylko jeden samodzielny

pracownik naukowy bdcy opiekunem naukowym)

Beneficjentem rodkw finansowych nie moe by opiekun naukowy

Zakup aparatury naukowo-badawczej do 20% wysokoci wnioskowanych

rodkw

Brak moliwoci przyznawania stypendiw oraz zatrudnienia

na stanowisku typu post-doc.

PRELUDIUM kryteria oceny

15

OCENA DOROBKU WYKONAWCW PROJEKTU 20%, w tym:

ocena dorobku kierownika projektu 10%

ocena dorobku opiekuna naukowego 10%

OCENA PROJEKTU 80%, w tym:

ocena poziomu naukowego projektu 60%

ocena charakteru nowatorskiego oraz wpywu projektu na rozwj

dyscypliny naukowej 15%

ocena moliwoci wykonania 5%

ocena moliwoci wykonania 5%Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do

przedmiotu i zakresu bada s uzasadnione?

Wniosek moe by odrzucony, jeli koszty nie s uzasadnione.

16

ETIUDA (stypendia doktorskie)

dla osb rozpoczynajcych karier naukow nieposiadajcych stopnia

naukowego doktora, ktre wszczy przewd doktorski lub zobowizuj si

do otwarcia przewodu doktorskiego do 30 czerwca danego roku

Tytu wniosku musi by zgodny z tematem pracy doktorskiej

Okres otrzymywania stypendium 6 - 12 miesicy

Okres trwania stau zagranicznego 3 - 6 miesicy

Obrona pracy doktorskiej w terminie do 12 miesicy po zakoczeniu

pobierania stypendium

Stypendium doktorskie: 4 500 z miesicznie

rodki na pobyt w zagranicznym orodku naukowym: 9 000 z

miesicznie skorygowane o wskanik dla danego kraju

rodki na koszty podry w zryczatowanej kwocie od 1000 do 10 000 z

Uzyskanie stopnia naukowego doktora w trakcie pobierania stypendium

powoduje przerwanie wypaty stypendium, ale nadal konieczne jest

odbycie stau zagranicznego (do 12 miesicy od wypaty ostatniej transzy

stypendium)

ETIUDA kryteria oceny

17

I ETAP

osignicia naukowe wnioskodawcy 40%

ocena jakoci prowadzonych bada 30%

zasadno wyboru miejsca stau zagranicznego 30%

II ETAP

ocena prezentacji wniosku 0-10 pkt (50% oceny kocowej)

ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 0-10 pkt (50% oceny

kocowej)

SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynajcekarier naukow, ktre uzyskay stopie naukowy doktora nie wczeniej ni3 lata przed rokiem zoenia wniosku, lub zobowizuj si do uzyskaniastopnia doktora do 30 czerwca danego roku.

Okres realizacji: 24 lub 36 miesicy; projekt badawczy!

Fuga + Iuventus Plus

Dla osb nie posiadajcych zatrudnienia (na podstawie umowy o prac) w jednostce naukowej w ktrej chc realizowa projekt badawczy; lub dla osb posiadajcych zatrudnienie w jednostce naukowej, ale chccych uzyska zatrudnienie na podstawie umowy o prac w penym jej wymiarze w innej jednostce naukowej, w ktrej bd realizowa projekt badawczy;

Sta w zagranicznym orodku naukowym: 3-6 miesicy w trakcie trwania projektu, potwierdzony dokumentem podpisanym przez opiekuna w zagranicznej jednostce naukowej;

Poza kierownikiem co najwyej jeden samodzielny pracownik naukowy jako wsppracownik pod warunkiem, e nie jest on zatrudniony w jednostce naukowej, bdcej miejscem realizacji projektu (wynagrodzenie dodatkowe co najwyej 1500 z miesicznie)

18

SONATINA - finansowanie

rodki na realizacja projektu badawczego na podstawie

kosztorysu wskazanego we wniosku;

rodki na zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o prac w penym wymiarze czasu pracy w okresie realizacji przez niego projektu badawczego 100 000z rocznie

rodki na pobyt w zagranicznym orodku naukowym: 9 000 z miesicznie skorygowane o wskanik dla danego kraju;

rodki na koszty podry w zryczatowanej kwocie od 1000 do 10 000 z;

koszty porednie dla krajowej jednostki zatrudniajcej wnioskodawc;

Brak moliwoci zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, przyznawania stypendiw, zatrudnienia na stanowisku typu post-doc.

19

SONATINA kryteria oceny

I ETAP

DOROBEK NAUKOWY KIEROWNIKA PROJEKTU 30%,

WARTO PLANOWANYCH BADA 60% w tym:

ocena merytoryczna projektu 40%

charakter projektu oraz wpyw na rozwj dyscypliny 15%

ocena moliwoci wykonania 5%

ZASADNO WYBORU MIEJSCA STAU ZAGRANICZNEGO (ranga jednostki,wpyw na rozwj wnioskodawcy) 10%

II ETAP

Recenzje zewntrzne (wg kryteriw jak w I etapie)

ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt

ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 1-10 pkt

20

21

SONATA

projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynajce karier

naukow, ktre uzyskay stopie naukowy doktora w okresie od 2 do 7 lat

przed rokiem wystpienia z wnioskiem

Okres realizacji: 12, 24, 36

Brak maksymalnej wysokoci finansowania

Poza kierownikiem co najwyej jeden samodzielny pracownik naukowy

jako wsppracownik spoza podmiotu zatrudniajcego kierownika

projektu

Aparatura maksymalnie 150 tys. dla HS i 500 tys. dla ST i NZ

SONATA kryteria oceny

22

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 40%

OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

ocena poziomu naukowego projektu 40%

ocena charakteru nowatorskiego oraz wpywu projektu na rozwj

dyscypliny naukowej 15%

ocena moliwoci wykonania 5%

Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do

przedmiotu i zakresu bada s uzasadnione?

II ETAP

Recenzje zewntrzne (wg kryteriw jak w I etapie)

ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt

ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 1-10 pkt

I ETAP

23

SONATA BIS

projekty badawcze majce na celu powoanie nowego zespou naukowego ,

przez osob, ktra uzyskaa stopie naukowy doktora w okresie od 5 do 12

lat przed rokiem wystpienia z wnioskiem.

Okres realizacji: 36, 48 lub 60 miesicy

Nowy zesp naukowy - zoony z osb nieposiadajcych stopnia

naukowego doktora habilitowanego lub tytuu naukowego, w tym nowo

zatrudnionych, ktre dotychczas nie wsppracoway ze sob - jako

odrbny zesp - przy realizacji projektw badawczych

Poza kierownikiem projektu, wrd osb realizujcych projekt nie moe

by samodzielnych pracownikw naukowych

SONATA BIS kryteria oceny

24

I ETAP

DOROBEK NAUKOWY KIEROWNIKA PROJEKTU 40%,

WARTO PLANOWANYCH BADA 60% w tym:

ocena merytoryczna projektu 35%

charakter projektu oraz wpyw na rozwj dyscypliny 10%

ocena moliwoci wykonania 5%

ocena sposobu powoania nowego zespou naukowego orazzasadnoci powoania nowego zespou 10%

II ETAP

Recenzje zewntrzne (wg kryteriw jak w I etapie)

ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt

ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat wniosku 1-10 pkt

25

OPUS

projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury

naukowo-badawczej niezbdnej do realizacji projektu

Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesicy

Brak maksymalnej wysokoci finansowania

Koszt pojedynczego aparatu nie moe przekroczy:

500 tys. w NZ i ST

150 tys. w HS

OPUS kryteria oceny

26

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 40%

OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

ocena merytoryczna projektu 40%

ocena charakteru nowatorskiego oraz wpywu projektu na rozwj

dyscypliny naukowej 15%

ocena moliwoci wykonania 5%

Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do

przedmiotu i zakresu bada s uzasadnione?

27

HARMONIA

projekty badawcze realizowane w ramach wsppracy midzynarodowej w

ramach programw lub inicjatyw midzynarodowych oraz z wykorzystaniem

wielkich midzynarodowych urzdze badawczych

Okres realizacji: 12, 24 lub 36 miesicy

Maksymalna wysoko finansowania: 500 tys. z na kade 12 miesicy

Wsppraca midzynarodowa musi mie zasadniczy wpyw na realizacj

projektu warto dodana

Ze rodkw projektu nie mog by finansowane zadania badawcze

realizowane przez zagraniczn instytucj naukow

W projekcie nie dopuszcza si zakupu, wytworzenia lub modernizacji

aparatury naukowo-badawczej

HARMONIA kryteria oceny

28

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 20%

OCENA OSIAGNI NAUKOWYCH PARTNERA Z ZAGRANCZNEJINSTYTUCJI NAUKOWEJ/OCENA OSIGNI NAUKOWYCHWYNIKAJCYCH ZE WSPPRACY MIDZYNARODOWEJ 20%

OCENA PROJEKTU 60%, w tym:

ocena merytoryczna projektu 30%

ocena charakteru nowatorskiego oraz wpywu projektu na rozwj dyscypliny naukowej 10%

ocena moliwoci wykonania projektu 10%

ocena koniecznoci wsppracy midzynarodowej dla realizacji projektu 10%

Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do przedmiotu i

zakresu bada s uzasadnione?

29

MAESTRO

dla dowiadczonych naukowcw na finansowanie projektw badawczych

majcych na celu realizacj pionierskich bada naukowych, w tym

interdyscyplinarnych, wanych dla rozwoju nauki, wykraczajcych poza

dotychczasowy stan wiedzy i ktrych efektem mog by odkrycia naukowe

Okres realizacji: 36, 48 lub 60 miesicy

Wymg zatrudnienia przynajmniej jednej osoby na stanowisko typu

post-doc i jednego doktoranta ze stypendium

30

MAESTRO dowiadczony naukowiec

* Dowiadczony naukowiec: osoba posiadajc co najmniej stopie naukowy doktora,

ktra w okresie 10 lat przed rokiem wystpienia z wnioskiem o przyznanie rodkw

finansowych na badania naukowe:

a. opublikowaa co najmniej 5 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych

polskich lub zagranicznych,

b. kierowaa realizacj co najmniej 2 projektw badawczych wyonionych w drodze

konkursw oglnokrajowych lub midzynarodowych,

c. spenia co najmniej 3 z poniszych kryteriw:

bya w komitecie naukowym przynajmniej 1 uznanej konferencji

midzynarodowej,

opublikowaa co najmniej 1 monografi,

wygosia prezentacje na uznanych konferencjach midzynarodowych,

zdobya midzynarodow nagrod albo wyrnienie,

jest lub bya czonkiem uznanych stowarzysze, midzynarodowych

organizacji naukowych lub akademii,

ma inne istotne osignicia w nauce.

w przypadku dziaalnoci naukowej w zakresie twrczoci i sztuki - osoba, ktra jest

autorem dzie artystycznych o midzynarodowym znaczeniu lub istotnych dla kultury

polskiej oraz braa aktywny udzia w midzynarodowych wystawach, festiwalach,

wydarzeniach artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych.

MAESTRO kryteria oceny

31

OCENA DOROBKU KIEROWNIKA PROJEKTU 50%

OCENA PROJEKTU 50%, w tym:

ocena merytoryczna projektu 30%

ocena charakteru nowatorskiego oraz wpywu projektu na rozwj

dyscypliny naukowej 10%

ocena moliwoci wykonania 10%

Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do

przedmiotu i zakresu bada s uzasadnione?

32

TANGO

Wsplne przedsiwzicie NCN i NCBR majce na celu wsparcie wdraania w

praktyce gospodarczej i spoecznej wynikw uzyskanych z prowadzenia bada

podstawowych.

Moliwo finansowania 2 faz projektu:

Faza koncepcyjna (K): 6-18 miesicy (do 250 tys.)

Faza badawcza (B+R): do 24 miesicy (do 1 mln.)

Faza B+R jest finansowana pod warunkiem pozytywnej oceny fazy K

Wniosek musi by oparty o wyniki bada podstawowych realizowanych w

ramach projektu bazowego

Projekt bazowy: projekt obejmujcy badania podstawowe, finansowany w

ramach konkursw oglnokrajowych lub midzynarodowych, ktrego wyniki

stanowi podstaw realizacji projektu waciwego.

Wniosek wstpny skadany do NCN

Wniosek peny skadany do NCBR

Wniosek skada: kierownik lub gwny wykonawca projektu bazowego.

Wnioski na obydwu etapach oceniane bd przez ten sam zesp ekspertw.

UWERTURA stae w zagranicznych

zespoach naukowych realizujcych granty

ERC

33

Konkurs skierowany jest do osb planujcych wystpienie o finansowanie projektw badawczych przez Europejsk Rad ds. Bada Naukowych (ERC)

posiadajcych stopie doktora i zatrudnionych w jednostce naukowej na podstawie umowy o prac

bdcych beneficjentami konkursw NCN

Planujcych 3-6 miesiczny sta w wybranym zagranicznym zespole naukowym realizujcym grant ERC

planujcych wystpi o grant ERC w cigu 18 miesicy od dnia zakoczenia stau

rodki na pobyt w zagranicznym orodku naukowym: 15 000 z miesicznie skorygowane o wskanik dla danego kraju

rodki na koszty podry w zryczatowanej kwocie od 1000 do 10 000 z

Niewystpienie z wnioskiem do ERC skutkuje zwrotem wszystkich kosztw

UWERTURA kryteria oceny

I ETAP

DOROBEK NAUKOWY KANDYDATA NA STA 60%,

OCENA PROEJKTU PLANOWANEGO DO ZOENIA W KONKURSIE ERC 35% w tym ocena poziomu naukowego bada lub zada przewidzianych do realizacji

TRAFNO WYBORU LAUREATA KONKURSU ERC 5%

II ETAP

Recenzje zewntrzne (wg kryteriw jak w I etapie)

ocena prezentacji wniosku 1-10 pkt

ocena rozmowy kwalifikacyjnej z osob przewidzian na sta 1-10 pkt

34

Brak punktacji dla kosztorysu - czy planowane koszty w stosunku do

przedmiotu i zakresu bada s uzasadnione?

MINIATURA konkurs na

pojedyncze dziaanie naukowe

35

Dla osb, ktre:

nie kieroway i nie kieruj realizacj projektu naukowego, ani

adnej innej inicjatywy finansowanej z rodkw NCN;

uzyskay stopie naukowy doktora do 12 lat przed rokiem zoenia

wniosku i s zatrudnione na podstawie umowy o prac przez

wnioskujc jednostk;

okres realizacji 12 miesicy;

wysoko finansowania 5 000 50 000 z;

brak moliwoci zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury,

urzdze lub oprogramowania;

brak moliwoci wypaty wynagrodze, czy stypendiw naukowych,

ale moliwo przyznania wynagrodzenia dla wykonawcy zbiorowego;

Koszty porednie dla jednostki 10% kosztw bezporednich.

NEW!

MINIATURA

36

prosta forma 1 strona opisu, krtkie CV, cz

kosztorysowa, umowa jako cz wniosku

mona uzyska tylko raz; mona zoy tylko jeden naraz

w dniu zoenia wniosku osoby s zatrudnione przez

wnioskodawc na podstawie umowy o prac rodzaj dziaania naukowego planowanego do realizacji:

badania wstpne

badania pilotaowe

kwerenda

sta naukowy

wyjazd badawczy

wyjazd konferencyjny

konsultacje naukowe

Nabr wnioskw w sposb cigy poczwszy od dnia 4 maja do

31 grudnia 2017 roku

NEW!

MINIATURA kryteria oceny

Ocena jednoetapowa, podczas ktrej uwzgldnia si:

spenianie kryterium bada podstawowych;

ocen dorobku naukowego osoby realizujcej dziaanie naukowe 20%;

ocen merytoryczn wniosku 80% (poziom naukowy i nowatorstwo, wpyw na rozwj kariery naukowej).

Czas oceny wnioskw 9 tygodni, w tym:

ok. 3 tyg. ocena formalna;

ok. 4 tyg. ocena merytoryczna, dokonana przez trzech czonkw Zespou Ekspertw;

Wniosek, ktry uzyska dwa razy ocen NIE, w ktrymkolwiek kryterium, nie moe by finansowany;

do finansowania mog by rekomendowane wnioski z najwyszych pozycji listy rankingowej, ktre uzyskay co najmniej 60 % punktw (rednia 3 recenzji);

Do finansowania rekomendowanych jest nie wicej jak 50% zoonych projektw.

4 tyg. podpisanie list rankingowych i wydanie decyzji. 37

38

Kierownik projektu nie moe by w umowie o

finansowanie i realizacj projektu badawczego osob

reprezentujc podmiot, ktremu przyznano rodki

finansowe.

Do oceny nie dopuszcza si wnioskw, ktre zawieraj pokrywajce si zadania

badawcze i zostay zoone przez ten sam zesp

badawczy lub tego samego wnioskodawc do jednego

lub wicej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej

edycji konkursw).

Wniosek obejmujcy zadania badawcze pokrywajce si z

zadaniami we wniosku wczeniejszym, moe

zosta zoony przez ten sam zesp badawczy lub

tego samego wnioskodawc dopiero

wtedy, gdy zakoczy si proces oceny

wczeniejszego wniosku w konkursach NCN.

W danej edycji konkursw mona wystpowa w charakterze kierownika projektu tylko w jednym

wniosku

Kierownikiem projektu nie moe by osoba, ktra w chwili wystpienia z wnioskiem:

a) kieruje wicej ni dwoma projektami badawczym i finansowanym i przez NCN;

b) kieruje dwoma projektami finansowanym i przez NCN i inny wniosek o finansowanie

projektu badawczego, w ktrym wystpuje w roli kierownika projektu, znajduje si w

procesie oceny

Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursw PRELUDIUM,

SONATINA, SONATA, SONATA BIS oraz

laureatem konkursw ETIUDA i FUGA mona by

tylko raz.

Ograniczenia w skadaniu wnioskw

Ograniczenia w skadaniu wnioskw

Nie mona jednoczenie peni roli kierownika projektu w

wicej ni jednym projekcie badawczym finansowanym w

ramach konkursw SONATINA, SONATA, SONATA BIS.

Kierownik projektu finansowanego przez NCN

moe wystpi o sta podoktorski w konkursie FUGA pod warunkiem, e

kierowany przez niego projekt badawczy zakoczy si co najmniej na miesic przed

rozpoczciem stau podoktorskiego.

Wnioskodawc w konkursie FUGA moe by osoba

wskazana jako kierownik projektu we wniosku o finansowanie projektu

badawczego zoonym w innym konkursie ogoszonym

przez NCN, jeeli znane s wyniki tego konkursu i

wniosek, w ktrym wystpuje w roli kierownika projektu nie

zosta skierowany do finansowania.

Kierownicy projektw, ktre uzyskay finansowanie w

konkursie MAESTRO, mog ubiega si o finansowanie

kolejnego projektu w konkursie MAESTRO nie wczeniej ni 9 miesicy

przed zakoczeniem realizacji przyznanego

grantu.

W konkursach PRELUDIUM, OPUS do oceny merytorycznej nie dopuszcza si wnioskw zoonych w poprzedniej edycji tych konkursw, z wyjtkiem wnioskw:

zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej

niezakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej jedynie z powodu niespenienia warunkw konkursu lub nieuzasadnionego kosztorysu lub skierowania wniosku do niewaciwego panelu

odrzucony podczas oceny formalnej

Jeeli od decyzji Dyrektora NCN odmawiajcej

przyznania rodkw finansowych/udzielania

promesy wniesiono odwoanie, wniosek

obejmujcy pokrywajce si zadania badawcze moe by zoony dopiero wtedy, gdy postpowanie odwoawcze zostanie zakoczone w inny

sposb ni przyznanie rodkw finansowych/

udzielenie promesy.

39

40

Harmonogram

konkursw

NCN

Rodzaj konkursu Termin skadania wnioskw

SONATINA 1

15 marca 2017ETIUDA 5

UWERTURA 1

OPUS 1315 czerwca 2017

PRELUDIUM 13

SONATA 13

15 wrzenia 2017SONATA BIS 7

HARMONIA 9

MAESTRO 9

OPUS 1415 grudnia 2017

PRELUDIUM 14

SONATINA 2

15 marca 2018ETIUDA 6

UWERTURA 2

TANGO 3

Plan prezentacji

41

1. Narodowe Centrum Nauki struktura i dziaanie

2. Konkursy NCN

3. Ocena wnioskw

4. Sekcje wniosku rda niepowodze

5. Rzetelno naukowa

42

KIM JEST WNIOSKODAWCA?

Procedura oceny wniosku

Ocena

formalna

Listy

rankingowe

OCENA MERYTORYCZNA

Oceny

indywidualne

Ekspertw (2)

Skrcony opis

5 str. SP

OT

KA

NIE

PA

NE

LO

WE

ETAP 1

Oceny

rozszerzone

Ekspertw

Zewntrznych

Szczegowy opis

-15 str.

SP

OT

KA

NIE

PA

NE

LO

WE

ETAP 2

OCENA RZETELNOCI I BEZSTRONNOCI OPINII EKSPERTW

Koordynatorzy dyscyplin NCN

Dwuetapowy system oceny:

I etap: ocena kwalifikacyjna na podstawie skrconego opisu projektu

II etap: ocena specjalistyczna na podstawie szczegowego opisu projektu

Ocena formalna

43

Brak znajomoci dokumentw konkursowych (warunkw konkursw,

regulaminu przyznawania rodkw, zakresu wymaganych danych itd.)

moe skutkowa negatywnym wynikiem oceny formalnej

Najczstsze przyczyny negatywnej oceny formalnej:

uchybienie terminu do zoenia wniosku;

brak dostarczenia wniosku w formie pisemnej i/lub elektronicznej;

brak uzupenienia wszystkich wymaganych danych w jzyku angielskim;

brak spenienia szczegowych warunkw poszczeglnych konkursw;

negatywna ocena kwalifikowalnoci wydatkw zgodnie z katalogiem

kosztw kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

Eksperci NCN

naukowcy

laureaci grantw NCN

powoywani na 1 konkurs

specjalici w tematyce panelu, proporcjonalnie do wnioskw w konkursie

anonimowi

oprcz kierownikw/opiekunw w danej edycji konkursu

konflikt interesw: wsppracownicy w ostatnich 3 latach

pracownicy tej samej jednostki

inne konflikty

44

Recenzenci

gwnie naukowcy zagraniczni

specjalici w tematyce wniosku

powoywani do recenzji konkretnego wniosku w

danej edycji konkursw

takie same zasady dotyczce konfliktw

interesw jak w przypadku ekspertw

45

46

Zespoy Ekspertw

Eksperci nie mog by kierownikami projektw, wykonawcami lub

opiekunami naukowymi w edycji konkursowej, w ktrej peni funkcj

eksperta.

Ekspert nie ocenia wniosku jeli:

jest wsppracownikiem podmiotu skadajcego wniosek,

by w jakimkolwiek stopniu zaangaowany w przygotowanie wniosku,

moe bezporednio skorzysta na akceptacji lub odrzuceniu wniosku,

pozostaje w bliskich relacjach rodzinnych z wnioskodawcami,

jest, lub by w ostatnich trzech latach zatrudniony w podmiocie,

z ktrego pochodzi wniosek, lub w ktrym jest zatrudniony kierownik

projektu,

wsppracuje lub wsppracowa w cigu ostatnich 3 lat z zespoem

badawczym, zaangaowanym w realizacj projektu, a efektem tej

wsppracy s m.in. wsplne publikacje,

47

Zasady oceny wnioskw

Wszystkie wnioski podlegaj analizie i dyskusji podczas posiedze.

W celu uatwienia omawiania wnioskw, kady z nich otrzymuje

pomocnicz ocen punktow, stanowic redni ocen indywidualnych.

Oceny punktowe mog by skorygowane w trakcie dyskusji Zespou.

Wwczas Zesp odnosi si do poszczeglnych kryteriw oceny

wnioskw.

Przesank do dokonania uzgodnienia oceny punktowej s:

zastrzeenia/wtpliwoci podczas procesu oceny wnioskw,

rozbienoci oceny ekspertw w okrelonych kryteriach

Ocena punktowa nie jest wica dla Zespou i stanowi jedynie punkt

wyjcia do dyskusji nad ocen kocow.

48

I etap oceny wnioskw ocena kwalifikacyjna

Ocena indywidualna wniosku na podstawie skrconego opisu

dokonywana niezalenie przez 2 ekspertw

Ocena punktowa wniosku ma charakter pomocniczy

Zesp Ekspertw ocenia czy wniosek zosta zoony do waciwego

panelu

Eksperci nie zmieniaj przedstawianego kosztorysu

Do finansowania nie moe zosta zakwalifikowany wniosek, ktry:

uzyska uzgodnione stanowisko Zespou Ekspertw o niespenianiu

ktregokolwiek z wymaga przedstawionych w ogoszeniu o

konkursie,

uzyska uzgodnion przez Zesp Ekspertw ocen zero punktw w

ktrymkolwiek kryterium podlegajcym ocenie.

49

I etap oceny wnioskw efekty

Zesp Ekspertw tworzy kwalifikacyjne listy rankingowe wnioskw

zakwalifikowanych do II etapu oceny.

Do II etapu oceny kierowane s wnioski, ktrych czna kwota

planowanych nakadw nie powinna przekracza dwukrotnej wysokoci

rodkw finansowych okrelonych przez Rad NCN, przeznaczonych na

realizacj projektw w ramach danego panelu i konkursu.

Wszystkie wnioski, ktre odpadn na I etapie oceny nie mog by

zoone w kolejnej edycji konkursw Opus, Preludium i Sonata. Wyjtki:

wnioski zostaj odrzucone na etapie oceny formalnej lub na etapie oceny

merytorycznej wycznie za nieuzasadniony kosztorys lub wzgldy

formalne (zy panel, brak owiadczenia o wymogu waciwych zgd)

Zesp Ekspertw redaguje uzasadnienia decyzji negatywnych dla

wnioskw niezakwalifikowanych do II etapu.

50

II etap oceny wnioskw ocena

specjalistyczna

Ocena specjalistyczna wnioskw na podstawie szczegowego opisu

projektu badawczego dokonywana jest przez 2 - 5 ekspertw

zewntrznych, niebdcych czonkami Zespow Ekspertw.

Oceny specjalistyczne sporzdzone przez ekspertw zewntrznych

prezentuje, wyznaczony czonek Zespou Ekspertw podczas drugiej

sesji Zespou Ekspertw.

Zesp Ekspertw moe zaj stanowisko odmienne od wynikajcego z

uwag ekspertw zewntrznych. Tego typu zmiany powinny zosta

szczeglnie dokadnie przedstawione w uzasadnieniu decyzji.

51

II etap oceny wnioskw efekty

Zesp Ekspertw uzgadnia oceny kocowe wnioskw i tworzy listy

rankingowe wnioskw zakwalifikowanych do finansowania.

Podstaw ostatecznej decyzji jest analiza zasadnoci finansowania

projektu na tle innych wnioskw ocenianych w konkursie.

Zesp zobowizany jest do sporzdzenia uzasadnie

wnioskw niezakwalifikowanych do finansowania powstaych na

podstawie uzgodnionego stanowiska Zespou dla danego wniosku

W opinii Rady NCN finansowanie powinny otrzyma jedynie projekty

badawcze reprezentujce wysoki poziom, w zwizku z tym Zesp

Ekspertw nie jest zobowizany do wykorzystania caoci dostpnych

rodkw finansowych.

Wnioskodawca otrzymuje indywidualne oceny ekspertw oraz

sporzdzane przez Zesp Ekspertw podsumowania podjtych decyzji.

Plan prezentacji

52

1. Narodowe Centrum Nauki struktura i dziaanie

2. Konkursy NCN

3. Ocena wnioskw

4. Sekcje wniosku rda niepowodze

5. Rzetelno naukowa

Procedura skadania wnioskw o finansowanie

By zoy wniosek o finansowanie projektw badawczych, wnioskw o

finansowanie stay po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i wnioskw

o finansowanie stypendiw doktorskich w Narodowym Centrum Nauki

naley:

dokona rejestracji w systemie OSF (Obsuga Strumieni

Finansowania) osf.opi.org.pl

wypeni odpowiedni typ wniosku znajdujcy si w systemie

wysa drog elektroniczn kompletny wniosek z niezbdnymi

zacznikami w systemie OSF wraz z podpisanym elektronicznie

dokumentem potwierdzajcym zoenie wniosku lub skanem tego

dokumentu podpisanym w sposb tradycyjny

54

Czci merytoryczne wniosku

Cel naukowy i hipotezy badawcze powinny by sformuowane jasno i precyzyjnie w kadej sekcji.

rne sekcje / teksty = rne cele

Streszczenie zaproszenie do recenzji

Skrcony opis projektu I etap oceny merytorycznej; opis przejrzysty, zrozumiay dla naukowcw zajmujcych si dziedzinami pokrewnymi

Szczegowy opis projektu II etap oceny merytorycznej; opiswyczerpujcy dla specjalistw w tej dziedzinie

Uzasadnienie bada podstawowych nieobowizkowe, przydatne, czasami niezbdne

Opis popularnonaukowy zrozumiay dla kadego

55

Nowy wniosek / skorygowany

Pytanie czy wniosek by skadany w ostatniej edycji weryfikuje, czy moe by skadany w obecnej edycji jest obowizkowy

Moliwo poinformowania o zmianach w projekcie oraz odpowiedzi na komentarze ekspertw i recenzentw nie jest obowizkowy

Jzykiem obowizujcym w tej zakadce jest angielski uwaga na cytowanie ekspertw

56

Kierownik / opiekun

Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career): urlopy i przerwy w karierze, daty otrzymania stopni/tytuw naukowych

Dorobek naukowy (Scientific Achievements): publikacje najlepsze i z zakresu obejmujcego tematyk zgoszonego wniosku, publikacje co najmniej przyjte do druku

Projekty badawcze (Research projects): tylko jako kierownik, daty trwania projektw, rozliczenie projektw

Zblione zadania badawcze (Similar research tasks): potwierdzenie o braku podwjnego finasowania

Dowiadczenie naukowe (Research Stays): wyjazdy naukowe

Wyrnienia (Prizes/Awards)

Dorobek naukowy stanowi istotn cz oceny wniosku. Jego brak w znaczcy sposb obnia szans na otrzymanie funduszy na realizacj projektu badawczego.

57

Kosztorys

Nie ma wytycznych/proporcji dotyczcych ksztatu kosztorysu w

projektach, np. stosunku wynagrodze do pozostaych kosztw projektu.

Kosztorys powinien by skalkulowany realistycznie, z zachowaniem

zasady efektywnoci kosztowej czyli uzyskania najlepszych efektw z

danych nakadw:

czy grupa i liczba wykonawcw jest odpowiednia do realizacji zada

przedstawionych we wniosku?

czy waciwa jest kalkulacja poszczeglnych kosztw?

czy wszystkie zaplanowane wydatki s niezbdne do prawidowej

realizacji projektu?

Dokadne uzasadnienie poszczeglnych pozycji pomaga unikn

wtpliwoci co do zasadnoci wnioskowanych kosztw.

58

Koszty niekwalifikowalne

1) rezerwy na straty, ryzyka kursowe, odsetki od zaduenia, obsug

zaduenia i opaty za opnienie patnoci, mandaty, grzywny, kary

i koszty postpowania sdowego,

2) podatek od towarw i usug (VAT), jeeli podmiot realizujcy ma prawn

moliwo jego odzyskania,

3) koszty procedur zwizanych z nadaniem stopnia/tytuu naukowego,

4) koszty honorariw z tytuu recenzji wydawniczych.

Ocena kwalifikowalnoci kosztw ma miejsce na etapie oceny wniosku,

oceny raportw: rocznego i kocowego, kontroli projektu i audytu

zewntrznego.

59

Koszty porednie

Obejmuj oglne koszty funkcjonowania jednostki

Sposb rozliczania kosztw porednich powinien by zgodny z polityk

rachunkowoci jednostki realizujcej projekt;

W konkursach ogoszonych przez NCN wysoko kosztw porednich

nie moe ulec zwikszeniu w trakcie realizacji projektu;

Koszty porednie naliczane z wyczeniem Kosztw aparatury

naukowo-badawczej, urzdze i oprogramowania.

Wysoko kosztw porednich to obecnie 40%, wyjtki:

preludium 20%,

miniatura 10%

Jednostka zobowizana jest uzgodni z kierownikiem projektu

zagospodarowanie co najmniej 25% wartoci kosztw porednich.

60

Koszty porednie - przykady

1) koszty wynagrodze personelu administracyjnego i finansowego

2) koszty remontw i dostosowania pomieszcze

3) koszty eksploatacji powierzchni, podatki od nieruchomoci itp..

4) opaty za media, przemysowe, telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie

5) koszty utrzymania czystoci pomieszcze, koszty dozoru

6) koszty ubezpiecze majtkowych,

7) opaty manipulacyjne, administracyjne, bankowe

8) koszty audytu zewntrznego

9) koszty organizacji konferencji, warsztatw, seminariw, spotka

10) koszty subskrypcji, prenumerat

11) skadki czonkowskie od osb fizycznych w organizacjach, stowarzyszeniach

61

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia z projektw NCN mog by przyznane wycznie osob bdcym czonkami zespou naukowego kierownika i innych wykonawcw.

wynagrodzenia etatowe: kierownika lub post-doca oraz osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym;

wynagrodzenia dodatkowe - dla czonkw zespou;

stypendia naukowe dla doktorantw i studentw.

W SONACIE i SONACIE BIS: obnienie pensum dydaktycznego - podmiot moe otrzyma rodki na obnienie o 50 % pensum dydaktycznego kierownika projektu zatrudnionego jako pracownik naukowo-dydaktyczny, w wysokoci 100 z na kad godzin obnienia pensum.

Jedna osoba moe otrzymywa wypaty ze rodkw projektu tylko w

jednej formie

62

Wynagrodzenie etatowe

kierownika

Kierownik projektu moe by zatrudniony na etat z NCN, jeli:

nie jest zatrudniony na podstawie umowy o prac lub jest zatrudniony na

podstawie umowy o prac na czas okrelony i umowa wygasa w czasie 18

miesicy od dnia zakoczenia naboru wnioskw;

nie pobiera innego wynagrodzenia w adnej formie z projektw

finansowanych przez NCN;

nie jest zatrudniony na podstawie umowy o prac u innego pracodawcy,

rwnie poza terytorium RP.

limity: 190 tys. Z rocznie w konkursie MAESTRO

150 tys. z rocznie w konkursie OPUS

160 tys. z rocznie w konkursie SONATA BIS

140 tys. z rocznie w konkursie SONATA

100 tys. z rocznie w konkursie SONATINA

W konkursach PRELUDIUM i HARMONIA nie mona zaplanowa

zatrudnienia etatowego dla kierownika projektu.

Wynagrodzenia etatowe typu post-doc

W konkursach:

OPUS, SONATA, SONATA BIS i MAESTRO mona utworzy

stanowisko typu post-doc - maksymalnie dwukrotno

zaplanowanego czasu projektu, a kade zatrudnienie minimum na

6 miesicy;

PRELUDIUM, HARMONIA i SONATINA nie mona utworzy

stanowiska typu post-doc

64

Wynagrodzenia etatowe dla osoby na specjalistycznym stanowisku pomocniczym

Tylko dla konkursw SONATA BIS i MAESTRO mona utworzy jedno

stanowisko specjalistyczne, maksymalnie jednokrotno zaplanowanego

czasu trwania projektu, a kade zatrudnienie minimum na 6 miesicy

Warunki do pobierania wynagrodzenia:

Pracownik uczestniczy w realizacji projektu, posiada specjalistyczn

wiedz i dowiadczenie np. lab-manager, senior technician

nie pobiera innego wynagrodzenia w adnej formie z projektw

finansowanych przez NCN

nie jest zatrudniony na podstawie umowy o prac u innego pracodawcy

85 tys. z rocznie

65

Wynagrodzenia dodatkowe

(umowy o prac i cywilno-prawne)

Liczba osb do obliczania wynagrodze dodatkowych to:

Skad zespou (kierownik i wykonawcy) MINUS:

- osoby z wynagrodzeniem etatowym NCN

- osoby ze stypendium naukowym

Budetem wynagrodze dodatkowych dysponuje kierownik projektu po

uzyskaniu zgody kierownika jednostki realizujcej projekt.

W konkursie OPUS:

W konkursie SONATA:

+ 1 i wicej

Kierownik z etatem NCN 0 1500

Kierownik bez etatu NCN 2000 3500

+ 1 osoba + 2i wicej

Kierownik z etatem NCN 0 1500 2500

Kierownik bez etatu NCN 3000 4500 5500

66

Wynagrodzenia dodatkowe

(umowy o prac i cywilno-prawne)

W konkursie SONATA BIS:

W konkursie MAESTRO: + 1 +2 +3 +4 i wicej

Kierownik z etatem NCN

0 1500 2500 3500 4500

Kierownik bez etatu NCN

6000 7500 8500 9500 10500

+ 1 +2 +3 i wicej

Kierownik z etatem NCN

0 1500 2500 3500

Kierownik bez etatu NCN

5000 6500 7500 8500

67

Wynagrodzenia dodatkowe

(umowy o prac i cywilno-prawne)

W konkursie SONATINA: maksymalnie 1500 z na miesic dla wszystkich

wykonawcw

W konkursie HARMONIA: maksymalnie 5000 z na miesic dla kierownika i

wykonawcw cznie

W konkursie PRELUDIUM: maksymalnie 1500 z na miesic dla kierownika i

wykonawcw cznie

68

Stypendia naukowe

dla studentw i doktorantw

przyznawane zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiw

naukowych dla modych naukowcw w drodze otwartego konkursu

osoba nie pobiera innego wynagrodzenia w adnej formie z projektw

finansowanych przez NCN

czna kwota pobieranych przez wykonawc stypendiw naukowych ze

rodkw NCN nie przekracza 4500 z miesicznie

Budet stypendiw naukowych NCN na kady miesic realizacji projektu

wynosi: OPUS i SONATA BIS 9000z

SONATA 4500 z

MAESTRO 13500 z

W konkursach PRELUDIUM, SONATINA i HARMONIA nie mona

przyzna stypendiw naukowych.

69

Koszty bezporednie

Inne koszty bezporednie - koszty nie zaliczane do wynagrodze ani

aparatury naukowo-badawczej.

Na inne koszty bezporednie projektu skadaj si:

materiay i drobny sprzt

usugi obce

wyjazdy subowe

wizyty i konsultacje osb niebdcych wykonawcami

inne koszty

koszty wynagrodze wykonawcw zbiorowych

70

Materiay

rodki przeznaczone do bezporedniego zuycia przy realizacji projektu.

Do kategorii tej kwalifikowane s przykadowo:

surowce, pprodukty, odczynniki

materiay biurowe, artykuy pimiennicze

drobny sprzt laboratoryjny, sprzt informatyczny/biurowy

71

Usugi obce

Koszty usug nabywanych od podmiotw zewntrznych (instytucjonalnych

oraz osb fizycznych prowadzcych dziaalno gospodarcz).

Osoby pobierajce wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach

projektu, nie mog wiadczy usug obcych.

Do kategorii usug obcych mona zaliczy m.in.:

koszty zakupu usug badawczych jak analizy laboratoryjne, opracowania

statystyczne, badania ankietowe

inne usugi specjalistyczne jak korekty jzykowe, usugi edytorskie,

graficzne, doradcze, monitoringowe

koszty usug pocztowych, kurierskich lub transportowych

koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbdne do prowadzenia realizacji

zada badawczych z udziaem osb badanych.

Usugi obce nie mog obejmowa obsugi administracyjnej i finansowo-

ksigowej projektu.

72

Wyjazdy subowe

Do kategorii tej zaliczone mog by m.in.:

Koszty udziau w seminariach, konferencjach zwizanych z projektem,

Koszty wyjazdw niezbdncyh dla realizacji projektu ( w tym np. kwerendy,

badania terenowe)

Koszty wyjazdw subowych obejmuj wycznie:

Diety, zwrot kosztw podry oraz noclegw

Ubezpieczenie osobowe

Opaty konferencyjne

Inne koszty jak wizy, szczepienia itp.

Wizyty i konsultacje

Koszty przyjazdw wsppracownikw zewntrznych i/lub konsultantw

(diety, koszty podry i noclegw)

73

Wykonawcy zbiorowi

Zbiorowe koszty gratyfikacji dla osb o jednorodzajowym zakresie

obowizkw (np. ankieterzy) oraz uczestnikw bada.

Minimalna liczba to 5 osb

Uzasadnienie celu poniesienia wydatkw oraz czny koszt

Informacja o liczbie osb otrzymujcych wiadczenia, wartoci

wiadcze jednostkowych i formie wiadcze (pienina, rzeczowa).

74

Koszty bezporednie - inne

Koszty niemieszczce si w pozostaych kategoriach, w tym koszty

upowszechniania wynikw.

Do kategorii tej zaliczone mog by m.in.:

zakup danych, baz danych lub dostpu do nich

specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,

koszty publikacji wynikw bada,

koszty uzyskania patentw.

dziaania majce na celu promocj rezultatw realizowanego projektu

75

Aparatura, inne urzdzenia

i oprogramowanie

Koszty zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej

niestanowicej duej infrastruktury badawczej, wszystkich urzdze

zaliczanych do rodkw trwaych zgodnie z odrbnymi przepisami oraz

oprogramowania zaliczanego do wartoci niematerialnej i prawnej mog by

finansowane o ile warto jednostkowa zakupu lub wytworzenia aparatu nie

przekracza wartoci odpowiednio:

- 500 000 z w projektach z zakresu ST i NZ

- 150 000 z w projektach z HS

Wyjtki:

SONATA - powysze limity dotycz cznego kosztu zakupu aparatury,

PRELUDIUM - koszt zakupu aparatury nie moe przekracza 30%

wysokoci wnioskowanych rodkw na realizacj projektu,

SONATINA, ETIUDA, HARMONIA i MINIATURA- nie dopuszcza si zakupu

aparatury naukowo-badawczej,

76

Zgody waciwych komisji

NCN nie wymaga skadania zgd odpowiednich komisji (m.in. komisji

bioetycznej, komisji etycznej ds. dowiadcze na zwierztach, itp.), jednak

Wnioskodawca owiadcza, czy taka zgoda jest/nie jest wymagana.

ODPOWIEDZIALNO za uzyskanie odpowiednich zgd przed wykonaniem

dowiadcze bierze na siebie osoba/y reprezentujca/e jednostk

podpisujc odpowiednie owiadczenie.

Najczciej popeniane bdy przez wnioskodawcw

Nie czyta nieaktualnej dokumentacji Nie bazowa wycznie na dowiadczeniach kolegw Nie przygotowywa wniosku w ostatniej chwili Nie liczy, e ekspert odgadnie co mamy na myli Nie ukrywa/ubarwia Nie odsya do informacji poza wnioskiem Nie korzysta z translatora google Nie informowa w sekcji powiconej na dorobek naukowy o

publikacjach w recenzjach lub w zamyle Nie planowa kosztw niekwalifikowalnych Nie wysya wersji roboczych Nie zapomnie wysa wniosku do NCN

78

Rozwizywanie problemw

Instrukcje wypeniania wnioskw

Informacja dla wnioskodawcw

Dzia Obsugi Wnioskw

Dzia Bada Naukowych i Rozwoju Naukowcw

Koordynator

79

www.ncn.gov.pl

Dzikujemy za uwag