of 14 /14
NARODOWE CENTRUM NAUKI prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 1 Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r.

NARODOWE CENTRUM NAUKI - krasp.org.pl fileNARODOWE CENTRUM NAUKI prof. dr hab. Michał Karoński Przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki 1 Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada

Embed Size (px)

Text of NARODOWE CENTRUM NAUKI - krasp.org.pl fileNARODOWE CENTRUM NAUKI prof. dr hab. Michał Karoński...

NARODOWE CENTRUM NAUKI

prof. dr hab. Micha Karoski

Przewodniczcy Rady

Narodowego Centrum Nauki

1

Zgromadzenie plenarne KRASP 18 listopada 2016 r.

2

BUDET NCN 2017

1 mld z

2,7 mld z

96%

4%

Dotacja celowa: Dotacja podmiotowa:

1 145 951 tys. z 43 077 tys. z

2017 wzrost budetu NCN o 149 268 tys. z (ok. 13 %)

Budet NCN 2017 1 189 028 tys. z

NOWE INICJATYWY

KONKURSOWE

RADY NCN

3

KONKURS MINIATURA

Konkurs na pojedyncze dziaanie naukowe suce realizacji

bada podstawowych.

Cel konkursu:

wsparcie naukowcw, ktrzy nie s beneficjentami systemu

grantowego NCN;

wsparcie naukowcw, ktrzy planuj ubiega si o finansowanie

bada w konkursach NCN;

poszerzenie grana osb korzystajcych z finansowania NCN.

Konkurs skierowany do osb, ktre:

s do 12 lat po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;

nie kieroway i nie kieruj realizacj projektu badawczego

finansowanego przez NCN;

nie s laureatami konkursw NCN na stae podoktorskie lub stypendia

doktorskie;

s zatrudnione przez wnioskodawc (umowa o prac).

4

KONKURS MINIATURA

Warunki konkursu:

wnioski obejmujce badania podstawowe;

okres realizacji dziaania naukowego do 12 miesicy;

wysoko finansowania od 5 tys. z do 50 tys. z;

brak moliwoci finansowania zakupu aparatury naukowo-badawczej,

wypacania wynagrodze i przyznawania stypendiw naukowych NCN.

Zasady finansowania:

finansowanie dziaa naukowych (np.: badania wstpne, badania

pilotaowe, kwerendy, stae naukowe, konsultacje naukowe, wyjazdy

badawcze, wyjazdy konferencyjne);

koszty porednie 10 %.

Nakad konkursu: 20 mln z.

Nabr wnioskw: nabr cigy od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnicie konkursu: w cigu trzech miesicy.

5

BLOK KONKURSW

SONATINA SONATA SONATA BIS

Gwne zaoenia:

odwzorowanie konkursw z programw NWO (VENI VIDI VICI)

i programw ERC (Starting Grants (StG) Consolidator Grants (CoG)

Advanced Grants (AdG);

stworzenie spjnego systemu finansowania bada prowadzonych

przez modych badaczy ze stopniem naukowym doktora na rnym

etapie ich kariery naukowej: SONATINA do 3 lat po doktoracie,

SONATA od 2 do 7 lat po doktoracie, SONATA BIS od 7 do 12 lat po

doktoracie;

finansowanie bada naukowych modych badaczy od momentu

rozpoczcia kariery, poprzez umoliwienie zatrudnienia i zdobycia

dowiadczenia w zagranicznych orodkach naukowych, po moliwo

tworzenia wasnego zespou naukowego i dojrza kontynuacj pracy

w kolejnych programach grantowych NCN.

6

KONKURS SONATINA

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadajce

stopie naukowy doktora uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem

wystpienia z wnioskiem.

Cel konkursu:

stworzenie moliwoci realizacji projektw badawczych

prowadzonych przez modych uczonych w polskich jednostkach

naukowych;

stworzenie moliwoci penoetatowego zatrudnienia w jednostkach

naukowych, w ktrych bdzie realizowany projekt;

umoliwienie zdobycia wiedzy i dowiadczenia podczas realizacji

stay zagranicznych w wysokiej jakoci zagranicznych orodkach

naukowych.

Konkurs skierowany do osb, ktre:

s do 3 lat po doktoracie;

nie maj zatrudnienia w jednostce naukowej (umowa o prac);

maj zatrudnienie w jednostce naukowej (umowa o prac) ale chc

otrzyma zatrudnienie (umowa o prac) w innej jednostce naukowej.

7

KONKURS SONATINA

Warunki konkursu:

projekty obejmujce badania podstawowe i badania stosowane;

kierownik projektu ze stopniem naukowym doktora (potwierdzenie);

okres realizacji projektu badawczego 24 lub 36 miesice;

sta w zagranicznym orodku naukowym trwajcy od 3 do 6 miesicy;

brak moliwoci finansowania aparatury naukowo-badawczej;

w zespole badawczym co najwyej jeden pracownik naukowy spoza

jednostki, w ktrej realizowany jest projekt.

Zasady finansowania:

rodki na zatrudnienie kierownika projektu (umowa o prac)

z wynagrodzeniem do 100 tys. z rocznie;

rodki na realizacj projektu badawczego zgodnie z kosztorysem;

rodki na realizacj stau zagranicznego kierownika projektu:

9 tys. z /miesicznie (pobyt), 1 tys. z 10 tys. z (podr);

koszty porednie 40 %.

Nakad konkursu: 30 mln z.

Nabr wnioskw: 15 grudnia 2016 r. 15 marca 2017 r.8

KONKURS UWERTURA

Konkurs na stae w zespoach naukowych realizujcych granty ERC.

Cel konkursu:

wsparcie uczonych prowadzcych badania naukowe w skutecznym

wystpowaniu o rodki europejskie;

zwikszenie udziau polskich badaczy w gronie laureatw grantw

ERC;

wzmocnienie profilu naukowego kandydatw do grantw ERC;

stworzenie moliwoci zdobycia wiedzy i dowiadczenia

w midzynarodowym systemie grantowym.

Konkurs skierowany jest do osb, ktre:

maj co najmniej stopie naukowy doktora;

s zatrudnione (umowa o prac) w polskich jednostkach naukowych;

realizoway lub realizuj w charakterze kierownika projektu projekt

badawczy finansowany w ramach konkursw NCN;

nie s laureatami konkursw ERC;

planuj wystpienie z wnioskiem o grant ERC.

9

KONKURS UWERTURA

Warunki konkursu:

wnioski obejmujce badania podstawowe;

opis projektu planowanego do zoenia w konkursie ERC;

sta trwajcy od 3 do 6 miesicy w zagranicznym zespole naukowym

realizujcym grant ERC;

zgoda laureata konkursu ERC na realizacj stau;

zobowizanie do wystpienia w terminie do 18 miesicy od dnia

zakoczenia stau, z wnioskiem o grant ERC zaplanowanym do

realizacji w polskiej jednostce naukowej.

Zasady finansowania:

rodki finansowe na realizacj stau: 15 tys. z miesicznie (pobyt),

od 1 tys. z 10 tys. z (podr);

zwrot rodkw w przypadku niezoenia wniosku o grant ERC;

finansowanie stau w ramach UWERTURY mona otrzyma tylko raz.

Nakad konkursu: 5 mln z.

Nabr wnioskw: 15 grudnia 2016 r. 15 marca 2017 r.

10

NAJWANIEJSZE ZMIANY

W NCN

11

ZMIANY W PROCEDURACH

PRZYZNAWANIA GRANTW NCN

Najwaniejsze zmiany:

wprowadzenie rozmw kwalifikacyjnych z kierownikiem projektu na

drugim etapie oceny merytorycznej w konkursach SONATINA, SONATA,

SONATA BIS;

likwidacja karencji w konkursie SONATA;

wprowadzenie zasady braku moliwoci rwnoczesnego prowadzenia

grantu SONATINA, SONATA, SONATA BIS;

wprowadzenie uatwie dla kobiet majcych dzieci poprzez wyduenie

okresu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora wymaganego w

konkursach SONATINA, SONATA, SONATA BIS o 18 miesicy za kade

urodzone bd przysposobione dziecko;

zwikszenie do 4,5 tys. z wysokoci stawki stypendium naukowego NCN

moliwego do przyznania ramach rodkw projektu w wybranych

konkursach NCN;

wzrost z 30 % do 40 % maksymalnej wartoci kosztw porednich;

zwikszenie budetw wynagrodze dodatkowych;

12

ZMIANY W PROCEDURACH

PRZYZNAWANIA GRANTW NCN

zwikszenie stawek wynagrodze etatowych dla kierownika projektu:

- z 150 do 190 tys. z rocznie w konkursie MAESTRO;

- z 140 do 160 tys. z rocznie w konkursie SONATA BIS;

- z 120 na 150 tys. z rocznie w konkursie OPUS;

- z 85 do 140 tys. z rocznie w konkursie SONATA;

zwikszenie stawek dla post-doc z 85 do 120 tys. z rocznie;

zwikszenie stawek na specjalistycznych stanowiskach pomocniczych

z 67,5 do 85 tys. z rocznie;

modyfikacja systemu skadania wnioskw w konkursach NCN - wnioski

bd skadane wycznie elektronicznie w systemie OSF wraz z

podpisanym elektronicznie potwierdzeniem zoenia wniosku lub skanem

tego dokumentu podpisanym w sposb tradycyjny;

podany we wniosku adres e-mail lub adres konta e-PUAP bdzie stanowi

jedyn drog kontaktu NCN z wnioskodawc;

umowa procedowana elektronicznie, czyli podpisywana za pomoc

podpisu kwalifikowalnego lub profilu zaufanego;

udostpnienie bazy projektw finansowanych przez NCN.

13

14

www.ncn.gov.pl

Zapraszamy na stron www

Dzikuj za uwag