of 26 /26
Neuropszichológia jelentősége a baleseti eredetű agykárosodások megítélésében Németh Rita iü. pszichológus szakértő klinikai és neuropszichológiai szakpszichológus 2017. április 13.

Neuropszichológia jelentősége a baleseti eredetű ...semmelweis.hu/igazsagugy/files/2017/04/DR_NEMETH_RITA_N...gyakran alkalmazott módszere a RAVLT (Rey Auditory Verbal LearningTest)

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Neuropszichológia jelentősége a baleseti eredetű...

 • Neuropszichológia jelentőségeabalesetieredetűagykárosodások

  megítélésében

  NémethRitaiü.pszichológusszakértő

  klinikaiésneuropszichológiai szakpszichológus2017.április13.

 • Jelentőségefelbecsülhetetlen• Objektiválni képespanaszokat,tüneteket(leggyakrabbana

  frontálislebenyszindrómarészétképezőfigyelmi,emlékezeti,executiv – végrehajtó– rendszerbelideficiteket)standardizálttesztvizsgálatokkal

  • Akkorisfeltárhatjaadeficiteket,haaklinikaiszakpszichológiaivizsgálatésaképalkotóeljárásoknemjeleznekdeficitet

  • Szimulációs,disszimulációs törekvésekutolérhetőek• Részleteskognitívtérképezésselsegítiapszichológusaz

  orvoséspszichiáterszakértőmunkájátadiagnózisfelállításában,aÖEKmegállapításában,asérülésmaradandóságánakvéleményezésében

 • Mianeuropszichológia?

  • Aneuropszichológia def:azagysérüléseknyománfellépőpszichészavarokdiagnosztikájávalésterápiájávalfoglalkozik,

  - kognitív- viselkedési- emocionáliskövetkezményeketvizsgál.• Aneuropszichológia egészségügyiszakképesítés,melypszichológusalapdiplomautánszerezhető.

 • Aneuropszichológia helye,szerepe• Nincsönállóneuropszichológiai szakértőiterület– de

  indokoltvolna,hogylegyen-,ígyszakkonzulens lehet,vagyvannéhányiü.klinikaiszakpszichológusneuropszichológusvégzettséggel

  • (Neuro)pszichológusszakértőáltalábanorvos- és/vagyelmeorvosszakértőfelkéréséreműködikközreabalesetikártérítésiszakértésben

  • Önállóanritkánésezindokoltis,mert:- pszichológusszakértőönállóannemfogalmazhatmegdiagnózisokat(azonbanigényerregyakranvan),pszichopatológiaijelenségeketírhatle.

  - Másfelőlnemhatározhatmegszázalékosössz-szervezetiegészségkárosodást(ÖEK),nemvéleményezhetegészségiállapotot!

  Derészleteskognitívtérképezésreképes!

 • Klinikaiszakpszichológusvs.neuropszichológus

  • Aklinikaiszakpszichológusáltalábankorlátozottabbkörbentudvéleménytadnikp-iidegrendszerisérülésestén,legfeljebborganicitásjeleittudjaleírni,denemtudjarészletezni,neuropszichológiai vizsgálóeljárásokalkalmazásáraneuropszichológusszakpszichológusjogosult

  • Aklinikaiszakpszichológiaivizsgálatelőttezértelfedvemaradhatnaklényegeskognitívdeficitek– depszichogén következményekvizsgálatábanigenhatékony

 • Klinikaiszakpszichológiaivizsgálatfeladatakártérítésiperekben:

  • életvezetést,magatartást,teljesítőképességetmeghatározópszichikusváltozások jelenlétének,

  • valamintajelenlevőelváltozás(ok)nak abalesettelkapcsolatosközvetlen,ill.közvetetteredetének(ok-okozat)igazolása

  • poszttraumáspszichogén károsodások,elhúzódógyászreakciók,pszichikusfunkciókatkárosítótárgyvesztések,konverziós,ill.disszociációsmechanizmusokkalkeletkezettéskórosanemelkedettbetegségtudattalkialakultállapotok,személyiségreakciók(20.sz.Mód.lev.)vizsgálatábanműködikközre.

 • Milyenesetekbenindokoltneuropszichológiaiszakkonzulens igénybevétele?

  • Mindenesetben,amikorkoponya- ésagysérülésszerepelazelőzményekközött(contusio,agyödéma,haematoma,SAV,stb.)

  • Nemigazolódottkoponya-agysérülés,dekésőbbfelmerültagysérüléslehetősége(pl.gerincvelőostorcsapásossérülése,vagytünetek– pl.emlékezetideficitek- nyomán)

  • Afáziák esetében– különösenmotorosafáziaesetében,amikornemtudbeszélniazillető– aneuropszichológiaivizsgálatrészletesebbinformációkatadhatnemverbálistesztekkel- ahagyományosprojektívszemélyiségtesztek(pl.Rorschach)ésteljesítménytesztek(pl.MAWI)nemalkalmazhatóak.

 • Vizsgálhatókognitívfolyamatok–illeszkedveapanaszokhoz

  • Kooperáció,viselkedésmegfigyelés• Orientáció:időbeliéstérbeli(konkréttérben,elvonttérben)tájékozódás• Beszéd(beszédmegértés,beszédprodukció)• Figyelem(fókuszálás,fenntartás,váltás,megosztás,stb.)• percepció(vizuális,auditív,taktilis,testérzékelés)• olvasás(hangos,néma)• írás(spontán,diktálás,másolás)• memóriaéstanulás• Praxis:ideomotoros,ideátoros,konstrukciós,orális,dinamikuspraxis• gondolkodásanalógiásgond.,problémamegoldógond• képzelet• kontrollfolyamatok• Executive funkciók(szervezés,tervezés,stb.)

 • Mnesztico-intellektuális funkciókvizsgálata– Benton-teszt

 • Afigyelemésfrontálisfunkciókvizsgálata

  • Praxisvizsgálatok(dinamikuspraxispróba)

  • Gátlási,váltásifolyamatokvizsgálata

  (Lurija-féle kerítés-próba,Stroop-teszt,Wisconsinkártyaszortírozás,stb.)

  Perszeverációk – Reykomplex

 • Memória-vizsgálatok– mintazegyikleggyakoribbvizsgáltterület

  • Leggyakrabbanhippocampusz vagyfrontállebeny sérülésesetén

  • STMésLTMvizsgálataisfontos• anterográd,kongrád ésretrográdamnézia,autobiografikus

  emlékezetvizsgálata- AKV• Többmodalitásra iskikellterjedjen(vizuális,verbális,

  motorikusstb.)– disszociációlehetségesazegyesmodalitásokközött

  • AverbálismemóriaéstanulásiképességvizsgálatánakgyakranalkalmazottmódszereaRAVLT(Rey Auditory VerbalLearning Test)

  • Atéri-vizuálismemóriavizsgálatánakgyakranhasználteszközeaRey KomplexÁbra/TériKomplexÁbra

  • Vizuálismemória:Rey Emlékezetv.,Madarak,7fogás,stb.

 • Amemóriatípusai

 • Aképalkotóeljárásokésaneuropszichológia

  • Előfordulhat,hogynemjelezorganikuskárosodástaképalkotóeljárás,defunkcionálisdeficitekvannak

  • Ugyancsaklehetséges,hogyegybizonyoselváltozáskülönbözőtünetekhezvezet,vagy

  • Egytünetkülönbözősérüléshezkapcsolódik

 • Ok-okozatvizsgálata

  Azok-okozatiösszefüggésmegállapításavagyéppenkizárásaisigenlényegesabalesetésatünetekközött:Állhatnak-eösszefüggésbenegyáltalán,ill.hakorábbanisfennálltak,akkorsúlyosbodtak-e abalesetkövetkeztében– apremorbid állapothozképestszükségesmegítélni,amirőlazonbanigenritkaesetekbenvanobjektívadatunk,inkábbcsakkövetkeztetnitudunk(iskolaivégzettség,foglalkozás,SES,életvezetésalapján).

 • Módszertanilevelek?• 18.sz.Mód.lev.:A koponya- ésagysérülésekigazságügyi

  orvosszakértői véleményezéséről– részleteziakoponya-ésagysérüléseketésazokszövődményeit

  • 19.sz.Mód.lev.:Atraumávalösszefüggőpszichésállapotokéskórképekszakértőivéleményezésénekkérdései(posttraumás kórképek,postcommotios sy.,posttraumás epilepsia,pszichogén kórképek,stb.)

  • 20.sz.Mód.lev.:Aziü.Pszichológusszakértőkműködéséről(hatályosságikérdések)– III.része:Biztosítási,ill.nemvagyonikártérítésiigényekpszichológusszakértőivizsgálata

 • Azakutéskésőikárosodások

  • Aszakértőigyakorlatbaninkábbakésőikárosodásokkaltalálkozunkazidőieltolódásokán

  • Ezeklehetnekorganikuskárosodások(poszttraumásepilepszia,poszttraumásdemencia,poszttraumás encephalopátia,organikuspszichoszindróma),vagypszichogénkórképek(neurózisok,hangulatzavarok)

 • Másfogalomkészlettelrendelkeznek,mintaBNOáltalhasználtkategóriák:• Organikusamnestikus szindróma,melyetnemalkoholvagymáspszichoaktívszerokozott

  • Demenciák (Alzheimer,Vascularis,stb.)• Egyébmentáliszavarok,melyetagyisérülésésdiszfunkcióvagytestimegbetegedésokozott(pl.org.hangulatzavarok,org.szorongás,org.paranoidzavar,enyhekognitívzavar)

  • Organikusszemélyiségzavar• Afázia,• Alexia• Akognitívtevékenységgelkapcsolatoszavarok

 • Organikusamnesticus sy

  • Kifejezettkárosodásaamegőrzőemlékezésnek(rövidéshosszútávú memóriának)

  • Azonnalifelidézésmegtartott• Anterograd amnézia– azújismeretekelsajátításánakjelentőscsökkenése,

  • retrograd amnézia• Globálisintelligenciasértetlen• Nincstudatzavar

 • Frontálislebeny

 • Frontal lebenysy• Igengyakori• Akarmester• Változatostünetek- Azexecutive funkciókérintettsége,tervezés,szervezés,gátlásifolyamatok,váltásinehézségek,egyszerretöbbszempont,feladatvégzésenehezítettlehet

  - Memória,tanulásdeficitje- Figyelem- Gyakoriszemélyiségváltozás,szocializációszavarok–prefrontális lebenyérintettsége

 • Történelmipélda

  PhineasGagevasútimunkásesete:fejénegyvasrúdhatoltát,megsértveabalfrontálislebenyét.Abetegtúlélteakárosodástéskésőbbmeglepőszemélyiségváltozásonmentkeresztül,maúgymondanánk,frontálisszindrómája,organikusszemélyiségzavaraalakultki.Felelőtlen,éretlenviselkedésűvévált.

 • Időidimenzió,azállapotvéglegességénekkérdése

  • Azorganikuskórképek(„pszichoszindrómák”,személyiségzavarok,hangulatzavarok)nemlineárisanjavulnak,vagyromlanak,ígyált.kevésséjósolhatókbe,csakhosszabbidőtávlatában(kontrollvizsgálat!):

  - sokszorévekkelkésőbbsúlyosfokúromlástapasztalható,

  - vagyrövididőalattijelentősjavulásutánhirtelengyorsromláskövetkezikbe

 • Zárszó

  Akp-iidegendszeri (agyi)sérülésgyakrannemláthatósérülés,dejelentősnehézségetokozhatazéletvezetésben,munkaképességben.

  Neuropszichológiai rehabilitáció,terápiasegíthetakognitívfunkciókjavításában,ezazonbanhosszabbfolyamatésgyakranaprólépésekbenhalad.

 • Köszönöm a figyelmet!

 • Bibliográfia

  • Huszár-Kuncz:Igazságügyipszichiátria• Damasio:Descartestévedése• Osmánné SágiJ.:Bevezetésaneuropszichológiába

  • KállaiJ.ésmtsai.(szerk):Bevezetésaneuropszichológiába.Medicina,