Nezaposlenost i prava nezaposlenih lica

 • View
  49

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nezaposlenost i prava nezaposlenih lica. Pojam zaposlenosti i zapošljavanja; Pojam i vrste nezaposlenosti; Funkcije službe za zapošljavanje; Prava nezaposlenih lica. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Nezaposlenost i prava nezaposlenih lica

 • Nezaposlenost i prava nezaposlenih licaPojam zaposlenosti i zapoljavanja;Pojam i vrste nezaposlenosti;Funkcije slube za zapoljavanje;Prava nezaposlenih lica

 • NEZAPOSLENOST: pojava da radno sposobni lanovi jednog drutva koji ele da se zaposle to ne uspijevaju, bez obzira na to da li su prije toga bili zaposleni ili prvi put trae zaposlenje.STOPA NEZAPOSLENOSTI: odnos izmeu broja nezaposlenih i aktivnih stanovnika u jednoj zemlji.VRSTE NEZAPOSLENOSTI:Tekua (privremena)Latentna (prikrivena)DobrovoljnaStagnatna

 • ZAPOSLENOST: stanje angaovanosti materijalnih i ljudskih resursa u jednom drutvu.ZAPOSLENI: lica koja obavljaju koristan rad kojim obezbjeuju sredstva za ivot, bez obzira da li se taj rad obavlja neprekidno, s tim da se ostvari jedan minimalni godinji prosjek.STOPA ZAPOSLENOSTI: odnos broja zaposlenih prema ukupnom broju stanovnika jedna zemlje.PUNA ZAPOSLENOST: kada su svi radno sposobni lanovi drutva zaposleni, uz toleranciju nezaposlenosti od 3-5% ukupnog broja aktivnog stanovnitva.

 • Nezaposleno lice:DA: lice od 15 do 65 godina ivota koje je crnogorski dravljanin i stranac sa linom radnom dozvolom, koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapoljavanje Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod), sposobno ili djelimino sposobno za rad, koje nije zasnovalo radni odnos i koje aktivno trai zaposlenje. NE: redovan uenik, student, zaposleni kojem miruju prava iz radnog odnosa, penzioner i poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednika kod nadlenog organa

 • Zakon o zapoljavanju i ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenostiPolje primjene: primjenjuje se na: nezaposleno lice, zaposleno lice koje trai promjenu zaposlenja, poslodavca i druga lica koja trae informacije i savjete o uslovima i mogunostima zapoljavanja

  Osiguranje od nezaposlenosti: uee zaposlenog lica i poslodavca, kroz plaanje doprinosa, u obezbjeivanju sredstava za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti.

 • FUNKCIJE SLUBE ZA ZAPOLjAVANjEIstraivanje odreenih pojava na tritu radne snage i drugim podrujima koja neposredno ili posredno utiu na zapoljavanje i zaposlenost;Posredovanje u zapoljavanju i radnom angaovanjuSavjetovanje i informisanje poslodavaca i nezaposlenih lica o mogunostima zapoljavanja;Organizovanja osposobljavanja i obrazovanja nezaposlenih lica;Organizovanje zapoljavanja i zapoljavanje lica sa invaliditetom;Profesionalno usmjeravanje, informisanje i savjetovanje strunih kadrova i razvoj metoda za profesionalno usmjeravanje;Izrada programa zapoljavanja pojedinih kategorija nezaposlenih lica (lica sa invaliditetom i lica koja due ekaju na zaposlenje)

  - Evidencija nezaposlenih lica i onih koji su proglaeni za tehnoloki viak

 • Agencija za zapoljavanje Ministarstvo:Izdaje dozvole za rad;Propisuje uslove u pogledu prostora, kadra i opreme za rad;Vodi registrar izdatih dozvola ZZZP CG:Zakljuuje ugovor sa Agencijom;vodi registar zakljuenih ugovora

  Poslovi Agencije:Informisanje:Posredovanje u zaposljavanju;Profesionalna orjentacija i savjetovanje;Obrazovanje i osposobljavanje odraslih;Profesionalna rehabilitacija tee zapoljivih lica;Javni radovi;dr. mjere aktivne pol. zapoljavanja

 • Prava nezaposlenih lica:Informisanje;Besplatno korienje usluga;Individualni plan zapoljavanja;Uestvovanje u programima i mjerama APZ;Novana pomo (za obrazovanje, osposobljvanje i PR tee zapoljivih lica);Jednokratna novana pomo, ako zasnuje r.o. van mjesta prebivalita;Mogunost stipendiranja

 • Novana naknada za vrijeme nezaposlenosti (40% min. zarade - OKU)

  Uslovi:sta osiguranja 12 mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci;da je r.o. prestao bez saglasnosti ili krivice;Da je podnijet zahtjev u roku od 30 dana od prestanka r.o.

  Trajanje prava:3 mjeseca : st. osig. 1-5 god:4 mjeseca: st. osig. 5 10 god:6 mjeseci: st. osig. 10-15 god;8 mjeseci: st. osig. 15-20 god;10 mjeseci: st. osig. 20-25 god;12 mjeseci: sta osiguranja preko 25 godina.Do ponovnog zaposlenja, ako ima:vie od 30 god. staa osiguranja (), odnosno 35 (M);Vie od 25 god. st. osig.,- roditelju lica koje ostvaruje pravo na linu invalidninu

 • Nastavljanje prava: Za vrijeme:porodiljskog odsustva;privremene nesposobnosti za radMirovanje prava: Za vrijeme:upuivanja na rad u inostranstvo;izdravanja kazne zatvora, mjere bezbjednosti, vaspitne ili zatitne mjere (do 6mj.);branom drugu zaposlenog koji je upuen u inostranstvo;

  Prestanak prava:Istekom perioda za koje je priznato;Zakljuivanje ugovora o radu;Registracija kao preduzetnik;Sticanje uslova za penziju;Utvrivanje uslova za prestanak prava;Ne odazivanje na pozive, ne javljanje Zavodu, i ne obavjetavanje o promjenama, bez opravdanog razloga;Odbijanje odgovarajueg zaposlenja u mjestu prebivalita;Ne ukljuivanje u mjere aktivne politike zapoljavanja;Izdravanje kazne zatvora, v. mjere i mjere bezbjed. due od 6 mj.;Ukoliko radi suprotno propisima o radu;Brisanje iz evidencije nezaposlenih.

 • Nema pravo u sluaju:

  Sporazumnog prestanka r.o.Otkaz od strane zaposlenog;Otkaz od strane poslodavcaPrestanak r.o. po sili zakonasticanje uslova za ostvarivanje prava na penziju

  Izuzeci: (1): Premjetanje branog druga u drgo mjesto prebivalita;Promjena mjesta prebivalita nakon zakljuenog braka.Zdravstveni razlozi(2):- Istekom roka na odreeno vrijeme;Ako ne pokae rezultate na probnom radu;Isplatom otpremnine po osnovu t.v..Prestanak r.o. usled steaja ili likvidacije

 • Obaveze nezaposlenog lica:Aktivno traenje zaposlenja;Izvravanje obaveza utvrenih individualnim planom;Uestvovanje u mjerama aktivne politike zapoljavanja;

  Prihvatanje odgovarajueg zaposlenja;Lino javljanje Zavodu (1;3 mjeseca);Obavjetavanje Zavoda o promjenama koje utiu na ostavrivanje prava;dr. obaveze u skladu sa zakonom, aktima Zavoda i individualnim planom.

 • Brisanje iz evidencijezakljuivanje ugovora o radu;odjavljivanje;neukljuivanje ili neizvravanje obaveza utvrenih ugovorom o ukljuivanju u program APZ;sticenje vlasnitva ili veinskog suvlasnitva privrednog drutva, odnosno preduzetnika; odnosno postane poljoprivrednik ili vjerski slubenik.odbijanje odgovarajueg zaposlenja;

  65 godina ivota i 15 godina staa osiguranja,ostvarivanje prava na penziju;potpuna nesposobnost za rad;izdravanje kazne zatvora due od 6 mj.;aktivno netraenje zaposlenja, nije na raspolaganju za zaposlenja,lenja, odnosno rad suprotan propisima o radu;neprijavljivanje u evidenciji u propisanom rokudavanje netanih podataka;

 • Prava i obaveze poslodavcaPRAVA:Uestvovanje u programima i mjerama APZ;Besplatne usluge Zavoda;Finansiranje zarada pripravnika;Subvencije u sluaju zapoljavanja:dr. prava u skladu sa zakonom i aktima Zavoda.OBAVEZE:Prijavljivanje slobodnih radnih mjesta;Obavjetavanje Zavoda o zasnivanju r.o.;Naknada tete Zavodu ako se pravosnanom presudom utvrdi da je licu koje je koristilo n.naknadu r.o. prestao suprotno zakonu.

 • Postupak ostvarivanja pravaPravila upravnog postupkaZahtjev zaposlenog ili poslodavcaI stepen: rukovodilac organizacione jediniceII stepen: direktor Zavoda (izuzetak: ukljuivenje u mjere APZ)Upravni spor: povodom rjeenja po albi

  Naknada za vrijeme nezaposlenosti:Rok 30 dana prijava Zavodu ili podnoenje zahtjeva