Nguyên tắc Đạo đức & Ứng xử Kinh doanh

Embed Size (px)

Text of Nguyên tắc Đạo đức & Ứng xử Kinh doanh

 • Chui Cung ng ca Chng tiNguyn tc o c & ng x Kinh doanh

  khi giao dch vi CH2M HILL B sung dnh cho Cng vic ca Chnh ph Hoa K Thng Mi nm 2011

  Cc nguyn tc da trn cunThe Little Yellow Book, vit nm 1978, ca nh ng sng lp Jim Howland

 • Vo nm 1978, nh ng sng lp v cu Ch tch ca CH2M HILL, James Howland vit mt s cu trch v qun l ghi li cc gi tr nn tng ca cng ty chng ti.

  Nhng cu trch ny tr thnh nn tng cho cun The Little Yellow Book (Cun Sch Vng), l nn tng ca Phng php Kinh doanh ca CH2M HILL.

  Tm hiu thm v The Little Yellow Book, ti: www.ch2mhill.com/ethics

 • Thng ip ca Ch tch Doanh nghip Lin bang CH2M HILL

  Chnh ph Hoa K l mt trong nhng khch hng ln nht v quan trng

  nht ca CH2M HILL. Cng vic chng ti thc hin cho khch hng ny

  a dng v loi hnh v khu vc a l, nhng c mt th bt di bt dch l

  nhng yu cu c bit m bn phi tun th khi lm vic vi chng ti.

  Bn phi ng x trung thc v lim chnh khi lm vic cho Chnh ph Hoa

  K bt k u trn th gii. L mt thnh vin trong chui cung ng, chng ti yu cu bn tm

  hiu v tun th mi iu lut v quy nh i vi cc d n do Chnh ph Hoa K ti tr, bao gm

  cc quy nh mua sm ca lin bang, cc quy nh v ng x o c v vn ng hnh lang, mu

  thun li ch v x l thng tin mt, thng tin phn loi v cc thng tin khc ca chnh ph.

  Hnh vi vi phm nhng iu lut v quy nh ny c th dn n cc khon pht hnh s (pht tin

  v pht t) v cc khon pht dn s ng k i vi cc c nhn v cng ty lin quan. Cc hnh

  vi vi phm nhng nguyn tc cam kt vi Chnh ph Hoa K c th dn n lnh nh ch hoc

  cm hot ng. Chng ti yu cu bn cn nhc tht nghim tc nhng quy nh ny v chng ti

  khng khoan th cho nhng ai khng nhn thc c tm quan trng ca nhng yu cu ny.

  Mc d bn c trch nhim v ngha v nm bt, cp nht cc yu cu php l lin quan n cc

  d n ca Chnh ph Hoa K, nhng thun tin cho bn, chng ti tm tt mt s vn chnh

  nh di y. Bn tm tt ny khng bao hm mi thng tin m bn cn bit.

  Bn B sung ny v Cc Nguyn tc o c & ng x Kinh doanh trong Chui cung ng ca

  chng ti l mt phn trong mi hp ng bn k vi chng ti khi chng ta cng thc hin cc

  d n do Chnh ph Hoa K ti tr. Xin cm n s cam kt ca bn v hot ng kinh doanh lim

  chnh.

  Trn trng,

  Michael McKelvy Ch tch Doanh nghip Lin bang CH2M HILL

 • g gm hay nhn - v cm cc nh thu ca Chnh ph Hoa K, cc nh thu ph v cc nh cung cp ca h c hnh vi ngh - vic lm trong tng lai, qu tng, tin lt tay hay hot ng gii tr trao i khi c giao thu. Nu bn bit mt li ch khng chnh ng c cung cp cho mt nhn vin ca Chnh ph Hoa K trong mt giao dch mua sm lin quan n d n ca CH2M HILL cho Chnh ph Hoa K, bn c ngha v ngay lp tc thng bo cho u mi lin lc ca bn ti CH2M HILL v tnh hung v hp tc vi chng ti trong qu trnh cng b thng tin v gii quyt vn . o lut ny cng cm vic gi hoc tit l tri php thng tin ca Chnh ph Hoa K do cc c quan ca chnh ph son tho v thng tin c quyn ca i th.

  PIA cng cm vic gi v tit l tri php thng tin do cc c quan ca Chnh ph Hoa K son tho v cm vic s dng thng tin c quyn ca i th lin quan n giao dch mua sm trong d n ca Chnh ph Hoa K. Khng bao gi c tham gia s dng

  Lut v S chnh xc trong Thng lng (Truth in Negotiations Act, TINA)TINA quy nh CH2M HILL phi cung cp cho Chnh ph Hoa K thng tin chi ph v gi c chnh xc ca d n h tr thng lng v nh gi mua sm. Chng ti phi xc nhn rng thng tin chng ti cung cp cho Chnh ph Hoa K l chnh xc, mi nht, v hon chnh. L thnh vin trong chui cung ng ca chng ti, bn phi sn sng xc nhn rng thng tin bn cung cp cho CH2M HILL h tr cc d n cho Chnh ph Hoa K ca chng ti l chnh xc, mi nht, v hon chnh.

  Lut v Lim chnh trong Mua sm (Procurement Integrity Act, PIA)PIA v mt s iu lut v quy nh khc t ra cc nguyn tc v ng x o c kinh doanh i vi cc quan chc v nh thu ca Chnh ph Hoa K, bao gm cc nh cung cp v cc nh thu ph. o lut ny cm nhn vin ca Chnh ph Hoa K c hnh vi

 • tri php thng tin nh th, v nu bn bit c trng hp c lin quan n cc d n ca chng ti, hy ngay lp tc thng bo v hp tc vi chng ti trong vic cng b thng tin.

  Cc Chi ph Hp l v c phpCH2M HILL v cc thnh vin trong chui cung ng phi tun th nghim ngt cc quy nh ca Chnh ph Hoa K v phn b chi ph v tnh ph trong qu trnh thc hin cc hp ng vi Chnh ph Hoa K. Ch c tnh cc khon chi ph c php hon tin theo cc quy nh lin quan vi cc khch hng Chnh ph Hoa K ca chng ti. CH2M HILL yu cu cc i tc, nh cung cp v nh thu ph thc hin cc quy trnh cn thit m bo rng ch c cc chi ph c php mi c tnh cho Chnh ph Hoa K.

  Lut v Khai man (False Claims Act, FCA) FCA gip Chnh ph Hoa K vch trn cc trng hp lng ph v lm dng ti sn v ti nguyn ca chnh ph bng cch p dng cc hnh pht i vi nhng ai khai man c thanh ton theo cc hp ng vi Chnh ph Hoa K. FCA ku gi ngi np thu bo co cc hnh vi vi phm nh th v, khi thch hp, np n kin cc nh thu ca Chnh ph Hoa K v cc nh cung

  cp ca h. o lut ny bao hm bt k vic khai bo khng chnh ng no c thanh ton theo mt hp ng vi Chnh ph Hoa K, bao gm cc khai bo khng chnh ng ca cc nh cung cp v cc nh thu ph cho CH2M HILL. CH2M HILL yu cu cc thnh vin trong chui cung ng lun tun th cc th tc hp ng ca Chnh ph Hoa K khi yu cu thanh ton hoc khai bo. Hy lun gi thng bo kp thi v bt k khon thanh ton vt qu no yu cu hay nhn lin quan n cng vic ca bn vi chng ti trong cc d n ca Chnh ph Hoa K. Vic t nguyn khai bo l mt yu cu theo o lut FCA, v nu khng lm nh vy s lm tng cc khon pht ca bn v ca chng ti v c th dn n lnh cm bn v chng ti lm vic cho Chnh ph Hoa K.

  Ph D phngLut php Lin bang Hoa K v chnh sch ca CH2M HILL cm thanh ton ph d phng gi hoc nhn c cng vic theo hp ng vi Chnh ph Hoa K. L i tc, nh cung cp hoc nh thu ph ca chng ti, bn khng c thanh ton hay nhn bt k khon ph d phng no gi hay c c cng vic ca Chnh ph Hoa K.

  Tm hiu thm v The Little Yellow Book ti: www.ch2mhill.com/ethics

  Quy nh dnh cho tt c mi ngi. The Little Yellow Book

 • Lut Chng Li qu Lut Chng Li qu cm CH2M HILL v cc thnh vin trong chui cung ng ca chng ti c hnh vi nhn, gi hay a tin li qu c c hoc cung cp dch v cho d n ca Chnh ph Hoa K. o lut ny cng cm vic a khon tin li qu vo gi hp ng ca bt k nh thu no ca Chnh ph Hoa K. CH2M HILL khng tham gia hnh vi li qu lin quan n cng vic ca Chnh ph Hoa K hay ca cc khch hng khc, v yu cu cc i tc lin doanh, cc nh cung cp v cc nh thu ph cm hot ng ny trong cc giao dch kinh doanh ca mnh.

  Bt buc Tit l Thng tin v Cc Hnh vi Vi phm Khi thc hin cc d n ca Chnh ph Hoa K, cc i tc lin doanh, cc nh cung cp v cc nh thu ph ca CH2M HILL phi nhanh chng tit l cho CH2M HILL v Chnh ph Hoa K bt k trng hp no c bng chng thuyt phc v mt hnh vi vi phm lut

  php hin hnh hay nhn mt khon thanh ton vt qu.

  Quy tc ng xChnh ph Hoa K quy nh cc nh thu, cc nh thu ph v cc nh cung cp phi c mt bn quy tc o c kinh doanh v ng x kinh doanh, v pht quy tc ng x ny cho tng nhn vin tham gia thc hin d n do Chnh ph Hoa K ti tr. CH2M HILL khuyn khch tt c cc thnh vin trong chui cung ng ca mnh duy tr mt bn quy tc o c kinh doanh v ng x kinh doanh, v thc hin mt chng trnh o to nhn thc v tun th quy tc o c kinh doanh hiu qu theo cc yu cu ca Chnh ph Hoa K.

  Chng nhnTrc khi lm vic vi cc nh thu, nh thu ph hay cc nh cung cp ca mnh trong cc d n ca Chnh ph Hoa K, CH2M HILL thng yu cu mt bn chng nhn v nng lc thc hin hiu qu cc d n ca Chnh ph Hoa K, bao gm chng nhn v

 • lnh cm, nh ch, chm dt hp ng v khng tr n, mu thun li ch, v c tn trong H thng Danh sch Cc cng ty b loi tr (Excluded Parties List System, EPLS). CH2M HILL yu cu cc thnh vin trong chui cung ng phi cung cp thng tin mi nht, hon chnh v chnh xc c yu cu trong cc giy chng nhn ny v cp nht thng tin ny khi hon cnh thay i.

  Bo co Quan ngi M Khng B Tr thL mt thnh vin trong chui cung ng ca chng ti, bn c ngha v phi bo bo bt k trng hp nghi ng thuyt phc m bn c v cc hnh vi vi phm c th xy ra i vi bn B Sung ny hoc Cc Nguyn tc v o c Kinh doanh & ng x Kinh doanh trong Chui Cung ng ca chng ti, tun th bt k cuc iu tra hay kim ton no, v chia s thng tin lin quan n cc cuc iu tra mt cch trung thc v ci m. Chng ti s c gng ht sc bo mt thng tin ca bn v, nu c p dng v khi c php lut a phng cho php, bo v danh tnh ca bn.

  Bn c th t cu hi hoc nu ln quan ngi bng cch gi cho ng dy nng ca chng ti, The GuideLine qua s +1-866-924-4843 (Hoa K v Canada), +1-720-286-4843 (ngoi Bc M), hoc qua trang web ti www.ch2mhill.com/guideline. CH2M HILL s iu tra nhanh chng, k lng v cng bng mi bo co, v s c bin php thch hp.

  Bn nn thoi mi bo bo bt k hnh vi vi phm kh nghi no i vi lut php, chnh sch, Cc Nguyn tc v o c Kinh doanh & ng x Kinh doanh trong Chui Cung ng ca chng ti hoc bn B Sung ny m khng s nh hng xu n s hp tc ca bn vi CH2M HILL. Chng ti yu cu cc thnh vin trong chui cung ng nghim cm cc hnh ng tr th i vi bt k ai c bo co v mt hnh vi vi phm c th xy ra i vi php lut v cc chnh sch v quy tc o c kinh doanh v ng x kinh doanh v thin ch.

  Tm hiu thm v The Little Yellow Book ti: www.ch2mhill.com/ethics

  Mt bin php kim nghim hiu qu bit mt hnh ng d tnh c hp o c hay khng l hi Mnh c mun nhn thy n trn tiu cc bi bo sng mai hay khng?

  The Little Yellow Book

 • 2011 CH2MHILL COR072911013221MKT

  Tr S Ton Cu ca CH2M HILL 9191 South Jamaica StreetEnglewood, CO 80112USAS min ph: 888.CH2M.HILLt: +303.771.0900Fax: +720.286.9250

  The GuideLine: +1.TO.MY.CH.GUIDE (+1.866.924.4843) (trong a phn Hoa K hoc Canada)

  +1.720.286.4843(ngoi Bc M)

  www.ch2mhill.com/guideline