ODF Annual Report 2009 (Irish Version)

 • View
  242

 • Download
  20

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ombudsman for the Defence Forces Annual Report 2009 (Irish Version)

Text of ODF Annual Report 2009 (Irish Version)

 • Ombudsman dglaigh na hireann Tuarascil Bhliantil 2009

 • Cuirim isteach leis seo mo Thuarascil Bhliantil mar Ombudsman dglaigh na hireann don bhliain 2009, de bhun Alt 7 den Acht Ombudsman (glaigh na hireann) 2004.

  Seo an ceathr Tuarascil Bhliantil a cuireadh isteach maidir le hobair an Ombudsman dglaigh na hireann, bunaodh ar an 1 Nollaig 2005.

  Paulyn Marrinan Quinn, SC Ombudsman dglaigh na hireann

 • arna fhoilsi agombudsman dglaigh na hireann 2010

  arna dhearadh agwww.language.ie

 • Clr

  Ranng 1Ramhra

  Ranng 11Buaicphoint 2009

  Ranng 111Anails ar Ghearin & Achomhairc

  Ranng 1vGntha Corparideacha

  Ranng vSaolr Ghearin

  Ranng v1Cs-staidir

  Ranng v11Achoimre ar Cheithre Bliana Oibre ag an Ombudsman dglaigh na hireann

  Ranng v111Largas Gearr ar Phromhghnomhaocht

  Ranng 1xachta

  Ranng xIarfhocal ag Dr. Eileen Doyle

  5

  11

  23

  9

  21

  17

  41

  50

  47

  56

 • Athruithe leannacha le feiceil go soilir

  laistigh dglaigh na hireann mar

  thoradh ar mholta an Ombudsman.Sliocht Buaicphoint 2009

 • 5Ranng 1Ramhra

  Bh Oifig an Ombudsman dglaigh na hireann (O) ag oibri don cheathr bliain iomln i 2009 agus bliain thirgiil agus shuimiil a bh ann don Oifig agam.

  Tugann na staitistic at ar ireamh sa Tuarascil Bhliantil seo urchar reatha ar ghnomhaocht OE i gcaitheamh na bliana 2009. Don dara bliain as a chile, bhreithnigh m go mionsonraithe ar bhreis agus 100 cs agus eisodh breis agus 30 Tuarascil Deiridh.

  Deimhnonn na staitistic seo an rl lrnach a ghlacann O anois i gcasaoid laistigh dglaigh na hireann a riteach. Go dreach tar is ceithre bliana a bheith ag oibri, ceapaim gur fidir a r go rasnta go bhfuil muinn ag comhalta, agus ag iarchomhalta glaigh na hireann san O agus go bhfuil siad ssta a gcsanna a tharchur chuig an Oifig agam chun breithni neamhsplech agus neamhchlaonta a dhanamh orthu.

  Aithntear go forleathan, fach, nach fidir trchur staitistiil amhin, thar thrimhse ama shainithe, a sid chun an tionchar agus luach ar airgead a sholthraonn an tOmbudsman a mheas. Athruithe ar chleachtas, ar bheartas, agus ar an gcultr ar ndigh, laistigh den eagraocht, a thagann den mhaoirseacht neamhsplech a sholthraonn an tOmbudsman, t luach fadtarmach orthu a thann thar an tionchar a thugtar cur sos air sa Tuarascil Bhliantil, tuarascil a bhonn bunaithe ar bhliain filire amhin.

  Mar shampla, sa bhliain 2009, ghlac an tAire Cosanta agus na hdaris mhleata le roinnt de na molta ar bhair shistamacha agam sna Tuarasclacha Deiridh. Athruithe a thagann de na molta seo, n dhreofar iad ar an gcasaoid sa chs aonair amhin ach cinnteoidh siad freisin nach dtiocfaidh drochchleachtais roimh chomhalta eile glaigh na hireann san am at le teacht, n dea-chleachtais a chuirfear chun feidhme go holc iad.

  Ars, ba iad na molta agam a thig as csanna sa bhliain 2009 ba chis le hathr laistigh dglaigh na hireann. Mar shampla, shocraigh an tAire Cosanta agus na hdaris mhleata:

  Go n-aistreoidh boird agallaimh go dt tbla point n maitrs mharcla a sid, ionas go bhfadfadh gach iarrthir tomhas oibiachtil a bheith aige/aici ar a f(h)eidhmocht agallaimh;

  Go ndanfar scrd ar shl nos doimhne agus nos struchtrtha chun aiseolas a sholthar do na hiarrthir ONC a theipeann orthu sna prisis roghnchin;

  Go gcinnteofar go bhfgrfar Crsa Athnuachana/Athbhailochtaithe san am at le teacht agus go mbeidh siad ar oscailt do gach iarrthir cilithe;

  Go gcuirfear dta agallaimh in il go rasnach roimh r do na hiarrthir i gcomrtais roghnchin.

  Dirt m sa Tuarascil Bhliantil anuraidh go ndanfainn cleachtadh inichta ar impleachta na molta agam agus monatireacht ar c acu an bhfuil na hathruithe curtha i bhfeidhm i gceart. T athbhreithni curtha san ireamh agam, d bhr sin, sa Tuarascil Bhliantil seo, de na molta a cuimsodh sna Tuarasclacha Deiridh agam n mbliain 2006 ar aghaidh, den

 • tuarascil bhliantil 2009

  ombudsman dglaigh na hireann

  6

  fhreagra n Aire agus na hdaris mhleata agus de thionchar na n-athruithe seo. T sil agam go mr go solthridh s seo cuntas nos cuimsith do phirtithe leasmhara O ar an tionchar agus an luach a sholthraonn an Oifig agam, ar fidir iad a chur in il de ghnth sa chuntas bliantil gnomhaochta a chuimstear i dTuarascil thraidisinta Bhliantil.

  Is minic a thann obair an Ombudsman thar na cinnt agus na molta irithe i gcs aonair, ar ndigh. Mar a thug m faoi deara sna Tuarasclacha Bliantla roimhe seo, nuair a bunaodh an Oifig agam, bh an-suim ag pirtithe idirnisinta inti a ghlacann pirt i ndospid i gcomhthacs mleata a riteach go cir. Is tama athfhillteach i malartuithe le comhghleacaithe thar lear, ar an tionchar ag an Oifig Institiide Ombudsman Mleata, n an t-athr cultrtha ar fidir tarl nuair a bhonn Oifig neamhsplech agus neamhchlaonta ann a bhonn freagrach as maoirseacht agus imscrd. Do roinnt tortha, nach gcuirtear saoirs bunsacha agus cearta daonna chomhalta na bhfrsa armtha ar aghaidh iontu, baineann mrimpleachta le hOmbudsman neamhsplech a bheith ann, at bunaithe ar an dl. T ifeachtacht na hOifige O, i dtarma radacha, suimiil do na dlns ag dul in achrann dshln dlthiil agus institiideach, a bhaineann leis an gcoincheap chun maoirseacht neamhsplech a dhanamh ar nsanna imeachta agus cleachtais riarachin mhleata.

  Le ceithre bliana anuas, doibrigh an O go dian chun an sainord reachtil a chomhlonadh, a sholthratear san Acht Ombudsman (glaigh na hireann), 2004. Sa Tuarascil Bhliantil seo, n folir dom aitheantas a thabhairt do rl Willie ODea, TD, mar Aire Cosanta, i gcaitheamh an ama sin. Bonn mid teannais chuidithigh, ar ndigh, sa ghaol idir an tOmbudsman, a dfhadfadh dearcadh criticiil a bheith aige/aici ar chleachtais agus beartais reatha, agus an tAire. Bh Willie ODea ina Aire nuair a ceapadh m agus nuair a cuireadh ts leis an oibrocht rnua ar dts. Thug an tAire ODea tacaocht do rl agus cuspir an O agus bh meas aige don Oifig agam. Aithntear go forleathan an cnamh a thug s don O a chur ar bun i struchtr mleata na hireann. Tim ag tnth le gaol dearfach den chinel canna a fhorbairt leis an Aire Cosanta, Tony Killeen, TD, a ceapadh le dana.

  Ba mhaith liom a chur in il go poibl freisin an t-aitheantas a thugaim don chomhar leannach a fuair m n gCeann Foirne, Leifteanantghinearl Dermot Earley, a Ghinearil, an ceannas mleata agus an fhoireann, i gcrsa na bliana 2009.

  Cuireann an tAcht Ombudsman (glaigh na hireann), 2004 chumas orm freisin ts a chur le himscrd ar ghearin a bhaineann le hbhair phinsin. Sa bhliain 2009, thinig s chs d leithid chun cinn trd an bpriseas Si (Ssamh in agracha) n fuarthas iad iarchomhalta glaigh na hireann go dreach. C nach raibh m balta glacadh leis na csanna chun imscrd a dhanamh orthu, doibrigh m fin agus an tOmbudsman do Phinsin, an tUasal Paul Kenny as lmha a chile bh an tUasal Kelly ssta fachaint ar na csanna chun a fheiceil an raibh siad faoi shainchram aige. N folir dom buochas a ghabhil leis an Ombudsman do Phinsin as a bheith ullamh cabhr liom agus cuirim filte roimh an gcomhar cuiditheach seo.

  Sa bhliain 2009, bigean don Oifig agam pl leis an dara riar csanna is airde aici riamh, agus le roinnt dshln institiideach eile. Drtear go promha i gcna ar leas chomhalta agus iarchomhalta glaigh na hireann. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt sa Tuarascil Bhliantil seo don chnamh a fuair m n fhoireann bheag agam, i gcaitheamh na bliana 2009. Bigean don Uasal Patrick Mulhall, an tUasal Wesley Graham agus Inon Geraldine Keegan obair go crua i rith na bliana 2009 agus t mo bhuochas bainte acu.

 • 7ranng i

  ramhra

 • Ag leanint mholta an Ombudsman, thug an

  Ceann Foirne ord go mbeadh an ceart anois ag gach

  comhalta glaigh na hireann an t-eolas a fheiceil

  a chuimstear ina c(h)omhaid phearsanta.Sliocht Buaicphoint 2009

 • 9 Athruithe leannacha le feiceil go soilir laistigh dglaigh na hireann mar thoradh ar mholta an Ombudsman.

  Ag leanint mholta an Ombudsman, thug an Ceann Foirne ord go mbeadh an ceart anois ag gach comhalta glaigh na hireann an t-eolas a fheiceil a chuimstear ina c(h)omhaid phearsanta.

  Mar thoradh ar na tuairim agus cinnt sna scrduithe ag an Ombudsman ar chsanna difrila, daontaigh an Ceann Foirne ts a chur le hathbhreithni ar an gcras reatha chun tuarasclacha measnaithe pearsanta a chur le chile agus a thaifeadadh, don phearsanra liostilte agus doifigigh neamhchoimisinta.

  Mar thoradh ar chinnt agus molta an Ombudsman a bhain le himscrd ar ghearin aonair, ghlac an tAire Cosanta agus glaigh na hireann mar chram orthu fin athbhreithni a dhanamh ar na nsanna imeachta in sid ag na boird ard cime agus roghnchin, agus tiomnaonn siad iad fin do thbla point n maitrs mharcla a sid, ionas go bhfadfa tomhas oibiachtil a thabhairt do gach iarrthir ar a f(h)eidhmocht agallaimh.

  Sheas an tOmbudsman le 74% de na gearin a tarchuireadh chuici. Rinne an tOmbudsman inichadh ar c acu ar glacadh leis na molta aici, ar chleachtais

  agus ar nsanna imeachta glaigh na hireann, agus ar cuireadh i bhfeidhm iad, bunaodh an Oifig aici.

  Chuir Oifig an Ombudsman dglaigh na hireann athbhreithni ar rialuithe inmhenacha airgeadais i gcrch go ssil.

  Tugadh cuireadh don Ombudsman aitheasc a thabhairt ag an gcad Chomhdhil dInstitiid Ombudsman Mleata i mBeirln, a thionil Coimisinir Parlaiminte na Gearmine do na Frsa Armtha.1

  Thug an tOmbudsman aitheasc os comhair lucht fachana idirnisinta ar an gcrsa Oilinir a Oilin ag Scoil Oilina na Nisin Aontaithe in irinn (SONA), Airmhen Traenla glaigh na hireann, Campa an Churraigh. Dhrigh an t-aitheasc ar chearta daonna, saoirs bunsacha agus leas an phearsanra mhleata a chosaint, agus bunaodh ar thaith an Ombudsman mar chomhalta den Mheitheal Saineolaithe OSCE