Click here to load reader

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie ... Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra obecné

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie ... Česká...

 • Česká zemědělská univerzita v Praze

  Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

  Katedra obecné zootechniky a etologie

  Geneticky podmíněná onemocnění pudlů

  Bakalářská práce

  Autor práce: Terezie Valčíková

  Vedoucí práce: Ing. Naděžda Šebková, Dr.

  © 2015 ČZU v Praze

 • 2

  Čestné prohlášení

  Prohlašuji, že svou bakalářskou práci "Geneticky podmíněná onemocnění pudlů"

  jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné

  literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou citovány v práci a uvedeny v seznamu

  literatury na konci práce. Jako autorka uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že jsem v

  souvislosti s jejím vytvořením neporušila autorská práva třetích osob.

  V Praze dne 13.04. 2015 ___________________________

 • 3

  Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala mému manželovi Ing. Janu Valčíkovi za podporu

  a pomoc při zpracování této práce, Petře Kastlové za podporu, Kateřině Michálkové a MVDr.

  Romaně Kastlové za možnost konzultací nejasností a Ing. Naděždě Šebkové, Dr. za trpělivost

  při konzultacích. Poslední velké a nespecifikované poděkování patří lidičkám z pudlí

  komunity, kteří mě v tomto projektu podporovali.

 • 4

  Geneticky podmíněná onemocnění pudlů

  Souhrn

  Cílem práce bylo sepsat co neucelenější a zároveň aktuální vědeckou rešerši o

  geneticky podmíněných chorobách pudlů. K lepšímu porozumění současného vývoje a

  genetických onemocnění determinovaných u plemene pudl se práce opírá o historii plemene a

  charakteristiku povahových vlastností. Následně je zpracován přehled nejběžnějších geneticky

  podmíněných onemocnění u pudlů. Jejich součástí je stručná charakteristika, klinické

  příznaky, mód dědičnosti a zda pro danou nemoc existuje genetický test či nikoli.

  Následující část se věnuje genetickým testům jako takovým. Klade si za cíl provést

  souhrn všech genetických testů, jež jsou v současné době pro plemeno dostupné. Srovnává

  přístupy, které různé laboratoře zaujaly ke genetickému testování a snaží se porovnat

  jednotlivé přístupy laboratoří vzhledem ke vzrůstajícímu množství testů a jejich finanční

  náročnosti.

  Poslední část této bakalářské práce je věnována zdravotním testům požadovaných pro

  plemeno pudl v různých evropských zemích. Tyto výsledky jsou poté konfrontovány s praxí v

  USA a Kanadě na jedné straně a Velkou Británií, Austrálii a Novým Zélandem na straně

  druhé.

  V závěru jsou diskutována současná selekční opatření a zároveň na základě odborných

  znalostí z hlediska problematiky chovu a onemocnění jako takových i návrh na praxi, která by

  pomohla plemeni i chovatelům dělat informované volby rodičovských párů s ohledem na

  zlepšení celkového zdraví plemene.

  Klíčová slova: pudl, genetické podmíněné choroby, dědičnost, molekulárně genetické

  testování, selekce

 • 5

  Genetically determined diseases of poodle

  Summary

  The objective of this thesis was to write integrated and actual scientific research about

  genetically determined diseases in the poodle breed. To come to a better understanding of the

  up-to-date problematic and genetic determined illnesses in the poodle breed the work includes

  history of the breed and behavioral characteristics, followed by list and review of the most

  common diseases in poodles. The review includes short characteristics of diseases, clinical

  symptoms, heritability mode as well as principle of available tests.

  Latter part discusses genetic testing itself. The objective is to make a summary of all

  genetic tests available today for the poodle breed. It compares approaches used by

  laboratories for genetic tests together with the increasing numbers of tests and their financial

  demands on laboratories, breeders and owners of the poodles.

  Last part of the bachelor thesis is dealing with health tests required for poodle breed in

  various European countries. These results are confronted with practice in USA and Canada on

  one side and Great Britain, Australia and New Zealand on the other side.

  Conclusion discusses selection requirements based on current knowledge about

  breeding and diseases itself, suggesting a good practice to aid breeders in well informed

  decisions on new parents selection and thus improved overall health status of the breed.

  Keywords: poodle, genetically determined diseases, heritability, molecular genetic testing,

  selection

 • 6

  Obsah

  1 Úvod .................................................................................................................................... 8

  2 Cíl práce............................................................................................................................... 9

  3 Původ a charakteristika plemene ...................................................................................... 10

  3.1. Historie plemene .......................................................................................... 10 3.2. Charakteristika plemene .............................................................................. 11

  4 Geneticky podmíněné nemoci ........................................................................................... 13

  4.1. Monogenní dědičnost, dědičnost dle Mendelových zákonů......................... 13 4.2. Polygenní dědičnost ..................................................................................... 14 4.3. Vliv ztrát genetické diverzity na predispozici ke geneticky podmíněným onemocněním ......................................................................................................... 14 4.4. Databáze psích nemocí, hodnocení dle závažnosti ...................................... 16 4.5. Kardiovaskulární genetická onemocnění ...................................................... 17

  4.5.1. Hemofilie A (Deficience faktoru VIII)....................................................... 17 4.5.2. Hemolytická anémie ............................................................................... 19 4.5.3. Mucopolysaccharosis VI (Lysozomální onemocění) ................................ 20 4.5.4. Patent Ductus Arteriosus ........................................................................ 20 4.5.5. von Willenbrandovo onemocnění, typ I .................................................. 22 4.5.6. Vrozená dysplazie mitrální chlopně ........................................................ 23

  4.6. Endokrinní genetická onemocnění ............................................................... 24 4.6.1. Diabetes Mellitus ................................................................................... 24 4.6.2. Hyperadrenokorticismus ........................................................................ 26 4.6.3. Hypoadrenokorticismus ......................................................................... 27 4.6.4. Hypothyroismus ..................................................................................... 28 4.6.5. Lymfocytální thyroismus ........................................................................ 29

  4.7. Genetická onemocnění kůže a srsti .............................................................. 30 4.7.1. Alopecie ................................................................................................. 30

  4.7.1.1. Alopecie barevných mutantů (Color Dilution Alopecia) ............................. 31

  4.7.2. Atopie .................................................................................................... 31 4.7.3. Otitis Externa ......................................................................................... 32 4.7.4. Sebaceózní adenitis ................................................................................ 33

  4.8. Muskuloskeletální genetická onemocnění .................................................. 34 4.8.1. Degenerativní myelopatie ...................................................................... 35 4.8.2. Dysplazie kyčelních kloubů ..................................................................... 35 4.8.3. Leg-Calve-Perthes onemocnění .............................................................. 38 4.8.4. Luxace pately ......................................................................................... 39 4.8.5. Osteochondrodysplazie .......................................................................... 40

 • 7

  4.9. Nervová a senzorická genetická onemocnění ............................................... 41 4.9.1. Katarakta................................................................................................ 41 4.9.2. Distichiasis ............................................................................................. 43 4.9.3. Epilepsie ...............................................

Search related