Opdina Puإ،da OIB: 15494218023 Prijedlog Proraؤچuna za 2017 ... Prijedlog Proraؤچuna za 2017 god. i

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Opdina Puإ،da OIB: 15494218023 Prijedlog Proraؤچuna za 2017 ... Prijedlog Proraؤچuna za 2017...

 • Opdina Pušda

  OIB: 15494218023

  Prijedlog Proračuna za 2017 god. i Projekcija za 2018. i 2019. godinu Pušda, 14. studeni 2016. godine

  BROJ 1 2 3 2/1 3/2 3/1

  KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA 2017 2018 2019 INDEX

  UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 9.638.687,56 9.168.687,56 9.368.687,56 95,1 % 102,2 % 97,2 %

  RAZDJEL 000 OPDINA PUŠDA-PRIHODI 9.638.687,56 9.168.687,56 9.368.687,56 95,1 % 102,2 % 97,2 %

  Izvor 1.1. OPDI PRIHODI I PRIMICI 5.860.000,00 5.860.000,00 5.860.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 5.860.000,00 5.860.000,00 5.860.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  61 Prihodi od poreza 5.860.000,00 5.860.000,00 5.860.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  611 Porez i prirez na dohodak 5.300.000,00

  6111

  Porez i prirez na dohodak od

  nesamostalnog rada 5.000.000,00

  6112

  Porez i prirez na dohodak od

  samostalnih djelatnosti 250.000,00

  6113

  Porez i prirez na dohodak od

  imovine i imovinskih prava 100.000,00

  6117

  Povrat poreza i prireza na

  dohodak po godišnjoj prijavi -50.000,00

  613 Porezi na imovinu 270.000,00

  6131

  Stalni porezi na nepokretnu

  imovinu (zemlju, zgrade, kude i

  ostalo) 120.000,00

  6134 Povremeni porezi na imovinu 150.000,00

  614 Porezi na robu i usluge 290.000,00

  6142 Porez na promet 40.000,00

 • 6145

  Porezi na korištenje dobara ili

  izvođenje aktivnosti 250.000,00

  Izvor 1.2. OSTALI IZVORNI PRIHODI 32.500,00 32.500,00 32.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 32.500,00 32.500,00 32.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  64 Prihodi od imovine 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  642

  Prihodi od nefinancijske

  imovine 9.000,00

  6421 Naknade za koncesije 9.000,00

  65

  Prihodi od upravnih i

  administrativnih pristojbi,

  pristojbi po posebnim

  propisima i naknada 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  651

  Upravne i administrativne

  pristojbe 17.000,00

  6512

  Županijske, gradske i opdinske

  pristojbe i naknade 17.000,00

  652

  Prihodi po posebnim

  propisima 6.500,00

  6522 Prihodi vodnog gospodarstva 5.500,00

  6524 Doprinosi za šume 1.000,00

  Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI 1.885.187,56 1.885.187,56 1.885.187,56 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 1.885.187,56 1.885.187,56 1.885.187,56 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  64 Prihodi od imovine 654.187,56 654.187,56 654.187,56 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  641 Prihodi od financijske imovine 15.000,00

  6413

  Kamate na oročena sredstva i

  depozite po viđenju 10.000,00

  6414 Prihodi od zateznih kamata 5.000,00

  642

  Prihodi od nefinancijske

  imovine 639.187,56

 • 6422

  Prihodi od zakupa i

  iznajmljivanja imovine 30.000,00

  6422

  Prihodi od zakupa i

  iznajmljivanja imovine 200.000,00

  6422

  Prihodi od zakupa i

  iznajmljivanja imovine 180.600,00

  6423

  Naknada za korištenje

  nefinancijske imovine 2.000,00

  6423

  Naknada za korištenje

  nefinancijske imovine 1.000,00

  6424 Naknade za ceste 25.587,56

  6429

  Ostali prihodi od nefinancijske

  imovine 200.000,00

  65

  Prihodi od upravnih i

  administrativnih pristojbi,

  pristojbi po posebnim

  propisima i naknada 1.231.000,00 1.231.000,00 1.231.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  652

  Prihodi po posebnim

  propisima 431.000,00

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 350.000,00

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 11.000,00

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 30.000,00

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 30.000,00

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 10.000,00

  653

  Komunalni doprinosi i

  naknade 800.000,00

  6531 Komunalni doprinosi 500.000,00

  6532 Komunalne naknade 300.000,00

 • Izvor 5.2. DRŽAVNI PRORAČUN 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 110.000,00 110.000,00 110.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  633

  Pomodi proračunu iz drugih

  proračuna 110.000,00

  6331

  Tekude pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 10.000,00

  6332

  Kapitalne pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 100.000,00

  Izvor 5.3. ŽUPANIJSKI PRORAČUN 817.000,00 647.000,00 747.000,00 79,2 % 115,5 % 91,4 %

  6 Prihodi poslovanja 817.000,00 647.000,00 747.000,00 79,2 % 115,5 % 91,4 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 817.000,00 647.000,00 747.000,00 79,2 % 115,5 % 91,4 %

  633

  Pomodi proračunu iz drugih

  proračuna 817.000,00

  6331

  Tekude pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 98.000,00

  6331

  Tekude pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 19.000,00

  6332

  Kapitalne pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 700.000,00

  Izvor 5.4. GRAD ZAPREŠID 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 65.000,00 65.000,00 65.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  633

  Pomodi proračunu iz drugih

  proračuna 65.000,00

 • 6331

  Tekude pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 15.000,00

  6332

  Kapitalne pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 50.000,00

  Izvor 5.6. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  634

  Pomodi od izvanproračunskih

  korisnika 300.000,00

  6342

  Kapitalne pomodi od

  izvanproračunskih korisnika 300.000,00

  Izvor 5.7. OPDINE ZAPREŠIČKOG KRAJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  633

  Pomodi proračunu iz drugih

  proračuna 5.000,00

  6331

  Tekude pomodi proračunu iz

  drugih proračuna 5.000,00

  Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  65

  Prihodi od upravnih i

  administrativnih pristojbi,

  pristojbi po posebnim

  propisima i naknada 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  652

  Prihodi po posebnim

  propisima 12.000,00

 • 6526 Ostali nespomenuti prihodi 12.000,00

  Izvor 8.2. NAMJENSKI PRIHODI-NAKNADA TROŠKOVA SUD PLIN246.000,00 246.000,00 246.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 246.000,00 246.000,00 246.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  65

  Prihodi od upravnih i

  administrativnih pristojbi,

  pristojbi po posebnim

  propisima i naknada 246.000,00 246.000,00 246.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  652

  Prihodi po posebnim

  propisima 246.000,00

  6526 Ostali nespomenuti prihodi 246.000,00

  Izvor 8.3. EU FOND, PROGRAM RURALNOG RAZVOJA, MJERA 7.4.1200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

  6 Prihodi poslovanja 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 200.000,00 0,00 0,00 0,0 % 0,0 % 0,0 %

  632

  Pomodi od međunarodnih

  organizacija te institucija i

  tijela EU 200.000,00

  6324

  Kapitalne pomodi od institucija

  i tijela EU 200.000,00

  Izvor 8.4. EU FOND, PROGRAM RURALNOG RAZVOJA, MJERA 7.2.2100.000,00 0,00 100.000,00 0,0 % (+Infinity) 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 100.000,00 0,00 100.000,00 0,0 % (+Infinity) 100,0 %

  63

  Pomodi iz inozemstva i od

  subjekata unutar opdeg

  proračuna 100.000,00 0,00 100.000,00 0,0 % (+Infinity) 100,0 %

  632

  Pomodi od međunarodnih

  organizacija te institucija i

  tijela EU 100.000,00

  6324

  Kapitalne pomodi od institucija

  i tijela EU 100.000,00

 • 6324

  Kapitalne pomodi od institucija

  i tijela EU 0,00

  Glavni program A01 REDOVNA DJELATNOST OPDINE PUŠDA6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  Program 1003 POLJOPRIVREDNI BOŽIČNI SAJAM 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  Tekudi projekt T100001 POLJOPRIVREDNI BOŽIČNI SAJAM6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 % 100,0 % 100,0 %

  6 Prihodi poslovanja 0,00 3.000,00 3.000,00 (+Infinity) 100,0 % (+Infinity)

  66

  Prihodi od prodaje proizvoda i

  robe te pruženih usluga i

  prihodi od donacija 0,00 3.000,00 3.000,00 (+Infinity) 100,0 % (+Infinity)

  663

  Donacije od pravnih i fizičkih

  osoba izvan