OPIS TECHNICZNY. - bip. Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992 - Katalog

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of OPIS TECHNICZNY. - bip. Katalog powtarzalnych elementów drogowych - Transprojekt W-wa 1992 -...

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzbia, powiat radomski.

1

OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi gminnej klasy D1/2 w msc.: BARTODZIEJE (dz. nr ew. gruntu 918,1096) gmina Jastrzbia, powiat radomski, wojewdztwo mazowieckie d. L=1308,84m.

1. Podstawa opracowania. - aktualna na kwiecie 2011 roku mapa sytuacyjno - wysokociowa w skali 1 : 1000 - Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14. - Wytyczne Projektowania Drg - cz 3 - W-wa GDDP 1995 - Katalog powtarzalnych elementw drogowych - Transprojekt W-wa 1992 - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i psztywnych - W-wa IBDM 1995 - opinia nr 723-1/2011 uzgodnienia w ZUDP w Starostwie Powiatowym w Radomiu - Uzgodnienie wczenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3515W Jedlisk Bartodzieje

ukawa - Gowaczw z PZDP w Radomiu, znak: PZD.II.7130.5.112.2011 - inwentaryzacja, pomiary uzupeniajce i niwelacja pasa drogowego w terenie 2. Lokalizacja.

Projektowana droga przebiega od skrzyowania z drog powiatow nr 3515W Jedlisk

Bartodzieje ukawa Gowaczw (dz. nr ew. gruntu 711) o nawierzchni asfaltowej w msc. Bartodzieje do ostatnich zabudowa w km 1+308,84 pikietau drogi gminnej w kierunku poudniowym, przez tereny o zabudowie gospodarczej i mieszkaniowej niskiej rozproszonej, tereny upraw rolniczych, ki i pastwiska po istniejcym ladzie drogi o nawierzchni z kruszywa niesortowanego w pocztkowym odcinku oraz gruntowej nieulepszonej w pozostaym odcinku.

Przebieg trasy drogi pokazano na planie orientacyjnym w skali 1 : 10 000. 3. Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje cz drogow. W projekcie ujto przebudow nawierzchni jezdni, poboczy, cieku przykrawdziowego korytkowego, profilowania korpusu drogowego, niezbdne roboty ziemne do wykonania roww przydronych, przepustw pod zjazdami, przeduenia istniejcych przepustw pod projektowan drog oraz organizacj ruchu dla przebudowanego odcinka drogi. 4. Warunki gruntowo - wodne. Warunki gruntowo wodne okrelono na podstawie wywiadu przeprowadzonego w terenie oraz oceny wizualnej terenu przylegego do drogi. Na tej podstawie stwierdzono w podou grunty piaszczyste o dobrej przepuszczalnoci wody i miejscami grunty piaszczysto - torfiaste. Poziom wody gruntowej stwierdzono - na podstawie poziomu wody w studniach i rowach istniejcych w pobliu drogi - na gbokoci poniej 1.30m od poziomu terenu. Grunty zalegajce w podou zaliczono do grupy nonoci G1-2

miejscami G3.

5. Stan istniejcy. Zabudow obrzen projektowanej drogi stanowi: w odcinku pocztkowym tereny zabudowane miejscowoci Bartodzieje oraz w dalszej czci tereny niezabudowane (ki, pastwiska) i tereny upraw rolniczych. Nawierzchni drogi stanowi nawierzchnia gruntowa wzmocniona kruszywem niesortowanym w pocztkowym odcinku w rejonie wczenia do DP 3515W oraz nawierzchnia gruntowa na odcinku pozostaym. Podoe gruntowe nadaje si do bezporedniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi gminnej, na krtkim odcinku naley zastosowa wzmocnienie podoa warstw gruntu stabilizowanego cementem. W odcinku pocztkowym zaprojektowano poszerzenia istniejcej podbudowy z kruszywa oraz wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, na ktrej wykonane zostanie nawierzchnia asfaltowa. Na pozostaym odcinku o nawierzchni gruntowej zostanie wykonana nowa konstrukcja jak dla KR1.

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzbia, powiat radomski.

2

W pasie drogi prowadzone s nastpujce rodzaje uzbrojenia podziemnego: - kablowa sie telefoniczna - napowietrzna sie energetyczna

Wymienione urzdzenia infrastruktury podziemnej i napowietrznej nie koliduj z

projektowan drog w zwizku z tym nie zachodzi konieczno przebudowy bd przeoenia w/w urzdze.

Po istniejcej nawierzchni drogi odbywa si ruch osobowych pojazdw indywidualnych,

ruch pojazdw rolniczych i pojazdw obsugujcych urzdzenia istniejcej infrastruktury technicznej.

6. Stan projektowany. 6.1. Plan sytuacyjny.

Dla odcinka W1-W15: km 0+000,000+046,00:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wraz z poszerzeniami istniejcej podbudowy now konstrukcj obustronnie rednio o 1,00m, z lewostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m, ciekiem przykrawdziowym prefabrykowanym korytkowym szer. 50cm i g. 7cm.

Dla odcinka W1-W15: km 0+046,000+189,50:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wraz z poszerzeniami istniejcej podbudowy now konstrukcj obustronnie rednio o 0,50m, z lewostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m, lewostronnym rowem trjktnym szerokoci 1,20m o nachyleniu skarp 1:1.

Dla odcinka W1-W15: km 0+189,500+693,63:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, z lewostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m, lewostronnym rowem trjktnym szerokoci 1,20m o nachyleniu skarp 1:1. Na odcinku 0+563,00 0+693,63 znajduje si adaptowany rw prawostronny.

Dla odcinka W1-W15: km 0+693,931+308,84:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, z prawostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m.

Przy trasowaniu drogi uwzgldniono pas terenu przeznaczony pod drog z maksymalnym

wykorzystaniem istniejcej nawierzchni drogi na caym odcinku.

O drogi stanowi linia amana wraz z wyokrgleniami zaama powyej 1,5g ukami poziomymi od R=150m do R=750m. Punkty charakterystyczne osi trasy okrelono wsprzdnymi geodezyjnymi od W1 do W15 zorientowanymi w ukadzie poligonizacji pastwowej, co przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym - rys. nr 1. Wartoci charakterystyczne dla tyczenia osi drogi opisano na planie sytuacyjnym i przedstawiono w obliczeniach charakterystyki trasy. Cakowita dugo przebudowywanej drogi wynosi: L = 1308,84m.

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzbia, powiat radomski.

3

6.2. Droga w przekroju podunym. Projektowana droga przebiega w terenie paskim. Niwelet drogi dowizano do wysokoci istniejcej gruntowej wzmocnionej nawierzchni drogi, do wysokoci istniejcych zjazdw oraz do istniejcej wysokoci nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 3515W Jedlisk Bartodzieje ukawa - Gowaczw w pocztku opracowania.

Niwelet zaprojektowano: - 20cm ponad istniejc wzmocnion nawierzchni drogi - grubo zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych na odcinku nawierzchni gruntowej wzmocnionej kruszywem naturalnym niesortowalnym - 21 75cm ponad istniejc nawierzchni gruntow drogi nowa konstrukcja nawierzchni - grubo zaprojektowanych warstw konstrukcyjnych wraz z uwzgldnieniem odcinkw nasypu, na odcinku nawierzchni gruntowej po wyprofilowaniu na gboko 10-15cm.

Spadki podune niwelety mieszcz si w granicach spadkw dopuszczalnych i

wynosz od 0,333% do 7,792%. Profil poduny drogi przedstawia rys. nr 2.

6.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne dotycz: - wykonania pogbienia odcinkw roww przydronych i przebudowy przepustw pod zjazdami - wykonania przebudowy przepustw i przedue istniejcych przepustw pod projektowan

drog - wykopw pod konstrukcj poszerze jezdni i cieku przykrawdziowego z wbudowaniem urobku w pobocza i wywiezieniem nadmiaru urobku na odlego do 1km. Skarpy i dno rowu naley rcznie splantowa i wyprofilowa - obrobi na czysto.

6.4. Przekrj normalny. W przekroju normalnym zaprojektowano charakterystyczne wielkoci wymiarowania i spadkw poprzecznych dla drogi klasy D1/2. Zaprojektowano drog o parametrach: Dla odcinka W1-W15: km 0+000,000+046,00:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 5,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wraz z poszerzeniami istniejcej podbudowy now konstrukcj obustronnie rednio o 1,00m, z lewostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m o spadku 8%, ciekiem przykrawdziowym prefabrykowanym korytkowym szer. 50cm i g. 3cm.

Dla odcinka W1-W15: km 0+046,000+189,50:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie wraz z poszerzeniami istniejcej podbudowy now konstrukcj obustronnie rednio o 0,50m, z lewostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m o spadku 8%, lewostronnym rowem trjktnym szerokoci 1,20m o nachyleniu skarp 1:1.

Dla odcinka W1-W15: km 0+189,500+693,63:

projektuje si drog jednopasow, dwukierunkow klasy D1/2 dla prdkoci projektowej 30km/h o parametrach: - jezdnia 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie, z lewostronnym spadkiem poprzecznym, poboczami obustronnymi o szerokoci 0,50m o spadku 8%, lewostronny