PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY Etap ?· Przedmiar robót mostowych ... Katalog powtarzalnych elementów…

Embed Size (px)

Text of PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY Etap ?· Przedmiar robót mostowych ... Katalog powtarzalnych...

PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY

Przedsiwzicie Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowo ci Kr piec, gm. Pruszcz Gda ski

Etap II

Zadanie inwestycyjne Most drogowy nad rzek Motawa w ci gu drogi gminnej Nr 173212g Kr piec Dzie wi Wk w miejscowo ci Kr piec

Adres Nr dziaki

Wojewdztwo Pomorskie, Powiat Pruszcz Gd. Gmina Pruszcz Gd., obr b Kr piec, Nr dziaki 76Wp, 43/4 dr, 85 dr, 69/6 Lz-III, 75 Tr, 77 Tr

Temat Most drogowy nad rzek Motawa w ci gu drogi gminnej Nr 173212G w miejscowo ci Kr piec

Faza Projekt Architektoniczno -Budowlany

Brana Mostowa obiekty in ynie rskie

Inwestor Gmina Pruszcz Gda ski ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gda ski

Projektant mgr in. Eligiusz Michala k upr. bud. POM/0054//POOK/03

Most Tom I/1

Sprawdzajcy

Nr inwestycji

mgr in . Andrzej yder upr. bud. UAN/N/7210/746/88 i UAN/U/7342/33/92

Gniszewo, Marzec 2014 r.

PROVEM, ELIGIUSZ MICHALAK ul. Dbowa 2 83-110 Gniszewo tel.: +48 605-444-547 fax: 58 / 531-68-90 e-mail: eligiusz.michalak@gmail.com

GMINA PRUSZCZ GDASKI ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gda ski tel.: 58 / 692-94-21 fax: 58 / 682-27-14 e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl NIP: 593-214-06-99

Egzemplarz Nr

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowoci Krpiec, gm. Pruszcz Gdaski Etap II

Projekt Budowlano-Wykonawczy

ZAWARTO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

A. Cz opisowa Owiadczenia, uprawnienia Opis Techniczny

C. Specyfikacje Techniczne Wykonania Robt osobny zacznik

E. Cz kosztorysowa osobny zacznik Przedmiar robt mostowych (Wykaz Robt) Kosztorys Inwestorski Formularz kosztorysu ofertowego

F. Cz rysunkowa NR Tytu rysunku

1 Plan Sytuacyjny 24 Dojazdy do mostu

25.1 Niwelety drg dojazdowych 25.2 Przekroje drg dojazdowych 25.3 Przekroje drg dojazdowych 26 Zbrojenie murkw oporowych 27 Rysunek oglny Murek ochronny studni przelewowych

Projekt Budowlano - Wykonawczy Etap II

Obiekty inynierskie konstrukcja

Cz opisowa

Nazwa i adres zadania

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowoci Kr piec, gm. Pruszcz Gdaski Etap II.

Obiekt Most drogowy nad rzek Motawa na drodze gminnej Nr 173212G Kr piec Dziewi Wk w miejscowoci Kr piec.

Imi i Nazwisko Stanowisko Nr uprawnie Specjalno Podpis

mgr in. Eligiusz Michalak Projektant POM/0054//POOK/03

Konstrukcyjno-budowlana

mgr in. Andrzej yder Sprawdzajcy UAN/N/7210/746/88 i UAN/U/7342/33/92

Konstrukcyjno-budowlana

Nr projektu PM-057/PBW/1 Data opracowania Marzec 2014 r. Nr egz..............

Wymg art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z pn. zmianami)

Gniszewo, 2014.03.10

OWIADCZENIE

Owiadczam, e opracowana na zlecenie Inwestora: Gminy Pruszcz Gdaski

dokumentacja Projekt budowlano-wykonawczy dotyczcy przebudowy obiektu mostowego

na rzece Motawa w miejscowoci Krpiec, gm. Pruszcz Gdaski (Etap II) jest wykonana

zgodnie z umow Nr PZD-2231/125/10 z dnia 11.10.2010 r. oraz zgodnie z

obowizujcymi Polskimi Normami, przepisami, prawem i techniczno-budowlanymi

zasadami wiedzy technicznej, jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktremu

ma suy.

Projektant Sprawdzajcy

mgr in. Eligiusz Michalak mgr in. Andrzej yder

Projekt Budowlano-Wykonawczy obiektu MD-02 Strona 1

PROVEM, Eligiusz Michalak 2014 Marzec Droga gminna Nr 173212G

OPIS TECHNICZNY dla Etapu II do PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO:

PRZEBUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA RZECE MOTAWA W MIEJSCOWOCI KRPIEC, GM. PRUSZCZ GDASKI

1. Wstp

1.1. Przeznaczenie i program uytkowy Zaprojektowany obiekt jest mostem w cigu drogi przeprowadzajcej ruch pieszy oraz koowy nad rzek Motawa majcej swj pocztek w Jeziorze Szpgawskim, a swoje ujcie w rzece Martwa Wisa w Gdasku. Most znajduje si na skrzyowaniu koryta rzeki km 10+450 z drog gminn Nr 173212G w km 1+150,00. Obiekt czy miejscowoci Krpiec z miejscowoci Dziewi Wk w miejscowoci Krpiec, znajduje si w caoci na terenie Gminy Pruszcz Gdaski, bezpiecznie przeprowadzajc ruch przy maksymalnym stanie wd rzeki Motawa.

1.2. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania w II etapie s drogi dojazdowe do mostu bdce drogami bocznymi przebiegajcymi wzdu waw rzeki Motawy. Inwestycja znajduje si w miejscowoci Krpiec, droga gminna Nr 173212G.

1.3. Podstawa opracowania [1] Umowa Nr PZD-71103.462011 o wykonaniu projektu technicznego na obiekt mostowy

Przebudowa obiektu mostowego na rzece Motawa w miejscowoci Krpiec, gm. Pruszcz Gdaski zawarta w dniu 28 padziernika 2012 r. pomidzy Urzdem Gminy Pruszcz Gdaski z siedzib przy ul. Wojska Polskiego 30 w Pruszczu Gdaskim, jako organem waciwym bdcym zarzdc obiektu, a firm PROVEM z siedzib przy ul. Dbowa 2, 83-110 Gniszewo.

[2] Mapa sytuacyjno wysokociowa do celw informacyjnych z uzbrojeniem terenu do celw projektowych w skali 1:500 wykonana w roku 2011.

[3] Mapa sytuacyjno - wysokociowa do celw projektowych z uzbrojeniem terenu do celw projektowych w skali 1:500 wykonana w roku 2013.

[4] Wycig z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruszcz Gdaski Nr GPiRG-BD.6727.2.82.2013 z dnia 2013.03.27.

[5] Badania geotechniczne podoa gruntowego wykonane przez Zakad Usug Geotechnicznych GEODOM, Gdask (wrzesie 2012 r.).

[6] Uproszczony wypis i wyrys z rejestru gruntw w zaczeniu do projektu. [7] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie z dnia 03.08.2000 r. (Dz. U. Nr 63/2000).

[8] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. (Dz. U. Nr 43/1999). w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.

[9] PN-S-10030: 1985 Obiekty mostowe. Obcienia. [10] PN-S-10042: 1991 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i sprone.

Projektowanie. [11] PN-S-10052: 1982 - Obiekty Mostowe. Konstrukcje Stalowe. Projektowanie. [12] PN-S-10050: 1989 - Obiekty Mostowe. Konstrukcje Stalowe. Wymagania i Badania. [13] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych GDDP, maj 1994 r. [14] PN-B-03020: 1981 - Grunty budowlane. Posadowienie bezporednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie. [15] PN-B-02482:1983 - Fundamenty budowlane. Nono pali i fundamentw palowych. [16] PN-B-03010: 1983 - ciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. [17] PN-EN 12063 - cianki szczelne.

Projekt Budowlano-Wykonawczy obiektu MD-02 Strona 2

PROVEM, Eligiusz Michalak 2014 Marzec Droga gminna Nr 173212G

[18] PN-B-11213: 1997 - Elementy kamienne; krawniki uliczne, mostowe i drogowe. [19] Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robt. [20] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 24 wrzenia 1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkw posadowienia obiektw budowlanych. [21] Katalog powtarzalnych elementw mostowych, Transprojekt Gdaski Gdask 2002. [22] Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r., w sprawie

warunkw technicznych, jakim, powinny odpowiada drogowe obiekty inynierskie i ich usytuowanie.

[23] Uzgodnienie projektu z Gmin Pruszcz Gdaski Nr MW.M2-6003/GP/1/2013 z dnia 12.02.2013 r.

[24] Postanowienie z Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Gdasku, Nr RDO-Gd-WOO.4240.172.213.MS.2 z dnia 16.04.02013 r.

[25] Uzgodnienie projektu z Regionalnym Zarzdem Gospodarki Wodnej w Gdasku, Nr UW-53-10/886/2013/DM z dnia 2013.02.18.

[26] Uzgodnienie Robt z Regionalnym Zarzdem Gospodarki Wodnej w Gdasku dla Gminy Pruszcz Gdaski, Decyzja Nr MW.M1-5040/M2/9/2013 z dnia 2013.03.26.

[27] Pozwolenie Wodnoprawne Starosty Powiatowego w Pruszczu Gdaskim.

1.4. Lokalizacja Obiekt jest zlokalizowany nad rzek Motawa, w cigu drogi gminnej Nr 173212G na granicy dziaek nalecych do Gminy Pruszcz Gdaski, dziaek osb prywatnych tj. dziaek Nr 76 Wp, 43/4 dr, 85 dr, 69/6 Lz-III, 75 Tr, 77 Tr. czy miejscowo Krpiec z miejscowoci Dziewi Wk.

1.5. Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia Kierownik budowy (robt) jest obowizany sporzdzi przed rozpoczciem budowy plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzgldniajc specyfik planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robt budowlanych na kadym stanowisku pracy. W planie naley uwzgldni specyfik prowadzenia robt budowlanych:

prowadzonych w pobliu linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych jeeli takie wystpuj,

ktre powoduj ryzyko powstania zagroenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczeglnoci przysypania ziemi lub upadku z wysokoci,

prowadzonych przy montau cikich elementw konstrukcji mostowej z uwzgldnieniem obowizujcych przepisw BHP.

Zagroeniami, jakie mog wystpi przy pracach budowlanych to: przysypanie ziemi, upadek z wysokoci poraenie prdem, poparzenia, zatrucia i niebezpieczestwa zwizane z utrat ycia lub zdrowia podczas obsugi cikiego sprzt, narzdzi oraz urzdze. Przed przystpieniem do robt pracownicy powinni by zapoznani z ich zakresem i poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonywania. W celu zapobieenia niebezpieczestwom wynikajcym z wykonywania robt budowlanych w strefach szczeglnego zagroenia zdrowia naley ogrodzi teren budowy i zatrudni pracownikw o odpowiednich kwalifikacjach posiadajcych wane orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okrelonej pracy i wstpnie przeszkolonych w zakresie BHP Przygotowany plan bezpieczestwa i ochron