OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA dobit... oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA dobit... oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih...

 • 1

  OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA

  Za sve fizičke osobe koje ostvare dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, 01. siječnja

  2016. godine stupile su na snagu odredbe Zakona o porezu na dohodak koje predviđaju

  oporezivanje dohotka od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka.

  ŠTO TO TOČNO ZNAČI?

  Znači da se oporezuju ostvareni neto kapitalni dobitci od ulaganja u financijske instrumente (poput

  vrijednosnih papira (dionice, obveznice), udjela u investicijskim fondovima, portfelja i sl.), stečene

  nakon 01.01.2016. i prodane unutar 2 godine od dana kupnje. Sva ulaganja izvršena do kraja 2015.

  godine nisu predmet oporezivanja.

  DA LI SE TO ODNOSI NA VAS?

  U okviru usluga koje pružaju FIMA Vrijednosnice d.o.o., ako ste imatelj dionica (tuzemnog ili

  inozemnog izdavatelja) ili ste korisnik usluge upravljanja portfeljem, Vi ste porezni obveznik, što

  znači da ste u slučaju neto kapitalnog dobitka ostvarenog ulaganjem u dionice ili portfelj unutar

  kalendarske godine, dužni prijaviti (putem JOPPD obrasca) i platiti porez i prirez na dohodak. Porez

  i prirez prijavljuju se i plaćaju do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine, s danom i

  oznakom izvješća 31. prosinca prethodne godine, po stopi od 12%, uz pripadajući prirez. Na isti

  način i u istim rokovima porezni obveznik dužan je izvještavati Poreznu upravu i o kapitalnim

  dobicima koji ne podliježu oporezivanju (čl. 79. st. 13 Pravilnika o porezu na dohodak), za imovinu

  stečenu nakon 01.01.2016.

  Ostvareni neto kapitalni dobitak čine svi ostvareni dobitci umanjeni za sve ostvarene gubitke

  nastale prodajom financijske imovine u jednoj godini. Pri utvrđivanju kapitalnog dobitka ili kapitalnog

  gubitka uzimaju se u obzir i svi pripadajući troškovi koji su naplaćeni na teret poreznog obveznika

  kao što su naknade brokera, burze i sl. (neto princip).

  Kapitalni gubici mogu se odbiti samo od dohotka od kapitalnih dobitaka koji je ostvaren u istoj

  kalendarskoj godini. Kapitalni gubitak iskazuje se najviše do visine porezne osnovice.

  DOBRO JE ZNATI:

  Kod prijave ostvarenog neto kapitalnog dobitka i uplate poreza i prireza nužno je znati:

  - U slučaju korištenja usluga koje pružaju FIMA Vrijednosnice d.o.o. oporezuju se dobici od

  ulaganja u dionice prema vlastitim nalozima klijenta odnosno dobici u okviru usluge upravljanja

  portfeljem,

  - Samo dionice kupljene nakon 01.01.2016., odnosno usluga upravljanja portfeljem ugovorena

  nakon 01.01.2016. relevantni su za obračun kapitalnih dobitaka,

  - Oporezuje se ostvareni neto kapitalni dobitak od svih ulaganja poduzetih u jednoj

  kalendarskog godini (klijent primjerice može samostalno trgovati dionicama i istovremeno

  ulagati u investicijske fondove te imati ugovorenu uslugu upravljanja portfeljem u kojem

  slučaju poreznu osnovicu čine kapitalni dobitci umanjeni za troškove i kapitalne gubitke u

  odnosu na sva spomenuta ulaganja),

  - Porez i prirez prijavljuju se i plaćaju do posljednjeg dana mjeseca veljače tekuće godine, s

  danom i oznakom izvješća 31. prosinca prethodne godine, po stopi od 12%, uz pripadajući

  prirez,

  - Vrijedi za sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka,

  - Stopa poreza iznosi 12%, uz pripadajuću prirez,

 • 2

  - Ako ste mijenjali prirez tijekom godine, potrebno je izračunati prosječnu ponderiranu stopu

  prireza, npr. ako ste prvih šest mjeseci 2019. godine živjeli u Iloku (stopa prireza 5%), a

  ostatak godine u Zagrebu (stopa prireza 18%), Vaš stopa prireza za 2019. godinu je 11,5%

  koju računate na sljedeći način: (6*5% + 6*18%)/12=11,50%

  IZUZECI:

  Otuđenjem financijske imovine smatra se prodaja, zamjena, darovanje i drugi prijenos,

  osim:

  - prijenosa udjela iz jednog u drugi dobrovoljni mirovinski fond,

  - zamjene vrijednosnih papira s istovrsnim papirima istog izdavatelja pri čemu se ne mijenjaju odnosi među članovima i kapital izdavatelja, kao i zamjena vrijednosnih papira ili udjela u

  kapitalu trgovačkih društava, odnosno financijskih instrumenata drugim ili drugima

  vrijednosnim papirima, odnosno financijskim instrumentima te stjecanja vrijednosnih papira,

  odnosno financijskih instrumenata u slučajevima statusnih promjena pri čemu u svim

  slučajevima nema novčanog tijeka i pod uvjetom da je osiguran slijed stjecanja financijske

  imovine,

  - podjela dionica istog izdavatelja pri čemu ne dolazi do promjene temeljnog kapitala niti novčanog tijeka,

  - zamjena udjela između investicijskih pod-fondova unutar istog krovnog fonda, odnosno zamjena udjela između investicijskih fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje,

  pod uvjetom da je osiguran slijed stjecanja financijske imovine i/ili,

  - otkup udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (čl. 67. st. 3. Zakona o poreznu na dohodak).

  Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ne oporezuje se:

  - ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. Zakona o porezu na dohodak,

  - između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka, nasljeđivanjem financijske imovine,

  - u slučaju ako je financijska imovina otuđena nakon dvije godine od dana nabave, odnosno stjecanja te imovine (čl. 67. st. 8. Zakona o porezu na dohodak) .

  Ako se financijska imovina stečena darovanjem otuđi u roku od dvije godine od dana nabave

  darovatelja, otuđitelju (daroprimatelju) utvrđuje se dohodak od kapitala na način iz stavka 1.

  Zakona, te se u tome slučaju danom nabave financijske imovine za otuđitelja (daroprimatelja)

  smatra dan nabave pravnog prednika (darovatelja) (čl. 67. st. 9. Zakona o porezu na dohodak).

  Ako se naknadno otuđi financijska imovina koja je stečena otuđenjem između bračnih drugova i

  srodnika u prvoj liniji te drugih članova uže obitelji iz članka 14. stavaka 5. i 6. ovoga Zakona i/ili

  otuđenjem između razvedenih bračnih drugova koje je u neposrednoj svezi s razvodom braka i/ili

  otuđenjem koje je u neposrednoj svezi s nasljeđivanjem, po osnovi kapitalne dobiti koja se pri tom

  ostvari utvrđuje se dohodak od kapitala, pri čemu se danom stjecanja financijske imovine smatra

  dan prvotnog stjecanja kada je primijenjeno izuzeće od oporezivanja (čl. 67. st. 10. Zakona o porezu

  na dohodak).

 • 3

  ŠTO ĆE FIMA Vrijednosnice d.o.o. NAPRAVITI ZA SVOJE KLIJENTE?

  Kako bismo Vam olakšali postupak prijave i uplate poreza u okviru eTrade aplikacije (verzija 2017.) za trgovanje vrijednosnim papirima dostupna je evidencija iz čl. 70. st. 5 Zakona o porezu na dohodak odnosno evidencija istovrsne financijske imovine po metodi uzastopnih cijena (FIFO) uz pripadajući obračun poreza i prireza. U evidenciji se nalaze podaci koji se generiraju isključivo iz baze podataka FIMA Vrijednosnica što znači da su prikazane samo kupnje i prodaje dionica izvršene uz posredovanje FIME. U okviru eTrade aplikacije temeljem spomenute evidencije te unosom općine prebivališta generira se i JOPPD obrazac.

  Samo u slučaju da ste ostvarili dohodak od kapitala od ulaganja u dionice isključivo uz posredovanje

  FIME, iskazana porezna osnovica u HRK predstavlja iznos na koji je potrebno obračunati i platiti porez

  i prirez.

  ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI:

  Evidencija i pripadajući obračun mogu Vam poslužiti kao primjer odnosno podloga za obračun i

  prijavu poreza na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka za financijske instrumente koje

  ste stekli i otuđili putem FIMA Vrijednosnica, te Vam preporučamo da izvršite neovisnu provjeru

  cjelovitosti i točnosti podataka u istoj, koristeći pojedinačne obračune transakcija stjecanja i otuđenja

  financijskih instrumenata.

  Za financijsku imovinu, odnosno dionice stečene u inozemstvu podaci u evidenciji prikazani su u

  kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan transakcije na burzi. Ujedno Vam

  skrećemo pažnju da u vrijednost nabave odnosno otuđenja za financijsku imovinu stečenu u

  inozemstvu nisu uključeni eventualni troškovi na ime naknade za skrb, provedbu korporativnih akcija

  i sl., a s obzirom da isti ne terete obračune transakcija, već su predmet posebnih računa.

  FIMA Vrijednosnice d.o.o. ne jamče, niti preuzimaju odgovornost za cjelovitost i točnost podataka u

  evidenciji zbog razloga kao što su primjerice, ne isključivo, netočni podaci o prebivalištu i prirezu

  klijenta, netočni podaci o nabavama koje nisu izvršene uz posredovanje FIMA Vrijednosnica, moguće

  programske pogreške prilikom generiranja evidencije, specifičan porezni tretman pojedinih

  korporativnih akcija ili činjenica da ste dionice stjecali temeljem odluke CERPA, temeljem darovanja

  ili drugog pravnog posla kao osnove za ugovornu preknjižbu provedenu uz posredovanje FIMA

  Vrijednosnica i sl.

  Ovime društvo FIMA Vrijednosnice ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za obvezu

  obračunavanja, obustave i uplate poreza na