Osiguranje SRB

  • View
    302

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Analiza sektora osiguranja na primeru dve kompanije

Text of Osiguranje SRB

Analiza poslovanja osiguravajuih kompanijaKomparativna analiza na primeru kompanija Dunav Osiguranje AD i DDOR Novi Sad AD

Nastavnici: Prof. Dr. Sneana Kneevi

Student: Milo Spasojevi 365/08 Ivan Raki 209/08

Beograd, Februar 2013

Analiza finansijskih izvetaja Osiguranje

Januar 2013

Sadraj 1. 2. 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 3. 3.1 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.6 5. 5.1 Uvod ............................................................................................................................... 3 Finansijska analiza ......................................................................................................... 4 Racio analiza............................................................................................................ 6 Vrste racia ................................................................................................................ 8 Pokazatelji likvidnosti...................................................................................... 9 Pokazatelji aktivnosti ..................................................................................... 10 Pokazatelji finansijske strukture i sigurnosti . Error! Bookmark not defined. Pokazatelji rentabilnosti ................................................................................. 11 Swot analiza ................................................................................................................. 12 Primena SWOT analize ......................................................................................... 14 Pregled sektora osiguranja u Srbiji............................................................................... 15 Usnici n tritu ................................................................................................. 15 Struktur prtfl sigurnj ................................................................................ 16 Bilnsn sum i bilnsn struktur......................................................................... 18 Pkztli pslvnj ........................................................................................... 20 Slvntnst ..................................................................................................... 20 Kvlitt imvin ............................................................................................. 21 Pkrivnst thnikih rzrvi ......................................................................... 21 Likvidnst....................................................................................................... 22 utdgvrnst ................................................................................................... 23 Zkluk ............................................................... Error! Bookmark not defined. (Uporedna) Analiza preduzeca Dunav AD i DDOR AD ............................................. 25 Dunav osiguranje AD ............................................................................................ 25 1

Analiza finansijskih izvetaja Osiguranje

Januar 2013

5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 6. 7.

O kompaniji .................................................................................................... 25 Povezana lica: ................................................................................................. 26 DDOR Novi Sad AD ............................................................................................. 34 O kompaniji .................................................................................................... 34 Mrea .............................................................................................................. 35 SWOT analiza........................................................................................................ 37 Kompanija Dunav osiguranje ad. ................................................................... 37 DDOR Novi Sad ad. ....................................................................................... 37 Racio analiza (jednog i drugog sa komentarima) .................................................. 38 Zakljuak ...................................................................................................................... 48 Literatura ...................................................................................................................... 49

2

Analiza finansijskih izvetaja Osiguranje

Januar 2013

1.

Uvod

Analiza finansijskog poloaja i uspenosti predstavlja osnovu utvrivanja ukupne poslovne pozicije nekog preduzea na tritu. Kako preduzee posluje u savremenim trinim uslovima, ni razvoj, ali ni opstanak preduzea nisu unapred osigurani. Upravljanje poslovanjem i razvojem predstavlja neophodnost u cilju opstanka preduzea u trinim uslovima. U tom smislu uoava se vanost analize poslovanja preduzea koja prua informacije potrebne za upravljanje. Vaan aspekt analize poslovanja je i finansijska analiza ili analiza finansijskih izvetaja, ali i SWOT analiza u kontekstu utvrivanja poloaja koji preduzee zauzima na tritu. Proces primene razliitih analitikih postupaka i tehnika pomou kojih se podaci iz finansijskih izvetaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje poslovanjem i razvoj preduzea naziva se finansijska analiza. Zadatak finansijske analize je da prepozna dobre osobine preduzea, da bi se te osobine koristile na pravi nain, ali i da prepozna slabosti preduzea kako bi mogle da se preduzmu i odgovarajue korektivne mere. Ukratko sutinski cilj analize finansijskih izvetaja je ocena prolih ostvarenja ali i stvaranje podloge za donoenje odluka o nekim buduim ostvarenjima. Kao deo okruenja u kome posluje, preduzee predstavlja predmet interesovanja brojnih stejkholdera.Tu su interesi vlasnika, menadmenta, kreditora, potencijlanih poslovnih partnera, fiskalnih organa i vlade i drutva u celini. Bez obzira to su njihovi ciljevi na prvi pogled meusobno konflikti, uglavnom svi ele da preduzee uspeno posluje. Na osnovu informacije o poslovanju datog preduzea bie donete i odreene poslovne odluke: investitori e znati da li treba da ulau u posmatrano preduzee, kreditori da li da odobre kredite, vlada i njene agencije e ove informacije koristiti u svrhu odluivanja o ekonomskoj politici zemlje. Za uspeno sprovoenje finansijske analize koriste se odreeni instrumenti ili tehnike analize. U ovom radu koristiemo: analizu finansijskih pokazatelja. Hipotetiki okvir za istraivanje zavisi od karakteristika ekonomskog sistema i od prirode pravnog sistema koji daju smernice u procesu primene finansijske analize. 3

Analiza finansijskih izvetaja Osiguranje

Januar 2013

Tema ovog rada je primena finansijske analize u cilju sagledavanja finansijskog poloaja i uspenosti u sektoru osiguranja u Srbiji, kao grani iz sektora finansija. Za ostvarenje ovog zadatka izvriemo uporednu finansijsku analizu kompanija Dunav osiguranje AD i DDOR Novi Sad AD. Pored pripadnosti istoj grani, i obavljanja iste delatnosti. Da bi svi dobijeni pokazatelji bili dobro istumaeni, istraivaemo sadraj dokumenata na uzorku od tri uzastopne godine (2009-2011). Uporednom analizom finansijkih pokazatelja dolazimo do saznanja o finansijskom poloaju ispitivanih kompanija Dunav i DDOR, to se naroito odnosi na donoenje zakljuaka o razlikama u njihovom poslovanju. Uoavanje svih mana i prednosti u poslovanju moglo bi da poslui kao jedna od polaznih taaka prilikom donoenja predloga mera za unapreenje poslovanja preduzea.

2.

Finansijska analiza

Poeci korienja nekih tehnika finansijske analize vezuju se za 30-te godine prolog veka, a koincidiraju sa Velikom ekonomskom krizom (1929.-1933.). Problemi odranja likvidnosti i kapitala, koji su se manifestovali kroz masovna bankrotstva (propadanja) preduzea, bili su neposredan povod za pokuaje dubljeg analitikog sagledavanja aktivnosti preduzea. Ideja je bila da se kroz sagledavanje i analitiku interpretaciju informacija o ostvarenim aktivnostima i rezultatima preduzea blagovremeno uoe i koriguju eventualne slabosti i neusklaenosti u tekuem poslovanju i tako izbegnu eventualni budui finansijski problemi. Od tog vremena, tehnike finansijske analize su veoma usavrene i danas su nezaobilazan instrument finansijskog upravljanja. U sutini, analiza prolih poslovnih dogadaja je sraunata na ocenu ranijih odluka u vezi sa upravljanjem poslovnim ivotom preduzeca i na pribavljanje svih obavetenja relevantnih za koncipiranje poslovnih odluka usmerenih na odravanje i razvoj preduzea u budunosti.

4

Analiza finansijskih izvetaja Osiguranje

Januar 2013

Finansijska analiza, u dananjem smislu rei, kroz evaluaciju finansijskih performansi u prolosti i/ili sadanjosti, kao osnove za procenu buduih perspektiva preduzea, predstavlja spoj prolosti i sadanjosti. U sutini, finansijska analiza nema autonomnih ciljeva vec su oni opredeljeni interesima analitiara i korisnika njenih rezultata. U skladu sa tim finansijska analiza se moe klasifikovati prema razlicitim kriterijumima: korisnicima, predmetu analize, vremenu posmatranja, nacinu pripreme podataka, instrumentima analize Ako se ima u vidu da je sutina upravljanja finansijama preduzea donoenje racionalnih investicionih i finansijskih odluka (odluka o ulaganju u poslovna sredstva i nacinu finansiranja tih ulaganja), onda finansijska analiza primerena tim zahtevima treba da omogui relevantnu procenu1: a) tekue finansijske pozicije preduzeca; b) potreba proirenja poslovne aktivnosti; c) potreba pribavljanja dodatnih izvora finansiranja. Pomenute procene, u stvari, predstavljaju informacionu osnovu za upravljanje finansijama preduzea, ije stvaranje podrazumeva analizu finansijskih izvetaja preduzea (Financial statement analysis). Predmet finansijske analize su finansijski izvetaji proizali iz raunovodstva preduzea kroz redovan zakljuak poslovn