26
  Sveučilište u Zadru Odjel za psihologiju Preddiplomski studij psihologije Magdalena Ivnik OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA Završni rad Mentor: Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić Zadar, 2014.

OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

  

Sveučilište u Zadru

Odjel za psihologiju

Preddiplomski studij psihologije

Magdalena Ivnik

OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE

FACEBOOKA

Završni rad

Mentor: Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić

Zadar, 2014.

Page 2: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

  

SADRŽAJ

Sažetak ................................................................................................................................................ i

Abstract .............................................................................................................................................. ii

UVOD ................................................................................................................................................ 1

Pet-faktorski model crta ličnosti i korištenje Facebooka ............................................................... 2

Ekstraverzija i Facebook ............................................................................................................ 2

Emocionalna stabilnost i Facebook ........................................................................................... 3

Savjesnost i Facebook ................................................................................................................ 4

Ugodnost i Facebook ................................................................................................................. 5

Otvorenost iskustvu i Facebook ................................................................................................. 5

Ljubomora i korištenje Facebooka ................................................................................................ 6

Polazište i cilj ................................................................................................................................. 8

PROBLEMI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA .................................................................................... 9

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA ............................................................................................. 10

Sudionici ....................................................................................................................................... 10

Mjerni instrumenti ........................................................................................................................ 10

Postupak ....................................................................................................................................... 11

REZULTATI .................................................................................................................................... 12

Povezanost crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih aspekata korištenja Facebooka ........ 13

Povezanost online ljubomore i nekih aspekata korištenja Facebooka ......................................... 14

RASPRAVA .................................................................................................................................... 16

Kritički osvrt na istraživanje ........................................................................................................ 18

ZAKLJUČCI .................................................................................................................................... 20

LITERATURA ................................................................................................................................. 21 

Page 3: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

i  

Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka

 

Sažetak

Društvene mreže u posljednje vrijeme postaju sve popularnije privlačeći sve veći broj korisnika ali i istraživača koji žele bolje istražiti njihov fenomen te otkriti na koji način različiti psihološki čimbenici utječu na njihovo korištenje. Najveći broj dosadašnjih istraživanja bavio se otkrivanjem veze između crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela ličnosti i korištenja jedne od najpopularnijih društvenih mreža- Facebooka. Nalazi tih istraživanja upućuju na to da doista postoji određena veza između crta ličnosti i različitih aspekata korištenja Facebooka. Osim crta ličnosti, istraživači su također pokušali istražiti povezanost ljubomore s korištenjem Facebooka te su utvrdili da između njih doista postoji povezanost. S obzirom na nalaze prijašnjih istraživanja i nepostojanje sličnog istraživanja u Hrvatskoj cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela ličnosti s nekim aspektima korištenja Facebooka te odnos online ljubomore u vezi i nekih aspekata korištenja Facebooka. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 116 studenata Sveučilišta u Zadru. Korišteni su sljedeći mjerni instrumenti: Goldbergov upitnik za mjerenje pet velikih dimenzija ličnosti (IPIP), Skala Facebook ljubomore (Muise, Christofides, Desmarais, 2009) te pitanja o demografskim podacima te o nekim aspektima korištenja Facebooka.  Rezultati su pokazali da postoji povezanost između nekih crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih aspekata korištenja Facebooka. Između ekstraverzije, čestine promjene slike profila, čestine promjene statusa te broja prijatelja s kojima osoba redovito komunicira na Facebooku utvrđena je pozitivna povezanost. Utvrđena je negativna povezanost između emocionalne stabilnosti, broja dnevnih posjeta Facebooka i vremena provedenog na Facebooku te između savjesnosti i broja prijatelja na Facebooku, a između otvorenosti iskustvu i čestine promjene statusa utvrđena je pozitivna povezanost. Nije utvrđena povezanost između online ljubomore i nekih aspekata korištenja Facebooka.

Ključne riječi: crte ličnosti, ljubomora, Facebook

Page 4: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

ii  

Personality traits, jealousy, and Facebook use

Abstract

In recent years social networks have become increasingly popular, attracting an increasing number of users as well as researchers who want to explore the phenomenon of social networks and discover how different psychological factors affect the use of social networks. The largest number of previous studies has focused on discovering the link between personality traits of the Big-Five model of personality and usage of one on the most popular social networks- Facebook. The findings of these studies indicate that there is indeed a connection between personality traits and various aspects of Facebook usage. In addition to personality traits, researchers have also attempted to examine the relationship between jealousy and Facebook usage and have found that the connection between them really exists. Considering the findings of previous studies and the absence of a similar study in Croatia the aim of this study was to examine the relationship of personality traits from the Big-Five model of personality and some aspects of Facebook usage and also the relationship between jealousy in a relationship and some aspects of Facebook usage. The study was conducted on a sample of 116 students of the University of Zadar. The following measuring instruments were used: IPIP Scales Measuring the Big-Five Domains, Facebook Jealousy Scale (Muise, Christofides, Desmarais, 2009) and questions about demographics and some aspects of the Facebook usage. The results showed that there is a correlation between certain personality traits of the Big-Five model and some aspects of Facebook use. A significant positive relationship has been found between extraversion, frequency of profile photo changes, frequency of status changes and the number of friends with whom a person communicates regularly on Facebook. A significant negative correlation has been discovered between emotional stability and the number of daily visits to Facebook and the amount of time spent on Facebook. Conscientiousness and the number of friends on Facebook are in a significant negative correlation, and openness to experience and frequency of status changes in a significant positive correlation. There was no significant correlation between online jealousy and some aspects of Facebook usage.

Keywords: personality traits, jealousy, Facebook

 

Page 5: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

1  

UVOD

Broj korisnika interneta svakim danom sve više je u porastu te bi do kraja 2014.

godine trebao doseći brojku od tri milijarde korisnika, prema podacima ITU-a (2014),

jedne od agencija Ujedinjenih Naroda specijalizirane za informacijsku i komunikacijsku

tehnologiju. Razvoj interneta tekao je naglo, a doveo je do značajne promjene u načinu

komunikacije i socijalizacije s drugim ljudima i to osobito s pojavom tzv. društvenih mreža

kao što su Myspace, Twitter i Facebook (Amichai-Hamburger i Vinitzky, 2010). Boyd i

Ellison (2008) definiraju društvenu mrežu kao web pružatelja usluga koji korisnicima

omogućuje da izgrade profil unutar organiziranog okvira, izaberu listu korisnika s kojima

žele dijeliti vezu te se kreću kroz vlastitu listu veza pregledavajući što rade ostali korisnici

unutar sistema. Jedna od najpopularnijh društvenih mreža danas je Facebook s više od

milijardu aktivnih korisnika (Facebook, 2012), koji je osnovan 2004. godine.

Facebook omogućuje korisnicima da otvore i kreiraju vlastiti profil na kojemu sa

svojom izabranom listom prijatelja mogu podijeliti različite informacije o sebi- od

osnovnih informacija kao što su spol, datum rođenja, rodni grad, prebivalište pa sve do

informacija o političkom i vjerskom opredjeljenju, informacija o zaposlenju, ljubavnom

statusu, osobnim interesima itd. Osim toga, korisnici na svome profilu mogu objavljivati

fotografije i video uratke te dijeliti linkove koji im se sviđaju. Facebook također

omogućuje komunikaciju sa ostalim korisnicima putem slanja poruka, chata ili

komentiranja objava drugih korisnika Facebooka. Korisnici se mogu uključiti i u različite

Facebook grupe ovisno o njihovim interesima ili čak otvoriti vlastitu grupu.

Objavljivanjem statusa korisnici mogu sa svojim prijateljima podijeliti informacije o tome

o čemu trenutačno razmišljaju, što rade ili gdje se nalaze kao i informacije o tome kako se

osjećaju u tom trenutku. Sve u svemu, Facebook nudi mnogo različitih sadržaja i aktivnosti

svojim korisnicima te ne čudi što je postao toliko popularan i to osobito među mlađom

populacijom koja želi stalno biti u kontaktu s prijateljima te znati što se sve događa u

njihovim životima te također podijeliti s prijateljima ono što se događa u njihovom

vlastitom životu.

S obzirom na toliku popularnost i korištenje društvenih mreža došlo je do sve

većeg zanimanja različitih stručnjaka, pa tako i psihologa, za istraživanje korištenja

društvenih mreža. Osobito zanimanje trenutačno postoji za istraživanje povezanosti crta

ličnosti te nekih aspekata korištenja Facebooka. Broj radova (npr. Ross i sur., 2009;

Page 6: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

2  

Amichai-Hamburger i Vinitzky, 2010; Moore i McElroy, 2011) u tom području je prilično

velik te je utvrđeno da postoji određena povezanost između crta ličnosti i korištenja

Facebooka, međutim postoje i određene nesuglasnosti. U daljnjem tekstu donijet će se

pregled tih istraživanja i njihovih nalaza o povezanosti Pet-faktorskog modela ličnosti i

korištenja Facebooka.

Pet-faktorski model crta ličnosti i korištenje Facebooka

Ekstraverzija i Facebook

Prema Goldbergu (1990; prema Larsen i Buss, 2008) osobe visoko na

ekstraverziji su otvorenije, pričljivije, društvenije i upornije od osoba nisko na

ekstraverziji. Osobe nisko na ekstraverziji, odnosno introverti, su sramežljivi, tihi i

povučeni (Goldberg, 1990; prema Larsen i Buss, 2008).

U objašnjenju odnosa ekstraverzije i korištenja Facebooka ponuđene su dvije

različite hipoteze- hipoteza „socijalne kompenzacije“ i hipoteza „bogatiji postaju još

bogatiji“  (Amichai-Hamburger i Vinitzky, 2010). Prema hipotezi „socijalne

kompenzacije“, osobe nisko na ekstraverziji, odnosno introverti, trebali bi imati najviše

koristi od korištenja Facebooka jer ta društvena mreža omogućuje indirektnu komunikaciju

sa prijateljima što može pomoći introvertima kod njihove sramežljivosti te nadoknaditi

njihov relativni nedostatak interpersonalnih vještina (Moore i McElroy, 2011). Prema

drugoj hipotezi, Facebook bi trebali više koristiti ekstraverti jer im on omogućuje samo

jedan drugačiji način komuniciranja sa prijateljima, odnosno društvenost ekstroverata

izvan mreže trebala bi se prenijeti i na online komunikaciju (Moore i McElroy, 2011).

Većina nalaza dosadašnjih istraživanja ipak govori više u prilog hipotezi „bogatiji

postaju još bogatiji“, odnosno tome da ekstraverti koriste Facebook više od introverata

(Moore i McElroy, 2011). Ryan i Xenos (2011) tako nalaze da su ekstraverti više skloni

korištenju Facebooka nego introverti, a Wilson, Fornasier i White (2010; prema Moore i

McElroy, 2012) da ekstrovertirane osobe općenito provode više vremena na društvenim

mrežama od manje ekstrovertiranih osoba. Correa, Hinsley i de Zúñiga (2010) također su

utvrdili da osobe koje su više ekstrovertirane češće koriste društvene mreže. Istraživanja

također pokazuju da ekstraverti imaju veći broj prijatelja na Facebooku (Amichai-

Page 7: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

3  

Hamburger i Vinitzky, 2010; Ong i sur., 2011; Moore i McElroy, 2012), da su uključeni u

više Facebook grupa (Ross i sur., 2009) te da češće koriste sadržaje namijenjene za

komunikaciju na Facebooku kao što su npr. chat i poruke (Ryan i Xenos, 2011) od manje

ekstrovertiranih osoba. Međutim, nalazi nekih istraživanja su kontradiktorni. Amichai-

Hamburger i Vinitzky (2010) za razliku od Rossa i sur. (2009) ne pronalaze povezanost

između ekstraverzije i broja Facebook grupa u koje su korisnici uključeni, dok Ross i sur.

(2009) nisu pronašli povezanost između ekstraverzije i broja prijatelja koju su u svome

istraživanju utvrdili Amichai-Hamburger i Vinitzky (2010). Međutim, između ova dva

istraživanja postoji bitna metodološka razlika koja je mogla dovesti do oprečnih rezultata.

Ross i sur. (2009) koristili su samoizvještajne mjere za ispitivanje ponašanja sudionika na

Facebooku dok su Amichai-Hamburger i Vinitzky (2010) koristili objektivnije mjere

istražujući informacije na Facebook profilima sudionika istraživanja. U istraživanju Rossa

i sur. (2009) i Moorea i McElroya (2012) nije utvrđena povezanost između količine

vremena provedenog na Facebooku i ekstraverzije koja je utvrđena u istraživanju Wilsona,

Fornasiera i Whitea (2010; prema Moore i McElroy, 2012). Ross i sur. (2009) također nisu

utvrdili povezanost čestine korištenja sadržaja namijenjenih za komunikaciju (npr. poruka)

sa ekstraverzijom koju su u svome istraživanju utvrdili Ryan i Xenos (2011). Dakle, iz

nalaza ovih istraživanja vidljivo je kako je ekstraverzija povezana s načinom korištenja

društvenih mreža, međutim također se može primjetiti da su nalazi pojedinih istraživanja

kontradiktorni.

Emocionalna stabilnost i Facebook

Emocionalna stabilnost odnosi se na strategiju, odnosno način na koji se osoba

nosi sa stresorima i različitim preprekama u životu (Larsen i Buss, 2008). Na suprotnom

kraju emocionalne stabilnosti nalazi se neuroticizam. Osobe visoko na neuroticizmu imaju

više uspona i padova u socijalnom životu, nesigurne su, anksiozne, često mijenjanju

raspoloženje, dok su emocionalno stabilne osobe mirnije, opuštenije i stabilnije (Larsen i

Buss, 2008).

Neuroticizam je prema istraživanju Werhlija (2008; prema Moore i McElroy,

2012) pozitivno povezan s korištenjem društvenih mreža što je objašnjeno time da osobe

visoko na neuroticizmu provode više vremena na društvenim mrežama kako bi se prikazale

u što boljem izdanju vjerojatno zbog njihove nesigurnosti. Ryan i Xenos (2011) te Moore i

McElroy (2012) utvrdili su pozitivnu povezanost između neuroticizma i količine vremena

Page 8: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

4  

provedenog na Facebooku. Prema nekim istraživanjima (Amichai-Hamburger i Ben-Artzi,

2003; Butt i Phillips, 2008; prema Hughes, Rowe, Batey i Lee, 2012) osobe visoko na

neuroticizmu društvene mreže koriste najviše za socijalizaciju i to kako bi izbjegle osjećaj

usamljenosti te povećale osjećaj pripadanja grupi. Amichai-Hamburger i Vinitzky (2010)

utvrdili su da osobe visoko na neuroticizmu objavljuju više vlastitih fotografija od

emocionalno stabilnih osoba te da osobe visoko na neuroticizmu kao i osobe visoko na

emocionalnoj stabilnosti otkrivaju više osobnih informacija na Facebooku od osoba koje su

umjereno na emocionalnoj stabilnosti.

Savjesnost i Facebook

Savjesne osobe su vrijedne, pouzdane, odgovorne, disciplinirane, pedantne te

puno pažnje posvećuju organizaciji. Također, takve osobe su visoko intrinzično

motivirane, puno rade i teže tome da budu što uspješnije u obavljanju posla (Larsen i Buss,

2008).

Savjesne osobe na internetu provode više vremena zbog akademskih obaveza ili

posla nego zbog zabavnih sadržaja (McElroy i sur., 2007; prema Moore i McElroy, 2012)

te provode manje vremena na društvenim mrežama (Wilson i sur.; 2010; prema Moore i

McElroy, 2012). Wehrli (2008; prema Moore i McElroy, 2012) to objašnjava time što su

savjesne osobe vrijedne i disciplinirane te držeći do svojih glavnih ciljeva nastoje izbjeći

nepotrebne distrakcije kao što je Facebook. Ryan i Xenos (2011) su u svome istraživanju

utvrdili negativnu povezanost između količine vremena provedenog na Facebooku i

savjesnosti. Savjesne osobe također manje objavljuju na Facebooku od manje savjesnih

osoba prema istraživanju Moorea i McElroya (2012). Amichai-Hamburger i Vinitzky

(2010) utvrdili su da savjesne osobe objavljuju manje fotografija na Facebooku, ali da

imaju veći broj prijatelja na Facebooku od manje savjesnih osoba što objašnjavaju time da

su savjesne osobe orijentirane prema ostvarenju visokih ciljeva, a u kontekstu Facebooka

jedan od tih ciljeva je velik broj prijatelja. Ross i sur. (2009) suprotno postavljenim

hipotezama u svome istraživanju nisu pronašli povezanost između savjesnosti i korištenja

Facebooka.

Page 9: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

5  

Ugodnost i Facebook

Toplina, razumijevanje, suosjećajnost, ljubaznost i iskrenost karakteristike su koje

opisuju osobu visoko na ugodnosti (Larsen i Buss, 2008). Osobe koju su nisko na dimenziji

ugodnosti neljubazne su, grube te ponekad i okrutne (Larsen i Buss, 2008).

U različitim istraživanjima (npr. Ross i sur., 2009; Amichai-Hamburger i

Vinitzky, 2010) najčešće nije utvrđena povezanost između ugodnosti i korištenja

Facebooka. Međutim, u istraživanju Amichai-Hamburgera i Vinitzkyja (2010) utvrđeno je

su osobe visoko i nisko na dimenziji ugodnosti objavljivale više fotografija od osoba

umjerene razine ugodnosti, a Moore i McElroy (2012) su utvrdili da su osobe visoko na

ugodnosti objavljivale više „postova“ o sebi od osoba nisko na ugodnosti.

Otvorenost iskustvu i Facebook

Osobe koje su otvorene iskustvu kreativne su, maštovite, znatiželjne, vole

istraživati nove stvari te imaju širok raspon interesa (Larsen i Buss, 2008).

Prema nekim dosadašnjim istraživanjima otvorenost iskustvu pozitivno je

povezana s korištenjem interneta (McElroy, 2007; prema Moore i McElroy, 2012) i

društvenih mreža (Correa i sur., 2010) te blogiranjem (Guadagno, Okdie i Eno, 2008;

prema Seidman, 2013). Osobe visoko na otvorenosti iskustvu sklonije su otkrivanju više

osobnih informacija na Facebooku (Amichai-Hamburger i Vinitzky, 2010) i društvenije su

na Facebooku, odnosno više komuniciraju sa svojim prijateljima (Ross, 2009). Skues,

Williams i Wise (2012) utvrdili su da je viša razina otvorenosti iskustvu povezana s

provođenjem više vremena na Facebooku i većim brojem prijatelja na Facebooku. Moore i

McElroy (2012) u svome istraživanju nisu utvrdili povezanost između otvorenosti iskustvu

i korištenja Facebooka.

Osim istraživanja povezanosti između crta ličnosti i korištenja Facebooka sve se

više istražuje i ljubomora u vezi nastala kao rezultat korištenja društvenih mreža kao što je

Facebook. U daljnjem tekstu bit će dan pregled nekih istraživanja koja su se bavila

istraživanjem povezanosti ljubomore i korištenja Facebooka.

Page 10: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

6  

Ljubomora i korištenje Facebooka

Ljubomora među ljubavnim partnerima smatra se adaptivnom evolucijskom

stečevinom koja omogućuje zadržavanje ljubavnog partnera te uspješnu reprodukciju

(Larsen i Buss, 2008). Ljubomora se može definirati kao emocionalno stanje čiji je uzrok

određena percipirana prijetnja trenutačnoj vezi u kojoj se pojedinac nalazi (Daly,Wilson i

Weghorst, 1982; prema Pavela, Banai i Šimić, 2013).

Internet i društvene mreže značajno su promijenili način na koji dolazimo do

različitih informacija i način na koji komuniciramo s drugim osobama te samim time

utjecali i na prijateljske odnose, ali i na ljubavne veze. Društvene mreže poput Facebooka

mogu imati pozitivan utjecaj na ljubavne veze pružajući jedan pomalo drugačiji način

upoznavanja partnera i komunikacije s partnerom, a također mogu pomoći u održavanju

veza na daljinu. McGlynn (2006; prema Carpenter i Spottswood, 2013) navodi da

kvalitetna interakcija preko društvenih mreža može imati pozitivan utjecaj na kvalitetu

veze. Međutim, neka druga istraživanja (Muise, Christofides i Desmarais, 2009; Elphiston

i Noller, 2011; prema Carpenter i Spottswood, 2013) su pokazala da korištenje društvenih

mreža može imati i negativan utjecaj na ljubavne veze poticanjem ljubomore među

partnerima. Muise i sur. (2009) izvještavaju o tome da su količina vremena provedenog na

Facebooku i Facebook ljubomora značajno povezani te da je upravo količina vremena koju

osoba provede na Facebooku jedan od najznačajnih prediktora Facebook ljubomore. Muise

i sur. (2009) pritom naglašavaju da se tu vjerojatno radi o dvostrukoj uzročnosti, odnosno

da veća količina vremena koju osoba provede na Facebooku povećava ljubomoru, ali i da

povišena razina ljubomore (koja se može pojaviti kao rezultat različitih informacija o

partneru koje se mogu naći na Facebooku) može rezultirati provođenjem više vremena na

Facebooku. Prema Muise i sur. (2009) do Facebook ljubomore dolazi zbog toga što je na

Facebooku dostupan velik broj informacija, kao što su npr. partnerove veze i interakcije s

drugim osobama, kojima se inače ne bi moglo pristupiti na neki drugi način, a koje mogu

biti dvosmislene te dovesti do određene nesigurnosti, sumnje pa posljedično i do ljubomore

jednog od partnera. Kako bi ispitali ljubomoru u specifičnom kontekstu Facebooka Muise i

sur. (2009) su kreirali i koristili „Facebook Jealousy Scale“ koja se sastoji od 27 čestica u

kojima su opisane neke od mogućih situacija na Facebooku koje bi mogle dovesti do

ljubomore u vezi npr. objava fotografije na Facebooku na kojoj se nalazi ljubavni partner u

zagrljaju s nepoznatom osobom suprotnog spola. Zadatak ispitanika je da na Likertovoj

skali procijene da li bi u određenoj situaciji osjetili ljubomoru. McAndrew i Shah (2013)

Page 11: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

7  

su koristeći Facebook Jealousy Scale (Muise i sur., 2009) otkrili da postoje i određene

spolne razlike u Facebook ljubomori. Sudionici njihova istraživanja su dva puta ispunjavali

skalu - jedanput dajući svoje vlastite odgovore, a drugi put odgovarajući na način da

zamisle što bi njihov partner odgovorio. Rezultati su pokazali da su žene sklonije pojavi

ljubomore i ponašanju motiviranom ljubomorom uzrokovanom korištenjem Facebooka.

Također je utvrđeno da su muškarci osjetljiviji na postojanje te razlike, odnosno da su bolji

u predviđanju spolnih razlika u ljubomori povezanoj s korištenjem Facebooka dok žene

očito nisu bile svjesne da su njihovi partneri manje ljubomorni od njih samih (McAndrew i

Shah, 2013).

 

Page 12: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

8  

Polazište i cilj

U uvodnom dijelu dan je pregled nalaza dosadašnjih istraživanja u kojima se

istraživala povezanost između crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela ličnosti i korištenja

društvenih mreža, specifičnije Facebooka. Iz pregleda tih istraživanja može se zaključiti da

postoji određena povezanost između crta ličnosti i nekih aspekata korištenja Facebooka, ali

je također vidljivo da postoje i neke kontradiktornosti koje bi bilo potrebno bolje istražiti.

Također, bitno je naglasiti da je većina navedenih istraživanja provedena u SAD-u i

Kanadi te da do sada ne postoji slično istraživanje provedeno u Hrvatskoj te bi stoga bilo

potrebno i zanimljivo ispitati povezanost crta ličnosti i korištenja Facebooka na hrvatskoj

populaciji. U uvodnom dijelu dan je i pregled istraživanja povezanosti Facebook ljubomore

i korištenja Facebooka u kojima je utvrđeno da postoji povezanost između vremena

provedenog na Facebooku i ljubomore u vezi te postojanje određenih spolnih razlika u

Facebook ljubomori. S obzirom da nema istraživanja povezanosti Facebook ljubomore i

korištenja Facebooka na hrvatskoj populaciji bilo bi zanimljivo ispitati tu povezanost na

uzorku ispitanika iz Hrvatske. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos crta ličnosti iz

Pet-faktorskog modela ličnosti s nekim aspektima korištenja Facebooka te odnos online

ljubomore u vezi i nekih aspekata korištenja Facebooka. Pretpostavka je bila da postoji

povezanost između crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih aspekata korištenja

Facebooka. Osim toga očekivano je da postoji povezanost između online ljubomore u vezi

i nekih aspekata korištenja Facebooka.

 

Page 13: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

9  

PROBLEMI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA

S obzirom na postavljeni cilj istraživanja, formulirani su sljedeći problemi i hipoteze:

1. Ispitati postoji li povezanost između crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih

aspekata korištenja Facebooka.

Hipoteza 1. Može se pretpostaviti da postoji povezanost između crta ličnosti iz Pet-

faktorskog modela i nekih aspekata korištenja Facebooka.

2. Ispitati postoji li povezanost između online ljubomore u vezi i nekih aspekata

korištenja Facebooka.

Hipoteza 2. Može se pretpostaviti da postoji povezanost između online ljubomore u vezi i

nekih aspekata korištenja Facebooka.

 

Page 14: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

10  

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Sudionici

Istraživanje je provedeno na uzorku od 116 studenata različitih studijskih grupa Sveučilišta

u Zadru. Uzorak se sastojao od 46 muškaraca i 70 žena. Dob sudionika kreće se u rasponu

od 18 do 26 godina pri čemu prosjek dobi iznosi M=21,08, a raspršenje SD=1,40.

Mjerni instrumenti

Upitnik se sastojao od sljedećeg:

1) Pitanja o demografskim podacima i nekim aspektima korištenja Facebooka

U prvom dijelu upitnika od sudionika se tražilo da odgovore na pitanja o nekim

demografskim karakteristikama (spol, dob, godina školovanja), te na neka pitanja

koja se odnose na Facebook i njegovo korištenje (kada su otvorili Facebook

profil, koliko puta dnevno „idu“ na Facebook, koliko vremena dnevno provedu na

Facebooku, koliko prijatelja imaju na Facebooku, jesu li promijenili postavke

privatnosti, koliko često mijenjaju sliku profila, koliko često mijenjaju status na

Facebooku, koliko često „chataju“ i šalju poruke na Facebooku, s koliko

prijatelja redovito komuniciraju putem Facebooka, u koju svrhu najviše koriste

Facebook, smatraju li da je Facebook gubitak vremena). Također, sudionici su

trebali odgovoriti na pitanje jesu li trenutno u vezi te, ukoliko jesu, na još neka

pitanja o njihovoj vezi (trajanje veze, žive li njihov partner ili partnerica u istom

gradu kao i oni, imaju li njihov partner ili partnerica Facebook profil, te da li oni i

njihov partner ili partnerica imaju svog bivšeg partnera odnosno partnericu za

prijatelja na Facebooku).

2) IPIP Scales (Goldberg, 1999; Mlačić, 2007)-skraćena verzija

U istraživanju je korištena skraćena verzija skale koju je razvio Goldberg (1999)

za mjerenje pet velikih faktora ličnosti. Skala sadrži ukupno 50 čestica, po 10

mjeri svaki faktor. Skalu je na hrvatski jezik preveo Mlačić (2007) te dobio

Cronbach alpha koeficijent α= .83. Sudionici su procjenjivali svaku česticu na

Page 15: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

11  

Likertovoj skali od pet stupnjeva pri čemu je 1 označavalo da je tvrdnja u

potpunosti netočna, a 5 da je tvrdnja u potpunosti točna. Primjer čestica: „Lako se

uznemirim.“, „Imam bujnu maštu.“, „Brinem o stvarima.“.

3) Skala Facebook ljubomore (Muise, Christofides, Desmarais, 2009)

Skala se sastoji od 27 čestica kojima se procjenjuje ljubomora u vezi. Sudionici su

procjenjivali svaku česticu na Likertovoj skali od 5 stupnjeva pri čemu je 1

značilo da se tvrdnja u potpunosti ne odnosi na njih, a 5 da se tvrdnja u potpunosti

odnosi na njih. Cronbachov koeficijent pouzdanosti za ovu skalu u izvornom

istraživanju iznosi α=0,96. Skalu su za potrebe ovog istraživanja na hrvatski jezik

preveli nastavnik psihologije i studentica psihologije. Primjer čestica: „Postanem

ljubomoran ako vidim da je moja partnerica dodala za prijatelja osobu suprotnog

spola koju ne poznajem.“, „Ljubomoran sam ako moja partnerica objavi sliku na

Facebooku na kojoj se nalazi ona zagrljena s osobom suprotnog spola.“, „Brinem

se da moja partnerica koristi Facebook kako bi započela vezu s osobama

suprotnog spola.“

Postupak

Ispitivanje je provedeno grupno, u više navrata, tijekom prosinca 2013. godine te siječnja i

veljače 2014. godine, na različitim studijskim grupama u prostorijama Sveučilišta u Zadru.

U uputi je naglašeno da je ispitivanje anonimno te da će se podaci koristiti isključivo u

istraživačke svrhe, a sudionike se zamolilo za iskrenost u odgovorima na pitanja.

 

Page 16: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

12  

REZULTATI

Na samom početku analize podataka donose se podaci o relevantnim varijablama

korištenja Facebooka (Tablica 1).

Tablica 1 Različiti aspekti korištenja Facebooka

Varijabla Vrijednost N %

Koliko puta dnevno „idete“ na Facebook?

ne idu svaki dan 3 2,59 jedanput 6 5,17 dvaput 17 14,66 tri ili više puta 90 77,59

Koliko vremena dnevno provedete na

Facebooku?

ne idu svaki dan 4 3,45 manje od 30 minuta 20 17,24 između 30 minuta i jednog sata 34 29,31 1-2 sata 29 25,00 2 sata ili više 29 25,00

Koliko „prijatelja“ imate na Facebooku?

manje od 100 7 6,03 100-200 31 26,72 200-300 32 27,59 300-400 28 24,14 400-500 13 11,21 500 i više 5 4,31

Koliko često mijenjate Vašu sliku

profila?

ne mijenjaju sliku profila 6 5,17 jedanput godišnje 29 25,00 svakih nekoliko mjeseci 57 49,14 jedanput mjesečno 20 17,24 jedanput tjedno 4 3,45

Koliko često mijenjate status na

Facebooku?

ne mijenjaju status

49 42,24 svakih nekoliko mjeseci

22 18,97 1-2 puta mjesečno

28 24,14 1-2 puta tjedno

16 13,79 1-2 puta dnevno

1 0,86

Koliko često „chatate“ i šaljete

poruke na Facebooku?

nikad

1 0,86 rijetko

5 4,31 par puta mjesečno

1 0,86 par puta tjedno

21 18,10 svaki dan

88 75,86

S koliko prijatelja redovito

komunicirate putem Facebooka?

niti jednim

2 1,72 1-2

24 20,69 3-4

41 35,34 5-6

20 17,24 6 ili više

29 25,00

Page 17: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

13  

Povezanost crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih aspekata korištenja Facebooka

Da bi se moglo odgovoriti na prvi problem, izračunate su korelacije  (Spearman rank R) 

između crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela (ekstraverzije, neuroticizma, ugodnosti,

savjesnosti i otvorenosti iskustvu) i nekih aspekata korištenja Facebooka (broja dnevnih

posjeta Facebooka, količine vremena provedenog na Facebooku, broja prijatelja na

Facebooku, čestine promjene slike profila, čestine promjene statusa, čestine slanja poruka i

„chatanja“ te broja prijatelja s kojima osoba redovito komunicira na Facebooku). Navedene

korelacije su prikazane u Tablici 2.

Tablica 2

Koeficijenti korelacije između crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih aspekata korištenja Facebooka (N=116)

  Ekstraverzija Emocionalna stabilnost

Ugodnost Savjesnost Otvorenost iskustvu

Broj dnevnih posjeta Facebooka

-.08 -.19* -.10 -.16 -.03

Količina vremena provedenog na Facebooku

-.05 -.20* -.12 -.17 .07

Broj prijatelja na Facebooku

.13 .06 -.12 -.25* .04

Čestina promjene slike profila

.21* -.10 .17 .15 .18

Čestina promjene statusa .25* -.08 .12 -.02 .24* Čestina slanja poruka i „chatanja“

-.03 -.17 -.03 -.17 -.03

Broj prijatelja s kojima osoba redovito komunicira na Facebooku

.20* -.07 .03 -.08 .12

Napomena: *p< ,05

Dobivena je niska pozitivna korelacija između ekstraverzije i čestine promjene slike

profila, čestine promjene statusa te broja prijatelja s kojima osoba redovito komunicira na

Facebooku što znači da što je viša razina ekstraverzije osoba češće mijenja sliku profila i

status te redovito komunicira s većim brojem prijatelja preko Facebooka. Niska negativna

korelacija dobivena je između emocionalne stabilnosti i broja dnevnih posjeta Facebooka

te količine vremena provedenog na Facebooku što znači da što je viša razina emocionalne

stabilnosti osoba manje puta dnevno ide na Facebook te provodi manje vremena na

Facebooku. Dobivena je niska negativna povezanost između savjesnosti i broja prijatelja

na Facebooku što upućuje na to da što osoba ima višu razinu savjesnosti ima manji broj

Page 18: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

14  

prijatelja na Facebooku. Niska pozitivna korelacija dobivena je između otvorenosti

iskustvu i čestine promjene statusa što znači da što je viša razina otvorenosti iskustvu

osoba češće mijenja status na Facebooku. Nije utvrđena povezanost između ugodnosti i

aspekata korištenja Facebooka ispitivanih u ovom istraživanju.

Povezanost online ljubomore i nekih aspekata korištenja Facebooka

Skalu Facebook ljubomore ispunjavali su samo oni sudionici koji su u upitniku zaokružili da su trenutno u vezi i da njihov/a partner/ica ima Facebook profil. Prosječni rezultat sudionika na Skali Facebook ljubomore prikazan je u Tablici 3.

Tablica 3

Prosječna vrijednost i raspršenje ukupnog rezultata na Skali Facebook ljubomore

  N M SD Facebook ljubomora 42 57,5 19,22

Napomena: N-broj ispitanika, M-aritmetička sredina, SD-standardna devijacija

Od četrdeset dvoje sudionika koji su ispunjavali Skalu Facebook ljubomore petnaest je

muškaraca i dvadeset sedam žena.

Da bi se moglo odgovoriti na drugi problem, izračunate su korelacije (Spearman rank R)

između ukupnog rezultata na Skali Facebook ljubomore i nekih aspekata korištenja

Facebooka (broja dnevnih posjeta Facebooka, količine vremena provedenog na Facebooku,

broja prijatelja na Facebooku, čestine promjene slike profila, čestine promjene statusa,

čestine slanja poruka i „chatanja“ te broja prijatelja s kojima osoba redovito komunicira na

Facebooku). Navedene korelacije su prikazane u Tablici 4.

Tablica 4

Koeficijenti korelacije između Facebook ljubomore i nekih aspekata korištenja Facebooka (N=42)

  Facebook ljubomora

Broj dnevnih posjeta Facebooku .10 Količina vremena provednog na Facebooku

.15

Broj prijatelja na Facebooku .11 Čestina promjene slike profila .14 Čestina promjene statusa .06 Čestina slanja poruka i „chatanja“ .09 Broj prijatelja s kojima osoba redovito komunicira na Facebooku

-.24

Page 19: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

15  

Nije utvrđena povezanost između Facebook ljubomore (ukupnog rezultata na upitniku

Facebook ljubomore) i aspekata korištenja Facebooka ispitivanih u ovome istraživanju.

Page 20: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

16  

RASPRAVA

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela

ličnosti s nekim aspektima korištenja Facebooka te odnos online ljubomore i nekih

aspekata korištenja Facebooka.

S obzirom na nalaze nekih prijašnjih istraživanja (npr. Ross i sur., 2009; Amichai-

Hamburger i Vinitzky, 2010; Moore i McElroy, 2011) u kojima je utvrđeno da postoji

određena povezanost između crta ličnosti i korištenja Facebooka pretpostavljeno je da će i

u ovome istraživanju biti utvrđena određena povezanost crta ličnosti iz Pet-faktorskog

modela i nekih aspekata korištenja Facebooka koji su bili ispitani u ovome istraživanju.

Dobiveni rezultati upućuju na to da doista postoji određena povezanost crta ličnosti iz Pet-

faktorskog modela ličnosti te korištenja Facebooka.

Utvrđeno je da je ekstraverzija pozitivno povezana sa čestinom promjene slike

profila, čestinom promjene statusa te brojem prijatelja na Facebooku s kojima osoba

redovito komunicira (Tablica 2). To upućuje na to da što se osoba nalazi više na

ekstraverziji češće mijenja profilnu sliku i status te komunicira s većim brojem prijatelja

preko Facebooka. U prijašnjim istraživanjima utvrđeno je da ekstraverti više koriste

Facebook (Ryan i Xenos, 2011), imaju veći broj prijatelja na Facebooku (Amichai-

Hamburger, Vinitzky, 2010; Ong i sur., 2011; Moore i McElroy, 2012) i češće koriste

sadržaje namijenjene za komunikaciju na Facebooku kao što su npr. chat i poruke (Ryan i

Xenos, 2011) od manje ekstrovertiranih osoba, što je u skladu s rezultatima dobivenim u

ovom istraživanju. Uzimajući u obzir prirodu ekstrovertiranih osoba mogu se objasniti

dobivene povezanosti u ovom istraživanju. Naime, ekstraverti su otvoreni, pričljivi,

društveni, asertivni i pustolovni (Larsen i Buss, 2008) te onda ni ne čudi što osobe s

izraženijom ekstraverzijom komuniciraju s većim brojem prijatelja na Facebooku i što

ćešće mijenjaju sliku profila i status vjerojatno kako bi sa prijateljima podijelili ono što se

trenutačno događa u njihovom životu i razmijenili iskustva.

Između emocionalne stabilnosti i broja dnevnih posjeta Facebooka te količine

vremena provedenog na Facebooku utvrđena je statistički značajna negativna povezanost

(Tablica 2) što znači da što su osobe više na neuroticizmu više puta dnevno idu na

Facebook i tamo provode više vremena, što je u skladu s rezultatima nekih prijašnjih

istraživanja (Ryan i Xenos, 2011; Moore i McElroy, 2012). Jedno od objašnjenja ove

povezanosti pružio je Wehrli (2008; prema Moore i McElroy, 2012) prema kojem osobe

Page 21: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

17  

izraženijeg neuroticizma provode više vremena na društvenim mrežama kako bi se

prikazale u što boljem izdanju. Kada se u obzir uzme da su osobe visoko na neuroticizmu

nesigurne, anksiozne te imaju više uspona i padova u socijalnom životu (Larsen i Buss,

2008) moguće je bolje razumjeti ovo objašnjenje. Takve osobe zbog svoje nestabilne i

nesigurne prirode vjerojatno žele ostaviti što bolji dojam na druge osobe s ciljem da budu

bolje prihvaćene u društvu. Slično objašnjenje pružaju Butt i Phillips (2008; prema Hughes

i sur., 2012) prema kojima osobe visoko na neuroticizmu društvene mreže koriste najviše

za druženje s drugima, odnosno socijalizaciju i to kako bi izbjegle osjećaj usamljenosti te

povećale osjećaj pripadanja grupi.

Između savjesnosti i broja prijatelja na Facebooku utvrđena je značajna negativna

povezanost (Tablica 2), odnosno drugim riječima, što je veća razina savjesnosti osoba ima

manji broj prijatelja na Facebooku. Ovi rezultati nisu baš u skladu s nalazima prijašnjih

istraživanja. U istraživanju Rossa i sur. (2009) usprkos postavljenoj hipotezi nije utvrđena

povezanost između savjesnosti i korištenja Facebooka, dok su Amichai-Hamburger i

Vinitzky (2010) u svome istraživanju utvrdili da osobe više razine savjesnosti imaju veći

broj prijatelja od osoba niže razine savjesnosti. Amichai-Hamburger i Vinitzky (2010) su

ovakvu povezanost i očekivali objašnjavajući je time da su savjesne osobe orijentirane

prema visokim ciljevima, a u kontekstu Facebooka jedan od takvih ciljeva je i velik broj

prijatelja. Dobivena negativna povezanost između savjesnosti i broja prijatelja na

Facebooku u ovome istraživanju može se objasniti time da su savjesne osobe vrijedne,

disciplinirane te se pokušavaju držati svojih najvažnijih ciljeva nastojeći izbjeći distrakcije

(Larsen i Buss, 2008) pa je moguće da na Facebook ne dodaju prevelik broj prijatelja kako

ih oni ne bi ometali i oduzimali previše vremena kada su na Facebooku.

Pozitivna povezanost utvrđena je između otvorenosti iskustvu i čestine promjene

statusa na Facebooku (Tablica 2). Dakle, osobe više razine otvorenosti iskustvu češće

mijenjaju svoj status na Facebooku. Takva povezanost nije utvrđena u prijašnjim

istraživanjima, iako je utvrđeno da osobe više razine otvorenosti iskustvu provode više

vremena na Facebooku (Skues, Williams i Wise, 2012), da su sklonije otkrivanju više

osobnih informacija i više komuniciraju kad su na Facebooku (Ross, 2009), a može se reći

da je češća promjena statusa isto jedan vid otkrivanja informacija o sebi i komunikacije.

Pozitivna povezanost otvorenosti iskustvu i čestine promjene statusa može se objasniti

time što su osobe otvorene iskustvu po svojoj prirodi maštovite, znatiželjne, vole istraživati

nove stvari i imaju širok raspon interesa pa vjerojatno zato češće mijenjuju status

Page 22: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

18  

izvješćujući svoje prijatelje na Facebooku o nekim stvarima koje su otkrili a koje su njima

samima zanimljive ili dijeleći svoje kreativne misli i ideje s drugima na Facebooku.

Između ugodnosti i aspekata korištenja Facebooka ispitivanih u ovom istraživanju

nije utvrđena značajna povezanost što je u skladu s većinom prijašnjih istraživanja (Ross i

sur., 2009; Amichai-Hamburger i Vinitzky, 2010) u kojima također nije utvrđena

povezanost između ugodnosti i korištenja Facebooka.

Dakle, iz rezultata je vidljivo da postoji određena povezanost nekih crta ličnosti iz

Pet-faktorskog modela ličnosti (ekstraverzije, emocionalne stabilnosti, savjesnosti i

otvorenosti iskustvu) i nekih aspekata korištenja Facebooka koji su bili ispitivani u ovome

istraživanju te je time potvrđena prva hipoteza.

U prijašnjim istraživanjima (Muise, Christofides i Desmarais, 2009; Elphiston i

Noller, 2011; prema Carpenter i Spottswood, 2013) utvrđeno je da postoji određena

povezanost između korištenja Facebooka i ljubomore u vezi potaknute korištenjem

Facebooka te je očekivano da će se i u ovome istraživanju utvrditi određena povezanost

između online ljubomore i korištenja Facebooka. Međutim, rezultati su pokazali da ne

postoji povezanost između online ljubomore i nekih aspekata korištenja Facebooka

ispitivanih u ovom istraživanju (Tablica 4). Mogući razlozi zašto nije dobivena značajna

povezanost mogu biti različiti nedostatci metodološke prirode kao što su malen i prigodan

uzorak ispitanika, korištenje samoizvještajnih mjera pri ispitivanju koje je moglo dovesti

do subjektivnih i pogrešnih procjena ispitanika te korištenje Likertove skale od pet

stupnjeva na Upitniku Facebook ljubomore za razliku od Likertove skale od sedam

stupnjeva korištene u originalnom istraživanju što je moglo dovesti do smanjene

osjetljivosti upitnika.

Za razliku od nekih prijašnjih istraživanja u ovome istraživanju nije utvrđena

značajna povezanost između online ljubomore i korištenja Facebooka čime se odbacuje

druga hipoteza.

Kritički osvrt na istraživanje

Prilikom interpretacije i generalizacije rezultata dobivenih u ovom istraživanju

treba u obzir uzeti i određene metodološke nedostatke istraživanja.

Page 23: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

19  

Kao prvo, istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku ispitanika koji se sastojao od

studenata Sveučilišta u Zadru. Ovaj uzorak ispitanika po svojim se karakteristikama bitno

razlikuje od ostatka populacije te je stoga gotovo nemoguće generalizirati rezultate ovog

istraživanja na ostatak populacije kao niti na sve studente Sveučilišta u Zadru budući da

uzorak nije reprezentativan. Budući da je uzorak u ovome istraživanju bio prilično

homogen bilo bi zanimljivo u daljnjim istraživanjima ispitati malo heterogeniju populaciju

i različite dobne skupine te vidjeti postoje li određene razlike u rezultatima.

Kao drugi nedostatak nameće se korištenje samoprocjena za mjerenje nekih

aspekata korištenja Facebooka i online ljubomore. Poznato je da mjere samoprocjene često

ne moraju odražavati objektivno stanje što predstavlja metodološki problem. Osobe mogu

imati najbolju namjeru ali možda nedovoljan uvid u vlastite psihičke procese ili lošije

pamćenje što može dovesti do pogrešnih procjena (Milas, 2005). Isto tako, osobe mogu i

namjerno davati odgovore koji su socijalno poželjni kako bi se prikazali na što bolji način

ili smanjili neugodu (Milas, 2005). U budućim istraživanjima zato bi bilo poželjno koristiti

neke objektivnije mjere.

Također, važno je naglasiti da se u ovome istraživanju za ispitivanje crta ličnosti

iz Pet-faktorskog modela koristila Goldbergova IPIP skala, dok se u većini prijašnjih

istraživanja koristio NEO-PI-R, NEO-FFI ili neke druge mjere, stoga je upitno koliko se

rezultati istraživanja uopće mogu međusobno uspoređivati. Za ispitivanje nekih aspekata

korištenja Facebooka također ne postoji jedinstveni upitnik te se u svakom istraživanju oni

ispituju na drugačiji način, pa bi bilo poželjno da se u budućnosti sastavi upitnik koji će svi

moći koristiti kako bi se rezultati istraživanja mogli što lakše i bolje uspoređivati.

 

Page 24: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

20  

ZAKLJUČCI

1) Utvrđena je povezanost između nekih crta ličnosti iz Pet-faktorskog modela i nekih

aspekata korištenja Facebooka. Između ekstraverzije, čestine promjene slike

profila, čestine promjene statusa te broja prijatelja s kojima osoba redovito

komunicira utvrđena je niska i pozitivna povezanost. Između emocionalne

stabilnosti i broja dnevnih posjeta Facebooku te vremena provedenog na Facebooku

utvrđena je niska i negativna povezanost. Između savjesnosti i broja prijatelja na

Facebooku utvrđena je niska i negativna povezanost, a između otvorenosti iskustvu

i čestine mijenjanja statusa niska pozitivna povezanost.

2) Nije utvrđena povezanost između online ljubomore i nekih aspekata korištenja

Facebooka.

Page 25: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

21  

LITERATURA

Amichai-Hamburger, Y. i Vinitzky, G. (2010). Social network use and personality.

Computers in Human Behavior, 26, 1289-1295.

Boyd, D. M. i Ellison, N. B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and

Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.

Carpenter, C. J. i Spottswood, E. L. (2013). Exploring romantic relationships on social

networking sites using the self-expansion model. Computers in Human Behavior,

29, 1531-1537.

Correa, T., Hinsley, A. W. i de Zuniga, H. G. (2010). Who interacts on the web?: The

intersection of users’ personality and social media use. Computers in Human

Behavior, 26, 247-253.

Facebook (2012). Preuzeto 22.08.2014. s https://www.facebook.com/facebook/info.

Hughes, D. J., Rowe, M., Batey, M. i Lee, A. (2012). A tale of two sites: Twitter vs.

Facebook and the personaliy predictors of social media usage. Computers in

Human Behavior, 28, 561-569.

ITU (2014). ITU releases 2014 ICT figures, preuzeto 22.08.2014. s

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2014/23.aspx#.U_3pSWMviZS.

Larsen, R. J. i Buss, D.M. (2008). Psihologija ličnosti. Jastrebarsko: Naklada Slap.

McAndrew, F. T. i Shah, S. S. (2013). Sex differences in jealousy over Facebook activity.

Computers in Human Behavior, 29, 2603-2606.

Milas, G. (2005). Istraživačke metode u psihologiji i drugim društvenim znanostima.

Jastrebarsko: Naklada Slap.

Moore, K. i McElroy, J. C. (2012). The influence of personality on Facebook usage, wall

postings, and regret. Computers in Human Behavior, 28, 267-274.

Page 26: OSOBINE LIČNOSTI, LJUBOMORA I KORIŠTENJE FACEBOOKA radovi/2014/Zavrsni rad - Magdalena Ivnik.pdf · Osobine ličnosti, ljubomora i korištenje Facebooka Sažetak Društvene mreže

 

22  

Muise, A., Christofides, E. i Desmarais, S. (2009). More information than you ever

wanted: Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy?

Cyberpsychology & Behavior, 12 (4), 441-444.

Ong, E. Y. L., Ang, R. P., Ho, J. C. M., Lim, J. C. Y., Goh, D. H., Lee, C. S. i Chua, A. Y.

K. (2011). Narcissism, extraversion, and adolescents’ self-presentation on

Facebook. Personality and Individual Differences, 50, 180-185.

Pavela, I., Banai, B. i Šimić, N. (2013). Reproduktivne strategije i ljubomora muškaraca i

žena. Društvena istraživanja, 22 (3), 517-535.

Ross, C., Orr, S., Sisic, J., Arseneault, J. M., Simmering, M. i Orr, R. (2009). Personality

and motivations associated with facebook use. Computers in Human Behavior, 25,

578-586.

Ryan, T. i Xenos, S. (2011). Who uses Facebook? An investigation into the relationship

between the Big Five, shyness, narcissism, loneliness, and Facebook usage.

Computers in Human Behavior, 27, 1658-1664.

Seidman, G. (2013). Self-presentation and belonging on Facebook: How personality

influences social media use and motivations. Personality and Individual

Differences, 54, 402-407.

Skues, J. L.,Williams, B. i Wise, L. (2012). The effects of personality traits, self-esteem,

loneliness, and narcissism on Facebook use among university students. Computers

in Human Behavior, 28 (6), 2414-2419.