Pasolini KPI Mladima 1968

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pasolini KPI Mladima 1968

Transcript

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  1/10

  KPI mladima!

  Beleke u stihovima za jednu proznu poemu i Apologija

  Pjer Paolo Pazolini (1"#

  $AP%&'$A

  Postoje dve verzije poeme Prva je o)avljena u *asopisuLEspresso+ 1 I, 1"+ a

  druga+ kona*na+ u *asopisuNuovi argomenti+ )r 1- (izdanje za period april.jun 1"#

  /azlike su uglavnom u nijansama %vde je+ kao glavni tekst+ prevedena druga+

  kona*na verzija+ kasnije reprodukovana u z)ir0iEmpirismo eretico(Jeretiki

  empirizam+ 12# i Pazolinijevim sa)ranim spisima /azlike iz prve verzije su

  navedene u 3usnotama i+ u jednom slu*aju+ u pose)noj zagradi 4edna od tih razlika+ za

  sada je preneta samo u originalu+ u 3 "

  Kontekst su studentski pokret i politi*ka klima u Italiji 1"+ a neposredan povod

  suko) studenata i poli0ije na Arhitektonskom 3akultetu u /imu+ u ,ale 5ulija+ 1 III

  1" (6a )attaglia di ,alle 7iulia# Bio je to prvi nasilni odgovor studenata na

  poli0ijsku represiju Prethodnog dana (8 II#+ poli0ija je iz)a0ila studente koji su

  mirno okupirali zgradu 3akulteta i tamo ostavila jednu jedini0u ,e9 sutradan+ oko

  :--- studenata je napalo zgradu i 3izi*ki se o)ra*unalo s poli0ijskim o)ez)e;enjem

  ve to danas izgleda kao tipi*na epizoda iz perioda 1"?1 >tudentski stavovi su

  tako;e )ili tipi*ni@ iza )u*ne retorike+ sa maksimalisti*kim zahtevima (Pazolini@ na

  re*ima polaete pravo na sve#+ stajala je realpoliti*ka agenda+ ograni*ena na kritiku

  rigidnog i ekskluzivnog o)razovnog sistema i anahrone drutvene organiza0ije

  (dok prakti*no traite samo ono na ta+ kao do)ra )urujska de0a+ ionako imate

  pravo@ niz hitnih re3ormi+ primenu novih pedagokih metoda i o)novu dravnog

  organizma#

  >koro svi elementi onog sindroma koji se od tada+ sa svakom novom studentskom i

  aktivisti*kom genera0ijom+ neprekidno reprodukuje+ )ili su vidljivi jo po*etkom

  1" anas se *esto gu)i iz vida i da su skoro sve levi*arske grupa0ije iz tog

  vremena+ sa izuzetkom situa0ionista+ nekih anarhista i nezavisnih pojedina0a+ )ile

  izrazito autoritarnei etatistike? maoisti+ tro0kisti+ lenjinisti+ hoiminov0i+ titoisti

  (zapadni#

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  2/10

  neprivilegovanima? primetio je i Pazolini i )io jedan od prvih koji su reagovali na

  nju

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  3/10

  >lika je ista ili vrlo sli*na i u drugim zemljama+ uklju*uju9i ? i to ne kao uzgredan

  primer ? i )ivu 4ugoslaviju D me;uvremenu+ studentski+ ali i so0ijalni protesti

  uopte+ ovde kod nas+ srozali su se na nivo najo)i*nijeg 0enjkanja+ to jest+ najpli9eg

  oportunizma (Budimo nemogu9i+ traimo realno+ kao to su poru*ili studenti iz

  jednog od uspenijih protesta+ onog u Fagre)u 8--"?-+ *ija je repriza+ samo manjee3ektna+ usledila i u Beogradu 8-11# $iko se vie ne podie ni na prste+ da )i )a0io

  pogled makar malo dalje+ u ivot+ ta tozaista jeste ili )i tre)alo da )ude Ali+ takvi

  protesti su samo na ogoljen na*in pokazali ono to je s tom orijenta0ijom )io pro)lem

  od samog po*etka

  $a prevod Apologije+ koju je Pazolini priloio uz ovu poemu+ kao o)janjenje i

  dalju razradu svojih zapaanja+ mora9emo da sa*ekamo jo koji dan ili nedeljuC ali+

  evo jednog odlomka koji moe da poslui kao zaklju*ak+ u ovoj prvoj najavi neto

  ireg iz)ora Pazolinijevih tekstova o politi0i i drutvu+ koji+ nadam se+ sledi uskoro@

  $ekoj mladoj oso)i danas je mnogo tee da na )uroasku klasu gleda o*ima druge

  drutvene klase /azlog tome je trijum3 )uroazije+ to to je uspela da radnike i

  postkolonijalne seljake pretvori u malogra;ane Dkratko+ kroz neokapitalizamburoazija je postala ljudsko stanje %ni koji su ro;eni u toj entropiji+ nikako ne mogu

  da meta3izi*ki )udu izvan nje > tim je gotovo Fato pokuavam da isprovo0iram

  mlade %ni su verovatno poslednja genera0ija koja vidi radnike i seljakeC slede9a

  genera0ija 9e oko se)e videti samo tu malogra;ansku entropiju

  > o)zirom na moj potpuni nedostatak vere u )uroaziju+ protivim se ideji o

  gra;anskom ratu+zato to bi to bio rat koji bi buroazija+ moda i kroz eksplozijustudentskog )unta+ vodila protiv same sebe

  A7+ jul 8-1:

  =

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  4/10

  KPI mladima!

  Beleke u stihovima za jednu proznu poemu

  Pjer Paolo Pazolini (1"#

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  5/10

  Pogledajte samo kako su o)u*eni@ kao paja0i+

  s tom gru)om ode9om koja zaudara na vojni*ka

  sledovanja i o)i*an svet $ajgore je+ naravno+

  to psiholoko stanje na koje su svedeni

  (za jedva *etrdeset hiljada lira mese*no#@nema vie osmeha+

  nema vie prijateljstva sa svetom+

  odvojeni+

  isklju*eni (isklju*enost kojoj nema ravne#

  ponieni gu)itkom kvaliteta koji )i ih u)rajao u ljudska )i9a+

  zato to su poli0aj0i (mrnja ra;a mrnju#

  Imaju dvadeset godina+ vai su vrnja0i+ dragi i drage moje

  %*igledno se slaemo u osudi institu0ije poli0ije

  Ali+ samo pro)ajte da napadnete pravosu;e i do)i9ete svoje!

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  6/10

  u Paviji ili Pizi+ u Jiren0i i pomalo ovde u /imu+

  ali ovo moram da kaem@ studentski pokret se ne )avi

  *itanjem 4evan;elja+ to mu njegovi sredove*ni laskav0i pripisuju+

  da )i se opet osetili mladim i stekli u0enjiva*ko devi*anstvoC

  studenti realno znaju samo za jedno@za moralizam svojih o*eva sudija i eksperata+

  za kon3ormisti*ko siledijstvo svoje starije )ra9e

  (koji idu stopama o*eva+ naravno#+

  za mrnju koju njihove majke+ selja*kog porekla+

  makar i veoma dalekog+ gaje prema kulturi

  >ve to znate+ draga de0o

  A znate na osnovu dva neodoljiva ose9anja@

  na osnovu svesti o vaim pravima (demokratija uzima u o)zir

  samo vas+ to je do)ro poznato#

  i elje za vla9u

  a+ vae parole se stalno vrte

  oko osvajanja vlasti:

  D vaim )radama vidim nemo9nu am)i0ijuC

  u vaim )ledim li0ima o*ajni*ki sno)izam+

  u vaim unezverenim pogledima seksualnu diso0ija0iju+

  u vaem do)rom zdravlju arogan0iju+ u vaem loem zdravlju prezir

  (samo kod onih me;u vama koji dolaze iz najniesrednje klase ili iz nekih radni*kih porodi0a+

  u tim poreme9ajima ima ne*eg plemenitog@

  upoznajte se)e i kolu iz Bar)iane!#2

  %kupirate univerzitete

  i kaete kako istu ideju

  tre)a preneti mladim radni0ima

  I do)ro@ da li 9e se Corriere della seraiPopolo+Neseeki!ond

  zaista potruditi da shvate njihove pro)lemea li 9e se poli0ija ograni*iti na neto malo )atina

  u nekoj okupiranoj 3a)ri0i

  (Ali+ kako uopte moete da pomislite:,erzija izLEspresso@ vaestraneparole

  26a s0uola di Bar)iana@ eksperimentalna kola za siromanu de0u+ koju je u selu Bar)iana+ po*etkom

  ezdesetih godina prolog veka+ osnovao )untovni katoli*ki svetenik 6oren0o &ilani Kompareti

  (6orenzo &ilani Lomparetti+ 18=?1# on 6oren0o &ilani je )io estoki kriti*ar klasno

  podeljenog drutva i njegovog o)razovnog sistema+ a neki njegovi u*eni0i su kasnije a3irmisali

  so0ijalisti*ke ideje (videti+Lettera a una pro#essoressa+ 1+ knjiga koju je napisalo osmoro on

  &ilanijevih u*enika#

  ,erzija izLEspresso(1 ,I 1"#+ jo dva stiha pre ovog@ /e3ormisti! /ei3ikatori

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  7/10

  da )i neki mladi radnik mogao da okupira 3a)riku

  a da posle tri dana ne po*e da gladuje

  A vi 9ete+ draga de0o+ okupirati univerzitete+

  i dati radni*koj de0i pola svojih primanja+ istina skromnih+

  koja vam alju roditelji+tako da zajedno s vama

  okupiraju svoje 3a)rike Mao mi je#

  %vo su )analna zapaanjaC

  u0enjujem vas Ali+ sve to je uzalud@

  zato to ste )uruji+ a to zna*i

  antikomunisti A radni0i+ oni su

  jo uvek u 12- i jo dalje

  Ideja drevna koliko i Pokret otpora

  (koju je tre)alo napasti pre dvadeset godina

  i utoliko gore po vas to se tada niste ni rodili#

  jo uvek plamti u grudima ljudi iz predgra;a

  &oda radni0i ne govore ni 3ran0uski+ ni engleski

  i moda ima samo jedan+ siromaak+ koji no9u+ u svojoj partijskoj 9eliji+

  pokuava da nau*i koju re* ruskog

  Prestanite da mislite na svoja prava+

  prestanite da traite vlast

  Iskupljena )uroazija mora se odre9i svih svojih pravai proterati iz svoje due+ jednom za svagda+

  ideju vlasti >ve to je li)eralizam@ ostavite to

  Bo)iju Kenediju"

  Fnanje se sti*e okupiranjem 3a)rike+

  a ne univerziteta@ vai laskav0i (komunisti tako;e#

  ne govore vam prostu istinu@ da ste nova

  idealisti*ka sorta kvalunkvista+kao i vai o*evi+

  da+ kao i vai o*evi+ sinovi moji>tihovi iz zagrade nalaze se u verzije o)javljenoj uLEspresso

  ",erzija izLEspresso@ 0ela stro3a je druga*ija i sadri re3eren0u na Artoovo %)ra9anja alaj 6ami+

  iz tre9eg )rojaNadrealistike revolucije(Antonin Artaud+ Adresse au alaN$6ama+La %&volution

  'urr&aliste+ no =+ 12 I, 182#@

  >e il 7ran 6ama sa di essere il 7ran 6ama

  vuol dire 0he non O il 7ran 6ama (Artaud#@

  uindi+ i &aestri

  ? 0he sapranno sempre di essere &aestri ?

  non saranno mai &aestri@nQ 7ui nQ voi (6uigi 7ui+ ministar o)razovanja+ kasnije unutranjih poslovaCprim( prev(#

  rius0irete mai a 3are dei &aestri

 • 5/22/2018 Pasolini KPI Mladima 1968

  8/10

  'vo+

  Amerikan0i+ vai divni vrnja0i+

  sa svojim glupim 0ve9em+

  izmiljaju novi revolu0ionarni jezik!

  Izmiljaju ga svakog dana!Ali+ vi to ne moete jer u 'vropi ve9 postoji jedan@

  zar ste ga za)oravili

  a+ za)oravili ste ga (na veliko zadovoljstvo

  )imesai )empa# Fa)oravili