POLITIŒKI SISTEM BIH/RS PRIRODA POLITIŒKOG SISTEMA BIH

  • View
    104

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POLITIČKI SISTEM BIH/RS PRIRODA POLITIČKOG SISTEMA BIH. Doc. dr Zlatiborka Popov Momčinović. Definicija političkog sistema. Institucije države i mahanizmi vladavine, strukture i procesi preko kojih oni uzajamno deluju sa širim društvom. Osnovni elementi političkog sistema: - PowerPoint PPT Presentation

Text of POLITIŒKI SISTEM BIH/RS PRIRODA POLITIŒKOG SISTEMA BIH

PRIRODA POLITIKOG SISTEMA BIH

POLITIKI SISTEM BIH/RS PRIRODA POLITIKOG SISTEMA BIHDoc. dr Zlatiborka Popov Mominovi

Definicija politikog sistemaInstitucije drave i mahanizmi vladavine, strukture i procesi preko kojih oni uzajamno deluju sa irim drutvom. Osnovni elementi politikog sistema:-dravne institucije i organizacije-politike snage koje se bore za osvajanje vlasti ili uticaja na nju (politike stranke i pokreti, grupe za pritisak, nevladine organizacije, neformalne grupe graana/ki i drutveni pokreti...) -javno mnjenje Kako definisati politiki sistem BiHKonceptualni problemi Principi bh. politikog sistema nisu taksativno uraeni u bilo kojem poglavlju, odn. lanu ustavaPravna priroda politikog sistema se ne moe odrediti primenom kriterija razlikovanja federacije i konfederacije. Kako BiH ima dva entiteta ona moe biti federacija, konfederacija, asimetrina federacija ili unija, o emu ne postoji slaganje u nauci jer politiki sistem BiH sadri razliite elemente. Neke od definicija Politiki sistem BiH se stoga definie kao politiki sistem sui generis. Seizovi: BiH, pravno-politiki i etniki pocijepana, podvrgnuta artificijelnoj dravno-pravnoj i politikoj reanimaciji pod patronatom meunarodne zajednice, ime je samo prividno ponovno integrirana, ali u oblik neobine tvorevine- jedna drava, dva entiteta, tri naroda, koju ine jedna republika i jedna federacija... Pobri: Mjeovit sistem vlasti s elementima predsjednikog i parlamentarnog sistema... Meoviti sistemi vlasti u BiH Predsedniki sistem: Predsednitvo (sastoji se iz tri lana- jednog Srbina, Bonjaka i Hrvata) se bira na neposrednim izborima. Predsjednitvo je zajedno sa Vijeem ministara izvrna vlast. Parlamentarni sistem: Izvrna vlast (Predsjednitvo i Vijee ministara) odgovara Parlamentarnoj skuptini BiH. U Federaciji su jai parlamentarni oblici vlasti, a u RS-u su izraeniji elementi predsednikog sistema. Struktura vlastiDravnaEntitetskaKantonalnaOpineDistriktGradovi Struktura vlastiNajrazvijenija je na entitetskom i kantonalnom nivou dok je na dravnom i lokalnom slabije razvijena. Trnka:Uspostavljena je nedovoljno definisana i nefunkcionalna distribucija moi izmeu struktura drave, asimetrinih struktura entiteta (Republika Srpska je ureena na unitarnom principu dok je Federacija BIH decentralizovana), vlasti kantona te lokalne samouprave na optinskom i gradskom nivou. Nekompletnost dravnog nivoa vlastiNepostojanje Vrhovnog suda na dravnom nivou to ne omoguava pravnu sigurnost graana na celoj teritoriji BiH. Ustavom BiH sudska nadlenost je u ovlasti entiteta, s tim da postoji Ustavni sud BiH koji odluuje u apelacijama na presude vrhovnih sudova entiteta i na neki nain preuzima ulogu Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.Dugo nakon potpisivanja Daytonskog sporazuma nisu postojale adekvatne institucije pravosua na dravnom nivou ali je kasnije dolo do uspostave Suda BiH i Tuilatva BIH koji meutim imaju usko propisane nadlenosti. Nekompletnost lokalnog nivoa vlastiUstav BiH ne spominje lokalnu samoupravu pa je samim tim i ne regulie, za razliku od veine modernih drava u kojima se lokalna samouprava definie kao pravo graana/ki.No, Evropska povelja o lokalnoj samoupravi je sastavni deo pravnog sistema BiH ali nije u potpunosti primenjena. U RS-u optine deluju vie kao decentraliziran organ entitetske vlasti a manje kao organ lokalne samouprave. U Federaciji postoje nefunkcionalni primeri lokalnog nivoa vlasti (npr. u gradu Mostaru).

EntitetiEtimologija: latinska re Ens (bie), Esse (biti)Entiteti nisu ustavom definisani kao federalne jedinice. Pojam granica se koristi samo za dravu BiH, dok se kada je o entitetima re koristi mojam entitetska linija razgranienja. Federacija BiH je nastala pre Daytonskog sporazuma (tzv. Vaingtonskim sporazumom 24. marta 1994 izmeu hrvatske i bonjake strane). U januaru 1992. nastala je Srpska Republika Bosna i Hercegovina, koja je kasnije promenila ime u Republika Srpska. Kuzmanovi: Ustavom Bosne i Hercegovine je odreeno da se drava sastoji iz dva entiteta, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, sa razgranienim nadlenostima izmeu entiteta i institucija BIH. EntitetiFederacija BiH ima znatno komplikovanije ureenje od RS-a. Sastoji se od deset kantona. U pogledu nadlenosti postoje iskljuive nadlenosti Federacije BiH, zajednike/konkurentne nadlenosti Federacije BiH i kantona, i nadlenosti kantona. No, kada je o zajednikim nadlenostima re, Ustav Federacije na predvia nain reavanja moguih nesuglasica to dovodi do problema u funkcionisanju Federacije BiH. KantoniEtimologija: fr. Canton- srez, okrug, oblast. Kantoni u Federaciji BiH samostalno donose svoje ustave koji moraju biti u saglasnosti sa Ustavom Federacije BiH, odn. Ustavom BiH. Nacionalni sastav u organima vlasti u kantonu mora da odraava nacionalnu strukturu stanovnitva u istom kantonu. U pet kantona veinsko stanovnitvo ine Bonjaci (Tuzlanski, Zeniko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Unsko-sanski i kanton Sarajevo); tri kantona su sa hrvatskom veinom (Posavski, Livanjski i Zapadnohercegovaki); u dva kantona postoji skoro izjednaen nacionalni sastav i za njih je utvren poseban reim funkcionisanja radi spreavanja majorizacije (Hercegovako-neretvanski i Srednjebosanski kanton). No, nakon odluke Ustavnog suda BiH iz 2000 da su sva tri konstitutivna naroda konstitutivna na celoj teritoriji BiH ovi reimi funkcionisanja ostaju upitni.

Suverenitet Etimologija: fr. Souverainete- vrhovna vlast, neograniena vlast. Odreivanje nosioca suverenosti odreuje demokratinost odreenog politikog sistema. Ustav BiH ne sadri izriitu odredbu o izvoru i nosiocu suvereniteta. No, iz zavrnog dela preambule Ustava i samog Ustava moe se rei da su nosioci suvereniteta Bonjaci, Hrvati i Srbi kao konstitutivni narodi, Ostali (pripadnici ostalih naroda i onih koji se ne ele etniki izjanjavati) i graani. Pobri: No, pojam apstraktnog graanina je sveden na beznaajnu meru i u potpunosti zamenjen etniki odreenim ovekom. U preambuli Ustava se takoe istie da su ove grupe opredeljene za suverenitet, teretorijalni integritet i celovitost BiH. SuverenitetIz ovoga se jasno vidi da je suverenitet oblik politikog odnosa koji lebdi iznad legalne i legitimne dravne vlasti i faktike politike moi koja izmie svakom pravu. Aneks IV Dejtonskog mirovnog sporazumaPoiva na potrebi ravnopravnosti konstitutivnih naroda, s tim da se suverenost ostvaruje zajedno sa graanima i pripadnicima ostalih naroda. Tako, graani/ke BiH ostvaruju suverenost tako to biraju neposredno poslanike u Predstavniki dom Parlamentarne skuptine BiH, Zastupniki dom Federacije, kantonalne skuptine, optinska vea, Narodnu skuptinu Republike Srpske. Suverenost konstitutivnih naroda se ostvaruje na osnovu paritetnog predstavljaja u Predsjednitvu BiH, Domu naroda Parlamentarne skuptine BiH, Domu naroda Federacije, Vijeu naroda RS-a; zatiti vitalnog nacionalnog interesa i proporcionalnoj zastupljenosti u institucijama javne vlasti prema popisu iz 1991. OstaliPripadnici ostalih naroda, odn. nacionalno neopredeljeni su po Ustavu ravnopravni sa konstitutivnim narodima. No, ne mogu biti birani u Predsjednitvo, za delegata Doma naroda, Predsjednika i Potpredsjednike Federacije BiH odn. RS-a. Posle intervencije Visokog predstavnika osigurano je njihovo uee u Domu odn. Vijeu naroda, kantonalnim skuptinama i optinskim vijeima, ipak su ostali u neravnopravnom poloaju (npr. nereavanjem sluaja Sejdi/Finci).

Diskusija

Mogui okviri za diskusijuZato je bh. politiki sistem sui generis? Politiki sistem bh. tei da poiva na konsenzusu no gde je izvor/i nekonsenzusa odn. neslaganja u samoj prirodi politikog sistema? Iako je amandmanima na Ustav 2000 garantovana konstitutivnost naroda na celoj teritoriji BiH da li je u realnosti tako? Da li je politiki sistem bh. funkcionalan odn. disfunkcionalan i zato?U kojoj mjeri i po kojim principima je demokratian a po kojima nije?