Posameznik, dru¾ba, sociologija - .Tilen T. ½afran 1 od 158 Posameznik, dru¾ba, sociologija Sociologija

 • View
  308

 • Download
  23

Embed Size (px)

Text of Posameznik, dru¾ba, sociologija - .Tilen T. ½afran 1 od 158 Posameznik, dru¾ba,...

 • Tilen T. Žafran

  1 od 158

  Posameznik, družba, sociologija

  Sociologija in družba Sociologija proučuje družbo. Pri tem uporablja znanstvene metode raziskovanja (eksperiment, anketa

  ...). Proučuje predvsem moderne družbe (po industrijski revoluciji). Zanima jo tudi vpliv družbe na

  posameznika (človek je družbeno bitje). Odločitve, ki so na videz individualne postavlja v družbeni

  kontekst (npr. število otrok- Afrika veliko, Evropa malo). Raziskuje pa tudi zakonitosti razvoja družbe

  (zakaj se družba razvija).

  Sociološki pogled je globalen – dogajanja v enem delu sveta lahko razumemo, če upoštevamo

  spremembe v drugem delu sveta.

  Tradicionalne in moderne družbe

  Koristnost socioloških znanj

   Pomagajo pri reševanju družbenih problemov in kriz.

   Pomagajo tistim, ki imajo družbeno moč (pri odločanju).

   Pomagajo nam, da se zavedamo okoliščin, ki vplivajo na naše življenje.

  Skratka spoznavamo svet v katerem živimo.

  Nastanek in razvoj sociologije Sociologija je nastala v 19. Stoletju. To je bilo povezano s prehodom iz tradicionalne v moderno družbo,

  ko je nastale nova politična ureditev, novi dr. razredi, urbanizacija, kapitalizem ... Začetnika sociologije

  sta August Comte in Saint Simon, francoska družboslovca. Postavita zahtevo, da je po proučevanju

  družbe z namenom, da bi jo izboljšali. August Comte razdeli razvoj družbe v tri faze:

   Teološka – verska razlaga sveta.

   Intelektualna – razlaga sveta z logičnim sklepanjem.

   Pozitivistična – znanstvena razlaga sveta.

 • Tilen T. Žafran

  2 od 158

  Sociološke teorije

  Funkcionalizem1 - Parsons, Durkheim in Merton

  Funkcionaliste zanima povezanost (integracija) in ohranjevanje obstoječega družbenega sistema

  (teoretiki vladajočih elit). Ukvarjajo se z zgradbo (strukturo) družbe in vlogo (funkcijo) posameznih

  delov družbe, katere so pomembni za delovanje celotne družbe (politika, gospodarstvo, družina,

  religija ....)

  Do sprememb prihaja zaradi pritiskov okolja saj se je potrebno na spremembe prilagoditi. Tako kot

  narava se tudi družba razvija od enostavnega k zapletenemu (narava - od enoceličarja do človeka;

  družba - od lovsko-nabiralniške do moderne industrijske družbe).

  Družbo povezujejo skupne vrednote (oblikuje se vrednostni konsenz – soglasje o skupnih vrednotah).

  Vrednote se hitro spreminjajo zato nastaja problem integracije družbe.

  Parsons meni da je vsak družbeni pojav funkcionalen (koristen) za ohranjevanje družbe (tudi revščina

  .....). KRITIKA: funkcionalizem je nekritičen do neenakosti.

  Konfliktna teorija (Marksizem) - Marx in Dahrendorf

  Družba ni harmonična celota v kateri vsak del prispeva k ohranjevanju sistema ampak je polna

  nasprotij in konfliktov. Konflikte srečamo v vsaki družbi. Vzroki za konflikte:

   Dr. moč je neenakomerno porazdeljena (eni lahko sprejemajo pomembne

  odločitve, drugi nobenih)

   Nekatere dobrine so redke – problem kako jih porazdeliti

   V družbi je veliko dr. skupin, katere imajo različne interese

  Konflikt je tudi osnovna značilnost kapitalizma in sicer med delom in kapitalom2 oz. med lastniki in

  nelastniki (privatna lastnina je vir konfliktov) oz. med revnimi in bogatimi.

  Dahrendorf ne vidi vir konfliktov le v privatni lastnini temveč tudi v različni porazdelitvi dr. moči (med

  upravljalci in izvajalci). Konflikti se ne pojavljajo le pri delu, temveč so konflikti tudi med spoloma,

  mladimi – starimi, mesto – vas ... Brez konfliktov ni razvoja. Ta teorija poudarja predvsem družbeno

  neenakost in kritizira obstoječo družbo. KRITIKA: ekonomski determinizem – vse je odvisno od

  odnosov pri delu.

  1 Funkcionalizem - usmerjenost, ki poudarja namenskost, uporabnost.

  2 Kapital - denar, proizvajalna sredstva, finančne naložbe, ki prinašajo dohodek.

 • Tilen T. Žafran

  3 od 158

  Interakcionizem - Max Weber, E. Goffman

  Za razliko od prejšnjih teorij ima ta mikrosociološki pristop. Torej v središče proučevanja ne postavlja

  družbe temveč posameznika in njegove interakcije (stike) z drugimi. Raziskuje kako ljudje stopajo v

  različne odnose.

  Družba je rezultat vsakdanjih stikov med ljudmi (družba je celota medčloveških odnosov). Interakcija

  med ljudmi pa je simbolna. Ljudje dajemo istim dogodkom ali ravnanju ljudi različen pomen. Ljudje se

  odzivamo na dogodke glede na to kakšen pomen ima ta dogodek za nas.

 • Tilen T. Žafran

  4 od 158

  Delo in prosti čas

  Opredelitev in pomen dela in prostega časa Karl Marx: delo je najpomembnejša primarna človeška dejavnost, s katero človek aktivno spreminja

  naravo in jo prilagaja svojim potrebam. Prav zavestno delo in izdelovanje delovnih orodij je človeka

  dvignilo nad živalski svet. Z delom se človek osvobaja naravne nujnosti in spreminja naravo in samega

  sebe. Delo je odigralo poglavitno vlogo v učlovečenju in je zato temeljna razsežnost človekove

  eksistence.

  Vsaj del ljudi mora v družbi (vsaj) določen čas delati. Ljudje morajo ustvarjati dobrine in opravljati

  storitve, s katerimi zadovoljujejo svoje potrebe in potrebe drugih, te so primarne, biološke: hrana,

  pijača, obleka, bivališče, ter sekundarne, kulturne.

  Opredelitev dela je vedno družbeno določena, značilna za določeno družbo v določenem času. Znotraj

  same družbe so lahko nestrinjanja glede vprašanja, kaj je delo.

   Delo je povezano s časom, ko proizvajamo dobrine in storitve za neposredno ali posredno

  zadovoljevanje potreb. Vključuje človekov fizični in mentalni napor, veščine, spretnosti in

  znanje, ki so za to potrebni. Delo je temelj ekonomskega sistema, tega pa sestavljajo vse

  institucije, v okviru katerih potekajo proizvodnja, menjava, delitev in poraba dobrin in storitev.

  Prosti čas je tisto področje življenja, v katerem dejavnosti izbiramo sami in izbiramo tiste, ki nam

  prinašajo zadovoljstvo.

  Delitev na delo in prosti čas Natančna določitev delovnega časa se pojavi z industrializacijo in razvojem kapitalizma. V teh procesih

  se je delo kot proizvodnja dobrin in storitev (kakovostno, prostorsko in časovno večinoma) ločila od vseh

  drugih področij življenja.

  Delo kot zaposlitev ima naslednje značilnosti:

   Delovni čas je natančno določen (dnevno, tedensko, mesečno, letno),

   zaposlitev je prostorsko in časovno ločena od drugih področij življenja,

   zaposlitev je plačana.

  Zunaj delovni čas je ves čas, ko ljudem ni treba biti na delovnem mestu. Treba je razlikovati med

  celotnim zunaj delovnim časom in prostim časom, saj celoten zunaj delovni čas ni prosti čas.

  V modernih družbah je neplačano delo pogosto dojeto kot nedelo. To zlasti velja za gospodinjska dela.

 • Tilen T. Žafran

  5 od 158

  Pri razcepu na delo in zunaj delovni čas razlikujemo tudi formalno in neformalno delo.

   Formalno delo: poteka v določenih organizacijah oz. institucijah, priznan mu je status dela,

  družba ga poskuša regulirati.

   Neformalno delo: gre bodisi za neplačano proizvodnjo dobrin in storitev ali pa za plačano delo,

  vendar zunaj za to določenih institucij ali nepripravljeno (siva ekonomija ali delo na črno).

  Ne glede na vse druge oblike dela ima zaposlitev v življenju velikega števila ljudi osrednje mesto.

  Razlogi za to so:

   Na delovnem mestu preživimo dobršen del svojega življenja, tudi del zunaj delovnega časa

  je namenjen pripravam na zaposlitev.

   Zaposlitev je za veliko ljudi glavni vir dohodkov – osnova za zadovoljevanje potreb tudi v

  prostem času.

   Zaposlitev pomembno vpliva na status posameznika, določa ekonomsko stanje, ugled in

  moč, delati pomeni biti vključen v družbo

   Prinaša socialne pravice (socialno zavarovanje).

  Delo in odtujitev Po Marxu lahko človek že s tem, da ustvari nek proizvod, ki ga prej v naravi ni bilo, doživi največjo

  srečo in zadovoljstvo. S tem, ko človek skrbi za potrebe drugih izraža svojo humanost.

  Delo kot proizvodnja storitev in dobrin vedno poteka v določenih odnosih z ljudmi. Ti odnosi pa so

  doslej vedno bili takšni, da je manjšina posedovala proizvajalna sredstva in si na tej podlagi prilaščala

  rezultate tistih, ki te lastnine niso imeli. Mezdno3 delo vključuje tudi izkoriščanje delavcev s strani

  lastnikov proizvajalnih sredstev. Delo ustvarja bogastvo, delavci pa preko mezd dobijo le del

  bogastva, ki ga ustvarijo. Zato tudi ni mogoče, da bi našli potrditev in zadovoljstvo. V tem je bistvo

  Marxove ideje odtujenega dela.

   Odtujitev (alienacija) postane bolj očitna z menjavo in denarjem kot sredstvom te menjave.

  Proizvodi dela so blago na trgu, sredstva, da se dobi denar.

  Z razvojem kapitalizma postane tudi delovna sila blago, prepuščena zakonu ponudbe in povpraševanja.

  Kapitalizem je glavni sistem odtujitve, ker se ukvarja z maksimiranjem dobička in ne z