Pravilnik o Porezu Na Dohodak

 • View
  287

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

+

Text of Pravilnik o Porezu Na Dohodak

 • Pravilnik o porezu na dohodak Zbirni podatciNarodne novine 95-1884/2005, 96-2225/2006, 68-2089/2007, 146-4034/2008, 2-40/2009, 9-221/2009, 146-3562/2009, 123-3190/2010, 137-2750/2011, 61-1481/2012, 79-1636/2013, 160-3355/2013, 157-2977/2014Vrijedi/Primjena: od 1.1.2015Vrijedi na dan: 25.05.2015Poveznica do dokumenta na portalu IUS-INFO

  Sadraj po poglavljimaI. TEMELJNE ODREDBE 3

  1. Opa odredba 32. Porezni obveznik 3

  2.1. Pojam poreznog obveznika 32.2. Rezident i nerezident 4

  3. Oporezivi dohodak 4II. UTVRIVANJE GODINJE POREZNE OSNOVICE 4III. OPA NAELA UTVRIVANJA DOHOTKA 5

  1. Primici koji se ne smatraju dohotkom 52. Primici na koje se ne plaa porez na dohodak 53. Primici i izdaci, naelo blagajne 74. Pripisivanje primitaka i izdataka 8

  IV. UTVRIVANJE DOHOTKA OD NESAMOSTALNOG RADA 81. Dohodak od nesamostalnog rada 82. Primici po osnovi nesamostalnog rada 9

  2.1. Plaa 92.2. Mirovina 10

  3. Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici 104. Primici po osnovi nesamostalnog rada u naravi 13

  4.1. Ope odredbe 134.2. Utvrivanje vrijednosti primitaka u naravi 13

  5. Primici koji se ne smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada 146. Izdaci po osnovi nesamostalnog rada 14

  V. UTVRIVANJE DOHOTKA OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 151. Dohodak od samostalne djelatnosti 152. Samostalne djelatnosti 15

  2.1. Obrtnike djelatnosti 152.2. Djelatnosti slobodnih zanimanja 152.3. Djelatnost poljoprivrede i umarstva 15

  3. Utvrivanje dohotka od samostalne djelatnosti 153.1. Temelji utvrivanja 153.2. Primici po osnovi samostalne djelatnosti 153.3. Izdaci po osnovi samostalne djelatnosti 163.4. Izuzimanja i ulaganja 183.4.1. Izuzimanja 183.4.2. Ulaganja 183.4.3. Utvrivanje vrijednosti izuzimanja i ulaganja 18

  3.5. Dugotrajna imovina 183.6. Utvrivanje dohotka u sluaju nastavka ili prestanka poslovanja i prelaska s utvrivanja dobiti na utvrivanje dohotka 193.6.1. Utvrivanje dohotka u sluaju nastavka poslovanja 193.6.2. Utvrivanje dohotka u sluaju prestanka poslovanja 193.6.3. Utvrivanje dohotka u sluaju prelaska s utvrivanja dobiti na utvrivanje dohotka 20

  3.7. Poslovne knjige 203.7.1. Temeljne knjige 203.7.2. Knjiga primitaka i izdataka 203.7.3. Popis dugotrajne imovine 213.7.4. Knjiga prometa 223.7.5. Evidencija o trabinama i obvezama 223.7.6. Voenje knjiga i knjigovodstvene isprave 23

  3.8. Promjena naina oporezivanja 23VI. UTVRIVANJE DOHOTKA OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 23VII. UTVRIVANJE DOHOTKA OD KAPITALA 25VIII. UTVRIVANJE DOHOTKA OD OSIGURANJA 26IX. UTVRIVANJE DRUGOG DOHOTKA 27

  1. Temelji utvrivanja 27

  IUS SOFTWARE Ispisano: 25.5.2015 Stranica 1 od 114

 • 2. Primici po osnovi kojih se utvruje drugi dohodak 273. Neoporezivi iznosi stipendija, nagrada i naknada 294. Izdaci pri utvrivanju drugog dohotka 305. Promjena naina utvrivanja drugog dohotka 30

  X. UTVRIVANJE DOHOTKA OD ZAJEDNIKE DJELATNOSTI 301. Temelji utvrivanja 302. Zajedniki dohodak 31

  XI. POREZNI GUBITAK 31XII. OSOBNI ODBITAK ILI NEOPOREZIVI DIO DOHOTKA 32

  1. Temeljne odredbe 322. Utvrivanje osobnog odbitka 323. Dio osobnog odbitka za uzdravanje lanova ue obitelji i djece 334. Dio osobnog odbitka po osnovi invalidnosti 345. Raspodjela osobnog odbitka 346. Osobni odbitak poreznih obveznika na potpomognutim podrujima i podruju Grada Vukovara 347. Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge 358. Dio osobnog odbitka za stambene potrebe 36

  8.1. Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora 368.2. Dio osobnog odbitka za odravanje postojeeg stambenog prostora 398.3. Dio osobnog odbitka po osnovi plaene najamnine 41

  XIII. PREDUJMOVI POREZA NA DOHODAK 411. Predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada 41

  1.1. Utvrivanje i plaanje predujma poreza 411.2. Obveze poslodavca i isplatitelja primitka (plae) i mirovine 441.2.1. Obveze u svezi s obustavom i uplatom poreza 441.2.2. Obveze izvjeivanja 441.2.2.1. Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja mjesenog Izvjea o primicima od nesamostalnog rada (plai i mirovini), porezu na dohodak iprirezu te doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac ID

  44

  1.2.2.1. Sadraj, nain popunjavanja i voenja Evidencije o dohotku od nesamostalnog rada - Obrazac DNR 461.2.2.2. Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja Izvjea o plai, mirovini, doprinosima, porezu i prirezu - Obrazac IP 471.2.2.3. Potvrda o isplaenim primicima od nesamostalnog rada lana posade broda u meunarodnoj plovidbi 49

  1.3. Porezna kartica Obrazac PK 491.3.1. Ope odredbe 491.3.2. Sadraj i popunjavanje porezne kartice Obrasca PK 50

  1.4. Promjene obustavljenog poreza na dohodak 511.5. Obveze radnika, osoba koja ostvaruje primitke (plau) iz lanka 14. Zakona i umirovljenika glede plaanja poreza 521.6. Odgovornost poslodavca i isplatitelja primitka (plae) i mirovine u postupku oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada 52

  2. Predujam poreza na dohodak od samostalne djelatnosti 533. Predujam poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava 534. Predujam poreza na dohodak od kapitala 545. Predujam poreza na dohodak od osiguranja 566. Predujam poreza na dohodak od drugog dohotka 56

  6.1. Nain utvrivanja predujma 566.2. Obveze isplatitelja primitaka po osnovi kojih se utvruje drugi dohodak 576.2.1. Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja mjesenog Izvjea o drugom dohotku, obraunanom i uplaenom porezu na dohodak i prirezu tedoprinosima za obvezna osiguranja- Obrazac IDD

  57

  7. Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja Izvjea o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima zaobvezna osiguranja - Obrazac JOPPD

  576.2.2. Posebne obveze izvjeivanja o obraunanim i uplaenim doprinosima za obvezna osiguranja - Obrazac IDD-1 61

  7. Sadraj, nain popunjavanja i rokovi dostavljanja godinjeg Izvjea o isplaenim primicima, dohotku, uplaenimdoprinosima, porezu na dohodak po odbitku i prirezu - Obrazac ID-1

  70

  8. Potvrda o isplaenom primitku, dohotku i uplaenom porezu i prirezu po odbitku 72XIV. OBVEZE PRI ISPLATAMA PRIMITAKA NEREZIDENTIMA 73XV. GODINJI OBRAUN POREZA 74

  1. Utvrivanje godinjeg poreza i prireza 741.1. Utvrivanje godinjeg dohotka od nesamostalnog rada lana posade broda u meunarodnoj plovidbi 74

  2. Uraunavanje inozemnog poreza 762.a Uzimanje u obzir izuzetog dohotka (izuzimanje s progresijom) 773. Porezne prijave 77

  3.1. Prijava dohotka od zajednike djelatnosti 773.2. Godinja porezna prijava 783.2.1. Podnoenje godinje porezne prijave 783.2.2. Obvezno podnoenje godinje porezne prijave 783.2.3. Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godinju poreznu prijavu 793.2.4. Sadraj godinje porezne prijave 793.2.4.1. Sadraj godinje porezne prijave Obrazac DOH 803.2.4.2. Prilozi uz godinju poreznu prijavu Obrazac DOH 83

  XVI. OSTALE OBVEZE U POSTUPKU OPOREZIVANJA 841. Isplate u gotovu novcu 84

  Pravilnik o porezu na dohodak

  IUS SOFTWARE Ispisano: 25.5.2015 Stranica 2 od 114

 • 2. Prijava u registar poreznih obveznika Obrazac RPO 853. Voenje evidencije o osobnoj imovini 864. Izvjee o isplatama dividendi i udjela u dobiti 86

  XVII. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE 87

  Sadraj prilogaOBRASCI 88PRILOZI OBRASCA JOPPD 88 Tekst

  I. TEMELJNE ODREDBE1. Opa odredba

  lanak 1.Ovim se Pravilnikom podrobnije razrauje provedba Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i nain izvjeivanja o doprinosima prema Zakonu o doprinosima za obvezna osiguranja.

  2. Porezni obveznik2.1. Pojam poreznog obveznika

  lanak 2.(1) Porezni obveznik jest zika osoba iz lanka 2. Zakona koja ostvaruje dohodak.

  (2) Porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proistjeu iz dohotka to ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za raun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeene imovine, moe podnijeti njegovu godinju poreznu prijavu i ispuniti druge Zakonom propisane obveze. Ako nasljednik ne podnese poreznu prijavu ostavitelja, dohodak ostavitelja utvruje Porezna uprava procjenom. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritjee iz naslijeenih izvora dohotka, te se predujam poreza na dohodak nasljedniku utvruje po istom izvoru dohotka koji se utvrivao ostavitelju.

  (3) Kod dohotka iz kojeg se predujam poreza plaa po odbitku, obvezu obrauna, obustave i uplate predujma poreza, obrauna i uplate kamata zbog nepravodobne uplate poreza, sastavljanja i dostavljanja propisanih izvjea i evidencija imaju isplatitelji primitaka (pravne i zike osobe, ukljuivo i osobe iz lanka 51. stavka 10. Zakona), stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz lanka 45. stavak 7. Zakona te izravno od zikih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz lanka 18. Zakona i stjecatelji kapitalnih dobitaka iz lanka 51. stavka 8. Zakona. Predujam poreza koji se plaa po odbitku stjecatelji oporezivog primitka izravno iz inozemstva, od organizacija iz lanka 45. stavka 7. Zakona te izravno od zikih osoba koje ne obavljaju samostalnu djelatnost iz lanka 18. Zakona i stjecatelji kapitalnih dobitaka iz lanka 51. stavka 8. Zakona, uplauju u roku od osam dana od dana naplate primitka.stavak 3. u dijelu koji se odnosi na obvezu obrauna, obustave i uplate predujma poreza na dohodak i dostave propisanih izvijea i evidencija za porezne obveznike koji su ostvarili dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka odnosno za

  drutva za upravljanje i osobe koje temeljem ugovornog odnosa upravljaju nancijskom imovinom iz lanka 51. stavaka 8. i 10. Zakona stupa na snagu 01.01.2016.

  (4) Iznimno od stavka 3. ovoga lanka, ako porezni obveznik rezident sukladno ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koji je u primjeni po osnovi primitka ostvarenog iz ili u inozemstvu u tijeku poreznog razdoblja predujam poreza na dohodak plaa u inozemstvu iz tog primitka, nije obvezan plaati predujam poreza na do