predmeti smjera

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij Naziv predmeta

  Drutva kapitala

  Nositelj predmeta

  Akademik prof. dr. sc. Jaka Barbi

  Predavai

  Akademik prof. dr. sc. Jaka Barbi Prof. dr. sc. Zoran Para Prof. dr. sc. Sinia Petrovi Doc. dr. sc. Petar Miladin Doc. dr. sc. Hrvoje Markovinovi

  Status predmeta

  Predmet smjera Upis vezan uz upis predmeta Pravo drutava opi dio, s kojim se polae skupno

  Broj nastavnih sati

  18

  Broj ECTS bodova

  6

  Okvirni sadraj predmeta

  Dioniko drutvo: pojam, povijesni razvoj, gospodarski znaaj, pravna obiljeja, dionice, temeljni kapital, osnivanje, statut, lanska prava i lanske obveze dioniara, voenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, organi drutva (uprava, nadzorni odbor, glavna skuptina), izmjena statuta, poveanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, statusne promjene, prestanak. Drutvo s ogranienom odgovornou: pojam, osnivanje, drutveni ugovor, prava i obveze lanova, voenje poslova, zastupanje, odgovornost za obveze, organi drutva (uprava, nadzorni odbor, skuptina), izmjena drutvenog ugovora, poveanje temeljnog kapitala, smanjenje temeljnog kapitala, statusne promjene, prestanak drutva. Drutvo za uzajamno osiguranje.

  Opa i specifina znanja i vjetine

  Studenti stjeu znanja vezana uz djelovanje drutava kapitala kao najvanijh nositelja poduzetnitva. Podruje prava drutava jedno je od najdinaminijih i najsloenijih u Europskoj uniji. Bez svladavanja temelja prava drutava hrvatski bi pravnici bili suoeni su s tekoama prilikom usklaivanja domaeg prava s pravom Europske unije, jednako kao i prilikom primjene takvih usklaenih propisa.

  Oblici provoenja nastave i nain provjere znanja

  Interaktivni oblik nastave predavanja i konzultacije. Provjera znanja predviena je u obliku jednog seminarskog rada kojega su studenti duni izraditi iz podruja koje zajedno pokrivaju Pravo drutava - opi dio i Drutva kapitala. Seminarski rad studenti su duni izraditi nakon to odsluaju spomenute predmete u prvoj godini Studija. Znanje se provjerava kroz usmeni ispit.

  Popis literature Jaka Barbi, Pravo drutava, Knjiga druga, tree izmijenjeno i dopunjeno

 • potrebne za studij i za polaganje ispita

  izdanje, Zagreb, 2005. Zakon o trgovakim drutvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 odluka Ustavnog suda, 118/03) preporuuje se koristiti proieni tekst Zakona Zakon o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 45/99, 54/05)

  Popis literature koja se preporuuje kao dopunska

  Schmidt, K., Gesellschaftsrecht, Kln, Berlin, Bonn, Mnchen, 2002. Gower's Principles of Modern Company Law, London, 1992.

  Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta

  U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa slinim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking). U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praenjem pohaanja nastave, te praenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronske pote. Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stjecanja diplome. Pri praenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vjetine koji se stiu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvoenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvoenja nastave.

 • Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij

  Naziv predmeta

  Instrumenti osiguranja plaanja

  Nositelj predmeta

  Dr. sc. Branko Vukmir

  Predavai

  Dr. sc. Branko Vukmir

  Status predmeta

  Predmet smjera Upis vezan uz upis predmeta Plaanja u trgovakim ugovorima s kojim se polae skupno

  Broj nastavnih sati

  18

  Broj ECTS bodova

  5

  Okvirni sadraj predmeta

  Nacionalna zakonodavstva i trgovaki obiaji u podruju plaanja (Jednoobrazna pravila MTK) Trasirana i vlastita mjenica (Meunarodne konvencije i model zakoni u podruju plaanja) ekovi i kreditne kartice Akreditivi i standby akreditivi Bankarske garancije, bankarska jamstva i bondovi Vrste garancija i bondova Escrow Accounts Krediti i ugovorna osiguranja kredita Klauzule ouvanja vrijednosti valuta Inkaso trgovakih papira Promjene na strani dunika ili vjerovnika Cesija (ustupanje potraivanja) Preuzimanje ispunjenja druga Asignacija (upuivanje) Pristupanje dugu Prijenos ugovora

  Opa i specifina znanja i vjetine

  Studenti se ue o opim pravnim i praktinim pitanjiima vezanim uz brojne vrste plaanja u domaem i meunarodnom pravnom i poslovnom prometu.

  Oblici provoenja nastave i nain provjere znanja

  Interaktivni oblik nastave predavanja i konzultacije. Provjera znanja predviena je u obliku jednog seminarskog rada kojega su studenti duni izraditi iz podruja koje zajedno pokrivaju Instrumenti osiguranja plaanja i Plaanja u trgovakim ugovorima. Seminarski rad studenti su duni izraditi nakon to odsluaju spomenute predmete u prvoj godini Studija. Ispit se polae usmeno. Mogunost sudjelovanja istaknutih praktiara i teoretiara s predmetnog podruja.

  Popis literature potrebne za studij i

  Branko Vukmir, Pravo meunarodnih plaanja, Pravni fakultet, sijeanj 1997;

 • za polaganje ispita

  Branko Vukmir, Pravo dokumentarnih akreditiva (1), (2) i (3), Pravo i porezi br. 4, 5 i 6 iz 2001. Branko Vukmir, Pravo dokumentarnih akreditiva i standardna meunarodna bankarska praksa, Pravo i porezi br. 1 iz 2004. Branko Vukmir, Elektronski akreditivi, Pravo i porezi br. 5 iz 2005. Branko Vukmir, Pravo bankarskih garancija (1), (2) i (3), Pravo i porezi br. 4, 5 i 6 iz 2002.

  Popis literature koja se preporuuje kao dopunska

  Dopunska literatura e biti odreena ovisno o obraivanoj tematici kao i interesima polaznika.

  Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta

  U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa slinim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking) U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praenjem pohaanja nastave , te praenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronike pote. Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praenjem rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stejcanja diplome. Pri praenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vjetine koje se stjeu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvoenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvoenja nastave.

 • Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij

  Naziv predmeta

  Ovrno pravo

  Nositelj predmeta

  Prof. dr. sc. Mihajlo Dika

  Predavai

  Prof. dr. sc. Mihajlo Dika Doc. dr sc. Jasnica Garai

  Status predmeta

  Predmet smjera Upis vezan uz upis predmeta Parnino procesno pravo s kojim se polae skupno

  Broj nastavnih sati

  18

  Broj ECTS bodova

  4

  Okvirni sadraj predmeta

  - Pojam i struktura ovrnoga prava i prava osiguranja te ovrnoga postupka i postupka osiguranja; - naela ovrnoga prava i prava osiguranja; - subjekti ovrnoga postupka i postupka osiguranja; sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; - trabina koja se ostvaruje i osigurava; - osnove za odreivanje ovrhe; - pravni lijekovi u ovrnom postupku; - sredstva osiguranja.

  Opa i specifina znanja i vjetine

  Studenti se osposobljavaju za samostalno koritenje propisa sa podruja ovrnog prava, kao i razrada brojnih teoretskih i praktinih pitanja.

  Oblici provoenja nastave i nain provjere znanja

  Interaktivni oblik nastave predavanja i konzultacije. Mogunost sudjelovanja istaknutih praktiara i teoretiara s predmetnog podruja. Provjera znanja predviena je u obliku jednog seminarskog rada kojega su studenti duni izraditi iz podruja koje zajedno pokrivaju Parnino procesno pravo i Ovrno pravo. Seminarski rad studenti su duni izraditi nakon to odsluaju spomenute predmete u prvoj godini Studija. Ispit se polae usmeno.

  Popis literature potrebne za studij i za polaganje ispita

  Dika, Graansko ovrno pravo, u pripremi.

  Popis literature koja se preporuuje kao dopunska

  Triva, Belajec, Dika, Sudsko izvrno pravo, Zagreb, Informator 1978.

  Nain praenja kvalitete i uspjenosti izvedbe predmeta

  U fazi pripreme nastavnog programa, kvaliteta se prati kroz usporedbu sa slinim programima koji se izvode na drugim fakultetima (benchmarking) U fazi izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praenjem pohaanja nastave , te praenjem reakcije studenata. Studenti se u svakom trenutku mogu obratiti nastavniku osobno ili putem elektronike pote. Nakon izvedbe nastavnog programa kvaliteta se kontrolira praenjem

 • rezultata ispita, anketom i kontaktom sa studentima nakon stejcanja diplome. Pri praenju rezultata ispita gleda se jesu li studenti usvojili znanja i vjetine koje se stjeu predmetom. Nadalje, nakon izvedbe programa studente se anketira o kvaliteti izvoenja nastave. Rezultati ankete uzimaju se u obzir pri izmjenama nastavnog programa i metoda izvoenja nastave.

 • Pravni fakultet Sveuilita u Zagrebu Poslijediplomski doktorski studij

  Naziv predmeta

  Parnino procesno pravo

  Nositelj predmeta

  Prof. dr. sc. Mihajlo Dika

  Predavai

  Prof. dr. sc. Mihajlo Dika Doc. dr sc. Jasnica Garai

  Status predmeta

  Predmet smjera Upis vezan uz upis predmeta Ovrno pravo s