Przewlekłe zapalenie ozębnej

 • View
  200

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Przewleke zapalenie ozbnej. -toczy si powoli moe trwa caymi miesicami lub latami -przebiega bezobjawowo, wykrywane zazwyczaj podczas badania RTG -w przeciwiestwie do ostrego, przewleke zapalenie ( z wyj. w knistego) charakteryzuje si znaczn resorpcj koci - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • -toczy si powoli moe trwa caymi miesicami lub latami-przebiega bezobjawowo, wykrywane zazwyczaj podczas badania RTG-w przeciwiestwie do ostrego, przewleke zapalenie ( z wyj. wknistego) charakteryzuje si znaczn resorpcj koci-pierwszym objawem radiologicznym jest poszerzenie przestrzeni ozbnowej na skutek resorpcji blaszki zbitej zbodou a nastpnie warstw koci gbczastej-moe doj rwnie do przerwanie cigoci ozbnej na skutek gromadzcego si w niej wysiku ropnego lub rozrastajcej ziarniny

 • zap. typu zwyrodniajcego charakteryzuje si przerostem wkien ozbnej, zarastaniem wiata naczy oraz sabo zaznaczonym nacieczeniem tkanekubytek koci dotyczy prawie wycznie blaszki zbitej zbodouprocesom resorpcji towarzyszy niemal rwnolege tworzenie koci oraz nadmierne odkadanie si cementujest najagodniejsz post. przewlekego zap. zmierzajc do odnowy, zejciem zap. ostrych lub przewlekych ziarninowych czy ropnychmoe si tworzy w zbach z yw, chor lub martw miazg

 • Przyczyny Ostry uraz mechaniczny, ktry uszkodzi ozbna i doprowadzi do resorpcji blaszki zbitej zbodouPrzewleky uraz mechaniczny powodujcy przecienie aparatu zawieszeniowego zba ( np. leczenie ortodontyczne , wady zgryzu, wadliwe uz.prot)Objaww subiektywnych brak

  Badanie podmiotowe - jedynie gdy przyczyn jest chora miazga-niewielkie powikszenie ww. chonnych

  Badanie radiologiczne Nierwnomierne poszerzenie przestrzeni ozbnowejCzsto obserwuje si HIPERCEMENTOZ oraz OTOCZK OSTEOKLASTYCZNLeczenieW przyp. miazgi ywej- usunicie przyczyny wywoujcejW przyp. miazgi martwej- leczenie kanaoweW przyp. prawidowo wypenionego kanau-kontrola radiologiczna

 • zapalenie typu wysikowegow ognisku zap. tworzy si niewielka ilo ziarninyw centrum nacieku powstaj ogniska martwicy rozpywnej i mae ropniedochodzi do niszczenia przyczepu w. kolagenowych ozbnej, resorpcji cementu i zbiny w okol. wierzchoka korzeniaproces chorobowy toczy si pocztkowo w ozbnej a nastpnie obejmuje ko, powodujc znaczne jej niszczenie bez tendencji do ograniczania si

 • Przyczyny Posta pierwotnie przewleka w nastpstwie dranienia bodcami chorobotwrczymi z kanau korzeniowegoZakaenie i zropienie ziarniniaka lub torbieliZejcie ostrych zap. ropnych Objawy subiektywne - bl samoistny i sprowokowany w przypadku wystpienia przetokiObjawy przedmiotoweKorona zmatowiona , czsto rwnie przebarwionaZwikszona ruchomo zbaPrzetoka lub ropny wysik z kanauBl na opukiwanieBadanie radiologicznePrzerwanie cigoci przestrzeni ozbnowejRozlane ognisko rozrzedzenia struktury kostnej ,bez wyranego odgraniczenia od prawidowej tk. kostnejRozsysanie cementu i zbinyW obecnoci przetoki widoczny jej zarys w postaci przejanieniaLeczenie - kanaowe, resekcja lub amputacja korzenia

 • zapalenie typu wytwrczegoproces rozpoczyna si nacieczeniem zapalnym ozbnej, ktremu towarzyszy tworzenie ziarniny bogatej w mode naczynia krwiononeziarnina wnika do koci zbodou powodujc jego resorpcjBrak objaww subiektywnychBadanie podmiotowe- podobnie jak w zap. przewlekym ropnym, oraz dodatni OBJAW SMREKERABadanie radiologiczneOgniska przejanienia rnej wielkoci mniej lub bardziej ostro odgraniczone od otaczajcej koci (w zalenoci od tego czy zmiana jest otorbiona lub nie) najw. wym. poprzeczny 8mmCzsto wok przejanienia otoczka osteosklerotyczna

 • Jest to stan zapalny koci zbitej i gbczastej, szpiku kostnego oraz okostnejZe wzgldu na etiologie mona je podzieli na swoiste i nieswoisteZe wzgldu na przebieg na ostre i przewlekePod wzgldem zasigu na ograniczone i rozlaneWystpuje czciej w uchwie ni w szczce ze wzgldu na gorsze jej unaczynienieWywoane jest najczciej przez bakterie odpowiedzialne za zak. zbopochodne (paciorkowce, gram - paeczki)

 • Przyczyn przewlekego zapalenia koci jest najczciej zakaenie bezporednie, do ktrego dochodzi w wyniku urazu (zamania trzonu uchwy, zabiegu chirurgicznego) . Rzadziej stanowi ono zejcie ostrego zapalenia(wtrne).

 • W obrazie klinicznym przewaaj objawy miejscowe przy dobrym stanie oglnym chorego. Z typowego zespou objaww wymieni naley: - dugotrway przebieg schorzenia z okresami zaostrze i remisji - rozchwianie zbw w ssiedztwie ogniska zapalnego - obecno przetok dzisowych lub skrnych, z ktrych sczy si tre ropna - dolegliwoci blowe oraz tkliwo tkanek w okolicy objtej procesem zapalnym

 • Badaniem radiologicznym stwierdzi mona: - obecno ropnia rdkostnego;; - zmiany zapalne rozrzedzajce lub zagszczajce utkanie kostne; - zmiany zapalne rozlane lub ograniczone; - uwidoczni si mog zmiany martwakowe pojedyncze lub mnogie( wyspy kostne, ktre nie ulegy resorpcji)

 • Powikania w przebiegu przewlekego zapalenia koci zalene s od: - stanu oglnego chorego; - wieku; - czasu i dynamiki przebiegu schorzenia; - obszaru koci objtej stanem zapalnym

 • Czynniki sprzyjajce rozwojowi zakaenia i jego powika: - cukrzyca; -zesp niedoywienia alkoholowego - choroby ukadu krwiotwrczego; - choroby ukadu krenia w stanie niewyrwnania; - choroby nowotworowe.

 • Do zasadniczych powika miejscowych naley zaliczy: - uporczywo zapalenia pod postaci zaostrze i nawrotw; - ropnie przerzutowe; - skrobiawic narzdw miszowych; - zakaenia odogniskowe; - zesztywnienie stawu skroniowo-uchwowego; - zaburzenia wzrostu koci i zbw u dzieci i modziey; - zamania patologiczne uchwy; - moliwo transformacji nowotworowej na zmienionym zapalnie podou.

 • O odrbnoci przebiegu zapalenia koci szczkowych u dzieci, gwnie u noworodkw i niemowlt, decyduje: - stan oglny; - atwa podatno na zakaenia, co wynika gwnie ze sabej odpornoci; immunologicznej ustroju i niewyksztaconej jeszcze czynnoci ukadu siateczkowo-rdbonkowego; - sabo uwapniona tkanka kostna z bogato rozwinitym ukadem naczyniowym; - obecno zawizkw zbowych, ktre po obumarciu podtrzymuj stan zapalny

 • Przewleke zapalenie koci wystpuje czciej u starszych dzieci i zwizane jest z: - wyrzynaniem si zbw; - zgorzel miazgi mlecznych zbw - schorzeniami ukadowymi rozwijajcymi si w tkance kostnej (zwyrodnienie wkniste).

 • Leczenie przewlekego zapalenia koci zalene jest od jego postaci. Nie w kadym przypadku stosuje si antybiotykoterapi. Czciej istniej wskazania do leczenia chirurgicznego rnymi sposobami. Ze wzgldu na przewleky przebieg schorzenia plan leczenia ustala si na podstawie wyniku badania : - radiologicznego; - bakteriologicznego; - mikroskopowego wycinka z koci

 • Leczenie przewlekego zapalenia koci ma na celu: - usunicie przyczyny; - usunicie obumarej tkanki kostnej; - popraw ukrwienia koci; - zwalczanie zakaenia przez podanie celowanego antybiotyku.

 • Wskazanie do antybiotykoterapii w przewlekym zapaleniu koci stanowi: - posta rozlana zapalenia; - towarzyszce zakaenia odogniskowe; - zy stan oglny chorego spowodowany wspistnieniem innych schorze, gwnie ukadowych; - jako osona po rozlegych zabiegach operacyjnych.

 • W leczeniu chirurgicznym stosowane jest: - wyyeczkowanie ognisk; - usunicie martwakw w postaciach ograniczonych. Po zabiegu operacyjnym stosowany jest drena ssco-przepywowy roztworu antybiotyku przez ubytek kostny, lub wypeniany jest on wacikami nasyconymi gentamycyn. Obie te metody s krytykowane ze wzgldu na ograniczon skuteczno i moliwo rnorodnych powika

 • Wiksze trudnoci stanowi leczenie postaci rozlanej zapalenia przewlekego koci szczeglnie u dzieci, u ktrych leczenie chirurgiczne grozi pniejszymi zaburzeniami rozwojowymi. W tych przypadkach pozostaje leczenie celowanym antybiotykiem. U dorosych stosowany jest zabieg dekortykacji, polegajcy na usuniciu czci korowej koci dla poprawy ukrwienia.

 • W postaci ograniczonej, i szczeglnie w rozlanej stosowana jest streptokinaza wraz z celwoanym antybiotykiem w cigym wlewie doylnym dla poprawy ukrwienia koci, co powoduje rekanalizacj naczy krwiononych i rwnoczenie uatwia przenikanie antybiotyku. Nastpnie po 3 dniach wdraa si leczenie przeciwzakrzepowe (heparyna). Leczenie fibrynolityczne skojarzone z celowanym antybiotykiem wskazane jest jako podstawowe.. Moe ono by rwnie stosowane jako uzupenienie leczenia operacyjnego, lecz po ok.. 7 dniach od zabiegu ze wzgldu na moliwo krawienia.

 • W grupie podanych wyej metod leczenia obowizuje sanacja jamy ustnej, w tym usunicie zba przyczynowego. W przerwaniu cigoci uchwy, ktre jest powanym kalectwem, gwnie czynnociowym, istniej wskazania do odtworzenia ubytku koci wasnopochdnym przeszczepem, po cakowitym wygojeniu stanu zapalnego, co nastpuje w niepowikanych przypadkach zwykle po upywie 3-4 miesicy.

 • Uwzgldniajc trudnoci w leczeniu zapalenia koci, szczeglnie postaci przewlekej, wynik leczenia powinien by okrelany jako wygojenie, a nie wyleczenie, czego dowodem jest ustpienie objaww chorobowych jednak zawsze z moliwoci powstania nawrotu schorzenia.