PSO - fortepian główny

 • View
  224

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of PSO - fortepian główny

 • 1

  PASTWOWA SZKOA MUZYCZNA I STOPNIA

  im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie

  Przedmiotowy System Oceniania

  (fortepian gwny)

  opracowa Ewa Morawska- Mikulska

  Szczecin 2008r.

 • 2

  Nauczanie gry na fortepianie ma na celu:

  - rozwijanie muzykalnoci ucznia, pogbianie jego zamiowania do muzyki - zapoznanie ucznia z podstawami techniki fortepianowej - ksztacenie wraliwoci na jako dwiku - ksztacenie poczucia tempa, rytmu, metrum, dynamiki oraz ich zmian - rozwijanie wyobrani, ekspresji i pamici muzycznej - ksztacenie umiejtnoci syszenia linearnego i harmonicznego - ksztatowanie umiejtnoci interpretacyjnych z uwzgldnieniem formy i stylu

  zapoznanie z twrczoci dawnych i wspczesnych kompozytorw

  - zachcanie do muzykowania zespoowego - rozwijanie umiejtnoci samokontroli - przygotowanie uczniw do publicznych wystpw estradowych, zachcanie do

  aktywnego uczestnictwa w yciu muzycznym najbliszego rodowiska, szkoy i

  miasta.

  - przygotowanie ucznia do dalszego ksztacenia muzycznego

  Obszary podlegajce ocenie Frekwencja na zajciach

  Zaangaowanie w prac na lekcjach

  Znajomo i wykonanie repertuaru przewidzianego na dany rok nauki

  Udzia w koncertach

  Inne czynniki ujte w kryteriach i wymaganiach na poszczeglne oceny

  Sposoby oceniania w kadym semestrze

  W ramach ocenienia rdrocznego przeprowadzane s w szkole dla wszystkich uczniw

  okresowe przesuchania problemowe, ktre maja na celu:

  a. motywowanie ucznia do dalszej pracy, b. poinformowanie ucznia o etapie oraz stopniu opanowania wymaga

  edukacyjnych w grze na instrumencie,

  c. dostarczanie informacji rodzicom (opiekunom) i nauczycielom informacji o moliwociach, trudnociach i uzdolnieniach uczniw,

  d. umoliwienie nauczycielom doskonalenia metod pracy dydaktycznej.

  Przesuchania okresowe s obligatoryjn form prezentacji nabytych przez ucznia

  umiejtnoci w grze na instrumencie i obowizuj wszystkich uczniw z wyjtkiem klas

  pierwszych.

  Tematyk przesucha i zakres programowy ustalaj kierownicy poszczeglnych sekcji w

  porozumieniu z innymi nauczycielami.

  Warunki poprawy swoich wynikw

  Ucze moe poprawi ocen z przesuchania (ocena niedostateczna, bd niezadowalajca

  dla ucznia) na pisemny wniosek rodzica bd opiekuna. W uzasadnionych przypadkach

 • 3

  nauczyciel moe odmwi prawa do poprawy uzyskanej oceny ( uniki, lekcewaenie, itp.)

  Poprawa ocen czstkowych jest w gestii nauczyciela przedmiotu.

  Sposoby powiadamiania ucznia i rodzicw o wynikach i wymaganiach na okrelony

  stopie

  Nauczyciel na pocztku kadego roku szkolnego informuje ucznia i jego rodzicw o

  wymaganiach edukacyjnych oraz formach sprawdzania wiedzy,

  Nauczyciel zapoznaje uczniw z kryteriami oceniania.

  Kada ocena jest jawna.

  Na wniosek ucznia lub jego rodzicw (prawnych opiekunw) nauczyciel ustalajcy ocen

  powinien j uzasadni.

  Na miesic przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, nauczyciel jest

  zobowizany do ustnego poinformowania uczniw o grocych ocenach niedostatecznych

  i odnotowanie tego w dzienniku.

  Na tydzie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciel jest

  zobowizany poinformowa ucznia o przewidywanym dla niego stopniu semestralnym i

  rocznym.

  Prawa przysugujce uczniowi w procesie oceniania

  Ucze ma prawo do:

  poprawiania ocen

  poszanowania godnoci;

  yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym w

  ramach oglnie przyjtych norm etycznych;

  rozwijania zainteresowa, zdolnoci i talentu muzycznego;

  sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobw kontroli postpw

  w nauce;

  Warunki uzyskiwania ocen czstkowych i semestralnych

  Gwnym warunkiem uzyskiwania ocen czstkowych i semestralnych jest obecno na

  zajciach, przesuchaniach, koncertach oraz przygotowanie do zaj.

  Ucze moe zosta niesklasyfikowany, jeli posiada powyej 50% nieobecnoci.

  Ocena frekwencji odbywa si co semestr (na 100% skadaj si godziny obecne jak i

  usprawiedliwione w formie pisemnej z zastosowaniem poniszych zasad) Nieobecnoci

  mog by usprawiedliwione przez rodzicw, opiekunw, bd nauczycieli innych

  przedmiotw.

  W przypadku gdy ucze nie zosta sklasyfikowany w dokumentacji przebiegu nauczania

  zapisuje si adnotacj "nieklasyfikowany". Ucze nieklasyfikowany, w przypadku gdy

  jego nieobecno na zajciach bya usprawiedliwiona, ma prawo zdawa egzamin

  klasyfikacyjny. W przypadku nieklasyfikowania z przyczyn nieusprawiedliwionej

  nieobecnoci ucze moe wystpi do Dyrektora z prob o przeprowadzenie egzaminu

  klasyfikacyjnego. Zgod na przeprowadzenie tego egzaminu wyraa Rada Pedagogiczna

  na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

 • 4

  Ocena zaangaowania ucznia w prac na zajciach jest prowadzona na podstawie

  obserwacji aktywnoci ucznia, jego stosunku do stawianych przed nim zada do

  wykonania podczas lekcji a take w domu.

  Oceny biece i rdroczne ustalaj nauczyciele prowadzcy dane zajcia edukacyjne.

  wg. nastpujcej skali ocen:

  1. stopie celujcy 6 2. stopie bardzo dobry 5 3. stopie dobry 4 4. stopie dostateczny 3 5. stopie dopuszczajcy 2 6. stopie niedostateczny 1

  Ocena kocoworoczna z instrumentu gwnego wystawiana jest przez komisj

  egzaminacyjn w wyniku egzaminu promocyjnego. Wyjtkiem jest ocena z instrumentu

  gwnego w klasie pierwszej, ktra wystawiana jest przez nauczyciela.

  Ocena kocoworoczna, ustalona przez komisj w trybie egzaminu promocyjnego, nie

  moe by zmieniona.

  Oceny za kady egzamin w tym promocyjne, klasyfikacyjne i poprawkowe (komisyjnie) ustala si wedug skali punktw 1-25:

  stopie celujcy 6 (25 punktw)

  stopie bardzo dobry 5 (21-24 punkty)

  stopie dobry 4 (16-20 punktw)

  stopie dostateczny 3 (13-15 punktw)

  stopie dopuszczajcy 2 (11-12 punktw)

  stopie niedostateczny 1 (10-1 punktw)

  Ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej, jeli uzyska ocen

  kocoworoczn wysz od stopnia dopuszczajcego.

  KRYTERIA OCENIANIA NA EGZAMINIE PROMOCYJNYM

  W trakcie egzaminu promocyjnego oceniane s: -aparat gry: postawa ucznia przy fortepianie, ustawienie i swoboda aparatu gry -umiejtnoci techniczne zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kadej klasy: biego palcowa, artykulacja, dynamika , pedalizacja, niezaleno rk, umiejtno zachowania proporcji midzy lew i praw rk, melodi a akompaniamentem -bezbdno wykonania: prawidowe odczytanie tekstu, opanowanie pamiciowe utworu, zrozumienie budowy formalnej utworu, stylowo wykonania, waciwy dobr tempa -walory artystyczne: kultura dwiku, wraliwo, muzykalno, umiejtno prowadzenia frazy, odpowiedni dobr rodkw technicznych w celu osignicia waciwej interpretacji utworu, umiejtno koncentracji i pokonywania tremy podczas wystpu, obycie estradowe -aktywny udzia w koncertach szkolnych i rodowiskowych, stopie realizacji (wykraczanie poza )obowizujcego programu nauczania, udzia oraz zdobywanie nagrd i wyrnie w konkursach o zasigu szkolnym, regionalnym, makroregionalnym, oglnopolskim i midzynarodowym

 • 5

  HIERARCHIA WANOCI OPANOWANIA PRZEZ UCZNIA PROBLEMW

  SKADAJCYCH SI NA JAKO WYKONANIA ARTYSTYCZNEGO NA

  EGZAMINIE PROMOCYJNYM W SEKCJI FORTEPIANU I HARFY

  KLASA II

  1. aparat gry

  2. dwik, estetyka brzmienia, prawidowe opanowanie tekstu

  3. umiejtnoci techniczne (zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kadej klasy, zawarte w

  PSO)

  KLASA III

  1 .aparat gry

  2. dwik, estetyka brzmienia, prawidowe opanowanie tekstu

  3. umiejtnoci techniczne (zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kadej klasy, zawarte w

  PSO)

  KLASA IV

  1. dwik, estetyka brzmienia, prawidowe opanowanie tekstu

  2. umiejtnoci techniczne (zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kadej klasy, zawarte w

  PSO)

  3. aparat gry

  4. opanowanie estradowe

  KLASA V

  1. dwik, estetyka brzmienia, prawidowe opanowanie tekstu

  2. umiejtnoci techniczne (zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kadej klasy, zawarte w

  PSO)

  3. aparat gry

  4. opanowanie estradowe

  KLASA VI

  1. dwik, estetyka brzmienia, prawidowe opanowanie tekstu

  2. umiejtnoci techniczne (zgodne z wymaganiami edukacyjnymi dla kadej klasy, zawarte w

  PSO)

  3. aparat gry

  4. opanowanie estradowe

  Szczegowe kryteria oceniania uczniw na egzaminie promocyjnym Klasa I /6 i I/4 Kryteria oceny ( na przesuchaniach): Ocen celujc otrzymuje ucze, ktry zrealizowa repertuar wykraczajcy poza wymagania edukacyjne oraz z powodzeniem uczestniczy w pozaszkolnych konkursach i przesuchaniach. Ocena: bardzo dobry - realizowanie w peni wymaga edukacyjnych - bezbdne odczytywanie tekstu muzycznego - prawidowy aparat gry - wraliwo na jako dwiku - precyzja gry - waciwe frazowanie - rnicowanie melodii i akompaniamentu - bezbdne opanowywanie pamiciowe utworw - systematyczna praca - poprawna realizacja rytmiczna, wyczucie metrum Ocena: dobry - realizowanie w peni wymaga edukacyjnych

 • 6

  - odczytywanie tekstu z drobnymi bdami - prawidowy, cho nie zawsze swobodny aparat gry - kontrolowanie jakoci dwiku - frazowanie, dynamika nie zawsze do koca realizowane - drobne potknicia pamiciowe - praca nie zawsze systematyczna Ocena: dostateczny - niezrealizowanie w peni wymaga edukacyjnych - bdy rytmiczne - tekst odczytywany z licznymi bdami - wyrane braki techniczne (gra powierzchowna lub siowa) - niekontrolowanie brzmienia - maa wraliwo na fraz