54
Center r Legal Resources CantruI de Renne Juridice Mnisterul Justiliei str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5 tel: 312.40.23 i ':E�'rRUL DE RESURSE JURI DICE I Nr. cC 7 In atenlia doamnei director a serviciului de relalii publice i Data �7 . M. e Stimata doamna Director Subscrisa Fundalia Centrul de Resurse Juridice, cu sediulin Bucure�ti, str. Arcului nr.19, sector 2, desfa�oara programe in domeniul promovarii integritalii. Pentru a avea 0 privire de ansamblu asupra implementarii SNA 2 va solicitam, in temeiul Legii 544/2001 privind accesul J liber la informaliile de interes public, sa ne comunicali urmatoarele: 1) Copie de pe raportul de evaluare a autoritalilor �i instituliilor publice care delin competenle in domeniile combaterii §i/sau corupliei, in vederea identificarii suprapunerii de atribulii; Acest raport era menlionat in Planul de aCliune pentru implementarea Strategiei Nalionale AnticoruPlie pe perioada 2005-2007 (HG 231/2005), la masura 5.1. 2) Copie de pe proiectele de lege supuse dezbaterii, realizate pe baza con ziilor raportului de evaluare de la punctul 1, de mai sus, a�a cum se prevede la masura 5.2 din Planul de acliune pentru implementarea Strategiei Nalionale Anticoruplie pe perioada 2005-2007 (HG 231/2005). 3) Copie de pe raportul campaniei de informare publica desfa§urata de Ministerul Justiliei, in perioada mai-decembrie 2005, a�a cum se prevede la masura 3.1 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nalionale Anticoruplie pe perioada 2005-2007 ' (HG 231/2005). o Dorim ca informatiile solicitate sa ne fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e- mail: rnicolae@cri.ro Daca documentele cerute nu pot fi furnizate in format electronic, va rugam sa ne fie furnizate in scris la adresa Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului, nr.19, sector 2, Bucuresti 021034. i ................ �. ......... .... . ........ tl!i .............................. .. x (numele i prenumele. socl ea, Instltut1a) Sir ...... ſt. ..?9 .. . ..... .......... . . .. ..... Nr . .. . . Bl oc ..::::- ....... Scara .... : ..,tPt. ..... j; Sector! Jt� ....L ...... . . . : .. ::::l:�.. . ... -.-.,... ; .;;.:..::7 .• 1 ... ! ............. . flE � Codul �R'�te. C T i '��" "; : ' ; 'i -;:Oftciul poal j� �- 1, I IJj!l:i' ' ' + ;.'., ' . . - , I ........... .. . . . . ............ . . . . ; .. .. w. L..... . ......... .. .............. . . .. . . . . .. . .... .......... .. .... . ,� E mE . . " .- '� . Sir ,,,.,.,,,,,,, . ,; . . " \ Co nfirm p r i mir e a .. . .. ... _ . ... ... . :... �:�;l�:�{O.�:�.;�. az'ta e ':: '''_ ""'7 .. _ .......... . (semnatu destinataruhlif I _ , _ g � C alitat e a p ri m it o rului ················· (g ·ffi,fidEjrudanie:·deiegaif .. puieiiCfty······· : ··\ �i · ·:···················· C \ \ l ma 1�:_ �tUR. /, , . ,C'\ _ Motivul nepredarii: \ (daca este calul) a \ II �.�.. t�:, /�:�t " . tor ' �l i 0520, Fax: +40 212120519,

Raspuns MJ

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Raspuns MJ

Center for Legal Resources

CantruI de Renne Juridice

Mnisterul Justiliei str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5 tel: 312.40.23

i ':E�'rRUL DE RESURSE JURI DICE II�i;� Nr. cC 7 In atenlia doamnei director a serviciului de relalii publice i Data �7 . M. Zoe'7!..-

Stimata doamna Director

Subscrisa Fundalia Centrul de Resurse Juridice, cu sediulin Bucure�ti, str. Arcului nr.19, sector 2, desfa�oara programe in domeniul promovarii integritalii. Pentru a avea 0 privire de ansamblu asupra implementarii SNA 2 va solicitam, in temeiul Legii 544/2001 privind accesul

J liber la informaliile de interes public, sa ne comunicali urmatoarele:

1) Copie de pe raportul de evaluare a autoritalilor �i instituliilor publice care delin competenle in domeniile combaterii §i/sau corupliei, in vederea identificarii suprapunerii de atribulii; Acest raport era menlionat in Planul de aCliune pentru implementarea Strategiei Nalionale AnticoruPlie pe perioada 2005-2007 (HG 231/2005), la masura 5.1.

2) Copie de pe proiectele de lege supuse dezbaterii, realizate pe baza coniliziilor raportului de evaluare de la punctul 1, de mai sus, a�a cum se prevede la masura 5.2 din Planul de acliune pentru implementarea Strategiei Nalionale Anticoruplie pe perioada 2005-2007 (HG 231/2005).

3) Copie de pe raportul campaniei de informare publica desfa§urata de Ministerul Justiliei, in perioada mai-decembrie 2005, a�a cum se prevede la masura 3.1 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nalionale Anticoruplie pe perioada 2005-2007

' (HG

231/2005).

o Dorim ca informatiile solicitate sa ne fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e­mail: [email protected]

Daca documentele cerute nu pot fi furnizate in format electronic, va rugam sa ne fie furnizate in scris la adresa Centrul de Resurse Juridice, Str. Arcului, nr.19, sector 2, Bucuresti 021034.

i � ................ f:!/A.(f��t.:..UL ............. � . ........ tl!7lci .............................. .. x J! (numele ::;i prenumele. socl ea, Instltut1a) � � Sir ...... ft..fQ .. ?9. .. 'l>.ot:.. ..... .......... .. ....... Nr . .. . 7:::. Bloc .. ::::-....... Scara .... : .. ,tPt. .. :: .... . j; Sector! Jt� .... L ...... � __ ....... �:::=::-.. ::::-Satul-=:�� ...... -.-., ... ; .;;.:.-:r.::7 .• 1 ... ! ............. . fl.E � Codul .A �R7i'��tea-. C T i:" .. '��" ";: ' ; 'i�; -;:Oftciul po�.tal j.� �- 1, I ftI IJj!.l:fui''''' 11 '<� � ;.'., ' ':1.. . -

, � I � i3 ........... ... .. .............. . . .; .. . . w..e?.T.L..... .......... .. .............. ............... :::: .......... ..... ..

�:� ,� E mE

. . " .- '� .

Sir 1',,,.,.,,,,,,,.,; . . " \ Confirm primirea .. ...... _ . ... �� .... : ... �:�;l�:�{O.8.�:�.;.�. az};"'J�ta cle '::'�!.'��' ___ ""'7 .. _ .......... . (semnatu destinataruh.lif"" • I _ -""""', ___

�� g � Calitatea primitorului ·················(g·ffi,fLiidEjrudanie:·deiegai."f;,: .. puierTiiCfty·······:··\�i·����·:····················

�C\\l map' 1�:_�� ____________________________ ����tUR�� ��� ... /,,,,. ,CJj'\ "'_ ra Motivul nepredarii: if( \ � <t:S � (daca este calul) a \ �

II ���.�.�.t�:�,/��:�t".�/�It..�.tor �R:' � �l i 0520, Fax: +40 21 2120519,

Page 2: Raspuns MJ

I

Center for Legal Resources !\. / t , � Cantrul de Resurse Juridice

Mnisterul Justiliei str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5 tel: 312.40.23

Tn atentia doamnei director a servi ciului de relalii publice

Stimate domnule Presedintel Stimata doamna Presedinta

CEr--'TPI_!� D: '''�E JVRIDICE RVTR�·RE

Subscrisa Fundalia Centrul de Resurse Juridice, cu sediul Tn Bucure�ti, str. Arcului nr.19, sector 2, desfa�oara programe Tn domeniul promovari i integrita\ii. Pentru a avea 0 privire de ansamblu asupra implementarii SNA 2 va solicitam, in temeiul Legii 544/2001 privind accesul

( .. J liber la informa\iile de interes public, sa ne comunica\i urmatoarele:

toate deciziile adoptate Tn perioada 2005 - 2007 de Consiliul pentru coordonarea implementarii Strategiei na\ionale anticorup\ie pe perioada 2005-2007, Tn baza H.G. 233/2005;

toate rapoartele anuale de evaluare a implementarii Strategiei na\ionale anticorup\ie pe perioada 2005-2007 realizate de Consiliul pentru coordonarea implementarii Strategiei na\ionale anticorup\ie pe perioada 2005-2007, Tn baza H. G . nr. 231/2005;

toate stenogramele, minutele sau procesele verbale ale sedin\elor/lucrarilor Consiliul pentru coordonarea implementarii Strategiei na\ionale anticorup\ie pe perioada 2005-2007;

Dori m ca informatiile solicitate sa ne fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e­mail: [email protected]

Daca documentele cerute nu pot fi furnizate in format electronic, va rugam sa ne fie furnizate in scris la adresa Centrul de Resurse Juridice, SIr. Arcului, nr.19, sector 2, Bucuresti 021034.

Va mul\umesc pentru solicitudine, ---- - -......... f.:l.(Urffe.12.(/.(" ........... 7lJ.$../.(fl£.".i. ......................................... . (numele �i prenumeYlrOcietatea. Institutia) SIr . ... !J.'.q4.?'DQ .. !Z ........................ Nr . .. f.t: .. Bloc .•.•. ::=:. Scara •.... :::::-.Apt. ..... ::: .. Sector/ J"a-r ..... L ................................................ Satul .......•..........• o> ••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�.O.d.��...................... . ... $P.��II................ . .... ���:�:.���I�: .......... ......... ...... I

Motivul nepredarii: (daci'i esta cazul)

Semniltura lucriUorului I}�tor 0520, Fax: +40 21212 0519,

Page 3: Raspuns MJ

Nr.132515,132513/ 20.12.2007

Catre Centrul de Resurse Juridice

Domnului,

Radu Nicolae Str. Arcului, nr. 19, sect.2, Bucure�ti

Referitor la cererile dumneavoastra adresate Ministerului Justiliei, prin care, In conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaliile de interes public, modificata �i completata, solicitali rei alii referitoare la Strategia Nalionala Anticoruplie �i la planul de acliune pentru implementarea Strategiei Nalionale Anticoruplie pe perioada 2005 - 2007, va comunicam alaturat informaliile solicitate.

in ceea ce prive�te transmiterea unor copii de pe proiectele de lege supuse dezbaterii, realizate pe baza concluziilor raportului de evaluare a autoritalilor �i instituliilor pub lice ce delin competenle In combaterea corupliei, In vederea identificarii suprapunerii de competenle, menlionam ca nu s-a impus elaborarea �i modificarea legislaliei In domeniu avand In vedere concluziile raportului.

Cu stima,

Structura de

81\:d. Lib('rlrl\ii nr. 16. Sl.'l.'!or 5, 050706 Hucurc:-,Ii. Romania

w\\"w,just.nJ 1

Page 4: Raspuns MJ

.

C)

o

PHARE Project RO-03/IB/JHJ08: «Groupe de Travail Anticorruptioll »

Extras din

Raportu l

GRUPULUI DE LUCRU A NTICORUPTIE

r eferitor la

competenfe in domeniul prevenirii corupfiei

(Analiza situatiei din perioada septembrie 2005 - februarie 2006)

Proiect PHARE nr. RO 03/1B/JH/08 : « lntarirea capacitatii illstitutionale a Directiei Nationale Anticoruptie »

Page 5: Raspuns MJ

o

2.

PHARE Project RO-03/IB/JH/08: «Groupe de Travail Anticorruption »

Evaluarea autoritatilor �i institutiilor publice care detin competente in domeniul combaterii coruptiei

1. Trebuie implementate sau Intarite 0 metodologie si actiuni precise pentru ca institutii

precum ONPSB, DGA, IGPR-DIF, DLAF, GF sau CC sa stabileasca, in planurile

anuale de actiune, reuniuni bilaterale periodice (cel putin trimestriale) intre fiecare din

responsabilii respectivi si Procurorul sef al DNA sau adjunctii acestuia. Aceste intilniri

ar trebui pregatit cu suficient de mult timp inainte si ar trebui sa aiba drept obiect, Intre

altele, reexaminarea nivelului de cooperare recirpoca, urmarirea eficacitatii operative si

a prelucrarii apropriate a informatiei.

ConfOlID noilor competente prevazute de lege pentru Directia Nationala Anticoruptie,

sesiunea plenara a ONPSB ar trebui sa conteze pe prezenta unui procuror reprezentant al

DNA si al unui procuror reprezentant al DIICOT, in conformitate cu atributiile lor in

privinta macro criminalitatii economice si financiare si crimei organizate.

3. Ar trebui identificat in structura DNA, si cu un caracter anual, procurorul responsabil ca

persoana de contact cu ONPSB, DGA, IGPR-DIF, DLAF, GF si SRI, precum si

reexaminarea oportunitatii numirii sau detasarii la CC a unui procuror al DNA Insarcinat

cu reexaminarea posibilei Incarcaturi penale a neregulilor contabile detectate In urma

activitatii de control al fondurilor pub lice.

4. Pentru a dispune de un volum mai mare de date si de 0 prelucrare adecvata a acestora,

trebuie ca institutiile sa oficializeze intilnirile periodice intre responsabilii desemnati pe

parte informatica, in vederea supravegherii eficacitatii fluxurilor operative intre bazele

de date existente In institutiile mentionate, securizarea comunicarilor si rezolvarea

eventualelor. DNA trebuie sa se doteze de un sistme informatic propriu si autonom,

securizat si care sa permita lucrul in retea si in grupuri virtuale create Intre procurori,

experti si ofiteri de politie.

5. In cazurile mai complexe sau cu 0 mai mare importanta economica si social a, DNA ar

trebui sa administreze situatia in mod apropriat, pentru ca resursele umane si materiale,

2

Page 6: Raspuns MJ

o

o

PHARE Project RO-03/IB/JH/08: «Groupe de Travail Anticorruption })

necesare pentru se asigura ca procurorul sau procurorii insarcinati cu investigarea si cei

care sus tin acuzatia in fata instantei sint aceiasi.

6. Este bine sa se reexamineze dispozitiile legale referitoare la stramutare, adica la

posibilitatea de a urmari unele fapte, comise in teritoriu si anchetate de DNA, de organul

judiciar competent la nivel central, la Bucuresti. Hotarirea ar trebui sa fie adoptata la

cererea Procurorului sef al DNA, atunci cind conditiile 0 cer, fie din cauza complexitatii

cazului fie pentru pastrarea impartialitatii subiective a organului de urmarire.

3

Page 7: Raspuns MJ

o

o

MINISTERUL JUSTITIEI www.just.ro Strada Apolodor m. 17, sector 5, BlIcure�ti; Tel.: 314.15.14; Fax: 310.16.62

MINUTA INTALNIRII CONSILIULUI DE IMPLEMENTARE A STRA TEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE 2005-2007

Prima �edinta a Consiliului de monitorizare a implementarii SNA 2005-2007 (In continuare "Consiliul") a avut loc pe 26 aprilie 2005, orele 14.00 la sediul Ministerului Justitiei.

Ca prim punct pe ordinea de zi, Consiliul a adoptat prin consens Regulamentul de organizare �i functionare a Consiliului pentru coordonarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2005-2007 ("Regulament"). In conformitate cu prevederile regulamentului, fiecare membru al Consiliului va desemna In eel mai scurt timp 0 persoana din cadrul institutiei pe care 0 reprezinta, care va asigura legatura eu Seeretariatul Consiliului.

De asemenea, s-a eonvenit asupra transmiterii urmatoarelor doeumente eatre Secretariatul Consiliului, pana marti, 3 mai 2005:

� De la Oficiul National pentru Prevenirea �i Combaterea Spalarii Banilor ("ONPCSB"): 0 informare cu privire la sesizarile transmise catre Parchetul General de pe langa Inalta Curte de Casatie �i Justitie �i, respectiv, cele catre Parchetul National Anticoruptie ("PNA") In perioada 2003-2005;

� De la Pa;chetu� General de pe langa Inalta Curte de Casatie �i Justitiei �i, respectiv, de la PNA: 0 informare asupra situatiei cauzelor instrumentate In baza acestor sesizari de la ONPCSB;

� De la PNA: copii ale protocoalelor Incheiate cu alte institutii ale statului;

� De la Ministerul Administratiei �i Intemelor ("MAI"): 0 sinteza cu privire la utilizarea testelor de integritate In Marea Britanie.

Au fost trecute In revista masurile din planul de actiune care au termen de realizare anterior lunii iunie 2005. Membrii Consiliului cu

Page 8: Raspuns MJ

-,

o

o

atributii 'in domeniile respective au formulat precizari cu privire la stadiul de implementare a masurilor vizate.

Discutiile au evidentiat 'in special: • necesitatea adoptarii pana la 1 mai 2005 a Strategiei de

Combatere a Coruptiei 'in Sistemul Vamal, avandu-se 'in vedere necesitatea corelarii acesteia cu Strategia Nationala Anticoruptie 2005-2007 �i Planul de Actiune aferent;

• comunicarea de catre PNA a informatiilor referitoare la combaterea coruptiei la nivel 'inalt, 'in contextul urgenHirii solutionarii unor dosare de mare coruptie instrumentate de catre procurorii institutiei;

• ameliorarea comunicarii dintre institutiile implicate 'in combaterea coruptiei;

• activitatea Curtii de Conturi a Romaniei 'in contextul evaluarii necesitatii modificarii legislatiei cu privire la organizarea �i functionarea acesteia.

2

Page 9: Raspuns MJ

NUME

1 . Doamna Monica MACOVEI

2. Domnul lonel POPESCU

3. Domnul Sebastian BODU

4. Domnul Aleodor FRANCU

5. Domnul Leonard ORBAN

o 6. Domnul Dan Drosu SAGUNA

7. Domnul Tudor-Alexandru CHIUARIU

8. Domnul loan AMARIE

9. Domnul Marian SANTION

lO. Doamna Gabriela Ghita

o 1 1 . Domnul . .. . . . ... .. . .. . ..

12. Doamna Angelica Irinel Lazar

13. Doamna Cristina MANDA

14. Doamna Laura STEFAN

15. Domnul Bogdan SCOTNITCHI

3

INSTITUTIA, FUNCTIA , w '

DETINUTA

Ministrul Justitiei ,

Ministrul Finantelor Pub lice ,

Pre�edinte, Agentia NationaHi de Administrare Fiscala

Seful Cancelariei Primului Ministru

Negociator Sef, Secretar de Stat, Ministerul lntegrarii Europene

Pre�edintele Curtii de Conturi

Secretar de Stat, Cancelaria Primului Ministru

Procuror General al Parchetului National Anticoruptie ("PNA")

Secretar de Stat, Ministerul Administratiei �i Internelor

Procuror General Adjunct al Parchetului General de pe liinga Inalta Curte de Casatie �i Justitie

Oficiul National pentru Prevenirea �i Combaterea Spaliirii Banilor

Consilier de integrare europeana, Ministeru1 Integrarii Europene Consilier personal a1 Ministru1ui Justitiei

Director, Ministerul Justitiei

Consilier juridic DEANSD, . Ministerul Justi!iei.

Page 10: Raspuns MJ

o

()

Agenda intalnirii eu Consiliul de eoordonare a implementiirii SNA 2005 - 2007 21 iunie 2005, ora 14

Ministerul Justi{iei, Sala de consiliu

I. Proieetul de lege privind atribuirea contraetelor de tinanlare nerambursabila din fondurile publiee

2. Implementarea prevederilor eu privire la aloearii fondurilor publiee pentru publici tate

3. Aetualizarea strategiilor seetoriale �i a planurilor de actiune detaliate privind lupta impotriva corupliei, in sectoare pub lice vulnerabile, cu preciidere institulii de control �i polilie. Strategiile vor include in special revizuirea masurilor sectoriale existente �i propunerea unor standarde de integritate mai clare, modalitali de evaluare periodiea �i indicatori de masurare a aplicarii standardelor de integritate, inclusiv folosirea testelor de integritate.

4. Revizuirea legislaliei eu privire la faliment

5. Campanii de prevenlie

6. Continuarea reformarii Direeliei Generale de Proteclie �i Anticoruplie

7. Elaborarea unei evaluari a autoritalilor �i instituliilor publice care in prezent delin competenle In domeniile combaterii �i/sau prevenirii corupliei, in vederea identificarii suprapunerii de atribulii - grup de lucru

8. Evolulii Parchetul Nalional Anticoruplie

9. Revizuirea Codului de Procedura Penala �i a Codului Penal In sensul reducerii duratei procedurilor �i a incriminiirii raspunderii penale a persoanei juridice, inclusiv in ceea ce prive�te coruplia In sectorul privat

10. Revizuirea cadrului legislativ in sensul desemniirii unel institulii abilitate sa verifice �i sa controleze declaraliile de avere, de interese, starile de incompatibilitate, precum �i sa asigure proteclia persoanelor din cadrul instituliilor �i autoritalilor publice care semnaleaza Incalciiri ale legii (avertizorii de integritate)

Page 11: Raspuns MJ

o

o

Consiliul pentru Monitorizarea Implementarii Strategiei Na1ionale

Anticorup1ie 2005 - 2007

ORDINEA DE ZI

31 octombrie 2005

Masuri din Planul de ac1iune pentru implementarea Strategiei

Na1ionale Anticorup1ie 2005 - 2007 cu termen de realizare iunie -

octombrie 2005

• Elaborarea �i aprobarea proiectului de lege privind atribuirea contractelor de finantare

nerambursabila din fondurile publice.

• Reglementarea alocarii fondurilor publice pentru publicitate.

• Actualizarea strategiilor sectoriale �i a planurilor de actiune detaliate privind lupta

impotriva coruptiei, in sectoare publice vulnerabile, cu precadere institutii de control �i

polilie.

• Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a codurilor de conduita pentru diversele sectoare

publice.

• Revizuirea legislaliei cu privire la faliment.

• Organizarea unei campanii de prevenlie inc1uzand 0 componenta de integritate �i

prevenire a coruptiei, printr-un proiect pilot in licee care sa conduca la adaptarea

programei �colare privind educalia civica.

• Modificarea legislatiei in sensul sporirii garanliilor de independenla a procurorului �i

apiicarea principiului continuitatii �i in faza de urmarire penaia. ,

Page 12: Raspuns MJ

C)

• Consolidarea controlului efectiv �i nemijlocit al procurorului asupra activitatii de

investigare �i cercetare penala efectuata de politia judiciara.

• Continuarea reformarii Directiei Generale de Protectie �i Anticoruptie.

• Elaborarea unei evaluari a autoritatilor �i institutiilor publice care in prezent detin

competente in domeniile combaterii �i1sau prevenirii coruptiei, in vederea identificarii

suprapunerii de atributii.

• Revizuirea cadrului legislativ, pe baza concluziilor evaluarii de mai sus, In vederea

redefinirii �i delimitarii clare a atributiilor, a rationalizarii activitalii �i a reducerii

numarului acestor institutii �i autoritati in vederea limitarii actualei fragmentari

institulionale.

• Revizuirea cadrului legislativ existent In sensul eonsolidarii independentei PNA.

• Pregatirea profesionala speeializata a personalului PNA, mai ales eu privire la

tipologiile eazurilor de eoruptie �i cooperarea judieiara eu strueturi similare din statele

membre.

• Revizuirea Codului de Proeedura Penala �i a altor acte normative ineidente pentru a

asigura continuitatea institulionala �i operativitatea In cercetarea penala a cauzelor

CJ care privesc atat infractiuni de coruplie, cat �i de crima organizata.

• Revizuirea Codului de Procedura Penala �i a altor aete In vederea reducerii duratei

procedurilor.

• Revizuirea cadrului legislativ in sensul desemnarii unei institutii abilitate sa verifice �i

sa controleze declaraliile de avere, de interese, starile de incompatibilitate, preeum �i

sa asigure protectia persoanelor din cadrul institutiilor �i autoritatilor publiee care

semnaleaza lncalcari ale legii.

Page 13: Raspuns MJ

o

o

• Revizuirea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala $i a altor acte normative

incidente pentru implementarea raspunderii penale a persoanei juridice.

Masuri din Planul de acliune pentru implementarea Strategiei

Nalionale Anticoruplie 2005 - 2007 cu termen de realizare

octombrie - decembrie 2005

• Revizuirea reglementarilor existente privind finanlarea partidelor politice.

• Realizarea de ditre structurile de control administrativ a unor planuri de control pe

sectoarele cele mai vulnerabile potrivit auditului independent din martie 2005.

• Elaborarea unor strategii $i planuri de acliune sectoriale detaliate privind lupta

Impotriva corupliei In celelalte sectoare publice considerate vulnerabile potrivit

auditului independent din martie 2005.

• Campanie de informare publica $i de schimbare a atitudinii fala de coruplie.

• Sesizarea de Indata a procurorului care instrumenteaza cazuri de crima organizata sau

coruplie de catre structurile informative $i de investigalie prin transmiterea oricaror

informalii $i suport probator referitoare la savar$irea unor acte sau fapte de coruplie

sau crima organizata.

• Imbunatalirea sistemului informatic al PNA, incluzand dezvoltarea bazei de date

statistice a PNA.

Page 14: Raspuns MJ

o

o

ROMANIA Ministerul Justitiei 16 decembrie 2005

AGENDA

Masuri in curs de realizare din Strategia Nationala Anticoruptie 2005 - 2007 cu termen pana In decembrie 2005

./ Revizuirea reglementarilor existente privind finantarea partidelor politice (decembrie 2005) .

./ Campanie de informare publica �i de schimbare a atitudinii fata de coruptie (mai - decembrie 2005) .

./ Continuarea masurii prevazute la 3.1 prin campanii de inform are �i de schimbare de atitudine ax ate pe teme punctuale. (posibile teme: dreptul la informare al cetateanului, transparenla in administralie, coruplie - institulii �i competenlele lor in prevenirea �i combaterea corupliei, accesul la institulii, proteclia avertizorilor, rolul fiecaruia in combaterea corupliei etc) (incepand cu decembrie 2005) .

./ Organizarea unei campanii de prevenlie incluzand 0 componenta de integritate �i prevenire a corupliei, printr-un proiect pilot in licee care sa conduca la adaptarea programei �colare privind educatia civic a (incepand cu iunie 2005)

./ E1aborarea unei evaluari a autoritiililor �i instituliilor pub lice care in prezent delin competenle in domeniile combaterii �i/sau prevenirii corupliei, in vederea identificarii suprapunerii de atribulii (iunie 2005)

./ Revizuirea cadrului legislativ, pe baza concluziilor evaluiirii de mai sus, in vederea redetinirii �i delimitiirii clare a atribuliilor, a rationalizarii activitiilii �i a reducerii numarului acestor institulii �i autoritali in vederea limitiirii actualei fragmentari institu(ionale (septembrie 2005)

./ Pregiitirea profesionala specializata a personalului PNA, mai ales cu privire la tipologiile cazurilor de corup(ie �i cooperarea judiciara cu structuri similare din statele membre (incepand cu septembrie 2005)

./ Imbuniitalirea sistemului informatic al PNA, incluzand dezvoltarea bazei de date statistice a PNA (anual incepand cu Decembrie 2005)

./ Revizuirea cadrului legislativ in sensul desemnarii unei institulii abilitate sa verifice �i sa controleze declaraliile de avere, de interese, starile de incompatibilitate. (iunie 2005).

Page 15: Raspuns MJ

· ;

CJ

o

ROMANIA Ministerul Justitiei 16 decembrie 2005

Masuri din Strategia Nationala Anticoruptie 2005 - 2007 cu termen pana in martie 2006

,/ Publicarea anuaHl de dltre Curtea de Conturi a listelor depuse de partidele politice cu privire la finantare (donatorii �i sumele acordate) (anual incepand cu 2006)

,/ Elaborarea �i publicarea de catre Curtea de Conturi a rapoartelor de audit privind finantarea partidelor politice �i a campaniilor electorale. (anual �i cu ocazia campaniilor electorale incepand cu mai 2005)

,/ Realizarea unei evaluari independente cu privire la institutii1e care realizeaza controale/inspectii la agentii economici (martie 2006)

Page 16: Raspuns MJ

o

C)

ROMANIA Ministerul Justitiei 16 decembrie 2005

Masuri din Strategia Nationala Anticoruptie 2005 - 2007 Cll termen pana in martie 2006

Domeniul Prioritar I : Prevenire, Transparenta, Educatie

Obiectiv 1. Cre�terea transparen!ei :ji integritatii fn administra!ia publica

1.4. Publicarea anuala de catre Curtea de Conturi a listelor depuse de partidele politice eu privire la finanlare (donatorii �i sumele acordate) (anual incepand cu 2006)

1.5. Elaborarea �i publicarea de catre Curtea de Conturi a rapoartelor de audit privind finanlarea partidelor politiee �i a campaniilor electorale. (anual �i cu ocazia campaniilor electorale incepand cu mai 2005)

1.11 Realizarea unei evaluari independente cu privire la instituliile care realizeaza eontroaleiinspeclii la agenlii economici (martie 2006)

Page 17: Raspuns MJ

· ,

CJ

o

"

Lista participantilor Ia intiilnirea Consiliului de Coordonare a Implementiirii SNA 2005 - 2007

16 decembrie 2005

Prenume �i nume Institutie

Monica Macovei Ministerul Justitiei

Laura �tefan Ministerul Justitiei

David Martinez Expert CE

\lie Boto� Parchetul de pe liinga Inalta Curte de Casatie �i Justitie

Iosif Lukacsi Ion Florin ONPCSB

Mihai Iorga Ministerul Economiei �i Comertului

Daniel Morar Departamentul National Anticoruptie

- Ministerul Integrarii Europene

.:;.

George Pufan Curtea de Conturi

Departamentul de Lupta Anti-frauda Tudor Chiuariu Cancelaria Primului Ministru

- Secretariatul General al Guvemului

Bogdan Iulian Hutuca Ministerul Finantelor Publice

Comeliu Alexandru Ministerul Administratiei �i Intemelor

Cristina Mezdrea

Marilena Ravoianu traducator

Catalina Stroe Ministerul Justitiei

Page 18: Raspuns MJ

CJ

()

ROMANIA Ministerul Justitiei 9 ianuarie 2006

Consiliul pentru Coordonarea Strategiei Nationale Anticoruptie 2005- 2007

AGENDA

Anticoruptie

1. Masuri realizate }> Elaborarea �i aprobarea proiectului de lege privind atribuirea contractelor de

finantare nerambursabila din fondurile pub lice (iunie 2005) }> Reglementarea alocarii fondurilor pub lice pentru publicitate (iunie 2005) }> Elaborarea �i publicarea de catre Curtea de Conturi a rapoartelor de audit

privind tinantarea partidelor politice �i a campaniilor electorale (anual �1 cu ocazia campaniilor electorale, incepand cu mai 2005)

}> Monitorizarea implementarii Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica �i a Legii 544/200 I privind liberul acces la informatiile de interes public (anualincepand cu 2005)

}> Realizarea de catre structurile de control administrativ a unor planuri de control pe sectoarele cele mai vulnerabile potrivit auditului independent din martie 2005, in cooperare cu PNA (permanent incepand cu octombrie 2005)

}> Actualizarea strategiilor sectoriale �i a planurilor de actiune detaliate privind lupta impotriva coruptiei, in sectoare pub lice vulnerabile, cu precadere institutii de control �i politie (iunie 2005)

}> Elaborarea unor strategii �i planuri de actiune sectoriale detaliate privind lupta impotriva coruptiei il} celelalte sectoare pub lice considerate vulnerabile potrivit auditului independent din martie 2005 (octombrie 2005)

}> Elaborarea unei strategii actualizate �i a unui plan de actiune detaliat privind lupta impotriva coruptiei in domeniul vamal, pe perioada 2005-2007 (mai 2005)

}> Elaborarea sau actualizarea, dupa caz, a codurilor de conduita pentru diversele sectoare publice (septembrie 2005)

}> Revizuirea legislatiei cu privire la faliment (iulie 2005) }> Revizuirea legislatiei cu privire la ree�alonari �i scutiri de plata a datoriilor catre

bugetul de stat (mai 2005) }> Elaborarea �i aprobarea proiectului de lege cu privire la evaziunea fiscala

(aprilie 2005) }> Elaborarea �i aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea Legii

656/2002 pentru prevenirea �i sanctionarea spalarii banilor, in vederea armonizarii legislatiei cu acquis-ul comunitar �i eu reeomandiirile FATF (aprilie 2005)

}> Adoptarea Codului deontologie aetualizat al magistratilor (aprilie 2005) }> Diseminarea Codului Deontologie actualizat in cele IS curti de apel �i prin alte

metode (mai - oetombrie 2005) }> Modifiearea legislatiei in sensul sporirii garantiilor de independenta a

proeurorului �i aplicarea principiului continuitatii �i in faza de urmarire penala (septembrie 2005)

Page 19: Raspuns MJ

C]

o

ROMANIA Ministerul Justitiei 9 ianuarie 2006

� Consolidarea controlului efectiv �i nemijlocit al procurorului asupra activiHi(ii de investigare �i cercetare penala efectuata de poli(ia judiciara (septembrie 2005)

� Sesizarea de indata a procurorului care instrumenteaza cazuri de crima organizata sau corup(ie de catre structurile informative �i de investiga(ie prin transmiterea oricaror informa(ii �i suport pro bator referitoare la savar�irea unor acte sau fapte de coruptie sau crima organizata (octombrie 2005)

� Elaborarea �i aprobarea proiectului de modificare �i completare a celor 3 legi privind reforma justi(iei (aprilie 2005)

� Controlul distribuirii aleatorii a cauzelor de catre instan(e, inclusiv a aplicarii principiului continuita(ii completului/judecatorului in solu(ionarea cauzelor (permanent, trimestrial, incepand cu aprilie 2005)

� Revizuirea cadrului legislativ existent in sensul consolidarii independen(ei PNA, reorganizarii PNA �i al analizarii periodice a activitalii PNA (iunie 2005)

� Pregatirea profesionala specializata a personalului PNA (anual, incepand cu septembrie 2005)

� Redactarea �i publicarea raportului anual de activitate al PNA, in special privind rezultatele combaterii corup(iei la nivel inalt (anual incepand cu aprilie 2005)

� Revizuirea Codului de Procedura Penala �i a altor acte normative incidente pentru a asigura continuitatea institu(ionala �i operativitatea in cercetarea penala a cauzelor care privesc atat infrac(iuni de corup(ie, cat �i de crima organizata (iulie 2005)

� Revizuirea Codului de Procedura Penala �i a altor acte in vederea reducerii duratei procedurilor (iulie 2005)

� Transformarea CNPC intr-un consiliu inter-institu(ional, sub autoritatea Primului Ministru �i in coordonarea Ministrului Justi(iei (martie 2005)

� Cooperare �i cooperare la nivel regional a activita(ii de prevenire �i comhatere a corup(iei in cadrul institu(iilor Pactului de Stabilitate SPAI (anual incepand cu 2005)

� Elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr.36/J995 a notarilor publici �i activita(ii notariale in sensul eliminarii imunita(ii notarilor (mai 2005)

� Elaborarea unui amendament de modificare a Legii nr.188/2000 privind executorii judecatore�ti, in sensul eliminarii imunita(ii executorilor judecatore�ti (mai 2005)

� Revizuirea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala �i a altor acte normative incidente pentru implementarea raspunderii penale a persoanei juridice, inclusiv in ceea ce prive�te corup(ia in sectorul privat (iulie 2005)

2. Masuri in curs de realizare

� Revizuirea reglementarilor existente privind finan(area partidelor politice (decembrie 2005)

� Implementarea practicii ghi�eelor unice in administra(ia publica acolo unde se constata ca acestea sunt necesare (incepand cu mai 2005 pana in decembrie 2007)

� Campanie de informare publica �i de schimbare a atitudinii fa(a de corup(ie (mai - decembrie 2005)

Page 20: Raspuns MJ

{

o

ROMANIA Ministerul Justitiei 9 ianuarie 2006

>- Organizarea unei campanii de prevenlie incluzand 0 componenta de integritate �i prevenire a corupliei, printr-un proiect pilot in licee care sa conduca la adaptarea programei �colare privind educalia civica (Incepand cu iunie 2005)

>- Continuarea reformarii Direcliei Generale de Proteclie �i Anticoruplie (august 2005)

>- Elaborarea unei evaluari a autoritalilor �i instituliilor publice care in prezent delin competenle in domeniile combaterii �i/sau prevenirii corupliei, in vederea identificarii suprapunerii de atribulii (iunie 2005)

>- Revizuirea eadrului legislativ, pe baza concluziilor evaluarii de mai sus, in vederea redefinirii �i delimitarii clare a atribuliilor, a ralionalizarii activitalii �i a reducerii numarului acestor institulii �i autoritali in vederea limitarii actualei fragmentari institulionale (septembrie 2005)

>- Revizuirea cadrului legislativ In sensul desemnarii unei institulii abilitate sa verifice �i sa eontroleze declaraliile de avere, de interese, starile de incompatibilitate (iunie 2005)

>- Crearea instituliei abilitate sa veritice �i sa controleze declaraliile de avere, de interese, starile de incompatibilitate �i aloearea de resurse umane �i financiare necesare functionarii (octombrie 2005)

>- Evaluarea progresului in implementarea SNA 2005-2007 �i a legislaliei anticoruplie (anual, noiembrie)

>- Publicarea anuala de catre Curtea de Conturi a listelor depuse de partidele politice eu privire la finanlare (donatorii �i sumele acordate) (anual, incepand eu 2006)

>- Revizuirea reglementarilor cu privire la achiziJii publice (iunie 2006) >- Revizuirea legislaliei care restriclioneaza aeeesul la informaliile de interes

public pentru definirea precisa a informaliilor exceptate de la accesul public (iunie 2006)

>- Realizarea unei evaluari independente cu privire la instituliile care realizeaza controale/inspeclii la agenlii eeonomici (martie 2006)

>- Diseminarea eodurilor de eonduita In seetoarele pub lice (septembrie 2006) >- Continuarea campaniilor de informare �i de schimbare de atitudine axate pe

teme punctuale (lncepand cu decembrie 2005) >- Imbunatalirea sistemului informatic al PNA, incluzand dezvoltarea bazei de date

statistice a PNA (anual, Incepiiud eu deeembrie 2005) >- Asigurarea resurselor de personal �i finaneiare pentru PNA (permanent)

Proprietate intelectuala 1. Masuri realizate 2. Masuri in curs de realizare

Page 21: Raspuns MJ

Lista participanii 9 ianuarie 2006

1. dl. Dan Drosu Sag una, prel?edinte , Curtea de Conturi 2. dl. Aleodor - Marian Francu, Seful Cancelariei Primului Ministru 3. dl. Tudor Chiuariu, secretar de stat, Departamentul de Lupta Anti - Frauda, in principu 4. dl. Daniel Morar, procuror sef, Departamentul National Anticoruptie 6. dl. Octavian Bagiu, secreatar de stat, Ministerul Economiei si Comertului 6. dl. Sebastian Vladescu, ministru, Ministerul Finantelor Publice, in principiu 7. d-na Anca Daniela Boagiu, ministru, Ministerul lntegrarii Europene 9. dna. Steluta Oncica, director, Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor 9. dl. lIie Botos, procuror general, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in principiu 10. dl. Mihai Alexandru Voicu, ministru delegat, Secretariatul General al G uvernului 11. dl. Virgil Ardelean, director, Directia General de Informatii si Protectie Interna 12. dl. Marian Santion, director, Directia Generala Anticoruptie 13. dl. Dan Valentin Fatuloiu, chestor sef, Inspectoratul General al Politiei Romane 14. dl. Mihai Hardau , ministru, Ministerul Educatiei si Cercetarii 16. dl. Ion Burlacu, procuror, Consiliul Superior al Magistraturii 16. dl. Emanoil Negut, secretar de stat, Autoritatea de Control a Guvernului 17. dl Cristian David, ministru delegat pentru controlul implementarii programelor cu finantare internationala si urmarirea aplicarii acqui-ului comunitar 18. dna Rodica Parvu, director general, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor 19. dl. Gabor Varga, director general, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci 20.dl. Alexandru Radu Timofte, director, Serviciul Roman de Informatii 21. dl Vasile Blaga, ministru, Ministerul Administratiei si Internelor 22. dl. Leonard Orban, secretar de stat, Ministerul lntegrarii Europene 23. dl. Radu Timofte, director, Serviciul Roman de Informatii

Page 22: Raspuns MJ

Consiliul pentru Monitorizarea Implementlirii Strategiei Nationale

Antieoruptie 2005 - 2007

AGENDA

7 aprilie 2006

Mlisuri din Planul de aetiune pentru implementarea Strategiei Nationale

Antieoruptie 2005 - 2007 eu termen de realizare panli 1 aprilie 2006

• Revizuirea reglementarilor existente privind finantarea partidelor politice (cu tennen

C) decembrie 2005).

C)

• Realizarea unei evaluari independente cu privire la institutiile care realizeaza

controaleiinspectii la agentii economici (cu tennen de realizare martie 2006).

• Campanie de informare publica �i de schimbare a atitudinii fata de coruptie ( cu

tennen de realizare mai - decembrie 2005).

Elaborarea unei evaluari a autoritatilor �i institutiilor publice care in prezent detin

eompetente in domeniile combaterii �i1sau prevenirii eoruptiei, In vederea identificarii

suprapunerii de atribulii (eu tennen de realizare iunie 2005).

Revizuirea eadrului legislativ, pe baza eoncluziilor evaluarii de mai sus, In vederea

redefinirii �i delimitarii clare a atributiilor, a rationalizarii aetivitatii �i a redueerii

numarului acestor institutii �i autoritati In vederea limitarii actualei fragmentari

institutionale (eu termen de realizare septembrie 2005).

• Revizuirea cadrului legislativ In sensul desemnarii unei institutii abilitate sa verifice �i

sa controleze declaratiile de avere, de interese, starile de ineompatibilitate, preeum �i

sa asigure proteetia persoanelor din eadrul institutiilor �i autoritatilor pub lice care

semnaleaza Incalcari ale legii (avertizorii de integritate). Revizuirea regimului de

Page 23: Raspuns MJ

sancliuni administrative astfel incat sa se asigure efectul descurajator (cu termen de

realizare iunie 2005).

• Revizuirea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala §i a altor acte normative

incidente pentru implementarea raspunderii penale a persoanei juridice, inclusiv in

ceea ce prive§te coruplia in sectorul privat.

Mlisuri din Planul de aetiune pentru implementarea Strategiei Nationale

Antieoruptie 2005 - 2007 ell termen de realizare 2006 - 2007

(j • Revizuirea reglementarilor cu privire la achizilii publice in sensul armonizarii acestora

cu directivele consolidate ale VE §i cu bunele practici europene in domeniu (termen:

iunie 2006).

()

• Revizuirea legislaliei care restriqioneaza accesul la informaliile de interes public

pentru definirea precisa a informaliilor exceptate de la accesul public (termen: iunie

2006).

• Implementarea practicii ghi§eelor unice in administralia publica acolo unde se constata

ca acestea sunt necesare (termen: decembrie 2007).

• Revizuirea legislaliei cu privire la functionarii publici in sensul armonizarii acesteia cu

legislalia §i cu cele mai bune practici europene (termen: decembrie 2007).

• Diseminarea codurilor de conduita in sectoarele pub lice, inclusiv prin includerea in

pregatirea profesionala specializata a unor componente de integritate §i anticoruplie

pentru sectorul public (termen: septembrie 2006).

• Imbunatalirea sistemului informatic al PNA, incluzand dezvoltarea bazei de date

statistice a PNA (incepand cu decembrie 2005).

Page 24: Raspuns MJ

o

c)

• Implementarea recomandarilor formulate In cadrul celei de-a doua runde de evaluare

GRECO �i a recomandarilor MONEYVAL (terrnen: decembrie 2007).

Page 25: Raspuns MJ

C)

o

Masuri din Planul de aetiune pentru implementarea

Strategiei Nationale Antieoruptie 2005 - 2007

eu termen de realizare pana 1 aprilie 2006

DOMENIUL PRIORITAR I: PREVENIRE, TRANSPARENTA-, EDUCATIE

Obiectivull: Cre�terea transparen!ei # integrita!ii in administrafia publica

1.3 Revizuirea reglementarilor existente privind finantarea partidelor politice (cu tennen de

realizare decembrie 2005).

1.11 Realizarea unei evaluari independente cu pnVlre la institutiile care realizeaza

controaleiinspeclii la agenlii economici (cu tennen de realizare martie 2006).

Obiectivul3: Campanii de informare # masuri educative

3.1 Campanie de informare publica �i de schimbare a atitudinii fala de coruplie ( eu termen de

realizare mai - decembrie 2005).

3.2 Continuarea masurii prevazute la 3.1 prin eampanii de infonnare �l de sehimbare de

atitudine axate pe teme punctuale(incepiind cu decembrie 2005).

Obiectivul 5: Reducerea numarului de structuri cu atribu!ii in lupta impotriva coruptiei

5.1 Elaborarea unei evaluari a autoritalilor �i instituliilor publice care In prezent delin

competenle In domeniile combaterii �iisau prevenirii eorupliei, In vederea identificarii

suprapunerii de atribulii (cu tennen de realizare iunie 2005).

5.2 Revizuirea cadrului legislativ, pe baza concluziilor evaluarii de mai sus, In vederea

redefinirii �i delimitarii clare a atribuliilor, a ralionalizarii activitalii �i a reducerii numarului

acestor institulii �i autoritali In vederea limitarii actualei fragmentari institulionale (cu tennen

de realizare septembrie 2005).

DOMENIUL PRIORIT AR II: COMBA TEREA CORUPTIEI

Obiectivul8: Combaterea corup(iei prin mij/oace administrative

8.1 Revizuirea cadrului legislativ In sensul desemnarii unei institutii abilitate sa verifice �i sa

controleze declaraliile de avere, de interese, starile de incompatibilitate, precum �i sa asigure

Page 26: Raspuns MJ

()

protectia persoanelor din cadrul institutiilor �i autoritatilor pub lice care semnaleaza incalcari

ale legii (avertizorii de integritate). Revizuirea regimului de sanqiuni administrative astfel

inciit sa se asigure efectul descurajator (cu termen de realizare iunie 2005).

DOMENIUL PRIORITAR III: COOPERARE INTERNA �I COORDONARE

INTERNATIONALA

Obiectiv 10: Imptementarea compteta a tuturor instrumentetor anticoruptie ale UE, ONU,

CoE$iOECD

10.5 Revizuirea Codului Penal, a Codului de Procedura Penala �i a alt�r acte normative

incidente pentru implementarea raspunderii penale a persoanei juridice, inclusiv in ceea ce

prive�te coruptia in sectorul privat.

Page 27: Raspuns MJ

Masuri din Planul de aetiune pentru implementarea

Strategiei Nationale Anticoruptie 2005 - 2007

eu termen de realizare 2006 - 2007

DOMENIUL PRIORITAR I: PREVENIRE, TRANSPARENTA., EDUCATIE

Obiectivull: Cre§terea transparentei # integritiitii in administratia publicii

1.6. Revizuirea reglementarilor cu privire la achizilii publice in sensul armonizarii acestora cu

directivele consolidate ale UE �i cu bunele practici europene in domeniu (termen: iunie 2006).

1. 7. Revizuirea legislaliei care restriclioneaza accesul la informaliile de interes public pentru

(�--) , definirea precisa a informa(iilor exceptate de la accesul public (termen: iunie 2006).

u

1.9. Implementarea practicii ghi�eelor unice in administralia publica acolo unde se constata ca

acestea sunt necesare (termen: decembrie 2007).

1.1 O. Revizuirea legisla(iei cu privire la funclionarii publici in sensul armoniz1lrii acesteia cu

legislalia �i cu cele mai bune practici europene (termen: decembrie 2007).

1.17 Diseminarea codurilor de conduita in sectoarele pub lice, inclusiv prin includerea in

pregatirea profesionala specializata a unor componente de integritate �i anticoruplie pentru

sectorul public (termen: septembrie 2006).

DOMENIUL PRIORIT AR II: COMBATEREA CORUPTIEI

Obiectivul6: Consolidarea capacitiitii institutionale a PNA

6.3 Imbunatalirea sistemului informatic al PNA, incluzand dezvoltarea bazei de date statistice

a PNA (incepand cu decembrie 2005).

DOMENIUL PRIORITAR III: COOPERARE INTERNA. �I COORDONARE

INTERNATIONALA.

Obiectiv 10: Impiementarea compietii a tuturor instrumentelor anticorup(ie ale UE , ONU,

CoE§iOECD

Page 28: Raspuns MJ

· ,

()

CJ

10.1 Implementarea recomandarilor formulate in cadrul celei de-a doua runde de evaluare

GRECO �i a recomandarilor MONEYV AL (termen: decembrie 2007).

---� ... --------------------------...

Page 29: Raspuns MJ

C)

Reuniunea Consiliului National pentru monitorizarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie

- 24 septembrie 2007 -

1n data de 24 septembrie 2007, ora 11.00, la sediul Ministerului Justitiei a avut loc cea de-a �aptea reuniune a Consiliului National pentru monitorizarea implementarii Strategiei Nationale Anticorupjie. Scopul reuniunii a fost discutarea proiectului planului de acjiune aferent condijionalitajii nr. 4.

$edinta a fost prezidata de dl. Tudor-Alexandru Chiuariu, ministrul justijiei. Au participat: dna Laura Codruja Kavesi, Procurorul General al Romaniei, dl Daniel Chijoiu, pre�edintele A.NAF., dl Victor Giosan, secretar de stat In cadrul Secretariatului General al Guvernului, dl Adrian Ciocanea, �eful Departamentului pentru Afaceri Europene, dl Liviu Radu, secretar de stat In cadrul Ministerul Internelor �i Reformei Administrative, dl Mircea Zarie, procuror �ef adjunct la Directia Nationala Anticorupjie, dl Emanoil Neguj, �eful Departamentului de Control al Guvernului, dl Ovidiu Dobleaga, �eful Departamentului pentru Lupta Antifrauda, dna Adriana Luminija Popa, pre�edintele Oficiului Najional pentru Prevenirea �i Combaterea Spalarii Banilor, directori din cadrul Ministerului Educajiei, Cercetarii �i Tineretului �i Ministerului Sanatajii.

S-au solicitat celor prezenji observajii asupra proiectului de plan de acjiune, In forma transmisa institujiilor invitate la reuniune. Au fost formulate propuneri �i observajii de Ministerul Internelor �i Reformei Administrative (MIRA) cu privire la necesitatea unei mai bune coordonari la nivelul DGA �i de catre Departamentul pentru Afaceri Europene (DAE) privind necesitatea luarii In considerare la elaborarea planului de acjiune �i rapoartele anterioare ale Comisiei Europene.

Alte probleme ridicate: • Lipsa reprezentantului Agentiei pentru Strategii Guvernamentale (ASG): De�i a

fost trimisa invitatie formala In acest sens, ASG nu a dat curs acesteia. DI. Chiuariu a reamintit ca raportullntocmit In cadrul misiunii de evaluare din aprilie 2007 de expertul Maurizio Varaneze subliniaza lipsa unei evaluari centralizate, In baza unei metodologii unitare, a impactului diverselor campanii de con�tientizare realizate la nivel central �i local. De asemenea, In opinia ministrului justijiei, ASG este institujia cea mai potrivita pentru asigurarea coordonarii, avand In vedere competenjele sale. Punct de vedere acceptat de Consiliu.

• Tngrijorarile exprimate pe diverse cai diplomatice asupra functionarii Centrului National de Voluntariat pentru Integritate: semnalate de ministrul justijiei: MIRA a reafirmat sprijinul acordat acestui proiect.

Au fos,t formulate propuneri de completare a proiectului planului de acjiune de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casajie �i Justijie (PICCJ) (solujionarea problematicii posturilor vacante la nivelul parchetelor de pe langa tribunale, unitaji de parchet cu competenja In investigarea infracjiunilor de corupjie mica precum �i specializarea acestor procurori) �i de catre Oficiul Najional de Prevenire �i Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) (posibilitatea organizarii unei campanii de con�tientizare a necesitajii prevenirii spalarii banilor).

Ministrul justijiei a pus In discujie calendarul de adoptare a strategiei anticoruptie privind sectoarele vulnerabile �i administratia publica locala. Aceasta urmeaza a fi adoptata de catre Guvern, In urma consultarii publice, In martie 2008.

Page 30: Raspuns MJ

·, , > •

Agenda reuniunii Consiliului pentru coordonarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2005·2007

. 24 septembrie 2007·

I. Dezbaterea proiectului Planului de Actiune solicitat de Comisia Europeana pentru partea corespunzatoare luptei anticoruptie in sectoarele vulnerabile si administratia locala (BM4):

1) Discutarea obiective/or §i mas uri/or cuprinse In proiectul Planului de Actiune elaborat de Ministeru/ Justitiei pe baza centralizarii contributiilor institutiilor implicate In monitorizarea implementarii Strategiei Nationale Anticoruptie 2005 - 2007

o 2) Identificarea obiective/or care necesita formularea unor masuri suplimentare §i stabilirea unor termene de transmitere de catre instilutiile competente a contributiilor necesare completarii Planului de Actiune

C)

3) Dezbalerea ca/endarului definitiviirii Planului de Actiune, inclusiv sub aspectul organiziirii consu/tari/or publice

II. Stabilirea calendarului de evaluare/actualizare a strategiilor privind sectoarele vulnerabile adoptate in baza SNA 2005·2007 si de elaborare a unei strategii anticoruptie privind sectoarele vulnerabile si administratia publica locala

III. Diverse

Page 31: Raspuns MJ

, ,

RAPORT FINAL DE EVALUARE CAMPANIE APRILIE 2007

Proiect:

Codul proiectului

Nr Contractu lui

Nume

Adresa

Fax:

E-mail:

Contact:

Semnatura

Data predarii raportului

Perioada raportarii

Autorul raportului

"Servicii de consultantii pentru promovarea unei campanii media de informare in domeniul anticoruptiei"

41/21.08.2006

Ministerul Justitiei

Str. Apolodor nr. 17 Bucuresti, sector 5

021 13144400

021 13144400

[email protected]

Catalina Stroe

04.04.2007

21.08.2006 - 28.02.2007

Florian Filat, manager proiect

Mercury Promotions sri

Iride Business Park Bdul Dimitrie Pompei nr 9-9A Bucuresti, sector 2

021 12046565

021 12046566

florian.filat@mercu!YJ2romo.ro

Florian Filat Manager proiect

4;;:::':::=::::'::::-�·0.. #",,,.... -'"'-.. :.,. ;f�rS�'0:. .. �, '";" ; .. ..;. \',

��

:C� , ' ... ( :. -. \. ."- ..,. ::�':; I' ..... . ... -\1 i j

�-' "' ) � ••

\l;�:;,,, �-, § �;i ."�./: .'

,/., \:'.��'.��� - - /" •• <

'�::'--." " . . , ....

:) -, ,

Mercury Promotions SRL 1

I /

Page 32: Raspuns MJ

· .

Cuprins 1. Sinopsis proiect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Scopul campaniei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Obiective specifice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Evaluare activitati in perioada de raportare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

. Mercury Promotions SRL 2

Page 33: Raspuns MJ

1 . SINOPSIS PROIECT

Titlul campaniei C ampanie media de informare in domeniul anticoruptiei

Servicii oferite Elaborare strategiei campaniei si materialele aferente implementarii acesteia

Scopul campaniei Campania urmareste obtinerea adeziunii la respingerea fenomenului coruptiei a tuturor celor implicati in actul de justitie fie ca acestia sunt justitiabili, grefieri, judecatori, sau functionari in cadrul instantelor. Efectul scontat al campaniei este disocierea intre actul de justitie si coruptie !]i promovarea unei conduite corespunzatoare statutului judecatorilor !]i procurorilor. De asemenea 5e urmare!]te promovarea tolerantei zero la fenomenul coruptiei.

Obiective specifice Principal : La nivelul pub/icului larg: - respingerea practicilor de coruptie in actul de justitie (de tipul « eu nu dau spaga ») - stimularea unei atitudini civice anticoruptie - crestearea gradului de intelegere a mecanismelor coruptiei

Secundar: La nivelul corpului magistratilor si al personalului auxiliar - obtinerea adeziunii acestora in combaterea coruptiei in justitie ("eu nu iau spaga, nu fac trafic de influenta" etc). Asupra acestui grup tinta se va actiona in principal prin intermediul cetatenilor, dar mesajul va fi conceput in asa fel incat sa vizeze si corpul magistratilor si a personalului auxiliar.

Public tinta Principal: beneficiarii actului de justitie (cetatenii adulti si platitori de taxe, inclusiv tinerii)

Secundar. corpul magistratilor si personalul auxiliar Uudecatori, grefieri, arhivari, C' functionari, avocati, etc)

Data de inceput a proiectului 21.08.2006

Data de sfarsit a proiectului 28.02.2007

Mercury Promotions SRL 3

----------- --------_ . _----_._--------- -_._----- ------_ .- .. _- -_. _ - _ . _- _. __ ._-----

Page 34: Raspuns MJ

2. EVALUARE ACTIVITATI IN PERIOADA DE RAPORTARE

Evaluarea finala se va face pe fiecare componenta a campaniei si va urmari activitatile desfasurate, precum si rezultatele concrete obtinute.

Mercury Promotions SRL 4

Page 35: Raspuns MJ

L <2 (:-(.:\

r·� I I ' "-it- C}

EVALUARE REZULTATE OBTINUTE PE FIECARE ACTIVITATE

Activitate Obiectiv Rezultate concrete activitate

1. Strategie Dezvoltarea si implementarea Dezvoltarea conceptului creativ in cadrul unei campanie strategiei campaniei strategii de comunicare pe directiile principale

ale campaniei (TV, presa scrisa si radio).

, Dezvoltarea mesajului central al campaniei: "Justitia este un stalp al societatii. Nu 0 corupe si nu te las a corupt".

Dezvoltarea sloganului campaniei "Fii drept! Invata sa refuzi!"

2. Spot TV Produce rea unui spot TV de Dezvoltarea si agrearea cu echipa Ministerului 38 de secunde Justitiei a scriptului pentru spotul TV si a

treatmentului regizoral

Producerea spotului TV si realizarea reviziilor solicitate de catre echipa de proiect a Ministerului Justitiei

3. Spot radio Producerea unui spot radio Dezvoltarea si agrearea cu echipa Ministerului de 30 de secunde Justitiei a scriptului pentru spotul radio

Producerea spotului radio si realizarea reviziilor solicitate de catre echipa de proiect a Ministerului Justitiei

- _. -----

Mercury Promotions SRL 5

Comentarii evaluare

• Dezvoltarea strategiei de comunicare a tinut cont de necesitatea dublei adresari: in primul rand catre publicul general si in al doilea rand catre persoanele din sistemul judiciar (magistrati si personalul auxiliar).

• Concepul dezvoltat are la baza statuia justitiei care sustine intreaga societate. In cazul in care prin coruptie este afectata justitia, toata societatea este afectata producandu-se un adevarat cutremur social cu efecte asupra fiecarui membru al societatii.

• Productia spotului s-a incadrat in perioada estimata initial.

• Nu s-au inregsitrat intarzieri in productia acestuia.

Page 36: Raspuns MJ

4. Campanie Realizarea unei machete de presa presa

5. Campanie Producere banner internet internet

6. Poster Productia si distributia unui poster

-3' 50> , l'

" /

Mercurv Promotions SRL

" � ,'1" �.Jeecutia unei machete de presa si adapt:' ,,)£ acesteia in vederea publicarii ei in urmatoarele ziare: Adevarul, Evenimentul Zilei, Libertatea, Dilema Veche, 22, Ziua

Dezvoltarea si agrearea cu echipa Ministerului Justitiei a propunerii pentru banner

Executia banner-ului de internet

Dezvoltare creativa (vizual si text) , finalizare in DTP si producerea a 50,000 de exemplare din posterul campaniei

Posterul s-a distribuit la nivel national, in urmatoarele locatii:

- 41 de consilii judetene - 1 6 curti de ape/ - 7 institutii din Bucuresti

A

"

• Activitatea s-a incadrat in "

perioada de timp prevazuta initiaL

• Activitatea s-a incadrat in perioada de timp prevazuta initiaL

• Distributia la nivel national a asigurat 0 difuzare a mesajului campaniei la grupurile secundare vizate de aceasta

Page 37: Raspuns MJ

)( �

------.�.�-.-.-�--- ---_.----_._- ._--, -----------�--------� ,-.��--.. ----... - .-�-. _. ----� - -

7. Plan Elaborarea si implementarea �liza detaliata a canalelor media adecvc..) • Oat fiind ca nu a existat un buget media planului media Implementarii cu succes a campaniei """

. .. --

Recomandari din partea agentiei cu privire la cele mai potrivite canale de promovare a mesajelor campaniei

Elaborarea unui media plan ideal, care sa constituie baza negocierilor in vederea difuzarii spoturilor (video si audio) si machetei de presa

Monitorizarea difuzarilor dupa cum urmeaza: - difuzarea spotului video pe principalele posturi TV nationale (pentru rezultatele concrete obtinute, vezi raportul de evaluare a campaniei media) - difuzarea spotului audio pe principalele posturi radio nationale (pentru rezultate concrete obtinute vezi raportul de evaluare a campaniei media) - difuzarea machetei de presa in cele 6 ziare mentionate mai sus (pentru rezultate concrete obtinute vezi raportul de evaluare a campaniei media)

de difuzare, ea facandu-se prin intermediul parteneriatelor media, a fost inregistrat un efect limitat asupra grupurilor tinta, in cazul spotului TV si a celui radio

. Macheta de presa a avut 0 vizibilitate redusa, din cauza difuzarii inconstante pe 0 perioada foarte scurta de timp

NB: Campania media a fast realizata prin bunavointa mass-media, prin parteneriatele incheiate intre Minister si diferitele canale TV si radio in vederea difuzarii spotului audio si a celui video.

Anexe Anexa 1 - Raport de evaluare a campaniei media

Mercury Promotions SRL 7

..

,"

i

! I I

I

Page 38: Raspuns MJ

Raport de evaluare a campaniei media

Campania media s-a desfa!?urat in perioada noiembrie 2006 - februarie 2007 !?i a urmarit ob\inerea adeziunii la respingerea fenomenului corup\iei a tuturor celor implica\i in actul de justi\ie, fie ca ace!?tia sunt justi\iabili, grefieri, judecatori sau func\ionari in cadrul instan\elor. Efectul scontat al campaniei a fost disocierea intre actul de justi\ie !?i corup\ie !?i promovarea unei conduite corespunzatoare statutului judecatorilor !?i procurorilor. De asemenea, s-a urmarit promovarea toleran\ei zero la fenomenul corup\iei.

Accentul campaniei a cazut pe popula\ia urbana, universul de raportare fiind de 9,500,000 de indivizi (barba\i !?i femei, cu varsta peste 1 5 ani, reziden\i in mediul urban). in consecin\a, in campania media s-a urmarit maximizarea numarului de persoane din

OiC":v

grupul \inta expuse la mesaj prin utilizarea unui mix larg de media: televiziune, presa si radio.

Campania TV s-a derulat pe statiile grupului Mediapro (Pro TV, Acasa, Pro Cinema), ale televiziunii publice (TVR1 , TVR2, TVR Cultural) si pe Realitatea TV.

Difuzarea gratuita a spoturilor audio-video ale campaniei a avut autoriza\ia CNA, care a permis ca aceasta sa aiba loc in afara spa\iilor publicitare.

Conform datelor de monitorizare furnizate de TNS - AGB (referinta in materie de masurare a audientei TV in Romania) s-au difuzat 93 de spoturi pe statiile grupului Mediapro si 3 pe Realitatea TV. Compania independenta de monitorizare Alfacont indica difuzarea a 93 de spoturi pe statiile Mediapro si 33 de spoturi la Realitatea. Diferenta este cauzata faptul ca TNS - AGB monitorizeaza doar PAUZELE PUBLICITARE in timp ce Alfacont ia in considerare si continutul emisiunilor. Nici una din cele doua surse nu confirma difuzarile efectuate pe statiile televiziunii publice. In aceste conditii, evaluarea campaniei TV nu se poate face decat facand apel la experienta noastra de media planning si plecand de la estimarea audientelor in zilele si emisiunile indicate in media plan. Asadar, in afara celor 95 de TRPs difuzate pe statiile grupului Mediapro (68 Pro TV, 4 Pro Cinema, 23 Acasa TV), estimam la aproxomativ 20 TRPs difuzarile pe Realitatea TV si la 50 TRPs cele de pe statiile publice. In total 165 TRPs.

Cu mixul de statii mentionat anterior, numarul de TRP-uri realizate si split-ul prime time I extra prime-time obtinut, estimam ca aproximativ 45% din grupul tinta (4,275,000 indivizi) a fost expus la mesaj cel putin 0 data, 25% de cel putin doua ori (2,375,000 indivizi) si aproximativ 1 5% de cel putin 3 ori (1 ,425,000 indivizi) .

Campania de presa s-a derulat pe un mix de 4 cotidiane nationale (Adevarul, Evenimentul Zilei, Libertatea, Ziua) !?i 4 saptamanale (Saptamana Financiara, Revista Felicia, Revista 22 !?i Dilema Veche). S-au difuzat in total 38 de machete format Y. si 1/8 din care 14 in

"Evenimentul Zilei", 6 in

"Adevarul", 4 in "Libertatea", 1 in ,,liua", 1 in

"Saptamana Financiara", 2 in

"Dilema Veche", 1 in Revista Felicia" !?i 9 in

"Revista 22".

-----.----

Page 39: Raspuns MJ

in conformitate cu datele de audien\a furnizate de SNA / Focus, presiunea estimata a campaniei de presa a fost de 208 GRP-uri, pe grupul \inta barba\i �i femei cu varsta cuprinsa intre 1 4 �i 64 ani, din mediul urban. In consecinta, din cei 9,041 ,000 indivizi ai grupului \inta de presa, 50% au avut ocazia sa vada mesajul cel pu\in 0 data iar 31 % de cel putin 3 ori.

Campania radio s-a derulat pe 6 re\ele radio: Romania Aclualitati, Europa FM, Radio Total, Radio Gurerilla, Mix FM si RFI �i Radio 21 . Conform companiei independente de monitorizare Alfacont s-au difuzat 46 de spoturi la Radio Total, 2 spoturi la Europa FM si 1 1 la Romania Actualitati. Compania nu monitorizeaza Mix FM (99 difuzari) si RFI (58 de spoturi). Un total de 218 spoturi radio.

Conform datelor furnizate de MASOR (studiul de audien\a radio realizat de IMAS pentru ARA) echivalentul de GRPs al campaniei radio este de aproximativ 1 20. Estimarea acoperirii campaniei radio indica un nivel de aproximativ 40% din publicul \inta expus ,Ia mesaj.

In cadrul campaniei de Internet, banner-ul realizat a fost postat gratuit pe pagina web a Ministerului Justitiei, pe Portalul instantelor, precum si pe site-urile Directiei Nationale Anticoruptie, Parchetului de pe langa Inalta Curle de Casatie si Justitie, SoJust si juridice.ro. Estimam ca prin postarea banner-ului mai ales pe portalul instan\elor de judecata, acesta a avut un impact deosebit, lntrucat e vizitat in mod constant de justi\iabili, nu doar de angaja\ii din sistem sau avoca\i.

Concluzie

Daca luam in considerare valoarea spatiului media obtinut cu titlu gratuit (aproximativ 200,000 euro la preturi lista / 1 00,000 la preturi nete) este de apreciat eforlul depus pentru implementarea ei.

Daca judecam in termeni de media si prin prisma obieclivelor propuse (vezi mai sus) credem ca aceasta campanie §i-a atins obiectivele intr-o masura redusa, din cauza subexpunerii publicului tinta la mesaj. in orice caz, este prevazuta continuarea acestei initiative in campanii viitoare, finantate prin fondurile europene.

Page 40: Raspuns MJ

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 1 1 1 2 13. 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20

(')� 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

.' '><)

;Q� 42 43 44 45 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 1 1

Advertiser

DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE

DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTlE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTlCORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTlCORUPTIE DIRECTlA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTlCORUPTlE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE

DIRECTIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECfIA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE DIRECflA GENERALA ANTICORUPTIE

Spot Name Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30"

Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dasarol meu,sesizeaza fapteJe de coruptie sunand la 02l.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 921.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosaruI meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul rneu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Sj dosarul rneu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul rneu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand 1a 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosaruJ meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.3 12.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteIe de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteIe de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapte1e de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosaruI meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand 1a 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand 1a 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30"

Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand 1a 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand 1a 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesiz� faptele de coruptie sunand Ia 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza fapteie de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30" Si dosarul meu,sesizeaza faptele de coruptie sunand la 021.312.73.99 30"

Date

miercuri, noiembrie 29, 2006 miercuri, noiembrie 29, 2006

joi, noiembrie 30, 2006

joi, noiembrie 30, 2006 vineri, decembrie 01, 2006 vineri, decembrie 01, 2006

sambata, decembrie 02, 2006 samMta, decembrie 02, 2006 duminic1i, decembrie 03, 2006

"duminici\, decembrie 03, 2006 luni, decembrie 04, 2006 luni, decembrie 04, 2006

marti, decembrie OS, 2006 marti, decembrie 05, 2006

miercuri, decembrie 06, 2006 miercuri, decembrie 06, 2006

joi, decembrie 07, 2006 joi, decembrie 07, 2006

vineri, decembrie 08, 2006 vineri, decembrie 08, 2006

sambI'ita, decembrie 09, 2006 samb1it1i, decembrie 09, 2006 duminica, decembrie 10, 2006 duminica, decembrie 10, 2006

luni, decembrie 1 1 , 2006 luni, decembrie 1 1, 2006

marti, decembrie 12, 2006 marti. decernbrie 12, 2006

miercuri, decembrie 13, 2006 rniercuri, decembrie 13, 2006 miercuri, decembrie 13, 2006

joi, decembrie 14, 2006 vineri, decembrie 15, 2006 vineri, decembrie 15, 2006

sambAta, decembrie 16, 2006 sambata, decembrie 16, 2006 duminica, decembrie 17, 2006 duminic1i, decembrie 17. 2006

luni, decembrie 18, 2006 luni, decembrie 18, 2006

marti, decembrie 19, 2006 marti, decembrie 19, 2006

miercuri, decembrie 20, 2006 miercuri, decembrie 20, 2006

joi, decembrie 21, 2006 joi, decembrie 21, 2006

vineri, decembrie 22, 2006 vineri, decembrie 22, 2006

samb1ita, decembrie 09, 2006 duminica, decembrie 10. 2006

marti, decembrie 12, 2006 miercuri, decembrie 13, 2006

joi, decembrie 14, 2006 vineri, decembrie 15, 2006

sfunbiltli, decembrie 16. 2006 luni, decembrie 18, 2006

marti, decembrie 19, 2006

miercuri, decembrie 20, 2006

joi, decembrie 21, 2006

Time

6:58:17 AM 3:51:00 PM

4:54:02 PM 8:24:47 PM 3:57:48 PM 7:56:03 PM 1:22:22 PM 5:39:53 PM 1 :42:08 PM 5:23:45 PM 3:52:56 PM 7:48:35 PM 4:25:15 PM 8:46:03 PM 3:23:49 PM 7:46:02 PM 4:24:42 PM 8:22:16 PM 3:52:32 PM 7:40:35 PM 1:22:13 PM 5: 19:24PM 1:20:58 PM 5:22:21 PM 3:24: 19PM 7:21:42 PM 4:25:22 PM 8:21:45 PM 9:42:17 AM 3:23:18 PM 6:56:03 PM 4:53:43 PM 3:52:40 PM 7:21:57 PM 1 :42:35 PM 5:42:22 PM 1 :24:09 PM 5:40:26 PM 3:40:22 PM 7:23:26 PM 4:39:12 PM 8:23:03 PM 3:52:24 PM 7:23:28 PM 4:40:32 PM 8:21:59 PM 3:53:31 PM 7:41:51 PM

7:16:25 AM 7:39:12 AM 7:32:36 AM 7:28:29 AM 7:30:52 AM 7:28:45 AM 7:27:14 AM 8:06:17 AM 7:32:26 AM 7:29:IOAM 7:32:40 AM

Media Name

Europa FM Europa FM

Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total Radio Total

Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati Romania Actualitati

Adv Type

NP NP

LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP LP

NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP

Position 4 5

4 I · 3 2 3 3 3 3

2 4 2

2

I 2 i 2 2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2

3 2

Total Spots

4 5

4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 2 3 2

I 8

Length

30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

EUR 430,00 300,00

50,00 20,00 50,00 30,00 40,00 1 5,00 40,00 15,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00 40,00 15,00 40,00 15,00 50,00 30,00 50,00 20,00 70,00 50,00 30,00 50,00 50,00 30,00 40,00 15,00 40,00 15,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00

240,00 250,00 320,00 320,00 320,00 320,00 240,00 285,00 320,00

Zone Price

430,00 300,00

50,00 20,00 50,00 30,00 40,00 15,00

AO,OO 15,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00 40,00 1 5 ,00 40,00 15,00 50,00 30,00 50,00 20,00 70,00 50,00 30,00 50,00 50,00 30,00 40,00 15,00 40,00 15,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00 50,00 20,00 50,00 30,00

240,00 250,00 320,00 320,00 320,00 320,00 240,00 285,00 320,00

Page 41: Raspuns MJ

(0

( 0

print_anticoruptie Media Name Adev3rul

Adevarul

Adevarul

Adevarul

Adevarul

Adevarul

Adevarul

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

Evenimentul Zilei

EvenimentuI Zilei

Evenimentul Zilei

Libertatea

Libertatea

Libertatea

Libertatea de Duminica

Ziua

Ziua

Spot Name

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 compe 5i nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 compe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 compe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 compe 5i nu te 1asa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp-a1 societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa compt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este W1 stalp a1 societatii.Nu 0 compe si nu te lasa compt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este Ull stalp al societatii.Nu 0 compe si nu te lasa corupt;Fii dreptInvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp a1 societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un staip al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este Ull stalp al societatiLNu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatiLNu 0 corupe si nu te lasa corupt:Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.lnvata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp a1 societatiLNu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Justitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

1ustitia este un stalp al societatii.Nu 0 corupe si nu te lasa corupt;Fii drept.Invata sa refuzi;poza pod

Date

vineri, ianuarie 12, 2007

marti, ianuarie 16,2007

miercuri, ianuarie 24, 2007

vineri, februarie 02, 2007

joi, februarie 08, 2007

miercuri. februarie 14, 2007

miercuri, februarie 2 1 , 2007

samblita, decembrie 16, 2006

miercuri, ianuarie 03, 2007

marti, ianuarie 16, 2007

sambi1ta, ianuarie 20, 2007

marti, ianuarie 23, 2007

sambi1ta, ianuarie 27, 2007

sambata, februarie 03, 2007

marti, febmarie 06, 2007

sambata, februarie 10, 2007

marti, febman, 13, 2007

sambata, februarie 17. 2007

marti, februarie 20, 2007

sambata, febniarie 24. 2007

miercuri, ianuarie 03, 2007

jOt. ianuarie 04; 2007

vineri, ianuarie 12, 2007

duminici1., decembrie 3 1 , 2006

samMts, decembrie 02, 2006

samMts, decernbrie 09, 2006

Adv Type

p p p p p p p

S

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Page Type

Diverse

Diverse

Ad,- Size/Page Si:l Adv Size/Page Siz EUR 0,25 114 1 .475,00

0,25 1/4 1.475,00

Financial-Economi 0,25 114 1 .475,00

Diverse 0,25 1/4 1 .475,00

Diverse 0,25 114 1 .475.00

Diverse 0,25 114 1 .475,00

Diverse 0,25 114 1 .475,00 • .".. -.... •

Financial-Economi 0,25 1/4 1 .850,00

Diverse 0,13 1/8 650,90

Sport 0,13 1/8 1 . 1 39,10

Financial-Economi 0,25 1/4 2.130,20

Sport 0,13 118 l . l 39,10

Event 0,25 114 2.130,20

Finallcial-Economi 0,25 1/4 2.1 1 1,40

Sport 0,13 118 l.l29,00

Financial-Economl O,25 1/4 2.1 1 1,40

Diverse 0,13 1/8 l . l29,00

Financial-Econotnl 0,25 114 2.1 1 1 ,40

Financial-EconomlO,13 118 1 .129,00

Financial-EconomlO,25 114 2 . 1 1 1,40

Publicitate 0,25 114 2.390,50

Sport 0,25 114 3.003,00

Publicitate 0,25 114 3.003,00

Publicitate 0,25 114 1 .535,00

Sport 0,25 1/4 1 .890,00

Event 0,25 1/4 1 .890,00

;. :�""':'���,

Page 42: Raspuns MJ

M�ust Issued by: A1facont MediaWatch Media Type Media Name Spots EUR MG Saptamana Financiara I 2.000,00 NP Adevarul 7 10.325,00 NP Evenimentul Zilei 14 21 .422,10 NP lumalul National I 550,00

NP Libertatea 3 8.396,50 NP Libertatea de Duminica 1.535,00 NP Ziua 2 3.780,00

o

1' 0

" ·:",;.'i

,:j;;12/

Page 43: Raspuns MJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 2 1 22 23 CJ 26 2 7 28 29 30 3 1 32 33

o

Program Name

3X3 BUNA DlMINEATA, ROMANIA BUNA DlMINEATA, ROMANIA BUNA DlMINEATA, ROMANIA BUNA DlMINEATA, ROMANIA

BUNA DlMINEATA, ROMANIA EDITORII REALITA TIl EDITORII REALITA TIl

INOVATORII INOVATORII

PRIMA EDITIE

PRIMA EDITIE

REALITATEA DE LA 02:00

REALITATEA DE LA 02:00

REALITATEA DE LA 02:00

REALITATEA DE LA 02:00

REALITATEA DE LA 02:00

REALITATEA DE LA 02:00

REALIT ATEA DE LA 10:00 REALITATEA DE LA 10:00 REALITATEA DE LA 12:00

REALITATEA DE LA 12:00

REALITATEA DE LA 12:00

REALITATEA DE LA 13:00

REALITATEA DE LA 14:00

REALITATEA DE LA 17:00

REALITATEA DE LA 17:00

REALITATEA DE LA 18:00

REALITATEA DE LA 18:00

REALITA TEA DE LA 2 I :00

REALITATEA DE LA 22:00

REALITA TEA DE LA 22:00 STIRI

z

Adv. Description

Bo] Cll pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,teJefon 38" Bol Cll pesti,familie In masa,coruptie,cutrernuTljudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA.telefon 38" Bol Cll pesti,familie Ia masa,coruptie,cutremurjudecntor,campanie initials de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bol Cll pesti,famiiie Ia masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiala de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol Cll pesti,fami1ie Ia masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bo1 Cll pesti,familie In masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie 1nitiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie in1tiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,teiefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol <:u pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie in1tiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bol -cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol <:u pest�familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de MinisteriJl Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurJudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,teiefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,tele.fon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie 10. masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,teIefon 38"

Bo1 cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie 1nitiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie ioitiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie ioitiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie ioitiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38" Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol eu pesti,famiiie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremur,judecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremur�iudecator.campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,familie la masa,coruptie,cutretnurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,famiiie la masa,coruptie,cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,teiefon 38"

Bol cu pesti,famiiie la masa,coruptie.cutremurjudecator,campanie initiata de Ministerul Justitiei,DNA,telefon 38"

Bol cu pesti,famiIie la masa,coruptie,cutremurjudecator,camparue initiala de MiDisterul Justitiei,DNA,telefon 38"

Pret zero - stiri branduite, prezentari in emisiuni branduite, nemarcate ca pubHcitate

BJo('k 70 44 46 49 50 54

65

85 70

70

I I I 97

10

12

12

12

13

13

55

56

5 1

52

58

66

61

83

89

78 79 94

104

83

89

Full DntJfime

13/01/2007 1 8:01:47 13/01/2007 1 0:00:03 14/01/2007 09:59:29 17/01/2007 ]0:01:44 12/01 /2007 09:56:44 1 8/01/2007 10:01:36 1 1/01/2007 1 7 :46:43

15/01/2007 1 7:47:05 16/01/2007 13:01:52

18/01/2007 13:02:01 16/01/2007 22:00:01

14/01/2007 2 1 :59:36

12/01/2007 02:00:53 14/01/2007 02:01:45

17/01/2007 02:02:1 I 1 8/01/2007 02:01:50

15/01/2007 02:01:35 1 6/01/2007 02:01:55

15/01/2007 10:01:35

16/01/2007 10:00:36

1 1101/2007 12:59:14 13/0112007 1 2:50:34

14/01/2007 12:58:27 15/01/2007 1 3 :01:02

12/01/2007 13:58:51

1 7/01/2007 17:47:18

16/01/2007 1 7:47:17

12/0112007 18:52: JO 14/01 12007 17:59:38 1 7/0112007 22:01:44

1 5/0112007 21 :59:50

1 110112007 22:01 :43

1 110112007 23:48:37

Program Type

OTHER Date

sambat3. ianuarie 13, 2007 MORNING SHOW sambata, ianuarie 13, 2007 MORNING SHOW duminicA, ianuarie 14. 2007

MORNING SHOW MORNING SHOW MORNING SHOW

OTHER

OTHER

OTHER

OTHER PRESS REPORT

PRESS REPORT

NEWS

NEWS

NEWS NEWS

NEWS NEWS

NEWS

NEWS

NEWS NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS

NEWS NEWS

NEWS

NEWS

miercuri, ianuarie 17, 2007

vineri, ianuarie 12, 2007 joi, ianuarie 18, 2007 joi, ianuarie 1 1 , 2007

luni, ianuarie 15, 2007

marti, ianuarie 16, 2007

joi, ianuarie 18, 2007

mar1i, ianuarie 16, 2007

duminici\, ianuarie 14, 2007

vineri, ianuarie 12, 2007

duminica, ianuarie 14, 2007

miercuri, ianuarie 17, 2007

joi, ianuarie 18, 2007 luni, ianuarie 15, 2007

marti, ianuarie 16, 2007

luni, ianuarie 1 5 , 2007

marti, ianuarie 16, 2007

joi, ianuarie 1 1 , 2007 sambi'tta, ianuarie 13, 2007

duminica, ianuarie 14, 2007

luDi, ianuarie 15, 2007

vineri, ianuarie 12. 2007

miercuri, ianuarie 17, 2007

marti, ianuarie 16, 2007

vineri, ianuarie 12, 2007

duminica, ianuarie 14, 2007

miercuri, ianuarie 17, 2007

luni, ianuarie 15, 2007

joi, ianuarie 1 1 , 2007

joi, ianuarie 1 1 , 2007

Time Medin Nome?'t.c)y Typ.P05i1ioJlfota) Spot Length

6:01:47 PM Realitalea TV Z 1 } 38 10:00:03 AM Realitatea TV Z 1 38 9:59:29 AM Realitatea TV Z 38 10:0 I :44 AM Reali!.!ea TV Z 38 9:56:44 AM Realitatea TV Z 10:01:36 AM Realitatea TV Z 5:46:43 PM Realitatea TV Z 5:47:05 PM Realitatea TV Z 1:01:52 PM Realitatea TV Z 1 :02:0 1 PM Realitatea TV Z

10:00:01 PM Realita!e, TV Z 9:59:36 PM Realitatea TV Z 2:00:53 AM Realitatea TV Z 2:01 :45 AM Realitatea TV Z 2:02:] 1 AM Realitatea TV Z 2:01 :50 AM Realita!e, TV Z 2:01:35 AM Realitatea TV Z 2:01:55 AM Realitatea TV Z 10:01:35 AM Realitatea TV Z 1 0:00:36 AM Realitatea TV Z 12:59:14 PM Realitatea TV Z 12:50:34 PM Realitatea TV Z 12:58:27 PM Re,lita!e, TV Z 1:0 I :02 PM Realitatea TV Z 1:58:31 PM Realitatea TV Z 5:47: 18 PM Rea1itatea TV Z 5:47: 1 7 PM Realitatea TV Z 6:52 : 1 0 PM Realitatea TV Z 5:59:38 PM Realitatea TV Z

10:01:44 PM Realitatea TV Z 9:59:50 PM Realita!e, TV Z 10:01 :43 PM Realitatea TV Z I I :48:37 PM Rea1itatea TV Z

38 38

38

38

38

38

38

38 38

38

38

38 38 38 38

38

38

38

38

38 38

38 38

38 38

38

38

38

38

EUR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Zone F' .. h:e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

Page 44: Raspuns MJ

<0

.• ,� .' . " ./

'�--" ��---,.::��; .. "

"

Page 45: Raspuns MJ

o

Page 46: Raspuns MJ

Nr. aparitii - 58 - 1-29 decembrie 2006, de 2 ori pe zi, 9.35,

Nr. aparitii 1 2.35 Nu se monitorizeaza

RadiI:! Gu!!rilla

potrivit mesajului prim it de la ei dau 3 spoturi pe zi timp de

Nr. aparitii o luna.(decembrie) Nu s-a difuzat

Page 47: Raspuns MJ

STAT" I PERIOADA DIFUZARE

�BQTV 20 -3:1 DECEMBBIE 2006

PRO TV - NR aparitii ACASA TV - Nr aparitii PROCINEMA - N r aparitii Total aparitii

�BQDl :1 - HI iaDU!![i� 2006

PRO TV - NR aparitii ACASA TV - Nr aparitii PROCINEMA - Nr aparitii Total aparitii

TVR - iaDuari� - f�b[uari� ZOOZ

TVR 1 - NR. aparitii TVR 2 - Nr aparitii TV cultural - Nr aparitii Total aparitii

BEAI.ITAIEA TV - ianuarie 2007

Realitatea TV Total aparitii

E!.IBQ�A EM- 29 .jj - :\0 .12- 2006

Nr aparitii

BBA Z-2:1 d�!<�mbrj� 20116

Nr aparitii

BadiQ MIX DQi�mb[i� - d�!<embri� 2006

Nr. aparitii

BadiQ IQtal - DQi�mb[i� - d�!<�mbri� 200Z

Nr. aparitii

BadiQ BEl BQmaDia

Sursa: Ministerul Justitiei

1 2 1 2 1 2 36

1 5 1 9 1 9 53

21 21 21 63

42 42

24

1 5

99

48

Sursa : TNS -AGB ( doar TV)

12 12 12 36

1 9 1 9 1 9 57

nu sMa difuzat nu sMa difuzat nu sMa difuzat

3 3

Sursa : Mediawatch Alfacont (TV, presa,

radio)

12 12 12 36

1 9 1 9 1 9 57

nu sMa difuzat nu sMa difuzat nu sMa difuzat

33 33

2

1 1

N u se monitorizeaza

46

AGB monitorizeaza doar spoturile difuzate in calupuri publicitare; Alfacont monitorizeaza si difuzarile care nu intra in aceasta categorie

\�

Page 48: Raspuns MJ

;-....

o

o

Raport asupra competentelor autoritatilor publice din Romania in ceea ce priveste prevenirea si reprimarea

fenomenelor de coruptie

1 . Ministerul Jus titiei (M]) a solicitat expertilor UE un raport cu privire la imbunatatirea mecanismelor existente in Romania in lupta impotriva coruptiei. In mod special, cu privire la rolul diferitelor organe si institutii, la existenta suprapunerii competentelor lor si la necesitatea de a asigura coordonarea dintre diferitele organisme pentru a garanta 0 prevenire/reprimare eficace in lupta contra coruptlel.

Pentru a elabora aceasta opinie, M] ne-a pus la indemana raportul

"Analiza competentelor autoritatilor publice din Romania in prevenirea/ reprimarea fenomenului de coruptie". Deasemenea ni s­au pus urmatoarele intrebari:

In ce masura competentele diferitelor institutii se suprapun in lupta contra coruptiei?

- Care sunt institutiile cu competente in materie? - Care sunt limitele competentelor lor?

Cum se realizeaza competenta intre diferitele institutii? - Care sunt solutiile pentru a elimina suprapunerile? Care institutii

trebuie sa dispara? Care trebuie sa-si reduca competentele? - Care trebuie sa si Ie limiteze?

2. Dupa studierea acestui document, am detectat 0 preocupare justificata in legatura cu existenta mai multor institutii publice cu competenta in materie, a caror functii nu sunt definite in mod precis . Acest lucru provoaca 0 fragmentare a competentelor Sl responsabilitatilor care, daca nu este asigurata 0 bun a coordonare, comprornite eficacitatea lor.

Suntem de acord in totalitate cu ideea ca simpla creere a structurilor nu este 0 garantie suficienta ca lupta imp 0 triva fenomenului coruptiei este eficace. Dimpotriva, punerea in functiune

Page 49: Raspuns MJ

o

CJ

a s tructurilor trebuie realizata acordand in mod dar competente si responsabilitati si, mai ales, garantand 0 coordonare intre autoritatile cu raspundere in diferite sectoare: prevenire, cercetare si reprimare.

Pe de alta parte, dorim sa insistam pe conceptul de coruptie, care in prezent depaseste conceptia limitata conform careia fenomenul se reduce la conduita functionarului individual care comite abuzuri in functie. Acest tip de activitati, in mod logic, ingrijoreaza statuI, dar este drept ca nu pune capat fenomenului. Tot atat de importanta, sau chiar mai mult, este protectia sistemului economico-financiar, care largeste conceptul dasic de coruptie, induzand activitati multiple nu doar din sectorul public, ci si din cel privat. Sa ne gandim, de exemplu, la activitatile de spalare de bani, la marile fraude sau la infractiunile impotriva sistemului financiar comise ill forma organizata, de multe ori cu 0 dimensiune internationala.

3. Din aceasta perspectiva dubla, nevoia de a coordona activitatea diferitelor institutii si de a raspunde acestor noi forme de criminalitate, tot mai periculoase, trebuie considerata competenta diferitelor organisme care intervin in lupta impotriva coruptiei. In continuare sunt comentate doar atributiile acelor organisme care, direct sau indirect, au legatura cu prevenirea/ reprimarea coruptiei si se da un raspuns pe ansamblu la intrebarile puse:

A. Serviciul Roman de Informatii (SRI), Serviciul de Informatii Extern (SIE) si Directia Generala de Informatii si Protectie Interna (DGIPI).

Selviciile de informatii ca atare, nu au functii specifice in lupta de prevenire/ reprimare a coruptiei. Totusi, indirect, informatiile pe care Ie de tin pot fi utile pentru inceperea sau desfasurarea investigatiilor in materie.

De aceea, consideram ca trebuie definite bine competentele lor Sl cadrul de actiune, mai ales comunicarea informatiilor lor

Page 50: Raspuns MJ

(]

()

celorlalte organisme ale statului cu competenta specifica in materie de investigatie criminala.

B. Directia Generala de Protectie si Anticoruptie din cadrul Ministerului de Justitie si Directia Generala Anticoruptie din Ministerul Administratiei si Internelor.

DGP A are functii diferite care, doar indirect, sau in legatura cu activitatea personalului de la Directia Generala a Pentenciarelor are legatura cu lupta impotriva coruptiei.

Fara a contesta ca organismul trebuie mentinut pentru controlul activitatilor ilicite desfasurate de catre interni, noua ne atrage atentia faptul ca i se confera competente specifice in materie de coruptie. Supravegherea activitatilor functionarilor ii poate reveni Directiei Generale Anticoruptie sau chiar unui organism care, cu caracter general, sa se ocupe cu realizarea functiilor de audit intern si inspectie.

Din aceasta perspectiva, nu exista inconveniente ca D GA - a carei functii nu sunt chiar de prevenire a coruptiei ci de control al activitatilor personalului din :NIAr - isi asuma functiile D GPA in ceea ce priveste controlul intern al personalului. Totusi, ne indoim ca transferul competentelor aces tor servicii trebuie sa se plaseze sub tutela Parchetului I\nticoruptie, a carui interventie principala se situeaza la nivelul investigatiei criminale.

C. Directia de Investigare a Fraudelor din Inspectoratul General al Politiei Romane OGPR)

Directia de Investigare a Fraudelor din IGPR este un organ de investigare care isi extinde competenta atat asupra actelor premergatoare inceperii cercetarii penale cat si asupra cercetarll penale in sine, sub indrumarea Ministerului Public.

Page 51: Raspuns MJ

o

C)

Directia de Investigare a Fraudelor pare sa fie un organ specializat in cercetarea infractionalitatii economico-financiare (fraude de tip economico-financiar) . Totusi, in mod semnificativ, se amite orice referire la competenta sa de cercetare a anumitor infractiuni economice, cum ar fi evaziunea fiscala sau spalarea de bani. Dupa parerea naastra, cercetarea tuturor infractiunilor care afecteaza sistemul economico-financiar trebuie sa-si aiba sediul in aceeasi unitate de investigare cu 0 inalta calificare, datorita legaturii care exista intre diferitele infractiuni.

Trebuie subliniata importanta pe care 0 are in acest dameniu al criminalitatii economico-financiare coordonarea dintre organismele de cercetare crirninala si organismele administrative insarcinate cu supravegherea functionarii lor: banca centrala, organismul care reglementeaza piata de valori, biroul de prevenire a spalarii de bani, agentia nationala de administratie fiscala, autoritatea nationala a vamilor . . . etc.

Dupa parerea noastra, trebuie garantat un sistem de comumcare efectiv intre diferitele organisme administrative si autoritatile insarcinate cu cercetarea criminala, Parchetul National Anticoruptie si Directia de Investigare a Fraudelor. Doar daca se stabilesc sisteme eficace de control si detectare a operatiunilor suspecte si se garanteaza comunicarea rezultatului aces tor controale catre organismele insarcinate cu cercetarea penala, yom fi in stare sa asiguram eficacitatea in urmarirea infractiunilor comise in domeniul crirninalitatii economico-financiare, din care face parte lupta contra cOrUptlel.

D. Ministerul Finantelor: Agentia Nationala a Administratiei Fiscale

La enumerarea functiilor IvIinisterului Finantelor in investigatii legate de infractiunile de coruptie, nu putem sa nu semnalam faptul ca se face referire doar la "-\gentia Nationala de Administratie Fiscala

Page 52: Raspuns MJ

o

si, sub indrumarea sa, la Garda Financiara si la Autoritatea Nationala a Vamilor, in legatura cu prevenirea fraudei fiscale.

Dupa parerea noastra, trebuie subliniata importanta organismelor ce reglementeaza si structurile informative ( banca centrala, organismul ce reglementeaza piata de valori, biroul de prevenire a spalarii banilor . . . ) care, depinzand sau nu de Ministerul de Finante, indeplinesc functia foarte importanta de prevenire pentru a asigura transparenta sistemului financiar.

E. Cancelaria Primului Ministru

In cadrul Cancelariei functioneaza doua organisme interesate de prevenirea coruptiei: Autoritatea de Control a Guvernului Sl Departamentul de Lupta Antifrauda.

Functiile Autoritatii de Control a Guvernului se desfasoara intr-un domeniu strict preventiv, urmarirea si controlul politicilor publice. Sa evalueze si sa garanteze 0 gestiune de calitate in prestarea de servicii publice cons tituie, fara indoiala, un factor relevant in lupta contra coruptiei. De aceea, desi acest organism nu are competente specifice in lupta contra coruptiei, consideram ca importanta lui este de prim

o ordin din punct de vedere preventiv.

La nevoie, s-ar putea extinde Autoritatea de Control cu functii

competentele de coordonare

organisme care intervin in lupta contra coruptiei.

sale, dotand a diferitelor

In ceea ce priveste Departamentul de Lupta Antifrauda nu avem nimic de semnalat cu privire la limitarea functiunilor sale , exclusiv, la protectia intereselor financiare ale UE.

F. Parchetul National Anticoruptie.

Parchetului Anticoruptie i-a fost desemnata competenta de a realiza investigatiile penale ale infractiunilor legate de coruptie.

Page 53: Raspuns MJ

t

o

o

Recent, competentele i-au fost extinse incluzand anumite infractiuni economico-financiare, mai ales fraude si inselaciuni, evaziune fiscala si infractiuni vamale.

Dupa parerea noastra, este nevoie sa insistam pe aceasta linie de actiune, mai ales datorita mijloacelor extraordinare materiale si umane, pe care conteaza acest parchet.

In comparatie cu alte organisme cu functii echivalente in alte tari ale UE, este yorba de un organ supradimensionat, in care nu exista corespondenta intre structura creata si capacitatea sa reala de interventie.

Din aceasta perspectiva, ar trebui luata in consideratie cu seriozitate extinderea competentei sale incluzand infractiunile relevante pentru functionarea sistemului economico-financiar: fraude pe scara larga, spalare de capital, insolvabilitati cu intentie, fraudarea subventiilor si infractiuni economico-financiare comise intr-o forma organizata sau la nivel international. Toate aces tea fara sa fie exhaustive deoarece redefinirea Parchetului Anticoruptie trebuie sa faca obiectul unei reflectari atente si riguroase, pentru a garanta ca mijloacele puse in serviciu sau sunt folosite cu eficacitate maxima.

Pe de alta parte, s-au detectat probleme importante de articulare cu alte departamente si organisme competente in lupta contra coruptiei. Dupa cum ne revela exemplul propus de juxtapunere de functii intre Garda Financiara, Directia de Investigare a Fraudelor si Parchetul Anticoruptie, in fond este yorba de 0 lipsa de simplificare, rationalizare si eficacitate a procedurilor de cercetare conduse de parchet dupa cum si de 0 folosire deficienta a resurselor tehnice indispensabile in prevenirea, detectarea si reprimarea coruptiei.

Pentru aceasta, dupa parerea noastra, este absolut necesar sa se garanteze forme eficace de articulare intre diferitele departamente Sl servicii insarcinate cu cercetarea penala.

Concluzii:

Page 54: Raspuns MJ

o

o

• Motivul principal de preocupare este, pe langa suprapunerea de functii detectata in unele cazuri, lipsa de coordonare intre diferitele organisme a carot activitate are 0 incidenta directa sau indirecta in prevenirea/ reprirnarea coruptiei. In acest sens supunem dezbaterii si analizei grupului de lucru constituit in cadrul Conventiei de infratire RO 03-IB-JH-l 0 createa unel agentii antiftauda cu statut de autoritate independienta, cu competente de prevenire, evaluare a sectoarelor de risc si coordonate a diferitelor organisme si cu facultati de a elabora recomandari si protocoale de coordonare si cooperare interinstitutionala.

• In ciuda celor spuse anterior, consideram pentru moment foarte potrivita metodologia de coordonare interministeriala introdusa prin Hotararea de Guvern 233 din 30 martie 2005, prin care se cteeaza un Consiliu in cadrul caruia au loc teuniuni trirnestriale pentru monitorizarea irnplementatii Planului de Actiune Anticoruptie 2005 - 2007.

• Niciuna dintre institutiile examinate in paragraful 2 al acestui taport nu at trebui sa dispara deci, cu exceptia cazului deja comentat al DGPA - a carei competenta in materie de anticoruptie este lipsita de sens-, toate celelalte pot aduce informatii relevante pentru prevenirea/ reptirnarea coruptiei.

• In sfatsit apreciem ca ar fi bine sa fie revizuita dimensiunea structurala a resutselor umane si matetiale ale Patchetului National Anticoruptie (PNA) si posibilitatea de a le aplica cu mai multa eficacitate criminalitatii economico-financiare si organizate mai grave. In acest sens, insistam, este foarte satisfacatoare revizuirea competentelor realizata la ultima reforma legislativa ptin care a fost modificata si completata Otdonanta de Urgenta 43/2002, ptin care s-a cteat PNA,a carui ratiune de a exista este specializatea si eicacitatea mai mare in urmarirea coruptiei la nivel inalt.