100

Relieful Creat de Agentii Externi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 1/100

Page 2: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 2/100

RELIEFUL ESTE CEAMAI BOGATĂ ŞI

VARIATĂ RESURSĂATRACTIVĂ A TERREIESTE “COLOANAVERTEBRALĂ” A

ORICĂRUI PEISAJ

Page 3: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 3/100

 Agenţi Agenţiexogeniexogeni

Page 4: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 4/100

Acţiunea factorilor (agenţilor) exogeni asupra reliefuluimajor al continentelor  

În general, a!"#nea $a%&r"l&r e'&gen" e(%e )a%er"al"*a%+ r"n er&-areareg"#n"l&r .n+l!a%e /" a#)#larea )a%er"alel&r er&-a%e .n +r!"le )a" 0&a(e1

Page 5: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 5/100

Categoriile proceselor exogene

R&a &)a%+ (##(+ r&e(el&r -e -e*agregare /" al%erare (#$er+ & (er"e

-e %ran($&r)+r" $"*"e /" 2")"e are -# la $&r)area .n ar%ea (#er"&ar+ al"%&($ere" a #n#" (%ra% a$3na% #n&(#% (#4 -en#)"rea -e (&ar!+ -e al%erare1

(&ar%a -eal%erare

Page 6: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 6/100

Relief creat de forţele exogene 

Antropic

Biogen

Litoral

Glaciar Eolian

Carstic

Fluvial

Torenţial

Gravitaţional

Relief creatde forţeleexogene

Page 7: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 7/100

51 Rel"e$ gra6"%aț"&nal

Gra6"%a!"a e(%e #n agen% "n%ern are )&-elea*+ rel"e$#l1 Are r&l2&%+r3%&r .n -ela(area )a%er"alel&r a0#n(e .n -e*e2"l"4r# -"n -"$er"%ea#*e1

Page 8: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 8/100

Pr Pr ăăbubuşşirileirile  i rostogolirileși rostogolirileșS#n% -ela(+r" 4r#/%e ale r&"l&r, (%3n"l&r1S#n% -ela(+r" 4r#/%e ale r&"l&r, (%3n"l&r1

Se r&-# r"n +-ere l"4er+, r&(%&g&l"re,Se r&-# r"n +-ere l"4er+, r&(%&g&l"re,(#rare, -a%&r"%+ gra6"%a!"e"1(#rare, -a%&r"%+ gra6"%a!"e"1Se -e&(e4e(7Se -e&(e4e(7

  prăbuşiri individualeprăbuşiri individuale sausaurostogoliril rostogoliril ee,, 88(#n% aelea .n are(#n% aelea .n are-e(r"n-erea /" #nerea .n )"/are (e-e(r"n-erea /" #nerea .n )"/are (e$ae "n-"6"-#al, &r!"#ne # &r!"#ne,$ae "n-"6"-#al, &r!"#ne # &r!"#ne,

4&l&6an # 4&l&6an4&l&6an # 4&l&6anprăbuşiri în masăprăbuşiri în masă 8 -e(r"n-erea8 -e(r"n-erea#n&r 4l&#r" )ar" -e r&+ .n #r)a #n&r#n&r 4l&#r" )ar" -e r&+ .n #r)a #n&re'l&*"", #%re)#re, l&" #%ern"e e%1e'l&*"", #%re)#re, l&" #%ern"e e%1

Page 9: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 9/100

Schema unei prăbuşiriSchema unei prăbuşiriZona dedesprindere a

materialului

Materialeledeplasate prinprăbuşire sau

rostogolire

Page 10: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 10/100

PrăbuşirePrăbuşire

Page 11: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 11/100

Pr+4# "re,șre*er6a "a LațCa(%el

Page 12: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 12/100

B#+!"le e a- (e a#)#lea*+ la

4a*a an%e" $&r)3n- gr&2&%"/#r"le1

Page 13: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 13/100

TasareaTasarea  Pr&e( -e a$ Pr&e( -e a$  înare uşoară a unor terenuri constituite din roci înare uşoară a unor terenuri constituite din roci

afînate, poroase (afînate, poroase (-e %"#l l&e((#l#", -e&*"%el&r l&e((&"-e,-e %"#l l&e((#l#", -e&*"%el&r l&e((&"-e, 

arg"lel&r n"("&a(earg"lel&r n"("&a(e

11

Proces de desprindere şi îndepărtare a unor particule din rocileProces de desprindere şi îndepărtare a unor particule din rocile

substratului prin care circulă apele subterane!substratului prin care circulă apele subterane!

Sufo"iuneaSufo"iunea

Cl")a%#l (e)"ar"-, # l&" %&ren!"ale, -#e la "n$"l%ra!""Cl")a%#l (e)"ar"-, # l&" %&ren!"ale, -#e la "n$"l%ra!""#%ern"e r"n (%ra%#l -e l&e((, a0#ng3n- (+ (e $&r)e*e#%ern"e r"n (%ra%#l -e l&e((, a0#ng3n- (+ (e $&r)e*ela 4a*a l&e((#l#" /#6&a"e #%ern"e are a%"6ea*+la 4a*a l&e((#l#" /#6&a"e #%ern"e are a%"6ea*+#%ern" r&e(#l -e (#$&*"#ne1#%ern" r&e(#l -e (#$&*"#ne1

Page 14: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 14/100

S"r#r" -e aln""(#$&*"&nale 

Vale (#$&*"&nala#ă$anele şipadinele sunt formedepresionare de

dimensiuni mai mariformate prin tasare în urmacompactăriistraturilor de rocisub influenţa

presiunii exterioare

Page 15: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 15/100

 Alunec Alunecăările de terenrile de teren S#n% -ela(+r" ra"-e (a# len%e ale )a(el&r -e r&" ("%#a%e eS#n% -ela(+r" ra"-e (a# len%e ale )a(el&r -e r&" ("%#a%e e

6er(an!"16er(an!"1 C&n-"!"" &%en!"ale7C&n-"!"" &%en!"ale7  - prezenţa unei alternanţe de roci permeabile şi impermeabile- prezenţa unei alternanţe de roci permeabile şi impermeabile  - prezenţa unor crăpături prin care apa poate ajunge rapid la argilă- prezenţa unor crăpături prin care apa poate ajunge rapid la argilă

-- modificarea stabilităţii versanţilormodificarea stabilităţii versanţilor datoritădatorită::

%  subsăpsubsăpăăr r ii ii  bazeibazei prin ero"iune sau prin acti$ităţile omului&prin ero"iune sau prin acti$ităţile omului&

%  supraîncărcarea versantuluisupraîncărcarea versantului prin construcţii grele sau prin aport deprin construcţii grele sau prin aport demateriale spre partea superioară a $ersantului!materiale spre partea superioară a $ersantului!

 -- exces de apă pe versanţi exces de apă pe versanţi  datorat'datorat'%  precipitaţii abundente precipitaţii abundente

%topirea zăpezii topirea zăpezii  % IzvoareIzvoare

 - şocuri mecanice naturale- şocuri mecanice naturale

 -- modificarea utilizării terenurilor.modificarea utilizării terenurilor. % eliminarea $egetaţiei de pe $ersanţieliminarea $egetaţiei de pe $ersanţi

ă

Page 16: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 16/100

Patul de alunecare

Râpa de desprindere

  C o  r  p

  u  l   a  l  u  n e c  ă

  r  i  i

Elementele unei alunecări de teren

Trepte

Page 17: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 17/100

 Alunec Alunecăările de terenrile de teren

Râpa de desprindere

Patul de alunecare

Corpul alunecării

Page 18: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 18/100

Măsuri de prevenire a

alunecărilorde teren

Măsuri dedrenare

Îpădurireaversanţilor 

!rote"area

sta#ilităţiversanţilor

 prin lucrări

te$nice

Aratul de%a

lungulcur#elor de

nivel ale

 pantei

Page 19: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 19/100

ăsuri de pre$enireăsuri de pre$enire înlăturarea rapidă a apei din "ona predispusă la înlăturarea rapidă a apei din "ona predispusă la

alunecărialunecări

Page 20: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 20/100

Alunecare de teren-Austria

Al#neare -e %eren9Ger)an"a

Page 21: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 21/100

)rum afectat)rum afectatde alunecarede alunecare

Page 22: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 22/100

 Alunecare de teren la Shi*anoshima,

+aponia, pro$ocată de cutremurulu*oa*a

Page 23: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 23/100

 Alunecare de teren în nordul oldo$ei

 

Alunecare de teren pe şoseauaKarakorum care leagă China de

akistan

C t i ti il d l ă il d t

Page 24: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 24/100

Caracteristicile deplasărilor de teren 

!rocesegravitaţiona

le

Caracteristici Factori dedeclan&are

Fore de reliefcreate

'( )eplasăriuscate*

!ră#u&iri ișrostogoliri

)eplasări rapidede roci peversanţi+nclinaţi

ForţagravitaţionalăÎnclinareaversantului,i#raţiilecutreurelor de

 pă-nt .uneori/

Conuri de gro$oti&

Tasare &isufo0iune

Îndepărtarea particulelor deroci de cătreapele su#terane

1tructurageologică asu#stratului

La suprafaţă*crovuri2 p-lnii desufo0iune2 găvane2

 padine(În interior* goluri2

galerii su#terane

Page 25: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 25/100

''()eplasări

uedeAlunecări

de teren

)eplasareaunei ase deroci pe osuprafaţă

+nclinată

Forţa de gravitaţie!recipitaţii +ndelungate &ilente1tratul iperia#il

argilos3ectarea puternică astratului de alunecare!anta +nclinată!ă&unatul excesiv

)efri&area pădurilor 

Alunecări deteren

!rocesegravitaţiona

le

Caracteristici Factori de declan&are Fore de reliefcreate

!

Page 26: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 26/100

!rocesetorenţiale

deodelare areliefului

!luviodenudaţia

Ero0iunea+nsuprafaţă

4iroirea

&iscurgereatorenţială

Ero0iuneatorenţială.liniară/

Alveoleinuscule

4ănţuleţede

scurgere

 Rigole 5ga&e Ra6ene 

:1 Rel"e$%&ren "alț

Page 27: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 27/100

 “Cra%ere” ;al6e&le)"n#(#le< $&r)a%e r"n")a%#l "+%#r"l&r -e

l&a"e1

PLUVIO=ENU=AREA rere*"n%+

a!"#nea -e er&*"#ne -a%&ra%+"+%#r"l&r -e l&a"e1

ERO>IUNEAU -e SUPRAFA?Ăe(%e r&e(#l -e e6a#are (a#

%ran(&r% e'e#%a% -e +%re aa-e l&a"e (a# -e +%re aar&6en"%+ -"n %&"rea *+e*"",l&a"e are (e (#rgene&nen%ra%, el"#lar e"n%reaga (#ra$a!+ a 6er(an%#l#"1

Page 28: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 28/100

!R"!REA e(%e r")a %rea%+ (re&rgan"*area (#rger""1 Ş"r&"rea e(%ereal"*a%+ (#4 $&r)a #n#" +"en0en"/ -ea+ e (e (%re&ar+ r"n%renereg#lar"%+!"le (&l#l#"1 Er&*"#nea r"n/"r&"re reea*+ $&r)e -e rel"e$"n""en%e /" e$e)ere (#4 $&r)a/an!#r"l&r -e /"r&"re ;# l#ng")" an+la 5 )<@ ae(%e $&r)e (e a#%&-"(%r#g

-#+ "ne%area l&""1

Page 29: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 29/100

Pr")ele /" ele )a" (")le $&r)e -e er&*"#ne l"n"ar+ (#n% rigolele - n"/%e/+n!#le!e aralele, -e ele )a" )#l%e &r" .n $&r)+ -e V, #!"n ("n#&a(e (a#

ra)"$"a%e, # l+rg")" /" a-3n")" -e &r-"n#l *e"l&r -e en%")e%r", # l#ng")" &% a%"nge *e" -e )e%r", a-e(ea # )#l%e -"(&n%"n#"%+!"1

Page 30: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 30/100

R"g&le

&ga/

Page 31: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 31/100

ra6en+

&ga/

Ogaşele (#n% $&r)e #a(e% -e /an!#r" rea%e -e(#rger" 6"g#r&a(e, -ar -e

(#r%+ -#ra%+ e 6er(an!"1 Ele(#n% aralele # an%a, a#l#ng")" 6ar"a4"le, .n ra&r% /"# -")en("#n"le 6er(an!"l&r(a# # an#)"%e a%en#+r" -e

an%+ /" a# a-3n")" -e 3n+la : )1

Ravenele rere*"n%+ $&r)e)a" -e*6&l%a%e r&-#(e -e

er&*"#nea l"n"ar+, are .n)&- &n6en!"&nal-e+/e( : ) a-3n")e,a0#ng3n- la 3%e6a *e" -e)e%r"1

Page 32: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 32/100

F&r)area &ga/e

Page 33: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 33/100

9varful (a# obarşia ravenei are (e re*"n%+ (#4 $&r)a #n#" a4r#%, #

a-an")" e &% -e+/" : ) "n %eren#r" -e l&e((19muchia ravenei e(%e l"n"a are -e(r"e &n%#r#l ra6ene" /" $ae &n%a%#l "n%re(#ra$a!a %eren#l#" "n are e(%e a-an"%+ ra6ena /" %al#* ;)al#l ra6ene"<@9 malul ravenei rere*"n%+ (#ra$a!a -e %eren # an%+ aen%#a%+ /" are$ae ra&r-#l "n%re )#2"a ra6ene" /" %al6eg#l (a# $#n-#l ra6ene"@9 fundul ;talvegul < ravenei (e re*"n%+ a & $a/"e $&ar%e "ng#(%+ are -e6"ne

-"n e "n e )a" la%+ (re g#ra ra6ene" /" aea(%a "n $#n!"e -e (%a-"#l -e-e*6&l%are a ra6ene"1

O4. "

Page 34: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 34/100

O4.r/"a#ne"

ra6ene

*&na -e )a'")+ a-3n")ea #ne" ra6ene

Ra6enele a$e%ea*+%eren#r"le agr"&le aleael&r reg"#n" "n are (era%"+ agr"#l%#ra1Pen%r# )#l%e !+r" ;In-"a,Pa"(%an, #nele *&ne -"nC2"na, !+r" -"n A("aCen%ral+ /" A$r"a<a)el"&rarea %eren#r"l&r

ra6ena%e e(%e & r&4le)+-e r"&r"%a%e na!"&nal+1

Organ"() %&ren%"al

Page 35: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 35/100

Organ"() %&ren%"al

 C a n a  l  -

 e 

 (  # r g e

 r e 

Ba*"n -eree!"e

C&n -e-e0a!"e

Torenţii sunt &n("-era!" ele )a"-e*6&l%a%e $&r)e rea%e -e +%re

(#rger"le al")en%a%e -e l&"le ree*"/" %&"rea *+e*"l&r1

%&ren%#l are #n 4a*"n

Page 36: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 36/100

%&ren%#l are #n 4a*"n2"-r&gra$" 4"ne -el")"%a%,(#4 5 )1

ea )a" ")&r%an%+ -"$eren!+ .n%re ra6ene /" %&ren!" e(%e -a%+ -e natura

substratului -"(ea%7 ra6enele (#n% #n re*#l%a% al (e!"&n+r"" -e&*"%el&rne&e*"6e, "ar %&ren!"" (#n% #n re*#l%a% al (e!"&n+r"" r&"" -#re1

Er&*"#ne -e (#ra$a!+ /" l"n"ar+ e #n 6er(an% /" a#)#larea )a%er"alel&r .n&n -e -e0e!"e ;$&%& O1 #ngr, 5DDD<1

Tipuri de văi

Page 37: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 37/100

Tipuri de văifluviale după

foră

Înguste

C$ei*C$eileBica0ului

Canioane*

CanionulColorado

Largi 1ietrice Asietrice 

)efilee*

)efileul5ltului2 )unării

Al#iea"oră

Al#ieinoră

,esanţi cu

terase

1 Rel"e$$l#6"al

-ăile fl iale

Page 38: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 38/100

-ăile flu$iale F&r)a r"n"al+ -e rel"e$, re*#l%a%+ r"n er&*"#nea

$l#6a"l+ e(%e 6alea. Er&*"#nea $l#6"al+ (e )an"$e(%+la%eral, l"n"ar (a# .n a-.n")e ;&n%r"4#"n- la l+rg"rea (0

a-.n"rea 6+""< /l regresiv ;r&-#.n- #n"$&r)"*area$#n-#l#" 6+"" (" real"*.n- re%ragerea rag#r"l&r /"a(a-el&r<1 R.#r"le, r"n er&*"#nea $l#6"al+, n# 6&r&4&r+ )a" 0&( -e n"6el#l ael la#l#", )+r"" (a#&ean#l#" "n are (e 6ar(+1 S#ra$a!a &r"*&n%al+ (#4 are

n# (e &ale &4&r. #r(#l er)anen% al ae" e(%e n#)"%anivel de bază sau bată de ero#iune1 Se -e&(e4e(nivel de baza general  , are &n(%"%#"e n"6el#l Oean#l#"Plane%ar /" nivel de bază local  are rere*"n%+ (#ra$a!al&#l#" -e 6+r(are1 Paralel # er&*"#nea, r.#l real"*ea*+%ran(&r%#l /" a#)#larea )a%er"al#l#"1

Ma%er"alele -e#(e -e r"#r" (e n#)e( aluviuni. Al#6"#n"le&% $" -e#(e e $#n-#l 6+"", "n l#na ;"n %")#l"n#n-a!""l&r< /" la l&#l -e 6+r(are1 Unele $l#6"" )ar"$&r)ea*+ la 6+r(are a#)#l+r" )ar" -e al#6"#n", -e $&r)a#n#" &n n#)"%e deltă$ =el%e )ar" $&r)ea*+ $l#6""le

V&lga, =#n+rea, M"(("(("", N"l, Lena /1a1

Page 39: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 39/100

./..01./. -./..01./. - 233 233

Albia majoră (lunca)Albia majoră (lunca) 8 &r!"#nea e are (e (#rge r3#l8 &r!"#nea e are (e (#rge r3#l

la -e4"%e )ar" ;"n#n-a!"" (a# 6""%#r"<@la -e4"%e )ar" ;"n#n-a!"" (a# 6""%#r"<@TeraseleTerasele 88 %re%e a$la%e -ea(#ra al4"e" )"n&re, la-"$er"%e .n+l!")"@ (#n% $&(%e l#n", r+)a(e (#(en-a%e@(#n% $&(%e l#n", r+)a(e (#(en-a%e@ n#(#n% "n#n-a4"le,VersanţiiVersanţii 88 (#n% (#ra$e!e .nl"na%e are a# re*#l%a% .n#r)a a-3n"r"" r3#r"l&r, )+rg"ne( 6alea1)+rg"ne( 6alea1

 Albia Albiaminorăminoră 88

&r!"#nea&r!"#near"n arer"n are#rge r3#l#rge r3#ler)anener)anen%

Page 40: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 40/100

.-4/563A -233.-4/563A -233

Văile tinere (#n% .ng#(%e /" a# 6er(an!" # an%+ )are, "ar ele # e6&l#!"e

 .n-el#nga%+ (#n% larg" /" a# 6er(an!" # $&r)+ &)le'+1 =a+ e6&l#!"a e(%e-e -#ra%+, a%#n" 6+"le (#n% )#l% )a" larg", a# l#n+ /" %era(e1

T"#r" -e 6+"

Page 41: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 41/100

=e$"le#l r1 =rag2"/%e

T"#r" -e 6+"$l#6"ale

Cheile 1ur"ii, Rom7niaV+"le 2e" 8 (#n% $&ar%e "ng#(%e,# 6er(an!" ar&ae 6er%"al" /"ar&"a!" -e 4a*+, l"(e/%e al4"a

)a0&r+, )a" $re6en% (#n%(#l%a%e .n alare )a("6e1

=e$"lee 8 (e%&are -e6ale .ng#(%+ (#la%a%e .nr&" -#re, .na-ra%e .n%re(e%&are )a" larg"

Page 42: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 42/100

Chei pe $alea rîului Aar, #ermania Cheile 8ica"ului, Rom7nia

Page 43: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 43/100

CANIONUL COLORA=O

Can"&anele 8 6+" a-.n" /" .ng#(%e, a-e(ea a6.n- 6er(an!" .n %re%e,(#l %a%e .n r&" -#re # a e*are &r"*&n%al+

BRCE

Page 44: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 44/100

BRCECANON GLEN CANON

Page 45: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 45/100

R./3.5/ CARS13CR./3.5/ CARS13C

TT&%al"%a%ea r&e(el&r lega%e -e "r#la!"a&%al"%a%ea r&e(el&r lega%e -e "r#la!"aae" .n r&" (&l#4"le ;alar, -&l&)"%, g"(,ae" .n r&" (&l#4"le ;alar, -&l&)"%, g"(,(are< /" $&r)ele -e rel"e$ la are -a# na/%ere(are< /" $&r)ele -e rel"e$ la are -a# na/%ere

&n%#rea*+ n&!"#nea -e ar(%1&n%#rea*+ n&!"#nea -e ar(%1Ae(%a a $&(% (%#-"a%Ae(%a a $&(% (%#-"a%"n"!"al .n P&-"/#l ar(%"n"!"al .n P&-"/#l ar(%-"n Sl&6en"a,-"n Sl&6en"a,%er)en#l -e ar(%%er)en#l -e ar(%

"n-"3n- "a%ra (a#"n-"3n- "a%ra (a#(%ana -e alar /"(%ana -e alar /"$en&)enele gre$a%e$en&)enele gre$a%ee ea1e ea1

!LAT53L 6AR1T!LAT53L 6AR1T

Peisa9 carstic din ranţaPeisa9 carstic din ranţa R l" $ l %" %

Page 46: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 46/100

RE%!&'E CAR(T!C)-M&'TE'E%R&

Peisa9 carstic din ranţaPeisa9 carstic din ranţa

C&n-"!"" -e $&r)are8 aa8 agen%#l r"n"alalar8 r&e(e r"n"ale&r&*"#nea ;-"*&l6area,-"(&l#!"a< -a%&ra%+ ae" /"4"&'"-#l#" -e ar4&n /"

er&*"#nea

Rel"e$#l ar(%" e(%ere*en% .n *&nele)e-"%eraneene,

%e)era%e, %r&"al#)e-e, &lare /"(#4&lare1

Relief carstic

Page 47: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 47/100

Relief carstic

)i0olvarearocilor solu#ile

Exoarst Endocarst

Lapie0uri

)oline

!olii

Avene

!e&teri

H1 Rel"e$ ar(%"

*"RMA+!&'! CAR(T!CE

Page 48: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 48/100

*"RMA+!&'! CAR(T!CE(PA'!A

*"RMA+!&'! CAR(T!CE(,"E'!A

.:4CARS15/.:4CARS15/

Page 49: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 49/100

,apie#urile,apie#urile (#n% $&r)e ar(%"e(#n% $&r)e ar(%"eele)en%are # a(e% -e /+n!#le!e ;4ra*-e<ele)en%are # a(e% -e /+n!#le!e ;4ra*-e<(a# )"r&-ere("#n" ;g+#r"< re*#l%a%e .n(a# )"r&-ere("#n" ;g+#r"< re*#l%a%e .n

#r)a &r&*"#n"" alar#l#" -e +%re aa#r)a &r&*"#n"" alar#l#" -e +%re aa .n+ra%+ # CO: /" # al!" a"*" ;2#)"", -e .n+ra%+ # CO: /" # al!" a"*" ;2#)"", -ereg#l+<1reg#l+<1 =")en("#n"le (#n% #r"n(e .n%re=")en("#n"le (#n% #r"n(e .n%re3!"6a ) /" 3!"6a *e" -e en%")e%r""@3!"6a ) /" 3!"6a *e" -e en%")e%r""@#ne&r" ae(%e -")en("#n" &% a0#nge 3n+#ne&r" ae(%e -")en("#n" &% a0#nge 3n+la 5 ) (a# 2"ar )a" )#l%1 A# #n ")a%la 5 ) (a# 2"ar )a" )#l%1 A# #n ")a%

e"(ag"(%" -e&(e4"% r"n 6ar"e%a%ea )are -ee"(ag"(%" -e&(e4"% r"n 6ar"e%a%ea )are -e$&r)e e are le .)4ra+ /" r"n n#)+r#l$&r)e e are le .)4ra+ /" r"n n#)+r#l)are -e areale #n-e aar1)are -e areale #n-e aar1

.:4CARS15/.:4CARS15/

Page 50: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 50/100

*"RMA+!&'! CAR(T!CE

.E (&PRA*A+)-*RA'+A-,AP!EZ&R!

CAR(T .E (&PRA*A+)

Page 51: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 51/100

.olinele.olinele 88(#n% $&r)e(#n% $&r)e-ere("&nare-ere("&nare-e %" 3ln"e-e %" 3ln"e## -")en("#n"-")en("#n"-e la 5 )-e la 5 )-"a)e%r#-"a)e%r#3n+ la 5 )3n+ la 5 )/" a-3n")"/" a-3n")"e &%e &%a0#nge laa0#nge la(#%e -e(#%e -e

)e%r""1 Ia#)e%r""1 Ia#na/%ere r"nna/%ere r"n-"(&l#!"e-"(&l#!"e/"(a#/"(a#r+4#/"re1r+4#/"re1

Page 52: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 52/100

PoliilePoliile 8 (#n% 4a*"ne -ere("&nare ar(%"e8 (#n% 4a*"ne -ere("&nare ar(%"e

Page 53: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 53/100

PoliilePoliile (#n% 4a*"ne -ere("&nare ar(%"e (#n% 4a*"ne -ere("&nare ar(%"e-e )ar" -")en("#n" (%r+4+%#%e -e #n #r( -e-e )ar" -")en("#n" (%r+4+%#%e -e #n #r( -ea+ are aare la (#ra$a!+ /" -"(are .n%r9#na+ are aare la (#ra$a!+ /" -"(are .n%r9#n

&n&r .n a-r#l aele"a/" &l""1&n&r .n a-r#l aele"a/" &l""1PoliilePoliile rere*"n%+rere*"n%+$&r)ele -ere("&nare$&r)ele -ere("&nareele )a" e6&l#a%e /"ele )a" e6&l#a%e /"&% $"7 al#ng"%e,&% $"7 al#ng"%e,r&%#n-e, &6ale (a#r&%#n-e, &6ale (a#nereg#la%e@nereg#la%e@-")en("#n"le 6ar"a*+ -e-")en("#n"le 6ar"a*+ -ela 3%e6a (#%e -e )e%r"la 3%e6a (#%e -e )e%r"la 3!"6a *e" -e )@la 3!"6a *e" -e )@

(#n% -el")"%a%e -e(#n% -el")"%a%e -e6er(an!" a4r#!", a63n-6er(an!" a4r#!", a63n-#n $#n- la%, a&er"%#n $#n- la%, a&er"%-e al#6"#n", .n are (9-e al#6"#n", .n are (9a# a-3n"% &rgan"()ea# a-3n"% &rgan"()e$l#6"a%"le a +r&r a+$l#6"a%"le a +r&r a+-"(are .n &n&are1-"(are .n &n&are1

PETERA ,!,!EC!,"R-M"'EA(A .0)4CARS15/.0)4CARS15/

Page 54: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 54/100

PETERA M&!ER!!

PETERA (C)R!"ARA-/!0"R 

.0)4CARS15/.0)4CARS15/ En-&ar(%#l e(%e & $&r)+En-&ar(%#l e(%e & $&r)+

ar(%"+ -e a-3n")e1 A0#n(ear(%"+ -e a-3n")e1 A0#n(ee -"$er"%e +" .n "n%er"&r#le -"$er"%e +" .n "n%er"&r#l)a("6el&r alar&a(e, aele)a("6el&r alar&a(e, aelee'er"%+ & %r"l+ a%"#nee'er"%+ & %r"l+ a%"#nea(#ra r&"l&r ar(%"$"a4"le7a(#ra r&"l&r ar(%"$"a4"le7er&*"#ne9&r&*"#ne,er&*"#ne9&r&*"#ne,

%ran(&r% /" -e#nere9%ran(&r% /" -e#nere9&nre!"&nare1&nre!"&nare1

&r"-&are&r"-&are

(+l"

Page 55: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 55/100

PETERA P","RA%!PAR1'%

Aven 7 f+nt+nă de0voltatăde la suprafaţa asivuluicalcaros spre diferitenivele de carstificare2

ating-nd ad-ncii de aiulte sute de etri

Page 56: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 56/100

PETERA &R!,"R 

1TALA1TALAGGM'TA )'8 '813LAM'TA )'8 '813LA

CRETACRETA

Page 57: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 57/100

PETERA P"(T"2'A3

(lovacia

(%alag)"%e

(%ala%"%e

&l&ane

P.S1.RA P4S14+0AP.S1.RA P4S14+0A, Slo$acia, Slo$acia

Page 58: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 58/100

P. 1.RA R 3/ R

Page 59: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 59/100

P.S1.RA ). CR3S1A/P.S1.RA ). CR3S1A/, exic, exic

Page 60: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 60/100

P.S1.RA ;3144 #/4;;4RP.S1.RA ;3144 #/4;;4R,,0oua <eelandă

P.S1.RA A014.3P.S1.RA A014.3

Page 61: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 61/100

P.S1.RA A014.3P.S1.RA A014.3,,-enesuela-enesuela

Recorduri şi descoperiri celebre

Page 62: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 62/100

Peşteră ,oca4ie .etalii

S"(%e)#l

Ma))&%2 Ca6e

en%#, SUA Cel )a" l#ng ("(%e) -e e/%er" 9 KD5 )

 .n+er" /" galer"V&r&na;r#4era9V&r&n"a<

Ge&rg"a Cea )a" a-3n+ 9 :5D5 )1 =e(&er"%+ .n5D

Saraa C2a)4er

Par#lNa!"&nal

G#n#ng M#l#Saraa

Cea )a" )are .naere 9 ) l#ng")e, ) .n+l!")e, H l+!")e

C#e6a San Mar%"nIn$"ern&

C#4a Cea )a" .nal%+ (%alag)"%+ 9 ,: )

T2e) Sa& "n T2a"lan-a Cea )a" .nal%+ &l&an+ 9 5,K )

#)ran MareaM&ar%+,I&r-an"a

=e(&er"rea Man#(r"(el&r -e la MareaM&ar%+

Pe(%era -e 0&(C2&#9&# T"en Be"0"ng, C2"na

S"% ar2e&l&g" #n-e a $&(% -e(&er"%Q&)#l -e Pe"nQ, ea )a" 6e2e $&("l+ -e

Homo erectus

Recorduri şi descoperiri celebre 

RELIEF EOLIAN

Page 63: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 63/100

I-en%"$"+ -e/er%#r"le

Relief eolian

Page 64: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 64/100

Ero0iune

eoliană

Acuulare

eoliană

)une

Barcane

Cora0iune )eflaţia

 8i&e eoliene saudepresiuni de deflaţieCiupercieoliene

1finc&i

Ba#e

Coloane

K1 Rel"e$ e&l"an

0amibia =alahari

Page 65: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 65/100

Sahara #obi

=e$la!"a are l& e (#ra$e!e lane, #(a%e, a&er"%e -e$rag)en%e $"ne -e r&" r"n (#l4erarea ar%"&lele&r $"ne-e 6.n% #r%.n-#9le la -"(%an!e &n("-era4"le1

C&ra*"#nea e(%e a!"#nea -e er&*"#ne a r&"l&r -#re /"rel"e$#l#" -e%er)"na%+ -e 6an%

Page 66: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 66/100

F&r)e -e rel"e$re*#l%a%e -"n&ra*"#nee&l"an+

Page 67: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 67/100

F&r)e -e rel"e$re*#l%a%e -"n&ra*"#ne e&l"an+

Page 68: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 68/100

-#n+

Re*#l%a%#l er&*"#n"" e&l"ene

Page 69: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 69/100

4aran

Re*#l%a%#l er&*"#n"" e&l"ene

9aada : suprafe9aada : suprafeţţe cue cu

Page 70: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 70/100

9aada suprafe9aada suprafeţţe cue cusf sf ăăriituri ari de rociriituri ari de roci &i&i  #locuri de de0agregare #locuri de de0agregare

=e(er%#l Na)"4Tala Maan

Page 71: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 71/100

=ESERTUL TENERE=ESERTUL TENERE

).S.R15/ #483).S.R15/ #483

erg#r"9.n Sa2ara, #))#r"9 .n A("a Cen%ral+, ne$#-#r"9 .n en"n(#la Ara4"+

=e/er%#r"le-e n"(" (e)a"n#)e(7

Page 72: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 72/100

).S.R15/ ARA8).S.R15/ ARA8ATACAMA )E1ERTATACAMA )E1ERT

)E1ER3L)E1ER3LTA6LAMA6A8TA6LAMA6A8

6ALA9AR' )E1ERT6ALA9AR' )E1ERT

Care e(%e ")&r%an!a 63n%#l#" .n r&e(ele -e -e$la!"e (" &ra*"#ne

Relief glaciar

Page 73: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 73/100

g

Exaraţie

Acuulări

glaciare

MoreneC"r#r"gla"are

V+" gla"are

F"&r-#r"

$"el-#r"

1 Rel"e$ gla"ar

Page 74: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 74/100

Procese glaciareProcese glaciare

Er&*"#neEr&*"#ne 8 e'ara8 e'ara!!"e gla"ar"e gla"ar++ 88()#lge 4#()#lge 4#+!+!" -e r&" -e r&++ -e e-e e6er(an6er(an!!""11

Tran(&r%Tran(&r% 8 al )a%er"alel&r er&-a%e8 al )a%er"alel&r er&-a%e(a# (a# ++*#%e -e e 6er(an*#%e -e e 6er(an!!""11

A#)#lareA#)#lare 8 4#8 4#+!+!"le -e r&"le -e r&++ (#n%(#n%

-e#(e e $#n-#l 6-e#(e e $#n-#l 6++"" $&r)"" $&r)33n- )n- )++r"r"-e "e%re (a# )&rene-e "e%re (a# )&rene11

AC!"#$%A &'%!"" %*"%+#*

Page 75: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 75/100

! !&*AC"A

Aa .n (%are er)anen% .ng2e!a%+ (e a$l+ .n *&nele &lare /" (#4&lare ;la la%"%#-"n" )a" )ar" -e <, re#) /" .n reg"#n"le$&ar%e .nal%e -"n )#n!" ;la e(%e K ) .n *&na al-+, ) .n *&na %e)era%+<1 A"" %e)era%#ra )e-"e an#al+ e(%e (#49:C, "ar re""%a!""le a- (#4 $&r)+ -e *+a-+, are, .n %"),r"n %a(are, (#$er+ & %ran($&r)are .n g2ea!+1

  Tipuri de g5e4ari =#+ )+r")e /" gene*+ (e -"(%"ng7 • gheţari de calotă, # -e*6&l%are )are .n An%ar%"a ;ar&ae 5H

)"l1 ):<, Gr&enlan-a ;"ra 5, )"I1 ):<, -"n are (e -e(r"n-4l&#r" e l#%e( e &ean ;a"(4erg#r"<@

• gheţari montani, are -"$er+ $#n!"e -e lan!#l )&n%an, $""n-al"n", "ren"en", 2)alaan" e%1@ reea*+ #n rel"e$ (e"$" #"r#r", 6+", rag#r" /" )&rene gla"are1

  Elementele unui g5e4ar7 9 corpul ghe arului ț   (e $&r)ea*+ .n"r#l gla"ar #n-e (e a#)#lea*+ *+a-a@

imba glaciară e )&-elea*+ 6alea gla"ar+ # $&r)+ -e ”U”@ !orenele (#n% )a%er"alele er&-a%e -e g2e ar1ț

. +

Page 76: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 76/100

#he#heţţarii de calotarii de calotăă99 a# -e*6&l%are )area# -e*6&l%are )are . .n (#ra$an (#ra$a!+!+ 77An%ar%"aAn%ar%"a ;5H )"l1 )<;5H )"l1 )<, Gr&enlan-a, Gr&enlan-a ;5, )"l1 )<;5, )"l1 )<

99 a# gr&(")a# gr&(")ea )e-"e -e a1 5K) -area )e-"e -e a1 5K) -ar&% a%"nge /" HK)@&% a%"nge /" HK)@9 (#n% ea )a" )are (#r((#n% ea )a" )are (#r(++ -e a-e a++ -#le-#le

-e e Gl&4-e e Gl&4119  9 (e .n%3lne( .n79 (e .n%3lne( .n7 An%ar%"a,An%ar%"a,

Gr&enlan-a,Gr&enlan-a, I(lan-a, N&6a"a >e)leaI(lan-a, N&6a"a >e)lea@@

Page 77: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 77/100

 Aisberguri Aisberguri

Cea mai mare parte aaisberguluieste situată în apă!

F"el-#r"le 8#(%"#r"gla"are

FIEL=URILE

++ 33 .. ++

Page 78: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 78/100

#he#heţţarii montaniarii montani

T"#r" -e g2eT"#r" -e g2e!!ar" )&n%an"7ar" )&n%an"799al"n"al"n" 8 g2e8 g2e!!ar" # l")4ar" # l")4++ 

gla"argla"ar++ e &4&are &4&ar++ )#l% (#4 l")"%a)#l% (#4 l")"%a**++e*"l&r er("(%en%ee*"l&r er("(%en%e11

99"r"neen""r"neen" 8 g2e8 g2e!a!ar" -er" -e"r"r11

992")ala"en"2")ala"en" 8 g2e8 g2e!!ar"ar"&)#&)#//", $ ", $ ++rr++ #n "r#n "r

r&r"# *"(, #n-e (er&r"# *"(, #n-e (e . .n%n%33lne( )a" )#l%elne( )a" )#l%el")4" gla"arel")4" gla"are

99(%ea(%ea 8 g2e8 g2e!!ar"" -"nar"" -"nra%erele #n&r 6#lan"ra%erele #n&r 6#lan"

(%"n(%"n//""11

99(e $&r)ea*(e $&r)ea*++ e 6e 633r$#r"le )#nr$#r"le )#n!!"l&r"l&r . .nalnal!!" are -e" are -e+/+/e(e(l")"%a *l")"%a *++e*"l&r er("(%en%ee*"l&r er("(%en%e11

Page 79: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 79/100

Vîrful Everest

Ele)en%ele #n#" g2e!ar

Page 80: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 80/100

  #he#heţţar himalaianar himalaian

/imba glaciară

orenă laterală

 >nt7lnirea limbilor glaciare

<ona de acumulare a "ăpe"ii

Page 81: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 81/100

orme de ero"iuneorme de ero"iune

  Circ glaciar   ? depresiune circulară unde se acumulea"ăgheaţă! )upă topirea gheţarului, în circuri potapărea lacuri glaciare!

/imbă glaciară

F"&r-#r" 8 6+" gla"are)&-ela%e -e l")4"le gla"are

Page 82: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 82/100

)&-ela%e -e l")4"le gla"are.n+ la n"6el#l )+r"" are a#$&(% #)l#%e -e a+ /"%ran($&r)a%e .n g&l$#r"

a-+&(%"%e1 Se .n%.lne( .nSan-"na6"a, N&#a >eelan-+,Ala(a1

RE,!E* %,AC!AR-P!R!'E! -ale glaciar -ale glaciar ăăProfil trans$ersal în forma

Page 83: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 83/100

C!RC&R! %,AC!ARE-P!R!'E!A,E %,AC!AR)

Profil trans$ersal în formaliterei 5

d l

Page 84: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 84/100

orme de acumulareorme de acumulareorenă laterală

ări de pietreări de pietre

%0E+AR-'"RE%!A

Page 85: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 85/100

LIMBĂ GLACIARĂ9ALPICIRC GLACIAR UMPLUT CU APĂTRA'(P"RT&, M"RE'E,"R 

Page 86: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 86/100

Relief #iogen

Mu&uroaiede c-rtiţe Construcţiileteritelor Recife decorali

Recifelitorale

Recife #arieră

Recifeinelare .atoli/

1 Rel"e$ 4"&gen

Page 87: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 87/100

M#/#r&" -e $#rn""

M#/#r&" -e .r%"!+

CalcareleCalcareleorganogeneorganogene 8 "a#8 "a# ormarea si structuraormarea si structura

t lilatolilor

Page 88: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 88/100

g gg gna/%ere r"n -e#nereana/%ere r"n -e#nerea(2ele%#l#" alar&( al(2ele%#l#" alar&( al&rgan"()el&r )ar"ne,&rgan"()el&r )ar"ne,-#+ )&ar%ea ae(%&ra-#+ )&ar%ea ae(%&ra;e'1 (&"", &2"l"",;e'1 (&"", &2"l"",&ral", $&ra)"n"$ere,&ral", $&ra)"n"$ere,araaele -e r#(%ae"araaele -e r#(%ae"

"n$er"&r", )&l#/%e, e%1<1"n$er"&r", )&l#/%e, e%1<1A(%$el, r"n &n(%r#%""A(%$el, r"n &n(%r#%""&rgan"e "a# na/%ere&rgan"e "a# na/%ere#nele -"n%re ele )a"#nele -"n%re ele )a"$r#)&a(e $&r)e -"n$r#)&a(e $&r)e -"n

&eane 8&eane 8 atolii, recifii atolii, recifii 11

atolilor atolilor 

Page 89: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 89/100

Page 90: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 90/100

 Atoli si recifi Atoli si recifi

,uarro

Page 91: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 91/100

5n ade$arat atol de corali, insulaPalmerston consta dintr@un numar deinsulite nisipoase, dispuse de@a lungul unuiinel recifal inchis in 9urul unei lagune, in#rupul Sudic de 3nsule Coo*!

akahangaSe afla in #rupul 0ordic de3nsule Coo* si repre"ina

Page 92: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 92/100

.anihikianihi*i este un atoldin 3nsulele Coo* de0ord

3nsule Coo* si repre"inaunul dintre cele mai linistitelocuri de pe Pamant! Atolul

Page 93: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 93/100

R./3.5/ A01R4P3CR./3.5/ A01R4P3C

Page 94: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 94/100

R./3.5/ A01R4P3CR./3.5/ A01R4P3C

In$l#en!a &)#l#" a(#ra (&ar!e" %ere(%reIn$l#en!a &)#l#" a(#ra (&ar!e" %ere(%re(e &a%e )an"$e(%a -"re% ;rearea -e(e &a%e )an"$e(%a -"re% ;rearea -egr&",gr&", %#nel#r"%#nel#r",, -"g#r"-"g#r",, ar"erear"ere< /" "n-ere%,< /" "n-ere%,aeler3n- a!"#nea #n&r agen!" na%#ral"aeler3n- a!"#nea #n&r agen!" na%#ral"

;;-e$r"/area-e$r"/area +-#r"l&r,+-#r"l&r, +/#na%#l+/#na%#l,, "r"garea"r"garea %eren#r"l&r<1%eren#r"l&r<1 M&-elarea rel"e$#l#" -e +%re &) &ar%+ #nM&-elarea rel"e$#l#" -e +%re &) &ar%+ #n

a(e% &n(%r#%"6 /" -a(e% &n(%r#%"6 /" -""(%r#%"6 /" &a%e(%r#%"6 /" &a%ea6ea #n ara%er l&al /" reg"&nal1a6ea #n ara%er l&al /" reg"&nal1

Page 95: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 95/100

Page 96: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 96/100

al-+9$&r)+ a#)#la%"6+ -erel"e$, (e a#)#la*+ )a%er"al#l(%er"l -"n #r)a e'%r!"e" /"

rel#r+r"" r&"l&r -"n )"n+,ar"er+

Car"er+

Car"er+ -"n n&r-#l M&l-&6e"

Page 97: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 97/100

T#nel

Faimoasa

Page 98: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 98/100

FaimoasaPiazza del

Campo dinorasul italianSienna

Van&#6er,Van&#6er,Cana-aCana-a

Page 99: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 99/100

La Paz

CairoCalcutta

Kyoto

Page 100: Relieful Creat de Agentii Externi

8/9/2019 Relieful Creat de Agentii Externi

http://slidepdf.com/reader/full/relieful-creat-de-agentii-externi 100/100