REVIZIJA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I vpz-hr.s3-eu-west-1. o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i ... Propisane i priznate mjere zaštite od požara sadržane u propisima i ... GROMOBRANSKE INSTALACIJE

 • View
  226

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  REVIZIJA PROCJENE UGROENOSTI OD POARA I

  TEHNOLOKE EKSPLOZIJE ZA VIROVITIKO PODRAVSKU

  UPANIJU

 • 2

  UVOD

  Na zahtjev Virovitiko-podravske upanije, u svrhu provoenja mjera zatite od poara i

  tehnolokih eksplozija koje su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona,

  priznatim pravilima tehnike prakse, planovima zatite od poara i tehnolokih eksplozija i drugim

  odlukama tijela dravne uprave, lokalne samouprave i uprave te opim aktima pravnih osoba

  sukladno lanku 13. stavak 1. i 7. Zakona o zatiti od poara (NN 92/10) provedeno je

  usklaivanje Procjene ugroenosti od poara. Revizija procjene ugroenosti od poara izraena je

  sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroenosti od poara i tehnoloke eksplozije (NN 35/94.,

  110/05. i 28/10.). Revizija procjene ugroenosti od poara obavljena je s ciljem strune analize,

  utvrivanja postojee opasnosti i predvianja odgovarajue mjere zatite od poara i tehnolokih

  eksplozija kako bi se izbjeglo ugroavanje ivota i zdravlja ljudi, kao i unitavanje graevina i

  njihovih sadraja. Revizijom se utvruju vrste i izvori opasnosti za nastajanje poara i tehnolokih

  eksplozija, a kao struna podloga za izradu procjene koriteni su:

  Zakon o zatiti od poara (NN 92/10),

  Zakon o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10),

  Zakon o gradnji (NN 153/13),

  Zakon o prostornom ureenju (NN 153/13),

  Zakon o zatiti okolia (NN 80/13, 153/13, 78/15),

  Zakon o zapaljivim tekuinama i plinovima (NN 108/95, 56/10),

  Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),

  Zakon o umama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14),

  Zakon o poljoprivrednom zemljitu (NN 39/13, 48/15),

  Zakon o poljoprivredi (NN 30/15),

  Zakon o zatiti prirode (NN 80/13),

  Zakon o zatiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97, 174/04),

  Zakon o odrivom gospodarenju otpadom (NN 94/13),

  Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08, 144/10),

  Pravilnik o izradi procjene ugroenosti od poara i tehnoloke eksplozije (NN 35/94, 110/05,

  28/10),

  Pravilnik o planu zatite od poara (NN 51/12),

  Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

  Pravilnik o hidrantskoj mrei za gaenje poara (NN 08/06),

  Pravilnik o razvrstavanju graevina, graevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroenosti

  od poara (NN 62/94, 32/97),

  Pravilnik o tehnikim normativima za zatitu skladita od poara i eksplozija (SL 24/87)

  primjenjuje se temeljem Zakona o normizaciji (NN 55/96),

  Pravilnik o zatiti od poara u skladitima (NN 93/08),

  Tehniki propis za sustave zatite od djelovanja munje na graevinama (NN 87/08, 33/10),

  Tehniki propis za niskonaponske elektrine instalacije (NN 05/10),

  Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju RH (NN 61/94),

  Pravilnik o minimumu tehnike opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (NN 43/95),

 • 3

  Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad odreenih vatrogasnih postrojbi

  dobrovoljnih vatrogasnih drutava (NN 91/02),

  Pravilnik o ureivanju uma (NN 79/15),

  Pravilnik o zatiti uma od poara (NN 33/14),

  Pravilnik o uvjetima za postupanje sa otpadom (NN 123/97, 112/01),

  Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),

  Pravilnik o sustavima za dojavu poara (NN 56/99),

  Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07, 141/08),

  Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zatite zdravlja radnika te tehnikom

  nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i ureaja u prostorima ugroenim eksplozivnom

  atmosferom (NN 039/06, 106/07),

  Pravilnik o mjerama zatite od poara pri izvoenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i

  srodnih tehnika rada (SL 44/88),

  Pravilnik o zapaljivim tekuinama (NN 54/99),

  Pravilnik o tehnikim zahtjevima za zatitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici

  vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (NN 031/11)

  Pravilnik o programu osposobljavanja i usavravanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94).

  Propisane i priznate mjere zatite od poara sadrane u propisima i standardima

  Procjena ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija za Virovitiko-podravsku upaniju

  izraena u oujku 2009. godine od strane tvrtke Zatita Inspekt d.o.o. iz Osijeka

  Revizija procjene ugroenosti od poara i tehnolokih eksplozija sluiti e kao osnova za izradu

  Plana zatite od poara u kojem e se rijeiti organiziranje preventivnog djelovanja na zatiti

  imovine mjetana i pravnih osoba, kao i uinkovito gaenje poara. Sadraj Procjene:

  A Prikaz postojeeg stanja

  B Procjene ugroenosti za podruja opina i gradova

  C Struna obrada injeninih podataka

  D Prijedlog tehnikih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se

  opasnost od nastajanja i irenja poara smanjila na najmanju moguu razinu

  E Zakljuak

  F Grafiki prilozi

 • 4

  UVOD 2

  A) PRIKAZ POSTOJEEG STANJA 8

  1. POVRINA 9

  2. BROJ PUANSTVA 12

  3. PREGLED PODRUJA STAMBENIH, INDUSTRIJSKIH, TURISTIKIH, GRADSKIH I

  SEOSKIH NASELJA TE PODRUJA UMSKIH I POLJOPRIVEDNIH POVRINA 14

  3.1. STAMBENI KOMPLEKSI UNUTAR UPANIJE 15

  3.2. INDUSTRIJSKE ZONE 15

  3.3. TURISTIKA NASELJA 20

  3.4. GRADSKA I SEOSKA NASELJA 30

  3.5. PREGLED UMSKIH I POLJOPRIVREDNIH POVRINA 32

  4. PREGLED GRAEVINA GLEDE OPASNOSTI OD NASTAJANJA I IRENJA POARA KOJE

  SU ODREENE PROCJENOM UGROENOSTI ZA PODRUJE OPINE ILI GRADA 34

  4.1. OPIS STANJA 35

  5. PREGLED CESTOVNIH I ELJEZNIKIH PROMETNICA KOJE PROLAZE PREKO

  PODRUJA GRADA ZAGREBA I UPANIJE UZ OZNAAVANJE PRIKLJUAKA LOKALNIH

  PROMETNICA 39

  5.1. CESTOVNE PROMETNICE 40

  5.2. ELJEZNIKE PROMETNICE 45

  6. PREGLED VODOVODNE I VANJSKE HIDRANTSKE MREE, PLINOVODA, NAFTOVODA I

  DRUGIH GLAVNIH INSTALACIJA ZA TRANSPORT ZAPALJIVIH I OPASNIH TVARI 48

  6.1. VODOVODNA I HIDRANTSKA MREA 48

  6.2. PLINSKA MREA 51

  6.3. NAFTOVODI 54

  6.4. PRIJEVOZ ZAPALJIVIH TEKUINA, PLINOVA, EKSPLOZIVNIH I DRUGIH

  OPASNIH TVARI 54

  6.5. DRUGE GLAVNE INSTALACIJE ZA TRANSPORT ZAPALJIVIH TEKUINA, PLINOVA

  I OPSNIH TVARI 54

  7. PREGLED VEIH GRAEVINA ZA USKLADITENJE ZAPALJIVIH, EKSPLOZIVNIH I

  PLINOVITIH TVARI ILI DRUGIH OPASNIH TVARI 55

  7.1. GRAEVINE S RADIOAKTIVNIM TVARIMA 55

  7.2. GRAEVINE S EKSPLOZIVNIM TVARIMA 55

  7.3. GRAEVINE PLINOVITIH I DRUGIH OPASNIH TVARI 57

  8. PREGLED GLAVNIH ENERGETSKIH INSTALACIJA S NJIHOVIM VENTILIMA 67

  8.1. GRAEVINE ZA PROIZVODNJU I PRIJENOS ELEKTRINE ENERGIJE 67

  9. PREGLED ZNAAJNIJIH GRAEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VEI

  BROJ OSOBA 69

 • 5

  10. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA I BROJ DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH

  VATROGASNIH POSTROJBA ZA GAENJE POARA 75

  10.1. ORGANIZACIJA VATROGASNE ZAJEDNICE U UPANIJI 75

  10.2. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA I BROJ DOBROVOLJNIH I PROFESIONALNIH

  POSTROJBI 76

  10.3. STANJE VOZNOG PARKA U SREDINJIM POSTROJBAMA UPANIJE 93

  10.4. PREGLED VOZILA ZA RAD NA VISOKIM OBJEKTIMA, AUTO LJESTVE 99

  10.5. PREGLED MJESTA NA KOJIMA JE ORGANIZIRANO STALNO VATROGASNO

  DEURSTVO 100

  11. PREGLED UREENIH PRIRODNIH CRPILITA VODE ZA GAENJE POARA 101

  12. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKE I RADIOVEZE UPORABLJIVIH U GAENJU POARA 118

  13. PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA I BOLNICA KOJE BI PRUILE PRVU POMO

  OZLIJEDENIM U GAENJU POARA 125

  13.1. ORGANIZACIJA ZDRAVSTVENE ZATITE 125

  13.2. ORGANIZACIJA PRUANJA MEDICINSKE POMOI U UPANIJI 126

  13.3. PREGLED ZDRAVSTVENIH USTANOVA UPANIJE 126

  14. PREGLED UMSKIH POVRINA I VRSTE SASTOJAKA UMA UZ IZGRAENOST PUTOVA

  I POARNIH PROSJEKA 130

  14.1. UMSKE POVRINE KOJIMA GOSPODARE I UPRAVLJAJU H 130

  14.2. POVRINE UMA U VLASNITVU FIZIKIH OSOBA 131

  15. PREGLED POLJOPRIVREDNIH POVRINA I IZGRAENOSTI PUTOVA 132

  16. PREGLED ZATIENIH PRIRODNIH VRIJEDNOSTI U UPANIJI 134

  17. PREGLED BROJA POARA I VRSTA ZNAAJNIJIH GRAEVINA I PROSTORA NA KOJIMA

  SU NASTAJALI POARI U ZADNJIH 10 GODINA 135

  B) PROCJENE UGROENOSTI ZA PODRUJA OPINA I GRADOVA 137

  C) STRUNA OBRADA INJENINIH PODATAKA 139

  ZAHTJEVI 141

  POAR I NJEGOVE PRATEE POJAVE 142

  BRZINA IZGARANJA 142

  RAZVOJ POARA 142

  FAZA LOKALIZIRANJA POARA 143

  1. IZGRAENOST I POVEZANOST NASELJA, GRADOVA, ZONA TE UMSKIH I

  POLJOPRIVREDNIH POVRINA GLEDE UVJETA ZA IRENJE POARA 144

  2. IZGRAENOST PROMETNICA ZA AKCIJU GAENJA POARA 146

  3. UINKOVITOST IZGRAENE HIDRANTSKE MREE ZA GAENJE POARA 147

  4. OPASNOSTI OD NASTAJANJA POARA U GRAEVINAMA GDJE BORAVI VEI BROJ

  OSOBA, INDUSTRIJSKIM, SKLADINIM I DRUGIM OPASNIM GRAEVINAMA I

  LOKACIJAMA, ODNOSNO ZONAMA 149

 • 6

  5. OPASNOSTI OD NASTAJANJA POARA U ODREENIM UMSKIM I POLJOPRIVREDNIM

  PODRUJIMA 153

  5.1. Opasnosti od nastajanja poara na povrinama pod umama 153

  5.2. Opasnosti od nastajanja poara na poljoprivrednim povrinama 157

  6. OPASNOSTI PRI TRANSPORTU I PRIJEVOZU OPASNIH TVARI I ODREIVANJE

  PODRUJA NA KOJIMA SE TAKVA OPASNOST OEKUJE 158

  6.1. Podruja djelovanja vatrogasnih postrojbi u sluaju akcidenta s opasnim

  tvarima 158

  6.2. Prometni pravci gdje se oekuju opasnosti pri prijevozu opasnih tvari 158

  7. OPASNOSTI NA INSTALACIJAMA ZA DISTRIBUCIJU PLINA I ELEKTRINE ENERGIJE 161

  7.1. Opasnosti na instalacijama za distrib

Recommended

View more >