Rodzice w szkole. Co każdy rodzic powinien wiedzieć? ?cowa.pdf · Drodzy Rodzice! Państwa dzieci…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Drodzy Rodzice!Pastwa dzieci rozpoczynaj edukacj szkoln,

ktra bdzie trwaa przez najblisze kilkanacie lat. W tym czasie, oprcz opieki nauczycieli, wychowawcw, pedagogw i psychologw szkolnych, potrzebne im bdzie wsparcie z Pastwa strony. Wczenie si w dziaalno szkoy zagwarantuje dzieciom poczucie bezpieczestwa i pomoc w trudnych momentach ycia szkolnego.

Niniejszy folder, przygotowany przez Fundacj Rodzice Szkole, ma na celu przyblienie praw i obowizkw rodzicw na terenie szkoy. Jestem przekonana, e nie tylko pozwoli on zrozumie, jak znaczc rol moe spenia rada rodzicw, ale rwnie zachci do aktywnego angaowania si w prac na rzecz szkoy, w ktrej ucz si Pastwa dzieci, a tym samym caej polskiej owiaty.

Pastwa pomoc i ch dziaania stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli i dyrektorw.

ycz Pastwa pociechom wielu sukcesw w nauce!

Anna ZalewskaMinister Edukacji NarodowejWarszawa, 1 wrzenia 2017 r.

Rodzice w szkole. Co kady rodzic powinien wiedzie?PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ

Zainteresowanym rodzicom polecamy stron internetow www.radyrodzicow.pl

Ponadto, na dodatkowe pytania oraz wtpliwoci bd odpowiada eksperci Fundacji Rodzice Szkole pod numerem telefonu 602 694 951

Fundacja Rodzice Szkoleadres do korespondencji:ul. Marii Kazimiery 20 lok. 501-641 Warszawa e-mail: kontakt@rodziceszkole.edu.pl

DARCZYCY:

RADA RODZICW

prawny reprezentant ogu rodzicw uczniw danej szkoy

JAK ZBUDOWANY JEST USTRJ SZKOY?

W szkole dziaaj obligatoryjnie 4 organy:

NAJWANIEJSZE KOMPETENCJE RADY RODZICW

1. STANOWICE:a. uchwalanie w porozumieniu z rad pedagogiczn programu

wychowawczo-profilaktycznego szkoy (art. 84 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo owiatowe);

b. wybr 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoy (art. 63 ust. 14 pkt 2 ustawy Prawo owiatowe);

c. gromadzenie funduszy z dobrowolnych skadek rodzicw oraz innych rde w celu wspierania dziaalnoci statutowej szkoy (art. 84 ust. 6 i 7 ustawy Prawo owiatowe);

d. uchwalanie regulaminu swojej dziaalnoci (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo owiatowe).

2. OPINIODAWCZE:a. opiniowanie projektu planu finansowego, skadanego przez

dyrektora szkoy (art. 84 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo owiatowe);b. opiniowanie dorobku zawodowego nauczyciela ubiegajcego si

o awans na stopie nauczyciela kontraktowego, mianowanego, lub dyplomowanego (art. 9c ust. 6-7 ustawy Karta Nauczyciela)

c. wice opiniowanie dziaalnoci w szkole stowarzysze i innych organizacji (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo owiatowe);

d. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnoci ksztacenia lub wychowania szkoy (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo owiatowe).

3. WNIOSKODAWCZE:a. wystpowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

z wyjtkiem pracy nauczyciela staysty (art. 6a ust.1 pkt 5 ustawy Karta Nauczyciela);

b. wystpowanie do dyrektora szkoy o powoania rady szkoy (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo owiatowe);

c. wnioskowanie o nadanie imienia szkole (art. 84 ust. 2 ustawy Prawo owiatowe);

4. INNEa. moliwo wstpowania do dyrektora i innych organw szkoy,

organu prowadzcego szko oraz organu sprawujcego nadzr pedagogiczny z opiniami we wszystkich sprawach szkoy (art. 84 ust. 1 ustawy Prawo owiatowe);

b. moliwo udziau w pracach zespou powypadkowego powoanego przez dyrektora szkoy w zwizku z wypadkiem ucznia ( 41 ust.1 pkt 5 i 43 ust 7 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczestwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoach i placwkach).

TWORZYMY RAD RODZICW

1. Na pierwszym zebraniu klasowym, ktre odbywa si w nowym roku szkolnym, rodzice wybieraj z wasnego grona rad oddziaow (tzw. trjk klasow). Wybory odbywaj si w trybie TAJNYM. Kadencja rady oddziaowej trwa 1 rok szkolny.

2. Spord czonkw rady oddziaowej wyznaczany jest przedstawiciel klasy do rady rodzicw w trybie opisanym w Regulaminie rady rodzicw.

3. Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym czonkowie rady rodzicw wybieraj prezydium (w skadzie: przewodniczcy, zastpca, sekretarz, skarbnik, czonkowie) oraz komisj rewizyjn (najczciej 3 osobow), ktra na bieco kontroluje dziaania prezydium.

4. Rada rodzicw uchwala regulamin swojej dziaalnoci, w ktrym okrela wewntrzn struktur i tryb pracy rady (art. 83 ust. 4 ustawy Prawo owiatowe).

5. Rada rodzicw podejmuje wszelkie decyzje w formie uchwa. Tre zebra jest dokumentowana w postaci protokow.

6. Dokumentacja rady rodzicw stanowi tre informacji publicznej podlega udostpnieniu kademu zainteresowanemu na jego prob, w szczeglnoci rodzicom uczniw, ktrych rada reprezentuje.

PAMITAJ: Wszystkie decyzje rady rodzicw musz by podejmowane w formie uchwa.

W szkoach i placwkach mog dziaa dodatkowo rady szk i placwek, ktre uczestnicz w rozwizywaniu spraw wewntrznych szkoy lub placwki (art. 80 pkt 1 ustawy Prawo owiatowe).

RADA RODZICW posiada szereg kompetencji wynikajcych z rnych aktw prawnych, ktre daj realn moliwo wpywania na funkcjonowanie szkoy.

WANE: interesywszystkichrodzicwuczniwnaterenieszkoy

reprezentuje rada rodzicw; reprezentantemrodzicwdanejklasyjest,wybrana

w wyborach tajnych, rada oddziaowa (tzw. trjka klasowa)(art. 83 ust. 2 ustawy Prawo owiatowe);

przedstawicielemrodzicwdanejklasywradzierodzicwjest osoba wyoniona spord rady oddziaowej w trybie zgodnym z regulaminem rady rodzicw (art. 83 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo owiatowe);

kadaklasajestreprezentowanawradzierodzicwprzez 1 rodzica - czonka rady oddziaowej (tzw. trjki klasowej);

radarodzicwliczytyluczonkw,ilejestoddziawwdanejszkole.

PAMITAJ: Twj gos to gos jednego rodzica. Gos rady rodzicw to stanowisko wszystkich rodzicw uczniw szkoy.

SAMORZD UCZNIOWSKIwszyscy uczniowie szkoy reprezentowani przez przedstawicieli wybranych zgodnie z uchwalonym regulaminem

RADA PEDAGOGICZNA

odpowiada za realizacj zada z zakresu ksztacenia i wychowania

DYREKTOR SZKOY

odpowiada za caoksztat pracy szkoy, przewodniczy radzie pedagogicznej