Sample Kajian

 • View
  23

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pk

Text of Sample Kajian

 • KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM

  MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5

  BAGI TAJUK KITARAN AIR

  NUR FARHANAH BT MOHD AMIN

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU

  KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL KUALA TERENGGANU

  2011

 • KEBERKESANAN KAEDAH NYANYIAN DALAM

  MENINGKATKAN INGATAN MURID TAHUN 5

  BAGI TAJUK KITARAN AIR

  NUR FARHANAH BT MOHD AMIN

  Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

  (Sains Pendidikan Rendah)

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DATO RAZALI ISMAIL

  KUALA TERENGGANU

  OKTOBER 2011

 • ii

  PENGESAHAN PENYELIA

  Saya akui bahawa saya telah membaca laporan penyelidikan ini dan pada

  pandangan saya karya ini telah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan

  penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian

  (Sains Pendidikan Rendah)

  Tandatangan :

  Nama Penyelia : Dr. HAJAH NIK ZAHARAH BT NIK YAACOB

  Tarikh : 13 OKTOBER 2011

 • iii

  PENGAKUAN PENULIS

  Saya akui laporan kajian ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan

  dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

  Tandatangan :

  Nama Penulis : NUR FARHANAH BT MOHD AMIN (881125-01-5138)

  Tarikh : 13 OKTOBER 2011

 • iv

  DEDIKASI

  Teristimewa buat ayah dan ibu tersayang,

  Mohd Amin Bin Abd. Rauf dan Masita Bt Taib,

  Sekalung penghargaan diucapkan atas segala sokongan,

  semangat dan nasihat yang kalian titipkan...

  Tidak dilupakan adik-beradik yang dikasihi,

  Mohd Hafiz, Mohd Akmal dan Nur Firzanah,

  Terima kasih kerana memberi inspirasi...

  Khas buat Mohd Fairus Naim Bin Ahmad,

  Terima kasih tidak terhingga atas segala bantuan, curahan idea yang

  menjadi pembakar semangat untuk meneruskan perjuangan ini...

  Buat sahabat-sahabat, Khasnya PISMP Sains Ambilan 2008,

  Terima kasih kerana menjadi teman yang setia, memahami dan menceriakan hidup ini,

  Sesungguhnya memori yang pernah kita cipta bersama akan terabadi

  di dalam sanubariku buat selama-lamanya...

 • v

  PENGHARGAAN

  Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana

  dengan kurniaan dan rahmat dariNya, akhirnya saya berjaya menyiapkan kajian ini.

  Dengan hati yang tulus ikhlas, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih

  kepada pensyarah penyelia, Dr. Hajah Nik Zaharah Bt. Nik Yaacob atas segala

  bimbingan dan tunjuk ajar yang diberi sepanjang tempoh pelaksanaan kajian ini.

  Kerjasama yang baik daripada pihak Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit,

  Kuala Terngganu amatlah dihargai. Tidak ketinggalan penghargaan buat semua

  pensyarah khususnya pensyarah Jabatan Sains IPG KDRI yang telah banyak memberikan

  bantuan dan pendapat sepanjang proses menyiapkan kajian ini.

  Penghargaan juga ditujukan kepada kedua ibubapa, adik beradik dan sahabat

  handai atas kerjasama serta sokongan padu yang diberikan. Akhir kata, sekalung terima

  kasih buat semua yang terlibat sama ada secara langsung mahupun tidak langsung dalam

  membantu menjayakan kajian tindakan ini.

 • vi

  ABSTRAK

  Subjek Sains merupakan subjek yang menuntut ketekunan murid untuk menghafal

  banyak fakta, istilah, nama-nama saintifik, melabel dan sebagainya. Satu kaedah yang

  sesuai dan menepati citarasa murid masa kini perlu dicari agar aktiviti pengajaran dan

  pembelajaran (P&P) yang dikendalikan oleh guru Sains akan mencapai kepuasan dan

  memberi kesan yang maksimum. Menyedari akan hakikat bahawa kanak-kanak amat

  menggemari muzik dan nyanyian, maka pengkaji telah menjadikannya sebagai satu

  kaedah dalam menjalankan aktiviti P&P Sains. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk

  menentukan keberkesanan kaedah nyanyian dalam meningkatkan ingatan murid Tahun 5

  bagi tajuk Kitaran Air. Reka bentuk kajian adalah secara kualitatif dan kuantitatif. Seramai 10 orang murid Tahun 5 Bestari dari Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit

  telah dipilih sebagai responden kajian ini. Instrumen yang digunakan ialah Ujian Pra dan

  Ujian Pasca, pemerhatian serta soal selidik. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan

  pada nilai min ujian iaitu dari 32.0 kepada 51.0. Berdasarkan analisis borang pemerhatian

  dan soal selidik, penggunaan kaedah nyanyian dalam P&P Sains berupaya meningkatkan

  minat murid untuk belajar serta dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang

  menyeronokkan. Keputusan kajian ini membuktikan bahawa penggunaan kaedah

  nyanyian berjaya membantu murid mengingat proses Kitaran Air.

  Kata kunci: Keberkesanan, Kaedah, Nyanyian, Meningkatkan, Ingatan.

 • vii

  ABSTRACT

  Science is the subject which demanded pupils diligence to memorize lot of facts, terms, scientific names, labelling and so on. Due to this, a method that is suitable and fulfil

  pupils interest needs to be applied so that teaching and learning (T&L) process that conducted by Science teacher will going to reach satisfaction and giving maximum

  effect. Realizing the fact that children really like music and song, researcher have choose

  singing method to be carry out in the Science T&L process. The aim for this research is

  to determine the effectivenss of singing method to enhance Year 5 pupils memorization for the topic Water Cycle. The research design that been used is qualitative and quantitative method. Respondents of this research involved 10 pupils of Year 5 Bestari

  from Sekolah Kebangsaan Darat Batu Rakit . Pre-test and post-test, observation and

  questionnaire have been used as the instruments for this research. The analysis of data

  showed that the value of mean marks increased from 32.0 to 51.0. Data from the

  observation and questionnaire showed that the using of singing method in Science T&L

  process is able to increase pupil interest and can provide enjoyable and entertaining learning environment. This research proves that singing method is really works to help

  pupils in memorizing Water Cycle process.

  Key words: Effectiveness, Singing, Method, Enhance, Memorization.

 • viii

  KANDUNGAN

  Muka Surat

  PENGESAHAN PENYELIA ii

  HALAMAN PENGAKUAN iii

  DEDIKASI iv

  PENGHARGAAN v

  ABSTRAK vi

  ABSTRACT vii

  KANDUNGAN viii

  SENARAI JADUAL xi

  SENARAI RAJAH

  SENARAI LAMPIRAN

  xii

  xiii

  1.0 PENDAHULUAN

  1.1 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Lalu 1

  1.2 Sorotan Literatur 4

 • ix

  2.0 FOKUS KAJIAN / ISU KEPRIHATINAN

  2.1 Tinjauan Masalah 11

  2.2 Analisis Tinjauan Masalah 12

  3.0 OBJEKTIF KAJIAN / SOALAN KAJIAN

  3.1 Objektif Kajian

  3.2 Soalan Kajian

  3.3 Kepentingan Kajian

  3.4 Definisis Operational / Istilah

  3.5 Batasan Kajian

  19

  19

  20

  20

  23

  4.0 KUMPULAN SASARAN

  4.1 Latar Belakang Sekolah

  4.2 Latar Belakang Murid

  24

  24

  5.0 PELAKSANAAN TINDAKAN

  5.1 Prosedur Tindakan

  5.2 Prosedur Pengumpulan Data

  25

  31

 • x

  6.0 ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 35

  7.0 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 54

  8.0 CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA 59

  RUJUKAN 60

  LAMPIRAN 63

 • xi

  SENARAI JADUAL

  Jadual Muka Surat

  1 Analisis Keputusan Lembaran Kerja Murid

  13

  2 Catatan Bebas Berdasarkan Pemerhatian

  15

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Analisis Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan)

  Gred Dan Markah Ujian

  Perbandingan Gred Markah Bagi Kumpulan Rawatan

  dan Kumpulan Kawalan

  Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pasca Bagi Kumpulan

  Rawatan dan Kumpulan Kawalan

  Perbandingan Nilai Min Ujian Bagi Kumpulan Rawatan

  dan Kumpulan Kawalan

  Tema dan Aspek Yang Diperhatikan Di Dalam

  Pemerhatian

  Kekerapan Tingkah Laku Murid Bagi Kumpulan

  Rawatan dan Kumpulan Kawalan

  Analisis Borang Soal Selidik

  17

  36

  36

  39

  43

  45

  46

  50

 • xii

  SENARAI RAJAH

  Rajah Muka Surat

  1 Gelung Kajian Tindakan Kemmis & McTaggart (1988)

  25

  2 Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan

  Rawatan

  37

  3

  4

  5

  6

  7

  Graf Perbandingan Gred Markah Ujian Bagi Kumpulan

  Kawalan

  Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca

  Bagi Kumpulan Rawatan

  Graf Perbandingan Markah Ujian Pra dan Ujian Pasca

  Bagi Kumpulan Kawalan

  Graf Peratusan Tingkah Laku Murid Mengikut Tema

  Graf Perbandingan Min Item Soal Selidik Bagi

  Kumpulan Rawatan dan Kumpulan Kawalan

  37

  40

  40

  47

  51

 • xiii

  SENARAI LAMPIRAN

  Lampiran Muka Surat

  A Lembaran Kerja

  63

  B Borang Pemerhatian (Catatan Bebas)

  64

  C

  D

  E

  F

  G

  H

  Borang Soal Selidik (Sebelum Tindakan)

  Lirik Lagu Kitaran Air

  Ujian Pra

  Ujian Pasca

  Borang Pemerhatian

  Borang Soal Selidik

  65

  66

  67

  70

  73

  74

 • 1

  1.0 PENDAHULUAN

  Bahagian ini mengu