scenariusz spektaklu

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of scenariusz spektaklu

 • 1

  Akademia Modego Filozofa 2011

  Wydzia Filozofii Chrzecijaskiej UKSW

  w Warszawie

  Scenariusz

  Zo na awie oskaronych

  Autorzy tekstu:

  Adrian Anczarski

  Maciej Baa

  Konrad Czopek

  ucja Dubrawska

  Ania Lorek-Maciejuk

  Sonia Ruszkowska

  Dorota Zapisek

 • 2

  PROKURATOR: Wysoki Sdzie, awo przysigych; nim przedstawi rezultat

  ledztwa winien jestem Pastwu wyjanienie. Powsta bowiem swego rodzaju

  precedens. Wpyno do mnie zawiadomienie o popenieniu przestpstwa.

  Rozpoczto procedur sprawdzajc. Z uwagi na fakt, i prokuratura nie

  dysponuje danymi osobowymi podejrzanego ani te adresem staego

  zameldowania a jedynie rysopisem, rozesano list goczy, waciwie wszdzie,

  kady jest potencjalnym podejrzanym. Takiego przypadku prokuratura jeszcze

  nie miaa. Oskarony moe ukrywa si pod postaci kadego z nas. Nie ma

  osoby, ktra mona by wykluczy z krgu podejrze..

  Wysoki Sdzie, awo Przysigych, posta, z ktr mamy do czynienia wymaga

  szczeglnej uwagi, czujnoci i ostronoci. Nasz podejrzany jest mistrzem

  pozoru. Jak zostao wczeniej wspomniane, potrafi si doskonale maskowa.

  Zmienia nie tylko swj wizerunek, lecz take metody dziaania. W codziennoci

  kryje si za drobnymi sprawami: kamstewkiem, uszczypliwoci, niczym

  nieuzasadnion niechci wobec kogo. Przybiera rne maski, ktre mona

  by okreli jednym mianem: przecitno. Czy przeraa nas przecitno?

  Nasz podejrzany przyczaja si w przecitnoci, pozornej banalnoci. Ale

  Wysoki Sdzie, w rzeczywistoci jest mionikiem dzie wielkich o

  nieprzecitnym rozmachu, wrcz poraajcych. I mamy przypuszczenia, e nie

  dziaa sam. Istniej dowody na to, e ma powizania. Midzy innymi z

  nienawici, dz panowania nad innymi a take z cierpieniem i mierci.

  Chtnie wsppracuje z nieszczciem, adoruje rozpacz. Czsto dziaa dla cile

  okrelonego celu, precyzyjnie, metodycznie, perfekcyjnie, zadaje sobie wiele

  trudu by zrealizowa swoje zamierzenia. Czasem sprawia wraenia cakowitej

  niepoczytalnoci, dziaa na olep, w sposb niczym nieuzasadniony, wrcz

  bezinteresowny, niczym szaleniec.

 • 3

  Wyniki wstpnego ledztwa pozawalaj nam sdzi, e mamy do czynienia z

  postaci wyjtkowo niebezpieczn.

  Wysoki Sdzie, wnosz o otwarcie przewodu sdowego i rozpoczcie procesu.

  Ostrzegam, e oskarony jest wyjtkowo przebiegy; bdzie nam si wydawao,

  e to nie jego wina, wszak by gdzie indziej, i zarazem, e ju tu jest, e

  zawsze tu by. Powierzam ocenie Wysokiego Sdu i awy Przysigych t

  straszn posta, ktra chce nas przekona, e jej nie ma. Niech Sd oceni, czy

  podejrzany jest, czy nie jest winny zarzucanych mu czynw.

 • 4

  A. SCHOPENHAUER

  SD: Na pierwszego wiadka oskarenia powouj A. Schopenchauera.

  Prezentacja

  SD: Udzielam gosu pani prokurator.

  PROKURATOR: Dzikuj Wysoki Sdzie. Kiedy i w jakich okolicznociach

  wiadek spotka oskaronego?

  SCHOPENHAUER: Spotykam go nieustannie, wszdzie. Jest wszechobecny.

  PROKURATOR: To art? Prosz, by wiadek by bardziej precyzyjny.

  SCHOPENHAUER: Wysoki Sdzie, to nie art. Wszyscy widzimy, e suma

  cierpie i za na wiecie nieskoczenie przekracza sum dobra. wiat jest zy i

  do tego cakowicie pozbawiony sensu. Brak w nim jakiegokolwiek adu. Moe z

  wyjtkiem dziaa na zasadzie przyczyna skutek. Moe to jest przykad

  jakiego tam adu, ale reszta. Reszta, to po prostu samo zo. Wbrew

  bzdurom wygaszanym przez jaki idealistw nie ma adnego nadrzdnego

  sensu, ktry rzdzi wiatem i histori. wiat to kosmiczny chaos przeniknity

  cierpieniem, przymusem i zem.

  PROKURATOR: W czym wiadek upatruje przyczyny takiego stanu rzeczy?

  SCHOPENHAUER: W naturze rzeczywistoci.

  PROKURATOR: Prosz o dokadne wyjanienie co wiadek ma na myli.

 • 5

  SCHOPENHAUER: Dobrze, zatem po kolei: rzeczywisto, czyli wiat, ktry

  nas otacza, wiat naszego dowiadczenia jest wiatem zjawiskowym. Np. ta

  awka naley do wiata moich umysowych przedstawie.

  ADWOKAT: Sprzeciw. Wysoki Sdzie, wiadek nie odpowiada na pytania. Co

  natura rzeczywistoci i awka maja wsplnego ze zem?

  SD: Oddalam sprzeciw, prosz wiadka o bardziej zwize i precyzyjne

  odpowiedzi.

  SCHOPENHAUER: Wysoki Sdzie, wiele lat powiciem badaniu tajemnicy

  rzeczywistoci. Spraw tej rangi nie wyjania si jednym zdaniem. Prosz o

  cierpliwo.

  To co nazywam zjawiskiem to widzialna stron rzeczywistoci. Ale pod tym

  pozorem widzialnoci kryje si inna rzeczywisto, ta prawdziwa, ktr ja

  nazywam. wiat to nie przedmioty, awki, lasy. wiat to wola.

  PROKURATOR: Dlaczego wola? Co Pan opowiada? Wola jest tylko w

  czowieku. Mam teraz wol suchania Pana. Ale cay wiat jest wol? Chyba

  Pan przesadza.

  SCHOPENHAUER: Kada rzecz, ktra istnieje robi wszystko by utrzyma

  swe istnienie. wiat, zwierzta, roliny, czowiek. Istniej, bo chc za wszelk

  cen istnie. Oczywicie kosztem innych. Dlatego wiat jest peen konfliktu,

  nienawici, dzy panowania nad innymi, cierpienia. Zo jest konsekwencj

  istnienia woli. Chcemy istnie, za wszelk cen, po trupach, i dlatego

  cierpimy. Cay wiat cierpi

 • 6

  PROKURATOR: Czy to znaczy, e oskarony, zwany Zem, nie jest winny?

  SCHOPENHAUER: To znaczy tylko tyle, e nie mona go wyeliminowa.

  Mona prbowa uly cierpieniom, minimalizowa je. Ale charakteru wiata i

  ludzkiego ycia nie zdoamy zmieni. Niestety moje wnioski s pesymistyczne:

  zo jest nieprzezwycialne i wszechobecne.

  PROKURATOR: Dzikuj, nie mam wicej pyta.

 • 7

  G. W. LEIBNIZ

  SD : Wzywam na wiadka obrony Gottfrieda Wilhelma Leibniza.

  Prezentacja

  SD: Oddaj gos obronie.

  ADWOKAT: Dzikuj Wysoki Sdzie. W jakich okolicznociach zetkn si

  Pan ze zem?

  LEIBNIZ: Nie, zem, to nie. Nie przesadzajmy. Raczej z pewn

  niedoskonaoci, jaka daje si zaobserwowa w wiecie. Zo, jak dla mnie, to

  zbyt mocne sowo.

  ADWOKAT: Co wiadek ma na myli mwic o niedoskonaoci.

  LEIBNIZ: Zacznijmy od pocztku. To, co jest stworzone przez doskonaego

  Boga nie moe by tak samo doskonae, bo gdyby byo doskonae, to niczym by

  si nie rnio od Boga. A wiat Bogiem nie jest. Zgadza si Pan?

  ADWOKAT: Chyba tak..

  LEIBNIZ: Jeli wiat Bogiem nie jest, to musi by mniej doskonay ni On,

  czyli mam pierwotna niedoskonao. wiat nie jest doskonay, bo inny by nie

  moe.

  ADWOKAT: A to niedoskonao nie jest zem?

 • 8

  LEIBNIZ: Ju mwiem, za mocne sowo, moe to i zo, ale wol mwi

  niedoskonao czy brak dobra. Z natury jestem optymist.

  ADWOKAT: Niewiele nam to jednak wyjania. Obserwujemy cierpienie,

  jakiego ludzie doznaj, zo jakie czyni innym, czy to te malutka pierwotna

  niedoskonao?

  LEIBNIZ: Twierdze uparcie, e w pewnym sensie tak. Cierpienia fizyczne,

  katastrofy, kataklizmy, to dziaania praw natury, ktrej jestemy czci, a ktra

  nie jest Bogiem, wic jest niedoskonaa. A zo czynione innym, tzw. zo moralne

  a to z kolei skutek naszej niedoskonaej. W kocu te nie moemy rwna si

  z doskonaoci Boga.

  ADWOKAT: Kto zatem odpowiada za zo? Skoro Bg jest stwrc wiata i

  stworzy go wanie takim czy nie on odpowiada za konsekwencje swego

  nieudanego dziea? Czyli winien jest Bg!

  LEIBNIZ: W adnym razie. Czy oczekuje Pan, e Bg zawiesi prawa natury

  dla naszej przyjemnoci, bdzie nieustannie czyni cuda by ludzie przestali

  czyni sobie wzajemnie zo? Bg nie zmienia dla naszego widzimisi praw

  natury, regu logiki, matematyki czy przykaza moralnych. Da nam woln

  wol. Mamy wybr.

  Prosz sobie wyobrazi, e Stwrca zaprogramowa wiat tak by wszyscy byli

  zdolni tylko do czynienia dobra. Czy byby to nadal dobry wiat? Czy nie

  nazywamy dobrymi uczynkw pyncych z wolnej woli a nie pod przymusem?

  wiat, w ktrym yjemy jest najlepszym z moliwych wiatw, jaki mg

  stworzy Bg. Nasze cierpienia i bl, ktrych jestem take wiadom s czci

  tego wiata. Niedoskonaego, i owczym, nie przecz temu, ale i tak najlepszego

  z moliwych.

 • 9

  ADWOKAT: Czy wiat byby gorszy gdyby byo w nim mniej cierpienia?

  LEIBNIZ: To jest le postawione pytanie. Ostateczny bilans tylko Bogu jest

  znany. Trzeba ufa Boskim planom.

  ADWOKAT: A zatem oskarony nie jest winny?

  LEIBNIZ: W jaki sposb moe by winny skoro jest tylko konieczn

  niedoskonaoci tego wiata, ktry nie jest Bogiem

  ADWOKAT: Dzikuj, nie mam wicej pyta.

 • 10

  I. KANT

  SD: W takim razie wzywam kolejnego wiadka oskarenia: Immanuela Kanta.

  Prezentacja

  SD: Co wiadek ma do zakomunikowania Wysokiemu Sdowi na temat winy

  oskaronego?

  KANT: Wysoki Sdzie, twierdz, i mam dowody na to, e czowiek posiada

  naturaln skonno do za.

  PROKURATOR: Na czym polega ta skonno i jakiego rodzaju dowodami

  dysponuje wiadek. adne dowody rzeczowe nie zostay zawczasu

  przedstawione Wysokiemu Sdowi.

  KANT: Ach, te dowody rzeczowe! Dowody, ktrymi ja dysponuje to dowody

  oparte na ludzkim rozumie! Wszystko, o czym bd mwi, wynika z rozumu i

  na drodze rozumowej moe by potwierdzone. A kady czowiek, w co wierz,

  dysponuje rozumem, dowody rzeczowe s tu zbdne. Wystarczy nauczy si

  posugiwa wasnym rozumem

  SD: Niech wiadek nie posuwa si za daleko, aby nie zosta oskarony o

  obraz Wysokiego Sdu! Prosz mwi, na czym polega skonno ludzka do

  czynienia za.

  KANT: Skonno do za jest wrodzona i ma trzy stopnie. Po pierwsze, jest

  saboci ludzkiego serca w przestrzega