of 40 /40
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, 05.03.2016. Broj: 3/16 Godina: X IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sandi Čuka Izlazi po potrebi WEB: www.vrsar.hr

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

SLUŽBENE NOVINE

OPĆINE VRSAR

Vrsar, 05.03.2016. Broj: 3/16 Godina: X

IZDAVAČ: Općina Vrsar

UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar

ODGOVORNI UREDNIK: Sandi Čuka

Izlazi po potrebi

WEB: www.vrsar.hr

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

OPĆINA VRSAR

I. Općinsko vijeće

1. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu i projekcije

za 2017. i 2018. godinu ...................................................................................... 32

2. Izmjene i dopune programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti,

očuvanu i unapređenju zdravlja za 2016. godinu ................................................ 53

3. Odluka o prijavi na Javni poziv u sklopu Programa suradnje Interreg V-A

Slovenija- Hrvatska za razdoblje 2014.-2020. .................................................... 57

4. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz

proračuna Općine Vrsar ...................................................................................... 58

5. Odluka o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja

na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar ................ 60

6. Odluka o prihvaćanju najpovoljnije ponude za vršenje radova održavanja

javne rasvjete ....................................................................................................... 63

7. Zaključak o kupnji nekretnine ............................................................................. 64

8. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

Općine Vrsar za 2015. godinu ............................................................................. 65

II. Općinski načelnik

6. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za 2015.

godinu .................................................................................................................. 66

7. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o korištenju javnih površina

za postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji,

pokretnih ili montažnih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga ...... 67

8. Izmjene i dopune plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja

radnog odnosa u Općini Vrsar za 2016. Godinu ................................................. 68

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 32

I. Općinsko vijeće

1.

REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA VRSAR

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/15-01/ 0043

URBROJ: 2167/02-02-01-01-21-16-0019

Vrsar, 04.03.2016.

Temeljem odredbi članka 37. i 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka

41. i 89. Statuta Općine Vrsar (Službene novine Općine Vrsar, br. 2/13), Općinsko vijeće

Općine Vrsar na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VRSAR

ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Vrsar za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. godinu („Službene

novine Općine Vrsar“, br. 9/15), u članku 1. mijenja se: A. Račun prihoda i rashoda, B. Račun

zaduživanja/financiranja i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLAN

2016

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

Prihodi poslovanja 30.126.000 0 30.126.000

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.735.000 0 3.735.000

Rashodi poslovanja 22.777.500 0 22.777.500

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 11.042.500 0 11.042.500

RAZLIKA - MANJAK 41.000 0 41.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Izdaci za financijske imovinu i zaduživanja 0 0 0

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.450.000 0 4.450.000

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -4.450.000 0 -4.450.000

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 33

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 4.409.000 0 4.409.000

VIŠAK/MANJAK + NETO

ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA

SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

0 0 0

REKAPITULACIJA PLAN

2016

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

UKUPNI PRIHODI 33.861.000 0 33.861.000

PRIMICI OD FINANCIJSKE IM. I ZADUŽIVANJA 0 0 0

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 4.409.000 0 4.409.000

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA 38.270.000 0 38.270.000

UKUPNI RASHODI 33.820.000 0 33.820.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IM. I OTPLATE ZAJMOVA 4.450.000 0 4.450.000

UKUPNO RASPOREĐENA SREDSTVA 38.270.000 0 38.270.000

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda

mijenjaju se kako slijedi:

KONT

O VRSTA PRIHODA / RASHODA

PLAN

2016

POVEĆANJE

/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

30.126.00

0 0

30.126.00

0

61 Prihodi od poreza 8.920.000 0 8.920.000

611 Porez i prirez na dohodak 3.750.000 0 3.750.000

613 Porezi na imovinu 4.070.000 0 4.070.000

614 Porezi na robu i usluge 1.100.000 0 1.100.000

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg

proračuna 4.194.900 71.000 4.265.900

633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.934.200 -1.010.000 924.200

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0 1.081.000 1.081.000

635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 427.900 0 427.900

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im

nije nadležan 1.255.300 0 1.255.300

638

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU

sredstava 577.500 0 577.500

64 Prihodi od imovine 8.028.900 500 8.029.400

641 Prihodi od financijske imovine 134.000 500 134.500

642 Prihodi od nefinancijske imovine 7.894.900 0 7.894.900

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,

pristojbi po posebnim propisima i naknada 8.729.200 -91.500 8.637.700

651 Upravne i administrativne pristojbe 1.491.000 0 1.491.000

652 Prihodi po posebnim propisima 2.193.200 -91.500 2.101.700

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 34

653 Komunalni doprinosi i naknade 5.045.000 0 5.045.000

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih

usluga i prihodi od donacija 100.000 20.000 120.000

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg

proračuna 100.000 20.000 120.000

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 153.000 0 153.000

681 Kazne i upravne mjere 20.000 0 20.000

683 Ostali prihodi 133.000 0 133.000

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3.735.000 0 3.735.000

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne

imovine 3.200.000 0 3.200.000

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih

bogatstava 3.200.000 0 3.200.000

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 535.000 0 535.000

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 535.000 0 535.000

3 Rashodi poslovanja

22.777.50

0 0

22.777.50

0

31 Rashodi za zaposlene 7.206.200 0 7.206.200

311 Plaće (Bruto) 5.560.000 0 5.560.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 687.000 0 687.000

313 Doprinosi na plaće 959.200 0 959.200

32 Materijalni rashodi

10.581.10

0 0

10.581.10

0

321 Naknade troškova zaposlenima 286.500 0 286.500

322 Rashodi za materijal i energiju 1.667.700 0 1.667.700

323 Rashodi za usluge 7.183.200 0 7.183.200

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 71.000 0 71.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.372.700 0 1.372.700

34 Financijski rashodi 38.500 0 38.500

343 Ostali financijski rashodi 38.500 0 38.500

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.985.500 27.200 2.012.700

363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000 0 50.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1.935.500 27.200 1.962.700

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 1.313.700 0 1.313.700

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.313.700 0 1.313.700

38 Ostali rashodi 1.652.500 -27.200 1.625.300

381 Tekuće donacije 1.402.500 -27.200 1.375.300

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000 0 10.000

386 Kapitalne pomoći 240.000 0 240.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

11.042.50

0 0

11.042.50

0

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 500.000 0 500.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000 0 500.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.992.500 0 7.992.500

421 Građevinski objekti 4.160.000 0 4.160.000

422 Postrojenja i oprema 610.000 0 610.000

423 Prijevozna sredstva 20.000 0 20.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.202.500 0 3.202.500

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 2.550.000 0 2.550.000

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 35

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.550.000 0 2.550.000

KONT

O VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA

PLAN

2016

POVEĆANJE

/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

4.450.00

0 0

4.450.00

0

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici

4.450.00

0 0

4.450.00

0

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru

4.450.00

0 0

4.450.00

0

KONTO VIŠAK / MANJAK PRIHODA PLAN

2016

POVEĆANJE/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I

REZERVIRANJA)

9 Vlastiti izvori 4.409.000 0 4.409.000

92 Rezultat poslovanja 4.409.000 0 4.409.000

922 Višak/manjak prihoda 4.409.000 0 4.409.000

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u iznosu od 38.270.000 kn raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u

Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN

2016

POVEĆANJE

/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

UKUPNO RASHODI / IZDACI

38.270.00

0 0

38.270.00

0

Lokacijska klasifikacija : 1 18 516 Općina Vrsar

Razdjel 100-PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 967.000 0 967.000

Glava 01-PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 967.000 0 967.000

Program 1001-PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 932.000 0 932.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A100101-Redovna djelatnost predstavničkih i izvršnih

tijela 666.000 0 666.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 666.000 0 666.000

31 Rashodi za zaposlene 270.000 0 270.000

311 Plaće (Bruto) 230.000 0 230.000

313 Doprinosi na plaće 40.000 0 40.000

32 Materijalni rashodi 336.000 0 336.000

321 Naknade troškova zaposlenima 10.000 0 10.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 326.000 0 326.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000 5.000 35.000

363 Pomoći unutar općeg proračuna 30.000 0 30.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 5.000 5000

38 Ostali rashodi 30.000 -5.000 25.000

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 36

381 Tekuće donacije 30.000 -5.000 25.000

Aktivnost A100102-Političke stranke 24.000 0 24.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 24.000 0 24.000

38 Ostali rashodi 24.000 0 24.000

381 Tekuće donacije 24.000 0 24.000

Aktivnost A100103-Savjet mladih 5.000 0 5.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 5.000 0 5.000

32 Materijalni rashodi 5.000 0 5.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 5.000

Aktivnost A100104-Informiranje 77.000 0 77.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 77.000 0 77.000

32 Materijalni rashodi 77.000 0 77.000

323 Rashodi za usluge 77.000 0 77.000

Aktivnost A100105-Tekuća zaliha proračuna 50.000 0 50.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 50.000 0 50.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 25.000 0 25.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 25.000 0 25.000

38 Ostali rashodi 25.000 0 25.000

381 Tekuće donacije 25.000 0 25.000

Aktivnost A100106-Suradnja s drugim gradoivm i općinama i

međunarodna suradnja 60.000 0 60.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 60.000 0 60.000

32 Materijalni rashodi 60.000 0 60.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000 0 60.000

Aktivnost A100107-Obilježavanje proslave Sv.Martina 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 20.000 0 20.000

32 Materijalni rashodi 20.000 0 20.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000

Aktivnost A100108-Obilježavanje proslave Praznika rada 15.000 0 15.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 15.000 0 15.000

32 Materijalni rashodi 15.000 0 15.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 0 15.000

Aktivnost A100109-Obilježavanje ostalih proslava i

manifestacija 15.000 0 15.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 15.000 0 15.000

32 Materijalni rashodi 15.000 0 15.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 0 15.000

Aktivnost A100110 Izbori 0 0 0

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 0 0 0

32 Materijalni rashodi 0 0 0

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 37

38 Ostali rashodi 0 0 0

Program 1002-MJESNA SAMOUPRAVA 35.000 0 35.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A100201-Redovna djelatnost mjesne samouprave 35.000 0 35.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

0

3 Rashodi poslovanja 35.000 0 35.000

32 Materijalni rashodi 35.000 0 35.000

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 0 10.000

323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 0 15.000

Razdjel 200-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

37.303.00

0 0

37.303.00

0

Glava 02-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

31.988.00

0 0

31.988.00

0

Program 2001-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 4.040.800 0 4.040.800

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A200101-Redovna djelatnost javne uprave i

administracije 3.845.800 0 3.845.800

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 3.845.800 0 3.845.800

31 Rashodi za zaposlene 2.981.000 0 2.981.000

311 Plaće (Bruto) 2.200.000 0 2.200.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000 0 400.000

313 Doprinosi na plaće 381.000 0 381.000

32 Materijalni rashodi 831.800 0 831.800

321 Naknade troškova zaposlenima 100.000 0 100.000

322 Rashodi za materijal i energiju 138.000 0 138.000

323 Rashodi za usluge 464.000 0 464.000

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.500 0 35.500

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 94.300 0 94.300

34 Financijski rashodi 33.000 0 33.000

343 Ostali financijski rashodi 33.000 0 33.000

Kapitalni projekt K200102-Nabava opreme 195.000 195.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000 0 195.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 195.000 0 195.000

422 Postrojenja i oprema 130.000 0 130.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 65.000 0 65.000

Program 2002-UPRAVLJANJE IMOVINOM 2.260.000 0 2.260.000

Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene

Aktivnost A200201-Redovno korištenje imovine i upravljanje

imovinom 1.290.000 0 1.290.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 1.290.000 0 1.290.000

32 Materijalni rashodi 1.290.000 0 1.290.000

322 Rashodi za materijal i energiju 83.000 0 83.000

323 Rashodi za usluge 1.034.000 0 1.034.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.000 0 173.000

Aktivnost A200202-Rashodi vezani uz poslovne prostore 210.000 0 210.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 190.000 0 190.000

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 38

32 Materijalni rashodi 190.000 0 190.000

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 0 10.000

323 Rashodi za usluge 180.000 0 180.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 0 20.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0 20.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000 0 20.000

Kapitalni projekt K200205-Kupnja zemljišta 500.000 0 500.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000 0 500.000

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 500.000 0 500.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000 0 500.000

Kapitalni projekt K200206-Uređenje općinskih objekata 250.000 0 250.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000 0 250.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 0 50.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 0 50.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000 0 200.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000 0 200.000

Tekući projekt T200203-Naknada šteta 10.000 0 10.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000

38 Ostali rashodi 10.000 0 10.000

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000 0 10.000

Program 2003-JAČANJE GOSPODARSTVA 118.500 0 118.500

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A200301-Poticanje razvoja gospodarstva 10.000 0 10.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000

32 Materijalni rashodi 10.000 0 10.000

323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000

Aktivnost A200302-Sufinancranje rada subjekata gospodarske

djelatnosti 53.000 0 53.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 53.000 0 53.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 18.000 18.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 0 18.000 18.000

38 Ostali rashodi 53.000 -18.000 35.000

381 Tekuće donacije 53.000 -18.000 35.000

Aktivnost A200304-Lokalne akcijske grupe (LAG) 35.500 0 35.500

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 35.500 0 35.500

32 Materijalni rashodi 35.500 0 35.500

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.500 0 35.500

Kapitalni projekt K200303-Razvoj infrastrukture

širokopojasnog pristupa 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 20.000 0 20.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000 0 20.000

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000 0 20.000

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 39

Program 2004-EUROPSKE INTEGRACIJE, PROGRAMI I

FONDOVI 450.000 0 450.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A200401-Priprema projekata, pričuva za programe 450.000 0 450.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 450.000 0 450.000

32 Materijalni rashodi 450.000 0 450.000

323 Rashodi za usluge 100.000 0 100.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000 0 350.000

Program 2101-JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM

ODGOJU 160.000 0 160.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A210102-Dječji vrtić Paperino 160.000 0 160.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 160.000 0 160.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 160.000 0 160.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 160.000 0 160.000

Program 2201-JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU 1.494.000 0 1.494.000

Izvor: Opći prihodi i primici, pomoći

Aktivnost A220101-OŠ Vrsar 379.000 0 379.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 379.000 0 379.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 379.000 0 379.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 379.000 0 379.000

Aktivnost A220102-Umjetnička škola 219.000 0 219.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 219.000 0 219.000

32 Materijalni rashodi 78.000 0 78.000

322 Rashodi za materijal i energiju 56.000 0 56.000

323 Rashodi za usluge 22.000 0 22.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 141.000 0 141.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 141.000 0 141.000

Aktivnost A220103-Stipendije 720.000 0 720.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 720.000 0 720.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 720.000 0 720.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 720.000 0 720.000

Aktivnost A220104-Sufinanciranje troškova obrazovanja 168.000 0 168.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 168.000 0 168.000

32 Materijalni rashodi 76.000 0 76.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 76.000 0 76.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 92.000 0 92.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 92.000 0 92.000

Aktivnost A220105-Sufinanciranje rada ustanova i udruga u

obrazovanju 8.000 0 8.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 8.000 0 8.000

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 40

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 3.500 0 3.500

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3.500 0 3.500

38 Ostali rashodi 4.500 0 4.500

381 Tekuće donacije 4.500 0 4.500

Program 2301-JAVNE POTREBE U KULTURI 446.000 0 446.000

Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene

Aktivnost A230101-Park skulptura Dušan Džamonja 94.000 0 94.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 94.000 0 94.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 94.000 0 94.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 94.000 0 94.000

Aktivnost A230102-Međunarodna studentska kiparska škola

Montraker 177.000 0 177.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 177.000 0 177.000

32 Materijalni rashodi 17.000 0 17.000

323 Rashodi za usluge 4.000 0 4.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000 0 13.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 160.000 0 160.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 160.000 0 160.000

Aktivnost A230103-Sufinanciranje rada ustanova i udruga u

kulturi 95.000 0 95.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 95.000 0 95.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000 0 10.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000 0 10.000

38 Ostali rashodi 85.000 0 85.000

381 Tekuće donacije 85.000 0 85.000

Aktivnost A230104-Zaštita i promocija kulturne baštine 80.000 0 80.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 80.000 0 80.000

32 Materijalni rashodi 80.000 0 80.000

323 Rashodi za usluge 80.000 0 80.000

Program 2302-ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 1.533.000 0 1.533.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, pomoći, prihodi za posebne

namjene

Kapitalni projekt K230201-Revitalizacija kompleksa Sv. Mihovil

u Kloštru 979.000 0 979.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 571.500 0 571.500

32 Materijalni rashodi 571.500 0 571.500

323 Rashodi za usluge 571.500 0 571.500

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 407.500 0 407.500

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 407.500 0 407.500

426 Nematerijalna proizvedena imovina 407.500 0 407.500

Kapitalni projekt K230202-Kompleks Sv.Marija od mora 66.000 0 66.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 66.000 0 66.000

32 Materijalni rashodi 66.000 0 66.000

323 Rashodi za usluge 66.000 0 66.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 41

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Kapitalni projekt K230203-Arheološki lokalitet Monte Ricco 83.000 0 83.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 83.000 0 83.000

32 Materijalni rashodi 0 0 0

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 83.000 0 83.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 83.000 0 83.000

Kapitalni projekt K230204-Revitalizacija sjeveroistočne kule 405.000 0 405.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 405.000 0 405.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 0 30.000

422 Postrojenja i oprema 30.000 0 30.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 375.000 0 375.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 375.000 0 375.000

Program 2401-JAVNE POTREBE U SPORTU I REKREACIJI 610.000 0 610.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A240101-Poticanje sportsko - rekreativnih aktivnosti i

rada sportskih udruga 610.000 0 610.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 610.000 0 610.000

38 Ostali rashodi 610.000 0 610.000

381 Tekuće donacije 610.000 0 610.000

Program 2501-JAVNE POTREBE U SOCIJALI 499.700 0 499.700

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A250101-Savjetovanje 23.000 0 23.000

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 23.000 0 23.000

32 Materijalni rashodi 23.000 0 23.000

323 Rashodi za usluge 23.000 0 23.000

Aktivnost A250102-Naknade troškova stanovanja 95.700 0 95.700

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 95.700 0 95.700

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 95.700 0 95.700

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 95.700 0 95.700

Aktivnost A250103-Jednokratne naknade za novorođenče 65.000 0 65.000

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 65.000 0 65.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 65.000 0 65.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 65.000 0 65.000

Aktivnost A250104-Pomoć umirovljenicima 125.000 0 125.000

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 125.000 0 125.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 125.000 0 125.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 125.000 0 125.000

Aktivnost A250106-Troškovi boravka u vrtiću i jaslicama 35.000 0 35.000

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 35.000 0 35.000

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 42

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 35.000 0 35.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000 0 35.000

Aktivnost A250107-Topli obrok učenika 54.000 0 54.000

Funkcijska klasifikacija: 1040-OBITELJ I DJECA

3 Rashodi poslovanja 54.000 0 54.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 54.000 0 54.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 54.000 0 54.000

Aktivnost A250108-Izvanredne pomoći 35.000 0 35.000

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 35.000 0 35.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 35.000 0 35.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 35.000 0 35.000

Aktivnost A250109-Ostale naknade iz socijalnog programa 67.000 0 67.000

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita

3 Rashodi poslovanja 67.000 0 67.000

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju

osiguranja i druge naknade 67.000 0 67.000

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 67.000 0 67.000

Program 2601-JAVNE POTREBE U ZAŠTITI, OČUVANJU I

UNAPREĐENJU ZDRAVLJA 349.000 0 349.000

Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene

Aktivnost A260101-Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti 103.000 0 103.000

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo

3 Rashodi poslovanja 103.000 0 103.000

32 Materijalni rashodi 103.000 0 103.000

323 Rashodi za usluge 103.000 0 103.000

Aktivnost A260102-Sufinanciranje rada ustanova i stručnih

osoba 161.000 4.200 165.200

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo

3 Rashodi poslovanja 161.000 4.200 165.200

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 161.000 4.200 165.200

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 161.000 4.200 165.200

Aktivnost A260103-Sufinanciranje rada udruga i programa 85.000 0 80.800

Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo

3 Rashodi poslovanja 85.000 -4.200 80.800

38 Ostali rashodi 85.000 -4.200 80.800

381 Tekuće donacije 85.000 -4.200 80.800

Program 2602-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA 222.000 0 222.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Aktivnost A260201-Sufinanciranje rada udruga i programa

civilnog društva 222.000 0 222.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 222.000 0 222.000

38 Ostali rashodi 222.000 0 222.000

381 Tekuće donacije 222.000 0 222.000

Program 2701-ODRAŽVANJE KOMUNALNE

INFRASTRUKTURE 4.310.000 0 4.310.000

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 43

Izvor: Prihodi za posebne namjene

Aktivnost A270101-Održavanje čistoće 791.000 0 791.000

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša

3 Rashodi poslovanja 791.000 0 791.000

32 Materijalni rashodi 791.000 0 791.000

323 Rashodi za usluge 791.000 0 791.000

Aktivnost A270102-Održavanje javnih površina 427.000 0 427.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 427.000 0 427.000

32 Materijalni rashodi 427.000 0 427.000

322 Rashodi za materijal i energiju 110.000 0 110.000

323 Rashodi za usluge 317.000 0 317.000

Aktivnost A270103-Održavanje zelenih površina 1.494.000 0 1.494.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 1.494.000 0 1.494.000

32 Materijalni rashodi 1.494.000 0 1.494.000

323 Rashodi za usluge 1.494.000 0 1.494.000

Aktivnost A270104-Održavanje nerazvrstanih cesta 506.000 0 506.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 506.000 0 506.000

32 Materijalni rashodi 506.000 0 506.000

323 Rashodi za usluge 506.000 0 506.000

Aktivnost A270105-Održavanje javnih plaža i otoka 366.000 0 366.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 366.000 0 366.000

32 Materijalni rashodi 366.000 0 366.000

322 Rashodi za materijal i energiju 56.000 0 56.000

323 Rashodi za usluge 310.000 0 310.000

Aktivnost A270106-Održavanje javne rasvjete 583.000 0 583.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 583.000 0 583.000

32 Materijalni rashodi 583.000 0 583.000

322 Rashodi za materijal i energiju 340.000 0 340.000

323 Rashodi za usluge 243.000 0 243.000

Aktivnost A270107-Održavanje groblja 10.000 0 10.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000

32 Materijalni rashodi 10.000 0 10.000

323 Rashodi za usluge 10.000 0 10.000

Aktivnost A270108-Održavanje objekata 123.000 0 123.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 123.000 0 123.000

32 Materijalni rashodi 123.000 0 123.000

322 Rashodi za materijal i energiju 10.000 0 10.000

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 44

323 Rashodi za usluge 113.000 0 113.000

Aktivnost A270109-Ostale komunalne potrebe 10.000 0 10.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000

32 Materijalni rashodi 10.000 0 10.000

323 Rashodi za usluge 5.000 0 5.000

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 0 5.000

Program 2801-ZBRINJAVANJE OTPADA 680.000 0 680.000

Izvor: Prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K280101-Nabava komunalnih vozila 240.000 0 240.000

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša

3 Rashodi poslovanja 240.000 0 240.000

38 Ostali rashodi 240.000 0 240.000

386 Kapitalne pomoći 240.000 0 240.000

Kapitalni projekt K280102-Sanacija odlagališta komunalnog

otpada Košambra 440.000 0 440.000

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 440.000 0 440.000

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 440.000 0 440.000

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru 440.000 0 440.000

Program 2802-NABAVA OPREME ZA DJEČJA I SPORTSKA

IGRALIŠTA 165.000 0 165.000

Izvor: Prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K280201-Opremanje igrališta 165.000 0 165.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.000 0 165.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.000 0 165.000

422 Postrojenja i oprema 165.000 0 165.000

Program 2803-GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA

PROMETNE INFRASTRUKTURE 3.473.000 0 3.473.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene

nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K280301-Prometna infrastruktura naselja

Vrsar 2.938.000 0 2.938.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 213.000 0 213.000

32 Materijalni rashodi 213.000 0 213.000

323 Rashodi za usluge 213.000 0 213.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.725.000 0 2.725.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.725.000 0 2.725.000

421 Građevinski objekti 2.725.000 0 2.725.000

Kapitalni projekt K280302-Prometna insfrastruktura ostalih

naselja 90.000 0 90.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000 0 90.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000 0 90.000

421 Građevinski objekti 90.000 0 90.000

Kapitalni projekt K280303-Rekonstrukcija javne rasvjete

naselja Vrsar 245.000 0 245.000

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 45

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000 0 245.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 245.000 0 245.000

421 Građevinski objekti 245.000 0 245.000

Kapitalni projekt K280304-Rekonstrukcija javne rasvjete ostalih

naselja 0 0 0

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Kapitalni projekt K280305-Izgradnja garažne zgrada 200.000 0 200.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 200.000 0 200.000

32 Materijalni rashodi 200.000 0 200.000

323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Program 2804-UREĐENJE ZONE MONTRAKER 1.237.000 0 1.237.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene,

pomoći

Kapitalni projekt K280401-Dokumentacija 572.000 0 572.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 572.000 0 572.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 572.000 0 572.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 572.000 0 572.000

Kapitalni projekt K280402-Uređenje plaža 665.000 0 665.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 80.000 0 80.000

32 Materijalni rashodi 80.000 0 80.000

323 Rashodi za usluge 80.000 0 80.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 585.000 0 585.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 585.000 0 585.000

421 Građevinski objekti 500.000 0 500.000

422 Postrojenja i oprema 85.000 0 85.000

Program 2805-UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE 200.000 0 200.000

Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K280501-Dokumentacija 200.000 0 200.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000 0 200.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 200.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 0 200.000

Program 2809-REKONSTRUKCIJA GRADSKE RIVE 593.000 0 593.000

Izvor: Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K280901-Dokumentacija 413.000 0 413.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 413.000 0 413.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 413.000 0 413.000

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 46

426 Nematerijalna proizvedena imovina 413.000 0 413.000

Kapitalni projekt K280903-Komunalno uređenje i opremanje

rive 180.000 0 180.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 180.000 0 180.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180.000 0 180.000

422 Postrojenja i oprema 180.000 0 180.000

Program 2810-IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE 750.000 0 750.000

Izvor:

Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K281001-Projektna dokumentacija 750.000 0 750.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000 0 750.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000 0 750.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 750.000 0 750.000

Program 2811-INFRASTRUKTURA ZONE NEON 4.010.000 0 4.010.000

Izvor: Prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K281102-Odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda 4.010.000 0 4.010.000

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.010.000 0 4.010.000

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 4.010.000 0 4.010.000

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru 4.010.000 0 4.010.000

Program 2901-ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 1.018.000 0 1.018.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, pomoći, prihodi za posebne

namjene

Aktivnost A290101-Djelatnost javnih vatrogasnih postojbi 734.000 0 734.000

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost

3 Rashodi poslovanja 734.000 0 734.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 734.000 0 734.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 734.000 0 734.000

Aktivnost A290102-Djelatnosti vatrogasnih zajednica 264.000 0 264.000

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost

3 Rashodi poslovanja 264.000 0 264.000

38 Ostali rashodi 264.000 0 264.000

381 Tekuće donacije 264.000 0 264.000

Aktivnost A290103-Ostale djelatnosti zaštite i spašavanja 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost

3 Rashodi poslovanja 20.000 0 20.000

32 Materijalni rashodi 20.000 0 20.000

322 Rashodi za materijal i energiju 20.000 0 20.000

Program 2902-ZAŠTITA OKOLIŠA 2.693.000 0 2.693.000

Izvor: Opći prihodi i primici, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Aktivnost A290209-Sufinanciranje rada ustanova i udruga

zaštite okoliša 10.000 0 10.000

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša

3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000 0 10.000

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000 0 10.000

Kapitalni projekt K290203-Energetska obnova zgrade DV Tići 1.975.000 0 1.975.000

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 47

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.975.000 0 1.975.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.975.000 0 1.975.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.975.000 0 1.975.000

Kapitalni projekt K290204-Ekološka javna rasvjeta rive 688.000 0 688.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 688.000 0 688.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 688.000 0 688.000

421 Građevinski objekti 600.000 0 600.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 88.000 0 88.000

Kapitalni projekt K290207-Kupnja električnih prijevoznih

sredstava 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 0 20.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0 20.000

423 Prijevozna sredstva 20.000 0 20.000

Kapitalni projekt K290210 Energetski učinkovita javna rasveta 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Program 3001-PROSTORNO UREĐENJE 676.000 0 676.000

Izvor: Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, donacije

Kapitalni projekt K300101-Izrada planova 637.000 0 637.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 637.000 0 637.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 637.000 0 637.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 637.000 0 637.000

Kapitalni projekt K300102-Izrada ostalih dokumenata

prostornog uređenja 39.000 0 39.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 39.000 0 39.000

32 Materijalni rashodi 39.000 0 39.000

323 Rashodi za usluge 39.000 0 39.000

Glava 03-VRTIĆI 5.315.000 0 5.315.000

PRORAČUNSKI KORISNIK RKP 24223-DJEĆJI VRTIĆ TIĆI

VRSAR 5.315.000 0 5.315.000

Program 2190-PRORAČUNSKI KORISNIK RKP: 34233 -

DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR 5.315.000 0 5.315.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, pomoći, vlastiti prihodi, prihodi po posebnim propisima,

donacije

Aktivnost A219001-Odgojno, administrativno i tehničko osoblje -

vrtić Vrsar 3.766.000 0 3.766.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 3.766.000 0 3.766.000

31 Rashodi za zaposlene 2.779.200 0 2.779.200

311 Plaće (Bruto) 2.200.000 0 2.200.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 202.000 0 202.000

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 48

313 Doprinosi na plaće 377.200 0 377.200

32 Materijalni rashodi 982.950 0 982.950

321 Naknade troškova zaposlenima 149.000 0 149.000

322 Rashodi za materijal i energiju 584.800 0 584.800

323 Rashodi za usluge 85.350 0 85.350

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 35.500 0 35.500

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 128.300 0 128.300

34 Financijski rashodi 3.850 0 3.850

343 Ostali financijski rashodi 3.850 0 3.850

Aktivnost A219002-Odgojno, administrativno i tehničko osoblje -

vrtić Funtana 1.529.000 0 1.529.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

3 Rashodi poslovanja 1.529.000 0 1.529.000

31 Rashodi za zaposlene 1.176.000 0 1.176.000

311 Plaće (Bruto) 930.000 0 930.000

312 Ostali rashodi za zaposlene 85.000 0 85.000

313 Doprinosi na plaće 161.000 0 161.000

32 Materijalni rashodi 351.350 0 351.350

321 Naknade troškova zaposlenima 27.500 0 27.500

322 Rashodi za materijal i energiju 249.900 0 249.900

323 Rashodi za usluge 32.350 0 32.350

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.600 0 41.600

34 Financijski rashodi 1.650 0 1.650

343 Ostali financijski rashodi 1.650 0 1.650

Kapitalni projekt K219003-Nabava opreme - vrtić Vrsar 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 0 20.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0 20.000

422 Postrojenja i oprema 20.000 0 20.000

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 4.

KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLAN

2016

POVEĆAN

JE/

SMANJENJE

NOVI

PLAN

2016

UKUPNO RASHODI / IZDACI 16.130.000 0 16.130.000

Razdjel 200-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.130.000 0 16.130.000

Glava 02-JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 16.130.000 0 16.130.000

Program 2001-JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 195.000 0 195.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt K200102-Nabava opreme 195.000 0 195.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 195.000 0 195.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 195.000 0 195.000

422 Postrojenja i oprema 130.000 0 130.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 65.000 0 65.000

Program 2002-UPRAVLJANJE IMOVINOM 760.000 0 760.000

Izvor: Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K200205-Kupnja zemljišta 500.000 0 500.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 49

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 500.000 0 500.000

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovine 500.000 0 500.000

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 500.000 0 500.000

Kapitalni projekt K200206-Uređenje općinskih objekata 250.000 0 250.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000 0 250.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 0 50.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000 0 50.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 200.000 0 200.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000 0 200.000

Tekući projekt T200203-Naknada šteta 10.000 0 10.000

Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge

3 Rashodi poslovanja 10.000 0 10.000

38 Ostali rashodi 10.000 0 10.000

383 Kazne, penali i naknade štete 10.000 0 10.000

Program 2003-JAČANJE GOSPODARSTVA 20.000 0 20.000

Izvor: Opći prihodi i primici

Kapitalni projekt K200303-Razvoj infrastrukture

širokopojasnog pristupa 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 20.000 0 20.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000 0 20.000

363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000 0 20.000

Program 2302-ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE 1.533.000 0 1.533.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, pomoći, prihodi za posebne

namjene

Kapitalni projekt K230201-Revitalizacija kompleksa Sv.

Mihovil u Kloštru 979.000 0 979.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 571.500 0 571.500

32 Materijalni rashodi 571.500 0 571.500

323 Rashodi za usluge 571.500 0 571.500

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 407.500 0 407.500

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 407.500 0 407.500

426 Nematerijalna proizvedena imovina 407.500 0 407.500

Kapitalni projekt K230202-Kompleks Sv.Marija od mora 66.000 0 66.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 66.000 0 66.000

32 Materijalni rashodi 66.000 0 66.000

323 Rashodi za usluge 66.000 0 66.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Kapitalni projekt K230203-Arheološki lokalitet Monte Ricco 83.000 0 83.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

3 Rashodi poslovanja 83.000 0 83.000

32 Materijalni rashodi 0 0 0

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 83.000 0 83.000

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 50

366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 83.000 0 83.000

Kapitalni projekt K230204-Revitalizacija sjeveroistočne kule 405.000 0 405.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 405.000 0 405.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 0 30.000

422 Postrojenja i oprema 30.000 0 30.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 375.000 0 375.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 375.000 0 375.000

Program 2803-GRADNJA OBJEKATA I UREĐENJA

PROMETNE INFRASTRUKTURE 3.473.000 0 3.473.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene

nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K280301-Prometna infrastruktura naselja

Vrsar 2.938.000 0 2.938.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

0

3 Rashodi poslovanja 213.000 0 213.000

32 Materijalni rashodi 213.000 0 213.000

323 Rashodi za usluge 213.000 0 213.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.725.000 0 2.725.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.725.000 0 2.725.000

421 Građevinski objekti 272.500 0 272.500

Kapitalni projekt K280302-Prometna infrastruktura ostalih

naselja 90.000 0 90.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 90.000 0 90.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000 0 90.000

421 Građevinski objekti 90.000 0 90.000

Kapitalni projekt K280303-Rekonstrukcija javne rasvjete

naselja Vrsar 245.000 0 245.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000 0 245.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 245.000 0 245.000

421 Građevinski objekti 245.000 0 245.000

Kapitalni porjekt K280304-Rekonstrukcija javne rasvjete

ostalih naselja 0 0 0

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Kapitalni projekt K280305-Izgradnja garažne zgrada 200.000 0 200.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

3 Rashodi poslovanja 200.000 0 200.000

32 Materijalni rashodi 200.000 0 200.000

323 Rashodi za usluge 200.000 0 200.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Program 2804-UREĐENJE ZONE MONTRAKER 1.237.000 0 1.237.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene,

pomoći

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 51

Kapitalni projekt K280401-Dokumentacija 572.000 0 572.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 572.000 0 572.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 572.000 0 572.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 572.000 0 572.000

Kapitalni projekt K280402-Uređenje plaža 665.000 0 665.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 80.000 0 80.000

32 Materijalni rashodi 80.000 0 80.000

323 Rashodi za usluge 80.000 0 80.000

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 585.000 0 585.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 585.000 0 585.000

421 Građevinski objekti 500.000 0 500.000

422 Postrojenja i oprema 85.000 0 85.000

Program 2805-UREĐENJE STAROGRADSKE JEZGRE 200.000 0 200.000

Izvor: Opći prihodi i primici, Prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K280501-Dokumentacija 200.000 0 200.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000 0 200.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 200.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000 0 200.000

Program 2809-REKONSTRUKCIJA GRADSKE RIVE 593.000 0 593.000

Izvor:

Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K280901-Dokumentacija 413.000 0 413.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 413.000 0 413.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 413.000 0 413.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 413.000 0 413.000

Kapitalni projekt K280903-Komunalno uređenje i opremanje

rive 180.000 0 180.000

Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 180.000 0 180.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180.000 0 180.000

422 Postrojenja i oprema 180.000 0 180.000

Program 2810-IZGRADNJA SPORTSKOG CENTRA SALINE 750.000 0 750.000

Izvor:

Prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili

zamjene nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K281001-Projektna dokumentacija 750.000 0 750.000

Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 750.000 0 750.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 750.000 0 750.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 750.000 0 750.000

Program 2811-INFRASTRUKTURA ZONE NEON 4.010.000 0 4.010.000

Izvor: Prihodi za posebne namjene

Kapitalni projekt K281102-Odvodnja i pročišćavanje otpadnih

voda 4.010.000 0 4.010.000

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 52

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 4.010.000 0 4.010.000

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 4.010.000 0 4.010.000

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom

sektoru 4.010.000 0 4.010.000

Program 2902-ZAŠTITA OKOLIŠA 2.683.000 0 2.683.000

Izvor:

Opći prihodi i primici, pomoći, prihodi od prodaje ili zamjene

nefinancijske imovine

Kapitalni projekt K290203-Energetska obnova zgrade DV Tići 1.975.000 0 1.975.000

Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje

0

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.975.000 0 1.975.000

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj

imovini 1.975.000 0 1.975.000

451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.975.000 0 1.975.000

Kapitalni projekt K290204-Ekološka javna rasvjeta rive 688.000 0 688.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 688.000 0 688.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 688.000 0 688.000

421 Građevinski objekti 600.000 0 600.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 88.000 0 88.000

Kapitalni projekt K290207-Kupnja električnih prijevoznih

sredstava 20.000 0 20.000

Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 0 20.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 0 20.000

423 Prijevozna sredstva 20.000 0 20.000

Kapitalni projekt K290210 Energetski učinkovita javna

rasvjeta 0 0 0

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 0

Program 3001-PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE

STANOVANJA 676.000 0 676.000

Izvor:

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine,

donacije

Kapitalni projekt K300101-Izrada planova 637.000 0 637.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 637.000 0 637.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 637.000 0 637.000

426 Nematerijalna proizvedena imovina 637.000 0 637.000

Kapitalni projekt K300102-Izrada ostalih dokumenata

prostornog uređenja 39.000 0 39.000

Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i

zajednice

3 Rashodi poslovanja 39.000 0 39.000

32 Materijalni rashodi 39.000 0 39.000

323 Rashodi za usluge 39.000 0 39.000

IV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 53

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Općine Vrsar za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i

2018. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Općine Vrsar“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

2.

Na temelju članka 115 i 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj

157/13 i 152/14), te članka 89. Statuta Općine Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, broj

2/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI I ZAŠTITI,

OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA ZA 2016. GODINU

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Vrsar za 2016.

godinu odnosi se na programe koje financira Općina, a kojima se nastoji provoditi socijalna

politika iznad standarda koje provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih i Ministarstvo

zdravlja.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti zdravlja Općine Vrsar provodit će se kroz:

I. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi,

II. Program javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja.

I. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi planira se kroz slijedeće aktivnosti:

pružanje usluga savjetovanja,

naknade za podmirenje troškova stanovanja,

jednokratne naknade za novorođenčad,

pomoći umirovljenicima,

podmirivanje troškova boravka u vrtiću i jaslicama,

podmirivanje troškova toplog obroka,

izvanredne pomoći,

ostale naknade iz socijalnog programa.

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 54

I.1. Savjetovanje

Savjetovanje je sustavna pomoć kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i

teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti, te odgovornog odnosa

pojedinca prema samome sebi, obitelji i društvu. Savjetovanje podrazumijeva pružanje

informacija i savjeta vezanih uz mogućnost ostvarivanja prava temeljem Zakona i Odluke o

socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar.

Za te svrhe osiguran je prostor u sjedištu Općine, te kontinuirano pružanje navedenih

usluga dva dana u tjednu.

Planirana sredstva: 23.000 kuna.

I.2. Naknade za podmirenje troškova stanovanja

Prava na naknade za podmirenje troškova stanovanja temelje se na Odluci o socijalnoj

skrbi na području Općine Vrsar, a planiraju se za slijedeće namjene:

- za troškove ogrjeva planira se iznos od 6.700 kuna,

- za najamnine za korištenje stana planira se iznos od 18.000 kuna,

- za podmirivanje troškova komunalne naknade planira se iznos od 1.000 kuna,

- za podmirenje troškova vode planira se iznos od 5.000 kuna,

- za podmirenje troškova električne energije planira se iznos od 20.000 kuna,

- za podmirenje troškova odvoza smeća planira se iznos od 1.000 kuna,

- za podmirenje troškova smještaja u domu planira se 20.000 kuna, te

- za podmirenje ostalih troškova stanovanja planira se iznos od 24.000 kuna.

Planirana sredstva: 95.700 kuna.

I.3. Jednokratne naknade za novorođenčad

Jednokratne naknade za novorođenčad planiraju se u iznosu od 65.000 kuna, a

Odlukom o socijalnoj skrbi na području Općine Vrsar predviđena je naknada od 2.000 kuna

za prvorođeno dijete, a za svako slijedeće rođeno dijete 4.000 kuna.

I.4. Pomoć umirovljenicima

Zbog teškog socijalnog stanja u kojem se nalaze umirovljenici planiraju se jednokratne

novčane naknade umirovljenicima u ukupnom iznosu od 90.000 kuna, te naknade u vidu

prehrambenih paketa u ukupnom iznosu od 35.000 kuna.

Planirana sredstva: 125.000 kuna

I.5. Podmirivanje troškova boravka u vrtiću i jaslicama

Za podmirenje troškova boravka u vrtiću i jaslicama planira se iznos od 35.000 kuna.

I.6. Podmirivanje troškova toplog obroka

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 55

Za podmirivanje troškova toplog obroka osnovnoškolskim učenicima planira se iznos

od 54.000 kuna.

I.7. Izvanredne pomoći

Za prevladavanje posebnih teškoća planiraju se sredstva za izvanredne pomoći u

iznosu od 30.000 kuna.

Za pomoć u kući planira se iznos od 5.000 kuna.

Planirana sredstva: 35.000 kuna.

I.8. Ostale naknade iz socijalnog programa

Za naknade za mirovine i dodatke planira se iznos od 4.800 kuna.

Za troškove prehrambenih socijalnih košarica koje se distribuiraju mjesečno putem

volontera Crvenog križa planira se iznos od 30.000 kuna.

Za sufinanciranje troškova prijevoza planira se iznos od 15.000 kuna, te za ostale

naknade iz socijalnog programa planira se iznos od 17.200 kuna.

Planirana sredstva: 67.000 kuna

Ukupno planirana sredstva za program javnih potreba u socijalnoj skrbi iznose

499.700 kuna.

II. Program javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja planira se

kroz slijedeće aktivnosti:

II.1. Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti

Za dezinsekciju, deratizaciju i dezinfekciju planira se iznos od 40.000 kuna u svrhu

provođenja tih aktivnosti dva puta godišnje uz nadzor Zavoda za javno zdravstvo Istarske

županije.

Za zdravstvene i veterinarske usluge planira se iznos od 55.000 kuna, od čega za

redovne i izvanredne usluge na uklanjanju lešine i zbrinjavanju životinja s javnih površina

iznos od 45.000 kuna, te 10.000 kuna za sprečavanje širenja galeba klaukovca.

Za laboratorijske usluge analize mora u svrhu utvrđivanja kvalitete mora za kupanje

planira se iznos od 8.000 kuna.

Planirana sredstva: 103.000 kuna

II.2. Sufinanciranje rada ustanova i stručnih osoba

Za Dnevni centar Veruda Pula kojega je Općina Vrsar suosnivač planira se iznos od

33.000 kuna.

Za Dom za psihički bolesne odrasle osobe Vila Maria Pula planira se iznos od 2.000

kuna.

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 56

Sufinanciranje Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije planira se u iznosu od

91.000 kuna za dodatne timove hitne medicinske pomoći tijekom turističke sezone, 14.000

kuna za nabavu opreme.

Za Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč planira se iznos od 21.000

Za Dom za psihički bolesne odrasle osobe Motovun planira se iznos od 4.200 kuna.

Planirana sredstva: 165.200 kuna.

II.3. Sufinanciranje rada udruga i programa

Za sufinanciranje rada udruga civilnog društva i programa čije je područje djelatnosti

skrb o zdravlju osigurat će se sredstva za tekuće donacije u iznosu od 80.800 kuna za

sufinanciranje 5 udruga. Sredstva će se dodijeliti putem javnog natječaja sukladno Pravilniku

o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za Općinu

Vrsar za 4 udruge u iznosu od 13.000 kn. Sredstva za tekuće donacije u iznosu od 67.800 kn

odnose se na Hrvatski crveni križ koji se financira po posebnim propisima.

Ukupno planirana sredstva za Program javnih potreba u zaštiti, očuvanju i unapređenju

zdravlja iznose 349.000 kuna.

Ukupna sredstva koja se planiraju za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i

zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja Općine Vrsar za 2016. godinu iznose 848.700

kuna.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja

Općine Vrsar za 2016. godinu stupa na snagu dan nakon objave u "Službenim novinama

Općine Vrsar", a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-01/15-01/0043

URBROJ: 2167/02-02-01-01-21-16-0020

Vrsar, 04.03.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 57

3.

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj

2/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj dana 4. 03. 2016. godine donosi

ODLUKU

o prijavi na Javni poziv u sklopu

Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska

za razdoblje 2014.-2020.

Članak 1.

Ovom Odlukom potvrđuje se prijava Općine Vrsar, kao projektnog partnera u projektu

„Cjelovito uređenje okoliša u pravcu održivog korištenja prirodne i kulturne baštine u smjeru

održivog turizma (ENJOYHERITAGE)“, na Javni poziv u sklopu Programa suradnje Interreg

V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014.-2020.

Članak 2.

Naziv projekta je „Cjelovito uređenje okoliša u pravcu održivog korištenja prirodne i

kulturne baštine u smjeru održivog turizma (ENJOYHERITAGE)“. Vodeći partner u projektu

je Općina Slovenska Bistrica, a projektni partneri su pored Općine Vrsar, Zavod Republike

Slovenije za zaštitu prirode, Zavod za turizam Maribor-Pohorje, Grad Ozalj, Javna ustanova

Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim

dijelovima prirode Krapinsko – zagorske županije.

Projektna prijava Općine Vrsar odnosi se na tematsku stazu Sv. Romualda ukupne

duljine 9,5 km sa pet interpretativnih točaka: Vrsarski mozaici i crkva Sv. Marije od mora,

vidikovac Limski kanal, maslinik Ursaria, šuma Kontija, te crkva i samostan Sv. Mihovila.

Članak 3.

Planirani troškovi projektne prijave Općine Vrsar za razdoblje 2016.-2018. iznose

199.500,00 EUR, od čega se planira sufinanciranje iz EU fonda od 169.575,00 EUR-a

bespovratnih sredstava (85%), a Općina Vrsar osigurava preostalih 29.925,00 EUR-a (15%) u

slučaju prihvaćanja prijave na Javnom pozivu.

Sredstva za sufinanciranje realizacije projekta iz prethodnog članka osiguravaju se u

Proračunu Općine Vrsar za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik za eventualne izmjene i prilagodbe projektne prijave u

svrhu prijave i realizacije projekta.

Page 29: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 58

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:000-04/16-01/0003

URBROJ:2167/02-02-01-01-42-16-0002

Vrsar, 4.3.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

4.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” br. 36/15) i

članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj 2/13), Općinsko

vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj dana 04.03.2016. godine donosi

ODLUKU

o određivanju poslova prijevoza pokojnika

koji se financiraju iz proračuna Općine Vrsar

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza pokojnika koji se financiraju isključivo iz

proračuna Općine Vrsar, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za povjeravanje

poslova prijevoza pokojnika na temelju ugovora.

Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle

osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na području Općine Vrsar, do nadležne

patologije ili sudske medicine, u slučajevima kad nije moguće utvrditi uzrok smrti bez

obdukcije, te preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti na

području Općine Vrsar do groblja, kad nije moguće utvrditi identitet osobe (nepoznata osoba),

ili kad je pokojnik bez nasljednika.

Prijevoz pokojnika obavlja se po nalogu ovlaštenog mrtvozornika. Pogrebnik kojemu se

povjere poslovi prijevoza pokojnika osigurava dežurstvo od O - 24 sata svakog dana.

Članak 2.

Za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika iz članka 1. ove Odluke, ovom Odlukom

utvrđuju se mjerila za provedbu javnog natječaja za sklapanje ugovora o povjeravanju poslova

prijevoza pokojnika:

- ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od 4 godine,

- ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza

i obveza

- za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i to potvrdom porezne uprave o stanju duga.

Page 30: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 59

Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja,

- ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obveze prema Općini Vrsar. Dokaz ne smije

biti stariji od 30 dana od dana objave javnog natječaja,

- ponuditelj mora dokazati da je kadrovski i tehnički opremljen za obavljanje posla za

koji se provodi postupak prikupljanja ponuda za sklapanje ugovora o povjeravanju

prijevoza pokojnika (pogrebna vozila koja ispunjavaju sanitarno-tehničke i higijenske

uvjete određene posebnim propisima, poslovni prostor, broj i struktura djelatnika),

- ponuditelj je dužan dostaviti kvalitetnu garanciju za uredno ispunjenje ugovora, za sve

vrijeme na koje je ugovor sklopljen,

- ponuditelj mora dokazati da ovlaštena osoba za zastupanje nije pravomoćno osuđena te

da se protiv nje ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala (izjava da

direktor odnosno odgovorne osobe nisu pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne

vodi kazneni postupak za gospodarska kaznena djela prema gospodarskom

kriminalitetu u Kaznenom zakonu - odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu za sebe i

za pravnu osobu). Dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave javnog

natječaja.

Članak 3.

Obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz općinskog proračuna

povjeravaju se na temelju pisanog ugovora, pravnoj ili fizičkoj osobi upisanoj u odgovarajući

registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Načelnik Općine Vrsar donosi odluku o objavi javnog natječaja, te osniva stručno

povjerenstvo koje raspisuje natječaj za povjeravanje poslova. Javni natječaj iz prethodnog

stavka ovog članka objavljuje se na WEB stranicama Općine Vrsar, a obavijest o raspisanom

natječaju objavljuje se u dnevnom tisku .

Članak 4.

Nakon provedenog postupka javnog natječaja, a na prijedlog općinskog načelnika,

općinsko vijeće Općine Vrsar donosi odluku o izboru ponuditelja, kojem će se povjeriti

obavljanje poslova prijevoza pokojnika.

Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova prijevoza pokojnika smatrat će se

ponuditelj, koji uz ispunjenje svih uvjeta iz natječaja, ponudi ukupno najnižu cijenu.

Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena, ali se može

pokrenuti upravni spor.

Općinski načelnik sklapa Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika s

izabranim ponuditeljem. Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika sadržava

odredbe o raskidu, a naročito u slučaju ako se povjereni poslovi ne obavljaju kvalitetno ili na

štetu Općine Vrsar. Odluku o raskidu donosi općinski načelnik na prijedlog Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Vrsar, a o razlozima raskida načelnik je dužan izvijestiti Općinsko

vijeće na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 5.

Nadzor nad provođenjem ugovornih obveza obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine

Vrsar.

Page 31: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 60

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju pogrebnih

poslova ("Službeni glasnik Grada Poreča“, broj 9/02).

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine

Vrsar".

KLASA:011-01/16-01/0003

URBROJ:2167/02-02-01-01-31-16-0002

Vrsar, 04.03.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

5.

Na temelju članka 64. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13,

78/15), te članka 23. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na

okoliš (Narodne novine, br. 64/08) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine

Općine Vrsar", br. 2/13), Općinsko vijeće Općine Vrsar, na sjednici održanoj 04.03.2016.

godine donosi

ODLUKU

o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar

Članak 1.

Po provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar (u daljnjem tekstu: ID PPUO

Vrsar), utvrđuje se da ID PPUO Vrsar nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, te se donosi

Odluka da nije potrebno provesti stratešku procjenu.

Članak 2.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna

Prostornog plana uređenja Općine Vrsar, započeo je Odlukom Općinskog vijeća koja je

objavljena u „Službenim novinama Općine Vrsar“, br. 6/15.

Page 32: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 61

Tijekom postupka, sukladno propisima i proceduri utvrđenoj spomenutom Odlukom

predstavničkog tijela, pozvana su javnopravna tijela, tijela JP(R)S i druga tijela koja bi

eventualno mogla imati zahtjeve vezane na obuhvat i značaj ID PPUO Vrsar. Pozvano je 35

tijela navedenih u Prilogu II Odluke iz stavka 1. ovoga članka, od kojih se odazvalo njih 10, te

su sva očitovanja bila bez zahtjeva za potrebom provođenja strateške procjene.

U okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene, sukladno Zakonu o zaštiti

prirode ishođeno je i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da su planirane ID

PPUO Vrsar prihvatljive za ekološku mrežu, te da nije potrebno provesti postupak Glavne

ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Članak 3.

Osnovni podaci o ID PUO Vrsar:

Nositelj ID PPUO Vrsar je Općina Vrsar, a Izrađivač je ovlaštena tvrtka

“GRGUREVIĆ I PARTNERI” d.o.o. Zagreb, Savska 19/III.

Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vrsar započela je Odlukom

Općinskog vijeća o izradi ID PPUO Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 1/15), u kojoj

je detaljnije opisana pravna osnova za pokretanje ID PPUO Vrsar, razlozi izmjene i dopune sa

ocjenom stanja u obuhvatu, ciljevi, kao i programska polazišta ID PPUO Vrsar.

Ovdje se oni u bitnome daju kako slijedi:

Na području Općine Vrsar na snazi je Prostorni plan uređenja Općine kojega čine

dva zasebno izrađena elaborata, odnosno prostorno planska dokumenta, od kojih se svaki

primjenjuje u dijelu u kojem se odnosi na Općinu Vrsar:

- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Vrsar u cijelosti) u teritorijalnim

granicama koje su važile do donošenja Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH

("Narodne novine", br. 86/06) - Prostorni plan uređenja Općine Vrsar ("Službeni glasnik

Grada Poreča", br. 15/06) kojeg je izradio Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Zavod za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu;

- Za dio sadašnjeg područja Općine Vrsar (K.O. Lim i K.O. Gradina u cijelosti),

koji je teritorij ušao u sastav Općine po usvajanju navedenog Zakona o područjima županija,

gradova i općina u RH - Prostorni plan uređenja Općine Sv. Lovreč i istočnog dijela Općine

Vrsar (“Službene novine Općine Vrsar”, br. 4/07), kojeg je izradila tvrtka Urbanistica d.o.o. iz

Zagreba.

Na snazi su i Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vrsar („Službene

novine Općine Vrsar“, br. 6/14).

Razlog ID PPUO Vrsar prvenstveno je praktične prirode, naime, dva bi se elaborata

objedinila u tekstualnom i grafičkom smislu u jedinstveni prostorno planski dokument.

Sljedeći je razlog izmjene i dopune PPUO Vrsar propisan člankom 201. stavak 1.

Zakona o prostornom uređenju (NN, br. 153/13), a isti određuje da su jedinice lokalne

samouprave dužne dopuniti prostorne planove uređenja “na način da u njima odrede

neuređene dijelove građevinskih područja i izgrađene dijelove tih područja planirane za

urbanu preobrazbu u skladu s ovim Zakonom u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na

snagu pravilnika iz članka 56. stavka 3. Zakona” (ZOPU).

Page 33: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 62

Cilj izrade je usklađenje sa važećim zakonskim propisima, te ujednačavanje uvjeta

zahvata u prostoru na teritoriju Općine Vrsar, sve sukladno Odluci o izradi ID PPUO Vrsar,

navedenoj u članku 2. stavak 1. ove Odluke. Izmjenama i dopunama PPUO Vrsar, u skladu

sa planovima šireg područja, preispitat će se i razmotriti dosadašnja rješenja iz oba elaborata,

te će se ovisno o dobivenim zahtjevima tijela, kao i analizi mogućnosti prostora za pojedina

područja po potrebi predložiti rješenja kvalitetnija, odnosno adekvatnija od dosadašnjih.

Kroz postupak izrade Izmjena i dopuna PPUO Vrsar analizirat će se sadašnjim

planovima utvrđene obveze izrade planova užih područja, odnosno njihovih obuhvata, vezano

na stvarnu uređenost i izgrađenost prostora, sve sukladno odredbama ZOPU i stvarnim

potrebama. Preispitati će se površine naznačene kao izgrađene, odnosno neizgrađene, te

razgraničiti uređene i neuređene površine, sa uvjetima uređenja takvih površina.

Eventualne izmjene granica građevinskih područja naselja, nakon provedene analize

prostora izvršit će se uglavnom samo korektivno, ukoliko se za to ukaže potreba.

Kako je u međuvremenu na snagu stupio novi ZOPU, po potrebi će se provesti

formalna usklađenja sa zakonskim odredbama.

U izradi će se uvažiti i smjernice Strategije razvoja Općine Vrsar, u cilju iznalaženja

kvalitetnijih rješenja, te potpunijeg i cjelovitijeg sagledavanja specifičnosti i karakteristika

prostora, kao i jednakomjernog razvoja Općine.

Iz svega navedenog, vidljivo je da se planiranim ID PPUO Vrsar ne očekuje značajan

utjecaj na okoliš.

Članak 4.

Općina Vrsar o provedenom će postupku i ovoj Odluci informirati javnost i

zainteresiranu javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o

informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN,

br. 64/08), objavom ove Odluke na svojim službenim stranicama www.vrsar.hr.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama Općine Vrsar“, a stupa na snagu

osam dana nakon objave.

KLASA:351-01/15-01/0007

URBROJ:2167/02-02-01-04-41-16-0025

Vrsar, 04.03.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

Page 34: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 63

6.

Općinsko vijeće

KLASA: 363-01/16-01/0018

URBROJ: 2167/02-02-01-03-32-16-8

Vrsar, 04.03.2016. godine

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" br.

02/13) te članka 12. Odluke o komunalnim djelatnostima ("Službene novine Općine Vrsar"

br. 02/14), a na prijedlog Općinskog načelnika Općine Vrsar, Općinsko vijeće Općine Vrsar je

na sjednici održanoj 04. ožujka 2016. godine donijelo slijedeću:

ODLUKU

1. Prihvaća se ponuda "ĐUSTO" d.o.o. iz Poreča kao najpovoljnija za vršenje radova

godišnjeg održavanja javne rasvjete, predviđenih Programom komunalnih potreba na

području općine Vrsar u 2016. godini.

2. Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Vrsar da sklopi Ugovor o obavljanju radova.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

Dostaviti:

1. „ĐUSTO“ d.o.o., 52440 Poreč, Čuši 4,

2. „ŽIKOVIĆ“ d.o.o. 52463 Višnjan, Anžići 12,

3. Komunalni odsjek - ovdje i

4. Arhiva - ovdje.

Page 35: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 64

7.

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 944-18/15-01/0005

URBROJ: 2167/02-02-01-01-16-16-0006

Vrsar, 04.03.2016.

Na temelju članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar", broj

2/13) i članka 3. stavka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Vrsar,

("Službene novine Općine Vrsar", broj 6/09 i 6/11), Općinsko vijeće Općine Vrsar na sjednici

održanoj 04. ožujka 2016. godine, razmatralo je zaključak Općinskog načelnika Općine

Vrsar za kupnju dijela nekrenine od Božić Ane iz Vrsara, Sv. Martin 1, te je donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

I. Odobrava se kupnja dijela nekretnine oznake k.č. 1459, u 2370/49161 dijela,

površine 2370 m2, k.o. Vrsar, od Božić Ane iz Vrsara, Sv. Martin 1, po cijeni utvrđenoj od

strane stalnog sudskog vještaka u iznosu 80,00 kn/m2, što za 2370 m2 iznosi ukupno

189.600,00 kuna.

II. Općina Vrsar isplatit će Božić Ani kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od

osam dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine.

III. Ovlašćuje se Općinskog načelnika Općine Vrsar da zaključi i potpiše ugovor o

kupoprodaji dijela nekretnine sa Božić Anom u svemu prema točkama I. i II. ove Odluke.

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VRSAR

Franko Matukina v.r.

Dostaviti:

1. Božić Ani, Vrsar, Sv. Martin 1,

2. Tajniku Općinskog vijeća i

Općinskog načelnika, ovdje,

3. Arhivi, ovdje.

Page 36: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 65

8.

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”,

br. 94/13), odredbi Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za razdoblje do 2015. godine

("Službene novine Općine Vrsar", broj 8/09) i članka 41. Statuta Općine Vrsar ("Službene

novine Općine Vrsar", broj 02/13), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće

Općine Vrsar na sjednici održanoj 04.03.2016. godine donijelo je sljedeću

O D L U K U

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za 2015.

godinu.

2. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za 2015. godinu

objavit će se u "Službenim novinama Općine Vrsar".

KLASA: 363-01/16-01/0019

URBROJ: 2167/02-02-01-03-31-16-0002

Vrsar, 04.03.2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG VIJEĆA

Franko Matukina v.r.

Page 37: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 66

II. Općinski načelnik

6.

Općinski načelnik

KLASA: 363-01/15-01/0031

URBROJ: 2167/02-03-01-03-31-16-0003

Vrsar, 23.03.2015

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine",

broj 94/13), Općinski načelnik podnosi Općinskom Vijeću Općine Vrsar ovo

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar

za 2015. godinu

Iz Plana gospodarenja otpadom Općine Vrsar za razdoblje do 2015. godine,

prihvaćenim na sjednici Općinskog vijeća Općine Vrsar dana 26.11.2009. godine, KLASA:

363-01/09-01/30, URBROJ: 2167/02-02-09-8, razvidno je da sav komunalni i neopasni

proizvodni otpad sa područja Općine Vrsar skuplja komunalno poduzeće „Usluga Poreč“

d.o.o. i odlaže ga na službeno odlagalište otpada „Košambra“ u Poreču.

Planom gospodarenja otpadom predvidjelo se u 2011. godini na području Općine

Vrsar urediti plato za prihvat građevinskog otpada, te urediti mini reciklažno dvorište.

Obzirom da su mini reciklažno dvorište i plato za prihvat građevinskog otpada

planirani u sklopu industrijske zone „Neon“, zbog nemogućnosti uređenja imovinsko-pravnih

odnosa s Republikom Hrvatskom unutar zone zahvata, niti u 2015. godini nije bilo moguće

prići njihovom uređenju.

Kako u 2011. godini nisu sanirana sva divlja (neuređena) odlagališta, kao što je to

predviđeno Planom gospodarenja otpadom, sanacija nelegalnog odlagališta (uglavnom

građevinskog materijala) kod groblja Funtana planirala se u sklopu projekta „SUNCEM DO

ČISTOG OKOLIŠA“, kojeg su Općina Vrsar i Općina Funtana zajednički kandidirale za

sredstva IPA fonda kroz Operativni program IPA Slovenija-Hrvatska 2007.-2013. godine.

Projekt nije prošao na natječaju za sredstva iz IPA fonda, a zbog objektivnih poteškoća oko

ostvarenja proračunom planiranih sredstava, sa sanacijom se niti u 2015. godini nije započelo.

Na javnim površinama Općine Vrsar postavljeno je ukupno 10 „zelenih“ – eko otoka,

putem kojih građani odvojeno odlažu otpad. Svaki eko otok sadrži 3 spremnika za odvojeno

skupljanje plastike, papira, stakla i metala.

Page 38: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 67

U 2015. godini utrošeno je ukupno 404.644,91 kn za sanaciju službenog odlagališta

komunalnog otpada „Košambra“, čije je zatvaranje Planom gospodarenja otpadom bilo

predviđeno do 2015. godine, kada je s radom trebao započeti Županijski centar za

gospodarenje otpadom „Kaštiun“.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VRSAR

Franko Štifanić v.r.

7.

Na temelju članka 4. Odluke o davanju na korištenje javnih površina na području

općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/11, 5/12 i 02/13), te članka 59. Statuta

Općine Vrsar ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/13) Općinski načelnik Općine Vrsar

dana 04.03.2016. godine donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA

o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova,

zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata,

reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga

Članak 1.

U Pravilniku o korištenju javnih površina za postavljanje terasa, kioska, štandova,

zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili montažnih objekata, reklamnih i oglasnih

predmeta i ostaloga ("Službene novine Općine Vrsar" broj 02/11, 4/12, 03/13, 02/14, 03/14 i

4/15) članak 7. mijenja se i glasi:

“Dosadašnjim će se korisnicima javnih površina, koji su istu koristili za postavljanje

kioska, pokretnih ili montažnih objekata, te zabavno-sportske radnje za iznajmljivanje

sportskih rekvizita u "zoni Montraker” od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar

ponuditi produženje korištenja te ili jednakovrijedne javne površine bez natječaja po visini

poreza na korištenje javne površine koja je zadnja postignuta za pojedinu lokaciju, uvećana za

indeks porasta cijena na malo u prethodnom petogodišnjem razdoblju, uz obračun dodatno

zatraženih površina, sukladno članku 18. ovog Pravilnika.

Iznimno, dosadašnjim će se korisnicima javnih površina, koji su istu koristili za

postavljanje štandova, zabavno-sportskih i sličnih radnji na području “Salina”, te kioska na

ljetnoj tržnici, od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vrsar ponuditi produženje

korištenja te ili jednakovrijedne javne površine bez natječaja na razdoblje od godinu dana uz

mogućnost produženja za dodatnu godinu, po visini poreza na korištenje javne površine koja

je zadnja postignuta za pojedinu lokaciju uvećana za indeks porasta cijena na malo u

prethodnom petogodišnjem razdoblju.

Odredbe iz prethodnog stavka primjenjivati će se samo u slučaju da se javna površina

od strane dosadašnjeg korisnika koristila u skladu i na način određenim natječajem na kojem

Page 39: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 68

je dodijeljena, odnosno sukladno Odobrenju ili Ugovoru izdanim za njeno korištenje i ostalim

pravnim aktima Općine Vrsar vezanim za korištenje javnih površina.

Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka se ne primjenjuje ako se radi o javnim površinama

koje se daju na korištenje za postavljanje pokretnih ili montažnih objekata za vrijeme trajanja

ribarskih fešti.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju javnih površina za

postavljanje terasa, kioska, štandova, zabavnih-sportskih i sličnih radnji, pokretnih ili

montažnih objekata, reklamnih i oglasnih predmeta i ostaloga stupa na snagu osam dana od

dana objave, a bit će objavljen u "Službenim novinama Općine Vrsar"

KLASA:011-01/16-01/0004

UR.BROJ:2167/02-03-01-01-32-16-0001

Vrsar, 04.03.2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VRSAR

Franko Štifanić v.r.

8.

Na temelju članka 10. i 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (NN broj 86/08 i 61/11), članka 59. Statuta Općine Vrsar

(„Službene novine Općine Vrsar“ broj 2/13) i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN

broj 57/12 i 120/12), Općinski načelnik Franko Štifanić dana 04.03.2016. donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA

na stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa

u Općini Vrsar za 2016. godinu

Članak 1.

Mijenja se članak 1. Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog

odnosa u Općini Vrsar za 2016. godinu od 30.12.2015. ("Službene novine Općine Vrsar" broj

1/16) na način da iza riječi prijam dolaze riječi": 5 osoba."

Članak 2.

Mijenja se popis (tablica) iz članka 2. pa isti sada glasi:

NAZIV RADNOG MJESTA STUPANJ OBRAZOVANJA I

STRUKA

BROJ

OSOBA

Page 40: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR

BROJ: 3/2016 "SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR" Strana: 69

Savjetnik za financije

magistar struke / prvostupnik

ekonomskog ili drugog odgovarajućeg

smjera

1

Računovodstveni referent SSS (IV stupanj) ekonomskog smjera 1

Savjetnik za pravne poslove magistar struke ili stručni specijalist,

pravnog smjera 1

Savjetnik za prostorno planiranje

i graditeljstvo

magistar struke ili stručni specijalist

arhitektonskog, građevinskog ili drugog

odgovarajućeg usmjerenja

1

Savjetnik za društvene

djelatnosti

magistar struke ili stručni specijalist

društvenog usmjerenja 1

UKUPNO 5

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u

„Službenim novinama Općine Vrsar“.

KLASA: 011-01/15-01/0017

URBROJ: 2167/02-03-01-01-17-16-0002

Vrsar, 04.03.2016.

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE VRSAR

Franko Štifanić v.r.