of 38 /38
SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO Broj: 07 Godina: 2018 Brtonigla, 13. travnja 2018. godine ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA 1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina 2. Odluka o odobravanju korištenja dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla bez provedbe javnog natječaja 3. I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu 4. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Vodovodni ogranak „TP Marcari UPU 33 Općina Brtonigla - Nova Vas“ 5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za godišnje geodetske usluge 6. Zaključak o prihvaćanju Interne procjene vrijednosti do sada neevidentirane imovine Općine Brtonigla i evidentirane imovine koja nije procijenjena 7. Zaključak o osnivanju prava služnosti 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obilježavanju Međunarodnog dana žena u 2018. godini 9. Odluka o zastupanju Općine Brtonigla-Verteneglio od strane Odvjetnice Ivane Orkić u parničnom postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Puli- Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo Posl.br. P-501/18-2 10. Odluka o zastupanju Općine Brtonigla-Verteneglio od strane Odvjetnice Ivane Orkić u parničnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Pazinu Posl.br. P-5/2018-5 11. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro 12. Odluka o utvrđivanju potrebe za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio i to komunalnog radnika I na određeno radno vrijeme od 6 mjeseci 13. Odluka kojom se utvrđuje da će Općina Brtonigla-Verteneglio pristupit Str. 1. 3. 5. 5. 6. 7. 8. 9. 9. 10. 11. 13. 15.

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

Page 1: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

Broj: 07 Godina: 2018

Brtonigla, 13. travnja 2018. godine ODLUKE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina

2. Odluka o odobravanju korištenja dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla bez provedbe javnog natječaja

3. I. Izmjena i dopuna Plana prijma u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu

4. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Vodovodni ogranak „TP Marcari UPU 33 Općina Brtonigla - Nova Vas“

5. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave za godišnje geodetske usluge

6. Zaključak o prihvaćanju Interne procjene vrijednosti do sada neevidentirane imovine Općine Brtonigla i evidentirane imovine koja nije procijenjena

7. Zaključak o osnivanju prava služnosti 8. Odluka o prihvaćanju Izvješća o obilježavanju Međunarodnog dana žena u

2018. godini 9. Odluka o zastupanju Općine Brtonigla-Verteneglio od strane Odvjetnice

Ivane Orkić u parničnom postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Puli-Pola, Stalna služba u Poreču-Parenzo Posl.br. P-501/18-2

10. Odluka o zastupanju Općine Brtonigla-Verteneglio od strane Odvjetnice Ivane Orkić u parničnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Pazinu Posl.br. P-5/2018-5

11. Odluka o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

12. Odluka o utvrđivanju potrebe za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio i to komunalnog radnika I na određeno radno vrijeme od 6 mjeseci

13. Odluka kojom se utvrđuje da će Općina Brtonigla-Verteneglio pristupit

Str.

1.

3.

5.

5.

6.

7.

8. 9.

9.

10.

11.

13.

15.

Page 2: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

izradi Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice (Diobnog ugovora) zbog promjena u katastru zemljišta za katastarske čestice br.164/2 i 164/3 u katastarskoj općini 301922 Nova Vas

14. Odluka o sklapanju okvirnog sporazuma za odvjetničke usluge u 2018. godini

15. Odluka o donaciji 16. Odluka o izravnom ugovaranju nabave usluge održavanja web stranice

Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje travanj 2018. – ožujak 2019. godine

17. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja Malonogometnog kluba „MEGA“ Brtonigla

18. Zaključak o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje na teret k.č.br. 2302/3 k.o. Brtonigla

19. Zaključak kojim se odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskbu – Vodovodni ogranak „Katunari gornji“

20. Odluka o početku postupka nabave za uslugu izrade programske studije, koncepta i idejnog rješenja za „CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE“ u Brtonigli

21. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja Zajednice Talijana Brtonigla – Comunita' degli Italiani Verteneglio

22. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja Zajednice Talijana Nova Vas – Comunita' degli Italiani Villanova

23. Zaključak o utvrđivanju II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu

24. Odluka o izravnom ugovaranju za nabavu godišnje obnove licence Microsoft SQL Embeded Maintenance

25. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja Nogometnog kluba „Brtonigla – Nova Vas“

26. Zaključak o prihvaćanju Opisnog i Financijskog izvještaja udruge „Sigurna kuća Istre“

16.

18. 19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

25.

34.

35.

36.

Page 3: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 1

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla – Verteneglio / Comune di Brtonigla – Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr KLASA: 402-08/18-80/03 URBROJ:2105/04-02/01-18-1 Brtonigla - Verteneglio, 01. ožujka 2018.godine Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 03/18), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračun Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 12/2015), Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio, objavljuje

ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla -

Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina

I. Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina na području Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018. godinu iz raspoloživih sredstava Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 180.000,00 kn, a koja su u istom Općinskom proračunu raspoređena u:

- pozicija 459, račun 38113, program 1007 na aktivnosti A 100736.

II. Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina Općine Brtonigla za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Natječaj) i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III. Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

- tekst Javnog natječaja - upute za prijavitelje - obrasce za prijavu programa - obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i - obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: - Obrazac opisa programa - Obrazac proračuna programa - Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu - Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) - Obrazac životopisa voditelja programa (ako je primjenjivo) - Obrazac Izjave o programima udruge financiranim iz javnih izvora

Page 4: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 2

- Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih aktivnosti, da su upoznati s programom i svojim sudjelovanjem u provedbi (ako je primjenjivo). - Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: - Obrazac ugovora o financiranju programa - Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa - Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa.

IV. Natječaj i dokumentacija za provedbu postupka iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr.

V. Općina Brtonigla – Verteneglio kao davatelj financijskih sredstava ( u daljnjem tekstu: davatelj financijskih sredstava ) nadležan je za provedbu postupka. Sukladno uputama za prijavitelje, davatelj financijskih sredstava osnovat će povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz Natječaja te provesti otvaranje zaprimljenih prijava. Davatelj financijskih sredstava osnovat će povjerenstvo za ocjenjivanje prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih natječajnim uvjeta. Članovi povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta iz Natječaja i povjerenstva za procjenu zaprimljenih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u uputama za prijavitelje i poslovniku za rad spomenutih tijela. Članove povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja i povjerenstva za ocjenu prijava imenuje Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio. Za rad članova povjerenstva za procjenjivanje neće se posebno naplaćivati nikakva naknada.

VI. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa, Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio donosi Odluku o raspodjeli sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina. Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke davatelj financijskih sredstava će s nositeljima programa sklapati pojedinačne ugovore.

VII. Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava www.brtonigla-verteneglio.hr.

VIII. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla – Verteneglio.

IX. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Page 5: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 3

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (“Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio” br. 03/18), te čl. 6. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 9/16), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio dana 05. ožujka 2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Nataliji Branović iz Orehovice, Ul. A. Cesarca 15, OIB: 57906443002, članica obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva MIBPG: 0134645 (u daljnjem tekstu: Korisnik), bez provedbe javnog natječaja, odobrava se korištenje dijela javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla, površine 4,00 m2, u Brtonigli - Verteneglio, uz crkvu Sv. Zenona nalazeću na k.č.br. 72 zgr. K.o. Brtonigla, sa svrhom postavljanja pokretne radnje (vozilo) radi prodaje poljoprivrednih proizvoda, dana 05. ožujka, 9. travnja i 7. svibnja 2018. godine.

Dio javne površine označene kao k.č.br. 2326/9 k.o. Brtonigla, površine 4,00 m2, koja se odobrava za korištenje ovom Odlukom, označena je na skici koja čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Korisniku se javna površina iz toč. I. ove Odluke daje isključivo radi postavljanja pokretne radnje, sukladno opisu iz čl. 6. Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 08/15).

Korisnik ima obvezu koristiti javnu površinu iz toč. I. ove Odluke sukladno njezinoj namjeni na način i pod uvjetima utvrđenim odredbama ovog Ugovora i Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla- Verteneglio “ broj 08/15).

III. Sukladno čl. 25. Odluke o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u

vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 9/16), te Izračunu Jedinstvenog upravnog odjela KLASA: KLASA: 363-02/18-05/04 URBROJ: 2105/04-04/02-18-2 od 05.ožujka 2018. godine, utvrđuje se iznos dnevne zakupnine u vrijednosti od 100,00 kn koju Korisnik ima obvezu plaćati u korist Općine Brtonigla – Verteneglio mjesečno, a to unaprijed za tekući mjesec najkasnije do 15. u mjesecu.

IV.

Korisnik ne može dati javnu površinu iz toč. I. ove Odluke u podzakup.

V. Općina se obvezuje predati javnu površinu iz toč. I. ove Odluke u posjed Korisniku odmah po

sklapanju ovog Ugovora.

VI. Općina ne osigurava privremeno korištenje neophodnih komunalnih priključaka radi

obavljanja djelatnosti (vodovod, odvod otpadnih voda, priključak za električnu energiju), već da je to dužan riješiti Korisnik o svom trošku.

VIII.

Korisnik će se Ugovorom obvezati da neće zauzimati javnu površinu iz toč. I. ove Odluke na način da time sprječava ili onemogućiti korištenje susjednih objekta i javnih prometnih površina, odnosno moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od 2 m, 2. zauzimanje javne površine mora odgovarati propisima o sigurnosti prometa i svojim položajem ne smije smanjivati preglednost i onemogućiti odvijanje prometa, 3. zauzimanjem javne površine ne smije se onemogući pristup vatrogasnim vozilima,

Page 6: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 4

vozilima hitne medicinske pomoći i korištenju hidranta, 4. zauzimanjem se ne smije stvarati prekomjerna buka i dodatno onečišćenje javnih površina, 5. korisnici su dužni zauzete javne površine držati u urednom stanju.

VIII. Korisnik je dužan tijekom korištenja javne površine iz ove Odluke:

1.estetski oblikovati zakupljenu površinu, 2.osigurati zaštitu objekata ili ljudi od sunca, kiše ili nevremena u slučaju potrebe, te izvršiti to suncobranima ili kišobranima, tendama i šatorima u svijetlim bojama koje su prikladne za tu djelatnost, 3.na vidljivom i pogodnom mjestu istaknuti naziv trgovačkog društva odnosno obrta, te cjenik za proizvode i usluge koje nudi, 4.poštivati sanitarne standarde kod pripreme hrane.

IX.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za izradu Ugovora o davanju na korištenje javne površine sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu ("Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 08/15), Odluci o davanju na korištenje javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Općine Brtonigla za postavljanje privremenih objekata ("Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 9/16) te odredbama ove Odluke.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 363-02/18-05/04 URBROJ: 2105/04-02/01-18-3 Brtonigla - Verteneglio, 05.ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla - Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr KLASA: 112-01/18-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-18-1 Brtonigla, 05. ožujka 2018.godine

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11) i 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18) Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio, donosi

Page 7: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 5

I.IZMJENU I DOPUNU PLANA PRIJMA U SLUŽBU

U VLASTITI POGON OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018. GODINU

I.

Točka IV. alineja prva Plana prijema u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018.godinu (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.04/18) mijenja se tako da sada glasi:

„2 (dva) namještenika - Komunalni radnik I, na određeno vrijeme i „

II.

Ostale odredbe Plana prijema u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018.godinu (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.04/18) ostaju nepromijenjene i na snazi.

III.

I. Izmjena i dopuna Plana prijama u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a isti će se objaviti na službenim stranicama te Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio.

OPĆINSKI NAČELNIK Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.

Na temelju čl. 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst, 123/17), te članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla- Verteneglio br. 3/18), Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio dana 07. ožujka 2018. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Ovim Zaključkom, Općina Brtonigla-Verteneglio odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu – Vodovodni ogranak „TP Marcari UPU 33 Općina Brtonigla - Nova Vas“, na teret k.č.br. k.č.br. 2310/9 k.o. Brtonigla, u zemljišnim knjigama upisana kao nerazvrstana cesta u neotuđivom vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio , za korist ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589 , sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

Page 8: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 6

II. Sukladno članku 4. stavak 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11), ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589kao ovlaštenik prava služnosti, ne plaća naknadu za osnovanu služnost. III.

Zadužuje se općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje. IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla -Verteneglio. KLASA: 944-17/18-01/04 URBROJ: 2105/04-02/01-18-6 Brtonigla-Verteneglio, 07. ožujka 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla – Verteneglio / Comune di Brtonigla – Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr KLASA: 930-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-10 Brtonigla - Verteneglio, 08. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ br. 03/18), i članka 9., 13. i 15. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ br. 6/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio, dana 08. ožujka 2018. godine, donosi

O D L U K U o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu jednostavne nabave

za godišnje geodetske usluge

I. U postupku nabave za godišnje geodetske usluge u 2018. godini, odabrana je ponuda

ponuditelja „GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o.“ sa sjedištem u Umagu, Valica, Barboj 36 c, OIB: 22830887983, od 17. veljače 2018. godine, za ponuđenu cijenu sukladno jediničnim cijenama navedenim u ponudbenom troškovniku uz predmetnu ponudu.

Page 9: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 7

II.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti Okvirni sporazum za razdoblje od dana njegovog sklapanja do 31. prosinca 2018. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio.

Ova Odluka dostavlja se sa preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni svim ponuditeljima.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA – VERTENEGLIO Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla - Comune di Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr KLASA: 944-05/18-50/12 URBROJ:2105/04-04/02-18-2 Brtonigla, 08. siječnja 2018.godine

Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla“, broj 25/09, 5/12, 3/13 i 6/13 – proč.tekst), a po razmatranju Zapisnika te internu procjenu vrijednosti do sada neevidentirane imovine Općine Brtonigla i evidentirane imovine koja nije procijenjena (KLASA: 944-05/18-50/12 URBROJ:2105/04-04/02-18-1 od 08. siječnja 2018.godine), Općinski načelnik Općine Brtonigla, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Interna procjena vrijednosti do sada neevidentirane imovine Općine Brtonigla i evidentirane imovine koja nije procijenjena izrađene od strane Povjerenstva za procjenu vrijednosti neevidentirane imovine (KLASA: 944-05/18-50/12 URBROJ:2105/04-04/02-18-1 od 08. siječnja 2018.godine).

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenim novinama Općine Brtonigla.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Page 10: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 8

Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst, 123/17) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla -Verteneglio“, br. 3/18), rješavajući po zahtjevu HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio, dana 08.ožujka 2018. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

o osnivanju prava služnosti

I. Ovim Zaključkom, Općina Brtonigla- Verteneglio kao upravitelj nerazvrstanih cesta, sukladno Zakonu o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje nove elektroničko komunikacijske infrastrukture – na teret k.č.br. 2326/21 k.o. Brtonigla, opisana kao put i k.č.br. 2329 k.o. Brtonigla, opisana kao put u vlasništvu Republike Hrvatske, u predjelu naselja Brtonigla, za korist Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 (OIB:81793146560), i to:

- iskop jame dimenzije 1 x 0,8 x 0,8 m u bankini ceste – k.č.2329 k.o. Brtonigla – za postavlajnje samostojećega TK ormarića i preusmjeravanje TK kabela.

- Iskop jame dimnezije dimenzije 1 x 0,8 x 0,8 m na trasi postojeći PHD cijevi u bankini ceste (ulice) na okomici prema kućama na broju 20, 1, i 18 u Ulici Mira (k.č.br. 2329 k.o. Brtonigla) i broju 7 u Novoj ulici (k.č.br. 2326/21 k.o. Brtonigla).

- u bankini ceste – k.č.2329 k.o. Brtonigla – za postavlajnje samostojećega TK ormarića i preusmjeravanje TK kabela.

- Iskop rova dimenzije 0,4x0,8 m od jama do kuća na suprotnoj strani ulice – kbr. 20 i 18. - Iskop rova dimenzija 0,4x0,8 m od jame do ruba ceste (ulice) – k.č.br. 2329 k.o. Brtonigla

isped kuće br. 1 u Ulici Mira i k.č.2326/1 k.o. Brtonigla isped kuće br. 7 u Novoj ulici, sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu (crvena boja) koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Korisnik prava služnosti polaganja vodova obvezan je platiti utvrđenu visinu jednokratne naknade za osnovanu služnost zauzetog dijela k.č.br. 2326/21 i k.č.br. 2329 obje k.o. Brtonigla u ukupnom iznosu od 112,00 kuna.

III. Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje.

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla- Verteneglio. KLASA: 944-17/18-01/05 URBROJ: 2105/04-02/01-18-03 Brtonigla- Verteneglio, 08. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Page 11: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 9

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 52. Statuta Općine Brtonigla – Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br. 03/18), povodom Izvještaja Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu iz Odluke KLASA: 500-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-04/02-18-2 od 09. ožujka 2018. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio dana 12. ožujka 2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Izvješće o obilježavanju Međunarodnog dana žena u 2018. godini KLASA: 500-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-04/02-18-2 od 09. ožujka 2018. godine.

II. Prihvaća se u dijelu i prijedlog iz Izvješća iz toč. I. ove Odluke te se ovime odobrava da se

članovima Odbora za zdravstvo, socijalnu skrb, školstvo i kulturu odobri isplata u visini iznosa pola dnevnice radi putnih i drugih materijalnih troškova koje su isti imali povodom posjeta 56 žena na području Općine Brtonigla - Verteneglio koje su navršile 80 godina života i više za Međunarodni dan žena u 2018. godini.

II. Za isplatu iz toč. I. ove Odluke, koristiti će se sredstva Proračuna Općine Brtonigla -

Verteneglio za 2018. godinu osigurana za naknadu članovima povjerenstava (račun 32912 pozicija 43).

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama

Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 500-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-3 Brtonigla- Verteneglio, 12. ožujka 2017. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst, 123/17) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio“, br. 3/18) Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, dana 12.ožujka 2018. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

I. U parničnom postupku koji se vodi kod Općinskog suda u Puli -Pola, Stalna služba u Poreču-

Parenzo Posl.br. P-501/18-2, tužitelja Vittorio Cecco, Brtonigla, Nova Vas 22 protiv tuženika Općina Brtonigla – Verteneglio radi utvrđenja prava vlasništva na nekretninama (k.č.br. 619 k.o. Nova Vas), Općinu Brtonigla – Verteneglio će zastupati Odvjetnica Ivana Orkić, Umag, Obala J.B. Tita 2.

Page 12: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 10

II. Visina naknade odvjetniku se utvrđuje sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi

troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012,103/2014 118/2014, 107/2015) i Okvirnom sporazumu za pružanje odvjetničkih usluga za 2018. godinu, koji će se zaključiti između Općine Brtonigla – Verteneglio i Odvjetnice Ivane Orkić.

III.

Za plaćanje odvjetničkih usluga iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena Proračunom Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018. godinu, za odvjetničke usluge (32961 poz. 38). IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 700-01/18-10/03 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla- Verteneglio, 12. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst, 123/17) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio“, br. 3/18) Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, dana 12.ožujka 2018. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

I. U parničnom postupku koji se vodi kod Trgovačkog suda u Pazinu Posl.br. P-5/2018-5,

tužitelja VELKOM d.o.o. Kalnik, Trg Stjepana Radića 15, protiv tuženika Općina Brtonigla – Verteneglio radi isplate, Općinu Brtonigla – Verteneglio će zastupati Odvjetnica Ivana Orkić, Umag, Obala J.B. Tita 2.

II. Visina naknade odvjetniku se utvrđuje sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi

troškova za rad odvjetnika (NN 142/2012,103/2014 118/2014, 107/2015) i Okvirnom sporazumu za pružanje odvjetničkih usluga za 2018. godinu, koji će se zaključiti između Općine Brtonigla – Verteneglio i Odvjetnice Ivane Orkić.

III.

Za plaćanje odvjetničkih usluga iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena Proračunom Općine Brtonigla – Verteneglio za 2018. godinu, za odvjetničke usluge (32961 poz. 38).

Page 13: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 11

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 740-11/17-01/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-8 Brtonigla - Verteneglio, 12. ožujka 2018.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA

ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla – Verteneglio / Comune di Brtonigla – Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla – Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1

Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr KLASA: 421-01/18-10/13 URBROJ:2105/04-02/01-18-1 Brtonigla - Verteneglio, 14. ožujka 2018.godine Na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“, broj 03/18), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15) i Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračun Općine Brtonigla („Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio“ broj 12/2015), Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio, objavljuje

ODLUKU o načinu raspodjele raspoloživih sredstava

iz Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro

I. Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele sredstava namijenjenih za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro za 2018. godinu, iz raspoloživih sredstava Općinskog proračuna Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, u ukupnom iznosu od 38.000,00 kn, a koja su u istom Općinskom proračunu raspoređena:

- na aktivnost A 100755, pozicija 424, račun 38114, za sufinanciranje udruga socijalnog karaktera, u iznosu od 8.000,00 kn, i

- na aktivnost A 100753, pozicija 461, račun 35232, za sufinanciranje udruga poljoprivrednog značaja, u iznosu od 30.000,00 kn.

Page 14: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 12

II. Sredstva navedena u točki I. raspodijelit će se na temelju javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Natječaj) i u skladu s dokumentacijom za provedbu Natječaja koja je sastavni dio ove Odluke.

III. Dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. ove Odluke obuhvaća:

- tekst Javnog natječaja - upute za prijavitelje - obrasce za prijavu programa - obrazac za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i - obrasce za provedbu projekta i izvještavanje.

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su: - Obrazac opisa programa - Obrazac proračuna programa - Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu - Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja - Obrazac Izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo) - Obrazac životopisa voditelja programa (ako je primjenjivo) - Obrazac Izjave o programima udruge financiranim iz javnih izvora - Obrazac Izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih aktivnosti, da su upoznati s programom i svojim sudjelovanjem u provedbi (ako je primjenjivo). - Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu Obrasci za provedbu programa i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su: - Obrazac ugovora o financiranju programa - Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa - Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa.

IV. Natječaj i dokumentacija za provedbu postupka iz točke III. objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama www.brtonigla-verteneglio.hr.

V. Općina Brtonigla – Verteneglio kao davatelj financijskih sredstava ( u daljnjem tekstu: davatelj financijskih sredstava ) nadležan je za provedbu postupka. Sukladno uputama za prijavitelje, davatelj financijskih sredstava osnovat će povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta iz Natječaja te provesti otvaranje zaprimljenih prijava. Davatelj financijskih sredstava osnovat će povjerenstvo za ocjenjivanje prijava koje su uspješno ispunile provjeru propisanih natječajnim uvjeta. Članovi povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta iz Natječaja i povjerenstva za procjenu zaprimljenih prijava radit će sukladno proceduri navedenoj u uputama za prijavitelje i poslovniku za rad spomenutih tijela. Članove povjerenstva za otvaranje prijava i provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta Natječaja i povjerenstva za ocjenu prijava imenuje Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio. Za rad članova povjerenstva za procjenjivanje neće se posebno naplaćivati nikakva naknada.

VI. Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja programa, Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio donosi Odluku o raspodjeli sredstava za institucionalnu potporu udrugama nacionalnih manjina. Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke davatelj financijskih sredstava će s nositeljima programa sklapati pojedinačne ugovore.

Page 15: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 13

VII.

Odluka iz točke VI. bit će objavljena na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava www.brtonigla-verteneglio.hr.

VIII. Za provedbu ove Odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Brtonigla – Verteneglio.

IX. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Na temelju čl. 39 i st. 1 čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08 i 61/11 - u nastavku teksta: Zakon), čl.52 Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18 ), čl.9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i poslovanju Vlastitog pogona (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 17/13, 11/15 i 07/17- u nastavku teksta: Pravilnik ) i Plana prijema u službu u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 04/18 i KLASA: 112-01/17-10/02 URBROJ: 2105/04-02/01-18-1 od 05. ožujka 2018.godine), Načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio donosi sljedeću

ODLUKU

I. Utvrđuje se potreba za prijem u službu namještenika u Vlastiti pogon Općine Brtonigla-

Verteneglio i to komunalnog radnika I na određeno radno vrijeme od 6 (slovima: šest) mjeseci koji će obavljati poslove održavanja javnih površina po naseljima, održavanju groblja i mrtvačnica te druge poslove sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Brtonigla-Verteneglio u 2018. godini i poslove po nalogu Upravitelja Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio, načelnika Općine Brtonigla-Verteneglio te pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio.

Opravdanost zaposlenja proizlazi zbog upražnjenog radnog mjesta te uslijed povećanja obima poslova koje zaposleni namještenici Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio ne mogu odrađivati bez dodatnog radnika.

Probni rad za namještenika iz prethodnog stavka ove točke utvrđuje su u trajanju od 2 (slovima: dva) mjeseca.

II.

Pored općih i obveznih posebnih uvjeta koje zahtjeva čl.12. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11) komunalni rednik I Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio mora ispunjavati i posebne uvjete iz čl.7 toč.2 b Pravilnika, kako slijedi: srednja stručna sprema-trogodišnja, vozačka dozvola za B kategoriju, osposobljenost za rukovanje motornom pilom i kosilicom i poznavanje talijanskog jezika.

Page 16: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 14

III. Kandidati uz prijavu, za radno mjesto komunalnog radnika I Vlastitog pogona Općine

Brtonigla-Verteneglio moraju priložiti: 1. životopis 2. dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome) 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice) 4. izvornik ili preslik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a 5. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona (nije potrebna javnobilježnička ovjera) 6. izvornik ili preslik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od 6 mjeseci) 7. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je objavljen oglas 8.preslik vozačke dozvole za B kategoriju 9.dokaz o osposobljenosti za rukovanje motornom pilom i kosilicom.

IV.

Kandidat koji nije podnio pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na oglas.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge tražene u oglasu. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u

prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

V. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16.

Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN - 86/08 i 68/11).

VI. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova iz toč.I. ove Odluke dostavlja

izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Prijavu na Oglas mogu podnijeti i kandidati koji nemaju dokaz o osposobljenosti za rukovanje

motornom pilom i kosilicom uz uvjet da polože tečaj radi osposobljavanja u roku od dva mjeseca od dana rasporeda na radno mjesto.

VII.

Oglas traje 8 (osam) dana od dana objavljivanja na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

VIII.

Radi provedbe postupka oglasa za prijem u službu imenuje se Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa u slijedećem sastavu: Admir Martinović - predsjednik Morena Brečević Štifanić-član Kristina Brljavac - član

IX. Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pozvati će se na pristupanje testiranju provjere znanja i sposobnosti najmanje 5 (pet) dana prije održavanja provjere. Obavijest će biti

Page 17: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 15

objavljena na službenim stranicama Općine Brtonigla-Verteneglio, www.brtonigla-verteneglio.hr i na oglasnoj ploči Općine Brtonigla-Verteneglio.

Provjera znanja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa, koja se sastoji od provjere poznavanja osnova djelokruga, ustrojstva i načina rada lokalne samouprave te komunalnog gospodarstva, kao i osnova poznavanja talijanskog jezika.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. X.

Plaća namještenika Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio propisana je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće namještenika Vlastitog pogona (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 19/13) i Odlukom o osnovici za obračun plaće namještenika Vlastitog pogona Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 19/13).

Plaća komunalnog radnika I čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta 1,20 i osnovice za obračun plaće (4.500,00 kn), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

XI. Zadužuje se Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa za provedbu postupka prijema u

službu namještenika iz toč.I ove Odluke radi obavljanja poslova utvrđenih Odlukom o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 12/13), odnosno Pravilnikom.

XII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA:112-03/18-30/03 URBROJ: 2105/04-02/01-18-1 Brtonigla-Verteneglio, 14. ožujka 2018.godine

Načelnik

Općine Brtonigla-Verteneglio Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.

Na temelju čl.38.st.4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), čl.161. st.1toč.1. Zakona o prostornom uređenju (NN- 153/13 i 65/17) čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br.03/18) Načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio, donosi slijedeću

ODLUKU

Članak 1. Općina Brtonigla-Verteneglio utvrđuje da je Marino Cecco iz Brtonigle, Nova Vas 22, upisan pri Općinskom sudu u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje-Buie kao suvlasnik u 153/813 dijela k.č.br.164/2 k.o. Nova Vas i 867/4044 dijela k.č.br.164/3 k.o. Nova Vas. Nadalje, utvrđuje se da je imenovani radi upisa samovlasništva na svojim suvlasničkom udjelima, izradio Parcelacijski elaborat po članku 161.stavak 1.podstavak 1.Zakona o prostornom uređenju za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta za katastarske čestice br.164/2 i 164/3 u katastarskoj općini 301922 Nova Vas, izrađen od strane GEO STIL d.o.o., Novigrad, Epulonova 3, broj elaborata 63/2017 od 22. rujna 2017.godine.

Page 18: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 16

Temeljem prethodno navedenog elaborata ovjerenog od strane Područnog ureda za katastar Pula-Pola Odjel za katastar nekretnina Buje-Buie KLASA:932-06/17-02/803 URBROJ:541-27-03/1-18-3 od 09. ožujka 2018.godine, utvrđuje se da je došlo do promjena na upisanim nekretninama kako slijedi:

- Dosadašnja k.č.br. 164/2 k.o. Nova Vas, opisana kao oranica površine 813 m² upisane u z.k.ul. 1347 pri Općinskom sudu u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje-Buie, umanjuje se za suvlasnički udio u vlasništvu Marina Cecca, te je predmetnim elaboratom izvršen ispravak površine predmetne nekretnine sukladno utvrđenom stanju u naravi, odnosna ista sada dolazi upisana kao k.č.br. 164/2 k.o. Nova Vas, opisana kao oranica površine 661 m²;

-Dosadašnja k.č.br. 164/2 k.o. Nova Vas, cijepa se na k.č.br.164/5 k.o. Nova Vas opisana kao oranica površine 14 m²;

- Dosadašnja k.č.br. 164/3 k.o. Nova Vas, opisana kao oranica površine 813 m² upisane u z.k.ul. 1348 pri Općinskom sudu u Puli-Pola, Zemljišnoknjižni odjel Buje-Buie, umanjuje se za suvlasnički udio u vlasništvu na Marina Cecca te je predmetnim elaboratom izvršen ispravak površine predmetne nekretnine sukladno utvrđenom stanju u naravi, odnosna ista sada dolazi upisana kao k.č.br. 164/3 k.o. Nova Vas, opisana kao oranica površine 3181 m²,

- Dosadašnja k.č.br. 164/3 k.o. Nova Vas cijepa se na k.č.br.164/4 k.o. Nova Vas opisana kao oranica površine 1006 m².

Članak 2.

Radi provedbe promjene u katastru zemljišta i zemljišnim knjigama temeljem parcelacijskog elaborata iz čl.1 ove Odluke, Općina Brtonigla-Verteneglio pristupit će izradi Ugovora o razvrgnuću suvlasničke zajednice (Diobnog ugovora) .

Članaka 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla. KLASA: 944-05/18-50/10 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla, 15. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

Na temelju čl. 30. st. 1 toč. 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), čl.

39 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio“ br. 03/18), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio dana 19. ožujka 2018. godine, donosi sljedeću

O D L U K U

o sklapanju okvirnog sporazuma za odvjetničke usluge u 2018.godini

I. Općina Brtonigla - Verteneglio, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla - Verteneglio, OIB 81025770849,

pristupa sklapanju Okvirnog sporazuma sa odvjetnicom Ivanom Orkić iz Umaga, J.B.Tita 2, OIB: 19982784323 (u daljnjem tekstu: Odvjetnica), radi pravnog zastupanja općine u postupku arbitraže, mirenja, pred sudovima, tribunalima ili tijelima javne vlasti u državi članici ili trećoj zemlji ili pred međunarodnim tribunalima ili institucijama te za usluge pravnog savjetovanja navedenih u čl. 30. st. 1 toč. 5. i 6. Zakona o javnoj nabavi (NN - 120/16), koje odvjetnici pružaju sukladno važećem Zakonu o odvjetništvu i Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN - 142/12).

Page 19: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 17

Utvrđuje se da Odvjetnica već posjeduje Generalnu punomoć Općine Brtonigla - Verteneglio, a ukoliko pojedini postupak to zahtjeva Općina Brtonigla - Verteneglio će Odvjetnici izdati Specijalnu punomoć za taj postupak.

II. Za svaki pojedini predmet povjeren Odvjetnici, Općina Brtonigla- Verteneglio će na temelju

sklopljenog Okvirnog sporazuma po ovoj odluci, prethodno izdati akt o pokretanju postupka.

III. Okvirni sporazum iz toč. I. ove Odluke sklapa se za razdoblje od dana njegovog sklapanja do

31.prosinca 2018.godine.

IV. Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i

namijenjena u Općinskim proračunom Općine Brtonigla - Verteneglio za 2018. godinu, za odvjetničke usluge (proračunska stavka – račun 32372 pozicija 38).

Općina Brtonigla - Verteneglio će plaćanje ugovorenih usluga iz ove odluke izvršiti na poslovni račun (IBAN) odvjetnika, prema ispostavljenom računu nakon izvršene usluge, u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa, primjenjujući iznose iz Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN - 142/12) smanjenih za popust od 30%, koja se uvećava za pripadajući iznos poreza na dodanu vrijednost.

Cijena iz prethodnog stavka je fiksna i nepromjenjiva.

V. Utvrđuje se tekst prijedloga Okvirnog sporazuma o pružanju KLASA: 701-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-3, koji čini sastavni dio ove Odluke.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla- Verteneglio. Tekst prijedloga Okvirnog sporazuma koji čini sastavni dio ove Odluke, neće se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 701-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-3 Brtonigla- Verteneglio, 19. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - Verteneglio

Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN-33/01,60/01, 144/12 - vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 pročišćeni tekst i 137/15), i čl. 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla broj 03/18), čl.7. i 11. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Brtonigla za 2018.godinu (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br.20/17) a povodom pristiglog prijedloga Ugovora o donaciji Borisa Crnogorca iz Umaga, J.Rakovca 5, zaprimljenog dana 15. ožujka 2018. godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio donosi slijedeću

Page 20: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 18

ODLUKU O DONACIJI

Članak 1. Utvrđuje se da je Boris Crnogorac iz Umaga, J.Rakovca 5, autor fotomonografije

NOGOMET NA BUJŠTINI iz godine u godinu-IL CALCIO NEL BUIESE anno per anno 1912-2006/07.

Imenovani iz prethodnog stavka ovoga članka je dana 15.ožujka 2018.godine podnio prijedlog Ugovora o donaciji radi sufinanciranja troškova grafičke pripreme i tiskanja predmetne knjige u iznosu od 3.000,00 (tritisuće) kn.

Općina Brtonigla-Verteneglio prihvaća prijedlog ugovora te odobrava isplatu sredstava u utvrđenom iznosu.

Članak 2. Odobrena financijska sredstva iz čl.1. ove Odluke, isplatiti će se na račun grafičke tvrtke

„ARTY“ d.o.o. Umag, OIB 47138448362, broj HR 5123600001101262471 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

Za isplatu donacije iz čl.1 Odluke koristit će se sredstva osigurana u proračunu Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. god., račun 38319, pozicija 326, namijenjena za sredstva izdvojena za proračunsku zalihu.

Članak 3. Primatelj donacije obvezuje se Općini Brtonigla-Verteneglio dostaviti 10 primjerka knjige te

dokaz da je iznos iz čl.1 ove Odluke utrošen sukladno uvjetima iz ugovora, odnosno da su sredstva utrošena radi podmirenja troškova iz čl.2. ove Odluke.

Za kontrolu i zaprimanje knjiga, prilikom koje će se utvrditi da li je dostavljen odgovarajući broj knjiga te da li su sredstva utrošena sukladno opisu iz ove Odluke zadužuje se referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 421-01/18-10/14 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 U Brtonigli, 19. ožujka 2018.godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Page 21: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 19

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01,

60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst, 137/15, 123/17), Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18) i Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 06/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio dana 20. ožujka 2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o izravnom ugovaranju nabave usluge održavanja web stranice Općine Brtonigla-Verteneglio za razdoblje travanj 2018. – ožujak 2019. godine

I.

Prihvaća se ponuda Informatičkog Obrta Kontakt u vl. Ronalda Jurcana iz Brtonigle-Verteneglio, Bunarska ulica 4, br. 18078001 od 19.03.2018. godine, za uslugu održavanja i ažuriranja web stranice u iznosu od 1.250,00 kuna mjesečno, za razdoblje travanj 2018. – ožujak 2019. godine (12 mjeseci), odnosno sveukupno za 15.000,00 kuna (obrt nije u sustavu PDV-a).

Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove točke.

II. Naručitelj usluge iz toč. I. ove Odluke je Općina Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla-Verteneglio, OIB 81025770849.

Plaćanje usluge iz toč. I. ove Odluke obavljat će po izvršenju mjesečne usluge i po dostavi Računa od strane Izvršitelja.

Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena Općinskim proračunom Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018. godinu (račun 32323 pozicija 25, naziv: Održavanje opreme – Internet stranice).

III.

Za kontrolu izvršene usluge iz ove Odluke, prilikom koje će se kontrolirati pravodobnost, količina i kvaliteta, zadužuje se Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio.

Zadužuje se Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za izradu izvješća o obavljenoj kontroli iz prethodnog stavka ove točke.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti i u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 650-01/18-10/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-4 Brtonigla-Verteneglio, 20.03.2018. god. OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl.oec. v.r.

Page 22: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 20

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio br. 03/2018), a povodom Izvještaja MALONOGOMETNI KLUB „MEGA“ Brtonigla, sa sjedištem u Brtonigli, Druscovicheva 8, za 2017. godine, zaprimljenog 06. ožujka 2018. godine, te Ugovora o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-02/01-17-15od 31. siječnja 2017.godine, Općinski načelnik Općine Brtonigla- Verteneglio, dana 23. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Opisni i Financijski izvještaj MALONOGOMETNOG KLUBA „MEGA“

Brtonigla, sa sjedištem u Brtonigli, Druscovicheva 8, zaprimljenog 06. ožujka 2018. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava za realizaciju programa rada u 2017. godini, dodijeljena Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-02/01-17-15od 31. siječnja 2017.godine, u dijelu koji se odnosi na prihvatljive troškove u iznosu od 4.811,25 kn.

II. Ne prihvaća se Opisni i Financijski izvještaj MALONOGOMETNOG KLUBA „MEGA“

Brtonigla, sa sjedištem u Brtonigli, Druscovicheva 8, zaprimljenog 06. ožujka 2018. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava za realizaciju programa rada u 2017. godini, dodijeljena Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-02/01-17-15od 31. siječnja 2017.godine, u iznosu od 5.188,75 kuna.

III.

Radi nenamjenski utrošenih sredstava iz toč. II. ovog Zaključka protivno prihvaćenim uvjetima iz Javnog poziva za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu iz Proračuna Općine Brtonigla za 2017. godinu KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ:2105/04-04/02-16-1 od 27.listopada 2016.godine, i odredbama sklopljenog Ugovora o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-02/01-17-15od 31. siječnja 2017.godine, te zbog nepridržavanja realizacije proračuna vlastitog programa, koji čini sastavni dio navedenog Ugovora, za neprihvatljive troškove reprezentacije, hrane, alkoholnih pića i pića, , poziva se MALONOGOMETNOG KLUBA „MEGA“ Brtonigla, sa sjedištem u Brtonigli, Druscovicheva 8, da Općini Brtonigla – Verteneglio vrati iznosu od 5.188,75 kn u roku od 30 dana od dana primitka ovog Zaključka.

IV.

Iznos iz toč. III ovog Zaključka potrebno je vratiti na žiro-račun Općine Brtonigla - Verteneglio IBAN: HR1923800061804000002, poziv na broj:68-7706-OIB.

Bankovne troškove nastale vraćanjem dospjelog iznosa snosit će MALONOGOMETNI KLUB „MEGA“ Brtonigla, sa sjedištem u Brtonigli, Druscovicheva 8.

Ukoliko MALONOGOMETNI KLUB „MEGA“ Brtonigla, sa sjedištem u Brtonigli, Druscovicheva 8, ne vrati utvrđena sredstva u datom roku, Općina Brtonigla - Verteneglio će povećati dospjele iznose dodavanjem zakonske zatezne kamate.

V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim novinama

Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 421-01/18-10/11 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla - Verteneglio, 23. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

Page 23: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 21

Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine

Brtonigla i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla“, br. 14/10), čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN – 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-proč.tekst, 123/17) te članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio („Službene novine Općine Brtonigla -Verteneglio“, br. 3/18), rješavajući po zahtjevu HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb, Općinski načelnik Općine Brtonigla – Verteneglio, dana 26.ožujka 2018. godine, donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

o osnivanju prava služnosti

I. Ovim Zaključkom, Općina Brtonigla- Verteneglio kao upravitelj nerazvrstanih cesta, sukladno Zakonu o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje TK priključka na adresi Karigador 152, Brtonigla – na teret k.č.br. 2302/3 k.o. Brtonigla, opisana kao put u vlasništvu Republike Hrvatske, u predjelu naselja Karigador za korist Hrvatski Telekom d.d. iz Zagreba, Savska cesta 32 (OIB:81793146560), i to:

- iskop jame dimenzije 1 x 1 x 0,9 m u bankini ceste – k.č.2302/3 k.o. Brtonigla – za postavljanje betonskog zdenca dimenzija 0,5x0,5x0,8 m na trasu postojećih TK instalacija ispred građevine smještene na k.č.br. 1944/431 k.o. Brtonigla.

- Iskop jame dimenzije dimenzije 1 x 0,8 x 0,8 m u bankini ceste – k.č.2302/3 k.o. Brtonigla – na trasu postojećih TK instalacija potrebne za izradu spojnice;

sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu (crvena boja) koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Korisnik prava služnosti polaganja vodova obvezan je platiti utvrđenu visinu jednokratne naknade za osnovanu služnost zauzetog dijela k.č.br. 2302/3 k.o. Brtonigla u ukupnom iznosu od 102,50 kuna.

III. Zadužuje se Općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje.

IV. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla- Verteneglio. KLASA: 944-17/18-01/06 URBROJ: 2105/04-02/01-18-03 Brtonigla- Verteneglio, 26. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Page 24: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 22

Na temelju čl. 1. Odluke o osnivanju prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio i o visini iznosa naknade za osnivanje prava služnosti („Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio“, br. 14/10), čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- proč.tekst, 123/17), te članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio br. 3/18), Općinski načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio dana 26. ožujka 2018. godine, donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Ovim Zaključkom, Općina Brtonigla-Verteneglio kao upravitelj nerazvrstanih cesta, sukladno Zakonu o cestama (NN br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskbu – Vodovodni ogranak „Katunari gornji“ (priključni vod), sve radi spajanja stambene zone u Gornjim Katunarima na sustav javne vodoopskrbe, i to na: k.č.br. 2172/2, k.č.br. 2172/11, 2176/2, 2176/5 sve k.o. Brtonigla-Verteneglio, u zemljišnim knjigama opisane kao ceste/putevi u vlasništvu Republike Hrvatske, za korist ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589 , sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka. II. Ovim Zaključkom, Općina Brtonigla-Verteneglio) odobrava osnivanje prava služnosti na neograničeno razdoblje, radi izgradnje komunalne vodne građevine za javnu vodoopskbu – Vodovodni ogranak „Katunari gornji“ (priključni vod), sve radi spajanja stambene zone u Gornjim Katunarima na sustav javne vodoopskrbe na k.č.br. 2166/3 i k.č.br. 2176/8 obje k.o. Brtonigla-Verteneglio, u zemljišnim knjigama opisane kao put u vlasništvu Općine Brtonigla-Verteneglio, za korist ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589 , sukladno naznačenoj trasi na situacijskom prikazu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

III. Sukladno članku 4. stavak 1. Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje

infrastrukturnih građevina („Narodne novine“, br. 80/11), ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet, Sv. Ivan 8, OIB: 13269963589 kao ovlaštenik prava služnosti, ne plaća naknadu za osnovanu služnost. IV.

Zadužuje se općinski načelnik da s ovlaštenikom prava služnosti zaključi Ugovor o osnivanju prava služnosti na neograničeno razdoblje. V. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 944-17/18-01/07 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla-Verteneglio, 26.ožujka 2018.g

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO

Paolo Klarić dipl. oec. v.r.

Page 25: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 23

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

Naručitelj, Općina Brtonigla-Verteneglio iz Brtonigle-Verteneglio, Trg Sv. Zenona 1, OIB: 81025770849, na temelju članka 52. Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla br. 03/18), i članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Brtonigla broj 06/17), Načelnik Općine Brtonigla, dana 28.03.2018. godine donosi:

O D L U K U O POČETKU POSTUPKA NABAVE

I.

Naziv predmeta nabave: Usluga izrade programske studije, koncepta i idejnog rješenja za „CENTAR ISTARSKIH OKUSA I VINSKE TRADICIJE“ u Brtonigli.

II. Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 150.000,00 kn sa PDV-om.

III. Za provedbu postupka iz ove Odluke, zadužuju se službenici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla: 1. Marica Garić, Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio; 2. Kristina Brljavac, Referent za naplatu općinskih prihoda; 3. Admir Martinović, Referent za vođenje investicija i za pripremu projekata za programe EU. Službenici iz prvog stavka ove točke zadužuju se za: - pripremu postupka: dogovor oko uvjeta vezanih za predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu; - provedbu postupka: slanje poziva na dostavu ponuda gospodarskom subjektu na dokaziv način, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, - rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir ponuda i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka. Osoba zadužena za praćenje provedbe ugovora je Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU. Imenovani službenici naručitelja iz ove Odluke nemaju utjecaj na odlučivanje.

IV. Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana u

općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2018. godinu - proračunska stavka „CENTAR ISTARSKIH OKUSA I STALNA IZLOŽBA VINSKE TRADICIJE“, račun 42124 pozicija 134.

V. Naručitelj će plaćanje ugovorene usluge iz ove Odluke izvršiti na poslovni račun (IBAN)

odabranog ponuditelja najkasnije 30 dana od dana sklapanja ugovora, virmanskim nalogom, prema sljedećoj dinamici plaćanja:

Page 26: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 24

- 30% ugovorenog iznosa u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora, po ispostavljanju računa,

- preostalih 70% ugovorenog iznosa nakon izvršenja svih usluga, u roku od 30 dana od uredno dostavljenog predmeta nabave i ispostavljanja računa.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla.

KLASA: 612-05/13-50/02 URBROJ: 2105/04-02/01-18-22 Brtonigla-Verteneglio, 28.03.2018. god.

OPĆINA BRTONIGLA-VERTENEGLIO Načelnik

Paolo Klarić dipl.oec. v.r.

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01,

60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br. 03/2018), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, dana 28. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I. Prihvaća se Godišnji Opisni i Financijski izvještaj ZAJEDNICE TALIJANA BRTONIGLA – COMUNITA' DEGLI ITALIANI VERTENEGLIO, sa sjedištem u Brtonigli - Verteneglio, Sv. Križ 2, OIB: 79881197691, zaprimljenog 06. ožujka 2018. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava u iznosu od 125.000,00 kn za financiranje njihovog godišnjeg programa rada, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/05 URBROJ:2105/04-04/02-16-12 od 12. siječnja 2017.godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim novinama

Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 421-01/18-10/04 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla- Verteneglio, 28. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

Page 27: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 25

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01, 60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br. 03/2018), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, dana 28. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Godišnji Opisni i Financijski izvještaj ZAJEDNICE TALIJANA NOVA VAS – COMUNITA' DEGLI ITALIANI VILLANOVA, sa sjedištem u Brtonigli, Nova Vas 4a, OIB: 23298983269, zaprimljenog 28. veljače 2018. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava u iznosu od 18.000,00 kn za financiranje njihovog godišnjeg programa rada, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/05 URBROJ:2105/04-04/02-16-13 od 12. siječnja 2017.godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim novinama

Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 421-01/18-10/12 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla- Verteneglio, 28. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17 ) i članka 52. Statuta Općine Brtonigla-Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj: 03/18 ) Načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio, donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVABNJU II. IZMJENE I DOPUNE

PLANA NABAVE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018.GODINU

Članak 1. Načelnik Općine Brtonigla-Veteneglio utvrđuje II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018.godinu, kao u predloženom tabličnom prikazu u prilogu.

Članak 2. II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Brtonigla-Verteneglio za 2018.godinu stupaju na snagu danom donošenja, a iste će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio i internetskoj stranici Općine Brtonigla-Verteneglio www.brtonigla-verteneglio.hr u stavku „JAVNA NABAVA“ podstavka „PLAN JAVNE NABAVE“ te u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku 8 (osam) dana od objave. KLASA:404-01/18-10/01 URBROJ:2105/04-02/01-18-3 Brtonigla, 28. ožujka 2018.godine

Načelnik Općine Brtonigla-Verteneglio

Paolo Klarić, dipl.oec. v.r.

Page 28: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 26

PLAN NABAVE OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO ZA 2018.GODINU

Evidencijski broj nabave

Predmet nabave (najviše 200

znakova)

Brojčana oznaka

predmeta nabave iz

Jedinstvenog rječnika

javne nabave (CPV)

Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)

Vrsta postupka

(uključujući i

jednostavnu nabavu)

Posebni režim

nabave

Predmet podijeljen

na grupe?

Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum/narudžbenica?

Planirani početak

postupka

Planirano trajanje

ugovora ili okvirnog

sporazuma

Napomena

JN-1/18 Projektna dokumentacija školske dvorane

71320000-7 152.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-2/18

Projektna dokumentacija prometnice unutar zone Štrpe II faza

71320000-7

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-3/18

Projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacije u naseljima bez kanalizacijske mreže

71320000-7

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-4/18

Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu

71320000-7

80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-5/18

Projektna dokumentacija pristupne prometnice Arheološkog parka

71320000-7

64.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 29: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 27

Santi Quaranti

JN-6/18 Izrada strateškog plana razvoja turizma

72212700-6 95.500,00

Postupak jednostavne nabave

JN-7/18

Projektna dokumentacija energetske obnove zgrada u vlasništvu općine

71323100-9

24.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-8/18

Projektna dokumentacija opremanja komunalno servisne zone K3

71322000-1

24.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-9/18

Projektna dokumentacija radi uređenja ulica u naselju Nova Vas

71322000-1

32.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-10/18

Projektna dokumentacija za proširenje područne škole i vrtića u Brtonigli

71320000-7

20.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-11/18 Projektna dokumentacija za sanaciju zaljeva

71320000-7 20.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-12/18

Projektna dokumentacija za izgradnju tržnice u Brtonigli

71320000-7

24.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-13/18

Projektna dokumentacija za oborinsku odvodnju i rekonstrukciju trga

71322000-1

80.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 30: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 28

u Brtonigli

JN-14/18

Projektna dokumentacija pristupnih prometnica do poduzetničke zone

71322000-1

24.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-15/18

Idejni projekt rekonstrukcije stare škole i hostel u Novoj Vasi

71242000-6

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-16/18

Projektna dokumentacija ulice u Karigadoru SU2 i OU4

71322000-1

32.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-17/18

Projektna dokumentacija cestovne infrastrukture Donji Srbani

71320000-7

32.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-18/18 Procjene tržišnih vrijednosti nekretnina

71319000-7 24.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-19/18 UPU Prezentacijski centar Sv.Juraj 71240000-2

64.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-20/18

Konzultantske usluge u projektu razvoja infrastrukture širokopojasnog interneta

71241000-9

29.600,00

Postupak jednostavne nabave

JN-21/18 Nabava tonera za pisače 30125110-5

24.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 31: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 29

JN-22/18 Telekomunikacijske usluge u fiksnoj mreži

64200000-8 20.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-23/18 Telekomunikacijske usluge u mobilnoj mreži

64212000-5 20.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-24/18 Poštanske i dostavljačke usluge 64110000-0

36.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-25/18 Oglašavanje u mjesečnom listu "Bujština"

22200000-2 40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-26/18 Geodetske usluge 71250000-5 144.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-27/18

Usluge stručnog nadzora visokogradnje i niskogradnje

71356100-9

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-28/18 Usluge održavanja programa digitalne pisarnice

72267000-4 21.840,00

Postupak jednostavne nabave

JN-29/18 Najam kombi vozila 60170000-0

52.400,00

Postupak jednostavne nabave

JN-30/18 Dekorativna javna rasvjeta 31500000-1

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-31/18 Nabava računala i računalne opreme 30230000-0

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-31/18 Nabava programskog rješenja za e-račune

48444100-3 64.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 32: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 30

JN-32/18 Kupnja polovnog kombi vozila 34115200-8

94.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-33/18

Projektna dokumentacija za legalizaciju objekata u vlasništvu općine

71220000-6

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-34/18

Uređenje i sanacija prometnice Grobice-Brtonigla I faza

45233142-6

464.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-35/18 Uređenje protupožarnih puteva

45233162-2 80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-36/18 Horizontalna i vertikalna signalizacija

45233293-9 56.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-37/18 Asfaltiranje ceste u naselju Karigador-Kras

45233000-9 184.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-38/18 Uređenje ulice G.Marconi 45233141-9

80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-39/18 Izgradnja ulice u Karigadoru SU2 i OU4

45233000-9 40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-40/18 Asfaltiranje ceste u Fiorinima 45233000-9

160.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-41/18 Izgradnja oborinske odvodnje južnog dijela Brtonigle

45232130-2 80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-42/18 Uređenje parkovnih površina 45112711-2

64.000,00 Postupak jednostavne

Page 33: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 31

nabave

JN-43/18 Nabava dječjih rekvizita za parkove i igrališta

37535200-9 80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-44/18 Usluga nadzora za gradnju industrijske zone Štrpe

71247000-1 48.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-45/18

Konzultantske usluge za provedbu javne nabave radova u industrijskoj zoni Štrpe

79418000-7

32.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-46/18 Uređenje fasada u Brtonigli 45443000-4

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-47/18 Uređenje rotora u ulazu u Brtoniglu 45112711-2

56.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-48/18 Opločenje trga u Brtonigli 45200000-9

80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-49/18

Postavljanje žičane ograde i zida na nogometnom igralištu

45212221-1

56.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-50/18

Uređenje i nasipavanje parkirališta na mjesnom groblju Brtonigla

45223300-9

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-51/18 Fotonaponski solarni sustav za mrtvačnicu

09331200-0 56.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 34: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 32

JN-52/18 II faza dogradnje groblja u Brtonigli 45215400-1

80.000,00

Postupak jednostavne nabave

JN-53/18 Postavljanje stolarije na školu u Novoj Vasi

45420000-7 104.000,00

Postupak jednostavne nabave

I. Izmjena i dopuna 25.01.2018. JN-54/18

Izrada koncepta za unutarnje uređenje radi pripreme projektne dokumentacije muzeja

79421200-3

200.000,00

Postupak jednostavne nabave

II. Izmjena i dopuna 28.03.2018. I.Izmjena i dopuna 25.01.2018. MN-1/18

Izrada koncepta za unutarnje uređenje radi pripreme projektne dokumentacije muzeja

79421200-3 200.000,00

Otvoreni postupak NE Ugovor veljača 6 mjeseci

II. Izmjena i dopuna 28.03.2018. JN-56/18

Izrada koncepta za unutarnje uređenje radi pripreme projektne dokumentacije muzeja

79421200-3 120.000,00

Postupak jednostavne nabave

I. Izmjena i dopuna 25.01.2018. JN-55/18

Izdaci za pogonsko gorivo 09132000-3

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

I. Izmjena i dopuna 25.01.2018. JN-54/18

Izdaci za pogonsko gorivo 09132000-3

40.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 35: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 33

I. Izmjena i dopuna 25.01.2018.-56/18

Usluge pravnog zastupanja 79112000-2

120.000,00

Postupak jednostavne nabave

I. Izmjena i dopuna 25.01.2018.N-JN-55/18

Usluge pravnog zastupanja 79112000-2

120.000,00

Postupak jednostavne nabave

Page 36: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 34

REPUBLIKA HRVATSKA - REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA - REGIONE ISTRIANA Općina Brtonigla-Verteneglio - Comune di Brtonigla-Verteneglio OPĆINSKI NAČELNIK – IL SINDACO 52474 Brtonigla-Verteneglio, Trg Sv. Zenona / Piazza S. Zenone 1 Tel. & Fax: +385 (0)52 774-174 E-mail: [email protected] www.brtonigla-verteneglio.hr

Na temelju Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), čl. 48 Zakona o lokalnoj i područnoj

(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Statuta Općine Brtonigla (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 03/18) i članka 7. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave (Službene novine Općine Brtonigla-Verteneglio broj 06/17), Općinski načelnik Općine Brtonigla dana 30. ožujka 2018. godine, donosi sljedeću

ODLUKU o izravnom ugovaranju za nabavu godišnje obnove licence

Microsoft SQL Embeded Maintenance

I. Prihvaća se ponuda Libusoft Cicom d.o.o. iz Zagreba, Remetinečka cesta 7a, broj ponude

35354/2018, koja je zaprimljena dana 29.03.2018. godine, prema sljedećoj specifikaciji:

Rb. Vrsta usluge Kol. Cijena (KN)

Iznos (KN)

1. Microsoft SQL Server 2016 Standard Embeded Maintenance – Runtime with 1 CAL

1 kom

190,00 190,00

2. Microsoft SQL 2016 User CAL Embeded Maintenance – Runtime

8 kom

190,00 1.520,00

UKUPNO: 1.710,00 PDV: 427,50 SVEUKUPNO:

2.137,50

Sveukupan iznos za nabavu godišnje obnove licence Microsoft SQL Server za razdoblje

18.01.2018. – 18.01.2019. iznosi 1.710,00 kuna bez PDV-a. Pristupa se izravnom ugovaranju sa navedenim ponuditeljem sukladno prethodnom stavku ove

točke.

II. Naručitelj usluge iz toč. I. ove Odluke je Općina Brtonigla, Trg Sv.Zenona 1, Brtonigla, OIB 81025770849.

Plaćanje usluge iz toč. I. ove Odluke obavljat će se u roku od 30 dana od dana primitka računa od strane Izvršitelja.

Za plaćanje usluge iz ove Odluke koristiti će se proračunska sredstva koja su osigurana i namijenjena Općinskim proračunom Općine Brtonigla za 2018. godinu (račun 32381, pozicija 419, naziv: Usluge ažuriranja računalnih baza - Usluge održavanja računala općinske uprave i servisa).

III.

Za kontrolu izvršene usluge iz ove Odluke, prilikom koje će se kontrolirati pravodobnost, količina i kvaliteta nabavljene usluge, zadužuje se Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU iz Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio.

Page 37: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 35

Zadužuje se Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brtonigla-Verteneglio za izradu izvješća o obavljenoj kontroli iz prethodnog stavka ove točke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u Službenim novinama Općine Brtonigla-Verteneglio. KLASA: 032-03/18-30/01 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla-Verteneglio, 30.03.2018. god. OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA-VERTENEGLIO Paolo Klarić dipl.oec. v.r.

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla - Verteneglio br. 03/18), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, dana 15. veljače 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Godišnji Opisni i Financijski izvještaj NOGOMETNOG KLUBA „BRTONIGLA – NOVA VAS“ sa sjedištem u Brtonigli, Bunarska 3, OIB: 18989449700, zaprimljenog 28. veljače 2018. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava za financiranje njihovog godišnjeg programa rada sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 402-08/16-80/04 URBROJ: 2105/04-02/01-17-14 od 31. siječnja 2017.godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim novinama

Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 421-01/18-10/09 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla, 30. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.

Page 38: SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA- VERTENEGLIO

13. travnja 2018. godine SLUŽBENE NOVINE OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO BROJ 07/2018 STR. 36

Na temelju čl. 39. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN – 33/01,

60/01, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- proč.tekst, 137/15 i 123/17) te čl. 52. Statuta Općine Brtonigla - Verteneglio (Službene novine Općine Brtonigla – Verteneglio br. 03/2018), Općinski načelnik Općine Brtonigla - Verteneglio, dana 30. ožujka 2018. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se Godišnji Opisni i Financijski izvještaj udruge „SIGURNA KUĆA ISTRE“ sa sjedištem u Puli, Koparska 58, OIB 23139181370, zaprimljenog 29. ožujka 2018. godine, podnesen radi kontrole namjenskog korištenja sredstava u iznosu od 3.000,00 kn za financiranje projekta „Pomoć ženama žrtvama obiteljskog nasilja, sukladno Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava KLASA: 421-03/17-30/08 URBROJ: 2105/04-02/01-17-3 od 15. svibnja 2017. godine.

II. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a isti će se objaviti i u Službenim novinama

Općine Brtonigla - Verteneglio. KLASA: 421-01/18-10/21 URBROJ: 2105/04-02/01-18-2 Brtonigla - Verteneglio, 30. ožujka 2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BRTONIGLA - VERTENEGLIO

Paolo Klarić, dipl. oec. v.r.