of 236 /236
Broj 8/2018 06.11.2018.

Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... ·...

Page 1: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Broj 8/2018

06.11.2018.

Page 2: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona
Page 3: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

1 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

SADRŽAJ

1. StatutarnaOdlukaoIIizmjenamaidopunamaStatutaOpćineMedulin .......................................32. OdlukaoIIizmjeniidopuniProgramagradnjeobjekataiuređajakomunalneinfrastrukture

za 2018. godinu ......................................................................................................................................43. OdlukaoIIizmjeniidopuniproračunaOpćineMedulinza2018.godinu .......................................114. ZaključakousvajanjuinformacijeoizvješćuoobavljenojrevizijiOpćineMedulinza2017.godinu .....925. OdlukaodonošenjupročišćenogtekstaodredbizaprovođenjeigrafičkogdjelaPPUOMedulin ....936. OdlukaoizradiIzmjenaidopunaPPUOMedulin ...........................................................................1737. OdlukaoizradiIzmjenaidopunaOdlukeoizradiUPUCentinerazapad1 .................................1798. OdlukaoizradiIzmjenaidopunaOdlukeoizradiUPUCentinerazapad2 .................................1839. OdlukaoispravkutehničkepogreškeugrafičkomdjeluUPUMedulin(SNOM2/16) .................18510. OdlukaodavanjusuglasnostinaizvješćeoraduJavnevatrogasnepostrojbeza2017.godinu ...18811. OdlukaoizmjeniodlukeoustrojstvuupravnihodjelaOpćineMedulin ........................................18912. RješenjeoopozivuteimenovanjučlaniceOdborazalokalnusamoupravu,međunarodnu

imeđuopćinskusuradnju ..................................................................................................................19113. Zaključakousvajanjuizvješćaoposlovanjuza2017.godinutrgovačkihdruštavaiustanova:

13.1.Albanežd.o.o. ..........................................................................................................................19213.2.Medekoservisd.o.o. ...............................................................................................................19313.3.Bužad.o.o. ...............................................................................................................................19413.4.JUKamenjak............................................................................................................................19513.5.DječjivrtićMedulin ...................................................................................................................196

OBJAVE

1. OdlukaopoticanjurazvojamaloggospodarstvakrozdodjelupotporezarazvojpoduzetništvaOpćineMedulinza2018.godinu .....................................................................................................197

2. JavnipozivzadodjelusredstavazarazvojmaloggospodarstvaipoduzetništvanapodručjuOpćineMedulinza2018.godinu .....................................................................................................200

3. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru “Jačanjekonkurentnostipoduzetnika-potporetvrtkama“2018. ...................................................211

4. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru “Jačanjekonkurentnostipoduzetnika-potporezajačanjeirazvojženskogpoduzetništva“2018 ......213

5. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru“Jačanjekonkurentnostipoduzetnika–potporapoduzetnicimazafinanciranjetroškovaizradeprojektnihprijedlogazasufinanciranjetroškovaizradeprojektnihprijedlogazasufinanciranjeizfondovaEuropskeunijeinacionalnihfondova“2018 ....................................................................................215

6. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru “Sufinanciranjeulaganjaustandardekvalitete“2018 ......................................................................217

7. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru “Potporezanovozapošljavanje“2018 .............................................................................................219

8. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru “Potporezasamozapošljavanje“2018 ............................................................................................221

9. Obrazacprijavenajavnipozivzadodjelunepovratnihsubvencijazamjeru “Subvencioniranjetroškovapolaganjastručnihimajstorskihispita“2018 .....................................223

Page 4: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 2 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

10. Obrazacizjaveokorištenimpotporama ..........................................................................................22511. ObrazacizjaveobveznikaoupisuusustavPDV-a ........................................................................22712. Obrazacizjaveodavanjusuglasnostizaprikupljanjeiobraduosobnihpodataka .......................22813. Obrazacizjaveonepostojanjudvostrukogfinanciranja ..................................................................229

KLASA: 021-05/18-01/0009URBROJ:2168/02-02/1-18-9Medulin,06.studeni2018.

“Službene novine” Općine Medulin izdaje Općina Medulin.Godišnja pretplata iznosi 500,00 Kn i uplaćuje se na IBAN: HR1223400091826300008

Uredništvo: OPĆINA MEDULIN, Medulin, Centar 223Glavni urednik: GORAN BUIĆ, dipl. ing.tel.: 385-650 - centrala 385-652 - tajništvofax: 385-660e-mail: [email protected]

Page 5: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

3 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17) i članka 13. Statuta Općine Medulin («Službene novine», Općine Medulin broj 2/13, 2/18), Općinsko vijeće Općine Medulin na 17. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine, donosi

STATUTARNU ODLUKU

O II IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE MEDULIN

Članak 1.

U Statutu Općine Medulin («Službene novine» Općine Medulin broj 2/13, 2/18 ), u članku 10. dodaje se drugi stavak koji glasi:

„Odlukom Općinskog vijeća, sukladno ovom Statutu, Općina može preuzeti obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske županije. „

Članak 2.

Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Medulin“.

Klasa: 021-05/18-01/0011 Urbroj:2168/02-02/1-18-23 Medulin, 06. studenog 2018.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Marko Zlatić

Page 6: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 4 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Sukladno članku 67. i članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, članka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11,22/13,54/13,148/13,92/14) i članka 13. Statuta Općine Medulin („Službene novine 2/13, 2/18), na 17. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine Općinsko vijeće Općine Medulin donosi

II. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJEOBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2018. GODINU

Članak 1. Ovim II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu za : Javne površine, Nerazvrstane ceste Javnu rasvjetu Groblja Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova za pripremu za gradnju, gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme , te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja – komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu mijenja se i glasi:

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OM 2018

POZICIJA BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO PROMJENA

IZNOS NOVI IZNOS

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 106.854.978,57 12.918.500,00 119.773.478,57

Program 3000 IZGRADNJA PROMETNICA I PARKIRALIŠTA 10.683.375,00 1.462.500,00 12.145.875,00

Kapitalni projekt K100008 Izgradnja prometnica u naselju Volme-Šćuza 325.000,00 0,00 325.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 325.000,00 0,00 325.000,00

Kapitalni projekt K100009 Izgradnja ulice Sad u Medulinu 150.000,00 0,00 150.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 150.000,00 0,00 150.000,00

Kapitalni projekt K100012 Izgradnja ceste Biškupija u Medulinu 267.000,00 0,00 267.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 267.000,00 0,00 267.000,00

Kapitalni projekt K100013 Izgradnja vertikale Burle u Medulinu 300.000,00 0,00 300.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 300.000,00 0,00 300.000,00

Kapitalni projekt K100015 Izgradnja male zaobilaznice u Medulinu 823.000,00 0,00 823.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 823.000,00 0,00 823.000,00

Kapitalni projekt K100019 Pristupna prometnica Osipovica-Bijeca 3.125,00 0,00 3.125,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 3.125,00 0,00 3.125,00

Kapitalni projekt K100020 Prometnica Livadice-Brajdine 24.500,00 0,00 24.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 24.500,00 0,00 24.500,00

Kapitalni projekt K100025 Prometnica Munte u Premanturi 40.000,00 0,00 40.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 40.000,00 0,00 40.000,00

Page 7: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

5 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Kapitalni projekt K100026 Prometnica Reg u Medulinu 27.500,00 0,00 27.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 27.500,00 0,00 27.500,00

Kapitalni projekt K100029 Izgradnja prometnice na ulazu u Pješčanu uvalu 60.000,00 0,00 60.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 60.000,00 0,00 60.000,00

Kapitalni projekt K100030 Izgradnja prometnice Krase u Medulinu 11.250,00 0,00 11.250,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 11.250,00 0,00 11.250,00

Kapitalni projekt K100044 Izgradnja prometnice Dračice Banjole 261.000,00 0,00 261.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 261.000,00 0,00 261.000,00

Kapitalni projekt K100052 Prometnica Križ Runke 200.000,00 0,00 200.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00 0,00 200.000,00

Kapitalni projekt K100053 Pristupna prometnica Krše 100.000,00 0,00 100.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 100.000,00 0,00 100.000,00

Kapitalni projekt K100069 Cesta proboj Burle kod kbr. 110 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalni projekt K100078 Istočna zaobilaznica naselja Medulin 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalni projekt K100081 Južna zaobilaznica naselja Premantura 60.000,00 0,00 60.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 60.000,00 0,00 60.000,00

Kapitalni projekt K100083 Izmještanje prometnice na Runjačici u Premanturi 252.000,00 0,00 252.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 252.000,00 0,00 252.000,00

Kapitalni projekt K100088 Prometnica Vintijan 248.000,00 0,00 248.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 248.000,00 0,00 248.000,00

Kapitalni projekt K100092 Prometnica Centar-Brajdine u Medulinu 10.000,00 0,00 10.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 10.000,00 0,00 10.000,00

Kapitalni projekt K100093 Prometnica Matanca-Livadice u Medulinu 11.000,00 0,00 11.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 11.000,00 0,00 11.000,00

Kapitalni projekt K100096 Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za prometnice 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 1.081.440,10 0,00 1.081.440,10

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 1.118.559,90 0,00 1.118.559,90

Kapitalni projekt K100098 Izgradnja okretišta za školski autobus 200.000,00 0,00 200.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00 0,00 200.000,00

Kapitalni projekt K100503 Prometnica Kamik - Paltana u Banjolama 376.000,00 0,00 376.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 376.000,00 0,00 376.000,00

Kapitalni projekt K110000 Projektna dokumentacija za prometnice 682.500,00 0,00 682.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 682.500,00 0,00 682.500,00

Tekući projekt T100001 Rekonstrukcija prometnice Kašteja u Medulinu 3.000.000,00 1.462.500,00 4.462.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 0,00 1.462.500,00 1.462.500,00

Tekući projekt T100003 Rekonstrukcija prometnice Vinkuran-Premanturska 201.500,00 0,00 201.500,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 201.500,00 0,00 201.500,00

Tekući projekt T100004 Rekonstrukcija Medulinske ceste 500.000,00 0,00 500.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 500.000,00 0,00 500.000,00

Tekući projekt T100005 Rekonstrukcija prometnice Pomer - Kamik 250.000,00 0,00 250.000,00

Page 8: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 6 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 250.000,00 0,00 250.000,00

Program 3100 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 2.219.000,00 0,00 2.219.000,00

Kapitalni projekt K100001 Izgradnja javne rasvjete u Pomeru 240.000,00 0,00 240.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 240.000,00 0,00 240.000,00

Kapitalni projekt K100002 Izgradnja javne rasvjete u Banjolama 546.500,00 0,00 546.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 546.500,00 0,00 546.500,00

Kapitalni projekt K100005 Izgradnja javne rasvjete u Medulinu 940.500,00 0,00 940.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 797.500,00 0,00 797.500,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 143.000,00 0,00 143.000,00

Kapitalni projekt K100006 Izgradnja javne rasvjete u Vinkuranu, Vintijanu i Valbonaši 128.000,00 0,00 128.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 128.000,00 0,00 128.000,00

Kapitalni projekt K100007 Izgradnja javne rasvjete u Pješčanoj uvali 214.000,00 0,00 214.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 124.000,00 0,00 124.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 90.000,00 0,00 90.000,00

Kapitalni projekt K100010 Izgradnja javne rasvjete u Premanturi 150.000,00 0,00 150.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 150.000,00 0,00 150.000,00

Program 3200 IZGRADNJA GROBLJA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Kapitalni projekt K100001 Proširenje groblja u Medulinu 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Program 3300 IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE 1.237.850,00 0,00 1.237.850,00

Kapitalni projekt K100000 Oborinska odvodnja Medulin 928.750,00 0,00 928.750,00

Izvor 4.3.11 VODNI DOPRINOS 76.900,00 0,00 76.900,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 809.030,06 0,00 809.030,06

Izvor 9.1.18 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - VD 42.819,94 0,00 42.819,94

Kapitalni projekt K100003 Oborinska odvodnja Banjole 136.000,00 0,00 136.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 106.000,00 0,00 106.000,00

Izvor 9.1.18 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - VD 30.000,00 0,00 30.000,00

Kapitalni projekt K100005 Oborinska odvodnja Pješčana uvala 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 4.3.11 VODNI DOPRINOS 0,00 0,00 0,00

Izvor 9.1.18 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - VD 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalni projekt K100006 Oborinska odvodnja Vinkuran 123.100,00 0,00 123.100,00

Izvor 4.3.11 VODNI DOPRINOS 123.100,00 0,00 123.100,00

Program 3400 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00

Kapitalni projekt K100000 Izgradnja mreže fekalne kanalizacije 4.650.000,00 0,00 4.650.000,00

Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 350.000,00 0,00 350.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 4.295.500,00 0,00 4.295.500,00

Izvor 4.3.4. PRIKLJUCI ZA KANALIZACIJU I OSTALI PRIHODI ZA KANALIZACIJU 3.000,00 0,00 3.000,00

Izvor 9.1.8 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KAN 1.500,00 0,00 1.500,00

Program 3500 UREĐENJE PLAŽA 929.000,00 0,00 929.000,00

Kapitalni projekt K100003 Uređenje plaže u Vinkuranu 55.000,00 0,00 55.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 55.000,00 0,00 55.000,00

Kapitalni projekt K100008 Uređenje plaža u Pomeru 65.000,00 0,00 65.000,00

Izvor 4.3.2. KONCESIJSKA ODOBRENJA 34.500,00 0,00 34.500,00

Page 9: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

7 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 30.500,00 0,00 30.500,00

Kapitalni projekt K100009 Uređenje plaže u Pj.uvali 354.000,00 0,00 354.000,00

Izvor 4.3.2. KONCESIJSKA ODOBRENJA 354.000,00 0,00 354.000,00

Kapitalni projekt K100010 Uređenje plaža u Medulinu 260.000,00 0,00 260.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 260.000,00 0,00 260.000,00

Kapitalni projekt K100012 Uređenje plaža u Banjolama 195.000,00 0,00 195.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 195.000,00 0,00 195.000,00

Program 3600 UREĐENJE NASELJA 4.156.000,00 0,00 4.156.000,00

Kapitalni projekt K100001 Uređenje naselja Premantura 621.500,00 0,00 621.500,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 621.500,00 0,00 621.500,00

Kapitalni projekt K100002 Uređenje naselja Pješčana uvala 252.000,00 0,00 252.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 252.000,00 0,00 252.000,00

Kapitalni projekt K100004 Uređenje naselja Pomer 538.000,00 0,00 538.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 128.000,00 0,00 128.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 410.000,00 0,00 410.000,00

Kapitalni projekt K100005 Nogostup na ulazu u Premanturu 4.000,00 0,00 4.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 4.000,00 0,00 4.000,00

Kapitalni projekt K100010 Uređenje naselja Vinkuran 436.000,00 0,00 436.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 436.000,00 0,00 436.000,00

Kapitalni projekt K100013 Uređenje naselja Medulin 832.000,00 0,00 832.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 777.000,00 0,00 777.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 55.000,00 0,00 55.000,00

Kapitalni projekt K100015 Uređenje šetnice Muća u Pomeru 82.000,00 0,00 82.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 82.000,00 0,00 82.000,00

Kapitalni projekt K100018 Izgradnja nogostupa od Pomera do kampa 200.000,00 0,00 200.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00 0,00 200.000,00

Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nogostupa Dolinka-Vinkuran 145.000,00 0,00 145.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 145.000,00 0,00 145.000,00

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja nogostupa od rotora na obilaznici do raskrižja Kamik 135.000,00 0,00 135.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 135.000,00 0,00 135.000,00

Kapitalni projekt K100024 Uređenje naselja Banjole 225.500,00 0,00 225.500,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 225.500,00 0,00 225.500,00

Kapitalni projekt K100036 Uređenje rive Medulinu - Štramninjoni 425.000,00 0,00 425.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 384.955,05 0,00 384.955,05

Izvor 9.1.13 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - DON 40.044,95 0,00 40.044,95

Kapitalni projekt K100038 Šetnica Glavica-Kaštanjež u Banjolama 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 0,00 0,00 0,00

Kapitalni projekt K100047 Uređenje lukobrana u Pješčanoj uvali 135.000,00 0,00 135.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 135.000,00 0,00 135.000,00

Kapitalni projekt K100048 Biciklistička staza Medulin-Pula 75.000,00 0,00 75.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 75.000,00 0,00 75.000,00

Tekući projekt T100040 Uređenje bike staze Premantura - Kamik 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 50.000,00 0,00 50.000,00

Program 3700 GRADNJA I UREĐENJE SPORTSKIH OBJEKATA 4.910.000,00 25.000,00 4.935.000,00

Kapitalni projekt K100003 Uređenje sportskog igrališta u Pješčanoj uvali 624.000,00 25.000,00 649.000,00

Page 10: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 8 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 624.000,00 25.000,00 649.000,00

Kapitalni projekt K100004 Sportsko igralište u Premanturi 883.000,00 0,00 883.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 883.000,00 0,00 883.000,00

Kapitalni projekt K100007 Izgradnja sportskog centra Banjole 1.821.000,00 0,00 1.821.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 1.821.000,00 0,00 1.821.000,00

Kapitalni projekt K100012 Sportska zona Kanalić Banjole 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 50.000,00 0,00 50.000,00

Kapitalni projekt K100014 Sportski centar Pomer 95.000,00 0,00 95.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 95.000,00 0,00 95.000,00

Kapitalni projekt K100015 Sportski centar Vinkuran 767.000,00 0,00 767.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 767.000,00 0,00 767.000,00

Kapitalni projekt K100019 Sportska dvorana Pješčana uvala 0,00 0,00 0,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 0,00 0,00 0,00

Tekući projekt T100003 Sanacija VK Medulin 670.000,00 0,00 670.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 670.000,00 0,00 670.000,00

Program 3800 GRADNJA I UREĐENJE POSLOVNIH OBJEKATA 39.016.250,00 11.415.000,00 50.431.250,00

Kapitalni projekt K100005 Izgradnja i opremanje zgrade MO u Pješčanoj uvali 6.250,00 0,00 6.250,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 6.250,00 0,00 6.250,00

Kapitalni projekt K100006 Društveni dom u Banjolama 100.000,00 15.000,00 115.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 100.000,00 15.000,00 115.000,00

Kapitalni projekt K100011 Vrtić Pomer 7.350.000,00 0,00 7.350.000,00

Izvor 5.2.1. OSTALE POMOĆI 5.700.000,00 0,00 5.700.000,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.650.000,00 0,00 1.650.000,00

Kapitalni projekt K100014 Rekonsturkcija vrtića u Premanturi 210.000,00 0,00 210.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 210.000,00 0,00 210.000,00

Kapitalni projekt K100015 Rekonstrukcija vrtića u Vinkuranu 0,00 500.000,00 500.000,00

Izvor 5.2.1. OSTALE POMOĆI 0,00 177.000,00 177.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 0,00 323.000,00 323.000,00

Kapitalni projekt K100017 Proširenje OŠ dr. Mate Demarina 31.100.000,00 10.900.000,00 42.000.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 400.000,00 0,00 400.000,00

Izvor 5.2.1. OSTALE POMOĆI 350.000,00 0,00 350.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 350.000,00 10.900.000,00 11.250.000,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00

Kapitalni projekt K100024 Dom umirovljenika 250.000,00 0,00 250.000,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 250.000,00 0,00 250.000,00

Program 3900 UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 150.000,00 0,00 150.000,00

Kapitalni projekt K100004 Uređenje dječjeg igrališta Osipovica u Medulinu 150.000,00 0,00 150.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 150.000,00 0,00 150.000,00

Program 4000 UREĐENJE LUČICA 680.000,00 0,00 680.000,00

Kapitalni projekt K100002 Uređenje lučica u Banjolama 680.000,00 0,00 680.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 600.000,00 0,00 600.000,00

Page 11: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

9 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 80.000,00 0,00 80.000,00

Program 4100 IZGRADNJA VODOVODNE INFRASTRUKTURE 440.000,00 0,00 440.000,00

Kapitalni projekt K100000 Izgradnja vodovodne mreže 440.000,00 0,00 440.000,00

Izvor 5.2.1. OSTALE POMOĆI 0,00 0,00 0,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 440.000,00 0,00 440.000,00

Program 4200 UREĐENJE PROMETA 442.700,00 16.000,00 458.700,00

Kapitalni projekt K100001 Prometna regulacija Vinkuran 6.000,00 0,00 6.000,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 6.000,00 0,00 6.000,00

Kapitalni projekt K100005 Prometna regulacija Medulin 206.000,00 16.000,00 222.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 206.000,00 16.000,00 222.000,00

Tekući projekt T100000 Prometna regulacija Premantura 88.200,00 0,00 88.200,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 88.200,00 0,00 88.200,00

Tekući projekt T100001 Prometna regulacija Pomer 50.000,00 0,00 50.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 50.000,00 0,00 50.000,00

Tekući projekt T100002 Prometna signalizacija Banjole 92.500,00 0,00 92.500,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 59.910,00 0,00 59.910,00

Izvor 9.1.1. VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - KD 32.590,00 0,00 32.590,00

Program 4400 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA 94.000,00 0,00 94.000,00

Kapitalni projekt K100000 Poslovna zona Banjole 94.000,00 0,00 94.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 94.000,00 0,00 94.000,00

Program 4700 FINANCIRANJE PROJEKTATA IZ MINISTARSTAVA I FONDOVA 35.246.803,57 0,00 35.246.803,57

Kapitalni projekt K100001 Projekt uređenja turnja u Premanturi 5.252.500,00 0,00 5.252.500,00

Izvor 5.1.1. POMOĆI EU 3.868.125,00 0,00 3.868.125,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 95.000,00 0,00 95.000,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.289.375,00 0,00 1.289.375,00

Kapitalni projekt K100002 Sportska zona Medulin istok - Medulin Active Park 200.000,00 0,00 200.000,00

Izvor 4.3.1 KOMUNALNI DOPRINOS 200.000,00 0,00 200.000,00

Kapitalni projekt K100006 Eko arheološki park Vižula 17.200.730,57 0,00 17.200.730,57

Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 216.728,57 0,00 216.728,57

Izvor 4.2.1. SPOMENIČKA RENTA 1.000,00 0,00 1.000,00

Izvor 5.2.1. OSTALE POMOĆI 13.631.281,21 0,00 13.631.281,21

Izvor 6.1.1. DONACIJE 1.527.920,00 0,00 1.527.920,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 406.031,68 0,00 406.031,68

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.408.649,00 0,00 1.408.649,00

Izvor 9.1.11 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - POM 8.651,79 0,00 8.651,79

Izvor 9.1.7 VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH GODINA - SR 468,32 0,00 468,32

Kapitalni projekt K100009 Projekt ARTHUR - Lokva Medulin 56.405,00 0,00 56.405,00

Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI 8.402,00 0,00 8.402,00

Izvor 5.1.1. POMOĆI EU 48.003,00 0,00 48.003,00

Kapitalni projekt K100010 Park povijesti Banjole 162.104,00 0,00 162.104,00

Izvor 5.1.1. POMOĆI EU 137.803,00 0,00 137.803,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 24.301,00 0,00 24.301,00

Kapitalni projekt K100011 Sanacija kamenoloma Cave Romane 12.219.750,00 0,00 12.219.750,00

Page 12: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 10 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Izvor 5.1.1. POMOĆI EU 8.901.375,00 0,00 8.901.375,00

Izvor 7.1.1. PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA 351.250,00 0,00 351.250,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2.967.125,00 0,00 2.967.125,00

Tekući projekt T100001 Projekt STARS - podmorska staza na Šćuzi 155.314,00 0,00 155.314,00

Izvor 5.1.1. POMOĆI EU 132.012,00 0,00 132.012,00

Izvor 8.1.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 23.302,00 0,00 23.302,00

Članak 3.

Ove II. Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Medulin.

KLASA:021-05/18-01/0011 URBROJ:2168/02-03/10-18-24 Medulin, 06. studenog 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN PREDSJEDNIK

Marko Zlatić

Page 13: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

11 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine br.87/08, 136/12, 15/15) i članka 13. Statuta Općine Medulin (Službene novine Općine Medulin br.2/13), Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj ____ sjednici17. sjednici održanoj dana 06. 11. 2018. godine donosi

U članku 1. Proračuna Općine Medulin za 2018. god. (u daljnjem tekstu:Proračun) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

OPIS PLANIRANO PROMJENA NOVI IZNOS

PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6) 117.422.593,55 516.000,00 117.938.593,55PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 14.230.355,68 12.813.500,00 27.043.855,68

RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) 77.557.963,18 -3.159.000,00 74.398.963,18

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU (klasa 4) 96.145.525,00 16.488.500,00 112.634.025,00

RAZLIKA - MANJAK -42.050.538,95 0,00 -42.050.538,95

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA(klasa 8) 39.611.844,00 0,00 39.611.844,00IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA (klasa 5) 5.497.652,87 0,00 5.497.652,87

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 34.114.191,13 0,00 34.114.191,13

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 7.936.347,82 0,00 7.936.347,82

VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00

U članku 2. Proračuna u računu prihoda i rashoda, te računu financiranja vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

Članak 2.

Članak 1

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MEDULIN ZA 2018.GODINU

Page 14: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 12 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA P

RIH

OD

A /

RA

SH

OD

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S

6P

riho

di p

oslo

vanj

a11

7.42

2.59

3,55

516.

000,

000.

4%11

7.93

8.59

3,55

61P

riho

di o

d po

reza

31.1

05.0

00,0

00,

000.

0%31

.105

.000

,00

611

Por

ez i

prire

z na

doh

odak

19.6

35.0

00,0

00,

000.

0%19

.635

.000

,00

613

Por

ezi n

a im

ovin

u10

.100

.000

,00

0,00

0.0%

10.1

00.0

00,0

0

614

Por

ezi n

a ro

bu i

uslu

ge1.

370.

000,

000,

000.

0%1.

370.

000,

00

63P

omoć

i iz

inoz

emst

va i

od s

ubje

kata

unu

tar

opće

g pr

orač

una

39.3

77.0

51,2

147

5.00

0,00

1.2%

39.8

52.0

51,2

163

2P

omoć

i od

međ

unar

odni

h or

gani

zaci

ja te

inst

ituci

ja i

tijel

a E

U14

.498

.832

,00

0,00

0.0%

14.4

98.8

32,0

0

633

Pom

oći p

roraču

nu iz

dru

gih

pror

ačun

a74

3.16

3,00

177.

000,

0023

.8%

920.

163,

00

634

Pom

oći o

d iz

vanp

roraču

nski

h ko

risni

ka4.

423.

775,

0029

8.00

0,00

6.7%

4.72

1.77

5,00

635

Pom

oći i

zrav

nanj

a za

dec

entra

lizira

ne fu

nkci

je38

0.00

0,00

0,00

0.0%

380.

000,

00

638

Pom

oći i

z dr

žavn

og p

roraču

na te

mel

jem

prij

enos

a E

U s

reds

tava

19.3

31.2

81,2

10,

000.

0%19

.331

.281

,21

64P

riho

di o

d im

ovin

e5.

074.

340,

000,

000.

0%5.

074.

340,

0064

1P

rihod

i od

finan

cijs

ke im

ovin

e18

7.50

0,00

0,00

0.0%

187.

500,

00

642

Prih

odi o

d ne

finan

cijs

ke im

ovin

e4.

886.

840,

000,

000.

0%4.

886.

840,

00

65P

riho

di o

d up

ravn

ih i

adm

inis

trat

ivni

h pr

isto

jbi,

pris

tojb

i po

pose

bnim

pro

pisi

ma

i na

knad

a39

.496

.182

,34

41.0

00,0

00.

1%39

.537

.182

,34

651

Upr

avne

i ad

min

istra

tivne

pris

tojb

e3.

347.

500,

000,

000.

0%3.

347.

500,

00

652

Prih

odi p

o po

sebn

im p

ropi

sim

a2.

154.

932,

340,

000.

0%2.

154.

932,

34

653

Kom

unal

ni d

oprin

osi i

nak

nade

33.9

93.7

50,0

041

.000

,00

0.1%

34.0

34.7

50,0

0

66P

riho

di o

d pr

odaj

e pr

oizv

oda

i rob

e te

pru

ženi

h us

luga

i pr

ihod

i od

dona

cija

2.05

1.52

0,00

0,00

0.0%

2.05

1.52

0,00

661

Prih

odi o

d pr

odaj

e pr

oizv

oda

i rob

e te

pru

ženi

h us

luga

275.

100,

000,

000.

0%27

5.10

0,00

663

Don

acije

od

prav

nih

i fiz

ički

h os

oba

izva

n opće

g pr

orač

una

1.77

6.42

0,00

0,00

0.0%

1.77

6.42

0,00

68K

azne

, upr

avne

mje

re i

osta

li pr

ihod

i31

8.50

0,00

0,00

0.0%

318.

500,

0068

1K

azne

i up

ravn

e m

jere

45.0

00,0

00,

000.

0%45

.000

,00

683

Ost

ali p

rihod

i27

3.50

0,00

0,00

0.0%

273.

500,

00

7P

riho

di o

d pr

odaj

e ne

finan

cijs

ke im

ovin

e14

.230

.355

,68

12.8

13.5

00,0

090

.0%

27.0

43.8

55,6

871

Pri

hodi

od

prod

aje

nepr

oizv

eden

e du

gotr

ajne

imov

ine

14.2

26.5

55,6

812

.813

.500

,00

90.1

%27

.040

.055

,68

711

Prih

odi o

d pr

odaj

e m

ater

ijaln

e im

ovin

e - p

rirod

nih

boga

tsta

va14

.226

.555

,68

12.8

13.5

00,0

090

.1%

27.0

40.0

55,6

8

A. R

UN

PR

IHO

DA

I R

AS

HO

DA

OPĆ

I DIO

Page 15: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

13 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA P

RIH

OD

A /

RA

SH

OD

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S72

Pri

hodi

od

prod

aje

proi

zved

ene

dugo

traj

ne im

ovin

e3.

800,

000,

000.

0%3.

800,

0072

1P

rihod

i od

prod

aje

građ

evin

skih

obj

ekat

a3.

800,

000,

000.

0%3.

800,

00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a77

.557

.963

,18

- 3.1

59.0

00,0

0-4

.1%

74.3

98.9

63,1

831

Ras

hodi

za

zapo

slen

e12

.641

.234

,00

0,00

0.0%

12.6

41.2

34,0

031

1P

laće

(Bru

to)

10.3

55.2

59,0

00,

000.

0%10

.355

.259

,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

500.

144,

000,

000.

0%50

0.14

4,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e1.

785.

831,

000,

000.

0%1.

785.

831,

00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

38.6

70.1

81,1

831

.000

,00

0.1%

38.7

01.1

81,1

832

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

621.

005,

000,

000.

0%62

1.00

5,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju2.

754.

450,

000,

000.

0%2.

754.

450,

00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge30

.429

.714

,01

31.0

00,0

00.

1%30

.460

.714

,01

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a25

.600

,00

0,00

0.0%

25.6

00,0

0

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a4.

839.

412,

170,

000.

0%4.

839.

412,

17

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

1.26

3.91

6,00

0,00

0.0%

1.26

3.91

6,00

342

Kam

ate

za p

rimlje

ne k

redi

te i

zajm

ove

643.

616,

000,

000.

0%64

3.61

6,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i62

0.30

0,00

0,00

0.0%

620.

300,

00

35S

ubve

ncije

1.33

8.00

0,00

0,00

0.0%

1.33

8.00

0,00

351

Sub

venc

ije tr

govačk

im d

rušt

vim

a u

javn

om s

ekto

ru1.

238.

000,

000,

000.

0%1.

238.

000,

00

352

Sub

venc

ije tr

govačk

im d

rušt

vim

a, p

oljo

priv

redn

icim

a i o

brtn

icim

a iz

van

javn

og s

ekto

ra10

0.00

0,00

0,00

0.0%

100.

000,

00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na5.

423.

821,

00- 4

0.00

0,00

-0.7

%5.

383.

821,

0036

2P

omoć

i međ

unar

odni

m o

rgan

izac

ijam

a te

inst

ituci

jam

a i t

ijelim

a E

U25

.000

,00

0,00

0.0%

25.0

00,0

0

363

Pom

oći u

nuta

r opć

eg p

roraču

na17

4.00

0,00

0,00

0.0%

174.

000,

00

366

Pom

oći p

roraču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na2.

652.

563,

00- 4

0.00

0,00

-1.5

%2.

612.

563,

00

368

Pom

oći t

emel

jem

prij

enos

a E

U s

reds

tava

2.57

2.25

8,00

0,00

0.0%

2.57

2.25

8,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

3.34

6.64

0,00

0,00

0.0%

3.34

6.64

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na3.

346.

640,

000,

000.

0%3.

346.

640,

00

38O

stal

i ras

hodi

14.8

74.1

71,0

0- 3

.150

.000

,00

-21.

2%11

.724

.171

,00

381

Tekuće

don

acije

3.98

2.87

1,00

0,00

0.0%

3.98

2.87

1,00

382

Kap

italn

e do

naci

je16

0.00

0,00

0,00

0.0%

160.

000,

00

386

Kap

italn

e po

moć

i10

.731

.300

,00

- 3.1

50.0

00,0

0-2

9.4%

7.58

1.30

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e96

.145

.525

,00

16.4

88.5

00,0

017

.1%

112.

634.

025,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

5.15

6.00

0,00

0,00

0.0%

5.15

6.00

0,00

Page 16: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 14 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA P

RIH

OD

A /

RA

SH

OD

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S41

1M

ater

ijaln

a im

ovin

a - p

rirod

na b

ogat

stva

4.97

3.00

0,00

0,00

0.0%

4.97

3.00

0,00

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a18

3.00

0,00

0,00

0.0%

183.

000,

00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

90.1

46.2

75,0

015

.988

.500

,00

17.7

%10

6.13

4.77

5,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti78

.152

.525

,00

15.0

12.5

00,0

019

.2%

93.1

65.0

25,0

0

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

7.12

2.65

0,00

976.

000,

0013

.7%

8.09

8.65

0,00

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

1.77

3.50

0,00

0,00

0.0%

1.77

3.50

0,00

424

Knj

ige,

um

jetn

ička

dje

la i

osta

le iz

ložb

ene

vrije

dnos

ti5.

000,

000,

000.

0%5.

000,

00

425

Viš

egod

išnj

i nas

adi i

osn

ovno

sta

do19

4.00

0,00

0,00

0.0%

194.

000,

00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a2.

898.

600,

000,

000.

0%2.

898.

600,

00

45R

asho

di z

a do

datn

a ul

agan

ja n

a ne

finan

cijs

koj i

mov

ini

843.

250,

0050

0.00

0,00

59.3

%1.

343.

250,

0045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a84

3.25

0,00

500.

000,

0059

.3%

1.34

3.25

0,00

8P

rim

ici o

d fin

anci

jske

imov

ine

i zad

uživ

anja

39.6

11.8

44,0

00,

000.

0%39

.611

.844

,00

84P

rim

ici o

d za

duži

vanj

a39

.611

.844

,00

0,00

0.0%

39.6

11.8

44,0

084

4P

rimlje

ni k

redi

ti i z

ajm

ovi o

d kr

editn

ih i

osta

lih fi

nanc

ijski

h in

stitu

cija

izva

n ja

vnog

sek

tora

39.6

11.8

44,0

00,

000.

0%39

.611

.844

,00

5Iz

daci

za

finan

cijs

ku im

ovin

u i o

tpla

te z

ajm

ova

5.49

7.65

2,87

0,00

0.0%

5.49

7.65

2,87

53Iz

daci

za

dion

ice

i udj

ele

u gl

avni

ci33

0.00

0,00

0,00

0.0%

330.

000,

0053

2D

ioni

ce i

udje

li u

glav

nici

trgo

vačk

ih d

rušt

ava

u ja

vnom

sek

toru

330.

000,

000,

000.

0%33

0.00

0,00

54Iz

daci

za

otpl

atu

glav

nice

pri

mlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

5.16

7.65

2,87

0,00

0.0%

5.16

7.65

2,87

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

5.16

7.65

2,87

0,00

0.0%

5.16

7.65

2,87

B. R

UN

ZA

DU

ŽIV

AN

JA/F

INA

NC

IRA

NJA

Page 17: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

15 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

U č

lank

u 3.

pro

raču

na v

rše

se iz

mje

ne i

dopu

ne ra

shod

a i i

zdat

aka

prem

a pr

ogra

mim

a (a

ktiv

nost

ima

i pro

jekt

ima)

unu

tar r

azdj

ela

i gla

va u

pos

ebno

m d

ijelu

pror

ačun

a ka

ko s

lijed

i:

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S

SV

EU

KU

PN

O R

AS

HO

DI /

IZD

AC

I17

9.20

1.14

1,05

13.3

29.5

00,0

07,

4419

2.53

0.64

1,05

Raz

djel

101

PR

ED

STA

VN

IČK

A I

IZV

NA

TIJ

ELA

3.67

2.63

5,00

0,00

0,00

3.67

2.63

5,00

Gla

va 1

0101

PR

ED

STA

VN

IČK

A I

IZV

NA

TIJ

ELA

3.67

2.63

5,00

0,00

0,00

3.67

2.63

5,00

Pro

gram

100

0R

ED

OV

AN

RA

D O

INS

KO

G V

IJEĆ

A I

OD

BO

RA

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

01O

pćin

sko

vijeće

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I23

0.00

0,00

0,00

0,00

230.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a23

0.00

0,00

0,00

0,00

230.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0002

Opć

insk

i odb

ori

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0P

rogr

am 1

001

RE

DO

VA

N R

AD

IZV

NO

G T

IJE

LA2.

832.

235,

000,

000,

002.

832.

235,

00A

ktiv

nost

A10

0101

Opć

insk

i nač

elni

k2.

532.

235,

000,

000,

002.

532.

235,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge2.

532.

235,

000,

000,

002.

532.

235,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I2.

532.

235,

000,

000,

002.

532.

235,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

2.51

8.23

5,00

0,00

0,00

2.51

8.23

5,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

540.

335,

000,

000,

0054

0.33

5,00

311

Plaće

(Bru

to)

461.

000,

000,

000,

0046

1.00

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e79

.335

,00

0,00

0,00

79.3

35,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

977.

900,

000,

000,

001.

977.

900,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju23

.000

,00

0,00

0,00

23.0

00,0

0

Čla

nak

3.

PO

SE

BN

I DIO

Page 18: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 16 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

3R

asho

di z

a us

luge

1.59

2.90

0,00

0,00

0,00

1.59

2.90

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a34

2.00

0,00

0,00

0,00

342.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

14.0

00,0

00,

000,

0014

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

14.0

00,0

00,

000,

0014

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

14.0

00,0

00,

000,

0014

.000

,00

Akt

ivno

st A

1001

02P

roraču

nska

zal

iha

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0010

3D

onac

ije, p

omoć

i i s

ponz

orst

va10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

036

Pom

oći d

ane

u in

ozem

stvo

i un

utar

opć

eg p

roraču

na60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

036

3P

omoć

i unu

tar o

pćeg

pro

raču

na60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Pro

gram

100

4P

RO

GR

AM

PO

LITIČ

KIH

STR

AN

AK

A45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0001

Red

ovan

rad

pol

itičk

ih s

tran

aka

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

381

Tekuće

don

acije

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

Pro

gram

100

5P

RO

GR

AM

RA

DA

SA

VJE

TA M

LAD

IH50

.500

,00

0,00

0,00

50.5

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0001

Red

ovan

rad

Sav

jeta

mla

dih

50.5

00,0

00,

000,

0050

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

50.5

00,0

00,

000,

0050

.500

,00

Page 19: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

17 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

1.1

.1O

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.500

,00

0,00

0,00

50.5

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.5

00,0

00,

000,

0050

.500

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

50.5

00,0

00,

000,

0050

.500

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

.500

,00

0,00

0,00

10.5

00,0

032

4N

akna

de tr

oško

va o

soba

ma

izva

n ra

dnog

odn

osa

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

0P

rogr

am 1

006

RE

DO

VA

N R

AD

MJE

SN

IH O

DB

OR

A13

0.90

0,00

0,00

0,00

130.

900,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Red

ovan

rad

MO

Med

ulin

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0002

Red

ovan

rad

MO

Med

ulin

II18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0003

Red

ovan

rad

MO

Ban

jole

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0004

Red

ovan

rad

MO

Pre

man

tura

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0005

Red

ovan

rad

MO

Pom

er18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0

Page 20: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 18 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0006

Red

ovan

rad

MO

Pje

ščan

a uv

ala

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0007

Red

ovan

rad

MO

Vin

kura

n18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.7

00,0

00,

000,

0018

.700

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.700

,00

0,00

0,00

18.7

00,0

0P

rogr

am 1

007

PR

OV

EN

JE IZ

BO

RA

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

Akt

ivno

st A

1000

01Iz

bori

za

loka

lnu

sam

oupr

avu

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I44

.000

,00

0,00

0,00

44.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

44.0

00,0

00,

000,

0044

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a44

.000

,00

0,00

0,00

44.0

00,0

0P

rogr

am 1

010

OS

NIV

AN

JE T

RG

OV

KIH

DR

TAV

A I

US

TAN

OV

A33

0.00

0,00

0,00

0,00

330.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0003

Osn

ivač

ki p

olog

ME

DU

LIN

SK

A R

IVIJ

ER

A d

.o.o

.33

0.00

0,00

0,00

0,00

330.

000,

00

Izvo

r 6

.1.1

.D

ON

AC

IJE

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

5Iz

daci

za

finan

cijs

ku im

ovin

u i o

tpla

te z

ajm

ova

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

53Iz

daci

za

dion

ice

i udj

ele

u gl

avni

ci20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

053

2D

ioni

ce i

udje

li u

glav

nici

trgo

vačk

ih d

rušt

ava

u ja

vnom

sek

toru

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA31

0.00

0,00

0,00

0,00

310.

000,

005

Izda

ci z

a fin

anci

jsku

imov

inu

i otp

late

zaj

mov

a31

0.00

0,00

0,00

0,00

310.

000,

0053

Izda

ci z

a di

onic

e i u

djel

e u

glav

nici

310.

000,

000,

000,

0031

0.00

0,00

532

Dio

nice

i ud

jeli

u gl

avni

ci tr

govačk

ih d

rušt

ava

u ja

vnom

sek

toru

310.

000,

000,

000,

0031

0.00

0,00

Raz

djel

102

UP

RA

VN

I OD

JEL

ZA E

U P

RO

JEK

TE, M

UN

AR

OD

NU

SU

RA

DN

JU I

GO

SP

OD

AR

STV

O2.

562.

900,

000,

000,

002.

562.

900,

00G

lava

102

01U

PR

AV

NI O

DJE

L ZA

EU

PR

OJE

KTE

, MEĐ

UN

AR

OD

NU

SU

RA

DN

JU I

GO

SP

OD

AR

STV

O2.

562.

900,

000,

000,

002.

562.

900,

00P

rogr

am 1

002

RE

DO

VA

N R

AD

UP

RA

VN

OG

OD

JELA

938.

650,

000,

000,

0093

8.65

0,00

Page 21: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

19 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SA

ktiv

nost

A10

0001

Adm

inis

trat

ivno

, teh

ničk

o i s

truč

no o

sobl

je93

8.65

0,00

0,00

0,00

938.

650,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge93

8.65

0,00

0,00

0,00

938.

650,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I93

8.65

0,00

0,00

0,00

938.

650,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

913.

650,

000,

000,

0091

3.65

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

768.

650,

000,

000,

0076

8.65

0,00

311

Plaće

(Bru

to)

625.

000,

000,

000,

0062

5.00

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

36.2

00,0

00,

000,

0036

.200

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e10

7.45

0,00

0,00

0,00

107.

450,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di14

5.00

0,00

0,00

0,00

145.

000,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

41.0

00,0

00,

000,

0041

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

64.0

00,0

00,

000,

0064

.000

,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

5.2

.1.

OS

TALE

PO

MOĆ

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 1

003

SU

RA

DN

JA S

OPĆ

INA

MA

I G

RA

DO

VIM

A16

4.00

0,00

0,00

0,00

164.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Sur

adnj

a s

opći

nom

Poe

ls13

4.00

0,00

0,00

0,00

134.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge13

4.00

0,00

0,00

0,00

134.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I13

4.00

0,00

0,00

0,00

134.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

134.

000,

000,

000,

0013

4.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

106.

000,

000,

000,

0010

6.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge31

.000

,00

0,00

0,00

31.0

00,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na28

.000

,00

0,00

0,00

28.0

00,0

036

2P

omoć

i međ

unar

odni

m o

rgan

izac

ijam

a te

inst

ituci

jam

a i t

ijelim

a E

U25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

036

3P

omoć

i unu

tar o

pćeg

pro

raču

na3.

000,

000,

000,

003.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0005

Međ

unar

odna

sur

adnj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

Page 22: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 20 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0P

rogr

am 1

900

PO

TIC

AN

JE R

AZV

OJA

GO

SP

OD

AR

STV

A38

0.00

0,00

0,00

0,00

380.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Suf

inan

cira

nje

rada

Fon

da z

a ra

zvoj

pol

jopr

ivre

de i

agro

turi

zma

Istr

e5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

04

Eko

nom

ski p

oslo

vi5.

000,

000,

000,

005.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na5.

000,

000,

000,

005.

000,

0036

3P

omoć

i unu

tar o

pćeg

pro

raču

na5.

000,

000,

000,

005.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Suf

inan

cira

nje

LAG

-a J

užna

Istr

a25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

04

Eko

nom

ski p

oslo

vi25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.7

.O

STA

LI P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

381

Tekuće

don

acije

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

Akt

ivno

st A

1000

02S

ufin

anci

ranj

e LA

GU

R-a

Ista

rska

bat

ana

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 4

.3.7

.O

STA

LI P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

381

Tekuće

don

acije

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

1P

otpo

ra m

alim

i sr

ednj

im p

oduz

etni

cim

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

35S

ubve

ncije

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

352

Sub

venc

ije tr

govačk

im d

rušt

vim

a, p

oljo

priv

redn

icim

a i o

brtn

icim

a iz

van

javn

og s

ekto

ra10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

4O

rgan

izac

ija m

anife

stac

ije G

ospo

dars

ki fo

rum

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Page 23: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

21 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

Mat

erija

lni r

asho

di20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Pro

gram

470

0FI

NA

NC

IRA

NJE

PR

OJE

KTA

TA IZ

MIN

ISTA

RS

TAV

A I

FON

DO

VA

1.08

0.25

0,00

0,00

0,00

1.08

0.25

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

05S

usta

v ja

vnih

bic

ikal

a73

5.50

0,00

0,00

0,00

735.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e73

5.50

0,00

0,00

0,00

735.

500,

00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA53

5.50

0,00

0,00

0,00

535.

500,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

535.

500,

000,

000,

0053

5.50

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

535.

500,

000,

000,

0053

5.50

0,00

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

535.

500,

000,

000,

0053

5.50

0,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

0P

ripr

ema

EU

pro

jeka

ta50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

4R

azvo

j str

uktu

re š

irok

opoj

asno

g pr

istu

pa29

4.75

0,00

0,00

0,00

294.

750,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

294.

750,

000,

000,

0029

4.75

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I31

.667

,13

0,00

0,00

31.6

67,1

33

Ras

hodi

pos

lova

nja

31.6

67,1

30,

000,

0031

.667

,13

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

31.6

67,1

30,

000,

0031

.667

,13

323

Ras

hodi

za

uslu

ge31

.667

,13

0,00

0,00

31.6

67,1

3Iz

vor

5.2

.1.

OS

TALE

PO

MOĆ

I17

8.91

3,00

0,00

0,00

178.

913,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

178.

913,

000,

000,

0017

8.91

3,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

178.

913,

000,

000,

0017

8.91

3,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge17

8.91

3,00

0,00

0,00

178.

913,

00Iz

vor

9.1

.11

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

PO

M84

.169

,87

0,00

0,00

84.1

69,8

73

Ras

hodi

pos

lova

nja

84.1

69,8

70,

000,

0084

.169

,87

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

84.1

69,8

70,

000,

0084

.169

,87

323

Ras

hodi

za

uslu

ge84

.169

,87

0,00

0,00

84.1

69,8

7

Page 24: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 22 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SR

azdj

el 2

00U

PR

AV

NI O

DJE

L ZA

OPĆ

E P

OS

LOV

E I

DR

TVE

NE

DJE

LATN

OS

TI25

.175

.081

,39

0,00

0,00

25.1

75.0

81,3

9G

lava

200

01U

PR

AV

NI O

DJE

L ZA

OPĆ

E P

OS

LOV

E I

DR

TVE

NE

DJE

LATN

OS

TI25

.175

.081

,39

0,00

0,00

25.1

75.0

81,3

9P

rogr

am 1

002

RE

DO

VA

N R

AD

UP

RA

VN

OG

OD

JELA

3.17

3.40

0,00

0,00

0,00

3.17

3.40

0,00

Akt

ivno

st A

1000

01A

dmin

istr

ativ

no, t

ehničk

o i s

truč

no o

sobl

je3.

173.

400,

000,

000,

003.

173.

400,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge3.

173.

400,

000,

000,

003.

173.

400,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I3.

173.

400,

000,

000,

003.

173.

400,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

3.09

5.40

0,00

0,00

0,00

3.09

5.40

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

1.93

5.70

0,00

0,00

0,00

1.93

5.70

0,00

311

Plaće

(Bru

to)

1.56

3.00

0,00

0,00

0,00

1.56

3.00

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

110.

200,

000,

000,

0011

0.20

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e26

2.50

0,00

0,00

0,00

262.

500,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

159.

700,

000,

000,

001.

159.

700,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

85.8

00,0

00,

000,

0085

.800

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju11

2.00

0,00

0,00

0,00

112.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

955.

900,

000,

000,

0095

5.90

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e78

.000

,00

0,00

0,00

78.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e78

.000

,00

0,00

0,00

78.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

042

3P

rijev

ozna

sre

dstv

a28

.000

,00

0,00

0,00

28.0

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 1

008

OB

ILJE

ŽAV

AN

JE D

AN

A O

INE

, PR

OS

LAV

E I

MA

NIF

ES

TAC

IJE

2.05

8.20

0,00

0,00

0,00

2.05

8.20

0,00

Akt

ivno

st A

1000

01P

rosl

ava

dana

Opć

ine

Med

ulin

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0010

Cra

ft B

eer

fest

ival

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Page 25: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

23 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

1.1

.1O

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0011

Look

@m

e18

.000

,00

0,00

0,00

18.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge18

.000

,00

0,00

0,00

18.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

.000

,00

0,00

0,00

18.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

18.0

00,0

00,

000,

0018

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

18.0

00,0

00,

000,

0018

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

.000

,00

0,00

0,00

18.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0012

Med

ulin

sko

ljeto

1.05

0.00

0,00

0,00

0,00

1.05

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

1.05

0.00

0,00

0,00

0,00

1.05

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

00Iz

vor

6.1

.1.

DO

NA

CIJ

E15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0001

4O

bilje

žava

nje

znač

ajni

h da

tum

a30

.200

,00

0,00

0,00

30.2

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

30.2

00,0

00,

000,

0030

.200

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.200

,00

0,00

0,00

30.2

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.2

00,0

00,

000,

0030

.200

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.2

00,0

00,

000,

0030

.200

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.200

,00

0,00

0,00

30.2

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0001

6M

aška

re12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

120.

000,

000,

000,

0012

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

120.

000,

000,

000,

0012

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

120.

000,

000,

000,

0012

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

00

Page 26: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 24 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

STe

kući

pro

jekt

T1

0001

7O

bite

ljski

dan

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0001

8R

ocks

& S

tars

Cav

e R

oman

e fe

stiv

al40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0001

9D

an o

tvor

enih

vra

ta Š

tit25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0002

3M

anife

stac

ije M

alin

na

vita

r10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0002

4H

ook

and

Coo

k S

ea fe

stiv

al55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0

Page 27: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

25 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

STe

kući

pro

jekt

T1

0002

5A

dven

t i D

oček

Nov

e G

odin

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00P

rogr

am 1

100

PR

OG

RA

M J

AV

NIH

PO

TRE

BA

U P

RE

KO

LSK

OM

OD

GO

JU1.

546.

390,

000,

000,

001.

546.

390,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Suf

inan

cira

nje

cije

ne k

ošta

nja

bora

vka

djec

e u

priv

atni

m v

rtić

ima

1.42

1.39

0,00

0,00

0,00

1.42

1.39

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je1.

421.

390,

000,

000,

001.

421.

390,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I1.

421.

390,

000,

000,

001.

421.

390,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.42

1.39

0,00

0,00

0,00

1.42

1.39

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

1.42

1.39

0,00

0,00

0,00

1.42

1.39

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na1.

421.

390,

000,

000,

001.

421.

390,

00A

ktiv

nost

A10

0017

Pro

sinačk

e sv

ečan

osti

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je75

.000

,00

0,00

0,00

75.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I75

.000

,00

0,00

0,00

75.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0018

Man

ifest

acije

u d

ječj

em v

rtić

u50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

09

Obr

azov

anje

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0P

rogr

am 1

200

PR

OG

RA

M J

AV

NIH

PO

TRE

BA

U O

BR

AZO

VA

NJU

2.06

3.50

0,00

0,00

0,00

2.06

3.50

0,00

Akt

ivno

st A

1000

00S

ufin

anci

ranj

e do

datn

og s

tand

arda

u O

Š d

r. M

ate

Dem

arin

a87

0.00

0,00

0,00

0,00

870.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

09

Obr

azov

anje

870.

000,

000,

000,

0087

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I87

0.00

0,00

0,00

0,00

870.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

870.

000,

000,

000,

0087

0.00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na87

0.00

0,00

0,00

0,00

870.

000,

00

Page 28: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 26 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S36

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na87

0.00

0,00

0,00

0,00

870.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Suf

inan

cira

nje

prod

užen

og b

orav

ka u

osn

ovni

m š

kola

ma

u gr

adu

Pul

i20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

09

Obr

azov

anje

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0003

Odr

žava

nje

škol

skih

zgr

ada

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0005

Stip

endi

ranj

e uč

enik

a i s

tude

nata

545.

000,

000,

000,

0054

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je54

5.00

0,00

0,00

0,00

545.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I49

5.00

0,00

0,00

0,00

495.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

495.

000,

000,

000,

0049

5.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

495.

000,

000,

000,

0049

5.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na49

5.00

0,00

0,00

0,00

495.

000,

00Iz

vor

9.1

.13

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

DO

N50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0001

Nab

ava

škol

ske

opre

me

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

2N

abav

a ud

žben

ika

265.

000,

000,

000,

0026

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je26

5.00

0,00

0,00

0,00

265.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I26

5.00

0,00

0,00

0,00

265.

000,

00

Page 29: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

27 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

265.

000,

000,

000,

0026

5.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

265.

000,

000,

000,

0026

5.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na26

5.00

0,00

0,00

0,00

265.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

3M

anife

stac

ije u

obr

azov

anju

73.5

00,0

00,

000,

0073

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je73

.500

,00

0,00

0,00

73.5

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I73

.500

,00

0,00

0,00

73.5

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

73.5

00,0

00,

000,

0073

.500

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

73.5

00,0

00,

000,

0073

.500

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a73

.500

,00

0,00

0,00

73.5

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

4N

agrađi

vanj

e iz

vrsn

ih uče

nika

i st

uden

ata

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0P

rogr

am 1

300

PR

OG

RA

M J

AV

NIH

PO

TRE

BA

U K

ULT

UR

I1.

483.

002,

000,

000,

001.

483.

002,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Fina

ncir

anje

rad

a O

pćin

ske či

taon

ice

u V

inku

ranu

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

0042

4K

njig

e, u

mje

tnič

ka d

jela

i os

tale

izlo

žben

e vr

ijedn

osti

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

02S

ufin

anci

ranj

e ra

da d

rušt

ava

i udr

uga

u ku

lturi

770.

000,

000,

000,

0077

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

770.

000,

000,

000,

0077

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I77

0.00

0,00

0,00

0,00

770.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

770.

000,

000,

000,

0077

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

770.

000,

000,

000,

0077

0.00

0,00

381

Tekuće

don

acije

770.

000,

000,

000,

0077

0.00

0,00

Page 30: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 28 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

STe

kući

pro

jekt

T1

0000

1K

azal

išne

pre

dsta

ve80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

2Iz

ložb

e80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

3Iz

davačk

a dj

elat

nost

185.

000,

000,

000,

0018

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

185.

000,

000,

000,

0018

5.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

5.00

0,00

0,00

0,00

185.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

185.

000,

000,

000,

0018

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

185.

000,

000,

000,

0018

5.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a18

5.00

0,00

0,00

0,00

185.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

4O

stal

i pro

gram

i u k

ultu

ri32

8.00

2,00

0,00

0,00

328.

002,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

328.

002,

000,

000,

0032

8.00

2,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I32

8.00

2,00

0,00

0,00

328.

002,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

328.

002,

000,

000,

0032

8.00

2,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

328.

002,

000,

000,

0032

8.00

2,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a32

8.00

2,00

0,00

0,00

328.

002,

00P

rogr

am 1

400

PR

OG

RA

M J

AV

NIH

PO

TRE

BA

U S

PO

RTU

1.88

0.00

0,00

0,00

0,00

1.88

0.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

00S

ufin

anci

ranj

e S

port

ske

zaje

dnic

e O

pćin

e M

edul

in1.

800.

000,

000,

000,

001.

800.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija1.

800.

000,

000,

000,

001.

800.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I1.

800.

000,

000,

000,

001.

800.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.80

0.00

0,00

0,00

0,00

1.80

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

1.80

0.00

0,00

0,00

0,00

1.80

0.00

0,00

381

Tekuće

don

acije

1.80

0.00

0,00

0,00

0,00

1.80

0.00

0,00

Page 31: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

29 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

STe

kući

pro

jekt

T1

0000

1M

anife

stac

ije u

spo

rtu

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

2O

stal

i pro

gram

i u s

port

u50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

038

Ost

ali r

asho

di25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

038

1Te

kuće

don

acije

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

Pro

gram

150

0S

UFI

NA

NC

IRA

NJE

JA

VN

IH P

OTR

EB

A U

ZD

RA

VS

TVU

877.

000,

000,

000,

0087

7.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

00S

ufin

anci

ranj

e ra

da a

mbu

lant

e P

omer

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Akt

ivno

st A

1000

02S

ufin

anci

ranj

e ID

Z - t

rošk

ovi z

drav

stve

ne s

tani

ce M

edul

in70

.000

,00

0,00

0,00

70.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

07

Zdra

vstv

o70

.000

,00

0,00

0,00

70.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I70

.000

,00

0,00

0,00

70.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

70.0

00,0

00,

000,

0070

.000

,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na70

.000

,00

0,00

0,00

70.0

00,0

036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na70

.000

,00

0,00

0,00

70.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0003

Suf

inan

cira

nje

IDZ

- hitn

a m

edic

insk

a po

moć

141.

000,

000,

000,

0014

1.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

141.

000,

000,

000,

0014

1.00

0,00

Page 32: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 30 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

1.1

.1O

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I14

1.00

0,00

0,00

0,00

141.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

141.

000,

000,

000,

0014

1.00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na14

1.00

0,00

0,00

0,00

141.

000,

0036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na14

1.00

0,00

0,00

0,00

141.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0005

Obi

lježa

vanj

e zn

ačaj

nih

datu

ma

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0006

Suf

inan

cira

nje

Dne

vnog

cen

tra

ua r

ehab

ilita

ciju

Ver

uda

190.

000,

000,

000,

0019

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

190.

000,

000,

000,

0019

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I19

0.00

0,00

0,00

0,00

190.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

190.

000,

000,

000,

0019

0.00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na19

0.00

0,00

0,00

0,00

190.

000,

0036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na19

0.00

0,00

0,00

0,00

190.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0007

Suf

inan

cira

nje

Hrv

atsk

og c

rven

og k

riža

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

381

Tekuće

don

acije

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

08S

ufin

anir

anje

udr

uga

u zd

ravs

tvu

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

381

Tekuće

don

acije

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Akt

ivno

st A

1000

09S

ufin

anci

ranj

e S

igur

ne k

uće

Istr

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

07

Zdra

vstv

o20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

38O

stal

i ras

hodi

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

381

Tekuće

don

acije

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Page 33: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

31 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SK

apita

lni p

roje

kt

K10

0000

Suf

inan

cira

nje

povr

ata

kred

ita z

a O

pću

boln

icu

Pul

a10

6.00

0,00

0,00

0,00

106.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

106.

000,

000,

000,

0010

6.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

6.00

0,00

0,00

0,00

106.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

106.

000,

000,

000,

0010

6.00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na10

6.00

0,00

0,00

0,00

106.

000,

0036

3P

omoć

i unu

tar o

pćeg

pro

raču

na10

6.00

0,00

0,00

0,00

106.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

0S

ufin

anci

ranj

e na

bavk

e op

rem

e za

Opć

u bo

lnic

u P

ula

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

07Zd

ravs

tvo

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

40.0

00,0

0- 4

0.00

0,00

- 100

,00

0,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na40

.000

,00

- 40.

000,

00- 1

00,0

00,

0036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na40

.000

,00

- 40.

000,

00- 1

00,0

00,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

40.0

00,0

00,

0040

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

40.0

00,0

00,

0040

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

0,00

40.0

00,0

00,

0040

.000

,00

Pro

gram

150

1S

UFI

NA

NC

IRA

NJE

JA

VN

IH P

OTR

EB

A U

SO

CIJ

ALN

OJ

SK

RB

I1.

105.

250,

000,

000,

001.

105.

250,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Suf

inan

cira

nje

smje

štaj

a dj

ece

u pr

edšk

olsk

im u

stan

ovam

a12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

120.

000,

000,

000,

0012

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

120.

000,

000,

000,

0012

0.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

120.

000,

000,

000,

0012

0.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na12

0.00

0,00

0,00

0,00

120.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Suf

inan

cira

nje

topl

og o

brok

a u

onov

nim

ško

lam

a90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0002

Nak

nade

za

novo

rođe

nčad

140.

000,

000,

000,

0014

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

10S

ocija

lna

zašt

ita14

0.00

0,00

0,00

0,00

140.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I14

0.00

0,00

0,00

0,00

140.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

140.

000,

000,

000,

0014

0.00

0,00

Page 34: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 32 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S37

Nak

nade

građa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

140.

000,

000,

000,

0014

0.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na14

0.00

0,00

0,00

0,00

140.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0003

Suf

inan

cira

nje

prije

voza

uče

nika

130.

000,

000,

000,

0013

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

10S

ocija

lna

zašt

ita13

0.00

0,00

0,00

0,00

130.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I13

0.00

0,00

0,00

0,00

130.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

130.

000,

000,

000,

0013

0.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

130.

000,

000,

000,

0013

0.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na13

0.00

0,00

0,00

0,00

130.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0004

Jedn

okra

tne

pom

oći s

tano

vniš

tvu

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

10S

ocija

lna

zašt

ita15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0005

Suf

inan

cira

nje

pogr

ebni

h tr

oško

va20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0006

Mat

erija

lna

zašt

ita b

orac

a22

.000

,00

0,00

0,00

22.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

22.0

00,0

00,

000,

0022

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I22

.000

,00

0,00

0,00

22.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

22.0

00,0

00,

000,

0022

.000

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

22.0

00,0

00,

000,

0022

.000

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na22

.000

,00

0,00

0,00

22.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0007

Suf

inan

cira

nje

naba

vke

lijek

ova

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

10S

ocija

lna

zašt

ita15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

15.0

00,0

00,

000,

0015

.000

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0008

Pom

oć z

a na

bavu

ogr

ijeva

14.2

50,0

00,

000,

0014

.250

,00

Page 35: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

33 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

14.2

50,0

00,

000,

0014

.250

,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I14

.250

,00

0,00

0,00

14.2

50,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

14.2

50,0

00,

000,

0014

.250

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

14.2

50,0

00,

000,

0014

.250

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na14

.250

,00

0,00

0,00

14.2

50,0

0A

ktiv

nost

A10

0009

Mje

sečn

a na

knad

a um

irov

ljeni

cim

a16

1.90

0,00

0,00

0,00

161.

900,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

161.

900,

000,

000,

0016

1.90

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I16

1.90

0,00

0,00

0,00

161.

900,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

161.

900,

000,

000,

0016

1.90

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

161.

900,

000,

000,

0016

1.90

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na16

1.90

0,00

0,00

0,00

161.

900,

00A

ktiv

nost

A10

0010

Suf

inan

cira

nje

prije

voza

um

irov

ljeni

ka18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

10

Soc

ijaln

a za

štita

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

180.

000,

000,

000,

0018

0.00

0,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0011

Nak

nada

za

zdra

vstv

enu

njeg

u i p

omoć

u k

ući

62.1

00,0

00,

000,

0062

.100

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

10S

ocija

lna

zašt

ita62

.100

,00

0,00

0,00

62.1

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I62

.100

,00

0,00

0,00

62.1

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

62.1

00,0

00,

000,

0062

.100

,00

37N

akna

de g

rađa

nim

a i k

ućan

stvi

ma

na te

mel

ju o

sigu

ranj

a i d

ruge

nak

nade

62.1

00,0

00,

000,

0062

.100

,00

372

Ost

ale

nakn

ade

građ

anim

a i k

ućan

stvi

ma

iz p

roraču

na62

.100

,00

0,00

0,00

62.1

00,0

0P

rogr

am 1

600

PR

OG

RA

M J

AV

NIH

PO

TRE

BA

UD

RU

GA

GR

AN

A36

0.00

0,00

0,00

0,00

360.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Suf

inan

cira

nje

udru

ga g

rađa

na36

0.00

0,00

0,00

0,00

360.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

08

Rek

reac

ija, k

ultu

ra i

relig

ija36

0.00

0,00

0,00

0,00

360.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I36

0.00

0,00

0,00

0,00

360.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

360.

000,

000,

000,

0036

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

360.

000,

000,

000,

0036

0.00

0,00

381

Tekuće

don

acije

360.

000,

000,

000,

0036

0.00

0,00

Pro

gram

170

0P

RO

GR

AM

ZA

ŠTI

TE O

D P

OŽA

RA

1.79

1.56

3,00

0,00

0,00

1.79

1.56

3,00

Akt

ivno

st A

1000

00Fi

nanc

iran

je r

edov

nog

rada

JV

P-a

1.04

1.56

3,00

0,00

0,00

1.04

1.56

3,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t1.

041.

563,

000,

000,

001.

041.

563,

00

Page 36: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 34 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

1.1

.1O

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I1.

041.

563,

000,

000,

001.

041.

563,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.04

1.56

3,00

0,00

0,00

1.04

1.56

3,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na1.

041.

563,

000,

000,

001.

041.

563,

0036

6P

omoć

i pro

raču

nski

m k

oris

nici

ma

drug

ih p

roraču

na1.

041.

563,

000,

000,

001.

041.

563,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Fina

ncir

anje

red

ovno

g ra

da P

VZ-

a55

0.00

0,00

0,00

0,00

550.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

03

Javn

i red

i si

gurn

ost

550.

000,

000,

000,

0055

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I55

0.00

0,00

0,00

0,00

550.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

550.

000,

000,

000,

0055

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

550.

000,

000,

000,

0055

0.00

0,00

381

Tekuće

don

acije

550.

000,

000,

000,

0055

0.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

02P

oseb

ne m

jere

zaš

tite

od p

ožar

a40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

03

Javn

i red

i si

gurn

ost

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I39

.000

,00

0,00

0,00

39.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

39.0

00,0

00,

000,

0039

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

39.0

00,0

00,

000,

0039

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju5.

000,

000,

000,

005.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

29.0

00,0

00,

000,

0029

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

4.3

.7.

OS

TALI

PR

IHO

DI Z

A P

OS

EB

NE

NA

MJE

NE

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

000,

000,

000,

001.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

000,

000,

000,

001.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

01N

abav

a op

rem

e za

vat

roga

stvo

160.

000,

000,

000,

0016

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t16

0.00

0,00

0,00

0,00

160.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I16

0.00

0,00

0,00

0,00

160.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

160.

000,

000,

000,

0016

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

160.

000,

000,

000,

0016

0.00

0,00

382

Kap

italn

e do

naci

je16

0.00

0,00

0,00

0,00

160.

000,

00P

rogr

am 1

800

PR

OG

RA

M Z

TITE

I S

PA

ŠA

VA

NJA

63.0

00,0

00,

000,

0063

.000

,00

Akt

ivno

st A

1000

00Iz

vanr

edni

troš

kovi

zaš

tite

i spa

šava

nja

13.0

00,0

00,

000,

0013

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t13

.000

,00

0,00

0,00

13.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I13

.000

,00

0,00

0,00

13.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

13.0

00,0

00,

000,

0013

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

13.0

00,0

00,

000,

0013

.000

,00

Page 37: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

35 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

4N

akna

de tr

oško

va o

soba

ma

izva

n ra

dnog

odn

osa

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a8.

000,

000,

000,

008.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Vat

roga

sna

zaje

dnic

a IŽ

- po

slov

i zaš

tite

i spa

šava

nja

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0002

Troš

kovi

usl

uga

fizič

kih

i pra

vnih

oso

ba10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

03

Javn

i red

i si

gurn

ost

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0003

Ozn

ačav

anje

skl

oniš

ta5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

03

Javn

i red

i si

gurn

ost

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

0N

abav

a op

rem

e za

pot

rebe

sto

žera

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t5.

000,

000,

000,

005.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

000,

000,

000,

005.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

1N

abav

a te

hnik

e za

pot

rebe

sto

žera

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju5.

000,

000,

000,

005.

000,

00

Page 38: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 36 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S4

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Pro

gram

200

0U

PR

AV

LJA

NJE

OPĆ

INS

KO

M IM

OV

INO

M0,

000,

000,

000,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Odr

žava

nje

opći

nski

h zg

rada

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju0,

000,

000,

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge0,

000,

000,

000,

00Iz

vor

9.1

.2V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- O

P0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

01Le

galiz

acija

zgr

ada

u vl

asni

štvu

Opć

ine

Med

ulin

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0002

Zgra

da u

cen

tru

Med

ulin

a0,

000,

000,

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

2Zg

rada

am

bula

nte

u M

edul

inu

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 39: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

37 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge0,

000,

000,

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

6B

alon

dvo

rane

Ban

jole

i M

edul

in0,

000,

000,

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju0,

000,

000,

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

7P

rost

orije

MO

Pre

man

tura

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

0,00

0,00

0,00

0,00

Tekući

pro

jekt

T1

0001

0Za

kup

pros

tora

i pa

rkir

ališ

ta0,

000,

000,

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge0,

000,

000,

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0001

2Zg

rada

Blo

k 11

Med

ulin

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 40: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 38 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a0,

000,

000,

000,

0045

Ras

hodi

za

doda

tna

ulag

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i0,

000,

000,

000,

0045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a0,

000,

000,

000,

00Te

kući

pro

jekt

0T

1000

4Zg

rada

Azi

lo P

rem

antu

ra0,

000,

000,

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 2

100

UP

RA

VLJ

AN

JE P

OM

OR

SK

IM D

OB

RO

M1.

804.

502,

390,

000,

001.

804.

502,

39A

ktiv

nost

A10

0000

Red

ovan

rad

Spa

silačk

e sl

užbe

800.

500,

000,

000,

0080

0.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e80

0.50

0,00

0,00

0,00

800.

500,

00

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA80

0.50

0,00

0,00

0,00

800.

500,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

800.

500,

000,

000,

0080

0.50

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

800.

500,

000,

000,

0080

0.50

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju9.

500,

000,

000,

009.

500,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

783.

000,

000,

000,

0078

3.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a8.

000,

000,

000,

008.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Odr

žava

nje

na p

omor

skom

dob

ru25

5.00

0,00

0,00

0,00

255.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e25

5.00

0,00

0,00

0,00

255.

000,

00

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA25

5.00

0,00

0,00

0,00

255.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

255.

000,

000,

000,

0025

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

255.

000,

000,

000,

0025

5.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge25

5.00

0,00

0,00

0,00

255.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0002

Vijeće

za

konc

esijs

ka o

dobr

enja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0003

Ost

ali r

asho

di n

a po

mor

skom

dob

ru17

5.00

0,00

0,00

0,00

175.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e17

5.00

0,00

0,00

0,00

175.

000,

00

Page 41: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

39 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

4.3

.2.

KO

NC

ES

IJS

KA

OD

OB

RE

NJA

175.

000,

000,

000,

0017

5.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a17

5.00

0,00

0,00

0,00

175.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di17

5.00

0,00

0,00

0,00

175.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

0N

abav

a op

rem

e za

Spa

silačk

u sl

užbu

26.0

00,0

00,

000,

0026

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e26

.000

,00

0,00

0,00

26.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA26

.000

,00

0,00

0,00

26.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

14.0

00,0

00,

000,

0014

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

14.0

00,0

00,

000,

0014

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

14.0

00,0

00,

000,

0014

.000

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

1N

abav

a op

rem

e za

opr

eman

je p

laža

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju5.

000,

000,

000,

005.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

3U

slug

e od

ržav

anja

, una

pređ

enja

i za

štite

pom

orsk

og d

obra

463.

002,

390,

000,

0046

3.00

2,39

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e46

3.00

2,39

0,00

0,00

463.

002,

39

Izvo

r 4

.3.1

0P

RIH

OD

I OD

LUČ

KE

UP

RA

VE

454.

840,

000,

000,

0045

4.84

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a45

4.84

0,00

0,00

0,00

454.

840,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di45

4.84

0,00

0,00

0,00

454.

840,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

454.

840,

000,

000,

0045

4.84

0,00

Izvo

r 9

.1.1

4V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- LU

8.16

2,39

0,00

0,00

8.16

2,39

3R

asho

di p

oslo

vanj

a8.

162,

390,

000,

008.

162,

3932

Mat

erija

lni r

asho

di8.

162,

390,

000,

008.

162,

3932

3R

asho

di z

a us

luge

8.16

2,39

0,00

0,00

8.16

2,39

Page 42: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 40 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SP

roraču

nski

kor

isni

k

3557

2D

JEČ

JI V

RTIĆ

ME

DU

LIN

6.96

9.27

4,00

0,00

0,00

6.96

9.27

4,00

Pro

gram

110

2R

ED

OV

NA

DJE

LATN

OS

TI D

JEČ

JEG

VR

TIĆ

A M

ED

ULI

N6.

969.

274,

000,

000,

006.

969.

274,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Odg

ojno

i ad

min

istr

ativ

no-te

hnič

ko o

sobl

je6.

867.

274,

000,

000,

006.

867.

274,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

09

Obr

azov

anje

6.86

7.27

4,00

0,00

0,00

6.86

7.27

4,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I5.

037.

080,

000,

000,

005.

037.

080,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.03

7.08

0,00

0,00

0,00

5.03

7.08

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

4.90

5.58

0,00

0,00

0,00

4.90

5.58

0,00

311

Plaće

(Bru

to)

4.07

6.00

0,00

0,00

0,00

4.07

6.00

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

128.

500,

000,

000,

0012

8.50

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e70

1.08

0,00

0,00

0,00

701.

080,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di13

1.50

0,00

0,00

0,00

131.

500,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

6.50

0,00

0,00

0,00

6.50

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge65

.000

,00

0,00

0,00

65.0

00,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Izvo

r 3

.1.1

VLA

STI

TI P

RIH

OD

I - P

K23

3.50

0,00

0,00

0,00

233.

500,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

233.

500,

000,

000,

0023

3.50

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

11.0

00,0

00,

000,

0011

.000

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e11

.000

,00

0,00

0,00

11.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di22

2.50

0,00

0,00

0,00

222.

500,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

222.

500,

000,

000,

0022

2.50

0,00

Izvo

r 4

.3.1

4P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E -

PK

1.40

5.69

4,00

0,00

0,00

1.40

5.69

4,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

232.

694,

000,

000,

001.

232.

694,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

225.

694,

000,

000,

001.

225.

694,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

237.

000,

000,

000,

0023

7.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju66

0.50

0,00

0,00

0,00

660.

500,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

251.

900,

000,

000,

0025

1.90

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a15

.600

,00

0,00

0,00

15.6

00,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

60.6

94,0

00,

000,

0060

.694

,00

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

7.00

0,00

0,00

0,00

7.00

0,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i7.

000,

000,

000,

007.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

173.

000,

000,

000,

0017

3.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

173.

000,

000,

000,

0017

3.00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

133.

000,

000,

000,

0013

3.00

0,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

0Iz

vor

6.1

.2D

ON

AC

IJE

- P

K6.

000,

000,

000,

006.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

Page 43: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

41 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

Mat

erija

lni r

asho

di6.

000,

000,

000,

006.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

Izvo

r 7

.1.3

PR

IHO

DI O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

- P

K5.

000,

000,

000,

005.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge5.

000,

000,

000,

005.

000,

00Iz

vor

9.2

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- P

K18

0.00

0,00

0,00

0,00

180.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

170.

000,

000,

000,

0017

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

170.

000,

000,

000,

0017

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a11

0.00

0,00

0,00

0,00

110.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

1Iz

rada

kal

enda

ra v

rtić

a12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

4P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E -

PK

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di12

.000

,00

0,00

0,00

12.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

12.0

00,0

00,

000,

0012

.000

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

6Iz

rada

sla

galic

e M

alin

na

vita

r30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

4P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E -

PK

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

8Iz

rada

igre

za

djec

u "P

riče

pot

oplje

nih

brod

ova"

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

4P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E -

PK

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Page 44: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 42 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

STe

kući

pro

jekt

T1

0000

9S

truč

ni s

kup

"Zav

ičaj

na n

asta

va"

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

09O

braz

ovan

je10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

4P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E -

PK

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Raz

djel

301

UP

RA

VN

I OD

JEL

ZA K

OM

UN

ALN

U IZ

GR

AD

NJU

I O

DR

ŽAV

AN

JE12

8.46

5.71

5,62

12.9

18.5

00,0

010

,06

141.

384.

215,

62G

lava

301

01U

PR

AV

NI O

DJE

L ZA

KO

MU

NA

LNU

IZG

RA

DN

JU I

OD

RŽA

VA

NJE

128.

465.

715,

6212

.918

.500

,00

10,0

614

1.38

4.21

5,62

Pro

gram

100

2R

ED

OV

AN

RA

D U

PR

AV

NO

G O

DJE

LA1.

891.

920,

000,

000,

001.

891.

920,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Adm

inis

trat

ivno

, teh

ničk

o i s

truč

no o

sobl

je1.

891.

920,

000,

000,

001.

891.

920,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge1.

891.

920,

000,

000,

001.

891.

920,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I1.

891.

920,

000,

000,

001.

891.

920,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.83

1.92

0,00

0,00

0,00

1.83

1.92

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

1.45

9.88

0,00

0,00

0,00

1.45

9.88

0,00

311

Plaće

(Bru

to)

1.18

6.70

0,00

0,00

0,00

1.18

6.70

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

69.0

00,0

00,

000,

0069

.000

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e20

4.18

0,00

0,00

0,00

204.

180,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di37

2.04

0,00

0,00

0,00

372.

040,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

70.0

40,0

00,

000,

0070

.040

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju67

.000

,00

0,00

0,00

67.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

5.00

0,00

0,00

0,00

5.00

0,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 2

000

UP

RA

VLJ

AN

JE O

INS

KO

M IM

OV

INO

M1.

853.

000,

000,

000,

001.

853.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0000

Odr

žava

nje

opći

nski

h zg

rada

644.

000,

000,

000,

0064

4.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e64

4.00

0,00

0,00

0,00

644.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Page 45: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

43 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA54

4.00

0,00

0,00

0,00

544.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

284.

000,

000,

000,

0028

4.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

284.

000,

000,

000,

0028

4.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge28

4.00

0,00

0,00

0,00

284.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

260.

000,

000,

000,

0026

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

260.

000,

000,

000,

0026

0.00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

260.

000,

000,

000,

0026

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

01Le

galiz

acija

zgr

ada

u vl

asni

štvu

Opć

ine

Med

ulin

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

25.0

00,0

00,

000,

0025

.000

,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

2Zg

rada

am

bula

nte

u M

edul

inu

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

6B

alon

dvo

rane

Ban

jole

i M

edul

in20

4.00

0,00

0,00

0,00

204.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

4.00

0,00

0,00

0,00

204.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

4.00

0,00

0,00

0,00

204.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

204.

000,

000,

000,

0020

4.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

204.

000,

000,

000,

0020

4.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

174.

000,

000,

000,

0017

4.00

0,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

7P

rost

orije

MO

Pre

man

tura

41.5

00,0

00,

000,

0041

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e41

.500

,00

0,00

0,00

41.5

00,0

0

Page 46: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 44 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

41.5

00,0

00,

000,

0041

.500

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a23

.250

,00

0,00

0,00

23.2

50,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di23

.250

,00

0,00

0,00

23.2

50,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

23.2

50,0

00,

000,

0023

.250

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e18

.250

,00

0,00

0,00

18.2

50,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e18

.250

,00

0,00

0,00

18.2

50,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a18

.250

,00

0,00

0,00

18.2

50,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0001

0Za

kup

pros

tora

i pa

rkir

ališ

ta15

9.00

0,00

0,00

0,00

159.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e15

9.00

0,00

0,00

0,00

159.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I15

9.00

0,00

0,00

0,00

159.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

159.

000,

000,

000,

0015

9.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

159.

000,

000,

000,

0015

9.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge15

9.00

0,00

0,00

0,00

159.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0001

2Zg

rada

Blo

k 11

Med

ulin

717.

000,

000,

000,

0071

7.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e71

7.00

0,00

0,00

0,00

717.

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA71

7.00

0,00

0,00

0,00

717.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

667.

000,

000,

000,

0066

7.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

525.

000,

000,

000,

0052

5.00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

525.

000,

000,

000,

0052

5.00

0,00

45R

asho

di z

a do

datn

a ul

agan

ja n

a ne

finan

cijs

koj i

mov

ini

142.

000,

000,

000,

0014

2.00

0,00

451

Dod

atna

ula

ganj

a na

građe

vins

kim

obj

ektim

a14

2.00

0,00

0,00

0,00

142.

000,

00Te

kući

pro

jekt

0T

1000

4Zg

rada

Azi

lo P

rem

antu

ra7.

500,

000,

000,

007.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e7.

500,

000,

000,

007.

500,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA7.

500,

000,

000,

007.

500,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

7.50

0,00

0,00

0,00

7.50

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

7.50

0,00

0,00

0,00

7.50

0,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a7.

500,

000,

000,

007.

500,

00P

rogr

am 2

200

PR

OG

RA

M O

DR

ŽAV

AN

JA K

OM

UN

ALN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

E13

.418

.611

,05

0,00

0,00

13.4

18.6

11,0

5A

ktiv

nost

A10

0000

Odv

odnj

a at

mos

fers

kih

voda

1.30

0.00

0,00

0,00

0,00

1.30

0.00

0,00

Page 47: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

45 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

05

Zašt

ita o

koliš

a1.

300.

000,

000,

000,

001.

300.

000,

00

Izvo

r 4

.3.3

.K

OM

UN

ALN

A N

AK

NA

DA

1.30

0.00

0,00

0,00

0,00

1.30

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

300.

000,

000,

000,

001.

300.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

300.

000,

000,

000,

001.

300.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

1.30

0.00

0,00

0,00

0,00

1.30

0.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

01O

drža

vanj

e či

stoć

e ja

vnih

pov

ršin

a5.

041.

195,

000,

000,

005.

041.

195,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

05

Zašt

ita o

koliš

a5.

041.

195,

000,

000,

005.

041.

195,

00

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA1.

367.

000,

000,

000,

001.

367.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.36

7.00

0,00

0,00

0,00

1.36

7.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

1.36

7.00

0,00

0,00

0,00

1.36

7.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge1.

367.

000,

000,

000,

001.

367.

000,

00Iz

vor

4.3

.3.

KO

MU

NA

LNA

NA

KN

AD

A2.

713.

458,

000,

000,

002.

713.

458,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

2.71

3.45

8,00

0,00

0,00

2.71

3.45

8,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

2.71

3.45

8,00

0,00

0,00

2.71

3.45

8,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge2.

713.

458,

000,

000,

002.

713.

458,

00Iz

vor

4.3

.9.

BO

RA

VIŠ

NA

PR

ISTO

JBA

960.

737,

000,

000,

0096

0.73

7,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a96

0.73

7,00

0,00

0,00

960.

737,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di96

0.73

7,00

0,00

0,00

960.

737,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

960.

737,

000,

000,

0096

0.73

7,00

Akt

ivno

st A

1000

02O

drža

vanj

e ja

vnih

pov

ršin

a3.

189.

916,

050,

000,

003.

189.

916,

05Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

05

Zašt

ita o

koliš

a3.

189.

916,

050,

000,

003.

189.

916,

05

Izvo

r 4

.3.3

.K

OM

UN

ALN

A N

AK

NA

DA

1.39

6.45

0,00

0,00

0,00

1.39

6.45

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

396.

450,

000,

000,

001.

396.

450,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

396.

450,

000,

000,

001.

396.

450,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

1.39

6.45

0,00

0,00

0,00

1.39

6.45

0,00

Izvo

r 4

.3.8

KO

NC

ES

IJE

TU

RIS

TIČ

KI Z

EM

LJIŠ

TE48

0.00

0,00

0,00

0,00

480.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

480.

000,

000,

000,

0048

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

480.

000,

000,

000,

0048

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge48

0.00

0,00

0,00

0,00

480.

000,

00Iz

vor

4.3

.9.

BO

RA

VIŠ

NA

PR

ISTO

JBA

1.23

9.26

3,00

0,00

0,00

1.23

9.26

3,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

239.

263,

000,

000,

001.

239.

263,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

239.

263,

000,

000,

001.

239.

263,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

1.23

9.26

3,00

0,00

0,00

1.23

9.26

3,00

Izvo

r 9

.1.1

6V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- B

P74

.203

,05

0,00

0,00

74.2

03,0

53

Ras

hodi

pos

lova

nja

74.2

03,0

50,

000,

0074

.203

,05

Page 48: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 46 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

Mat

erija

lni r

asho

di74

.203

,05

0,00

0,00

74.2

03,0

532

3R

asho

di z

a us

luge

74.2

03,0

50,

000,

0074

.203

,05

Akt

ivno

st A

1000

03O

drža

vanj

e ne

razv

rsta

nih

cest

a1.

775.

000,

000,

000,

001.

775.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

04

Eko

nom

ski p

oslo

vi1.

775.

000,

000,

000,

001.

775.

000,

00

Izvo

r 4

.3.7

.O

STA

LI P

RIH

OD

I ZA

PO

SE

BN

E N

AM

JEN

E11

5.00

0,00

0,00

0,00

115.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

115.

000,

000,

000,

0011

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

115.

000,

000,

000,

0011

5.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge11

5.00

0,00

0,00

0,00

115.

000,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

1.61

5.00

0,00

0,00

0,00

1.61

5.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

615.

000,

000,

000,

001.

615.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

615.

000,

000,

000,

001.

615.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

1.61

5.00

0,00

0,00

0,00

1.61

5.00

0,00

Izvo

r 7

.1.2

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

- P

OLJ

OP

RIV

RE

DN

O Z

EM

LJIŠ

TE45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

45.0

00,0

00,

000,

0045

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge45

.000

,00

0,00

0,00

45.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0004

Odr

žava

nje

javn

e ra

svje

te1.

350.

000,

000,

000,

001.

350.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e1.

350.

000,

000,

000,

001.

350.

000,

00

Izvo

r 4

.3.3

.K

OM

UN

ALN

A N

AK

NA

DA

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di90

0.00

0,00

0,00

0,00

900.

000,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

900.

000,

000,

000,

0090

0.00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0005

Odr

žava

nje

grob

lja45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

450.

000,

000,

000,

0045

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge45

0.00

0,00

0,00

0,00

450.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0006

Nov

ogod

išnj

e ur

eđen

je n

asel

ja i

post

avlja

nje

zast

ava

312.

500,

000,

000,

0031

2.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e31

2.50

0,00

0,00

0,00

312.

500,

00

Izvo

r 4

.3.3

.K

OM

UN

ALN

A N

AK

NA

DA

312.

500,

000,

000,

0031

2.50

0,00

Page 49: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

47 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

312.

500,

000,

000,

0031

2.50

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

312.

500,

000,

000,

0031

2.50

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge31

2.50

0,00

0,00

0,00

312.

500,

00P

rogr

am 2

300

NA

DZO

R I

RE

GU

LAC

IJA

PR

OM

ETA

226.

000,

000,

000,

0022

6.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

00Je

dini

ca p

rom

etne

mla

deži

226.

000,

000,

000,

0022

6.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

03Ja

vni r

ed i

sigu

rnos

t22

6.00

0,00

0,00

0,00

226.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I22

6.00

0,00

0,00

0,00

226.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

216.

000,

000,

000,

0021

6.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

216.

000,

000,

000,

0021

6.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a6.

000,

000,

000,

006.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Pro

gram

240

0O

DR

ŽAV

AN

JE K

OM

UN

ALN

OG

RE

DA

1.06

0.00

0,00

0,00

0,00

1.06

0.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

00R

edar

ska

služ

ba20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

03

Javn

i red

i si

gurn

ost

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0002

Vet

erin

arsk

o hi

gije

niča

rska

slu

žba

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0003

Slu

žba

dera

tizac

ije i

dezi

nsek

cije

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0004

Ops

krba

vod

om ja

vnih

pov

ršin

a50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00

Page 50: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 48 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

05

Zašt

ita o

koliš

a50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00A

ktiv

nost

A10

0005

Odr

žava

nje

javn

ih p

ovrš

ina

i urb

ane

opre

me

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I23

0.00

0,00

0,00

0,00

230.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

230.

000,

000,

000,

0023

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge23

0.00

0,00

0,00

0,00

230.

000,

00P

rogr

am 2

500

PO

GR

EB

NIČ

KA

DJE

LATN

OS

TI30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0000

Pri

jevo

z po

kojn

ika

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0002

Upr

avlja

nje

grob

ljim

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.6

.G

RO

BN

A N

AK

NA

DA

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

Pro

gram

300

0IZ

GR

AD

NJA

PR

OM

ETN

ICA

I P

AR

KIR

ALI

ŠTA

10.6

83.3

75,0

01.

462.

500,

0013

,69

12.1

45.8

75,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0008

Izgr

adnj

a pr

omet

nica

u n

asel

ju V

olm

e-Šću

za32

5.00

0,00

0,00

0,00

325.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

325.

000,

000,

000,

0032

5.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

325.

000,

000,

000,

0032

5.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e32

5.00

0,00

0,00

0,00

325.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e32

5.00

0,00

0,00

0,00

325.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti32

5.00

0,00

0,00

0,00

325.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0009

Izgr

adnj

a ul

ice

Sad

u M

edul

inu

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Page 51: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

49 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

04

Eko

nom

ski p

oslo

vi15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0012

Izgr

adnj

a ce

ste

Biš

kupi

ja u

Med

ulin

u26

7.00

0,00

0,00

0,00

267.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

267.

000,

000,

000,

0026

7.00

0,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D26

7.00

0,00

0,00

0,00

267.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

267.

000,

000,

000,

0026

7.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

267.

000,

000,

000,

0026

7.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti26

7.00

0,00

0,00

0,00

267.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0013

Izgr

adnj

a ve

rtik

ale

Bur

le u

Med

ulin

u30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

300.

000,

000,

000,

0030

0.00

0,00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va30

0.00

0,00

0,00

0,00

300.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0015

Izgr

adnj

a m

ale

zaob

ilazn

ice

u M

edul

inu

823.

000,

000,

000,

0082

3.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

823.

000,

000,

000,

0082

3.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

823.

000,

000,

000,

0082

3.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e82

3.00

0,00

0,00

0,00

823.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

623.

000,

000,

000,

0062

3.00

0,00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va62

3.00

0,00

0,00

0,00

623.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0019

Pri

stup

na p

rom

etni

ca O

sipo

vica

-Bije

ca3.

125,

000,

000,

003.

125,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

3.12

5,00

0,00

0,00

3.12

5,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

3.12

5,00

0,00

0,00

3.12

5,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e3.

125,

000,

000,

003.

125,

00

Page 52: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 50 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e3.

125,

000,

000,

003.

125,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti3.

125,

000,

000,

003.

125,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0020

Pro

met

nica

Liv

adic

e-B

rajd

ine

24.5

00,0

00,

000,

0024

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

24.5

00,0

00,

000,

0024

.500

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

24.5

00,0

00,

000,

0024

.500

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e24

.500

,00

0,00

0,00

24.5

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e24

.500

,00

0,00

0,00

24.5

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti24

.500

,00

0,00

0,00

24.5

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0025

Pro

met

nica

Mun

te u

Pre

man

turi

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

40.0

00,0

00,

000,

0040

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti40

.000

,00

0,00

0,00

40.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0026

Pro

met

nica

Reg

u M

edul

inu

27.5

00,0

00,

000,

0027

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

27.5

00,0

00,

000,

0027

.500

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

27.5

00,0

00,

000,

0027

.500

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e27

.500

,00

0,00

0,00

27.5

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e27

.500

,00

0,00

0,00

27.5

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti27

.500

,00

0,00

0,00

27.5

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0029

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

na

ulaz

u u

Pje

ščan

u uv

alu

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0030

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

Kra

se u

Med

ulin

u11

.250

,00

0,00

0,00

11.2

50,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

11.2

50,0

00,

000,

0011

.250

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

11.2

50,0

00,

000,

0011

.250

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e11

.250

,00

0,00

0,00

11.2

50,0

0

Page 53: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

51 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e11

.250

,00

0,00

0,00

11.2

50,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti11

.250

,00

0,00

0,00

11.2

50,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0044

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

Drači

ce B

anjo

le26

1.00

0,00

0,00

0,00

261.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

261.

000,

000,

000,

0026

1.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

261.

000,

000,

000,

0026

1.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e26

1.00

0,00

0,00

0,00

261.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e26

1.00

0,00

0,00

0,00

261.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti26

1.00

0,00

0,00

0,00

261.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0052

Pro

met

nica

Kri

ž R

unke

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0053

Pri

stup

na p

rom

etni

ca K

rše

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0069

Ces

ta p

robo

j Bur

le k

od k

br. 1

1050

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0078

Istočn

a za

obila

znic

a na

selja

Med

ulin

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Page 54: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 52 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

4.3

.1K

OM

UN

ALN

I DO

PR

INO

S50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0079

Pro

met

nica

Liž

njan

ska

- gro

blje

u M

edul

inu

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0081

Južn

a za

obila

znic

a na

selja

Pre

man

tura

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

60.0

00,0

00,

000,

0060

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti60

.000

,00

0,00

0,00

60.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0083

Izm

ješt

anje

pro

met

nice

na

Run

jači

ci u

Pre

man

turi

252.

000,

000,

000,

0025

2.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

252.

000,

000,

000,

0025

2.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

252.

000,

000,

000,

0025

2.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e25

2.00

0,00

0,00

0,00

252.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e25

2.00

0,00

0,00

0,00

252.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti25

2.00

0,00

0,00

0,00

252.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0088

Pro

met

nica

Vin

tijan

248.

000,

000,

000,

0024

8.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

248.

000,

000,

000,

0024

8.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

248.

000,

000,

000,

0024

8.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e24

8.00

0,00

0,00

0,00

248.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e24

8.00

0,00

0,00

0,00

248.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti24

8.00

0,00

0,00

0,00

248.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0092

Pro

met

nica

Cen

tar-

Bra

jdin

e u

Med

ulin

u10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

Page 55: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

53 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

4.3

.1K

OM

UN

ALN

I DO

PR

INO

S10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0093

Pro

met

nica

Mat

anca

-Liv

adic

e u

Med

ulin

u11

.000

,00

0,00

0,00

11.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

11.0

00,0

00,

000,

0011

.000

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

11.0

00,0

00,

000,

0011

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e11

.000

,00

0,00

0,00

11.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e11

.000

,00

0,00

0,00

11.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti11

.000

,00

0,00

0,00

11.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0096

Rje

šava

nje

imov

insk

o-pr

avni

h od

nosa

za

prom

etni

ce2.

200.

000,

000,

000,

002.

200.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

2.20

0.00

0,00

0,00

0,00

2.20

0.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

1.08

1.44

0,10

0,00

0,00

1.08

1.44

0,10

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

081.

440,

100,

000,

001.

081.

440,

1041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

1.08

1.44

0,10

0,00

0,00

1.08

1.44

0,10

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va1.

081.

440,

100,

000,

001.

081.

440,

10Iz

vor

9.1

.1.

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KD

1.11

8.55

9,90

0,00

0,00

1.11

8.55

9,90

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

118.

559,

900,

000,

001.

118.

559,

9041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

1.11

8.55

9,90

0,00

0,00

1.11

8.55

9,90

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va1.

118.

559,

900,

000,

001.

118.

559,

90K

apita

lni p

roje

kt

K10

0098

Izgr

adnj

a ok

retiš

ta z

a šk

olsk

i aut

obus

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0503

Pro

met

nica

Kam

ik -

Pal

tana

u B

anjo

lam

a37

6.00

0,00

0,00

0,00

376.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

376.

000,

000,

000,

0037

6.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

376.

000,

000,

000,

0037

6.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e37

6.00

0,00

0,00

0,00

376.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e37

6.00

0,00

0,00

0,00

376.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti37

6.00

0,00

0,00

0,00

376.

000,

00

Page 56: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 54 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SK

apita

lni p

roje

kt

K11

0000

Pro

jekt

na d

okum

enta

cija

za

prom

etni

ce68

2.50

0,00

0,00

0,00

682.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

682.

500,

000,

000,

0068

2.50

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

682.

500,

000,

000,

0068

2.50

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e68

2.50

0,00

0,00

0,00

682.

500,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e68

2.50

0,00

0,00

0,00

682.

500,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti68

2.50

0,00

0,00

0,00

682.

500,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

1R

ekon

stru

kcija

pro

met

nice

Kaš

teja

u M

edul

inu

3.00

0.00

0,00

1.46

2.50

0,00

48,7

54.

462.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

3.00

0.00

0,00

1.46

2.50

0,00

48,7

54.

462.

500,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

3.00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a37

5.00

0,00

0,00

0,00

375.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di37

5.00

0,00

0,00

0,00

375.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

375.

000,

000,

000,

0037

5.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e2.

625.

000,

000,

000,

002.

625.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e2.

625.

000,

000,

000,

002.

625.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti2.

625.

000,

000,

000,

002.

625.

000,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

0,00

1.46

2.50

0,00

0,00

1.46

2.50

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

001.

462.

500,

000,

001.

462.

500,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

001.

462.

500,

000,

001.

462.

500,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

001.

462.

500,

000,

001.

462.

500,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

3R

ekon

stru

kcija

pro

met

nice

Vin

kura

n-P

rem

antu

rska

201.

500,

000,

000,

0020

1.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

201.

500,

000,

000,

0020

1.50

0,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D20

1.50

0,00

0,00

0,00

201.

500,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

201.

500,

000,

000,

0020

1.50

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

201.

500,

000,

000,

0020

1.50

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge20

1.50

0,00

0,00

0,00

201.

500,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

4R

ekon

stru

kcija

Med

ulin

ske

cest

e50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di50

0.00

0,00

0,00

0,00

500.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

500.

000,

000,

000,

0050

0.00

0,00

Page 57: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

55 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

STe

kući

pro

jekt

T1

0000

5R

ekon

stru

kcija

pro

met

nice

Pom

er -

Kam

ik25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

04E

kono

msk

i pos

lovi

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

Pro

gram

310

0IZ

GR

AD

NJA

JA

VN

E R

AS

VJE

TE2.

219.

000,

000,

000,

002.

219.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0001

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u P

omer

u24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

240.

000,

000,

000,

0024

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e24

0.00

0,00

0,00

0,00

240.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

02Iz

grad

nja

javn

e ra

svje

te u

Ban

jola

ma

546.

500,

000,

000,

0054

6.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e54

6.50

0,00

0,00

0,00

546.

500,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

546.

500,

000,

000,

0054

6.50

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e54

6.50

0,00

0,00

0,00

546.

500,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e54

6.50

0,00

0,00

0,00

546.

500,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti54

6.50

0,00

0,00

0,00

546.

500,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0005

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u M

edul

inu

940.

500,

000,

000,

0094

0.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e94

0.50

0,00

0,00

0,00

940.

500,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

797.

500,

000,

000,

0079

7.50

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e79

7.50

0,00

0,00

0,00

797.

500,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e79

7.50

0,00

0,00

0,00

797.

500,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti79

7.50

0,00

0,00

0,00

797.

500,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

143.

000,

000,

000,

0014

3.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e14

3.00

0,00

0,00

0,00

143.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e14

3.00

0,00

0,00

0,00

143.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti14

3.00

0,00

0,00

0,00

143.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0006

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u V

inku

ranu

, Vin

tijan

u i V

albo

naši

128.

000,

000,

000,

0012

8.00

0,00

Page 58: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 56 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e12

8.00

0,00

0,00

0,00

128.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

128.

000,

000,

000,

0012

8.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e12

8.00

0,00

0,00

0,00

128.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e12

8.00

0,00

0,00

0,00

128.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti12

8.00

0,00

0,00

0,00

128.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0007

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u P

ješč

anoj

uva

li21

4.00

0,00

0,00

0,00

214.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e21

4.00

0,00

0,00

0,00

214.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

124.

000,

000,

000,

0012

4.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e12

4.00

0,00

0,00

0,00

124.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e12

4.00

0,00

0,00

0,00

124.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti12

4.00

0,00

0,00

0,00

124.

000,

00Iz

vor

9.1

.1.

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KD

90.0

00,0

00,

000,

0090

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti90

.000

,00

0,00

0,00

90.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0010

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u P

rem

antu

ri15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00P

rogr

am 3

200

IZG

RA

DN

JA G

RO

BLJ

A2.

000.

000,

000,

000,

002.

000.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0001

Pro

šire

nje

grob

lja u

Med

ulin

u2.

000.

000,

000,

000,

002.

000.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e2.

000.

000,

000,

000,

002.

000.

000,

00

Izvo

r 8

.1.1

.N

AM

JEN

SK

I PR

IMIC

I OD

ZA

DU

ŽIV

AN

JA2.

000.

000,

000,

000,

002.

000.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

2.00

0.00

0,00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti2.

000.

000,

000,

000,

002.

000.

000,

00P

rogr

am 3

300

IZG

RA

DN

JA O

BO

RIN

SK

E K

AN

ALI

ZAC

IJE

1.23

7.85

0,00

0,00

0,00

1.23

7.85

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

00O

bori

nska

odv

odnj

a M

edul

in92

8.75

0,00

0,00

0,00

928.

750,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

928.

750,

000,

000,

0092

8.75

0,00

Page 59: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

57 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

4.3

.11

VO

DN

I DO

PR

INO

S76

.900

,00

0,00

0,00

76.9

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

76.9

00,0

00,

000,

0076

.900

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

76.9

00,0

00,

000,

0076

.900

,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti76

.900

,00

0,00

0,00

76.9

00,0

0Iz

vor

9.1

.1.

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KD

809.

030,

060,

000,

0080

9.03

0,06

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e80

9.03

0,06

0,00

0,00

809.

030,

0642

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e80

9.03

0,06

0,00

0,00

809.

030,

0642

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti80

9.03

0,06

0,00

0,00

809.

030,

06Iz

vor

9.1

.18

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

VD

42.8

19,9

40,

000,

0042

.819

,94

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e42

.819

,94

0,00

0,00

42.8

19,9

442

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e42

.819

,94

0,00

0,00

42.8

19,9

442

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti42

.819

,94

0,00

0,00

42.8

19,9

4K

apita

lni p

roje

kt

K10

0003

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Ban

jole

136.

000,

000,

000,

0013

6.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

136.

000,

000,

000,

0013

6.00

0,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D10

6.00

0,00

0,00

0,00

106.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

106.

000,

000,

000,

0010

6.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

106.

000,

000,

000,

0010

6.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti10

6.00

0,00

0,00

0,00

106.

000,

00Iz

vor

9.1

.18

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

VD

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0005

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Pje

ščan

a uv

ala

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Izvo

r 4

.3.1

1V

OD

NI D

OP

RIN

OS

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00Iz

vor

9.1

.18

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

VD

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0006

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Vin

kura

n12

3.10

0,00

0,00

0,00

123.

100,

00

Page 60: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 58 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

05

Zašt

ita o

koliš

a12

3.10

0,00

0,00

0,00

123.

100,

00

Izvo

r 4

.3.1

1V

OD

NI D

OP

RIN

OS

123.

100,

000,

000,

0012

3.10

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e12

3.10

0,00

0,00

0,00

123.

100,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e12

3.10

0,00

0,00

0,00

123.

100,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti12

3.10

0,00

0,00

0,00

123.

100,

00P

rogr

am 3

400

IZG

RA

DN

JA F

EK

ALN

E K

AN

ALI

ZAC

IJE

4.65

0.00

0,00

0,00

0,00

4.65

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

00Iz

grad

nja

mre

že fe

kaln

e ka

naliz

acije

4.65

0.00

0,00

0,00

0,00

4.65

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

4.65

0.00

0,00

0,00

0,00

4.65

0.00

0,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

00Iz

vor

4.3

.1K

OM

UN

ALN

I DO

PR

INO

S4.

295.

500,

000,

000,

004.

295.

500,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

4.29

5.50

0,00

0,00

0,00

4.29

5.50

0,00

38O

stal

i ras

hodi

4.29

5.50

0,00

0,00

0,00

4.29

5.50

0,00

386

Kap

italn

e po

moć

i4.

295.

500,

000,

000,

004.

295.

500,

00Iz

vor

4.3

.4.

PR

IKLJ

UC

I ZA

KA

NA

LIZA

CIJ

U I

OS

TALI

PR

IHO

DI Z

A K

AN

ALI

ZAC

IJU

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a3.

000,

000,

000,

003.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di3.

000,

000,

000,

003.

000,

0038

6K

apita

lne

pom

oći

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

Izvo

r 9

.1.8

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KA

N1.

500,

000,

000,

001.

500,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.50

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

38O

stal

i ras

hodi

1.50

0,00

0,00

0,00

1.50

0,00

386

Kap

italn

e po

moć

i1.

500,

000,

000,

001.

500,

00P

rogr

am 3

500

UR

EN

JE P

LAŽA

929.

000,

000,

000,

0092

9.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

03U

ređe

nje

plaž

e u

Vin

kura

nu55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0008

Uređe

nje

plaž

a u

Pom

eru

65.0

00,0

00,

000,

0065

.000

,00

Page 61: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

59 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e65

.000

,00

0,00

0,00

65.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA34

.500

,00

0,00

0,00

34.5

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

34.5

00,0

00,

000,

0034

.500

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

34.5

00,0

00,

000,

0034

.500

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge34

.500

,00

0,00

0,00

34.5

00,0

0Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

30.5

00,0

00,

000,

0030

.500

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

.500

,00

0,00

0,00

30.5

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di30

.500

,00

0,00

0,00

30.5

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

30.5

00,0

00,

000,

0030

.500

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

09U

ređe

nje

plaž

e u

Pj.u

vali

354.

000,

000,

000,

0035

4.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e35

4.00

0,00

0,00

0,00

354.

000,

00

Izvo

r 4

.3.2

.K

ON

CE

SIJ

SK

A O

DO

BR

EN

JA35

4.00

0,00

0,00

0,00

354.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

24.0

00,0

00,

000,

0024

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

24.0

00,0

00,

000,

0024

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge24

.000

,00

0,00

0,00

24.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

330.

000,

000,

000,

0033

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

330.

000,

000,

000,

0033

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a15

5.00

0,00

0,00

0,00

155.

000,

0042

5V

išeg

odiš

nji n

asad

i i o

snov

no s

tado

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

10U

ređe

nje

plaž

a u

Med

ulin

u26

0.00

0,00

0,00

0,00

260.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e26

0.00

0,00

0,00

0,00

260.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D26

0.00

0,00

0,00

0,00

260.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

260.

000,

000,

000,

0026

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

260.

000,

000,

000,

0026

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti16

0.00

0,00

0,00

0,00

160.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0012

Uređe

nje

plaž

a u

Ban

jola

ma

195.

000,

000,

000,

0019

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e19

5.00

0,00

0,00

0,00

195.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D19

5.00

0,00

0,00

0,00

195.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

195.

000,

000,

000,

0019

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

195.

000,

000,

000,

0019

5.00

0,00

Page 62: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 60 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

3R

asho

di z

a us

luge

195.

000,

000,

000,

0019

5.00

0,00

Pro

gram

360

0U

REĐ

EN

JE N

AS

ELJ

A4.

156.

000,

000,

000,

004.

156.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0001

Uređe

nje

nase

lja P

rem

antu

ra62

1.50

0,00

0,00

0,00

621.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e62

1.50

0,00

0,00

0,00

621.

500,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D62

1.50

0,00

0,00

0,00

621.

500,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

322.

000,

000,

000,

0032

2.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

322.

000,

000,

000,

0032

2.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

292.

000,

000,

000,

0029

2.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e29

9.50

0,00

0,00

0,00

299.

500,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e29

9.50

0,00

0,00

0,00

299.

500,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti19

2.50

0,00

0,00

0,00

192.

500,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a23

.000

,00

0,00

0,00

23.0

00,0

042

5V

išeg

odiš

nji n

asad

i i o

snov

no s

tado

84.0

00,0

00,

000,

0084

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

02U

ređe

nje

nase

lja P

ješč

ana

uval

a25

2.00

0,00

0,00

0,00

252.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e25

2.00

0,00

0,00

0,00

252.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D25

2.00

0,00

0,00

0,00

252.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

252.

000,

000,

000,

0025

2.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

252.

000,

000,

000,

0025

2.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti22

2.00

0,00

0,00

0,00

222.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

04U

ređe

nje

nase

lja P

omer

538.

000,

000,

000,

0053

8.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e53

8.00

0,00

0,00

0,00

538.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

128.

000,

000,

000,

0012

8.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a73

.000

,00

0,00

0,00

73.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di73

.000

,00

0,00

0,00

73.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

73.0

00,0

00,

000,

0073

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a20

.000

,00

0,00

0,00

20.0

00,0

042

5V

išeg

odiš

nji n

asad

i i o

snov

no s

tado

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D41

0.00

0,00

0,00

0,00

410.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Page 63: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

61 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

Mat

erija

lni r

asho

di15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e26

0.00

0,00

0,00

0,00

260.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e26

0.00

0,00

0,00

0,00

260.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a26

0.00

0,00

0,00

0,00

260.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0005

Nog

ostu

p na

ula

zu u

Pre

man

turu

4.00

0,00

0,00

0,00

4.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e4.

000,

000,

000,

004.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

4.00

0,00

0,00

0,00

4.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e4.

000,

000,

000,

004.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e4.

000,

000,

000,

004.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti4.

000,

000,

000,

004.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0010

Uređe

nje

nase

lja V

inku

ran

436.

000,

000,

000,

0043

6.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e43

6.00

0,00

0,00

0,00

436.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D43

6.00

0,00

0,00

0,00

436.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

348.

500,

000,

000,

0034

8.50

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

348.

500,

000,

000,

0034

8.50

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti32

5.00

0,00

0,00

0,00

325.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a23

.500

,00

0,00

0,00

23.5

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0013

Uređe

nje

nase

lja M

edul

in83

2.00

0,00

0,00

0,00

832.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e83

2.00

0,00

0,00

0,00

832.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

777.

000,

000,

000,

0077

7.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a19

7.00

0,00

0,00

0,00

197.

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di19

7.00

0,00

0,00

0,00

197.

000,

0032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

3.00

0,00

0,00

0,00

3.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge19

4.00

0,00

0,00

0,00

194.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

580.

000,

000,

000,

0058

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

580.

000,

000,

000,

0058

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti48

0.00

0,00

0,00

0,00

480.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a0,

000,

000,

000,

0042

5V

išeg

odiš

nji n

asad

i i o

snov

no s

tado

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 64: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 62 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

55.0

00,0

00,

000,

0055

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge55

.000

,00

0,00

0,00

55.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

15U

ređe

nje

šetn

ice

Muć

a u

Pom

eru

82.0

00,0

00,

000,

0082

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e82

.000

,00

0,00

0,00

82.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

82.0

00,0

00,

000,

0082

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e82

.000

,00

0,00

0,00

82.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e82

.000

,00

0,00

0,00

82.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti82

.000

,00

0,00

0,00

82.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0018

Izgr

adnj

a no

gost

upa

od P

omer

a do

kam

pa20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0020

Izgr

adnj

a no

gost

upa

Dol

inka

-Vin

kura

n14

5.00

0,00

0,00

0,00

145.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e14

5.00

0,00

0,00

0,00

145.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

145.

000,

000,

000,

0014

5.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e14

5.00

0,00

0,00

0,00

145.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e14

5.00

0,00

0,00

0,00

145.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti14

5.00

0,00

0,00

0,00

145.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0022

Izgr

adnj

a no

gost

upa

od r

otor

a na

obi

lazn

ici d

o ra

skri

žja

Kam

ik13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

135.

000,

000,

000,

0013

5.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

00

Page 65: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

63 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SK

apita

lni p

roje

kt

K10

0024

Uređe

nje

nase

lja B

anjo

le22

5.50

0,00

0,00

0,00

225.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e22

5.50

0,00

0,00

0,00

225.

500,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

225.

500,

000,

000,

0022

5.50

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a68

.500

,00

0,00

0,00

68.5

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di68

.500

,00

0,00

0,00

68.5

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

68.5

00,0

00,

000,

0068

.500

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e15

7.00

0,00

0,00

0,00

157.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e15

7.00

0,00

0,00

0,00

157.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a15

7.00

0,00

0,00

0,00

157.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0036

Uređe

nje

rive

Med

ulin

u - Š

tram

ninj

oni

425.

000,

000,

000,

0042

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e42

5.00

0,00

0,00

0,00

425.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

384.

955,

050,

000,

0038

4.95

5,05

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e38

4.95

5,05

0,00

0,00

384.

955,

0542

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e35

9.95

5,05

0,00

0,00

359.

955,

0542

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a35

9.95

5,05

0,00

0,00

359.

955,

0545

Ras

hodi

za

doda

tna

ulag

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a25

.000

,00

0,00

0,00

25.0

00,0

0Iz

vor

9.1

.13

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

DO

N40

.044

,95

0,00

0,00

40.0

44,9

54

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

40.0

44,9

50,

000,

0040

.044

,95

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

40.0

44,9

50,

000,

0040

.044

,95

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

40.0

44,9

50,

000,

0040

.044

,95

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

38Š

etni

ca G

lavi

ca-K

ašta

njež

u B

anjo

lam

a0,

000,

000,

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0047

Uređe

nje

luko

bran

a u

Pje

ščan

oj u

vali

135.

000,

000,

000,

0013

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

135.

000,

000,

000,

0013

5.00

0,00

Page 66: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 64 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti13

5.00

0,00

0,00

0,00

135.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0048

Bic

iklis

tička

sta

za M

edul

in-P

ula

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e75

.000

,00

0,00

0,00

75.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e75

.000

,00

0,00

0,00

75.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e75

.000

,00

0,00

0,00

75.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti75

.000

,00

0,00

0,00

75.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0004

0U

ređe

nje

bike

sta

ze P

rem

antu

ra -

Kam

ik50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0P

rogr

am 3

700

GR

AD

NJA

I U

REĐ

EN

JE S

PO

RTS

KIH

OB

JEK

ATA

4.91

0.00

0,00

25.0

00,0

00,

514.

935.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0003

Uređe

nje

spor

tsko

g ig

rališ

ta u

Pje

ščan

oj u

vali

624.

000,

0025

.000

,00

4,01

649.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e62

4.00

0,00

25.0

00,0

04,

0164

9.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

624.

000,

0025

.000

,00

4,01

649.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

624.

000,

000,

000,

0062

4.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

624.

000,

000,

000,

0062

4.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge62

4.00

0,00

0,00

0,00

624.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

0,00

25.0

00,0

00,

0025

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

04S

port

sko

igra

lište

u P

rem

antu

ri88

3.00

0,00

0,00

0,00

883.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e88

3.00

0,00

0,00

0,00

883.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

883.

000,

000,

000,

0088

3.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e88

3.00

0,00

0,00

0,00

883.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

183.

000,

000,

000,

0018

3.00

0,00

412

Nem

ater

ijaln

a im

ovin

a18

3.00

0,00

0,00

0,00

183.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e70

0.00

0,00

0,00

0,00

700.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti70

0.00

0,00

0,00

0,00

700.

000,

00

Page 67: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

65 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SK

apita

lni p

roje

kt

K10

0007

Izgr

adnj

a sp

orts

kog

cent

ra B

anjo

le1.

821.

000,

000,

000,

001.

821.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e1.

821.

000,

000,

000,

001.

821.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

1.82

1.00

0,00

0,00

0,00

1.82

1.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a56

.000

,00

0,00

0,00

56.0

00,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di56

.000

,00

0,00

0,00

56.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

56.0

00,0

00,

000,

0056

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

765.

000,

000,

000,

001.

765.

000,

0041

Ras

hodi

za

naba

vu n

epro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

1.50

0.00

0,00

0,00

0,00

1.50

0.00

0,00

411

Mat

erija

lna

imov

ina

- prir

odna

bog

atst

va1.

500.

000,

000,

000,

001.

500.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e26

5.00

0,00

0,00

0,00

265.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a16

5.00

0,00

0,00

0,00

165.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0012

Spo

rtsk

a zo

na K

anal

ić B

anjo

le50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0014

Spo

rtsk

i cen

tar

Pom

er95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

95.0

00,0

00,

000,

0095

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0015

Spo

rtsk

i cen

tar

Vin

kura

n76

7.00

0,00

0,00

0,00

767.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e76

7.00

0,00

0,00

0,00

767.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

767.

000,

000,

000,

0076

7.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e76

7.00

0,00

0,00

0,00

767.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e76

7.00

0,00

0,00

0,00

767.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti75

0.00

0,00

0,00

0,00

750.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a17

.000

,00

0,00

0,00

17.0

00,0

0

Page 68: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 66 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SK

apita

lni p

roje

kt

K10

0019

Spo

rtsk

a dv

oran

a P

ješč

ana

uval

a0,

000,

000,

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

3S

anac

ija V

K M

edul

in67

0.00

0,00

0,00

0,00

670.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e67

0.00

0,00

0,00

0,00

670.

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA67

0.00

0,00

0,00

0,00

670.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

670.

000,

000,

000,

0067

0.00

0,00

45R

asho

di z

a do

datn

a ul

agan

ja n

a ne

finan

cijs

koj i

mov

ini

670.

000,

000,

000,

0067

0.00

0,00

451

Dod

atna

ula

ganj

a na

građe

vins

kim

obj

ektim

a67

0.00

0,00

0,00

0,00

670.

000,

00P

rogr

am 3

800

GR

AD

NJA

I U

REĐ

EN

JE P

OS

LOV

NIH

OB

JEK

ATA

39.0

16.2

50,0

011

.415

.000

,00

29,2

650

.431

.250

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

05Iz

grad

nja

i opr

eman

je z

grad

e M

O u

Pje

ščan

oj u

vali

6.25

0,00

0,00

0,00

6.25

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e6.

250,

000,

000,

006.

250,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA6.

250,

000,

000,

006.

250,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

6.25

0,00

0,00

0,00

6.25

0,00

45R

asho

di z

a do

datn

a ul

agan

ja n

a ne

finan

cijs

koj i

mov

ini

6.25

0,00

0,00

0,00

6.25

0,00

451

Dod

atna

ula

ganj

a na

građe

vins

kim

obj

ektim

a6.

250,

000,

000,

006.

250,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0006

Dru

štve

ni d

om u

Ban

jola

ma

100.

000,

0015

.000

,00

15,0

011

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e10

0.00

0,00

15.0

00,0

015

,00

115.

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA10

0.00

0,00

15.0

00,0

015

,00

115.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

100.

000,

0015

.000

,00

15,0

011

5.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

100.

000,

0015

.000

,00

15,0

011

5.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

0.00

0,00

15.0

00,0

015

,00

115.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0011

Vrt

ić P

omer

7.35

0.00

0,00

0,00

0,00

7.35

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e7.

350.

000,

000,

000,

007.

350.

000,

00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I5.

700.

000,

000,

000,

005.

700.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

5.70

0.00

0,00

0,00

0,00

5.70

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

5.70

0.00

0,00

0,00

0,00

5.70

0.00

0,00

Page 69: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

67 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti5.

700.

000,

000,

000,

005.

700.

000,

00Iz

vor

8.1

.1.

NA

MJE

NS

KI P

RIM

ICI O

D Z

AD

UŽI

VA

NJA

1.65

0.00

0,00

0,00

0,00

1.65

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

650.

000,

000,

000,

001.

650.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e1.

650.

000,

000,

000,

001.

650.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti1.

650.

000,

000,

000,

001.

650.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0014

Rek

onst

urkc

ija v

rtić

a u

Pre

man

turi

210.

000,

000,

000,

0021

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e21

0.00

0,00

0,00

0,00

210.

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA21

0.00

0,00

0,00

0,00

210.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

210.

000,

000,

000,

0021

0.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

210.

000,

000,

000,

0021

0.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge21

0.00

0,00

0,00

0,00

210.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0015

Rek

onst

rukc

ija v

rtić

a u

Vin

kura

nu0,

0050

0.00

0,00

0,00

500.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

0050

0.00

0,00

0,00

500.

000,

00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I0,

0017

7.00

0,00

0,00

177.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

177.

000,

000,

0017

7.00

0,00

45R

asho

di z

a do

datn

a ul

agan

ja n

a ne

finan

cijs

koj i

mov

ini

0,00

177.

000,

000,

0017

7.00

0,00

451

Dod

atna

ula

ganj

a na

građe

vins

kim

obj

ektim

a0,

0017

7.00

0,00

0,00

177.

000,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

0,00

323.

000,

000,

0032

3.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a0,

000,

000,

000,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di0,

000,

000,

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

0032

3.00

0,00

0,00

323.

000,

0045

Ras

hodi

za

doda

tna

ulag

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i0,

0032

3.00

0,00

0,00

323.

000,

0045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a0,

0032

3.00

0,00

0,00

323.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0017

Pro

šire

nje

dr.

Mat

e D

emar

ina

31.1

00.0

00,0

010

.900

.000

,00

35,0

542

.000

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e31

.100

.000

,00

10.9

00.0

00,0

035

,05

42.0

00.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

400.

000,

000,

000,

0040

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e40

0.00

0,00

0,00

0,00

400.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

Page 70: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 68 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e35

0.00

0,00

0,00

0,00

350.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA35

0.00

0,00

10.9

00.0

00,0

03.

114,

2911

.250

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e35

0.00

0,00

10.9

00.0

00,0

03.

114,

2911

.250

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

350.

000,

0010

.900

.000

,00

3.11

4,29

11.2

50.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

0010

.900

.000

,00

0,00

10.9

00.0

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

350.

000,

000,

000,

0035

0.00

0,00

Izvo

r 8

.1.1

.N

AM

JEN

SK

I PR

IMIC

I OD

ZA

DU

ŽIV

AN

JA30

.000

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

30.0

00.0

00,0

00,

000,

0030

.000

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

30.0

00.0

00,0

00,

000,

0030

.000

.000

,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti30

.000

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0022

Dom

kul

ture

Med

ulin

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0023

Cen

tar

za m

lade

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0024

Dom

um

irov

ljeni

ka25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

250.

000,

000,

000,

0025

0.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti25

0.00

0,00

0,00

0,00

250.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0025

Pod

ručn

a šk

ola

Ban

jole

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e0,

000,

000,

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 71: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

69 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S4

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 3

900

UR

EN

JE D

JEČ

JIH

IGR

ALI

ŠTA

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

04U

ređe

nje

dječ

jeg

igra

lišta

Osi

povi

ca u

Med

ulin

u15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D15

0.00

0,00

0,00

0,00

150.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

10.0

00,0

00,

000,

0010

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

.000

,00

0,00

0,00

10.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

140.

000,

000,

000,

0014

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

140.

000,

000,

000,

0014

0.00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

140.

000,

000,

000,

0014

0.00

0,00

Pro

gram

400

0U

REĐ

EN

JE L

ICA

680.

000,

000,

000,

0068

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

02U

ređe

nje

luči

ca u

Ban

jola

ma

680.

000,

000,

000,

0068

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e68

0.00

0,00

0,00

0,00

680.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

600.

000,

000,

000,

0060

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti60

0.00

0,00

0,00

0,00

600.

000,

00Iz

vor

9.1

.1.

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KD

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Pro

gram

410

0IZ

GR

AD

NJA

VO

DO

VO

DN

E IN

FRA

STR

UK

TUR

E44

0.00

0,00

0,00

0,00

440.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0000

Izgr

adnj

a vo

dovo

dne

mre

že44

0.00

0,00

0,00

0,00

440.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e44

0.00

0,00

0,00

0,00

440.

000,

00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

386

Kap

italn

e po

moć

i0,

000,

000,

000,

00Iz

vor

9.1

.1.

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KD

440.

000,

000,

000,

0044

0.00

0,00

Page 72: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 70 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

440.

000,

000,

000,

0044

0.00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

440.

000,

000,

000,

0044

0.00

0,00

386

Kap

italn

e po

moć

i44

0.00

0,00

0,00

0,00

440.

000,

00P

rogr

am 4

200

UR

EN

JE P

RO

ME

TA44

2.70

0,00

16.0

00,0

03,

6145

8.70

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

01P

rom

etna

reg

ulac

ija V

inku

ran

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e6.

000,

000,

000,

006.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D6.

000,

000,

000,

006.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

6.00

0,00

0,00

0,00

6.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju6.

000,

000,

000,

006.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0005

Pro

met

na r

egul

acija

Med

ulin

206.

000,

0016

.000

,00

7,77

222.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

6.00

0,00

16.0

00,0

07,

7722

2.00

0,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

206.

000,

0016

.000

,00

7,77

222.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

46.0

00,0

016

.000

,00

34,7

862

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

46.0

00,0

016

.000

,00

34,7

862

.000

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge46

.000

,00

16.0

00,0

034

,78

62.0

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

160.

000,

000,

000,

0016

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

160.

000,

000,

000,

0016

0.00

0,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a85

.000

,00

0,00

0,00

85.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

0P

rom

etna

reg

ulac

ija P

rem

antu

ra88

.200

,00

0,00

0,00

88.2

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e88

.200

,00

0,00

0,00

88.2

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

88.2

00,0

00,

000,

0088

.200

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a70

0,00

0,00

0,00

700,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di70

0,00

0,00

0,00

700,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

700,

000,

000,

0070

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e87

.500

,00

0,00

0,00

87.5

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

87.5

00,0

00,

000,

0087

.500

,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

1P

rom

etna

reg

ulac

ija P

omer

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

Page 73: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

71 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

50.0

00,0

00,

000,

0050

.000

,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

2P

rom

etna

sig

naliz

acija

Ban

jole

92.5

00,0

00,

000,

0092

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e92

.500

,00

0,00

0,00

92.5

00,0

0

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA59

.910

,00

0,00

0,00

59.9

10,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

59.9

10,0

00,

000,

0059

.910

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

59.9

10,0

00,

000,

0059

.910

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju0,

000,

000,

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

59.9

10,0

00,

000,

0059

.910

,00

Izvo

r 9

.1.1

.V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- K

D32

.590

,00

0,00

0,00

32.5

90,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

15.0

90,0

00,

000,

0015

.090

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

15.0

90,0

00,

000,

0015

.090

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge15

.090

,00

0,00

0,00

15.0

90,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

17.5

00,0

00,

000,

0017

.500

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

17.5

00,0

00,

000,

0017

.500

,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a17

.500

,00

0,00

0,00

17.5

00,0

0P

rogr

am 4

400

RA

ZVO

J P

OS

LOV

NIH

ZO

NA

94.0

00,0

00,

000,

0094

.000

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

00P

oslo

vna

zona

Ban

jole

94.0

00,0

00,

000,

0094

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e94

.000

,00

0,00

0,00

94.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

94.0

00,0

00,

000,

0094

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e94

.000

,00

0,00

0,00

94.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e94

.000

,00

0,00

0,00

94.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti94

.000

,00

0,00

0,00

94.0

00,0

0P

rogr

am 4

700

FIN

AN

CIR

AN

JE P

RO

JEK

TATA

IZ M

INIS

TAR

STA

VA

I FO

ND

OV

A36

.907

.409

,57

0,00

0,00

36.9

07.4

09,5

7K

apita

lni p

roje

kt

K10

0000

Pro

jekt

Ork

a1.

660.

606,

000,

000,

001.

660.

606,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e1.

660.

606,

000,

000,

001.

660.

606,

00

Izvo

r 5

.1.1

.P

OM

I EU

1.41

1.51

4,00

0,00

0,00

1.41

1.51

4,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a11

6.53

9,00

0,00

0,00

116.

539,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e11

6.53

9,00

0,00

0,00

116.

539,

00

Page 74: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 72 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S31

1P

laće

(Bru

to)

99.4

35,0

00,

000,

0099

.435

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e17

.104

,00

0,00

0,00

17.1

04,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

1.29

4.97

5,00

0,00

0,00

1.29

4.97

5,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

1.29

4.97

5,00

0,00

0,00

1.29

4.97

5,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

444.

975,

000,

000,

0044

4.97

5,00

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

850.

000,

000,

000,

0085

0.00

0,00

Izvo

r 8

.1.1

.N

AM

JEN

SK

I PR

IMIC

I OD

ZA

DU

ŽIV

AN

JA24

9.09

2,00

0,00

0,00

249.

092,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

20.5

67,0

00,

000,

0020

.567

,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

20.5

67,0

00,

000,

0020

.567

,00

311

Plaće

(Bru

to)

17.5

47,0

00,

000,

0017

.547

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e3.

020,

000,

000,

003.

020,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

228.

525,

000,

000,

0022

8.52

5,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

228.

525,

000,

000,

0022

8.52

5,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

78.5

25,0

00,

000,

0078

.525

,00

423

Prij

evoz

na s

reds

tva

150.

000,

000,

000,

0015

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

01P

roje

kt u

ređe

nja

turn

ja u

Pre

man

turi

5.25

2.50

0,00

0,00

0,00

5.25

2.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e5.

252.

500,

000,

000,

005.

252.

500,

00

Izvo

r 5

.1.1

.P

OM

I EU

3.86

8.12

5,00

0,00

0,00

3.86

8.12

5,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e3.

868.

125,

000,

000,

003.

868.

125,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e3.

868.

125,

000,

000,

003.

868.

125,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti3.

868.

125,

000,

000,

003.

868.

125,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

95.0

00,0

00,

000,

0095

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti95

.000

,00

0,00

0,00

95.0

00,0

0Iz

vor

8.1

.1.

NA

MJE

NS

KI P

RIM

ICI O

D Z

AD

UŽI

VA

NJA

1.28

9.37

5,00

0,00

0,00

1.28

9.37

5,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e1.

289.

375,

000,

000,

001.

289.

375,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e1.

289.

375,

000,

000,

001.

289.

375,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti1.

289.

375,

000,

000,

001.

289.

375,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0002

Spo

rtsk

a zo

na M

edul

in is

tok

- Med

ulin

Act

ive

Par

k20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Page 75: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

73 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SK

apita

lni p

roje

kt

K10

0006

Eko

arh

eolo

ški p

ark

Viž

ula

17.2

00.7

30,5

70,

000,

0017

.200

.730

,57

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

17.2

00.7

30,5

70,

000,

0017

.200

.730

,57

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I21

6.72

8,57

0,00

0,00

216.

728,

573

Ras

hodi

pos

lova

nja

216.

728,

570,

000,

0021

6.72

8,57

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

216.

728,

570,

000,

0021

6.72

8,57

323

Ras

hodi

za

uslu

ge21

6.72

8,57

0,00

0,00

216.

728,

57Iz

vor

4.2

.1.

SP

OM

EN

IČK

A R

EN

TA1.

000,

000,

000,

001.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge1.

000,

000,

000,

001.

000,

00Iz

vor

5.2

.1.

OS

TALE

PO

MOĆ

I13

.631

.281

,21

0,00

0,00

13.6

31.2

81,2

13

Ras

hodi

pos

lova

nja

5.26

1.84

6,21

0,00

0,00

5.26

1.84

6,21

31R

asho

di z

a za

posl

ene

156.

910,

000,

000,

0015

6.91

0,00

311

Plaće

(Bru

to)

133.

885,

000,

000,

0013

3.88

5,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e23

.025

,00

0,00

0,00

23.0

25,0

032

Mat

erija

lni r

asho

di3.

048.

823,

000,

000,

003.

048.

823,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

2.57

1,00

0,00

0,00

2.57

1,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju38

.250

,00

0,00

0,00

38.2

50,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

3.00

8.00

2,00

0,00

0,00

3.00

8.00

2,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na1.

981.

423,

210,

000,

001.

981.

423,

2136

8P

omoć

i tem

elje

m p

rijen

osa

EU

sre

dsta

va1.

981.

423,

210,

000,

001.

981.

423,

2138

Ost

ali r

asho

di74

.690

,00

0,00

0,00

74.6

90,0

038

1Te

kuće

don

acije

74.6

90,0

00,

000,

0074

.690

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e8.

369.

435,

000,

000,

008.

369.

435,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e8.

369.

435,

000,

000,

008.

369.

435,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti5.

628.

880,

000,

000,

005.

628.

880,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a2.

740.

555,

000,

000,

002.

740.

555,

00Iz

vor

6.1

.1.

DO

NA

CIJ

E1.

527.

920,

000,

000,

001.

527.

920,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

28.7

00,0

00,

000,

0028

.700

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

28.7

00,0

00,

000,

0028

.700

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge28

.700

,00

0,00

0,00

28.7

00,0

04

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

1.49

9.22

0,00

0,00

0,00

1.49

9.22

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

1.49

9.22

0,00

0,00

0,00

1.49

9.22

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti90

8.86

0,00

0,00

0,00

908.

860,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a59

0.36

0,00

0,00

0,00

590.

360,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

406.

031,

680,

000,

0040

6.03

1,68

Page 76: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 74 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S3

Ras

hodi

pos

lova

nja

104.

781,

680,

000,

0010

4.78

1,68

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

104.

781,

680,

000,

0010

4.78

1,68

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

4.78

1,68

0,00

0,00

104.

781,

684

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

301.

250,

000,

000,

0030

1.25

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

301.

250,

000,

000,

0030

1.25

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti23

1.25

0,00

0,00

0,00

231.

250,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

70.0

00,0

00,

000,

0070

.000

,00

Izvo

r 8

.1.1

.N

AM

JEN

SK

I PR

IMIC

I OD

ZA

DU

ŽIV

AN

JA1.

408.

649,

000,

000,

001.

408.

649,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.07

4.10

4,00

0,00

0,00

1.07

4.10

4,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

27.6

91,0

00,

000,

0027

.691

,00

311

Plaće

(Bru

to)

23.6

27,0

00,

000,

0023

.627

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e4.

064,

000,

000,

004.

064,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di45

1.04

9,00

0,00

0,00

451.

049,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

454,

000,

000,

0045

4,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju6.

750,

000,

000,

006.

750,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

443.

845,

000,

000,

0044

3.84

5,00

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na58

2.18

3,00

0,00

0,00

582.

183,

0036

8P

omoć

i tem

elje

m p

rijen

osa

EU

sre

dsta

va58

2.18

3,00

0,00

0,00

582.

183,

0038

Ost

ali r

asho

di13

.181

,00

0,00

0,00

13.1

81,0

038

1Te

kuće

don

acije

13.1

81,0

00,

000,

0013

.181

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e33

4.54

5,00

0,00

0,00

334.

545,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e33

4.54

5,00

0,00

0,00

334.

545,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti10

1.06

0,00

0,00

0,00

101.

060,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a23

3.48

5,00

0,00

0,00

233.

485,

00Iz

vor

9.1

.11

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

PO

M8.

651,

790,

000,

008.

651,

793

Ras

hodi

pos

lova

nja

8.65

1,79

0,00

0,00

8.65

1,79

36P

omoć

i dan

e u

inoz

emst

vo i

unut

ar o

pćeg

pro

raču

na8.

651,

790,

000,

008.

651,

7936

8P

omoć

i tem

elje

m p

rijen

osa

EU

sre

dsta

va8.

651,

790,

000,

008.

651,

79Iz

vor

9.1

.7V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- S

R46

8,32

0,00

0,00

468,

323

Ras

hodi

pos

lova

nja

468,

320,

000,

0046

8,32

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

468,

320,

000,

0046

8,32

323

Ras

hodi

za

uslu

ge46

8,32

0,00

0,00

468,

32K

apita

lni p

roje

kt

K10

0008

Uređe

nje

Lože

u M

edul

inu

0,00

0,00

0,00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I0,

000,

000,

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 77: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

75 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S45

Ras

hodi

za

doda

tna

ulag

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i0,

000,

000,

000,

0045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a0,

000,

000,

000,

00Iz

vor

8.1

.1.

NA

MJE

NS

KI P

RIM

ICI O

D Z

AD

UŽI

VA

NJA

0,00

0,00

0,00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

000,

000,

000,

0045

Ras

hodi

za

doda

tna

ulag

anja

na

nefin

anci

jsko

j im

ovin

i0,

000,

000,

000,

0045

1D

odat

na u

laga

nja

na g

rađe

vins

kim

obj

ektim

a0,

000,

000,

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0009

Pro

jekt

AR

THU

R -

Lokv

a M

edul

in56

.405

,00

0,00

0,00

56.4

05,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e56

.405

,00

0,00

0,00

56.4

05,0

0

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I8.

402,

000,

000,

008.

402,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

8.40

2,00

0,00

0,00

8.40

2,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

6.00

2,00

0,00

0,00

6.00

2,00

311

Plaće

(Bru

to)

5.12

0,00

0,00

0,00

5.12

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e88

2,00

0,00

0,00

882,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di2.

400,

000,

000,

002.

400,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

1.40

0,00

0,00

0,00

1.40

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju1.

000,

000,

000,

001.

000,

00Iz

vor

5.1

.1.

PO

MOĆ

I EU

48.0

03,0

00,

000,

0048

.003

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a48

.003

,00

0,00

0,00

48.0

03,0

031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e34

.003

,00

0,00

0,00

34.0

03,0

031

1P

laće

(Bru

to)

29.0

10,0

00,

000,

0029

.010

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e4.

993,

000,

000,

004.

993,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di14

.000

,00

0,00

0,00

14.0

00,0

032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

8.00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju6.

000,

000,

000,

006.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0010

Par

k po

vije

sti B

anjo

le16

2.10

4,00

0,00

0,00

162.

104,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

162.

104,

000,

000,

0016

2.10

4,00

Izvo

r 5

.1.1

.P

OM

I EU

137.

803,

000,

000,

0013

7.80

3,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a52

.803

,00

0,00

0,00

52.8

03,0

031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e34

.003

,00

0,00

0,00

34.0

03,0

031

1P

laće

(Bru

to)

29.0

10,0

00,

000,

0029

.010

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e4.

993,

000,

000,

004.

993,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di18

.800

,00

0,00

0,00

18.8

00,0

032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

7.40

0,00

0,00

0,00

7.40

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju5.

700,

000,

000,

005.

700,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

5.70

0,00

0,00

0,00

5.70

0,00

Page 78: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 76 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S4

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

85.0

00,0

00,

000,

0085

.000

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

85.0

00,0

00,

000,

0085

.000

,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti85

.000

,00

0,00

0,00

85.0

00,0

0Iz

vor

8.1

.1.

NA

MJE

NS

KI P

RIM

ICI O

D Z

AD

UŽI

VA

NJA

24.3

01,0

00,

000,

0024

.301

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a9.

301,

000,

000,

009.

301,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e6.

001,

000,

000,

006.

001,

0031

1P

laće

(Bru

to)

5.12

0,00

0,00

0,00

5.12

0,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e88

1,00

0,00

0,00

881,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di3.

300,

000,

000,

003.

300,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

1.30

0,00

0,00

0,00

1.30

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju1.

000,

000,

000,

001.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

1.00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti15

.000

,00

0,00

0,00

15.0

00,0

0K

apita

lni p

roje

kt

K10

0011

San

acija

kam

enol

oma

Cav

e R

oman

e12

.219

.750

,00

0,00

0,00

12.2

19.7

50,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

08R

ekre

acija

, kul

tura

i re

ligija

12.2

19.7

50,0

00,

000,

0012

.219

.750

,00

Izvo

r 5

.1.1

.P

OM

I EU

8.90

1.37

5,00

0,00

0,00

8.90

1.37

5,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e8.

901.

375,

000,

000,

008.

901.

375,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e8.

901.

375,

000,

000,

008.

901.

375,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti8.

901.

375,

000,

000,

008.

901.

375,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

351.

250,

000,

000,

0035

1.25

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e35

1.25

0,00

0,00

0,00

351.

250,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e35

1.25

0,00

0,00

0,00

351.

250,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti35

1.25

0,00

0,00

0,00

351.

250,

00Iz

vor

8.1

.1.

NA

MJE

NS

KI P

RIM

ICI O

D Z

AD

UŽI

VA

NJA

2.96

7.12

5,00

0,00

0,00

2.96

7.12

5,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e2.

967.

125,

000,

000,

002.

967.

125,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e2.

967.

125,

000,

000,

002.

967.

125,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti2.

967.

125,

000,

000,

002.

967.

125,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

1P

roje

kt S

TAR

S -

podm

orsk

a st

aza

na Šću

zi15

5.31

4,00

0,00

0,00

155.

314,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

155.

314,

000,

000,

0015

5.31

4,00

Izvo

r 5

.1.1

.P

OM

I EU

132.

012,

000,

000,

0013

2.01

2,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a13

2.01

2,00

0,00

0,00

132.

012,

0031

Ras

hodi

za

zapo

slen

e19

.412

,00

0,00

0,00

19.4

12,0

031

1P

laće

(Bru

to)

16.5

60,0

00,

000,

0016

.560

,00

Page 79: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

77 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S31

3D

oprin

osi n

a pl

aće

2.85

2,00

0,00

0,00

2.85

2,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

112.

600,

000,

000,

0011

2.60

0,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju3.

200,

000,

000,

003.

200,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

109.

400,

000,

000,

0010

9.40

0,00

Izvo

r 8

.1.1

.N

AM

JEN

SK

I PR

IMIC

I OD

ZA

DU

ŽIV

AN

JA23

.302

,00

0,00

0,00

23.3

02,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

23.3

02,0

00,

000,

0023

.302

,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

3.45

2,00

0,00

0,00

3.45

2,00

311

Plaće

(Bru

to)

2.94

5,00

0,00

0,00

2.94

5,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e50

7,00

0,00

0,00

507,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di19

.850

,00

0,00

0,00

19.8

50,0

032

2R

asho

di z

a m

ater

ijal i

ene

rgiju

550,

000,

000,

0055

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge19

.300

,00

0,00

0,00

19.3

00,0

0P

rogr

am 4

800

JAV

NI G

RA

DS

KI P

RIJ

EV

OZ

1.47

0.60

0,00

0,00

0,00

1.47

0.60

0,00

Akt

ivno

st A

1000

00S

ubve

ncije

javn

og g

rads

kog

prije

voza

Pul

apro

met

u1.

238.

000,

000,

000,

001.

238.

000,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

06

Usl

uge

unap

ređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e1.

238.

000,

000,

000,

001.

238.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I13

0.66

8,98

0,00

0,00

130.

668,

983

Ras

hodi

pos

lova

nja

130.

668,

980,

000,

0013

0.66

8,98

35S

ubve

ncije

130.

668,

980,

000,

0013

0.66

8,98

351

Sub

venc

ije tr

govačk

im d

rušt

vim

a u

javn

om s

ekto

ru13

0.66

8,98

0,00

0,00

130.

668,

98Iz

vor

9.1

.2V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- O

P1.

107.

331,

020,

000,

001.

107.

331,

023

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.10

7.33

1,02

0,00

0,00

1.10

7.33

1,02

35S

ubve

ncije

1.10

7.33

1,02

0,00

0,00

1.10

7.33

1,02

351

Sub

venc

ije tr

govačk

im d

rušt

vim

a u

javn

om s

ekto

ru1.

107.

331,

020,

000,

001.

107.

331,

02A

ktiv

nost

A10

0001

Pro

met

no p

ovez

ivan

je m

jest

a un

utar

opć

ine

Med

ulin

132.

600,

000,

000,

0013

2.60

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e13

2.60

0,00

0,00

0,00

132.

600,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I28

.600

,00

0,00

0,00

28.6

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

28.6

00,0

00,

000,

0028

.600

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

28.6

00,0

00,

000,

0028

.600

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge28

.600

,00

0,00

0,00

28.6

00,0

0Iz

vor

9.1

.2V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- O

P10

4.00

0,00

0,00

0,00

104.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

104.

000,

000,

000,

0010

4.00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

104.

000,

000,

000,

0010

4.00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge10

4.00

0,00

0,00

0,00

104.

000,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0001

Nab

ava

opre

me

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Page 80: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 78 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SIz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0038

Ost

ali r

asho

di10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0038

6K

apita

lne

pom

oći

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Raz

djel

302

UP

RA

VN

I OD

JEL

ZA P

RO

STO

RN

O P

LAN

IRA

NJE

I ZA

ŠTI

TU O

KO

LIŠ

A10

.180

.685

,00

411.

000,

004,

0410

.591

.685

,00

Gla

va 3

0201

UP

RA

VN

I OD

JEL

ZA P

RO

STO

RN

O P

LAN

IRA

NJE

I ZA

ŠTI

TU O

KO

LIŠ

A10

.180

.685

,00

411.

000,

004,

0410

.591

.685

,00

Pro

gram

100

2R

ED

OV

AN

RA

D U

PR

AV

NO

G O

DJE

LA1.

813.

360,

000,

000,

001.

813.

360,

00A

ktiv

nost

A10

0001

Adm

inis

trat

ivno

, teh

ničk

o i s

truč

no o

sobl

je1.

813.

360,

000,

000,

001.

813.

360,

00Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge1.

813.

360,

000,

000,

001.

813.

360,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I1.

813.

360,

000,

000,

001.

813.

360,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

1.74

5.36

0,00

0,00

0,00

1.74

5.36

0,00

31R

asho

di z

a za

posl

ene

1.31

7.31

0,00

0,00

0,00

1.31

7.31

0,00

311

Plaće

(Bru

to)

1.06

6.30

0,00

0,00

0,00

1.06

6.30

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

67.6

00,0

00,

000,

0067

.600

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e18

3.41

0,00

0,00

0,00

183.

410,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di42

8.05

0,00

0,00

0,00

428.

050,

0032

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

69.0

00,0

00,

000,

0069

.000

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

032

3R

asho

di z

a us

luge

316.

050,

000,

000,

0031

6.05

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

8.00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e68

.000

,00

0,00

0,00

68.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e68

.000

,00

0,00

0,00

68.0

00,0

042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a50

.000

,00

0,00

0,00

50.0

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

18.0

00,0

00,

000,

0018

.000

,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 2

600

GO

SP

OD

AR

EN

JE O

TPA

DO

M7.

285.

425,

0041

1.00

0,00

5,64

7.69

6.42

5,00

Akt

ivno

st A

1000

00N

akna

da z

a od

laga

nje

i zbr

inja

vanj

e ot

pada

775.

000,

000,

000,

0077

5.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e77

5.00

0,00

0,00

0,00

775.

000,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I39

7.40

8,00

0,00

0,00

397.

408,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

397.

408,

000,

000,

0039

7.40

8,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

197.

408,

000,

000,

0019

7.40

8,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge12

2.40

8,00

0,00

0,00

122.

408,

00

Page 81: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

79 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

75.0

00,0

00,

000,

0075

.000

,00

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Iz

vor

4.3

.3.

KO

MU

NA

LNA

NA

KN

AD

A37

7.59

2,00

0,00

0,00

377.

592,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

377.

592,

000,

000,

0037

7.59

2,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

377.

592,

000,

000,

0037

7.59

2,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge37

7.59

2,00

0,00

0,00

377.

592,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

00Iz

grad

nja

i opr

eman

je r

ecik

lažn

ih d

vori

šta

i nab

ava

opre

me

za s

elek

tivno

pri

kupl

janj

e ot

pada

5.02

1.50

0,00

411.

000,

008,

185.

432.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

5.02

1.50

0,00

411.

000,

008,

185.

432.

500,

00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge0,

000,

000,

000,

00Iz

vor

5.2

.1.

OS

TALE

PO

MOĆ

I3.

911.

700,

0029

8.00

0,00

7,62

4.20

9.70

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a3.

911.

700,

00- 2

.550

.000

,00

- 65,

191.

361.

700,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di0,

000,

000,

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

0,00

0,00

0,00

0,00

38O

stal

i ras

hodi

3.91

1.70

0,00

- 2.5

50.0

00,0

0- 6

5,19

1.36

1.70

0,00

386

Kap

italn

e po

moć

i3.

911.

700,

00- 2

.550

.000

,00

- 65,

191.

361.

700,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

0,00

2.84

8.00

0,00

0,00

2.84

8.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

0,00

2.84

8.00

0,00

0,00

2.84

8.00

0,00

421

Građe

vins

ki o

bjek

ti0,

001.

937.

000,

000,

001.

937.

000,

0042

2P

ostro

jenj

a i o

prem

a0,

0091

1.00

0,00

0,00

911.

000,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

1.10

9.80

0,00

113.

000,

0010

,18

1.22

2.80

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a1.

109.

800,

00- 6

00.0

00,0

0- 5

4,06

509.

800,

0038

Ost

ali r

asho

di1.

109.

800,

00- 6

00.0

00,0

0- 5

4,06

509.

800,

0038

6K

apita

lne

pom

oći

1.10

9.80

0,00

- 600

.000

,00

- 54,

0650

9.80

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e0,

0071

3.00

0,00

0,00

713.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e0,

0071

3.00

0,00

0,00

713.

000,

0042

1G

rađe

vins

ki o

bjek

ti0,

0071

3.00

0,00

0,00

713.

000,

00Te

kući

pro

jekt

T1

0000

0N

abav

a op

rem

e86

9.80

0,00

0,00

0,00

869.

800,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

869.

800,

000,

000,

0086

9.80

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA86

9.80

0,00

0,00

0,00

869.

800,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

869.

800,

000,

000,

0086

9.80

0,00

Page 82: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 80 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S38

Ost

ali r

asho

di86

9.80

0,00

0,00

0,00

869.

800,

0038

6K

apita

lne

pom

oći

869.

800,

000,

000,

0086

9.80

0,00

Tekući

pro

jekt

T1

0000

1E

ko a

kcije

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

35.0

00,0

00,

000,

0035

.000

,00

329

Ost

ali n

espo

men

uti r

asho

di p

oslo

vanj

a35

.000

,00

0,00

0,00

35.0

00,0

0Te

kući

pro

jekt

T1

0000

3P

roje

kt S

aber

i se

- pob

eri s

ve, o

dvoj

i opa

sno

- pos

prem

i kor

isno

584.

125,

000,

000,

0058

4.12

5,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

05Za

štita

oko

liša

584.

125,

000,

000,

0058

4.12

5,00

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I87

.650

,00

0,00

0,00

87.6

50,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

87.6

50,0

00,

000,

0087

.650

,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

87.6

50,0

00,

000,

0087

.650

,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge78

.350

,00

0,00

0,00

78.3

50,0

032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

9.30

0,00

0,00

0,00

9.30

0,00

Izvo

r 5

.2.1

.O

STA

LE P

OM

I49

6.47

5,00

0,00

0,00

496.

475,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

496.

475,

000,

000,

0049

6.47

5,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

496.

475,

000,

000,

0049

6.47

5,00

323

Ras

hodi

za

uslu

ge44

3.77

5,00

0,00

0,00

443.

775,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

52.7

00,0

00,

000,

0052

.700

,00

Pro

gram

460

0IZ

RA

DA

PR

OS

TOR

NO

-PLA

NS

KE

DO

KU

ME

NTA

CIJ

E1.

081.

900,

000,

000,

001.

081.

900,

00K

apita

lni p

roje

kt

K10

0001

Izm

jene

i do

pune

PP

U O

pćin

e M

edul

in30

3.50

0,00

0,00

0,00

303.

500,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e30

3.50

0,00

0,00

0,00

303.

500,

00

Izvo

r 4

.3.1

2N

AK

NA

DA

ZA

LE

GA

LIZA

CIJ

U20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00Iz

vor

9.1

.1.

VIŠ

AK

PR

IHO

DA

IZ R

AN

IJIH

GO

DIN

A -

KD

24.1

58,2

40,

000,

0024

.158

,24

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e24

.158

,24

0,00

0,00

24.1

58,2

442

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e24

.158

,24

0,00

0,00

24.1

58,2

442

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

24.1

58,2

40,

000,

0024

.158

,24

Izvo

r 9

.1.1

5V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- LE

G79

.341

,76

0,00

0,00

79.3

41,7

64

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

79.3

41,7

60,

000,

0079

.341

,76

Page 83: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

81 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e79

.341

,76

0,00

0,00

79.3

41,7

642

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

79.3

41,7

60,

000,

0079

.341

,76

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

03U

PU

Vin

kura

n47

.750

,00

0,00

0,00

47.7

50,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e47

.750

,00

0,00

0,00

47.7

50,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

47.7

50,0

00,

000,

0047

.750

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e47

.750

,00

0,00

0,00

47.7

50,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e47

.750

,00

0,00

0,00

47.7

50,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

47.7

50,0

00,

000,

0047

.750

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

04U

PU

Pre

man

tura

46.9

00,0

00,

000,

0046

.900

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e46

.900

,00

0,00

0,00

46.9

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

46.9

00,0

00,

000,

0046

.900

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e46

.900

,00

0,00

0,00

46.9

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e46

.900

,00

0,00

0,00

46.9

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

46.9

00,0

00,

000,

0046

.900

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

06U

PU

Med

ulin

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

14U

PU

Cen

tiner

e M

edul

in13

1.25

0,00

0,00

0,00

131.

250,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e13

1.25

0,00

0,00

0,00

131.

250,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

131.

250,

000,

000,

0013

1.25

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e13

1.25

0,00

0,00

0,00

131.

250,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e13

1.25

0,00

0,00

0,00

131.

250,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

131.

250,

000,

000,

0013

1.25

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

18U

PU

Cen

tiner

a B

anjo

le20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

2N

AK

NA

DA

ZA

LE

GA

LIZA

CIJ

U20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Page 84: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 82 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S42

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e20

0.00

0,00

0,00

0,00

200.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

200.

000,

000,

000,

0020

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

19U

PU

Kan

alić

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

0042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

100.

000,

000,

000,

0010

0.00

0,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

20Iz

mje

ne i

dopu

ne U

PU

Vol

me

jug

72.5

00,0

00,

000,

0072

.500

,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e72

.500

,00

0,00

0,00

72.5

00,0

0

Izvo

r 6

.1.1

.D

ON

AC

IJE

72.5

00,0

00,

000,

0072

.500

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e72

.500

,00

0,00

0,00

72.5

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e72

.500

,00

0,00

0,00

72.5

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

72.5

00,0

00,

000,

0072

.500

,00

Kap

italn

i pro

jekt

K

1000

21Iz

mje

ne i

dopu

ne U

PU

Kra

se80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

06U

slug

e un

apređe

nja

stan

ovan

ja i

zaje

dnic

e80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

0

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

4R

asho

di z

a na

bavu

nef

inan

cijs

ke im

ovin

e80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

042

Ras

hodi

za

naba

vu p

roiz

vede

ne d

ugot

rajn

e im

ovin

e80

.000

,00

0,00

0,00

80.0

00,0

042

6N

emat

erija

lna

proi

zved

ena

imov

ina

80.0

00,0

00,

000,

0080

.000

,00

Raz

djel

400

UP

RA

VN

I OD

JEL

ZA P

RO

RAČ

UN

I FI

NA

NC

IJE

9.14

4.12

4,04

0,00

0,00

9.14

4.12

4,04

Gla

va 4

0001

UP

RA

VN

I OD

JEL

ZA P

RO

RAČ

UN

I FI

NA

NC

IJE

9.14

4.12

4,04

0,00

0,00

9.14

4.12

4,04

Pro

gram

100

2R

ED

OV

AN

RA

D U

PR

AV

NO

G O

DJE

LA3.

232.

855,

170,

000,

003.

232.

855,

17A

ktiv

nost

A10

0001

Adm

inis

trat

ivno

, teh

ničk

o i s

truč

no o

sobl

je3.

232.

855,

170,

000,

003.

232.

855,

17Fu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge3.

232.

855,

170,

000,

003.

232.

855,

17

Izvo

r 1

.1.1

OPĆ

I PR

IHO

DI I

PR

IMIC

I3.

232.

855,

170,

000,

003.

232.

855,

173

Ras

hodi

pos

lova

nja

3.18

6.65

5,17

0,00

0,00

3.18

6.65

5,17

31R

asho

di z

a za

posl

ene

1.27

8.19

9,00

0,00

0,00

1.27

8.19

9,00

311

Plaće

(Bru

to)

1.01

5.00

0,00

0,00

0,00

1.01

5.00

0,00

312

Ost

ali r

asho

di z

a za

posl

ene

88.6

44,0

00,

000,

0088

.644

,00

313

Dop

rinos

i na

plać

e17

4.55

5,00

0,00

0,00

174.

555,

0032

Mat

erija

lni r

asho

di1.

595.

156,

170,

000,

001.

595.

156,

17

Page 85: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

83 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S32

1N

akna

de tr

oško

va z

apos

leni

ma

77.0

40,0

00,

000,

0077

.040

,00

322

Ras

hodi

za

mat

erija

l i e

nerg

iju41

5.00

0,00

0,00

0,00

415.

000,

0032

3R

asho

di z

a us

luge

854.

000,

000,

000,

0085

4.00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

0032

9O

stal

i nes

pom

enut

i ras

hodi

pos

lova

nja

249.

116,

170,

000,

0024

9.11

6,17

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

313.

300,

000,

000,

0031

3.30

0,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i31

3.30

0,00

0,00

0,00

313.

300,

004

Ras

hodi

za

naba

vu n

efin

anci

jske

imov

ine

46.2

00,0

00,

000,

0046

.200

,00

42R

asho

di z

a na

bavu

pro

izve

dene

dug

otra

jne

imov

ine

46.2

00,0

00,

000,

0046

.200

,00

422

Pos

troje

nja

i opr

ema

20.0

00,0

00,

000,

0020

.000

,00

426

Nem

ater

ijaln

a pr

oizv

eden

a im

ovin

a26

.200

,00

0,00

0,00

26.2

00,0

0Iz

vor

5.2

.1.

OS

TALE

PO

MOĆ

I0,

000,

000,

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

0,00

0,00

0,00

0,00

32M

ater

ijaln

i ras

hodi

0,00

0,00

0,00

0,00

324

Nak

nade

troš

kova

oso

bam

a iz

van

radn

og o

dnos

a0,

000,

000,

000,

00P

rogr

am 1

009

UP

RA

VLJ

AN

JE J

AV

NIM

FIN

AN

CIJ

AM

A5.

911.

268,

870,

000,

005.

911.

268,

87A

ktiv

nost

A10

0004

Otp

lata

zaj

mov

a - P

BZ

vatr

ogas

ni d

om26

8.20

1,00

0,00

0,00

268.

201,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

200.

001,

000,

000,

0020

0.00

1,00

5Iz

daci

za

finan

cijs

ku im

ovin

u i o

tpla

te z

ajm

ova

200.

001,

000,

000,

0020

0.00

1,00

54Iz

daci

za

otpl

atu

glav

nice

pri

mlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

200.

001,

000,

000,

0020

0.00

1,00

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

200.

001,

000,

000,

0020

0.00

1,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

68.2

00,0

00,

000,

0068

.200

,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA68

.200

,00

0,00

0,00

68.2

00,0

03

Ras

hodi

pos

lova

nja

68.2

00,0

00,

000,

0068

.200

,00

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

68.2

00,0

00,

000,

0068

.200

,00

342

Kam

ate

za p

rimlje

ne k

redi

te i

zajm

ove

68.2

00,0

00,

000,

0068

.200

,00

Akt

ivno

st A

1000

05O

tpla

ta z

ajm

ova

- kre

dit g

robl

je45

8.00

0,00

0,00

0,00

458.

000,

00Iz

vor

4.3

.6.

GR

OB

NA

NA

KN

AD

A31

4.63

8,34

0,00

0,00

314.

638,

345

Izda

ci z

a fin

anci

jsku

imov

inu

i otp

late

zaj

mov

a31

4.63

8,34

0,00

0,00

314.

638,

3454

Izda

ci z

a ot

plat

u gl

avni

ce p

rim

ljeni

h kr

edita

i za

jmov

a31

4.63

8,34

0,00

0,00

314.

638,

34

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

314.

638,

340,

000,

0031

4.63

8,34

Izvo

r 9

.1.1

9V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- G

N13

5.36

1,66

0,00

0,00

135.

361,

665

Izda

ci z

a fin

anci

jsku

imov

inu

i otp

late

zaj

mov

a13

5.36

1,66

0,00

0,00

135.

361,

6654

Izda

ci z

a ot

plat

u gl

avni

ce p

rim

ljeni

h kr

edita

i za

jmov

a13

5.36

1,66

0,00

0,00

135.

361,

66

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

135.

361,

660,

000,

0013

5.36

1,66

Page 86: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 84 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

SFu

nkci

jska

kla

sifik

acija

01

Opć

e ja

vne

uslu

ge8.

000,

000,

000,

008.

000,

00

Izvo

r 9

.1.1

9V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- G

N8.

000,

000,

000,

008.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

8.00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

8.00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

342

Kam

ate

za p

rimlje

ne k

redi

te i

zajm

ove

8.00

0,00

0,00

0,00

8.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

06O

tpla

ta z

ajm

ova

- ces

ta P

ared

ine

789.

954,

870,

000,

0078

9.95

4,87

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

667.

000,

000,

000,

0066

7.00

0,00

5Iz

daci

za

finan

cijs

ku im

ovin

u i o

tpla

te z

ajm

ova

667.

000,

000,

000,

0066

7.00

0,00

54Iz

daci

za

otpl

atu

glav

nice

pri

mlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

667.

000,

000,

000,

0066

7.00

0,00

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

667.

000,

000,

000,

0066

7.00

0,00

Izvo

r 9

.1.2

0V

IŠA

K P

RIH

OD

A IZ

RA

NIJ

IH G

OD

INA

- ZA

D92

.954

,87

0,00

0,00

92.9

54,8

75

Izda

ci z

a fin

anci

jsku

imov

inu

i otp

late

zaj

mov

a92

.954

,87

0,00

0,00

92.9

54,8

754

Izda

ci z

a ot

plat

u gl

avni

ce p

rim

ljeni

h kr

edita

i za

jmov

a92

.954

,87

0,00

0,00

92.9

54,8

7

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

92.9

54,8

70,

000,

0092

.954

,87

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

Izvo

r 4

.3.1

KO

MU

NA

LNI D

OP

RIN

OS

30.0

00,0

00,

000,

0030

.000

,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

034

Fina

ncijs

ki r

asho

di30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

034

2K

amat

e za

prim

ljene

kre

dite

i za

jmov

e30

.000

,00

0,00

0,00

30.0

00,0

0A

ktiv

nost

A10

0007

Otp

lata

zaj

mov

a - j

amst

vena

priču

va A

lban

ež2.

574.

500,

000,

000,

002.

574.

500,

00Iz

vor

7.1

.1.

PR

IHO

D O

D N

EFI

NA

NC

IJS

KE

IMO

VIN

E I

OS

IGU

RA

NJA

2.45

0.50

0,00

0,00

0,00

2.45

0.50

0,00

5Iz

daci

za

finan

cijs

ku im

ovin

u i o

tpla

te z

ajm

ova

2.45

0.50

0,00

0,00

0,00

2.45

0.50

0,00

54Iz

daci

za

otpl

atu

glav

nice

pri

mlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

2.45

0.50

0,00

0,00

0,00

2.45

0.50

0,00

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

2.45

0.50

0,00

0,00

0,00

2.45

0.50

0,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

124.

000,

000,

000,

0012

4.00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA12

4.00

0,00

0,00

0,00

124.

000,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

124.

000,

000,

000,

0012

4.00

0,00

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

124.

000,

000,

000,

0012

4.00

0,00

342

Kam

ate

za p

rimlje

ne k

redi

te i

zajm

ove

124.

000,

000,

000,

0012

4.00

0,00

Akt

ivno

st A

1000

08O

tpla

ta z

ajm

ova

- nov

o za

duže

nje

2018

1.82

0.61

3,00

0,00

0,00

1.82

0.61

3,00

Izvo

r 4

.3.6

.G

RO

BN

A N

AK

NA

DA

0,00

0,00

0,00

0,00

5Iz

daci

za

finan

cijs

ku im

ovin

u i o

tpla

te z

ajm

ova

0,00

0,00

0,00

0,00

54Iz

daci

za

otpl

atu

glav

nice

pri

mlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

0,00

0,00

0,00

0,00

Page 87: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

85 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

BR

OJ

PR

OM

JEN

AK

ON

TAV

RS

TA R

AS

HO

DA

/ IZ

DA

TAK

AP

LAN

IRA

NO

IZN

OS

(%)

NO

VI I

ZNO

S

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA1.

307.

197,

000,

000,

001.

307.

197,

005

Izda

ci z

a fin

anci

jsku

imov

inu

i otp

late

zaj

mov

a1.

307.

197,

000,

000,

001.

307.

197,

0054

Izda

ci z

a ot

plat

u gl

avni

ce p

rim

ljeni

h kr

edita

i za

jmov

a1.

307.

197,

000,

000,

001.

307.

197,

00

544

Otp

lata

gla

vnic

e pr

imlje

nih

kred

ita i

zajm

ova

od k

redi

tnih

i os

talih

fina

ncijs

kih

inst

ituci

ja iz

van

1.30

7.19

7,00

0,00

0,00

1.30

7.19

7,00

Funk

cijs

ka k

lasi

fikac

ija

01O

pće

javn

e us

luge

513.

416,

000,

000,

0051

3.41

6,00

Izvo

r 4

.3.6

.G

RO

BN

A N

AK

NA

DA

0,00

0,00

0,00

0,00

3R

asho

di p

oslo

vanj

a0,

000,

000,

000,

0034

Fina

ncijs

ki r

asho

di0,

000,

000,

000,

0034

2K

amat

e za

prim

ljene

kre

dite

i za

jmov

e0,

000,

000,

000,

0034

3O

stal

i fin

anci

jski

rash

odi

0,00

0,00

0,00

0,00

Izvo

r 7

.1.1

.P

RIH

OD

OD

NE

FIN

AN

CIJ

SK

E IM

OV

INE

I O

SIG

UR

AN

JA51

3.41

6,00

0,00

0,00

513.

416,

003

Ras

hodi

pos

lova

nja

513.

416,

000,

000,

0051

3.41

6,00

34Fi

nanc

ijski

ras

hodi

513.

416,

000,

000,

0051

3.41

6,00

342

Kam

ate

za p

rimlje

ne k

redi

te i

zajm

ove

413.

416,

000,

000,

0041

3.41

6,00

343

Ost

ali f

inan

cijs

ki ra

shod

i10

0.00

0,00

0,00

0,00

100.

000,

00

Page 88: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 86 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Naz

iv c

ilja

Naz

iv m

jere

Pro

gram

/ak

tivno

stN

aziv

pro

gram

a/ak

tivno

sti

Pla

n20

18.

Izm

jene

Nov

i pla

n 20

18P

roje

kcija

2019

.P

roje

kcija

2020

.

Pol

azna

vr

ijedn

ost

2018

.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

19.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

20.

3400

IZG

RAD

NJA

FEK

ALN

E KA

NA

LIZA

CIJE

4.65

0.00

0,00

0,00

4.65

0.00

0,00

3.30

0.00

0,00

4.00

0.00

0,00

301

01K

1000

00Iz

grad

nja

mre

že fe

kaln

e ka

naliz

acije

4.65

0.00

0,00

4.65

0.00

0,00

3.30

0.00

0,00

4.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti m

reže

kan

aliz

acije

po

nase

ljim

a70

%80

%90

%30

101

2600

GO

SPO

DA

REN

JE O

TPA

DO

M7.

285.

425,

0041

1.00

0,00

7.69

6.42

5,00

821.

100,

0083

7.52

2,00

302

01

A10

0000

Nak

nada

za

odla

ganj

e i z

brin

java

nje

otpa

da77

5.00

0,00

0,00

775.

000,

0079

0.50

0,00

806.

310,

00Is

punj

avan

je z

akon

ske

odre

dbe

100%

100%

100%

302

01K

1000

00Iz

grad

nja

i opr

eman

je r

ecik

lažn

ih d

vori

šta

i nab

ava

opre

me

za s

elek

tivno

pri

kupl

janj

e ot

pada

5.02

1.50

0,00

411.

000,

005.

432.

500,

000,

000,

00

Pos

tota

k iz

grad

nje

reci

klaž

nog

dvor

išta

te

prov

ođen

je s

elek

tivno

g pr

ikup

ljanj

a ot

pada

po

nase

ljim

a

100%

00

302

01

T100

000

Nab

ava

opre

me

869.

800,

0086

9.80

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k na

bave

nov

e op

rem

e i o

tpla

ta

post

ojeć

ih z

ajm

ov z

a na

bavu

ope

me

za

sels

ktiv

no p

rikup

ljanj

e ot

pada

100%

00

302

01

T100

001

Eko

akc

ije35

.000

,00

35.0

00,0

030

.600

,00

31.2

12,0

0B

roj p

rove

deni

h ek

o ak

cija

2

34

302

01

T100

003

Proj

ekt S

aber

i se

- pob

eri s

ve, o

dvoj

i opa

sno

- pos

prem

i ko

risn

o58

4.12

5,00

584.

125,

0030

00 IZ

GRA

DN

JA P

ROM

ETN

ICA

I PA

RKIR

ALI

ŠTA

10.6

83.3

75,0

01.

462.

500,

0012

.145

.875

,00

14.5

00.0

00,0

013

.300

.000

,00

302

01

K10

0008

Izgr

adnj

a pr

omet

nica

u n

asel

ju V

olm

e-Šću

za32

5.00

0,00

325.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

K10

0009

Izgr

adnj

a ul

ice

Sad

u M

edul

inu

150.

000,

0015

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja15

%57

%10

0%30

201

K10

0011

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

Rib

arsk

a-B

rajd

ine

u M

edul

inu

0,00

0,00

250.

000,

0025

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja0

50%

100%

302

01

K10

0012

Izgr

adnj

a ce

ste

Biš

kupi

ja u

Med

ulin

u26

7.00

0,00

267.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

K10

0013

Izgr

adnj

a ve

rtika

le B

urle

u M

edul

inu

300.

000,

0030

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja21

%61

%10

0%30

201

K10

0015

Izgr

adnj

a m

ale

zaob

ilazn

ice

u M

edul

inu

823.

000,

0082

3.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.50

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja42

%65

%10

0%30

201

K10

0019

Pris

tupn

a pr

omet

nica

Osi

povi

ca-B

ijeca

3.12

5,00

3.12

5,00

700.

000,

0090

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja24

%57

%10

0%30

201

K10

0020

Pro

met

nica

Liv

adic

e-B

rajd

ine

24.5

00,0

024

.500

,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja4%

52%

1005

302

01

K10

0025

Pro

met

nica

Mun

te u

Pre

man

turi

40.0

00,0

040

.000

,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja10

0%0

030

201

K10

0026

Pro

met

nica

Reg

u M

edul

inu

27.5

00,0

027

.500

,00

250.

000,

0030

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja12

%52

%10

0%30

201

K10

0029

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

na

ulaz

u u

Pje

ščan

u uv

alu

60.0

00,0

060

.000

,00

1.00

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja5%

37%

100%

302

01

K10

0030

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

Kra

se u

Med

ulin

u11

.250

,00

11.2

50,0

030

0.00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja15

%10

0%0

302

01

K10

0044

Izgr

adnj

a pr

omet

nice

Drači

ce B

anjo

le26

1.00

0,00

261.

000,

0015

0.00

0,00

250.

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

38%

62%

100%

302

01

K10

0052

Pro

met

nica

Križ

Run

ke20

0.00

0,00

200.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

K10

0053

Pris

tupn

a pr

omet

nica

Krš

e10

0.00

0,00

100.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

K10

0069

Ces

ta p

robo

j Bur

le k

od k

br. 1

1050

.000

,00

50.0

00,0

00,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

K10

0077

Kru

žno

rask

rižje

Biš

kupi

ja

0,00

0,00

1.50

0.00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja0

100%

030

201

K10

0078

Istočn

a za

obila

znic

a na

selja

Med

ulin

50.0

00,0

050

.000

,00

700.

000,

001.

000.

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

8%46

%10

0%30

201

K10

0079

Pro

met

nica

Liž

njan

ska

- gro

blje

u M

edul

inu

0,00

0,00

1.50

0.00

0,00

700.

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

9%71

%10

0%30

201

K10

0081

Južn

a za

obila

znic

a na

selja

Pre

man

tura

60.0

00,0

060

.000

,00

300.

000,

0070

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja6%

34%

100%

302

01

K10

0083

Izm

ješt

anje

pro

met

nice

na

Run

jači

ci u

Pre

man

turi

252.

000,

0025

2.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja10

0%0

030

201

K10

0088

Pro

met

nica

Vin

tijan

248.

000,

0024

8.00

0,00

400.

000,

0020

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja30

%77

%10

0%30

201

K10

0092

Pro

met

nica

Cen

tar-

Bra

jdin

e u

Med

ulin

u10

.000

,00

10.0

00,0

010

0.00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja26

%10

0%0

302

01

K10

0093

Pro

met

nica

Mat

anca

-Liv

adic

e u

Med

ulin

u11

.000

,00

11.0

00,0

035

0.00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja12

%10

0%0

302

01

K10

0096

Rje

šava

nje

imov

insk

o-pr

avni

h od

nosa

za

prom

etni

ce2.

200.

000,

002.

200.

000,

002.

000.

000,

001.

000.

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

8%77

%85

%30

201

K10

0098

Izgr

adnj

a ok

retiš

ta z

a šk

olsk

i aut

obus

200.

000,

0020

0.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja10

0%0

030

201

K10

0503

Pro

met

nica

Kam

ik -

Pal

tana

u B

anjo

lam

a37

6.00

0,00

376.

000,

0050

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja15

%43

%10

0%30

201

Pok

azat

elj r

ezul

tata

PLA

N R

AZV

OJN

IH P

RO

GR

AM

A O

INE

ME

DU

LIN

ZA

RA

ZDO

BLJ

E 2

018-

2020

. GO

DIN

E

Čla

nak

5.

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

Mjera 1.1.: Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture

51

Page 89: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

87 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Naz

iv c

ilja

Naz

iv m

jere

Pro

gram

/ak

tivno

stN

aziv

pro

gram

a/ak

tivno

sti

Pla

n20

18.

Izm

jene

Nov

i pla

n 20

18P

roje

kcija

2019

.P

roje

kcija

2020

.

Pol

azna

vr

ijedn

ost

2018

.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

19.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

20.

Pok

azat

elj r

ezul

tata

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

K11

0000

Pro

jekt

na d

okum

enta

cija

za

prom

etni

ce68

2.50

0,00

682.

500,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

T100

001

Rek

onst

rukc

ija p

rom

etni

ce K

ašte

ja u

Med

ulin

u3.

000.

000,

001.

462.

500,

004.

462.

500,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

T100

003

Rek

onst

rukc

ija p

rom

etni

ce V

inku

ran

- Pre

man

turs

ka20

1.50

0,00

201.

500,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

T100

004

Rek

onst

rukc

ija M

edul

inse

ces

te50

0.00

0,00

500.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

prom

etni

ca u

pr

edm

etno

m d

ijelu

nas

elja

100%

00

302

01

T100

005

Rek

onst

rukc

ija p

rom

etni

ce P

omer

- K

amik

250.

000,

0025

0.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti pr

omet

nica

u

pred

met

nom

dije

lu n

asel

ja10

0%0

030

201

1001

IZG

RAD

NJA

JAV

NE

RASV

JETE

2.21

9.00

0,00

0,00

2.21

9.00

0,00

600.

000,

0060

0.00

0,00

302

01

K10

0001

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u P

omer

u24

0.00

0,00

240.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

javn

e ra

svje

te u

pr

edm

etno

m n

asel

ju70

%89

%10

0%30

201

K10

0002

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u B

anjo

lam

a54

6.50

0,00

546.

500,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

javn

e ra

svje

te u

pr

edm

etno

m n

asel

ju70

%89

%10

0%30

201

K10

0004

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

po

nase

ljim

a u

opći

ni M

edul

in0,

000,

0060

0.00

0,00

600.

000,

00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ja

vne

rasv

jete

u

pred

met

nom

nas

elju

70%

89%

100%

302

01

K10

0005

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u M

edul

inu

940.

500,

0094

0.50

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ja

vne

rasv

jete

u

pred

met

nom

nas

elju

70%

89%

100%

302

01

K10

0006

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u V

inku

ranu

, Vin

tijan

u i

Valb

onaš

i12

8.00

0,00

128.

000,

000,

000,

00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ja

vne

rasv

jete

u

pred

met

nom

nas

elju

70%

89%

100%

302

01

K10

0007

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u P

ješč

anoj

uva

li21

4.00

0,00

214.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

javn

e ra

svje

te u

pr

edm

etno

m n

asel

ju70

%89

%10

0%30

201

K10

0010

Izgr

adnj

a ja

vne

rasv

jete

u P

rem

antu

ri15

0.00

0,00

150.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

javn

e ra

svje

te u

pr

edm

etno

m n

asel

ju70

%89

%10

0%30

201

3100

IZG

RAD

NJA

GRO

BLJA

2.00

0.00

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

0,00

302

01K

1000

01Pr

ošir

enje

gro

blja

u M

edul

inu

2.00

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti gr

oblja

u p

redm

etno

m

nase

lju67

%10

0%0

302

01

K10

0002

Proš

iren

je g

robl

ja u

Pom

eru

0,00

0,00

1.00

0.00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti gr

oblja

u p

redm

etno

m

nase

lju0

100%

030

201

3300

IZG

RAD

NJA

OBO

RIN

SKE

KAN

ALI

ZACI

JE1.

237.

850,

000,

001.

237.

850,

002.

000.

000,

003.

000.

000,

0030

201

K10

0000

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Med

ulin

928.

750,

0092

8.75

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

orin

ske

odvo

dnje

u

pred

met

nom

nas

elju

20%

52%

100%

302

01

K10

0003

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Banj

ole

136.

000,

0013

6.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

orin

ske

odvo

dnje

u

pred

met

nom

nas

elju

20%

52%

100%

302

01

K10

0005

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Pješ

čana

uva

la50

.000

,00

50.0

00,0

00,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

obor

insk

e od

vodn

je u

pr

edm

etno

m n

asel

ju20

%52

%10

0%30

201

K10

0006

Obo

rins

ka o

dvod

nja

Vink

uran

123.

100,

0012

3.10

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

orin

ske

odvo

dnje

u

pred

met

nom

nas

elju

20%

52%

100%

302

01

K10

0007

Obo

rins

ka o

dvod

nja

u na

selji

ma

opći

ne M

edul

in0,

000,

002.

000.

000,

003.

000.

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

obor

insk

e od

vodn

je u

pr

edm

etno

m n

asel

ju20

%52

%10

0%30

201

3500

URE

ĐEN

JE P

LAŽA

929.

000,

000,

0092

9.00

0,00

1.50

0.00

0,00

2.50

0.00

0,00

302

01K

1000

03U

ređe

nje

plaž

a u

Vink

uran

u55

.000

,00

55.0

00,0

00,

000,

00P

osot

oak

uređ

enos

ti pl

aža

u pr

edm

etno

m

nase

lju20

%50

%10

0%30

201

K10

0008

Ure

đenj

e pl

aža

u Po

mer

u65

.000

,00

65.0

00,0

00,

000,

00P

osot

oak

uređ

enos

ti pl

aža

u pr

edm

etno

m

nase

lju20

%50

%10

0%30

201

K10

0009

Ure

đenj

e pl

aža

u Pj

.uva

li35

4.00

0,00

354.

000,

000,

000,

00P

osot

oak

uređ

enos

ti pl

aža

u pr

edm

etno

m

nase

lju20

%50

%10

0%30

201

K10

0010

Ure

đenj

e pl

aža

u M

edul

inu

260.

000,

0026

0.00

0,00

0,00

0,00

Pos

otoa

k ur

eđen

osti

plaž

a u

pred

met

nom

na

selju

20%

50%

100%

302

01

K10

0011

Ure

đenj

e pl

aža

u na

selji

ma

na p

odru

čju

opći

ne M

edul

in0,

000,

001.

000.

000,

002.

000.

000,

00

Pos

otoa

k ur

eđen

osti

plaž

a u

pred

met

nom

na

selju

20%

50%

100%

302

01

K10

0012

Ure

đenj

e pl

aža

u Ba

njol

ama

195.

000,

0019

5.00

0,00

500.

000,

0050

0.00

0,00

Pos

otoa

k ur

eđen

osti

plaž

a u

pred

met

nom

na

selju

20%

50%

100%

302

01

3600

URE

ĐEN

JE N

ASE

LJA

4.15

6.00

0,00

0,00

4.15

6.00

0,00

9.65

0.00

0,00

14.1

50.0

00,0

030

201

K10

0001

Uređe

nje

nase

lja P

rem

antu

ra62

1.50

0,00

621.

500,

000,

000,

00P

osto

tak

uređ

enos

ti na

selja

100%

00

302

01K

1000

02U

ređe

nje

nase

lja P

ješč

ana

uval

a25

2.00

0,00

252.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

uređ

enos

ti na

selja

100%

00

302

01K

1000

04U

ređe

nje

nase

lja P

omer

538.

000,

0053

8.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k ur

eđen

osti

nase

lja10

0%0

030

201

K10

0005

Nog

ostu

p na

ula

zu u

Pre

man

turu

4.00

0,00

4.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

100%

00

302

01K

1000

10U

ređe

nje

nase

lja V

inku

ran

436.

000,

0043

6.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k ur

eđen

osti

nase

lja10

0%0

030

201

K10

0013

Uređe

nje

nase

lja M

edul

in83

2.00

0,00

832.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

uređ

enos

ti na

selja

100%

00

302

01K

1000

15U

ređe

nje

šetn

ice

Muć

a u

Pom

eru

82.0

00,0

082

.000

,00

600.

000,

0080

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

16%

50%

100%

302

01K

1000

18Iz

grad

nja

nogo

stup

a od

Pom

era

do k

ampa

20

0.00

0,00

200.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta10

0%0

030

201

K10

0020

Izgr

adnj

a no

gost

upa

Dol

inka

-Vin

kura

n14

5.00

0,00

145.

000,

0050

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

8%39

%10

0%30

201

K10

0022

Izgr

adnj

a no

gost

upa

od ro

tora

na

obila

znic

i do

rask

rižja

K

amik

135.

000,

0013

5.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

100%

00

302

01

K10

0023

Šet

nica

Viž

ula

- Bur

le0,

000,

000,

0080

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

00

100%

302

01K

1000

24U

ređe

nje

nase

lja B

anjo

le22

5.50

0,00

225.

500,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta10

0%0

030

201

K10

0035

Uređe

nje

rive

u M

edul

inu

0,00

0,00

1.50

0.00

0,00

450.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta0

77%

100%

302

01K

1000

36U

ređe

nje

rive

Med

ulin

u - Š

tram

ninj

oni

425.

000,

0042

5.00

0,00

350.

000,

001.

300.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta20

%37

%10

0%30

201

K10

0037

Uređe

nje

plac

e u

Med

ulin

u0,

000,

001.

200.

000,

001.

800.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta0

40%

100%

302

01K

1000

38Š

etni

ca G

lavi

ca-K

ašta

njež

u B

anjo

lam

a0,

000,

0060

0.00

0,00

600.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta38

%69

%10

0%30

201

K10

0039

Uređe

nje

trga

oko

turn

ja u

Pre

man

turi

0,00

0,00

0,00

400.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta0

010

0%30

201

K10

0041

Uređe

nje

nogo

stup

a V

inku

ran

- Pre

man

turs

ka0,

000,

0050

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

020

%10

0%30

201

K10

0047

Uređe

nje

luko

bran

a u

Pje

ščan

oj u

vali

135.

000,

0013

5.00

0,00

500.

000,

0050

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

12%

56%

100%

302

01

ĆINE I POVEĆANJE KVALITETE ŽIVOTA

Mjera 1.1.: Izgradnja komunalne i prometne infrastrukture

52

Page 90: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 88 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Naz

iv c

ilja

Naz

iv m

jere

Pro

gram

/ak

tivno

stN

aziv

pro

gram

a/ak

tivno

sti

Pla

n20

18.

Izm

jene

Nov

i pla

n 20

18P

roje

kcija

2019

.P

roje

kcija

2020

.

Pol

azna

vr

ijedn

ost

2018

.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

19.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

20.

Pok

azat

elj r

ezul

tata

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

K10

0048

Bic

iklis

tička

sta

za M

edul

in-P

ula

75.0

00,0

075

.000

,00

400.

000,

001.

000.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta5%

32%

100%

302

01T1

0000

etni

ca B

ijeca

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

2.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

pred

met

nog

proj

ekta

050

%10

0%30

201

T100

040

Uređe

nje

bike

sta

ze P

rem

antu

ra -

Kam

ik50

.000

,00

50.0

00,0

01.

500.

000,

001.

500.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e pr

edm

etno

g pr

ojek

ta10

%55

%10

0%30

201

4200

URE

ĐEN

JE P

ROM

ETA

442.

700,

0016

.000

,00

458.

700,

0035

0.00

0,00

350.

000,

0030

201

K10

0001

Prom

etna

reg

ulac

ija V

inku

ran

6.00

0,00

6.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

rade

pro

met

nog

rješe

nja

100%

00

302

01K

1000

05Pr

omet

na r

egul

acija

Med

ulin

206.

000,

0016

.000

,00

222.

000,

00P

osto

tak

izra

de p

rom

etno

g rje

šenj

a10

0%0

030

201

K10

0006

Ure

đenj

e pr

omet

a na

pod

ručj

u op

ćine

Med

ulin

0,00

0,00

350.

000,

0035

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

rade

pro

met

nog

rješe

nja

050

%10

0%30

201

T100

000

Prom

etna

reg

ulac

ija P

rem

antu

ra88

.200

,00

88.2

00,0

0P

osto

tak

izra

de p

rom

etno

g rje

šenj

a10

0%0

030

201

T100

001

Prom

etna

reg

ulac

ija P

omer

50.0

00,0

050

.000

,00

Pos

tota

k iz

rade

pro

met

nog

rješe

nja

100%

00

302

01T1

0000

2Pr

omet

na s

igna

lizac

ija B

anjo

le92

.500

,00

92.5

00,0

00,

000,

00P

osto

tak

izra

de p

rom

etno

g rje

šenj

a10

0%0

030

201

3700

GRA

DN

JA I

URE

ĐEN

JE S

PORT

SKIH

OBJ

EKA

TA4.

910.

000,

0025

.000

,00

4.93

5.00

0,00

9.09

7.50

0,00

10.5

97.5

00,0

030

201

K10

0003

Ure

đenj

e sp

orts

kog

igra

lišta

u P

j.uva

li62

4.00

0,00

25.0

00,0

064

9.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

spor

tsko

g te

rena

100%

0%0%

302

01K

1000

04Sp

orts

ko ig

rališ

te u

Pre

man

turi

883.

000,

0088

3.00

0,00

97.5

00,0

097

.500

,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

spor

tsko

g te

rena

59%

91%

100%

302

01K

1000

07Iz

grad

nja

spor

tsko

g ce

ntra

Ban

jole

1.82

1.00

0,00

1.82

1.00

0,00

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

spor

tsko

g te

rena

121%

74%

100%

302

01K

1000

12Sp

orts

ka z

ona

Kana

lić B

anjo

le50

.000

,00

50.0

00,0

0P

osto

tak

izgr

adnj

e sp

orts

kog

tere

na10

0%0%

0%30

201

K10

0014

Spor

tski

cen

tar

Pom

er95

.000

,00

95.0

00,0

02.

000.

000,

003.

000.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e sp

orts

kog

tere

na6%

41%

100%

302

01K

1000

15Sp

orts

ki c

enta

r Vi

nkur

an76

7.00

0,00

767.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e sp

orts

kog

tere

na10

0%0%

0%30

201

K10

0016

Nab

ava

opre

me

i odr

žava

nje

spor

tski

h ig

rališ

ta0,

000,

0050

0.00

0,00

500.

000,

00P

osto

tak

izgr

adnj

e sp

orts

kog

tere

na0%

50%

100%

302

01K

1000

19Sp

orts

ka d

vora

na P

ješč

ana

uval

a0,

000,

0050

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

spor

tsko

g te

rena

0%33

%10

0%30

201

K10

0020

Spor

tski

cen

tar

Med

ulin

0,00

0,00

5.00

0.00

0,00

5.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

spor

tsko

g te

rena

050

%10

0%30

201

T100

003

Sana

cija

VK

Med

ulin

670.

000,

0067

0.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

grad

nje

spor

tsko

g te

rena

100%

0%0%

302

0138

00G

RAD

NJA

I U

REĐ

ENJE

PO

SLO

VN

IH O

BJEK

ATA

39.0

16.2

50,0

011

.415

.000

,00

50.4

31.2

50,0

012

.300

.000

,00

30.9

00.0

00,0

030

201

K10

0005

Izgr

adnj

a i o

prem

anje

zgr

ade

MO

u P

ješč

anoj

uva

li6.

250,

006.

250,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

obje

kta

100%

0%0%

302

01K

1000

06D

rušt

veni

dom

u B

anjo

lam

a10

0.00

0,00

15.0

00,0

011

5.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a10

0%0%

0%30

201

K10

0007

Etno

graf

ska

kuća

0,00

0,00

300.

000,

0070

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a0%

30%

100%

302

01K

1000

11Vr

tić P

omer

7.35

0.00

0,00

7.35

0.00

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a10

0%0%

0%30

201

K10

0014

Reko

nstu

rkci

ja v

rtić

a u

Prem

antu

ri21

0.00

0,00

210.

000,

002.

000.

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

obje

kta

10%

100%

0%30

201

K10

0015

Reko

nstr

ukci

ja v

rtić

a u

Vink

uran

u0,

0050

0.00

0,00

500.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

izgr

ađen

osti

obje

kta

#DIV

/0!

0%0%

302

01K

1000

17Pr

ošir

enje

dr. M

ate

Dem

arin

a31

.100

.000

,00

10.9

00.0

00,0

042

.000

.000

,00

0,00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a10

0%0%

0%30

201

K10

0022

Dom

kul

ture

Med

ulin

0,00

0,00

0,00

4.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a0%

0%10

0%30

201

K10

0023

Cent

ar z

a m

lade

0,00

0,00

0,00

1.20

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a0%

0%10

0%30

201

K10

0024

Dom

um

irov

ljeni

ka25

0.00

0,00

250.

000,

0010

.000

.000

,00

15.0

00.0

00,0

0P

osto

tak

izgr

ađen

osti

obje

kta

1%41

%10

0%30

201

K10

0025

Podr

učna

ško

la B

anjo

le0,

000,

000,

0010

.000

.000

,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti ob

jekt

a0%

0%10

0%30

201

3900

URE

ĐEN

JE D

JEČJ

IH IG

RALI

ŠTA

150.

000,

000,

0015

0.00

0,00

0,00

0,00

302

01K

1000

04U

ređe

nje

dječ

jeg

igra

lišta

Osi

povi

ca u

Med

ulin

u15

0.00

0,00

150.

000,

000,

000,

00P

osto

tak

uređ

enos

ti dj

. Igr

ališ

ta10

0%0%

0%30

201

1100

PRO

GRA

M JA

VN

IH P

OTR

EBA

U P

RED

ŠKO

LSKO

M

OD

GO

JU1.

546.

390,

000,

001.

546.

390,

001.

552.

492,

801.

584.

962,

6620

001

A10

0000

Sufin

anci

ranj

e ci

jene

koš

tanj

a bo

ravk

a dj

ece

u pr

ivat

nim

vr

tićim

a1.

421.

390,

001.

421.

390,

001.

445.

992,

801.

474.

912,

66

Osi

gura

ti sr

edst

ava

za s

ufin

anci

ranj

e bo

ravk

a sv

e dj

ece

u pr

ivat

nim

vrtići

ma

100%

100%

100%

200

01

A10

0017

Pros

inač

ke s

veča

nost

i75

.000

,00

75.0

00,0

076

.500

,00

78.0

30,0

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za p

reds

tave

, pok

lon

pake

te i

dr.

100%

100%

100%

200

01

A10

0018

Man

ifest

acije

u d

ječj

em v

rtić

u50

.000

,00

50.0

00,0

030

.000

,00

32.0

20,0

0O

rgan

izira

ti i p

rove

sti m

anife

stac

ije -

broj

m

anife

stac

ija3

34

200

01

1102

RED

OV

NA

DJE

LATN

OST

I DJE

ČJEG

VRT

IĆA

6.96

9.27

4,00

0,00

6.96

9.27

4,00

6.37

9.39

4,00

6.37

9.39

4,00

200

01A

1000

00O

dgoj

no i

adm

inis

trat

ivno

-teh

ničk

o os

oblje

6.86

7.27

4,00

6.86

7.27

4,00

6.31

4.39

4,00

6.26

4.39

4,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

rad

DV

Med

ulin

100%

100%

100%

200

01T1

0000

1Iz

rada

kal

enda

ra v

rtić

a12

.000

,00

12.0

00,0

015

.000

,00

15.0

00,0

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za ra

d D

V M

edul

in10

0%10

0%10

0%20

001

T100

006

Izra

da s

laga

lice

Mal

in n

a vi

tar

30.0

00,0

030

.000

,00

0,00

0,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

rad

DV

Med

ulin

100%

0%0%

200

01T1

0000

8Iz

rada

igre

za

djec

u "P

riče

pot

polje

nih

brod

ova"

50.0

00,0

050

.000

,00

0,00

0,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

rad

DV

Med

ulin

100%

0%0%

200

01T1

0000

9St

ručn

i sku

p "Z

avič

ajna

nas

tava

"10

.000

,00

10.0

00,0

00,

000,

00O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za ra

d D

V M

edul

in10

0%0%

0%20

001

T100

011

Izra

da m

ater

ijala

za

djec

u0,

000,

0050

.000

,00

50.0

00,0

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za ra

d D

V M

edul

in0%

100%

100%

200

01T1

0001

2St

ručn

i sku

p0,

000,

000,

0050

.000

,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

rad

DV

Med

ulin

0%0%

100%

200

0112

00PR

OG

RAM

JAV

NIH

PO

TREB

A U

OBR

AZO

VA

NJU

2.06

3.50

0,00

0,00

2.06

3.50

0,00

1.99

8.81

6,00

2.04

2.74

4,32

200

01A

1000

00Su

finan

cira

nje

doda

tnog

sta

ndar

da u

dr. M

ate

Dem

arin

a87

0.00

0,00

870.

000,

0076

1.73

6,00

776.

970,

72

Osi

gura

ti sr

edst

ava

za ra

d pr

oduž

enog

bo

ravk

a, p

rihva

ta d

jece

, psi

holo

ga i

dr. u

dr

. M.D

emar

ina

100%

100%

100%

200

01

A10

0001

Sufin

anci

ranj

e pr

oduž

enog

bor

avka

u o

snov

nim

ško

lam

a u

grad

u Pu

li20

0.00

0,00

200.

000,

0020

4.00

0,00

208.

080,

00

Osi

gura

ti sr

edst

va z

a su

finan

cira

nje

bora

vka

sve

djec

e s

podr

učja

Opć

ine

Med

ulin

u

prod

užen

om b

orav

ku u

ško

lam

a u

Gra

du P

uli

100%

100%

100%

200

01

A10

0003

Odr

žava

nje

škol

skih

zgr

ada

50.0

00,0

050

.000

,00

101.

000,

0010

6.06

0,00

Osi

gura

ti do

datn

a sr

edst

va z

a od

ržav

anje

šk

olsk

ih z

grad

a po

druč

ne š

kole

Ban

jole

i m

atič

ne š

kole

u M

edul

inu

100%

100%

100%

200

01

A10

0005

Stip

endi

ranj

e uč

enik

a i s

tude

nata

545.

000,

0054

5.00

0,00

554.

880,

0056

5.97

7,60

Osi

gura

ti sr

edst

va z

a st

ipen

dira

nje

sve

djec

e u

skla

du s

odl

ukom

100%

100%

100%

200

01

K10

0001

Nab

ava

škol

ske

opre

me

50.0

00,0

050

.000

,00

51.0

00,0

052

.020

,00

Osi

gura

ti sr

edst

va z

a do

datn

u na

bavk

u šk

olsk

e op

rem

e10

0%10

0%10

0%20

001

T100

002

Nab

avka

udž

beni

ka26

5.00

0,00

265.

000,

0025

0.00

0,00

255.

000,

00

Osi

gura

ti sr

edst

va z

a su

finan

cira

nje

naba

vke

udžb

enik

a za

osn

ovnu

i sr

ednj

u šk

olu

100%

100%

100%

200

01

CILJ 1. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURNOG SUSTAVA OPĆINE I POVE

Mjera 1.2.: Izgradnja društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

53

Page 91: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

89 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Naz

iv c

ilja

Naz

iv m

jere

Pro

gram

/ak

tivno

stN

aziv

pro

gram

a/ak

tivno

sti

Pla

n20

18.

Izm

jene

Nov

i pla

n 20

18P

roje

kcija

2019

.P

roje

kcija

2020

.

Pol

azna

vr

ijedn

ost

2018

.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

19.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

20.

Pok

azat

elj r

ezul

tata

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

T100

003

Man

ifest

acije

u o

braz

ovan

ju73

.500

,00

73.5

00,0

066

.000

,00

68.2

32,0

0

Odr

žava

nje

man

ifest

acija

koj

ima

se o

znač

vaju

zn

ačaj

ni d

atum

i u o

braz

ovan

ju4

33

200

01

T100

004

Nag

rađi

vanj

e iz

vrsn

ih u

čeni

ka i

stud

enat

a10

.000

,00

10.0

00,0

010

.200

,00

10.4

04,0

0

Nag

radi

ti pr

igod

nim

pok

lono

m uče

nike

koj

i su

kroz

cije

lo š

kolo

vanj

e po

stig

li pr

osje

k 5,

0010

0%10

0%10

0%20

001

1300

PRO

GRA

M JA

VN

IH P

OTR

EBA

U K

ULT

URI

1.48

3.00

2,00

0,00

1.48

3.00

2,00

1.54

2.46

0,00

1.32

8.76

6,20

200

01A

1000

01Fi

nanc

iran

je r

edov

nog

rada

čita

onic

e40

.000

,00

40.0

00,0

040

.800

,00

41.6

16,0

0B

roj m

anife

stac

ija/b

roj p

osje

titel

ja/ b

roj

koris

nika

knj

ižni

ce4/

50/

50

4/ 6

0/ 5

54/

70/

60

200

01

A10

0002

Sufin

anci

ranj

e ra

da d

rušt

ava

i udr

uga

u ku

lturi

770.

000,

0077

0.00

0,00

785.

400,

0080

1.10

8,00

Bro

j udr

uga

u ku

lturi

koje

su

koris

nici

pro

gram

a12

1520

200

01

T100

001

Kaza

lišne

pre

dsta

ve80

.000

,00

80.0

00,0

081

.600

,00

83.2

32,0

0

Zado

volja

vanj

e po

trebe

za

kultu

rnim

m

anife

stac

ijam

a u

zim

skom

razd

oblju

- br

oj

gled

atel

ja

5070

9020

001

T100

002

Izlo

žbe

80.0

00,0

080

.000

,00

81.6

00,0

083

.232

,00

Pru

žanj

e do

datn

og k

ultu

rnog

sad

ržaj

a m

ješt

anim

a i g

osim

a - b

roj p

osje

titel

ja10

012

015

020

001

T100

003

Fina

ncir

anje

izda

vačk

e dj

elat

anos

ti18

5.00

0,00

185.

000,

0035

0.00

0,00

152.

317,

00

Izda

vanj

e kn

jiga

radi

oču

vanj

a au

toht

onog

go

vora

naš

ih m

ješt

ana

te oču

vanj

a po

vije

snih

či

njen

ica

- bro

j izd

anja

47

4

200

01

T100

004

Ost

ali p

rogr

ami u

kul

turi

328.

002,

0032

8.00

2,00

203.

060,

0016

7.26

1,20

Pro

vest

i dru

ge p

rogr

ame

u ku

lturi

- bro

j pr

ogra

ma

109

920

001

1400

PRO

GRA

M JA

VN

IH P

OTR

EBA

U S

PORT

U1.

880.

000,

000,

001.

880.

000,

001.

917.

600,

001.

955.

952,

0020

001

A10

0000

Sufin

anci

ranj

e Sp

orts

ke z

ajed

nice

Opć

ine

Med

ulin

1.80

0.00

0,00

1.80

0.00

0,00

1.83

6.00

0,00

1.87

2.72

0,00

Osi

gura

ti za

kono

m u

tvrđ

enu

obve

zu

pom

agan

ja u

oba

vlja

nju

spor

tski

h ak

tivno

sti i

dj

elov

anje

Spo

rtske

zaj

edni

ce

100%

100%

100%

200

01

T100

001

Man

ifest

acije

u s

port

u30

.000

,00

30.0

00,0

030

.600

,00

31.2

12,0

0

Osi

gura

ti od

vija

nje

natje

canj

a i s

ports

kih

man

ifest

acija

s c

iljem

ukl

juči

vanj

a št

o veće

g br

oja

sudi

onik

a

100

120

140

200

01

A10

0000

Ost

ali p

rogr

ami u

spo

rtu

50.0

00,0

050

.000

,00

51.0

00,0

052

.020

,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

rash

ode

u sp

ortu

koj

i ni

su m

ogli

biti

plan

irani

100%

100%

100%

200

01

1500

SUFI

NA

NCI

RAN

JE JA

VN

IH P

OTR

EBA

U Z

DRA

VST

VU

877.

000,

000,

0087

7.00

0,00

898.

320,

0090

0.88

6,40

200

01A

1000

00

Sufin

anci

ranj

e ra

da a

mbu

lant

e Po

mer

50.0

00,0

050

.000

,00

15.3

00,0

015

.606

,00

Suf

inan

cira

nje

rada

pod

ručn

ih a

mbu

lant

i s

cilje

m o

sigu

ranj

a do

stup

nost

i zdr

avst

vene

za

štite

u s

vim

nas

eljim

a opći

ne M

edul

in -

broj

am

bula

nti

11

1

200

01

A10

0002

Sufin

anci

ranj

e ID

Z - t

rošk

ovi z

drav

stve

ne s

tani

ce M

edul

in70

.000

,00

70.0

00,0

030

.600

,00

31.2

12,0

0

Suf

inan

cira

nje

rada

pod

ručn

ih a

mbu

lant

i s

cilje

m o

sigu

ranj

a do

stup

nost

i zdr

avst

vene

za

štite

u s

vim

nas

eljim

a opći

ne M

edul

in -

broj

am

bula

nti

11

1

200

01

A10

0003

Sufin

anci

ranj

e ID

Z - h

itna

med

icin

ska

pom

oć14

1.00

0,00

141.

000,

0014

3.82

0,00

146.

696,

40

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

osi

gura

nje

doda

tnih

tim

ova

HM

P u

ljet

nim

mje

seci

ma

- bro

j tim

ova

11

120

001

A10

0005

Obi

lježa

vanj

e zn

ačaj

nih

datu

ma

30.0

00,0

030

.000

,00

30.6

00,0

031

.212

,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

obi

lježa

vanj

e zn

ačaj

nih

datu

ma

u po

druč

ju z

drav

stva

i so

cija

lne

skrb

i - b

roj m

anife

stac

ija

77

820

001

A10

0006

Sufin

anci

ranj

e D

nevn

og c

entr

a za

reh

abili

taci

ju V

erud

a19

0.00

0,00

190.

000,

0015

3.00

0,00

145.

656,

00

Osi

gura

nje

sred

stav

a su

klad

no v

lasn

ičko

m

udje

lu10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0007

Sufin

anci

ranj

e H

rvat

skog

crv

enog

kri

ža15

0.00

0,00

150.

000,

0015

3.00

0,00

156.

060,

00O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

pred

viđe

nih

zako

nom

100%

100%

100%

200

01

A10

0008

Sufin

anci

ranj

e ud

ruga

u z

drav

stvu

80

.000

,00

80.0

00,0

081

.600

,00

83.2

32,0

0B

roj u

drug

a iz

pod

ručj

a zd

ravs

tva

koje

su

koris

nici

pro

gram

a13

1619

200

01

A10

0009

Sufin

anci

ranj

e Si

gurn

e ku

će Is

tre

20.0

00,0

020

.000

,00

20.4

00,0

020

.808

,00

Osi

gura

tikor

isni

cim

a zd

ravs

tven

u nj

egu

i po

moć

u k

ući -

bro

j kor

isni

ka10

1010

200

01

K10

0000

Sufin

anci

ranj

e po

vrat

a kr

edita

za

Opć

u bo

lnic

u Pu

la10

6.00

0,00

106.

000,

0027

0.00

0,00

260.

000,

00O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za s

ufin

anci

ranj

e po

vrat

a kr

edita

za

OB

Pul

a10

0%10

0%10

0%20

001

T100

000

Sufin

anci

ranj

e na

bavk

e op

rem

e za

Opć

u bo

lnic

u Pu

la40

.000

,00

40.0

00,0

00,

000,

00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

nab

avku

uređa

ja z

a O

B P

ula

100%

100%

100%

200

01

1501

SUFI

NA

NCI

RAN

JE JA

VN

IH P

OTR

EBA

U S

OCI

JALN

OJ S

KRBI

1.10

5.25

0,00

0,00

1.10

5.25

0,00

1.12

7.35

5,00

1.14

9.90

2,10

200

01

A10

0000

Sufin

anci

ranj

e sm

ješt

aja

djec

e u

pred

škol

skim

us

tano

vam

a12

0.00

0,00

120.

000,

0012

2.40

0,00

124.

848,

00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0001

Sufin

anci

ranj

e to

plog

obr

oka

u on

ovni

m š

kola

ma

90.0

00,0

090

.000

,00

91.8

00,0

093

.636

,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0002

Nak

nade

za

novo

rođe

nčad

140.

000,

0014

0.00

0,00

142.

800,

0014

5.65

6,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0003

Sufin

anci

ranj

e pr

ijevo

za u

čeni

ka13

0.00

0,00

130.

000,

0013

2.60

0,00

135.

252,

00O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za p

rovođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0004

Jedn

okra

tne

pom

oći s

tano

vniš

tvu

150.

000,

0015

0.00

0,00

153.

000,

0015

6.06

0,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0005

Sufin

anci

ranj

e po

greb

nih

troš

kova

20.0

00,0

020

.000

,00

20.4

00,0

020

.808

,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0006

Mat

erija

lna

zašt

ita b

orac

a22

.000

,00

22.0

00,0

022

.440

,00

22.8

88,8

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za p

rovođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0007

Sufin

anci

ranj

e na

bavk

e lij

ekov

a15

.000

,00

15.0

00,0

015

.300

,00

15.6

06,0

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za p

rovođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

Mjera 1.2.: Izgradnja društvene infrastrukture i razvoj projekata društvene namjene

54

Page 92: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 90 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Naz

iv c

ilja

Naz

iv m

jere

Pro

gram

/ak

tivno

stN

aziv

pro

gram

a/ak

tivno

sti

Pla

n20

18.

Izm

jene

Nov

i pla

n 20

18P

roje

kcija

2019

.P

roje

kcija

2020

.

Pol

azna

vr

ijedn

ost

2018

.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

19.

Cilj

ana

vrije

dnos

t20

20.

Pok

azat

elj r

ezul

tata

Odg

ovor

nost

za

prov

edbu

mje

re

(org

aniz

acijs

ka

A10

0008

Pom

oć z

a na

bavu

ogr

ijeva

14.2

50,0

014

.250

,00

14.5

35,0

014

.825

,70

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0009

Mje

sečn

a na

knad

a um

irov

ljeni

cim

a16

1.90

0,00

161.

900,

0016

5.13

8,00

168.

440,

76O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za p

rovođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0010

Sufin

anci

ranj

e pr

ijevo

za u

mir

ovlje

nika

180.

000,

0018

0.00

0,00

183.

600,

0018

7.27

2,00

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0011

Nak

nada

za

zdra

vstv

enu

njeg

u i p

omoć

u k

ući

62.1

00,0

062

.100

,00

63.3

42,0

064

.608

,84

Osi

gura

nje

sred

stav

a za

pro

vođe

nje

soci

jaln

og

prog

ram

a10

0%10

0%10

0%20

001

1600

PRO

GRA

M JA

VN

IH P

OTR

EBA

UD

RUG

A G

RAĐ

AN

A36

0.00

0,00

0,00

360.

000,

0036

7.20

0,00

374.

544,

0020

001

A10

0000

Sufin

anci

ranj

e ud

ruga

gra

đana

360.

000,

0036

0.00

0,00

367.

200,

0037

4.54

4,00

Bro

j udr

uga

građ

ana

koje

su

koris

nici

pr

ogra

ma

1417

2020

001

4700

FIN

AN

CIRA

NJE

PRO

JEKT

ATA

IZ M

INIS

TARS

TAV

A I

FON

DO

VA

3.31

4.67

9,00

0,00

3.31

4.67

9,00

4.43

0.67

6,00

2.37

9.63

0,00

K10

0005

Razv

oj s

truk

ture

šir

okop

ojas

nog

pris

tupa

294.

750,

0029

4.75

0,00

0,00

0,00

Oda

bir o

pera

tera

za

izgr

adnj

u in

fras

trukt

ure

i pr

ipre

ma

proj

ekta

za

prija

vu n

a na

tječa

j 10

0%0%

0%10

201

T100

000

Prip

rem

a EU

pro

jeka

ta50

.000

,00

50.0

00,0

0T1

0000

4Su

stav

javn

ih b

icik

ala

735.

500,

0073

5.50

0,00

0,00

0,00

Odr

žava

nje

i pro

šire

nje

funk

cion

alno

sti

sust

ava

javn

ih b

icik

ala

100%

0%0%

102

01

K10

0000

2

Spor

tska

zon

a M

edul

in is

tok

- Med

ulin

Act

ive

Park

200.

000,

0020

0.00

0,00

0,00

0,00

Osi

gura

anje

pre

duvj

eta

za iz

grad

nju

spor

tske

zo

ne m

edul

in is

tok

s ci

ljem

razv

oja

spor

tsko

g tu

rizm

a

100%

0%0%

301

01

K10

0009

Proj

ekt A

RTH

UR

- Lok

va M

edul

in56

.405

,00

56.4

05,0

01.

095.

300,

0058

5.30

0,00

Uređe

nje

odm

oriš

ta L

okva

u M

edul

inu

s ci

ljem

kr

eira

nja

novo

g tu

ristič

kog

sadr

žaja

3%

66%

100%

301

01

K10

0010

Park

pov

ijest

i Ban

jole

162.

104,

0016

2.10

4,00

2.67

3.90

0,00

970.

000,

00 U

ređe

nje

odm

oriš

ta L

okva

u M

edul

inu

s ci

ljem

kr

eira

nja

novo

g tu

ristič

kog

sadr

žaja

4%

75%

100%

301

0

T100

001

Proj

ekt S

TARS

- po

dmor

ska

staz

a na

Šću

zi15

5.31

4,00

155.

314,

0052

4.37

0,00

824.

330,

00 U

ređe

nje

odm

oriš

ta L

okva

u M

edul

inu

s ci

ljem

kr

eira

nja

novo

g tu

ristič

kog

sadr

žaja

10

%45

%10

0%30

101

K10

0000

Proj

ekt O

rka

1.66

0.60

6,00

1.66

0.60

6,00

137.

106,

000,

00P

osta

vlja

nje

8 in

fo p

anel

a i n

abav

ka v

ozila

za

prije

voz

osob

a s

inva

lidite

tom

92%

100%

0%10

001

1008

OBI

LJEŽ

AV

AN

JE D

AN

A O

PĆIN

E, P

ROSL

AV

E I

MA

NIF

ESTA

CIJE

2.05

8.20

0,00

0,00

2.05

8.20

0,00

1.51

7.76

0,00

1.54

8.11

5,20

200

01

A10

0001

Pros

lava

dan

a O

pćin

e M

edul

in80

.000

,00

80.0

00,0

081

.600

,00

83.2

32,0

0 O

rgan

izac

ija i

održ

avan

je m

anife

stac

ije

100%

100%

100%

200

01A

1000

10Cr

aft B

eer

fest

ival

50.0

00,0

050

.000

,00

25.5

00,0

026

.010

,00

Org

aniz

acija

i od

ržav

anje

man

ifest

acije

10

0%10

0%10

0%20

001

A10

0011

Look

@m

e18

.000

,00

18.0

00,0

018

.360

,00

18.7

27,2

0 O

rgan

izac

ija i

održ

avan

je m

anife

stac

ije

100%

100%

100%

200

01A

1000

12M

edul

insk

o lje

to1.

050.

000,

001.

050.

000,

001.

071.

000,

001.

092.

420,

00 O

rgan

izac

ija i

održ

avan

je m

anife

stac

ije

100%

100%

100%

200

01T1

0001

4O

bilje

žava

nje

znač

ajni

h da

tum

a30

.200

,00

30.2

00,0

035

.700

,00

36.4

14,0

0 O

rgan

izac

ija i

održ

avan

je m

anife

stac

ije

100%

100%

100%

200

01T0

0001

6M

aška

re12

0.00

0,00

120.

000,

0081

.600

,00

83.2

32,0

0 O

rgan

izac

ija i

održ

avan

je m

anife

stac

ije

100%

100%

100%

200

01T1

0001

7O

bite

ljski

dan

30.0

00,0

030

.000

,00

20.4

00,0

020

.808

,00

Org

aniz

acija

i od

ržav

anje

man

ifest

acije

10

0%10

0%10

0%20

001

T100

018

Rock

s &

Sta

rs C

ave

Rom

ane

fest

ival

400.

000,

0040

0.00

0,00

0,00

0,00

Org

aniz

acija

i od

ržav

anje

man

ifest

acije

10

0%0%

0%20

001

T100

019

Dan

otv

oren

ih v

rata

Štit

25.0

00,0

025

.000

,00

25.5

00,0

026

.010

,00

Org

aniz

acija

i od

ržav

anje

man

ifest

acije

10

0%10

0%10

0%20

001

T100

023

Man

ifest

acije

Mal

in n

a vi

tar

100.

000,

0010

0.00

0,00

102.

000,

0010

4.04

0,00

Org

aniz

acija

i od

ržav

anje

man

ifest

acije

10

0%10

0%10

0%20

001

T100

025

Adv

ent i

Doč

ek N

ove

godi

ne10

0.00

0,00

100.

000,

000,

000,

00 O

rgan

izac

ija i

održ

avan

je m

anife

stac

ije

100%

0%0%

200

01T1

0002

4H

ook

and

Cook

Sea

fest

ival

55.0

00,0

055

.000

,00

56.1

00,0

057

.222

,00

Org

aniz

acija

i od

ržav

anje

man

ifest

acije

10

0%10

0%10

0%20

001

1900

POTI

CAN

JE R

AZV

OJA

GO

SPO

DA

RSTV

A30

0.00

0,00

0,00

300.

000,

0030

6.00

0,00

312.

120,

0010

201

T100

001

Potp

ora

mal

im i

sred

njim

pod

uzet

nici

ma

100.

000,

0010

0.00

0,00

102.

000,

0010

4.04

0,00

Osi

gura

vanj

e sr

edst

ava

za p

rovođe

nje

natječa

ja z

a do

djel

u po

tpor

a za

razv

oj

gosp

odar

stva

- br

oj p

otpo

ra

2020

2010

201

T100

004

Org

aniz

acija

man

ifest

acije

Gos

poda

rski

foru

m20

0.00

0,00

200.

000,

0020

4.00

0,00

208.

080,

00O

rgan

izac

ija G

ospo

drsk

og fo

rum

a10

0%10

0%10

0%10

201

1014

RAZV

OJ P

OSL

OV

NIH

ZO

NA

94.0

00,0

00,

0094

.000

,00

200.

000,

0020

0.00

0,00

301

01K

1000

00Po

slov

na z

ona

Banj

ole

94.0

00,0

094

.000

,00

300.

000,

0050

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti po

slov

ne z

one

11%

44%

100%

301

01K

1000

01Po

slov

na z

ona

Med

ulin

0,00

0,00

2.00

0.00

0,00

3.00

0.00

0,00

Pos

tota

k iz

građ

enos

ti po

slov

ne z

one

0%40

%10

0%30

101

1900

POTI

CAN

JE R

AZV

OJA

GO

SPO

DA

RSTV

A80

.000

,00

0,00

80.0

00,0

076

.500

,00

78.0

30,0

010

201

A10

0000

Sufin

anci

ranj

e ra

da F

onda

za

razv

oj p

oljo

priv

rede

i ag

rotu

rizm

a Is

tre

5.00

0,00

5.00

0,00

5.10

0,00

5.20

2,00

Osi

gura

vanj

e sr

edst

ava

za ra

d Fo

nda

100%

100%

100%

102

01A

1000

01Su

finan

cira

nje

LAG

-a Ju

žna

Istr

a25

.000

,00

25.0

00,0

025

.500

,00

26.0

10,0

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za ra

d LA

G-a

100%

100%

100%

102

01A

1000

02Su

finan

cira

nje

LAG

UR-

a Is

tars

ka b

atan

a50

.000

,00

50.0

00,0

051

.000

,00

52.0

20,0

0O

sigu

ranj

e sr

edst

ava

za ra

d LA

GU

R-a

100%

100%

100%

102

0110

00FI

NA

NCI

RAN

JE P

ROJE

KTA

TA IZ

MIN

ISTA

RSTA

VA

I FO

ND

OV

A12

.219

.750

,00

0,00

12.2

19.7

50,0

00,

000,

0030

101

K10

0011

Sana

cija

kam

enol

oma

Cave

Rom

ana

12.2

19.7

50,0

012

.219

.750

,00

0,00

0,00

Pos

tota

k do

vrše

nost

i pre

dmet

nog

proj

ekta

100%

0%0%

301

0110

00FI

NA

NCI

RAN

JE P

ROJE

KTA

TA IZ

MIN

ISTA

RSTA

VA

I FO

ND

OV

A22

.453

.230

,57

0,00

22.4

53.2

30,5

74.

018.

896,

000,

0030

101

K10

0006

Eko

arhe

ološ

ki p

ark

Vižu

la17

.200

.730

,57

17.2

00.7

30,5

73.

041.

896,

000,

00P

osto

tak

dovr

šeno

sti p

redm

etno

g pr

ojek

ta85

%10

0%0%

301

01K

1000

08U

ređe

nje

Lože

u M

edul

inu

0,00

0,00

977.

000,

000,

00P

osto

tak

dovr

šeno

sti p

redm

etno

g pr

ojek

ta0%

100%

0%30

101

K10

0001

Proj

ekt u

ređe

nja

turn

ja u

Pre

man

turi

5.25

2.50

0,00

5.25

2.50

0,00

0,00

0,00

Pos

tota

k do

vrše

nost

i pre

dmet

nog

proj

ekta

100%

0%0%

301

01

SV

EU

KU

PN

O13

4.48

3.87

5,57

13.3

29.5

00,0

014

7.81

3.37

5,57

82.4

52.0

69,8

010

0.47

0.06

8,88

Mjera 3.2.: Očuvanje kulturne baštine i

stavljanje u funkciju razvoja

CILJ 3: VALORIZACIJA I UPRAVLJANJE

BAŠTINOM

Mjera 3.1.:

Očuvanje

prirodne baštine, zaštita

okoliša, OIE i

energetska

CILJ 2. RAZVOJ ODRŽIVOG I KONKURENTNOG GOSPODARSTVA

Mjera 2.3.: Razvoj održive

poljoprivrede

Mjera 2.2.: Razvoj i unapređenje

poduzetništvaMjera 2.1.: Razvoj održivog turizma

55

Page 93: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

91 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 4.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu 8 dana od dana donošenja te se objavljuju u Službenim novinama Općine Medulin.

KLASA: 021-05/18-01/0011 URBROJ: 2168/02-04/1-18-25

Medulin, 06. Studenog 2018.

Općinsko vijeće Općine Medulin

Predsjednik Marko Zlatić

Page 94: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 92 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Na temelju članka 13. Statuta Općine Medulin ( Službene novine Općine Medulin br. 2/13) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 17. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

I.

Usvaja se informacija o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Medulin za 2017. god. Državnog ureda za reviziju, Klasa: 041-01/18-02/9, Ur.broj: 613-20-18-7 od 04. rujna 2018. godine

II.

Ovaj zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Općine Medulin.

Klasa: 021-05/18-01/0011 Urbroj: 2168/02-04/1-18-26 Medulin, 06. studenog 2018.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MEDULIN PREDSJEDNIK

Marko Zlatić

Page 95: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

93 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Na temelju čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17), i odredbe članka 13. Statuta Općine Medulin ("Službene novine Općine Medulin" br. 2/13, 20/18) Općinsko vijeće Općine Medulin na svojoj 17. sjednici održanoj dana 06. studenog 2018. godine donosi

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Medulin obuhvaća Odredbe za provođenje I grafički dio Prostornog plana uređenja Općine Medulin iz Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Medulin ( Službene novine 02/2007), Izmjene I dopune Odredbi za provođenje I grafičkih dijelova Prostornog plana uređenja Općine Medulin iz Odluke o donošenju izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin ( Službene novine 05/2011), te Ciljane Izmjene I dopune Odredbi za provođenje I grafičkih dijelova Prostornog plana uređenja Općine Medulin iz Odluke o donošenju Ciljanih Izmjena I dopuna Prostornog plana uređenja Općine Medulin (Službene novine 08/2016).

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje te grafičkog dijela Prostornog plana uređenja Općine Medulin sadržan je u Elaboratu broj P-PPUO-10/2018 izrađenog od Upravnog odjela za prostornog planiranja I zaštite okoliša Općine Medulin u listopadu 2018. Godine.

Pročišćeni tekst Odredbi za provođenje objavit će se u ‘’Službenim novinama Općine Medulin’’

Klasa: 021-05/18-01/0011 Urbroj: 2168/02-02/1-18-29 Medulin, 06. studenog 2018.

Općinsko vijeće Općine Medulin Predsjednik

Marko Zlatić

Page 96: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 94 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE MEDULIN ( ,,Službene novine’’ br. 2/07, 5/11, 8/16, 8/18 – pročišćeni tekst)

ODREDBE ZA PROVOĐENJE (pročišćeni tekst)

Članak 3.

(1)Prostorni plan uređenja Općine Medulin (u daljnjem tekstu: PPUO) donosi se za dugoročno razdoblje, s planskim predviđanjima do 2015. g., s time da se za određene elemente (prometni, energetski, telekomunikacijski i komunalni sustav) planiranje vrši za duže vremensko razdoblje, do 2020.g.

(2)Za prostorne potrebe, koje bi se mogle javiti nakon 2015. godine, a koje u vrijeme izrade ovog PPUO-a nisu bile detaljnije utvrđene, kao i prilikom izrade Izmjena i dopuna ovog PPUO-a, koristiti će se ovaj PPUO, u skladu s osnovnom namjenom prostora i predloženim mogućim rješenjima što ih PPUO sadrži.

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OBUHVATA

1. UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENA POVRŠINA NA PODRUČJU OBUHVATA PPUO-a

Članak 4.

(1)PPUO-om se utvrđuju osnove i uređivanje prostora u skladu s potrebama društvenog i gospodarskog razvoja Općine Medulin, a posebno:

• korištenje i namjena prostora • sustav naselja s razmještajem stanovništva i središnjim funkcijama u tim naseljima • građevine od važnosti za državu i županiju • uvjeti smještaja gospodarskih i društvenih djelatnosti • sustav infrastrukturnih koridora i građevina, te način njihovog povezivanja sa

sustavima susjednih područja • mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno-povijesnih cjelina • mjere unapređenja i zaštite posebno vrijednih dijelova okoliša • mjere unapređenja i zaštite čovjekove okoline

Članak 5.

(1)Načela za određivanje namjene površina određenih PPUO-om, koja određuju temeljno urbanističko-graditeljsko i prostorno krajobrazno uređenje te zaštitu prostora su:

• zaštita integralnih vrijednosti prostora te zaštita i unapređenje stanja okoliša • održivi razvoj i racionalno korištenje prostora • zaštita kulturnog i prirodnog nasljeđa • ravnomjerni gospodarski, društveni i kulturni razvoj prostora Države, uz njegovanje i

razvijanje regionalnih prostornih osobitosti

Page 97: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

95 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

• optimalno usklađenje interesa različitih korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru

• poštivanje pravila urbanističke, prostorno-planerske i krajobrazno-planerske struke • osiguranje boljih uvjeta života • načelo javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za

prostorno uređenje u skladu s ovim i drugim posebnim propisima• uspostavljanje sustava informacija o prostoru u svrhu planiranja, korištenja i zaštite

prostora.

Članak 6.

(1)Zaštićeno obalno područje (u daljnjem tekstu: ZOP) obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte i prikazan je u grafičkom dijelu PPUO-a na kartografskim prikazima u mj. 1:25.000 i na katastarskim prikazima u mjerilu 1:5000. U ZOP-u se planiranje i uređenje prostora temelji na osnovnim planskim smjernicama:

• očuvati prirodne, kulturne, povijesne i tradicijske vrijednosti obalnog i zaobalnog krajolika,

• osigurati primjenu mjera zaštite okoliša na kopnu i u moru, te osobito resursa pitke vode,

• planirati cjelovito uređenje i zaštitu na osnovi kriterija očuvanja prirodnih vrijednosti i cjelovitosti pojedinih morfoloških cjelina,

• sanirati vrijedna i ugrožena područja prirodne, kulturne i povijesne baštine, • osigurati slobodan pristup obali i prolaz uz obalu te javni interes u korištenju,

osobitog pomorskog dobra, • očuvati nenaseljene otoke i otočiće s prirodnim i kultiviranim krajolikom

prvenstveno u funkciji poljoprivrednih djelatnosti, rekreacijskog korištenja, organiziranog posjećivanja i istraživanja, bez planiranja građevinskih područja,

• očuvati prirodne plaže i šume, te poticati prirodnu obnovu šuma i drugu autohtonu vegetaciju,

• ograničiti gradnju u neizgrađenom dijelu postojećih građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja (izvan naselja) uz morsku obalu i ušća vodotoka osim za funkcije neposredno povezane uz more, morsku obalu i vodotoke,

• uvjetovati razvitak prometne i komunalne infrastrukture zaštitom i očuvanjem vrijednosti krajolika,

• planirati građevine stambene, poslovne i druge namjene tako da namjenom, položajem, veličinom i oblikovanjem poštuju zatečene prostorne vrijednosti i obilježja,

• sanirati postojeća napuštena eksploatacijska polja mineralnih sirovina i prvenstveno pejsažnom rekultivacijom i dijelom odlaganjem građevinskog otpada i prenamjenom u druge poslovne i javne i društvene namjene.

Članak 7.

(1)Uređivanje prostora unutar obuhvata PPUO-a kao što je gradnja građevina, uređivanje zemljišta te obavljanje drugih djelatnosti iznad, na ili ispod same površine zemlje, kao i na moru i morskome dnu, može se obavljati isključivo sukladno ovom PPUO-

Page 98: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 96 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

u, posebnim propisima, kao i na temelju odredbi planova užih područja koje nisu u suprotnosti s ovim PPUO-om.

Članak 8.

(1)Prostor unutar obuhvata PPUO-a namijenjen je za:

1. Površine građevinskih područja naselja i postojećih izdvojenih dijelova građevinskih područja naselja:

• građevinska područja naselja Medulin, Vintijan, Valbonaša, Pomer, Banjole, Pješčana uvala, Premantura i Vinkuran te postojeći izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja Cave Romane, Indije, Rupice, Kamik, Bumbište, Volme Šćuza, Ševe1, Ševe 2 te Zotta.

2. površine izdvojenih građevinskih područja za gospodarsku i sportsko-rekreacijsku namjenu:

• izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske proizvodne namjene: Medulin, Kamik, Pomer i Ševe • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske komunalno – servisne namjene Pećine – Campanož • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske poslovne namjene

Pomer• izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene: Stocca, Muća, Kašteja, Medulin-istok, Stupice, Glavica, Kanalić, Kaštanjež, Centinera, Porto Paltana Volme, Volme Jug, zabavni centar Campanož, marina Pomer, turistički punktovi Volme, Kunfin i Pomer • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske namjene za marikulturu

Medulin • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sporta i rekreacije jahački centar

Medulin • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sporta i rekreacije letjelište

Campanož • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sporta i rekreacije sportske namjene Premantura • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja mjesnog groblja Premantura

3. površine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i građevina: • zone pomorskog prometa • zona kopnenog dijela ribarske luke Banjole izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ribarska luka Banjole – kopneni dio • izdvojeno građevinsko područje izvan naselja sportska luka Vinkuran – kopneni dio • površine lučkog područja i luka sa plovnm putevima • prometni koridori cesta • koridori i građevine telekomunikacijske infrastrukture • koridori i građevine energetskog sustava • koridori i građevine sustava vodoopskrbe i odvodnje

4. ostale površine izvan građevinskih područja: • poljoprivredne površine (osobito vrijedno obradivo tlo, vrijedno obradivo tlo, ostalo obradivo tlo, ostalo poljoprivredno tlo) • šumske površine ( šume posebne namjene) • područja opće rekreacije • morske zone za maritimnu rekreaciju i marikulturu• područje sporta i rekreacije - plaže

Page 99: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

97 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

• zone posebne namjene Monte Kope i Kamenjak • zone rekreativno-zabavne namjene Cave romane i Pećine

(2)Namjene iz stavka 1. točaka 1., 2. i 4. . prikazane su na kartografskom prikazu 1. i 4. grafičkog dijela PPUO-a u mj. 1:25.000 i na katastarskim prikazima u mjerilu 1:5000, a iz točke 3. u odgovarajućim kartografskim prikazima 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. grafičkog dijela PPUO-a, sva u mj. 1:25.000, kao i u poglavlju 3. Tekstualnog obrazloženja PPUO-a.

Članak 9.

(1)Osnovnu namjenu ima prostor čije je korištenje podređeno jednoj funkciji.

(2)To su poljodjelske površine, šumske površine, rekreacijski pojas mora, područje

pomorskih plovnih puteva, površine luka javnog prometa i luka posebne namjene, koridori i građevine namijenjene prometu, telekomunikacijama, vodoopskrbi i odvodnji, energetici te površine mjesnih groblja.

(3)Pretežita namjena utvrđena je kod prostora gdje jedna od funkcija prevladava

prostornim obuhvatom i iznosi više od 51% površine određene zone; to su građevinska

područja naselja i stambeno turističkih naselja (stanovanje i središnje funkcije naselja

javne i društvene djelatnosti), građevinska područja ugostiteljsko turisticke namjene i

turistickih punktova (turizam i ugostiteljstvo), građevinska područja gospodarske

proizvodne, poslovne (proizvodno servisni i obrtnički pogoni) i komunalno servisne

namjene, te zone rekreacije (građevine i uređeno zemljište u funkciji sporta i rekreacije),

marikulture i zona groblja.

(4)U prostorima prevladavajuće namjene mogu se razvijati i druge namjene osim prevladavajuće ako kao takve neće umanjiti mogućnost razvoja novih ili uvjete rada postojećih građevina prevladavajuće namjene, sukladno drugim odredbama ovog PPUO-a.

(5)Granice građevinskih područja utvrđene su u grafičkom dijelu PPUO-a na kartografskim prilozima 4.a-f. na katastarskim planovima u mj. 1:5.000 na način koji je sukladan Odredbama Prostornog plana Istarske županije (SN Istarske županije br. 2/02, 1/05, 4/05, 14/05 – prociščeni tekst, 10/08 i 7/10, 16/11 I 13/12 - Izmjene i dopune, u daljnjem tekstu: PPIŽ).

(6)Unutar granica građevinskih područja utvrđena su i područja izgrađenog i neizgrađenog dijela građevinskog područja te zbijenih dijelova naselja.

(7)Izgrađeni dio građevinskog područja su izgrađene i uređene građevne čestice i

druge površine privedene različitoj namjeni a neizgrađeni dio predstavlja područje na kojem nema izgrađenih građevnih čestica.

Page 100: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 98 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(8)Unutar neizgrađenog dijela građevinskog područja ovim se Planom određuje neizgrađeni -uređeni i neizgrađeni - neuređeni dio građevinskog područja. Neizgrađeni - neuređeni dio građevinskog područja je dio građevinskog područja na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura.

(9)Pod zbijenim dijelom naselja, prema ovim odredbama, podrazumijeva se jezgra

naselja čija je granica prikazana u grafičkom dijelu ovog PPUO-a na kartografskim prilozima 4.a-f. na katastarskim planovima u mj. 1:5.000.

(10)Uređeno građevinsko zemljište je dio građevinskog područja u skladu s

prostornim planom opremljeno za građenje.

(11)Ovim se planom utvrđuju područja s posebnim uvjetima gradnje:

Područje s posebnim uvjetima gradnje Volme -Paltana i Područje s posebnim uvjetima gradnje Pošesi (područja izgrađena sukladno planovima užeg područja koji su stavljeni izvan snage: DPU Pošesi SN Općine Medulin br.4/98 i 5/00 i DPU „Volme-Paltana“ SN Općine Medulin br. 5/96 i 4/03). Obuhvat predmetnih područja prikazan je u grafičkom dijelu ovog Plana na listu br. 3.3, 4f i 4d.

Page 101: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

99 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. Građevine od važnosti za Državu i županiju

Članak 10.

(1)Na području obuhvata PPUO-a planiraju se slijedeće građevine od važnosti za Državu i županiju:

2.1.1.Građevine od važnosti za Državu 1. Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

a) Pomorske građevine: b) luke posebne namjene: -marina Pomer (postojeća),

2. Vodne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama: a) Građevine sustava odvodnje otpadnih voda s više od 25.000 ES: - Sustav Medulin - Ližnjan (novi)

3. Građevine i kompleksi za potrebe obrane: - Monte Kope - OUP- pričuvna RP, Kamenjak - vojni poligon - povremeni

4. Građevine elektroničke pokretne komunikacije - samostojeći antenski stupovi

2.1.2.Građevine od važnosti za Županiju 1. Građevine društvenih djelatnosti:

- Svi polivalentni sportsko rekreacijski kompleksi površine veće od 2 ha2. Pomorske građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:

- luke otvorene za javni promet (postojeće): • lokalne: Banjole, Runke, Polje (Premantura), Medulin, - luke posebne namjene: - luke nautičkog turizma – marina: Banjole – Paltana, Medulin – Puntica,. - sidrište: Vinkuranska uvala - ribarske luke: Medulin, Banjole - sportske luke: Pješčana uvala (postojeća), Vinkuran (postojeća), Portić - Banjole (postojeća), Pod lion - Banjole (postojeća), Mušoga - Banjole (nova), Pod lokvom - Premantura (nova), Kanalić Banjole, Pomer (postojeća), Medulin - Siga (postojeća),

3. Cestovne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama: - županijske ceste: - Valtura - obilaznica Šišan - obilaznica Ližnjan/Medulin - Pula (postojeća i djelomično nova) – ŽC 5133 i 5119 - Mukalba - Pomer - Banjole (postojeća i djelomično nova) – ŽC 5135 i 5119 - Premantura - Pula (postojeća i djelomično nova) – ŽC 5136 - Pomer - Šikići - Monte Šerpo - Šijana (nova) - Pula - Pješčana uvala (postojeća) – ŽC 5178

4. Građevine zračnog prometa s pripadajučim objektima, uređajima i instalacijama: - letilište - sportska zračna luka Medulin - Campanož (postojeća)

5. Građevine sustava odvodnje s pripadajučim objektima, uređajima i instalacijama: - svi sustavi odvodnje s pripadajućim objektima, mrežama i instalacijama koji nisu od državnog značaja, a koji se rasprostiru na području dvije ili više jedinica lokalne samouprave, ili osiguravaju odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda za više od 2.000 ES.

6. Elektroenergetske građevine s pripadajučim objektima, uređajima i instalacijama: - transformacijska stanica Medulin 110/20 kV (nova)

Page 102: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 100 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- distribucijski dalekovod 110 kVDolinka - Medulin (novi)

2.2. Građevinska područja naselja

Članak 11.

(1)Na području obuhvata PPUO-a Medulin nalazi se 8 statističkih naselja (Medulin, Pomer, Vintijan, Valbonaša, Banjole, Pješčana uvala, Premantura i Vinkuran) te postojeći izdvojeni dijelovi građevinskih područja naselja Cave Romane, Indije, Rupice, Kamik, Bumbište, Volme Šćuza, Ševe1 i Ševe 2 te Zotta.

(2)Područje Općine Medulin obuhvaća u cijelosti katastarske općine Pomer i Premantura, te dijelove katastarskih općina Pula i Medulin.

(3)Ukupni planirani broj stalnih i povremenih stanovnika po naseljima za 2015. godinu prikazan je u tablici 1. ovog članka te iznosi 16 200 stanovnika od čega 10 400 stalnih, te 5 800 povremena stanovnika.

TABLICA 1 - BROJ STANOVNIKA PO NASELJIMA NASELJE BR. STALNIH

STAN. 2001. BR. POVREMENIH STAN. 2001.

BR. STALNIH STAN. 2005. (REGISTAR STANOVNIKA)

PLANIRANI BR. STALNIH STAN. 2015.

UKUPNI BR. STAN. 2015.

MEDULIN* 2538 2274 3230 5514 7788

POMER* 394 294 439 550 844

VINTIJAN* 133 30 154 180 210 VALBONAŠA*

53 0 54 80 80

BANJOLE* 945 882 1134 1350 2232

PJEŠČANA UVALA

600 867 703 820 1687

PREMANTURA 838 1227 971 1100 2327 VINKURAN* 506 216 777 850 1066 UKUPNO 6007 5790 7462 10444 16234

*- više od od 50 % postojećih građevina koriste se za stalno stanovanje osoba koje imaju prebivalište u tom naselju

(4)Povremenim stanovnicima, u smislu odredbi ovog PPUO-a, smatraju se vlasnici građevina (stambenih jedinica) na području obuhvata ovog PPUO-a, a koji nemaju prebivalište na području Općine Medulin, već takve građevine koriste za odmor i za turističku djelatnost (smještaj turista), a koje su utvrđene popisom stanovništva 2001.god te nije planirano njihovo daljnje povećanje.

(5)U skladu s popisom stanovništva iz 2001. god. i ažurnim podacima o broju stalnih stanovnika 2005. godine u građevinskim područjima naselja Medulin, Pomer, Vintijan, Valbonaša, Banjole, i Vinkuran se više od 50 % građevina koristi za stalno stanovanje osoba koje imaju prebivalište u tim naseljima.

Page 103: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

101 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 12.

(1)Naselje Medulin u konurbaciji s naseljem Ližnjan (sjedište susjedne Općine Ližnjan), predstavlja središnje naselje II. ranga prema PPIŽ , unutar kojeg će se stvarati uvjeti za prostorni razvoj središnjih funkcija naselja i društvenih djelatnosti (uprave, predškolskog odgoja, osnovnog školstva, zdravstva, kulture i informatičke djelatnosti te sporta i rekreacije stanovništva) i stanovanja.

(2)Naselja Pomer, Vintijan i Valbonaša prema značaju u sustavu središnjih naselja prema odredbama PPIŽ svrstavaju se u ostala naselja i namijenjena su stanovanju kao prevladavajućoj funkciji naselja.

(3)Naselja Banjole, Pješčana uvala, Vinkuran, Premantura svrstavaju se prema PPIŽ u stambeno turistička naselja te u funkcionalnom korištenju prostora imaju izražen visok postotak objekata u funkciji turizma unutar postojeće strukture naselja, ili se taj izraženi visoki postotak odnosi na građevine mješovite stambene, turističke ili ugostiteljske namjene.

(4)Maksimalni broj kreveta u stambeno turističkim naseljima utvrđen je u članku 87. odredbi ovog PPUO-a.

(5)U građevinskim područjima naselja će se uz stambene, graditi i javne društvene, gospodarske, poslovne, prometne i infrastrukturne građevine, građevine za smještaj vozila i parkirališni prostori, sportsko rekreacijske građevine te groblja uz uvjet zaštite i unapređenja vrijednosti prostora, očuvanja ekološke ravnoteže naselja, cjelokupnog područja Općine u skladu sa odredbama ovog PPUO-a.

(6)Stambenom građevinom, prema ovim odredbama, smatra se građevina koja je u cjelini ili većim dijelom (više od 51%) namijenjena stanovanju.

(7)Stambene građevine dijele se na obiteljske i višestambene građevine.

(8)Obiteljskom stambenom građevinom smatra se građevina sa maksimalno tri stambene jedinice, a višestambenom građevinom smatra se građevina koja ima četiri do najviše šest stambenih ili drugih jedinica namijenjenih obavljanju poslovnih djelatnosti.

(9)Pomoćnom građevinom, prema ovim odredbama, smatra se građevina za smještaj vozila - garaža,konoba, ljetna kuhinja, spremište, drvarnica i slična građevina koja ne predstavlja uređenje okućnice, a koja se gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji osnovne građevine neke druge namjene.

(10)Pomoćnom građevinom smatra se i građevina u funkciji poljoprivredne i stočarske djelatnosti kada se gradi na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji građevine osnovne namjene.

(11)Pomoćnom građevinom smatra se i cisterna za vodu, spremnik goriva, septička jama i slična građevina koje se prema odredbama posebnih propisa može graditi bez akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole.

(12)U sjevernom dijelu k.č. 4497/2 k.o. Pula u sklopu građevinskog područja naselja Vinkuran dozvoljava se isključivo gradnja pomoćne građevine max površine 20 m2.

Page 104: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 102 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(13)Zone sporta unutar građevinskih područja naselja određene ovim PPUO-om na lokacijama Vinkuran, Pomer i Premantura, namjenjene su uređenju otvorenih sportskih igrališta, svlačionica, gradnji manjih ugostiteljskih građevina te instalacija, naprava i uređaja za sport i rekreaciju.

(14)Unutar tih zona moguća je graditi i komunalne građevine, ali isključivo u svrhu opskrbe rekreacijskih građevina.

(15)Pod takvim komunalnim građevinama podrazumijevati će se vodospreme, crpne stanice, rezervoari, trafostanice i sl.

(16)Ugostiteljske građevine koje će se graditi u ovom području moraju odgovarati uvjetima posebnih propisa.

Članak 13.

(1)Pojedinačne građevine i zahvati proizvodne namjene (pretežito industrijske i pretežito zanatske) ne mogu se graditi u planiranim građevinskim područjima naselja, osim ako se to omogući prostornim planovima užih područja.

(2)Iznimno, postojeće građevine proizvodne namjene (pretežito industrijske i pretežito zanatske) mogu se zadržati u naseljima, u okviru planiranih građevinskih područja naselja, uz mogućnost njihove rekonstrukcije, ukoliko prostornim planom užeg područja nije planirano njihovo uklanjanje.

Članak 14.

(1)U građevinskim područjima naselja Banjole i Premantura određuju se zone za ugostiteljsko turističku namjenu – u max veličini 20 % građevinskog područja tog naselja u skladu s tablicom 5. članka 87. odredbi ovog PPUO-a.

(2)U sklopu građevinskih područja naselja u zonama mješovite namjene koje se mogu planiratiprostornim planovima užeg područja, kapacitet pojedinačne smještajne građevine (hotel, pansion, prenoćište i sl.) iznosi do 80 kreveta.

(3)Za građevinsko područje naselja Premantura u predjelu Runke koje je namjenjeno ugostiteljsko turističkoj namjeni unutar građevinskog područja naselja, na površinama koje su definirane sljedećim k.č. 186/2, 917/2 i 917/17 k.o. Premantura i na kojima se prema postojećem stanju nalazi autokamp «Runke», u prostornim planovima užeg područja utvrdit će se isključivo namjena kamp-autokamp.

Članak 15.

(1)U ZOP-u, u građevinskim područjima naselja Pješčana uvala i Premantura u kojima se manje od 50 % postojećih građevina koristi za stalno stanovanje osoba koje imaju prebivalište u tom naselju u pojasu do 70 m od obalne crte, ne može se planirati niti se može graditi nova pojedinačna ili više građevina osim građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova, pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene, građevina koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (brodogradilišta, luke i sl.) te uređenje javnih površina.

Page 105: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

103 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 16.

(1)U građevinskim područjima naselja unutar ZOP-a mogućnost gradnje pomoćnih poljoprivrednih građevina kao što su staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci, pčelinjaci i sl.utvrditi će se odgovarajućim općinskim propisom.

(2)U građevinskim područjima naselja ne mogu se realizirati zahvati gospodarske namjene – djelatnost deponiranja kamp prikolica, drugih objekata i naprava za smještaj u kampu ili druge kamp opreme, već se takvi zahvati mogu locirati isključivo unutar građevinskih područja gospodarske - proizvodna namjene.

Članak 17.

(1)Uvjeti za postavljanje manjih montažnih građevina (tipiziranih kioska) i drugih montažnih naprava (nadstrešnice uz autobusna stajališta, konstrukcije za oglašavanje, spomenika i sl.) određuju se odgovarajućim općinskim propisom.

(2)Takve građevine i naprave moraju biti izvedene od trajnih i kvalitetnih materijala, a njihovo oblikovanje mora biti usklađeno s ambijentom u kojem će se postaviti.

2.2.1.Uvjeti građenja i uređivanja prostora u građevinskim područjima naselja

Članak 18.

(1)Odredbama članaka 19-62. ovog PPUO-a utvrđuju se uvjeti gradnje za građevine koje se grade u građevinskim područjima naselja i postojećim izdvojenim dijelovima građevinskog područja naselja te se primjenjuju za izdavanje akata kojima se odobrava građenje u skladu sa člankom 153. ovih odredbi kao i kod izrade prostornih planova užeg područja čija obaveza izrade je propisana u točki 9.1. ovih odredbi.

(2)Odredbama članaka 19-62. ovog PPUO-a utvrđuju se i uvjeti gradnje za građevine koje se grade u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke, proizvodne i poslovne namjene dok se uvjeti smještaja ovih građevina utvrđuju u točki 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti.

2.2.1.1. Opći uvjeti građenja i uređivanja građevnih čestica

Članak 19.

(1)Pod interpolacijom, prema ovim odredbama, smatra se gradnja: - građevine koji su s dvjema ili trima stranama vezane uz susjedne postojeće građevine - građevine koje su samo jednom stranom vezane uz susjedne postojeće građevine.

(2)Postojećom građevinom smatra se građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji s njom izjednačena.

(3)Pod pojmom ugrađene i poluugrađene građevine, prema ovim odredbama smatra se gradnja: - građevina koje su dvjema ili trima stranama vezane uz susjedne postojeće i planirane građevine – ugrađene građevine

Page 106: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 104 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- građevine koji su samo jednom stranom vezane uz susjedne postojeće i planirane građevine – polugrađene građevine.

(4)Pod građevinom iz prethodnog stavka smatra se i više građevina ili složena građevina (prema odredbama posebnog propisa), funkcionalno i tehnološki povezane u cjelinu za određenu namjenu, s izuzetkom stambenih građevina.

(5)Na jednoj građevnoj čestici mogu se uz osnovnu građevinu graditi i pomoćne građevine, sukladno odredbama ovog PPUO-a.

2.2.1.2. Oblik i veličina građevnih čestica

Članak 20.

(1)Oblik i veličina građevne čestice određuje se uzimajući u obzir namjenu i vrstu građevina čija se izgradnja na toj građevnoj čestici planira, javnu prometnu ili površinu u vlasništvu vlasnika građevnih čestica kojom se osigurava pristup do građevnih čestica, susjedne građevne čestice, konfiguraciju i druge karakteristike zemljišta, katastarsko i zemljišno knjižno stanje zemljišta, posebne uvjete građenja i druge elemente od značaja za određivanje oblika građevne čestice.

Članak 21.

(1)Veličina građevne čestice utvrđuje se u okviru minimalnih i maksimalnih veličina određenih ovim odredbama.

(2)Oblik i veličina građevne čestice moraju biti takvi da zadovoljavaju osnovne standarde urbanističke prakse u pogledu mogućnosti smještaja građevina i priključenja na prometnice i infrastrukturu, te očuvanja morfologije i tipologije već izgrađenih dijelova građevinskih područja.

(3)Minimalna širina građevne čestice na građevnom pravcu određuje se: - za slobodnostojeće građevine – 15 m - za poluugrađene građevine – 10 m - za ugrađene građevine – 6 m

(4)Izuzetno, odstupanja od ovih normi koje se odnose na minimalnu širinu građevne čestice na građevnom pravcu mogu biti u izgrađenim dijelovima građevinskih područja i u zbijenim dijelovima naselja.

Članak 22.

(1)Kod stambenih građevina koje se grade u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja maksimalna veličina građevne čestice iznosi 2 000 m2, a minimalna se određuje na slijedeći način:

- kod obiteljskih građevina: - za slobodnostojeće građevine - min 400 m2

Page 107: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

105 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- za poluugrađene građevine - min 320 m2 - za ugrađene građevine - min 240 m2

- kod višestambenih građevina: - min 800 m2

(2)Višestambene građevine mogu se graditi isključivo kao slobodnostojeće i poluugrađene.

(3)Izuzetno, u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja, minimalna veličina građevne čestice za gradnju obiteljskih građevina može biti i manja ali ne manje od 300 m2, a kod interpolacija unutar zbijenih dijelova naselja, veličina građevne čestice za gradnju obiteljskih građevina iznosi minimalno kao i veličina katastarske čestice ukolikoje ista manja od 300 m2.

Članak 23.

(1)Kod gospodarskih proizvodnih, servisno - proizvodnih i prerađivačkih građevina, te skladišnih građevina i većih građevina za trgovinu na veliko i malo (trgovačkih centara bruto površine veće od 1000 m2), koje se grade u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 500 m2.

(2)U izgrađenim i zbijenim dijelovima građevinskog područja, min veličina građevne čestice može biti i manja ali ne manje od 300 m2.

Članak 24.

(1)Kod parkirališnih i garažnih građevina za smještaj više od dvaju vozila na zasebnim građevnim česticama (parkirališne i garažne kuće), veličina građevne čestice iznosi minimalno 150 m2, a maksimalno 10 000 m2 u građevinskim područjima naselja.

Članak 25.

(1)Kod građevina javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske,školske, kulturne, vjerske i slične građevine), gospodarske poslovne - zabavne, trgovačke,uslužne, ugostiteljske (osim građevina turističke djelatnosti koje pružaju uslugu smještaja gostiju), i ostalih građevina poslovne namjene, te sportsko rekreacijskih građevina koje se grade u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 500 m2.

(2)U izgrađenim dijelovima građevinskog područja, min veličina građevne čestice za gradnju građevina javne i društvene namjene može biti i manja ali ne manje od 300 m2 dok unutar zbijenih dijelova naselja, veličina građevne čestice iznosi minimalno kao i veličina katastarske čestice ukoliko je ista manja od 300 m2, ali ne manje od 150 m2.

Članak 26.

(1)Kod građevina gospodarske – ugostiteljsko turističke namjene - turističkih naselja koje se mogu graditi u izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko turističke namjene te koju čini više samostalnih građevina sa smještajnim jedinicama i drugim građevinama za

Page 108: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 106 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

prateće sadržaje prema odredbama posebnih propisa (recepcija, smještaj gostiju, prehrana i drugi sadržaji) koje su povezane u funkcionalnu i poslovnu cjelinu veličina građevne čestice iznosi minimalno 1000 m2.

Članak 27.

(1)Kod pojedinačnih građevina i zahvata ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa koje se grade u građevinskim područjima naselja, veličina građevne čestice iznosi minimalno 900 m2.

(2)U izgrađenim i zbijenim dijelovima građevinskog područja naselja, min veličina građevne čestice za gradnju građevina iz stavka 1. ovog članka može biti i manja ali ne manje od 500 m2.

(3)Izuzetno u neizgrađenim dijelovima izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene unutar područja s posebnim uvjetima gradnje Pošesi i Volme Paltana (područja izgrađena sukladno planovima užeg područja koji su vrijedili na predmetnom području: DPU Pošesi SN Općine Medulin br.5/2000 i 4/98 i DPU „Volme-Paltana“ SN Općine Medulin br.4/2003 i 5/96) minimalna veličina građevne čestice za gradnju građevina iz stavka 1. ovog članka iznosi za Volme Paltana 600 m2, a za Pošese 120 m2.

(4)Kod pojedinačnih građevina i zahvata ugostiteljsko turističke namjene smještajnog tipa hoteli koje se grade u neizgrađenim dijelovima izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene,veličina građevne čestice iznosi minimalno 900 m2.

Članak 28.

(1)Kod autokampova veličina građevne čestice iznosi minimalno 2000 m2, a maksimalna 15000 m2.

2.2.1.3. Veličina i površina građevine

Članak 29.

(1)Veličina i površina građevine koja se gradi na građevnooj čestici definirani su elementima:

a. izgrađenosti građevne čestice b. površine gradivog dijela građevne čestice c. visinom i brojem etaža građevine d. građevnom linijom

a. Izgrađenost građevne čestice

Page 109: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

107 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 30.

(1)Izgrađenost građevne čestice utvrđuje se koeficijentom izgrađenosti građevne čestice (kig) te koeficijentom iskoristivosti (k-is) prema odredbama posebnog propisa.

(2)Koeficijent Izgrađenosti građevne čestice, prema ovim odredbama, je odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice. Zemljište pod građevinom koja se obračunava u izgrađenost građevne čestice je vertikalna projekcijasvih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova građevine osim balkona, na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže.

(3)Iz proračuna koeficijenta izgrađenosti građevne čestice izuzimaju se parkirališta, pomoćne građevine utvrđene odredbama posebnog propisa, manipulacijske površine, prilazi građevinama, rampe, instalacijska i revizijska okna i spremnici, izgradnja koja predstavlja uređenje okućnice (građevne čestice) - popločenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase, koji su svi manje od 1 m iznad konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu, p otporni zidovi i nasipi prema konfiguraciji terena.

(4)Odredbe iz prethodnog stava primjenjuju se i kod izrade prostornih planova užih područja na području obuhvata ovog PPUO-a.

(5)Kod stambenih građevina koeficijent izgrađenosti (k-ig) može iznositi najviše: za slobodnostojeće građevine: - za građevne čestice površine 400 - 800m2: 0,30 - za građevne čestice površine veće od 800 - 1200m2: 0,25 - za građevne čestice površine veće od 1200m2: 0.20 - za poluugrađene građevine: - za građevne čestice površine 320 - 500m2: 0,45 - za građevne čestice površine veće od 500-1000m2: 0,40 - za građevne čestice površine veće od 1000 m2: 0,35 - ugrađene građevine: - za građevne čestice površine 240 - 300m2: 0,50 - za građevne čestice površine veće od 300 - 500m2: 0,45 - za građevne čestice površine veće od 500m2: 0,35 dok najmanja površina zemljišta pod građevinom iznosi 70 m2 bruto površine, izuzetno 20 m2 u zbijenim dijelovima naselja.

(6)Izuzetno, kod gradnje u izgrađenim dijelovima građevinskog područja na građevnim česticama manjim od 300 m2 k-ig može iznositi 0,5 , a kod interpolacija u zbijenim dijelovima naselja, na građevnim česticama manjim od 240 m2, k-ig može iznositi i 0,8.

Članak 31.

(1)Kod gospodarsko proizvodnih, servisno - proizvodnih i prerađivačkih građevina, te skladišnih građevina i većih građevina za trgovinu na veliko i malo (trgovačkih centara bruto površine većih od 1000 m2) k-ig može biti 0.5, ali ne manji od 0.15.

Page 110: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 108 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina namjene iz stavka 1. ovog članka u zbijenim dijelovima naselja na građevnim česticama manjim od 240 m2, k-ig može iznositi i 0,8.

Članak 32.

(1)Kod građevina javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske,školske, kulturne, vjerske i slične građevine), gospodarske poslovne - zabavne, trgovačke,uslužne, ugostiteljske (osim građevina turističke djelatnosti koje pružaju uslugu smještaja gostiju) i ostalih građevina poslovne namjene, te sportsko rekreacijskih građevina, k-ig se može biti 0.5, ali ne manje od 0,1.

(2)Izuzetno, kod interpolacija ugrađenih građevina namjene iz stavka 1. ovog članka u zbijenim dijelovima naselja na građevnim česticama manjim od 240 m2, k-ig može iznositi i 0,8.

(3)Kod autokampova se k-ig može biti 0,15 ali ne manje od 0,05 i, pri čemu se površine za kampiranje ne računaju kao gradivi dio građevne čestice.

(4)K-ig građevina ugostiteljsko turističke namjene u građevinskim područjima naselja i izdvojenim građevinskim područjima ugostiteljsko-turističke namjene unutar ZOP-a ne može iznositi više od 0,3.

(5)Unutar ZOP-a K-ig građevina sportsko rekreacijske namjene u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ne može iznositi više od 0,3.

Članak 33.

(1)Iskoristivost građevne čestice (iskazuje se kao: kis-koeficijent iskoristivosti) prema ovim odredbama je odnos građevinske (brutto) površine zgrade i površine građevne čestice.

(2)Građevinska (bruto) površina zgrade je zbroj površina mjerenih u razini podova svih dijelova građevine (Po, S, Pr, K, Pk) uključivo površine osnovne i pomoćnih zgrada, lođe, balkone i terase, određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

(3)Izgrađenost građevne čestice određena prema odredbama članaka 30. - 32. ovih odredbi ne može biti veća od površine gradivog dijela građevne čestice.

(4)Koeficijent iskoristivosti (k-is) za građevine ugostiteljsko turističke namjene u građevinskim područjima naselja i izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene unutar ZOP-a ne može iznositi više od 0,8.

(5)Koeficijent iskoristivosti (k-is) za građevine sportsko rekreacijske namjene u izdvojenim građevinskim područjima unutar ZOP-a ne može iznositi više od 0,8.

b. površina gradivog dijela građevne čestice

Page 111: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

109 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 34.

(1)Površina gradivog dijela građevne čestice određuje se ovisno o obliku i veličini građevne čestice, o namjeni građevine, o tipu izgradnje i položaju građevina na susjednim građevnim česticama.

(2)Pod gradivim dijelom građevne čestice, prema ovim odredbama,smatra se dio građevne čestice unutar kojeg se moraju smjestiti ortogonalne projekcije svih izgradnji na građevnoj čestici.

(3)U gradivi dio građevne čestice ne mora se smjestiti izgradnja kojoj se temeljem posebnog propisa može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje i/ili lokacijske dozvole, uređenje okućnice (građevne čestice) - kao što su nenatkrivene terase, cisterne i sabirne jame, svi manje od 1 m iznad konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu, dijelovi građevine kao što su vijenci, oluci, erte i slični elementi istaknuti do 50 cm izvan ravnine pročelja građevine, te i drugi zahvati omogućeni ovim odredbama.

Članak 35.

(1)Gradivi dio građevne čestice za gradnju slobodnostojeće građevine visokogradnje određuje se tako da je s jedne strane određena građevnim pravcem, a na drugim stranama udaljena od granice građevne čestice min 3 m za građevine s dvije, odnosno min 4 m za građevine s tri nadzemne etaže.

(2)Izuzetno,se udaljenost gradivog dijela građevne čestice može odrediti na udaljenosti većoj i manjoj od 4 m ukoliko za to postoje opravdani razlozi (namjena, tip izgradnje, interpolacija, zaštitni pojas infrastrukture, zaštita okoliša i sl., te odredbe posebnih propisa), te ukoliko je to određeno prostornim planom užeg područja.

(3)Kod poluugrađenih i ugrađenih građevina, površina gradivog dijela građevne čestice može se podudarati s granicom građevne čestice, dotičući se susjednih poluugrađenih ili ugrađenih građevina, a obavezno kada je širina građevne čestice manja od 12 m (za poluugrađene) odnosno 8 m (za ugrađene).

(4)Gradivi dio građevne čestice može se odrediti i na udaljenosti većoj od dozvoljene ovim odredbama, a obavezno ako građevina prelazi visinu od 10 m, pri čemu udaljenost mora iznositi najmanje polovicu visine građevine.

(5)Gradivi dio građevne čestice za gradnju interpolirane građevine visokogradnje može se odrediti na granici susjedne čestice ukoliko je susjedna čestica javna, parkovna (zazelenjena), odnosno prometna površina, te se prema toj čestici mogu izvoditi otvori.

(6)Ukoliko susjedna čestica nije javna prema toj čestici se ne mogu izvoditi otvori.

(7)Gradivi dio prve odnosno posljednje građevne čestice kod ugrađenih građevina (nizovi) i poluugrađenih (dvojnih) građevina određuje se sukladno stavku 2. ovog članka.

Page 112: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 110 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(8)Iznimno stavku 4. ovog članka gradivi dio prve odnosno posljednje građevne čestice kod ugrađenih građevina – nizova može se odrediti na granici građevne čestice ukoliko je to omogućeno prostornim planom užeg područja.

c. visina i broj etaža građevina

Članak 36.

(1)Visina građevine i broj etaža određuju se tako da se ne naruše uvjeti boravka na susjednim građevnim česticama (privatnost, osunčanost i sl.).

(2)Najviša dozvoljena visina građevine i najveći broj etaža određuju se u odnosu na namjenu i druge specifičnosti građevine, imajući u vidu postojeću i planiranu okolnu izgradnju.

(3)Visina građevine mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.

(4)Pod konačno uređenim terenom u smislu ovih odredbi ne smatra se ulazna rampa za garažu locirana na najmanjoj udaljenosti između građevine i javno prometne površine,a čija širina ne iznosi više od 3,5 m kao ni posebno uređen vanjski pristup podrumu čija širina ne iznosi više od 1.5 m.

(5)Iznad maksimalne visine može se izvoditi krovna konstrukcija maksimalne visine od 3,2 m mjereno od vijenca građevine do sljemena krovišta, računajući i strojarnice dizala, postolja za klimatizacijske i slične uređaje, te ograde na krovovima nagiba krovnih ploha manjih od 5% koje mogu biti maksimalne visine do 1,2 m iznad vijenca građevine.

Članak 36a.

(1)Sve građevine na području obuhvata ovog PPUO-a, mogu imati najviše tri nadzemne etaže, te jednu ili više podzemnih etaža.

(2)Nadzemnom etažom građevine smatra se etaža kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno uređenog i zaravnanog terena naposredno uz građevinu veća od 1,0 metra kao i sve ostale etaže iznad nje.

(3)Nadzemne etaže sukladno posebnom propisu mogu biti; - suteren (S) - prizemlje (P) - kat (K) - potkrovlje(Pk)

(4)Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena, Prizemlje (P) je dio građevine čiji se

Page 113: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

111 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

(5)Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.

(6)Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

(7)Potkrovljem se, u smislu ovih odredbi, smatra svaka nadzemna etaža nadozida visine do 1,2 m koja ima siguran pristup i/ili jednu ili više prostorija uređenih za stanovanje ili poslovnu namjenu.

(8)Iznimno st. 2 ove toćke nadzemnom etažom, smatra se i dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je preko 50 % svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, ako je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu jednaka ili veća od 1m.

(9)Sukladno posebnom propisu, podzemna etaža može biti: - podrum (Po)

(10)Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,odnosno suterena.

(11)Iznimno od stavka 10. ovog članka, poluukopanom etažom smatra se i dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja,suterena ili nadzemne etaže i ukopan je preko 50 % svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, ako je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu manja od 1m.

Članak 37.

(1)Maksimalna visina građevina stambene, gospodarske, poslovne, proizvodne, zabavne, trgovačke i uslužne namjene iznosi 10,00 m.

(2)Maksimalna visina građevina javne i društvene namjene (upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, kulturne, vjerske i slične građevine), iznosi 12,00 m.

(3)Izuzetno se u zoni gospoodarske proizvodne namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja dozvoljava izgradnja građevina koje mogu biti i više od 10,0 m, ukoliko tehnološki uvjeti rada uvjetuju veću visinu građevine, što se utvrđuje prostornim planom užeg područja.

(4)Izuzetno se u zoni gospoodarske poslovne namjene u izdvojenom građevinskom području izvan naselja prostornim planom užeg područja može dozvoliti izgradnja građevina koje mogu biti visine i do 15,0 m.

(5)Maksimalna visina građevina gospodarske ugostiteljsko turističke namjene (smještajne građevine iz skupine hoteli osim aparthoteli, turistički apartmani i turističko naselje) te građevina sportsko rekreacijske namjene iznosi 12,00m ukoliko se ove građevine

Page 114: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 112 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

grade u izdvojenim zonama izvan građevinskih područja naselja. Ukoliko se ove građevine grade u sklopu građevinskih područja naselja, njihova maksimalna visina iznosi 10,00 m.

Članak 38.

(1)Pomoćne građevine koje se grade na građevnoj čestici osnovne namjene mogu imati maksimalno jednu nadzemnu etažu bez mogućnosti podrumske etaže, maksimalnu visinu do sljemena 4,00 m, te maksimalnu tlocrtnu površinu do 36 m2 (uključujući vijence i sve moguće ostale istake).

Članak 39.

(1)Za postavljanje privremenih građevina za vremenski ograničene potrebe (javne manifestacije, sajmovi, izložbe ili sl.) neprekinutog trajanja do 15 dana, odnosno tijekom godine do ukupno 60 dana, ne primjenjuju se odredbe ovog PPUO-a glede visine takvih privremenih građevina, već se primjenjuju odredbe posebnog propisa Općine Medulin.

(2)Takve građevine i naprave moraju biti izvedene od trajnih i kvalitetnih materijala, a njihovo oblikovanje mora biti usklađeno s ambijentom u kojem će se postaviti.

Članak 40.-briše se Članak 41.- briše se

d. građevna linija

Članak 42.

(1)Građevni pravac određuje se na udaljenosti od minimalno 5 do maksimalno 15 m od regulacione linije.

(2)Građevni pravac kod izgradnje pojedinih građevina može se odrediti i na udaljenosti većoj od 15 m od regulacione linije u slijedećim slučajevima:- ukoliko građevna čestica za izgradnju pojedinačne građevine ima takav oblik da se tlocrt građevine ne može razviti na udaljenosti manjoj od 15 m od regulacione linije, - ukoliko nepogodna konfiguracija tla ne omogućava izgradnju na udaljenosti manjoj od 15 m od regulacione linije, - ukoliko se građevina gradi u okružju postojećih ili planiranih građevina bilo koje namjene, a kojima je udaljenost građevnog pravca veća od 15 m od regulacione linije, - kod rekonstrukcije postojećih građevina, - kod izgradnje uz javnu cestu, drugu javnu prometnu površinu i infrastrukturu drugih vrsta prometa za koje se prema posebnim propisima uvjetuju posebna rastojanja građevinske od regulacione linije. - ukoliko je to određeno prostornim planom užeg područja.

(3)Građevni pravac kod izgradnje pojedinih građevina može se odrediti i na udaljenosti manjoj od 5 m od regulacione linije u slijedećim slučajevima: - kod interpolacije građevine u izgrađenom dijelu građevinskog područja - kod rekonstrukcije postojećih građevina - kod ugrađenih i poluugrađenih građevina, građevni pravac se određuje na udaljenosti

Page 115: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

113 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

minimalno 3 m, a maksimalno 15 m udaljenosti od regulacione linije, s time da razlika udaljenosti između građevinskih pravaca dvaju susjednih građevina u nizu ne može biti veća od 3 metra. - ukoliko je to određeno prostornim planom užeg područja

(4)Za slobodnostojeće građevine koje se mogu graditi u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja za koji postoji obaveza izrade prostornog plana užeg područja određuje se građevni pravac na minimalno 5 m od regulacione linije.

Članak 43.

(5)Kod interpolacija građevina u izgrađenim ili zbijenim dijelovima naselja se građevni pravac određuje tako da se podudara sa građevnim pravcima susjednih građevina.

(6)Građevni pravac se određuje tako da je jednak građevnom pravcu jednog od susjednih građevina ili se određuje na prostoru između tih dviju građevnih pravaca susjednih građevina.

Članak 44.

(1)Prostornim planom užeg područja može se odrediti jedan ili više građevnih pravaca.

(2)Više građevnih pravaca moguće je odrediti za jednu građevinu ukoliko to zahtjeva

poseban položaj građevine u odnosu na okolni prostor poput kutne dispozicije građevine u uličnom redu, blokovske izgradnje, interpolacije i slično. Iz tih razloga moguće je odrediti i posebne građevne pravce za pojedine dijelove građevine sa različitim visinama izgradnje.

(3)Više građevnih pravaca moguće je odrediti u slučaju složenih građevina koje se sastoje od više građevina funkcionalno i tehnološki povezanih u jednu cjelinu za određenu namjenu.

Članak 45.

(1)Izvan građevnog pravca mogu biti izgrađeni balkoni i ulazne nadstrešnice bez potpornih konstrukcija van građevnog pravca, strehe krovova, vijenci, oluci i slični arhitektonski elementi i istaci na fasadi, sve u okviru građevne čestice.

(2)Iznimno, kod interpolacija u izgrađenim I zbijenim dijelovima naselja, kod kojih se građevni pravac susjednih građevina podudara sa regulacionom linijom, vijenci, oluci, strehe krovova mogu se graditi i izvan regulacione linije ali ne više od 0,5 m.

(3)Pored navedenog, izvan regulacione linije mogu se postavljati naprave za isticanje reklame tvrtki, zaštite od sunca, vitrine, rasvjetna tijela i slični elementi urbane opreme, ali na način da ne ometa odvijanje prometa.

(4)Uz pješačke prometnice isti elementi mogu biti istaknuti s obje strane prometnice do granice kojom se osigurava nesmetan prolaz interventnih i dostavnih vozila, ako se time ne ugrožava sigurnost prometa.

2.2.1.4. Uvjeti za oblikovanje građevina

Page 116: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 114 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 46.

(1)Krovišta građevina mogu biti kosa – dvovodna ili razvijena u više kosih krovnih ploha, ravna(s nagibom do 5%) ili kombinirana.

(2)U pravilu, krovišta građevina unutar zbijenih dijelova naselja moraju imati pokrov od kanalica ili sličnog materijala, te nagib krovnih ploha mora biti između 18 i 24 stupnja s nagibom dijela krovnih ploha prema građevnoj liniji.

(3)Izuzetno se dozvoljava izvedba ravnog krova, terasa, krovnih prozora sa zasebnim dijelom krovišta, solarnih ćelija i sl., kada se prostor krovišta koristi kao etaža (potkrovlje) ukoliko u užem okolišu već postoje građevine sličnog oblikovanja.

(4)U kumulativnu površinu iz prethodnog stava računaju se i strojarnice liftova, te slične strojarske instalacije (rashladni tornjevi, klimatizacijska tehnika i sl.).

(5)Za osvjetljivanje potkrovlja dozvoljena je ugradnja krovnih prozora koji se postavljaju u razini krovne plohe (kosi krovni prozori).

(6)Sljeme krovnih prozora ukoliko se isti izvode ne smije biti više od sljemena krova na kojem se prozor izvodi.

Članak 47.

(1)Kod ostalih građevina vrstu krova, nagib i vrstu pokrova treba određuju se ovisno o specifičnostima građevine i okolnog ambijenta, primjenjujući propise za nagibe krovnih ploha ovisno o vrsti pokrova.

Članak 48.

(1)Pri građenju građevina mora se maksimalno poštivati postojeće elemente urbane strukture naselja (tipologiju i proporcije građevina), koristeći pri tome tradicionalne materijale.

(2)Otvori na građevini ne smiju se izvoditi na udaljenosti manjoj od 3 metra prema granici susjedne građevne čestice kod građevina s dvije, odnosno 4 metra kod građevina s tri nadzemne etaže, osim u slučaju kada je susjedna građevna čestica javna,parkovna(zazelenjena) odnosno prometna površina te se prema njoj mogu izvoditi otvori i na granici građevne čestice.

(3)Moguća je primjena elemenata za zaštitu od sunca, kao što su škure, grilje, brisoleji, pergole i tipske sklopive tende, kao i natkrivanje ulaza u smislu vjetrobrana.

(4)U cilju korištenja dopunskih izvora energije (sunčeve energije) moguća je izvedba konstruktivnih zahvata u svrhu korištenja pasivnih sustava za iskorištavanje sunčeve energije, sve u okviru površine gradivog dijela parcele.

(5)Reklame, natpisi, izlozi i vitrine, koji se postavljaju, moraju biti prilagođeni objektu odnosno prostoru u pogledu oblikovanja, obujma, materijala i boje.

Page 117: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

115 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

2.2.1.5. Uvjeti za uređenje građevne čestice

Članak 49.

(1)Uvjeti za uređenje građevne čestice definirani su slijedećim elementima: a. uvjetima za hortikulturno uređenje građevne čestice b. uvjetima za smještaj vozila na građevnoj čestici c. uvjetima za izgradnju ograda i pomoćnih građevina

a. uvjeti za hortikulturno uređenje građevne čestice

Članak 50.

(1)Građevne čestice stambene i ugostiteljsko turističke, a i ostalih namjena moraju se hortikulturno urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo uz primjenu prvenstveno autohtonih flornih vrsta.

(2)Za građevne čestice stambene i ugostiteljsko turističke namjene određuje se obaveza min dijela građevne čestice koji se mora hortikulturno urediti: - slobodnostojeće građevine: - min 40 % građevne čestice - poluugrađene građevine: - min 20 % građevne čestice - ugrađene građevine: - min 10 % građevne čestice

(3)Izuzetak od ove odredbe predstavljaju građevne čestice u zbijenim dijelovima naselja manje od 240 m2 na kojima se ne propisuje obaveza horikulturnog uređenja.

(4)Građevne gospodarske proizvodne i poslovne namjene moraju se hortikulturno urediti u min 20 % dijelu građevne čestice.

(5)Unutar ZOP-a u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene najmanje 40% površine svake građevne čestice mora biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.

(6)Građevine koje se grade kao ugrađene ili poluugrađene moraju uz susjedni zid imati izveden protupožarni zid minimalne otpornosti dva sata. Ukoliko se izvodi krovna konstrukcija, protupožarni zid mora presjecati čitavo krovište.

b.uvjeti za smještaj vozila na građevnoj čestici

Članak 51.

(1)Smještaj vozila za građevine stambene i drugih namjena koje imaju neposredni kolni pristup s javno prometne površine, rješavaju se unutar građevne čestice.

(2)Smještaj vozila unutar građevne čestice rješava unutar osnovne građevine, u zasebnoj garaži, pod nadstrešnicom ili parkiranjem na otvorenom prostoru u okviru građevne čestice.

(3)Za građevnu česticu se minimalni broj, odnosno minimalna površina parkirnih mjesta (2,5 x 5,0 m) za osobna vozila kod stambenih građevina, stambenih građevina u

Page 118: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 116 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

kojima se obavlja i poslovna djelatnost, poslovnihi ostalih građevina na zasebnim građevinskim parcelama određuju:

TABLICA 2. – MINIMALNI BROJ PARKIRNIH MJESTA(PM) NA GRAĀEVNOJ ČESTICI

NAMJENA/DJELATNOST/SADRŽAJ

PARKIRNA MJESTA

1. STAMBENA GRAĐEVINA 1 PM do 60m2 netto površine stambene jedinice 2 PM preko 60m2 netto površine stambene jedinice

2. UREDI, ZDRAVSTVO, TRGOVINA

1 PM na 60m2 netto površine

3. VELETRGOVINA, PROIZVODNJA, ZANATSTVO I SL

1 PM na 100m2 netto površine

4. UGOSTITELJSKO TURISTIČKE SMJEŠTAJNE GRAĐEVINE

1 PM po smještajnoj jedinici

5. UGOSTITELJSTVO, OSIM RESTORANA, ZDRAVLJAKA SLASTIČARNICE I SL.

1 parkirno mjesto na 10 m2 razvijene građevinske (brutto) površine objekta

6. RESTORAN, ZDRAVLJAK, SLASTIČARNICA I SL.

1 parkirno mjesto na 4 sjedeća mjesta

7.GRAĐEVINE KULTURNIH DJELATNOSTI

1 PM na 7 sjedećih mjesta

8. SPORTSKE DVORANE, STADIONI, SPORTSKI TERENI I SL.

1 PM na 8 gledalaca odnosno korisnika

9. DJEČJI VRTIĆI 1 PM na 10 djece 10. ŠKOLE 1 PM po učionici 11. VJERSKE GRAĀEVINE 1 PM na 8 sjedala 12. TRGOVAČKI CENTRI (površine veće od 1500 m2)

1PM na 60 m2 netto površine prodajnog prostora

Članak 52.

(1)Kod građevne čestice za izgradnju građevine stambene ili mješovite u izgrađenim i zbijenim dijelovima naselja gdje su oblik i veličina građevne čestice takvi da se ne može riješiti smještaj vozila unutar građevne čestice sukladno članku 51. odredbi ovog PPUO-a ili se radi o građevnoj čestici bez kolnog ulaza, tada se smještaj vozila rješava na posebnim građevnim česticama parkirališne namjene u skladu sa prostornim planom užeg područja i Odlukom o mirujućem prometu Općine Medulin.

(2)Ukoliko se na određenoj građevnoj čestici planira djelatnost za koju nije moguće osigurati parkiranje u sklopu građevne čestice u skladu sa tabelarnim prikazom iz članka 51., a nije moguće niti osigurati prostor na posebnoj parkirališnoj površini, na toj građevnoj čestici ne može se predvidjeti djelatnost, odnosno izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija ili promjena namjene građevine.

Page 119: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

117 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

c. uvjeti za izgradnju ograda i pomoćnih građevina

Članak 53.

(1)Građevna čestica može biti ograđena, osim ako se, zbog specifičnosti lokacije odnosno namjeravanog zahvata u prostoru, lokacijskom dozvolom ili prostornim planom užeg područja ne odredi drugačije.

(2)U slučaju kada se dio dvorišta građevne čestice poslovne građevine ili stambene građevine koristi za obavljanje poslovne djelatnosti (skladištenje na otvorenom, manipulativni prostor i slično) uz susjedne građevinske parcele mora biti izgrađena puna ograda minimalne visine od 1,5 metara, a prema regulacionoj liniji može biti neograđena.

Članak 54.

(1)Visina ogradnog zida može iznositi maksimalno 1,5 metara, osim u slučaju kada se ograda izvodi uz kombinaciju niskog punog zida (max 1,0 m visine) i transparentne ograde, kada takva ograda može imati visinu do 2 metra.

(2)Kod građevnih čestica sa razlikom u visini terena preko 0,5 metara, ograda može na pojedinim dijelovima terena, ako se ista podudara s potpornim zidom, biti viša od 2 metra.

(3)Visina ograde kod građevina drugih namjena osim stambene može biti i veća od visine iz stavka 1. i 2. ovog članka ukoliko je to potrebno iz sigurnosnih razloga (igralište, škola, vrtić).

(4)Visina ograde mjeri se od kote konačno uređenog terena i to: - kod ograde na regulacionoj liniji od terena uz ogradu izvan građevne čestice, - kod drugih ograda (prema susjednim parcelama) od terena uz ogradu unutar građevne čestice.

(5)Kod interpolacija u zbijenim dijelovima naselja ili uz pojedinačna kulturna dobra lokacijskom dozvolom ili prostornim planom užeg područja može se odrediti točna visina, kao i vrsta i oblik ograde.

(6)Ograda svojim položajem, visinom i oblikovanjem ne smije ugroziti prometnu preglednost kolne površine, te time utjecati na sigurnost prometa.

Članak 55.

(1)Kod ostalih građevina ograde se određuju uz uvažavanje specifičnosti građevine i okolne izgradnje, kao i uobičajenih pravila struke.

Članak 56.

(1)Pomoćne građevine mogu se graditi: - unutar gradivog dijela građevne čestice određenog za gradnju osnovne građevine, kao sastavni dio osnovne građevine ili kao zasebna građevina,

Page 120: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 118 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- unutar pojasa uz regulacijski pravac i među sa susjednim građevnim česticama, dubine najviše 7m računajući od regulacijskog pravca, izvan širine gradivog dijela građevne čestice, tako da otvaranjem ulaznih vrata ne ulaze u slobodni profil javne prometne površine uz regulacijski pravac, - unutar pojasa uz granicu susjednih građevnih čestica nasuprot regulacijskom pravcu, dubine najviše 7m, duž čitave te granice.

(2)Pomoćne građevine mogu imati maksimalno jednu nadzemnu etažu i maksim. visinu 4 m.

(3)Na građevnoj čestici namijenjenoj gradnji stambenih građevina iz stavka 1. ovog članka mogu se graditi najviše 2 garaže, odnosno nadstrešnice, pri čemu njihova zbirna ukupna bruto razvijena površina ne smije premašiti 50m2.

(4)Pomoćne građevine se mogu graditi samo u okviru najveće dozvoljene izgrađenosti i iskoristivosti građevne čestice.

(5)U građevinskim područjima naselja pomoćne građevine u kojima se drže životinje mogu se graditi sukladno općinskom aktu o komunalnom redu.

2.2.1.6. Uvjeti za priključenje građevne čestice na javnu prometnu površinu

Članak 57.

(1)Neposredni pristup jedne građevne čestice osigurava se pristupnom prometnicom – javnom ili privatnom prometnom površinom minimalne širine 3 m na način da udaljenost građevne čestice od prometnice višeg reda na koju se spaja pristupna prometnica mjereno po pristupnoj prometnici nije veća od 30 m.

(2)Neposredni pristup građevnim česticama iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti i pod drugačijim uvjetima ukoliko je osigurana vizualna preglednost i usklađenost sa odredbama posebnih propisa.

(3)Uzdužni nagib pristupne prometnice ili rampe ne smije biti preko 8 %.

(4)Slobodna visina pristupne prometnice iznosi minimalno 4,5 m. Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povećati širinu i slobodnu visinu u skladu sa propisima.

Članak 58.

(1)Neposredni pristup dviju do šest građevnih čestica osigurava se pristupnom prometnicom – javnom ili privatnom prometnicom minimalne širine 5,5 m sa okretištem na kraju, ako udaljenost najdalje građevne čestice od prometnice na koju se spaja pristupna prometnica mjerena po pristupnoj prometnici nije veća od 150 m.

(2)Uzdužni nagib pristupne prometnice ne smije biti preko 8%.

(3)Izuzetno, širina postojećih i planiranih prometnih površina može biti i manja, ali ne manja od 4,5 m, odnosno prometnica može biti i duža od 150 m, u skladu sa posebnim propisima, u izgrađenom dijelu građevinskog područja u kojem zbog postojećih građevina koje se ne predviđaju za uklanjanje nije moguće postići propisanu min širinu i max dužinu.

Page 121: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

119 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(4)Uzdužni nagib pristupne prometnice ili rampe ne smije biti preko 8 %.

(5)Slobodna visina pristupne prometnice iznosi minimalno 4,5 m.

(6)Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povećati širinu i slobodnu visinu u skladu sa propisima.

Članak 59.

(1)Neposredni pristup do građevnih čestica koje se nalaze na udaljenosti preko 150 m mjereno po pristupnoj prometnici od prometnice na koju se spaja pristupna prometnica kao i za sve ostale građevne čestice u građevinskim područjima ne može biti užeg slobodnog profila prometnice od one koja sadržava minimum dvije minimalne kolne trake od 2,75 m i minimalno jedan pješački trak od 1,5 m, uz prometne trake. Izuzetno, u izgrađenom dijelu građevinskog područja u kojem zbog postojećih građevina koje se ne predviđaju za uklanjanje nije moguće postići propisanu širinu, širina postojećih i planiranih prometnih površina može biti i manja.

(2)Uzdužni nagib pristupne prometnice ili rampe ne smije biti preko 8 %.

(3)Slobodna visina pristupne prometnice i drugih nerazvrstanih prometnica unutar građevinskih područja iznosi 4,5 m.

(4)Ako je pristupna prometnica u krivini potrebno je povećati širinu i slobodnu visinu u skladu sa propisima.

Članak 60.

(1)Građevna čestica, namjenjena gradnji građevine, ne može imati neposredni kolni prilaz s javne državne, županijske niti lokalne ceste.

(2)Kod građevnih čestica koje se nalaze uz postojeće ili planirane javne prometnice iz stavka 1. ovog članka koje prolaze kroz ili uz građevinska područja naselja, kolni prilaz građevnoj čestici nije omogućen neposredno s tih prometnica.

(3)Kod građevnih čestica koje se nalaze uz postojeće ili planirane javne prometnice u kategoriji sabirnih prometnica određene prostornim planom užeg područja ili aktom kojim se dozvoljava gradnja, kolni prilaz građevnoj čestici nije omogućen neposredno s tih prometnica.

(4)Iznimno, kolni prilaz građevnoj čestici sa lokalne ceste moguć je ukoliko navedena prometnica ima karakter postojeće stambene ulice u naselju.

Članak 60a.

(1)U izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja, gdje je postojeći kolni prilaz građevnoj čestici s mreže javnih prometnica određen prije donošenja ovog Plana neposredno s prometnice višeg reda iz članka 60. ovih odredbi, postoji mogućnost isključivo rekonstrukcije postojeće građevine izgrađene na toj građevnoj čestici.

Page 122: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 120 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Prilikom izrade prostornog plana užeg područja odnosno izdavanja akta kojim se dozvoljava gradnja za rekonstrukciju postojeće građevine odredit će se kolni prilaz s drugih prometnica, ako postojeće prostorne mogućnosti i funkcije postojeće građevine to omogućavaju.

(3)Ako, pak, ne postoje prostorne mogućnosti ili funkcije postojeće građevine to ne omogućavaju, kolni prilaz građevnoj čestici odredit će se neposredno s prometnice višeg reda, ali pod uvjetom da vozilo nesmetano i bez zaustavljanja priđe građevnoj čestici.

(4)Pri tome zaustavna površina uz građevnu česticu ne smije biti kraća od 6m.

(5)Iznimno, zaustavna površina iz stavka 1. ove točke može biti i manje dužine, ali isključivo ako ne postoje prostorne mogućnosti, odnosno ako je postojeća građevina na građevnoj čestici tako locirana da se ne može ostvariti potrebna dužina.

Članak 61.

(1)Kod građevnih čestica uz križanje nerazvrstanih prometnica nižeg reda važnosti (stambene ulice i sl.), kolni ulaz se dozvoljava uz granicu građevnih čestica koja je udaljenija od križanja.

(2)Kod građevnih čestica uz križanje prometnica kolni ulaz mora biti udaljen od početka križanja ulica najmanje 5 metara, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, s izuzetkom kod rekonstrukcije postojećih građevina kod kojih se regulaciona i građevna linija podudaraju, gdje kolni ulaz može biti zadržan na istome mjestu na kojem se nalazi.

Članak 62.

(1)Uvjeti priključenja građevina na ostalu infrastrukturnu mrežu dati su odgovoarajućim odredbama točke 5. ovog PPUO-a.

2.3. Izgrađene strukture van naselja

Članak 63.

(1)Izvan građevinskih područja naselja, izgradnje je moguća u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske (proizvodne, komunalno servisne, ugostiteljsko turističke, marikulture), sportsko rekreacijske namjene, građevinskog područja groblja Premantura te izvan građevinskih područja u skladu s posebnim propisima.

2.3.1. Uvjeti građenja i uređivanja prostora van građevinskih područja

Članak 64.

(1)U skladu s odredbama i grafičkim dijelom ovog PPUO-a, kartografskim prikazom 1. u mjerilu 1: 25 000, odredbama PPIŽ te posebnih propisa, izvan građevinskih područja moguće je uređenje i gradnja u sklopu: - poljoprivrednih površina - šumskih površina

Page 123: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

121 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- područja rekreacije - morskih zona za maritimnu rekreaciju i marikulturu - zona posebne namjene Monte Kope i Kamenjak - površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i građevina - zonama rekreativno-zabavne namjene Cave romane i rekreativne namjene Pećine.

(2)Uvjeti uređenja i gradnje za površine iz stavka 1. ovog članka dani su u odredbama članaka 65 – 80. ovog PPUO-a, dok su uvjeti gradnje i uređenja za prometne i ostale infrastrukturne sustave dani su u točki 5. odredbi ovog PPUO-a.

2.3.1.1. Izgradnja na poljoprivrednom zemljištu

Članak 65.

(1)Polazeći od činjenice da najveći dio područja Općine Medulin zauzima poljoprivredno zemljište i da se razvoju poljoprivrede pridaje izuzetan značaj u privrednom razvoju Općine, područja predviđena ovim PPUO-om kao poljoprivredne površine neće se smjeti koristiti u druge svrhe, osim u slučajevima predviđenim ovim odredbama.

(2)Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje ovim PPUO-om mijenjaju namjenu, moraju biti usklađene sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

(3)Uvjeti formiranja zemljišnih kompleksa gospodarskih i stambeno-gospodarskih građevina van građevinskog područja utvrđeni su odredbama članaka 65-73. ovog PPUO-a, PPIŽ-a i posebnih propisa.

Članak 66.

(1)U ZOP-u se na pojedinačnim česticama poljodjeljskog zemljišta mogu graditi pojedinačne gospodarske građevine za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.), za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s veličinom parcele najmanje 3 ha.

(1)Građevine iz stavka 1. ovog članka mogu imati maksimalno 1 nadzemnu etažu, maksimalne visine 4,0 m ukupne površine 200 m2 i moraju biti udaljene najmanje 300 m od obalne crte.

Članak 67.

(1)Izvan ZOP-a na pojedinačnim česticama poljodjeljskog zemljišta mogu se graditi pojedinačne gospodarske građevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kako slijedi:

TABLICA 3. – MOGUĆNOST GRADNJE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU IZVAN ZOP-a KATEGORIJA VRSTA POLJOPRIVREDNE MIN POVRŠINA

Page 124: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 122 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

GRAĐEVINE POLJ. KOMPLEKSA

OSOBITO VRIJEDNO OBRADIVO TLO Staklenici i plastenici

20.000m2

Farme za uzgoj stoke 100.000 m2

Vinogradarsko – vinarski i slični pogoni

100.000 m2

VRIJEDNO OBRADIVO TLO

Staklenici i plastenici 10 000 m2

Farme za uzgoj stoke 50 000 m2

Peradarske farme 20 000 m2

Vinogradarsko – vinarski i slični pogoni

OSTALO OBRADIVO TLO

Staklenici i plastenici 5.000 m2

Peradarske farme

Farme za uzgoj stoke 10.000 m2

Vinogradarsko – vinarski i slični pogoni

(2)Na površinama iz stavka 1. ovog članka koje se nalaze u obalnom području sukladno PPIŽ, ne postoji mogućnost izgradnje stambeno – gospodarskih građevina za vlastite potrebe i turizma na seoskim gospodarstvima i malih gospodarskih građevina.

(3)Osobito vrijedno obradivo tlo i vrijedno obradivo tlo ne može se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim kada nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta, kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koje se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, te pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo zapoljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/2013).

(4)Poljoprivredni kompleks može činiti jedna ili više katastarskih čestica koje predstavljaju prostornu cjelinu.

(5)Položaj gospodarske građevine određuje se na katastarskoj čestici tako da se sačuva prikladnost preostalog dijela katastarske čestice za poljoprivrednu obradu i da se zahvati poljoprivredno zemljište što manjeg boniteta.

(6)Poljoprivredne građevine iz stavka 1. ovog članka, osim staklenika i plastenika, mogu u okviru maksimalno dozvoljene tlocrtne površine građevine ili kompleksa građevina imati uz osnovnu namjenu i jednu ili više drugih gospodarskih namjena.

(7)Poljoprivredne građevine iz stavka 1. ovog članka mogu imati maksimalnu površinu: - 10 000 m 2 - za staklenike i plastenike

(8)Poljoprivredne građevine iz stavka 1. ovog članka mogu imati samo jednu nadzemnu i jednu podzemnu etažu.

- područja rekreacije - morskih zona za maritimnu rekreaciju i marikulturu - zona posebne namjene Monte Kope i Kamenjak - površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava i građevina - zonama rekreativno-zabavne namjene Cave romane i rekreativne namjene Pećine.

(2)Uvjeti uređenja i gradnje za površine iz stavka 1. ovog članka dani su u odredbama članaka 65 – 80. ovog PPUO-a, dok su uvjeti gradnje i uređenja za prometne i ostale infrastrukturne sustave dani su u točki 5. odredbi ovog PPUO-a.

2.3.1.1. Izgradnja na poljoprivrednom zemljištu

Članak 65.

(1)Polazeći od činjenice da najveći dio područja Općine Medulin zauzima poljoprivredno zemljište i da se razvoju poljoprivrede pridaje izuzetan značaj u privrednom razvoju Općine, područja predviđena ovim PPUO-om kao poljoprivredne površine neće se smjeti koristiti u druge svrhe, osim u slučajevima predviđenim ovim odredbama.

(2)Sve površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje ovim PPUO-om mijenjaju namjenu, moraju biti usklađene sa Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH.

(3)Uvjeti formiranja zemljišnih kompleksa gospodarskih i stambeno-gospodarskih građevina van građevinskog područja utvrđeni su odredbama članaka 65-73. ovog PPUO-a, PPIŽ-a i posebnih propisa.

Članak 66.

(1)U ZOP-u se na pojedinačnim česticama poljodjeljskog zemljišta mogu graditi pojedinačne gospodarske građevine za vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.), za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s veličinom parcele najmanje 3 ha.

(1)Građevine iz stavka 1. ovog članka mogu imati maksimalno 1 nadzemnu etažu, maksimalne visine 4,0 m ukupne površine 200 m2 i moraju biti udaljene najmanje 300 m od obalne crte.

Članak 67.

(1)Izvan ZOP-a na pojedinačnim česticama poljodjeljskog zemljišta mogu se graditi pojedinačne gospodarske građevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kako slijedi:

TABLICA 3. – MOGUĆNOST GRADNJE NA POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU IZVAN ZOP-a KATEGORIJA VRSTA POLJOPRIVREDNE MIN POVRŠINA

Page 125: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

123 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(9)Poljoprivredne građevine iz stavka 1. ovog članka mogu imati maksimalnu visinu od 4,0 m mjerenu od konačno uređenog terena na bilo kojem mjestu uz građevinu do vijenca građevine, osim posebnih tehnoloških građevina (silosa sa žitarice, silosa za krmnu hranu, nosivih elemenata vjetrovnih elektrana za vlastite potrebe, spremnika za vodu).

(10)Udaljenost gospodarskih građevina iz članka 67. za stočarsku proizvodnju od građevinskih područja, mora biti:

TABLICA 4. – UDALJENOST FARMI OD GRAĐEVINSKIH PODRUČJA GOVEDA i KONJI kom

OVCE I KOZE kom

UDALJENOST OD GRAĐEVINSKOG PODRUČJA /m/

do 10 do 50 50 10 do 20 50 do 100 100 više od 20 više od 100 200

(11)Građevine za uzgoj stoke moraju se izgrađivati od čvrstog materijala, tako da su zaštićene od atmosferskih utjecaja i da se u njima može održavati čistoća. Pod mora biti vodonepropusan i mora imati nepropusne kanale spojene s gnojištnom jamom.

(12)Udaljenost gnojiva i gnojišnih ili septičkih jama od spremnika vode ne smije biti manja od 15 metara. Položaj gnojišta ili septičkih jama mora biti na nižem dijelu terena u odnosu na spremnike vode.

(13)Gnojište mora biti izgrađeno od takvih materijala i na takav načina da je osigurana potpuna vodonepropusnost, a iznad površine zemljišta mora imati obzid visine minimalno 20 centimetara.

(14)Gospodarske zgrade ili naprave za spremanje sijena ili slame moraju biti udaljene od susjednih građevina najmanje 5 metara.

(15)Uvjeti za gradnju i uređenje vinogradarsko – vinarskih i sličnih pogona utvrdit će se u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Članak 68.

(1)Gospodarske građevine iz članka 66. i 67. odredbi ovog PPUO-a se mogu priključivati na infrastrukturne građevine (vodovodne, elektroenergetske i telekomunikacijske) ukoliko za to postoje uvjeti.

(2)Priključenje na odvodnju ovih građevina rješava se u skladu s odredbama članka 123. ovih odredbi.

Članak 69.

(1)Krovište gospodarskih građevina iz članaka 66. i 67. odredbi ovog PPUO-a mora se izvoditi u nagibu 5 – 24 %, ovisno o vrsti pokrova (rebraste limene ploče, staklo i ploče od staklene vune, razne vrste plastičnih ploča, šindra, kanalica).

Page 126: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 124 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 70.

(1)Gospodarske građevine iz članaka 66. i 67. odredbi ovog PPUO-a ne mogu se graditi od priručnih i otpadnih materijala.

(2)Vanjski zidovi gospodarskih građevina koji se grade od betona, blokova od betona, plinobetona, opeke i sličnih materijala moraju biti ožbukani.

Članak 71.

(1)Spremnici za vodu mogu biti izgrađeni bilo gdje u okviru građevne čestice ukoliko visina građevinskog dijela nije viša od jedan metar od najniže točke konačno uređenog terena neposredno uz tu građevinu.

(2)Spremnici za vodu moraju biti glatkih površina, nepropusnih za vodu, zatvorenih i

opremljenih tako da se može održavati sanitarna ispravnost vode, te udovoljavati i drugim sanitarno tehničkim i higijenskim uvjetima.

Članak 72. (1)Pčelinjaci se, prema odredbama ovog PPUO-a, ne mogu graditi kao građevine

trajnog karaktera, već mogu biti na pokretnim vozilima ili napravama, u skladu s posebnim propisima iz područja pčelarstva.

(2)Proizvodnja meda može se obavljati u građevinama ili prostorijama gospodarske namjene trajnog karaktera, sukladno odredbama ovog PPUO-a.

Članak 73.

(3)Odredbe članaka od 66. do 71. adekvatno se primjenjuju i kod rekonstrukcije postojećih gospodarskih građevina.

2.3.1.2. Građevine na šumskom zemljištu

Članak 74.

(1)Šumske površine na području obuhvata ovog PPUO-a, u skladu s PPIŽ-om klasificirane su kao šume posebne namjene.

(2)Područja šuma posebne namjene predviđaju se unutar obalnog područja sukladno PPIŽ-u, a temeljna im je namjena održanje ekoloških vrijednosti prostora, rakreativna namjena i oplemenjivanje krajobraza u kojima se mogu graditi građevine potrebne za gospodarenje šumom, te sve potrebne prometne građevine (pješačke staze, interventni putevi, i sl.) i građevine infrastrukture, u skladu s odredbama ovog PPUO-a.

(3)U dijelu šume posebne namjene – poluotok Vižula omogućava se u skladu sa posebnim propisima o šumama te posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela uređenje eko arheološkog parka.

Page 127: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

125 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(4)Šume, određene ovim PPUO-om, mogu se koristiti isključivo na način određen posebnim propisom u skladu s uvjetima koje propisuju Hrvatske šume.

Članak 75.-briše se

2.3.1.4. Zone rekreacije

Članak 76.

(1)Zone rekreacije određene ovim PPUO-om namjenjene su u rekreativne svrhe uz uređivanje putova, trim staza, klupa za sjedenje i boravak, informativnih tabli i putokaza, i sl.

(2)U zonama rekreacije uređivati će se i otvoreni tereni za rekreaciju, ali ne i građevine namijenjene sportu (sportska igrališta).

(3)Zone rekreacije na nenaseljenim otočićima s prirodnim i kultiviranim krajolikom koristiti će se prvenstveno u funkciji rekreacije, organiziranog posjećivanja i istraživanja, bez mogućnosti gradnje.

(4)Zona rekreacije i zabave Cave Romane planira se na području eksploatacijskog polja kamenoloma na lokaciji Cave romane koje se mora sanirati i prenamjeniti sukladno odredbama PPIŽ do 2010. godine.

(5)Sanaciju područja potrebno je provesti kao krajobrazno oplemenjivanje odnosno kao prenamjenu u funkciji rekreacije i zabave (muzej, kiparske radionice, koncerti, kazalište, i sl.) te je moguća je izgradnja u maksimalno 10 % površine zone.

(6)U svrhu kiparske radionice i muzeja dozvoljeno je vađenje kamena u ograničenoj količini za potrebe sanacije spomenika kulture (Arena, Sergejev slavoluk i dr.), te kiparske radionice i kiparske kolonije.

(7)Na lokaciji postojećeg kamenoloma Pećine predviđa se provođenje sanacije u smislu privođenja rekreativnoj namjeni.

(8)Sanaciju područja potrebno je provesti kao krajobrazno oplemenjivanje u skladu s projektom sanacije.

(9)Na područjima opće rekreacijske namjene koji se nalaze neposredno uz obalnu šetnicu utvrđene ovim Planom, moguće je postavljanje građevina koje se prema odredbama posebnih propisa mogu graditi baz akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole.

(10)Svi gore navedeni zahvati ne smiju bitno mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a posebno se isključuje mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina u svrhu izgradnje gore navedenih građevina.

2.3.1.5. Morske zone Članak 77.

(1)PPUO-om je određena namjena morskog akvatorija. More se prema namjeni razgraničava na zone:

Page 128: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 126 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

• pomorskog prometa s plovnim putevima (uvjeti za uređenje i izgradnju dati su u točki 5 ovih odredbi)

• zone maritimne rekreacije • zone za marikulturu • lučko područje

Zone maritimne rekreacije

Članak 78.

(1)Zone maritimne rekreacije protežu se u pojasu do 300m uz obalu, osim u morskim zonama pomorskog prometa.

(2)Shodno tome u ovom pojasu isključuje se mogućnost prometa određenih kategorija plovila u skladu s posebnim propisima.

(3)Plaže se mogu uređivati izvan građevinskog područja, u građevinskim područjima naselja, zonama sportsko rekreacijske namjene i izdvojenim zonama ugostiteljsko turističke namjene izvan naselja opisanim u članku 87. odredbi ovog PPUO-a u skladu s posebnim propisima o plažama.

(4)Uređena morska plaža unutar ili izvan naselja je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, većim dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(5)Na plažama koje se uređuju u zonama opće rekreacije izvan građevinskih područja dozvoljava se postavljanje privremenih pokretnih i montažnih sadržaja (garderobe, sanitarije, manji prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene) koji neće oštetiti niti jedan prirodni resurs i koji se, po završetku kupališne sezone, moraju ukloniti s plaže bez posljedica na okoliš.

(6)Položaj plaža u zonama opće rekreacije (planska oznaka R2) označen je u kartografskom prikazu 1. u mjerilu 1:25 000 na lokacijama: Selina - Pješčana uvala, Sportska lučica -Vinkuran, Kaštanjež, Rupe i Peškera– Banjole, Indije-Banjole, Portić –Banjole, Pod Lijon –Banjole, Mulo i Volme-Banjole, Šćuza - Pomer, Autokamp-Pomer, Muća-Pomer, Tašalera-Premantura, Munat –Premantura (plaža sa slijepe i slabovidne), Mukalba – Medulin, Kašteja – Medulin.

Zone u moru za marikulturu

Članak 79.

(1)U morskim zonama namjenjenim za marikulturu, na lokacijama određenim ovim PPUO-om, a prikazanim u grafičkom dijelu ovog PPUO-a, predviđeno je uređenje akvatorija za uzgajanje riba, školjaka i drugih morskih organizama, a isključuje se uzgoj plave ribe.

Page 129: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

127 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

2.3.1.6. Zone posebne namjene Članak 80.

(1)PPUO-om su određena područja od interesa za obranu Republike Hrvatske na lokacijama Monte Kope, Kamenjak, te sigurnosno područje zone posebne namjene vojnog strelišta Valdebek na području susjedne jedinice lokalne samouprave Grada Pule.

(2)Ove zone mogu se koristiti u skladu s posebnim propisima te je u njima omogućena gradnja, postavljanje postrojenja, instalacija, uređaja i sličnih zahvata potrebnih za nesmetano obavljanje osnovne funkcije.

(3)U ovim područjima ne mogu se graditi građevine drugih namjena osim građevina I sustava infrastrukture uz suglasnost Ministarstva Obrane Republike Hrvatske.

(4)Radi neometanog obavljanja osnovne funkcije PPUO-om se određuju zone korištenja i zaštite u skladu s posebnim propisima na načina kako je prikaza no u grafičkom dijelu ovog PPUO-a na kartografskom prikazu 3.2. u mj. 1:25 000:

- zone posebne namjene - odnosi se na zone Monte Kope i zonu Donji kamenjak. U zoni Donji Kamenjak nije moguća nikakva gradnja već je moguće povremeno i

privremeno korištenje u svrhu vojnih vježbi. U sklopu zone zaštićenog prirodnog područja u kategoriji značajni krajobraz Donji kamenjak(SN IŽ 5/96.) potrebno je poštivati odredbe članaka 133. i 135. ovog PPUO-a.

- zone zabrane gradnje – potpuna zabrana bilo kakve gradnje Izuzetno, moguće je odstupanje od ovih kriterija za zonu Monte Kope i TP Pomer uz

suglasnost Ministarstva obrane u slučajevima kad zaštitna zona obuhvaća postojeću izgradnju ili građevine u skladu s prostornom- planskom dokumentacijom koji ne nadmašuju visinu od P+1.

3. UVJETI SMJEŠTAJA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 81.

(1)Za izgradnju gospodarskih i sportsko rekreacijskih građevina na području obuhvata ovog PPUO-a, a kako je prikazano u grafičkom dijelu ovog PPUO-a kartografskog prikaza 1. u mj. 1: 25 000 te kartografskih prikaza 4a.-4f. na katastarskim planovima u mjerilu 1:5000 planirana su izdvojena građevinska područja izvan naselja :

- gospodarske proizvodne namjene - I2: Medulin, Kamik i Ševe - gospodarske poslovne namjene – K2 Valbonaša i Pomer - gospodarske komunalno – servisne namjene – K3 Pećine Campanož - gospodarske ugostiteljsko turističke namjene: Stocca, Muća, Kašteja, Medulin-istok, Stupice, Glavica, Kanalić, Kaštanjež, Centinera, Porto Paltana Volme,Volme Jug, zabavni centar Campanož, marina Pomer, turistički punktovi Volme, Kunfin i Pomer - gospodarske namjene za marikulturu – H Medulin - sporta i rekreacije - jahački centar Medulin – R3, sportsko letjelište Campanož – R6, sportska namjena Premantura – R1

Page 130: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 128 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Uvjeti smještaja u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske i sportsko rekreacijske namjene dati su odredbama članaka 82.- 95. ovog PPUO-a, dok su uvjeti gradnje na građevnim česticama gospodarske i spotsko rekreacijske namjene dati u točki 2.2.1. Uvjeti građenja i uređivanja prostora u građevinskim područjima naselja.

Tablica 5a. ISKAZ POVRŠINA IZDVOJENIH GRAĐEVINSKIH PODRUČJA IZVAN NASELJA

R.B. OPĆINA MEDULIN OZNAKA UKUPNO(ha)

1. GOSPODARSKA NAMJENA

1.1. POSLOVNA - PRETEŽITO TRGOVAČKA K2 7,24 - KOMUNALNO SERVISNA K3 1,39

1.2. PROIZVODNA (PRETEŽITO ZANATSKA) I2 31,74

1.3. MARIKULTURA H 0,612. SPORTSKO-REKREACIJSKA NAMJENA 2.1. SPORTSKA NAMJENA R1 0,562.2. JAHAČKI CENTAR R3 17,092.3. SPORTSKO LETILIŠTE R6 270,643. LUKE POSEBNE NAMJENE 3.1. RIBARSKA LUKA LR 0,743.2. SPORTSKA LUKA LS 0,504. GROBLJA 4.1. GROBLJA + 0,15

3.1.Zone gospodarske – proizvodne namjene

Članak 82.

(1)Koncentracija obrtničkih i proizvodno-servisnih kapaciteta usmjeravat će se u izdvojene zone gospodarske proizvodne namjene Medulin, Banjole – Kamik i Ševe planirane ovim PPUO-om.

(2)U građevinskim područjima gospodarske proizvodne namjene ne mogu se graditi građevine koje narušavaju vrijednosti okoliša, te pogoršavaju uvjete života i rada u susjednim zonama i lokacijama.

(3)U ovim građevinskim područjima mogu se graditi potrebni infrastrukturni sustavi i građevine te infrastrukturna mreža te uređivati reciklažna dvorišta i transfer stanice u skladu sa prostornim planom užeg područja.

Page 131: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

129 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(4)U građevinskim područjima gospodarske proizvodne namjene mogu se, na samostalnim građevnim česticama ili na građevnim česticama namjenjenim gradnji neke druge građevine, graditi i kolne, kolno-pješačke, servisne, pješačke i parkirališne površine, površine sportskorekreacijske namjene, te uređivati javne zelene površine, sukladno ovim odredbama, kao i postavljati urbana oprema.

(5)U ovim se zonama mogu graditi i građevine za smještaj vozila, kao i višeetažne garaže i parkirališni prostori.

Članak 82a.

(1)Koncentracija poslovne pretežito trgovačke namjene usmjeravat će se u izdvojenu zonu gospodarske poslovne namjene Valbonaša planiranu ovim PPUO-om.

(2)U građevinskom područu gospodarske poslovne namjene ne mogu se graditi građevine koje narušavaju vrijednosti okoliša, te pogoršavaju uvjete života i rada u susjednim zonama i lokacijama.

(3)U građevinskom području gospodarske poslovne namjene mogu se graditi potrebni infrastrukturni sustavi i građevine te infrastrukturna mreža, te na samostalnim građevnim česticama ili na građevnim česticama namjenjenim gradnji neke druge građevine, graditi i kolne, kolno-pješačke, servisne, pješačke i parkirališne površine,površine javne i društvene namjene, površine sportsko-rekreacijske namjene, te uređivati javne zelene površine, sukladno ovim odredbama, kao i postavljati urbana oprema.

(4)U ovim se zonama mogu graditi i građevine za smještaj vozila, kao i višeetažne garaže i parkirališni prostori.

3.2.Zone gospodarske – komunalno servisne namjene

Članak 83.

(1)Zona gospodarske komunalno servisne namjene Pećine Campanož namjenjena je gradnji građevina za udomljavanje napuštenih životinja i ostalih djelatnosti komunalno servisne namjene koje ne narušavaju vrijednosti okoliša, te pogoršavaju uvjete života i rada u susjednim zonama i lokacijama.

(2)Sklonište za napuštene životinje i higijenski servis mora udovoljavati odredbama posebnih propisa.

(3)U sklopu ove zone moguća je izgradnja građevine koja može imati maksimalno 1 etažu maksimalne visine 4,0 m te maksimalne površine 500 m2.

(4)U sklopu zone komunalno servisne namjene u dijelu zone izvan ZOP-a predviđa se dio za reciklažu građevinskog materijala.

3.3.Zone gospodarske ugostiteljsko turističke namjene

Page 132: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 130 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 84.

(1)Koncentracije turističke i ugostiteljske djelatnosti naročito će se razvijati u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene i turističkim punktovima određenim ovim PPUO-om, dok će se pojedinačne građevine gore navedenih djelatnosti izgrađivati i unutar građevinskih područja naselja i stambeno turističkih naselja u skladu s odredbama članka 12. i 87. ovog PPUO-a i prostornim planovima užeg područja čija je obaveza izrade utvrđena u točki 9.1. ovih odredbi.

Članak 85.

(1)Utvrđivanje uvjeta smještaja turističke i ugostiteljske namjene proizlazi iz važećih propisa (posebno uvjeta kategorizacije turističkih i ugostiteljskih građevina) te odredbi PPIŽ-a kao prostornog plana šireg područja.

(2)Za planiranje izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene u ZOP-u određuju se sljedeći uvjeti: - nova gradnja planira se u neizgrađenim dijelovima postojećih građevinskih područja samo kao kvalitativna i kvantitativna dopuna postojeće turističke ponude s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (športsko - rekreacijski, ugostiteljski, uslužni, zabavni i slični) uz osobito izražene planske mjere poboljšanja infrastrukture i zaštite okoliša, - u neizgrađenim dijelovima građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene isključuje se mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina radi izgradnje građevina - nove smještajne građevine planiraju se na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti, - smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša, - nove smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture, - jedna prostorna cjelina unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističkenamjene ne može biti veća od 15 ha, a veće zone planiraju se s više pojedinačnih cjelina ugostiteljsko-turističke namjene jedinstvenog urbanističkog koncepta - prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene uz obalu , na svakih 400 m širine obalnog pojasa mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale, minimalne širine 10m koji se sastoji od kolno pješačke površine od 6m i dva pojasa drvoreda širine svaki po 2m (izuzetno, ovim se Planom utvrđuje obvezni položaj javnih cestovno-pješačkih pristupa za područje naselja Medulina u kartografskom prikazu br.1. u mjerilu 1: 25 000). - gustoća korištenja za nova ugostiteljsko-turistička područja može biti u skladu s odredbom članka 87. ovih odredbi - prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta uskladu s odredbom članka 51. ovih odredbi - broj vezova jednog ili više priveza u prostornoj cjelini ugostiteljsko-turističke namjene u skladu s odredbom članka 108. ovih odredbi - odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem u skladu s odredbama točke 5.2.4. odredbi ovog PPUO-a koje se odnose na odvodnju

Page 133: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

131 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- auto-kamp se planira sukladno tablici 5. članka 87. ovih odredbi unutar površine ugostiteljsko-turističke namjene veličine do 15 ha uz poštivanje zatečene prirodne vegetacije, prirodnih dijelova obale i drugih vrijednosti prostora. - u auto-kampovima smještene jedinice ne mogu se planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte. - u kampovima smještajne jedinice ne mogu se povezivati s tlom, na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte.

Članak 86.

(1)U ZOP-u u izdvojenom građevinskom području izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene i turističkom punktu ne može se planirati gradnja, niti se može graditi pojedinačna ili više građevina namijenjenih za: - usluge ugostiteljskog smještaja u pojasu najmanje 100 m od obalne crte - stalno ili povremeno stanovanje (apartmanske građevine za tržište) - odmor i rekreaciju (kuće za odmor).

Članak 87.

(1)U sklopu izdvojenih zona ugostiteljsko turističke namjene u skladu s PPIŽ-om utvrđeni su maksimalni kapaciteti postelja, vrsta smještajnih građevina u pojedinoj izdvojenoj zoni ugostiteljsko turističke namjene te minimalni uvjeti za kategorizaciju turističkougostiteljskih građevina prema posebnim propisima kako je prikazano u tablici 6. ovog članka.

(2)U sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene, u zonama koje su označene oznakom T1 moguća je gradnja prvenstveno smještajnih građevina hotela u skladu sa posebnim propisima, u maksimalnom kapacitetu i minimalnoj kategorizaciji utvrđenoj u tablici 6. ovog članka.

(3)U sklopu izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene, u zonama koje su označene oznakom T2 moguća je gradnja prvenstveno smještajnih građevina turistička naselja u skladu sa posebnim propisima, u maksimalnom kapacitetu i minimalnoj kategorizaciji utvrđenoj u tablici 6. ovog članka.

(4)U sklopu izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko izvan naselja turističke namjene, u zonama koje su označene oznakom T3 moguća je gradnja prvenstveno smještajnih građevina kampova u skladu sa posebnim propisima, u maksimalnom kapacitetu i minimalnoj kategorizaciji utvrđenoj u tablici 6. ovog članka.

(5)U sklopu građevinskog područja ugostiteljsko turističke namjene Kašteja u kojoj je moguća gradnja autokampa, a istovremeno je i zaštićeno područje prirode u kategoriji park-šuma (SN IŽ 5/96.) potrebno je poštivati odredbe članaka 133. i 135. ovog PPUO-a. Zona ugostiteljsko turističke namjene Volme utvrđena PPIŽ, ovim se Planom razdjeljuje na zone ugostiteljsko turističke namjene u sklopu građevinskog područja naselja te izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene sa kapacitetima utvrđenim tablicama 5 i 6. U sklopu izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene Volme moguće je prostornim planom užeg područja planiranje znanstveno istraživačkog centra kao pratećeg sadržaja turističke namjene.

Page 134: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 132 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(6)U sklopu građevinskog područja izvan naselja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene – zabavni centar Campanož planirana je gradnja zabavnog centra (multimedijalni centar, disco club), sportskog centra, te gradnja ugostiteljskih građevina tipa restorani i barovi prema odredbama posebnih propisa, kao i drugih građevina, instalacija, naprava i uređaja za sport, rekreaciju, zabavu i razonodu (luna park, aqualand i sl.). U sklopu zabavnog centra Campanož nije moguća izgradnja građevina za smještaj.U sklopu zabavnog centra također je moguće uređenje otvorenih sportskih i rekreativnih prostora i igrališta.

(7)U sklopu zone gospodarske ugostiteljsko turističke namjene – turistički punkt moguća je gradnja građevina smještajnog tipa iz kategorije hoteli u skladu sa posebnim propisima.

(8)Turistički punktovi kao specifični oblik turističkih razvojnih područja trebaju poslužiti za azvoj alternativnih vidova turizma.

(9)U sklopu ovih građevinskih područja nije moguća gradnja kampova, aparthotela, turističkih aparmana i drugih smještajnih građevina koje kao osnovnu smještajnu jedinicu imaju apartman.

Page 135: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

133 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

TABLICA 5. – MAKSIMALNI KAPACITET UGOSTITELJSKO TURISTIČKIH ZONA U SKLOPU NASELJA

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE NASELJA

POVRŠINA GRAĐ. PODRUČJA NASELJA (ha)

PLANIRANA POVRŠINA ZONE TURIZMA (ha)

GUSTOĆA SMJEŠTAJA U TURISTIČKOM DIJELU

(br. postelja/ha)

SMJEŠTAJNI KAPACITET 2015. (postelja)

PREMANTURA RUNKE 93.79 17.66 50 900

BANJOLE** VOLME TN-1

75.724.5 88 400

VOLME TN-2 3.3 106 350 VOLME TN-3 1,95 77 150

UKUPNO OSTALA NASELJA 1250

** kapacitet zona turizma u sklopu građevinskog područja naselja izuzet od ukupnog broja kreveta u zoni Volme

TABLICA 6. – MAKSIMALNI KAPACITETI IZDVOJENIH GRAĐEVINSKIH PODRUČJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE

IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE

PLANIRANA POVRŠINA GRAĐ. PODRUČJA (HA)

VRSTA SMJEŠTAJNIH KAPACITETA I KATEGORIJA

PROSJEČNA GUSTOĆA IZGRADNJE (br. postelja/ ha)

SMJEŠTAJNI KAPACITET 2015. (postelja)

STOCCA 2,2 T2 - 5***** 90 200

MUČA 1,5 T3 - 4 ***** 118 170 KAŠTEJA 23,90 T3 - 4 **** 90 2200

MEDULIN-ISTOK 179 T1 - 5 *****, T2 - 5 *****, T3 - 3*** 50

9000

* 620

STUPICE 45,4 T2 - 4****, T3 - 3*** 60 2500

KAŠTANJEŽ 3,10 T1 - 4 ****, T2 - 4****, T3-4**** 65 200* 80GLAVICA 12,35 T1 - 5*****, T2 - 5***** 50 620

CENTINER 27,48

T1 - 4 ****, T2 - 4****, T3 - 4**** 50

1375* 1,60 75CENTINER ZAPAD 10,68 700BUMBIŠTE 11,88 600BUMBIŠTE SPORT 3,32 - KANALIĆ 17,4 T1 - 4 ****, T2 - 4****, T3 - 4**** 50 870

VOLME 33,01 73 2400 * 15,06 60 900

VOLME JUG 5,69 105 600

TP KUNFIN 1,20 pojedinačne ugostiteljske turističke građevine - 4**** 120 140

TP VOLME 0,7 pojedinačne ugostiteljske turističke građevine - 4**** 120 85

TP POMER 0,80 pojedinačne ugostiteljske turističke građevine - 4**** 120 90

UKUPNO 347,73 19850

TABLICA 6A. RAZGRANIČENJE KAPACITETA ZA IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJEIZVAN NASELJA UGOSTITELJSKO TURISTIČKE NAMJENE MEDULIN ISTOK

• Zona 19 a-UPU Hoteli i depandanse : 1816 kreveta • Zona 19 c – UPU Krase: 1789 kreveta • Zona 19 E UPU Centinere : 1393 kreveta • Zona 19 D UPU Kažela : 4002 kreveta ………………………………………………………………………

Sveukupno Medulin Istok: 9000 kreveta

Kapacitet iskorišten na izgrađeni dio koji je izuzet od obaveze izrade prostornog plana užeg područja

Page 136: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 134 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

TABLICA 7. – UKUPNI KAPACITETI TURISTIČKIH ZONA U SKLOPU OPĆINE MEDULIN

UKUPNO OPĆINA MEDULIN (5+6)

22000

***- kategorizacija u skladu s posebnim propis

TABLICA 7. – UKUPNI KAPACITETI TURISTIČKIH ZONA U SKLOPU OPĆINE MEDULIN

UKUPNO OPĆINA MEDULIN (5+6)

22000

***- kategorizacija u skladu s posebnim propis

Page 137: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

135 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 88.

(1)Unutar turističkih zona u naselju i izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene uži obalni pojas od 100 m od obalne linije namijenjen je gradnji građevina komunalne infrastrukture i podzemnih energetskih vodova te pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene.

(2)U ovim zonama mogu se graditi plaže i kupališta sa plažnim građevinama, sunčališta, pristupi u more, pontoni, zelene površine, manja rekreativna igrališta (odbojka na pijesku, badmington i sl.), površine za vodene sportove, postavljati naprave za rekreaciju, sport i zabavu i privez rekreacijskih plovila.

(3)Položaj uređenih plaža unutar građevinskih područja (planska oznaka R7) označen je u kartografskom prikazu br.1. u mjerilu 1: 25 000 na lokacijama Pješčana uvala naselje, Mala Kava – Vinkuran, Stupice – Premantura, Centiner –Banjole, Burle – Medulin, Bijeca – Medulin, Hoteli – Medulin, Pošesi – Medulin, kupalište Kažela – Medulin, AC Kažela – Medulin.

(4)Užim obalnim pojasom smatrati će se pojas širine koja osigurava izgradnju svih vrsta gore navedenih građevina, ali ne manje od 100 m od linije uređenja obale.

(5)Prostor užeg obalnog pojasa razgraničuje se na javni prostor (prostor uz obalu širine do 25 m) i prostor namijenjen uređenju i izgradnji pratećih sadržaja u ugostiteljsko turističkoj djelatnosti.

(6)U užem obalnom pojasu mogu se rekonstruirati postojeće građevine pod istim uvjetima kao i za izgradnju građevina u drugim dijelovima turističkih zona.

(7)U sklopu TRP-ova (turističkih razvojnih područja) predviđen je privremeni privez plovila kao morski prostor uz plaže namijenjeni za privremeno sidrenje i privez plovila te im je namjena prevremeni privez plovila u funkciji turističke rekreacije kapaciteta najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica u pojedinoj zoni ugostiteljsko – turističke namjene, odnosno maksimalno 100 vezova.

Članak 89.

(1)Ovim PPUO-om utvrđuje se obaveza uređenja i izgradnje obalne šetnice “lungomare” dužcjelokupnog obalnog poteza Općine Medulin, koja se, osim za pješački promet, može koristiti i za biciklistički, te alternativni turistički prijevoz.

(2)Obalna šetnica “lungomare” javna je prometna površina, najmanje širine 3 m u pojasu maksimalno 25 m od morske obale, kojom se mora omogućiti nesmetano korištenje, te u tom smislu i odvijanje prometa iz stavka 1. ovog članka.

(3)Iznimno na području naselja Medulin (od Vižule do Marlere) određuje se da je minimalna širina koridora obalne šetnice 8,0 m; od čega je šetnica 4,0 m, biciklistička staza 2,0 m te drvored 2,0m. Iznimno od širine koridora moguće je odstupiti u već izgrađenim dijelovima obalnog pojasa naselja Medulin.

(4)Svi navedeni zahvati ne smiju mijenjati značajke krajolika u kojem se grade, a posebno se isključuje mogućnost iskrčenja autohtonih i homogenih šumskih površina s ciljem izgradnje zahvata iz stavka 1. ovog članka.

Page 138: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 136 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(5)Na područjima opće rekreacijske namjene utvrđenim ovim Planom koji se nalaze neposredno uz obalnu šetnicu, moguće je postavljanje građevina koje se prema odredbama posebnih propisa mogu graditi baz akta kojim se odobrava građenje i lokacijske dozvole, a u skladu sa posebnim općinskim propisom.

Članak 90.

(1)U izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene Medulin istok i Kašteja planiraju se zone sporta i rekreacije - R1 kako je prikazano u grafičkom dijelu ovog PPUO-a, (kartografski prikaz 1. u mj. 1:25000 i 4.f. u mj 1:5000), sa mogućnošću gradnje građevine sportsko rekreacijske namjene sa pratećim sadržajima (fitness, sportske udruge, manji ugostiteljski sadržaji) sa mogućnošću smještaja gledatelja.

(2)U sklopu ove zone moguće je uređenje otvorenih sportskih igrališta, svlačionica, te gradnji ugostiteljskih građevina po odredbama posebnih propisa te instalacija, naprava i uređaja za sport i rekreaciju te komunalnih građevina (vodospreme, crpne stanice, rezervoari, trafostanice i sl.), ali isključivo u svrhu opskrbe rekreacijskih građevina.

(3)U sklopu zone gospodarske ugostiteljsko turističke namjene Centinera u Banjolama planira se zona sporta kako je prikazano u grafičkom dijelu ovog PPUO-a, kartografski prikaz 1. u mj. 1:25 000 sa mogućnoćšu gradnje građevine sportske dvorane sa pratećim sadržajima (fitness, sportske udruge, manji ugostiteljski sadržaji) te uređenja otvorenih sportskih igrališta, svlačionica, i manjih ugostiteljskih građevina te instalacija, naprava i uređaja za sport i rekreaciju te komunalnih građevina (vodospreme, crpne stanice, rezervoari, trafostanice i sl.), ali isključivo u svrhu opskrbe rekreacijskih građevina.

Članak 91.

(1)Dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene Volme planira se kao kopneni dio luke posebne namjene – marina Banjole-Paltana, dok se kopneni dio luka nautičkog turizma – marina Pomer planira kao dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene – TL.

(2)Predmetna su područja namijenjena gradnji pratećih sadržaja luke posebne namjene u

sklopu kojih nije moguća izgradnja građevina za smještaj.

Članak 92.

(1)U sklopu zona planiranih odredbama članaka 85 – 92. mogu se graditi i uređivati i sportske i rekreacijske građevine, igrališta i otvorene površine, prometne površine, te potrebne infrastrukturne građevine i infrastrukturna mreža.

(2)U ovim građevinskim područjima ne mogu se graditi građevine stambene, niti javne i društvene namjene, izuzev rekonstrukcija postojećih pojedinačnih građevina stambene namjene i izgradnje unutar postojećih stancija uz uvjet da se to omogući prostornim planovima užih područja.

Članak 93.

(1)Uvjeti gradnje građevina ugostiteljsko turističke i sportske namjene koji se mogu graditi u zonama iz članaka 82.-93. definirani su odredbama članaka 19.-21., 24., 25., 26., 27., 28., 32.-37., 39.-

Page 139: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

137 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

46., 47-62. točke 2.2.1., a primjenjivat će se kod izdavanja lokacijskih dozvola u skladu sa člankom 164. ovih odredbi kao i prilikom izrade prostornih planova užeg područja čija je obaveze izrade propisana u točki 9.1. ovih odredbi.

3.4.Zona za marikulturu H

Članak 94.

(1)Unutar izdvojenog građevinskog područja izvan naselja za marikulturu određenog ovim PPUO-om, na lokaciji Medulin – Siga, moguća je izgradnja građevine za kopneni dio marikulturne namjene kao i otkupne stanice, bez mogućnosti korištenja iste za ugostiteljsko – turističke ili druge djelatnosti koje nisu povezani sa samim uzgojem, u skladu s posebnim propisom.

(2)U sklopu ove zone moguća je izgradnja građevine koja može imati maksimalno 1 etažu maksimalne visine 4,0 m te maksimalne površine 500 m2.

3.5.Zona jahačkog centra

Članak 95.

(1)Područje jahačkog centra Medulin određeno u grafičkom dijelu ovog PPUO-a, namijenjeno je gradnji građevina vezanih uz uzgoj , dresuru konja i odvijanje sportskih aktivnosti vezanih uz tu djelatnost, te gradnji ugostiteljskih građevina, kao i drugih građevina, instalacija, naprava i uređaja za sport i rekreaciju.

(2)U sklopu jahačkog centra nije moguća izgradnja građevina za turistički smještaj. Ugostiteljske građevine koje će se graditi u ovom području moraju odgovarati uvjetima posebnih propisa.

3.6 Kupalište R5

Članak 95a.

(1) Područja sportsko rekreacijske namjene - kupališta određena su ovim PPUO-om kao dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene na lokaciji: - Medulin – kupalište Kažela- kupalište, - Medulin – Bijeca – kupalište

(2)Područje namjene – kupalište je uređeni kopneni prostor dostupan svima, označen i zaštićen s morske i kopnene strane, sa potrebnim napravama, uređajima i sportsko rekreacijskim građevinama kao što su : bazeni, vodena igrališta i atrakcije, sportska igrališta sa tribinama i ostalim pratećim sadržajima koji upotpunjuju osnovnu namjenu: trgovački, uslužni i prateći sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene (bez smještaja) te potrebni poslovni (upravni, servisni, klubski, pomoćni i dr.).

(3)Veličina građevne čestice za namjenu kupalište istovjetna je prostornom obuhvatu određenom ovim planom, a uvjeti gradnje građevina sporta i rekreacije utvrđuju se sukladno odredbama za građevine ugostiteljsko turističke i sportske namjene koje se grade u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene.

Page 140: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 138 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(4)Na plažama u sastavu kupališta, mogu se graditi potporni zidovi, obale, obalni zidovi i sunčališta, manja sportska igrališta, postavljati naprave za rekreaciju, sport i zabavu i privez rekreacijskih plovila, te obavljati i drugi slični radovi, prihvatljivi za okoliš.

(5)Na površini akvatorija uz obalnu liniju moguće je postavljanje plutajućih pontona za privez rekreacijskih i sportskih plovila (veslači, jedriličari i dr.) i pontona koji se koriste kao sunčališta.

(6)Ugostiteljske građevine koje će se graditi u ovom području moraju odgovarati uvjetima posebnih propisa.

Članak 95b.

3.6. Groblje Premantura

(1)Proširenje groblja Premantura planirano je za idućih 100 godina, namjenjeno je ukopu umrlih osoba, uz provođenje postupka posebnog propisa. Realizacija groblja Premantura izvoditi će se fazno u skladu sa prostornim planom užeg područja.

(2)Za zonu groblja utvrđuje se zona za zaštitu groblja od najmanje 100 metara oko groblja unutar koje se ne mogu graditi građevine visokogradnje.

4. UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 96.

(1)Na području PPUO Medulin građevine javne i društvene namjene graditi će se u sklopu građevinskih područja naselja te su uvjeti njihovog smještaja dati su u poglavlju 2.2.1. Uvjeti građenja i uređivanja prostora u građevinskim područjima naselja Odredbi za provođenje ovog PPUO-a te će se primjenjivati i kod izrade prostornih planova užeg područja čija je obaveza utvrđena odredbama ovog PPUO-a.

5. UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Članak 97.

(1)Ovim PPUO-om utvrđene su trase, koridori i građevine prometnih, telekomunikacijskih, vodnogospodarskih i energetskih sustava.

(2)Gradnja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava utvrđenih ovim PPUO-om provodit će se temeljem odredbi ovog PPUO-a i odredbi prostornih planova užih područja, u skladu s razvojnim planovima Općine Medulin i nadležnih trgovačkih društava. Pri tome treba uvažavati posebne propise

Page 141: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

139 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

i odredbe prostornog plana šireg područja o zaštitnim koridorima već izgrađene prometne i druge infrastrukturne mreže u kojima su uvjetovani planirana namjena i korištenje površina.

(3)Isto tako su ovim PPUO-om uvjetovani planirana namjena i korištenje u koridorima budućih trasa prometne i druge infrastrukturne mreže, što predstavlja rezervaciju prostora za buduću prometnu i drugu infrastrukturnu mrežu.

(4)Elementi infrastrukturne mreže utvrđeni PPUO-om smatraju se okvirnim, dok će se njihova mikrolokacija odrediti donošenjem prostornog plana užeg područja odnosno lokacijskom dozvolom.

5.1.Prometni sustavi Članak 98.

(1)Svi vidovi prometa, njihova međuzavisnost i odnos s drugim aktivnostima na području Općine kao i širem prostoru, odvijat će se i usklađivati prema prometnim pravcima i koridorima rezervacije prostora planiranim ovim PPUO-om.

(2)Ovim PPUO-om definiran je prometni sustav koji se sastoji od:

- zračnog - pomorskog - cestovnog - telekomunikacijskog

5.1.1.Zračni promet Članak 99.

(1)Područje letjelišta Campanož namijenjeno je uređenju sportskog letjelišta. U području letjelišta mogući su zahvati uređenja drenirane poletno-sletne staze za sportske zrakoplove, “zmajeve” (i na motorni pogon), jedrilice, balone, paraglajdere i slične letjelice.

(2)U planiranom području uređivat će se zemljište uz mogućnost građevnih zahvata, ali ne i izgradnje građevina visokogradnje izuzev centralne građevine i građevine vatrogasnog centra te će se graditi potrebni infrastrukturni sustavi i građevine te infrastrukturna mreža, kao i postavljati potrebne montažne prenosive građevine i naprave, ali ne s ciljem organiziranja stanovanja niti turističkog smještaja. Prilikom uređenja letjelišta potrebna je primjena posebnih propisa.

5.1.2.Pomorski promet Članak 100.

(1)Zone pomorskog prometa na području obuhvata PPUO Medulin su lučko područje Paltana, luke otvorene za javni promet te luke posebne namjene u skladu s PPIŽ-om i posebnim propisima te plovni putevi.

(2)Morski plovni putevi su međunarodni i unutarnji, a definirani su koridorima u skladu s važećim propisima o sigurnosti pomorskog prometa. Plovni putevi su u grafičkom dijelu Plana prikazani shematski.

(3)U morskom akvatoriju moguća je gradnja i postavljanje građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe.

Page 142: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 140 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(4)Kako bi za određivanje prostornog obuhvata pojedinih luka bio korišten jedinstveni standard, ovim se Planom po pojmom veza podrazumijeva vez za plovilo standardne dužine cca 12 m za luke nautičkog turizma, pod pojmom veza za luke posebne namjene – sportske luke podrazumijeva vez za plovilo standardne dužine 7 m, a za ostale luke vez za plovilo standardne dužine 5 m.

(5)U skladu s odredbama ovog PPUO-a utvrđena je klasifikacija i kapacitet postojećih i planiranih luka kako slijedi:

R.B

VRSTA LUKE ZNAČAJ LOKACIJA

BROJ VEZOVA (min/max)

1.

LUKA OTVORENA ZA JAVNI PROMET

LOK.. MEDULIN-POSTOJEĆA ne određuje se

2. LOK. PREMANTURA POLJE - POSTOJEĆA ne određuje se

3. LOK. BANJOLE POSTOJEĆA ne određuje se

4. LOK. PREMANTURA RUNKE - POSTOJEĆA

ne određuje se

5.

LU

KE

POSE

BN

E N

AM

JEN

E

LN T

MARINA DRŽ. POMER - POSTOJEĆA 250 - 350

6. MARINA ŽUP. BANJOLE – PALTANA- POSTOJEĆA

100-200

7. ŽUP. MEDULIN – PUNTICA - POSTOJEĆA

85

8. SIDRIŠTE ŽUP. VINKURANSKA UVALA 80-100

9. RIBARSKA LUKA ŽUP. MEDULIN 10 10. ŽUP. BANJOLE 10 11.

SPORTSKA LUKA

ŽUP.

VINKURAN-POST 80 - 100

12. MEDULIN SIGA – POST. 50 - 100

13. PJEŠĆANA UVALA - POST. 50-100

14. PORTIĆ BANJOLE – POST. 50-100

15. POMER – POST. 50 - 200

16. POD LION BANJOLE – POST. 50 - 100

17. KANALIĆ BANJOLE 50 - 100 18. MUŠOGA BANJOLE 50 - 100

19. POD LOKVOM - PREMANTURA 50

Page 143: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

141 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

TABLICA 8. - VRSTE I KAPACITETI LUKA

(6)U lučkom području Paltana kao i u akvatoriju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene mogu se graditi potrebne građevine niskogradnje (obalni zidovi, obale, molovi, lukobrani i slični građevni elementi), postavljati naprave i uređaji za privez plovila i signalizaciju, te obavljati i drugi slični radovi potrebni za nesmetano funkcioniranje luke, prema posebnim propisima i standardima za tu vrstu građevina.

(7)Ostale dijelove postojeće pomorske infrastrukture potrebno je održavati sukladno važećim propisima.

(8)Unutar kopnenog dijela luke može se graditi jedna ili više pojedinačnih građevina u funkciji luka (složena građevina) - pretežito uslužne namjene (ugostiteljske - bez smještaja, uslužne, trgovačke, zanatske, servisne i sl. namjene u funkciji pružanja usluga korisnicima luke i plovilima) pod slijedećim uvjetima:

• Površina građevne čestice iznosi minimalno 1000 m2 a maksimalna površina istovjetna je površini prostorne cjeline utvrđene u grafičkom dijelu plana.

• Građevni pravac određuje se na udaljenosti od minimalno 5m od regulacione linije a gradivi dio čestice tako da je građevina s jedne ili više strana određena građevnim pravcem, a od granice susjedne građevne čestice mora biti udaljena najmanje 3 m.

• Koeficijent izgrađenosti građevne čestice iznosi 0,3 a koeficijent iskoristivosti građevne čestice iznosi 0,6.

• Maksimalna visina građevina koje se grade u lukama nautičkog turizma marinama iznosi 6,0 m i dvije nadzemne etaže a u svim ostalim lukama visina iznosi 3,0 m i jedna nadzemna etaža. Vrsta krova, nagib i pokrov se ne uvjetuju.

• U sportskim lukama I lukama za javni promet građevna čestica ne može biti ograđena i ne dozvoljava se izgradnje pomoćnih građevina.

• Kolni prilaz lukama nautičkog turizma ima se planirati prometnicom županijskog standarda.

(9)Unutar luka javnog prometa Premantura Polje, Premantura Runke i Medulin, u skladu sa posebnim propisom, mogu se utvrditi komunalni, ribarski i nautički vezovi.

(10)Sidrište je posebno obilježen morski akvatorij s mogućom odgovarajućom opremom za sigurno sidrenje plovila, a njegov smještaj mora biti objavljen u službenim pomorskim publikacijama.

5.1.3.Cestovni promet Članak 101.

(1)Ovim se PPUO-om, određuju širine koridora zaštite prostora javnih cesta izvan izgrađenih dijelova građevinskih područja prema tablici, sukladno posebnim propisima:

TABLICA 9. – MINIMALNI KORIDORI PROMETNICA Širine koridora u metrima

u neizgrađenom dijelu naselja

izvan naselja - postojeća

izvan naselja – planirana

1. Županijske ceste s 2 trake 20m 40 m 70 m 2. Lokalne ceste s 2 trake 10 m 10m 50m 3. Ostale ceste s 2 trake 10 m 10m 20 m 4. Cesta u istraživanju s 2 trake 70 m

Page 144: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 142 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Unutar tako utvrđenih koridora rezervacije prostora za gradnju cesta ili dijelova cesta ne postoji mogućnost gradnje niti rekonstrukcije građevina visokogradnje, niti građevina infrastrukture osim građevina i uređaja za benzinske postaje i građevina infrastrukturne podzemne mreže.

(3)Za županijske i lokalne ceste primjenjuju se odredbe Zakona o cestama kojim se utvrđuje zaštitni pojas ceste .

(4)Zaštitni pojas ceste mjeri se od vanjskog ruba zemljišnog pojasa tako da je širok sa svake strane: za županijske ceste, 15 m, a za lokalne ceste, 10 m. Način i uvjeti uređivanja županijskih I lokalnih cesta u zaštitnom pojasu javne ceste utvrđuju se kroz suglasnosti pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

(5)U izgrađenim dijelovima građevinskih područja koridor rezervacije prostora određuje se lokacijskom dozvolom ili prostornim planom užeg područja te može biti i manji od navedenih vrijednosti u stavku 1. ove točke.

(6)Za gradnju građevina benzinskih postaja primjenjuju se uvjeti gradnje za građevine poslovne-pretežito trgovačke namjene iz točke 2.2.1.1. Općih uvjeta građenja i uređivanja građevnih čestica.

(7)Način i uvjeti uređivanja ostalih cesta određuje se temeljem posebnog propisa Općine Medulin.

Članak 102.

(1)Ako se na postojećim prometnicama, prilikom njihove rekonstrukcije u izgrađenim dijelovima građevinskih područja, ne mogu ostvariti slobodni profili zbog postojeće izgradnje, većpoložene mreže infrastrukture ili sl., profil prometnice može biti i uži od profila određenog ovim Planom odnosno posebnim općinskim propisom o prometnicama na području Općine Medulin.

Članak 103.

(1)Na postojećim prometnicama u već izgrađenoj strukturi naselja mora se osigurati razdvajanje pješaka od prometa vozila gradnjom nogostupa ili trajnim oznakama i zaštitnim ogradama na kolovoz, ukoliko je svjetla širina prometnice najmanje 6,5 m na svakom njezinom dijelu.

(2)Najmanja širina nogostupa uz prometnicu je 1,5m.

(3)Uz prometnice mogu se graditi biciklističke staze kao i mostovi, pothodnici, otvorena stubišta, građevine za zaštitu od kiše i insolacije i sl. prema lokalnim prilikama i potrebama.

Članak 104.

(1)Građevna čestica prometnica u građevinskom području definira se prostornim planom užeg područja odnosno lokacijskom dozvolom, u skladu sa posebnim propisima. Građevnu česticu navedenih prometnica čine i prateće građevine vezane za javne ceste (benzinske crpke s pratećim servisom i druge građevine vezane za pružanje usluga putnicima i vozilima).

(2)Građevnu česticu prometne površine čine: nasipi, usjeci, zasjeci, potporni zidovi, obložni zidovi, rigoli, bankine, pješačke površine i kolnik, kao i eventualne biciklističke staze.

Page 145: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

143 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 105.

(1)Do donošenja prostornog plana užeg područja, odnosno lokacijske dozvole za prometnice u skladu s odredbom članka 153. ovog PPUO-a i provedbe građevne čestice prometnice u katastru, u koridorima prometnica ne može se utvrđivati lokacijska dozvola za građevine osim za građevine infrastrukture i za postojeće građevine temeljem odredbi o rekonstrukciji postojećih građevina čija je namjena protivna namjeni određenoj PPUO-om

5.1.4.Telekomunikacijski promet

Članak 106.

(1)Kabelska TK mreža se gradi i rekonstuira isključivo podzemno s ugradnjom i rezervnih cijevi za procjenjene buduće potrebe.

(2)Gradnja i rekonstrukcija kabelskih TK mreža može se izgraditi i nadzemnim kabelima kao privremena mreža u fazi djelomične izgrađenosti pojedinog područja ili za povezivanje manjeg broja korisnika (do 20).

Članak 107.

(1)Gradnja građevina ili postavljanje nadzemnih samostojećih ormara za smještaj aktivnih ili pasivnih elemenata nepokretne TK mreže moguća je unutar građevinskog područja naselja. Oblik građevina i samostojećih ormara TK mreže potrebno je oblikom uklopiti u ambijent naselja.

(2)Građevine za smještaj TK opreme grade se na zasebnoj građevnoj čestici ili se oprema smješta u druge građevine (stambene, poslovne ili mješovite namjene), a samostojeće ormare moguće je postavljati na građevnim česticama drugih građevina ili na javnim površinama izvan kolnika i nogostupa.

Članak 108.

(1)Zaštitni koridor postojećih i novih kabelskih sustava iznosi 1m u kojemu nije moguća gradnja drugih građevina.

(2)U slučaju potrebe gradnje drugih građevina te ekonomske opravdanosti, postojeće trase TK kabela moguće je premještati.

(3)Za buduće trase TK kabela nije potrebna rezervacija koridora, već će se njihova gradnja prilagođavati postojećoj i planiranoj izgradnji.

Članak 109.

(1)Sve građevine, osim komunalnih, priključuju se na nepokretnu TK mrežu te opremaju telekomunikacijskom instalacijom kapaciteta i izvedbe prilagođene njihovoj veličini i namjeni u skladu s posebnim i općim propisima iz ovog područja.

Page 146: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 144 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 110.

(2)Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu postavljanja dijeli se na:

- elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima, - elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat)

(3)Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema mogu se postavljati unutar područja elektroničke komunikacijske zone za smještaj samostojećeg antenskog stupa, u radijusu od 500 do 2500 m, prikazane grafičkim dijelom Plana.

(4)Unutar navedene zone moguće locirati samo jedan samostojeći antenski stup, takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera.

(5)Zatečena elektronička komunikacijska lokacija prikazana u grafičkom prikazu br. 2.2. je lokacija u prostoru na kojoj je zatečen samostojeći antenski stup za kojeg je potrebno dokazati legalitet građevnom dozvolom ili drugim odgovarajućim aktom u skladu sa zakonom.

(6)Ukoliko nije dobivena ili nije moguće dobivanje građevne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, takvu građevinu potrebno je ukloniti.

(7)U postupku utvrđivanja legaliteta samostojećeg antenskog stupa, potrebno je od nadležnog Konzervatorskog odjela ishoditi potvrdu da nije došlo do devastacije kulturnog dobra.

(8)Ukoliko je unutar planirane elektroničke komunikacijske zone već izgrađen samostojeći antenski stup/ stupovi, tada je moguće graditi samo jedan dodatni stup, a u slučaju uklanjanja većizgrađenog samostojećeg antenskog stupa/stupova nije dozvoljena gradnja zamjenske građevine.

(9)Ukoliko se dvije ili više planiranih elektroničkih komunikacijskih zona dodiruju ili preklapaju, osiguranjem pozicije u području dodirivanja ili preklapanja dozvoljava se gradnja jednog zajedničkog stupa. Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti sve zainteresirane operatore (ograničena visina stupa u cilju zaštite vizura i sl.) dozvoljava se izgradnja maksimalno 2 niža stupa.

(10)Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema postavljaju se izvan građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova naselja, na udaljenosti većoj od 400m od granica tih područja, na lokacijama s osiguranim neposrednim kolnim prilazom.

(11)Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema iz stavka 1. ove točke, neovisno o visini, ne mogu se postavljati unutar postojećih i planiranih zaštitnih koridora javnih cesta, na osobito vrijednom i vrijednom obradivom tlu, u užoj i široj zoni zaštite urbanih i ruralnih cjelina, kulturnih dobara, odnosno zonama zaštite krajolika, ekspozicije kulturnih dobara i ostalih zona zaštite prirodnih i kulturnih dobara utvrđenih ovim Planom, kao i u područjima letjelišta te najmanje 400m oko područja letjelišta.

(12)Prije utvrđivanja mikrolokacije za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme potrebno je provesti stručnu analizu u odnosu na zaštitu zdravlja ljudi, prirodnih i kulturnih dobara, te okoliša.

Page 147: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

145 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(13)Samostojeći antenski stupovi ne smiju se graditi na područjima zaštićenim temeljem Zakona o zaštiti prirode, a posebice na područjima zaštićenim u kategoriji nacionalni park i posebni rezervat te ostalim kategorijama ukoliko zaštićeno područje obuhvaća malu površinu.

(14)Ukoliko je zbog postizanja osnovne pokrivenosti signalom nemoguće izbjeći izgradnju samostojećih antenskih stupova na zaštićenom području, isti se trebaju graditi rubno, odnosno na način da se izbjegnu istaknute i krajobrazno vrijedne lokacije i vrhovi uzvisina.

(15)Pristupni put do samostojećeg antenskog stupa ne smije se asfaltirati.

5.2.Ostali infrastrukturni sustavi

5.2.1.Elektroenergetika Članak 111.

(1)Priključak građevne čestice na niskonaponsku električnu mrežu u pravilu se izvodi putem podzemnog kabla i ugradnjom tipskog razvodnog ormarića u sredini ogradnog zida na regulacionoj liniji, odnosno na prizemnom dijelu pročelja građevine ukoliko je građevna linija jednaka regulacionoj liniji, a sukladno posebnim propisima.

Članak 112.

(1)Prilikom projektiranja i izgradnje elektroenergetskih građevina kao i planiranja ostalih zahvata u prostoru predviđenih ovim PPUO-om potrebno je pridržavati se slijedećeg:

- sva planirana srednjenaponska mreža treba biti predviđena za 20kV napon - sve planirane transformatorske stanice do uvođenja 20kV napona trebaju biti tipa 10(20)/0,4kV,

a nakon uvođenja 20kV napona trebaju biti tipa 20/0,4kV - ovim su PPUO-om lokacije novih transformatorskih stanica kao i trase planiranih mreža

određene shematski. Kod izrade prostornih planova užeg područja, odnosno kod izdavanja lokacijskih dozvola, moguća su manja odstupanja u pogledu određivanja konkretne trase mreže, te lokacije pojedine TS 10(20)/0,4kV, pri čemu se mora uvažavati osnovna koncepcija elektroenergetske opskrbe

- prilikom planiranja određenih zahvata u prostoru oko elektroenergetske mreže a naročito nadzemnih mreža svih naponskih nivoa (110kV, 35kV i 10(20)kV) obavezno je pridržavati se važeće zakonske regulative (zaštitni koridori i sl.).

Članak 113.

(1)Tehnička regulativa koja tretira koridore za dalekovode različitih naponskih razina veoma je široka i opisana je Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400kV.

(2)Okvirna širina zaštitnih koridora za električne vodove obostrano u odnosu na os trase je sljedeća:

Naponska razina (kV) Širina koridora (m)

110 60

Page 148: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 146 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

35 40

(3)Ovim se PPUO-om određuju slijedeći infrastrukturni koridori dalekovoda:

Planirana (neizgrađena) mreža - koridori rezervacije prostora - županijski dalekovod 110kV - ukupno 70m (25m projektirani).

Planirana (izgrađena) mreža - zaštitni koridori - županijski dalekovod 110kV - ukupno 19m.

5.2.2.Plinoopskrba

Članak 114.

(1)Tehnički propisi plinovodnih sustava i koridori plinovoda-pri izgradnji plinovoda (magistralnih

i lokalnih), plinovodnih mreža, kućnih instalacija, kao i propisanih koridora plinovoda plinovoda koji su specificirani prema nominalnom tlaku i promjeru plinovoda, primjenjuju se važeći tehnički i sigurnosni propisi.

Članak 115.

(1)Ovim se PPUO-om određuju slijedeći infrastrukturni koridori plinovoda u skladu s odredbama PPIŽ i posebnih propisa.

(2)Srednjetlačni plinovod u skladu sa posebnim propisima ima zaštitni pojas u neizgrađenim prostorima u širini od 12 m.

(3)Srednjetlačni plinovod može se položiti na udaljenost minimalno 2 m od izgrađenog objekta ukoliko ne ugrožava stabilnost objekta.

Članak 116.

(1)Lokacije i konačan broj redukcijskih stanica (RS), odrediti će se prilikom izrade prostorno planske dokumentacije užeg područja ili lokacijske dozvole.

(2)Potrebna veličina građevne čestice je 15 x 15 m sa ulaznim vratima i čeličnom zaštitnom ogradom visine 2,0 m od terena.

(3)RS moraju biti izvedene i opremljene sa svom radnom i sigurnosnom armaturom, a sve prema posebnim propisima propisima.

5.2.3.Vodoopskrba Članak 117.

(1)Ovim PPUO-om utvrđen je sustav vodoopskrbe na području Općine Medulin kojim su obuhvaćeni magistralni cjevovodi, cjevovodi koji su opskrbnog karaktera te vodospreme.

Page 149: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

147 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Vanjsku hidrantsku mrežu projektirati i izvesti u skladu sa odredbama posebnih propisa. Članak 118.

(1)Infrastrukturni sustav vodoopskrbe od važnosti za županiju treba projektirati kao cjelovita idejna rješenja sustava, a razvodne mreže na osnovu tih rješenja mogu se projektirati i izvoditi etapno.

(2)U postupku utvrđivanja lokacijskih dozvola po pojedinim područjima, smještaj infrastukturnih građevina utvrđuje se temeljem uvjeta koje izdaje nadležno vodoopskrbno poduzeće.

Članak 119.

(1)Ovim se PPUO-om određuju sljedeći infrastrukturni koridori vodovoda:

Planirana (neizgrađena) mreža - koridori rezervacije prostora - magistralni vodovi - ukupno 100m, - ostali vodovi - ukupno 60m. Planirana (izgrađena) mreža odnosno definirana prostornim planom užeg područja - zaštitni koridori: - magistralni vodovi(iznad profila DN 200) - ukupno 12m, - ostali vodovi(profila manjeg od DN 200) – 4 m

Članak 120.

(1)Priključak građevne čestice na vodovodnu mrežu u pravilu se izvodi izgradnjom tipskog šahta s vodomjerom na srednjem dijelu građevne čestice oko 1m iza regulacione linije (ukoliko se ne podudaraju građevna I regulaciona linija), te priključivanjem na najbliži cjevovod, sukladno posebnim propisima.

(2)Pri izradi projekata vodovodne mreže potrebno je primijeniti slijedeće uvjete: - vodovodnu mrežu projektirati unutar gabarita javnih prometnica na dubini da je osigurano minimalno pokriće iznad cjevovoda od 110 cm, vodeći računa o konačnom planumu terena. Prometnice u kojima se planira izgradnja vodovodne mreže ne bi trebalo asfaltirati prije polaganja vodovodne mreže. - ukoliko se pri projektiranju vodovodna mreža polaže u trup ceste, ona mora biti udaljena od ivičnjaka min 100 cm . - razmak između vodovodne mreže i električnog kabela u uzdužnom pravcu mora iznositi kod istovremene izgradnje najmanje 100 cm, a kod naknadne izgradnje najmanje 200 cm svugdje gdje je to moguće. - kod poprečnog križanja vodovodne mreže i električnog kabela, isti se polaže ispod vodovodne mreže na razmaku najmanje 30 cm, i to u zaštitnu cijev. - vodovodna mreža ne smije biti postavljena ispod kanalizacione cijevi ili kroz reviziono okno kanalizacije. - kanalizaciona cijev treba biti udaljena od cjevovoda pitke vode najmanje 60 cm, kod istovremene izgradnje, a kod naknadne izgradnje najmanje 200 cm, svugdje gdje je to moguće.

(3)Kod poprečnog križanja, kanalizaciona cijev se postavlja ispod cjevovoda pitke vode.

(4)Minimalni razmak TT kablova i vodovodne mreže u uzdužnom pravcu mora iznositi kod istovremene izgradnje 200 cm svugdje gdje je to moguće.

Page 150: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 148 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- kod poprečnog križanja, vodovodne imreže i TT kabela, ista se polaže ispod vodovodne mreže i to u zaštitnoj cijevi. - razmak između plinovoda i vodovodne mreže mora biti toliki da omogući montažu cjevovoda kao i održavanje cjevovoda u toku eksploatacije min. 50 cm.

5.2.4.Odvodnja Članak 121.

(1)Odvodnja na prostoru Općine Medulin a sukladno rješenju iz PPIŽ određena je modelom razdjelne kanalizacije, što znači da će se oborinske vode rješavati zasebno prema lokalnim uvjetima, a odvodnja otpadnih voda putem javnih sustava odvodnje.

(2)Iznimno se za dijelove jezgri naselja mogu primijeniti i mješovita rješenja odvodnje.

(3)Infrastrukturni sustav odvodnje otpadnih voda treba projektirati kao cjelovito rješenje određeno i prikazano grafičkim dijelom ovog PPUO-a i u skladu sa elaboratom “Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda Općine Medulin – aktualizacija idejnog rješenja” izrađenog od “Munte projekt d.o.o. Pula” iz 2009.

(4)Za sustave odvodnje Medulin te Banjole i Premantura omogućava se izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda po fazama i to:

I. faza - I. stupanj pročišćavanja u kombinaciji s podmorskim ispustom na dovoljnoj dubini, II. faza – viši stupnjevi pročišćavanja izgradit će se kada na to ukažu rezultati sustavnog istraživanja otpadnih voda, rada podmorskih ispusta i kakvoće mora.

Članak 122.

(5)Otpadne vode moraju se ispuštati u sustav javne odvodnje u skladu sa ovim PPUO-om i Odlukom o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području Općine Medulin (SN OM 1/03) u skladu sa člankom 67. Zakona o vodama.

(6)Iznimno, u izgrađenim dijelovima građevinskih područja naselja u skladu sa člankom 7., stavak 3. odredbi ovog PPUO-a, na područjima gdje nije izgrađen sustav javne odvodnje za obiteljske građevine utvrđene ovim Planom iz kojih se ispuštaju isključivo sanitarne otpadne vode opterećenja do 10 ES, obavezno je ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame.

(7)Za građevine na području Općine Medulin sa opterećenjem većim od 10 ES, u izgrađenim dijelovima građevinskih područja u skladu sa člankom 7., stavak 3. odredbi ovog PPUO-a, gdje je predviđena izgradnja sustava odvodnje, a dok isti nije izgrađen,– otpadne vode odvode se preko zasebnog uređaja za pročišćavanje u sabirnu jamu, prijemnik ili se koriste za navodnjavanje.

(8)Otpadne vode moraju biti pročišćene na kakvoću definiranu posebnim propisima.

(9)Sabirna jama mora imati vodonepropusne stijenke i dno, bez ispusta i preljeva.

(10)Otvor na komori mora se graditi s uzdignutim rubom, zatvorenim metalnim poklopcem za preklop i sa minimalnim otvorom 60 x 60 cm, te mora biti izgrađena na mjestu do kojeg je u svako doba moguć pristup posebnim vozilima.

Page 151: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

149 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 123.

(1)Za građevine na području Općine Medulin gdje nije predviđena izgradnja sustava odvodnje (pojedinačne građevine izvan građevinskih područja), otpadne vode odvode se preko zasebnog uređaja za pročišćavanje u sabirnu jamu, prijemnik ili se koriste za navodnjavanje.

(2)Otpadne vode moraju biti pročišćene na kakvoću definiranu posebnim propisima.

(3)Sabirna jama mora imati vodonepropusne stijenke i dno, bez ispusta i preljeva. Otvor na komori mora se graditi s uzdignutim rubom, zatvorenim metalnim poklopcem za preklop i sa minimalnim otvorom 60 x 60 cm, te mora biti izgrađena na mjestu do kojeg je u svako doba mogućpristup posebnim vozilima.

Članak 124.

(1)Za sve ostale građevine na području Općine Medulin, izuzev građevina iz članka 122. i 123. obavezan je priključak na sustav javne odvodnje.

Članak 125.

(1)Izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje, održavanja vodotoka i drugih voda, građevina za zaštitu od štetnog djelovanja voda, građevina za obranu od poplava, zaštitu od erozija I bujica, te melioracijsku odvodnju provodi se neposredno na temelju odredbi ovog PPUO-a.

Članak 126.

(1)Sustav javne odvodnje mora biti vodonepropusan i tako izgrađen da osigura pravilnu i sigurnu odvodnju i proćišćavanje otpadnih voda.

(2)Građevine odvodnje otpadnih voda moraju se projektirati i graditi sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za građevineodvodnje otpadnih voda kao i rokovima obavezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN3/11).

(3)Za planiranu (neizgrađenu) mrežu utvrđuje se koridor rezervacije prostora od po 50 m obostrano od cjevovoda – ukupno 100 m.

(4)Za postojeću (izgrađenu) mrežu i za mrežu definiranu prostornim planom užeg područja koridor rezervacije prostora se ne utvrđuje.

Članak 127.

(1)Priključak građevne čestice na mrežu otpadnih i oborinskih voda u pravilu se izvodi spojem na šaht mreže standardiziranim cijevima odgovarajuće kvalitete, profila i s min propisanim padom, a sve sukladno posebnim propisima.

Page 152: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 150 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 128.

(1)Prije ispuštanja svih otpadnih voda u sustav odvodnje potrebno je iste svesti na kakvoću koja je utvrđena posebnim propisom, aktom upravitelja sustava javne odvodnje odnosno vodopravnom dozvolom.

(2)Pročišćene komunalne otpadne vode mogu se ponovno koristiti ili ispuštati u teren uskladu sa Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

.

Članak 129.

(1)Onečišćene oborinske vode s prometnica, parkirališta, manipulativnih i drugih površina prije ispusta u kolektore treba pročistiti na separatorima ulja u skladu sa Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće u Istarskoj županiji (SN IŽ 12/05) te Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13).

(2)Iznimno, na parkirnim i manipulativnim površinama max kapaciteta do 10 vozila ili max površine 200 m2, oborinske vode moguće je odvesti raspršeno u okolni teren.

Članak 130.

(1)Udaljenost građevne čestice od vodnog dobra i posebne mjere održavanja vodnog režima trebaju biti u skladu s Zakonom o vodama.

Članak 131.

(1)Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju građevina na području obuhvata ovog PPUOa potrebno je ishoditi vodopravne uvjete u skladu sa Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10.)

6. MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.1. Krajobrazne i prirodne vrijednosti

Članak 132.

(1)Zaštita prirode provodi se očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštitom prirodnih vrijednosti i to osobito:

- utvrđivanjem i procjenom stanja sastavnica biološke i krajobrazne raznolikosti, - provedbom mjera zaštite prirode,

Page 153: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

151 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- unošenjem uvjeta i mjera zaštite prirode u dokumente prostornog uređenja i planove gospodarenja i upravljanja prirodnim dobrima u djelatnostima rudarstva, poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva, vodnoga gospodarstva i drugih djelatnosti od utjecaja na prirodu,

- izradom izvješća o stanju prirode, donošenjem i provedbom strategije, programa, akcijskih planova i planova upravljanja,

- utvrđivanjem prirodnih vrijednosti i zaštićenih prirodnih vrijednosti, - uspostavom sustava upravljanja prirodnim vrijednostima i zaštićenim prirodnim vrijednostima, - povezivanjem i usklađivanjem državnog sustava s međunarodnim sustavom zaštite prirode, - poticanjem znanstvenog i stručnog rada u području zaštite prirode, - obavješćivanjem javnosti o stanju prirode i sudjelovanjem javnosti u odlučivanju o zaštiti

prirode, - poticanjem i promicanjem zaštite prirode, te razvijanjem svijesti o potrebi zaštite prirode u

odgoju i obrazovanju.

Članak 132a.

(1)Područje Općine Medulin je stvarno ili potencijalno područje rasprostranjenosti većeg broja ugroženih i/ili zaštićenih vrsta te se u cilju njihove zaštite propisuju slijedeće mjere: - u cilju zaštite strogo zaštićenih vrsta šišmiša, potrebno je očuvati njihova prirodna staništa u špiljama, šumama te skloništima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama, u slučaju obnova zgrada i crkava u kojima je nađena kolonija šišmiša, poželjno je postaviti nova pogodna mjesta za sklonište kolonije, za zaštitu strogo zaštićenih vrsta šišmiša koji obitavaju u špiljama potrebno je jedan dio špilja predvidjeti kao područja zatvorena za javnost, a u špiljama koje su otvorene za posjetitelje šišmišima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u špilju (za postavljanje takvih vrata obavezno je konzultirati stručnjake za šišmiše), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet špilje

- s obzirom na neistraženost i nedostatak provjerenih podataka o ukupnoj brojnosti i trendu populacije morskih sisavaca u Jadranu, potrebno je hitno izraditi cjelovitu studiju brojnosti i rasprostranjenosti te identificirati mjesta veće brojnosti i područja razmnožavanja i hranjenja (kritična staništa). Kroz direktne mjere zaštite potrebno je dio takvih područja zaštiti u cijelosti (kao zoološke rezervate), a u dijelu uvesti mjere upravljanja kao npr. ograničenje plovidbe i/ili ribarenja. Kao indirektne mjere zaštite potrebno je: izraditi i uspostaviti kvalitetan plan upravljanja i nadzor nad ribljim fondom Jadrana u suradnji s nadležnim institucijama, kvalitetne sustave odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda, spriječiti povećanje količine otpadnih i toksičnih tvari koje ulaze u more, spriječiti daljnju fragmentaciju staništa te provoditi kampanje informiranja i edukacije javnosti, a posebice turista tijekom ljeta o pravilima ponašanja u blizini dupina

- u cilju zaštite strogo zaštićenih vrsta ptica koje se gnijezde na liticama stijena, potrebno je spriječiti svako planiranje izgradnje infrastrukture i ostalih zahvata koji bi mogli ugroziti stanište ovih vrsta ptica, u cilju zaštite strogo zaštićenih vrsta ptica vezanih za šumska staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama, a naročito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica (kroz uvjete zaštite prirode odgovarajućih šumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja šumama), potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa - u cilju zaštite zaštićene i strogo zaštićene leptira trebalo bi prvenstveno očuvati vodena i močvarna staništa te o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama i travnjacima, melioraciji i vodnogospodarskim zahvatima.

Page 154: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 152 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 133.

(1)PPUO-om Medulin su obuhvaćeni dijelovi prirode, zaštićeni u smislu posebnih propisa koji definira kategorije prirodnih vrijednosti:

1. značajni krajobraz: - Donji Kamenjak i medulinsko otočje (SNIŽ 5/96, 7/02) - Gornji Kamenjak (SNIŽ 5/96)

Za područje značajnog krajobraza Donjeg Kamenjaka i medulinskog otočja u skladu s PPIŽ izrađen je Prostorni plan područja posebnih obilježja.

Za područje značajnog krajobraza, u skladu sa posebnim propisom potrebno je donijeti plan upravljanja kojim će se odrediti razvojne smjernice, način provođenja zaštite, način korištenja i upravljanja te smjernice za zaštitu i očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja uz očuvanje prirodnih vrijednosti zaštićenog područja i uvažavanje potreba lokalnog stanovništva.

Na području značajnog krajobraza nisu dopušteni zahvati i radnje koje narušavaju bilježja zbog kojih je proglašen, nije dopuštena prenamjena zemljišta koja bi utjecala na izgled krajobraza, niti izgradnja koja će promijeniti izgled krajobraza te se gradnja ne smije vršiti na osobito vrijednim panoramskim točkama (osobito ne izgradnja antenskih stupova).

2. park šuma: - Poluotok Kašteja (SN IŽ 5/96) - Brdo Soline kod Vinkurana (SNIŽ 5/96)

(2)Park-šuma je prirodna ili sađena šuma, veće krajobrazne vrijednosti, namijenjena odmoru i rekreaciji.

(3)Za područje park šume, u skladu sa posebnim propisom potrebno je donijeti program zaštite šumskih ekoloških sustava koji sadrži mjere zaštite i unapređenja na temelju praćenja stanja.

(4)Na području park šume nisu dopušteni zahvati i radnje koji narušavaju obilježja zbog kojih su zaštićeni.

(5)Park-šume treba šumsko-uzgojnim zahvatima održavati u povoljnom stanju, sukladno namjeni. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnom stanju vitaliteta.

Članak 134.

(1)PPUO-om su evidentirani značajni dijelovi prirode te se predviđaju za zaštitu u skladu sa posebnim propisima:

posebni rezervat u moru - potrebno je zaštititi staništa voge u Uvali Polje, između Kamenjaka i otoka Fenolige te u dijelu medulinskog zaljeva sukladno PPIŽ

posebni paleontološki rezervat - unutar područja značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinsko otočje (SNIŽ 5/96)

posebni floristički rezervat - unutar područja značajnog krajobraza Donji Kamenjak i medulinsko otočje (SNIŽ 5/96)

značajni krajobraz otoka Frašker i Fraškerić - predlaže se njihova zaštita kao kultiviranog predjela velike krajobrazne vrijednosti namjenjenih za odmor i rekreaciju (prvenstveno maritimnu).

(2)Aktu o proglašenju zaštićenog područja za područja koja se odredbama ovog PPUO-a predviđaju za zaštitu treba izraditi obrazloženje ili stručnu podlogu kako bi se pokrenuo postupak zaštite.

Page 155: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

153 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(3)Stručna podloga sadrži detaljni opis obilježja i vrijednosti područja koje se zaštićuje, ocjenu stanja toga područja, posljedice koje će donošenjem akta o proglašenju proisteći, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje akta o proglašenju zaštićenog područja.

(4)Akt o proglašenju zaštićenog područja sadrži:

- naziv i kategoriju zaštićenog područja, - prostorne granice zaštićenog područja, - naznaku mjerila kartografskog prikaza, odnosno drugu oznaku lokacije, - kartografski prikaz s ucrtanim granicama, odnosno s oznakom lokacije, koji su sastavni dio akta

o proglašenju. U cilju sprječavanja ugrožavanja zaštićenog područja aktom o proglašenju može se odrediti utjecajno područje koje je izvan zaštićenog područja i propisati mjere njegove zaštite.

Članak 134a.

(1)Ekološka mreža – NATURA 2000 propisana je posebnim propisima te predstavlja sustav međusobno povezanih ili prostorno bliskih ekološki značajnih područja važnih za ugrožene vrste i staništa, koja uravnoteženom biogeografskom raspoređenošću značajno pridonose očuvanju prirodne ravnoteže i biološke raznolikosti.

(2)Uredbom o proglašenju ekološke mreže (N.N. 109/07) propisane su i smjernice za mjere zaštite čija provedba osigurava postizanje i održavanje povoljnog stanja ciljeva očuvanja svakog područja ekološke mreže.

(3)Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) na području Općine Medulin

• HR 2000147 - Špilja na Gradini kod Premanture • HR 2000616 - Donji Kamenjak • HR 3000173 - Medulinski zaljev • HR 3000174 - Pomerski zaljev • HR 5000032 - Akvatorij zapadne Istre • HR 1000032 - Akvatorij zapadne Istre

(4)Za područja ekološke mreže provoditi smjernice za mjere zaštite područja propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže (N.N. 124/2013), te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.

(5)Svi planirani zahvati koji mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013) i odredbama Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/2014).

(6)Izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.

Page 156: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 154 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 135.

(1)Svi obuhvaćeni dijelovi prirode, kako zaštićeni tako i predloženi za zaštitu, ovim se PPUOom izjednačavaju u smislu njihovog očuvanja i zaštite. Mjere očuvanja i zaštite određuju se istovjetno, u skladu sa posebnim propisima.

(2)Mjere zaštite zaštićenih područja sastavni su dio akata o proglašenju zaštite, dokumenata prostornog uređenja, planova upravljanja, planova gospodarenja, te drugih propisa koji koji uređuju pitanja zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja zaštićenih područja.

(3)U zaštićenim područjima nije dopušteno izvođenje vojnih vježbi ni drugih vojnih aktivnosti kojima se mogu ugroziti prirodne vrijednosti, osim na području značajnog krajobraza Donji Kamenjak (SN IŽ 5/96., 7/02) uz poštivanje odredbi posebnih propisa čime se jamči da se neće ugroziti zaštićeno prirodno područje.

(4)Prilikom donošenja plana upravljanja zaštićenog krajobraza Donji Kamenjak, potrebno je ishoditi očitovanje MORH-a.

Članak 136.-briše se

Članak 137.

(1)Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove.

(2)Mjere zaštite, unaprjeđenja i korištenja zaštićenog područja kojima upravlja javna ustanova utvrđuje se Pravilnikom o unutarnjem redu.

(3)Upravljanje zaštićenim područjem provodi se na temelju plana upravljanja koji donosi javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjem.

(4)Plan upravljanja utvrđuje: - ciljeve i politiku upravljanja zaštićenim područjem - smjernice zaštite zaštićenog područja - provedba plana

Članak 138.

(1)Smanjenje utjecaja erozije u PPUO-om određenim područjima pojačane erozije, ali i ostalim područjima izloženim eroziji, provodit će se realizacijom sljedećih građevnih i ostalih zahvata u prostoru:

- zemljanim radovima uređivanja otvorenih prostora, - sadnjom određenih biljnih vrsta radi konsolidacije zemljišta

Članak 139.

(1)Zaštita područja koja su PPUO-om određena kao šume posebne namjene određene prirodne vrijednosti, provodit će se u skladu s posebnim propisom o šumama, odredbama ovog PPUO-a i ostalim odgovarajućim propisima.

Page 157: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

155 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Zaštita područja koja su PPUO-om određena kao poljoprivredno tlo, te i ostalog poljoprivrednog zemljišta, kao određene prirodne vrijednosti, provodit će se u skladu s posebnim propisom o poljoprivrednom zemljištu, odredbama ovog PPUO-a i ostalim odgovarajućim propisima.

Članak 140.

(1)Uređivanje zelenih površina, kao određene prirodne vrijednosti, PPUO-om se omogućava u građevinskim područjima.

(2)Zelene površine mogu se uređivati kao:

- javne zelene površine - javni parkovi - igrališta - uređene zatravljene površine, drvoredi i sl. - ostale hortikulturno obrađene površine

- zaštitne zelene površine - ostali oblici zelenih površina

(3)Javni parkovi uređivat će se trasiranjem pješačkih staza, opremanjem potrebnim rekvizitima, saniranjem postojećih i sadnjom odgovarajućih novih vrsta biljnog materijala, te obavljanjem i sličnih radnji, a izuzetno u manjim površinama i uređivanjem parkirališta.

(4)Kod igrališta će se uređivati igrališta trasiranjem pješačkih staza, opremanjem potrebnim rekvizitima, sadnjom odgovarajućih vrsta biljnog materijala, te obavljanjem i sličnih radnji, a izuzetno u manjim površinama i uređivanjem parkirališta.

(5)Zaštitne zelene površine uređivat će se saniranjem postojećeg biljnog materijala i sadnjom odgovarajućih novih vrsta, uređivanjem pješačkih staza, te obavljanjem i sličnih radnji.

(6)Na postojećem i planiranom izgrađenom prostoru potrebno je sprovesti introdukciju različitim autohtonim vrstama, čiji odabir zavisi od prostorne organizacije i strukture planirane izgradnje.

(7)Kod građevina kod kojih će prilikom izgradnje nastati veći zemljani radovi treba sprovesti biotehničke mjere sanacije i uređenje usjeka i nasipa odgovarajućom travnom smjesom, busenovanjem, perenama, zimzelenim i listopadnim grmljem. Na lokacijama s velikim nagibom predvidjeti terasiranje terena, te sprovesti introdukciju različitim autohtonim vrstama kako bi se spriječila pojava erozije.

(8) Vodove infrastrukture ukopati, a mikrotrase odabrati prilikom izvođenja tako, da se najmanje ugrozi žilje vrijednijih stablašica.

(9)Iznad podzemne infrastrukture i u njenoj blizini saditi nisko i srednje visoko grmlje, trajnice i travnjake čiji korjenov sistem ne prelazi dubinu 50cm.

(10)Stablašice saditi na udaljenosti većoj od 2m od podzemne infrastrukture, odnosno 1m od ruba tvrde površine.

Page 158: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 156 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 141.

(1)Na cjelokupnom području obuhvata PPUO-a utvrđuju se uvjeti oblikovanja građevina kao mjera zaštite ambijentalne vrijednosti:

- u cilju očuvanja priridne biološke raznolikosti kao posebnu vrijednost treba očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, te obalno područje (prirodne plaže istijene) te mora i podmorje kao ekološki vrijedna područja - pri oblikovanju građevina treba koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi - za planirani zahvat u područje ekološke mreže koji sam ili sa drugim zahvatima može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obvezno se provodi ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - za planirane zahvate za koje je posebnim propisom obvezna procjena utjecaja na okoliš, ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obavlja se u sklopu procjene utjecaja na okoliš sukladno posebnom propisu.

(2)Kod oblikovanja građevina moraju se uvažavati karakteristike kvalitete i tradicije gradnje na obuhvaćenom i na širem području, te upotrebljavati kvalitetni detalji, proporcije i materijali karakteristični za ovdašnju klimu i tradiciju.

(3)Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrebljeni materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama i krajolikom.

(4)U starim dijelovima naselja s ruralnom arhitekturom obavezno je korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

6.2.Kulturno povijesne cjeline

Članak 142.

(1)Cjelokupno područje Općine Medulin predstavlja izuzetnu, u značajnoj mjeri očuvanu ambijentalnu vrijednost koja se čuva i štiti sveukupnim planskim rješenjem.

(2)PPUO-om su određene kategorije uvjeta zaštite kulturnih dobara upisanih u registar kulturnih dobara i evidentiranih:

I. poluurbane i ruralne cjeline II. pojedinačni spomenici III. arheološki lokaliteti IV. kultivirani krajolik V. vizure

I. Poluurbane i ruralne cjeline

Na prostoru povijesnih poluurbanih i ruralnih cjelina potreban je konstantan nadzor nad uređenjem i održavanjem graditeljske baštine. Kako bi zaštitila od daljnjih devastacija i propadanja prilikom bilo kakvih zahvata (sanacija, rekonstrukcija, obnova pročelja,izgradnja i dogradnja itd.) potrebno je ishoditi posebne uvjete uređenja i prethodno odobrenje od jedinice lokalne samouprave. Posebni uvjeti trebaju sadržavati upute za uklanjanje dotrajale fasadne žbuke radi utvrđivanja ranijih faza izgradnje i oblikovanjaobjekata, te obnovu istih uz puno uvažavanje, zaštitu i rekonstrukciju svih spomeničkih i ambijentalnih karakteristika objekata. Kod uređenja pročelja u povijesnoj jezgri

Page 159: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

157 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

svakako je potrebno izbjegavati strane materijale i tehnike i neadekvatnu urbanu opremu (svjetleće i sl. reklame, jedinice klimatizacijskih uređaja, satelitske antene), te poštivati zatečeno stanje.

Moguće su interpolacije u povijesno poluurbano tkivo na način da se tlocrtnim i visinskim gabaritima ukapaju u građevinski pravac ulica, te da arhitektonskim oblikovanjem ne odskaču od sačuvanog graditeljskog fonda. Važno je očuvati sve izvorne urbane komunikacije u urbani raster u izvornom stanju (mreža ulica, uski prolazi, svođeni prolazi među građevinama).

Unutar stare jezgre potrebno je izvršiti kvalitetnu regulaciju prometa kojom bi se invidualno parkiranje izmjestilo iz uskih ulica i gradskih trgova na rubne dijelove naselja s uređenim parkirališnim površinama.

Nove industrijske zone i zone male privrede planirati na način da su odvojene od povijesne jezgre kvalitetnim urbanističkim rješenjima i zelenim barijerama.

II.Pojedinačni spomenici – sakralni i profani

Sve crkve, kapele i zvonici s obzirom na njihovu važnost u definiranju urbanog prostora ili kultiviranog krajolika, bez obzira na stupanj zaštite uživaju jednaku zaštitu.

Stoga je, u mislu provedbe ovog prostornog plana potrebno ishoditi posebne uvjete zaštite i prethodno odobrenje za zaštitne radove od nadležnog konzervatorskog odjela. Također za radove u neposrednoj blizini tih spomenika (dogradnja, izgradnja, interpolacije, komunalni i infrastrukturni zahvati, širenje stambenih i poslovnih zona), potrebno je ishoditi mišljenje nadležnog konzervatorskog odjela kako se ne bi narušila prostorna cjelovitost spomenika i njihov odnos s povijesnim ambijentom.

Prilikom zaštitnih radova neophodna je izrada konzervatorskog elaborata i programa sanacije, restauracije i prezentacije spomenika.

Radi zaštite odnosa spomenika (crkve, kapela, zvonici) koji se nalaze izvan poluurbanih ili ruralnih aglomeracija s krajolikom, nužno je izbjeći novu izgradnju u neposrednoj okolici (u radijusu od minimalno 50 m) kako se ne bi narušila uklopljenost spomenika u krajolik, i predvidjeti uređenje okoliša radi njihove kvalitetnije prezentacije. Vrlo je važno i očuvanje karakterističnih vizura koje se pružaju oko takvih spomenika što se postiže zabranom izgradnje i uređenjem okoliša (uklanjanje zapuštene vegetacije, sanacija suhozida).

III.Arheološki lokaliteti i zone

Izuzetno veliki broj arheoloških lokaliteta i zona na području obuhvata plana može se, s obzirom na mjere zaštite, podijeliti u nekoliko grupa:

1. prostorno definirani arheološki lokaliteti i zone 2. neprecizno ubicirani arheološki lokaliteti 3. složeni arhitektonsko-arheološki sklopovi 4. arheološke zone s površinskim nalazima 5.podvodni arheološki lokaliteti 6.novootkriveni arheološki lokaliteti

1. prostorno definirani arheološki lokaliteti i zone

Arheološki lokaliteti i zone za koje je u većoj mjeri preciznije katastarski određeno šire rasprostiranje lokaliteta.

Page 160: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 158 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Potrebno je izvršiti upravnu zaštitu registracijom pri Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, odrediti kontaktnu širu zonu zaštite ambijentalnosti (u radijusu od 50 m), omogućiti sistematsko arheološko istraživanje, konzervaciju i prezentaciju lokaliteta.

Kod spomenika iz ove skupine potrebno je izbjeći izgradnju objekata i komunalne i infrastrukturne zahvate na području užeg arheološkog područja.

Iz ove odredbe izuzeto je područje gradine Vrčevan kod Medulina upisane u Registar kulturnih dobara, Listu preventivno zaštićenih kulturnih dobara pod rednim br.39 (tablica 10, čl. 143.) i antičkih arheoloških lokaliteta 23.i 23A. u Pomeru na kojima je načelno moguća gradnja uz posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela, nakon provedenihm arheoloških istraživanja ukoliko izuzetnost nalaza ne pruži mogućnost prezentacije i drugačije valorizacije samih lokaliteta.

U slučaju iznimnih građevinskih radova (instalacije, infrastruktura) obvezno predvidjeti zaštitno arheološko sondiranje prije početka radova i stalan arheološki nadzor nad radovima.

Posebne uvjete zaštite arheološke baštine propisuje nadležni konzervatorski odjel. Arheološke lokalitete koji su ugroženi planiranom novom izgradnjom u neposrednoj blizini potrebno je fizički zaštititi od devastacije (ogradom, primjerenim obilježavanjem). Također se predlaže određivanje zakonskog skrbnika nad lokalitetima najveće važnosti, prema mišljenju nadležnog konzervatorskog odjela i u suradnji s jedinicom lokalne samouprave.

Spomenike iz ove podgrupe moguće je prezentirati kao arheološke parkove, uz određivanje sustava mjera zaštite. S obzirom na gustoću arheoloških lokaliteta u određenim zonama moguće je povezivanje uređenih arheoloških parkova u povezane turističke itinerere (pješačke i biciklističke staze).

U dijelu šume posebne namjene – poluotok Vižula omogućava se u skladu sa posebnim propisima o šumama te posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela uređenje eko arheološkog parka.

2. neprecizno ubicirani arheološki lokaliteti

Arheološke lokalitete koje je zbog nepristupačnosti trenutno nemoguće preciznije ubicirati, potrebno je preciznije definirati u prostoru, odrediti moguću rasprostranjenost lokaliteta, zatim odrediti širu zonu zaštite (od 30 m), te sistematski i sondažno istražiti uz konzervaciju i mogućnosti prezentacije lokaliteta. Nakon istraživanja za određeni spomenik primjenjivati će se mjere zaštite iz prve podgrupe. Potrebno je izvršiti upravnu registraciju arheološkog područja na kojem su evidentirani nalazi tj. na kojem postoje indicije za arheološko nalazište.

U slučaju građevinskih radova obvezno predvidjeti arheološko rekognosciranje terena, zaštitno arheološko sondiranje prije početka radova i stalan arheološki nadzor nad radovima.

Posebne uvjete zaštite arheološke baštine propisuje nadležni konzervatorski odjel.

3.složeni arhitektonsko-arheološki sklopovi

Složene, višeslojne arhitektonsko-arheološke sklopove potrebno je sustavno arheološki i konzervatorski istražiti, nakon čega će nadležni konzervatorski odjel odrediti smjernice obnove, konzervacije i prezentacije lokaliteta i okoliša. Kod ove grupe treba izbjeći novu izgradnju na udaljenosti od minimalno 50 m, te izbjeći sve komunalne i infrastrukturne zahvate.

Potrebno je odrediti rasprostiranje lokaliteta i njegove granice, katastarski odrediti osnovni prostor lokaliteta, izvršiti upravnu zaštitu registracijom pri Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, odrediti kontaktnu širu zonu zaštite ambijentalnosti (u radijusu od 50 m), te osigurati fizičku zaštitu lokaliteta od devastacija.

Page 161: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

159 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Spomenike iz ove podgrupe moguće je prezentirati kao arheološke parkove, uz određivanje zakonskog skrbnika i mjera zaštite. Posebne uvjete zaštite arheološke baštine propisuje nadležni konzervatorski odjel.

4. arheološke zone s površinskim nalazima

Na područjima na kojima su zabilježeni površinski arheološki nalazi, ali nije moguće definirati lokaciju eventualnog arheološkog nalazišta, potrebno je osigurati arheološki nadzor nad svim zemljanim radovima i eventualno arheološko sondiranje prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Ukoliko se prilikom radova nađu jasniji tragovi arheološkog nalazišta primjenjuju se mjere zaštite iz podgrupe 1-3.

5.podvodni arheološki lokaliteti Na području zabilježenih podvodnih nalazišta potrebno je izvršiti podvodno arheološko

rekognosciranje zone, odnosno sustavno podvodno arheološko istraživanje s onzervacijom i mogućom prezentacijom lokaliteta. Budući da je kompletan akvatorij općine Medulin registriran kao kulturno dobro prije eventualnih građevinskih zahvata instalacijske infrastrukture, izgradnje lučica i slično, potrebno je ishoditi posebne uvjete od strane nadležnog konzervatorskog odjela.

6. novootkriveni arheološki lokaliteti Novootkrivene arheološke lokalitete štiti članak 45. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih

dobara (NN 69/1999): «Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo.»

IV. Kultivirani krajolik S obzirom da su na dijelu područja Općine Medulinočuvani tragovi intenzivne kultivacije

pejzaža, treba posvetiti posebnu pažnju očuvanju tragova ljudske intervencije u prostoru. To se odnosi prije svega na očuvanje arheoloških tragova podjele prostora u antici (kamene

gromače kao limitacijske oznake agera, ostaci zidova carda i dekumana u nekadašnjem pulskom ageru) i kasnijim razdobljima (suhozidi).

Suhozide koji će biti oštećeni komunalnim i infrastrukturnim zahvatima u prostoru treba sanirati tako da se formiraju novi rubovi parcela i međusobno povežu prekinuti zidovi. Lokve koje su činile važan element korištenja prostora treba očuvati i sanirati prema uvjetima nadležne službe zaštite prirodne baštine, te urediti njihove prilaze i obodne zidove.

Kamenolome koji nastaju već u antičko doba, potrebno je kvalitetno valorizirati i očuvati njihov predindustrijski izgled od daljnje eksploatacije.

V. Vizure Neophodno je sačuvati karakteristične vizure izdvojenih spomeničkih cjelina u prostoru i

karakteristične vizure ruralnih i poluurbanih cjelina. U povijesnim urbanim i ruralnim cjelinama na istaknutom položaju ili određenim dijelovima tih cjelina potrebno je kontrolirati i ograničiti visokogradnju koja bi narušila istaknutu vizuru.

Page 162: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 160 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 143.

(1)PPUO-om se utvrđuju kategorije kulturnih dobara obzirom na posebne propise:

TABLICA 10 - ZAŠTIĆENI SPOMENICI NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN S MJERAMA I STUPNJEVIMA ZAŠTITE

R.B. NASELJE NAZIV MJERE ZAŠTITE

STUPANJ ZAŠTITE

1. VINTIJAN VINTIJAN – GRADINA III, 1

P

2. VINTIJAN KUĆINE III, 1 P

3. VALBONAŠA BILA GLAVICA III, 1 E

4. STANCIJA MARINA III, 2 E

5. VINKURAN CAVE ROMANE III, 1; IV P

6. KAŠTIJUN

II; III, 1 P

7. BANJOLE SV. NIKOLA III, 2 E

8. BANJOLE DRAČICE

III, 2 E

9. BANJOLE

CRKVA ROĐENJA

BDM II K, O

10. BANJOLE MUŠOGA

III, 4 E

11. BANJOLE PALTANA

III, 2 E

12. BANJOLE RUPICE

IV E

13. PREMANTURA GRADINA III, 2 E

14. PREMANTURA ŽUPNA CRKVA SV. LOVRE II

PZ; Kl UP I 612-08/05-05/356 od 30.03.2005.

15. PREMANTURA UVALA MOČILE III, 2 E

R.B. NASELJE NAZIV MJERE ZAŠTITE

STUPANJ ZAŠTITE

Page 163: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

161 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

16. PREMANTURA POLJE (DOTARICA) III, 2 E

17. PREMANTURA SV. MARTIN

III, 2 E

18. PREMANTURA KASTRIL (KAŠTELIR, MONTE CASTRIL) III, 2 E

19. PREMANTURA PRESTANIŠIN RT III, 2 E

20. PREMANTURA

DEBELJAK (PORTO

ROSSO) III, 2 E

21. PREMANTURA OTOK CEJA

III, 1 E

22. PREMANTURA STUPICE

III, 2 P

23. POMER MARINA

III,1 P

23A. POMER ANTIČKA VILA

III,1 PZ

23B. POMER UVALA POMER

III,5 E

24. POMER ŽUPNA CRKVA POHOĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

II E, O

25. POMER CRKVA SV. FOŠKE II P

26. POMER CRKVA SV. FLORA NA GROBLJU II

R 95. Rj. 132/1 OD 17. 05. 1965.

27. POMER POMERSKI ŠKOLJIĆIII, 1; IV E

28. POMER POLUOTOK MUČA

III, 2, 4 E

29. POMER

POMER BIŠKUPIJA –

SV. IVAN III, 1, 3

R. 429. Rj. 323/3od 08. 06. 1979.

Page 164: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 162 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(FONTANELLE)

30. MEDULIN MUKALBA

II, 2 E

31. MEDULIN VIŽULA

III, 1

R. 237 Rj. 49/3od 24. 03. 1970. i Rj. 444. od 11. 03. 1996.

32. MEDULIN BURLE

III, 2 R. 444. od 11. 03. 1996.

33. MEDULIN PUNTA KAŠTEJA III, 1 P

34. MEDULIN UVALA BIJECA

III, 2 P, E

R.B. NASELJE NAZIV MJERE ZAŠTITE

STUPANJ ZAŠTITE

35. MEDULIN KAŽELA III, 2 PZ, P-145 od 16. 05.2002.

36. MEDULIN BARBOLAN II, III, 3 P

37. MEDULIN ŽUPNA CRKVA SV. AGNEZE II E

38. MEDULIN

CRKVA MAJKE BOŽJE OD ZDRAVLJA SV. ANTON SV. JAKOV SV. FOŠKA

II E

39. MEDULIN VRČEVAN III, 1 PZ; P 38 od 05.04.2001.

40. CAMPANOŽ III, 2 E

41. HIDROARHEOLOŠKA ZONA OD VERUDICE DO RTA BUDAVA

III, 5 R. 111 RJ. 317/1, 23. 12. 1966.

42. FRAŠKER ANTIČKI KAMENOLOM III, 1 E

43. BANJOLE CENTINERA,ANTIČKA VILLA RUSTICA III, 2 E

44. BANJOLE VOLME – KAŠTELIR PRAPOVIJESNO GRADINSKO NASELJE

III, 1 E

45. BANJOLE VOLME – CRKVA BDM II E

Page 165: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

163 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

46. PREMANTURA GOMILA III, 1 E 47. PREMANTURA RUNKE III, 2 E, O 48. MEDULIN PINETA KAŠTEJA III, 3 P,O

49. MEDULIN ZALJEV FUNTANA, DVA MLINA NA VJETAR

II P,O

50. PREMANTURA

PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITET -JUŽNO OD RTA KAMENJAK

III, 5 E,R Z-69 , 17.04.2002.

51. PREMANTURA

PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITET -JUŽNO OD ALBANEŽA

III, 5 E, R Z-31, 17.04.2002

52. PREMANTURA

PODVODNI ARHEOLOŠKI LOKALITET -JUŽNO OD PORERA

III, 5 E, R Z-24, 17.04.2002

53. POMER KAŠTIJUN – UTVRDA AUSTROUGARSKA II, III,1 P

54. PREMANTURA PORER – SVJETIONIK II, V P

(2) R - REGISTRIRANO KULTURNO DOBRO - NA REGISTRIRANO KULTURNO DOBRO SE PRIMJENJUJU SVE ODREDBE POSEBNIH PROPISA. RJEŠENJEM O ZAŠTITI O KULTURNOM DOBRU JE DEFINIRAN OBUHVAT I GRANICE ZAŠTITE. RJEŠENJEM O ZAŠTITI DEFINIRANI SU I EVENTUALNI POSEBNI UVJETI ZAŠTITE.

(3)PZ - PREVENTIVNO REGISTRIRANO KULTURNO DOBRO – na preventivno zaštićeno kulturno dobro primjenjuju se isti uvjeti i režim kao i za registrirano kulturno dobro.

(4)P - U POSTUPKU REGISTRACIJE - kulturna dobra predložena za registraciju bit će unesena u registar kulturnih dobara u najskorije vrijeme, od trenutka upisa u registar primjenjuju se uvjeti i propisi po Zakonu.

(5)K - KULTURNO – POVIJESNA I AMBIJENTALNA VRIJEDNOST - odnosi se na spomenike lokalnog kulturno-povijesnog i ambijentalnog značaja. razina i uvjeti zaštite definiraju se prostornom dokumentacijom te odlukama lokalne uprave i samouprave.

(6)O - OBAVEZA DONOŠENJA PROSTORNOG PLANA UŽEG PODRUČJA.

(7)E - EVIDENTIRANO KULTURNO DOBRO - Odnosi se na evidentirana kulturna dobra na koja se primjenjuju svi uvjeti i propisi po posebnom propisu.

Page 166: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 164 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

Članak 144.

(1)Na svim područjima koja su u tekstualnom i grafičkom dijelu PPUO-a označena kao arheološki lokaliteti (gradine, lokaliteti na otvorenom, antičke gospodarske vile, nekropole, sakralne građevine) potrebno je osigurati arheološki nadzor pri zemljanim radovima prilikom izgradnje bilo koje vrste (izgradnja objekata, komunalne infrastrukture i sl.), osim ako nisu u području koje je izuzeto iz građevnog područja ili su za njega predviđene drugačije mjere zaštite.

Članak 145.

(2)Ako se pri izvođenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili u moru naiđe na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu bez odgađanja obavijestiti nadležno tijelo u sukladno posebnim propisima.

7. POSTUPANJE S OTPADOM

Članak 146.

(1)Općina Medulin, putem dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, opredijeljuje se za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, kako bi se osiguralo:

- smanjenje potencijala otpada na mjestu nastanka, - iskorištavanje vrijednih tvari i energije, - obrađivanje samo onog otpada koji preostaje nakon svih mjera izbjegavanja i recikliranja, - odlaganje minimalnih količina ostatnog otpada.

(2)Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom podrazumijeva: - donošenje pravnih i administrativnih propisa u svrhu izbjegavanja i smanjenja nastanka otpada, - edukaciju stanovništva, - podizanje turističkog ugleda područja Općine Medulin kroz zaštitu okoliša, - izradu detaljnog programa za uspostavu primarne reciklaže, - selektivno prikupljanje otpada, - uspostavu primarne reciklaže za staklo, papir i otpadna ulja, - skupljanje baterija i starih lijekova, - kompostiranje zelenog reza te biorazgradivog otpada skupljenog u ugostiteljskim objektima i na

tržnici, - izdvajanje auto-guma, - uvođenje mehaničko-biološke obrade ostatnog otpada, - odlaganje ostatnog otpada, - saniranje svih nelegalnih smetlišta na području Općine Medulin.

Članak 147.

(1)U okviru cjelovitog sustava gospodarenja otpadom smeće i ostali kruti otpad zbrinjavat će se na lokaciji otpada Kaštijun na području susjedne jedinice lokalne samouprave Grada Pule.

Page 167: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

165 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(2)Sve aktivnosti vezane za zbrinjavanje otpada na lokaciji Kaštijun moraju se provoditi sukladno mjerama zaštite okoliša koje su sadržane u odredbama posebnih propisa.

Članak 148.

(1)Unutar gospodarske proizvodne zone Ševe može se formirati reciklažno dvorište i transfer stanica u skladu sa sustavnim gospodarenjem otpadom na području Općine Medulin na način planiran prostornim planom užeg područja.

(2)Reciklažno dvorište je prostor na kojem se odvojeno skupljaju pojedine vrste otpada (papir, staklo, organski otpad, metal, plastične mase). Tako skupljan otpad prerađuje se i plasira kao sekundarna sirovina.

8. MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Članak 149.

(1)Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš provodit će se sukladno posebnim propisima i odredbama PPIŽ kao plana višeg reda, a date su u tekstualnom dijelu ovog PPUOa točka 3.7. i na odgovarajući način su prikazane u grafičkom dijelu PPUO-a.

(2)Za operativno provođenje mjera iz 1.stavka ovog članka potrebno je donijeti program zaštite okoliša po posebnom propisu.

Članak 150.

Zaštita zraka

(1)Kako se zbog izgradnje i razvoja područja ne bi prekoračile preporučene vrijednosti (PV) osnovnih i specifičnih pokazatelja onečišćenja zraka, u području obuhvaćenom Planom potrebno je poduzimati mjere sprečavanja onečišćenja zraka u skladu sa posebnim propisima o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku i zaštiti zraka.

(2)Sukladno zakonom propisanih graničnih vrijednosti emisija štetnih tvari u zrak, a radi kontrole kakvoće zraka potrebno je uspostaviti permanentni monitoring kakvoće zraka.

Zaštita voda

(3)Na području Općine Medulin nalaze se izvorišta vode koja se koriste za javnu vodoopskrbu Ševe i Šišan te u cilju zaštite istih utvrđene su zone ograničenja i kontrole – II i III. zona sanitarne zaštite.

(4)Zone sanitarne zaštite prikazane su u grafičkom dijelu PPUO-a, grafički prilog 3.2. sukladno PPIŽ-u i posebnim propisima te se u njima provode ograničenja propisana Odlukom o zonama sanitarne zaštite SN IŽ 12/05.

Zaštita mora

Page 168: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 166 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(5)Radi zaštite i uređenja obalnog područja mora, ovim je Planom utvrđeno obalno područje.

(6)U obalnom području dozvoljena je izgradnja u granicama građevinskih područja, osim poljoprivrednih građevina određenih ovim Planom, građevina infrastrukture, vojnih i drugih građevina od interesa za obranu Republike Hrvatske. Pod pojmom građevina infrastrukture, u smislu odredbi ovog Plana, podrazumijevaju se i građevine prometne infrastrukture (manipulativne obale, lukobrani, valobrani, gatovi, te svjetionici i druge građevine i naprave signalizacija).

(7)Ispuštanje otpadnih voda u more dozvoljeno je isključivo u morska područja pomorskog prometa određena ovim odredbama, uz uvjet zadovoljavanja kakvoće efluenta za upuštanje u recipijent II. kategorije. Planom se određuje obaveza održavanja kvalitete voda za: - more – lučko područje Pula III. razred kvalitete - more – preostali akvatorij II. razred kvalitete - otvoreno more I. razred kvalitete

Zaštita od buke

(8)Mjere zaštite od buke provode se sukladno zakonskim propisima vezanim za zaštitu od buke.

(9)Osim zakonski propisanih mjera zaštite od buke, na području obuhvaćenom Planom primjenjivat će se i mjere zaštite utvrđene po izradi konfliktne karte buke i akcijskih planova.

Zaštita od štetnog djelovanja voda i erozije

(10)Postojeći povremeni ili stalni potoci i bujice, kojima se odvode atmosferske vode šireg područja, moraju se čistiti i održavati, kako se ne bi ugrozila njihova protočnost. Sve zahvate na postojećim povremenim ili stalnim potocima i bujičnim tokovima, kao i u dodiru s njima, izvoditi prema odgovarajućim važećim propisima i projektima, te uz obaveznu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, te pravnim osobama sa javnim ovlastima.

Zaštita od požara

(11)Mjere zaštite od požara u prostoru provode se u skladu sa svim važećim propisima iz navedenog područja:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) - Zakon o zapaljivim plinovima i tekućinama (NN 108/95 i 56/10) - Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08 I 144/10) - Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovolkiti u slučaju požara (NN 29/13 i 87/15) - Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupne po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12 61/12) - Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

- vatrogasne pristupe planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed - slijepe vatrogasne pristupe duže od 100 metara planirati tako da na svom kraju imaju okretišta koja omogućavaju sugurno okretanje vozila

- Pravilnik o hindrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06) - predvidjeti vanjsku hidrantsku mrežu

Page 169: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

167 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

- Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (NN 117/07) - Pravilnik o zapaljivim tekućinama (NN 54/99) - Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (NN 93/98, 116/07 I 141/08) - Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99) - Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima (NN 93/08) - Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe sigurnosnih mjera kod skladištenja eksplozivnih tvari

(nn26/09, 41/09 i 66/10) - Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (NN

146/05) - Pravilnik o zaštiti šuma od požara (NN 22/14) - Pravilnik o zahvatima u prostorima u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u

postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11) - Ostali pravilnici i usvojena pravila tehničke prakse kojima su propisane mjere zaštite od požara - Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara Općine Medulin

Zaštita od poplave mora

(12)Prema elaboratu „Poplave mora na priobalnim područjima (Split, ožujak 2013.) metodom ekspertne procjene procijenjene su maksimalne visine razine mora u odnosu na HVRS71. Za područje obale južne Istre visine razne mora po povratnim periodima iznose:

Povratni period (god)

H (cm)

50 115 -124 100 115 - 124

1000 ≥ 125

(13)Apsolutni maksimum visine vala na području otvorenog mora sjevernog Jadrana zabilježen je 1986.g. za vrijeme dugotrajnog juga i iznosi Hmax =10,8 m Za situacije s burom maksimalna registrirana visina vala u sjevernom Jadranu iznosi Hmax=7,2m.

(14)Procijenjena 100-godišnja povratna vrijednost vala u Jadranu iznosi 13,5m. navedene vrijednostiodnose se na otvoreni Jadran, dok se u obalnom području javljaju bitno manji valovi ovisno o topografskim karakteristikama i otvorenosti akvatorija prema dominantnm smjerovima vjetra.

(15)Mjerodavne visine poplava mora na obalnom području velike, srednje i male vjerojatnosti pojave, temeljem kojih je potrebno dati smjernice vezano za korištenje tog prostora, mogućnosti gradnje i potreba za mjerama zaštite.

(16)Grafički prikaz poplava mora (zajedno s ostalim vrstama plavljenja) prikazane su na kartama opasnosti i rizika od poplava koje su sastavni dio prijedloga Plana upravljanja vodnim područjima dostupnog na Internet stranicama Hrvatskih voda.

Ostalo

(17)Zaštita šuma i šumskog zemljišta provodit će se sukladno Zakonu o šumama i ostalim odgovarajućim propisima. Zaštita zaštićenih dijelova prirode (park-šume, odnosno šume s posebnom namjenom) provodit će se sukladno Zakonu o zaštiti prirode i ostalim važećim propisima.

Page 170: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 168 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

(18)Zaštita poljoprivrednih površina provodit će se u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalim odgovarajućim propisima. Istovjetne mjere zaštite primjenjivat će se na planirana područja osobito vrijednih, vrijednih i ostalih obradivih tla, te na katastarske čestice čija katastarska kultura odgovara poljoprivrednom zemljištu u okviru planiranih područja ostalih poljoprivrednih tla, šuma i šumskog zemljišta.

(19)Zaštita poljoprivrednih površina izloženih utjecaju eolske erozije provodit će se saniranjem svih površina s povećanom erozijom, zabranom i ograničavanjem sječe drveća i grmlja uz istovremenu sadnju odgovarajućih biljnih vrsta i primjenu odgovarajućih tehničkih rješenja, te kontinuiranim održavanjem sustava.

Članak 151.- briše se

9. MJERE PROVEDBE PLANA

Članak 152.

(1)Uvjeti gradnje i rekonstrukcije određeni ovim Odredbama, kao i oni iz prostornog plana šireg područja, predstavljaju okvir za izradu prostornih planova užeg područja.

(2)Uvjeti gradnje određeni u ovom Planu, kao i oni iz prostornog plana šireg područja, mogu se prostornim planovima užeg područja pobliže odrediti i ograničiti unutar okvira određenih ovim Odredbama.

Članak 153.

(1)Ovaj se Plan provodi, neposrednom primjenom ovih Odredbi, na izgrađenim i neizgrađenim-uređenim dijelovima građevinskog područja dok je za neizgrađene neuređene dijelove građevinskog područja te za dijelove građevinskog područja planirane za urbanu probrazbu obvezna izrada UPU-a u skladu sa odredbama čl.79 Zakona o prostornom uređenju.

(2)Predmetna su područja prikazana u grafičkom dijelu Plana na listovima br. 3.3., 4c, 4f.

Članak 154.-briše se

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 155.

(1)Ovim PPUO-om utvrđuje se izrada sljedećih Urbanističkih planova uređenja sukladno kartografskom prikazu 3.3. u mj 1:25000 i kartografskim prikazima 4a-f na katastarskim planovima u mj. 1: 5000.:

Page 171: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

169 StranaSLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

3. UPU građevinskog područja naselja Premantura sjever 4. UPU građevinskog područja naselja Premantura zapad 7a. UPU građevinskog područja naselja Vinkuran – Zotta i zona sporta 7b. UPU građevinskog područja naselja Vinkuran – Zotta jug 9. UPU zone poslovne namjene Pomer 10. UPU zone gospodarske proizvodne namjene Ševe 12. UPU zone gospodarske proizvodne namjene Medulin jug 13a.UPU zone komunalno servisne namjene Pećine 15. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Muča 17. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Glavica 18. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Kaštanjež 19c. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Krase 19e. UPU Centinere Medulin 20b. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Stupice 2 20c. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Stupice 3 20d. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Stupice 4 21a. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Kanalić zapad 21b. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Kanalić istok 22a. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Centinera zapad 1 22b. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Centinera zapad 2 23. UPU zone ugostiteljsko turističke namjene Bumbište 25b. UPU zone ugostiteljsko turističke amjene Volme jug 27. UPU turistički punkt Volme 29. UPU turistički punkt Kunfin

(2)Ovim PPUO-om se utvrđuju granice obuhvata područja urbane preobrazbe za koje je obvezna izrada UPU-a:

16. Područje urbane preobrazbe ugostiteljsko turističke namjene Kašteja 19a.Područje urbane preobrazbe ugostiteljsko turističke namjene Medulin istok 19d. Područje urbane preobrazbe ugostiteljsko turističke namjene Kažela 20a. Područje urbane preobrazbe zone ugostiteljsko turističke namjene Stupice 1

(3)Do donošenja urbanističkog plana uređenja za neuređene dijelove građevinskog područja i za područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene za koje je planirana urbana peobrazba ne može se izdati akt za provedbu plana i/ili građevinska dozvola za gradnju novih ili rekonstrukciju postojećih građevina osim za građevine prometne i komunalne infrstrukture.

Članak 156.

(4)Na području Općine Medulin na snazi su prostorni planovi užeg područja kako slijedi:

1. UPU Pomer - građevinsko područje naselja (SN Općine Medulin 1/16.) 2. UPU Medulin građevinsko područje naselja ( SN Medulin 02/16)

5. UPU građevinskog područja naselja Vintijan (SN Općine Medulin 09/12) 6. UPU Pješčana uvala građevinskog područja naselja (SN Općine Medulin 03/16) 8. UPU Banjole - građevinsko područje naselja (SN Općine Medulin 1/16.)

Page 172: Broj 8/2018 - medulin.hrmedulin.hr/dokumenti/RAD UPRAVE/SLUŽBENE NOVINE OPĆINE/SLUŽBENE... · SLUžBENE NOINE OPćINE MEDULIN 3 Strana Broj: 82018. Temeljem članka 35. Zakona

Strana 170 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULINBroj: 8/2018.

11. UPU Valbonaša (SN Općine Medulin 01/12) 13. UPU gospodarske proizvodne namjene Kamik – Banjole (SN Općine Medulin 04/12, 07/15) 14. UPU zone ugost-tur.namjene Stocca (SN Općine Medulin 07/14) 25a. UPU Volme – Šćuza 2 – građ. podr. naselja (SN Općine Medulin 05/14) 26. UPU zona zabavnog centra i letjelišta Campanož (SN Općine Medulin 02/13) 28. UPU Turistički punkt Pomer (SN Općine Medulin 08/11) 32. DPU Strana (SN Općine Medulin 2/11) 33. DPU zona male privrede Medulin (SN Općine Medulin 3/99, 02/08.) 35. DPU Volme – Šćuza (SN Općine Medulin 2/09) 36. PPPPO Donji Kamenjak i medulinski arhipelag (SN Općine Medulin 02/09)

Članak 157.

(1)Općina Medulin donosi programe razvoja područja obuhvaćenih prostornim planovima užih područja čija se izrada uvjetuje ovim PPUO-om.

9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 158.

(1)Provođenje i praćenje provođenje ovog PPUO-a ostvarivati će se kontinuirano, što obvezuje na stalnu suradnju svih sudionika u pripremi, izradi, donošenju i provođenju prostornih planova na području Općine Medulin, te usklađivanje tih planova s ciljevima i koncepcijom korištenja prostora utvrđenih ovim PPUO-om.

(2)Provođenje ciljeva razvoja i koncepcije korištenja prostora provoditi će se kroz trajno praćenje i istraživanje odnosa i pojava u prostoru, te odgovarajućom organizacijom cjelokupnog sustava prostornog uređenja i zaštite okoliša.

(3)U procesu stalnog praćenja provođenja PPUO-a, analizama i ocjenom provođenja ciljeva i koncepcije prostornog razvoja i korištenja prostora Općine Medulin u okviru sustava društvenog i gospodarskog razvoja općinska tijela uprave nadležan za poslove prostornog uređenja pripremaju obrazloženja s razlozima za pristupanje izradi izmjena i dopuna ovog PPUO-a.

Članak 159.

(4)Općinsko tijelo uprave nadležno za poslove prostornog uređenja u suradnji s ostalim tijelima uprave i subjektima u provođenju ovog PPUO-a dostavlja Vijeću Općine Medulin izvješće o provođenju PPUO-a, temeljem posebnog propisa.

(5)Temeljem ovog PPUO - a će Općina Medulin izvršiti reviziju akta temeljem kojega se plaća komunalni doprinos i komunalna naknada, te uvesti više razreda (kategorija) za plaćanje tih komunalnih davanja, stimulirajući jačanje poljodjelskog i obrtničkog segmenta u područjima za to namijenjenima ovim PPUO-om.

(6)Ovim PPUO - om propisuje se obaveza provedbe procjene utjecaja na okoliš (izrade studija o utjecaju na okoliš) i pribavljanja odobrenja nadležnog tijela o prihvatljivosti utjecaja na okoliš za zahvate određene PPIŽ i posebnim propisom.