of 144 /144
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 1/144 PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOM PARLAMENTAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 396 Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i Odluke o na~inu formiranja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), {ef Slu`be radnih tijela u funkciji sekretara Predstavni- ~kog doma donosi RJE[ENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI U PREDSTAVNI^KOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BiH I. U Komisiju za provo|enje postupaka javnih nabavki u Predstavni~kom domu Parlamenta Federacije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuju se: 1. AMELA ^AMPARA, predsjednica Komisije 2. BERNARDA [IMUNOVI], ~lan 3. STELA IBROVI], ~lan. II. Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavljat }e namje{tenica Mirela Rogo, administrativno-tehni~ki sekretar. III. Zadatak Komisije je da provodi postupke javnih nabavki u Predstavni~kom domu Parlamenta Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. IV. Za rad i anga`iranje u radu Komisije, predsjednici i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/00), o ~emu je potrebno donijeti posebno rje{enje. V. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01/c-34-279/11 5. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo [ef Slu`be radnih tijela u funkciji sekretara Predstavni~kog doma Prof. dr. Sead Dizdarevi}, s. r. VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 397 Naosnovu~lana19.stav1.Zakonao VladiFederacijeBosne iHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine u Sarajevu, donosi UREDBU O PROCESU STRATE[KOG PLANIRANJA, GODI[NJEG PLANIRANJA I IZVJE[TAVANJA U FEDERALNIM MINISTARSTVIMA DIO PRVI - UVOD ^lan 1. (Predmet) Ovom Uredbom defini{e se obaveza svih federalnih ministarstava da donose trogodi{nje strate{ke planove, godi{nje planove rada i godi{nje izvje{taje o radu. Uredbom se ure|uje postupak izrade i usvajanja planova i izvje{taja o radu, uklju~uju}i osnovne korake i metodologiju, kojih }e se pridr`avati slu`benici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i du`nostima utvr|enim Ustavom, zakonima i drugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: "FBiH"). Trogodi{nji i godi{nji planovi rada moraju biti u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima na nivou BiH i FBiH. ^lan 2. (Nositelji aktivnosti) (1) Nositelji aktivnosti i odgovornosti u izradi Izvje{taja o radu: a) Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljnjem tekstu: "Zavod") - za koordiniranje cjelokupne aktivnosti strate{kog planiranja i izvje{tavanja, pru`anje stru~ne Godina XVIII – Broj 19 Srijeda, 13. 4. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 1/144

PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOM

PARLAMENTA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

396Na osnovu ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama ("Slu`beni

glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 i 60/10) i Odluke o na~inu formiranja i utvr|ivanja visinenaknade za rad radnih tijela osnovanih od strane VladeFederacije BiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i13/09), {ef Slu`be radnih tijela u funkciji sekretara Predstavni-~kog doma donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE

POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI UPREDSTAVNI^KOM DOMU PARLAMENTA

FEDERACIJE BiH

I.U Komisiju za provo|enje postupaka javnih nabavki u

Predstavni~kom domu Parlamenta Federacije BiH (u daljnjemtekstu: Komisija) imenuju se:

1. AMELA ^AMPARA, predsjednica Komisije2. BERNARDA [IMUNOVI], ~lan3. STELA IBROVI], ~lan.

II.

Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisijeobavljat }e namje{tenica Mirela Rogo, administrativno-tehni~kisekretar.

III.Zadatak Komisije je da provodi postupke javnih nabavki u

Predstavni~kom domu Parlamenta Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

IV.Za rad i anga`iranje u radu Komisije, predsjednici i

~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u organima vlasti FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.45/00), o ~emu je potrebno donijeti posebno rje{enje.

V.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e

objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01/c-34-279/115. aprila/travnja 2011. godine

Sarajevo

[ef Slu`be radnih tijela ufunkciji sekretara 

Predstavni~kog doma Prof. dr. Sead Dizdarevi}, s. r.

VLADA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

397Na osnovu~lana 19.stav 1. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,

58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine uSarajevu, donosi

UREDBUO PROCESU STRATE[KOG PLANIRANJA,

GODI[NJEG PLANIRANJA I IZVJE[TAVANJA UFEDERALNIM MINISTARSTVIMA

DIO PRVI - UVOD

^lan 1.(Predmet)

Ovom Uredbom defini{e se obaveza svih federalnihministarstava da donose trogodi{nje strate{ke planove, godi{njeplanove rada i godi{nje izvje{taje o radu. Uredbom se ure|ujepostupak izrade i usvajanja planova i izvje{taja o radu,

uklju~uju}i osnovne korake i metodologiju, kojih }e sepridr`avati slu`benici federalnih ministarstava, u skladu sa svojim pravima i du`nostima utvr|enim Ustavom, zakonima idrugim propisima Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: "FBiH").

Trogodi{nji i godi{nji planovi rada moraju biti u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentima na nivou BiH i FBiH.

^lan 2.(Nositelji aktivnosti)

(1) Nositelji aktivnosti i odgovornosti u izradi Izvje{taja o radu:a) Federalni zavod za programiranje razvoja (u daljnjem

tekstu: "Zavod") - za koordiniranje cjelokupne aktivnostistrate{kog planiranja i izvje{tavanja, pru`anje stru~ne

Godina XVIII – Broj 19 Srijeda, 13. 4. 2011. godine

S A R A J E V O

ISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 2/144

Broj 19 – Strana 2 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

pomo}i federalnimministarstvima, dono{enje orijentacij-skih mjerila za federalna ministarstva, objedinjavanje iizradu planova i izvje{taja o radu Vlade FBiH, te predla -ganje akata vezanih za strate{ko planiranje i izvje{tavanjekoji su u nadle`nosti Vlade FBiH;

b) Ministarstva- za izradui usvajanjetrogodi{njih strate{kihplanova rada, te izradu godi{njih planova i izvje{taja iobezbje|enje dodatnih podataka i informacija po zahtjevuZavoda;

c) Vlada FBiH - za razmatranje, usvajanje i dostavljanjeplanovaiizvje{tajaoraduVladeFBiH,ParlamentuFBiH.

^lan 3.(Definicije)

(1) Izrazi upotrijebljeni u ovoj Uredbi imaju slijede}a zna~enja:a) strate{ko planiranje discipliniran napor koji ima za cilj

dono{enje temeljnih odluka i poduzimanje temeljnihaktivnosti koje oblikuju i vode to {to organizacija jeste i~ime se bavi, koncentriraju}i se pri tome na period odnaredne tri godine;

b) strate{ki plan podrazumijeva integrisani skup strate{kih ioperativnih ciljeva i aktivnosti koje su potrebne da bi se ubudu}nosti ostvario `eljeni rezultat;

c) misija op}enitopisonoga{toorganizacijaradi,skimiliza koga to radi, {ta ~ini njene specifi~ne nadle nosti, te za{toorganizacija radi to {to radi;

d) vizija opis kako }e izgledati organizacija jednom kada dosegne svoj puni potencijal;

e) operativno planiranje proces izrade, pra}enja i procjenegodi{njih planova usmjerenih ka ostvarenju strate{kihciljeva utvr|enih u strate{kom planu;

f) program skup srodnih i povezanih aktivnosti kojedoprinose ostvarenju zadatih ciljeva;

g) projekat  organizacijska forma sa ograni~enim trajanjemuz pomo} koje se realizuje jedan ili vi{e me|usobnopovezanih programa ili aktivnosti strate{kog plana usmjerenih prema zajedni~kom cilju;

h) strate{ka pitanja oni problemi ili prilike kojima organizacija mora upravljati kako bi uspjela ostvariti svojmandat i misiju;

i) strate{ki ciljevi op}i navodi o tome {ta se organizacija nada da }e ostvariti u trogodi{njem periodu. Usmjerenisuna rezultate i kvalitativne su naravi.

^lan 4.Sastavni dio ove Uredbe su i Tabela 1.,3. i 4. i okvir

bud`etskog planiranja u deset koraka koji se nalaze u prilogu.DIO DRUGI - STRATE[KO PLANIRANJE

^lan 5.(Osnovni principi)

Osnovni principi kojima se rukovode slu`beniciministarstava FBiH u postupku izrade trogodi{njeg strate{kogplana uklju~uju:

a) Strate{ki plan proizilazi iz strate{kih prioriteta VladeFBiH i ministarstva;

b) Strate{ki plan se izra|uje za period od tri godine ivremenski okvir izrade je uskla|en sa kalendarom izradebud`eta kao {to je predvi|eno Zakonom o bud`etima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06);

c) Izradastrate{kog plana zasniva se na prethodnoj definicijistrate{kih ciljeva i sveobuhvatnoj analizi postoje}egstanja u predmetnoj oblasti;

d) Aktivnosti i programi predvi|eni strate{kim planommoraju biti finansijski ostvarivi i u okviru raspolo`ivihbud`etskih i vanbud`etskih finansijskih sredstava;

e) Prilikom izrade strate{kog plana ministarstva provodeproces konsultacija sa svim relevantnim ministarstvima idrugim organima uprave koji mogi doprinijeti izradistrate{kog plana;

f) Strate{ki plan sadr i trogodi{nji akcioni plan u formitabele sa jasno prikazanim aktivnostima, nosiocima aktivnosti, rokovima izvr{enja, bud`etom i indikatorima.Obrazac za izradu Akcionog plana nalazi se u Prilogu 1ove uredbe.

^lan 6.

(Tok procesa strate{kog planiranja)(1) Deset klju~nih koraka u procesu strate{kog planiranja:a) Priprema za strate{ko planiranje, uklju~uju}i definiranje

u~esnika, organizaciju i na~in komuniciranja;b) Izrada strate{kog okvira;c) Definisanje mandata, misije i vizije;d) Analiza okru enja (SWOT analiza prednosti, nedosta-

taka, mogu}nosti i prijetnji);e) Definisanje strate{kih pitanja i strate{kih ciljeva;f) Definisanje strate{kih programa;g) Utvr|ivanje tro{kova i povezivanje sa bud etskim

procesom;h) Definisanje indikatora za pra}enje i evaluaciju;i) Utvr|ivanje kriterija za odre|ivanje prioritetnih

aktivnosti; j) Izrada akcionog plana (trogodi{njeg i godi{njeg).

^lan 7.(Format i sadr`aj strate{kog plana)

(1) Tipi~ni format strate{kog plana treba da ima slijede}a klju~na poglavlja:a) Opis ministarstva i nadle nosti;b) Opis okru`enja u kojem radi ministarstvo, karakteristike

sektora, i unutra{nje prilike u ministarstvu;c) Izjava o viziji ministarstva;d) Lista i opis strate{kih ciljeva ministarstva;e) Lista i opis strate{kih programa, politika realizacije

(vezano za strate{ke ciljeve) i indikatora za pra}enjerezultata na nivou programa;

f) Procjenatro{kova plana po aktivnostimai procjena izvora sredstava;

g) Opis kriterija za odre|ivanje prioritetnih aktivnosti;h) Organizacija procesa pra}enja i evaluacije izvr{enja 

plana;i) Akcioni plan (trogodi{nji i godi{nji) sa prioritetima,

nosiocima aktivnosti, rokovima izvr{enja i bud`etskimsredstvima;

  j) Procjena doprinosa konkretnih aktivnosti realizacijistrate{kih ciljeva;

k) Plan monitoringa i izvje{tavanja.^lan 8.

(Veza sa strate{kim dokumentima i prioritetima Vlade FBiH)(1) Prilikom izrade strate{kog plana slu`benici ministarstava }e

uzeti u obzir definirane prioritete Vlade FBiH, te razmotritirelevantne strate{ke dokumente, koji ~ine strate{ki okvir za izradu plana.

(2) Neki od bitnih dokumenata koji ~ine strate{ki okvir za izraduplana su:a) Razvojna strategija BiH;b) Razvojna strategija FBiH;c) Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine;d) Entitetske razvojne strategije;e) Sektorske strategije;f) Strategija za reformu javne uprave (PAR);g) Ugovor o partnerstvu sa EU;h) Sporazum o stabilizaciji i pridru ivanju sa EU;i) Regionalni i me|unarodni sporazumi.

^lan 9.(Proces konsultacija i koordinacije)

(1) Slu`benici ministarstava za koji se radi Strate{ki plan }e bitinosioci aktivnosti u njegovoj izradi. Prilikom izrade

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 3/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 3

Strate{kog plana slu`benici iz svih sektora }e me|usobnosura|ivati.

(2) S ciljem {to efikasnijeg procesa strate{kog planiranja iizvje{tavanja, ministarstva }e imenovati koordinatora/icuprocesa izrade strate{kog plana. Koordinatora imenujeresorni federalni ministar. Koordinator/ica }e razviti takav

na~in upravljanja procesom koji }e osigurati jasno defini-ranje razli~itih uloga i odgovornosti uklju~enih subjekata;sudjelovanje velikog broja razli~itih subjekata u procesu,uklju~uju}i i druga relevatna ministarstva, te stvaranjeambijenta zajedni~ke svrhe djelovanja i obezbje|enjehorizontalne i vertikalne koordinacije u skladu sa organiza-cijskom strukturom ministarstava. Koordinator/ica }e imatiulogu mentora i obezbijedit }e neophodne obrasce i uputedr`avnim slu`benicima sektora koji }e izra|ivati Strate{kiplan.

(3) Pomo}nici ministra du`ni su da pru`e svaku pomo} i da aktivno sara|uju sa koorinatorom procesa strate{kogplaniranja, godi{njeg planiranja i godi{njeg izvje{tavanja ufederalnim ministarstvima.

(4) Koorinator je odgovoran za cjelokupan proces strate{kogplaniranja, godi{njeg planiranja i godi{njeg izvje{tavanja i za svoj rad odgovara ministru.

^lan 10.(Vremenski okvir izrade strate{kog plana iuskla|ivanje sa procesom izrade bud`eta)

(1) Slu benici ministarstava }e uskladiti proces strate{kogplaniranja sa procesom izrade bud`eta, u skladu sa okvirombud`etskog planiranja u 10 koraka koji se primjenjuje u BiH.

(2) Okvir bud etskog planiranja u deset koraka nalazi se uprilogu ove uredbe.

(3) Proces strate{kog planiranja u ministarstvima treba uskladitisa procesom planiranja i izrade bud`eta, imaju}i na umuslijede}e rokove:a) nacrt strate{kog plana za period od naredne tri godine

treba biti pripremljen prije roka za dostavljanje tabela pregleda prioriteta bud etskih korisnika za narednitrogodi{nji period i dostavljen Federalnom ministarstvu

finansija (u daljnjem tekstu: " Ministarstvo finansija") do31. marta/o`ujka godine koja prethodi trogodi{njemperioduilidrugogrokakojiodrediMinistarstvofinansija;

b) revidirani nacrt strate{kog plana treba biti ura|en prijeroka za dostavljanje bud`etskih zahtjeva bud`etskihkorisnika za narednu godinu i dostavljen Ministarstvufinansija do 15. augusta/kolovoza godine koja prethodigodinizakojusedonosibud`etilidrugogrokakojiodrediMinistarstvo finansija;

c) strate{ki plan treba biti usvojen od strane nadle`nihministarstava do 31. oktobra/listopada godine koja prethodi trogodi{njem periodu za koji se donosi strate{kiplan;

d) nakon usvajanja strate{ki plan }e biti objavljenna internet stranici ministarstva.

^lan 11.(Pra}enje i procjena provedbe strate{kog plana)

(1) Ciljevi sistema pra}enja i procjene strate{kog plana uklju~uju:a) Utvr|ivanje stepena ostvarenja ciljeva strate{kog plana;b) Analizu adekvatnosti strategija koje su izabrane za 

ostvarenje ciljeva strate{kog plana;c) Stvaranje osnove za izradu narednog trogodi{njeg

strate{kog plana i godi{njeg plana rada.(2) Kriteriji za pra}enje i procjenu strate{kog plana su:

relevantnost, efikasnost, efektivnost, uspjeh i odr`ivost.(3) Ministar }e u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ove

uredbe odrediti koordinatora za proces izrade strate{kogplana, monitoringa, evaulacije i izvje{tavanja.

DIO TRE]I - GODI[NJE PLANIRANJE^lan 12.

(Osnovni principi)Osnovni principi kojima se rukovode slu`benici federalnih

ministarstava, u postupku godi{njeg planiranja uklju~uju:a) Godi{nji plan rada proizilazi iz trogodi{njeg strate{kog

plana ministarstva;b) Godi{nji plan rada se izra|uje za period od jednekalendarske godine;

c) Mjere predvi|ene godi{njim planom rada moraju bitiuskla|ene sa usvojenim bud`etom;

d) Prilikom izrade godi{njeg plana rada ministarstva }eprovesti konsultacije sa svim relevantnim subjektima;

e) Za zakonske i podzakonske akte koji se donose, precizno}e se navesti rokovi, razlozi za dono{enje i o~ekivaniefekti.

^lan 13.(Tok procesa i vremenski okvir izrade godi{njeg plana rada)

(1) Nakon usvajanja bud`eta potrebno je izvr{iti uskla|ivanjegodi{njeg plana rada sa bud`etom, federalna ministarstva }esvoje godi{nje planove rada dostavljati Zavodu koji }eobjediniti sve pojedina~ne godi{nje planove rada u jedan

 jedinstveni godi{nji plan rada Vlade FBiH. Koordinator za strate{ko planiranje u organima uprave }e biti kontakt osoba za suradnju sa Zavodom. Ukoliko Vlada FBiH zahtijeva, ugodi{nji plan rada Vlade FBiH, bi}e uklju~eni i planovi rada federalnih institucija i federalnih organa.

(2) Ministarstva }e do 15.12. teku}e godine dostaviti svojgodi{nji plan rada za narednu godinu Zavodu.Ova ta~ka se odnosi na federalna ministarstva, a u izuzetnimslu~ajevima kada to Vlada FBiH zatra`i, i na ostale federalneinstitucije i federalne organe (zavodi, agencije itd.).

(3) Zavod }e do 31.12. teku}e godine objediniti pojedina~neplanove rada u jedinstveni godi{nji plan rada Vlade FBiH idostaviti ga Vladi FBiH do 05.01. godine za koju se donosiplan.

(4) Vlada FBiH }e do 15.01. usvojiti godi{nji plan rada za teku}u godinu.

^lan 14.(Format i sadr`aj godi{njeg plana)

(1) Godi{nji plan rada ima slijede}a klju~na poglavlja:a) Ukratko opis ministarstva i nadle`nosti (najvi{e polovina 

stranice);b) Ukratko najva niji programi i aktivnosti koje }e obilje iti

radu godini za koju se donosi godi{nji plan (najvi{e jedna stranica);

c) Lista i opis programa i aktivnosti koje }e se poduzetiprema godi{njem planu - tabelarni prikaz;

d) Za programe i aktivnost navesti neophodna sredstva,izvore sredstava i rokove, te nazna~iti kakvi se rezultatio~ekuju izvr{enjem;

e) Pokazatelje (indikatore) uspjeha predvi|enih programa iaktivnosti koji }e se pratiti i analizirati.

(2) Godi{nji plan rada }e biti ura|en u word formatu, font Ariel,veli~ina fonta 12 (tekst u tabelama veli~ina fonta 9) - obrazacu Tabeli 2 ove Uredbe.

DIO ^ETVRTI - GODI[NJE IZVJE[TAVANJE^lan 15.

(Period izvje{tavanja)(1) Federalna ministarstva }e raditi godi{nje izvje{taje o radu, a 

ukoliko to Vlada FBiH zatra`i i za periode kra}e od jednegodine.

(2) Federalna ministarstva dostavlja}e svoje izvje{taje o raduZavodu do 10.01. teku}e godine za prethodnu godinu, a Zavod }e pojedina~ne izvje{taje objediniti u jedinstveniizvje{taj o radu Vlade FBiH.

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 4/144

Broj 19 – Strana 4 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

(3) Ova ta~ka se odnosi na federalna ministarstva, a u izuzetnimslu~ajevima kada to Vlada FBiH zatra`i, i na ostale federalneinstitucije i federalne organe (zavodi, agencije itd.).

(4) Zavod }e do 25.01. finalizirati Izvje{taj o radu Vlade FBiH iisti dostaviti Vladi FBiH na usvajanje.

(5) Vlada FBiH }e do 10.02. teku}e godine razmotriti i usvojiti

Izvje{taj o radu za proteklu godinu i dostaviti ga ParlamentuFBiH do 15.02. teku}e godine.

^lan 16.(Sadr`aj Izvje{taja o radu)

(1) Izvje{taj o radu sadr i listu aktivnosti ostvarenih uizvje{tajnom periodu; obrazlo`enja u slu~aju kada predvi|ene aktivnosti nisu ispunjene; procjenu izvr{enihaktivnosti na osnovu indikatora (pokazatelja) i procenat izvr{enja;

(2) Procjena izvr{enih aktivnosti }e biti ura|ena sa naglaskomna usporedbu sa prethodnim izvje{tajnim periodom u istojoblasti;

(3) Izvje{taj o radu sadr`i i pokazatelje o utro{enim bud`etskimsredstvima i o namjeni za koju su ista iskori{tena.

^lan 17.

(Format i obim Izvje{taja o radu)(1) Izvje{taj o radu sastoji se od slijede}ih tematskih cjelina:

a) Uvodni dio sa izvr{enim aktivnostima koje su obilje`ileizvje{tajni period (najvi{e jedna stranica);

b) Izvje{taj o svim aktivnostima u izvje{tajnom periodu sa efektima koje su proizvele,{to treba da bude potkrijepljenosa preciznim indikatorima;

c) Za aktivnosti (programi, zakonski i podzakonski akti)koje su predvi|ene planom, a nisu ura|ene, potrebno jenavesti razloge zbog kojih nisu izvr{ene;

d) O navedenom pod b) i c) bi}e ura|en tabelarni pregledprovo|enja aktivnosti iz godi{njeg plana rada.

(2) Izvje{taj o radu }e biti ura|en u word formatu, font Ariel,veli~ina fonta 12 (tekst u tabelama veli~ina fonta 9) - obrazacu Tabeli 4 ove uredbe.

^lan 18.(Primjena Uredbe)

Ova Uredba se primjenjuje u svim federalnim ministarstvi-ma.

U postupku primjene ove Uredbe, slu`benici ministarstava FBiH koristi}e se Priru~nikom za strate{ko planiranje.

DIO PETI - ZAVR[NE ODREDBE

^lan 19.(Stupanje na snagu)

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja 

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 316/11

7. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 5/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 5

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 6/144

Broj 19 – Strana 6 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 7/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 7

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 8/144

Broj 19 – Strana 8 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 9/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 9

398Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 64. stav 1.Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na 4. sjednici odr anoj 7.aprila 2011. godine, donijela je

ODLUKUO RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZAPOSTAVLJENJE DIREKTORA SLU@BE ZA

ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.Ovom odlukom pokre}e se procedura raspisivanja Javnog

konkursa za postavljenje direktora Slu`be za zajedni~ke posloveorgana i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06).

II.Generalnisekretarijat Vlade Federacije Bosnei Hercegovine

zadu`uje se da premijeru na potpis dostavi potrebne akte za provo|enje procedure konkursa iz ta~ke I ove odluke.

III.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 303/117. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

399Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,

58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enjuovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09,46/09, 52/09 i 7/10),Vlada Federacije, na 4. sjednici odr`anoj 7.aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU

JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR NA ODLUKU OIZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP

AUTOCESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEDRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U

MOSTAR

I.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar na Odlukubroj NO 1.01-1641/11 od 05.04.2011. godine o izmjenama idopunama Statuta JP Autoceste Federacije Bosne i Hercegovinedru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Mostar brojOPU-IP-779/10 od 28.12.2010. godine.

II.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 304/117. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

400Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enjuovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09,46/09, 52/09 i 7/10), Vlada Federacije, na 4. sjednici odr`anoj 7.aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU

JP AUTOCESTE FBiH D.O.O. MOSTAR NA ODLUKU OPRIVREMENOM IMENOVANJU VR[IOCA DU@NOSTI

DIREKTORA UPRAVE JP AUTOCESTE FBiH D.O.O.MOSTAR

I.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost 

Nadzornom odboru JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar na Odluku

broj NO 1.01-1642/11 od 05.04.2011. godine kojom se mr.ENSAD KARI] privremeno imenuje za vr{ioca du`nostidirektora uprave JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

II.Mr. Ensad Kari} privremeno se imenuje za vr{ioca du`nosti

direktora uprave JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar do okon~anja postupka imenovanja Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

III.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 305/117. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

401Temeljem ~lanka 12. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lanka 2.stavak 2. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne iHercegovine u gospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnogkapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05,42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08 i 26/09 ) i~lanka 47. Statuta J.P. Nacionalni park "UNA" d.o.o. Biha}, upostupku imenovanja Uprave-ravnatelja J.P. Nacionalni park"UNA" d.o.o. Biha}, na prijedlog federalne ministrice okoli{a iturizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjedniciodr`anoj 7. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SUGLASNOSTI ZA IMENOVANJE

^LANA UPRAVE-RAVNATELJA J.P. NACIONALNIPARK "UNA" D.O.O. BIHA]

I.Daje se suglasnost za imenovanje AMARILDAMULI]A za 

~lana Uprave-ravnatelja J.P. Nacionalni park "UNA" d.o.o.Biha}.

II.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 306/117. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 10/144

Broj 19 – Strana 10 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

402Na osnovu~lana 22.Zakona o buxetima u Federaciji Bosne

i Hercegovine ("Slu bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011.

godine, donosiODLUKU

O OBUSTAVQAWU IZVR[AVAWA POJEDINIH

RASHODA I IZDATAKA U BUXETU FEDERACIJE

BOSNEI HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU

IOvom Odlukom obustavqa se izvr{avawe rashoda i

izdataka u Buxetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) napozicijama: 614100, 614200, 614300, 614400, 615100 - svihtransfera koji se realizuju na osnovu odobrenih programautro{ka,pozicije821000-Izdacizanabavkustalnihsredstavai pozicije 822500 - Izdaci za kupovinu dionica privatnihpreduze}a i u~e{}a u zajedni~kim ulagawima.

IINa teret pozicija iz ta~ke I ove Odluke buxetski

korisnici ne mogu preuzimati obaveze u trajawu od 45 dana.

III

Nadzor nad primjenom odredaba iz ta~ke I i II Odlukevr{i}e Federalno ministarstvo finansija - Federalnoministarstvo financija.

IVOva Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 308/117. aprila 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s .r .

Na osnovu ~lana 22. Zakona o bud`etima u Federaciji Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011.godine, donosi

ODLUKUO OBUSTAVLJANJU IZVR[AVANJA POJEDINIH

RASHODA I IZDATAKA U BUD@ETU FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU

I.Ovom Odlukom obustavlja se izvr{avanje rashoda i izdataka 

u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) na pozicijama:

614100, 614200, 614300, 614400, 615100 - svih transfera kojiserealizuju na osnovu odobrenih programa utro{ka, pozicije821000 - Izdatci za nabavku stalnih sredstava i pozicije 822500 -Izdatci za kupovinu dionica privatnih preduze}a i u~e{}a uzajedni~kim ulaganjima.

II.Nateretpozicijaizta~keI.oveOdlukebud`etskikorisnicine

mogu preuzimati obaveze u trajanju od 45 dana.

III.Nadzor nad primjenom odredaba iz ta~ke I. i II. Odluke vr{it 

}e Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvofinancija.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 308/117. aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

Na osnovi ~lanka 22. Zakona o prora~unima u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7.travnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO OBUSTAVLJANJU IZVR[AVANJA POJEDINIH

RASHODA I IZDATAKA U PRORA^UNU FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU

I.Ovom Odlukom obustavlja se izvr{avanje rashoda i izdataka 

u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11) na pozicijama:614100, 614200, 614300, 614400, 615100 - svih transfera kojiserealiziraju na osnovu odobrenih programa utro{ka, pozicije821000 - Izdatci za nabavu stalnih sredstava i pozicije822500-Izdatci za kupovinu dionica privatnih poduze}a i u~e{}a u zajedni~kim ulaganjima.

II.Na teret pozicija iz to~ke I. oveOdluke prora~unski korisnici

ne mogu preuzimati obveze u trajanju od 45 dana.

III.Nadzor nad primjenom odredaba iz to~ke I. i II. Odluke vr{it 

}e Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvofinansija.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 308/11

7. travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

403Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima

republi~kih organa u kori{}ewu sredstava u dru{tvenojsvojini ("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90), koji se uskladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne iHercegovine primjewuje kao federalni zakon, a u vezi sa~lanom 3. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02,19/03, 2/06 i 8/06),na prijedlogfederalnog ministraunutra{wih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVAWUNA KORI[]EWEBICIKALA

KANTONALNIM MINISTARSTVIMA UNUTRA[WIH

POSLOVA I POLICIJI BR^KO DISTRIKTA BOSNE I

HERCEGOVINE

I

Po jedan biciklmarke"capriolo adrenalin" sa paktregeromi bisagama daje se na kori{}ewe kantonalnim ministarstvimaunutra{wih poslova i Policiji Br~ko Distrikta Bosne iHercegovine, bez naknade.

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 11/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 11

IITro{kove kori{}ewa i odr`avawabicikalaiz ta~keI ove

odluke snosi}e kantonalnaministarstva unutra{wihposlovai Policija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

IIIZa realizaciju ove odluke zadu`uje se Federalno

ministarstvo unutra{wih poslova - Federalno ministarstvounutarwih poslova, kantonalna ministarstva unutra{wihposlova i Policija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine,svako u okviru svoje nadle`nosti.

IVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 310/117. aprila 2011. godine

SarajevoPremijer

Nermin Nik{i}, s .r .

Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

primjenjuje kao federalni zakon, a u vezi sa ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06),na prijedlog federalnog ministra unutra{njih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE BICIKALA

KANTONALNIM MINISTARSTVIMA UNUTRA[NJIHPOSLOVA I POLICIJI BR^KO DISTRIKTA BOSNE I

HERCEGOVINEI.

Po jedan bicikl marke "capriolo adrenalin" sa paktregerom ibisagama daje se na kori{tenje kantonalnim ministarstvima 

unutra{njih poslova i Policiji Br~ko Distrikta Bosne iHercegovine, bez naknade.II.

Tro{kove kori{tenja i odr`avanja bicikala iz ta~ke I. oveodluke snosit }e kantonalna ministarstva unutra{njih poslova iPolicija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

IIIZa realizaciju ove odluke zadu`ujese Federalnoministarstvo

unutra{njih poslova - Federalnoministarstvo unutarnjih poslova,kantonalna ministarstva unutra{njih poslova i Policija Br~koDistrikta Bosnei Hercegovine, svako u okviru svojenadle`nosti.

IV.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 310/11

7. aprila 2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 14. stavak 3. Zakona o pravima idu`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava udru{tvenoj svojini ("Slu`beni listSRBiH",br. 33/81i 29/90), kojise sukladno ~lanku IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne iHercegovine primjenjuje kaofederalni zakon,a u vezi s ~lankom3. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na 4. sjednici odr anoj 7.travnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE BICIKALA

KANTONALNIM MINISTARSTVIMA UNUTARNJIHPOSLOVA I POLICIJI BR^KO DISTRIKTA BOSNE I

HERCEGOVINE

I.Po jedan bicikl marke Capriolo adrenalin s nosa~em

(paktregerom) i bisagama daje se na kori{tenje kantonalnimministarstvima unutarnjih poslova i Policiji Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, bez naknade.

II.Tro{kove kori{tenja i odr`avanja bicikala iz to~ke I. ove

Odluke snosit }e kantonalna ministarstva unutarnjih poslova iPolicija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

III.Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se Federalno ministar-

stvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvo unutra{njihposlova, kantonalna ministarstva unutarnjih poslova i Policija Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, svako u granicama svojenadle`nosti.

IV.Ova Odluka stupa na snagu idu}ega dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 310/117. travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

404Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima 

republi~kih organa o kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90) koji se u skladu sa ~lanom IX. 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovineprimjenjuje kao federalni zakon, a u vezi sa ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA VLASNI[TVA

NA PUTNI^KOM MOTORNOM VOZILUI.

Odobrava se prijenos prava vlasni{tva putni~kog motornogvozila; marka i tip vozila Golf, registarske oznake A16-E-305,broj {asije WVWZZZIJZYW598250, broj motora AGR400190,godina proizvodnje 2000, snaga motora 66 kW, zapremina 1896cm3, sa Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FederacijeBosne i Hercegovine na Federalno pravobranila{tvo/pravobrani-teljstvo bez naknade.

II.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Slu`ba za zajedni~ke

poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine i Fede-

ralno pravobranila{tvo/pravobraniteljstvo, svako u okviru svojenadle`nosti.III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 311/117. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

405Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 12/144

Broj 19 – Strana 12 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine,donijela je

ODLUKUO KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE

DIREKTORA SLU@BE ZA ZAJEDNI^KE POSLOVEORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE

I.Op}i kriteriji za izbor i imenovanje direktora Slu`be za 

zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne iHercegovine su:

 –  da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,  – da nije otpu{ten iz dr avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni iHercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta), u perioduod tri godine prije dana objave konkursa,

  – da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine,

 – da nije pravosna`no osu|ivan za krivi~no djelo, – da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak,

  – da mu nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona oprivrednim prijestupima,  – da nema direktnih ili indirektnih interesa u bilo kojoj

aktivnosti koji bi doveli do sukoba li~nih interesa sa njegovim slu`benim du`nostima.

II.Posebni kriteriji za izbor i imenovanje direktora Slu`be za 

zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne iHercegovine su:

 – VSS - zavr{en ekonomski ili pravni fakultet, – da ima 7 (sedam) godina radnog sta`a u struci,  – polo`en ispit op}eg znanja, – sposobnost upravljanja ljudskim resursima i sklonost ka 

timskom radu, – komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

III.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 318/11

7. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

406Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 4. sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine,donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA

PROJEKTA PODR[KE MRE@AMA SOCIJALNE

SIGURNOSTI I ZAPO[LJAVANJA (SSNESP) UFEDERACIJI BOSNI I HERCEGOVINI

1. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenuje ~lanoveNadzornog odbora Projekta podr{ke mre ama socijalnesigurnosti i zapo{ljavanja u sljede}em sastavu:

  – VJEKOSLAV ^AMBER, Federalnoministarstvo rada isocijalne politike, predsjednik Nadzornog odbora 

  – OMER KORJENI], Federalni zavod za zapo{ljavanjeFBiH, ~lan Nadzornog odbora 

  – MIRSADA POTURKOVI], Kantonalni centar za socijalni rad - Sarajevo, ~lan Nadzornog odbora 

2. Nadzorni odbor iz ta~ke 1. ovog Rje{enja formira se sa zadatkom da:

  – nadgleda implementaciju Projekta,  – poma`e pri rje{avanju slo`enih pitanja koja se mogu

 javiti tokom implementacijeProjekta, a koja se ne mogurije{iti na nivou pojedina~nih institucija,

  – daje koncepcijskei strate{kesmjernice Projektau skladusa finansijskim i supsidijarnim sporazumom i projektimdokumentom,

  – utvr|uje politiku razvoja Projekta u skladu sa finansijskim i supsidijarnim sporazumom i projektimdokumentom,

 –  odlu~uje o imenovanjima i rje{ava i druga pitanja odzna~aja za implementaciju Projekta i jedinice za implementaciju projekta u skladu sa finansijskim isupsidijarnim sporazumom i projektim dokumentom.

3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH."

4. Danom stupanja na snagu ovog Rje{enja, stavlja se vansnage Rje{enje V broj 443/10 od 24.05.2010. godine.

V. broj 307/117. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

407Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 27. stav 2.Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04,54/04,67/05i8/06),VladaFederacijeBosneiHercegovine,na4.sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donosi

RJE[ENJEI.

U Komisiju za izbor i imenovanje direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercego-vine imenuju se:

1. SVJETLANA MARTINOVI], {ef Odsjeka za provo-|enje postupka javnih nabavki, uskladi{tenje i evidencijuroba 

2. EDITA KALAJD@I], pomo}nik direktora u Uredupremijera 

II.Za rad i anga`ovanje ~lanova Komisije na navedenim

poslovima isplatit }e se nov~ana naknada u skladu sa ~lanom 27.stav 4. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03,23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06).

III.Visina naknade iz ta~ke 3. ovog rje{enja odredit }e se

posebnim rje{enjem.

IV.

Ovorje{enjeobjavit}eseu"Slu`benimnovinamaFederacijeBiH".

V. broj 313/117. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

408Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 3. sjednici odr`anoj 31. marta 2011. godine,donosi

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 13/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 13

RJE[ENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA RADNEGRUPE ZA UTVR\IVANJE STEPENA REALIZACIJE

PLANA RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJIBOSNE I HERCEGOVINE 2011.-2013. GODINE I

IZRADU PRIJEDLOGA MJERA ZA POVE]ANJESTEPENA REALIZACIJE

I.

Imenuje se Radna grupa za utvr|ivanje stepena realizacijeplana razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine2011.-2013. godine i izradu prijedloga mjera za pove}anjestepena realizacije, u sastavu:

1. LJUBI[A \APAN, direktor Federalnog zavoda za programiranje razvoja, predsjednik,

2. TARIK BEGI], {ef Odsjeka za elektroenergetikuFederalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,~lan,

3. ZAIM HE]O, pomo}nik federalnog ministra prometa i

komunikacija, ~lan,4. SAMIR BAKI], pomo}nik federalnog ministra finansija,

~lan,

5. mr.sc. GORAN[IMI],predstavnikFederalnog ministar-stva pravde, ~lan,

6. ADNAN EFENDI], sekretar Federalnog ministarstva prostornog ure|enja, ~lan,

7. FRANJO TOLI], pomo}nik sekretara Vlade, ~lan,

8. HARIS ABASPAHI], savjetnik premijera FederacijeBosne i Hercegovine, ~lan.

II.

Zadatak Radne grupe iz ta~ke I. ovog rje{enja je da utvrdikojije realan mogu}i stepen realizacije Plana razvojnih projekata u Federacije BiH u 2011. godini, kao i za period 2011.-2013.godine, analizu administrativnih prepreka na implementaciji tihprojekata, te da sa~ini prijedlog mjera za mogu}e pove}anjestepena realizacije istih i uklanjanje utvr|enih administrativnihprepreka.

Nakon {toizvr{i zadatak iz stava 1. oveta~ke, Radna grupa jedu`na sa~initi Informaciju sa prijedlogom mjera i istu dostavitiVladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi razmatranja.

III.

Radna grupa je du`na zadatak iz ta~ke II. ovog rje{enja izvr{iti u roku od 21 dana od dana stupanja na snagu ovogrje{enja.

IV.

Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 314/1131. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

409Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine na 3. sjednici odr`anoj 31. marta 2011. godine,donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA RADNE

GRUPE ZA UTVR\IVANJE MJERA [TEDNJE UFEDERALNIM ORGANIMA UPRAVE I FEDERALNIM

UPRAVNIM ORGANIZACIJAMA

I.Imenuje se Radna grupa za utvr|ivanje mjera {tednje u

federalnim organima uprave i federalnim upravnimorganizacijama, u sastavu:

1. EMIR SILAJD@I], pomo}nik federalnog ministra finansija, predsjednik,

2. AIDA JASIKA, na~elnica Slu`be za finansijske ira~unovodstvene poslove Federalnog ministarstva pravde, ~lan,

3. RAMIZ LETO, predstavnik Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, ~lan,

4. DANICA GOGALI], pomo}nik sekretara Vlade, ~lan,5. EDITA KALAJD@I], pomo}nik direktora Ureda 

premijera Federacije BiH, ~lan.

II.Zadatak Radne grupe iz ta~ke I. ovog rje{enja je utvrditi

Prijedlog mjera za smanjenje teku}ih tro{kova u federalnimorganima uprave i federalnim upravnim organizacijama.

Nakon{toizvr{izadatakizstava1.oveta~ke,Radnagrupajedu`na sa~initi Informaciju sa prijedlogom mjera i istu dostavitiVladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi razmatranja.

III.Radna grupa je du`na zadatak iz ta~ke II. ovog rje{enja 

izvr{iti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovogrje{enja.

IV.Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 315/11

31. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO

FINANSIJA/FINANCIJA

410Na osnovu ~lana 62. Zakona o fiskalnim sistemima

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalniministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DINAMICI

FISKALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

^lan 1.U Pravilniku o dinamici fiskalizacije u Federaciji

Bosnei Hercegovine("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.47/10, 52/10, 71/10 i 1/11) u ~lanu 4. datum: "15.04.2011. godine"zamjewuje se datumom: "15.07.2011. godine".

^lan 2.U ~lanu5. datum: "15.04.2011. godine" zamjewuje se datumom:

"15.07.2011. godine".

^lan 3.U ~lanu6. datum: "15.04.2011. godine" zamjewuje se datumom:

"15.07.2011. godine".

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 14/144

Broj 19 – Strana 14 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

^lan 4.Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-5862-4/10April 2011. godine

SarajevoMinistar

Ante Krajina, s .r .

Na osnovu ~lana 62. Zakona o fiskalnim sistemima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalniministar finansija-federalni ministar financija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA PRAVILNIKA O DINAMICIFISKALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE^lan 1.

U Pravilniku o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 47/10,52/10, 71/10 i 1/11) u ~lanu 4. datum: "15.04.2011. godine"zamjenjuje se datumom: "15.07.2011. godine".

^lan 2.U ~lanu 5. datum: "15.04.2011. godine" zamjenjuje se

datumom: "15.07.2011. godine".

^lan 3.

U ~lanu 6. datum: "15.04.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.07.2011. godine".

^lan 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-5862-4/10April 2011. godine

SarajevoMinistar 

Ante Krajina, s. r.

Na temelju ~lanka 62. Zakona o fiskalnim sustavima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 81/09), federalniministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA PRAVILNIKA O DINAMICIFISKALIZACIJE U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

^lanak 1.

U Pravilniku o dinamici fiskalizacije u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 47/10,52/10, 71/10 i 1/11) u ~lanku 4. datum: "15.04.2011. godine"zamjenjuje se datumom: "15.07.2011. godine".

^lanak 2.

U ~lanku 5. datum: "15.04.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.07.2011. godine".

^lanak 3.

U ~lanku 6. datum: "15.04.2011. godine" zamjenjuje sedatumom: "15.07.2011. godine".

^lanak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objaveu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-5862-4/10Travanj 2011. godine

SarajevoMinistar 

Ante Krajina, v. r.

411Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 13., 17. i 19. Zakona ofiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 81/09), i ~lana 169. Zakona o upravnom

postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99),rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika,ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministar -stva financija izdaje

UVJERENJEO ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIH

KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMAUvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika,

utvr|eno je da "Neosoft Computers d.o.o.", ima Rje{enje broj05-02-5524-1/10 od 14.07.2010. godine kojim je registrovan kaoovla{teni zastupnik fiskalnih sistema.

Shodno~lanu19. Zakonao fiskalnimsistemima, Komisija jenakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih ifunkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema -fiskalnipisa~ TM-260F, terminalDTT 002 i softverska aplikacija FPrint WIN3.13build0, utvrdila da isti ispunjavatra`eneuvjete,propisane ~lanom 17. naprijed navedenog Zakona.

Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enjeugovora ovla{tenog zastupnika sa Federalnim ministarstvomfinansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i udruge svrhe se ne mo`e koristiti.

Broj 05-02-5524-1-5/1017. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, s. r.

412Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 13., 17. i 19. Zakona ofiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 81/09) i ~lana 169. Zakona o upravnom

postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99),rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika,ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnogministarstva financija izdaje

UVJERENJEO ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIH

KARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMAUvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika,

utvr|eno je da "INTERLINEA D.O.O.", ima Rje{enje broj05-02-5524-6/10 od 14.07.2010. godine kojimje registrovan kaoovla{teni zastupnik fiskalnih sistema.

Shodno~lanu19. Zakonao fiskalnimsistemima, Komisija jenakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih ifunkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnogsistema-fiskalna kasa CR 29 i nezavisni terminal CR29T,utvrdila da isti ispunjava tra`ene uvjete, propisane ~lanom 17.naprijed navedenog Zakona.

Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enjeugovora ovla{tenog zastupnika sa Federalnim ministarstvomfinansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i udruge svrhe se ne mo`e koristiti.

Broj 05-02-5524-6-1/1017. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoMinistar 

Vjekoslav Bevanda, s. r.

413Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 15/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 15

BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 13., 17 i 19. Zakona ofiskalnim sistemima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 81/09) i ~lana 169. Zakona o upravnompostupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98 i 48/99),rje{avaju}i po zahtjevu registrovanog proizvo|a~a/zastupnika,ministar Federalnog ministarstva finansija/Federalnogministarstva financija izdaje

UVJERENJE

O ISPUNJENOSTI TEHNI^KIH I FUNKCIONALNIHKARAKTERISTIKA DIJELOVA FISKALNOG SISTEMA

Uvidom u Registar registrovanih proizvo|a~a/zastupnika,utvr|eno je da "KIM TEC d.o.o.", ima Rje{enje broj05-02-5524-9/10 od 14.07.2010. godine kojimje registrovan kaoovla{teni proizvo|a~ fiskalnih sistema.

Shodno~lanu19. Zakonao fiskalnimsistemima, Komisija jenakon provedenog postupka ispitivanja ispunjenosti tehni~kih ifunkcionalnih karakteristika uzorka dijela fiskalnog sistema-fiskalni pisa~ FP555, fiskalni terminal UN-MC55i i drajver HCPFiscal Residental Gateway BA v1.00. utvrdila da isti ispunjava tra ene uvjete, propisane ~lanom 17. naprijed navedenogZakona.

Uvjerenje se izdaje u svrhu ispunjenja uvjeta za zaklju~enjeugovora ovla{tenog proizvo|a~a sa Federalnim ministarstvomfinansija o stavljanju u promet navedenog fiskalnog sistema i udruge svrhe se ne mo`e koristiti.

Broj 05-02-5524-9-8/101. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Ante Krajina, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO

POQOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I

[UMARSTVA

414

Na osnovu~lana 86. stav2., a u vezi sa ~lanom77. ta~. 4., 5.i10.Zakona o za{titizdravqa biqa ("Slu beni glasnik BiH",broj23/03)i~l.12.stav2.,30.stav1.ta~ka3)i68.stav3.Zakonao organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05)a u skladu sa Odlukom o usvajawu Programa posebnog nadzora(sistemske kontrole) karantinskih {tetnih organizama nakrompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu ("Slu`beniglasnik BiH", broj 100/10), federalni ministar poqoprivrede,vodoprivrede i {umarstva donosi

INSTRUKCIJU

ZA PROVO\EWE PROGRAMA POSEBNOG NADZORA

(SISTEMSKE KONTROLE) KARANTINSKIH

[TETNIH ORGANIZAMA NA KROMPIRU U BOSNI I

HERCEGOVINI ZA 2011. GODINU NA TERITORIJI

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IPredmet

Ovom Instrukcijom se institucijama sa javnim ovla{te-wem (u daqwem tekstu: vr{ioci) daju uputstva za postupawe uvezi sa provo|ewem poslova utvr|enih Programom posebnognadzora (sistemske kontrole) karantinskih {tetnih organi-zama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu (udaqwem tekstu: Program posebnog nadzora) na teritorijiFederacije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu:Federacija) na biqu iz doma}eproizvodwe i sa uzorcima biqaiz uvoza.

IICiq provo|ewa nadzora

Nadzor (sistemska kontrola) je slu`beni postupak koji seprovodi sa ciqem prikupqawa i biqe`ewa podataka oprisustvu {tetnih organizama ili wihovom odsustvu, a naosnovu izvr{enih pregleda, kontrola i istra`ivawa

provedenih u odre|enom vremenskom periodu potrebnom zautvr|ivawe vrsta {tetnih organizama koje se pojavquju unadziranom podru~ju ili za utvr|ivawe karakteristikapopulacije {tetnih organizama i wihove distribucije.

IIIMjesto i predmet posebnog nadzora

U skladu sa Programom posebnog nadzora, nadzorkarantinskih {tetnih organizama na biqu iz doma}eproizvodwe i drugim regulisanim objektima u Federacijivr{ioci provode kod proizvo|a~a na:

 –  mjestima proizvodwe, –  mjestima pakovawa, –  mjestima ~uvawa i skladi{tewa.Predmet nadzora su ciqani karantinski {tetni

organizmi: Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.,Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus(Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., Synchytrium endobio-ticum Schilb., Globodera rostochiensis Woll.i Globoderapallida Stone, odnosno gajeno i samoniklo biqe doma}ini {tetnihorganizamaidrugiregulisaniobjektikojiihmogusadr`avatiili omogu}iti wihov razvoj i {irewe.

IVMetode provo|ewa posebnog nadzora

Posebni nadzor, zavisno o vrsti karantinskih {tetnihorganizama, provodi se na mjestima nadzora iz ta~ke 3. stav 1.ove Instrukcije vizuelnim pregledom, uzimawem uzorakabiqaka doma}ina i drugih regulisanih objekata i labora-torijskim dijagnosti~kim testirawem uzoraka. Pregledi sezasnivaju na jasnim nau~nim i statisti~kim principima ibiologiji rasta i razvi}a svakog pojedinog organizma.

U svrhu provo|ewa posebnog nadzora vr{i se vizuelni

pregled i uzorkovawe biqaka doma}ina i drugih regulisanihobjekata za utvr|ivawe prisustva/odsustva {tetnih organi-zama koji su predmet nadzora i to:

a) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.: –  krompira (Solanum tuberosum L.), ukqu~uju}i

biqkeigomoqe,osimsjemenaubotani~komsmislu, –  paradajza (Lycopersicon lycopersicum L.), osim

plodova i sjemena u botani~kom smislu, –  korovaizporodice Solanaceae(Solanumdulcamara ), –  pelargonija iz roda Pelargonium, –  povr{inskih voda za navodwavawe i otpadnih voda

iz prera|iva~ke industrije krompira.Pregled biqa se vr{i u toku vegetacije, prvenstveno

najmla|ih listova i stabqike, a kod krompira i pregledgomoqa,prvenstvenookacanapojavueksudataipresijecawem.

b) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.:

 –  krompira (Solanum tuberosum L.), ukqu~uju}ibiqkeigomoqe,osimsjemenaubotani~komsmislu.

Pregledaju se listovi i stabqike u II dijelu vegetacije igomoqi.

c) Synchytrium endobioticum Schilb.: –  krompira (Solanum tuberosum L.), ukqu~uju}i

biqkeigomoqe,osimsjemenaubotani~komsmislu, –  zemqi{ta sa mjesta proizvodwe.

Pregled krompira se vr{i prije sadwe sjemenana latentnuinfekciju i u toku vegetacije svih biqnih dijelova osimkorijena. Pregled zemqi{ta se vr{i na prisustvo zimskihsporangija u tlu i pregled ~estica zemqe koje se nalaze nasjemenu prije sadwe.

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 16/144

Broj 19 – Strana 16 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

d) Globodera rostochiensisWoll. i GloboderapallidaStone: –  krompira (Solanum tuberosum L.), ukqu~uju}i

biqkeigomoqe,osimsjemenaubotani~komsmislu,

 –  paradajza (Lycopersicon lycopersicum L.), osimplodova i sjemena u botani~kom smislu,

 –  drugog biqa iz porodice Solanaceae, ukqu~uju}i

plavi patlixan (Solanum melongena L.) i korove, –  zemqi{ta sa mjestaproizvodwe, ukqu~uju}izemqu

sa korijena biqaka i sa gomoqa krompira.Pregled biqaka na prisustvo `enki ili cista vr{i se u

vrijeme cvatwe na na~in da se cijela biqka pa`qivo izvadi,zemqa lagano protrese i lupom pregleda cijeli korijenovsistem i zemqa na korijenu. Pregled zemqi{ta se vr{i prijeili odmah nakon sadwe sjemena/presadnica i nakon va|ewa/berbe. Uzorci zemqi{ta se uzimaju nematolo{kom sondompromjera 2 cm. Najmawa zapremina pojedina~nog (radnog)uzorka je 1500 ml tla/ha, a sastoji se od najmawe 100poduzoraka-uboda/ha dubine do 5 cm uzetih sa razli~itihta~akaprohodom kroz parcelu u oblikuslova"M" ili"W"ilioblika pravougaone mre`e udaqenosti izme|u uboda 5X20 m({irina x du`ina). Cijeli uzeti uzorak se koristi za daqaispitivawa (za ekstrakciju cisti, identifikaciju vrste i ako

 je mogu}e odre|ivawe patotipa/virulentne grupe).V

Podru~ja provo|ewa posebnog nadzora(vizuelni pregledi i uzorkovawe)

U Federaciji posebni nadzor obavqa se u vrijeme, pofazama, broju, dinamici i geografskom rasporedu vr{ewavizuelnih pregleda i uzorkovawa i u skladu sa uputamautvr|enim Programom posebnog nadzora. Nakon obavqenogvizuelnog pregleda, za laboratorijska dijagnosti~katestirawa uzimaju se uzorci sa sumwivim simptomima naprisustvo karantinskih {tetnih organizama (selektivno iliciqano uzorkovawe) i uzorci kojima se provjerava mogu}eprisustvo latentnih infekcija (nasumi~no uzorkovawe).Na~in vr{ewa vizuelnog pregleda i veli~ina uzorakautvr|eni su Programom posebnog nadzora.

Neovisno o namjeni biqa, posebni nadzor se provodi na

biqu iz doma}e proizvodwe namijewenom sadwi, konzumu,preradi i drugom gajenom i samoniklom biqu iz ta~ke IV oveInstrukcije,na mjestu proizvodwei transportate u objektimaza pakovawe, ~uvawe i skladi{tewe.

VIProvo|ewe posebnog nadzora na sjemenskom krompiru i

drugom biqu iz doma}e proizvodweVizuelni pregledi i uzimawe uzoraka biqa, biqnih

proizvoda i drugih regulisanih objekata na prisustvokarantinskih {tetnih organizamakoji su predmet nadzora i naprisustvo latentnih infekcija obavqaju se na mjestimaproizvodwe kod registrovanih proizvo|a~a sjemenskogkrompira u pet kantona u Federaciji (Kanton 10, Sredwo-bosanski, Unsko-sanski, Zeni~ko-dobojski i Bosansko-podriwski kanton).

Za laboratorijska testirawa uzoraka biqa sa sumwivim

simptomimana prisustvo karantinskih {tetnih organizama, uskladu sa rasporedomutvr|enom u tabeli 2. Programa posebnognadzora, uzimajuse po 3 uzorka (1 za bakterioze, 1 za mikozu i 1za nematode) kod registrovanih proizvo|a~a sjemenskogkrompira, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatqivije, ali tako da se uzme ukupno 36 uzoraka.

Za laboratorijska testirawa uzoraka gomoqa sjemenskogkrompira na prisustvo latentnih infekcija sa Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus iSynchytrium endobioticum, uzimaju se po 2 uzorka (1 zabakterioze i 1 za mikozu) kod registrovanih proizvo|a~asjemenskog krompira, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatqivije, ali tako da se uzmu ukupno 24 uzorka.

Za laboratorijska testirawa uzoraka paradajza ipelargonija sa sumwivim simptomima i uzoraka Solanumdulcamara  i vode na prisustvo latentnih infekcija naprisustvo Ralstonia solanacearum, ovisno od situacije namjestima pregleda,a u skladusa rasporedomutvr|enomu tabeli5. Programa posebnog nadzora uzima se ukupno 9 uzoraka.

Podatke o obavqenim vizuelnim pregledima biqaka paradajzai pelargonija, o mjestima uzimawa uzoraka biqaka i vode i okriterijima za uzorkovawe vr{ioci unose u zapisnik.

Za laboratorijska testirawa uzoraka zemqe sa mjestaproizvodwe sjemenskog krompira na prisustvo Globodera rostochiensis i Globodera pallida, u skladu sa rasporedomutvr|enomutabeli6.Programaposebnognadzora,uzimajusepo2 uzorka kod registrovanih proizvo|a~a u Kantonu 10 i uSredwobosanskom kantonu i po 1 uzorak kod registrovanihproizvo|a~a u Unsko-sanskom, Zeni~ko-dobojskom i Bosansko-podriwskom kantonu, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatqivije, ali tako da se uzme ukupno 20 uzoraka.

Zbog sposobnosti cisti Globodera rostochiensis iGlobodera pallida da u slu~aju nepovoqnih uslova ili uodsustvu biqki doma}ina mogu odr`ati vitalnost i do 12godina, uzorci zemqe uzimaju se iz rasadnika zasnovanih naparcelamana kojimaje ranije(periodod 12godina unazad) gajenkrompir, paradajz ili drugo biqe iz porodice Solanaceae(ukupno 4 uzorka).

Za laboratorijska testirawa uzoraka zemqi{nihsupstrata, ostataka zemqe sa gomoqa sjemenskog krompira ilidrugog sumwivog materijala na prisustvo Globodera rosto-chiensis i Globodera pallida , u skladusa rasporedom utvr|enomu tabeli 6. Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 5uzoraka iz objekata za pakovawe sjemenskog krompira.

VIIProvo|ewe posebnog nadzora na merkantilnom krompiru i

drugom biqu iz doma}e proizvodweVizuelni pregledi i uzimawe uzoraka biqa, biqnih

proizvoda i drugih regulisanih objekata na prisustvokarantinskih {tetnih organizamakoji su predmet nadzora i naprisustvo latentnih infekcija obavqaju se na mjestima

proizvodwe i skladi{tewa kod proizvo|a~a merkantilnogkrompira (ranog i ostalog) i paradajza i plavog patlixana usvje`em stawu(za Ralstonia solanacearum) u svimkantonimauFederaciji.

Za laboratorijska testirawa uzoraka biqa sa sumwivimsimptomima na prisustvo karantinskih {tetnih organizama, uskladusa brojemutvr|enimu tabeli2. i rasporedom utvr|enomu tabeli 4. Programa posebnog nadzora, kod proizvo|a~amerkantilnog krompira (ranog i ostalog) i paradajza i plavogpatlixana u svje`em stawu (za Ralstonia solanacearum) uzimase sve ukupno 96 uzoraka.

Za laboratorijska testirawa uzoraka gomoqa merkantilnogkrompira (ranog i ostalog) na prisustvo latentnih infekcija saRalstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedoni-cus i Synchytriumendobioticum,uskladusabrojemutvr|enimutabeli 3. i rasporedom utvr|enom u tabeli 4. Programaposebnog nadzora, kod proizvo|a~a merkantilnog krompira

uzima se sve ukupno 48 uzoraka.Za laboratorijska testirawa uzoraka drugog biqa iz

porodice Solanaceae (plavi patlixan i korovi) i paradajza izwivskih usjeva i vi{egodi{wih zasada sa sumwivim simpto-mimana prisustvo Globodera rostochiensis i Globodera pallida ,u skladu sa rasporedom utvr|enom u tabeli 6. Programaposebnog nadzora, uzima se ukupno 20 uzoraka.

Za laboratorijska testirawa uzoraka zemqe sa mjestaproizvodwe merkantilnog krompira (ranog i ostalog) naprisustvo Globodera rostochiensis i Globodera pallida  kodproizvo|a~a merkantilnog krompira, u skladu sa rasporedomutvr|enom u tabeli 6. Programa posebnog nadzora, uzima seukupno 50 uzoraka.

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 17/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 17

Za laboratorijska testirawa uzoraka za sistemskauzorkovawa uzima se po 10 uzoraka u Zapadno-hercegova~kom iHercegova~ko-neretvanskomkantonu kod proizvo|a~a merkan-tilnog krompira kod kojih su ve} prona|ene ciste Globodera sp. (ukupno 20 uzoraka).

Za laboratorijska testirawa uzoraka zemqi{nih supstra-

ta, ostataka zemqe sa gomoqa merkantilnog krompira ilidrugog sumwivog materijala na prisustvo Globodera rosto-chiensis i Globodera pallida , u skladusa rasporedom utvr|enomu tabeli 6. Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 5uzoraka iz objekata za pakovawe, ~uvawe i skladi{tewemerkantilnog krompira.

VIIIPodaci o proizvodwi biqa

Za potrebe vr{ewa posebnog nadzora, informaciju oproizvo|a~ima sjemenskog krompira upisanim u Registarproizvo|a~a poqoprivrednog sjemena, presadnica i micelija

 jestivih i qekovitih gqiva, odnosno o dora|iva~ima upisanimu Registar dora|iva~a poqoprivrednog sjemena u Federaciji,izvr{iteqima nadzora pru a Federalno ministarstvopoqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daqwem tekstu:Federalno ministarstvo) na osnovu podataka iz odgovaraju}eg

registra.Za potrebe vr{ewa posebnog nadzora, informaciju o

mjestima proizvodwe merkantilnog krompira, paradajza,plavog patlixana i drugog biqa iz porodice Solanaceae tepelargonija u Federaciji ili drugu potrebnu informacijuizvr{iteqima nadzora pru`aju organi uprave i upravneorganizacije ukqu~ene u rad IPS FBiH u oblasti za{titezdravqa poqoprivrednog biqa na osnovu podataka izodgovaraju}ih evidencija o izvje{tajnim i prognoznimposlovima, kao i druga pravna lica i organizacije kojeposjeduju takve evidencije.

IXIzvr{iteqi posebnog nadzora

Izvr{iteqi pojedinih poslova nadzora u BiHutvr|enisuta~kom5. Programa posebnog nadzora. Ovisnoo vrsti {tetnih

organizama i o namjeni biqa, pojedini poslovi nadzora uFederaciji obavqaju se u skladu sa javnim ovla{tewemdodijeqenimod straneUpraveBiH zaza{titu zdravqa biqa (udaqwem tekstu: Uprava BiH).

Vizuelne preglede usjevaza proizvodwubiqa namijewenogsadwi, konzumu ili preradi i samoniklog biqa, uzimaweuzoraka tog biqa i drugih regulisanih objekata sa sumwivimsimptomima i na prisustvo latentnih infekcija ilaboratorijska dijagnosti~ka testirawa uzetih i primqenihuzoraka biqa i drugih regulisanih objekata za utvr|ivaweprisustva/odsustva Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganensis u Federaciji vr{i Federalni poqoprivrednizavod Sarajevo.

Vizuelne preglede usjevaza proizvodwubiqa namijewenogsadwi,konzumuilipreradi,uzimaweuzorakatogbiqaidrugihregulisanih objekata sa sumwivim simptomima i na prisustvolatentnih infekcija i laboratorijska dijagnosti~ka testi-

rawa uzetih i primqenih uzoraka biqa i drugih regulisanihobjekata za utvr|ivaweprisustva/odsustvaSynchytrium endobio-ticum u Federaciji vr{i Federalni agromediteranski zavodMostar.

Vizuelne preglede usjevaza proizvodwubiqa namijewenogsadwi, konzumu ili preradi i samoniklog biqa, uzimaweuzoraka tog biqa i drugih regulisanih objekata sa sumwivimsimptomima i laboratorijska dijagnosti~ka testirawa uzetihi primqenih uzoraka biqa i drugih regulisanih objekata zautvr|ivawe prisustva/odsustva Globodera rostochiensis iGlobodera pallida  u Federaciji vr{e Federalni agromedi-teranski zavod Mostar i Agronomski i prehrambeno-tehno-lo{ki fakultet iz Mostara. Federalni agromediteranski

zavod poslove vizuelnih pregleda i uzimawa uzoraka vr{i napodru~ju Kantona 10 i Posavskog kantona te poslovelaboratorijskih dijagnosti~kih testirawa uzetih uzoraka iuzoraka biqa iz uvoza primqenih od grani~nih inspektora.Agronomski i prehrambeno-tehnolo{ki fakultet poslovevizuelnih pregleda, uzimawa uzoraka i laboratorijskihdijagnosti~kih testirawa biqa i drugih regulisanih objekatavr{i na podru~ju ostalih 8 kantona (Unsko-sanski, Tuzlanski,Zeni~ko-dobojski, Bosansko-podriwski, Sredwobosanski,Hercegova~ko-neretvanski, Zapadno-hercegova~ki i KantonSarajevo), u skladu sa me|usobnim dogovorom navedenihizvr{iteqa sa javnim ovla{tewem.

Prijepo~etkaposebnog nadzora izvr{iteqiizra|ujuplanaktivnosti sa dinamikom izvr{ewa pojedinih radwi.

XPakovawe, ozna~avawe i transportovawe uzoraka

Nakon obavqenog pregleda uzimaju se uzorci za laborato-rijska dijagnosti~ka testirawa. Uzeti uzorci pakuju se uodgovaraju}u ambala`u (~vrste papirne vre}e, vre}e od PVCmaterijala) koja osigurava wihovu postojanost i prikladnozatvaraju (trake za vezawe, plasti~ni zatvara~i, qepqivatraka i sl.) ali tako da se svako otvarawe prije postupka u

laboratoriji mo`e uo~iti.Uzorci se ozna~avaju (trakom, naqepnicom i sl.) na na~in

kojiosigurava~itqivost, postojanosti neprenosivost oznake.Oznaka sadr`i najmawe slijede}e podatke:

 –  broj i {ifra uzorka

 –  datum i mjesto uzorkovawa

 –  vrsta uzorka (krompir, paradajz, zemqa i sl.; gomoq,listovi, stabqike i sl.) i koli~ina

 –  naziv parcele ili objekta, k.~. broj i GPS koordinatemjesta uzorkovawa

 –  vrijeme uzorkovawa

 –  naziv izvr{iteqa i ime i prezime uzorkova~a

 –  naziv proizvo|a~a (naziv pravnog lica odnosno ime iprezime fizi~kog lica).

Ukoliko je uzorak uzet iz vre}a kojesu ve} prethodno bilezapakovane i ozna~ene, na pakovawe uzorka pri~vrsti se ietiketa koja se nalazila na vre}i prije wenog otvarawa zapotrebe pregleda i uzorkovawa.

Upakovani,zatvoreni i ozna~eniuzorci transportuju se nalaboratorijska dijagnosti~ka testirawa na najbr`iodgovaraju}i na~in koji osigurava wihovu nepovredivost ibezbjednost.

Po zavr{etku uzorkovawa, stru~no lice koje uzima uzorakza laboratorijskodijagnosti~kotestirawesa~iwava zapisniku koji unosi podatke zna~ajne za rezultate testirawa.

Rezultate svih izvr{enih dijagnosti~kih testirawa izPrograma izvr{iteqi ~uvaju najmawe pet godina.

XIEvidentirawe, izvje{tavawe i postupawe izvr{iteqa u

slu~aju utvr|ivawa zaraze

Slu`beni postupakprovo|ewaposebnognadzora obavqa seu skladu sa Programom posebnog nadzora. Radwe i aktivnostipoduzete tokom provo|ewa Programa posebnog nadzora biqe ese vo|ewem Programom propisanih zapisnika i evidencija teizradom izvje{taja.

Ako u tokuprovo|ewaPrograma posebnog nadzora izvr{i-teqi utvrde prisustvo karantinskih {tetnih organizama kojisu predmet nadzora, obavezni su o tome odmah pismenoobavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove -Poqoprivredni inspektorat, a po jednu kopiju obavijestidostavqaju Upravi BiH i Federalnom ministarstvu. Uzobavijest prila u kopiju rezultata izvr{enog laborato-rijskog testirawa (pozitivnog nalaza).

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 18/144

Broj 19 – Strana 18 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

XIIStupawe na snagu

Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-24-498-1/1131. marta 2011. godine

SarajevoMinistar

Jerko Ivankovi}-Lijanovi},s.r.

Naosnovu~lana86.stav2.,auvezisa~lanom77.ta~.4.,5.i10. Zakona o za{titi zdravlja bilja ("Slu`beni glasnik BiH", broj23/03) i ~l. 12. stav 2., 30. stav 1. ta~ka 3) i 68. stav 3. Zakona oorganizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa posebnog nadzora (sistemskekontrole) karantinskih {tetnih organizama na krompiru u Bosni iHercegovini za 2011. godinu ("Slu`beni glasnik BiH", broj100/10), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva donosi

INSTRUKCIJU

ZA PROVO\ENJE PROGRAMA POSEBNOGNADZORA (SISTEMSKE KONTROLE)KARANTINSKIH [TETNIH ORGANIZAMA NA

KROMPIRU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2011.GODINU NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

I.Predmet

Ovom Instrukcijom se institucijama sa javnim ovla{tenjem(u daljnjem tekstu: vr{ioci) daju uputstva za postupanje u vezi sa provo|enjem poslova utvr|enih Programom posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih {tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu (u daljnjemtekstu: Program posebnognadzora)na teritoriji Federacije Bosnei Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na bilju iz doma}e

proizvodnje i sa uzorcima bilja iz uvoza.II.

Cilj provo|enja nadzoraNadzor (sistemska kontrola) je slu`beni postupak koji se

provodi sa ciljem prikupljanja i bilje`enja podataka o prisustvu{tetnih organizama ili njihovom odsustvu, a na osnovu izvr{enihpregleda, kontrola i istra ivanja provedenih u odre|enomvremenskom periodu potrebnom za utvr|ivanje vrsta {tetnihorganizama koje se pojavljuju u nadziranom podru~ju ili za utvr|ivanje karakteristika populacije {tetnih organizama injihove distribucije.

III.Mjesto i predmet posebnog nadzora

U skladu sa Programom posebnog nadzora, nadzor karantinskih {tetnih organizama na bilju iz doma}e proizvodnje i

drugim regulisanim objektima u Federaciji vr{ioci provode kodproizvo|a~a na:  – mjestima proizvodnje,  – mjestima pakovanja,  – mjestima ~uvanja i skladi{tenja.Predmet nadzora su ciljani karantinski {tetni organizmi:

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiecker-mann et Kotthoff) Davis et al., Synchytrium endobioticumSchilb., Globodera rostochiensis Woll. i Globodera pallida Stone, odnosno gajeno i samoniklo bilje doma}ini {tetnihorganizama i drugi regulisani objekti koji ih mogu sadr`avati iliomogu}iti njihov razvoj i {irenje.

IV.Metode provo|enja posebnog nadzora

Posebni nadzor, zavisno o vrsti karantinskih {tetnihorganizama, provodi se na mjestima nadzora iz ta~ke 3. stav 1.ove Instrukcije vizuelnim pregledom, uzimanjem uzoraka biljaka doma}ina i drugih regulisanih objekata i laboratorijskim

dijagnosti~kim testiranjem uzoraka. Pregledi se zasnivaju na  jasnimnau~nimistatisti~kimprincipimaibiologijirastairazvi}a svakog pojedinog organizma.

U svrhu provo|enja posebnog nadzora vr{i se vizuelnipregled i uzorkovanje biljaka doma}ina i drugih regulisanihobjekata za utvr|ivanje prisustva/odsustva {tetnih organizama koji su predmet nadzora i to:

a) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.:  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}i

biljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu,  – paradajza (Lycopersicon lycopersicum L.), osim

plodova i sjemena u botani~kom smislu,  – korova iz porodice Solanaceae (Solanum

dulcamara),  – pelargonija iz roda Pelargonium, – povr{inskih voda za navodnjavanje i otpadnih voda 

iz prera|iva~ke industrije krompira.Pregledbiljasevr{iutokuvegetacije,prvenstvenonajmla|ih

listova i stabljike, a kod krompira i pregled gomolja,prvenstvenookaca na pojavu eksudata i presijecanjem.

b) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.:

  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}ibiljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu.

Pregledaju se listovi i stabljike u II dijelu vegetacije igomolji.

c) Synchytrium endobioticum Schilb.:  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}i

biljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu,  – zemlji{ta sa mjesta proizvodnje.

Pregled krompira se vr{i prije sadnje sjemena na latentnuinfekciju i u toku vegetacije svih biljnih dijelova osim korijena.Pregled zemlji{ta se vr{i na prisustvo zimskih sporangija u tlu ipregled ~estica zemlje koje se nalaze na sjemenu prije sadnje.

d) Globodera rostochiensisWoll. i GloboderapallidaStone:  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}ibiljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu,

  – paradajza (Lycopersicon lycopersicum L.), osimplodova i sjemena u botani~kom smislu,

  – drugog bilja iz porodice Solanaceae, uklju~uju}iplavi patlid`an (Solanum melongena L.) i korove,

 – zemlji{ta sa mjesta proizvodnje, uklju~uju}i zemljusa korijena biljaka i sa gomolja krompira.

Pregled biljaka na prisustvo `enki ili cista vr{i se u vrijemecvatnje na na~in da se cijela biljka pa`ljivo izvadi, zemlja laganoprotrese i lupom pregleda cijeli korijenov sistem i zemlja na korijenu. Pregled zemlji{ta se vr{i prije ili odmah nakon sadnjesjemena/presadnica i nakon va|enja/berbe. Uzorci zemlji{ta seuzimaju nematolo{kom sondom promjera 2 cm. Najmanja zapremina pojedina~nog (radnog) uzorka je 1500 ml tla/ha, a sastoji se od najmanje 100 poduzoraka-uboda/ha dubine do 5 cmuzetih sa razli~itih ta~aka prohodom kroz parcelu u obliku slova 

"M" ili "W" ili oblika pravougaone mre`e udaljenosti izme|uuboda 5X20 m ({irina x du`ina). Cijeli uzeti uzorak se koristi za dalja ispitivanja (za ekstrakciju cisti, identifikaciju vrste i ako jemogu}e odre|ivanje patotipa/virulentne grupe).

V.Podru~ja provo|enja posebnog nadzora

(vizuelni pregledi i uzorkovanje)U Federaciji posebni nadzorobavljase u vrijeme, po fazama,

broju, dinamici i geografskom rasporedu vr{enja vizuelnihpregleda i uzorkovanja i u skladu sa uputama utvr|enimProgramom posebnog nadzora. Nakon obavljenog vizuelnogpregleda, za laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzimaju seuzorci sa sumnjivim simptomima na prisustvo karantinskih

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 19/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 19

{tetnih organizama (selektivno ili ciljano uzorkovanje) i uzorcikojima se provjerava mogu}e prisustvo latentnih infekcija (nasumi~no uzorkovanje). Na~in vr{enja vizuelnog pregleda iveli~ina uzoraka utvr|eni su Programom posebnog nadzora.

Neovisno o namjeni bilja, posebni nadzorse provodi na biljuiz doma}e proizvodnje namijenjenom sadnji, konzumu, preradi idrugom gajenom i samoniklom bilju iz ta~ke IV ove Instrukcije,na mjestu proizvodnje i transporta te u objektima za pakovanje,~uvanje i skladi{tenje.

VI.Provo|enje posebnog nadzora na sjemenskom krompiru i

drugom bilju iz doma}e proizvodnjeVizuelni pregledi i uzimanje uzoraka bilja, biljnih proizvoda 

i drugih regulisanih objekata na prisustvo karantinskih {tetnihorganizama koji su predmet nadzora i na prisustvo latentnihinfekcija obavljaju se na mjestima proizvodnje kod registrovanihproizvo|a~a sjemenskog krompira u pet kantona u Federaciji(Kanton 10, Srednjobosanski, Unsko-sanski, Zeni~ko-dobojski iBosansko-podrinjski kanton).

Za laboratorijska testiranja uzoraka bilja sa sumnjivimsimptomima na prisustvo karantinskih {tetnih organizama, uskladu sa rasporedom utvr|enom u tabeli 2. Programa posebnognadzora,uzimajusepo3uzorka(1zabakterioze,1zamikozui1za nematode) kod registrovanih proizvo|a~a sjemenskogkrompira, odnosno po druga~ijem rasporedu ako je prihvatlji-vije, ali tako da se uzme ukupno 36 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka gomolja sjemenskogkrompira na prisustvo latentnih infekcija sa Ralstonia solana-cearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus iSynchytrium endobioticum, uzimaju se po 2 uzorka (1 za bakterioze i 1 za mikozu) kod registrovanih proizvo|a~a sjemenskog krompira, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatljivije, ali tako da se uzmu ukupno 24 uzorka.

Zalaboratorijskatestiranjauzorakaparadajzaipelargonijasa sumnjivim simptomima i uzoraka Solanum dulcamara i vode na prisustvo latentnih infekcija na prisustvo Ralstonia solanacea-rum, ovisno od situacije na mjestima pregleda, a u skladu sa rasporedom utvr|enom u tabeli 5. Programa posebnog nadzora uzima se ukupno 9 uzoraka. Podatke o obavljenim vizuelnim

pregledima biljaka paradajza i pelargonija, o mjestima uzimanja uzoraka biljaka i vode i o kriterijima za uzorkovanje vr{iociunose u zapisnik.

Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlje sa mjesta proizvodnje sjemenskog krompira na prisustvo Globodera rostochiensis i Globodera pallida, u skladu sa rasporedomutvr|enomutabeli6.Programaposebnognadzora,uzimajusepo2 uzorka kod registrovanih proizvo|a~a u Kantonu 10 i uSrednjobosanskom kantonu i po 1 uzorak kod registrovanihproi-zvo|a~a u Unsko-sanskom, Zeni~ko-dobojskom i Bosansko-podrinjskom kantonu, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatljivije, ali tako da se uzme ukupno 20 uzoraka.

Zbog sposobnosti cisti Globodera rostochiensis i Globodera pallida da u slu~aju nepovoljnih uslova ili u odsustvu biljkidoma}ina mogu odr`ati vitalnost i do 12 godina, uzorci zemljeuzimaju se iz rasadnika zasnovanih na parcelama na kojima jeranije (period od 12 godina unazad) gajen krompir, paradajz ili

drugo bilje iz porodice Solanaceae (ukupno 4 uzorka).Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlji{nih supstrata,ostataka zemlje sa gomolja sjemenskog krompira ili drugogsumnjivog materijala na prisustvo Globodera rostochiensis iGlobodera pallida, u skladu sa rasporedom utvr|enom u tabeli 6.Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 5 uzoraka izobjekata za pakovanje sjemenskog krompira.

VII.Provo|enje posebnog nadzora na merkantilnom krompiru i

drugom bilju iz doma}e proizvodnjeVizuelni pregledi i uzimanje uzoraka bilja, biljnih proizvoda 

i drugih regulisanih objekata na prisustvo karantinskih {tetnihorganizama koji su predmet nadzora i na prisustvo latentnih

infekcija obavljaju se na mjestima proizvodnje i skladi{tenja kodproizvo|a~a merkantilnog krompira (ranog i ostalog) i paradajza i plavog patlid`ana u svje`em stanju (za Ralstonia solanacearum)u svim kantonima u Federaciji.

Za laboratorijska testiranja uzoraka bilja sa sumnjivimsimptomima na prisustvo karantinskih {tetnih organizama, uskladusa brojemutvr|enim u tabeli2. i rasporedom utvr|enomutabeli 4. Programa posebnog nadzora, kod proizvo|a~a merkantilnog krompira (ranog i ostalog) i paradajza i plavogpatlid`ana u svje`em stanju (za Ralstonia solanacearum) uzima se sve ukupno 96 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka gomolja merkantilnogkrompira (ranog i ostalog) na prisustvo latentnih infekcija sa Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp.sepedonicus i Synchytrium endobioticum, u skladu sa brojemutvr|enim u tabeli 3. i rasporedom utvr|enom u tabeli 4.Programa posebnog nadzora, kod proizvo|a~a merkantilnogkrompira uzima se sve ukupno 48 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka drugog bilja iz porodiceSolanaceae (plavi patlid`an i korovi) i paradajza iz njivskihusjeva i vi{egodi{njih zasada sa sumnjivim simptomima na prisustvo Globodera rostochiensis i Globodera pallida, u skladusa rasporedom utvr|enom u tabeli 6. Programa posebnog

nadzora, uzima se ukupno 20 uzoraka.Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlje sa mjesta proizvodnje merkantilnog krompira (ranog i ostalog) na prisustvo Globodera rostochiensis i Globodera pallida kodproizvo|a~a merkantilnog krompira, u skladu sa rasporedomutvr|enom u tabeli 6. Programa posebnog nadzora, uzima seukupno 50 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka za sistemska uzorko-vanja uzima se po 10 uzoraka u Zapadnohercegova~kom i Herce-gova~ko-neretvanskom kantonu kod proizvo|a~a merkantilnogkrompira kod kojih su ve} prona|ene ciste Globodera sp.(ukupno 20 uzoraka).

Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlji{nih supstrata,ostataka zemlje sa gomolja merkantilnog krompira ili drugogsumnjivog materijala na prisustvo Globodera rostochiensis iGlobodera pallida, u skladu sa rasporedom utvr|enom u tabeli 6.Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 5 uzoraka iz

objekata za pakovanje, ~uvanje i skladi{tenje merkantilnogkrompira.

VIII.Podaci o proizvodnji bilja

Za potrebe vr{enja posebnog nadzora, informaciju oproizvo|a~ima sjemenskog krompira upisanim u Registar proizvo|a~a poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija 

 jestivih i ljekovitih gljiva, odnosno o dora|iva~ima upisanim uRegistar dora|iva~a poljoprivrednog sjemena u Federaciji,izvr{iteljima nadzora pru`a Federalno ministarstvo poljopri-vrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Federalnoministarstvo) na osnovu podataka iz odgovaraju}eg registra.

Za potrebe vr{enja posebnog nadzora, informaciju omjestima proizvodnje merkantilnog krompira, paradajza, plavogpatlid`ana i drugog bilja iz porodice Solanaceae te pelargonija uFederaciji ili drugu potrebnu informaciju izvr{iteljima nadzora 

pru aju organi uprave i upravne organizacije uklju~ene u rad IPSFBiH u oblasti za{tite zdravlja poljoprivrednog bilja na osnovupodataka iz odgovaraju}ih evidencija o izvje{tajnim iprognoznim poslovima, kao i druga pravna lica i organizacijekoje posjeduju takve evidencije.

IX.Izvr{itelji posebnog nadzora

Izvr{itelji pojedinih poslova nadzora u BiH utvr|eni suta~kom 5. Programa posebnog nadzora. Ovisno o vrsti {tetnihorganizama i o namjeni bilja, pojedini poslovi nadzora uFederaciji obavljaju se u skladu sa javnim ovla{tenjemdodijeljenim od strane Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (udaljnjem tekstu: Uprava BiH).

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 20/144

Broj 19 – Strana 20 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Vizuelne preglede usjeva za proizvodnju bilja namijenjenogsadnji, konzumu ili preradi i samoniklog bilja, uzimanje uzoraka tog bilja i drugih regulisanih objekata sa sumnjivim simptomima i na prisustvo latentnih infekcija i laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzetih i primljenih uzoraka bilja i drugih regulisanihobjekata za utvr|ivanje prisustva/odsustva Ralstonia solanacearum i Clavibacter michiganensis u Federaciji vr{iFederalni poljoprivredni zavod Sarajevo.

Vizuelne preglede usjeva za proizvodnju bilja namijenjenogsadnji, konzumu ili preradi, uzimanje uzoraka tog bilja i drugihregulisanih objekata sa sumnjivim simptomima i na prisustvolatentnih infekcija i laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzetihi primljenih uzoraka bilja i drugih regulisanih objekata za utvr|ivanje prisustva/odsustva Synchytrium endobioticum uFederaciji vr{i Federalni agromediteranski zavod Mostar.

Vizuelne preglede usjeva za proizvodnju bilja namijenjenogsadnji, konzumu ili preradi i samoniklog bilja, uzimanje uzoraka tog bilja i drugih regulisanih objekata sa sumnjivim simptomima i laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzetih i primljenihuzoraka bilja i drugih regulisanih objekata za utvr|ivanje prisu-stva/odsustva Globodera rostochiensis i Globodera pallida uFederaciji vr{e Federalni agromediteranski zavod Mostar iAgronomski i prehrambeno-tehnolo{ki fakultet iz Mostara.

Federalni agromediteranski zavod poslove vizuelnih pregleda iuzimanja uzoraka vr{i na podru~ju Kantona 10 i Posavskogkantona te poslove laboratorijskih dijagnosti~kih testiranja uzetih uzoraka i uzoraka bilja iz uvoza primljenih od grani~nihinspektora. Agronomski i prehrambeno-tehnolo{ki fakultet poslove vizuelnih pregleda, uzimanja uzoraka i laboratorijskihdijagnosti~kih testiranja bilja i drugih regulisanih objekata vr{ina podru~ju ostalih 8 kantona (Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeni-~ko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski, Hercego-va~ko-neretvanski, Zapadnohercegova~ki i Kanton Sarajevo), uskladu sa me|usobnim dogovorom navedenih izvr{itelja sa 

 javnim ovla{tenjem.Prije po~etka posebnog nadzora izvr{itelji izra|uju plan

aktivnosti sa dinamikom izvr{enja pojedinih radnji.

X.Pakovanje, ozna~avanje i transportovanje uzoraka

Nakon obavljenog pregleda uzimaju se uzorci za laborato-rijska dijagnosti~ka testiranja. Uzeti uzorci pakuju se u odgova-raju}u ambala`u (~vrste papirne vre}e, vre}e od PVC materijala)koja osigurava njihovu postojanost i prikladno zatvaraju (trakeza vezanje, plasti~ni zatvara~i, ljepljiva traka i sl.) ali tako da sesvako otvaranje prije postupka u laboratoriji mo`e uo~iti.

Uzorci se ozna~avaju (trakom, naljepnicom i sl.) na na~inkoji osigurava ~itljivost, postojanost i neprenosivost oznake.Oznaka sadr`i najmanje slijede}e podatke:

  – broj i {ifra uzorka   – datum i mjesto uzorkovanja   – vrsta uzorka (krompir, paradajz, zemlja i sl.; gomolj,

listovi, stabljike i sl.) i koli~ina   – naziv parcele ili objekta, k.~. broj i GPS koordinate

mjesta uzorkovanja   – vrijeme uzorkovanja  – naziv izvr{itelja i ime i prezime uzorkova~a 

  – naziv proizvo|a~a (naziv pravnog lica odnosno ime iprezime fizi~kog lica).Ukoliko je uzorak uzet iz vre}a koje su ve} prethodno bile

zapakovane i ozna~ene,na pakovanjeuzorka pri~vrstise i etiketa koja se nalazila na vre}i prije njenog otvaranja za potrebepregleda i uzorkovanja.

Upakovani, zatvoreni i ozna~eni uzorci transportuju se na laboratorijska dijagnosti~ka testiranja na najbr`i odgovaraju}ina~in koji osigurava njihovu nepovredivost i bezbjednost.

Po zavr{etku uzorkovanja, stru~no lice koje uzima uzorak za laboratorijsko dijagnosti~ko testiranje sa~injava zapisnik u kojiunosi podatke zna~ajne za rezultate testiranja.

Rezultate svih izvr{enih dijagnosti~kih testiranja izPrograma izvr{itelji ~uvaju najmanje pet godina.

XI.Evidentiranje, izvje{tavanje i postupanje izvr{itelja u

slu~aju utvr|ivanja zarazeSlu`beni postupak provo|enja posebnog nadzora obavlja se

u skladu sa Programom posebnog nadzora. Radnje i aktivnostipoduzete tokom provo|enja Programa posebnog nadzora bilje`e

se vo|enjem Programom propisanih zapisnika i evidencija teizradom izvje{taja.Ako u toku provo|enja Programa posebnog nadzora 

izvr{itelji utvrde prisustvo karantinskih {tetnih organizama kojisu predmet nadzora, obavezni su o tome odmah pismenoobavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove -Poljoprivredni inspektorat, a po jednu kopiju obavijestidostavljaju Upravi BiH i Federalnom ministarstvu. Uz obavijest prila`u kopiju rezultata izvr{enog laboratorijskog testiranja (pozitivnog nalaza).

XII.Stupanje na snagu

Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-24-498-1/1131. marta 2011. godine

Sarajevo

Ministar 

Jerko Ivankovi}-Lijanovi},s.r.

Na temelju ~lanka 86. stavak 2., a u svezi sa ~lankom 77. to~.4.,5. i 10.Zakona o za{titi zdravlja bilja ("Slu`beni glasnik BiH",broj23/03)i ~l. 12. stavak2., 30. stavak1. to~ka 3)i 68. stavak3.Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) a sukladno Odluci o usvajanju Programa posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih {tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu ("Slu`beniglasnik BiH", broj 100/10), federalni ministar poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva donosi

INSTRUKCIJUZA PROVEDBU PROGRAMA POSEBNOG NADZORA

(SUSTAVNE KONTROLE) KARANTENSKIH [TETNIHORGANIZAMA NA KROMPIRU U BOSNI I

HERCEGOVINI ZA 2011. GODINU NA TERITORIJIFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.Predmet

Ovom Instrukcijom se institucijama sa javnim ovla{}enjem(u daljnjem tekstu: vr{ioci) daju upute za postupanje u svezi sa provedbom poslova utvr|enih Programom posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih {tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu (u daljnjemtekstu: Program posebnognadzora)na teritoriji Federacije Bosnei Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) na bilju iz doma}eproizvodnje i sa uzorcima bilja iz uvoza.

II.

Cilj provedbe nadzoraNadzor (sustavna kontrola) je slu`beni postupak koji seprovodi s ciljem prikupljanja i bilje`enja podataka o nazo~nosti{tetnih organizama ili njihovoj izo~nosti, a na temelju izvr{enihpregleda, kontrola i istra ivanja provedenih u odre|enomvremenskom periodu potrebitom za utvr|ivanje vrsta {tetnihorganizama koje se pojavljuju u nadziranom podru~ju ili za utvr|ivanje karakteristika populacije {tetnih organizama injihovog distribuiranja.

III.Mjesto i predmet posebnog nadzora

Sukladno Programu posebnog nadzora, nadzor karantenskih{tetnih organizama na bilju iz doma}e proizvodnje i drugim

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 21/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 21

reguliranim objektima u Federaciji vr{ioci provode kodproizvo|a~a na:

  – mjestima proizvodnje,  – mjestima pakiranja,  – mjestima ~uvanja i skladi{tenja.Predmet nadzora su ciljani karantenski {tetni organizmi:

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spiecker-mann et Kotthoff) Davis et al., Synchytrium endobioticumSchilb., Globodera rostochiensis Woll. i Globodera pallida Stone, odnosno gajeno i samoniklo bilje doma}ini {tetnihorganizama i drugi regulisani objekti koji ih mogu sadr`avati iliomogu}iti njihov razvitak i {irenje.

IV.Metode provedbe posebnog nadzora

Posebni nadzor, ovisno o vrsti karantenskih {tetnihorganizama,provodi se na mjestima nadzora iz to~ke 3. stavak1.ove Instrukcije vizuelnim pregledom, uzimanjem uzoraka biljaka doma}ina i drugih reguliranih objekata i laboratorijskimdijagnosti~kim testiranjem uzoraka. Pregledi se zasnivaju na 

 jasnim znanstvenim i statisti~kim principima i biologiji rasta irazvitka svakog pojedinog organizma.

U svrhu provedbe posebnog nadzora vr{i se vizuelni pregled

i uzorkovanje biljaka doma}ina i drugih reguliranih objekata za utvr|ivanje nazo~nosti/izo~nosti {tetnih organizama koji supredmet nadzora i to:

a) Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.:  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}i

biljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu,  – paradajza (Lycopersicon lycopersicum L.), osim

plodova i sjemena u botani~kom smislu,  – korovaiz porodice Solanaceae(Solanumdulcamara),  – pelargonija iz roda Pelargonium, – povr{inskih voda za navodnjavanje i otpadnih voda 

iz prera|iva~ke industrije krompira.Pregled bilja se vr{i tijekom vegetacije, prvenstveno

najmla|ih listova i stabljike, a kod krompira i pregled gomolja,prvenstveno okaca na pojavu eksudata i presijecanjem.

b) Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.:

  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}ibiljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu.Pregledaju se listovi i stabljike u II dijelu vegetacije i

gomolji.c) Synchytrium endobioticum Schilb.:

  – krompira (Solanum tuberosum L.), uklju~uju}ibiljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu,

  – zemlji{ta sa mjesta proizvodnje.Pregled krompira se vr{i prije sadnje sjemena na latentnu

infekciju i tijekom vegetacije svih biljnih dijelova osim korijena.Pregled zemlji{ta se vr{i na nazo~nost zimskih sporangija u tlu ipregled ~estica zemlje koje se nalaze na sjemenu prije sadnje.

d) Globodera rostochiensisWoll. i GloboderapallidaStone:  – {ta sa krompira (Solanumtuberosum L.),uklju~uju}i

biljkeigomolje,osimsjemenaubotani~komsmislu,  – paradajza (Lycopersicon lycopersicum L.), osim

plodova i sjemena u botani~kom smislu,

  – drugog bilja iz porodice Solanaceae, uklju~uju}iplavi patlid`an (Solanum melongena L.) i korove,  – zemljimjesta proizvodnje, uklju~uju}i zemlju sa 

korijena biljaka i sa gomolja krompira.Pregled biljaka na nazu~nost `enki ili cista vr{i se u vrijeme

cvatnje na na~in da se cijela biljka pa`ljivo izvadi, zemlja laganoprotrese i lupom pregleda cijeli korijenov sustav i zemlja na korijenu. Pregled zemlji{ta se vr{i prije ili odmah nakon sadnjesjemena/presadnica i nakon va|enja/berbe. Uzorci zemlji{ta seuzimaju nematolo{kom sondom promjera 2 cm. Najmanja zapremina pojedina~nog (radnog) uzorka je 1500 ml tla/ha, a sastoji se od najmanje 100 poduzoraka-uboda/ha dubine do 5 cmuzetih sa razli~itih to~aka prohodom kroz parcelu u obliku slova "M" ili "W" ili oblika pravokutne mre`e udaljenosti izme|u

uboda 5X20 m ({irina x du`ina). Cijeli uzeti uzorak se koristi za daljnja ispitivanja (za ekstrakciju cisti, identificiranje vrste i ako

 je mogu}e odre|ivanje patotipa/virulentne grupe).

V.Podru~ja provedbe posebnog nadzora

(vizuelni pregledi i uzorkovanje)

U Federaciji posebni nadzorobavlja se u vrijeme, po fazama,broju, dinamici i zemljopisnom rasporedu vr{enja vizuelnihpregleda i uzorkovanja i sukladno naputcima utvr|enimProgramom posebnog nadzora. Nakon obavljenog vizuelnogpregleda, za laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzimaju seuzorci sa sumnjivim simptomima na prisustvo karantenskih{tetnih organizama (selektivno ili ciljano uzorkovanje) i uzorcikojima se provjerava mogu}a nazo~nost latentnih infekcija (nasumi~no uzorkovanje). Na~in vr{enja vizuelnog pregleda iveli~ina uzoraka utvr|eni su Programom posebnog nadzora.

Neovisno o namjeni bilja,posebitinadzor se provodi na biljuiz doma}e proizvodnje namijenjenom sadnji, konzumu, preradi idrugom gajenom i samoniklom bilju iz to~ke IV ove Instrukcije,na mjestu proizvodnje i transporta te u objektima za pakiranje,~uvanje i skladi{tenje.

VI.

Provedba posebnog nadzora na sjemenskom krompiru idrugom bilju iz doma}e proizvodnjeVizuelni pregledi i uzimanje uzoraka bilja, biljnih proizvoda 

i drugih reguliranih objekata na nazo~nost karantenskih {tetnihorganizama koji su predmet nadzora i na nazo~nost latentnihinfekcija obavljaju se na mjestima proizvodnje kod registriranihproizvo|a~a sjemenskog krompira u pet kantona u Federaciji(Kanton 10, Srednjobosanski, Unsko-sanski, Zeni~ko-dobojski iBosansko-podrinjski kanton).

Za laboratorijska testiranja uzoraka bilja sa sumnjivimsimptomima na nazo~nost karantenskih {tetnih organizama,sukladno rasporedu utvr|enom u tablici 2. Programa posebnognadzora,uzimajusepo3uzorka(1zabakterioze,1zamikozui1za nematode) kod registriranih proizvo|a~a sjemenskogkrompira, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatljivije, ali tako da se uzme ukupno 36 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka gomolja sjemenskogkrompira na nazo~nost latentnih infekcija sa Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus iSynchytrium endobioticum, uzimaju se po 2 uzorka (1 za bakterioze i 1 za mikozu) kod registriranih proizvo|a~a sjemenskog krompira, odnosno po druga~ijem rasporedu ako jeprihvatljivije, ali tako da se uzmu ukupno 24 uzorka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka paradajza i pelargonija sa sumnjivim simptomima i uzoraka Solanum dulcamara i vode na nazo~nost latentnih infekcija na nazo~nost Ralstonia solanacea-rum, ovisno od situacije na mjestima pregleda sukladno rasporeduutvr|enom u tablici 5. Programa posebnog nadzora uzima seukupno 9 uzoraka. Podatke o obavljenim vizuelnim pregledima biljaka paradajza i pelargonija, o mjestima uzimanja uzoraka bilja-ka i vode i o kriterijima za uzorkovanje vr{ioci unose u zapisnik.

Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlje sa mjesta proizvodnje sjemenskog krompira na nazo~nost Globodera 

rostochiensis i Globodera pallida, sukladno rasporeduutvr|enom u tablici 6. Programa posebnog nadzora, uzimaju sepo 2 uzorka kod registriranih proizvo|a~a u Kantonu 10 i uSrednjobosanskom kantonu i po 1 uzorak kod registriranihproizvo|a~a u Unsko-sanskom, Zeni~ko-dobojskom iBosansko-podrinjskom kantonu, odnosno po druga~ijemrasporedu ako je prihvatljivije, ali tako da se uzme ukupno 20uzoraka.

Zbog sposobnosti cisti Globodera rostochiensis i Globodera pallida da u slu~aju nepovoljnih uvjeta ili u izo~nosti biljkidoma}ina mogu odr`ati vitalnost i do 12 godina, uzorci zemljeuzimaju se iz rasadnika zasnovanih na parcelama na kojima jeranije (period od 12 godina unazad) gajen krompir, paradajz ilidrugo bilje iz porodice Solanaceae (ukupno 4 uzorka).

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 22/144

Broj 19 – Strana 22 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlji{nih supstrata,ostataka zemlje sa gomolja sjemenskog krompira ili drugogsumnjivog materijala na nazo~nost Globodera rostochiensis iGlobodera pallida, sukladno rasporedu utvr|enom u tablici 6.Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 5 uzoraka izobjekata za pakiranje sjemenskog krompira.

VII.Provedba posebnog nadzora na merkantilnom krompiru idrugom bilju iz doma}e proizvodnje

Vizuelni pregledi i uzimanje uzoraka bilja, biljnih proizvoda i drugih reguliranih objekata na nazo~nost karantinskih {tetnihorganizama koji su predmet nadzora i na nazo~nost latentnihinfekcija obavljaju se na mjestima proizvodnje i skladi{tenja kodproizvo|a~a merkantilnog krompira (ranog i ostalog) i paradajza i plavog patlid`ana u svje`em stanju (za Ralstonia solanacearum)u svim kantonima u Federaciji.

Za laboratorijska testiranja uzoraka bilja sa sumnjivimsimptomima na nazo~nost karantenskih {tetnih organizama,sukladno broju utvr|enom u tablici 2. i rasporedom utvr|enim utablici 4. Programa posebnog nadzora, kod proizvo|a~a merkantilnog krompira (ranog i ostalog) i paradajza i plavogpatlid`ana u svje`em stanju (za Ralstonia solanacearum) uzima se sve ukupno 96 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka gomolja merkantilnogkrompira (ranog i ostalog) na nazo~nost latentnih infekcija sa Ralstonia solanacearum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedo-nicus i Synchytrium endobioticum, sukladno broju utvr|enom utablici 3. i rasporedu utvr|enom u tablici 4. Programa posebnognadzora, kod proizvo|a~a merkantilnog krompira uzima se sveukupno 48 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka drugog bilja iz porodiceSolanaceae (plavi patlid`an i korovi) i paradajza iz njivskihusjeva i vi{egodi{njih zasada sa sumnjivim simptomima na nazo~nost Globodera rostochiensis i Globodera pallida,sukladno rasporedu utvr|enom u tablici 6. Programa posebnognadzora, uzima se ukupno 20 uzoraka.

Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlje sa mjesta proizvodnjemerkantilnog krompira (ranog i ostalog) na nazo~nost Globodera rostochiensis i Globodera pallida kod proizvo|a~a 

merkantilnog krompira, sukladno rasporedu utvr|enomu tablici 6.Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 50 uzoraka.Za laboratorijska testiranja uzoraka za sustavna uzorkovanja 

uzima se po 10 uzoraka u Zapadnohercegova~kom i Hercego-va~ko-neretvanskom kantonu kod proizvo|a~a merkantilnogkrompira kod kojih su ve} prona|ene ciste Globodera sp.(ukupno 20 uzoraka).

Za laboratorijska testiranja uzoraka zemlji{nih supstrata,ostataka zemlje sa gomolja merkantilnog krompira ili drugogsumnjivog materijala na nazo~nost Globodera rostochiensis iGlobodera pallida, sukladno rasporedu utvr|enom u tablici 6.Programa posebnog nadzora, uzima se ukupno 5 uzoraka izobjekata za pakiranje, ~uvanje i skladi{tenje merkantilnogkrompira.

VIII.Podaci o proizvodnji bilja

Za potrebe vr{enja posebnog nadzora,informacijuo proizvo-|a~ima sjemenskog krompira upisanim u Registar proizvo|a~a poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih iljekovitih gljiva, odnosno o dora|iva~ima upisanim u Registar dora|iva~a poljoprivrednog sjemena u Federaciji, izvr{iteljima nadzora pru`a Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodo-privrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo)na temelju podataka iz odgovaraju}eg registra.

Za potrebe vr{enja posebnog nadzora, informaciju o mjesti-ma proizvodnje merkantilnog krompira, paradajza, plavogpatlid`ana i drugog bilja iz porodice Solanaceae te pelargonija uFederaciji ili drugu potrebitu informaciju izvr{iteljima nadzora pru aju organi upravei upravne organizacije uklju~eneu rad IPSFBiH u oblasti za{tite zdravlja poljoprivrednog bilja na temelju

podataka iz odgovaraju}ih evidencija o izvje{tajnim iprognoznim poslovima, kao i druge pravne osobe i organizacijekoje posjeduju takve evidencije.

IX.Izvr{itelji posebnog nadzora

Izvr{itelji pojedinih poslova nadzora u BiH utvr|eni su

to~kom 5. Programa posebnog nadzora. Ovisno o vrsti {tetnihorganizama i o namjeni bilja, pojedini poslovi nadzora uFederaciji obavljaju se sukladno javnim ovla{}enjemdodijeljenim od strane Uprave BiH za za{titu zdravlja bilja (udaljnjem tekstu: Uprava BiH).

Vizuelne preglede usjeva za proizvodnju bilja namijenjenogsadnji, konzumu ili preradi i samoniklog bilja, uzimanje uzoraka tog bilja i drugih reguliranih objekata sa sumnjivim simptomima i na nazo~nost latentnih infekcija i laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzetih i primljenih uzoraka bilja i drugih reguliranihobjekata za utvr|ivanje nazo~nosti/izo~nosti Ralstonia solana-cearum i Clavibacter michiganensis u Federaciji vr{i Federalnipoljoprivredni zavod Sarajevo.

Vizuelne preglede usjeva za proizvodnju bilja namijenjenogsadnji, konzumu ili preradi, uzimanje uzoraka tog bilja i drugihreguliranih objekata sa sumnjivim simptomima i na nazo~nost latentnih infekcija i laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzetihi primljenih uzoraka bilja i drugih reguliranih objekata za utvr|ivanje nazo~nosti/izo~nosti Synchytrium endobioticum uFederaciji vr{i Federalni agromediteranski zavod Mostar.

Vizuelne preglede usjeva za proizvodnju bilja namijenjenogsadnji, konzumu ili preradi i samoniklog bilja, uzimanje uzoraka tog bilja i drugih reguliranih objekata sa sumnjivim simptomima i laboratorijska dijagnosti~ka testiranja uzetih i primljenihuzoraka bilja i drugih reguliranih objekata za utvr|ivanjenazo~nosti/izo~nosti Globodera rostochiensis i Globodera pallida u Federaciji vr{e Federalni agromediteranski zavod Mostar iAgronomski i prehrambeno-tehnolo{ki fakultet iz Mostara.Federalni agromediteranski zavod poslove vizuelnih pregleda iuzimanja uzoraka vr{i na podru~ju Kantona 10 i Posavskogkantona te poslove laboratorijskih dijagnosti~kih testiranja uze-tih uzoraka i uzoraka bilja iz uvoza primljenih od grani~nihinspektora. Agronomski i prehrambeno-tehnolo{ki fakultet poslove vizuelnih pregleda, uzimanja uzoraka i laboratorijskihdijagnosti~kih testiranja bilja i drugih reguliranih objekata vr{i na podru~ju ostalih 8 kantona (Unsko-sanski, Tuzlanski, Zeni~ko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Srednjobosanski, Hercego-va~ko-neretvanski, Zapadnohercegova~ki i Kanton Sarajevo),sukladno me|usobnim dogovorom navedenih izvr{itelja sa 

 javnim ovla{}enjem.Prije po~etka posebnog nadzora izvr{itelji izra|uju plan

aktivnosti sa dinamikom izvr{enja pojedinih radnji.

X.Pakiranje, ozna~avanje i transportovanje uzoraka

Nakon obavljenog pregleda uzimaju se uzorci za laborato-rijska dijagnosti~ka testiranja. Uzeti uzorci pakiraju se u odgova-raju}u ambala`u (~vrste papirne vre}e, vre}e od PVC materijala)koja osigurava njihovu postojanost i prikladno zatvaraju (trakeza vezanje, plasti~ni zatvara~i, ljepljiva traka i sl.) ali tako da sesvako otvaranje prije postupka u laboratoriji mo`e uo~iti.

Uzorci se ozna~avaju (trakom, naljepnicom i sl.) na na~inkoji osigurava ~itljivost, postojanost i neprenosivost oznake.Oznaka sadr`i najmanje slijede}e podatke:

  – broj i {ifra uzorka   – datum i mjesto uzorkovanja   – vrsta uzorka (krompir, paradajz, zemlja i sl.; gomolj,

listovi, stabljike i sl.) i koli~ina   – naziv parcele ili objekta, k.~. broj i GPS koordinate

mjesta uzorkovanja   – vrijeme uzorkovanja  – naziv izvr{itelja i ime i prezime uzorkova~a   – naziv proizvo|a~a (naziv pravne osobe odnosno ime i

prezime fizi~ke osobe).

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 23/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 23

Ukoliko je uzorak uzet iz vre}a koje su ve} prethodno bilezapakirane i ozna~ene, na pakiranje uzorka pri~vrsti se i etiketa koja se nalazila na vre}i prije njenog otvaranja za potrebepregleda i uzorkovanja.

Upakirani, zatvoreni i ozna~eni uzorci transportuju se na laboratorijska dijagnosti~ka testiranja na najbr`i odgovaraju}i

na~in koji osigurava njihovu nepovredivost i bezbjednost.Po zavr{etku uzorkovanja, stru~na osoba koja uzima uzorakza laboratorijsko dijagnosti~ko testiranje sa~injava zapisnik ukoji unosi podatke zna~ajne za rezultate testiranja.

Rezultate svih izvr{enih dijagnosti~kih testiranja izPrograma izvr{itelji ~uvaju najmanje pet godina.

XI.Evidentiranje, izvje{}ivanje i postupanje izvr{itelja u

slu~aju utvr|ivanja zarazeSlu`beni postupak provedbe posebnog nadzora obavlja se

sukladno Programu posebnog nadzora. Radnje i aktivnostipoduzete tijekom provedbe Programa posebnog nadzora bilje`ese vo|enjem Programom propisanih zapisnika i evidencija teizradom izvje{}a.

Ako tijekom provedbe Programa posebnog nadzora izvr{itelji utvrde nazo~nost karantenskih {tetnih organizama koji

su predmet nadzora, obvezni su o tome odmah pismenoobavijestiti Federalnu upravu za inspekcijske poslove -Poljoprivredni inspektorat, a po jednu kopiju obavijestidostavljaju Upravi BiH i Federalnom ministarstvu. Uz obavijest prila`u kopiju rezultata izvr{enog laboratorijskog testiranja (pozitivnog nalaza).

XII.Stupanje na snagu

Ova Instrukcija stupa na snagu narednog dana od objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-24-498-1/1131. o`ujka 2011. godine

SarajevoMinistar 

Jerko Ivankovi}-Lijanovi}, v. r.

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU

AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III. Odlukeo na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija br. 06-14-259/08 - A.H od 16.01.2008. godine iRje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalnedirekcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES

PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZOBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

^lan 1.U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka 

bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci/zamjeni ECITra~unara (EAD Client Interface Terminal) za potrebe Federalne direkcijeza civilnu avijaciju-Federalne direkcijeza civilno zrakoplovstvo,imenuju se:

1. VIOLETA MATANOVI], predsjednik2. JASNA KELE^EVI], ~lan3. BOJANA RADIVOJEVI], ~lanZa sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI].

^lan 2.Imenovanalica iz ~lana 1. ovog rje{enja du`na su postupatiu

skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima iPravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradimetodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda/ zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~ini izvje{taj oradu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcijeza civilnu avijaciju -Federalne direkcije za civilno zrakoplov-stvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o raduKomisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugiposlovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

^lan 4.Rokzaizvr{enjezadatakaiz~lana3.je13.05.2011.godine.

^lan 5.Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog

rje{enja su:- direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za 

poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjerudokumenatapotpisanihodstranepredsjednikaKomisije,

- ovla{tenja za pregovaranje.

^lan 6.^lanovi i njihovi zamjeniciiz ~lana 1. ovog rje{enja du`ni su

potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti, u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 7.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 10-1-27-63-466-3/116. aprila/travnja 2011. godine

Mostar Direktor 

Amadeo Mandi}, s. r.

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III. Odlukeo na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija-Federalnog ministarstva financija br. 06-14-259/08 - A.H od 16.01.2008. godine iRje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007.godine,direktor Federalnedirekcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES

PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZOBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

^lan 1.U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka 

bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci usluge nadogradnjeure|aja DVOR/DME za potrebe Centra kontrole zra~nogprometa Sarajevo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenuju se:

1. MIRSAD HAD@IALI], predsjednik2. AMIR D@EKO, ~lan3. BOJANA RADIVOJEVI], ~lanZa sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI].

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 24/144

Broj 19 – Strana 24 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

^lan 2.Imenovanalica iz ~lana 1. ovog rje{enja du`na su postupatiu

skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima iPravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradimetodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda/ zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~ini izvje{taj oradu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcijeza civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o raduKomisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugiposlovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

^lan 4.Rokzaizvr{enjezadatakaiz~lana3.je13.05.2011.godine.

^lan 5.Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog

rje{enja su:- direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjerudokumenatapotpisanihodstranepredsjednikaKomisije,

- ovla{tenja za pregovaranje.

^lan 6.^lanovi i njihovi zamjeniciiz ~lana 1. ovog rje{enja du`ni su

potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 7.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 10-1-27-63-277-3/116. aprila/travnja 2011. godine

Mostar 

Direktor 

Amadeo Mandi}, s. r.

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III. Odlukeo na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija br. 06-14-259/08 - A.H od 16.01.2008. godine iRje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalnedirekcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES

PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZOBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

^lan 1.U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka 

bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci usluge nadogradnjeure|aja GLIDE PATH/DME za potrebe Centra kontrole zra~nogprometa Sarajevo/Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenuju se:

1. MIRSAD HAD@IALI], predsjednik2. AMIR D@EKO, ~lan3. BOJANA RADIVOJEVI], ~lanZa sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI].

^lan 2.Imenovanalica iz ~lana 1. ovog rje{enja du`na su postupatiu

skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima iPravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.

Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradimetodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda/ zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~ini izvje{taj oradu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcijeza civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o raduKomisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugiposlovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

^lan 4.Rokzaizvr{enjezadatakaiz~lana3.je13.05.2011.godine.

^lan 5.Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog

rje{enja su:- direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjerudokumenatapotpisanihodstranepredsjednikaKomisije,

- ovla{tenja za pregovaranje.

^lan 6.^lanovi i njihovi zamjeniciiz ~lana 1. ovog rje{enja du`ni su

potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 7.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 10-1-27-63-276-3/116. aprila/travnja 2011. godine

Mostar Direktor 

Amadeo Mandi}, s. r.(Sl-364/11-F)

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11. 5. 2005. godine, ta~ke III. Odlukeo na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09) i Rje{enja federalnogministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

^lan 1.

Imenuje se Komisija za provo|enje postupka konkurentskogzahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluge izradeidejnog i glavnog projekta gra|evinskih i elektro radova za svjetlosno obilje`avanje brda Kvanj (ju`no od Mostara) za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalnedirekcije za civilno zrakoplovstvo, u sljede}em sastavu:

1. VLADO JURI], predsjednik Komisije2. ARPAD SALAI, ~lan3. PETAR OBRADOVI], ~lanZa sekretara Komisije imenuje se ANA CVITANOVI].

^lan 2.Imenovanalica iz ~lana 1. ovog rje{enja du`na su postupatiu

skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 25/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 25

Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.

ZadatakKomisijejedauskladusa~lanom34.stav1.ta~kab)Zakona o javnim nabavkama utvrdi najni`u cijenu tehni~kizadovoljavaju}e ponude, sa~ini izvje{taj o radu i daje preporukuza dodjelu ugovora direktoru Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnika sa sastanka Komisije, izvje{taj o raduKomisije, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevupredsjednika Komisije.

^lan 4.

Rokza izvr{enjezadataka iz ~lana3. je 29.04.2011.godine.

^lan 5.

Predsjednik, ~lanovi i sekretar Komisije iz ~lana 1. ovogRje{enja du`ni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti ipovjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovogRje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 6.

Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.Broj 10-1-27-63-476-2/11

7. aprila/travnja 2011. godineMostar 

Direktor Amadeo Mandi}, s. r.

(Sl-374/11-F)

INSTITUTZAMEDICINSKO

VJE[TA^EWEZDRAVSTVENOGSTAWA

SARAJEVO

Na osnovu ~lana 23. Pravila Instituta za medicinskovje{ta~enje zdravstvenog stanja ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 55/06), uz saglasnost federalnog ministra rada isocijalne politike donose se

ISPRAVKE UPUTSTVA - NAPUTKA

ZA PRIMJENU LISTE INVALIDITETA BROJ U.O.16/10

OD 31.03.2010. GODINE

Lista invaliditeta

^lan 1.

Poslije ~lana 2. dodaje se novi ~lan 3. koji glasi:

^lan 3.

Inoperobilni karcinomi, metastaze, recidivi karcinoma ilidva ili vi{e karcinoma cijeni se po ovom ~lanu u visini 100%.Karcinomi kod djece se cijene u visini 100% sa obaveznomkontrolom u petnaestoj godini `ivota, uz napomenu da se radi odjetetu u razvojnoj dobi.

^lan 2.

Dosada{nji ~lan 3. Uputstva-Naputka postaje ~lan 4.

^lan 3.

U Uputstvu-Naputku "Lista invaliditeta" vr{e se ispravkekako slijedi:

- U glavi IIta~ki6a umjesto 60-70%trebada stoji 50-70%.- U glavi IIu ta~ki 15. Dopunititekstte "pored{izofrenijei

sumanutih poreme}aja dodati" afektivne psihoti~neporeme}aje".

- U glavi III za ta~ku 21 prila`e se tabela za utvr|ivanjeo{trine vida tj. procentno invaliditeta kako slijedi:

O[TRINA

VIDA

1,2 0,8 0,63 0,5 0,4 0,32 0,25 0,2 0,16 0,1 0,08 0,05 0,02 0

LA 5/5 5/6 5/8 5/10 5/12 5/15 5/20 5/25 5/30 5/50 1/12 1/20 1/50 0

1,0 5/5 0 0 0 5 5 10 20 10 15 20 20 25 25 *25

0,8 5,6 0 0 5 5 10 10 20 15 20 20 25 30 30 30

0,63 5/8 0 5 10 10 10 10 15 20 20 25 30 30 30 40

0,5 5/10 5 5 10 10 10 15 20 20 25 30 30 35 40 40

0,4 5/12 5 10 10 10 20 20 25 25 30 30 35 40 50 50

0,32 5/15 10 10 10 15 20 30 30 30 40 40 40 50 50 50

0,25 5/20 10 10 15 20 25 30 40 40 40 50 50 50 60 60

0,2 5/25 10 15 20 20 25 30 40 50 50 50 60 60 70 70

0,16 5/30 15 20 20 25 30 40 40 50 60 60 60 70 80 80

0,1 5/50 20 20 25 30 30 40 50 50 60 70 70 80 90 90

0,08 1/12 20 25 30 30 35 40 50 60 60 70 80 90 90 90

0,05 1/20 25 30 30 35 40 50 50 60 70 80 90 90 90 90

0,02 1/50 25 30 30 40 50 50 60 70 80 90 90 90 100 100

0 0 *25 30 40 40 50 50 60 70 80 90 90 90 100 100

- U glavi III. pod ta~kom 23. treba da stoji "ispad vidnogpolja" poda) potpuni ispad obje donje polovine vidnog polja 

60%b) ispad polovine vidnog polja (lateralno) pri gubitku

ili slijepilu drugog oka 60-70% .- U glavi III ta~ka 24 a umjesto 80% treba 70%.- Poslije ta~ke 32 staviti podnaslov

GLAVA VI - BOLESTI PLU]A- Postoje}a glava VIII (SRCE I KRVOTOK) postaje glava 

VII (SRCE I KRVOTOK).- U glavi VII (SRCE I KRVOTOK)u ta~ki 38. treba dastoji

40- 100%.- U glavi VII (SRCE I KRVOTOK) u ta~ki 41. umjesto50-100% treba da stoji 90-100% .

- U glavi VII (SRCE I KRVOTOK) u ta~ki 42. Umjesto70-100% treba da stoji 70-80% .

- U glavi VIII (PROBAVNI TRAKT) u ta~ki 47. Dodati "ianus praeter".

- U glavi IX u ta~ki 52 a umjesto 60-70% treba da stoji50-70%.

- U glavi XII (IMUNI SISTEM) u ta~ki 71. treba da stoji70%.

- U glavi XIV (Lokomotorni sistem) ta~ka 92. treba da glasi: "ankiloza ramena u povoljnom polo`aju".

- U glavi XIV (LOKOMOTORNI SISTEM) ta~ka 93.trebadaglasi"ankilozaramenaunepovoljnompolo`aju".

- U glavi XIV(LOKOMOTORNI SISTEM) ta~ka 155.ankiloza jednog kuka:a) povoljan polo aj 40%b) nepovoljan polo aj 50-60%

- U glavi XIV (LOKOMOTORNI SISTEM) ta~ka 162.pod ankiloza oba koljena zgloba:a) u ekstenzionom polo`aju 60%b) u fleksionom polo aju 90-100%

^lan 4.Sve ispravke Uputstva - Naputka stupaju na snagu danom

dono{enja, a primjenjivat }e se od 01.05.2010. godine.

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 26/144

Broj 19 – Strana 26 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

^lan 5.Sve ispravke Uputstva-Naputka objavit }e se u "Slu`benim

novinama Federacije BiH".Broj 01-4/11

6. januara/sije~nja 2011. godine

Saglasnost na ispravkuUputstva-Naputka dao:

Federalni ministar rada isocijalne politike

Dr. Perica Jele~evi}, s. r.

Institut za medicinskovje{ta~enje zdravstvenog stanja 

SarajevoDirektor 

Dr. Zijad Had`iomerovi}, s. r.(Sl-363/11-F)

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, upredmetu broj AP 1676/10, rje{avaju}i apelaciju Dru{tva zaupravqawe fondovima "Bosinvest" d.o.o. Sarajevo -Bosinvest"

Asset Menagment Ltd. Sarajevo, naosnovu~lana VI/3b) UstavaBosnei Hercegovine,~lana 59stav2 alineja2 i ~lana 61st. 1 i 3Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu beni

glasnikBosnei Hercegovine"br. 60/05,64/08i 51/09),u sastavu:Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica

Constance Grewe, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednica

Tudor Pantiru, sudijaMato Tadi}, sudija

David Feldman, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 27. novembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbijase kao neosnovanaapelacija Dru{tva za upravqawe

fondovima "Bosinvest" d.o.o. Sarajevo - "Bosinvest" Asset

Menagment Ltd. Sarajevo podnesena protiv Rje{ewa

Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 U 006568 10 U od 19.aprila 2010. godine.Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne i

Hercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod1. Dru{tvo za upravqawe fondovima "Bosinvest" d.o.o.

Sarajevo - "Bosinvest" Asset Menagment Ltd. Sarajevo (udaqwem tekstu: apelant) iz Sarajeva, koje zastupa BrankoMari}, advokat iz Sarajeva, podnijelo je 11. maja 2010. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daqwemtekstu: Ustavni sud) protiv Rje{ewa Kantonalnog suda uSarajevu (u daqwem tekstu: Kantonalni sud) broj 09 0 U 006568

10 U od 19. aprila 2010. godine. Apelant je, tako|e, podniozahtjev za dono{ewe privremene mjere kojom bi Ustavni sudobustavio sprovo|ewe izvr{ewa prema Rje{ewu Komisije zavrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (udaqwem tekstu: Komisija) broj 05/2-19-81/10 od 9. marta 2010.godinedo okon~awaupravnogsporakojise vodi u Kantonalnomsudu pod brojem 09 0 U 006568 10 U radi poni{tewa rje{ewaKomisije od 9. marta 2010. godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, od

Kantonalnog suda i Komisije zatra enoje 19.maja 2010. godineda dostave odgovore na apelaciju.

3. Kantonalni sud je dostavio odgovor na apelaciju 27. maja2010. godine, a Komisija 31. maja 2010. godine.

4. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori Kantonalnog sudai Komisije dostavqenisu apelantu16. septembra 2010. godine.

III. ^iweni~no stawe5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovihnavoda i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da sesumiraju na sqede}i na~in.

6. Rje{ewem Komisije broj 05/2-19-81/10 od 9. marta 2010.godine apelantu je oduzeta dozvola za upravqawe imovinomZatvorenog investicionog fonda. Apelantu je zabrawenoraspolagawe imovinom Zatvorenog investicionog fonda sa

  javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo. Odre|eno je da senalozi za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira, koje jeapelant dao u ime i za ra~un Zatvorenog investicionog fondasajavnomponudom"Bosfin"d.d.Sarajevoinaosnovukojihnisuzakqu~enetransakcije do danadono{ewapredmetnog rje{ewa,obustavqaju i na osnovu wih se ne mogu zakqu~iti transakcijeniti se mo e izvr{iti prenos u Registru vrijednosnihpapirau Federaciji BiH.

7.Daqejerje{ewemnalo`enoRegistruvrijednosnihpapira

u Federaciji BiH da danom prijema ovog rje{ewa uspostavizabranu prenosa dionica koje su u svojini Zatvorenoginvesticionogfondasajavnomponudom"Bosfin"d.d.Sarajevo.

8. Tako|eje apelant obavezan da omogu}i, a Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, kao banka depozitar Zatvorenoginvesticionog fonda sa javnom ponudom "Bosfin" d.d.Sarajevo,zadu`uje se da preuzme dokumentaciju fondai da ~uvaod svakog daqweg raspolagawa ukupnu imovinu fonda dok seposloviupravqawaneprenesunadrugodru{tvozaupravqawe.

9. Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa  javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo je obavezan da sazoveskup{tinu fonda koja }e donijeti odluku o prenosu poslovaupravqawa na drugo dru{tvo za upravqawe sa kojim }enadzorni odbor fonda zakqu~iti ugovor.

10.Navedenojedarje{ewestupanasnagudanomdono{ewaida }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i

Hercegovine". Protiv navedenog rje{ewa `alba nijedozvoqena.11. Apelant je 9. aprila 2010. godine protiv Komisije

podnio tu`bu radi poni{tewa rje{ewa Komisije od 9. marta2010. godine. U tu`bi je apelant podnio zahtjev za odlagaweizvr{ewa osporenog rje{ewa do okon~awa upravnog spora.KantonalnisudjeRje{ewembroj090U00656810Uod12.aprila2010. godine navedeni zahtjev odbacio zbog neispuwewaprocesnih pretpostavki, u smislu ~lana 17 Zakona o upravnimsporovima ("Slu`bene novine FBiH" broj 9/05).

12. Podneskom od 15. aprila 2010. godine apelant je ponovozatra`io odlagawe izvr{ewa rje{ewa Komisije od 9. marta2010. godine, koji je Kantonalni sud Rje{ewem broj 09 0 U 006568 10 U od 19. aprila 2010. godine odbio.

13. U obrazlo`ewu rje{ewa senavodida je ~lanom17 st. 2 i3 Zakona o upravnim sporovima propisano da }e povodom

apelantovog zahtjeva organnadle`an za sprovo|ewe izvr{ewaosporenog upravnog akta odlo`iti izvr{ewe do dono{ewasudskeodlukeakobiizvr{eweapelantunanijelo{tetukojabise te{ko mogla popraviti, a odlagawe nije protivno javnominteresu, niti bi se odlagawem nanijela ve}a nenadoknadiva{teta protivnoj stranci, a i zbog drugih razloga ako to javniinteres dozvoqava. Stavom4 navedenog~lanapropisano je da oodlagawu izvr{ewa upravnog akta, protiv kojeg je podnesenatu`ba, mo`e da odlu~i nadle`ni sud kojem je tu`ba podnesenapod uslovima propisanim stavovima 2 i 3 ovog ~lana, ukolikoto apelant pismeno zatra`i i samo akoprethodno apelant nijetra`io odlagawe izvr{ewa rje{ewa u nadle`nom upravnomorganu.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 27/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 27

14. Utvr|eno je da je apelant 25. marta 2010. godine odKomisije zatra`io uvjerewe da se nije obra}ao Komisiji kaonadle`nom organu za odlagawe izvr{ewa tu`bom osporenogrje{ewa do okon~awa predmetnog spora. Stoga, imaju}i u viduda je 14. aprila 2010. godine apelant u Komisiji urgiraoizdavawe takvog uvjerewa pozivaju}i se na prethodnetelefonske urgencije kao i odgovor Komisije od 15. aprila2010. godine na apelantov zahtjev, prema mi{qewuKantonalnog suda, ispuwena je procesnopravna pretpostavkaiz~lana 17stav4 Zakonao upravnimsporovima dasud odlu~iozahtjevu za odlagawe izvr{ewa osporenog rje{ewa jer setakvim zahtjevom apelant nije prethodnoobra}ao tu`enom kaonadle`nom organu.

15.Ocjewuju}ipostojaweuslovapropisanihstavovima2i3~lana 17 Zakona o upravnim sporovima za odlagawe izvr{ewaosporenog rje{ewa do okon~awa upravnog spora, Kantonalnisud je na{ao da takvi uslovi u ovom slu~aju ne postoje. U tompogledu, Kantonalni sud je naveo da Komisija donosi osporeniakt u vr{ewu nadzora, u smislu odredbe ~lana 12 ta~ke 1 i 10Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novineFBiH"br. 39/98,36/99i 33/04), premakojoj Komisija u interesuinvestitora i javnosti nadzire primjenu zakona i drugihpropisa o emisiji i prometu vrijednosnih papira i sprovodi

nadzori kontrolu upravqawaimovinomfondova i u slu~aju dasu tim aktivnostima ugro`eni oviinteresi obustavqaemisijui promet. Prematome, kakoje uskladusaodredbom~lana17 stav2 Zakonao upravnimsporovimauslov odlagawa izvr{ewada tonije protivno javnom interesu, prema mi{qewu suda,o~iglednoje da tajuslovza odlagawe nije ispuwennego,upravosuprotno, da bi odlagawe bilo protivno javnom interesu.

16. Pri tome je navedeno da je u javnom interesu da seapelantovo poslovawe, upravqawe investicionim fondom,odvija u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama kojereguli{u tu djelatnost, timprije {to i sam apelant navodi da

 je ogromna vrijednost imovine fonda, pa je zbog toga tra`enoodlagawe suprotno javnom interesu. Daqe, prema mi{qewusuda, izvr{ewem osporenog rje{ewa prije okon~awapredmetnog upravnog spora za apelanta ne bi nastupilanenadoknadiva {teta. Apelant upravqa ozna~enim fondom ipo osnovu ugovora od 22. aprila 2009. godine ostvaruje

upravqa~ku proviziju, planom poslovawa za 2010. godinuplaniranu u iznosu od 100.000,00 KM mjese~no, odnosno1.200.000,00 KM godi{we, tako da je ta eventualna {tetamjerqivai,premaocjenisuda,nijete{konadoknadiva,odnosnonije nenadoknadiva. Prema ocjeni Kantonalnog suda,odlagawem bi bila nanesena ve}a nenadoknadiva {tetaprotivnoj stranci, odnosno samom fondu za koji apelant i samkonstatuje da ima imovinu ogromne vrijednosti. Stoga, kakonije ispuwen nijedan uslov za odlagawe izvr{ewa osporenogrje{ewa do okon~awa predmetnog upravnog spora, Kantonalnisudje,primjenom~l. 17i 36stav7 Zakonao upravnimsporovima,odlu~io kao u dispozitivu rje{ewa.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

17. Apelant navodi da su mu osporenom odlukom

povrije|eni pravo na `ivot iz ~lanaII

/3a) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 2 Evropske konvencije za za{tituqudskih prava i osnovnih sloboda (u daqwemtekstu: Evropskakonvencija), pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 6 Evropske konvencije i pravo naimovinu iz ~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1Protokolabroj 1 uz Evropsku konvenciju. Navodida je apelantdru{tvo za upravqawe fondovima, koje je kao takvoregistrovano u Op{tinskom sudu u Sarajevu, sa jedinom{ifrom djelatnosti 67.120 - posredovawe u poslovima savrijednosnim papirima. Samim tim, dono{ewe osporeneodluke kojom se odbija zahtjev za odlagawe izvr{ewa, premaapelantovom mi{qewu, zna~i wegovu nemogu}nost da nastavisa obavqawem osnovne registrovane djelatnosti do kona~nog

rje{ewa upravnog spora. Imaju}i u vidu uobi~ajeno trajaweupravnih sporova, to bi zna~ilo ga{ewe apelanta kaoprivrednogdru{tvazbogtoga{tofondkojimapelantupravqamora imati specijalizovanodru{tvo kojewime upravqa, te bikao posqedica upravnog akta Komisije bilo nu`no da fondizabere novog upraviteqa ~ime bi se izgubila svrhaapelantovog postojawa. Prema apelantovom mi{qewu,Kantonalni sud nije ocijenio konkretnu situaciju nego jepo{ao od pretpostavke nepogre{ivosti Komisije. Smatra dase takvomodlukom suda postavqa pitawe{ta je svrha upravnogspora i ko }e pru`iti za{titu stranci u slu~aju nezakonitogpostupawa onoga ko je zadu`en za sprovo|ewe zakona ako i samsud odlu~uje polaze}i od pretpostavke nepogre{ivosti takvihorgana bez ocjene ~iwenica u svakom pojedinom slu~aju. Daqe,apelant navodi da izvr{ewem osporenog rje{ewa {teta zaapelanta ne predstavqa samo gubitak dobiti, odnosnomaterijalnu {tetu, nego i prestanak dru{tva, ukidawe svihradnih mjesta i gubitak svega onoga {to je ulo`eno u dru{tvo.Ukoliko to za sud ne predstavqa nenadoknadivu {tetu,postavqase pitawekadabi semoglosmatratida {tetanastaje.Iako dono{ewe osporenog rje{ewa ne zna~i meritornorje{ewe stvari, prema apelantovom mi{qewu, jasno je da jeovakvim rje{ewem predmetni postupak okon~an budu}i dasprovo|ewem osporenog rje{ewa apelant prestaje da postoji,teimaju}iuvidu~iwenicuvremenskogtrajawaupravnogspora.Tako|e, apelant ukazuje na to da je potrebno imati u vidu da }eZatvoreniinvesticionifond sa javnom ponudom "Bosfin" d.d.Sarajevo zakqu~iti novi ugovor o prenosu poslova upravqawana drugo dru{tvo za upravqawe (a da nije definisan na~inwegovog povra}aja apelantu u slu~aju uspjeha u upravnomsporu).

18. Kao razlog za dono{ewe privremene mjere Ustavnogsuda apelant navodi da oduzimawem dozvole za upravqaweapelantu prestaje pravo na obavqawe osnovne i jedineregistrovane djelatnosti, {to u krajwem vodi ka apelantovojlikvidaciji sa svim posqedicama koje iz tog proisti~u. Daqe,oduzimawem dozvole za upravqawe apelantu bi nastaladirektna materijalna {teta i to kako za apelanta tako i zaosniva~e koji su ulo`ili znatnamaterijalna sredstva. Isti~eda se mjese~ni iznos materijalne {tete procjewuje na iznos od

100.000,00 KM, odnosno 1.200.000,00 KM godi{we, koliko jeplaniraniprihod od upravqa~keprovizijeza 2010. godinu, dokse indirektne {tete ne mogu ni kvalifikovati. Apelantostvaruje prihode iz osnovne djelatnosti po osnovu Ugovora oupravqawu broj 244/09, zakqu~enim 22. aprila 2009. godine saZatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom"Bosfin" d.d. Sarajevo i nema drugih prihoda. Ukoliko se neodlo`iizvr{ewerje{ewaod9.marta2010.godineiZatvoreniinvesticioni fond sa javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevozakqu~iugovoroupravqawusadrugimdru{tvomzaupravqawefondovima, za apelanta }e nastati nenadoknadiva {teta sobzirom na to da nije definisan na~in povra}aja fondadru{tvu kojem je oduzeta dozvola za upravqawe. Tako|e,oduzimawem dozvole i raskidawem ugovora o upravqawu do}i}e do prestankaradnog odnosaza petapelantovihzaposlenika.Uzimaju}i u obzir navedeno, prema apelantovom mi{qewu,izvr{ewem rje{ewa od 9. marta 2010. godine do{lo bi do

nemogu}nosti nastavka apelantovog poslovawa i do potpunogprestanka,odnosnolikvidacijei timedo nenadoknadive{tetekoja bi se te{ko mogla popraviti.

b) Odgovor na apelaciju19. U svom odgovoru na apelaciju Kantonalni sudnavodi da

osporenim rje{ewem nisu prekr{ena apelantova ustavnaprava, te da u cijelosti ostaje pri razlozima datim u tomrje{ewu.

20. U svom odgovoru na apelaciju Komisija smatra daosporenom odlukom nisu povrije|ena apelantova ustavnaprava, te predla`e da se apelacija odbaci, te da se, ukoliko seutvrdida je dozvoqena, apelacijaodbije.Pri tome je Komisija,izme|u ostalog, navela da apelant i dru{tva sli~na wemuupravqaju zatvorenim investicionim fondovima koji

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 28/144

Broj 19 – Strana 28 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

predstavqaju oblik kolektivnog investirawa i koji imajuhiqade ili desetine dioni~ara. Ti dioni~ari su apelantupovjerili upravqawe wihovom imovinom. Ukoliko to apelantne radi u skladu sa propisima, ugro`en je javni interes kojipredstavqa povjerewe u kolektivno investirawe i tr`i{nuekonomiju uop{te a i pri~iwava se {teta investicionomfondu. U konkretnom slu~aju, apelant je nesumwivo pri~inio{tetu investicionom fondu a time i wegovim dioni~arima.Upravose u tome ogledaju i ovla{}ewaKomisijeiz ~lanova 11i 12 Zakona o Komisiji jer su joj ta ovla{}ewa i data da{titipovjerewe u tr`i{te, investitore i svu zainteresovanu

 javnost, {to jeste javni interes. Sem navedenog, upravni aktiKomisije su kona~ni, protiv wih se prema zakonskimodredbamane mo`eizjaviti `alba, {to je istovjetnasituacijasa rje{ewima kod kojih je `alba dozvoqena ali izjavqivawe`albe ne odla`e izvr{ewe rje{ewa, a u ovakvim slu~ajevimasudovisu iskazali stav dabi odlagaweizvr{ewarje{ewa biloprotivno javnom interesu. Komisija je, tako|e, navela daosporeno rje{ewe Komisije predstavqa za{titu imovineinvesticionog fonda od lo{eg upravqawa, zbog ~ega je upredmetnoj stvari u pitawu imovina fonda a ne apelantovaimovina.

V. Relevantni propisi

21. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novineFBiH" broj 9/05) relevantna odredba glasi:

^lan 17.Tu`ba, po pravilu, ne spre~ava izvr{ewe upravnog akta

protiv kog je podnesena, ako zakonom nije druga~ije odre|eno.Po zahtjevu tu`ioca, organ nadle`an za provo|ewe

izvr{ewa osporenog upravnog akta odgodit }e izvr{ewe dodono{ewa sudske odluke, ako bi izvr{ewe nanijelo tu`iocu{tetu koja bi se te{ko mogla popraviti, a odlagawe nijeprotivno javnom interesu, niti bi se odlagawem nanijelave}a nenadoknadiva {teta protivnoj stranci. Uz zahtjev zaodlagawe mora se prilo`iti dokaz o podnesenoj tu`bi. Posvakom zahtjevu nadle`ni organ mora donijeti rje{ewenajkasnije u roku od tri dana od prijema zahtjeva za odlagaweizvr{ewa.

Nadle`ni organ iz stava 2. ovog ~lana mo`e i iz drugih  razloga odlo`iti izvr{ewe osporenog upravnog akta dodono{ewa sudske odluke, ako to javni interes dozvoqava.

Pod uvjetimaiz st.2. i 3.ovog~lana o odlagawuizvr{ewa  upravnog akta protiv kojeg je podnesena tu ba mo`eodlu~iti i nadle`ni sud kome je tu`ba podnesena, ako topisano zatra`i tu ilac. Ovaj zahtjev tu`ilac mo epostaviti samo ako prethodno nije tra`io odlagaweizvr{ewa rje{ewa kod organa iz stava 2. ovog ~lana.

VI. Dopustivost

22. U skladusa ~lanom VI/3b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

23. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svi

djelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijekukoji

 je koristio.24. U skladu sa ~lanom 16 stav 2 Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud }e odbaciti apelaciju kao o~igledno (  prima facie )neosnovanukada utvrdi da ne postoji opravdanzahtjev stranke upostupku, odnosno da predo~ene ~iwenice ni na koji na~in nemoguopravdatitvrdwudapostojikr{eweUstavomza{ti}enihprava i/ili kada se za stranku u postupku utvrdi da ne snosiposqedice kr{ewa Ustavom za{ti}enih prava, tako da jeispitivawe merituma apelacije nepotrebno.

25. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud nalazi da je predmetosporavawa apelacijom Rje{ewe Kantonalnog suda broj 09 0 U

006568 10 U od 19. aprila 2010. godine, kojim je odbijenapelantov zahtjev za odlagawe izvr{ewa rje{ewa Komisije od9. marta 2010. godine. Osporena odluka je donesena u upravnomsporukoji je apelant pokrenuotu`bom protivKomisije, a radiponi{tewa rje{ewa od 9. marta 2010. godine. Dakle, upredmetnom postupku koji je pokrenut povodom apelantovetu`be nije donesena kona~na odluka ve} je predmet apelacijerje{ewe kojim se rje{avalo o zahtjevu za odlagawe izvr{ewarje{ewa od 9. marta 2010. godine. Apelantov navedeni zahtjevprema doma}em pravu ima karakter zahtjeva za dono{eweprivremene mjere pa samim tim i odluka povodom tog zahtjevaima karakter odluke o privremenoj mjeri.

26. U skladu sa svojom dosada{wom praksom i praksomEvropskog suda za qudska prava (u daqwem tekstu: Evropskisud), Ustavni sud je smatrao da apelacije podnesene protivodluke kojom se rje{ava o privremenoj mjeri nisu dopustivezbog toga {to su ratione materiae inkompatibilne sa UstavomBosne i Hercegovine (vidi Ustavni sud, odlukebr. AP 1918/05od 13.oktobra 2005. godine, stav 13;AP 2087/05 od 17.novembra2005. godine, stav 8; i AP 2944/09 od 22. oktobra 2009. godine,objavqene na www.ustavnisud.ba). Ustavni sud je navedenoobrazlagao time da rje{ewima redovnih sudova kojima seodlu~ivalo o osnovanosti odre|ivawa privremene mjere nisu

utvr|ivana nova ni posebna gra|anska prava apelanata.27. Me|utim, Ustavni sud nalazi da je Evropski sud u

predmetu Micallef  protiv Malte, presuda od 15.oktobra 2009.godine, u pogledu primjewivosti garancija iz ~lana6 Evropskekonvencije na postupke koji se odnose na privremene mjere,promijenio svoju praksu. Obja{wavaju}i potrebu za razvojemsudske prakse u pogledu primjewivosti garancija ~lana 6Evropske konvencije na privremene mjere, Evropski sud je unavedenoj odluci naveo da Sud primje}uje da postoji {irokikonsenzus me|u zemqama ~lanicama Vije}a Evrope koji, iliimplicitno, ili eksplicitno, obezbje|uje primjenu garancijaiz ~lana 6 na privremene mjere, ukqu~uju}i i postupakizdavawa naloga o sudskoj zabrani. Istaknutoje da i Evropskisud pravde smatra da privremene mjere moraju podlijegatigarancijama pravi~nog su|ewa, a posebno pravu na saslu{awe.Iskqu~ivawe privremenih mjera iz djelokruga ~lana 6Evropske konvencije, prema mi{qewu Evropskog suda, do sada

 je bilo opravdavano zbog ~iwenice da te mjere u principu neutvr|uju gra|anska prava i obaveze. Me|utim, u situaciji kadase ugovorne strane suo~avaju sa velikim brojem predmeta uwihovim preoptere}enim pravosu|ima, koji dovode dopretjerano dugih postupaka, odluka sudije o sudskoj zabrani }eimati istu snagu kao i odluka o meritumu zahtjeva tokom dugogvremenskog perioda, pa ~ak i trajno u izuzetnim slu~ajevima.Slijedi da se, ~esto, privremenim i glavnim postupcimaodlu~uje o istim "gra|anskim pravima ili obavezama" kojirezultiraju dalekose`nim i trajnim posqedicama.

28. Daqe je navedeno da, uzimaju}i u obzir istorijatkonkretnog slu~aja, Evropski sud vi{e ne nalazi opravdanimda automatskikvalifikuje postupak dono{ewa sudskezabranekaopostupakukojemseneutvr|ujugra|anskapravailiobaveze.Istaknuto je da Evropski sud nije ubije|en da se nedostacitakvog postupka mogu otkloniti kasnije, tj. u postupku omeritumu predmeta koji je regulisan ~lanom 6 jer bilo kakvonaru{avawedotadamo`epostatinepovratnosamalom{ansomispravqawa nanesene {tete sem mo`da putem mogu}e nov~anenaknade.

29.StogajeEvropskisudna{aodajeizmjenasudskeprakseupogledu primjewivosti ~lana 6 Evropske konvencije u ovimpostupcima neophodna. S tim u vezi je dodao da je u interesupravne izvjesnosti, predvidivosti postupka i jednakostistrana pred sudom da Sud ne treba, bez dobrog razloga,odstupiti od svoje ranije prakse koja je uspostavqena uprethodnim slu~ajevima, ali da bi propust Suda da se dr`i

 jednog dinami~nog i evolutivnog pristupa mogao da dovede doko~ewa reforme i napretka (vidi, mutatis mutandis, predmete Mamatkulov i Askarov protiv Turske[GC], broj 46827/99i broj

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 29/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 29

46951/99, stav 121, ESQP 2005-I; i Vilho Eskelinen [ GC], gorecitirani stav 56). Istaknuto je da treba imati u vidu da jeKonvencija koncipirana tako da "garantuje prava koja suprakti~na i efikasna, a ne teoretska ili iluzorna" (vidi,inter alia, predmete Folgerø i ostali protiv Norve{ke [GC],broj 15472/02, stav 100, ESQP 2007-...; i Salduz protiv Turske

[GC], broj 36391/02, stav 51, od 27. novembra 2008. godine).30. Daqe je Evropski sud podsjetio na to da se ~lan 6

Evropske konvencije, odnosno wegov dio koji se odnosi nagra|anske stvari, primjewuje samo u postupcima u kojima seutvr|uju gra|anska prava i obaveze. Pri tome je Evropski sudpodsjetio na to da se takva prava i obaveze ne utvr|uju svimprivremenim mjerama i primjewivost ~lana 6 zavisi}e od togada li su ispuweni izvjesni uslovi.

31. U tom pogledu,Evropski sud jekao prvonaveo da, kadajerije~ o ovom pravu, i u glavnom postupku i u postupkuodre|ivawamjere zabrane ono trebabiti "gra|ansko"u smislunezavisnog zna~ewa tog termina prema ~lanu 6 Konvencije(vidi, inter alia, predmete Stran Greek Refineries i Stratis

 Andreadis protiv Gr~ke, 9. decembar 1994. godine, stav 39,serija A, broj 301-B; König  protiv Wema~ke, 28. juni 1978.godine, stavovi 89-90, serija A, broj 27; Ferrazzini protiv

Italije [GC], broj 44759/98, stavovi 24-31, ESQP 2001-VII; i Roche protiv Ujediwenog Kraqevstva [GC], broj 32555/96,stav 119, ESQP 2005-X). Drugo, treba kriti~ki posmatratisamu prirodu privremene mjere, wen ciq i svrhu, kao i weneu~inke na pravo koje je u pitawu. Kada se nekom privremenommjerom djelotvorno utvr|uje nekogra|anskopravo iliobaveza,bez obzira na vremenski period wenog va`ewa, ~lan 6 }e bitiprimjenqiv.

32. Pri tome je navedeno da Evropski sud prihvata da uizuzetnim slu~ajevima u kojima, naprimjer, djelotvornostmjere kojase tra i zavisiod brzineprocesa dono{ewa odlukemo`da ne}e biti mogu}e odmah ispo{tovati zahtjeve ~lana 6Evropske konvencije. Stoga, u takvim posebnim slu~ajevima,iako su nezavisnost i neutralnost suda ilisudijenezamjewivii predstavqaju apsolutnu za{titu u takvom postupku, ostaleza{titne mjere se mogu primjewivati samo u onoj mjeri u kojoj

su kompatibilne sa prirodom i ciqem postupka dono{ewaprivremene mjere. U svakom sqede}em postupku pred sudom,kada je rije~ o ciqu predmetnog postupka, Vlada }e bitizadu ena da utvrdi da se jedna ili vi{e posebnihproceduralnih za{titnih mjera ne mo`e primijeniti bezprejudicirawa ciqa koji se `eli posti}i relevantnomprivremenom mjerom.

33. Odlu~uju}i o primjewivosti ~lana 6 Evropskekonvencije u predmetnom slu~aju, Evropski sud je na{ao da sesu{tina prava u glavnom postupku odnosila na u`ivaweimovinskihpravauskladusamalte{kimzakonomidajezatotopravo gra|ansko, i prema doma}em zakonu, i prema praksiEvropskog suda. Ciq sudske zabrane je bio da utvrdi, iako zaodre|eni vremenski period, isto pravo kao i ono koje jeosporavano tokom glavnog postupka i koje se moglo odmahsprovesti. Stoga je zakqu~eno da postupak odre|ivawa sudskezabrane u ovom predmetu ispuwava kriterijume za primjenu

~lana 6 i da Vlada nije utvrdila nikakve razloge koji bilimitirali djelokrug wegove primjene u bilo kojem pogledu.34. Primjewuju}i navedene stavove Evropskog suda u

konkretnom slu~aju, Ustavni sud nalazi da je u glavnompostupku, odnosno upravnom sporu, apelant tu`bom tra`ioza{titu svojihimovinskih prava kroz zahtjev da se utvrdida jenezakonito rje{ewe Komisije od 9. marta 2010. godine, a kojimse apelantu oduzima dozvola za upravqawe i zabrawujeraspolagaweimovinom Zatvorenog investicionog fonda. Pritome,Ustavni sudnalazi daapelantupravqafondom poosnovuugovora od 22. aprila 2009. godine i ostvaruje upravqa~kuproviziju u mjese~nom iznosu od 100.000,00 KM, odnosno1.200.000,00 KM godi{we. Iz navedenog proizilazi da je svrhaapelantove tu`be u upravnom sporu za{tita apelantovih

imovinskih interesa u koje se apelantu dira rje{ewemKomisije od 9. marta 2010. godine. Svrha i ciq apelantovogzahtjeva za odlagawe izvr{ewa rje{ewa Komisije od 9. marta2010. godinetako|e su bili dase za{titiapelantov imovinskiinteres kojibi do{ao u pitaweizvr{ewemrje{ewa Komisijeod 9. marta 2010. godine, ~iju zakonitost apelant osporava uglavnom postupku. Stoga, proizilazi da je postupak zadono{ewe osporenog rje{ewa bio odlu~uju}i za djelotvornoostvarivawe apelantovih gra|anskih prava. Prema tome,Ustavni sud, uzimaju}i u obzir kriterijume koje je uspostavioEvropski sud, smatra da se na postupak dono{ewa osporenogrje{ewa primjewuju garancije ~lana 6 Evropske konvencije.

35. Na osnovu navedenog, te imaju}i u vidu ovakav novipristup Evropskogsuda u postupcimaprivremenihmjera,a kojiUstavnisudpodr`ava,ovajsud}eodstupitiodsvojedosada{weprakse u ovakvim predmetima i predmetnu apelaciju ne}eodbaciti kao ratione materiae inkompatibilnu sa UstavomBosnei Hercegovine, u smislu ~lana 16stav4 ta~ka 9 PravilaUstavnog suda.

36. Ustavni sud }e, daqe, ispitati dopustivost apelacije uodnosuna~lan16st.1,2i4PravilaUstavnogsuda.Stimuvezi,Ustavni sud nalazi da je u konkretnom slu~aju predmetosporavawa apelacijom Rje{ewe Kantonalnog suda broj 09 0 U

00656810 U od 19.aprila 2010. godine, protivkojegnema drugihdjelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu, aapelacija je podnesena 26. januara 2008. godine, tj. u roku od 60dana,kakojepropisano~lanom16stav1PravilaUstavnogsuda.

37.Kona~no,apelacijaispuwavai usloveiz ~lana 16 st.2 i4 Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno (  prima facie)neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbogkojeg apelacija nije dopustiva.

VII. Meritum

38. Apelant opovrgava osporeno rje{ewe tvrde}i da su muwimepovrije|enipravona`ivotiz~lana II/3a)UstavaBosneiHercegovine i ~lana2 Evropske konvencije,pravo na pravi~nosu|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6Evropske konvencije i pravo na imovinu iz ~lana II/3k) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku

konvenciju.39. ^lan II/3 Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom

dijelu glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju

 qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:e) Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskimi krivi~nim

stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

^lan 6 stav 1 Evropske konvencije u relevantnom dijeluglasi:

Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza iliosnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv wega,svakoimapravonapravi~nosu|eweijavnuraspravuurazumnom  roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovqenim sudom.

40.Ustavnisud podsje}a nato dase, premaustaqenoj praksiUstavnog suda i Evropskog suda, ~lan 6 stav 1 Evropske

konvencije primjewuje na postupke ~iji je ishod odlu~uju}i zautvr|ivawe gra|anskih prava i obaveza. Ustavni sud je ve} uovoj odluci utvrdio da je ~lan 6 Evropske konvencijeprimjenqivna konkretanslu~aj. Stoga}e Ustavni sud, imaju}iu vidu prirodu i ciq predmetnog postupka, ispitati da li suispuweni osnovni zahtjevi iz ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije.

41. Razmatraju}i apelantove navode o povredi prava napravi~no su|ewe, koji se odnose na proizvoqnu primjenumaterijalnog i procesnog prava, Ustavni sud ukazuje na to da,prema praksi Evropskog suda i Ustavnog suda, zadatak ovihsudova nije da preispituju zakqu~ke redovnih sudovau pogledu~iweni~nog stawa i primjene materijalnog prava (vidiEvropski sud, Pronina protivRusije, odlukao dopustivostiod

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 30/144

Broj 19 – Strana 30 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

30. juna 2005. godine, aplikacijabroj 65167/01). Naime, Ustavnisud nije nadle`an da supstitui{e redovne sudove u procjeni~iwenica i dokaza, ve} je, generalno, zadatak redovnih sudovadaocijene~iwenicei dokazekojesu izveli(vidi Evropskisud,Thomas protiv Ujediwenog Kraqevstva, presuda od 10. maja2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda

 je da ispita da li su, eventualno, povrije|ena ili zanemarenaustavna prava (pravo na pravi~no su|ewe, pravo na pristupsudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li jeprimjena zakona bila, eventualno, proizvoqna ilidiskriminaciona. Dakle, u okviru apelacione nadle`nostiUstavni sud se bavi iskqu~ivo pitawem eventualne povredeustavnih prava ili prava iz Evropske konvencije u postupkupred redovnim sudovima, pa }e u konkretnom slu~aju Ustavnisud ispitati da li je postupak u cjelini bio pravi~an na na~inkoji zahtijeva~lan6 stav 1 Evropske konvencije (vidiUstavnisud, Odluka broj AP 20/05 od 18. maja 2005. godine, objavqena u"Slu`benom glasniku BiH" broj 58/05).

42. Uzimaju}i u obzir navedeno, Ustavni sud nalazi da jeKantonalni sud, razmatraju}i apelantov zahtjev za odlagaweizvr{ewa, imao u vidu relevantnu odredbu ~lana 17 Zakona oupravnim sporovima, na{av{i pri tome da bi odlagaweizvr{ewa bilo protivno javnom interesu, te da za apelanta

izvr{ewem ne bi nastupila nenadoknadiva {teta imaju}i uvidu mjese~ni, odnosno godi{wi iznos provizije koji apelantostvaruje. Pri tome je Kantonalni sud na{ao da bi usvajawemapelantovog zahtjeva mogla nastupiti ve}a {teta protivnojstrani, odnosno samom fondu kojim apelant upravqa, a ~ijaimovina ima ogromnu vrijednost. Prema mi{qewu Ustavnogsuda, Kantonalni sud je u osporenom rje{ewu dao jasno iprecizno obrazlo`ewe iz kojeg se ne mo`e zakqu~itiproizvoqnostu primjeni materijalnog i procesnog pravakakoto apelant navodi. Daqe, Ustavni sud smatra da obrazlo`eweKantonalnog suda zadovoqava standarde postavqene ~lanom 6stav 1 Evropske konvencije nagla{avaju}i da u navedenompostupku niti jedno procesno pravo apelantu nije bilouskra}eno. Iz navoda apelacije kao i iz obrazlo`ewaosporenih odluka proizilazi da apelantu nije bilo uskra}enopravo na saslu{awe ({to je, u skladu sa novom praksomEvropskog suda u citiranom predmetu, osnovni uslov koji se

zahtijevadabiodlukasudaoprivremenojmjeribilauskladusa~lanom 6 stav 1 Evropske konvencije), apelanta je zastupalostru~no lice (advokat), a redovni sud je, na na~in koji nije bioproizvoqan, razmotrio apelantove dokazne prijedloge inavode, dok je odluku o privremenoj mjeri zasnovao na va`e}ojzakonskoj odredbi (~lan 17 Zakona o upravnim sporovima) izkojeseo~igledno (  prima facie ) nemo`ezakqu~itidabilokomename}e pretjeran teret.

43. Stoga, Ustavni sud smatra da je apelacija neosnovana ida nije povrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|ewe iz~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1Evropske konvencije.

44.Sobziromnazakqu~akuvezisakr{ewempravaiz~lanaII/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije, Ustavni sud smatra da nije neophodno ispitatiapelantovenavodeupogledukr{ewapravanaimovinuiz~lana

II/3k) UstavaBosnei Hercegovinei ~lana1 Protokolabroj1 uzEvropsku konvenciju jer se radi o su{tinski istim navodimakao u odnosu na ~lan 6 stav 1 Evropske konvencije, o ~emu jeUstavni sud ve} dao obrazlo`ewe.

Pravo na `ivot

45. ^lan II/3 Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:

a) Pravo na `ivot.^lan 2 Evropske konvencije glasi:1. Pravo na `ivot svakog ~ovjeka je za{ti}eno zakonom.

Niko ne mo`e biti namjerno li{en `ivota, osim kod

izvr{ewa smrtne kazne po presudi suda, kojom je progla{enkrivim za zlo~in za koji je ova kazna predvi|ena zakonom.

 2.Li{ewe `ivota nije u suprotnosti sa ovim ~lanom akoproizilazi iz upotrebe sile koja je apsolutno neophodna:

(a) u odbrani svakog pojedinca od nezakonitog nasiqa;(b) prilikom zakonitog li{ewa slobode ili sprje~avawa

bjekstva osobe koja je zakonito li{ena slobode;(c) u akciji preduzetoj, u skladu sa zakonom, radi gu{ewanemira ili pobune.

46. Ustavni sud nalazi da ~lan 2 Evropske konvencijename}e obavezu dr`avnim vlastima da za{tite pravo svakogana `ivot,iz ~ega slijedi zabrana namjernog li{avawa `ivota.Dakle, navedenim~lanomse u su{tini {titipravo na fizi~kiintegritet fizi~kog lica. U konkretnom slu~aju, nesporno jeda je apelant pravno lice, te da, stoga, ne mo`e u`ivatigarancije predvi|ene ~lanom 2 Evropske konvencije.

47. Stoga, slijedi da su apelantovi navodi o povredi pravana `ivot iz ~lana II/3a) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 2Evropske konvencijeu predmetnom postupku neosnovanii da jeapelacija u odnosu na ove navode neosnovana.

VIII. Zakqu~ak48. Ustavni sud zakqu~uje da je ~lan 6 Evropske konvencije

primjenqiv na postupak dono{ewa osporenog rje{ewa, kojiima karakter privremene mjere, jer su ciq i karakter takveprivremene mjerebili odlu~uju}iza djelotvornoostvarivaweapelantovih gra|anskih prava. Me|utim, Ustavni sud jeutvrdio da osporenim rje{ewem nije povrije|eno apelantovopravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana6 stav 1 Evropske konvencijes obzirom nato da u obrazlo`ewima osporenih odluka Ustavni sud nijena{ao proizvoqnost u pogledu primjene materijalnog iprocesnog prava,niti je u predmetnom postupku apelantu bilouskra}eno bilo koje procesno pravo propisano ~lanom II/3e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 6 stav 1 Evropskekonvencije. Tako|e, Ustavni sud smatra da su neosnovaniapelantovi navodi o povredi prava na `ivot iz ~lana II/3a)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije s obzirom nato dase ovim pravomu su{tini {titifizi~ki integritet lica a apelant je pravno lice.

49. Na osnovu ~lana 61 st. 1 i 3 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

50.S obzirom naodluku Ustavnogsudau ovom predmetu,nijeneophodno da se posebno razmatra apelantov prijedlog zadono{ewe privremene mjere.

51. Prema ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, upredmetu broj AP 1676/10, rje{avaju}i apelaciju Dru{tva zaupravljanje fondovima "Bosinvest" d.o.o. Sarajevo

-"Bosinvest" Asset Menagment Ltd. Sarajevo, na osnovu~lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 59. stav 2.alineja 2. i ~lana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05,64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Constance Grewe, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Tudor Pantiru, sudija Mato Tadi}, sudija David Feldman, sudija Mirsad ]eman, sudija 

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 31/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 31

na sjednici odr`anoj 27. novembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovanaapelacija Dru{tva za upravljanjefondovima "Bosinvest" d.o.o. Sarajevo - "Bosinvest" AssetMenagment Ltd. Sarajevo podnesena protiv Rje{enja 

Kantonalnog suda u Sarajevu broj 09 0 U 006568 10 U od 19.aprila 2010. godine.Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne i

Hercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Dru{tvo za upravljanje fondovima "Bosinvest" d.o.o.Sarajevo - "Bosinvest" Asset Menagment Ltd. Sarajevo (udaljnjem tekstu: apelant)iz Sarajeva, koje zastupa Branko Mari},advokat iz Sarajeva,podnijelo je 11. maja 2010.godine apelacijuUstavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavnisud) protiv Rje{enja Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjemtekstu: Kantonalni sud) broj 09 0 U 006568 10 U od 19. aprila 2010. godine. Apelant je, tako|er, podnio zahtjev za dono{enje

privremene mjere kojom bi Ustavni sud obustavio provo|enjeizvr{enja prema Rje{enju Komisije za vrijednosne papireFederacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija)broj 05/2-19-81/10 od 9. marta 2010. godine do okon~anja upravnog spora koji se vodi u Kantonalnom sudu pod brojem 090 U 006568 10 U radi poni{tenja rje{enja Komisije od 9. marta 2010. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odKantonalnog suda i Komisije zatra`eno je 19. maja 2010. godineda dostave odgovore na apelaciju.

3. Kantonalni sud je dostavio odgovor na apelaciju 27. maja 2010. godine, a Komisija 31. maja 2010. godine.

4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Kantonalnog suda i Komisije dostavljeni su apelantu16. septembra 2010. godine.

III. ^injeni~no stanje5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Rje{enjem Komisije broj 05/2-19-81/10 od 9. marta 2010.godine apelantu je oduzeta dozvola za upravljanje imovinomZatvorenog investicionog fonda. Apelantu je zabranjenoraspolaganje imovinom Zatvorenog investicionog fonda sa 

  javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo. Odre|eno je da senalozi za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira, koje je apelant dao u ime i za ra~un Zatvorenog investicionog fonda sa javnomponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo i na osnovu kojih nisuzaklju~ene transakcije do dana dono{enja predmetnog rje{enja,obustavljaju i na osnovu njih se ne mogu zaklju~iti transakcijeniti se mo`e izvr{iti prijenos u Registru vrijednosnih papira uFederaciji BiH.

7. Dalje je rje{enjem nalo`eno Registru vrijednosnih papira uFederaciji BiH da danom prijema ovog rje{enja uspostavizabranu prijenosa dionica koje su u vlasni{tvu Zatvorenoginvesticionogfondasajavnomponudom"Bosfin"d.d.Sarajevo.

8. Tako|er je apelant obavezan da omogu}i, a RaiffeisenBank d.d.Bosna i Hercegovina, kao banka depozitar Zatvorenoginvesticionog fonda sa javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo,zadu`uje se da preuzme dokumentaciju fonda i da ~uva odsvakog daljnjeg raspolaganja ukupnu imovinu fonda dok seposloviupravljanjaneprenesunadrugodru{tvozaupravljanje.

9. Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa  javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo je obavezan da sazoveskup{tinu fonda koja }e donijeti odluku o prijenosu poslova 

upravljanja na drugo dru{tvo za upravljanje sa kojim }e nadzorniodbor fonda zaklju~iti ugovor.

10.Navedenoje da rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i da }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine". Protiv navedenog rje{enja `alba nije dopu{tena.

11. Apelant je 9. aprila 2010. godine protiv Komisije podnio

tu`bu radiponi{tenja rje{enja Komisije od 9. marta 2010.godine.U tu`bi je apelant podnio zahtjev za odlaganje izvr{enja osporenog rje{enja do okon~anja upravnog spora. Kantonalnisud je Rje{enjem broj 09 0 U 006568 10 U od 12. aprila 2010.godine navedeni zahtjev odbacio zbog neispunjenja procesnihpretpostavki, u smislu ~lana 17. Zakona o upravnim sporovima ("Slu`bene novine FBiH" broj 9/05).

12. Podneskom od 15. aprila 2010. godine apelant je ponovozatra`io odlaganje izvr{enja rje{enja Komisije od 9. marta 2010.godine, koji jeKantonalni sud Rje{enjem broj09 0 U 00 6568 10U od 19. aprila 2010. godine odbio.

13. U obrazlo`enju rje{enjase navodida je ~lanom 17. st. 2.i3. Zakona o upravnim sporovima propisano da }e povodomapelantovog zahtjeva organ nadle`an za provo|enje izvr{enja osporenog upravnog akta odlo`iti izvr{enje do dono{enja sudskeodluke ako bi izvr{enje apelantu nanijelo {tetu koja bi se te{komogla popraviti, a odlaganje nije protivno javnom interesu, niti

bi se odlaganjem nanijela ve}a nenadoknadiva {teta protivnojstranci, a i zbog drugih razloga ako to javni interes dopu{ta.Stavom 4. navedenog~lana propisano je da o odlaganjuizvr{enja upravnog akta, protiv kojeg je podnesena tu`ba, mo`e odlu~itinadle`ni sud kojem je tu`ba podnesena pod uvjetima propisanimstavovima 2. i 3. ovog ~lana, ukoliko to apelant pismeno zatra`i isamo ako prethodno apelant nije tra`io odlaganje izvr{enja rje{enja u nadle`nom upravnom organu.

14. Utvr|eno je da je apelant 25. marta 2010. godine odKomisije zatra`io uvjerenje da se nije obra}ao Komisiji kaonadle`nom organu za odlaganje izvr{enja tu`bom osporenogrje{enja do okon~anja predmetnog spora. Stoga, imaju}i u viduda je 14.aprila 2010.godine apelant u Komisiji urgirao izdavanjetakvog uvjerenja pozivaju}i se na prethodnetelefonske urgencijekao i odgovor Komisije od 15. aprila 2010. godine na apelantovzahtjev, prema mi{ljenju Kantonalnog suda, ispunjena jeprocesnopravna pretpostavka iz ~lana 17. stav 4. Zakona o

upravnim sporovima da sud odlu~i o zahtjevu za odlaganjeizvr{enjaosporenog rje{enja jer se takvim zahtjevom apelant nijeprethodno obra}ao tu`enom kao nadle`nom organu.

15. Ocjenjuju}i postojanjeuvjeta propisanih stavovima2. i 3.~lana 17. Zakona o upravnim sporovima za odlaganje izvr{enja osporenog rje{enja do okon~anja upravnog spora, Kantonalnisud je na{ao da takvi uvjeti u ovom slu~aju ne postoje. U tompogledu, Kantonalni sud je naveo da Komisija donosi osporeniakt u vr{enju nadzora, u smislu odredbe ~lana 12. ta~ke 1. i 10.Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novineFBiH" br. 39/98, 36/99 i 33/04), prema kojoj Komisija u interesuinvestitora i javnosti nadzire primjenu zakona i drugih propisa oemisiji i prometu vrijednosnih papira i provodi nadzor i kontroluupravljanja imovinom fondova i u slu~aju da su timaktivnostima ugro`eni ovi interesi obustavlja emisiju i promet. Prema tome,kako je u skladu sa odredbom ~lana 17. stav 2. Zakona oupravnimsporovimauvjetodlaganjaizvr{enjadatonijeprotivno

 javnom interesu, prema mi{ljenju suda, o~igledno je da taj uvjet zaodlaganjenijeispunjennego,upravosuprotno,dabiodlaganjebilo protivno javnom interesu.

16. Pri tome je navedeno da je u javnom interesu da seapelantovo poslovanje, upravljanje investicijskim fondom,odvija u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama kojereguliraju tu djelatnost, tim prije {to i sam apelant navodi da jeogromna vrijednost imovine fonda, pa je zbog toga tra`enoodlaganje suprotno javnom interesu. Dalje, prema mi{ljenjusuda,izvr{enjemosporenogrje{enjaprijeokon~anjapredmetnogupravnog spora za apelanta ne bi nastupila nenadoknadiva {teta.Apelant upravlja ozna~enim fondom i po osnovu ugovora od 22.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 32/144

Broj 19 – Strana 32 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

aprila 2009. godine ostvaruje upravlja~ku proviziju, planomposlovanja za 2010. godinu planiranu u iznosu od 100.000,00KM mjese~no, odnosno 1.200.000,00 KM godi{nje, tako da je ta eventualna {teta mjerljiva i, prema ocjeni suda, nije te{konadoknadiva, odnosno nije nenadoknadiva. Prema ocjeniKantonalnog suda, odlaganjem bi bila nanesena ve}a nenadoknadiva {teta protivnoj stranci, odnosno samom fondu za koji apelant i sam konstatira da ima imovinu ogromnevrijednosti. Stoga, kako nije ispunjen nijedan uvjet za odlaganjeizvr{enja osporenog rje{enja do okon~anja predmetnogupravnog spora,Kantonalnisud je,primjenom ~l.17. i 36.stav 7.Zakona o upravnim sporovima, odlu~io kao u dispozitivurje{enja.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije17. Apelant navodi da su mu osporenom odlukom

povrije|eni pravo na `ivot iz ~lana II/3.a) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 2. Evropske konvencije za za{titu ljudskihprava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija), pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. Evropske konvencije i pravo na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1.

Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Navodi da je apelant dru{tvo za upravljanje fondovima, koje je kao takvo registriranou Op}inskom sudu u Sarajevu, sa jedinom {ifrom djelatnosti67.120 - posredovanje u poslovima sa vrijednosnim papirima.Samim tim, dono{enje osporene odluke kojom se odbija zahtjevza odlaganje izvr{enja, prema apelantovom mi{ljenju, zna~injegovu nemogu}nost da nastavi sa obavljanjem osnovneregistrirane djelatnosti do kona~nog rje{enja upravnog spora.Imaju}i u vidu uobi~ajeno trajanje upravnih sporova, to bizna~ilo ga{enje apelanta kao privrednog dru{tva zbog toga {tofond kojim apelant upravlja mora imati specijalizirano dru{tvokoje njime upravlja, te bi kao posljedica upravnog akta Komisijebilo nu`no da fond izabere novog upravitelja ~ime bi se izgubila svrha apelantovog postojanja. Prema apelantovom mi{ljenju,Kantonalnisudnijeocijeniokonkretnusituacijunegojepo{aoodpretpostavke nepogre{ivosti Komisije. Smatra da se takvomodlukom suda postavlja pitanje {ta je svrha upravnog spora i ko

}e pru`iti za{titu stranci u slu~aju nezakonitog postupanja onoga ko je zadu`en za provo|enje zakona ako i sam sud odlu~ujepolaze}i od pretpostavke nepogre{ivosti takvih organa bezocjene ~injenica u svakom pojedinom slu~aju. Dalje, apelant navodi da izvr{enjem osporenog rje{enja {teta za apelanta nepredstavlja samo gubitak dobiti, odnosno materijalnu {tetu, negoi prestanak dru{tva, ukidanje svih radnih mjesta i gubitak svega onoga {to je ulo`eno u dru{tvo. Ukoliko to za sud ne predstavlja nenadoknadivu {tetu, postavlja se pitanje kada bi se moglosmatrati da {teta nastaje. Iako dono{enje osporenog rje{enja nezna~i meritorno rje{enje stvari, prema apelantovom mi{ljenju,

 jasno je da je ovakvim rje{enjem predmetni postupak okon~anbudu}i da provo|enjem osporenog rje{enja apelant prestaje da postoji, te imaju}i u vidu ~injenicu vremenskog trajanja upravnog spora. Tako|er, apelant ukazuje na to da je potrebnoimati u vidu da }e Zatvoreni investicioni fond sa javnomponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo zaklju~iti novi ugovor o

prijenosu poslova upravljanja na drugo dru{tvo za upravljanje (a da nije definiran na~in njegovog povrata apelantu u slu~ajuuspjeha u upravnom sporu).

18. Kao razlog za dono{enje privremene mjere Ustavnogsuda apelant navodi da oduzimanjem dozvole za upravljanjeapelantu prestaje pravo na obavljanje osnovne i jedineregistrirane djelatnosti, {to u krajnjem vodi ka apelantovojlikvidaciji sa svim posljedicama koje iz tog proisti~u. Dalje,oduzimanjem dozvole za upravljanje apelantu bi nastala direktna materijalna {teta i to kako za apelanta tako i za osniva~e koji suulo`ili znatna materijalna sredstva. Isti~e da se mjese~ni iznosmaterijalne {tete procjenjuje na iznos od 100.000,00 KM,odnosno 1.200.000,00 KM godi{nje, koliko je planirani prihodod upravlja~ke provizije za 2010. godinu, dok se indirektne {tete

ne mogu ni kvalificirati. Apelant ostvaruje prihode iz osnovnedjelatnosti po osnovu Ugovora o upravljanju broj 244/09,zaklju~enim 22. aprila 2009.godinesa Zatvorenim investicionimfondom sa javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo i nema drugih prihoda. Ukoliko se ne odlo`i izvr{enje rje{enja od 9.marta 2010. godine i Zatvoreni investicioni fond sa javnomponudom "Bosfin"d.d. Sarajevozaklju~iugovor o upravljanju sa drugim dru{tvom za upravljanje fondovima, za apelanta }enastati nenadoknadiva {teta s obzirom na to da nije definiranna~in povrata fonda dru{tvu kojem je oduzeta dozvola za upravljanje. Tako|er, oduzimanjem dozvole i raskidanjemugovora o upravljanju do}i }e do prestanka radnog odnosaza pet apelantovih zaposlenika. Uzimaju}i u obzir navedeno, prema apelantovom mi{ljenju, izvr{enjem rje{enja od 9. marta 2010.godine do{lo bi do nemogu}nosti nastavka apelantovogposlovanja i do potpunog prestanka, odnosno likvidacije i timedo nenadoknadive {tete koja bi se te{ko mogla popraviti.

b) Odgovor na apelaciju19. U svom odgovoru na apelaciju Kantonalni sud navodi da 

osporenim rje{enjem nisu prekr{enaapelantova ustavna prava, teda u cijelosti ostaje pri razlozima datim u tom rje{enju.

20. U svom odgovoru na apelaciju Komisija smatra da osporenom odlukom nisu povrije|ena apelantova ustavna prava,

te predla`e da se apelacijaodbaci, te da se,ukoliko se utvrdida jedopu{tena, apelacija odbije. Pri tome je Komisija, izme|uostalog, navela da apelant i dru{tva sli~na njemu upravljajuzatvorenim investicijskim fondovima koji predstavljaju oblikkolektivnog investiranja i koji imaju hiljade ili desetinedioni~ara. Ti dioni~ari su apelantu povjerili upravljanjenjihovom imovinom. Ukoliko to apelant ne radi u skladu sa propisima, ugro`en je javni interes koji predstavlja povjerenje ukolektivno investiranje i tr`i{nu ekonomiju uop}e a i pri~injava se {teta investicijskom fondu. U konkretnom slu~aju, apelant jenesumnjivopri~inio {tetu investicijskom fondu a time i njegovimdioni~arima. Upravo se u tome ogledaju i ovla{tenja Komisije iz~lanova 11. i 12. Zakona o Komisiji jer su joj ta ovla{tenja i data da {titi povjerenje u tr`i{te, investitore i svu zainteresiranu

  javnost, {to jeste javni interes. Osim navedenog, upravni aktiKomisije su kona~ni, protiv njih se premazakonskim odredbama ne mo`eizjaviti`alba, {to je istovjetna situacijasa rje{enjima kod

kojih je `alba dopu{tena ali izjavljivanje `albe ne odla`eizvr{enje rje{enja, a u ovakvim slu~ajevima sudovi su iskazalistav da bi odlaganje izvr{enja rje{enja bilo protivno javnominteresu. Komisija je, tako|er, navela da osporeno rje{enjeKomisije predstavlja za{titu imovine investicijskog fonda odlo{eg upravljanja, zbog ~ega je u predmetnoj stvari u pitanjuimovina fonda a ne apelantova imovina.

V. Relevantni propisi21. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novine

FBiH" broj 9/05) relevantna odredba glasi:^lan 17.Tu`ba, po pravilu, ne spre~ava izvr{enje upravnog akta

 protiv kog je podnesena, ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Po zahtjevu tu`ioca, organ nadle`an za provo|enje izvr{enja

osporenog upravnog akta odgodit }e izvr{enje do dono{enjasudske odluke, ako bi izvr{enje nanijelo tu`iocu {tetu koja bi sete{ko mogla popraviti, a odlaganje nije protivno javnominteresu, niti bi se odlaganjem nanijela ve}a nenadoknadiva{teta protivnoj stranci. Uz zahtjev za odlaganje mora se prilo`itidokaz o podnesenoj tu`bi. Po svakom zahtjevu nadle`ni organmora donijeti rje{enje najkasnije u roku od tri dana od prijemazahtjeva za odlaganje izvr{enja.

 Nadle`ni organ iz stava 2. ovog ~lana mo`e i iz drugihrazloga odlo iti izvr{enje osporenog upravnog akta dodono{enja sudske odluke, ako to javni interes dozvoljava.

 Pod uvjetima iz st. 2. i 3. ovog ~lana o odlaganju izvr{enjaupravnog akta protiv kojeg je podnesena tu`ba mo`e odlu~iti inadle`ni sud kome je tu`ba podnesena, ako to pisano zatra`itu`ilac. Ovaj zahtjev tu`ilac mo`e postaviti samo ako prethodno

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 33/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 33

nije tra`io odlaganje izvr{enja rje{enja kod organa iz stava 2.ovog ~lana.VI. Dopustivost

22.U skladusa ~lanomVI/3.b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbog

presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.23. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.24. U skladu sa ~lanom 16. stav 2. Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud }e odbaciti apelaciju kao o~igledno (prima facie)neosnovanu kada utvrdi da ne postoji opravdan zahtjev stranke upostupku, odnosno da predo~ene ~injenice ni na koji na~in nemogu opravdati tvrdnju da postoji kr{enje Ustavom za{ti}enihprava i/ili kada se za stranku u postupku utvrdi da ne snosiposljedice kr{enja Ustavom za{ti}enih prava, tako da jeispitivanje merituma apelacije nepotrebno.

25. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud nalazi da je predmet osporavanja apelacijom Rje{enje Kantonalnog suda broj 09 0 U006568 10 U od 19. aprila 2010. godine, kojim je odbijenapelantov zahtjev za odlaganje izvr{enja rje{enja Komisije od 9.marta 2010. godine. Osporena odluka je donesena u upravnomsporu koji je apelant pokrenuo tu`bom protiv Komisije, a radiponi{tenja rje{enja od 9. marta 2010. godine. Dakle, upredmetnom postupku koji je pokrenut povodom apelantovetu`be nije donesena kona~na odluka ve} je predmet apelacijerje{enje kojim se rje{avalo o zahtjevu za odlaganje izvr{enja rje{enja od 9. marta 2010. godine. Apelantov navedeni zahtjevprema doma}em pravu ima karakter zahtjeva za dono{enjeprivremene mjere pa samim tim i odluka povodom tog zahtjeva ima karakter odluke o privremenoj mjeri.

26. U skladu sa svojom dosada{njom praksom i praksomEvropskog suda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Evropskisud), Ustavni sud je smatrao da apelacije podnesene protiv

odluke kojom se rje{ava o privremenoj mjerinisu dopustivezbogtoga {to su ratione materiae inkompatibilne sa Ustavom Bosne iHercegovine (vidi Ustavni sud, odluke br. AP 1918/05 od 13.oktobra 2005. godine, stav 13; AP 2087/05 od 17. novembra 2005. godine, stav 8; i AP 2944/09 od 22. oktobra 2009. godine,objavljene na www.ustavnisud.ba). Ustavni sud je navedenoobrazlagao time da rje{enjima redovnih sudova kojima seodlu~ivalo o osnovanosti odre|ivanja privremene mjere nisuutvr|ivana nova ni posebna gra|anska prava apelanata.

27. Me|utim, Ustavni sud nalazi da je Evropski sud upredmetu Micallef protiv Malte, presuda od 15. oktobra 2009.godine, u pogledu primjenjivosti garancija iz ~lana 6. Evropskekonvencije na postupke koji se odnose na privremene mjere,promijenio svoju praksu. Obja{njavaju}i potrebu za razvojemsudske prakse u pogledu primjenjivosti garancija ~lana 6.Evropske konvencije na privremene mjere, Evropski sud je unavedenoj odluci naveo da Sud primje}uje da postoji {iroki

konsenzus me|u zemljama ~lanicama Vije}a Evrope koji, iliimplicitno, ili eksplicitno, osigurava primjenu garancija iz ~lana 6. na privremene mjere, uklju~uju}i i postupak izdavanja naloga o sudskoj zabrani.Istaknuto je dai Evropskisud pravdesmatrada privremene mjere moraju podlijegati garancijama pravi~nogsu|enja, a posebno pravu na saslu{anje. Isklju~ivanjeprivremenih mjera iz djelokruga ~lana 6. Evropske konvencije,prema mi{ljenju Evropskog suda, do sada je bilo opravdavanozbog ~injenice da te mjere u principu ne utvr|uju gra|anska prava i obaveze. Me|utim, u situaciji kada se ugovorne stranesuo~avaju sa velikim brojem predmeta u njihovimpreoptere}enim pravosu|ima, koji dovode do pretjerano dugihpostupaka, odluka sudije o sudskoj zabrani }e imati istu snagukao i odluka o meritumu zahtjeva tokom dugog vremenskog

perioda, pa ~ak i trajno u izuzetnim slu~ajevima. Slijedi da se,~esto, privremenim i glavnim postupcima odlu~uje o istim"gra|anskim pravima ili obavezama" koji rezultirajudalekose`nim i trajnim posljedicama.

28. Dalje je navedeno da, uzimaju}i u obzir historijat konkretnog slu~aja, Evropski sud vi{e ne nalazi opravdanim da 

automatski kvalificira postupak dono{enja sudske zabrane kaopostupak u kojem se ne utvr|uju gra|anska prava ili obaveze.Istaknuto je da Evropski sud nije uvjeren da se nedostaci takvogpostupka mogu otkloniti kasnije, tj. u postupku o meritumupredmeta koji je reguliran ~lanom 6. jer bilo kakvo naru{avanjedo tada mo`e postati nepovratno sa malom {ansom ispravljanja nanesene {tete osim mo`da putem mogu}e nov~ane naknade.

29.StogajeEvropskisudna{aodajeizmjenasudskeprakseupogledu primjenjivosti ~lana 6. Evropske konvencije u ovimpostupcima neophodna. S tim u vezi je dodao da je u interesupravne izvjesnosti, predvidivosti postupka i jednakosti strana pred sudom da Sud ne treba, bez dobrog razloga, odstupiti odsvoje ranije prakse koja je uspostavljena u prethodnimslu~ajevima, alida bi propust Suda da se dr`i jednogdinami~nogi evolutivnog pristupa mogao dovesti do ko~enja reforme inapretka (vidi, mutatis mutandis, predmete Mamatkulov i

  Askarov protiv Turske [GC], broj 46827/99 i broj 46951/99,

stav121,ESLJP2005-I;iVilho Eskelinen [GC],gorecitiranistav56). Istaknuto je da treba imati u vidu da je Konvencija koncipirana tako da "garantuje prava koja su prakti~na iefikasna, a ne teoretska ili iluzorna" (vidi, inter alia, predmete

 Folgerø i ostali protiv Norve{ke [GC], broj 15472/02, stav 100,ESLJP 2007-...; i Salduz protiv Turske [GC], broj 36391/02, stav51, od 27. novembra 2008. godine).

30. Dalje je Evropski sud podsjetio na to da se ~lan 6.Evropske konvencije, odnosno njegov dio koji se odnosi na gra|anske stvari, primjenjuje samo u postupcima u kojima seutvr|uju gra|anska prava i obaveze. Pri tome je Evropski sudpodsjetio na to da se takva prava i obaveze ne utvr|uju svimprivremenim mjerama i primjenjivost ~lana 6. zavisit }e od toga da li su ispunjeni izvjesni uvjeti.

31. U tom pogledu, Evropski sud je kao prvo naveo da, kada   je rije~ o ovom pravu, i u glavnom postupku i u postupkuodre|ivanja mjere zabrane ono treba biti "gra|ansko" u smislunezavisnog zna~enja tog termina prema ~lanu 6. Konvencije(vidi, inter alia, predmete Stran Greek Refineries i Stratis

 Andreadisprotiv Gr~ke, 9.decembar1994.godine,stav39,serija A, broj 301-B; König protiv Njema~ke, 28. juni 1978. godine,stavovi 89-90, serija A, broj 27; Ferrazzini protiv Italije [GC],broj 44759/98, stavovi 24-31, ESLJP 2001-VII; i Roche protivUjedinjenog Kraljevstva [GC], broj 32555/96, stav 119, ESLJP2005-X). Drugo, treba kriti~ki posmatrati samu priroduprivremene mjere, njen cilj i svrhu, kao i njene u~inke na pravokoje je u pitanju. Kada se nekom privremenom mjeromdjelotvorno utvr|uje neko gra|ansko pravo ili obaveza, bezobzira na vremenski period njenog va`enja, ~lan 6. }e bitiprimjenjiv.

32. Pri tome je navedeno da Evropski sud prihvata da uizuzetnim slu~ajevima u kojima, naprimjer, djelotvornost mjerekoja se tra`i zavisi od brzine procesa dono{enja odluke mo`da 

ne}e biti mogu}e odmah ispo{tovati zahtjeve ~lana 6. Evropskekonvencije. Stoga, u takvim posebnim slu~ajevima, iako sunezavisnost i neutralnost suda ili sudije nezamjenjivi ipredstavljaju apsolutnu za{titu u takvom postupku, ostaleza{titnemjeresemoguprimjenjivatisamouonojmjeriukojojsukompatibilne sa prirodom i ciljem postupka dono{enja privremene mjere. U svakom sljede}em postupku pred sudom,kada je rije~ o cilju predmetnog postupka,Vlada }e biti zadu`ena da utvrdi da se jedna ili vi{e posebnih proceduralnih za{titnihmjera ne mo`e primijeniti bez prejudiciranja cilja koji se `eliposti}i relevantnom privremenom mjerom.

33. Odlu~uju}i o primjenjivosti ~lana 6. Evropskekonvencije u predmetnom slu~aju, Evropski sud je na{ao da sesu{tina prava u glavnom postupku odnosila na u`ivanje

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 34/144

Broj 19 – Strana 34 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

imovinskih prava u skladu sa malte{kim zakonom i da je zato topravo gra|ansko, i prema doma}em zakonu, i prema praksiEvropskog suda. Cilj sudske zabrane je bio da utvrdi, iako za odre|eni vremenski period, isto pravo kao i ono koje jeosporavano tokom glavnog postupka i koje se moglo odmahprovesti. Stoga je zaklju~eno da postupak odre|ivanja sudskezabraneuovompredmetuispunjavakriterijezaprimjenu~lana6.i da Vlada nije utvrdila nikakve razloge koji bi limitiralidjelokrug njegove primjene u bilo kojem pogledu.

34. Primjenjuju}i navedene stavove Evropskog suda ukonkretnom slu~aju, Ustavni sud nalazi da je u glavnompostupku, odnosno upravnom sporu, apelant tu`bom tra ioza{titu svojih imovinskih prava kroz zahtjev da se utvrdi da jenezakonito rje{enje Komisije od 9. marta 2010. godine, a kojimse apelantu oduzima dozvola za upravljanje i zabranjujeraspolaganje imovinom Zatvorenog investicionog fonda. Pritome, Ustavni sud nalazi da apelant upravlja fondom po osnovuugovora od 22. aprila 2009. godine i ostvaruje upravlja~kuproviziju u mjese~nom iznosu od 100.000,00 KM, odnosno1.200.000,00 KM godi{nje. Iz navedenog proizlazi da je svrha apelantove tu`be u upravnom sporu za{tita apelantovihimovinskih interesa u koje se apelantu dira rje{enjem Komisijeod 9. marta 2010. godine. Svrha i cilj apelantovog zahtjeva za 

odlaganje izvr{enja rje{enja Komisije od 9. marta 2010. godinetako|er su bili da se za{titi apelantov imovinski interes koji bido{ao u pitanje izvr{enjem rje{enja Komisije od 9. marta 2010.godine, ~iju zakonitost apelant osporava u glavnom postupku.Stoga, proizlazi da je postupak za dono{enje osporenog rje{enja bio odlu~uju}i za djelotvorno ostvarivanje apelantovihgra|anskih prava. Prema tome, Ustavni sud, uzimaju}i u obzir kriterije koje je uspostavio Evropski sud, smatra da se na postupak dono{enja osporenog rje{enja primjenjuju garancije~lana 6. Evropske konvencije.

35. Na osnovu navedenog, te imaju}i u vidu ovakav novipristup Evropskog suda u postupcima privremenih mjera, a kojiUstavni sud podr`ava, ovaj sud }e odstupiti od svoje dosada{njeprakse u ovakvim predmetima i predmetnu apelaciju ne}eodbaciti kao ratione materiae inkompatibilnusa Ustavom Bosnei Hercegovine, u smislu ~lana 16. stav 4. ta~ka 9. Pravila Ustavnog suda.

36. Ustavni sud }e, dalje, ispitati dopustivost apelacije uodnosu na ~lan 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda. S tim uvezi, Ustavni sud nalazi da je u konkretnom slu~aju predmet osporavanja apelacijom Rje{enje Kantonalnog suda broj 09 0 U006568 10 U od 19. aprila 2010. godine, protiv kojeg nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu, a apelacija je podnesena 26. januara 2008. godine, tj. u roku od 60dana, kako je propisano ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnogsuda.

37. Kona~no, apelacija ispunjava i uvjete iz ~lana 16. st. 2. i4. Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno (  prima facie)neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kojegapelacija nije dopustiva.

VII. Meritum38. Apelant opovrgava osporeno rje{enje tvrde}i da su mu

njime povrije|eni pravo na `ivot iz ~lana II/3.a) Ustava Bosne i

Hercegovine i ~lana 2. Evropske konvencije, pravo na pravi~nosu|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6.Evropske konvencije i pravo na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju.

39. ^lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijeluglasi:

  Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza iliosnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima

 pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim,zakonomustanovljenimsudom.

40. Ustavni sud podsje}a na to da se, prema ustaljenoj praksiUstavnog suda i Evropskog suda, ~lan 6. stav 1. Evropske

konvencije primjenjuje na postupke ~iji je ishod odlu~uju}i za utvr|ivanje gra|anskih pravai obaveza.Ustavnisud jeve} u ovojodluci utvrdio da je ~lan 6. Evropske konvencije primjenjiv na konkretan slu~aj. Stoga }e Ustavni sud, imaju}i u vidu prirodu icilj predmetnog postupka, ispitati da li su ispunjeni osnovnizahtjevi iz ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.

41. Razmatraju}i apelantove navode o povredi prava na pravi~no su|enje, koji se odnose na proizvoljnu primjenumaterijalnog i procesnog prava, Ustavni sud ukazuje na to da,prema praksi Evropskog suda i Ustavnog suda, zadatak ovihsudova nije da preispituju zaklju~ke redovnih sudova u pogledu~injeni~nog stanja i primjene materijalnog prava (vidi Evropskisud, Pronina protiv Rusije, odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nijenadle`an supstituirati redovne sudove u procjeni ~injenica idokaza, ve} je, op}enito, zadatak redovnih sudova da ocijene~injenice i dokaze koje su izveli (vidi Evropski sud, Thomas

 protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005.godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita da li su, eventualno, povrije|ena ili zanemarena ustavna prava (pravo na pravi~no su|enje, pravo na pristup sudu, pravona djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li je primjena zakona bila,eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. Dakle, u okviruapelacione nadle`nosti Ustavni sud se bavi isklju~ivo pitanjemeventualne povrede ustavnih prava ili prava iz Evropskekonvencije u postupku pred redovnim sudovima, pa }e ukonkretnom slu~aju Ustavni sudispitatida li je postupak u cjelinibio pravi~an na na~in koji zahtijeva ~lan 6. stav 1. Evropskekonvencije (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. maja 2005. godine, objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" broj58/05).

42. Uzimaju}i u obzir navedeno, Ustavni sud nalazi da jeKantonalni sud, razmatraju}i apelantov zahtjev za odlaganjeizvr{enja, imao u vidu relevantnu odredbu ~lana 17. Zakona oupravnim sporovima, na{av{i pri tome da bi odlaganje izvr{enja bilo protivno javnom interesu, te da za apelanta izvr{enjem ne binastupila nenadoknadiva {teta imaju}i u vidu mjese~ni, odnosnogodi{nji iznos provizije koji apelant ostvaruje. Pri tome jeKantonalni sud na{ao da bi usvajanjem apelantovog zahtjeva mogla nastupiti ve}a {teta protivnoj strani, odnosno samomfondu kojim apelant upravlja, a ~ija imovina ima ogromnuvrijednost. Prema mi{ljenju Ustavnog suda, Kantonalni sud je uosporenom rje{enju daojasnoi precizno obrazlo`enjeiz kojeg sene mo`e zaklju~iti proizvoljnost u primjeni materijalnog iprocesnog prava kako to apelant navodi. Dalje, Ustavni sudsmatra da obrazlo`enje Kantonalnog suda zadovoljava standardepostavljene ~lanom 6. stav 1. Evropske konvencijenagla{avaju}ida u navedenom postupku niti jedno procesno pravo apelantunije bilo uskra}eno. Iz navoda apelacije kao i iz obrazlo`enja osporenih odluka proizlazi da apelantu nije bilo uskra}eno pravo

nasaslu{anje({toje,uskladusanovompraksomEvropskogsuda u citiranom predmetu, osnovni uvjet koji se zahtijeva da biodlukasudaoprivremenojmjeribilauskladusa~lanom6.stav1.Evropske konvencije), apelanta je zastupalo stru~no lice(advokat), a redovni sud je, na na~in koji nije bio proizvoljan,razmotrio apelantovedokazne prijedlogei navode, dok je odlukuo privremenoj mjeri zasnovao na va`e}oj zakonskoj odredbi(~lan 17. Zakona o upravnim sporovima) iz koje se o~igledno(prima facie) ne mo`e zaklju~iti da bilo kome name}e pretjeranteret.

43.Stoga, Ustavni sudsmatra da je apelacijaneosnovana i da nije povrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije.

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 35/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 35

44. S obzirom na zaklju~ak u vezi sa kr{enjem prava iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije, Ustavni sud smatra da nije neophodno ispitatiapelantove navode u pogledu kr{enja prava na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju jerse radi o su{tinski istim navodima kaouodnosuna ~lan 6. stav 1. Evropske konvencije, o ~emu je Ustavnisud ve} dao obrazlo`enje.Pravo na `ivot

45. ^lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

a) Pravo na `ivot.^lan 2. Evropske konvencije glasi:1. Pravo na `ivot svakog ~ovjeka je za{ti}eno zakonom. Niko

ne mo`e biti namjerno li{en `ivota, osim kod izvr{enja smrtnekaznepopresudisuda,kojomjeprogla{enkrivimzazlo~inzakoji

 je ova kazna predvi|ena zakonom. 2. Li{enje `ivota nije u suprotnosti sa ovim ~lanom ako

 proizlazi iz upotrebe sile koja je apsolutno neophodna:(a) u odbrani svakog pojedinca od nezakonitog nasilja;

(b) prilikom zakonitog li{enja slobode ili sprje~avanjabjekstva osobe koja je zakonito li{ena slobode;

(c) u akciji preduzetoj, u skladu sa zakonom, radi gu{enjanemira ili pobune.

46. Ustavni sud nalazi da ~lan 2. Evropske konvencijename}e obavezu dr`avnim vlastima da za{tite pravo svakoga na `ivot, iz ~ega slijedi zabrana namjernog li{avanja `ivota. Dakle,navedenim ~lanom se u su{tini {titi pravo na fizi~ki integritet fizi~kog lica. U konkretnom slu~aju, nesporno je da je apelant pravno lice, te da, stoga, ne mo`e u`ivati garancije predvi|ene~lanom 2. Evropske konvencije.

47. Stoga, slijedi da su apelantovi navodi o povredi prava na `ivot iz ~lana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 2.Evropske konvencije u predmetnom postupku neosnovani i da jeapelacija u odnosu na ove navode neosnovana.

VIII. Zaklju~ak48. Ustavni sud zaklju~uje da je ~lan 6. Evropske konvencije

primjenjiv na postupak dono{enja osporenog rje{enja, koji ima karakter privremene mjere, jer su cilj i karakter takveprivremenemjere bili odlu~uju}i za djelotvorno ostvarivanje apelantovihgra|anskih prava. Me|utim, Ustavni sud je utvrdio da osporenimrje{enjemnijepovrije|enoapelantovopravonapravi~nosu|enjeiz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije s obzirom na to da u obrazlo`enjima osporenih odluka Ustavni sud nije na{ao proizvoljnost u pogleduprimjene materijalnog i procesnog prava, niti je u predmetnompostupku apelantu bilo uskra}eno bilo koje procesno pravopropisano~lanom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 6.stav 1. Evropske konvencije. Tako|er, Ustavni sud smatra da suneosnovani apelantovi navodi o povredi prava na `ivot iz ~lana II/3.a) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije s obzirom na to da se ovim pravom u su{tini {titi

fizi~ki integritet lica a apelant je pravno lice.49. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

50. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,nije neophodno posebno razmatrati apelantov prijedlog za dono{enje privremene mjere.

51. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, upredmetu broj AP 1676/10, rje{avaju}i apelaciju Dru{tva zaupravljanje fondovima "Bosinvest" d.o.o. Sarajevo-"Bosinvest" Asset Menagment Ltd. Sarajevo, na temelju~lanka VI/3.(b)Ustava Bosnei Hercegovine, ~lanka 59. stavak 2.alineja 2. i ~lanka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05,64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Constance Grewe, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Tudor Pantiru, sudacMato Tadi}, sudacDavid Feldman, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 27. studenoga 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neutemeljena apelacija  Dru{tva zaupravljanje fondovima "Bosinvest" d.o.o. Sarajevo -

"Bosinvest" Asset Menagment Ltd. Sarajevo podnesena protivRje{enjaKantonalnogsuda u Sarajevu broj 09 0 U 00656810 U od 19. travnja 2010. godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Dru{tvo za upravljanje fondovima "Bosinvest" d.o.o.Sarajevo - "Bosinvest" Asset Menagment Ltd. Sarajevo (udaljnjem tekstu: apelant)iz Sarajeva, koje zastupa Branko Mari},odvjetnik iz Sarajeva, podnijelo je 11. svibnja 2010. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) protiv Rje{enja Kantonalnog suda uSarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj 09 0 U 00656810 U od 19. travnja 2010. godine. Apelant je, tako|er, podniozahtjev za dono{enje privremene mjere kojom bi Ustavni sudobustavio provo|enje izvr{enja prema Rje{enju Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Komisija) broj 05/2-19-81/10 od 9. o`ujka 2010. godinedo okon~anja upravnog spora koji se vodi u Kantonalnom sudupodbrojem090U00656810Uradiponi{tenjarje{enjaKomisijeod 9. o`ujka 2010. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odKantonalnog suda i Komisije zatra`eno je 19. svibnja 2010.godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Kantonalni sud je dostavio odgovor na apelaciju 27.svibnja 2010. godine, a Komisija 31. svibnja 2010. godine.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Kantonalnog suda i Komisije dostavljeni su apelantu

16. rujna 2010. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Rje{enjem Komisije broj 05/2-19-81/10 od 9. o`ujka 2010. godine apelantu je oduzeta dozvola za upravljanjeimovinom Zatvorenog investicionog fonda. Apelantu jezabranjeno raspolaganje imovinom Zatvorenog investicionogfonda sa javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo. Odre|eno jeda se nalozi za kupovinu i prodaju vrijednosnih papira, koje jeapelant dao u ime i za ra~un Zatvorenog investicionog fonda sa 

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 36/144

Broj 19 – Strana 36 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

 javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo i na temelju kojih nisuzaklju~ene transakcije do dana dono{enja predmetnog rje{enja,obustavljaju i na temelju njih se ne mogu zaklju~iti transakcijeniti se mo`e izvr{iti prijenos u Registru vrijednosnih papira uFederaciji BiH.

7. Dalje je rje{enjem nalo`eno Registru vrijednosnih papira u

Federaciji BiH da danom prijema ovog rje{enja uspostavizabranu prijenosa dionica koje su u vlasni{tvu Zatvorenoginvesticionogfondasajavnomponudom"Bosfin"d.d.Sarajevo.

8. Tako|erje apelant obvezan da omogu}i, a Raiffeisen Bankd.d. Bosna i Hercegovina, kao banka depozitar Zatvorenoginvesticionog fonda sa javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo,zadu`uje se da preuzme dokumentaciju fonda i da ~uva odsvakog daljnjeg raspolaganja ukupnu imovinu fonda dok seposloviupravljanjaneprenesunadrugodru{tvozaupravljanje.

9. Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa  javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo je obvezan da sazoveskup{tinu fonda koja }e donijeti odluku o prijenosu poslova upravljanja na drugo dru{tvo za upravljanje sa kojim }e nadzorniodbor fonda zaklju~iti ugovor.

10.Navedenoje da rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i da }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine". Protiv navedenog rje{enja `alba nije dopu{tena.

11.Apelantje9.travnja2010.godineprotivKomisijepodniotu`bu radi poni{tenja rje{enja Komisije od 9. o`ujka 2010.godine. U tu`bi je apelant podnio zahtjev za odlaganje izvr{enja pobijanogrje{enjado okon~anjaupravnogspora. Kantonalni sud

 je Rje{enjem broj 09 0 U 006568 10 U od 12. travnja 2010.godine navedeni zahtjev odbacio zbog neispunjenja procesnihpretpostavki, u smislu ~lanka 17. Zakona o upravnim sporovima ("Slu`bene novine FBiH" broj 9/05).

12. Podneskom od 15. travnja 2010. godine apelant jeponovno zatra`io odlaganje izvr{enja rje{enja Komisije od 9.o`ujka 2010. godine, koji je Kantonalni sud Rje{enjem broj 09 0U 00 6568 10 U od 19. travnja 2010. godine odbio.

13.U obrazlo`enjurje{enjase navodida je ~lankom 17.st. 2.i 3. Zakona o upravnim sporovima propisano da }e povodomapelantovog zahtjeva tijelo nadle`no za provo|enje izvr{enja pobijanog upravnog akta odlo`iti izvr{enje do dono{enja sudskeodluke ako bi izvr{enje apelantu nanijelo {tetu koja bi se te{komogla popraviti, a odlaganje nije protivno javnom interesu, nitibi se odlaganjem nanijela ve}a nenadoknadiva {teta protivnojstranci, a i zbog drugih razloga ako to javni interes dopu{ta.Stavkom 4. navedenog ~lanka propisano je da o odlaganjuizvr{enja upravnog akta, protiv kojeg je podnesena tu`ba, mo`eodlu~iti nadle`ni sud kojem je tu`ba podnesena pod uvjetima propisanim stavcima 2. i 3. ovog ~lanka, ukoliko to apelant pismeno zatra i i samo ako prethodno apelant nije tra ioodlaganje izvr{enja rje{enja u nadle`nom upravnom tijelu.

14. Utvr|eno je da je apelant 25. o`ujka 2010. godine odKomisije zatra`io uvjerenje da se nije obra}ao Komisiji kaonadle`nom tijelu za odlaganje izvr{enja tu`bom pobijanogrje{enja do okon~anja predmetnog spora. Stoga, imaju}i u viduda je 14. travnja 2010. godine apelant u Komisiji urgiraoizdavanjetakvoguvjerenjapozivaju}isenaprethodnetelefonskeurgencije kao i odgovor Komisije od 15. travnja 2010. godine na 

apelantov zahtjev, prema mi{ljenju Kantonalnog suda, ispunjena  je procesnopravna pretpostavka iz ~lanka 17. stavak 4. Zakona oupravnim sporovima da sud odlu~i o zahtjevu za odlaganjeizvr{enja pobijanog rje{enja jer se takvim zahtjevom apelant nijeprethodno obra}ao tu`enom kao nadle`nom tijelu.

15. Ocjenjuju}i postojanje uvjeta propisanih stavcima 2. i 3.~lanka 17. Zakona o upravnim sporovima za odlaganje izvr{enja pobijanogrje{enjado okon~anjaupravnogspora, Kantonalni sud

  je na{ao da takvi uvjeti u ovom slu~aju ne postoje. U tompogledu, Kantonalni sud je naveo da Komisija donosi pobijaniakt u vr{enju nadzora, u smislu odredbe ~lanka 12. to~ke 1. i 10.Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novineFBiH" br. 39/98, 36/99 i 33/04), prema kojoj Komisija u interesuinvestitora i javnosti nadzire primjenu zakona i drugih propisa o

emisiji i prometu vrijednosnih papira i provodi nadzor i kontroluupravljanja imovinom fondova i u slu~aju da su timaktivnostima ugro`eni ovi interesi obustavlja emisiju i promet. Prema tome,kako jesukladnoodredbi~lanka17. stavak2. Zakonao upravnimsporovima uvjet odlaganja izvr{enja da to nije protivno javnominteresu, prema mi{ljenju suda, o~ito je da taj uvjet za odlaganjenije ispunjen nego, upravo suprotno, da bi odlaganje biloprotivno javnom interesu.

16. Pri tome je navedeno da je u javnom interesu da seapelantovo poslovanje, upravljanje investicijskim fondom,odvija u potpunosti sukladno zakonskim odredbama kojereguliraju tu djelatnost, tim prije {to i sam apelant navodi da jeogromna vrijednost imovine fonda, pa je zbog toga tra`enoodlaganje suprotno javnom interesu. Dalje, prema mi{ljenjusuda,izvr{enjem pobijanog rje{enja prije okon~anja predmetnogupravnog spora za apelanta ne bi nastupila nenadoknadiva {teta.Apelant upravlja ozna~enim fondom i po osnovi ugovora od 22.travnja 2009. godine ostvaruje upravlja~ku proviziju, planomposlovanja za 2010. godinu planiranu u iznosu od 100.000,00KM mjese~no, odnosno 1.200.000,00 KM godi{nje, tako da je ta eventualna {teta mjerljiva i, prema ocjeni suda, nije te{konadoknadiva, odnosno nije nenadoknadiva. Prema ocjeniKantonalnog suda, odlaganjem bi bila nanesena ve}a 

nenadoknadiva {teta protivnoj stranci, odnosno samom fondu za koji apelant i sam konstatira da ima imovinu ogromnevrijednosti. Stoga, kako nije ispunjen nijedan uvjet za odlaganjeizvr{enjapobijanog rje{enja do okon~anjapredmetnog upravnogspora,Kantonalnisud je,primjenom ~l.17.i 36.stavak7. Zakona o upravnim sporovima, odlu~io kao u dispozitivu rje{enja.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije17. Apelant navodi da su mu pobijanom odlukom

povrije|eni pravo na `ivot iz ~lanka II/3.(a) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 2. Europske konvencije za za{titu ljudskihprava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija), pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. Europske konvencije i pravo na imovinu iz ~lankaII/3.(k) UstavaBosnei Hercegovine i ~lanka1.Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Navodi da je apelant 

dru{tvo za upravljanje fondovima, koje je kao takvo registriranou Op}inskom sudu u Sarajevu, sa jedinom {ifrom djelatnosti67.120 - posredovanje u poslovima sa vrijednosnim papirima.Samim tim, dono{enje pobijane odluke kojom se odbija zahtjevza odlaganje izvr{enja, prema apelantovom mi{ljenju, zna~injegovu nemogu}nost da nastavi sa obavljanjem osnovneregistrirane djelatnosti do kona~nog rje{enja upravnog spora.Imaju}i u vidu uobi~ajeno trajanje upravnih sporova, to bizna~ilo ga{enje apelanta kao privrednog dru{tva zbog toga {tofond kojim apelant upravlja mora imati specijalizirano dru{tvokoje njime upravlja, te bi kao posljedica upravnog akta Komisijebilo nu`no da fond izabere novog upravitelja ~ime bi se izgubila svrha apelantovog postojanja. Prema apelantovom mi{ljenju,Kantonalnisudnijeocijeniokonkretnusituacijunegojepo{aoodpretpostavke nepogre{ivosti Komisije. Smatra da se takvomodlukom suda postavlja pitanje {to je svrha upravnog spora i tko}e pru`iti za{titu stranci u slu~aju nezakonitog postupanja onoga 

tko je zadu`en za provo|enje zakona ako i sam sud odlu~ujepolaze}i od pretpostavke nepogre{ivosti takvih tijela bez ocjene~injenica u svakom pojedinom slu~aju. Dalje, apelant navodi da izvr{enjem pobijanog rje{enja {teta za apelanta ne predstavlja samo gubitak dobiti, odnosno materijalnu {tetu, nego i prestanakdru{tva, ukidanje svih radnih mjesta i gubitak svega onoga {to jeulo`eno u dru{tvo. Ukoliko to za sud ne predstavlja nenadoknadivu {tetu, postavlja se pitanje kada bi se moglosmatrati da {teta nastaje. Iako dono{enje pobijanog rje{enja nezna~i meritorno rje{enje stvari, prema apelantovom mi{ljenju,

 jasno je da je ovakvim rje{enjem predmetni postupak okon~anbudu}i da provo|enjem pobijanog rje{enja apelant prestajepostojati, te imaju}i u vidu ~injenicu vremenskog trajanja upravnog spora. Tako|er, apelant ukazuje na to da je potrebno

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 37/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 37

imati u vidu da }e Zatvoreni investicioni fond sa javnomponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo zaklju~iti novi ugovor oprijenosu poslova upravljanja na drugo dru{tvo za upravljanje (a da nije definiran na~in njegovog povrata apelantu u slu~ajuuspjeha u upravnom sporu).

18. Kao razlog za dono{enje privremene mjere Ustavnog

suda apelant navodi da oduzimanjem dozvole za upravljanjeapelantu prestaje pravo na obavljanje osnovne i jedineregistrirane djelatnosti, {to u krajnjem vodi ka apelantovojlikvidaciji sa svim posljedicama koje iz tog proisti~u. Dalje,oduzimanjem dozvole za upravljanje apelantu bi nastala direktna materijalna {teta i to kako za apelanta tako i za osniva~e koji suulo`ili znatna materijalna sredstva. Isti~e da se mjese~ni iznosmaterijalne {tete procjenjuje na iznos od 100.000,00 KM,odnosno 1.200.000,00 KM godi{nje, koliko je planirani prihodod upravlja~ke provizije za 2010. godinu, dok se indirektne {tetene mogu ni kvalificirati. Apelant ostvaruje prihode iz osnovnedjelatnosti po osnovi Ugovora o upravljanju broj 244/09,zaklju~enim 22. travnja 2009. godine sa Zatvoreniminvesticionim fondom sa javnom ponudom "Bosfin" d.d.Sarajevo i nema drugih prihoda. Ukoliko se ne odlo`i izvr{enjerje{enja od 9. o`ujka 2010. godine i Zatvoreni investicioni fondsa javnom ponudom "Bosfin" d.d. Sarajevo zaklju~i ugovor o

upravljanju sa drugim dru{tvom za upravljanje fondovima, za apelanta }e nastati nenadoknadiva {teta s obzirom na to da nijedefiniran na~in povrata fonda dru{tvu kojem je oduzeta dozvola za upravljanje. Tako|er, oduzimanjem dozvole i raskidanjemugovora o upravljanju do}i }e do prestanka radnog odnosaza pet apelantovih zaposlenika. Uzimaju}i u obzir navedeno, prema apelantovom mi{ljenju, izvr{enjem rje{enja od 9. o`ujka 2010.godine do{lo bi do nemogu}nosti nastavka apelantovogposlovanja i do potpunog prestanka, odnosno likvidacije i timedo nenadoknadive {tete koja bi se te{ko mogla popraviti.

b) Odgovor na apelaciju19. U svom odgovoru na apelaciju Kantonalni sud navodi da 

pobijanim rje{enjem nisu prekr{ena apelantova ustavna prava, teda u cijelosti ostaje pri razlozima danim u tom rje{enju.

20. U svom odgovoru na apelaciju Komisija smatra da pobijanom odlukom nisu povrije|ena apelantova ustavna prava,

te predla`e da se apelacijaodbaci, te da se,ukoliko se utvrdida jedopu{tena, apelacija odbije. Pri tome je Komisija, izme|uostalog, navela da apelant i dru{tva sli~na njemu upravljajuzatvorenim investicijskim fondovima koji predstavljaju oblikkolektivnog investiranja i koji imaju tisu}e ili desetine dioni~ara.Ti dioni~ari su apelantu povjerili upravljanje njihovomimovinom. Ukoliko to apelant ne radi sukladno propisima,ugro`en je javni interes koji predstavlja povjerenje u kolektivnoinvestiranje i tr`i{nu ekonomiju uop}e a i pri~injava se {teta investicijskom fondu. U konkretnom slu~aju, apelant jenesumnjivopri~inio {tetu investicijskomfondu a time i njegovimdioni~arima. Upravo se u tome ogledaju i ovla{tenja Komisije iz~lanaka 11. i 12. Zakona o Komisiji jer su joj ta ovla{tenja i dana da {titi povjerenje u tr`i{te, investitore i svu zainteresiranu

  javnost, {to jeste javni interes. Osim navedenog, upravni aktiKomisije su kona~ni, protiv njih se premazakonskim odredbama nemo`eizjaviti`alba,{tojeistovjetnasituacijasarje{enjimakod

kojih je `alba dopu{tena ali izjavljivanje `albe ne odla`eizvr{enje rje{enja, a u ovakvim slu~ajevima sudovi su iskazalistav da bi odlaganje izvr{enja rje{enja bilo protivno javnominteresu. Komisija je, tako|er, navela da pobijano rje{enjeKomisije predstavlja za{titu imovine investicijskog fonda odlo{eg upravljanja, zbog ~ega je u predmetnoj stvari u pitanjuimovina fonda a ne apelantova imovina.

V. Relevantni propisi21. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novine

FBiH" broj 9/05) relevantna odredba glasi:^lanak 17.Tu`ba, po pravilu, ne sprje~ava izvr{enje upravnoga akta

 protiv koga je podnijeta, ako Zakonom nije druk~ije odre|eno.

 Po zahtjevu tu`itelja, tijelo nadle`no za provedbu izvr{enjaosporenog upravnog akta odgodit }e izvr{enje do dono{enjasudske odluke, ako bi izvr{enje nanijelo tu`itelju {tetu koja bi sete{ko mogla popraviti, a odgoda nije protivna javnome interesu,niti bi se odgodom nanijela ve}a nenaknadiva {teta protivnoj stranci. Uz zahtjev za odgodom mora se prilo iti dokaz o

  podnijetoj tu`bi. Po svakom zahtjevu nadle`no tijelo moradonijeti rje{enje najkasnije u roku od tri dana od primitkazahtjeva za odgodom izvr{enja.

 Nadle`no tijelo iz stavka 2. ovoga ~lanka mo`e i iz drugihrazloga odgoditi izvr{enje osporenog upravnog akta dodono{enja sudske odluke, ako to javni interes dozvoljava.

 Pod uvjetima iz st. 2. i 3. ovoga ~lanka o odgodi izvr{enjaupravnoga akta protiv kojega je podnijeta tu`ba mo`e odlu~iti inadle`ni sud kome je tu`ba podnijeta, ako to pisano zatra`itu`itelj. Ovaj zahtjev tu`itelj mo`e podnijeti samo ako prethodnonije tra`io odgoduizvr{enja rje{enja kod tijela iz stavka 2. ovoga~lanka.

VI. Dopustivost22. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbog

presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.23. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.24. Sukladno ~lanku 16. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud }e odbaciti apelaciju kao o~ito (prima facie)neutemeljenu kada utvrdi da ne postoji opravdan zahtjev strankeu postupku, odnosno da predo~ene ~injenice ni na koji na~in nemogu opravdati tvrdnju da postoji kr{enje Ustavom za{ti}enihprava i/ili kada se za stranku u postupku utvrdi da ne snosiposljedice kr{enja Ustavom za{ti}enih prava, tako da jeispitivanje merituma apelacije nepotrebno.

25. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud nalazi da je predmet pobijanja apelacijom Rje{enje Kantonalnog suda broj 09 0 U006568 10 U od 19. travnja 2010. godine, kojim je odbijenapelantov zahtjev za odlaganje izvr{enja rje{enja Komisije od 9.o`ujka 2010. godine. Pobijana odluka je donesena u upravnomsporu koji je apelant pokrenuo tu`bom protiv Komisije, a radiponi{tenja rje{enja od 9. o`ujka 2010. godine. Dakle, upredmetnom postupku koji je pokrenut povodom apelantovetu`be nije donesena kona~na odluka ve} je predmet apelacijerje{enje kojim se rje{avalo o zahtjevu za odlaganje izvr{enja rje{enja od 9. o`ujka 2010. godine. Apelantov navedeni zahtjevprema doma}em pravu ima karakter zahtjeva za dono{enjeprivremene mjere pa samim tim i odluka povodom tog zahtjeva ima karakter odluke o privremenoj mjeri.

26. Sukladno svojoj dosada{njoj praksi i praksi Europskogsuda za ljudska prava (u daljnjem tekstu: Europski sud), Ustavnisud je smatrao da apelacije podnesene protiv odluke kojom se

rje{ava o privremenoj mjeri nisu dopustive zbog toga {to suratione materiae inkompatibilne sa Ustavom Bosne iHercegovine (vidi Ustavni sud, odluke br. AP 1918/05 od 13.listopada 2005. godine, stavak 13; AP 2087/05 od 17. studenoga 2005. godine, stavak 8; i AP 2944/09 od 22. listopada 2009.godine, objavljene na www.ustavnisud.ba). Ustavni sud jenavedeno obrazlagao time da rje{enjima redovnihsudova kojima se odlu~ivalo o utemeljenosti odre|ivanja privremene mjere nisuutvr|ivana nova ni posebna gra|anska prava apelanata.

27. Me|utim, Ustavni sud nalazi da je Europski sud upredmetu Micallef protiv Malte, presuda od 15. listopada 2009.godine, u pogledu primjenjivosti garancija iz ~lanka 6. Europskekonvencije na postupke koji se odnose na privremene mjere,promijenio svoju praksu. Obja{njavaju}i potrebu za razvojem

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 38/144

Broj 19 – Strana 38 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

sudske prakse u pogledu primjenjivosti garancija ~lanka 6.Europske konvencije na privremene mjere, Europski sud je unavedenoj odluci naveo da Sud primje}uje da postoji {irokikonsenzus me|u zemljama ~lanicama Vije}a Europe koji, iliimplicitno, ili eksplicitno, osiguravaprimjenu garancijaiz ~lanka 6. na privremene mjere, uklju~uju}i i postupak izdavanja naloga o sudskoj zabrani.Istaknuto je dai Europskisud pravde smatrada privremene mjere moraju podlijegati garancijama pravi~nogsu|enja, a posebno pravu na saslu{anje. Isklju~ivanjeprivremenih mjera iz djelokruga ~lanka 6. Europske konvencije,prema mi{ljenju Europskog suda, do sada je bilo opravdavanozbog~injenicedatemjereuna~eluneutvr|ujugra|anskapravaiobveze. Me|utim, u situaciji kada se ugovorne strane suo~avajusa velikim brojem predmeta u njihovim preoptere}enimpravosu|ima, kojidovode do pretjerano dugihpostupaka, odluka suca o sudskoj zabrani }e imati istu snagu kao i odluka omeritumu zahtjeva tijekom dugog vremenskog razdoblja, pa ~aki trajno u izuzetnim slu~ajevima. Slijedi da se, ~esto,privremenimiglavnimpostupcimaodlu~ujeoistim"gra|anskimpravima ili obvezama" koji rezultiraju dalekose`nim i trajnimposljedicama.

28. Dalje je navedeno da, uzimaju}i u obzir povijest konkretnog slu~aja, Europski sud vi{e ne nalazi opravdanim da 

automatski kvalificira postupak dono{enja sudske zabrane kaopostupak u kojem se ne utvr|uju gra|anska prava ili obveze.Istaknuto je da Europski sud nije uvjeren da se nedostaci takvogpostupka mogu otkloniti kasnije, tj. u postupku o meritumupredmeta koji je reguliran ~lankom 6. jer bilo kakvo naru{avanjedo tada mo`e postati nepovratno sa malom {ansom ispravljanja nanesene {tete osim mo`da putem mogu}e nov~ane naknade.

29.StogajeEuropskisudna{aodajeizmjenasudskeprakseupogledu primjenjivosti ~lanka 6. Europske konvencije u ovimpostupcima nu`na. S tim u vezi je dodao da je u interesu pravneizvjesnosti, predvidivosti postupka i jednakosti strana predsudom da Sud ne treba, bez dobrog razloga, odstupiti od svojeranije prakse koja je uspostavljena u prethodnim slu~ajevima, alida bi propust Suda da se dr`i jednog dinami~nog i evolutivnogpristupa mogao dovesti do ko~enja reforme i napretka (vidi, mu-tatis mutandis, predmete Mamatkulov i Askarov protiv Turske[GC], broj 46827/99 i broj 46951/99,stavak 121, ESLJP2005-I;i

Vilho Eskelinen [GC], gore citirani stavak 56). Istaknuto je da treba imati u vidu da je Konvencija koncipirana tako da "garantuje prava koja su prakti~na i efikasna, a ne teoretska iliiluzorna" (vidi, inter alia, predmete Folgerø i ostali protiv

 Norve{ke [GC], broj 15472/02, stavak 100, ESLJP 2007-...; iSalduz protiv Turske [GC], broj 36391/02, stavak 51, od 27.studenoga 2008. godine).

30. Dalje je Europski sud podsjetio na to da se ~lanak 6.Europske konvencije, odnosno njegov dio koji se odnosi na gra|anske stvari, primjenjuje samo u postupcima u kojima seutvr|uju gra|anska prava i obveze. Pri tome je Europski sudpodsjetio na to da se takva prava i obveze ne utvr|uju svimprivremenim mjerama i primjenjivost ~lanka 6. ovisit }e o tome

 jesu li ispunjeni izvjesni uvjeti.31. U tom pogledu, Europski sud je kao prvo naveo da, kada 

  je rije~ o ovom pravu, i u glavnom postupku i u postupku

odre|ivanja mjere zabrane ono treba biti "gra|ansko" u smisluneovisnog zna~enja tog termina prema ~lanku 6. Konvencije(vidi, inter alia, predmete Stran Greek Refineries i Stratis

  Andreadis protiv Gr~ke, 9. prosinac 1994. godine, stavak 39,serija A, broj 301-B; König protiv Njema~ke, 28. lipanj 1978.godine, stavci 89-90, serija A, broj 27; Ferrazzini protiv Italije[GC], broj 44759/98, stavci 24-31, ESLJP 2001-VII; i Roche

 protiv Ujedinjenog Kraljevstva [GC], broj 32555/96,stavak 119,ESLJP 2005-X). Drugo, treba kriti~ki promatrati samu priroduprivremene mjere, njezin cilj i svrhu, kao i njezine u~inke na pravo koje je u pitanju. Kada se nekom privremenom mjeromdjelotvorno utvr|uje nekogra|ansko pravo ili obveza, bez obzira na vremensko razdoblje njezinog va`enja, ~lanak 6. }e bitiprimjenjiv.

32. Pri tome je navedeno da Europski sud prihva}a da uizuzetnim slu~ajevima u kojima, naprimjer, djelotvornost mjerekoja se tra`i ovisi o brzini procesa dono{enja odluke mo`da ne}ebiti mogu}e odmah ispo{tovati zahtjeve ~lanka 6. Europskekonvencije. Stoga, u takvim posebnim slu~ajevima, iako suneovisnost i neutralnost suda ili suca nezamjenjivi i predstavljajuapsolutnu za{titu u takvom postupku, ostale za{titne mjere semogu primjenjivati samo u onoj mjeri u kojoj su kompatibilne sa prirodom i ciljem postupka dono{enja privremene mjere. Usvakom sljede}em postupku pred sudom, kada je rije~ o ciljupredmetnog postupka, Vlada }e biti zadu`ena da utvrdi da se

  jedna ili vi{e posebnih proceduralnih za{titnih mjera ne mo`eprimijeniti bez prejudiciranja cilja koji se `eli posti}irelevantnom privremenom mjerom.

33. Odlu~uju}i o primjenjivosti ~lanka 6. Europskekonvencije u predmetnom slu~aju, Europski sud je na{ao da sesu{tina prava u glavnom postupku odnosila na u`ivanjeimovinskih prava sukladno malte{kom zakonu i da je zato topravo gra|ansko, i prema doma}em zakonu, i prema praksiEuropskog suda. Cilj sudske zabrane je bio da utvrdi, iako za odre|eno vremensko razdoblje, isto pravo kao i ono koje jepobijano tijekom glavnog postupka i koje se moglo odmahprovesti. Stoga je zaklju~eno da postupak odre|ivanja sudske

zabrane u ovom predmetu ispunjava kriterije za primjenu ~lanka 6. i da Vlada nije utvrdila nikakve razloge koji bi limitiralidjelokrug njegove primjene u bilo kojem pogledu.

34. Primjenjuju}i navedene stavove Europskog suda ukonkretnom slu~aju, Ustavni sud nalazi da je u glavnompostupku, odnosno upravnom sporu, apelant tu`bom tra ioza{titu svojih imovinskih prava kroz zahtjev da se utvrdi da jenezakonito rje{enje Komisije od 9. o`ujka 2010. godine, a kojimse apelantu oduzima dozvola za upravljanje i zabranjujeraspolaganje imovinom Zatvorenog investicionog fonda. Pritome, Ustavni sud nalazi da apelant upravlja fondom po osnoviugovora od 22. travnja 2009. godine i ostvaruje upravlja~kuproviziju u mjese~nom iznosu od 100.000,00 KM, odnosno1.200.000,00 KM godi{nje. Iz navedenog proizlazi da je svrha apelantove tu`be u upravnom sporu za{tita apelantovihimovinskih interesa u koje se apelantu dira rje{enjem Komisijeod 9. o`ujka 2010. godine. Svrha i cilj apelantovog zahtjeva za 

odlaganje izvr{enja rje{enja Komisije od 9. o`ujka 2010. godinetako|er su bili da se za{titi apelantov imovinski interes koji bido{ao u pitanje izvr{enjem rje{enja Komisije od 9. o`ujka 2010.godine, ~iju zakonitost apelant pobija u glavnom postupku.Stoga, proizlazi da je postupak za dono{enje pobijanog rje{enja bio odlu~uju}i za djelotvorno ostvarivanje apelantovihgra|anskih prava. Prema tome, Ustavni sud, uzimaju}i u obzir kriterije koje je uspostavio Europski sud, smatra da se na postupak dono{enja pobijanog rje{enja primjenjuju garancije~lanka 6. Europske konvencije.

35. Na temelju navedenog, te imaju}i u vidu ovakav novipristup Europskog suda u postupcima privremenih mjera, a kojiUstavni sud podr`ava, ovaj sud }e odstupiti od svoje dosada{njeprakse u ovakvim predmetima i predmetnu apelaciju ne}eodbaciti kao ratione materiae inkompatibilnusa Ustavom Bosnei Hercegovine, u smislu ~lanka 16. stavak 4. to~ka 9. Pravila Ustavnog suda.

36. Ustavni sud }e, dalje, ispitati dopustivost apelacije uodnosu na ~lanak 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda. S tim uvezi, Ustavni sud nalazi da je u konkretnom slu~aju predmet pobijanja apelacijom Rje{enje Kantonalnog suda broj 09 0 U006568 10 U od 19. travnja 2010. godine, protiv kojeg nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu, a apelacija je podnesena 26. sije~nja 2008. godine, tj. u roku od 60dana, kako je propisano ~lankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnogsuda.

37.Kona~no,apelacija ispunjava i uvjeteiz ~lanka 16.st. 2. i4. Pravila Ustavnog suda jer nije o~ito (  prima facie)neutemeljena, niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kojegapelacija nije dopustiva.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 39/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 39

VII. Meritum38. Apelant opovrgava pobijano rje{enje tvrde}i da su mu

njime povrije|eni pravo na `ivot iz ~lankaII/3.(a) UstavaBosneiHercegovine i ~lanka 2. Europske konvencije, pravo na pravi~nosu|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.Europske konvencije i pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(k)Ustava 

Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europskukonvenciju.39. ^lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom

dijelu glasi:Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

 prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i kaznenim

stvarima i druga prava u vezi sa kaznenim postupkom.^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom

dijelu glasi:  Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza ili

osnovanosti bilo kakve kaznene optu`be protiv njega, svatko ima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.

40. Ustavni sud podsje}a na to da se, prema ustaljenoj praksiUstavnog suda i Europskog suda, ~lanak 6. stavak 1. Europskekonvencije primjenjuje na postupke ~iji je ishod odlu~uju}i za utvr|ivanje gra|anskih prava i obveza. Ustavni sud je ve} u ovojodluci utvrdio da je ~lanak 6. Europske konvencije primjenjiv na konkretan slu~aj. Stoga }e Ustavni sud, imaju}i u vidu prirodu icilj predmetnog postupka, ispitati jesu li ispunjeni temeljnizahtjevi iz ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.

41. Razmatraju}i apelantove navode o povredi prava na pravi~no su|enje, koji se odnose na proizvoljnu primjenumaterijalnog i procesnog prava, Ustavni sud ukazuje na to da,prema praksi Europskog suda i Ustavnog suda, zadatak ovihsudova nije da preispituju zaklju~ke redovnih sudova u pogledu~injeni~nog stanja i primjene materijalnog prava (vidi Europskisud, Pronina protiv Rusije, odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). Naime, Ustavni sud nijenadle`an supstituirati redovne sudove u procjeni ~injenica idokaza, ve} je, op}enito, zadatak redovnih sudova da ocijene~injenice i dokaze koje su izveli (vidi Europski sud, Thomas

  protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005.godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnog suda je da ispita jesu li, eventualno, povrije|ena ili zanemarena ustavna prava (pravo na pravi~no su|enje, pravo na pristup sudu, pravona djelotvoran pravni lijek i dr.), te je li primjena zakona bila,eventualno, proizvoljna ili diskriminacijska. Dakle, u okviruapelacione nadle`nosti Ustavni sud se bavi isklju~ivo pitanjemeventualne povrede ustavnih prava ili prava iz Europskekonvencije u postupku pred redovnim sudovima, pa }e ukonkretnom slu~aju Ustavni sud ispitati je li postupak u cjelinibio pravi~an na na~in koji zahtijeva ~lanak 6. stavak 1. Europskekonvencije (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18.svibnja 2005. godine, objavljena u "Slu`benom glasniku BiH"broj 58/05).

42. Uzimaju}i u obzir navedeno, Ustavni sud nalazi da jeKantonalni sud, razmatraju}i apelantov zahtjev za odlaganjeizvr{enja, imao u vidu relevantnu odredbu ~lanka 17. Zakona o

upravnim sporovima, na{av{i pri tome da bi odlaganje izvr{enja bilo protivno javnom interesu, te da za apelanta izvr{enjem ne binastupila nenadoknadiva {teta imaju}i u vidu mjese~ni, odnosnogodi{nji iznos provizije koji apelant ostvaruje. Pri tome jeKantonalni sud na{ao da bi usvajanjem apelantovog zahtjeva mogla nastupiti ve}a {teta protivnoj strani, odnosno samomfondu kojim apelant upravlja, a ~ija imovina ima ogromnuvrijednost. Prema mi{ljenju Ustavnog suda, Kantonalni sud je upobijanom rje{enju dao jasno i precizno obrazlo`enje iz kojeg sene mo`e zaklju~iti proizvoljnost u primjeni materijalnog iprocesnog prava kako to apelant navodi. Dalje, Ustavni sudsmatra da obrazlo`enje Kantonalnog suda zadovoljava standardepostavljene ~lankom 6. stavak 1. Europske konvencijenagla{avaju}i da u navedenom postupku niti jedno procesno

pravo apelantu nije bilo uskra}eno. Iz navoda apelacije kao i izobrazlo`enja pobijanih odluka proizlazi da apelantu nije bilouskra}eno pravo na saslu{anje ({to je, sukladno novoj praksiEuropskog suda u citiranom predmetu, temeljni uvjet koji sezahtijeva da bi odluka suda o privremenoj mjeri bila sukladna ~lanku 6. stavak 1. Europske konvencije), apelanta je zastupala stru~na osoba (odvjetnik), a redovni sud je, na na~in koji nije bioproizvoljan, razmotrio apelantove dokazne prijedloge i navode,dok je odluku o privremenoj mjeri zasnovao na va e}ojzakonskojodredbi (~lanak 17.Zakona o upravnim sporovima) izkoje se o~ito (prima facie) ne mo`e zaklju~iti da bilo komename}e pretjeran teret.

43. Stoga, Ustavni sud smatra da je apelacija neutemeljena ida nije povrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|enje iz~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije.

44.Sobziromnazaklju~akuvezisakr{enjempravaiz~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije, Ustavni sud smatra da nije nu`no ispitatiapelantove navode u pogledu kr{enja prava na imovinu iz ~lanka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1uz Europsku konvenciju jer se radi o su{tinski istim navodima kaou odnosuna ~lanak6. stavak1. Europske konvencije, o ~emu

 je Ustavni sud ve} dao obrazlo`enje.Pravo na `ivot45. ^lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom

dijelu glasi:Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

 prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:a) Pravo na `ivot.^lanak 2. Europske konvencije glasi:1. Pravo na `ivot svakog ~ovjekaje za{ti}eno zakonom. Nitko

ne mo`e biti namjerno li{en `ivota, osim kod izvr{enja smrtnekaznepopresudisuda,kojomjeprogla{enkrivimzazlo~inzakoji

 je ova kazna predvi|ena zakonom. 2. Li{enje `ivota nije u suprotnosti sa ovim ~lankom ako

 proizlazi iz uporabe sile koja je apsolutno neophodna:(a) u obrani svakog pojedinca od nezakonitog nasilja;(b) prilikom zakonitog li{enja slobode ili sprje~avanja

bjekstva osobe koja je zakonito li{ena slobode;(c) u akciji poduzetoj, sukladno zakonu, radi gu{enja nemiraili pobune.

46. Ustavni sud nalazi da ~lanak 2. Europske konvencijename}e obvezu dr`avnim vlastima da za{tite pravo svakoga na `ivot, iz ~ega slijedi zabrana namjernog li{avanja `ivota. Dakle,navedenim ~lankom se u su{tini {titi pravo na fizi~ki integritet fizi~ke osobe. U konkretnom slu~aju, nesporno je da je apelant pravna osoba, te da, stoga, ne mo`e u`ivati garancije predvi|ene~lankom 2. Europske konvencije.

47. Stoga, slijedi da su apelantovi navodi o povredi prava na `ivot iz ~lanka II/3.(a) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 2.Europske konvencije u predmetnom postupku neutemeljeni i da 

 je apelacija u odnosu na ove navode neutemeljena.VIII. Zaklju~ak

48. Ustavni sud zaklju~uje da je ~lanak 6. Europske

konvencije primjenjiv na postupak dono{enja pobijanogrje{enja, koji ima karakter privremene mjere, jer su cilj i karakter takve privremene mjere bili odlu~uju}i za djelotvornoostvarivanje apelantovih gra|anskih prava. Me|utim, Ustavnisud je utvrdio da pobijanim rje{enjem nije povrije|enoapelantovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije sobzirom na to da u obrazlo`enjima pobijanih odluka Ustavni sudnije na{ao proizvoljnost u pogledu primjene materijalnog iprocesnog prava, niti je u predmetnom postupku apelantu bilouskra}eno bilo koje procesno pravo propisano ~lankom II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lankom 6. stavak 1. Europskekonvencije. Tako|er, Ustavni sud smatra da su neutemeljeniapelantovi navodi o povredi prava na `ivot iz ~lanka II/3.(a)

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 40/144

Broj 19 – Strana 40 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije s obzirom na to da se ovim pravom u su{tini {titifizi~ki integritet osobe a apelant je pravna osoba.

49. Na temelju ~lanka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

50. S obzirom na odluku Ustavnog suda u ovom predmetu,

nije neophodno posebno razmatrati apelantov prijedlog za dono{enje privremene mjere.51. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke

Ustavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 1769/08, rje{avaju}i apelaciju PereNovakovi}a, na osnovu ~lana VI/3b) Ustava Bosne iHercegovine,~lana 59stav2 alineja 2,~lana61 st. 1 i 2 i ~lana64 stav 1 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Pere Novakovi}a.

Utvr|ujesepovredapravanaimovinuiz~lana II/3k)UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda.

Ukida se Presuda Okru`nog suda u Bawoj Luci broj011-0-G`-08-000474 od 23. marta 2008. godine.

Predmet se vra}a Okru`nom sudu u Bawoj Luci koji jedu`an da, po hitnom postupku, donese novu odluku, u skladu sa

~lanom II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za za{titu qudskihprava i osnovnih sloboda.

Nala`e se Okru`nom sudu u Bawoj Luci da, u skladu sa~lanom74 stav 5 Pravila Ustavnog suda Bosnei Hercegovine,uroku od 90 dana od dana dostavqawa ove odluke, obavijestiUstavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama sciqem izvr{ewa ove odluke.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod1. Pero Novakovi}(u daqwemtekstu: apelant) iz Strigova

- Kne`ica, podnio je 16. juna 2008. godine apelaciju Ustavnomsudu Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sud)protivPresudeOkru`nogsudau Bawoj Luci (udaqwem tekstu:Okru`nisud)broj011-0-G`-08-000474od28.marta2008.godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, od

Okru`nog suda i JP[ "[ume Republike Srpske" AD Sokolac[G "Prijedor" sa sjedi{tem u Prijedoru (u daqwem tekstu:tu`eni) zatra`eno je 24. juna 2008. godine da dostave odgovorena apelaciju.

3. Okru`ni sud je odgovor na apelaciju dostavio 16. jula2008. godine, a tu`eni 11. jula 2008. godine.

4. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori Okru`nog suda i tu`enog dostavqeni su apelantu 30.

 jula 2008. godine.

III. ^iweni~no stawe5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovih

navoda i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da se

sumiraju na sqede}i na~in.6. Osnovni sud u Novom Gradu (u daqwem tekstu: Osnovni

sud) je Presudom broj P-329/91 od 10. decembra 2007. godineobavezao tu`enog da tu`iocima, me|u kojim je bio i apelant,predau posjedi slobodno raspolagawenepokretnosti ozna~eneu izreci presude (u daqwem tekstu: spornenepokretnosti), kaoi da im nadoknaditro{kovepostupka. U obrazlo`ewu presude

 je istaknutoda je na osnovu iskazavje{taka geometra utvr|enoda su apelant i ostali tu`ioci upisani kao suvlasnici naspornim nepokretnostima i to na osnovu Rje{ewa onasqe|ivawu broj O-147/88 od 23. jula 1990. godine, a kojim suapelant i tu ioci naslijedili wihovog oca M. N. Daqe,vje{tak jena osnovuuvidau zk.ulo`ak potvrdioda jeapelantovotacspornenepokretnostikupioodwihovihranijihvlasnika,kojisubiliupisanikaoprvivlasnicispornihnepokretnosti,tese i ukwi`io na osnovuugovora o kupoprodaji,koji je s wimazakqu~io 4. maja 1938. godine. Tako|e, vje{tak je potvrdio da jetu eni upisan kao posjednik spornih nepokretnosti ukatastarskom operatu, a na osnovu snimawa i javnog izlagawanepokretnosti koje je vr{eno 1957. godine, i to kao prviposjednik. Daqe, na osnovu iskaza vje{taka utvr|eno je daRepubli~kauprava za geodetske i imovinskopravneposlove PJNovi Grad raspola`e sa kompletnim katastarskim operatom,kada je izlagawe stupilo na snagu,ali ne i sa dokumentima kojisu mu prethodili, odnosno dokumentima o izlagawu,kao {toje,npr., azbu~ni registar. Na pitawe da li je izlagawe moglopostati pravosna`no i da li se tu`eni mogao upisati kaoposjednik u slu~aju da je prednik apelanta i ostalih tu`ilacaprilikom izlagawa izjavio da su spornenepokretnostiwihovasvojina, vje{tak je izjavio da, ukoliko bi bilo ko izjavioprigovor, on se slao komisiji, i nakon toga se niko nije mogaoupisati dok se o prigovoru ne rije{i.

7.Osnovnisudjekonstatovaodajeme|ustrankamanespornoda tu`eni dr`iu posjedu spornenepokretnostiod 1957. godine,a {to su potvrdili i apelant u svom iskazu i tri saslu{anasvjedoka. Daqe, istaknuto je da su apelant i ostali tu`iocidokazalidasuvlasnicispornihnepokretnostisobziromnatoda je prvi vlasnik spornih nepokretnosti bio ukwi`en poosnovu diobe imovine 1923. godine, a wihov otac ih je kupio odwega i ukwi`io se na osnovu ugovora iz 1938. godine, a oni susvojinu na spornim nepokretnostima stekli na osnovu zakona,odnosno nasqe|ivawem. S obzirom na to da se radilo ovlasni~koj tu`bi, Osnovni sud je zakqu~io da se sporni odnosima rije{iti primjenom ~lana 37 Zakona o osnovnimsvojinskopravnim odnosima. Naime, apelant i tu`ioci sudokazali da su aktivno legitimisani za podno{ewe vlasni~ketu`be, a tu`eni je pasivno legitimisan jer se spornenepokretnostinalaze u wegovom posjedu. Daqe,u tokupostupka

  je dokazano da je tu`eni upisan kao posjednik na spornimnepokretnostima na osnovu trenutnog ~iweni~nog stawa naterenu i bez bilo kakvog pravnog osnova, a apelant i ostalitu`ioci su imali vaqan pravni osnov i vaqan na~in sticawaprava svojine. Najzad, Osnovni sud je zakqu~io da se ne mo`eprihvatiti da je tu`eni, odnosno dr`ava stekla pravo svojinena spornim nepokretnostima odr`ajem, u smislu ~lana 28Zakona o svojinskopravnim odnosima.

8. Okru`ni sud je Presudom broj 011-0-G`-08-000474 od 28.marta 2008. godine uva`io `albu tu`enog i presudu Osnovnogsuda preina~io tako da je odbio tu`beni zahtjev apelanta iostalih tu`ilaca da im tu`eni preda u posjed i slobodnoraspolagawespornenepokretnosti,te da im naknadi tro{kovepostupka. Tu eni je u `albi tvrdio da je savjesnimposjedovawem spornih nepokretnosti kao napu{tenih od 1957.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 41/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 41

godine stekao pravo svojine, pri tom se pozivaju}i na ~lan 226Zakona o udru`enom radu ("Slu beni list SFRJ" broj11/88-pre~i{}eni tekst), ~lan 47 Zakona o izmjenama idopunama Osnovnog zakona o iskori{tavawu poqoprivrednogzemqi{ta ("Slu`beni list SFRJ" broj 12/67), te ~lan 46 st.1 i2 Zakonao osnovnim svojinskopravnim odnosima. Okru`ni sud

 je istakao da je ~lanom 226 stav 1 Zakona o udru`enom radupropisano da, ako je nepokretnost postala dru{tveno sredstvobezpravnogosnova,wenovra}awesemo`ezahtijevatiurokuodpet godina od dana saznawa, a najkasnije u roku od 10 godina. Sobzirom na to da iz utvr|enog ~iweni~nog stawa, koje jeprihvatio i ovaj sud, proizilazi da su sporne nepokretnostipostale dru{tvenosredstvo bezpravnogosnova i dasu u posjedutu`enog od 1957. godine, a da je wihovo vra}awe zatra`enopodno{ewem tu`be od 2. avgusta 1991. godine, dakle protekomroka utvr|enog Zakonom o udru`enom radu, ra~unaju}i od danawegovog stupawa na snagu, Okru`ni sud je zakqu~io da jeprestalo pravo apelanta i ostalih tu`ilaca kao vlasnika datra e predaju u posjed spornih nepokretnosti. Najzad,Okru`ni sud je, pozivaju}i se na ~lan 207 stav 1 Zakona oparni~nom postupku, a u vezi sa novim ~iwenicama: "da susporne nekretnine, kao napu{teno zemqi{te na osnovu aviosnimawa, ukwi`ene kao dru{tvena svojina na SO BosanskiNovi,te dasu rje{ewemSO BosanskaDubica,uz suglasnostSOBosanski Novi, broj 02-07-107/76 od 2. avgusta 1976. godinesporne nekretnine prenijete na [IPAD "Sarajevo" OOUR"Kozara" Bosanska Dubica - pravnog prednika tu`enog", tenovim dokazima: "rje{ewe SO Bosanka Dubica broj02-07-107/76 od 2. avgusta 1976. godine", koje je u `albi istakaotu eni, zakqu~ioda ihnije mogaouzetiu obzirjer tu eninijepru`io dokaz da ih bez svoje krivice nije mogao iznijeti,odnosno predlo`iti do zakqu~ewa glavne rasprave predprvostepenim sudom.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije9. Apelant smatra da su mu osporenom presudom Okru`nog

suda povrije|eni pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda (u

daqwem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na imovinu iz~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1 Protokolabroj 1 uz Evropsku konvenciju. Apelant navodida je sa ostalimtu`iocima, svi upisani kao suvlasnici sa odgovaraju}imsuvlasni~kim dijelom u zemqi{nim kwigama u Novom Gradu,tu`bom pokrenuo spor pred Osnovnim sudom jer je ukatastarskom operatu kao posjednik bio upisan tu eni.Okru`ni sud je, odlu~uju}i o `albi tu`enog, preina~ioprvostepenu presudu uz obrazlo`ewe da nije sporno da supredmetne nepokretnosti postale dru{tveno sredstvo bezpravnog osnova, ali da je protekao rok propisan Zakonom oudru`enom radu u kojem su apelant i ostali tu`ioci moglitra`iti povra}aj spornih nepokretnosti. Apelant smatra dasu mu osporenom presudom povrije|eni pravo na pravi~nosu|ewe i pravo na imovinu jer je: "[...] u konkretnom slu~ajupogre{no primijeweno ustavno pravo na imovinu", a odredba~lana 226 Zakona o udru`enom radu, koji vi{e nije na snazi,

sama po sebi je neustavna jer propisuje gubitak prava naimovinu bezikakvog pravnog osnova. Najzad, apelant je posebnoukazao na Presudu Okru`nog suda G`-2290/01 od 19. oktobra2004. godine, u kojoj je, prema wegovom mi{qewu, Okru`ni sud,razmatraju}i isto pitawe, iskazao druga~iji stav, tj. odbiotu`bu tu`enog.

b) Odgovor na apelaciju10. Okru`ni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da

smatrada je na utvr|eno ~iweni~nostawe, saglasno izvedenimdokazima, pravilno primijeweno materijalno pravo, te da pritome nije bilo proizvoqnosti, a o ~emu su dati razlozi iobrazlo`ewa u presudi koja se osporava. Na osnovu navedenog,Okru`ni sudje zakqu~io da je mije{awe u apelantovo pravo na

imovinu bilo u skladu sa zakonom, te da ne postoje drugielementikojibi ukazivalina toda jepostupakpredovimsudombio nepravi~an, odnosno da je apelantu povrije|eno pravo napravi~no su|ewe.

11.Tu`enije u odgovoruna apelacijuistakaoda jesavjestandr alac spornihnepokretnosti oko50 godinai da je kaotakavupisan i u katastarskom operatu p.l. broj 54 k.o. Dumbrave, akoje se nalaze unutar zelene linije i u {umskom su kompleksukojim upravqa. Daqe, tu`eni je ukazao na to da su spornenepokretnosti bile napu{tene i prije 1957. godine kada jevr{eno avio-snimawe, s obzirom na to da su se apelantovipredniciodselilii nisu se vra}ali daih koriste,odnosno dautoku javnog izlagawa podataka nakon obavqenog snimawa nisuulagali prigovor. Shodno navedenom,sporne nepokretnosti suupisane kao dru{tvena svojina na Skup{tinu op{tineBosanski Novi. Rje{ewem broj 02-07-107/76 od 2. avgusta 1976.godineSkup{tina op{tine Bosanska Dubica je, uz SaglasnostSkup{tine op{tine Bosanski Novi broj 01/1-VL-023-21 od 28.februara 1974. godine, sporne nepokretnosti prenijela na[ipad Sarajevo OOUR [umarstvo Bosanska Dubica, odnosnopravnog prednika tu`enog. Daqe, tu`eni je istakao da suspornenepokretnostipo{umqeneod{umskoggazdinstvaprije40 godina, a da apelant i ostali tu`ioci tome nisuprigovarali,a{tosevidiiizizjavesamogapelantanaglavnojraspravi da: "[...] nije prigovarao na po{umqavawe iako je tovidio". Daqe, tu enije ukazaoi na,u tovrijeme va`e}i, Zakono izmjenama i dopunama Osnovnog zakona o poqoprivrednomzemqi{tu("Slu benilistSFRJ"broj12/67),kojije u ~lanu47regulisaoda: "Zemqi{tena kojem postoji pravo svojine, a kojesopstveniknijeobra|ivaonitizatozemqi{tepla}aoobavezeprema dru{tvenoj zajednici 10 ili vi{e godina do stupawa nasnaguovogzakona,negojezatovrijemezemqi{tekoristilabezugovora sa sopstvenikom radna organizacija ilidru{tveno-politi~ka zajednica, prelazi u dru{tvenu svojinu,ako sopstvenik zemqi{ta za to vrijeme nije podnio tu`bu zapriznavawe svog prava svojine na to zemqi{te ili tu`bu za

naknaduzakori{tewetogzemqi{ta".Daqe,tu`enijeukazaoina ~lan 46 st. 1, 2 i 3 Zakona o osnovnim svojinskopravnimodnosima ("Slu`beni list SFRJ" broj 6/80), a prema kojempravo svojine prestaje napu{tawem stvari, te da napu{tenanepokretnost u trenutku napu{tawa postaje dru{tvenasvojina. S obzirom na citirane odredbe Zakona osvojinskopravnim odnosima, tu`eni zakqu~uje da je pravosvojine na spornim nepokretnostima stekao ex lege , bezpotrebe upisa prava svojine u javnu kwigu. Tu`eni je, tako|e,istakao da je u prvostepenompostupku dokazao svoje pravo kojeproizilazi iz ~lana 28 stav 4 Zakona o svojinskopravnimodnosima, a prema kojim savjestan posjednik nepokretnosti nakojoj drugi ima pravo svojine sti~e pravo svojine nanepokretnosti odr`ajem istekom 20 godina, te, u vezi s tim,ponovio da sporne nepokretnosti kao savjestan posjednikkoristi oko 50 godina. U prilog tvrdwi da je savjestanposjednik, tu eni je istakao da je sporne nepokretnosti

po{umqavao, odr`avao i ~uvao, te vr{io sje~u i realizaciju{ume, odnosno da je zakonit posjednik s obzirom na naprijednavedenarje{ewaoprenosu.Tu`enijeukazaonatodajeprotiv

  jednog od tu`ilaca zbog bespravne sje~e {ume na spornimnepokretnostimavo|eni krivi~nipostupak2001. godine, temu

  je za krivi~no djelo {umske kra|e izre~ena uslovna osuda.Najzad, u pogledu apelantovog pozivawa na Presudu Okru`nogsuda broj G`-2290/01 od 19. oktobra 2004. godine, tu`eni jeistakao da je u ovom slu~aju tu`ilac bio vlasnik i korisniknepokretnosti na kojim je nesmetano vr{io i sje~u {ume, a daapelant i ostali tu`ioci nisu bili ni savjesni dr`aocispornih nepokretnosti, te da ih nisu koristili, odnosno da jeprvi poku{aj, i to bespravnog kori{}ewa jednog od tu`ilaca,uslijedio tek 2000. godine.

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 42/144

Broj 19 – Strana 42 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

V. Relevantni propisi

12. Zakon o osnovnim svojinskopravnim odnosima("Slu beni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, te "Slu`beni glasnikRS" broj 38/03) u relevantnom dijelu glasi:

^lan 37.Vlasnik mo`e tu`bom zahtijevati od posjednika

povra}aj individualno odre|ene stvari.Vlasnik mora dokazati da na stvar ~iji povra}aj tra`i

ima prvo svojine, kao i da se stvar nalaziu fakti~koj vlastitu`enog.

Pravo na podno{ewe tu`be iz stava 1. ovog ~lana nezastarijeva.

13. Zakon o udru`enom radu ("Slu`beni list SFRJ" broj11/88 - pre~i{}eni tekst), Glava VI, Odjeqak2, Prava,obavezei odgovornosti dru{tvenih pravnih lica u pravnom prometudru{tvenim sredstvima, u relevantnom dijelu glasi:

^lan 226. Ako je nepokretnost postala dru{tveno sredstvo bez

pravnog osnova,wenovra}awe mo e se zahtijevatiu roku od5godina po~ev od dana saznawa, a najdocnije u roku od desetgodina.

VI. Dopustivost14. U skladusa ~lanom VI/3b) UstavaBosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

15. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijekukoji

 je koristio.16. U konkretnom slu~aju predmet osporavawa apelacijom

  je Presuda Okru`nog suda broj 011-0-G`-08-000474 od 28. marta2008. godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnihlijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenu presuduapelant je primio 23. aprila 2008. godine, a apelacija jepodnesena 16. juna 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako jepropisano ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda. Kona~no,apelacija ispuwava i uslove iz ~lana 16 st. 2 i 4 PravilaUstavnogsudajernijeo~igledno( prima facie) neosnovana, nitipostoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nijedopustiva.

17. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 16 st. 1, 2 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetnaapelacijaispuwavausloveu pogledu dopustivosti.

VII. Meritum

18. Apelant osporava navedenu presudu tvrde}i da mu jepovrije|eno pravo na imovinu iz ~lana II/3k) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju.

Pravo na imovinu

19. ^lan II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju

 qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:

[...]k) Pravo na imovinu.^lan 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju glasi:Svako fizi~ko ili pravno lice ima pravo na mirno i

neometano u`ivawe svoje imovine. Niko ne mo`e biti li{ensvoje imovine sem u javnom interesu i pod uslovimapredvi|enim zakonom i op{tim principima me|unarodnog prava.

Prethodne odredbe, me|utim,ni na kojina~in ne uti~u napravo dr`ave da primjewuje takve zakone koje smatrapotrebnim da bi kontrolirala kori{}ewe imovine u skladusa op{tim interesima, ili da bi osigurala naplatu porezaili drugih doprinosa ili kazni.

20. U konkretnom slu~aju apelant smatra da mu je pravo na

imovinu povrije|eno zbog proizvoqne primjene materijalnogprava, iz ~ega mo`e da se zakqu~i kako apelant smatra dauplitawe u wegovu imovinu nije izvr{eno na osnovu zakona.

21. U pogledu apelantovih navoda o povredi prava naimovinu,Ustavnisud trebaprvoutvrditida lije apelant imaoimovinu koja je za{ti}ena ~lanom 1 Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje nakonzistentnu praksu Evropskog suda i sopstvenu

  jurisprudenciju, prema kojoj "imovina", u smislu ~lana 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, mo`e biti"postoje}aimovina"ili "dobra", ukqu~uju}ii potra ivawa uodnosu na koja lice ima bar "legitimno o~ekivawe" da }e ihrealizovati (vidi Evropski sud, Jantner  protiv Slova~ke,presuda od 4. marta 2003. godine, aplikacija broj 39050/97, stav27). Ustavni sud, tako|e, podsje}a na to da pravo na imovinu iz~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju ne garantujepravo na sticawe imovine (vidi Evropski sud, Van der Musseleprotiv Belgije, presuda od 23.novembra1983. godine, serijaA,broj 70,stav48),nitimo`e dase tuma~ikaoograni~ewedr`avida zakonima uredi pitawe uslova pod kojima odre|ena licamogu ostvarivati odre|ena imovinska prava.

22. U konkretnom slu~aju, apelant je, zajedno sa ostalimtu`iocima, tra`io da mu tu`eni preda u posjed i naraspolagawe sporne nepokretnosti na kojim je, po osnovurje{ewa o nasqe|ivawu, ukwi`en kao suvlasnik u zemqi{nojkwizi nadle nog suda. Shodno navedenom, Ustavni sudzakqu~uje da se u konkretnom slu~aju radilo o "imovini" usmislu ~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

23.Daqe, Ustavni sudukazuje nato da je osporenomodlukomodbijen apelantov zahtjev za predaju u posjed spornihnepokretnosti, te da je na taj na~in, nesumwivo, do{lo domije{awa u wegovo pravo na imovinu.

24. S obzirom na to, Ustavni sud, kao sqede}e, moraispitati da li je mije{awe u apelantovu imovinu, na na~inkako je to rezultiralo osporenim odlukama, bilo opravdano.To mo`e biti slu~aj samo ako je mije{awe: a) predvi|enozakonom, b) u javnom interesu i c) u skladu sa principomproporcionalnosti.

25. U konkretnom slu~aju mije{awe u apelantovu imovinuizvr{eno je na osnovu odredbe ~lana 226 Zakona o udru`enomradu.Premami{qewuUstavnogsuda,nespornojedaseZakonomo udru`enom radu propisuju: "[...] prava, obaveze iodgovornosti dru{tveno-pravnih lica u pravnom prometudru{tvenim sredstvima" {to bi, prema shvatawu Ustavnogsuda, zna~ilo da se primjena odredbi ovog zakona (ukqu~uju}inaravno i odredbe ~lana 226 kojima su propisani rokovizastarjelosti u odre|enim slu~ajevima) odnosi iskqu~ivo name|usobne odnose dru{tveno-pravnih lica u prometudru{tvenim sredstvima. U ovom slu~aju Okru`ni sud je

primijenio odredbe Zakona o udru`enom radu, rje{avaju}i osporuizme|uvi{efizi~kih(gra|anskih)licanajednojstranii dru{tveno-pravnog licana drugoj strani. Pri tomeOkru`nisud nije dao bilo kakvo obrazlo`ewe zbog ~ega smatra da setrebaju primijeniti odredbe ba{ ovogzakona, imaju}i u vidudasvi u~esnici spornog odnosa nisu dru{tveno-pravna lica. Utakvoj situaciji Ustavni sud ne mo`e ni pristupitiispitivawu osporene presude s aspekta da li je mije{awe uapelantovu imovinu bilo u skladu sa zakonom. Sem toga,Okru`ni sud nije dao bilo kakvo obrazlo`ewe o bitnoj~iwenici koja je utvr|ena tokom prvostepenog postupka, tj. otome da je nesporno da apelantov pravni prednik nije izjavioprigovor prilikom javnog izlagawa predmetnihnepokretnosti 1957. godine, kao i da je apelant izjavioda mu je

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 43/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 43

bilo poznato da tu eni dr`i u posjedu predmetnenepokretnosti niz godina.

26. Sve navedeno ukazuje na to da mije{awe u apelanovuimovinu nije izvr{eno u skladu sa zakonom, na osnovu ~egaUstavni sud zakqu~uje da je povrije|eno apelantovo pravo naimovinu iz ~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1

Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.Ostali navodi

27. S obzirom na utvr|enu povredu ~lana II/3k) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju, Ustavni sud smatra da nije potrebno razmatratiapelantovenavodeopovredipravanapravi~nosu|eweiz~lanaII/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije budu}i da se radi o sadr`ajno istim navodima.

VIII. Zakqu~ak28. Ustavni sud zakqu~uje da je zbog odluke Okru`nog suda

da bez obrazlo`ewa odbije apelantov tu beni zahtjevprimjenom odredbe ~lana 226 Zakona o udru`enom radu, zbog~ega se u konkretnom slu~aju u kojem se radi o odnosu fizi~kih(gra|anskih) lica na jednoj strani i dru{tveno-pravnog licana drugoj strani trebaju primijeniti odredbe tog zakonakojima se reguli{e polo`aj dru{tveno-pravnih lica uprometu dru{tvenim sredstvima, teimaju}i u vidusadr`aj iciq navedenog zakona, povrije|eno apelantovo pravo naimovinu iz ~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju jer mije{awe uwegovu imovinu nije izvr{eno na osnovu zakona.

29. Na osnovu ~lana 61 st. 1 i 2 i ~lana 64 stav 1 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

30. Prema ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 1769/08, rje{avaju}i apelaciju PereNovakovi}a, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine,~lana59.stav2.alineja2,~lana61.st.1.i2.i~lana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Pere Novakovi}a.

Utvr|uje se povreda prava na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Ukida se Presuda Okru`nog suda u Banjoj Luci broj011-0-G`-08-000474 od 23. marta 2008. godine.

Predmetsevra}aOkru`nomsuduuBanjojLucikojijedu`anda,po hitnompostupku, donesenovu odluku, u skladusa ~lanomII/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 1. Protokola broj 1uz Evropsku konvenciju za za{titu ljudskih prava i osnovnihsloboda.

Nala`e se Okru`nom sudu u Banjoj Luci da, u skladu sa ~lanom74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,u

roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke, obavijestiUstavni sudBosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljemizvr{enja ove odluke.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Pero Novakovi} (u daljnjem tekstu: apelant) iz Strigova -Kne`ica, podnio je 16. juna 2008. godine apelaciju UstavnomsuduBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud)protivPresude Okru`nog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu:Okru`ni sud) broj 011-0-G`-08-000474 od 28. marta 2008.godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od

Okru`nog suda i JP[ "[ume Republike Srpske" AD Sokolac [G"Prijedor" sa sjedi{tem u Prijedoru (u daljnjem tekstu: tu`eni)zatra`eno je 24. juna 2008. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Okru`ni sud je odgovor na apelaciju dostavio 16. jula 2008. godine, a tu`eni 11. jula 2008. godine.4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,

odgovori Okru`nog suda i tu`enog dostavljeni su apelantu 30. jula 2008. godine.

III. ^injeni~no stanje5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i

dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Osnovni sud u Novom Gradu (u daljnjem tekstu: Osnovnisud) je Presudom broj P-329/91 od 10. decembra 2007. godineobavezao tu`enog da tu`iocima, me|u kojim je bio i apelant,preda u posjed i slobodno raspolaganje nekretnine ozna~ene uizreci presude (u daljnjem tekstu: sporne nekretnine), kao i da imnadoknadi tro{kove postupka. U obrazlo`enju presude jeistaknuto da je na osnovu iskaza vje{taka geometra utvr|eno da su apelant i ostali tu`ioci upisani kao suvlasnici na spornimnekretninama i to na osnovu Rje{enja o naslje|ivanju brojO-147/88 od 23. jula 1990. godine, a kojim su apelant i tu`iocinaslijedilinjihovogocaM.N.Dalje,vje{takjenaosnovuuvidauzk. ulo`ak potvrdio da je apelantov otac sporne nekretnine kupiood njihovih ranijih vlasnika, koji su bili upisani kao prvi vlasnicispornih nekretnina, te se i uknji io na osnovu ugovora okupoprodaji, koji je s njima zaklju~io 4. maja 1938. godine.Tako|er, vje{tak je potvrdio da je tu`eni upisan kao posjednikspornih nekretnina u katastarskom operatu,a na osnovu snimanja i javnogizlaganja nekretnina koje je vr{eno1957. godine, i to kaoprvi posjednik. Dalje, na osnovu iskaza vje{taka utvr|eno je da Republi~ka uprava za geodetske i imovinskopravne poslove PJNovi Grad raspola`e sa kompletnim katastarskim operatom,kadajeizlaganjestupilonasnagu,alineisadokumentimakojisumu prethodili, odnosno dokumentima o izlaganju, kao {to je,npr., azbu~ni registar. Na pitanje da li je izlaganje moglo postatipravosna`no i da li se tu`eni mogao upisati kao posjednik uslu~aju da je prednik apelanta i ostalih tu`ilaca prilikom izlaganja izjavio da su sporne nekretnine njihovo vlasni{tvo, vje{tak jeizjavio da,ukolikobi bilo koizjavio prigovor, on se slao komisiji,i nakon toga se niko nije mogao upisati dok se o prigovoru nerije{i.

7. Osnovni sudje konstatirao da je me|u strankamanespornoda tu`eni dr`i u posjedu sporne nekretnine od 1957. godine, a {tosu potvrdili i apelant u svom iskazu i tri saslu{ana svjedoka.Dalje, istaknuto je da su apelant i ostali tu`ioci dokazali da suvlasnici spornih nekretnina s obzirom na to da je prvi vlasnikspornih nekretnina bio uknji`en po osnovu diobe imovine 1923.godine, a njihov otac ih je kupio od njega i uknji`io se na osnovu

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 44/144

Broj 19 – Strana 44 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

ugovora iz 1938. godine, a oni su vlasni{tvo na spornimnekretninama stekli na osnovu zakona, odnosno naslje|ivanjem.S obzirom na to da se radilo o vlasni~koj tu`bi, Osnovni sud jezaklju~io da se sporni odnos ima rije{iti primjenom ~lana 37.Zakona o osnovnim vlasni~kopravnim odnosima. Naime,apelant i tu ioci su dokazali da su aktivno legitimirani za podno{enje vlasni~ketu`be, a tu`enije pasivno legitimiran jersesporne nekretnine nalaze u njegovom posjedu. Dalje, u tokupostupka je dokazano da je tu`eni upisan kao posjednik na spornimnekretninamanaosnovutrenutnog~injeni~nogstanjana terenui bezbilo kakvogpravnog osnova, a apelant i ostalitu`iocisu imali valjan pravni osnov i valjan na~in stjecanja prava vlasni{tva. Najzad, Osnovni sud je zaklju~io da se ne mo`eprihvatiti da je tu`eni, odnosno dr`ava stekla pravo vlasni{tva na spornim nekretninama dosjelo{}u, u smislu ~lana 28. Zakona ovlasni~kopravnim odnosima.

8. Okru`ni sud je Presudom broj011-0-G`-08-000474 od 28.marta 2008. godine uva`io `albu tu`enog i presudu Osnovnogsuda preina~io tako da je odbio tu`beni zahtjev apelanta i ostalihtu`ilaca da im tu`eni preda u posjed i slobodno raspolaganjespornenekretnine,te da im naknadi tro{kove postupka.Tu`eni jeu albi tvrdio da je savjesnim posjedovanjem spornih nekretnina kao napu{tenih od 1957. godine stekao pravo vlasni{tva, pri tom

se pozivaju}i na ~lan 226. Zakona o udru`enom radu ("Slu`benilist SFRJ" broj 11/88-pre~i{}eni tekst), ~lan 47. Zakona oizmjenama i dopunama Osnovnog zakona o iskori{tavanjupoljoprivrednog zemlji{ta ("Slu`beni list SFRJ" broj 12/67), te~lan 46. st. 1. i 2. Zakona o osnovnim vlasni~kopravnimodnosima. Okru`ni sud je istakao da je ~lanom 226. stav 1.Zakona o udru`enom radu propisano da, ako je nekretnina postala dru{tveno sredstvo bez pravnog osnova, njeno vra}anjese mo`e zahtijevati u roku od pet godina od dana saznanja, a najkasnije u roku od 10 godina. S obzirom na to da iz utvr|enog~injeni~nog stanja, koje je prihvatio i ovaj sud, proizlazi da susporne nekretnine postale dru{tveno sredstvo bez pravnogosnovai dasu u posjedu tu`enog od1957. godine, a daje njihovovra}anje zatra`eno podno{enjem tu`be od 2. augusta 1991.godine, dakle protekom roka utvr|enog Zakonom o udru`enomradu, ra~unaju}i od dana njegovog stupanja na snagu, Okru`nisudje zaklju~ioda jeprestalopravo apelanta i ostalih tu ilacakao

vlasnika da tra`e predaju u posjed spornih nekretnina. Najzad,Okru`ni sud je, pozivaju}i se na ~lan 207. stav 1. Zakona oparni~nom postupku, a u vezi sa novim ~injenicama: "da susporne nekretnine, kao napu{teno zemlji{te na osnovu aviosnimanja,uknji`ene kao dru{tvena svojina na SO Bosanski Novi,te da su rje{enjem SO Bosanska Dubica, uz suglasnost SOBosanski Novi, broj 02-07-107/76 od 2. avgusta 1976. godinesporne nekretnine prenijete na [IPAD "Sarajevo" OOUR"Kozara" Bosanska Dubica - pravnog prednika tu`enog", tenovim dokazima: "rje{enje SO Bosanka Dubica broj02-07-107/76od 2. avgusta 1976. godine", koje je u `albi istakaotu`eni, zaklju~io da ih nije mogao uzeti u obzir jer tu`eni nijepru iodokaz da ih bezsvoje krivice nije mogao iznijeti,odnosnopredlo`iti do zaklju~enja glavne rasprave pred prvostepenimsudom.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije9. Apelant smatra da su mu osporenom presudom Okru`nogsuda povrije|eni pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda (udaljnjem tekstu: Evropska konvencija) i pravo na imovinu iz~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Apelant navodi da je sa ostalimtu iocima, svi upisani kao suvlasnici sa odgovaraju}imsuvlasni~kim dijelom u zemlji{nim knjigama u Novom Gradu,tu`bom pokrenuo spor pred Osnovnim sudom jer je ukatastarskom operatu kao posjednik bio upisan tu`eni. Okru`nisud je, odlu~uju}i o `albi tu`enog, preina~io prvostepenupresudu uz obrazlo`enje da nije sporno da su predmetne

nekretnine postale dru{tveno sredstvo bez pravnog osnova, ali da  je protekao rokpropisan Zakonom o udru`enom radu u kojem suapelant i ostali tu`ioci mogli tra`iti povrat spornih nekretnina.Apelant smatra da su mu osporenompresudompovrije|eni pravonapravi~nosu|enjeipravonaimovinujerje:" [...] u konkretnomslu~aju pogre{no primijenjeno ustavno pravo na imovinu", a odredba ~lana 226. Zakona o udru`enom radu, koji vi{e nije na snazi, sama po sebi je neustavna jer propisuje gubitak prava na imovinu bez ikakvog pravnog osnova. Najzad, apelant jeposebno ukazao na Presudu Okru`nog suda G`-2290/01 od 19.oktobra 2004. godine, u kojoj je, prema njegovom mi{ljenju,Okru`ni sud, razmatraju}i isto pitanje, iskazao druga~iji stav, tj.odbio tu`bu tu`enog.

b) Odgovor na apelaciju10.Okru`ni sudje u odgovoru na apelacijuistakao da smatra 

da je na utvr|eno ~injeni~no stanje, saglasno izvedenimdokazima, pravilno primijenjeno materijalno pravo, te da pritome nije bilo proizvoljnosti, a o ~emu su dati razlozi iobrazlo`enja u presudi koja se osporava. Na osnovu navedenog,Okru`ni sud je zaklju~io da je mije{anje u apelantovo pravo na imovinu bilo u skladu sa zakonom, te da ne postoje drugielementi koji bi ukazivali na to da je postupak pred ovim sudombio nepravi~an, odnosno da je apelantu povrije|eno pravo na pravi~no su|enje.

11. Tu`eni je u odgovoru na apelaciju istakao da je savjestandr alac spornih nekretnina oko50 godinai da je kaotakavupisani u katastarskom operatu p.l. broj 54 k.o. Dumbrave, a koje senalaze unutar zelene linije i u {umskom su kompleksu kojimupravlja. Dalje, tu`eni je ukazao na to da su sporne nekretninebile napu{tenei prije1957.godine kada je vr{eno aviosnimanje, sobziromnatodasuseapelantovipredniciodseliliinisusevra}alida ih koriste, odnosno da u toku javnogizlaganja podataka nakonobavljenog snimanja nisu ulagali prigovor. Shodno navedenom,sporne nekretnine su upisane kao dru{tveno vlasni{tvo na Skup{tinu op}ine Bosanski Novi. Rje{enjem broj 02-07-107/76od 2. augusta 1976. godine Skup{tina op}ine Bosanska Dubica 

  je, uz Saglasnost Skup{tine op}ine Bosanski Novi broj01/1-VL-023-21 od 28. februara1974. godine, sporne nekretnineprenijelana [ipad SarajevoOOUR [umarstvoBosanskaDubica,

odnosno pravnog prednika tu`enog. Dalje,tu`eni je istakao da susporne nekretnine po{umljene od {umskog gazdinstva prije 40godina, a da apelant i ostali tu ioci tome nisu prigovarali,a {tosevidi i iz izjave samog apelanta na glavnoj raspravi da: "[...] nijeprigovarao na po{umljavanje iako je to vidio". Dalje, tu`eni jeukazaoi na, u to vrijeme va`e}i, Zakon o izmjenama i dopunama Osnovnog zakona o poljoprivrednom zemlji{tu ("Slu`beni list SFRJ" broj 12/67), koji je u ~lanu 47. regulirao da: "Zemlji{te na kojem postoji pravo svojine, a koje sopstveniknije obra|ivaonitiza to zemlji{te pla}ao obaveze prema dru{tvenoj zajednici 10 ilivi{e godina do stupanja na snagu ovog zakona, nego je za tovrijeme zemlji{te koristila bez ugovora sa sopstvenikom radna organizacija ili dru{tveno-politi~ka zajednica, prelazi udru{tvenu svojinu, ako sopstvenik zemlji{ta za to vrijeme nijepodniotu`buza priznavanje svog prava svojine na to zemlji{teilitu`bu za naknadu za kori{tenje tog zemlji{ta". Dalje, tu`eni jeukazao i na ~lan 46. st. 1, 2. i 3. Zakona o osnovnim

vlasni~kopravnim odnosima ("Slu`beni list SFRJ" broj 6/80), a prema kojem pravo vlasni{tva prestaje napu{tanjem stvari, te da napu{tena nekretnina u trenutku napu{tanja postaje dru{tvenovlasni{tvo. S obzirom na citirane odredbe Zakona ovlasni~kopravnim odnosima, tu`eni zaklju~uje da je pravovlasni{tva na spornim nekretninama stekao ex lege, bez potrebeupisa prava vlasni{tva u javnu knjigu. Tu`eni je, tako|er, istakaoda je u prvostepenom postupku dokazao svoje pravo kojeproizlazi iz ~lana 28. stav 4. Zakona o vlasni~kopravnimodnosima,a prema kojim savjestanposjedniknekretnine na kojojdrugi ima pravo vlasni{tva stje~e pravo vlasni{tva na nekretninidosjelo{}u istekom 20 godina, te,u vezi s tim, ponovio da spornenekretnine kao savjestan posjednik koristi oko 50 godina. Uprilog tvrdnji da je savjestan posjednik, tu`eni je istakao da je

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 45/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 45

sporne nekretnine po{umljavao, odr`avao i ~uvao, te vr{io sje~uirealizaciju {ume, odnosno da je zakonit posjednik s obzirom na naprijed navedena rje{enja o prijenosu. Tu`eni je ukazaona to da 

  je protiv jednog od tu`ilaca zbog bespravne sje~e {ume na spornim nekretninama vo|en i krivi~nipostupak2001. godine, temu je za krivi~no djelo {umske kra|e izre~ena uvjetna osuda.Najzad, u pogledu apelantovog pozivanja na Presudu Okru`nogsuda broj G`-2290/01 od 19. oktobra 2004. godine, tu`eni jeistakao da je u ovom slu~aju tu`ilac bio vlasnik i korisniknekretnina na kojim je nesmetanovr{ioi sje~u {ume, a da apelant i ostali tu`ioci nisu bili ni savjesni dr`aoci spornih nekretnina, teda ih nisu koristili, odnosno da je prvi poku{aj, i to bespravnogkori{tenja jednog od tu`ilaca, uslijedio tek 2000. godine.V. Relevantni propisi

12. Zakon o osnovnim svojinskopravnim odnosima("Slu`beni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, te "Slu`beni glasnik RS"broj 38/03) u relevantnom dijelu glasi:

^lan 37.Vlasnik mo`e tu`bom zahtijevati od posjednika povra}aj 

individualno odre|ene stvari.Vlasnik mora dokazati da na stvar ~iji povra}aj tra`i ima

 prvo svojine, kao i da se stvar nalazi u fakti~koj vlasti tu`enog.  Pravo na podno{enje tu`be iz stava 1. ovog ~lana ne

zastarijeva.13. Zakon o udru`enom radu ("Slu`beni list SFRJ" broj

11/88 - pre~i{}eni tekst), Glava VI, Odjeljak 2, Prava, obaveze iodgovornosti dru{tvenih pravnih lica u pravnom prometudru{tvenim sredstvima, u relevantnom dijelu glasi:

^lan 226. Ako je nepokretnost postala dru{tveno sredstvo bez pravnog

osnova, njeno vra}anje mo`e se zahtijevati u roku od 5 godina po~ev od dana saznanja, a najdocnije u roku od deset godina.VI. Dopustivost

14.U skladusa ~lanomVI/3.b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

15. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.16. U konkretnom slu~aju predmet osporavanja apelacijom

 je Presuda Okru`nog suda broj 011-0-G`-08-000474 od 28.marta 2008. godine, protiv koje nema drugih djelotvornihpravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenupresudu apelant je primio 23. aprila 2008. godine, a apelacija jepodnesena 16. juna 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako jepropisano ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda. Kona~no,apelacijaispunjavaiuvjeteiz~lana16.st.2.i4.PravilaUstavnogsuda jer nije o~igledno ( prima facie) neosnovana, niti postojineki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.

17. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne i

Hercegovine, ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.VII. Meritum

18. Apelant osporava navedenu presudu tvrde}i da mu jepovrije|eno pravo na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne iHercegovinei~lana1.Protokolabroj1uzEvropskukonvenciju.Pravo na imovinu

19. ^lan II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

 prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:[...]k) Pravo na imovinu.

^lan 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju glasi:Svakofizi~koili pravnolice imapravo namirno i neometano

u`ivanje svoje imovine. Niko ne mo`e biti li{en svoje imovineosim u javnom interesu i pod uvjetima predvi|enim zakonom iop}im principima me|unarodnog prava.

 Prethodne odredbe, me|utim, ni na koji na~in ne utje~u na

 pravo dr`ave da primjenjuje takve zakonekoje smatra potrebnimda bi kontrolirala kori{tenje imovine u skladu sa op}iminteresima, ili da bi osigurala naplatu poreza ili drugihdoprinosa ili kazni.

20. U konkretnom slu~aju apelant smatra da mu je pravo na imovinu povrije|eno zbog proizvoljne primjene materijalnogprava,iz ~ega se mo`e zaklju~iti kako apelant smatrada uplitanjeu njegovu imovinu nije izvr{eno na osnovu zakona.

21. U pogledu apelantovih navoda o povredi prava na imovinu, Ustavni sud treba prvo utvrditi da li je apelant imaoimovinu koja je za{ti}ena ~lanom 1. Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje na konzistentnu praksu Evropskog suda i vlastitu jurisprudenciju,prema kojoj "imovina", u smislu ~lana 1. Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju, mo`e biti "postoje}a imovina" ili "dobra",uklju~uju}i i potra ivanja u odnosu na koja lice ima bar "legitimno o~ekivanje" da }e ih realizirati (vidi Evropski sud,

 Jantner protiv Slova~ke, presuda od 4. marta 2003. godine,aplikacija broj 39050/97, stav 27). Ustavni sud, tako|er,podsje}anatodapravonaimovinuiz~lana1.Protokolabroj1uzEvropsku konvenciju ne garantira pravo na stjecanje imovine(vidi Evropski sud, Van der Mussele protiv Belgije, presuda od23. novembra 1983. godine, serija A, broj 70, stav 48), niti semo`e tuma~iti kao ograni~enje dr`avi da zakonima uredi pitanjeuvjeta pod kojima odre|ena lica mogu ostvarivati odre|ena imovinska prava.

22. U konkretnom slu~aju, apelant je, zajedno sa ostalimtu`iocima, tra`io da mu tu`eni preda u posjed i na raspolaganjesporne nekretnine na kojim je, po osnovu rje{enja onaslje|ivanju, uknji`en kao suvlasnik u zemlji{noj knjizinadle`nog suda. Shodno navedenom, Ustavni sud zaklju~uje da se u konkretnom slu~aju radilo o "imovini" u smislu ~lana 1.Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

23. Dalje, Ustavni sud ukazuje na to da je osporenomodlukom odbijen apelantov zahtjev za predaju u posjed spornihnekretnina,tedajenatajna~in,nesumnjivo,do{lodomije{anjaunjegovo pravo na imovinu.

24. S obzirom na to, Ustavni sud, kao sljede}e, mora ispitatida li je mije{anje u apelantovu imovinu, na na~in kako je torezultiralo osporenim odlukama, bilo opravdano. To mo`e bitislu~aj samo ako je mije{anje: a) predvi|eno zakonom, b) u

 javnom interesu i c) u skladu sa principom proporcionalnosti.25. U konkretnom slu~aju mije{anje u apelantovu imovinu

izvr{eno je na osnovu odredbe ~lana 226. Zakona o udru`enomradu. Prema mi{ljenju Ustavnog suda, nesporno je da seZakonom o udru`enom radu propisuju: "[...] prava, obaveze iodgovornosti dru{tveno-pravnih lica u pravnom prometudru{tvenim sredstvima" {to bi, prema shvatanju Ustavnog suda,zna~ilodaseprimjenaodredbiovogzakona(uklju~uju}inaravnoi odredbe ~lana 226. kojima su propisani rokovi zastarjelosti u

odre|enim slu~ajevima) odnosi isklju~ivona me|usobne odnosedru{tveno-pravnih lica u prometu dru{tvenim sredstvima. Uovom slu~aju Okru`ni sud je primijenio odredbe Zakona oudru`enom radu, rje{avaju}i o sporu izme|u vi{e fizi~kih(gra|anskih) lica na jednoj strani i dru{tveno-pravnog lica na drugoj strani. Pri tome Okru`ni sud nije dao bilo kakvoobrazlo`enje zbog ~ega smatra da se trebaju primijeniti odredbeba{ ovog zakona, imaju}i u vidu da svi u~esnici spornog odnosa nisu dru{tveno-pravna lica. U takvoj situaciji Ustavni sud nemo`e ni pristupiti ispitivanju osporene presude s aspekta da li jemije{anje u apelantovu imovinu bilo u skladu sa zakonom. Osimtoga, Okru`ni sud nije dao bilo kakvo obrazlo`enje o bitnoj~injenici koja je utvr|ena tokom prvostepenog postupka, tj. otome da je nesporno da apelantov pravni prednik nije izjavio

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 46/144

Broj 19 – Strana 46 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

prigovor prilikom javnog izlaganja predmetnih nekretnina 1957.godine, kao i daje apelant izjavio damu jebilopoznato datu`enidr`i u posjedu predmetne nekretnine niz godina.

26. Sve navedeno ukazuje na to da mije{anje u apelanovuimovinu nije izvr{eno u skladu sa zakonom, na osnovu ~ega Ustavni sud zaklju~uje da je povrije|eno apelantovo pravo na 

imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1.Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju.

Ostali navodi27. S obzirom na utvr|enu povredu ~lana II/3.k) Ustava 

Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju, Ustavni sud smatra da nije potrebno razmatratiapelantove navode o povredi prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije budu}i da se radi o sadr`ajno istim navodima.

VIII. Zaklju~ak28. Ustavni sud zaklju~uje da je zbog odluke Okru`nog suda 

da bez obrazlo`enja odbije apelantov tu`beni zahtjev primjenomodredbe ~lana 226. Zakona o udru`enom radu, zbog ~ega se ukonkretnom slu~aju u kojem se radi o odnosu fizi~kih(gra|anskih) lica na jednoj strani i dru{tveno-pravnog lica nadrugoj strani trebaju primijeniti odredbe tog zakona kojima se

regulira polo`aj dru{tveno-pravnih lica u prometu dru{tvenimsredstvima, te imaju}i u vidu sadr`aj i cilj navedenog zakona,povrije|eno apelantovo pravo na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju jer mije{anje u njegovu imovinu nije izvr{eno na osnovu zakona.

29. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 64. stav 1. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

30. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudaca, upredmetu broj AP 1769/08, rje{avaju}i apelaciju PereNovakovi}a, na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 59. stavak 2. alineja 2, ~lanka 61. st. 1. i 2. i~lanka 64. stavak 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 13. listopada 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Pere Novakovi}a.Utvr|uje se povreda prava na imovinu iz ~lanka II/3.(k)

Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju za za{titu ljudskih prava i temeljnihsloboda.

Ukida se Presuda Okru`nog suda u Banjoj Luci broj011-0-G`-08-000474 od 23. o`ujka 2008. godine.

Predmet se vra}a Okru`nom sudu u Banjoj Luci koji jedu`an, po hitnom postupku, donijeti novu odluku, sukladno~lankuII/3.(k) UstavaBosne i Hercegovine i ~lanku1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za za{titu ljudskih prava itemeljnih sloboda.

Nala`ese Okru`nom sudu u BanjojLuci da,sukladno~lanku74.stavak 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,u rokuod 90 dana od dana dostave ove odluke, obavijesti Ustavni sudBosneiHercegovineopoduzetimmjeramasciljemizvr{enjaoveodluke.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne i

Hercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Pero Novakovi} (u daljnjem tekstu: apelant) iz Strigova -Kne`ica, podnio je 16. lipnja 2008. godine apelaciju UstavnomsuduBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud)protivPresude Okru`nog suda u Banjoj Luci (u daljnjem tekstu:Okru`ni sud) broj 011-0-G`-08-000474 od 28. o`ujka 2008.godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od

Okru`nog suda i JP[ "[ume Republike Srpske" AD Sokolac [G"Prijedor" sa sjedi{tem u Prijedoru (u daljnjem tekstu: tu`eni)zatra`eno je 24. lipnja 2008. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Okru`ni sud je odgovor na apelaciju dostavio 16. srpnja 2008. godine, a tu`eni 11. srpnja 2008. godine.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Okru`nog suda i tu`enog dostavljeni su apelantu 30.srpnja 2008. godine.

III. ^injeni~no stanje5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i

dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Osnovni sud u Novom Gradu (u daljnjem tekstu: Osnovnisud) je Presudom broj P-329/91 od 10. prosinca 2007. godineobvezao tu`enog da tu`iteljima, me|u kojim je bio i apelant,preda u posjed i slobodno raspolaganje nekretnine ozna~ene uizreci presude (u daljnjem tekstu: sporne nekretnine), kao i da imnadoknadi tro{kove postupka. U obrazlo`enju presude jeistaknuto da je na temelju iskaza vje{taka geometra utvr|eno da su apelant i ostali tu`itelji upisani kao suvlasnici na spornimnekretninama i to na temelju Rje{enja o naslje|ivanju brojO-147/88od 23.srpnja 1990. godine, a kojim su apelant i tu iteljinaslijedili njihovog ocaM. N.Dalje, vje{tak je na temelju uvida uzk. ulo`ak potvrdio da je apelantov otac sporne nekretnine kupiood njihovih ranijih vlasnika, koji su bili upisani kao prvi vlasnicispornih nekretnina, te se i uknji io na temelju ugovora okupoprodaji, koji je s njima zaklju~io 4. svibnja 1938. godine.Tako|er, vje{tak je potvrdio da je tu`eni upisan kao posjednikspornih nekretnina u katastarskom operatu, a na temeljusnimanja i javnog izlaganja nekretnina koje je vr{eno 1957.godine, i to kao prvi posjednik. Dalje, na temelju iskaza vje{taka utvr|eno je da Republi~ka uprava za geodetske iimovinskopravne poslove PJ Novi Grad raspola`e sa kompletnim katastarskim operatom, kada je izlaganje stupilo na snagu, ali ne i sa dokumentima koji su mu prethodili, odnosnodokumentima o izlaganju, kao {to je, npr., azbu~ni registar. Na pitanje je li izlaganje moglo postati pravomo}no i je li se tu`enimogao upisati kao posjednik u slu~aju da je prednik apelanta iostalih tu itelja prilikom izlaganja izjavio da su spornenekretnine njihovo vlasni{tvo, vje{tak je izjavio da, ukoliko bibilotkoizjavioprigovor,onseslaokomisiji,inakontogasenitkonije mogao upisati dok se o prigovoru ne rije{i.

7. Osnovni sudje konstatirao da je me|u strankamanespornoda tu`eni dr`i u posjedu sporne nekretnine od 1957. godine, a {tosu potvrdili i apelant u svom iskazu i tri saslu{ana svjedoka.Dalje, istaknuto je da su apelant i ostali tu`itelji dokazali da suvlasnici spornih nekretnina s obzirom na to da je prvi vlasnik

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 47/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 47

spornih nekretnina bio uknji`en po osnovi diobe imovine 1923.godine, a njihovotac ih je kupio od njega i uknji io se na temeljuugovora iz 1938. godine, a oni su vlasni{tvo na spornimnekretninama stekli na temelju zakona, odnosno naslje|ivanjem.S obzirom na to da se radilo o vlasni~koj tu`bi, Osnovni sud jezaklju~io da se sporni odnos ima rije{iti primjenom ~lanka 37.Zakona o osnovnim vlasni~kopravnim odnosima. Naime,apelant i tu`itelji su dokazali da su aktivno legitimirani za podno{enje vlasni~ketu`be, a tu`enije pasivno legitimiran jersesporne nekretnine nalaze u njegovom posjedu. Dalje, u tijekupostupka je dokazano da je tu`eni upisan kao posjednik na spornim nekretninama na temelju trenutnog ~injeni~nog stanja na terenu i bez bilo kakve pravne osnove, a apelant i ostalitu`itelji su imali valjanu pravnu osnovu i valjan na~in stjecanja prava vlasni{tva. Najzad, Osnovni sudje zaklju~ioda se ne mo`eprihvatiti da je tu`eni, odnosno dr`ava stekla pravo vlasni{tva na spornim nekretninama dosjelo{}u, u smislu ~lanka 28. Zakona ovlasni~kopravnim odnosima.

8. Okru`ni sud je Presudom broj011-0-G`-08-000474 od 28.o`ujka 2008. godine uva`io `albu tu`enog i presudu Osnovnogsuda preina~io tako da je odbio tu`beni zahtjev apelanta i ostalihtu`itelja da im tu`eni preda u posjed i slobodno raspolaganjespornenekretnine,te da im naknadi tro{kove postupka.Tu`eni je

u albi tvrdio da je savjesnim posjedovanjem spornih nekretnina kao napu{tenih od 1957. godine stekao pravo vlasni{tva, pri tomse pozivaju}i na ~lanak 226. Zakona o udru`enom radu("Slu`beni list SFRJ" broj 11/88-pre~i{}eni tekst), ~lanak 47.Zakona o izmjenama i dopunama Osnovnog zakona oiskori{tavanju poljoprivrednog zemlji{ta ("Slu`beni list SFRJ"broj 12/67), te ~lanak 46. st. 1. i 2. Zakona o osnovnimvlasni~kopravnim odnosima. Okru`ni sud je istakao da je~lankom 226. stavak 1. Zakona o udru`enom radu propisano da,ako je nekretnina postala dru{tveno sredstvo bez pravne osnove,njezinovra}anjesemo`ezahtijevatiurokuodpetgodinaoddana saznanja, a najkasnije u roku od 10 godina. S obzirom na to da izutvr|enog ~injeni~nog stanja, koje je prihvatio i ovaj sud,proizlazi da su sporne nekretnine postale dru{tveno sredstvo bezpravne osnove i da su u posjedu tu`enog od 1957. godine, a da jenjihovo vra}anje zatra`eno podno{enjem tu`be od 2. kolovoza 1991. godine, dakle protekom roka utvr|enog Zakonom o

udru`enomradu,ra~unaju}ioddananjegovogstupanjanasnagu,Okru`ni sud je zaklju~io da je prestalo pravo apelanta i ostalihtu itelja kao vlasnika da tra`e predaju u posjed spornihnekretnina. Najzad, Okru`ni sud je, pozivaju}i se na ~lanak 207.stavak 1. Zakona o parni~nom postupku, a u vezi sa novim~injenicama: "da su sporne nekretnine, kao napu{teno zemlji{tena osnovuavio snimanja,uknji ene kaodru{tvena svojina na SOBosanski Novi, te da su rje{enjem SO Bosanska Dubica, uzsuglasnost SO Bosanski Novi, broj 02-07-107/76 od 2. avgusta 1976. godine sporne nekretnine prenijete na [IPAD "Sarajevo"OOUR "Kozara" Bosanska Dubica - pravnog prednika tu`enog",te novim dokazima: "rje{enje SO Bosanka Dubica broj02-07-107/76od 2. avgusta 1976. godine", koje je u `albi istakaotu`eni, zaklju~io da ih nije mogao uzeti u obzir jer tu`eni nijepru iodokaz da ih bezsvoje krivice nije mogao iznijeti,odnosnopredlo`iti do zaklju~enja glavne rasprave pred prvostupanjskimsudom.

IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

9. Apelant smatra da su mu pobijanom presudom Okru`nogsuda povrije|eni pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (udaljnjem tekstu: Europska konvencija) i pravo na imovinu iz~lanka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Apelant navodi da je sa ostalimtu iteljima, svi upisani kao suvlasnici sa odgovaraju}imsuvlasni~kim dijelom u zemlji{nim knjigama u Novom Gradu,tu`bom pokrenuo spor pred Osnovnim sudom jer je ukatastarskom operatu kao posjednik bio upisan tu`eni. Okru`ni

sud je, odlu~uju}i o `albi tu`enog, preina~io prvostupanjskupresudu uz obrazlo`enje da nije sporno da su predmetnenekretnine postale dru{tveno sredstvo bez pravne osnove, ali da 

 je protekao rokpropisan Zakonom o udru`enom radu u kojem suapelant i ostali tu`itelji mogli tra`iti povrat spornih nekretnina.Apelant smatra da su mu pobijanom presudom povrije|eni pravonapravi~nosu|enjeipravonaimovinujerje:" [...] u konkretnomslu~aju pogre{no primijenjeno ustavno pravo na imovinu", a odredba ~lanka 226. Zakona o udru`enom radu, koji vi{e nije na snazi, sama po sebi je neustavna jer propisuje gubitak prava na imovinu bez ikakve pravne osnove. Najzad, apelant je posebnoukazao na Presudu Okru`nog suda G`-2290/01 od 19. listopada 2004. godine, u kojoj je, prema njegovom mi{ljenju, Okru`nisud, razmatraju}i isto pitanje, iskazao druga~iji stav, tj. odbiotu`bu tu`enog.

b) Odgovor na apelaciju10.Okru`ni sud je u odgovoru na apelacijuistakao da smatra 

da je na utvr|eno ~injeni~no stanje, suglasno izvedenimdokazima, pravilno primijenjeno materijalno pravo, te da pritome nije bilo proizvoljnosti, a o ~emu su dati razlozi iobrazlo`enja u presudi koja se pobija. Na temelju navedenog,Okru`ni sud je zaklju~io da je mije{anje u apelantovo pravo na imovinu bilo sukladno zakonu, te da ne postoje drugi elementikoji bi ukazivali na to da je postupak pred ovim sudom bionepravi~an, odnosno da je apelantu povrije|eno pravo na pravi~no su|enje.

11. Tu`eni je u odgovoru na apelaciju istakao da je savjestandr alac spornih nekretnina oko50 godinai da je kaotakavupisani u katastarskom operatu p.l. broj 54 k.o. Dumbrave, a koje senalaze unutar zelene linije i u {umskom su kompleksu kojimupravlja. Dalje, tu`eni je ukazao na to da su sporne nekretninebile napu{tenei prije1957.godine kada je vr{eno aviosnimanje, sobziromnatodasuseapelantovipredniciodseliliinisusevra}alida ih koriste, odnosno da u tijeku javnog izlaganja podataka nakon obavljenog snimanja nisu ulagali prigovor. Shodnonavedenom, sporne nekretnine su upisane kao dru{tvenovlasni{tvo na Skup{tinu op}ine Bosanski Novi. Rje{enjem broj02-07-107/76 od 2. kolovoza 1976. godine Skup{tina op}ineBosanska Dubica je, uz Suglasnost Skup{tine op}ine Bosanski

Novi broj 01/1-VL-023-21 od 28. velja~e 1974. godine, spornenekretnine prenijela na [ipad Sarajevo OOUR [umarstvoBosanska Dubica, odnosno pravnog prednika tu`enog. Dalje,tu`enije istakao da su spornenekretninepo{umljene od {umskoggazdinstva prije 40 godina, a da apelant i ostalitu`itelji tome nisuprigovarali, a {to se vidi i iz izjave samog apelanta na glavnojraspravi da: "[...] nije prigovarao na po{umljavanje iako je tovidio". Dalje, tu`eni je ukazao i na, u to vrijeme va`e}i, Zakon oizmjenama i dopunama Osnovnog zakona o poljoprivrednomzemlji{tu ("Slu`beni list SFRJ" broj 12/67), koji je u ~lanku 47.regulirao da: "Zemlji{te na kojem postoji pravo svojine, a kojesopstvenik nije obra|ivao niti za to zemlji{te pla}ao obavezeprema dru{tvenoj zajednici 10 ili vi{e godina do stupanja na snagu ovog zakona, nego je za to vrijeme zemlji{te koristila bezugovora sa sopstvenikom radna organizacija il idru{tveno-politi~ka zajednica, prelazi u dru{tvenu svojinu, akosopstvenik zemlji{ta za to vrijeme nije podnio tu bu za 

priznavanje svog prava svojine na to zemlji{te ili tu`bu za naknadu za kori{tenje tog zemlji{ta". Dalje, tu`eni je ukazao i na ~lanak 46. st. 1, 2. i 3. Zakona o osnovnim vlasni~kopravnimodnosima ("Slu`beni list SFRJ" broj 6/80), a prema kojem pravovlasni{tva prestaje napu{tanjem stvari, te da napu{tena nekretnina u trenutku napu{tanja postaje dru{tveno vlasni{tvo. Sobzirom na citirane odredbe Zakona o vlasni~kopravnimodnosima, tu`eni zaklju~uje da je pravo vlasni{tva na spornimnekretninamastekao exlege, bezpotrebeupisapravavlasni{tvau

 javnu knjigu. Tu`eni je, tako|er, istakao da je u prvostupanjskompostupku dokazao svoje pravo koje proizlaziiz ~lanka28. stavak4. Zakona o vlasni~kopravnim odnosima, a prema kojimsavjestan posjednik nekretnine na kojoj drugi ima pravovlasni{tva stje~e pravo vlasni{tva na nekretnini dosjelo{}u

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 48/144

Broj 19 – Strana 48 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

istekom 20 godina, te,u vezi s tim, ponovio da spornenekretninekaosavjestan posjednikkoristioko 50 godina. U prilogtvrdnjida 

 je savjestan posjednik, tu`eni je istakao da je sporne nekretninepo{umljavao, odr`avao i ~uvao, te vr{io sje~u i realizaciju {ume,odnosno da je zakonit posjednik s obzirom na naprijed navedena rje{enjaoprijenosu.Tu`enijeukazaonatodajeprotivjednogodtu`itelja zbog bespravne sje~e {ume na spornim nekretninama vo|enikaznenipostupak2001.godine,temujezakaznenodjelo{umske kra|e izre~ena uvjetna osuda. Najzad, u pogleduapelantovog pozivanja na Presudu Okru`nog suda brojG`-2290/01 od 19.listopada 2004. godine, tu`enije istakao da jeu ovom slu~aju tu itelj biovlasnik i korisnik nekretnina na kojim

 je nesmetano vr{io i sje~u {ume, a da apelant i ostali tu`itelji nisubili ni savjesni dr`aoci spornih nekretnina, te da ih nisu koristili,odnosno da je prvi poku{aj, i to bespravnog kori{tenja jednog odtu`itelja, uslijedio tek 2000. godine.V. Relevantni propisi

12. Zakon o osnovnim svojinskopravnim odnosima("Slu`beni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, te "Slu`beni glasnik RS"broj 38/03) u relevantnom dijelu glasi:

^lan 37.Vlasnik mo`e tu`bom zahtijevati od posjednika povra}aj 

individualno odre|ene stvari.

Vlasnik mora dokazati da na stvar ~iji povra}aj tra`i ima prvo svojine, kao i da se stvar nalazi u fakti~koj vlasti tu`enog.

  Pravo na podno{enje tu`be iz stava 1. ovog ~lanka nezastarijeva.

13. Zakon o udru`enom radu ("Slu`beni list SFRJ" broj11/88 - pre~i{}eni tekst), Glava VI, Odjeljak 2, Prava, obaveze iodgovornosti dru{tvenih pravnih lica u pravnom prometudru{tvenim sredstvima, u relevantnom dijelu glasi:

^lan 226. Ako je nepokretnost postala dru{tveno sredstvo bez pravnog

osnova, njeno vra}anje mo`e se zahtijevati u roku od 5 godina po~ev od dana saznanja, a najdocnije u roku od deset godina.VI. Dopustivost

14. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

15. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.16. U konkretnom slu~aju predmet pobijanja apelacijom je

Presuda Okru`nog suda broj 011-0-G`-08-000474 od 28. o`ujka 2008. godine, protiv koje nema drugih djelotvornih pravnihlijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, pobijanu presuduapelant je primio 23. travnja 2008. godine, a apelacija jepodnesena 16. lipnja 2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako jepropisano ~lankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda.Kona~no, apelacija ispunjava i uvjete iz ~lanka 16. st. 2. i 4.

Pravila Ustavnog suda jer nije o~ito ( prima facie) neutemeljena,niti postoji neki drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nijedopustiva.

17. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.VII. Meritum

18. Apelant pobija navedenu presudu tvrde}i da mu jepovrije|eno pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(k) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka1. Protokolabroj1 uz Europsku konvenciju.Pravo na imovinu

19. ^lanak II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:

[...]k) Pravo na imovinu.^lanak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju glasi:Svaka fizi~ka ili pravna osoba ima pravo na mirno i

neometano u`ivanje svoje imovine. Nitko ne mo`e biti li{en svojeimovine osim u javnom interesu i pod uvjetima predvi|enimzakonom i op}im na~elima me|unarodnog prava.

 Prethodne odredbe, me|utim, ni na koji na~in ne utje~u na pravo dr`ave da primjenjuje takve zakonekoje smatra potrebnimda bi kontrolirala kori{tenje imovine sukladno op}im interesima,ilidabiosiguralanaplatuporezailidrugihdoprinosailikazni.

20. U konkretnom slu~aju apelant smatra da mu je pravo na imovinu povrije|eno zbog proizvoljne primjene materijalnogprava,iz ~ega se mo`e zaklju~iti kako apelant smatrada uplitanjeu njegovu imovinu nije izvr{eno na temelju zakona.

21. U pogledu apelantovih navoda o povredi prava na imovinu, Ustavni sud treba prvo utvrditi je li apelant imaoimovinu koja je za{ti}ena ~lankom 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju. U vezi s tim, Ustavni sud ukazuje na konzistentnu praksu Europskog suda i vlastitu jurisprudenciju,prema kojoj "imovina", u smislu ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju, mo`e biti "postoje}a imovina" ili "dobra",uklju~uju}i i potra`ivanja u odnosu na koja osoba ima bar "legitimno o~ekivanje" da }e ih realizirati (vidi Europski sud,

 Jantner protiv Slova~ke, presuda od 4. o`ujka 2003. godine,aplikacija broj 39050/97, stavak 27). Ustavni sud, tako|er,podsje}a na to da pravo na imovinu iz ~lanka 1. Protokola broj 1uz Europsku konvenciju ne garantira pravo na stjecanje imovine(vidi Europski sud, Van der Mussele protiv Belgije, presuda od23. studenoga 1983. godine, serija A, broj 70, stavak 48), niti semo`e tuma~iti kao ograni~enje dr`avi da zakonima uredi pitanjeuvjeta pod kojima odre|ene osobe mogu ostvarivati odre|ena imovinska prava.

22. U konkretnom slu~aju, apelant je, zajedno sa ostalimtu`iteljima, tra`io da mu tu`eni preda u posjed i na raspolaganjespornenekretninenakojimje,poosnovirje{enjaonaslje|ivanju,uknji`en kao suvlasnik u zemlji{noj knjizi nadle`nog suda.Shodno navedenom, Ustavni sud zaklju~uje da se u konkretnomslu~aju radilo o "imovini" u smislu ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju.

23. Dalje, Ustavni sud ukazuje na to da je pobijanomodlukom odbijen apelantov zahtjev za predaju u posjed spornihnekretnina,tedajenatajna~in,nesumnjivo,do{lodomije{anjaunjegovo pravo na imovinu.

24. S obzirom na to, Ustavni sud, kao sljede}e, mora ispitati  je li mije{anje u apelantovu imovinu, na na~in kako je torezultiralo pobijanim odlukama, bilo opravdano. To mo`e bitislu~aj samo ako je mije{anje: a) predvi|eno zakonom, b) u

 javnom interesu i c) sukladno na~elu proporcionalnosti.25. U konkretnom slu~aju mije{anje u apelantovu imovinu

izvr{eno je na temelju odredbe ~lanka 226. Zakona o udru`enomradu. Prema mi{ljenju Ustavnog suda, nesporno je da seZakonom o udru`enom radu propisuju: "[...] prava, obaveze iodgovornosti dru{tveno-pravnih lica u pravnom prometu

dru{tvenim sredstvima" {to bi, prema shva}anju Ustavnog suda,zna~ilo da se primjena odredaba ovog zakona (uklju~uju}inaravno i odredbe ~lanka 226. kojima su propisani rokovizastarjelosti u odre|enim slu~ajevima) odnosi isklju~ivo na me|usobne odnose dru{tveno-pravnih osoba u prometudru{tvenim sredstvima. U ovom slu~aju Okru`ni sud jeprimijenio odredbe Zakona o udru`enom radu, rje{avaju}i osporu izme|u vi{e fizi~kih (gra|anskih) osoba na jednoj strani idru{tveno-pravne osobe na drugoj strani. Pri tome Okru`ni sudnije dao bilo kakvo obrazlo`enje zbog ~ega smatra da se trebajuprimijeniti odredbe ba{ ovog zakona, imaju}i u vidu da sviu~esnici spornog odnosa nisu dru{tveno-pravne osobe. U takvojsituaciji Ustavni sud ne mo`e ni pristupiti ispitivanju pobijanepresude s aspekta je li mije{anje u apelantovu imovinu bilo

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 49/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 49

sukladno zakonu. Osim toga, Okru`ni sud nije dao bilo kakvoobrazlo`enje o bitnoj ~injenici koja je utvr|ena tijekomprvostupanjskog postupka,tj. o tomeda je nespornoda apelantovpravni prednik nije izjavio prigovor prilikom javnog izlaganja predmetnih nekretnina 1957. godine, kao i da je apelant izjavioda mu je bilo poznato da tu`eni dr`i u posjedu predmetnenekretnine niz godina.

26. Sve navedeno ukazuje na to da mije{anje u apelanovuimovinu nije izvr{eno sukladno zakonu, na temelju ~ega Ustavnisud zaklju~uje da je povrije|eno apelantovo pravo na imovinu iz~lanka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.

Ostali navodi27. S obzirom na utvr|enu povredu ~lanka II/3.(k) Ustava 

Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europskukonvenciju, Ustavni sud smatra da nije potrebno razmatratiapelantove navodeo povredi prava na pravi~nosu|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije budu}i da se radi o sadr`ajno istimnavodima.

VIII. Zaklju~ak28. Ustavni sud zaklju~uje da je zbog odluke Okru`nog suda 

da bez obrazlo`enja odbije apelantov tu`beni zahtjev primjenomodredbe ~lanka 226. Zakona o udru`enom radu, zbog ~ega se ukonkretnom slu~aju u kojem se radi o odnosu fizi~kih(gra|anskih) osoba na jednoj stranii dru{tveno-pravne osobe nadrugoj strani trebaju primijeniti odredbe tog zakona kojima seregulira polo`aj dru{tveno-pravnih osoba u prometu dru{tvenimsredstvima, te imaju}i u vidu sadr`aj i cilj navedenog zakona,povrije|eno apelantovo pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju jer mije{anje u njegovu imovinu nijeizvr{eno na temelju zakona.

29. Na temelju ~lanka 61. st. 1. i 2. i ~lanka 64. stavak 1.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuove odluke.

30. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 1806/08, rje{avaju}i apelaciju VladeSekuli}a i Milinka Sekuli}a, na osnovu ~lana VI/3b) UstavaBosnei Hercegovine,~lana59 stav2 alineja2, ~lana 61st.1 i 3Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu beniglasnikBosneiHercegovine"br.60/05,64/08i51/09),usastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednik

Valerija Gali}, potpredsjednica

Seada Palavri}, potpredsjednica

Mato Tadi}, sudija

Mirsad ]eman, sudija

na sjednici odr`anoj 10. novembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovana apelacija Vlade Sekuli}a iMilinka Sekuli}a podnesena protiv Presude Okru nog sudauBawoj Luci broj 011-0-G`-07-001734 od 14. aprila 2008. godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod

1. Vlado Sekuli} i Milinko Sekuli} (u daqwem tekstu:apelanti)iz Kozarske Dubice, kojezastupa Savan Zec, advokatizKozarskeDubice,podnijelisu14.juna2008.godineapelacijuUstavnom suduBosne i Hercegovine(u daqwem tekstu: Ustavni

sud) protiv Presude Okru`nog suda u Bawoj Luci (u daqwemtekstu: Okru`ni sud) broj 011-0-G`-07-001734 od 14. aprila2008. godine. Apelanti su 10. oktobra 2008. godine dopuniliapelaciju osporavaju}i Rje{ewe Vrhovnog suda RepublikeSrpske (u daqwem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000672 od 15. septembra 2008. godine, koje je doneseno nakonpodno{ewa apelacije.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, odOkru`nog suda i Qubomira i Slobodanke Sekuli} (u daqwemtekstu: tu`ioci), u~esnika u postupku, zatra`eno je 25. juna2008. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Okru`ni sud je dostavio odgovor na apelaciju 11. jula2008. godine. Tu`ioci nisu dostavili odgovor na apelaciju. OdOsnovnog suda u Prijedoru zatra`en je na uvid cio spis brojP-423/05, koji je Ustavnom sudu dostavqen 15. septembra 2010.

godine.4.Naosnovu~lana26stav2PravilaUstavnogsuda,odgovor

na apelaciju dostavqen je apelantima 30. septembra 2010.godine.

III. ^iweni~no stawe5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz navoda apelanata

i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da se sumiraju nasqede}i na~in.

6. Prednik tu`ilaca Mirko Sekuli} je 7. avgusta 1987.godine tada{wem Osnovnom sudu u Bosanskoj Dubici podniotu`bu protiv prednika apelanata Slavka Sekuli}a radipriznawa prava svojine. Rje{ewem iz 1989. godine postupak jeprekinut zbog smrti Mirka Sekuli}a a rje{ewem iz 1991.godine prekinut je zbog smrti prednika apelanata SlavkaSekuli}a. Postupak je, na prijedlog tu`ilaca, nastavqen uavgustu 1991. godine.

7. Rje{ewem Osnovnog suda broj P-182/91 od 5. aprila 1993.godine postupak je usqed ratne situacije prekinut i odre|eno

  je da }e se nastaviti po prestanku okolnosti zbog kojih jeprekinut, na zahtjev jedneod parni~nih stranaka. Tu`iocima iapelantima je navedeno rje{ewe dostavqeno istog mjeseca.

8. Tu ioci su podneskom od 17. aprila 2000. godinezatra`ili da se prekinuti postupak nastavi. Na glavnojraspravi, koja je odr`ana 22. juna 2000. godine, tu`ioci suapelantimaponudili dogovor u pogledu predmetaspora, kojisuapelanti odbili. Punomo}nik apelanata je podneskom od 31.

  jula 2000. godine zatra`io odgodu ro~i{ta zakazanog za 1.avgust iste godine istakav{i da nisu ispuwene procesnepretpostavkeza postupawe u konkretnoj pravnoj stvarijer izaprednika apelanata zvani~nim rje{ewem nije utvr|eno ko suwegovi zakonski nasqednici. Na ro~i{tu od 19. septembra2000. godine je konstatovano da su otklowene procesne

pretpostavke za daqwe postupawe, nakon ~ega su apelantiistakli da je nepokretnost koja je obuhva}ena tu benimzahtjevom u katastru upisana na ime Ane Sekuli} ~ijinasqednici nisu obuhva}eni tu`bom. Postupak je ponovoprekinut i apelantima nalo`eno da u roku od 30 dana pokrenuostavinskipostupakizaumrleAneSekuli}.Naro~i{tuod10.aprila2001.godineOsnovni sud je konstatovao da je sprovedenostavinski postupak iza umrle Ane Sekuli}, ali da timrje{ewem nisu obuhva}ene nepokretnosti koje su predmettu`benog zahtjeva. Apelantima je ponovo nalo eno da postupeprema ranijem rje{ewu suda, {to su oni odbili zbog tro{kovakoje bi u tom postupku imali. Osnovni sud je rje{ewem ponovoprekinuo postupak i cio spis proslijedio ostavinskom

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 50/144

Broj 19 – Strana 50 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

odjeqewu radi dopune rje{ewa o nasqe|ivawu iza umrle AneSekuli}.

9. Naredna ro~i{ta su odr`ana 6. decembra 2001. godine, 29. januara, 19.marta, 1. jula, 19.jula, 2. avgusta, 11.septembra i 15.oktobra 2002. godine, kada je glavna rasprava i zakqu~ena.

10. Osnovni sud je Presudom broj P-105/00 od 15. oktobra

2002. godine usvojio tu`beni zahtjev tu`ilaca i utvrdio datu`ioci imaju ja~e pravo na ½ dijelova parcele pobli eopisane u izreci presude, {to su apelanti du`ni priznati uroku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude.

11.Okru`nisudjeRje{ewembrojG`-168/03od13.maja2005.godineuva`io`albuapelanata,ukinuoPresuduOsnovnogsudabroj P-105/00 od 15. oktobra 2002. godine, zbog toga {to jenerazumqiva i nejasna, te je predmet vratio prvostepenom suduna ponovno su|ewe.

12. U ponovnom postupku pred Osnovnim sudom je 29. juna2006. godine odr`ano pripremnoro~i{te na kojem je odre|enoda }e se dokaz uvi|ajem na licu mjesta odr`ati 26. septembra2006. godine uz u~e{}e vje{taka geodetske struke. Vje{taku jenalo`eno da svoj nalaz i mi{qewe sa skicom lica mjestadostavisudunajkasnijeurokuod15dana.Pripremnoro~i{tejenastavqeno 27. oktobra i 30. novembra 2006. godine.

13. Glavna rasprava na kojoj je sproveden obiman dokaznipostupaksprovedenaje12.januarai4.juna2007.godine,kadajeizakqu~ena.

14. Presudom Osnovnog suda broj P-423/05 od 4. jula 2007.godineodbijen je tu`beni zahtjev tu ilaca uz obrazlo`ewe dasvojimtu`benimzahtjevom nisu tra`ili priznawe posjeda ve}pravo svojine. Tu`ioci su blagovremeno izjavili `albu, a podostavqawu spisa na rje{avawe o `albi Okru`ni sud jedopisom cio spis vratio Osnovnom sudu radi ispravke upogledu jasnog ozna~avawa podnosilaca `albe. Nakonotklowenih nedostataka, cio spis je 6. marta 2008. godinedostavqen Okru`nom sudu na daqwi nadle`ni postupak.

15. Okru`ni sudje Presudom broj 011-0-G`-07-001734od 14.aprila 2008. godine uva`io `albu tu`ilaca i prvostepenupresudu preina~io tako {to je utvrdio da tu`ioci imaju ja~epravo na posjed nepokretnosti bli`e opisanih u izreci

presude, {to su apelanti du`nipriznatii tu`iocimapredatiu posjed. Okru`ni sud je ocijenio da `alba osnovano ukazujenapogre{nu primjenu materijalnog prava, zbog ~ega je na osnovu`albenih prigovorai ovla{}ewaiz odredbe ~lana 217Zakonao parni~nom postupku otvorena glavna rasprava preddrugostepenim sudom. Na navedenoj raspravi saslu{ane suparni~ne stranke i svjedoci kojesu predlo`ili tu ioci, te suponovo saslu{ani svjedoci koje su predlo`ili apelanti.Drugostepeni sud je prihvatio u cijelosti nalaz i mi{qewevje{taka geodetske struke, na koji parni~ne stranke nisuimale primjedbi, a navedenim nalazom je izvr{enaidentifikacija predmetnih nepokretnosti. Iz svihsprovedenih dokaza, kako je daqe naveo Okru`ni sud,proizilazi da je dioba sporne nepokretnosti (dijela {ume)izvr{ena 1956. godine izme|u prednika (oca) tu`ilaca iprednika (oca) apelanata, koji su odmah stupili u fakti~kiposjed podijeqenih nepokretnosti i te nepokretnosti su

dr`ali u posjedu sve do 1987. godine kada je prednik apelanatazabranio predniku tu`ilaca da koristi sporni dio {ume.Okolnosti koje se ti~u fakti~kog posjeda na predmetnimnepokretnostima od izvr{ene diobe utvr|ene su, kako je daqenavedeno, na osnovu iskaza ukupno sedam svjedoka. Diobom iz1956. godine, kako je ocijenio Okru`ni sud, prednik tu`ilaca

  je postao vankwi`ni sopstvenik predmetnih nepokretnosti jer je imao vaqan usmenidogovor kaoosnov sticawa i predaju uposjed kao na~in sticawa. Slijedom toga, kako je zakqu~ioOkru`ni sud, tu`ioci imaju ja~e pravo na posjed predmetnihnepokretnosti, te su im na osnovu tog prava apelanti spornenepokretnosti du`ni predati u posjed.

16.Rje{ewem Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 672od 15.septembra 2008. godine revizija apelanata je odba~ena jer

vrijednost osporenog dijela pravosna`ne presude Okru`nogsuda ne prelazi iznos od 10.000,00 KM.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

17. Apelanti smatraju da su im presudom Okru`nog sudapovrije|eni pravo na pravi~no su|ewe i pravo na imovinu iz~l. II/3ta~ke e)i k)UstavaBosne i Hercegovine,~lana 6 stav1Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnihsloboda (u daqwem tekstu: Evropska konvencija) i ~lana 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Povredu prava napravi~no su|ewe vide u ~iwenici {to je drugostepeni sud u`albenom postupku otvorio glavnu raspravu, ponovo sproveodokaze i na osnovu tako sprovedenih dokaza utvrdio druga~ije~iweni~no stawe, na koje oni nemaju pravo `albe. Sem toga, uokviru ovog prava oni se `ale na su|ewe van razumnog rokabudu}ida je tu`bapodnesena 1987.godinea postupakje okon~an2008. godine, tj. nakon 21 godinu. U okviru prava na imovinu,apelanti se `ale na pogre{no utvr|ene ~iwenice i pogre{nuprimjenu materijalnog prava, zbog ~ega su izgubili pravo naposjed nepokretnosti.

b) Odgovor na apelaciju

18. Okru`ni sud je u odgovoru istakao da su navodiapelacijeneosnovanijerjezarje{avaweo`albiiskori{}enoovla{}eweiz odredbe ~lana217 Zakona o parni~nompostupku,premakojem drugostepeni sud mo`eda otvori glavnuraspravu iprovede dokaze. Tako|e je navedeno da su neosnovani navodiapelacije koji se ti~u pogre{no i nepotpuno utvr|enog~iweni~nog stawa i pogre{ne primjene materijalnog pravana{tetu apelanata.

V. Relevantni propisi

19.U Zakonuoparni~nompostupku("Slu`benilistSFRJ"br.4/77, 36/77,36/80, 69/82,58/84,74/87, 57/89,20/90, 27/90 i 35/91,te "Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 17/93, 14/94 i32/94) relevantne odredbe glase:

^lan 10.

Sud je du`an nastojati provesti postupak bez

odugovla~ewa i sa {to mawe tro{kova i onemogu}iti svakuzloupotrebu prava koja strankama pripadaju u postupku.

20. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnikRepublike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) relevantneodredbe glase:

^lan 10.

Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~ewa i sa{tomawe tro{kova i onemogu}iti svaku zloupotrebu pravakoja strankama pripadaju u postupku.

^lan 217. st. 1. i 2.

 Drugostepeni sud odlu~uje o `albi na sjednici vije}a ilina osnovu odr`ane rasprave.

 Drugostepeni sud }e zakazati raspravu kada ocijeni da je  radi pravilnog utvr|ivawa ~iweni~nog stawa potrebnopred drugostepenim sudom utvrditi nove ~iwenice iliizvesti nove dokaze ili ponovo izvesti ve} izvedene dokaze,

kao i kada ocijeni da je zbog povrede odredaba parni~nog postupka u prvostepenom postupku potrebno odr`ati raspravu pred drugostepenim sudom.

21. U Zakonu o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima("Slu beni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, te "Slu`beni glasnikRepublike Srpske" broj 38/03) relevantne odredbe glase:

^lan 41. stav 1.

 Lice koje je pribavilo individualno odre|enu stvar popravnom osnovu i na zakonit na~in, a nije znalo niti je mogloznati da nije postalo vlasnik stvari (pretpostavqenivlasnik), ima pravo da zahtijeva wen povra}aj i od savjesnog posjednika kod koga se ta stvar nalazi bez pravnog osnova ilipo slabijem pravnom osnovu.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 51/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 51

VI. Dopustivost

22. U skladusa ~lanom VI/3b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

23. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijekukoji

 je koristio.24. U konkretnom slu~aju predmet osporavawa apelacijom

 je Presuda Okru nog sudabroj 011-0-G`-07-001734od 14.aprila2008. godine, protiv koje su apelanti, istovremeno sapodno{ewem apelacije, izjavili reviziju. Me|utim, revizijaapelanata je Rje{ewem Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 672od15.septembra2008.godineodba~ena,itakvaodluka,donesenazbog neispuwewa formalnih zahtjeva pravnog lijeka (rok,pla}awe taksi, formaili ispuwewe drugihzakonskihuslova),ne mo`e se smatrati kona~nom. Kori{}ewe takvog pravnoglijeka ne prekida rok od 60 dana propisan ~lanom 16 stav 1Pravila Ustavnog suda (vidi Ustavni sud, odlukebr. AP283/03

od 14. oktobra 2004. godine i AP 106/04 od 18. januara 2005.godine). Zbog navedenih razloga, a imaju}i u vidu da odluka oreviziji, koja se dopunom apelacije tako|e osporava, nepredstavqa meritornu odluku o "gra|anskim pravima iobavezama" apelanata (s obzirom na to da se Vrhovni sudograni~iosamo na ispitivawe ~iwenice da li je u konkretnomslu~aju ispuwen zakonski uslov u odnosu na nov~anu visinuvrijednostipresudekojaseosporavarevizijom),Ustavnisud}ese ograni~iti na ispitivawe uslova dopustivosti u odnosu napresudu Okru`nog suda od 14. aprila 2008. godine.

25. Budu}i da je u konkretnom slu~aju kona~na odlukapresuda Okru`nog suda, koju su apelanti primili 15.maja 2008.godine, a apelaciju su podnijeli 14. juna 2008. godine, dakle uroku od 60 dana, kako je propisano ~lanom 16 stav 1 PravilaUstavnog suda, utvr|eno je da apelacija ispuwava i uslove iz~lana 16 st. 2 i 4 Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno

( prima facie) neosnovana, niti postoji neki drugi formalnirazlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.

26. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 16 st. 1, 2 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetnaapelacijaispuwavausloveu pogledu dopustivosti.

VII. Meritum

27. Apelanti osporavaju presudu Okru`nog suda tvrde}i dasu im tom presudom povrije|eni pravo na pravi~no su|ewe ipravona imovinu.Sem toga,apelantiisti~unerazumnudu`inutrajawa postupka pred redovnim sudovima budu}i da jekonkretna pravna stvar rje{avana 21 godinu, zbog ~ega su impovrije|ena prava iz ~lanaII/3e)UstavaBosneiHercegovinei~lana 6 stav 1 Evropske konvencijei ~lana II/3k)Ustava Bosnei Hercegovine i ~lana 1 Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju.

I. Pravo na pravi~no su|ewe - razuman rok

28. ^lan II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:

[...]e) Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskimi krivi~nim

stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.29.^lan6 stav 1 Evropske konvencijeu relevantnom dijelu

glasi:1. Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv wega,

svakoimapravonapravi~nosu|eweijavnuraspravuurazumnom  roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom

 ustanovqenim sudom. [...]

a) Relevantni principi

30. Ustavni sud, prijesvega, isti~eda, prema konzistentnojpraksi Evropskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajawapostupka mora da se ocijeni u svjetlu okolnosti pojedinogpredmeta, vode}i ra~una o kriterijumima uspostavqenimsudskom praksom Evropskog suda, a naro~ito o slo`enostipredmeta, pona{awu strana u postupku i nadle`nog suda ilidrugih javnih vlasti, te o zna~aju koji konkretna pravna stvarima za apelanta (vidi Evropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske,aplikacijabroj53176/99od7.februara2002.godine,Izvje{taj broj 2002-I, stav 38).

b) Period koji se uzima u obzir

31. Ustavni sud zapa`a da je postupak povodom tu`beprednika tu`ilaca zapo~et 1987. godine. Me|utim, periodkoji, ratione temporis , ulazi u nadle`nost Ustavnog suda nepo~iwe tada ve} 14. decembra 1995. godine kao datum kada jeUstav Bosne i Hercegovine stupiona pravnusnagu. Me|utim, uocjewivawu razumnosti du`ine postupka na koji se apelanti

`ale,Ustavni sud}e uzetiu obzirstadij postupkadostignut do14.decembra 1995.godine (loc.cit ., presuda Mikuli}, stav37).Uvezis navedenim, Ustavni sud }e razmotritidu`inupostupkaukonkretnom slu~aju od zasnivawa nadle`nosti Ustavnog sudapa do dono{ewa odluke Okru`nog suda, dakle period od 12godina. Postupak se na dan zasnivawa nadle`nosti Ustavnogsuda nalazio u fazi prekida.

c) Analiza razumnosti trajawa postupka

32.U konkretnom slu~ajuse radi o postupku radi utvr|ewa  ja~eg prava na posjed nepokretnosti pobli`e ozna~enih uizrecipresude.S tim u vezi,Ustavnisud smatrada se neradi onaro~ito slo`enim ~iweni~nim i pravnim pitawima koja jesud trebao razmotriti.

33. Ustavni sud je utvrdio da je Osnovni sud rje{ewem iz1993. godine postupak prekinuo zbog ratnog stawa ikonstatovao da }e se prekinuti postupak nastaviti na zahtjev

 jedne od parni~nih stranaka. Tu`ioci su po proteku vi{e od~etiri godine od okon~awa ratnog stawa zatra`ili nastavakpostupka, koji je na prijedlog apelanata ponovo prekinut.Nakonispuwewaprocesnih pretpostavki za nastavakpostupkapovodom tu`be tu`ilaca, Osnovni sud je za mawe od dvijegodineodr`ao osam ro~i{ta i po okon~awu dokaznog postupkai glavne rasprave donio presudu. Navedena presuda je ukinutarje{ewem Okru`nog suda 2005. godinezbog toga {toje nejasna,nerazumqiva i neizvr{iva.U ponovnom postupku, Osnovni sud

 je, kako zapa`aUstavni sud, bio aktivan budu}ida je u perioduod dvije godine, na prijedloge parni~nih stranaka, sprovedenobimandokaznipostupakipresudadonesenaujulu2007.godine.Okru`ni sud je u narednom periodu od osam mjeseci donioodluku o `albi i u tom postupku otvorio glavnu raspravu,sproveo ve} sprovedene dokaze, te ocjenom tih dokaza utvrdiodruga~ije ~iweni~no stawe. Ustavni sud iz stawa dostavqenogspisa zapa`a da su, nakon vra}awa na ponovni postupak,

prvostepeni i drugostepeni postupak trajali relativnokratko.34.S drugestrane, Ustavni sudzapa a dasu apelantiimali

mogu}nost da zatra e nastavak postupka nakon prestankaratnog stawa, odnosno od zasnivawa nadle`nosti Ustavnogsuda 14. decembra 1995. godine. Me|utim, iz stawa spisaproizilazi da apelanti to nisu u~inili niti su pokazali bilokakav interes za postupak kojisu prihvatili od svog prednika.Nisu prihvatili ni ponudu tu`ilaca iz 2000. godine da sporrije{emirnim putem,nakon ~ega su predlo`ili dase postupakponovo prekine zbog nepostojawa procesnih pretpostavki zanastavak, a nakon toga su, zbog tro{kova koje bi imali, odbilipokretawepostupkazbog kojeg su tra ili prekid. Ustavni sudsmatra da ovakvo pona{awe apelanata, tako|e, predstavqa

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 52/144

Broj 19 – Strana 52 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

zna~ajan doprinos ukupnoj du`ini trajawa postupka i da je toperiod wihove potpune neaktivnosti i nezainteresovanostizastawe predmeta.

35. Ocjewuju}i sve navedeno, kao i kriterijume koji sunavedeni u ovoj odluci, ukqu~uju}i zakqu~ak o slo`enostipredmeta, wegov status na 14. decembar 1995. godine, du`inu

ovog postupka u trajawu od 12 godina u relevantnom periodu,kao i pona{awe apelanata i redovnih sudova, Ustavni sudsmatra da su apelanti u prete`nom dijelu doprinijeli du`initrajawa postupka iako odgovornost za ovako dugo trajawepostupka snose i redovni sudovi. Zbog toga, Ustavni sudsmatrada ne postoji kr{ewe prava apelanata na "su|ewe u razumnomroku" kao jednog od elemenata prava na pravi~no su|ewe iz~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1Evropske konvencije.

II. Ostaliaspekti prava na pravi~nosu|ewe

36. Apelanti, tako|e, smatraju da im je Okru`ni suddonose}i osporenu presudu povrijedio pravo na pravi~nosu|ewe jer je otvarawem glavne rasprave pred tim sudompogre{no utvrdio ~iwenice a zatim i pogre{no primijeniomaterijalno pravo.

37.Stimuvezi,Ustavnisudpodsje}anatoda,premapraksi

Evropskog suda i Ustavnog suda, nije zadatak ovih sudova dapreispituju zakqu~ke redovnih sudova u pogledu ~iweni~nogstawa i primjene materijalnog prava, sem u slu~ajevima ukojima su odluke ni`ih sudova povrijedile ustavna prava, ilisu zanemarile ta prava, te ako je primjena zakona bilaproizvoqna ili diskriminaciona, ukoliko su povrije|enaprocesna prava (pravo na pravi~no su|ewe, pravo na pristupsudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.), ili ukolikoutvr|eno ~iweni~no stawe ukazuje na povredu Ustava (vidiEvropski sud, Pronina protivRusije, odlukao dopustivostiod30. juna 2005. godine, aplikacija broj 65167/01; Ustavni sud,Odluka broj U 62/01 od 5. aprila 2002. godine, objavqena u"Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 24/02).Ustavni sud nije nadle`an da supstitui{e redovne sudove uprocjeni ~iwenica i dokaza, ve} je, generalno, zadatakredovnih sudova da ocijene ~iwenice i dokaze koje su izveli(vidi Evropski sud, Thomas protiv Ujediwenog Kraqevstva,presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02).Zadatak Ustavnog suda je da ispita da li je postupak u cjelinibio pravi~an, odnosno da li je povrije|eno pravo na imovinu(vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. maja 2005.godine).

38. U vezi sa ovim navodima apelanata, Ustavni sud smatrada je Okru`ni sud u obrazlo`ewu osporene presude dao jasnerazlogeodr`avawaraspraveiizvo|ewadokazapredtimsudom,kao i jasne i precizne razloge u pogledu zakqu~ka da je zahtjevtu`ilaca osnovan kao i razloge zbog kojih je ocijeweno daapelanti nisudokazali da je wihovom predniku prema diobi iz1956. godine pripala cijela nepokretnost koja je bila predmetpostavqenog tu`benog zahtjeva. Ustavni sud smatra da se stavOkru`nog suda koji je zasnovan na Zakonu o osnovnimsvojinsko-pravnim odnosima, a koji se zasniva na relevantnimpropisimao pravnom osnovu sticawa i na~inu sticawa posjeda,

ne mo e smatrati proizvoqnim budu}i da je citiranimzakonom propisano da kvalifikovani posjednik stvari,ukoliko je wegov izgubqeni posjed bio zakonit, istinit isavjestan, ima pravo zahtijevati povra}aj stvari u slu~aju daimavaqan pravniosnovsticawa i daje na~in sticawa zakonit.Okru`ni sud je u konkretnom slu~aju nakon sprovedenogdokaznog postupka, ocjenedokazapojedina~no, u vezi sa drugimdokazima kao i wihovoj ukupnosti, utvrdio da je dioba koja jeizvr{ena izme|u prednika tu`ilaca i prednika apelanatavaqan osnov sticawa a fakti~ko kori{}ewe kao na~insticawa proizveloje situaciju prema kojoj tu`ioci imaju ja~epravo na spornim nepokretnostima od prava apelanata.Predmetnenepokretnosti se u zemqi{nim kwigama vode,kako

 je jasnoobrazlo`ioOkru`nisud, kaosuvlasni{tvo parni~nihstranaka i tre}ih lica, a sporazum o diobi koji su zakqu~iliprednici parni~nih stranaka (tu`ilaca i apelanata) ti~e sesamo fakti~kog posjeda u odnosuna wihkao pravnesqednike, ane na eventualna druga prava tre}ih lica koja su upisana uzemqi{nim kwigama a u diobi nisu u~estvovala.

39. Imaju}i u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatrada nijedo{lo do povrede u vezi sa ostalim aspektima prava napravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6 stav 1 Evropske konvencije.

Ostali navodi

40. S obzirom na zakqu~ak Ustavnog suda u vezi sa ~lanomII/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 6 stav 1 Evropskekonvencije, te ~iwenicu da se navodi o kr{ewu prava naimovinu zasnivaju na identi~nim navodima koji se odnose napravona pravi~no su|ewe, Ustavni sudsmatra danije potrebnoposebno razmatrati navode apelanata u odnosu na ~lan II/3k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lan 1 Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju.

VIII. Zakqu~ak

41. Ustavni sud zakqu~uje da ne postoji povreda prava na

pravi~an postupak u odnosu na dono{ewe odluke u razumnomroku iz~lanaII/3e)UstavaBosneiHercegovinei~lana6stav1Evropske konvencijekada je postupak povodom tu`betu`ilacaradi utvr|ewa ja~eg prava na posjed trajao u relevantnomperiodu 12 godina, te kada su takvoj du ini postupka uprete`nom dijelu doprinijeli apelanti.

42.Ustavnisudsmatradanemapovredeniuodnosunaostaleaspekte prava na pravi~no su|eweiz ~lana II/3e) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije kada seapelanti pozivaju na pogre{no i nepotpuno utvr|eno~iweni~no stawe i pogre{nu primjenu materijalnog prava, aOkru`ni sud je detaqno i jasno obrazlo`io svoj zakqu~ak upogledu osnovanosti tu`benog zahtjeva tu`ilaca, a Ustavnisud nije na{ao ni{ta {to bi ukazivalo na to da su relevantnizakonski propisi primijeweni proizvoqno i na {tetuapelanata.

43. Na osnovu ~lana 61 st. 1 i 3 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

44. Prema ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu brojAP1806/08, rje{avaju}i apelacijuVladeSekuli}ai Milinka Sekuli}a, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine,~lana59.stav2.alineja2,~lana61.st.1.i3.Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne iHercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 10. novembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neosnovana apelacija  Vlade Sekuli}a iMilinka Sekuli}a podnesena protiv Presude Okru`nog suda uBanjoj Luci broj 011-0-G`-07-001734 od 14. aprila 2008.godine.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 53/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 53

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJE

I. Uvod1. Vlado Sekuli} i Milinko Sekuli} (u daljnjem tekstu:apelanti)iz Kozarske Dubice, koje zastupa Savan Zec,advokat izKozarske Dubice, podnijeli su 14. juna 2008. godine apelacijuUstavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavnisud) protiv Presude Okru`nog suda u Banjoj Luci (u daljnjemtekstu: Okru`ni sud) broj 011-0-G`-07-001734 od 14. aprila 2008. godine. Apelanti su 10. oktobra 2008. godine dopuniliapelaciju osporavaju}i Rje{enje Vrhovnog suda RepublikeSrpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000672 od 15. septembra 2008. godine, koje je doneseno nakonpodno{enja apelacije.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od

Okru`nog suda i Ljubomira i Slobodanke Sekuli} (u daljnjemtekstu: tu`ioci), u~esnika u postupku, zatra`eno je 25. juna 2008.godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Okru`ni sud je dostavio odgovor na apelaciju 11. jula 2008. godine. Tu`ioci nisu dostavili odgovor na apelaciju. OdOsnovnog suda u Prijedoru zatra`en je na uvid cio spis brojP-423/05, koji je Ustavnom sudu dostavljen 15. septembra2010.godine.

4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovor na apelaciju dostavljen je apelantima 30. septembra 2010. godine.

III. ^injeni~no stanje5. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata i

dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Prednik tu`ilaca Mirko Sekuli} je 7. augusta 1987. godinetada{njem Osnovnom sudu u Bosanskoj Dubici podnio tu`buprotiv prednika apelanata Slavka Sekuli}a radi priznanja prava 

vlasni{tva. Rje{enjem iz 1989. godine postupak je prekinut zbogsmrti Mirka Sekuli}a a rje{enjem iz 1991. godine prekinut jezbog smrti prednika apelanata Slavka Sekuli}a. Postupak je, na prijedlog tu`ilaca, nastavljen u augustu 1991. godine.

7. Rje{enjem Osnovnog suda broj P-182/91 od 5. aprila 1993. godine postupak je usljed ratne situacije prekinut iodre|eno je da }e se nastaviti po prestanku okolnosti zbog kojih

 je prekinut, na zahtjev jedne od parni~nih stranaka. Tu`iocima iapelantima je navedeno rje{enje dostavljeno istog mjeseca.

8. Tu`ioci su podneskom od 17. aprila 2000. godine zatra`ilida se prekinuti postupak nastavi. Na glavnoj raspravi, koja jeodr`ana 22. juna 2000. godine, tu`ioci su apelantima ponudilidogovor u pogledu predmeta spora, koji su apelanti odbili.Punomo}nik apelanata je podneskom od 31. jula 2000. godinezatra`io odgodu ro~i{ta zakazanog za 1. august iste godineistakav{i da nisu ispunjene procesne pretpostavke za postupanjeu konkretnoj pravnoj stvari jer iza prednika apelanata zvani~nim

rje{enjem nije utvr|eno ko su njegovi zakonski nasljednici. Na ro~i{tu od 19. septembra 2000. godine je konstatirano da suotklonjene procesne pretpostavke za daljnje postupanje, nakon~ega su apelanti istakli da je nekretnina koja je obuhva}ena tu`benim zahtjevom u katastru upisana na ime Ane Sekuli} ~ijinasljednici nisu obuhva}eni tu`bom. Postupak je ponovoprekinut i apelantima nalo`eno da u roku od 30 dana pokrenuostavinski postupak iza umrle Ane Sekuli}. Na ro~i{tu od 10.aprila 2001. godine Osnovni sud je konstatirao da je provedenostavinski postupak iza umrle Ane Sekuli}, ali da tim rje{enjemnisu obuhva}ene nekretnine koje su predmet tu`benog zahtjeva.Apelantima je ponovo nalo eno da postupe prema ranijemrje{enju suda, {to su oni odbili zbog tro{kova koje bi u tompostupku imali. Osnovni sud je rje{enjem ponovo prekinuo

postupak i cio spis proslijedio ostavinskom odjeljenju radidopune rje{enja o naslje|ivanju iza umrle Ane Sekuli}.

9. Naredna ro~i{ta su odr`ana 6. decembra 2001. godine, 29. januara,19. marta,1. jula,19. jula, 2.augusta,11.septembra i 15.oktobra 2002. godine, kada je glavna rasprava i zaklju~ena.

10. Osnovni sud je Presudom broj P-105/00 od 15. oktobra 

2002. godine usvojio tu`beni zahtjev tu ilaca i utvrdio da tu iociimaju ja~e pravo na ½ dijelova parcele pobli`e opisane u izrecipresude, {to su apelanti du`ni priznati u roku od 15 dana od dana pravosna`nosti presude.

11. Okru`ni sud je Rje{enjem broj G`-168/03 od 13. maja 2005. godine uva`io albu apelanata, ukinuo Presudu Osnovnogsuda broj P-105/00 od 15. oktobra 2002. godine, zbog toga {to jenerazumljiva i nejasna, te je predmet vratio prvostepenom suduna ponovno su|enje.

12.U ponovnom postupku pred Osnovnim sudom je 29.juna 2006. godineodr`anopripremno ro~i{te na kojem je odre|eno da }e se dokaz uvi|ajem na licu mjesta odr`ati 26. septembra 2006.godineuzu~e{}evje{takageodetskestruke.Vje{takujenalo`enoda svoj nalaz i mi{ljenje sa skicom lica mjesta dostavi sudunajkasnije u roku od 15 dana. Pripremno ro~i{te je nastavljeno27. oktobra i 30. novembra 2006. godine.

13. Glavna rasprava na kojoj je proveden obiman dokaznipostupak provedena je 12. januara i 4. juna 2007. godine, kada jei zaklju~ena.

14. Presudom Osnovnog suda broj P-423/05 od 4. jula 2007.godine odbijen je tu`beni zahtjev tu`ilaca uz obrazlo`enje da svojim tu`benim zahtjevom nisu tra`ili priznanje posjeda ve}pravo vlasni{tva. Tu`ioci su blagovremeno izjavili `albu, a podostavljanju spisa na rje{avanje o `albi Okru`ni sud je dopisomcio spis vratio Osnovnom sudu radi ispravke u pogledu jasnogozna~avanja podnosilaca albe. Nakon otklonjenih nedostataka,cio spis je 6. marta 2008. godine dostavljen Okru`nom sudu na daljnji nadle`ni postupak.

15. Okru`ni sud je Presudom broj 011-0-G`-07-001734 od14. aprila 2008. godine uva`io `albu tu`ilaca i prvostepenupresudu preina~io tako {to je utvrdio da tu`ioci imaju ja~e pravona posjed nekretnina bli`e opisanih u izreci presude, {to suapelanti du`ni priznati i tu`iocima predati u posjed. Okru`ni sud

 je ocijenio da `alba osnovano ukazuje na pogre{nu primjenumaterijalnog prava, zbog ~ega je temeljem `albenih prigovora iovla{tenja iz odredbe ~lana 217. Zakona o parni~nom postupkuotvorena glavna rasprava pred drugostepenim sudom. Na navedenoj raspravi saslu{ane su parni~ne stranke i svjedoci kojesu predlo`ili tu`ioci, te su ponovo saslu{ani svjedoci koje supredlo`ili apelanti.Drugostepenisud je prihvatiou cijelosti nalazi mi{ljenje vje{taka geodetske struke, na koji parni~ne strankenisu imale primjedbi, a navedenim nalazom je izvr{ena identifikacijapredmetnih nekretnina. Iz svih provedenih dokaza,kako je dalje naveo Okru`ni sud, proizlazi da je dioba spornenekretnine (dijela {ume) izvr{ena 1956. godine izme|u prednika (oca) tu`ilaca i prednika (oca) apelanata, koji su odmah stupili ufakti~ki posjed podijeljenih nekretnina i te nekretnine su dr`ali uposjedu sve do 1987. godine kada je prednik apelanata zabraniopredniku tu`ilaca da koristi sporni dio {ume. Okolnosti koje seti~u fakti~kog posjeda na predmetnim nekretninama od izvr{enediobe utvr|ene su, kako je dalje navedeno, na osnovu iskaza ukupno sedam svjedoka. Diobom iz 1956. godine, kako jeocijenio Okru`ni sud, prednik tu`ilaca je postao vanknji`nivlasnik predmetnih nekretnina jer je imao valjan usmeni dogovor kao osnov stjecanja i predaju u posjed kao na~in stjecanja.Slijedom toga, kako je zaklju~io Okru`ni sud, tu`ioci imaju ja~epravo na posjed predmetnih nekretnina, te su im na osnovu togprava apelanti sporne nekretnine du`ni predati u posjed.

16. Rje{enjem Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 672od 15. septembra 2008. godine revizija apelanata je odba~ena jer vrijednost osporenog dijela pravosna ne presude Okru`nog suda ne prelazi iznos od 10.000,00 KM.

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 54/144

Broj 19 – Strana 54 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

17. Apelanti smatraju da su im presudom Okru`nog suda povrije|eni pravo na pravi~no su|enje i pravo na imovinu iz ~l.II/3. ta~ke e) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 6. stav 1.Evropskekonvencijezaza{tituljudskihpravaiosnovnihsloboda 

(u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Povredu prava na pravi~nosu|enje vide u ~injenici {to je drugostepeni sud u `albenompostupku otvorio glavnu raspravu, ponovo proveo dokaze i na osnovu tako provedenih dokaza utvrdio druga~ije ~injeni~nostanje, na koje oninemaju pravo `albe.Osim toga, u okviru ovogprava oni se `ale na su|enje van razumnog roka budu}i da jetu`ba podnesena 1987. godine a postupak je okon~an 2008.godine, tj.nakon 21 godinu. U okvirupravana imovinu, apelantise `ale na pogre{no utvr|ene ~injenice i pogre{nu primjenumaterijalnog prava, zbog ~ega su izgubili pravo na posjednekretnina.b) Odgovor na apelaciju

18. Okru`ni sud je u odgovoru istakao da su navodi apelacijeneosnovani jer je za rje{avanje o `albi iskori{teno ovla{tenje izodredbe ~lana 217. Zakona o parni~nom postupku, prema kojemdrugostepeni sud mo`e otvoriti glavnu raspravu i provestidokaze. Tako|er je navedeno da su neosnovani navodi apelacijekoji se ti~u pogre{no i nepotpuno utvr|enog ~injeni~nog stanja ipogre{ne primjene materijalnog prava na {tetu apelanata.V. Relevantni propisi

19.U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`beni list SFRJ"br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i35/91, te "Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 17/93, 14/94 i32/94) relevantne odredbe glase:

^lan 10.Sudje du`an nastojati provesti postupak bez odugovla~enja i

sa {to manje tro{kova i onemogu}iti svaku zloupotrebu pravakoja strankama pripadaju u postupku.

20. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnikRepublike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) relevantneodredbe glase:

^lan 10.Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~enja i sa {tomanje tro{kova i onemogu}iti svaku zloupotrebu prava kojastrankama pripadaju u postupku.

^lan 217. st. 1. i 2. Drugostepeni sud odlu~uje o `albi na sjednici vije}a ili na

osnovu odr`ane rasprave. Drugostepeni sud }e zakazati raspravu kada ocijeni da je

radi pravilnog utvr|ivanja ~injeni~nog stanja potrebno pred drugostepenim sudom utvrditi nove ~injenice ili izvesti novedokaze ili ponovo izvesti ve} izvedene dokaze, kao i kada ocijenida je zbog povrede odredaba parni~nog postupka u

  prvostepenom postupku potrebno odr`ati raspravu pred drugostepenim sudom.

21. U Zakonu o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima("Slu`beni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, te "Slu`beni glasnik

Republike Srpske" broj 38/03) relevantne odredbe glase:^lan 41. stav 1.  Lice koje je pribavilo individualno odre|enu stvar po

 pravnom osnovu i na zakonit na~in, a nije znalo niti je mogloznati da nije postalo vlasnik stvari (pretpostavljeni vlasnik), ima

 pravo da zahtijeva njen povra}aj i od savjesnog posjednika kod koga se ta stvar nalazi bez pravnog osnova ili po slabijem

 pravnom osnovu.VI. Dopustivost

22.U skladusa ~lanomVI/3.b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

23. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.24. U konkretnom slu~aju predmet osporavanja apelacijom

 je Presuda Okru`nog suda broj 011-0-G`-07-001734 od 14.aprila 2008. godine, protiv koje su apelanti, istovremeno sa podno{enjem apelacije, izjavili reviziju. Me|utim, revizija apelanata je Rje{enjem Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000672 od 15. septembra 2008. godine odba~ena, i takva odluka,donesena zbog neispunjenja formalnih zahtjeva pravnog lijeka (rok, pla}anje taksi, forma ili ispunjenje drugih zakonskihuvjeta), ne mo`e se smatrati kona~nom. Kori{tenje takvogpravnog lijeka ne prekida rok od 60 dana propisan ~lanom 16.stav 1. Pravila Ustavnog suda (vidi Ustavni sud, odluke br. AP

 283/03 od 14. oktobra 2004. godine i AP 106/04 od 18. januara 2005. godine). Zbog navedenih razloga, a imaju}i u vidu da odlukaoreviziji,kojasedopunomapelacijetako|erosporava,nepredstavlja meritornu odluku o "gra|anskim pravima iobavezama" apelanata (s obzirom na to da se Vrhovni sud

ograni~io samo na ispitivanje ~injenice da li je u konkretnomslu~aju ispunjen zakonski uvjet u odnosu na nov~anu visinuvrijednosti presude koja se osporava revizijom), Ustavni sud }ese ograni~iti na ispitivanje uvjeta dopustivosti u odnosu na presudu Okru`nog suda od 14. aprila 2008. godine.

25. Budu}i da je u konkretnom slu~aju kona~na odluka presuda Okru`nog suda, koju su apelanti primili 15. maja 2008.godine, a apelaciju su podnijeli 14. juna 2008. godine, dakle uroku od 60 dana, kako je propisano ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda, utvr|eno je da apelacija ispunjava i uvjete iz~lana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno( prima facie) neosnovana, niti postoji neki drugi formalni razlogzbog kojeg apelacija nije dopustiva.

26. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.

VII. Meritum27. Apelanti osporavaju presudu Okru`nog suda tvrde}i da 

su im tom presudom povrije|eni pravo na pravi~no su|enje ipravo na imovinu. Osim toga, apelanti isti~u nerazumnu du`inutrajanja postupka pred redovnim sudovima budu}i da jekonkretna pravna stvar rje{avana 21 godinu, zbog ~ega su impovrije|ena prava iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. stav 1. Evropske konvencije i ~lana II/3.k) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju.I. Pravo na pravi~no su|enje - razuman rok

28. ^lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

[...]

e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.29.^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnomdijelu

glasi:1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.[...]

a) Relevantni principi30.Ustavnisud,prijesvega,isti~edase,premakonzistentnoj

praksi Evropskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta,

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 55/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 55

vode}i ra~una o kriterijima uspostavljenim sudskom praksomEvropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{anjustrana u postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te ozna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEvropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99od 7. februara 2002. godine, Izvje{taj broj 2002-I, stav 38).

b) Period koji se uzima u obzir31. Ustavni sud zapa`a da je postupak povodom tu`beprednika tu`ilaca zapo~et 1987. godine. Me|utim, period koji,ratione temporis, ulazi u nadle`nost Ustavnog suda ne po~injetada ve} 14. decembra 1995. godine kao datum kada je UstavBosne i Hercegovine stupio na pravnu snagu. Me|utim, uocjenjivanju razumnosti du`ine postupka na koji se apelanti `ale,Ustavni sud }e uzeti u obzir stadij postupka dostignut do 14.decembra 1995. godine (loc. cit ., presuda Mikuli}, stav 37). Uvezi s navedenim, Ustavni sud }e razmotriti du`inu postupka ukonkretnom slu~aju od zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda pa do dono{enja odluke Okru`nog suda, dakle period od 12 godina.Postupak se na dan zasnivanja nadle nosti Ustavnog suda nalazio u fazi prekida.c) Analiza razumnosti trajanja postupka

32. U konkretnom slu~aju se radi o postupku radi utvr|enja   ja~eg prava na posjed nekretnina pobli`e ozna~enih u izrecipresude. S tim u vezi, Ustavni sud smatra da se ne radi o naro~itoslo`enim ~injeni~nim i pravnim pitanjima koja je sud trebaorazmotriti.

33. Ustavni sud je utvrdio da je Osnovni sud rje{enjem iz1993. godine postupak prekinuo zbog ratnog stanja i konstatiraoda }e se prekinuti postupak nastaviti na zahtjev jedne odparni~nihstranaka. Tu`ioci su po proteku vi{e od ~etirigodine odokon~anja ratnog stanja zatra`ili nastavak postupka, koji je na prijedlog apelanata ponovo prekinut. Nakon ispunjenja procesnih pretpostavki za nastavak postupka povodom tu`betu`ilaca, Osnovni sud je za manje od dvije godine odr`ao osamro~i{ta i po okon~anju dokaznog postupka i glavne raspravedonio presudu. Navedena presuda je ukinuta rje{enjemOkru`nog suda 2005. godine zbog toga {to je nejasna,nerazumljiva i neizvr{iva. U ponovnom postupku, Osnovni sud

 je,kakozapa`aUstavnisud,bioaktivanbudu}idajeuperioduod

dvije godine, na prijedloge parni~nih stranaka, proveden obimandokazni postupak i presuda donesena u julu 2007. godine.Okru`ni sud je u narednom periodu od osam mjeseci donioodluku o `albi i u tom postupku otvorio glavnu raspravu, proveove} provedene dokaze, te ocjenom tih dokaza utvrdio druga~ije~injeni~no stanje. Ustavni sud iz stanja dostavljenog spisazapa`a da su, nakon vra}anja na ponovni postupak, prvostepeni idrugostepeni postupak trajali relativno kratko.

34. S druge strane, Ustavni sud zapa`a da su apelanti imalimogu}nost zatra`iti nastavak postupka nakon prestanka ratnogstanja, odnosno od zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda 14.decembra 1995. godine. Me|utim, iz stanja spisa proizlazi da apelanti to nisu u~inili niti su pokazali bilo kakav interes za postupak koji su prihvatili od svog prednika. Nisu prihvatili niponudu tu`ilaca iz 2000. godine da spor rije{e mirnim putem,nakon ~ega su predlo`ili da se postupak ponovo prekine zbognepostojanja procesnih pretpostavki za nastavak, a nakon toga 

su, zbog tro{kova koje bi imali, odbili pokretanje postupka zbogkojeg su tra`ili prekid. Ustavni sud smatra da ovakvo pona{anjeapelanata, tako|er, predstavlja zna~ajandoprinosukupnoj du`initrajanja postupka i da je to period njihove potpune neaktivnosti inezainteresiranosti za stanje predmeta.

35.Ocjenjuju}i svenavedeno, kaoi kriterijekoji su navedeniu ovoj odluci, uklju~uju}i zaklju~ak o slo`enosti predmeta,njegov status na 14. decembar 1995. godine, du`inu ovogpostupka u trajanju od 12 godina u relevantnom periodu, kao ipona{anje apelanata i redovnih sudova, Ustavni sud smatra da suapelanti u prete`nom dijelu doprinijeli du`ini trajanja postupka iako odgovornost za ovako dugo trajanje postupka snose iredovni sudovi. Zbog toga, Ustavni sud smatra da ne postojikr{enje prava apelanata na "su|enje u razumnom roku" kao

 jednog od elemenata prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije.II. Ostali aspekti prava na pravi~no su|enje

36. Apelanti, tako|er, smatraju da im je Okru`ni suddonose}i osporenu presudu povrijedio pravo na pravi~nosu|enje

  jer je otvaranjem glavne rasprave pred tim sudom pogre{noutvrdio ~injenice a zatim i pogre{no primijenio materijalnopravo.

37. S tim u vezi, Ustavni sud podsje}a na to da, prema praksiEvropskog suda i Ustavnog suda, nije zadatak ovih sudova da preispituju zaklju~ke redovnih sudova u pogledu ~injeni~nogstanja i primjene materijalnog prava, osim u slu~ajevima ukojima su odluke ni`ih sudova povrijedile ustavna prava, ili suzanemarile ta prava,te akoje primjena zakonabila proizvoljna ilidiskriminacijska, ukoliko su povrije|ena procesna prava (pravona pravi~no su|enje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoranpravni lijek i dr.), ili ukoliko utvr|eno ~injeni~no stanje ukazujena povredu Ustava (vidi Evropski sud, Pronina protiv Rusije,odluka o dopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija broj65167/01; Ustavni sud, Odluka broj U 62/01 od 5. aprila 2002.godine, objavljena u "Slu`benom glasniku Bosnei Hercegovine"broj 24/02). Ustavni sud nije nadle`an supstituirati redovne

sudove u procjeni ~injenica i dokaza, ve} je, op}enito, zadatakredovnih sudovada ocijene ~injenicei dokazekoje su izveli(vidiEvropski sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). ZadatakUstavnog suda je da ispitada li je postupak u cjelini biopravi~an,odnosno da li je povrije|eno pravo na imovinu (vidi Ustavni sud,Odluka broj AP 20/05 od 18. maja 2005. godine).

38. U vezi sa ovim navodima apelanata, Ustavni sud smatra da je Okru`ni sud u obrazlo`enju osporene presude dao jasnerazloge odr`avanja rasprave i izvo|enja dokaza pred tim sudom,kao i jasne i precizne razloge u pogledu zaklju~ka da je zahtjevtu`ilaca osnovan kao i razloge zbog kojih je ocijenjeno da apelanti nisu dokazali da je njihovom predniku prema diobi iz1956. godine pripala cijela nekretnina koja je bila predmet postavljenog tu`benog zahtjeva. Ustavni sud smatra da se stavOkru`nog suda koji je zasnovan na Zakonu o osnovnimsvojinsko-pravnim odnosima, a koji se zasniva na relevantnim

propisimaopravnomosnovustjecanjaina~inustjecanjaposjeda,ne mo`e smatrati proizvoljnim budu}i da je citiranim zakonompropisano da kvalificirani posjednik stvari, ukoliko je njegovizgubljeni posjed bio zakonit, istinit i savjestan, ima pravozahtijevati povrat stvari u slu~aju da ima valjan pravni osnovstjecanja i da je na~in stjecanja zakonit. Okru`ni sud je ukonkretnom slu~aju nakon provedenog dokaznog postupka,ocjene dokaza pojedina~no, u vezi sa drugim dokazima kao injihovoj ukupnosti, utvrdio da je dioba koja je izvr{ena izme|uprednika tu`ilaca i prednika apelanata valjan osnov stjecanja a fakti~ko kori{tenje kao na~in stjecanja proizvelo je situacijuprema kojoj tu`ioci imaju ja~e pravo na spornim nekretninama od prava apelanata. Predmetne nekretnine se u zemlji{nimknjigama vode, kako je jasno obrazlo`io Okru`ni sud, kaosuvlasni{tvo parni~nih stranaka i tre}ih lica, a sporazum o diobikoji su zaklju~ili prednici parni~nih stranaka (tu`ilaca iapelanata) ti~e se samo fakti~kog posjeda u odnosu na njih kaopravne sljednike, a ne na eventualna druga prava tre}ih lica koja su upisana u zemlji{nim knjigama a u diobi nisu u~estvovala.

39. Imaju}i u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatra da nijedo{lo do povrede u vezi sa ostalim aspektima prava na pravi~nosu|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6.stav 1. Evropske konvencije.Ostali navodi

40. S obzirom na zaklju~ak Ustavnog suda u vezi sa ~lanomII/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanom 6. stav 1. Evropskekonvencije, te ~injenicu da se navodi o kr{enju prava na imovinuzasnivaju na identi~nim navodima koji se odnose na pravo na pravi~no su|enje, Ustavni sud smatra da nije potrebno posebnorazmatrati navode apelanata u odnosu na ~lan II/3.k) Ustava 

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 56/144

Broj 19 – Strana 56 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Bosne i Hercegovine i ~lan 1. Protokola broj 1 uz Evropskukonvenciju.

VIII. Zaklju~ak41. Ustavni sud zaklju~uje da ne postoji povreda prava na 

pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lana II/3.e) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 6. stav 1.

Evropske konvencije kada je postupak povodom tu`be tu`ilaca radi utvr|enja ja~eg prava na posjed trajao u relevantnomperiodu 12 godina, tekada sutakvoj du inipostupka u prete`nomdijelu doprinijeli apelanti.

42.Ustavnisudsmatradanemapovredeniuodnosunaostaleaspekte prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) UstavaBosneiHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije kada seapelanti pozivaju na pogre{no i nepotpuno utvr|eno ~injeni~nostanje i pogre{nu primjenu materijalnog prava, a Okru`ni sud jedetaljno i jasno obrazlo`io svoj zaklju~ak u pogledu osnovanostitu`benog zahtjeva tu`ilaca, a Ustavni sud nije na{ao ni{ta {to biukazivalo na to da su relevantni zakonski propisi primijenjeniproizvoljno i na {tetu apelanata.

43. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

44. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke

Ustavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudaca, upredmetu brojAP1806/08, rje{avaju}i apelacijuVlade Sekuli}ai Milinka Sekuli}a, na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 59. stavak 2. alineja 2, ~lanka 61. st. 1. i 3.Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica 

Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 10. studenoga 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Odbija se kao neutemeljena apelacija  Vlade Sekuli}a iMilinka Sekuli}a podnesena protiv Presude Okru`nog suda uBanjoj Luci broj 011-0-G`-07-001734 od 14. travnja 2008.godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJE

I. Uvod1. Vlado Sekuli} i Milinko Sekuli} (u daljnjem tekstu:

apelanti) iz Kozarske Dubice, koje zastupa Savan Zec, odvjetnikiz Kozarske Dubice, podnijeli su 14. lipnja 2008. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) protivPresudeOkru`nog suda u BanjojLuci(u daljnjem tekstu: Okru`ni sud) broj 011-0-G`-07-001734 od14. travnja 2008. godine. Apelanti su 10. listopada 2008. godinedopunili apelacijupobijaju}i Rje{enje Vrhovnog suda RepublikeSrpske (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) broj 118-0-Rev-08-000672 od 15. rujna 2008. godine, koje je doneseno nakonpodno{enja apelacije.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od

Okru`nog suda i Ljubomira i Slobodanke Sekuli} (u daljnjemtekstu: tu`itelji), sudionika u postupku, zatra`eno je 25. lipnja 2008. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Okru`ni sud je dostavio odgovor na apelaciju 11. srpnja 

2008. godine. Tu`itelji nisu dostavili odgovor na apelaciju. OdOsnovnog suda u Prijedoru zatra`en je na uvid cio spis brojP-423/05, koji je Ustavnom sudu dostavljen 15. rujna 2010.godine.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovor na apelaciju dostavljen je apelantima 30. rujna 2010.godine.III. ^injeni~no stanje

5. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Prednik tu`itelja Mirko Sekuli} je 7. kolovoza 1987.godine tada{njem Osnovnom sudu u Bosanskoj Dubici podniotu`bu protiv prednika apelanata Slavka Sekuli}a radi priznanja prava vlasni{tva. Rje{enjemiz 1989.godine postupak je prekinut zbog smrti Mirka Sekuli}a a rje{enjem iz 1991. godine prekinut 

 jezbogsmrtiprednikaapelanataSlavkaSekuli}a.Postupakje,na 

prijedlog tu`itelja, nastavljen u kolovozu 1991. godine.7. Rje{enjem Osnovnog suda broj P-182/91 od 5. travnja 

1993. godine postupak je uslijed ratne situacije prekinut iodre|eno je da }e se nastaviti po prestanku okolnosti zbog kojih

 je prekinut, na zahtjev jedne od parni~nih stranaka. Tu`iteljima iapelantima je navedeno rje{enje dostavljeno istog mjeseca.

8. Tu`itelji su podneskom od 17. travnja 2000. godinezatra`ili da se prekinuti postupak nastavi. Na glavnoj raspravi,koja je odr`ana 22. lipnja 2000. godine, tu`itelji su apelantima ponudili dogovor u pogledu predmeta spora, koji su apelantiodbili. Punomo}nik apelanata je podneskom od 31. srpnja 2000.godine zatra`io odgodu ro~i{ta zakazanog za 1. kolovoz istegodine istakav{i da nisu ispunjene procesne pretpostavke za postupanje u konkretnoj pravnoj stvari jer iza prednika apelanata zvani~nim rje{enjem nije utvr|eno tko su njegovi zakonskinasljednici. Na ro~i{tu od 19. rujna 2000. godine je konstatiranoda su otklonjene procesne pretpostavke za daljnje postupanje,nakon~egasuapelantiistaklidajenekretninakojajeobuhva}ena tu`benim zahtjevom u katastru upisana na ime Ane Sekuli} ~ijinasljednici nisu obuhva}eni tu`bom. Postupak je ponovnoprekinut i apelantima nalo`eno da u roku od 30 dana pokrenuostavinski postupak iza umrle Ane Sekuli}. Na ro~i{tu od 10.travnja 2001. godine Osnovni sud je konstatirao da je provedenostavinski postupak iza umrle Ane Sekuli}, ali da tim rje{enjemnisu obuhva}ene nekretnine koje su predmet tu`benog zahtjeva.Apelantima je ponovno nalo`eno da postupe prema ranijemrje{enju suda, {to su oni odbili zbog tro{kova koje bi u tompostupku imali. Osnovni sud je rje{enjem ponovno prekinuopostupak i cio spis proslijedio ostavinskom odjeljenju radidopune rje{enja o naslje|ivanju iza umrle Ane Sekuli}.

9. Naredna ro~i{ta su odr`ana 6. prosinca 2001. godine, 29.sije~nja, 19. o`ujka, 1. srpnja, 19. srpnja, 2. kolovoza, 11. rujna i15.listopada2002.godine,kadajeglavnaraspravaizaklju~ena.

10. Osnovni sud je Presudom broj P-105/00 od 15. listopada 2002. godine usvojio tu`beni zahtjev tu`itelja i utvrdio da tu iteljiimaju ja~e pravo na ½ dijelova parcele pobli e opisane uizrecipresude,{to su apelanti du`ni priznati u roku od 15 dana oddana pravomo}nosti presude.

11. Okru`ni sud je Rje{enjem broj G`-168/03 od 13. svibnja 2005. godine uva`io albu apelanata, ukinuo Presudu Osnovnogsuda broj P-105/00 od 15. listopada 2002. godine, zbog toga {to

 je nerazumljiva i nejasna, te je predmet vratio prvostupanjskomsudu na ponovno su|enje.

12. U ponovnom postupku pred Osnovnim sudom je 29.lipnja 2006. godine odr`ano pripremno ro~i{te na kojem jeodre|enoda}esedokazuvi|ajemnalicumjestaodr`ati26.rujna 

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 57/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 57

2006. godine uz u~e{}e vje{taka geodetske struke. Vje{taku jenalo`eno da svoj nalaz i mi{ljenje sa skicom lica mjesta dostavisudu najkasnije u roku od 15 dana. Pripremno ro~i{te jenastavljeno 27. listopada i 30. studenoga 2006. godine.

13. Glavna rasprava na kojoj je proveden obiman dokaznipostupak provedena je 12. sije~nja i 4. lipnja 2007. godine, kada 

 je i zaklju~ena.14. Presudom Osnovnog suda broj P-423/05 od 4. srpnja 2007. godine odbijen je tu`beni zahtjev tu`itelja uz obrazlo`enjeda svojim tu`benim zahtjevom nisu tra`ili priznanje posjeda ve}pravo vlasni{tva. Tu`itelji su pravodobno izjavili `albu, a podostavljanju spisa na rje{avanje o `albi Okru`ni sud je dopisomcio spis vratio Osnovnom sudu radi ispravke u pogledu jasnogozna~avanja podnositelja albe. Nakon otklonjenih nedostataka,cio spis je 6. o`ujka 2008. godine dostavljen Okru`nom sudu na daljnji nadle`ni postupak.

15. Okru`ni sud je Presudom broj 011-0-G`-07-001734 od14. travnja 2008. godine uva`io `albu tu`itelja i prvostupanjskupresudu preina~io tako {toje utvrdio da tu iteljiimaju ja~e pravona posjed nekretnina bli`e opisanih u izreci presude, {to suapelanti du`ni priznati i tu`iteljima predati u posjed. Okru ni sud

 je ocijenio da `alba utemeljeno ukazuje na pogre{nu primjenumaterijalnog prava, zbog ~ega je temeljem `albenih prigovora iovla{tenja iz odredbe ~lanka 217. Zakona o parni~nom postupkuotvorena glavna rasprava pred drugostupanjskim sudom. Na navedenoj raspravi saslu{ane su parni~ne stranke i svjedoci kojesu predlo`ili tu`itelji, te su ponovno saslu{ani svjedoci koje supredlo`ili apelanti. Drugostupanjski sud je prihvatio u cijelostinalaz i mi{ljenje vje{taka geodetske struke, na koji parni~nestranke nisu imale primjedbi, a navedenim nalazom je izvr{ena identifikacijapredmetnih nekretnina. Iz svih provedenih dokaza,kako je dalje naveo Okru`ni sud, proizlazi da je dioba spornenekretnine (dijela {ume) izvr{ena 1956. godine izme|u prednika (oca) tu`itelja i prednika (oca) apelanata, koji su odmah stupili ufakti~ki posjed podijeljenih nekretnina i te nekretnine su dr`ali uposjedu sve do 1987. godine kada je prednik apelanata zabraniopredniku tu`itelja da koristi sporni dio {ume. Okolnosti koje seti~u fakti~kog posjeda na predmetnim nekretninama od izvr{enediobe utvr|ene su, kako je dalje navedeno, na temelju iskaza ukupno sedam svjedoka. Diobom iz 1956. godine, kako jeocijenio Okru`ni sud, prednik tu`itelja je postao izvanknji`nivlasnik predmetnihnekretnina jer je imao valjan usmeni dogovor kao osnovu stjecanja i predaju u posjed kao na~in stjecanja.Slijedom toga, kako je zaklju~ioOkru`nisud, tu iteljiimajuja~epravo na posjed predmetnih nekretnina, te su im na temelju togprava apelanti sporne nekretnine du`ni predati u posjed.

16. Rje{enjem Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 672od 15. rujna 2008. godine revizija apelanata je odba~ena jer vrijednost pobijanog dijela pravomo}ne presude Okru`nog suda ne prelazi iznos od 10.000,00 KM.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije17. Apelanti smatraju da su im presudom Okru`nog suda 

povrije|eni pravo na pravi~no su|enje i pravo na imovinu iz ~l.

II/3. to~ke (e) i (k) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanka 6. stavak1. Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnihsloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) i ~lanka 1.Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Povredu prava na pravi~no su|enje vide u ~injenici {to je drugostupanjski sud u`albenom postupku otvorio glavnu raspravu, ponovno proveodokaze i na temelju tako provedenih dokaza utvrdio druga~ije~injeni~no stanje, na koje oni nemaju pravo `albe. Osim toga, uokviru ovog prava oni se `ale na su|enje izvan razumnog roka budu}i da je tu`ba podnesena 1987. godine a postupak jeokon~an 2008. godine, tj. nakon 21 godinu. U okviru prava na imovinu, apelanti se `ale na pogre{no utvr|ene ~injenice ipogre{nu primjenu materijalnog prava, zbog ~ega su izgubilipravo na posjed nekretnina.

b) Odgovor na apelaciju18. Okru`ni sud je u odgovoru istakao da su navodi apelacije

neutemeljeni jer je za rje{avanje o albi iskori{teno ovla{tenje izodredbe ~lanka 217. Zakona o parni~nom postupku, prema kojem drugostupanjski sud mo`e otvoriti glavnu raspravu iprovesti dokaze. Tako|er je navedeno da su neutemeljeni navodi

apelacije koji se ti~u pogre{no i nepotpuno utvr|enog~injeni~nog stanja i pogre{ne primjene materijalnog prava na {tetu apelanata.V. Relevantni propisi

19.U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`beni list SFRJ"br. 4/77, 36/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90 i35/91, te "Slu`beni glasnik Republike Srpske" br. 17/93, 14/94 i32/94) relevantne odredbe glase:

^lan 10.Sudje du`an nastojati provesti postupak bezodugovla~enjai

sa {to manje tro{kova i onemogu}iti svaku zloupotrebu pravakoja strankama pripadaju u postupku.

20. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`beni glasnikRepublike Srpske" br. 58/03, 85/03, 74/05 i 63/07) relevantneodredbe glase:

^lan 10.

Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~enja i sa {tomanje tro{kova i onemogu}iti svaku zloupotrebu prava kojastrankama pripadaju u postupku.

^lan 217. st. 1. i 2. Drugostepeni sud odlu~uje o `albi na sjednici vije}a ili na

osnovu odr`ane rasprave. Drugostepeni sud }e zakazati raspravu kada ocijeni da je

radi pravilnog utvr|ivanja ~injeni~nog stanja potrebno pred drugostepenim sudom utvrditi nove ~injenice ili izvesti novedokaze ili ponovo izvesti ve} izvedene dokaze, kao i kada ocijenida je zbog povrede odredaba parni~nog postupka u

  prvostepenom postupku potrebno odr`ati raspravu pred drugostepenim sudom.

21. U Zakonu o osnovnim svojinsko-pravnim odnosima("Slu`beni list SFRJ" br. 6/80 i 36/90, te "Slu`beni glasnikRepublike Srpske" broj 38/03) relevantne odredbe glase:

^lan 41. stav 1.  Lice koje je pribavilo individualno odre|enu stvar po pravnom osnovu i na zakonit na~in, a nije znalo niti je mogloznati da nije postalo vlasnik stvari (pretpostavljeni vlasnik), ima

 pravo da zahtijeva njen povra}aj i od savjesnog posjednika kod koga se ta stvar nalazi bez pravnog osnova ili po slabijem

 pravnom osnovu.VI. Dopustivost

22. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

23. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako se

podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je koristio.

24. U konkretnom slu~aju predmet pobijanja apelacijom jePresuda Okru`nog suda broj 011-0-G`-07-001734 od 14. travnja 2008. godine, protiv koje su apelanti, istodobno sa podno{enjemapelacije, izjavili reviziju. Me|utim, revizija apelanata jeRje{enjem Vrhovnog suda broj 118-0-Rev-08-000 672 od 15.rujna 2008. godine odba~ena, i takva odluka, donesena zbogneispunjenja formalnih zahtjeva pravnog lijeka (rok, pla}anjetaksi, forma ili ispunjenje drugih zakonskih uvjeta), ne mo`e sesmatrati kona~nom. Kori{tenje takvog pravnog lijeka ne prekida rok od 60 dana propisan ~lankom 16. stavak 1. Pravila Ustavnogsuda (vidi Ustavni sud, odluke br. AP 283/03 od 14. listopada 

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 58/144

Broj 19 – Strana 58 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

2004. godine i AP 106/04 od 18. sije~nja 2005. godine). Zbognavedenih razloga, a imaju}i u vidu da odluka o reviziji, koja sedopunom apelacije tako|er pobija, ne predstavlja meritornuodluku o "gra|anskim pravima i obavezama" apelanata (sobzirom na to da se Vrhovni sud ograni~io samo na ispitivanje~injenice je li u konkretnom slu~aju ispunjen zakonski uvjet uodnosu na nov~anu visinu vrijednosti presude koja se pobija revizijom), Ustavni sud }e se ograni~iti na ispitivanje uvjeta dopustivosti u odnosu na presudu Okru`nog suda od 14. travnja 2008. godine.

25. Budu}i da je u konkretnom slu~aju kona~na odluka presuda Okru`nog suda, koju su apelanti primili 15. svibnja 2008. godine, a apelaciju su podnijeli 14. lipnja 2008. godine,dakle u roku od 60 dana, kako je propisano~lankom 16.stavak 1.Pravila Ustavnog suda, utvr|eno je da apelacija ispunjava iuvjete iz ~lanka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda jer nije o~ito(  prima facie) neutemeljena, niti postoji neki drugi formalnirazlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.

26. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.VII. Meritum

27. Apelanti pobijaju presudu Okru`nog suda tvrde}i da suim tom presudom povrije|eni pravo na pravi~no su|enje i pravona imovinu.Osim toga, apelantiisti~u nerazumnudu`inu trajanja postupka pred redovnim sudovima budu}i da je konkretna pravna stvar rje{avana 21 godinu, zbog ~ega su im povrije|ena prava iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije i ~lanka II/3.(k) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europskukonvenciju.I. Pravo na pravi~no su|enje - razuman rok

28. ^lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine urelevantnom dijelu glasi:

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:

[...]e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i kaznenim

stvarima i druga prava u vezi sa kaznenim postupkom.29. ^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnomdijelu glasi:

1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza iliutemeljenosti bilo kakve kaznene optu`be protiv njega, svatkoima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnomroku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenimsudom. [...]

a) Relevantna na~ela30. Ustavni sud,prije svega, isti~e da se, prema konzistentnoj

praksi Europskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta,vode}i ra~una o kriterijima uspostavljenim sudskom praksomEuropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{anjustrana u postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te ozna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEuropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99od 7. velja~e 2002. godine, Izvje{}e broj 2002-I, stavak 38).b) Razdoblje koje se uzima u obzir

31. Ustavni sud zapa`a da je postupak povodom tu`beprednika tu`itelja zapo~et 1987. godine. Me|utim, razdobljekoje, ratione temporis, ulazi u nadle`nost Ustavnog suda nepo~inje tada ve} 14. prosinca 1995. godine kao datum kada jeUstav Bosne i Hercegovine stupio na pravnu snagu. Me|utim, uocjenjivanju razumnosti du`ine postupka na koji se apelanti `ale,Ustavni sud }e uzeti u obzir stadij postupka dostignut do 14.prosinca 1995. godine (loc. cit ., presuda Mikuli}, stavak 37). Uvezi s navedenim, Ustavni sud }e razmotriti du`inu postupka ukonkretnom slu~aju od zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda pa do dono{enja odluke Okru`nog suda, dakle razdoblje od 12

godina. Postupak se na dan zasnivanja nadle`nosti Ustavnogsuda nalazio u fazi prekida.c) Analiza razumnosti trajanja postupka

32. U konkretnom slu~aju se radi o postupku radi utvr|enja   ja~eg prava na posjed nekretnina pobli`e ozna~enih u izrecipresude. S tim u vezi, Ustavni sud smatra da se ne radi o naro~ito

slo`enim ~injeni~nim i pravnim pitanjima koja je sud trebaorazmotriti.33. Ustavni sud je utvrdio da je Osnovni sud rje{enjem iz

1993. godine postupak prekinuo zbog ratnog stanja i konstatiraoda }e se prekinuti postupak nastaviti na zahtjev jedne odparni~nih stranaka. Tu`itelji su po proteku vi{e od ~etiri godineod okon~anjaratnog stanjazatra ili nastavak postupka,koji je na prijedlog apelanata ponovno prekinut. Nakon ispunjenja procesnih pretpostavki za nastavak postupka povodom tu`betu`itelja, Osnovni sud je za manje od dvije godine odr`ao osamro~i{ta i po okon~anju dokaznog postupka i glavne raspravedonio presudu. Navedena presuda je ukinuta rje{enjemOkru`nog suda 2005. godine zbog toga {to je nejasna,nerazumljiva i neizvr{iva. U ponovnom postupku, Osnovni sud

 je, kako zapa`a Ustavni sud, bio aktivan budu}i da je u razdobljuod dvije godine, na prijedloge parni~nih stranaka, provedenobiman dokazni postupak i presuda donesena u srpnju 2007.

godine. Okru`ni sud je u narednom razdoblju od osam mjesecidonio odluku o `albi i u tom postupku otvorio glavnu raspravu,proveo ve} provedene dokaze, te ocjenom tih dokaza utvrdiodruga~ije ~injeni~no stanje. Ustavni sud iz stanja dostavljenogspisa zapa`a da su, nakon vra}anja na ponovni postupak,prvostupanjski i drugostupanjski postupak trajali relativnokratko.

34. S druge strane, Ustavni sud zapa`a da su apelanti imalimogu}nost zatra`iti nastavak postupka nakon prestanka ratnogstanja, odnosno od zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda 14.prosinca 1995. godine. Me|utim, iz stanja spisa proizlazi da apelanti to nisu u~inili niti su pokazali bilo kakav interes za postupak koji su prihvatili od svog prednika. Nisu prihvatili niponudu tu`itelja iz 2000. godine da spor rije{e mirnim putem,nakon ~ega su predlo`ili da se postupak ponovno prekine zbognepostojanja procesnih pretpostavki za nastavak, a nakon toga su, zbog tro{kova koje bi imali, odbili pokretanje postupka zbog

kojeg su tra`ili prekid. Ustavni sud smatra da ovakvo pona{anjeapelanata, tako|er, predstavlja zna~ajandoprinosukupnoj du`initrajanja postupka i da je to razdoblje njihove potpuneneaktivnosti i nezainteresiranosti za stanje predmeta.

35.Ocjenjuju}i svenavedeno, kaoi kriterijekoji su navedeniu ovoj odluci, uklju~uju}i zaklju~ak o slo`enosti predmeta,njegov status na 14. prosinac 1995. godine, du inu ovogpostupka u trajanju od 12 godina u relevantnom razdoblju, kao ipona{anje apelanata i redovnih sudova, Ustavni sud smatra da suapelanti u prete`nom dijelu doprinijeli du`ini trajanja postupka iako odgovornost za ovako dugo trajanje postupka snose iredovni sudovi. Zbog toga, Ustavni sud smatra da ne postojikr{enje prava apelanata na "su|enje u razumnom roku" kao

 jednog od elemenata prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije.

II. Ostali aspekti prava na pravi~no su|enje36. Apelanti, tako|er, smatraju da im je Okru`ni suddonose}i pobijanu presudu povrijedio pravona pravi~no su|enje

  jer je otvaranjem glavne rasprave pred tim sudom pogre{noutvrdio ~injenice a zatim i pogre{no primijenio materijalnopravo.

37. S tim u vezi, Ustavni sud podsje}a na to da, prema praksiEuropskog suda i Ustavnog suda, nije zadatak ovih sudova da preispituju zaklju~ke redovnih sudova u pogledu ~injeni~nogstanja i primjene materijalnog prava, osim u slu~ajevima ukojima su odluke ni`ih sudova povrijedile ustavna prava, ili suzanemarile ta prava,te akoje primjena zakonabila proizvoljna ilidiskriminacijska, ukoliko su povrije|ena procesna prava (pravona pravi~no su|enje, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 59/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 59

pravni lijek i dr.), ili ukoliko utvr|eno ~injeni~no stanje ukazujena povredu Ustava (vidi Europski sud, Pronina protiv Rusije,odluka o dopustivosti od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj65167/01; Ustavni sud, Odluka broj U 62/01 od 5. travnja 2002.godine, objavljena u "Slu`benom glasniku Bosnei Hercegovine"broj 24/02). Ustavni sud nije nadle`an supstituirati redovnesudove u procjeni ~injenica i dokaza, ve} je, op}enito, zadatakredovnihsudovadaocijene~injeniceidokazekojesuizveli(vidiEuropski sud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10. svibnja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). ZadatakUstavnog suda je da ispita je li postupak u cjelini bio pravi~an,odnosno je li povrije|eno pravo na imovinu (vidi Ustavni sud,Odluka broj AP 20/05 od 18. svibnja 2005. godine).

38. U vezi sa ovim navodima apelanata, Ustavni sud smatra da je Okru`ni sud u obrazlo`enju pobijane presude dao jasnerazloge odr`avanja rasprave i izvo|enja dokaza pred tim sudom,kao i jasne i precizne razloge u pogledu zaklju~ka da je zahtjevtu`itelja utemeljen kao i razloge zbog kojih je ocijenjeno da apelanti nisu dokazali da je njihovom predniku prema diobi iz1956. godine pripala cijela nekretnina koja je bila predmet postavljenog tu`benog zahtjeva. Ustavni sud smatra da se stavOkru`nog suda koji je utemeljen na Zakonu o osnovnimsvojinsko-pravnim odnosima, a koji se temelji na relevantnim

propisima o pravnoj osnovi stjecanja i na~inu stjecanja posjeda,ne mo`e smatrati proizvoljnim budu}i da je citiranim zakonompropisano da kvalificirani posjednik stvari, ukoliko je njegovizgubljeni posjed bio zakonit, istinit i savjestan, ima pravozahtijevati povrat stvari u slu~aju da ima valjanu pravnu osnovustjecanja i da je na~in stjecanja zakonit. Okru`ni sud je ukonkretnom slu~aju nakon provedenog dokaznog postupka,ocjene dokaza pojedina~no, u vezi sa drugim dokazima kao injihovoj ukupnosti, utvrdio da je dioba koja je izvr{ena izme|uprednika tu`itelja i prednika apelanata valjana osnova stjecanja a fakti~ko kori{tenje kao na~in stjecanja proizvelo je situacijuprema kojoj tu`itelji imaju ja~e pravo na spornim nekretninama od prava apelanata. Predmetne nekretnine se u zemlji{nimknjigama vode, kako je jasno obrazlo`io Okru`ni sud, kaosuvlasni{tvo parni~nih stranaka i tre}ih osoba, a sporazum odiobi koji su zaklju~ili prednici parni~nih stranaka (tu`itelja iapelanata) ti~e se samo fakti~kog posjeda u odnosu na njih kao

pravne sljednike, a ne na eventualna druga prava tre}ih osoba koje suupisane u zemlji{nim knjigama a u diobinisu sudjelovale.39. Imaju}i u vidu sve navedeno, Ustavni sud smatra da nije

do{lo do povrede u vezi sa ostalim aspektima prava na pravi~nosu|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije.Ostali navodi

40.S obzirom na zaklju~akUstavnogsuda u vezi sa ~lankomII/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lankom 6. stavak 1.Europske konvencije, te ~injenicu da se navodi o kr{enju prava na imovinu temelje na identi~nim navodima koji se odnose na pravo na pravi~no su|enje, Ustavni sud smatra da nije potrebnoposebno razmatrati navode apelanata u odnosu na ~lanak II/3.(k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanak 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju.VIII. Zaklju~ak

41. Ustavni sud zaklju~uje da ne postoji povreda prava na pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije kada je postupak povodom tu`betu`itelja radi utvr|enja ja~eg prava na posjed trajao urelevantnom razdoblju 12 godina, te kada su takvoj du`inipostupka u prete`nom dijelu doprinijeli apelanti.

42.Ustavnisudsmatradanemapovredeniuodnosunaostaleaspekte prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencijekada se apelanti pozivaju na pogre{no i nepotpuno utvr|eno~injeni~no stanje i pogre{nu primjenu materijalnog prava, a Okru`ni sud je detaljno i jasno obrazlo`io svoj zaklju~ak u

pogledu utemeljenosti tu`benog zahtjeva tu`itelja, a Ustavni sudnije na{ao ni{ta {to bi ukazivalo na to da su relevantni zakonskipropisi primijenjeni proizvoljno i na {tetu apelanata.

43. Na temelju ~lanka 61. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

44. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke

Ustavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija upredmetu broj AP 1880/08, rje{avaju}i apelaciju GordaneBrkqa~ i MarkaBrkqa~a, na osnovu ~lanaVI/3b)UstavaBosnei Hercegovine, ~lana 59 stav 2 alineja 2, ~lana 61 st. 1, 2 i 3 i~lana 76 stav 2 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednik

Valerija Gali}, potpredsjednica

Seada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudija

na sjednici odr`anoj 10. novembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelimi~no se usvaja apelacija Gordane Brkqa~ i MarkaBrkqa~a.

Utvr|uje se kr{ewe ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije za za{tituqudskihpravaiosnovnihslobodauodnosunadono{eweodlukeu razumnomroku u postupku koji je okon~an PresudomVrhovnogsuda Federacije Bosne i Hercegovine broj U`-6/04 od 13.februara 2008. godine.

U skladu s ~lanom 76 stav 2 Pravila Ustavnog sudaBosne iHercegovine nala e se Vladi Kantona Sarajevo da GordaniBrkqa~ i Marku Brkqa~u, u roku od tri mjeseca od danadostavqawaoveodluke,isplatiiznoseodpo 1.200,00 KMnaimenematerijalne {tete zbog nedono{ewa odluke u razumnomroku.

Nala`ese VladiKantona Sarajevoda u roku odtri mjesecaod dana dostavqawa ove odluke obavijesti Ustavni sud omjerama koje su preduzete s ciqem da se izvr{i ova odluka uskladu s ~lanom 74 stav 5 Pravila Ustavnog suda.

Odbija se kao neosnovana apelacija Gordane Brkqa~ iMarka Brkqa~a podnesena protiv Presude Vrhovnog sudaFederacije Bosne i Hercegovine broj U`-6/04 od 13. februara2008. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu brojU-243/03 od 2. oktobra 2003. godine, Rje{ewa Ministarstvastambenihposlova Kantona Sarajevo broj 27/02-23-5069/02 od 7.aprila 2003. godine i Rje{ewa Uprave za stambena pitawaKantona Sarajevo broj 23/1-372-1198/99od 29. jula 2002. godineu

odnosu na ostale aspekte ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije za za{tituqudskihpravaiosnovnihsloboda,uodnosuna~lan II/f)UstavaBosne i Hercegovine i ~lan 8 Evropske konvencije za za{tituqudskih prava i osnovnih sloboda, kaoi u odnosuna ~lan II/3k)Ustava Bosne i Hercegovina i ~lan 1 Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju za za{titu qudskih prava i osnovnihsloboda.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 60/144

Broj 19 – Strana 60 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

OBRAZLO@EWE

I. Uvod

1. Gordana Brkqa~ i Marko Brkqa~ (u daqwem tekstu:apelanti) iz Novog Beograda, koje zastupa Senija Poropat,advokatizVogo{}e,podnijelisu23.juna2008.godineapelacijuUstavnom suduBosne i Hercegovine(u daqwem tekstu: Ustavni

sud) protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne iHercegovine (u daqwem tekstu: Vrhovni sud) broj U`-6/04 od13. februara 2008. godine, Presude Kantonalnog suda uSarajevu (u daqwemtekstu: Kantonalni sud) broj U-243/03 od 2.oktobra 2003. godine, Rje{ewa Ministarstva stambenihposlova Kantona Sarajevo (u daqwem tekstu: drugostepeni or-gan uprave) broj 27/02-23-5069/02 od 7. aprila 2003. godine iRje{ewa Uprave za stambena pitawa Kantona Sarajevo (udaqwem tekstu: prvostepeni organ uprave) broj23/1-372-1198/99 od 29. jula 2002. godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, odVrhovnog suda,Kantonalnog suda,drugostepenog organaupravei prvostepenogorgana upravezatra eno je 27.juna 2008. godineda dostave odgovore na apelaciju. Od prvostepenog organauprave zatra eno je 7. oktobra 2010. godine da dostavi

predmetni spis na uvid.3. Vrhovni sudje dostavio odgovor na apelaciju 4. jula 2008.

godine, Kantonalni sud 30. jula 2008. godine, drugostepeni or-gan uprave7. jula 2008. godine, a prvostepeni organ upravenijedostavio odgovor na apelaciju.Prvostepeni organuprave je 15.novembra 2010. godine dostavio spis na uvid.

4. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori su dostavqeni opunomo}eniku apelanata 2. decembra2008. godine.

III. ^iweni~no stawe

5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz navoda apelanatai dokumenata koji su predo~eni Ustavnom sudu mogu da sesumiraju na sqede}i na~in.

6. Prvostepeni organ uprave je, rje{avaju}i apelantkiwinzahtjev od 3. juna1999. godineu predmetu vra}awa stana u posjed

u ulici Dalmatinska broj 11 u Sarajevu (u daqwem tekstu:predmetnistan), donioRje{ewebroj 23/1-372-1198/99od 29.jula2002. godine kojim je zahtjev za vra}awe stana u posjed odbijenkao neosnovan. Prvostepeni organ uprave je u obrazlo`ewurje{ewa naveo da je uvidom u dokumentaciju utvrdio da jenosilac stanarskog prava na predmetnom stanu bio Milo{KecmanpremaUgovoruokori{}ewustanabroj05-VZ-1-3342/81od 28. septembra 1981. godine (u daqwem tekstu: NSP), koji jeumro 3. oktobra 1986. godine {to je evidentno iz Mati~nekwige umrlih broj 4673/86 od 11. oktobra 1986. godine. Daqe,prvostepeni organ je naveo da je uvidom u Potvrdu JSP"Sarajevostan" broj 03/1-2-1771-3/02 od 2. aprila 2002. godineutvrdio da je od 4. oktobra 1987. godine Miqa Kecmanevidentirana kao korisnik predmetnog stana bez rje{ewa ododjeli stana i bez zakqu~enog ugovora o kori{}ewu stana.Tako|e, uvidom u Ugovor o kori{}ewu stana brojMB-05-5-1004/90 od 24. decembra 1990. godine utvr|eno je da je

Miqa Kecman nosilac stanarskog prava na stanu u ul. M.Bu{atlije br. 11/II, s korisnom stambenom povr{inom 69 m², akao~lanoviwenogporodi~nogdoma}instvaupisanisuGordanaBrkqa~ (apelantkiwa-k}i), \uroBrkqa~ (zet),i unuciMarkoi Gordan. Polaze}i od ovako utvr|enog ~iweni~nog stawaprvostepeni organ je utvrdio da apelanti nemaju svojstvo~lanova porodi~nogdoma}instva NSP na predmetnomstanu,teda im u smislu ~lana 3 stav 1 Zakona o prestanku primjeneZakona o napu{tenim stanovima (u daqwem tekstu: Zakon oprestanku primjene) i ~lana 6 stav 2 Zakona o preuzimawuZakona o stambenim odnosima (u daqwem tekstu: ZOS) nepripada pravo na vra}awe u posjed predmetnog stana.

7. Rje{avaju}i apelantkiwinu `albu, drugostepeni organupraveje donio Rje{ewe broj 27/02-23-5069/02od 7. aprila2003.

godine kojim je `albu odbio. Drugostepeni organ uprave je,potvr|uju}i pravilnost prvostepenog rje{ewa, naveo daapelanti nisu dokazali status ~lanova porodi~nogdoma}instva NSP na predmetnomstanu premaodredbama ~lana6 stav 2 ZOS-a, pa je ocjewuju}i da su `albeni navodineosnovani `albu odbio pozivaju}i se prete`no na razloge izobrazlo`ewa odluke prvostepenog organa uprave.

8. Rje{avaju}i o tu bi apelanata podnesenoj protivRje{ewa drugostepenog organa uprave broj 27/02-23-5069/02 od7. aprila 2003. godine Kantonalni sud je donio Presudu brojU-243/03 od 2. oktobra 2003. godine, kojom je tu`bu odbio.Nesporno je, kako je u obrazlo`ewu naveo Kantonalni sud, daapelanti nisu dokazali da su ~lanovi porodi~nog doma}instvaNSPna predmetnom stanu,a posebno ne u vrijeme wegovesmrti1986. godine, {to je relevantna ~iwenica u ovom slu~aju.Kantonalni sud je daqe naveo da ~iwenica da je apelantkiwinsuprug \uroBrkqa~ bioprijavqenna adresipredmetnog stana1990. godine, ne mo`e da uti~e na sticawe statusa ~lanovaporodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu, a {to seodnosi na apelante kao zainteresovana lica u ovoj pravnojstvari. Kantonalni sud je zakqu~io da predmetni stan nijemogao da bude dom apelantima, te da nije prekr{eno wihovopravo na dom za{ti}eno Evropskom konvencijom za za{titu

qudskih prava i osnovnih sloboda (u daqwemtekstu: Evropskakonvencija), na koje se pozivaju u svojoj tu`bi.9. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je

Presudom brojU`-6/04od 13.februara2008.godine, odlu~uju}io `albi apelanata izjavqenoj protiv presude Kantonalnogsuda, `albu odbio kao neosnovanu. Vrhovni sud je uobrazlo`ewu presude istakao da je, s obzirom na ~iweni~noutvr|ewedaapelantinisu`ivjelisaNSPupredmetnomstanu,prvostepeni sud pravilno ocijenio da apelanti nisu bili~lanovi porodi~nogdoma}instvaNSP, jer nisutrajno `ivjelii stanovalis wimdo wegove smrti,kao ni kasnije. Vrhovni sud

 je ocijenio da su neosnovani prigovori iz `albe apelanata daih je majka,odnosno baka Miqa Kecman, koja je vlasnica stana uul. Dalmatinska broj 15 (ranije M. Bu{atlije br. 11/ II) bezwihovog znawa navela kao ~lanove svog porodi~nogdoma}instva. Vrhovni sud je daqe naveo da su neosnovani`albeni navodi apelanata da je u konkretnom slu~aju trebalo

daseprimijeni~lan21stav2i~lan22preuzetogZOS-a,kojiseodnosena pravo trajnogi nesmetanog kori{}ewastana, jerje 3. juna 1999. godine apelantkiwa podnijela zahtjev za vra}awestana u posjed na kom postoji stanarsko pravo, kao ~lanporodi~nog doma}instva svog umrlog oca, koji je pravilnorije{en primjenom ~lana 3 stav 1 i 2 Zakona o prestankuprimjene. Vrhovni sud je, ocjewuju}i da osporenom presudomprvostepenog suda nije povrije|en zakon na {tetu apelanata,`albu odbio kao neosnovanu.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

10. Apelanti smatraju da im je u upravnom postupku pozahtjevu za povra}aj stana u posjed i u upravnom sporu predVrhovnim i Kantonalnim sudom prekr{enopravo na pravi~nosu|ewe, pravo nadom i pravo naimovinu iz ~lana II/3e), f)i k)

Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda (udaqwem tekstu: Evropska konvencija), ~lana 8 Evropskekonvencijei ~lana 1 Protokolabroj 1 uz Evropsku konvenciju.U pogledu kr{ewa prava na pravi~no su|ewe, apelanti suistakli da su organi uprave i sudovi proizvoqno ocijenilidokaze, zanemaruju}i pri tome materijalni dokaz - ovjerenepismene izjave kom{ija Zorke Savi} i Katarine Morait,kojimase potvr|ujeda je apelantkiwa stanovala u relevantnomperiodu u predmetnom stanu, te potvrdu Osnovne {kole"Silvije Strahimir Kraw~evi}" Op{tine Centar, Sarajevood7.oktobra2002.godineukojojjenavedenodajeapelant1990.i1991. godine poha|ao tu osnovnu {kolu i da se u slu`benojevidenciji vodi na adresi predmetnog stana. Tako|e, navode da

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 61/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 61

su upravni i sudski organi proizvoqno primijenilimaterijalno pravo jer nisu primijenili Aneks 7 Ustava Bosnei Hercegovinei ~l.3 i 5 Zakonao prestankuprimjene,te ~lan 8Evropske konvencije kojim je za{ti}eno pravo na dom. Naistim razlozima, pogre{no i nepotpuno utvr|enom~iweni~nom stawu i pogre{noj primjeni materijalnog prava,apelantkiwa je istakla kr{ewe prava na imovinu. Istakla jeda se o wenom zahtjevu za povra}aj predmetnog stana u posjedorgani uprave i sudovi neopravdano dugo vodili postupak i nataj na~in odlu~ivali van razumnog roka, budu}i da je zahtjevpodnijela 3. juna 1999. godine, a kona~na sudska odluka jedoneseno13.februara2008.godine.Stoga,tra`idaseosporeneodluke upravnih organa i redovnih sudova poni{te i doneseodluka o vra}awu stana u posjed. Apelanti su zatra`ili inaknadu materijalne i nematerijalne {tete i tro{kovapostupka. Apelanti su zatra ili na ime zakupnine iznos36.800,00 KM, sve sa zakonskim zateznim kamatama od 1. jula1999. godine do isplate, kao i tro{kove postupka u iznosu od3.867,00 KM nastale u predmetnom postupku.

b) Odgovor na apelaciju11. Vrhovni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da u

konkretnoj pravnoj situaciji nije do{lo do kr{ewa ustavnihprava apelanata i prava zagarantovanih Evropskom

konvencijom i wenim protokolima, a posebno istaknutih uPreporukama Savjeta Evrope iz 2006. godine (Izvje{taj oprimjeni i razlozima primjene ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije). Predlo`io je da se apelacija odbije.

12. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istakao daostaje kod razloga koji su navedeni u obrazlo`ewu svojepresude koje je zasnovano na va`e}im zakonskim propisima ime|unarodnim dokumentima koji su sastavni dio pravnogsistema Bosne i Hercegovine.

13.Ministarstvostambenih poslova Kantona Sarajevo je uodgovoru na apelaciju istaklo da odlukom ovog organa nisupovrije|enapravaapelanatanakojasepozivauapelaciji,jerjeu konkretnom predmetu utvr|eno da apelanti nisu ispuniliuslove iz ~lana 6 stav 2 ZOS-a, da bi mogli da se smatraju~lanovima porodi~nog doma}instva nosioca stanarskog pravana predmetnom stanu. Tako|e je istaknuto da zahtjevu zapovra}aj stana u posjed nije moglo da se udovoqi jer su, prema~iweni~nom utvr|ewu, apelanti kao ~lanovi porodi~nogdoma}instva navedeni u Ugovoru o kori{}ewu stana brojMB/05-5-1004/90 od 24. decembra 1990. godine apelantkiwinemajke, odnosno bake na sasvim drugom stanu. Po mi{qewu ovogministarstva apelanti ne ispuwavaju uslove prema kojima bipredmetni stan mogao da se smatra wihovim domom u smislu~lana 8 Evropske konvencije.

V. Relevantni propisi14. U Zakonu o upravnom postupku ("Slu`bene novine

Federacije BiH" br. 2/98 i 48/99) relevantne odredbe glase:^lan 6.Kad organi i institucije koje imaju javna ovla{tewa

  rje{avaju u upravnim stvarima, du`ni su da osigurajuefikasno ostvarivawe prava i interesa gra|ana, preduze}a(dru{tava, ustanova i drugih pravnih lica, {to obuhvatadobru organizaciju na izvr{avawu poslova organa, koja

osigurava brzo, potpuno i kvalitetno rje{avawe upravnihstvari u upravnom postupku uz svestrano razmatrawe tihstvari.

[...]^lan 14.Postupak se ima voditi brzo i sa {to mawe tro{kova i

gubitka vremena za stranku i druga lica koja u~estvuju upostupku, ali tako da se pribavi sve {to je potrebno zapravilno utvr|ivawe ~iweni~nog stawa i za dono{ewezakonitog i pravilnog rje{ewa.

[...]15. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novine

Federacije BiH" broj 9/05) relevantne odredbe glase:

^lan 34. stav 1.Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u

granicama zahtjeva iz tu`be i pri tom je vezan razlozimatu`be.

16. U Zakonu o preuzimawu Zakona o stambenim odnosima("Slu`bene novine FBiH" br. 11/98, 38/98 i 19/99) relevantne

odredbe glase:^lan 6. stav 2.^lanovima porodi~nog doma}instva nosioca stanarskog 

prava, u smislu ovog zakona, smatraju se: bra~ni drug, djeca(ro|ena u braku ili izvan braka, usvojena, pastor~ad), bra~nidrugovi djece, roditeqi bra~nih drugova (otac, majka, o~uh, ma}eha,usvojilac), bra}a ili sestre, unu~ad, kaoi lica koja jenosilac stanarskog prava du`an po zakonu izdr`avatiili suta lica du`na po zakonu izdr`avati nosioca stanarskog prava, a koja zajedno s wim trajno stanuju i `ive, kao i licakoja sanosiocemstanarskogprava`iveu ekonomskoj zajednici u istom stanu vi{e od deset godina ili vi{e od pet godinaako su se uselila u stan na osnovu ugovora o do`ivotnomizdr`avawu nosioca stanarskog prava.

17. U Zakonu o prestanku primjene Zakona o napu{tenimstanovima ("Slu`bene novine FBiH" br. 11/98, 38/98, 12/99,18/99,43/99, 31/01,56/01, 15/02,24/03i 29/03)relevantne odredbe

glase:lan 3. st. 1. i 2.Nosilac stanarskog prava na stanu koji je progla{en

napu{tenim ili ~lan wegovog porodi~nog doma}instva ima

pravo na povra}aja u skladu sa Aneksom VII  Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini

Stav 1. ovog ~lana primjewuje se samo na nosiocestanarskog prava koji imaju pravo da se vrate u svoje domove

prema ~lanu 1. Aneksa VII Op}eg okvirnog sporazuma za mir uBosni i Hercegovini. Lica koja su napustila svoje stanoveizme|u30. aprila1991. godinei 4. aprila1998. godinesmatraju

se izbjeglicama i raseqenim licima prema Aneksu VII  Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

VI. Dopustivost

18. U skladu s ~lanom VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud ima apelacionu nadle`nost u pitawima koja susadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora zbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

19. U skladu s ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni sviefektivni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimioodlukuoposqedwemefektivnompravnomlijekukojijekoristio.

20. U konkretnom slu~aju predmet osporavawa apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj U`-6/04 od 13. februara 2008.godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekovamogu}ih shodno zakonu. Zatim, osporenu presudu apelanti suprimili 15. maja 2008. godine, a apelacija je podnesena 23. juna2008. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano ~lanom 16stav 1 Pravila Ustavnog suda. Na kraju, apelacija ispuwava i

uslove iz ~lana 16 st. 2 i 4 Pravila Ustavnog suda, jer nijeo~igledno (  prima facie ) neosnovana niti postoji neki drugiformalni razlog zbog kog apelacija nije dopustiva.

21.Imaju}iu vidu odredbe ~lana VI/3b),te~lana16st.1,2i4 Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud zakqu~uje da predmetnaapelacija ispuwava uslove u pogledu dopustivosti.

VII. Meritum22. Apelanti osporavaju presude Vrhovnog i Kantonalnog

suda i rje{ewa organa uprave, tvrde}i da im je povrije|enopravo na pravi~no su|ewe, pravo na dom i pravo na imovinu iz~lana II/3e), f)i k)UstavaBosne i Hercegovine,~lana 6 stav 1Evropske konvencije, ~lana 8 Evropske konvencije i ~lana 1Protokolabroj1uzEvropskukonvenciju.Apelantiseuokviru

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 62/144

Broj 19 – Strana 62 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

prava na pravi~no su|ewe `ale na nerazumno dugo trajawepostupka pred organima uprave i sudovima budu}i da je zahtjevpodnesen u junu 1999. godine, a kona~na odluka u upravnompostupku donesena 13. februara 2008. godine, dakle, nakonosamgodina, osam mjeseci i 10 dana.

Pravo na pravi~an postupak-su|ewe u razumnom roku

23. ^lan II/3 Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i osnovne slobode iz stava 2 ovog ~lana, a onaobuhvataju:

[...]e) Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskimi krivi~nim

stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.^lan 6 stav 1 Evropske konvencije u relevantnom dijelu

glasi:1. Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protivwega svakoimapravo na pravi~no su|ewei javnu raspravu u razumnom rokupred nezavisnim i nepristranim, zakonom ustanovqenimsudom.

a) Relevantni principi24.ShodnokonzistentnojpraksiEvropskogsudaiUstavnog

suda, razumnost du`ine trajawa postupka mora da se ocjewuje usvjetlu okolnosti pojedinog predmeta, vode}i ra~una okriterijumima koji su uspostavqeni sudskom praksomEvropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{awustranau postupku i nadle nogsuda ilidrugih javnihvlasti,teo zna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEvropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj53176/99od 7.februara2002. godine, Izvje{tajbroj 2002-I,stav38).

b) Analiza du`ine trajawa postupka25. U konkretnom slu~aju se radi o postupku za povra}aj

stana u kom je trebalo da se utvrdi da li su apelanti bili~lanovi porodi~nogdoma}instvaNSP na predmetnomstanu,teda li im u zavisnosti od te odlu~ne ~iwenice pripada pravo na

vra}awe predmetnog stana u posjed. Iako su radi utvr|ivawaovih ~iwenica izvedeni brojni dokazi, Ustavni sud smatra dase ne radi o naro~ito slo`enom predmetu kako u ~iweni~nomtako i u pravnom aspektu.

26. Analiziraju}i du`inu predmetnog postupka Ustavnisud zapa`a da je ovaj postupak zaista dugo trajao. Ustavni sudprimje}uje da su upravni organi donijeli dvije odluke, te da jeprvostepenom organu uprave trebalo vi{e od tri godine dadonese odluku povodom zahtjeva za povra}aj u posjedpredmetnogstana apelantima. U daqwem toku postupka, drugostepeni or-ganupraveje u roku odsedammjeseciodlu~ioo `albiapelanataizjavqenoj protiv prvostepenog rje{ewa. Daqe, Ustavni sudprimje}uje da je postupak u upravnom sporu o tu`bi apelanatapred Kantonalnim sudom trajao tri mjeseca, a pred Vrhovnimsudom preko ~etiri godine. Posmatraju}i predmetni postupaku cjelini, Ustavni sud smatrada ne postoji opravdaweza ovakodugo postupaweprvostepenog upravnog organai Vrhovnog suda,

a imaju}i u vidu relativno jednostavna ~iweni~na i pravnapitawa koja proizilaze iz tu`be apelanata. Daqe, niprvostepeni upravni organ ni Vrhovni sud nisu ponudilinikakve opravdane i razumne razloge za ovako dugo trajawepostupka.Osim toga, Ustavni sudiz stawa predmeta nije mogaoda utvrdi eventualni doprinos apelanata ukupnoj du`inipostupka.S timu vezi,Ustavni sudzakqu~uje daodgovornostzaukupnu du`inu postupka u konkretnomslu~ajupodjednako snoseprvostepeni upravni organ i Vrhovni sud.

27. Ocjewuju}i sve navedeno, kao i kriterijume koji suizneseni u prethodnim stavovima ove odluke, ukqu~uju}islo`enost predmeta, ukupnu du`inu postupka pred upravnimorganimateuzimaju}iuobziripostupakpredVrhovnimsudom,Ustavni sud zakqu~uje da je u konkretnom slu~aju prekr{eno

pravo na dono{ewe odluke u "razumnom roku" kao jednog odelemenata prava na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije.

Pitawe naknade nematerijalne {tete

28. Apelanti su zatra`ili naknadu nematerijalne {tetezbog kr{ewa prava na pravi~no su|ewe u razumnom roku.Shodno ~lanu 76 stav 2 Pravila Ustavnog suda, Ustavni sudmo e izuzetno, na zahtjev iznesen u apelaciji, da odredinaknadu za nematerijalnu {tetu. Me|utim, Ustavni sudpodsje}a da, za razliku od postupka pred redovnim sudovima,naknadu nematerijalne {teteodre|uje u posebnim slu~ajevimakr{ewa zagarantovanih qudskih prava i sloboda.

29. Prilikom odlu~ivawa o zahtjevu apelanata za naknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enprincip odre|ivawa visine naknade {tete u ovakvimslu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04,"Slu beni glasnik Bosnei Hercegovine" broj 20/06, st. 48-51).Shodno utvr|enom principu, apelantima bi za svaku godinuodga|awa da se donese odlukatrebalo da se isplati iznos od po150,00 KM. Imaju}i u vidu ~iwenicu da je postupak povodomzahtjeva apelanata trajao osam godina, osam mjeseci i 10 dana,apelantima seutvr|ujenaknadau iznosuod po1.200,00KM.Ovajiznos apelantima je du`nada isplati VladaKantona Sarajevo,u roku od tri mjeseca od dana dostavqawa ove odluke.

30. U vezi sa zahtjevom apelanata da im se nadoknadetro{kovi postupka, Ustavni sud isti~e da PravilimaUstavnog sudanije predvi|enamogu}nost ostvarivawa pravanaovu vrstu naknade, te stoga proizilazi da je ovaj zahtjevneosnovan.

Ostali navodio kr{ewuprava na pravi~nosu|ewe

31. Apelanti navodeda im je prekr{enopravo na pravi~nosu|ewe zbog pogre{no utvr|enog ~iweni~nog stawa ipogre{ne primjene materijalnog prava. Apelanti smatraju dasu organi uprave i sudovi u svojoj kona~noj presudi pogre{noocijenili dokazei, stoga,zahtjev za povra}aj predmetnog stanau posjedodbili kaoneosnovan.U vezi s ovim navodima,Ustavnisud ukazuje da prema praksi Evropskog suda i Ustavnog sudazadatak ovih sudova nije da preispituju zakqu~ke redovnihsudova u pogledu ~iweni~nog stawa i primjene materijalnogprava (vidi Evropski sud, Pronina protiv Rusije, odluka odopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacijabroj 65167/01).Naime, Ustavni sud nije nadle`an da supstitui{e redovnesudove u procjeni ~iwenica i dokaza, ve} je generalno zadatakredovnih sudova da ocijene ~iwenice i dokaze koje su izveli(vidi Evropski sud, Thomas protiv Ujediwenog Kraqevstva,presuda od 10. maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02).Zadatak Ustavnogsuda je daispita dali je eventualno do{lodopovrede ili zanemarivawa ustavnih prava (pravo na pravi~nosu|ewe, pravo na pristup sudu, pravo na djelotvoran pravnilijek i dr.), te da li je primjena zakona bila, eventualno,proizvoqna ili diskriminatorska. Dakle, u okviruapelacione nadle`nosti Ustavni sud se bavi iskqu~ivopitawem eventualne povrede ustavnih prava ili prava izEvropske konvencije u postupku pred redovnim sudovima,pa }eu konkretnom slu~aju Ustavni sud ispitati da li je postupak u

cjelini bio pravi~an u smislu ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 20/05 od 18. maja2005. godine, objavqena u "Slu`benom glasniku BiH" broj58/05).

32. U konkretnom slu~aju Ustavni sud zapa`a da su organiupraveisudoviizprovedenihdokazautvrdilidaapelantinisuimali svojstvo ~lana porodi~nog doma}instva NSP napredmetnom stanujer nisustanovalis wimdowegove smrtia niposlije. Po ocjeni upravnih organa i sudova apelanti nisupredo~ilirelevantnedokazeuprilogtvrdwidasuzaistabiliu fakti~komposjedu predmetnogstana i koristiliga. Stogasu,pozivaju}i se na relevantne odredbe ~lana 3 st. 1 i 2 Zakona oprestanku primjene i ~lana 6 stav 2 ZOS-a, upravni organi isudovizakqu~ilidaapelantimanepripadapravonavra}aweu

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 63/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 63

posjedpredmetnog stana. Po mi{qewu Ustavnog suda,navedenoobrazlo`ewe nije proizvoqno. Zakonska je obaveza daapelanti doka`u da su, u konkretnom slu~aju, bili ~lanoviporodi~nog doma}instva NSPpredmetnog stana da bi mogli dauspiju sa svojim zahtjevom za povra}aj tog stana u posjed.Apelanti navedenu ~iwenicu nisu uspjeli da doka`u, te jewihov zahtjev odbijen na osnovu relevantnih zakonskihodredbi. Imaju}i u vidu navedeno, kao i ~iwenicu da suapelanti, tokom predmetnog postupka, u`ivali sve ostaleproceduralne garancije iz ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije,Ustavni sudsmatra da je neosnovan zahtjev apelanata kojim se tra`iloutvr|ivawe povrede u odnosu na ostale aspekte prava napravi~no su|ewe.

33. Stoga, Ustavni sud smatra da su neosnovani apelacioninavodiokr{ewuostalihaspekatapravanapravi~nosu|eweiz~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1Evropske konvencije.

Pravo na po{tovawe doma

34. ^lan II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju

 qudska prava i osnovne slobode iz stava 2 ovog ~lana, a ona

obuhvataju:[...]f)Pravona privatni iporodi~ni`ivot,domi prepisku.^lan 8 Evropske konvencije glasi:Svako ima pravo na po{tivawe svog privatnog i

porodi~nog `ivota, doma i prepiske. Javna vlast se ne mije{a u vr{ewe ovog prava, osim ako je

takvo mije{awe predvi|eno zakonom i ako je to neophodna  mjera u demokratskom dru{tvu u interesu nacionalnesigurnosti, javne sigurnosti, ekonomske dobrobiti zemqe,spre~avawa nereda ili spre~avawa zlo~ina radi za{titezdravqa i morala, ili za{tite prava i sloboda drugih.

35. Ustavni sud podsje}a na to da je bitna svrha ~lana 8Evropske konvencije za{tita pojedinca od proizvoqnogmije{awa vlasti u wegova prava garantovana ovim ~lanom(vidi Evropski sud, Kroon protiv Holandije, presuda od 27.

oktobra 1994. godine, serija A, broj 297-C).36. Pri odre|ivawu da li se u konkretnom slu~aju radi opovredi ~lana 8 Evropske konvencije, prvenstveno mora da seutvrdi da li predmetni stan predstavqa "dom" apelanata usmislu zna~ewa stava 1 ~lana 8 Evropske konvencije i da liosporene odluke predstavqaju "mije{awe" javnih vlasti upo{tovawe toga "doma". Drugo, da bi "mije{awe" biloopravdano mora da bude "u skladu sa zakonom". Ovaj uslovzakonitosti se, u skladu sa zna~ewem termina Evropskekonvencije, sastoji od vi{e elemenata: (a) mije{awe mora dabudezasnovano na doma}em ili me|unarodnom zakonu; ( b) zakono kom je rije~ mora da bude primjereno dostupan tako dapojedinac bude primjereno upu}en na okolnosti zakona kojemogudaseprimijenenadatipredmeti(c)zakon,tako|e,moradabude formulisan s odgovaraju}om ta~no{}u i jasno}om da bi sepojedincu dopustilo da prema wemu prilagodi svoje postupke(vidi Evropski sud, Sunday Times protiv Ujediwenog Kraqevstva, presuda od 26. aprila 1979. godine, serija A, broj30, stav 49).

37. Shodno sudskoj praksi Evropskog suda, pojam "dom"obuhvata kako iznajmqen dom tako i dom u privatnomvlasni{tvu (vidi Evropski sud, Gillow protiv VelikeBritanije, presuda od 24.novembra1986.godine, serija A, broj109,stav46f;i Kroon protivHolandije,presudaod27.oktobra1994. godine, serija A, broj 297-C, stav 31). U skladu s ovominterpretacijom, Ustavni sud je pro{irio domen ~lana 8Evropske konvencije na stanove u kojima se stanuje na osnovustanarskog prava (vidi Ustavni sud, Odluka broj U 8/99 od 11.maja 1999. godine, objavqena u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine" broj 24/99 i Odluka broj AP 1070/05 od 9.

februara 2006. godine, "Slu`beni glasnik Bosne iHercegovine" broj 45/06).

38. U odgovoru na pitawe da li predmetni stan mo`e da sesmatra "domom" apelanata, Ustavni sud zapa`a da su organiuprave i Kantonalni sud na osnovu ocjene dokaza pribavqenihpo slu`benoj du`nosti i dokaza provedenih na prijedlogapelanatautvrdilida apelanti nisu bili ~lanovi porodi~nogdoma}instva NSP na predmetnom stanu, jer nisu stanovali saNSP do wegove smrti, a ni poslije wegove smrti, a u upravnompostupku nisu uspjeli da doka`u da su predmetni stan zaistafakti~ki i koristili i u wemu boravili i obavqalisvakodnevne aktivnosti. Dakle, prema utvr|ewu upravnihorgana i Kantonalnog suda,~ije stavove i zakqu~ke je potvrdioi Vrhovni sud, predmetni stan nije bio dom apelanata. Pomi{qewu Ustavnog suda, nije proizvoqan na~in na koji suorgani uprave i redovni sudovi utvrdili da predmetni stannije bio dom apelanata, niti su u tom pravcu izvedeni dokaziproizvoqno ocijeweni, a apelanti navedeno nisu doveli usumwu ni navodima iz wihove apelacije.

39. Na osnovu izlo`enog, Ustavni sud zakqu~uje da nijebilo kr{ewa prava na dom iz ~lana II/3f) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 8 Evropske konvencije.

Ostali navodi iz apelacije

40. Imaju}i u vidu zakqu~ke u pogledu kr{ewa prava iz~lana II/3e) i f) Ustava Bosnei Hercegovine i ~lana 6 stav 1 i~lana 8 Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da suneosnovani i navodi iz apelacije u vezi s kr{ewem prava naimovinu iz ~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, s obzirom da suidenti~ninavodimao kr{ewupravana pravi~no su|ewei domo ~emu je Ustavni sud ve} dao obrazlo`ewe.

VIII. Zakqu~ak41. Ustavni sud zakqu~uje da je prekr{eno pravo na

pravi~an postupak u odnosu na dono{ewe odluke u razumnomroku iz~lanaII/3e)UstavaBosneiHercegovinei~lana6stav1Evropske konvencije kada je postupak o zahtjevu za povra}ajpredmetnoga stana u posjed okon~an nakon vi{e od osam godinaod dana pokretawa postupka, a takvo neopravdano trajawe

postupka mo`e, u prete`nom dijelu, da se pripi{e pona{awuprvostepenog upravnog organa i Vrhovnog suda, koji nisu dalirazloge koji bi mogli dase smatraju objektivnim i razumnimzaovakvo dugo trajawe postupka.

42. Me|utim, nema kr{ewa prava na pravi~no su|ewe udijelu u kom se apelanti `ale na pogre{no i nepotpunoutvr|eno ~iweni~no stawe i na pogre{nu primjenumaterijalnog prava kada su organi uprave i redovni sudoviispunili svoju du nosti iznijeli razloge na kojimasu wihoveodluke zasnovane, a Ustavni sud nije mogao da utvrdi da jepostupak prekr{en na {tetu apelanata.

43. Ustavni sud zakqu~uje da nema kr{ewa prava na dom iz~lana II/3f) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 8 Evropskekonvencije, jer apelanti nisu dokazali da su bili ~lanoviporodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu za koji jepodnesen zahtjev za vra}awe u posjed, zbog ~ega predmetni stanne mo`e da se smatra wihovim domom. Tako|e, s obzirom da

apelanti nisu dostavili relevantne dokaze, Ustavni sudsmatrada nema ni kr{ewaprava naimovinuapelanata iz ~lanaII/3k) UstavaBosnei Hercegovinei ~lana1 Protokolabroj1 uzEvropsku konvenciju.

44. Na osnovu ~lana 61 st. 1, 2 i 3 i ~lana 76 stav 2 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

45. Shodno ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 64/144

Broj 19 – Strana 64 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija upredmetu broj AP 1880/08, rje{avaju}i apelaciju GordaneBrklja~ i Marka Brklja~a, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 59.stav 2. alineja 2, ~lana 61.st. 1, 2.i 3.i ~lana 76.stav 2.Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 10. novembra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelomi~no se usvaja apelacija Gordane Brklja~ i MarkaBrklja~a.

Utvr|uje se kr{enje ~lana II/3.e) Ustava Bosnei Hercegovinei ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku u postupku koji je okon~an Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U`-6/04 od 13. februara 2008. godine.

Uskladus~lanom76.stav2.PravilaUstavnogsudaBosneiHercegovine nala`e se Vladi Kantona Sarajevo da  GordaniBrklja~ i Marku Brklja~u, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, isplati iznose od po 1.200,00 KM na ime nematerijalne {tete zbog nedono{enja odluke u razumnomroku.

Nala`eseVladiKantonaSarajevodaurokuodtrimjesecaoddana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud opreduzetim mjerama s ciljem izvr{enja ove odluke u skladu s~lanom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda.

Odbija se kao neosnovana apelacija  Gordane Brklja~ iMarka Brklja~a podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U`-6/04 od 13. februara 2008. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj

U-243/03 od 2. oktobra 2003. godine, Rje{enja Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo broj 27/02-23-5069/02 od7. aprila 2003. godine i Rje{enja Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo broj 23/1-372-1198/99 od 29. jula 2002.godine u odnosu na ostale aspekte ~lana II/3.e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{tituljudskih prava i osnovnih sloboda, u odnosu na ~lan II/.f) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lan 8. Evropske konvencije za za{tituljudskih prava i osnovnih sloboda, kao i u odnosu na ~lan II/3.k)Ustava Bosne i Hercegovina i ~lan 1. Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju za za{titu ljudskih prava i osnovnihsloboda.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Gordana Brklja~ i Marko Brklja~ (u daljnjem tekstu:apelanti) iz Novog Beograda, koje zastupa Senija Poropat,advokatica iz Vogo{}e, podnijeli su 23. juna 2008. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda FederacijeBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) brojU`-6/04 od 13. februara 2008. godine, Presude Kantonalnogsuda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud) brojU-243/03 od 2. oktobra 2003. godine, Rje{enja Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu:

drugostepeni organ uprave) broj 27/02-23-5069/02 od 7. aprila 2003. godine i Rje{enja Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: prvostepeni organ uprave) broj23/1-372-1198/99 od 29. jula 2002. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od

Vrhovnog suda, Kantonalnog suda, drugostepenog organa uprave i prvostepenog organa uprave zatra`eno je 27. juna 2008.godine da dostave odgovore na apelaciju. Od prvostepenogorgana uprave zatra`eno je 7. oktobra 2010. godine da dostavipredmetni spis na uvid.

3. Vrhovnisud je dostavio odgovor na apelaciju4. jula 2008.godine, Kantonalni sud 30. jula 2008. godine, drugostepeni or-gan uprave 7. jula 2008. godine, a prvostepeni organ uprave nijedostavio odgovor na apelaciju. Prvostepeni organ uprave je 15.novembra 2010. godine dostavio spis na uvid.

4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori su dostavljeni opunomo}eniku apelanata 2. decembra 2008. godine.III. ^injeni~no stanje

5. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Prvostepeni organ uprave je, rje{avaju}i apelanticinzahtjev od 3. juna 1999. godine u predmetu vra}anja stana uposjed u ulici Dalmatinska broj 11 u Sarajevu (u daljnjem tekstu:predmetni stan), donio Rje{enje broj 23/1-372-1198/99 od 29.

  jula 2002. godine kojim je zahtjev za vra}anje stana u posjedodbijen kao neosnovan. Prvostepeni organ uprave je uobrazlo`enju rje{enja naveo da je uvidom u dokumentacijuutvrdio da je nosilac stanarskog prava na predmetnom stanu bioMilo{ Kecman prema Ugovoru o kori{tenju stana broj05-VZ-1-3342/81 od 28. septembra 1981. godine (u daljnjemtekstu: NSP), koji je umro 3. oktobra 1986. godine {to jeevidentno iz Mati~ne knjige umrlih broj 4673/86 od 11. oktobra 1986. godine. Dalje, prvostepeni organ je naveo da je uvidom uPotvrdu JSP "Sarajevostan" broj 03/1-2-1771-3/02 od 2. aprila 2002. godine utvrdio da je od 4. oktobra 1987. godine Milja Kecman evidentirana kao korisnikpredmetnog stanabez rje{enja o dodjeli stana i bez zaklju~enog ugovora o kori{tenju stana.Tako|er, uvidom u Ugovor o kori{tenju stana brojMB-05-5-1004/90 od 24. decembra 1990. godine utvr|eno je da 

  je Milja Kecman nosilac stanarskog prava na stanu u ul. M.Bu{atlijebr. 11/II,s korisnomstambenompovr{inom 69m²,akao~lanovi njenog porodi~nog doma}instva su upisani Gordana Brklja~ (apelantica-k}i), \uro Brklja~ (zet), i unuci Marko iGordan. Polaze}i od ovako utvr|enog ~injeni~nog stanja prvostepeni organ je utvrdio da apelanti nemaju svojstvo ~lanova porodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu, te da im usmislu ~lana 3. stav 1. Zakona o prestanku primjene Zakona onapu{tenim stanovima (u daljnjem tekstu: Zakon o prestankuprimjene) i ~lana 6. stav 2. Zakona o preuzimanju Zakona ostambenim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOS) ne pripada pravona vra}anje u posjed predmetnog stana.

7. Rje{avaju}i apelanticinu `albu, drugostepeni organ uprave je donio Rje{enje broj 27/02-23- 5069/02 od 7. aprila 2003.godine kojim je `albu odbio. Drugostepeni organ uprave je,potvr|uju}i pravilnost prvostepenog rje{enja, naveo da apelantinisu dokazali status ~lanova porodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu prema odredbama ~lana 6. stav 2. ZOS-a, pa 

  je ocjenjuju}i da su `albeni navodi neosnovani `albu odbiopozivaju}i se prete no na razloge iz obrazlo`enja odlukeprvostepenog organa uprave.

8. Rje{avaju}i o tu`bi apelanata podnesenoj protiv Rje{enja drugostepenog organa uprave broj27/02-23-5069/02 od 7. aprila 2003. godine Kantonalni sud je donio Presudu broj U-243/03 od2. oktobra 2003. godine, kojom je tu`bu odbio. Nesporno je,kako je u obrazlo`enju naveo Kantonalni sud, da apelanti nisudokazali da su ~lanovi porodi~nog doma}instva NSP na 

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 65/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 65

predmetnom stanu, a posebno ne u vrijeme njegove smrti 1986.godine, {to je relevantna ~injenica u ovom slu~aju. Kantonalnisud je dalje naveo da ~injenica da je apelanticin suprug \uroBrklja~ bio prijavljen na adresi predmetnog stana 1990. godine,ne mo`e uticati na sticanje statusa ~lanova porodi~nogdoma}instva NSP na predmetnom stanu, a {to se odnosi na apelante kao zainteresirane osobe u ovoj pravnoj stvari.Kantonalni sud je zaklju~io da predmetni stan nije mogao bitidom apelantima, te da nije prekr{eno njihovo pravo na domza{ti}eno Evropskom konvencijom za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija), na koje se pozivaju u svojoj tu`bi.

9. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je Presudombroj U`-6/04 od 13. februara 2008. godine, odlu~uju}i o `albiapelanata izjavljenoj protiv presude Kantonalnog suda, `albuodbio kao neosnovanu. Vrhovni sud je u obrazlo`enju presudeistakao da je, s obzirom na ~injeni~no utvr|enje da apelanti nisu`ivjeli sa NSP u predmetnom stanu, prvostepeni sud pravilnoocijenio da apelanti nisu bili ~lanovi porodi~nog doma}instva NSP, jernisutrajno`ivjelii stanovalis njim do njegove smrti,kaoni kasnije. Vrhovni sud je ocijenio da su neosnovani prigovori iz`albe apelanatada ih je majka,odnosnobakaMiljaKecman,koja 

 jevlasnica stana u ul.Dalmatinska broj 15 (ranije M. Bu{atlijebr.

11/II) bez njihovog znanja navela kao ~lanove svog porodi~nogdoma}instva. Vrhovni sud je dalje naveo da su neosnovani`albeni navodi apelanata da je u konkretnom slu~aju trebaloprimijeniti ~lan 21. stav 2. i ~lan 22. preuzetog ZOS-a, koji seodnose na pravo trajnog i nesmetanog kori{tenja stana, jer je 3.

 juna 1999. godine apelantica podnijela zahtjev za vra}anje stana u posjed na kojem postoji stanarsko pravo, kao ~lan porodi~nogdoma}instva svogumrlog oca,koji je pravilnorije{en primjenom~lana 3. stav 1. i 2. Zakona o prestanku primjene. Vrhovni sud je,ocjenjuju}i da osporenom presudom prvostepenog suda nijepovrije|en zakon na {tetu apelanata, `albu odbio kaoneosnovanu.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije10. Apelanti smatraju da im je u upravnom postupku po

zahtjevu za povrat stana u posjed i u upravnom sporu pred

Vrhovnim i Kantonalnim sudom prekr{eno pravo na pravi~nosu|enje, pravo na dom i pravo na imovinu iz ~lana II/3.e), f) i k)Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda (udaljnjem tekstu: Evropska konvencija), ~lana 8. Evropskekonvencije i ~lana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Upogledu kr{enja prava na pravi~no su|enje, apelanti su istakli da su organi uprave i sudovi proizvoljno ocijenili dokaze,zanemaruju}i pri tome materijalni dokaz - ovjerene pismeneizjave kom{ija Zorke Savi} i Katarine Morait, kojima sepotvr|uje da je apelantica stanovala u relevantnom periodu upredmetnom stanu, te potvrdu Osnovne {kole "Silvije Strahimir Kranj~evi}" Op}ine Centar, Sarajevo od 7. oktobra 2002. godineukojojjenavedenodajeapelant1990.i1991.godinepoha|aotuosnovnu {kolu i da se u slu`benoj evidenciji vodi na adresipredmetnog stana.Tako|er, navodeda su upravni i sudski organiproizvoljno primijenili materijalno pravo jer nisu primijenili

Aneks 7 Ustava Bosne i Hercegovine i ~l. 3. i 5. Zakona oprestanku primjene, te ~lan 8. Evropske konvencije kojim jeza{ti}eno pravo na dom. Na istim razlozima, pogre{no inepotpuno utvr|enom ~injeni~nom stanju i pogre{noj primjenimaterijalnog prava, apelantica je istakla kr{enje prava na imovinu.Istakla je dase o njenomzahtjevu zapovrat predmetnogstana u posjed organi uprave i sudovi neopravdano dugo vodilipostupak i na taj na~in odlu~ivali van razumnog roka, budu}i da 

  je zahtjev podnijela 3. juna 1999. godine, a kona~na sudska odluka je doneseno 13. februara 2008. godine. Stoga, tra`i da seosporene odluke upravnih organa i redovnih sudova poni{te idonese odluka o vra}anju stana u posjed. Apelanti su zatra`ili inaknadu materijalne i nematerijalne {tete i tro{kova postupka.Apelanti su zatra`ili na ime zakupnine iznos 36.800,00 KM, sve

sa zakonskim zateznim kamatama od 1. jula 1999. godine doisplate, kaoi tro{kove postupka u iznosuod 3.867,00 KMnastaleu predmetnom postupku.b) Odgovor na apelaciju

11. Vrhovni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da ukonkretnoj pravnoj situaciji nije do{lo do kr{enja ustavnih prava 

apelanata i prava zagarantovanih Evropskom konvencijom injenim protokolima, a posebno istaknutih u Preporukama Vije}a Evrope iz 2006.godine (Izvje{taj o primjeni i razlozimaprimjene~lana6.stav1.Evropskekonvencije).Predlo`iojedaseapelacija odbije.

12. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istakao da ostaje kod razloga navedenih u obrazlo`enju svoje presude koje

 je utemeljeno na va`e}im zakonskim propisima i me|unarodnimdokumentima koji su sastavni dio pravnog sistema Bosne iHercegovine.

13. Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo je uodgovoru na apelaciju istaklo da odlukom ovog organa nisupovrije|ena prava apelanata na koja se poziva u apelaciji, jer je ukonkretnom predmetuutvr|enoda apelanti nisuispuniliuvjete iz~lana 6. stav 2. ZOS-a, da bi se mogli smatrati ~lanovima porodi~nog doma}instva nosioca stanarskog prava na predmetnom stanu. Tako|er je istaknuto da se zahtjevu za povrat 

stana u posjed nije moglo udovoljiti jer su, prema ~injeni~nomutvr|enju, apelanti kao ~lanovi porodi~nog doma}instva navedeniu Ugovoru o kori{tenju stana brojMB/05-5-1004/90od24. decembra 1990. godine apelanticine majke, odnosno bake na sasvim drugom stanu. Po mi{ljenjuovog Ministarstva apelantineispunjavaju uvjete prema kojima bi se predmetni stan mogaosmatrati njihovim domom u smislu ~lana 8. Evropskekonvencije.V. Relevantni propisi

14. U Zakonu o upravnom postupku ("Slu`bene novineFederacije BiH" br. 2/98 i 48/99) relevantne odredbe glase:

^lan 6. Kad organi i institucijekoje imaju javna ovla{tenja rje{avaju

u upravnim stvarima, du`ni su da osiguraju efikasnoostvarivanje prava i interesa gra|ana, preduze}a (dru{tava,ustanova i drugih pravnih lica, {to obuhvata dobru organizaciju

na izvr{avanju poslova organa, koja osigurava brzo, potpuno ikvalitetno rje{avanje upravnih stvari u upravnom postupku uzsvestrano razmatranje tih stvari.

[...]^lan 14.

 Postupak se ima voditi brzo i sa {to manje tro{kova i gubitkavremena za stranku i druga lica koja u~estvuju u postupku, alitako da se pribavi sve {to je potrebno za pravilno utvr|ivanje~injeni~nogstanja i za dono{enjezakonitogi pravilnog rje{enja.

[...]

15. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novineFederacije BiH" broj 9/05) relevantne odredbe glase:

^lan 34. stav 1.  Zakonitost osporenog upravnog akta sud ispituje u

granicamazahtjevaiztu`beipritomejevezanrazlozimatu`be.16. U Zakonu o preuzimanju Zakona o stambenim

odnosima ("Slu`bene novine FBiH" br. 11/98, 38/98 i 19/99)relevantne odredbe glase:

^lan 6. stav 2.^lanovima porodi~nog doma}instva nosioca stanarskog

 prava, u smislu ovog zakona, smatraju se: bra~ni drug, djeca(ro|ena u braku ili izvan braka, usvojena, pastor~ad), bra~nidrugovi djece, roditelji bra~nih drugova (otac, majka, o~uh,ma}eha, usvojilac), bra}a ili sestre, unu~ad, kao i lica koja jenosilacstanarskog prava du`an po zakonuizdr`avati ili su ta licadu`na po zakonu izdr`avati nosioca stanarskog prava, a kojazajedno s njim trajno stanuju i `ive, kao i lica koja sa nosiocemstanarskog prava `ive u ekonomskoj zajednici u istom stanu vi{eod deset godina ili vi{e od pet godina ako su se uselila u stan na

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 66/144

Broj 19 – Strana 66 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

osnovu ugovora o do`ivotnom izdr`avanju nosioca stanarskog prava.

17. U Zakonu o prestanku primjene Zakona onapu{tenim stanovima ("Slu`bene novine FBiH" br. 11/98,38/98, 12/99, 18/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03)relevantne odredbe glase:

^lan 3. st. 1. i 2.  Nosilac stanarskog prava na stanu koji je progla{ennapu{tenim ili ~lan njegovog porodi~nog doma}instva ima pravona povratak u skladu sa Aneksom VIIOp}eg okvirnog sporazumaza mir u Bosni i Hercegovini

Stav 1. ovog ~lana primjenjuje se samo na nosiocestanarskog prava koji imaju pravo da se vrate u svoje domove

 prema ~lanu 1. Aneksa VII Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Licakoja su napustila svoje stanove izme|u 30. aprila 1991. godine i 4. aprila 1998. godine smatraju seizbjeglicama i raseljenim licima prema Aneksu VII Op}egokvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.VI. Dopustivost

18. U skladu s ~lanom VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud ima apelacionu nadle`nost u pitanjima koja susadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet spora zbog

presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.19. U skladu s ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni sviefektivnipravni lijekovi mogu}iprema zakonui akose podnese uroku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije primioodlukuoposljednjemefektivnompravnomlijekukojijekoristio.

20. U konkretnom slu~aju predmet osporavanja apelacijom je Presuda Vrhovnog suda broj U`-6/04 od 13. februara 2008.godine protiv koje nema drugih djelotvornih pravnih lijekova mogu}ih prema zakonu. Zatim, osporenu presudu apelanti suprimili 15. maja 2008. godine, a apelacija je podnesena 23. juna 2008.godine,tj.urokuod60dana,kakojepropisano~lanom16.stav 1. Pravila Ustavnog suda. Kona~no, apelacija ispunjava iuvjete iz ~lana 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nijeo~igledno (prima facie) neosnovana niti postoji neki drugiformalni razlog zbog kojeg apelacija nije dopustiva.

21.Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b),te ~lana 16.st. 1, 2.i 4. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud zaklju~uje da predmetna apelacija ispunjava uvjete u pogledu dopustivosti.VII. Meritum

22. Apelanti osporavaju presude Vrhovnog i Kantonalnogsuda i rje{enja organa uprave, tvrde}i da im je povrije|eno pravona pravi~no su|enje, pravo na dom i pravo na imovinu iz ~lana II/3.e), f) i k) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije, ~lana 8. Evropske konvencije i ~lana 1.Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Apelanti se u okviruprava na pravi~no su|enje `ale na nerazumno dugo trajanjepostupka pred organima uprave i sudovima budu}i da je zahtjevpodnesen u junu 1999. godine, a kona~na odluka u upravnompostupku donesena 13. februara 2008. godine, dakle, nakonosam godina, osam mjeseci i 10 dana.Pravo na pravi~an postupak-su|enje u razumnom roku

23. ^lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

 prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:[...]e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nim

stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijelu

glasi:1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega svako ima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim,zakonomustanovljenimsudom.

a) Relevantni principi24. Prema konzistentnoj praksi Evropskog suda i Ustavnog

suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora se ocjenjivati usvjetlu okolnosti pojedinog predmeta, vode}i ra~una okriterijima koji su uspostavljeni sudskom praksom Evropskogsuda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{anju strana u

postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te o zna~ajukoji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidi Evropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99 od 7. februara 2002. godine, Izvje{taj broj 2002-I, stav 38).b) Analiza du`ine trajanja postupka

25. U konkretnom slu~aju se radi o postupku za povrat stana u kojem je trebalo utvrditi da li su apelanti bili ~lanoviporodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu,te da li im uzavisnosti od te odlu~ne ~injenice pripada pravo na vra}anjepredmetnog stana u posjed. Iako su radi utvr|ivanja ovih~injenicaizvedeni brojnidokazi, Ustavni sudsmatra da se ne radio naro~ito slo`enom predmetu kako u ~injeni~nom tako i upravnom aspektu.

26. Analiziraju}i du`inu predmetnog postupka Ustavni sudzapa`a da je ovaj postupak zaista dugo trajao. Ustavni sudprimje}uje da su upravni organi donijeli dvije odluke, te da jeprvostepenomorganu upravetrebalovi{e od trigodine da donese

odluku povodom zahtjeva za povrat u posjed predmetnog stana apelantima. U daljnjem toku postupka, drugostepeni organuprave je u roku od sedam mjeseci odlu~io o `albi apelanata izjavljenoj protiv prvostepenog rje{enja. Dalje, Ustavni sudprimje}uje da je postupak u upravnom sporu o tu`bi apelanata pred Kantonalnim sudom trajao tri mjeseca, a pred Vrhovnimsudom preko ~etiri godine. Posmatraju}i predmetni postupak ucjelini, Ustavni sud smatra da ne postoji opravdanje za ovakodugo postupanje prvostepenog upravnog organa i Vrhovnogsuda, a imaju}i u vidu relativno jednostavna ~injeni~na i pravna pitanja koja proizlaze iz tu`be apelanata. Dalje, ni prvostepeniupravni organ ni Vrhovni sud nisu ponudili nikakve opravdane irazumne razloge za ovako dugo trajanje postupka. Osim toga,Ustavni sud iz stanja predmeta nije mogao utvrditi eventualnidoprinos apelanata ukupnoj du`ini postupka. S tim u vezi,Ustavni sud zaklju~uje da odgovornost za ukupnu du inupostupka u konkretnom slu~aju podjednako snose prvostepeni

upravni organ i Vrhovni sud.27. Ocjenjuju}i sve navedeno, kao i kriterije koji su izneseni

u prethodnim stavovima ove odluke, uklju~uju}i slo`enost predmeta, ukupnu du`inu postupka pred upravnim organima teuzimaju}i u obzir i postupak pred Vrhovnim sudom, Ustavni sudzaklju~uje da je u konkretnom slu~aju prekr{eno pravo na dono{enje odluke u "razumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.Pitanje naknade nematerijalne {tete

28. Apelanti su zatra`ili naknadu nematerijalne {tete zbogkr{enja prava na pravi~no su|enje u razumnom roku. Prema ~lanu 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud mo`eizuzetno, na zahtjev iznesen u apelaciji, odrediti naknadu za nematerijalnu {tetu. Me|utim, Ustavni sud podsje}a da, za razliku od postupka pred redovnim sudovima, naknadu

nematerijalne {tete odre|uje u posebnim slu~ajevima kr{enja zagarantiranih ljudskih prava i sloboda.29. Prilikom odlu~ivanja o zahtjevu apelanata za naknadu

nematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enprincip odre|ivanja visine naknade {tete u ovakvim slu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, "Slu`beni glasnikBosne i Hercegovine" broj 20/06, st. 48-51). Prema utvr|enomprincipu, apelantima bi za svaku godinu odga|anja da se doneseodluka trebalo isplatiti iznos od po 150,00 KM. Imaju}i u vidu~injenicu da je postupak povodom zahtjeva apelanata trajaoosam godina, osam mjeseci i 10 dana, apelantima se utvr|ujenaknada u iznosu od po 1.200,00 KM. Ovaj iznos apelantima jedu`nada isplati VladaKantonaSarajevo, u roku odtri mjeseca oddana dostavljanja ove odluke.

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 67/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 67

30. U vezi sa zahtjevom apelanata da im se nadoknadetro{kovi postupka Ustavni sud isti~e da Pravilima Ustavnog suda nije predvi|ena mogu}nost ostvarivanja prava na ovu vrstunaknade, te stoga proizlazi da je ovaj zahtjev neosnovan.

Ostali navodi o kr{enju prava na pravi~no su|enje31. Apelanti navode da im je prekr{eno pravo na pravi~no

su|enje zbog pogre{no utvr|enog ~injeni~nog stanja i pogre{neprimjene materijalnog prava. Apelanti smatraju da su organiuprave i sudovi u svojoj kona~noj presudi pogre{no ocijenilidokaze i, stoga, zahtjev za povrat predmetnog stana u posjedodbili kao neosnovan. U vezi s ovim navodima, Ustavni sudukazuje da prema praksi Evropskog suda i Ustavnog suda zadatak ovih sudova nije da preispituju zaklju~ke redovnihsudova u pogledu ~injeni~nog stanja i primjene materijalnogprava (vidi Evropski sud, Pronina protiv Rusije, odluka odopustivosti od 30. juna 2005. godine, aplikacija broj65167/01).Naime, Ustavni sud nije nadle`an da supstituira redovne sudoveu procjeni ~injenica i dokaza, ve} je op}enito zadatak redovnihsudovada ocijene ~injenicei dokazekoje su izveli(vidi Evropskisud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10.maja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Zadatak Ustavnogsuda je da ispita da li je eventualno do{lo do povrede ilizanemarivanja ustavnih prava (pravo na pravi~no su|enje, pravo

na pristup sudu, pravo na djelotvoran pravni lijek i dr.), te da li jeprimjena zakona bila, eventualno, proizvoljna ilidiskriminacijska. Dakle, u okviru apelacione nadle`nostiUstavni sud se bavi isklju~ivo pitanjem eventualne povredeustavnih prava ili prava iz Evropske konvencije u postupku predredovnim sudovima, pa }e u konkretnom slu~aju Ustavni sudispitati da li je postupak u cjelini bio pravi~an u smislu ~lana 6.stav 1. Evropske konvencije (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP

 20/05 od 18. maja 2005. godine, objavljena u "Slu`benomglasniku BiH" broj 58/05).

32. U konkretnom slu~aju Ustavni sud zapa`a da su organiuprave i sudovi iz provedenih dokaza utvrdili da apelanti nisuimali svojstvo ~lana porodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu jer nisu stanovali s njim do njegove smrti a niposlije. Po ocjeni upravnih organa i sudova apelanti nisupredo~ili relevantne dokaze u prilog tvrdnji da su zaista bili ufakti~kom posjedu predmetnog stana i koristili ga. Stoga su,pozivaju}i se na relevantne odredbe ~lana 3. st. 1. i 2. Zakona oprestanku primjene i ~lana 6. stav 2. ZOS-a, upravni organi isudovi zaklju~ili da apelantima ne pripada pravo na vra}anje uposjed predmetnog stana. Po mi{ljenjuUstavnogsuda, navedenoobrazlo`enje nije proizvoljno. Zakonska je obaveza da apelantidoka`u da su, u konkretnom slu~aju, bili ~lanovi porodi~nogdoma}instva NSPpredmetnogstana da bi mogliuspjeti sa svojimzahtjevom za povrat tog stana u posjed. Apelanti navedenu~injenicu nisu uspjeli dokazati, te je njihov zahtjev odbijen na temelju relevantnih zakonskih odredbi.Imaju}iu vidunavedeno,kao i ~injenicu da su apelanti, tokom predmetnog postupka,u`ivali sve ostale proceduralne garancije iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije,Ustavni sud smatra da je neosnovan zahtjev apelanata kojim setra`ilo utvr|ivanje povrede u odnosu na ostale aspekte prava na pravi~no su|enje.

33. Stoga, Ustavni sud smatra da su neosnovani apelacioninavodi o kr{enju ostalih aspekata prava na pravi~no su|enje iz~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije.

Pravo na po{tivanje doma34. ^lan II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

 prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:[...]

 f) Pravo na privatni i porodi~ni `ivot, dom i prepisku.^lan 8. Evropske konvencije glasi:Svako ima pravo na po{tivanje svog privatnog i porodi~nog

`ivota, doma i prepiske.

 Javna vlast se ne mije{a u vr{enje ovog prava, osim ako jetakvomije{anjepredvi|enozakonomiakojetoneophodnamjerau demokratskom dru{tvu u interesu nacionalne sigurnosti, javnesigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje, spre~avanja nereda ilispre~avanja zlo~ina radi za{tite zdravlja i morala, ili za{tite

 prava i sloboda drugih.

35. Ustavni sud podsje}a na to da je bitna svrha ~lana 8.Evropske konvencije za{tita pojedinca od proizvoljnogmije{anja vlasti u njegova prava garantirana ovim ~lanom (vidiEvropski sud, Kroon protiv Holandije, presuda od 27. oktobra 1994. godine, serija A, broj 297-C).

36. Pri odre|ivanju da li se u konkretnom slu~aju radi opovredi ~lana 8. Evropske konvencije, prvenstveno se mora utvrditida li predmetnistan predstavlja "dom" apelanatau smisluzna~enja stava 1. ~lana 8. Evropske konvencije i da li osporeneodluke predstavljaju "mije{anje" javnih vlasti u po{tivanje toga "doma". Drugo, da bi "mije{anje" bilo opravdano mora biti "uskladu sa zakonom". Ovaj uvjet zakonitosti se, u skladu sa zna~enjem termina Evropske konvencije, sastoji od vi{eelemenata: (a) mije{anje mora biti zasnovano na doma}em ilime|unarodnom zakonu; (b) zakon o kojem je rije~ mora bitiprimjereno dostupan tako da pojedinac bude primjereno upu}ennaokolnostizakonakojesemoguprimijenitinadatipredmeti(c)zakon, tako|er, mora biti formuliran s odgovaraju}om ta~no{}u i

 jasno}om da bi se pojedincu dopustilo da prema njemu prilagodisvoje postupke (vidi Evropski sud, Sunday Times protivUjedinjenog Kraljevstva, presuda od 26. aprila 1979. godine,serija A, broj 30, stav 49).

37. Prema sudskoj praksi Evropskog suda, pojam "dom"obuhvata kako iznajmljen dom tako i dom u privatnomvlasni{tvu (vidi Evropski sud, Gillow protiv Velike Britanije,presuda od 24. novembra 1986. godine, serija A, broj 109, stav46.f; i Kroon protiv Holandije, presuda od 27. oktobra 1994.godine, serija A, broj 297-C, stav 31). U skladu s ovominterpretacijom, Ustavni sud je pro{irio domen ~lana 8. Evropskekonvencije na stanove u kojima se stanuje na osnovu stanarskogprava (vidi Ustavni sud, Odluka broj U 8/99 od 11. maja 1999.godine, objavljena u "Slu`benom glasniku Bosnei Hercegovine"broj24/99iOdlukabroj AP1070/05 od 9. februara 2006. godine,

"Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 45/06).38. U odgovoru na pitanje da li se predmetni stan mo`e

smatrati "domom" apelanata, Ustavni sud zapa`a da su organiuprave i Kantonalni sud na osnovu ocjene dokaza pribavljenih poslu`benoj du`nosti i dokaza provedenih na prijedlog apelanata utvrdili da apelanti nisu bili ~lanovi porodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu, jer nisu stanovali sa NSP do njegovesmrti, a ni poslije njegove smrti, a u upravnom postupku nisuuspjeli dokazati da su predmetni stan zaista fakti~ki i koristili i unjemu boravili i obavljali svakodnevne aktivnosti. Dakle, prema utvr|enju upravnih organa i Kantonalnog suda, ~ije stavove izaklju~ke je potvrdio i Vrhovni sud, predmetni stan nije bio domapelanata. Po mi{ljenju Ustavnog suda, nije proizvoljan na~in na koji su organi uprave i redovni sudovi utvrdili da predmetni stannije bio dom apelanata, niti su u tom pravcu izvedeni dokaziproizvoljno ocijenjeni, a apelanti navedeno nisu doveli u sumnjuni navodima iz njihove apelacije.

39. Na osnovu izlo`enog, Ustavni sud zaklju~uje da nije bilokr{enja prava na domiz ~lana II/3.f) UstavaBosnei Hercegovinei ~lana 8. Evropske konvencije.

Ostali navodi iz apelacije40.Imaju}i u vidu zaklju~keu pogledu kr{enja prava iz ~lana 

II/3.e) i f) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. i ~lana 8.Evropske konvencije, Ustavni sud smatra da su neosnovani inavodi iz apelacije u vezi s kr{enjem prava na imovinu iz ~lana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju, s obzirom da su identi~ni navodima okr{enju prava na pravi~no su|enje i dom o ~emu je Ustavni sudve} dao obrazlo`enje.

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 68/144

Broj 19 – Strana 68 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

VIII. Zaklju~ak41. Ustavni sud zaklju~uje da je prekr{eno pravo na pravi~an

postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnom roku iz~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije kada je postupak o zahtjevu za povrat predmetnoga stana u posjed okon~an nakon vi{e od osam godina 

od dana pokretanja postupka, a takvo neopravdano trajanjepostupka se mo`e, u prete`nom dijelu, pripisati pona{anjuprvostepenog upravnog organa i Vrhovnog suda, koji nisu dalirazloge koji bi se mogli smatrati objektivnim i razumnim za ovakvo dugo trajanje postupka.

42. Me|utim, nema kr{enja prava na pravi~no su|enje udijeluu kojem se apelanti `ale na pogre{no i nepotpunoutvr|eno~injeni~nostanjeinapogre{nuprimjenumaterijalnogpravakada su organi uprave i redovni sudovi ispunili svoju du`nost i iznijelirazloge na kojima su njihove odluke zasnovane, a Ustavni sudnije mogao utvrditi da je postupak prekr{en na {tetu apelanata.

43. Ustavni sud zaklju~uje da nema kr{enja prava na dom iz~lana II/3.f) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 8. Evropskekonvencije, jer apelanti nisu dokazali da su bili ~lanoviporodi~nog doma}instva NSP na predmetnom stanu za koji jepodnesen zahtjev za vra}anje u posjed, zbog ~ega se predmetnistan ne mo`e smatrati njihovim domom. Tako|er, s obzirom da 

apelanti nisu dostavili relevantne dokaze, Ustavni sud smatra da nema ni kr{enja prava na imovinu apelanata iz ~lana II/3.k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1. Protokola broj 1 uzEvropsku konvenciju.

44. Na osnovu ~lana 61. st. 1, 2. i 3. i ~lana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

45. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u Vije}u od pet sudaca upredmetu broj AP 1880/08, rje{avaju}i apelaciju GordaneBrklja~ i Marka Brklja~a, na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanka59. stavak2. alineja 2, ~lanka61. st.1, 2. i 3. i ~lanka 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05,64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 10. studenoga 2010. godine donio

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Djelomi~no se usvaja apelacija Gordane Brklja~ i MarkaBrklja~a.

Utvr|uje se kr{enje ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i

Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za za{tituljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosuna dono{enjeodlukeu razumnom roku u postupku koji je okon~an PresudomVrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U`-6/04 od13. velja~e 2008. godine.

Sukladno ~lanku76. stavak2. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine nala`e se Vladi Kantona Sarajevo da  GordaniBrklja~ i Marku Brklja~u, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, isplati iznose od po 1.200,00 KMnaimenematerijalne{tetezbognedono{enjaodlukeurazumnomroku.

Nala`eseVladiKantonaSarajevodaurokuodtrimjesecaoddana dostavljanja ove odluke obavijesti Ustavni sud o poduzetim

mjerama u svrhu provedbe ove odluke sukladno ~lanku 74.stavak 5. Pravila Ustavnog suda.

Odbija se kao neutemeljena apelacija  Gordane Brklja~ iMarka Brklja~a podnesena protiv Presude Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj U`-6/04 od 13. velja~e2008. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu broj

U-243/03 od 2. listopada 2003. godine, Rje{enja Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo broj 27/02-23-5069/02 od7. travnja 2003. godine i Rje{enja Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo broj 23/1-372-1198/99 od 29. srpnja 2002.godine u odnosu na ostale aspekte ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za za{tituljudskih prava i temeljnih sloboda, u odnosu na ~lanak II/.(f)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanak 8. Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i u odnosu na ~lanak II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovina i ~lanak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju za za{titu ljudskih prava itemeljnih sloboda.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod1. Gordana Brklja~ i Marko Brklja~ (u daljnjem tekstu:

apelanti) iz Novog Beograda, koje zastupa Senija Poropat,odvjetnica iz Vogo{}e, podnijeli su 23. lipnja 2008. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) protiv Presude Vrhovnog suda FederacijeBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) brojU`-6/04 od 13. velja~e 2008. godine, Presude Kantonalnog suda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj U-243/03 od2. listopada 2003. godine, Rje{enja Ministarstva stambenihposlova Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: drugostupanjskiorganuprave)broj27/02-23-5069/02od7.travnja2003.godineiRje{enja Uprave za stambena pitanja Kantona Sarajevo (udaljnjem tekstu: prvostupanjski organ uprave) broj23/1-372-1198/99 od 29. srpnja 2002. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odVrhovnog suda, Kantonalnog suda, drugostupanjskog organa uprave i prvostupanjskog organa uprave je 27. lipnja 2008.godine zatra eno da dostave odgovore na apelaciju. Odprvostupanjskog organa uprave je 7. listopada 2010. godinezatra`eno da dostavi predmetni spis na uvid.

3. Vrhovni sud je dostavio odgovor na apelaciju 4. srpnja 2008. godine, Kantonalni sud 30. srpnja 2008. godine,drugostupanjski organ uprave 7. srpnja 2008. godine, a prvostupanjski organ uprave nije dostavio odgovor na apelaciju.Prvostupanjski organ uprave je 15. studenoga 2010. godinedostavio spis na uvid.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori su dostavljeni opunomo}eniku apelanata 2. prosinca 2008. godine.III. ^injeni~no stanje

5. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata idokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Prvostupanjski organ uprave je, rje{avaju}i apelanti~inzahtjev od 3. lipnja 1999. godine u predmetu vra}anja stana uposjed u ulici Dalmatinska broj 11u Sarajevu (u daljnjem tekstu:predmetni stan), donio Rje{enje broj 23/1-372-1198/99 od 29.srpnja 2002. godine kojim je zahtjev za vra}anje stana u posjedodbijen kao neutemeljen. Prvostupanjski organ uprave je uobrazlo`enju rje{enja naveo kako je uvidom u dokumentacijuutvrdio da je nositelj stanarskog prava na predmetnom stanu bioMilo{ Kecman prema Ugovoru o kori{tenju stana broj

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 69/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 69

05-VZ-1-3342/81 od 28. rujna 1981. godine (u daljnjem tekstu:NSP), koji je umro 3. listopada 1986. godine {to je evidentno izMati~ne knjige umrlih broj 4673/86 od 11. listopada 1986.godine. Dalje, prvostupanjski organ je naveo kako je uvidom uPotvrdu JSP "Sarajevostan" broj 03/1-2-1771-3/02 od 2. travnja 2002. godine utvrdio da je od 4. listopada 1987. godine Milja Kecman evidentirana kao korisnik predmetnoga stana bezrje{enja o dodjeli stana i bez zaklju~enog ugovora o kori{tenjustana. Tako|er, uvidom u Ugovor o kori{tenju stana brojMB-05-5-1004/90 od 24. prosinca 1990. godine utvr|eno je da jeMilja Kecman nositeljica stanarskog prava na stanu u ul. M.Bu{atlijebr. 11/II,s korisnomstambenompovr{inom 69m²,akao~lanovi njezinoga obiteljskog ku}anstva su upisani Gordana Brklja~ (apelantica-k}i), \uro Brklja~ (zet), i unuci Marko iGordan. Polaze}i od ovako utvr|enoga ~injeni~nog stanja prvostupanjski organ je utvrdio kako apelanti nemaju svojstvo~lanova obiteljskoga ku}anstva NSPna predmetnom stanu, te da im u smislu ~lanka 3. stavak 1. Zakona o prestanku primjeneZakona o napu{tenim stanovima (u daljnjem tekstu: Zakon oprestanku primjene) i ~lanka 6. stavak 2. Zakona o preuzimanjuZakona o stambenim odnosima (u daljnjem tekstu: ZOS) nepripada pravo na vra}anje u posjed predmetnoga stana.

7. Rje{avaju}i apelanti~in priziv, drugostupanjski organ

uprave je donio Rje{enje broj 27/02-23- 5069/02 od 7. travnja 2003. godine kojim je priziv odbio. Drugostupanjski organuprave je, potvr|uju}i pravilnost prvostupanjskog rje{enja,naveo da apelanti nisu dokazali status ~lanova obiteljskoga ku}anstvaNSPnapredmetnomstanupremaodredbama~lanka6.stavak 2. ZOS-a, pa je ocjenjuju}i da su prizivni navodineutemeljeni priziv odbio pozivaju}i se prete`no na razloge izobrazlo`enja odluke prvostupanjskog organa uprave.

8. Rje{avaju}i o tu`bi apelanata podnesenoj protiv Rje{enja drugostupanjskog organa uprave broj 27/02-23-5069/02 od 7.travnja 2003. godine Kantonalni sud je donio Presudu brojU-243/03 od 2. listopada 2003. godine, kojom je tu`bu odbio.Neprijeporno je, kako je u obrazlo`enju naveo Kantonalni sud,da apelanti nisu dokazali da su ~lanovi obiteljskoga ku}anstva NSP na predmetnome stanu, a posebice ne u vrijeme njegovesmrti 1986. godine, {to je relevantna ~injenica u ovom slu~aju.Kantonalni sud je dalje naveo kako ~injenica da je apelanti~in

suprug \uro Brklja~ bio prijavljen na adresi predmetnoga stana 1990. godine, ne mo`e uticati na stjecanje statusa ~lanova obiteljskoga ku}anstva NSP na predmetnom stanu, a {to seodnosi na apelante kao zainteresirane osobe u ovoj pravnojstvari. Kantonalni sud je zaklju~io da predmetni stan nije mogaobiti dom apelantima, te da nije prekr{eno njihovo pravo na domza{ti}eno Europskom konvencijom za za{titu ljudskih prava itemeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija), na koje se pozivaju u svojoj tu`bi.

9. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine je Presudombroj U`-6/04 od 13. velja~e 2008. godine, odlu~uju}i o prizivuapelanata izjavljenom protiv presude Kantonalnog suda, prizivodbio kao neutemeljen. Vrhovni sud je u obrazlo`enju presudeistaknuo kako je, s obzirom na ~injeni~no utvr|enje da apelantinisu `ivjeli sa NSP u predmetnom stanu, prvostupanjski sudpravilno ocijenio da apelanti nisu bili ~lanovi obiteljskogku}anstva NSP, jer nisu trajno `ivjeli i stanovali s njim do

njegove smrti, kao ni kasnije. Vrhovni sud je ocijenio kako suneutemeljeni prigovori iz priziva apelanata da ih je majka,odnosno baka Milja Kecman, koja je vlasnica stana u ul.Dalmatinska broj 15 (ranije M. Bu{atlije br. 11/II) bez njihovogznanja navela kao ~lanove svoga obiteljskog ku}anstva. Vrhovnisud je dalje naveo kako su neutemeljeni prizivni navodiapelanata da je u konkretnom slu~aju trebalo primijeniti ~lanak21. stavak 2. i ~lanak 22. preuzetog ZOS-a, koji se odnose na pravo trajnog i nesmetanog kori{tenja stana, jer je 3. lipnja 1999.godineapelantica podnijelazahtjev za vra}anje stana u posjedna kojem postoji stanarsko pravo, kao ~lan obiteljskog ku}anstva svog umrlog oca, koji je pravilno rije{en primjenom ~lanka 3.stavak 1. i 2. Zakona o prestanku primjene. Vrhovni sud je,ocjenjuju}i da pobijanom presudom prvostupanjskog suda nije

povrije|en zakon na {tetu apelanata, priziv odbio kaoneutemeljen.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije10. Apelanti smatraju da im je u upravnom postupku po

zahtjevu za povrat stana u posjed i u upravnom sporu predVrhovnim i Kantonalnim sudom prekr{eno pravo na pravi~nosu|enje, pravo na dom i pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(e), (f) i(k) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (udaljnjem tekstu: Europska konvencija), ~lanka 8. Europskekonvencije i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju.Glede kr{enja prava na pravi~no su|enje, apelanti su istaknuli da su organi uprave i sudovi proizvoljno ocijenili dokaze,zanemaruju}i pri tome materijalni dokaz - ovjerene pismeneizjave susjeda Zorke Savi} i Katarine Morait, kojima sepotvr|uje da je apelantica stanovala u relevantnom razdoblju upredmetnom stanu, te potvrdu Osnovne {kole "Silvije Strahimir Kranj~evi}" Op}ine Centar, Sarajevo od 7. listopada 2002.godine u kojoj je navedeno da je apelant 1990. i 1991. godinepoha|ao tu osnovnu {kolu i da se u slu`benoj evidenciji vodi na adresipredmetnogastana.Tako|er,navodedasuupravniisudski

organi proizvoljno primijenili materijalno pravo jer nisuprimijenili Aneks 7 Ustava Bosne i Hercegovine i ~l. 3. i 5.Zakona o prestanku primjene, te ~lanak 8. Europske konvencijekojim je za{ti}eno pravo na dom. Na istim razlozima, pogre{no inepotpuno utvr|enom ~injeni~nom stanju i pogre{noj primjenimaterijalnog prava, apelantica je istaknula kr{enje prava na imovinu. Istaknula je da se o njezinome zahtjevu za povrat predmetnoga stana u posjed organi uprave i sudovi neopravdanodugo vodili postupak i na taj na~in odlu~ivali van razumnoga roka, budu}i da je zahtjev podnijela 3. lipnja 1999. godine, a kona~na sudska odluka je doneseno 13. velja~e 2008. godine.Stoga, tra`i da se pobijane odluke upravnih organa i redovitihsudova poni{te i donese odluka o vra}anju stana u posjed.Apelanti su zatra`ili i naknadu materijalne i nematerijalne {tete itro{kova postupka. Apelanti su zatra`ili na ime zakupnine iznos36.800,00 KM, sve sa zakonskim zateznim kamatama od 1.srpnja 1999. godine do isplate, kao i tro{kove postupka u iznosu

od 3.867,00 KM nastale u predmetnom postupku.b) Odgovor na apelaciju

11. Vrhovni sud je u odgovoru na apelaciju naveo da ukonkretnoj pravnoj situaciji nije do{lo do kr{enja ustavnih prava apelanata i prava zagarantiranih Europskom konvencijom injezinim protokolima, a posebice istaknutih u Preporukama Vije}a Europe iz 2006. godine (Izvje{}e o primjeni i razlozima primjene ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije). Predlo`io jeda se apelacija odbije.

12. Kantonalni sud je u odgovoru na apelaciju istaknuo da ostaje kod razloga navedenih u obrazlo`enju svoje presude koje

 je utemeljeno na va`e}im zakonskim propisima i me|unarodnimdokumentima koji su sastavni dio pravnog sustava Bosne iHercegovine.

13. Ministarstvo stambenih poslova Kantona Sarajevo je u

odgovoru na apelaciju istaknulo kako odlukom ovoga organa nisu povrije|ena prava apelanatana koja se pozivau apelaciji, jer  je u konkretnom predmetu utvr|eno da apelanti nisu ispuniliuvjete iz ~lanka 6. stavak 2. ZOS-a, da bi se mogli smatrati~lanovima obiteljskoga ku}anstva nositelja stanarskog prava na predmetnome stanu. Tako|er je istaknuto da se zahtjevu za povrat stana u posjed nije moglo udovoljiti jer su, prema ~injeni~nom utvr|enju, apelanti kao ~lanovi obiteljskoga ku}anstva navedeni u Ugovoru o kori{tenju stana brojMB/05-5-1004/90 od 24. prosinca 1990. godine apelanti~inemajke, odnosno bake na sasvim drugom stanu. Po mi{ljenjuovoga Ministarstva apelanti ne ispunjavaju uvjete prema kojima bi se predmetni stan mogao smatrati njihovim domom u smislu~lanka 8. Europske konvencije.

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 70/144

Broj 19 – Strana 70 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

V. Relevantni propisi14. U Zakonu o upravnom postupku ("Slu`bene novine

Federacije BiH" br. 2/98 i 48/99) relevantne odredbe glase:^lanak 6.

 Kad organi i institucije koje imaju javne ovlasti rje{avaju uupravnim stvarima, du`ni su da osiguraju efikasno ostvarivanje

 pravai interesa gra|ana,poduze}a (dru{tava),ustanovai drugih pravnih osoba, {to obuhvata dobru organizaciju na izvr{avanju  poslova od strane organa, koja osigurava brzo, potpuno ikvalitetno rje{avanje upravnih stvari u upravnom postupku uzsvestrano razmatranje tih stvari.

[...]^lanak 14.

 Postupak se ima voditi brzo i sa {to manje tro{kova i gubitkavremena za stranku i druge osobe koje u~estvuju u postupku, alitako da se pribavi sve {to je potrebno za pravilno utvr|ivanje~injeni~nogstanja i za dono{enjezakonitogi pravilnog rje{enja.

[...]15. U Zakonu o upravnim sporovima ("Slu`bene novine

Federacije BiH" broj 9/05) relevantne odredbe glase:^lanak 34. stavak 1.

  Zakonitost osporenog upravnoga akta sud ispituje u

granicamazahtjevaiztu`beipritomejevezanrazlozimatu`be.16. U Zakonu o preuzimanju Zakona o stambenimodnosima ("Slu`bene novine FBiH" br. 11/98, 38/98 i 19/99)relevantne odredbe glase:

^lan 6. stav 2.^lanovima obiteljskog ku}anstva nosioca stanarskog prava,

u smislu ovog zakona, smatraju se: bra~ni drug, djeca (ro|ena ubraku ili izvan braka, usvojena, pastor~ad), bra~ni drugovidjece, roditelji bra~nih drugova (otac, majka, o~uh, ma}eha,usvojilac), bra}a ili sestre, unu~ad, kao i lica koja je nosilacstanarskog prava du`an po zakonu izdr`avati ili su ta lica du`na

 po zakonu izdr`avati nosioca stanarskog prava, a koja zajedno snjim trajno stanuju i `ive, kao i lica koja sa nosiocem stanarskog

 prava `ive u ekonomskoj zajednici u istom stanu vi{e od deset godina ili vi{e od pet godina ako su se uselila u stan na temeljuugovora o do`ivotnom izdr`avanju nosioca stanarskog prava.

17. U Zakonu o prestanku primjene Zakona onapu{tenim stanovima ("Slu`bene novine FBiH" br. 11/98,38/98, 12/99, 18/99, 43/99, 31/01, 56/01, 15/02, 24/03 i 29/03)relevantne odredbe glase:

^lanak 3. st. 1. i 2.  Nositelj stanarskog prava na stanu koji je progla{en

napu{tenim ili ~lan njegovog obiteljskog doma}instva kao {to jeutvr|eno ~lankom 6. ZOSO (u daljnjem tekstu: nositelj stanarskog

 prava) ima pravo na povratak sukladno Aneksu VII Op}egokvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.

Stavak 1. ovog ~lanka primjenjuje se samo na nositeljestanarskog prava koji imaju pravo da se vrate u svoje domove

 prema ~lanku 1. Aneksa VII Op}eg okvirnog sporazuma za miru Bosni i Hercegovini. Osobe koje su napustile svoje stanove

nakon 30. travnja 1991. godine smatraju se izbjeglicama iraseljenim licima prema Aneksu VII, osim ako se doka`e da su

stanove napustili iz razloga koji su potpuno nevezani zasukob.VI. Dopustivost

18. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud ima prizivnunadle`nost u pitanjimakoja su sadr ana u ovome ustavu kada ona postanu predmetom spora zbogpresude bilo kojega suda u Bosni i Hercegovini.

19. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni sviefektivnipravni lijekovi mogu}iprema zakonui akose podnese uroku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primioodlukuoposljednjemefektivnompravnomlijekukojijekoristio.

20. U konkretnom slu~aju predmet pobijanja apelacijom jePresuda Vrhovnog suda brojU`-6/04od 13. velja~e 2008.godineprotiv koje nema drugih u~inkovitih pravnih lijekova mogu}ihprema zakonu. Potom, pobijanu su presudu apelanti primili 15.svibnja 2008. godine, a apelacija je podnesena 23. lipnja 2008.godine, tj. u roku od 60 dana, kako je propisano ~lankom 16.stavak 1. Pravila Ustavnog suda. Kona~no, apelacija ispunjava iuvjete iz ~lanka 16. st. 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, jer nijeo~evidno (prima facie) neutemeljena niti postoji neki drugiformalni razlog zbog kojega apelacija nije dopustiva.

21. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b), te ~lanka 16. st.1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud zaklju~uje da predmetna apelacija ispunjava uvjete glede dopustivosti.VII. Meritum

22. Apelanti pobijaju presude Vrhovnog i Kantonalnog suda i rje{enja organa uprave, tvrde}i kako im je povrije|eno pravo na pravi~no su|enje, pravo na dom i pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(e), (f) i (k) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije, ~lanka 8. Europske konvencije i ~lanka 1.Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Apelanti se u okviruprava na pravi~no su|enje `ale na nerazumno dugo trajanjepostupka pred organima uprave i sudovima budu}i da je zahtjevpodnesen u lipnju 1999. godine, a kona~na odluka u upravnom

postupku donesena 13. velja~e 2008. godine, dakle, nakon osamgodina, osam mjeseci i 10 dana.Pravo na pravi~an postupak-su|enje u razumnom roku

23. ^lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i temeljne slobode ovog ~lanka, stavak 2., {to uklju~uje:

[...](e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nim

stvarima i druga prava vezana za krivi~ne postupke".^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnom

dijelu glasi:1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza ili

utemeljenosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega svako ima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim sudom.

a) Relevantna na~ela24. Prema konzistentnoj praksi Europskog suda i Ustavnog

suda, razumnost duljine trajanja postupka mora se ocjenjivati usvjetlu okolnosti pojedinoga predmeta, vode}i ra~una okriterijima koji su uspostavljeni sudskom praksom Europskogsuda, a osobito o slo`enosti predmeta, pona{anju strana upostupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te o zna~ajukoji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidi Europski sud,

 Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99 od 7. velja~e2002. godine, Izvje{}e broj 2002-I, stavak 38).b) Analiza duljine trajanja postupka

25. U konkretnom slu~aju se radi o postupku za povrat stana u kojemu je trebalo utvrditi jesu li apelanti bili ~lanoviobiteljskog ku}anstva NSP na predmetnome stanu, te pripada liim u ovisnosti o toj odlu~noj ~injenici pravo na vra}anjepredmetnoga stana u posjed. Iako su radi utvr|ivanja ovih

~injenica izvedeni brojni dokazi, Ustavni sud smatra kako se neradi o osobito slo`enom predmetu kako u ~injeni~nom tako i upravnom aspektu.

26. Analiziraju}i duljinu predmetnoga postupka Ustavni sudopa`a kako je ovaj postupak doista dugo trajao. Ustavni sudprimje}uje da su upravni organi donijeli dvije odluke, te da jeprvostupanjskom organu uprave trebalo vi{e od tri godine da donese odluku povodom zahtjeva za povrat u posjed predmetnogstana apelantima. U daljnjem tijeku postupka, drugostupanjskiorgan uprave je u roku od sedam mjeseci odlu~io o prizivuapelanata izjavljenom protiv prvostupanjskoga rje{enja. Dalje,Ustavni sud primje}uje kako je postupak u upravnom sporu otu`bi apelanata pred Kantonalnim sudom trajao tri mjeseca, a pred Vrhovnim sudom preko ~etiri godine. Promatraju}i

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 71/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 71

predmetni postupak u cjelini, Ustavni sud smatra kako ne postojiopravdanje za ovako dugo postupanje prvostupanjskoga upravnog organa i Vrhovnog suda, a imaju}i u vidu relativno

 jednostavna ~injeni~na i pravna pitanja koja proizlaze iz tu`beapelanata. Dalje, ni prvostupanjski upravni organ ni Vrhovni sudnisu ponudili nikakve opravdane i razumne razloge za ovakodugo trajanje postupka. Osim toga, Ustavni sud iz stanja predmeta nije mogao utvrditi eventualni doprinos apelanata ukupnoj duljini postupka. S tim u svezi, Ustavni sud zaklju~ujekako odgovornost za ukupnu duljinu postupka u konkretnomslu~aju podjednako snose prvostupanjski upravni organ iVrhovni sud.

27. Ocjenjuju}i sve navedeno, kao i kriterije koji su izneseniu prethodnim stavcima ove odluke, uklju~uju}i slo`enost predmeta, ukupnu duljinu postupka pred upravnim organima teuzimaju}i u obzir i postupak pred Vrhovnim sudom, Ustavni sudzaklju~uje da je u konkretnom slu~aju prekr{eno pravo na dono{enje odluke u "razumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.Pitanje naknade nematerijalne {tete

28. Apelanti su zatra`ili naknadu nematerijalne {tete zbogkr{enja prava na pravi~no su|enje u razumnom roku. Prema 

~lanku 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud mo`eiznimno, na zahtjev iznesen u apelaciji, odrediti naknadu za nematerijalnu {tetu. Me|utim, Ustavni sud podsje}a da, za razliku od postupka pred redovitim sudovima, naknadunematerijalne {tete odre|uje u posebnim slu~ajevima kr{enja zagarantiranih ljudskih prava i sloboda.

29. Prilikom odlu~ivanja o zahtjevu apelanata za naknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enona~elo odre|ivanja visine naknade {tete u ovakvim slu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, "Slu`beni glasnikBosne i Hercegovine" broj 20/06, st. 48-51). Prema utvr|enomna~elu, apelantima bi za svaku godinu odga|anja da se doneseodluka trebalo isplatiti iznos od po 150,00 KM. Imaju}i u vidu~injenicu da je postupak povodom zahtjeva apelanata trajaoosam godina, osam mjeseci i 10 dana, apelantima se utvr|ujenaknada u iznosu od po 1.200,00 KM. Ovaj iznos apelantima jedu`na isplatiti Vlada Kantona Sarajevo, u roku od tri mjeseca od

dana dostavljanja ove odluke.30. U svezi sa zahtjevom apelanata da im se nadoknade

tro{kovi postupka Ustavni sud isti~e da Pravilima Ustavnog suda nije predvi|ena mogu}nost ostvarivanja prava na ovu vrstunaknade, te stoga proizlazi da je ovaj zahtjev neutemeljen.Ostali navodi o kr{enju prava na pravi~no su|enje

31. Apelanti navode kako im je prekr{eno pravo na pravi~nosu|enje zbog pogre{no utvr|enog ~injeni~nog stanja i pogre{neprimjene materijalnog prava. Apelanti smatraju da su organiuprave i sudovi u svojoj kona~noj presudi pogre{no ocijenilidokaze i, stoga, zahtjev za povrat predmetnog stana u posjedodbili kao neutemeljen. U svezi s ovim navodima, Ustavni sudukazuje da prema praksi Europskog suda i Ustavnog suda zadatak ovih sudova nije preispitivanje zaklju~aka redovitihsudova glede ~injeni~nog stanja i primjene materijalnoga prava (vidi Europski sud, Pronina protiv Rusije, odluka o dopustivosti

od 30. lipnja 2005. godine, aplikacija broj 65167/01). Naime,Ustavni sud nije mjerodavan supstituirati redovite sudove uprocjeni ~injenica i dokaza, ve} je op}enito zada}a redovitihsudova ocijeniti ~injenice i dokaze koje su izveli (vidi Europskisud, Thomas protiv Ujedinjenog Kraljevstva, presuda od 10.svibnja 2005. godine, aplikacija broj 19354/02). Zada}a Ustavnog suda je ispitati je li eventualno do{lo do povrede ilizanemarivanja ustavnih prava (pravo na pravi~no su|enje, pravona pristup sudu, pravo na u~inkovit pravni lijek i dr.), te je liprimjena zakona bila, eventualno, proizvoljna ilidiskriminacijska. Dakle, u okviru prizivne nadle`nosti Ustavnisud se bavi isklju~ivo pitanjem eventualne povrede ustavnihpravailipravaizEuropskekonvencijeupostupkupredredovitimsudovima, pa }e u konkretnom slu~aju Ustavni sud ispitati je li

postupak u cjelini bio pravi~an u smislu ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije(vidi Ustavni sud, Odluka broj AP20/05 od18. svibnja 2005. godine, objavljena u "Slu`benom glasnikuBiH" broj 58/05).

32. U konkretnom slu~aju Ustavni sud opa`a kako su organiuprave i sudovi iz provedenih dokaza utvrdili da apelanti nisu

imalisvojstvo ~lana obiteljskoga ku}anstva NSPna predmetnomstanu jer nisu stanovali s njim do njegove smrti a ni poslije. Poocjeni upravnih organa i sudova apelanti nisu podastrlirelevantne dokaze u prilog tvrdnji da su doista bili u fakti~komposjedu predmetnoga stana i koristili ga. Stoga su, pozivaju}i sena relevantne odredbe ~lanka 3. st. 1. i 2. Zakona o prestankuprimjene i ~lanka 6. stavak 2. ZOS-a, upravni organi i sudovizaklju~ili kako apelantima ne pripada pravo na vra}anje u posjedpredmetnoga stana. Po mi{ljenju Ustavnog suda, navedenoobrazlo`enje nije proizvoljno. Zakonska je obveza apelanata dokazati da su, u konkretnom slu~aju, bili ~lanovi obiteljskoga ku}anstva NSP predmetnoga stana da bi mogli uspjeti sa svojimzahtjevom za povrat toga stana u posjed. Apelanti navedenu~injenicu nisu uspjeli dokazati, te je njihov zahtjev odbijen na temelju relevantnih zakonskih odredbi.Imaju}iu vidunavedeno,kao i ~injenicu da su apelanti, tijekom predmetnoga postupka,u`ivalisveostaleproceduralnegarancijeiz~lankaII/3.(e)Ustava 

Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije,Ustavni sud smatra da je neutemeljen zahtjev apelanata kojim setra`ilo utvr|ivanje povrede u odnosu na ostale aspekte prava na pravi~no su|enje.

33. Stoga, Ustavni sud smatra da su neutemeljeni apelacioninavodi o kr{enju ostalih aspekata prava na pravi~no su|enje iz~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije.

Pravo na po{tivanje doma34. ^lanak II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine glasi:Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska

 prava i temeljne slobode ovog ~lanka, stavak 2., {to uklju~uje:[...]

(f) Pravo na privatni i obiteljski `ivot, dom i dopisivanje.^lanak 8. Europske konvencije glasi:

Svako ima pravo na po{tivanje svog privatnog i obiteljskog`ivota, doma i prepiske. Javna vlast se ne mije{a u vr{enje ovog prava, osim ako je

takvomije{anjepredvi|enozakonomiakojetoneophodnamjerau demokratskom dru{tvu u interesu nacionalne sigurnosti, javnesigurnosti, ekonomske dobrobiti zemlje, spre~avanja nereda ilispre~avanja zlo~ina radi za{tite zdravlja i morala, ili za{tite

 prava i sloboda drugih.35. Ustavni sud podsje}a na to da je bitna svrha ~lanka 8.

Europske konvencije za{tita pojedinca od proizvoljnogmije{anja vlasti u njegova prava garantirana ovim ~lankom (vidiEuropski sud, Kroon protiv Nizozemske, presuda od 27.listopada 1994. godine, serija A, broj 297-C).

36. Pri odre|ivanju radi li se u konkretnom slu~aju o povredi~lanka 8. Europske konvencije, prvenstveno se mora utvrditipredstavlja li predmetni stan "dom" apelanata u smislu zna~enja 

stavka 1. ~lanka 8. Europske konvencije i predstavljaju lipobijane odluke "mije{anje" javnih vlasti u po{tivanje toga "doma". Drugo, da bi "mije{anje" bilo opravdano mora biti "uskladu sa zakonom". Ovaj uvjet zakonitosti se, sukladnozna~enju termina Europske konvencije, sastoji od vi{eelemenata: (a) mije{anje mora biti utemeljeno na doma}em ilime|unarodnom zakonu; (b) zakon o kojemu je rije~ mora bitiprimjereno dostupan tako da pojedinac bude primjereno upu}ennaokolnostizakonakojesemoguprimijenitinadatipredmeti(c)zakon, tako|er,mora biti formuliran s odgovaraju}om to~no{}u i

  jasno}om kako bi se pojedincu dopustilo da prema njemuprilagodi svoje postupke (vidi Europski sud,Sunday Times protivUjedinjenog Kraljevstva, presuda od 26. travnja 1979. godine,serija A, broj 30, stavak 49).

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 72/144

Broj 19 – Strana 72 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

37. Prema sudskoj praksi Europskog suda, pojam "dom"obuhva}a kako iznajmljen dom tako i dom u privatnomvlasni{tvu (vidi Europski sud, Gillow protiv Velike Britanije,presuda od 24.studenoga 1986. godine, serijaA, broj 109, stavak46.f; i Kroon protiv Nizozemske, presuda od 27. listopada 1994.godine, serija A, broj 297-C, stavak 31). Sukladno ovojinterpretaciji, Ustavni sud je pro{irio domenu ~lanka 8. Europskekonvencije na stanove u kojima se stanuje na temelju stanarskoga prava (vidi Ustavni sud, Odluka broj U 8/99 od 11. svibnja 1999.godine, objavljena u "Slu`benom glasniku Bosnei Hercegovine"broj 24/99 i Odluka broj AP 1070/05 od 9. velja~e 2006. godine,"Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 45/06).

38. U odgovoru na pitanje mo`e li se predmetni stan smatrati"domom" apelanata, Ustavni sud opa`a da su organi uprave iKantonalni sud na temelju ocjene dokaza pribavljenih poslu`benoj du`nosti i dokaza provedenih na prijedlog apelanata utvrdili da apelanti nisu bili ~lanovi obiteljskoga ku}anstva NSPna predmetnome stanu, jer nisu stanovali sa NSP do njegovesmrti, a ni poslije njegove smrti, a u upravnom postupku nisuuspjeli dokazati kako su predmetnistan doistafakti~kii koristiliiu njemu boravili i obavljali svakodnevne aktivnosti. Dakle,prema utvr|enju upravnih organa i Kantonalnog suda, ~ijestavove i zaklju~keje potvrdio i Vrhovni sud, predmetnistan nije

bio dom apelanata. Po mi{ljenju Ustavnog suda, nije proizvoljanna~in na koji su organi uprave i redoviti sudovi utvrdili da predmetni stan nije bio dom apelanata, niti su u tom pravcuizvedeni dokazi proizvoljno ocijenjeni, a apelanti navedeno nisudoveli u sumnju ni navodima iz njihove apelacije.

39. Na temelju izlo`enoga, Ustavni sud zaklju~uje da nijebilo kr{enja prava na dom iz ~lanka II/3.(f) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 8. Europske konvencije.

Ostali navodi iz apelacije40. Imaju}i u vidu zaklju~ke glede kr{enja prava iz ~lanka 

II/3.(e) i (f) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. i~lanka 8. Europske konvencije, Ustavni sud smatra da suneutemeljeni i navodi iz apelacije u svezi s kr{enjem prava na imovinu iz ~lankaII/3.(k) UstavaBosnei Hercegovinei ~lanka1.Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju, s obzirom da suidenti~ni navodima o kr{enju prava na pravi~no su|enje i dom o

~emu je Ustavni sud ve} dao obrazlo`enje.VIII. Zaklju~ak41. Ustavni sud zaklju~uje kako je prekr{eno pravo na 

pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije kada je postupak o zahtjevu za povrat predmetnoga stana u posjed okon~an nakon vi{e od osamgodina od dana pokretanja postupka, a takvo neopravdanotrajanje postupka se mo`e, u prete nom dijelu, pripisatipona{anju prvostupanjskoga upravnog organa i Vrhovnog suda,koji nisu dali razloge koji bi se mogli smatrati objektivnim irazumnim za ovakvo dugo trajanje postupka.

42. Me|utim, nema kr{enja prava na pravi~no su|enje udijelu u kojemu se apelanti `ale na pogre{no i nepotpunoutvr|eno ~injeni~no stanje i na pogre{nu primjenu materijalnogprava kada su organi uprave i redoviti sudovi ispunili svojudu`nost i iznijeli razloge na kojima su njihove odlukeutemeljene, a Ustavni sud nije mogao utvrditi da je postupakprekr{en na {tetu apelanata.

43. Ustavni sud zaklju~uje kako nema kr{enja prava na domiz ~lanka II/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 8.Europske konvencije, jerapelantinisu dokazali da su bili ~lanoviobiteljskoga ku}anstva NSP na predmetnome stanu za koji jepodnesen zahtjev za vra}anje u posjed, zbog ~ega se predmetnistan ne mo`e smatrati njihovim domom. Tako|er, s obzirom da apelanti nisu dostavili relevantne dokaze, Ustavni sud smatra da nema ni kr{enja prava na imovinu apelanata iz ~lanka II/3.(k)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uzEuropsku konvenciju.

44. Na temelju ~lanka 61. st. 1, 2. i 3. i ~lanka 76. stavak 2.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuove odluke.

45. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetubroj AP2135/08,rje{avaju}iapelacijuRajka]u`i}ai Stipe ]u i}a, na osnovu ~lana VI/3b) Ustava Bosne iHercegovine,~lana59stav2 ta~ka 2,~lana61 st. 1 i 2 i ~lana 76stav2PravilaUstavnogsudaBosneiHercegovine("Slu`beniglasnikBosneiHercegovine"br.60/05,64/08i51/09),usastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Rajka ]u`i}a i Stipe ]u`i}a.

Utvr|uje se kr{ewe ~lana II/3e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije za za{tituqudskihpravaiosnovnihslobodauodnosunadono{eweodlukeurazumnomrokuupostupkupredOp{tinskimsudomu[irokomBrijegu u predmetu broj R.151/88, koji je okon~an Rje{ewemKantonalnog suda u [irokom Brijegu broj 008-0-G`-09-000 032od 8. juna 2009. godine.

U skladusa ~lanom76 stav 2 Pravila Ustavnog suda BosneiHercegovine, nala`e se Vladi Zapadnohercegova~kog kantonada, u roku od tri mjeseca od dana dostavqawa ove odluke,isplati Rajku ]u i}ui Stipi ]u i}uiznosod po2.100,00KMna ime naknade nematerijalne {tete zbog kr{ewa prava nadono{ewe odluke u razumnom roku.

Nala e se Vladi Zapadnohercegova~kog kantona da, uskladu sa ~lanom 74 stav 5 Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavqawa oveodluke, obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine opreduzetim mjerama s ciqem izvr{ewa ove odluke.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod

1. Rajko ]u`i} iz Mostara i Stipe ]u`i} iz [irokogBrijega(u daqwemtekstu: apelanti)podnijelisu 16. jula 2008.godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (udaqwem tekstu: Ustavni sud) zbog nedono{ewa odluke urazumnom roku u postupku pred Op{tinskim sudom u [irokomBrijegu (u daqwem tekstu: Op{tinski sud) u predmetu brojR.151/88.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22 stav 1 Pravila Ustavnog suda, odOp{tinskogsudazatra`enoje6.avgusta2008.godinedadostaviodgovor na apelaciju. Odgovor je dostavqen 1. septembra 2008.godine.

3.Naosnovu~lana26stav2PravilaUstavnogsuda,odgovorOp{tinskog suda dostavqen je apelantima 2. septembra 2008.godine.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 73/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 73

4. Ustavni sud je 6. oktobra 2009. godine zatra`io na uvidspis Op{tinskog suda broj R.151/88, koji je Op{tinski suddostavio 19. oktobra 2009. godine.

III. ^iweni~no stawe5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz navoda apelanata

i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da se sumiraju na

sqede}i na~in.6. @arko ]u i} (u daqwemtekstu:predlaga~) podnioje 16.

septembra 1988. godine prijedlog tada{wem Osnovnom sudu uLi{tici (u daqwem tekstu: Osnovni sud) protiv apelanata iAnice Lovri}-]u`i}, radi diobe zajedni~ke nepokretnosti.Predlaga~ je sudu predlo`io da sprovede postupak i doneserje{ewe kojim bi se suvlasni~ka zajednica izme|u wega,apelanata i ostalih raskinula fizi~kom diobom zajedni~kenepokretnosti upisane u zk.ul. broj 49.k.o. Mokro i toparcelebroj 617 (^airi).

7. Oddanapodno{ewa tu be(16. septembar1988. godine) pado potpisivawa Op{teg okvirnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini i zasnivawa nadle`nosti Ustavnog suda (14.decembar 1995. godine) postupak je trajao sedam godina i trimjeseca.

8. Uvidom u spis Op{tinskog suda u [irokom Brijegu (u

daqwem tekstu: Op{tinski sud) broj R.151/88 proizilazi da jesud14. novembra2007. godine donioRje{ewebroj R.151/88 kojim je predlaga~u nalo`io da se u roku od osam dana izjasni da li idaqe ostaje pri prijedlogu za diobu nepokretnosti od 16.septembra 1988. godine, povodom kojeg se vodi postupak predtim sudom, i ukoliko ostaje pri tom prijedlogu, da je du`an uroku od osam dana urediti svoj prijedlogu skladusa ~lanom162Zakona o vanparni~nom postupku, na na~in da wime obuhvatisve suvlasnike nepokretnosti koje su predmet diobe, ta~neadrese ostalih suvlasnika nepokretnosti, da dostavi svepodatke o predmetu diobe,veli~iniudjela i o drugimstvarnimpravima svakog suvlasnika, zemqi{nokwi`ne i katastarskepodatke u dovoqnom broju primjeraka za sud i protivnestranke, te druge podatke, u skladu sa ~lanom 334 Zakona oparni~nompostupku(udaqwemtekstu:ZPP),uznapomenuda}ese, ako prijedlog dopuni i preda sudu u odre|enom roku,smatrati da je prijedlogpodnesensudu onog dana kadje prvi put

podnesen, u suprotnom, ako prijedlog bude vra}en bez dopune,bit }e odba~en, u skladu sa ~lanom 336 stav 3 ZPP.9. Rje{ewe Op{tinskog suda od 14. novembra 2007. godine,

upu}enopredlaga~u,vra}enojesudu26.novembra2007.godinesanaznakom dostavqa~a da dostava nijeizvr{enajer je predlaga~umro. Op{tinskisud je 10.januara 2008. godine, Rje{ewem brojR.151/88, predmetni postupak prekinuo budu}i da je predlaga~umro a nije imao punomo}nika u postupku. Istim rje{ewem jeodre|eno da }e se postupak nastaviti kada nasqednici ilistaraoci ostavine preuzmu postupak ili kada ih sud naprijedlog suprotne strane pozove da to u~ine.

10. Apelanti su podneskom od 20. februara 2008. godinezatra ilida sudnastavi sa predmetnim postupkom, u skladusa~lanom 381 ZPP, da pozove sve predlaga~eve nasqednike iliprivremenog skrbnika ostavineradi preuzimawapostupka, a 8.maja 2008. godine su urgirali nastavak postupka. Sem toga,apelanti su predlo`ili da sud nalo`i predlaga~evim

nasqednicima da urede prijedlog na na~in da obuhvate svenepokretnosti i sve suvlasnike zajedni~ke nepokretnosti, uskladusaodredbom~lana162Zakonaovanparni~nompostupku.

11. Nakon uvida u spis ovog suda broj O.351/06, na osnovukojeg je utvr|eno da su za predlaga~eve zakonske nasqednikeprogla{eni wegovi sinovi Branko i Borislav ]u i} (udaqwem tekstu: predlaga~evi nasqednici) i da je rje{ewe onasqe|ivawu postalo pravosna no, Op{tinski sud je 7.oktobra 2008. godine donio Rje{ewe broj R.151/88 kojim jepozvao predlaga~eve nasqednike da preuzmu predmetnipostupakkoji je prekinutzbog smrtiwihovog oca, a naredbomozakazivawuro~i{taod23.oktobra2008.godineOp{tinskisud

  je raspravu u ovom predmetu zakazao za 24. novembar 2008.godine.

12. Op{tinski sud je ro~i{te zakazano za 24. novembar2008. godine odlo`io za 29. decembar 2008. godine jer suu~esnici ovog postupka iskazali voqu za poku{ajem mirnogrje{avawa predmetne stvari.

13. Na ro~i{tu odr`anom 29. decembra 2008. godineOp{tinski sud je konstatovao da se stranke nisu uspjele

dogovoriti, i da nisumirnim putem rije{ile predmetnudiobu,pa je donio rje{ewe kojim je predlaga~evim nasqednicimanalo`io da u roku od petnaest dana urede prijedlogna na~in daobuhvate sve nasqednike, odnosno suvlasnike nepokretnostikoje su predmet diobe, da dostave spisak cjelokupne imovine -nepokretnosti za koju se tra`i dioba, sa ta~nim adresamaeventualno novih stranaka u ovom postupku, izemqi{nokwi ne i katastarske podatke o predmetnimnepokretnostima, pa je ovo ro~i{te odlo`eno za 20. januar2009. godine.

14. Op{tinski sud je Rje{ewem broj R.151/88 od 20. januara2009. godine odbacio prijedlog za diobu nepokretnosti, aodbacio je i protivprijedlog apelanata za diobu predmetnenepokretnosti, te utvrdio da svaka stranka snosi svojetro{kove postupka. U obrazlo`ewurje{ewa Op{tinskog suda

 je navedeno da, kakopredlaga~evi nasqednicinisu postupiliuskladusa rje{ewem suda od 29.decembra2008.godine, tajsud je,na osnovu odredbe ~lana 336 stav 3 ZPP, odbacio prijedlog zadiobunepokretnosti.Na istomro~i{tu(odr`anom20. januara2009. godine) apelanti su istakli protivprijedlog za diobupredmetnih nepokretnosti, koji je Op{tinski sud, na osnovu~lana12 Zakona o vanparni~nom postupku,odbacio budu}i da, ukonkretnom slu~aju, prijedlog za diobu nepokretnosti nijepovu~en, u kojem slu~aju bi apelanti, u skladu sa navedenomodredbom zakona, imali pravo da predlo`e nastavak postupka.

15. Rje{ewem Kantonalnog suda u [irokom Brijegu (udaqwem tekstu: Kantonalni sud) broj 008-0-G`-09-000 032 od 8.

 juna 2009. godine`albeapelanata su odbijene kaoneosnovane iprvostepenorje{eweje u cijelosti potvr|eno.U obrazlo`ewurje{ewa Kantonalnog suda je navedeno da su apelanti izjavili`albu protiv rje{ewa Op{tinskog suda od 20. januara 2009.godine, zbog pogre{ne primjene materijalnog prava, odnosnoodredbe ~lana 12 Zakona o vanparni~nom postupku. Zatim,

navedeno je da su protivprijedlog za diobu predmetnihnepokretnosti istakli radi ekonomi~nosti postupka sobzirom na to da je prvostepeni sud odbacio prijedlogpredlaga~evih nasqednika za diobu nepokretnosti, u smislu~lana 336 stav 3 ZPP, jernisupostupili u skladu sa rje{ewem(nalogom) ovog suda od 29. decembra 2008. godine. Kantonalnisudje ocijenio da je prvostepeni sud pravilno postupio kada jezakqu~io da su `albeni navodi apelanata neosnovani sobzirom na to da su apelanti, prema odredbi ~lana 12 stav 6Zakona o vanparni~nom postupku, mogli podnijetiprotivprijedlog sudu i predlo`iti nastavak postupka samo uslu~ajudajeprijedlogzadiobunepokretnostibiopovu~en,aneodba~en kao {to je nesporno bilo u konkretnom slu~aju.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

16. Apelanti navode da im je zbog nedono{ewa odluke upostupku pred prvostepenim sudom povrije|eno pravo napravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6 stav 1 Evropske konvencije za za{titu qudskih prava iosnovnih sloboda (u daqwem tekstu: Evropska konvencija).Apelanti se `ale i da im je povrije|eno pravo na pristup sudukao jedan od aspekata prava na pravi~no su|ewe. Apelantiisti~u da postupak pred prvostepenim sudom traje preko 20godina, pa tra`e od Ustavnog suda da usvoji apelaciju, utvrdipovredu navedenih prava, nalo`i Op{tinskom sudu dono{eweodluke, te da im se dosudi naknada nematerijalne {tete -kompenzacijau iznosuod po200,00 KM,po~ev{i od1996.godinepa do dono{ewa odluke.

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 74/144

Broj 19 – Strana 74 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

b) Odgovor na apelaciju17. Op{tinski sud je u odgovoru na apelaciju naveo

hronologiju postupawau predmetnom postupku, i istakao da suta~ni navodi apelanata da je predmetni postupak iniciran1988. godine. Sem toga, naveo je da nakon ro~i{ta odr`anog 3.septembra 1991. godine u konkretnoj pravnoj stvari nije

postupao zbog ratnih de{avawa sve do 2007. godine, nakon ~ega je 14.novembra2007.godine donio rje{ewekojimje predlaga~unalo`io da svoj prijedlog, podnesen sudu 16. septembra 1988.godine, uredi u skladu sa ~lanom 162 Zakona o vanparni~nompostupku, {to predlaga~ nije uradio. Na osnovu sveganavedenog, smatra da su navodi apelanata neosnovani.

V. Relevantni propisi18. Zakon o parni~nom postupku ("Slu bene novine

Federacije Bosne i Hercegovine" br. 53/03 i 73/05) urelevantnom dijelu glasi:

^lan 10.Sud je du`an da sprovede postupak bez odugovla~ewa i sa

{to mawe tro{kova, te da onemogu}i svaku zloupotrebuprava koja strankama pripadaju u postupku.

^lan 336.(1) Ako je podnesak nerazumqiv ili ne sadr`i sve {to je

potrebnoda bise powemumoglopostupiti,sud }epodnosiocuvratiti podnesak radi ispravke ili dopune, uz navode {tatrebaispravitiilidopunitii odredi}erok zaispravkuilidopunu podneska, koji ne mo`e biti du`i od osam dana.

(2) Ako podnesak vezan za rok bude ispravqen odnosnodopuwen i predan sudu u roku odre|enom za dopunu iliispravku, smatra}e se da je podnesen sudu onog dana kad je prviput bio podnesen.

(3) Smatra}e se da je podnesak povu~en ako ne bude vra}ensudu u odre|enom roku, a ako bude vra}en bez ispravke odnosnodopune, odbacit }e se.

(4) Ako podnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoqnombroju primjeraka,sud }e pozvatipodnosioca da ih u odre|enom rokupodnese.Ako podnosilacne postupipo tomnalogu,sud }epodnesak odbaciti.

19. Zakon o vanparni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije Bosne i Hercegovine" br. 2/98 i 39/04) u

relevantnom dijelu glasi:^lan 12.Prijedlog za pokretawe vanparni~nog postupka mo`e se

povu}i do dono{ewa prvostepenog rje{ewa.Prijedlog podnesen od vi{e lica povla~i se wihovom

saglasnom izjavom, sem ako zakonom nije druga~ije odre|eno.Prijedlog se mo`e povu}i i nakon dono{ewa prvostepenog  rje{ewa sve dok postupak nije pravosna`no okon~an, ako setime ne vrije|aju prava drugih sudionika na koje se rje{eweodnosi ili ako ostali sudionici na to pristanu.

 Ako je prijedlog povu~en poslije dono{ewa prvostepenog   rje{ewa, prvostepeni sud }e rje{ewe ukinuti i postupakobustaviti.

Smatra}e se da je prijedlog povu~en kad predlaga~ ne do|ena prvo ro~i{te ako je bio uredno pozvan, a ne postojeop{tepoznate okolnosti koje su ga sprije~ile da do|e na

 ro~i{te. Opravdane razloge izostanka sud mo`e uva`iti ibez izja{wavawa ostalih sudionika sve dok im ne uputi rje{ewe o povla~ewu prijedloga.

U slu~ajevima iz st. 1. i 5. ovog ~lana, ostali sudionicikoji su zakonom ovla{teni da pokrenu postupak mogupredlo`iti da se postupak nastavi. Prijedlog za nastavakpostupka mo`e se podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema rje{ewa o povla~ewu prijedloga.

VI. Dopustivost

20. U skladusa ~lanom VI/3b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawimakoja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

21. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.22.Ukonkretnomslu~ajuapelantisuseobratiliUstavnom

suduzbognedono{ewaodlukeurazumnomrokuupostupkukojijeza vrijeme trajawa postupka pred Ustavnim sudom okon~anRje{ewem Kantonalnog suda broj 008-0-G`-09-000 032 od 8. juna2009. godine, kojim su `albe apelanata protiv Rje{ewaOp{tinskog suda broj R.151/88 od 20. januara 2009. godineodbijene kao neosnovane. Iako je apelacija podnesena prijenego {to je predmetni postupak pravosna`no okon~an, prema~lanu 16 stav 3 Pravila Ustavnog suda, apelacija je biladopustivaiuvrijemepodno{ewajerUstavnisudmo`eiznimnoda razmatra apelaciju i kada nema odluke nadle`nog suda,ukoliko apelacija ukazuje na ozbiqna kr{ewa prava iosnovnih sloboda koje {tite Ustav Bosne i Hercegovine ilime|unarodni dokumenti koji se primjewuju u Bosni iHercegovini.

23.Kona~no,apelacijaispuwavai usloveiz ~lana 16 st.2 i

4 Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno (  prima facie)neosnovana,nitipostojikojidrugiformalnirazlogzbogkojegapelacija nije dopustiva.

24. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 16 st. 1, 2, 3 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetnaapelacijaispuwavausloveu pogledu dopustivosti.

VII. Meritum25. Apelanti se prvenstveno `ale da su im zbog

nedono{ewa odluke u razumnom roku u postupku predOp{tinskim sudom povrije|eni pravo na pravi~no su|ewe iz~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 Evropskekonvencije i pravo na pristup sudu kao jedan od aspekata pravana pravi~no su|ewe.

^lan II/3UstavaBosneiHercegovineurelevantnomdijeluglasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskimi krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

^lan 6 stav 1 Evropske konvencije u relevantnom dijeluglasi:

1. Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza iliosnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv wega,svakoimapravonapravi~nosu|eweijavnuraspravuurazumnom  roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovqenim sudom.

Su|ewe u razumnom roku

a) Relevantni principi26. Premakonzistentnoj praksiEvropskog suda i Ustavnog

suda, razumnost du`ine trajawa postupka mora da se ocijeni usvjetlu okolnosti pojedinog predmeta. Pri tome mora da sevodi ra~una o kriterijumima uspostavqenim sudskom praksomEvropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{awustranau postupkui nadle nogsuda ilidrugih javnihvlasti,teo zna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEvropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj53176/99od 7.februara2002. godine, Izvje{tajbroj 2002-I, stav38).

27. Ustavni sud podsje}a i na praksu Evropskog suda isopstvenu jurisprudenciju prema kojima je du`nost dr`ave daorganizuje svoj pravni sistem tako da omogu}i sudovima i

  javnim vlastima da se povinuju zahtjevima i uslovima izEvropske konvencije (vidi Evropski sud, Zanghi protivItalije, presuda od 19. februara 1991. godine, serija A, broj

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 75/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 75

194, stav 21; i Ustavni sud, Odluka broj AP 1070/05 od 9.februara 2006. godine, stav 34).

b) Periodkoji se uzima u obzir28. Ustavni sud zapa`a da je predlaga~ 16. septembra 1988.

godine Osnovnom sudu podnio prijedlog radi diobe zajedni~kenepokretnosti.Me|utim,period koji, ratione temporis , ulaziu

nadle`nost Ustavnog suda ne po~iwe tada ve} 14. decembra1995. godine, kao datum kada je Ustav Bosne i Hercegovinestupio na pravnu snagu. U vezi sa navedenim, u ocjewivawurazumnostidu`ine postupka na koji se apelanti `ale,Ustavnisud }e razmotriti du inu postupka od zasnivawa nadle nostiUstavnog suda (14. decembar 1995. godine) pa do dono{ewarje{ewa Kantonalnog suda od 8. juna 2009. godine, dakle periodod 13 godina i {est mjeseci.

c) Analiza du`ine trajawa postupka

29. Ustavni sud uo~ava da je predlaga~ pokrenuo postupakprotiv apelanata i ostalih radi diobe zajedni~kenepokretnosti. Ustavni sud uo~ava da su se izvedeni dokazi uprvostepenom postupku odnosili uglavnom na vr{ewe uvida urelevantne dokumente, te saslu{awe vanparni~nih stranaka.Stoga, Ustavni sud smatra da predmetni postupak prema svojojsu{tini ne mo`e da se smatra slo`enim.

30.Nadanzasnivawanadle`nostiUstavnogsudapredmetnipostupak je trajao sedam godina i tri mjeseca.

31. Ispituju}i period od zasnivawa nadle nosti Ustavnogsuda (14. decembar 1995. godine), Ustavni sud zapa`a da je,ra~unaju}i od navedenog datuma, Op{tinski sud rad nakonkretnompredmetunastavio14.novembra2007.godine,daklenakon 12 godina, u kojem periodu nije preduzeo niti jednuprocesnu radwu. Ustavni sud nagla{ava da je za pravni sistemdr ave od temeqne va nosti vo|ewe postupka u okvirurazumnog perioda, jer svako nepotrebno odugovla~ewepostupka ~esto dovodi do, de facto, li{avawa pojedincawegovog prava i gubitka povjerewa u pravni sistem. Ukonkretnom slu~aju, Ustavni sudne vidi niti jedanargument(atou odgovoruna apelacijunijenaveoni Op{tinskisud)dabi semogao opravdati period neaktivnosti Op{tinskog suda od 12godina. Prvostepeni sud je odluku o zahtjevu apelanata donio20. januara 2009. godine, dok je Kantonalni sud rije{io owihovoj `albi 8. juna 2009. godine. Dakle, predmetni postupak

 je u relevantnom periodu trajao 13 godina i {est mjeseci.32.Uzimaju}i u obzir sveokolnostikonkretnog slu~aja, te

wegovosveukupno trajawe, period od 13 godina i {est mjeseci,premami{qewuUstavnogsuda, ne mo`ese smatrati"razumnimrokom" za dono{ewemeritorneodlukeo prijedloguradi diobezajedni~ke nepokretnosti. Za nedono{ewe odluke u ovakodugom roku odgovornost snosi prvenstveno Op{tinski sud,iako je bilo odre|enog doprinosa apelanata (dva puta sutra`ili odgodu ro~i{ta radipostizawanagodbe), alije wihovdoprinosu konkretnomslu~aju, prema mi{qewu Ustavnogsuda,zanemariv.

33. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud zakqu~uje da jezbog nedono{ewa odluke u razumnom roku povrije|eno pravoapelanata na pravi~no su|ewe u razumnom roku iz ~lana II/3e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske

konvencije.Pitawe naknade nematerijalne {tete

34.U smislu~lana76 stav 2PravilaUstavnogsuda, Ustavnisud izuzetno, na zahtjev apelanata, mo`e da odredi naknadunematerijalne {tete. Me|utim, Ustavni sud podsje}a na to da,za razliku od postupaka pred redovnim sudovima, naknadunematerijalne {teteodre|ujeu posebnim slu~ajevima kr{ewazagarantovanih qudskih prava i osnovnih sloboda.

35. Prilikom odlu~ivawa o zahtjevu apelanata za naknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enprincip odre|ivawa visine naknade {tete u ovakvimslu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04,

objavqena u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj20/06, st. 48-51). Prema utvr|enom principu, apelantima bi,ukoliko se radi o hitnom predmetu, za svaku godinu odga|awadono{ewa odluke trebalo isplatiti iznos od 300,00 KM. Sobzirom na to da se u konkretnom slu~aju radi o postupku kojipo samom zakonu nije propisan kao postupak hitne prirode, teda je postupak u relevantnom periodu trajao 13 godina i {estmjeseci, Ustavni sud smatra da bi apelantima za svaku godinuneopravdano dugog trajawa postupka trebalo isplatiti iznosod po 150,00 KM, dakle iznos od po 2.100,00 KM, {to ukupnoiznosi 4.200,00 KM.Ovaj iznos apelantima je du na da isplatiVlada Zapadnohercegova~kog kantona u roku od tri mjeseca oddana dostavqawa ove odluke.

VIII. Zakqu~ak

36. Ustavni sud zakqu~uje da postoji povreda prava napravi~an postupak u odnosu na dono{ewe odluke u razumnomroku iz~lanaII/3e)UstavaBosneiHercegovinei~lana6stav1Evropske konvencije kada se sveukupno trajawe postupka od 13godina i {est mjeseci, radi odlu~ivawa o prijedlogu za diobuzajedni~kenepokretnosti,u odlu~uju}ojmjeri mo`estaviti nateret Op{tinskom sudu koji nije dao razloge koji bi se moglismatrati razumnim i objektivnim opravdawem za ovako dugo

trajawe postupka u konkretnom slu~aju.37. Na osnovu ~lana 61 st. 1 i 2 i ~lana 76 stav 2 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

38. Prema ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP2135/08, rje{avaju}i apelaciju Rajka]u`i}aiStipe ]u`i}a, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 59. stav 2. ta~ka 2, ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 

76. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Rajka ]u`i}a i Stipe ]u`i}a.Utvr|uje se kr{enje ~lana II/3.e) Ustava Bosnei Hercegovine

i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku u postupku pred Op}inskim sudom u [irokom Brijegu upredmetu broj R.151/88, koji je okon~an Rje{enjemKantonalnog suda u [irokom Brijegu broj 008-0-G -09-000 032od 8. juna 2009. godine.

Uskladusa~lanom76.stav2.PravilaUstavnogsudaBosneiHercegovine, nala`e se Vladi Zapadnohercegova~kog kantona da, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, isplatiRajku ]u`i}u i Stipi ]u`i}u iznos od po 2.100,00 KM na imenaknade nematerijalne {tete zbog kr{enja prava na dono{enjeodluke u razumnom roku.

Nala`e se Vladi Zapadnohercegova~kog kantona da, uskladu sa ~lanom 74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 76/144

Broj 19 – Strana 76 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

odluke, obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine opreduzetim mjerama s ciljem izvr{enja ove odluke.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Rajko ]u i} iz Mostara i Stipe ]u i} iz [irokog Brijega (udaljnjem tekstu: apelanti) podnijeli su 16. jula 2008. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) zbog nedono{enja odluke u razumnom rokuu postupku pred Op}inskim sudom u [irokom Brijegu (udaljnjem tekstu: Op}inski sud) u predmetu broj R.151/88.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. stav 1. Pravila Ustavnog suda, odOp}inskog suda zatra`eno je 6. augusta 2008. godine da dostaviodgovor na apelaciju. Odgovor je dostavljen 1. septembra 2008.godine.

3. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovor Op}inskog suda dostavljen je apelantima 2. septembra 2008. godine.

4. Ustavni sud je 6. oktobra 2009. godine zatra`io na uvidspisOp}inskog suda brojR.151/88, kojije Op}inski sud dostavio19. oktobra 2009. godine.III. ^injeni~no stanje

5. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. @arko ]u i} (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnioje 16.septembra 1988. godine prijedlog tada{njem Osnovnom sudu uLi{tici (u daljnjem tekstu: Osnovni sud) protiv apelanata i AniceLovri}-]u`i}, radi diobe zajedni~ke nekretnine. Predlagatelj jesudu predlo`io da provede postupak i donese rje{enje kojim bi sesuvlasni~ka zajednica izme|u njega, apelanata i ostalih raskinula fizi~kom diobomzajedni~ke nekretnine upisane u zk.ul. broj 49.k.o. Mokro i to parcele broj 617 (^airi).

7. Od dana podno{enja tu`be (16. septembar 1988. godine)

pa do potpisivanja Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini i zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda (14.decembar 1995. godine) postupak je trajao sedam godina i trimjeseca.

8. Uvidom u spis Op}inskog suda u [irokom Brijegu (udaljnjem tekstu: Op}inski sud) broj R.151/88 proizlazi da je sud14. novembra 2007. godine donio Rje{enje broj R.151/88 kojim

 je predlagatelju nalo io da se u roku od osam dana izjasni da li idalje ostaje pri prijedlogu za diobu nekretnine od 16. septembra 1988.godine,povodomkojegsevodipostupakpredtimsudom,iukoliko ostaje pri tom prijedlogu, da je du`an u roku od osamdana urediti svoj prijedlog u skladu sa ~lanom 162. Zakona ovanparni~nom postupku, na na~in da njime obuhvati svesuvlasnikenekretnina kojesu predmet diobe, ta~ne adrese ostalihsuvlasnika nekretnina, da dostavi sve podatke o predmetu diobe,veli~ini udjela i o drugim stvarnim pravima svakog suvlasnika,zemlji{noknji ne i katastarske podatke u dovoljnom broju

primjeraka zasud i protivnestranke, te drugepodatke,u skladusa ~lanom 334. Zakona o parni~nom postupku (u daljnjem tekstu:ZPP), uz napomenu da }e se, ako prijedlog dopuni i preda sudu uodre|enom roku, smatrati da je prijedlog podnesen sudu onogdana kad je prvi put podnesen, u suprotnom, ako prijedlog budevra}en bez dopune, bit }e odba~en, u skladu sa ~lanom 336. stav3. ZPP.

9. Rje{enje Op}inskog suda od 14. novembra 2007. godine,upu}eno predlagatelju, vra}eno je sudu 26. novembra 2007.godine sa naznakom dostavlja~a da dostava nije izvr{ena jer jepredlagatelj umro. Op}inski sud je 10. januara 2008. godine,Rje{enjem broj R.151/88, predmetni postupak prekinuo budu}ida je predlagatelj umro a nije imao punomo}nika u postupku.Istim rje{enjem je odre|eno da }e se postupak nastaviti kada 

nasljednici ili staraoci ostavine preuzmu postupak ili kada ih sudna prijedlog suprotne strane pozove da to u~ine.

10. Apelanti su podneskom od 20. februara 2008. godinezatra`ili da sud nastavi sa predmetnim postupkom, u skladu sa ~lanom 381. ZPP, da pozove sve predlagateljeve nasljednike iliprivremenog skrbnika ostavine radi preuzimanja postupka, a 8.

maja 2008. godine su urgirali nastavak postupka. Osim toga,apelanti su predlo`ili da sud nalo`i predlagateljevimnasljednicima da urede prijedlog na na~in da obuhvate svenekretnine i sve suvlasnike zajedni~ke nekretnine, u skladu sa odredbom ~lana 162. Zakona o vanparni~nom postupku.

11. Nakon uvida u spis ovog suda broj O.351/06, na osnovukojeg je utvr|eno da su za predlagateljeve zakonske nasljednikeprogla{eni njegovi sinovi Branko i Borislav ]u`i} (u daljnjemtekstu: predlagateljevi nasljednici) i da je rje{enje o naslje|ivanjupostalo pravosna`no, Op}inski sud je 7. oktobra 2008. godinedonio Rje{enje broj R.151/88 kojim je pozvao predlagateljevenasljednike da preuzmu predmetni postupak koji je prekinut zbog smrtinjihovogoca,a naredbom o zakazivanju ro~i{ta od 23.oktobra 2008. godineOp}inskisud je raspravu u ovom predmetuzakazao za 24. novembar 2008. godine.

12. Op}inski sud je ro~i{te zakazano za 24. novembar 2008.godine odlo`io za 29. decembar 2008. godine jer su u~esnici

ovog postupka iskazali volju za poku{ajem mirnog rje{avanja predmetne stvari.13. Na ro~i{tu odr anom 29. decembra 2008. godine

Op}inski sudje konstatirao da se stranke nisu uspjele dogovoriti,i da nisu mirnim putem rije{ile predmetnu diobu, pa je doniorje{enje kojim je predlagateljevim nasljednicima nalo`io da uroku od petnaest dana urede prijedlog na na~in da obuhvate svenasljednike, odnosno suvlasnike nekretnina koje su predmet diobe,da dostave spisakcjelokupne imovine - nekretnine za kojuse tra`i dioba, sa ta~nim adresama eventualno novih stranaka uovom postupku, i zemlji{noknji`ne i katastarske podatke opredmetnim nekretninama, pa je ovo ro~i{te odlo`eno za 20.

 januar 2009. godine.14. Op}inski sud je Rje{enjem broj R.151/88 od 20. januara 

2009. godineodbacio prijedlogza diobu nekretnina, a odbacio jei protivprijedlog apelanata za diobu predmetne nekretnine, te

utvrdio da svaka stranka snosi svoje tro{kove postupka. Uobrazlo`enju rje{enja Op}inskog suda je navedeno da, kakopredlagateljevi nasljednici nisu postupili u skladu sa rje{enjemsudaod29.decembra2008.godine,tajsudje,naosnovuodredbe~lana 336. stav 3. ZPP, odbacio prijedlogza diobu nekretnina. Na istom ro~i{tu (odr`anom 20. januara 2009. godine) apelanti suistakli protivprijedlog za diobu predmetnih nekretnina, koji jeOp}inski sud, na osnovu ~lana 12. Zakona o vanparni~nompostupku, odbacio budu}i da, u konkretnom slu~aju, prijedlog za diobu nekretnina nije povu~en, u kojem slu~aju bi apelanti, uskladu sa navedenom odredbom zakona, imali pravo predlo`itinastavak postupka.

15. Rje{enjem Kantonalnog suda u [irokom Brijegu (udaljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj 008-0-G`-09-000 032 od8. juna 2009. godine`albeapelanata su odbijene kaoneosnovanei prvostepeno rje{enje je u cijelosti potvr|eno. U obrazlo`enjurje{enja Kantonalnog suda je navedeno da su apelanti izjavili

`albu protiv rje{enja Op}inskog suda od 20. januara 2009.godine, zbog pogre{ne primjene materijalnog prava, odnosnoodredbe ~lana 12. Zakona o vanparni~nom postupku. Zatim,navedeno je da su protivprijedlog za diobu predmetnihnekretnina istakli radi ekonomi~nosti postupka s obzirom na toda je prvostepeni sud odbacio prijedlog predlagateljevihnasljednika za diobu nekretnina, u smislu ~lana 336. stav 3. ZPP,

 jer nisu postupili u skladu sa rje{enjem (nalogom) ovog suda od29. decembra 2008. godine. Kantonalni sud je ocijenio da jeprvostepeni sudpravilnopostupiokada je zaklju~ioda su `albeninavodi apelanata neosnovani s obzirom na to da su apelanti,prema odredbi ~lana 12. stav 6. Zakona o vanparni~nompostupku, mogli podnijeti protivprijedlog sudu i predlo`itinastavak postupka samo u slu~aju da je prijedlog za diobu

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 77/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 77

nekretnina bio povu~en, a ne odba~en kao {to je nesporno bilo ukonkretnom slu~aju.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije16. Apelanti navode da im je zbog nedono{enja odluke u

postupku pred prvostepenim sudom povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija).Apelanti se `ale i da im je povrije|eno pravo na pristup sudu kao

 jedan od aspekata prava na pravi~no su|enje. Apelanti isti~u da postupak pred prvostepenim sudom traje preko 20 godina, pa tra`e od Ustavnog suda da usvoji apelaciju, utvrdi povredunavedenih prava, nalo`i Op}inskom sudu dono{enje odluke, teda im se dosudi naknada nematerijalne {tete - kompenzacija uiznosu od po 200,00 KM, po~ev{i od 1996. godine pa dodono{enja odluke.

b) Odgovor na apelaciju17. Op}inski sud je u odgovoru na apelaciju naveo

hronologiju postupanja u predmetnom postupku, i istakao da suta~ni navodi apelanata da je predmetni postupak iniciran 1988.godine. Osim toga, naveo je da nakon ro~i{ta odr`anog 3.septembra 1991. godine u konkretnoj pravnoj stvari nijepostupao zbog ratnih de{avanja sve do 2007. godine, nakon ~ega 

  je 14. novembra 2007. godine donio rje{enje kojim jepredlagatelju nalo`io da svoj prijedlog, podnesen sudu 16.septembra1988.godine, uredi u skladusa ~lanom162. Zakonaovanparni~nom postupku, {to predlagatelj nije uradio. Na osnovusvega navedenog, smatra da su navodi apelanata neosnovani.

V. Relevantni propisi18. Zakon o parni~nom postupku ("Slu`bene novine

Federacije Bosne i Hercegovine" br. 53/03 i 73/05) urelevantnom dijelu glasi:

^lan 10.Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~enja i sa {to

manje tro{kova, te onemogu}iti svaku zloupotrebu prava kojastrankama pripadaju u postupku.

^lan 336.(1) Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadr`i sve {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, sud }e podnositeljuvratiti podnesak radi ispravke ili dopune, uz navode {ta trebaispraviti ili dopuniti i odredit }e rok za ispravku ili dopunu

 podneska, koji ne mo`e biti du`i od osam dana.(2) Ako podnesak vezan za rok bude ispravljen odnosno

dopunjenipredansuduurokuodre|enomzadopunuiliispravku,smatrat }e se da je podnesen sudu onog dana kad je prvi put bio

 podnesen.(3) Smatrat }e se daje podnesak povu~enako ne bude vra}en

sudu u odre|enom roku, a ako bude vra}en bez ispravke odnosnodopune, odbacit }e se.

(4) Akopodnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud }e pozvati podnositelja da ih u odre|enom roku podnese. Ako podnosilac ne postupi po tom nalogu, sud }e

 podnesak odbaciti.19. Zakon o vanparni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije Bosne i Hercegovine" br. 2/98 i 39/04) u relevantnomdijelu glasi:

^lan 12.  Prijedlog za pokretanje vanparni~nog postupka mo`e se

 povu}i do dono{enja prvostepenog rje{enja.  Prijedlog podnesen od vi{e lica povla~i se njihovom

saglasnom izjavom, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno.  Prijedlog se mo`e povu}i i nakon dono{enja prvostepenogrje{enjasve dok postupak nije pravosna`no okon~an, akose timene vrije|aju prava drugih sudionika na koje se rje{enje odnosi iliako ostali sudionici na to pristanu.

 Ako je prijedlog povu~en poslije dono{enja prvostepenogrje{enja, prvostepeni sud }e rje{enje ukinuti i postupak obustaviti.

Smatrat }e se da je prijedlog povu~enkad predlaga~ ne do|ena prvo ro~i{te ako je bio uredno pozvan, a ne postojeop}epoznate okolnosti koje su ga sprije~ile da do|e na ro~i{te.

Opravdane razloge izostanka sud mo`e uva iti i bezizja{njavanja ostalih sudionika sve dok im ne uputi rje{enje o povla~enju prijedloga.

U slu~ajevimaiz st. 1. i 5. ovog ~lana, ostali sudionici koji suzakonom ovla{teni da pokrenu postupak mogu predlo`iti da se

  postupak nastavi. Prijedlog za nastavak postupka mo e se  podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja o povla~enju prijedloga.

VI. Dopustivost20.U skladusa ~lanom VI/3.b) UstavaBosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

21. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protiv

presude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.22. U konkretnom slu~aju apelanti su se obratili Ustavnom

sudu zbog nedono{enja odlukeu razumnom roku u postupku koji je za vrijeme trajanja postupka pred Ustavnim sudom okon~anRje{enjem Kantonalnog suda broj 008-0-G`-09-000 032 od 8.

 juna 2009. godine, kojim su `albe apelanata protiv Rje{enja Op}inskog suda broj R.151/88 od 20. januara 2009. godineodbijene kao neosnovane. Iako je apelacija podnesena prije nego{to je predmetnipostupak pravosna no okon~an, prema ~lanu 16.stav 3. Pravila Ustavnog suda, apelacija je bila dopustiva i uvrijeme podno{enja jer Ustavni sud mo`e iznimno razmatratiapelaciju i kada nema odluke nadle`nog suda, ukoliko apelacija ukazuje na ozbiljna kr{enja prava i osnovnih sloboda koje {tite

Ustav Bosne i Hercegovine ili me|unarodni dokumenti koji seprimjenjuju u Bosni i Hercegovini.23. Kona~no, apelacija ispunjava i uvjete iz ~lana 16. st. 2. i

4. Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno (  prima facie)neosnovana, niti postoji koji drugi formalni razlog zbog kojegapelacija nije dopustiva.

24. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 16. st. 1, 2, 3. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.

VII. Meritum25. Apelanti se prvenstveno ale da su im zbog nedono{enja 

odluke u razumnom roku u postupku pred Op}inskim sudompovrije|eni pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. Evropske konvencije i pravo na pristup sudu kao jedan od aspekata prava na pravi~no su|enje.

^lan II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom dijeluglasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnom dijeluglasi:

1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza iliosnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima

 pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim,zakonomustanovljenimsudom.

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 78/144

Broj 19 – Strana 78 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Su|enje u razumnom roku

a) Relevantni principi26. Prema konzistentnoj praksi Evropskog suda i Ustavnog

suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora se ocijeniti usvjetlu okolnosti pojedinog predmeta. Pri tome se mora voditira~una o kriterijima uspostavljenim sudskom praksom

Evropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{anjustrana u postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te ozna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEvropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99od 7. februara 2002. godine, Izvje{taj broj 2002-I, stav 38).

27. Ustavni sud podsje}a i na praksu Evropskog suda ivlastitu jurisprudenciju prema kojima je du`nost dr`ave da organizira svoj pravni sistem takoda omogu}i sudovima i javnimvlastima da se povinuju zahtjevima i uvjetima iz Evropskekonvencije (vidi Evropski sud, Zanghi protiv Italije, presuda od19. februara 1991. godine, serija A, broj 194, stav 21; i Ustavnisud, Odluka broj AP 1070/05 od 9. februara 2006. godine, stav34).

b) Period koji se uzima u obzir28.Ustavnisudzapa`adajepredlagatelj16.septembra1988.

godine Osnovnom sudu podnio prijedlog radi diobe zajedni~ke

nekretnine. Me|utim, period koji, ratione temporis, ulazi unadle`nost Ustavnog suda ne po~inje tada ve} 14. decembra 1995. godine, kao datum kada je Ustav Bosne i Hercegovinestupio na pravnu snagu. U vezi sa navedenim, u ocjenjivanjurazumnosti du`ine postupka na koji se apelanti ale, Ustavni sud}e razmotriti du inu postupka od zasnivanja nadle`nostiUstavnog suda (14. decembar 1995. godine) pa do dono{enja rje{enja Kantonalnog suda od 8. juna 2009. godine, dakle periodod 13 godina i {est mjeseci.

c) Analiza du`ine trajanja postupka29.Ustavni suduo~ava da je predlagateljpokrenuo postupak

protiv apelanata i ostalih radi diobe zajedni~ke nekretnine.Ustavni sud uo~ava da su se izvedeni dokazi u prvostepenompostupku odnosili uglavnom na vr{enje uvida u relevantnedokumente, te saslu{anje vanparni~nih stranaka. Stoga, Ustavnisud smatra da se predmetni postupak prema svojoj su{tini ne

mo`e smatrati slo`enim.30. Na dan zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda predmetnipostupak je trajao sedam godina i tri mjeseca.

31. Ispituju}i period od zasnivanja nadle`nosti Ustavnogsuda (14. decembar 1995. godine), Ustavni sud zapa`a da je,ra~unaju}i od navedenog datuma, Op}inski sud rad na konkretnom predmetu nastavio 14. novembra 2007. godine,dakle nakon 12 godina, u kojem periodu nije preduzeo niti jednuprocesnu radnju. Ustavni sud nagla{ava da je za pravni sistemdr ave od temeljne va`nosti vo|enje postupka u okvirurazumnog perioda, jer svako nepotrebno odugovla~enjepostupka ~estodovodi do, defacto, li{avanja pojedincanjegovogprava i gubitka povjerenja u pravni sistem. U konkretnomslu~aju, Ustavni sud ne vidi niti jedan argument (a to u odgovorunaapelacijunijenaveoniOp}inskisud)dabisemogaoopravdatiperiod neaktivnosti Op}inskog suda od 12 godina. Prvostepenisud je odluku o zahtjevu apelanata donio 20. januara 2009.godine, dok je Kantonalni sud rije{io o njihovoj `albi 8. juna 2009. godine. Dakle, predmetni postupak je u relevantnomperiodu trajao 13 godina i {est mjeseci.

32. Uzimaju}i u obzir sve okolnosti konkretnog slu~aja, tenjegovo sveukupno trajanje, period od 13 godina i {est mjeseci,prema mi{ljenju Ustavnog suda, ne mo`e se smatrati "razumnimrokom" za dono{enje meritorne odluke o prijedlogu radi diobezajedni~ke nekretnine. Za nedono{enje odluke u ovako dugomroku odgovornost snosi prvenstveno Op}inski sud, iako je biloodre|enog doprinosa apelanata (dva puta su tra`ili odgoduro~i{ta radi postizanja nagodbe), ali je njihov doprinos ukonkretnom slu~aju, prema mi{ljenjuUstavnogsuda, zanemariv.

33. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud zaklju~uje da jezbog nedono{enja odluke u razumnom roku povrije|eno pravoapelanata na pravi~no su|enje u razumnom roku iz ~lana II/3.e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije.Pitanje naknade nematerijalne {tete

34.U smislu~lana 76.stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavnisud izuzetno, na zahtjev apelanata, mo`e odrediti naknadunematerijalne {tete. Me|utim, Ustavni sud podsje}a na to da, za razliku od postupaka pred redovnim sudovima, naknadunematerijalne {tete odre|uje u posebnim slu~ajevima kr{enja zagarantiranih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

35. Prilikom odlu~ivanja o zahtjevu apelanata za naknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enprincip odre|ivanja visine naknade {tete u ovakvim slu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, objavljena u"Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st.48-51). Prema utvr|enom principu, apelantima bi, ukoliko seradi o hitnom predmetu, za svaku godinu odga|anja dono{enja odluke trebalo isplatiti iznos od 300,00 KM. S obzirom na to da se u konkretnom slu~aju radi o postupku koji po samom zakonunije propisan kao postupak hitne prirode, te da je postupak urelevantnom periodu trajao 13 godina i {est mjeseci, Ustavni sud

smatra da bi apelantima za svaku godinu neopravdano dugogtrajanja postupka trebalo isplatiti iznos od po 150,00 KM, dakleiznos od po 2.100,00 KM, {to ukupno iznosi 4.200,00 KM. Ovajiznos apelantima je du`na isplatiti Vlada Zapadnohercegova-~kog kantona u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja oveodluke.VIII. Zaklju~ak

36. Ustavni sud zaklju~uje da postoji povreda prava na pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lana II/3.e) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije kada se sveukupno trajanje postupka od 13godina i {est mjeseci, radi odlu~ivanja o prijedlogu za diobuzajedni~ke nekretnine, u odlu~uju}oj mjeri mo`e staviti na teret Op}inskom sudu koji nije dao razloge koji bi se mogli smatratirazumnim i objektivnim opravdanjem za ovako dugo trajanjepostupka u konkretnom slu~aju.

37. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

38. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudaca, upredmetu broj AP2135/08, rje{avaju}i apelaciju Rajka]u`i}aiStipe ]u`i}a, na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 59. stavak 2. to~ka 2, ~lanka 61. st. 1. i 2. i~lanka 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i

51/09), u sastavu:Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 13. listopada 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Rajka ]u`i}a i Stipe ]u`i}a.Utvr|uje se kr{enje ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i

Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije za za{titu1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 79/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 79

ljudskih prava i temeljnih sloboda u odnosuna dono{enjeodlukeu razumnom roku u postupku pred Op}inskim sudom u [irokomBrijegu u predmetu broj R.151/88, koji je okon~an Rje{enjemKantonalnog suda u [irokom Brijegu broj 008-0-G -09-000 032od 8. lipnja 2009. godine.

Sukladno ~lanku76. stavak2. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine, nala`e se Vladi Zapadnohercegova~kog kantona da, u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke, isplatiRajku ]u`i}u i Stipi ]u`i}u iznos od po 2.100,00 KM na imenaknade nematerijalne {tete zbog kr{enja prava na dono{enjeodluke u razumnom roku.

Nala`e se Vladi Zapadnohercegova~kog kantona da,sukladno ~lanku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda Bosne iHercegovine, u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke,obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetimmjerama s ciljem izvr{enja ove odluke.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Rajko ]u i} iz Mostara i Stipe ]u i} iz [irokog Brijega (udaljnjem tekstu: apelanti) podnijeli su 16. srpnja 2008. godineapelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjemtekstu: Ustavni sud) zbog nedono{enja odluke u razumnom rokuu postupku pred Op}inskim sudom u [irokom Brijegu (udaljnjem tekstu: Op}inski sud) u predmetu broj R.151/88.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na temelju ~lanka 22. stavak 1. Pravila Ustavnog suda, odOp}inskogsudazatra`enoje6.kolovoza2008.godinedadostaviodgovor na apelaciju. Odgovor je dostavljen 1. rujna 2008.godine.

3. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovor Op}inskog suda dostavljen je apelantima 2. rujna 2008.godine.

4. Ustavni sud je 6. listopada 2009. godine zatra`io na uvidspisOp}inskog suda brojR.151/88, kojije Op}inski sud dostavio19. listopada 2009. godine.

III. ^injeni~no stanje5. ^injenice predmeta koje proizlaze iz navoda apelanata i

dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. @arko ]u i} (u daljnjem tekstu: predlagatelj) podnioje 16.rujna 1988.godine prijedlog tada{njem Osnovnom sudu u Li{tici(u daljnjem tekstu: Osnovni sud) protiv apelanata i AniceLovri}-]u`i}, radi diobe zajedni~ke nekretnine. Predlagatelj jesudu predlo`io da provede postupak i donese rje{enje kojim bi sesuvlasni~ka zajednica izme|u njega, apelanata i ostalih raskinula fizi~kom diobomzajedni~ke nekretnine upisane u zk.ul. broj 49.k.o. Mokro i to parcele broj 617 (^airi).

7. Od dana podno{enja tu`be (16. rujan 1988. godine) pa dopotpisivanja Op}eg okvirnog sporazuma za mir u Bosni iHercegovini i zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda (14.prosinac 1995. godine) postupak je trajao sedam godina i tri

mjeseca.8. Uvidom u spis Op}inskog suda u [irokom Brijegu (udaljnjem tekstu: Op}inski sud) broj R.151/88 proizlazi da je sud14. studenoga 2007. godine donio Rje{enje broj R.151/88 kojim

 jepredlagateljunalo`iodaseurokuodosamdanaizjasniostajelii dalje pri prijedlogu za diobu nekretnine od 16. rujna 1988.godine, povodom kojeg se vodi postupak pred tim sudom, iukoliko ostaje pri tom prijedlogu, da je du`an u roku od osamdana urediti svoj prijedlog sukladno ~lanku 162. Zakona ovanparni~nom postupku, na na~in da njime obuhvati svesuvlasnikenekretninakojesupredmetdiobe,to~neadreseostalihsuvlasnika nekretnina, da dostavi sve podatke o predmetu diobe,veli~ini udjela i o drugim stvarnim pravima svakog suvlasnika,zemlji{noknji ne i katastarske podatke u dovoljnom broju

primjeraka za sud i protivne stranke, te druge podatke, sukladno~lanku 334. Zakona o parni~nom postupku (u daljnjem tekstu:ZPP), uz napomenu da }e se, ako prijedlog dopuni i preda sudu uodre|enom roku, smatrati da je prijedlog podnesen sudu onogdana kad je prvi put podnesen, u suprotnom, ako prijedlog budevra}en bez dopune, bit }e odba~en, sukladno ~lanku 336. stavak3. ZPP.

9. Rje{enje Op}inskog suda od 14. studenoga 2007. godine,upu}eno predlagatelju, vra}eno je sudu 26. studenoga 2007.godine sa naznakom dostavlja~a da dostava nije izvr{ena jer jepredlagatelj umro. Op}inski sud je 10. sije~nja 2008. godine,Rje{enjem broj R.151/88, predmetni postupak prekinuo budu}ida je predlagatelj umro a nije imao punomo}nika u postupku.Istim rje{enjem je odre|eno da }e se postupak nastaviti kada nasljednici ili staratelji ostavine preuzmu postupak ili kadaih sudna prijedlog suprotne strane pozove da to u~ine.

10. Apelanti su podneskom od 20. velja~e 2008. godinezatra`ili da sud nastavi sa predmetnim postupkom, sukladno~lanku 381. ZPP, da pozove sve predlagateljeve nasljednike iliprivremenog skrbnika ostavine radi preuzimanja postupka, a 8.svibnja 2008. godine su urgirali nastavak postupka. Osim toga,apelanti su predlo`ili da sud nalo`i predlagateljevimnasljednicima da urede prijedlog na na~in da obuhvate sve

nekretnine i sve suvlasnike zajedni~ke nekretnine, sukladnoodredbi ~lanka 162. Zakona o vanparni~nom postupku.11. Nakon uvida u spis ovog suda broj O.351/06, na temelju

kojeg je utvr|eno da su za predlagateljeve zakonske nasljednikeprogla{eni njegovi sinovi Branko i Borislav ]u`i} (u daljnjemtekstu: predlagateljevi nasljednici) i da je rje{enje o naslje|ivanjupostalo pravomo}no, Op}inski sud je 7. listopada 2008. godinedonio Rje{enje broj R.151/88 kojim je pozvao predlagateljevenasljednike da preuzmu predmetni postupak koji je prekinut zbog smrtinjihovogoca,a naredbom o zakazivanju ro~i{ta od 23.listopada 2008. godine Op}inski sud je raspravu u ovompredmetu zakazao za 24. studeni 2008. godine.

12. Op}inski sud je ro~i{te zakazano za 24. studeni 2008.godineodlo`ioza 29.prosinac 2008.godine jersu sudioniciovogpostupka iskazali volju za poku{ajem mirnog rje{avanja predmetne stvari.

13.Na ro~i{tu odr anom 29.prosinca2008.godine Op}inskisud je konstatirao da se stranke nisu uspjele dogovoriti, i da nisumirnim putem rije{ile predmetnu diobu, pa je donio rje{enjekojim je predlagateljevim nasljednicima nalo`io da u roku odpetnaest dana urede prijedlog na na~in da obuhvate svenasljednike, odnosno suvlasnike nekretnina koje su predmet diobe,da dostave spisakcjelokupne imovine - nekretnine za kojuse tra`i dioba, sa to~nim adresama eventualno novih stranaka uovom postupku, i zemlji{noknji`ne i katastarske podatke opredmetnim nekretninama, pa je ovo ro~i{te odlo`eno za 20.sije~anj 2009. godine.

14. Op}inski sud je Rje{enjem broj R.151/88 od 20. sije~nja 2009. godineodbacio prijedlogza diobu nekretnina, a odbacio jei protuprijedlog apelanata za diobu predmetne nekretnine, teutvrdio da svaka stranka snosi svoje tro{kove postupka. Uobrazlo`enju rje{enja Op}inskog suda je navedeno da, kakopredlagateljevi nasljednici nisu postupili sukladno rje{enju suda 

od 29. prosinca 2008. godine, taj sud je, na temelju odredbe~lanka 336.stavak 3. ZPP, odbacio prijedlogza diobunekretnina.Na istom ro~i{tu (odr`anom 20. sije~nja 2009. godine) apelantisu istakli protuprijedlog za diobu predmetnih nekretnina, koji jeOp}inski sud, na temelju ~lanka 12. Zakona o vanparni~nompostupku, odbacio budu}i da, u konkretnom slu~aju, prijedlog za diobu nekretnina nije povu~en, u kojem slu~aju bi apelanti,sukladno navedenoj odredbi zakona, imali pravo predlo`itinastavak postupka.

15. Rje{enjem Kantonalnog suda u [irokom Brijegu (udaljnjem tekstu: Kantonalni sud) broj 008-0-G`-09-000 032 od8. lipnja 2009. godine `albe apelanata su odbijene kaoneutemeljene i prvostupanjsko rje{enje je u cijelosti potvr|eno.U obrazlo`enju rje{enja Kantonalnog suda je navedeno da su

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 80/144

Broj 19 – Strana 80 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

apelanti izjavili `albu protiv rje{enja Op}inskog suda od 20.sije~nja 2009. godine, zbog pogre{ne primjene materijalnogprava, odnosno odredbe ~lanka 12. Zakona o vanparni~nompostupku. Zatim, navedeno je da su protuprijedlog za diobupredmetnih nekretnina istakli radi ekonomi~nosti postupka sobzirom na to da je prvostupanjski sud odbacio prijedlogpredlagateljevih nasljednika za diobu nekretnina, u smislu~lanka 336. stavak 3. ZPP, jer nisu postupili sukladno rje{enju(nalogu)ovog sudaod 29. prosinca 2008.godine.Kantonalni sud

 je ocijenio da je prvostupanjski sud pravilno postupio kada jezaklju~io da su albeni navodi apelanata neutemeljeni s obziromna to da su apelanti,premaodredbi ~lanka12. stavak6. Zakonaovanparni~nom postupku, mogli podnijeti protuprijedlog sudu ipredlo`iti nastavak postupka samo u slu~aju da je prijedlog za diobu nekretnina bio povu~en, a ne odba~en kao {to je nespornobilo u konkretnom slu~aju.IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

16. Apelanti navode da im je zbog nedono{enja odluke upostupku pred prvostupanjskim sudom povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lanka6. stavak1. Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija).Apelanti se `ale i da im je povrije|eno pravo na pristup sudu kao

 jedan od aspekata prava na pravi~no su|enje. Apelanti isti~u da postupak pred prvostupanjskim sudom traje preko 20 godina, pa tra`e od Ustavnog suda da usvoji apelaciju, utvrdi povredunavedenih prava, nalo`i Op}inskom sudu dono{enje odluke, teda im se dosudi naknada nematerijalne {tete - kompenzacija uiznosu od po 200,00 KM, po~ev{i od 1996. godine pa dodono{enja odluke.b) Odgovor na apelaciju

17. Op}inski sud je u odgovoru na apelaciju naveokronologiju postupanja u predmetnom postupku, i istakao da suto~ni navodi apelanata da je predmetni postupak iniciran 1988.godine. Osim toga, naveo je da nakon ro~i{ta odr`anog 3. rujna 1991. godine u konkretnoj pravnoj stvari nije postupao zbogratnih de{avanja sve do 2007. godine, nakon ~ega je 14.studenoga 2007. godine donio rje{enje kojim je predlagatelju

nalo`io da svoj prijedlog, podnesen sudu 16. rujna 1988. godine,uredi sukladno ~lanku 162. Zakona o vanparni~nom postupku,{to predlagatelj nije uradio. Na temelju svega navedenog, smatra da su navodi apelanata neutemeljeni.V. Relevantni propisi

18. Zakon o parni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije Bosne i Hercegovine" br. 53/03 i 73/05) urelevantnom dijelu glasi:

^lanak 10.Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~enja i sa {to

manje tro{kova, te onemogu}iti svaku zlouporabu prava kojastrankama pripadaju u postupku.

^lanak 336.(1) Ako je podnesak nerazumljiv ili ne sadr`i sve {to je

 potrebito da bi se po njemu moglo postupiti, sud }e podnositeljuvratiti podnesak radi ispravke ili dopune, uz navode {to treba

ispraviti ili dopuniti i odredit }e rok za ispravku ili dopunu podneska, koji ne mo`e biti du`i od osam dana.

(2) Ako podnesak vezan za rok bude ispravljen odnosnodopunjenipredansuduurokuodre|enomzadopunuiliispravku,smatrat }e se da je podnesen sudu onog dana kad je prvi put bio

 podnesen.(3) Smatrat }e se daje podnesak povu~enako ne bude vra}en

sudu u odre|enom roku, a ako bude vra}en bez ispravke odnosnodopune, odbacit }e se.

(4) Akopodnesci ili prilozi nisu podneseni u dovoljnom broju primjeraka, sud }e pozvati podnositelja da ih u odre|enom roku  podnese. Ako podnositelj ne postupi po tom nalogu, sud }e podnesak odbaciti.

19. Zakon o vanparni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije Bosne i Hercegovine" br. 2/98 i 39/04) u relevantnomdijelu glasi:

^lanak 12.  Prijedlog za pokretanje vanparni~nog postupka mo`e se

 povu}i do dono{enja prvostupanjskog rje{enja.

  Prijedlog podnesen od vi{e osoba povla~i se njihovomsuglasnom izjavom, osim ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Prijedlog se mo`e povu}i i nakon dono{enja prvostupanjskogrje{enjasve dok postupak nije pravomo}nookon~an, ako se timene vrije|aju prava drugih sudionika na koje se rje{enje odnosi iliako ostali sudionici na to pristanu.

 Ako je prijedlog povu~en poslije dono{enja prvostupanjskogrje{enja, prvostupanjski sud }e rje{enje ukinuti i postupak obustaviti.

Smatrat }e se da je prijedlog povu~enkad predlaga~ ne do|ena prvo ro~i{te ako je bio uredno pozvan, a ne postojeop}epoznate okolnosti koje su ga sprije~ile da do|e na ro~i{te.Opravdane razloge izostanka sud mo`e uva iti i bezizja{njavanja ostalih sudionika sve dok im ne uputi rje{enje o

 povla~enju prijedloga.Uslu~ajevimaizst.1.i5.ovog~lanka,ostalisudionicikojisu

zakonom ovla{teni da pokrenu postupak mogu predlo`iti da se  postupak nastavi. Prijedlog za nastavak postupka mo e se  podnijeti u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja o povla~enju prijedloga.VI. Dopustivost

20. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

21. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.

22. U konkretnom slu~aju apelanti su se obratili Ustavnomsudu zbog nedono{enja odlukeu razumnom roku u postupku koji je za vrijeme trajanja postupka pred Ustavnim sudom okon~anRje{enjem Kantonalnog suda broj 008-0-G`-09-000 032 od 8.lipnja 2009. godine, kojim su `albe apelanata protiv Rje{enja Op}inskog suda broj R.151/88 od 20. sije~nja 2009. godineodbijene kao neutemeljene. Iako je apelacija podnesena prijenego {to je predmetni postupak pravomo}no okon~an, prema ~lanku 16. stavak 3. Pravila Ustavnog suda, apelacija je bila dopustiva i u vrijeme podno{enja jer Ustavni sud mo`e iznimnorazmatrati apelaciju i kada nema odluke nadle`nogsuda, ukolikoapelacija ukazuje na ozbiljna kr{enja prava i temeljenih sloboda koje {titeUstav Bosne i Hercegovine ili me|unarodni dokumentikoji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

23.Kona~no,apelacija ispunjava i uvjeteiz ~lanka 16.st. 2. i4. Pravila Ustavnog suda jer nije o~ito (  prima facie)neutemeljena, niti postoji koji drugi formalni razlog zbog kojeg

apelacija nije dopustiva.24. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 16. st. 1, 2, 3. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.

VII. Meritum25. Apelanti se prvenstveno ale da su im zbog nedono{enja 

odluke u razumnom roku u postupku pred Op}inskim sudompovrije|eni pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. Europske konvencije i pravo na pristup sudu kao jedan od aspekata prava na pravi~no su|enje.

^lanak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 81/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 81

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:

e) Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i kaznenimstvarima i druga prava u vezi sa kaznenim postupkom.

^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnomdijelu glasi:

1. Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza iliutemeljenosti bilo kakve kaznene optu`be protiv njega, svatkoima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnomroku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenimsudom.Su|enje u razumnom rokua) Relevantna na~ela

26. Prema konzistentnoj praksi Europskog suda i Ustavnogsuda, razumnost du`ine trajanja postupka mora se ocijeniti usvjetlu okolnosti pojedinog predmeta. Pri tome se mora voditira~una o kriterijima uspostavljenim sudskom praksomEuropskog suda, a naro~ito o slo`enosti predmeta, pona{anjustrana u postupku i nadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te ozna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidiEuropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99od 7. velja~e 2002. godine, Izvje{}e broj 2002-I, stavak 38).

27. Ustavni sud podsje}a i na praksu Europskog suda ivlastitu jurisprudenciju prema kojima je du`nost dr`ave da organizira svoj pravnisustav tako da omogu}i sudovima i javnimvlastima da se povinuju zahtjevima i uvjetima iz Europskekonvencije (vidi Europski sud, Zanghi protiv Italije, presuda od19. velja~e 1991. godine, serija A, broj 194, stavak 21; i Ustavnisud, Odluka broj AP 1070/05 od 9. velja~e 2006. godine, stavak34).b) Razdoblje koje se uzima u obzir

28. Ustavni sud zapa`a da je predlagatelj 16. rujna 1988.godine Osnovnom sudu podnio prijedlog radi diobe zajedni~kenekretnine. Me|utim, razdoblje koje, ratione temporis, ulazi unadle nost Ustavnog suda ne po~inje tada ve}14. prosinca 1995.godine, kao datum kada je Ustav Bosne i Hercegovine stupio na pravnu snagu. U vezi sa navedenim, u ocjenjivanju razumnostidu ine postupka na koji se apelanti `ale, Ustavni sud }erazmotriti du`inu postupka od zasnivanja nadle`nosti Ustavnog

suda (14. prosinac 1995. godine) pa do dono{enja rje{enja Kantonalnog suda od 8. lipnja 2009. godine, dakle razdoblje od13 godina i {est mjeseci.c) Analiza du`ine trajanja postupka

29.Ustavni suduo~ava da je predlagateljpokrenuo postupakprotiv apelanata i ostalih radi diobe zajedni~ke nekretnine.Ustavni sud uo~ava da su se izvedeni dokazi u prvostupanjskompostupku odnosili uglavnom na vr{enje uvida u relevantnedokumente, te saslu{anje vanparni~nih stranaka. Stoga, Ustavnisud smatra da se predmetni postupak prema svojoj su{tini nemo`e smatrati slo`enim.

30. Na dan zasnivanja nadle`nosti Ustavnog suda predmetnipostupak je trajao sedam godina i tri mjeseca.

31. Ispituju}i razdoblje od zasnivanja nadle`nosti Ustavnogsuda (14. prosinac 1995. godine), Ustavni sud zapa`a da je,ra~unaju}i od navedenog datuma, Op}inski sud rad na 

konkretnom predmetu nastavio 14. studenoga 2007. godine,daklenakon12 godina, u kojem razdobljunijepoduzeo niti jednuprocesnu radnju. Ustavni sud nagla{ava da je za pravni sustavdr ave od temeljne va`nosti vo|enje postupka u okvirurazumnog razdoblja, jer svako nepotrebno odugovla~enjepostupka ~estodovodi do, defacto, li{avanja pojedincanjegovogprava i gubitka povjerenja u pravni sustav. U konkretnomslu~aju, Ustavni sud ne vidi niti jedan argument (a to u odgovoruna apelacijunije naveo ni Op}inski sud) da bi se moglo opravdatirazdoblje neaktivnosti Op}inskog suda od 12 godina.Prvostupanjski sud je odluku o zahtjevu apelanata donio 20.sije~nja 2009. godine, dok je Kantonalni sud rije{io o njihovoj`albi 8. lipnja 2009. godine. Dakle, predmetni postupak je urelevantnom razdoblju trajao 13 godina i {est mjeseci.

32. Uzimaju}i u obzir sve okolnosti konkretnog slu~aja, tenjegovo sveukupno trajanje, razdoblje od 13 godina i {est mjeseci, prema mi{ljenju Ustavnog suda, ne mo`e se smatrati"razumnim rokom" za dono{enje meritorne odluke o prijedloguradi diobe zajedni~ke nekretnine. Za nedono{enje odluke uovako dugom rokuodgovornost snosiprvenstveno Op}inskisud,iako je bilo odre|enog doprinosa apelanata (dva puta su tra`iliodgodu ro~i{ta radi postizanja nagodbe), ali je njihov doprinos ukonkretnom slu~aju, prema mi{ljenjuUstavnogsuda, zanemariv.

33. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud zaklju~uje da jezbog nedono{enja odluke u razumnom roku povrije|eno pravoapelanatanapravi~nosu|enjeurazumnomrokuiz~lankaII/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije.Pitanje naknade nematerijalne {tete

34. U smislu ~lanka 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud izuzetno, na zahtjev apelanata, mo`e odreditinaknadu nematerijalne {tete. Me|utim, Ustavni sud podsje}a na to da,za razliku od postupakapred redovnim sudovima,naknadunematerijalne {tete odre|uje u posebnim slu~ajevima kr{enja zagarantiranih ljudskih prava i temeljnih sloboda.

35. Prilikom odlu~ivanja o zahtjevu apelanata za naknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|eno

na~elo odre|ivanja visine naknade {tete u ovakvim slu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, objavljena u"Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st.48-51).Premautvr|enomna~elu,apelantimabi,ukolikoseradiohitnom predmetu, za svaku godinu odga|anja dono{enja odluketrebalo isplatiti iznos od 300,00 KM. S obzirom na to da se ukonkretnom slu~aju radi o postupku koji po samom zakonu nijepropisan kao postupak hitne prirode, te da je postupak urelevantnom razdoblju trajao 13 godina i {est mjeseci, Ustavnisudsmatra da bi apelantima za svaku godinuneopravdanodugogtrajanja postupka trebalo isplatiti iznos od po 150,00 KM, dakleiznos od po 2.100,00 KM, {to ukupno iznosi 4.200,00 KM. Ovajiznos apelantima je du`na isplatiti Vlada  Zapadnohercegova~kog kantona u roku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke.VIII. Zaklju~ak

36. Ustavni sud zaklju~uje da postoji povreda prava na pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije kada se sveukupno trajanjepostupka od 13 godina i {est mjeseci, radi odlu~ivanja oprijedlogu za diobu zajedni~ke nekretnine, u odlu~uju}oj mjerimo`estavitinateretOp}inskomsudukojinijedaorazlogekojibise moglismatratirazumnimi objektivnim opravdanjem za ovakodugo trajanje postupka u konkretnom slu~aju.

37. Na temelju ~lanka 61. st. 1. i 2. i ~lanka 76. stavak 2.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuove odluke.

38. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i Hercegovine

Prof. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 2660/08, rje{avaju}i apelaciju KemalaZulejhi}a, naosnovu ~lana VI/3b)Ustava Bosnei Hercegovine,~lana 59 stav 2 alineja 2, ~lana 61 st. 1 i 2 i ~lana 76 stav 2Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnikBosneiHercegovine"br.60/05,64/08i51/09),usastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudija

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 82/144

Broj 19 – Strana 82 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

na sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Kemala Zulejhi}a.Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|ewe iz ~lana

II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske

konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda uodnosu na dono{ewe odluke u razumnom roku u predmetu kojijeokon~an Presudom Kantonalnog suda u Biha}u broj 17 0 P006917 09 G` od 17. februara 2010. godine.

Nala`e se Vladi Unsko-sanskog kantona da, u skladu sa~lanom76 stav 2 Pravila Ustavnog suda Bosnei Hercegovine,uroku od tri mjeseca od dana dostavqawa ove odluke, isplatiKemalu Zulejhi}u iznos od 1.200 KM na ime nematerijalne{tete zbog nedono{ewa odluke u razumnom roku.

Nala`e se Vladi Unsko-sanskog kantona da, u roku od trimjeseca od danadostavqawa ove odluke, obavijesti Ustavni sudBosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciqem izvr{ewaoveodluke, u skladusa ~lanom74 stav 5 Pravila Ustavnog sudaBosne i Hercegovine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u

"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod1. Kemal Zulejhi} (u daqwem tekstu: apelant) iz Biha}a,

kojeg zastupa Safeta Alijagi}, advokat iz Biha}a, podnio je 2.septembra 2008. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne iHercegovine(u daqwem tekstu: Ustavni sud) zbog nedono{ewaodlukeurazumnomrokuupostupkuisplateugovorenekamatepoosnovu ugovora o zajmu.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, od

Op{tinskogsudau Biha}u(u daqwemtekstu:Op{tinski sud) iKantonalnog suda u Biha}u(u daqwemtekstu: Kantonalni sud)zatra`eno je 4. septembra 2008. godine da dostave odgovore naapelaciju.

3. Op{tinski sud i Kantonalni sud su dostavili odgovore25. septembra 2008. godine. Kantonalni sud je 19. januara 2009.godine dostavio i informaciju da je postupak povodom `albetu`enog pred tim sudom okon~an Rje{ewem broj G@-649/04 od18. decembra 2008. godine. Op{tinski sud je 6. septembra 2010.godine dostavio informaciju da je ponovqeni postupak unavedenom predmetu pravosna`no okon~an PresudomKantonalnog suda broj 170 P 00691709 G` od 17.februara 2010.godine.

4. Na osnovu ~lana 26 stav 2 Pravila Ustavnog suda,odgovori Op{tinskog suda i Kantonalnog suda dostavqeni suapelantu 24. novembra 2008. godine.

III. ^iweni~no stawe5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovih

navoda i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da sesumiraju na sqede}i na~in.

6. Apelant je 11. januara 2002. godine podnio tu buOp{tinskom sudu protiv Hazima Sara~evi}a (u daqwemtekstu: tu`eni) radi isplate ugovorenih kamata po osnovuugovora o zajmu od 30.000 KM, koji je apelant zakqu~io satu`enim15.oktobra1997.godine.Op{tinskisudjezakazaopetro~i{ta od kojih je jedno ro~i{te odgo|eno na zahtjevapelantovog punomo}nika zbog kori{}ewa godi{weg odmora.Op{tinski sud je 2. aprila 2004. godine donio Presudu brojP-45/02 kojom je tu`eni obavezan da apelantu isplati iznoskamate pobli`e naveden u presudi.

7. Protiv navedene presude tu eni je izjavio `albuKantonalnom sudu. Kantonalni sud je donio Rje{ewe broj

G`--649/04 od 18.decembra2008.godine, kojim je `albu uva io,ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenomsudu na ponovno rje{avawe. U obrazlo`ewu je navedeno da jeprvostepeni sud po~inio bitnu povredu odredbi parni~nogpostupka jer je odbio prijedlog tu enog da se na glavnuraspravu pozove vje{tak ekonomske struke na ~ijem je nalazupresuda zasnovana.

8. U ponovqenom postupkuOp{tinskisud je donio Presudubroj 17 0 P 006917 09 P od 16. oktobra 2009. godine. Navedenompresudom Op{tinski sud je obavezao tu`enog da apelantuisplati iznos od 3.655,75 KM po osnovu ugovorene kamate izugovora o zajmu sa zateznom kamatom od 11. januara 2002. godinedo isplate i da apelantu nadoknadi tro{kove parni~nogpostupka u iznosu od 1.692 KM. Navedenom presudom je odbijenapelantovzahtjevzanaknadutro{kovapostupkauiznosuprekodosu|enog.

9. Protiv navedene presude i apelant i tu`eni su izjavili`albe Kantonalnomsudu.Kantonalni sudje Presudom broj 170P 006917 09 G` od 17. februara 2010. godine `albu tu`enogodbio i u usvajaju}em dijelu potvrdio prvostepenu presudu, aapelantovu `albu je, u odnosu na odbijaju}i dio presude,odbacio kao neosnovanu.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije

10. Apelant smatra da mu je zbog nedono{ewa kona~neodlukeu razumnom roku povrije|eno pravo na pravi~no su|eweiz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1Evropske konvencije za za{titu qudskih prava i osnovnihsloboda (u daqwem tekstu: Evropska konvencija). Apelantnavodi da je postupak pred prvostepenim sudom trajao du`e oddvijegodine,tedajeonsamotra`ioodga|aweprvogro~i{tazasvega 10 dana i to zbog opravdanih razloga. Sem toga, u vrijemepodno{ewa apelacije apelant je naveo da i postupak predKantonalnim sudompovodom `albetu`enog trajeneopravdanodugo jer ni nakon ~etiri godine od dana kada je tu`eni izjavio`albu nije donesena odluka. Apelant navodi da }e seKantonalni sud: "[...] vjerovatno pozvati na veliki brojpredmeta u radu", {to, prema wegovom mi{qewu, nepredstavqa opravdan razlog za ovako dugo trajawe postupka.Apelant tra i da mu Ustavni sud dodijeli nov~anukompenzaciju zbog nedono{ewa odluke u razumnom roku.

b) Odgovor na apelaciju

11. U odgovoru na apelaciju Kantonalni sud je naveo da jeapelacija neosnovana budu}i da taj sud predmete rje{avahronolo{ki, premavremenuprijema, teda, s obzirom na toda jetu`ba u konkretnom predmetu podnesena 2002. godine, predmet

 jo{ uvijeknije do{aona red. Semtoga, u odgovorudostavqenom19.januara 2009. godineKantonalni sud je obavijestio Ustavnisud da je postupak povodom `albe tu`enog u ovom predmetuokon~an i predmet vra}en prvostepenom sudu na ponovnipostupak.

12. Op{tinski sud je u odgovoru naveo da je apelacijaneosnovana, zatimda je tajsud donio odlukuu razumnomroku,teda je apelant uticao na du`inu trajawa postupka jer je tra`ioodga|awe prvog ro~i{ta.

V. Relevantni propisi

13. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`bene novineFBiH" br. 53/03, 73/05 i 53/06) relevantne odredbe glase:

^lan 10.Sud je du`an da sprovede postupak bez odugovla~ewa i sa

{to mawe tro{kova, te da onemogu}i svaku zloupotrebuprava koja strankama pripadaju u postupku.

VI. Dopustivost

14. U skladusa ~lanom VI/3b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawima

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 83/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 83

koja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

15. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijekukoji

 je koristio.16. Daqe, prema ~lanu 16 stav 3 Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud mo`e iznimno da razmatra apelaciju i kada nemaodluke nadle`nog suda, ukoliko apelacija ukazuje na ozbiqnakr{ewa prava i osnovnih sloboda koje {tite Ustav Bosne iHercegovine ili me|unarodni dokumenti koji se primjewuju uBosni i Hercegovini. U konkretnom slu~aju, Ustavni sudprimje}uje da je u vrijeme podno{ewa apelacije predmetnipostupak bio u toku, te da je okon~an Presudom Kantonalnogsuda broj 17 0 P 006917 09 G` od 17. februara 2010. godine.Kona~no, apelacija ispuwava i uslove iz ~lana 16 st. 2 i 4Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno (  prima facie)neosnovana,nitipostojikojidrugiformalnirazlogzbogkojegapelacija nije dopustiva.

17. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3b) Ustava Bosne i

Hercegovine,~lana16 st.1 i 3 Pravila Ustavnog suda, Ustavnisud zakqu~uje da predmetna apelacija ispuwava uslove upogledu dopustivostiu odnosuna dono{ewe odlukeu razumnomroku u okviru prava na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije.

VII. Meritum18. Apelant smatra da mu je zbog nedono{ewa odluke u

razumnom roku povrije|eno pravo iz ~lana II/3e) Ustava Bosnei Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije.

19. ^lan II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju qudska prava i slobode iz stava 2 ovog ~lana, {to ukqu~uje:

Pravo na pravi~no saslu{awe u gra|anskim i krivi~nimstvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.

20.^lan6 stav 1 Evropske konvencijeu relevantnom dijeluglasi:Prilikom utvr|ivawa gra|anskih prava i obaveza ili

osnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv wega,svakoimapravonapravi~nosu|eweijavnuraspravuurazumnom  roku pred nezavisnim i nepristrasnim, zakonom ustanovqenim sudom.

a) Relevantni principi21. Ustavni sud, prijesvega, isti~eda, prema konzistentnoj

praksi Evropskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajawapostupka mora da se ocijeni u svjetlu okolnosti pojedinogpredmeta. Pri tome mora da se vodi ra~una o kriterijumimauspostavqenim sudskom praksom Evropskog suda, a naro~ito oslo`enosti predmeta, pona{awu strana u postupku inadle`nog suda ili drugih javnih vlasti, te o zna~aju kojikonkretna pravna stvar ima za apelanta (vidi Evropski sud,

Mikuli} protiv Hrvatske, aplikacija broj 53176/99 od 7.februara 2002. godine, Izvje{taj broj 2002-I, stav 38).22. Sem toga, prema praksi Evropskog i Ustavnog suda,

veliki broj predmeta uzetih u rad nije vaqano opravdawe zaprekomjerno odugovla~ewe postupka, a stalno vra}awe odlukena ponovno su|ewe mo`e pokazati da postoje ozbiqninedostaci u organizaciji sudskog sistema (vidi Evropski sud, Probmeier protivWema~ke,presudaod1.jula1997.godine,stav64, Izvje{taji 1997-IV).

b) Periodkoji se uzima u obzir

23. Predmetni postupak zapo~eo je 11. januara 2002. godinekada je apelant podnio tu`bu Op{tinskom sudu, a okon~an jepresudom Kantonalnog suda od 17. februara 2010. godine.

Dakle, od podno{ewa tu`be pa do dono{ewa ove odlukeUstavnog suda proteklo je osam godinai jedan mjesec, {toje pe-riod koji }e Ustavni sud ispitati u konkretnom slu~aju.

c) Analiza razumnosti trajawa postupka24. U predmetnom postupku trebalo je rije{iti pitawe da

lijeapelantimaozakqu~enugovorozajmusatu`enimikoliki

  je iznos ugovorene kamate koji pripada apelantu. Dakle,predmetni spor ne mo`e da se okarakteri{e kao naro~itoslo`en.

25. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud primje}uje da jepostupak pred prvostepenim sudom okon~an relativno brzo,alida je Kantonalnom sudu u `albenom postupku trebalo vi{eod ~etiri godine da donese rje{ewe kojim je presuduOp{tinskog suda poni{tio i predmet vratio tom sudu zbogutvr|enih procesnih gre{aka. Ustavni sud primje}uje da,iako

  je ponovqeni postupak okon~an 17. februara 2010. godine,dakle za godinui dvamjeseca,taj relativnokratak periodkoji

 je biopotrebanza dono{ewe kona~ne odlukene mo e umawitiodgovornost nadle`nih sudova s obzirom na to da niKantonalni sud ni Op{tinski sud nisu ponudili nikakveopravdanerazlogezaovakodugotrajawepostupka,kojinemo`eda se okarakteri{e kao naro~ito slo`en. Sem toga, Ustavnisud iz stawa predmeta nije mogao da utvrdi apelantov

eventualni doprinos ukupnoj du ini postupka, a navodiOp{tinskog suda o tome da je apelant doprinio du`inipostupka zato {to je tra`io odgodu prvog ro~i{ta suneosnovani, naro~ito u situaciji kad je nadle`nim sudovimabilo potrebno vi{e od osam godina za dono{ewe kona~neodluke. S tim u vezi, Ustavni sud zakqu~uje da doprinos zaukupnu du`inu postupka u konkretnomslu~ajupodjednako snoseOp{tinski sud i Kantonalni sud.

26. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da du`inakonkretnog postupka ne zadovoqava zahtjev "razumnosti" iz~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije,te dapostoji povreda pravana "su|ewe u razumnom roku" kao jednog od elemenata prava napravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6 stav 1 Evropske konvencije.

d) Kompenzacija27.Apelantjezatra`iodamusenaknadi{tetazbogdu`ine

trajawa predmetnog postupka. Prema ~lanu 76 stav 2 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud mo e izuzetno, na apelantovzahtjev, odrediti naknadu za nematerijalnu {tetu. Me|utim,Ustavni sud podsje}a na to da, za razliku od postupaka predredovnim sudovima, naknadu nematerijalne {tete odre|uje usimboli~nom smislu u posebnim slu~ajevima kr{ewazagarantovanih qudskih prava i sloboda.

28. Prilikom odlu~ivawa o apelantovom zahtjevu zanaknadu nematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranijeutvr|en princip odre|ivawa visine naknade {tete u ovakvimslu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04,objavqena u "Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj20/06, st. 48-51). Prema utvr|enom principu, apelantu bi zasvaku godinu odga|awa da se donese odluka trebalo isplatitipribli`no 150,00KM. Imaju}i u vidu ~iwenicu da je navedenipostupaktrajaoosamgodinaijedanmjesec,apelantuseodre|ujenaknadauvisiniod1.200KM.Sobziromnasjedi{tenadle`nih

sudova, ovaj iznos apelantu je du`na da isplati VladaUnsko-sanskog kantona, u roku od tri mjeseca od danadostavqawa ove odluke.

VIII. Zakqu~ak29. Ustavni sud je zakqu~io da postoji povreda prava na

pravi~an postupak u odnosu na dono{ewe odluke u razumnomroku iz~lanaII/3e)UstavaBosneiHercegovinei~lana6stav1Evropske konvencije kada je postupak u predmetu koji se ti~eisplate kamate ugovorene uz zakqu~eni ugovor o zajmu i kojinije naro~ito slo`en trajao osam godina i jedan mjesec, a tadu ina postupka u cijelosti mo e da se stavi na teretnadle`nom Op{tinskom sudu i Kantonalnom sudu koji nisupru`ili nikakve razloge za ovako dugo trajawe postupka.

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 84/144

Broj 19 – Strana 84 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

30. Na osnovu ~lana 61 st. 1 i 2 i ~lana 76 stav 2 PravilaUstavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

31. Prema ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

Predsjednik

Ustavnog sudaBosne i Hercegovine

Prof. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 2660/08, rje{avaju}i apelaciju KemalaZulejhi}a, na osnovu~lana VI/3.b) UstavaBosnei Hercegovine,~lana 59. stav 2. alineja 2, ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 76. stav 2.Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Kemala Zulejhi}a.Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|enje iz ~lana 

II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosuna dono{enje odluke u razumnom roku u predmetu koji jeokon~an Presudom Kantonalnog suda u Biha}u broj 17 0 P006917 09 G` od 17. februara 2010. godine.

Nala`e se Vladi Unsko-sanskog kantona da, u skladu sa ~lanom76. stav 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,uroku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke, isplatiKemalu Zulejhi}u iznos od 1.200 KM na ime nematerijalne{tete zbog nedono{enja odluke u razumnom roku.

Nala`e se Vladi Unsko-sanskog kantona da, u roku od trimjeseca od dana dostavljanja ove odluke, obavijesti Ustavni sud

Bosne i Hercegovine o preduzetim mjerama s ciljem izvr{enja oveodluke, u skladusa ~lanom74. stav 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Kemal Zulejhi} (u daljnjem tekstu: apelant) iz Biha}a,kojeg zastupa Safeta Alijagi}, advokat iz Biha}a, podnio je 2.septembra 2008. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) zbog nedono{enja odluke u razumnom roku u postupku isplate ugovorene kamatepo osnovu ugovora o zajmu.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odOp}inskog suda u Biha}u (u daljnjem tekstu: Op}inski sud) iKantonalnog suda u Biha}u (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud)zatra`eno je 4. septembra 2008. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Op}inski sud i Kantonalni sud su dostavili odgovore 25.septembra 2008. godine. Kantonalni sud je 19. januara 2009.godine dostavio i informaciju da je postupak povodom `albetu`enog pred tim sudom okon~an Rje{enjem broj G@-649/04 od18. decembra 2008. godine. Op}inski sud je 6. septembra 2010.godine dostavio informaciju da je ponovljeni postupak unavedenom predmetu pravosna`no okon~an Presudom

Kantonalnog suda broj 17 0 P 006917 09 G` od 17. februara 2010. godine.

4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Op}inskog suda i Kantonalnog suda dostavljeni suapelantu 24. novembra 2008. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Apelant je 11. januara 2002. godine podnio tu`buOp}inskom sudu protiv Hazima Sara~evi}a (u daljnjem tekstu:tu`eni) radi isplate ugovorenih kamata po osnovu ugovora ozajmu od 30.000 KM, koji je apelant zaklju~io sa tu`enim 15.oktobra 1997. godine. Op}inski sud je zakazao pet ro~i{ta odkojih je jedno ro~i{te odgo|eno na zahtjev apelantovogpunomo}nika zbogkori{tenja godi{njegodmora. Op}inskisud je2. aprila 2004. godine donio Presudu broj P-45/02 kojom jetu`eni obavezan da apelantu isplati iznos kamate pobli`enaveden u presudi.

7. Protiv navedene presude tu`eni je izjavio `albuKantonalnom sudu. Kantonalni sud je donio Rje{enje brojG`--649/04 od 18. decembra 2008. godine, kojim je `albuuva io, ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio

prvostepenom sudu na ponovno rje{avanje. U obrazlo`enju jenavedeno da je prvostepeni sud po~inio bitnu povredu odredaba parni~nog postupka jer je odbio prijedlog tu`enog da se na glavnu raspravu pozove vje{tak ekonomske struke na ~ijem jenalazu presuda zasnovana.

8. U ponovljenom postupku Op}inski sud je donio Presudubroj170P00691709Pod16.oktobra2009.godine.Navedenompresudom Op}inski sud je obavezao tu`enog da apelantu isplatiiznosod3.655,75KMpoosnovuugovorenekamateizugovoraozajmu sa zateznom kamatom od 11. januara 2002. godine doisplate i da apelantu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka uiznosu od 1.692 KM.Navedenom presudomje odbijen apelantovzahtjev za naknadu tro{kova postupka u iznosu prekodosu|enog.

9. Protiv navedene presude i apelant i tu`eni su izjavili `albeKantonalnom sudu. Kantonalni sud je Presudom broj 17 0 P00691709G`od17.februara2010.godine`albutu`enogodbioiuusvajaju}emdijelupotvrdioprvostepenupresudu,aapelantovu`albu je, u odnosu na odbijaju}i dio presude, odbacio kaoneosnovanu.IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

10. Apelant smatra da mu je zbog nedono{enja kona~neodlukeu razumnom roku povrije|eno pravo na pravi~no su|enjeiz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropskekonvencijezaza{tituljudskihpravaiosnovnihsloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija). Apelant navodi da jepostupak pred prvostepenim sudom trajao du`e od dvije godine,tedajeonsamotra`ioodga|anjeprvogro~i{tazasvega10danaito zbog opravdanih razloga. Osim toga, u vrijeme podno{enja apelacije apelant je naveo da i postupak pred Kantonalnimsudom povodom `albe tu`enog traje neopravdano dugo jer ninakon ~etiri godine od dana kada je tu`eni izjavio `albu nije

donesena odluka. Apelant navodi da }e se Kantonalni sud: "[...]vjerovatno pozvati na veliki broj predmeta u radu", {to, prema njegovom mi{ljenju, ne predstavlja opravdan razlog za ovakodugo trajanje postupka. Apelant tra`i da mu Ustavni sud dodijelinov~anu kompenzaciju zbog nedono{enja odluke u razumnomroku.b) Odgovor na apelaciju

11. U odgovoru na apelaciju Kantonalni sud je naveo da jeapelacija neosnovana budu}i da taj sud predmete rje{ava hronolo{ki, prema vremenu prijema, te da, s obzirom na to da jetu`ba u konkretnom predmetu podnesena 2002. godine, predmet 

 jo{ uvijeknijedo{aona red. Osim toga,u odgovorudostavljenom1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 85/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 85

19. januara 2009. godine Kantonalni sud je obavijestio Ustavnisud da je postupak povodom `albe tu`enog u ovom predmetuokon~an i predmet vra}en prvostepenom sudu na ponovnipostupak.

12. Op}inski sud je u odgovoru naveo da je apelacija neosnovana, zatim da je taj sud donio odluku u razumnom roku,te da je apelant utjecao na du`inu trajanja postupka jer je tra`ioodga|anje prvog ro~i{ta.V. Relevantni propisi

13. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`bene novineFBiH" br. 53/03, 73/05 i 53/06) relevantne odredbe glase:

^lan 10.Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~enja i sa {to

manje tro{kova, te onemogu}iti svaku zloupotrebu prava kojastrankama pripadaju u postupku.VI. Dopustivost

14.U skladusa ~lanomVI/3.b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

15. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protiv

presude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.16. Dalje, prema ~lanu 16. stav 3. Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud mo`e iznimno razmatrati apelaciju i kada nema odluke nadle`nog suda, ukoliko apelacija ukazuje na ozbiljna kr{enja prava i osnovnih sloboda koje {tite Ustav Bosne iHercegovine ili me|unarodni dokumenti koji se primjenjuju uBosni i Hercegovini. U konkretnom slu~aju, Ustavni sudprimje}uje da je u vrijeme podno{enja apelacije predmetnipostupak bio u toku, te da je okon~an Presudom Kantonalnogsuda broj 17 0 P 006917 09 G` od 17. februara 2010. godine.Kona~no, apelacija ispunjava i uvjete iz ~lana 16. st. 2. i 4.Pravila Ustavnog suda jer nije o~igledno (  prima facie)neosnovana, niti postoji koji drugi formalni razlog zbog kojeg

apelacija nije dopustiva.17. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lana 16. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog suda, Ustavnisud zaklju~uje da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku u okviru prava na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.VII. Meritum

18. Apelant smatra da mu je zbog nedono{enja odluke urazumnomrokupovrije|enopravoiz~lanaII/3.e)UstavaBosneiHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.

19. ^lan II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnomdijelu glasi:

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stava 2. ovog ~lana, {to uklju~uje:

  Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i krivi~nim

stvarima i druga prava u vezi sa krivi~nim postupkom.20.^lan 6. stav 1. Evropske konvencije u relevantnomdijeluglasi:

  Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obaveza iliosnovanosti bilo kakve krivi~ne optu`be protiv njega, svako ima

 pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i nepristranim,zakonomustanovljenimsudom.a) Relevantni principi

21.Ustavnisud,prijesvega,isti~edase,premakonzistentnojpraksi Evropskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta.Pri tome se mora voditi ra~una o kriterijima uspostavljenimsudskom praksom Evropskog suda, a naro~ito o slo`enosti

predmeta, pona{anju strana u postupku i nadle`nog suda ilidrugih javnihvlasti, te o zna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidi Evropski sud, Mikuli} protiv Hrvatske,aplikacija broj 53176/99 od 7. februara 2002. godine, Izvje{tajbroj 2002-I, stav 38).

22. Osim toga, prema praksi Evropskog i Ustavnog suda,veliki broj predmeta uzetih u rad nije valjano opravdanje za prekomjerno odugovla~enje postupka, a stalno vra}anje odlukena ponovno su|enje mo`e pokazati da postoje ozbiljni nedostaciu organizaciji sudskog sistema (vidi Evropski sud, Probmeier

 protiv Njema~ke, presuda od 1. jula 1997. godine, stav 64,Izvje{taji 1997-IV).b) Period koji se uzima u obzir

23. Predmetni postupak zapo~eo je 11. januara 2002. godinekada je apelant podnio tu`bu Op}inskom sudu, a okon~an jepresudom Kantonalnog suda od 17. februara 2010. godine.Dakle, od podno{enja tu`be pa do dono{enja ove odlukeUstavnog suda proteklo je osam godina i jedan mjesec, {to je pe-riod koji }e Ustavni sud ispitati u konkretnom slu~aju.c) Analiza razumnosti trajanja postupka

24. U predmetnom postupku trebalo je rije{iti pitanje da li jeapelant imao zaklju~en ugovor o zajmu sa tu`enim i koliki jeiznos ugovorene kamate koji pripada apelantu.Dakle, predmetnispor se ne mo`e okarakterizirati kao naro~ito slo`en.

25. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud primje}uje da jepostupak pred prvostepenim sudom okon~an relativno brzo, alida je Kantonalnom sudu u `albenom postupku trebalo vi{e od~etiri godine da donese rje{enjekojim je presudu Op}inskog suda poni{tio i predmet vratio tom sudu zbog utvr|enih procesnihgre{aka. Ustavni sud primje}uje da, iako je ponovljeni postupakokon~an 17. februara 2010. godine, dakle za godinu i dva mjeseca, taj relativno kratak period koji je bio potreban za dono{enje kona~ne odluke ne mo`e umanjiti odgovornost nadle`nih sudova s obzirom na to da ni Kantonalni sud niOp}inski sud nisu ponudili nikakve opravdane razloge za ovakodugo trajanje postupka, koji se ne mo`e okarakterizirati kaonaro~ito slo`en. Osim toga, Ustavni sud iz stanja predmeta nijemogao utvrditi apelantov eventualni doprinos ukupnoj du`inipostupka,a navodiOp}inskog suda o tome da je apelant dopriniodu`ini postupka zato {to je tra`io odgodu prvog ro~i{ta suneosnovani, naro~ito u situaciji kad je nadle`nim sudovima bilopotrebno vi{e od osam godina za dono{enje kona~ne odluke. Stim u vezi, Ustavni sud zaklju~uje da doprinos za ukupnu du`inupostupka u konkretnom slu~aju podjednako snose Op}inski sudiKantonalni sud.

26. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da du`ina konkretnog postupka ne zadovoljava zahtjev "razumnosti" iz~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, te da postoji povreda prava na"su|enjeurazumnomroku"kaojednogodelemenatapravana pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.

d) Kompenzacija27. Apelant je zatra`io da mu se naknadi {teta zbog du`ine

trajanja predmetnog postupka. Prema ~lanu 76. stav 2. Pravila Ustavnogsuda, Ustavni sud mo`eizuzetno, na apelantovzahtjev,odrediti naknadu za nematerijalnu {tetu. Me|utim, Ustavni sud

podsje}a na to da, za razliku od postupaka pred redovnimsudovima, naknadu nematerijalne {tete odre|uje u simboli~nomsmislu u posebnim slu~ajevima kr{enja zagarantiranih ljudskihprava i sloboda.

28.Prilikomodlu~ivanjaoapelantovomzahtjevuzanaknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enprincip odre|ivanja visine naknade {tete u ovakvim slu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, objavljena u"Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st.48-51). Prema utvr|enom principu, apelantu bi za svaku godinuodga|anja da se donese odluka trebalo isplatiti pribli`no 150,00KM. Imaju}i u vidu ~injenicu da je navedeni postupak trajaoosam godina i jedan mjesec, apelantu se odre|uje naknada uvisiniod 1.200KM.S obzirom nasjedi{tenadle`nih sudova, ovaj

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 86/144

Broj 19 – Strana 86 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

iznos apelantu je du`nada isplati Vlada Unsko-sanskog kantona,u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja ove odluke.VIII. Zaklju~ak

29. Ustavni sud je zaklju~io da postoji povreda prava na pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lana II/3.e) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 6. stav 1.

Evropske konvencije kada je postupak u predmetu koji se ti~eisplate kamateugovoreneuz zaklju~eni ugovoro zajmu i koji nijenaro~ito slo`en trajao osam godina i jedan mjesec, a ta du`ina postupka se u cijelosti mo`e staviti na teret nadle`nomOp}inskom sudu i Kantonalnom sudu koji nisu pru`ili nikakverazloge za ovako dugo trajanje postupka.

30. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 2. i ~lana 76. stav 2. Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

31. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudaca, upredmetu broj AP 2660/08, rje{avaju}i apelaciju KemalaZulejhi}a, na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine, ~lanka 59. stavak 2. alineja 2, ~lanka 61. st. 1. i 2. i~lanka 76. stavak 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 13. listopada 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Kemala Zulejhi}a.

Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnihsloboda u odnosu na dono{enje odluke u razumnom roku upredmetu koji je okon~an Presudom Kantonalnog suda u Biha}ubroj 17 0 P 006917 09 G` od 17. velja~e 2010. godine.

Nala`e se Vladi Unsko-sanskog kantona da, sukladno ~lanku76.stavak 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine,u rokuod tri mjeseca od dana dostave ove odluke, isplati KemaluZulejhi}u iznos od 1.200 KM na ime nematerijalne {tete zbognedono{enja odluke u razumnom roku.

Nala`e se Vladi Unsko-sanskog kantona da, u roku od trimjeseca od dana dostave ove odluke, obavijesti Ustavni sudBosneiHercegovineopoduzetimmjeramasciljemizvr{enjaoveodluke, sukladno ~lanku 74. stavak 5. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Kemal Zulejhi} (u daljnjem tekstu: apelant) iz Biha}a,kojeg zastupa Safeta Alijagi}, odvjetnica iz Biha}a, podnio je 2.rujna 2008. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) zbog nedono{enja odluke u razumnom roku u postupku isplate ugovorene kamatepo osnovi ugovora o zajmu.

II. Postupak pred Ustavnim sudom2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, od

Op}inskog suda u Biha}u (u daljnjem tekstu: Op}inski sud) iKantonalnog suda u Biha}u (u daljnjem tekstu: Kantonalni sud)zatra`eno je 4. rujna 2008. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Op}inski sud i Kantonalni sud su dostavili odgovore 25.rujna 2008. godine. Kantonalni sud je 19. sije~nja 2009. godinedostavio i informaciju da je postupak povodom `albe tu`enogpred tim sudom okon~an Rje{enjem broj G@-649/04 od 18.prosinca 2008. godine. Op}inski sud je 6. rujna 2010. godinedostavio informaciju da je ponovljeni postupak u navedenompredmetu pravomo}no okon~an Presudom Kantonalnog suda broj 17 0 P 006917 09 G` od 17. velja~e 2010. godine.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovori Op}inskog suda i Kantonalnog suda dostavljeni suapelantu 24. studenoga 2008. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Apelant je 11. sije~nja 2002. godine podnio tu`buOp}inskom sudu protiv Hazima Sara~evi}a (u daljnjem tekstu:tu`eni) radi isplate ugovorenih kamata po osnovi ugovora ozajmu od 30.000 KM, koji je apelant zaklju~io sa tu`enim 15.listopada 1997. godine. Op}inski sud je zakazao pet ro~i{ta odkojih je jedno ro~i{te odgo|eno na zahtjev apelantovogpunomo}nika zbogkori{tenja godi{njegodmora. Op}inskisud je2. travnja 2004. godine donio Presudu broj P-45/02 kojom jetu`eni obvezan apelantu isplatiti iznos kamate pobli e naveden upresudi.

7. Protiv navedene presude tu`eni je izjavio `albuKantonalnom sudu. Kantonalni sud je donio Rje{enje brojG`--649/04 od 18. prosinca 2008. godine, kojim je `albu uva`io,ukinuo prvostupanjsku presudu i predmet vratioprvostupanjskom sudu na ponovno rje{avanje. U obrazlo`enju jenavedeno da je prvostupanjski sud po~inio bitnu povreduodredabaparni~nog postupka jer je odbio prijedlogtu`enog da sena glavnuraspravupozove vje{tak ekonomske struke na ~ijem jenalazu presuda utemeljena.

8. U ponovljenom postupku Op}inski sud je donio Presudubroj 17 0 P 006917 09 P od 16. listopada 2009. godine.Navedenom presudom Op}inski sud je obvezao tu`enog da apelantu isplati iznos od 3.655,75 KM po osnovi ugovorenekamate iz ugovora o zajmu sa zateznom kamatom od 11. sije~nja 2002. godine do isplate i da apelantu nadoknadi tro{koveparni~nog postupka u iznosu od 1.692 KM. Navedenompresudom je odbijen apelantov zahtjev za naknadu tro{kova postupka u iznosu preko dosu|enog.

9. Protiv navedene presude i apelant i tu`eni su izjavili `albeKantonalnom sudu. Kantonalni sud je Presudom broj 17 0 P006917 09 G` od 17. velja~e 2010. godine `albu tu`enog odbio iu usvajaju}em dijelu potvrdio prvostupanjsku presudu, a apelantovu `albu je, u odnosu na odbijaju}i dio presude, odbaciokao neutemeljenu.IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije10. Apelant smatra da mu je zbog nedono{enja kona~ne

odlukeu razumnom roku povrije|eno pravo na pravi~no su|enjeiz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak1. Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnihsloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija). Apelant navodi da je postupak pred prvostupanjskim sudom trajao du`eod dvije godine, te da je on samo tra`io odga|anje prvog ro~i{ta za svega 10 dana i to zbog opravdanih razloga. Osim toga, uvrijeme podno{enja apelacijeapelant je naveo da i postupak predKantonalnim sudom povodom `albe tu`enog traje neopravdanodugo jer ni nakon ~etiri godine od dana kada je tu`eni izjavio

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 87/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 87

`albu nije donesena odluka. Apelant navodi da }e se Kantonalnisud "[...] vjerovatno pozvati na veliki broj predmeta u radu", {to,prema njegovom mi{ljenju, ne predstavlja opravdan razlog za ovako dugo trajanje postupka. Apelant tra`i da mu Ustavni suddodijeli nov~anu kompenzaciju zbog nedono{enja odluke urazumnom roku.

b) Odgovor na apelaciju11. U odgovoru na apelaciju Kantonalni sud je naveo da jeapelacija neutemeljena budu}i da taj sud predmete rje{ava kronolo{ki, prema vremenu prijema, te da, s obzirom na to da jetu`ba u konkretnom predmetu podnesena 2002. godine, predmet 

 jo{ uvijeknijedo{aona red. Osim toga,u odgovorudostavljenom19. sije~nja 2009. godine Kantonalni sud je obavijestio Ustavnisud da je postupak povodom `albe tu`enog u ovom predmetuokon~an i predmet vra}en prvostupanjskom sudu na ponovnipostupak.

12. Op}inski sud je u odgovoru naveo da je apelacija neutemeljena, zatim da je tajsud donio odlukuu razumnom roku,te da je apelant utjecao na du`inu trajanja postupka jer je tra`ioodga|anje prvog ro~i{ta.V. Relevantni propisi

13. U Zakonu o parni~nom postupku ("Slu`bene novine

FBiH" br. 53/03, 73/05 i 53/06) relevantne odredbe glase:^lanak 10.Sud je du`an provesti postupak bez odugovla~enja i sa {to

manje tro{kova, te onemogu}iti svaku zlouporabu prava kojastrankama pripadaju u postupku.VI. Dopustivost

14. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

15. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.16.Dalje, prema ~lanku16. stavak3. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e iznimno razmatrati apelaciju i kada nema odluke nadle`nog suda, ukoliko apelacija ukazuje na ozbiljna kr{enja prava i temeljnih sloboda koje {tite Ustav Bosne iHercegovine ili me|unarodni dokumenti koji se primjenjuju uBosni i Hercegovini. U konkretnom slu~aju, Ustavni sudprimje}uje da je u vrijeme podno{enja apelacije predmetnipostupak bio u tijeku, te da je okon~an Presudom Kantonalnogsuda broj 17 0 P 006917 09 G` od 17. velja~e 2010. godine.Kona~no, apelacija ispunjava i uvjete iz ~lanka 16. st. 2. i 4.Pravila Ustavnog suda jer nije o~ito ( prima facie) neutemeljena,niti postoji koji drugi formalni razlog zbog kojeg apelacija nijedopustiva.

17. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine,~lanka16.st.1.i3.PravilaUstavnogsuda,Ustavnisud zaklju~uje da predmetna apelacija ispunjava uvjete u

pogledu dopustivosti u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku u okvirupravana pravi~no su|enje iz ~lankaII/3.(e)Ustava BosneiHercegovinei~lanka6.stavak1.Europskekonvencije.VII. Meritum

18. Apelant smatra da mu je zbog nedono{enja odluke urazumnom roku povrije|eno pravo iz ~lanka II/3.(e) Ustava BosneiHercegovinei~lanka6.stavak1.Europskekonvencije.

19. ^lanak II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine urelevantnom dijelu glasi:

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine u`ivaju ljudska prava i slobode iz stavka 2. ovog ~lanka, {to uklju~uje:

  Pravo na pravi~no saslu{anje u gra|anskim i kaznenimstvarima i druga prava u vezi sa kaznenim postupkom.

20. ^lanak 6. stavak 1. Europske konvencije u relevantnomdijelu glasi:

  Prilikom utvr|ivanja gra|anskih prava i obveza iliutemeljenosti bilo kakve kaznene optu`be protiv njega, svatkoima pravo na pravi~no su|enje i javnu raspravu u razumnomroku pred neovisnim i nepristranim, zakonom ustanovljenim

sudom.a) Relevantna na~ela21.Ustavnisud,prijesvega,isti~edase,premakonzistentnoj

praksi Europskog i Ustavnog suda, razumnost du`ine trajanja postupka mora ocijeniti u svjetlu okolnosti pojedinog predmeta.Pri tome se mora voditi ra~una o kriterijima uspostavljenimsudskom praksom Europskog suda, a naro~ito o slo`enostipredmeta, pona{anju strana u postupku i nadle`nog suda ilidrugih javnihvlasti, te o zna~aju koji konkretna pravna stvar ima za apelanta (vidi Europski sud, Mikuli} protiv Hrvatske,aplikacijabroj53176/99od7.velja~e2002.godine,Izvje{}ebroj2002-I, stavak 38).

22. Osim toga, prema praksi Europskog i Ustavnog suda,veliki broj predmeta uzetih u rad nije valjano opravdanje za prekomjerno odugovla~enje postupka, a stalno vra}anje odlukena ponovno su|enje mo`e pokazati da postoje ozbiljni nedostaciu organizaciji sudskog sustava (vidi Europski sud, Probmeier

 protiv Njema~ke, presuda od 1. srpnja 1997. godine, stavak 64,Izvje{}a 1997-IV).b) Razdoblje koje se uzima u obzir

23. Predmetni postupak zapo~eo je 11. sije~nja 2002. godinekada je apelant podnio tu`bu Op}inskom sudu, a okon~an jepresudom Kantonalnog suda od 17.velja~e 2010. godine. Dakle,od podno{enja tu`be pa do dono{enja ove odluke Ustavnog suda proteklo je osam godina i jedan mjesec, {to je razdoblje koje }eUstavni sud ispitati u konkretnom slu~aju.c) Analiza razumnosti trajanja postupka

24. U predmetnom postupku trebalo je rije{iti pitanje je liapelant imao zaklju~en ugovor o zajmu sa tu`enim i koliki jeiznos ugovorene kamate koji pripada apelantu.Dakle, predmetnispor se ne mo`e okarakterizirati kao naro~ito slo`en.

25. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud primje}uje da jepostupak pred prvostupanjskim sudom okon~an relativno brzo,ali da je Kantonalnom sudu u albenom postupku trebalo vi{e od~etiri godine da donese rje{enjekojim je presudu Op}inskog suda poni{tio i predmet vratio tom sudu zbog utvr|enih procesnihgre{aka. Ustavni sud primje}uje da, iako je ponovljeni postupakokon~an 17.velja~e2010.godine,dakle za godinui dvamjeseca,to relativno kratko razdoblje koje je bilo potrebno za dono{enjekona~ne odluke ne mo`e umanjiti odgovornost nadle nih sudova s obzirom na to da ni Kantonalni sud ni Op}inski sud nisuponudili nikakve opravdane razloge za ovako dugo trajanjepostupka, koji se ne mo`e okarakterizirati kao naro~ito slo`en.Osim toga, Ustavni sud iz stanja predmeta nije mogao utvrditiapelantov eventualni doprinos ukupnoj du`ini postupka, a navodi Op}inskog suda o tome da je apelant doprinio du`inipostupka zato {to je tra`ioodgodu prvog ro~i{ta su neutemeljeni,naro~ito u situacijikad je nadle nim sudovima bilo potrebno vi{eod osam godina za dono{enje kona~ne odluke. S tim u vezi,Ustavni sudzaklju~uje da doprinosza ukupnudu`inu postupka ukonkretnom slu~aju podjednako snoseOp}inskisud i Kantonalnisud.

26. Imaju}i u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da du`ina konkretnog postupka ne zadovoljava zahtjev "razumnosti" iz~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije, te da postoji povreda prava na "su|enje u razumnom roku" kao jednog od elemenata prava na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.

d) Kompenzacija27. Apelant je zatra`io da mu se naknadi {teta zbog du`ine

trajanja predmetnog postupka. Prema ~lanku 76. stavak 2.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud mo`e izuzetno, na apelantovzahtjev, odrediti naknadu za nematerijalnu {tetu. Me|utim,

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 88/144

Broj 19 – Strana 88 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Ustavni sud podsje}a na to da, za razliku od postupaka predredovnim sudovima, naknadu nematerijalne {tete odre|uje usimboli~nom smislu u posebnim slu~ajevima kr{enja zagarantiranih ljudskih prava i sloboda.

28.Prilikomodlu~ivanjaoapelantovomzahtjevuzanaknadunematerijalne {tete, Ustavni sud upu}uje na ranije utvr|enona~elo odre|ivanja visine naknade {tete u ovakvim slu~ajevima (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 938/04, objavljena u"Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 20/06, st.48-51). Prema utvr|enom na~elu, apelantu bi za svaku godinuodga|anja dono{enja odluke trebalo isplatiti pribli`no 150,00KM. Imaju}i u vidu ~injenicu da je navedeni postupak trajaoosam godina i jedan mjesec, apelantu se odre|uje naknada uvisiniod 1.200KM.S obzirom nasjedi{tenadle`nih sudova, ovajiznos apelantu je du`na isplatiti Vlada Unsko-sanskogkantona,uroku od tri mjeseca od dana dostave ove odluke.VIII. Zaklju~ak

29. Ustavni sud je zaklju~io da postoji povreda prava na pravi~an postupak u odnosu na dono{enje odluke u razumnomroku iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.stavak 1. Europske konvencije kada je postupak u predmetu kojise ti~e isplate kamate ugovorene uz zaklju~eni ugovor o zajmu ikoji nije naro~ito slo`en trajao osam godina i jedan mjesec, a ta 

du`ina postupka se u cijelosti mo`e staviti na teret nadle`nomOp}inskom sudu i Kantonalnom sudu koji nisu pru`ili nikakverazloge za ovako dugo trajanje postupka.

30. Na temelju ~lanka 61. st. 1. i 2. i ~lanka 76. stavak 2.Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuove odluke.

31. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 3181/07, rje{avaju}iapelacijuMehePadala,na osnovu ~lana VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 59

stav2alineja2,~lana61st.1i2PravilaUstavnogsudaBosneiHercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br.60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednicaMato Tadi}, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Mehe Padala.Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|ewe iz ~lana

II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije za za{titu qudskih prava i osnovnih sloboda zbognemogu}nosti izvr{ewa pravosna`ne Presude Op{tinskogsuda u Sarajevu broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine.

Ova odluka se dostavqa Vladi Federacije Bosne iHercegovine kako bi izvr{ila svoje ustavne obaveze iobezbijedila po{tovawe qudskih pravatako {to }e preduzetiodgovaraju}e zakonske mjere s ciqem da apelant i ostalipovjerioci koji posjeduju izvr{ne sudske odluke na teretbuxetskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine naplatesvoja potra`ivawa u {to kra}em roku.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benomglasnikuDistriktaBr~koBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod

1.Meho Padalo(u daqwemtekstu:apelant) izZenice, kojegzastupa Marko Ragu , advokat iz Stoca,podnio je 23.novembra2007. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (udaqwem tekstu: Ustavni sud) zbog neizvr{ewa pravosna nePresude Op{tinskog suda u Sarajevu (u daqwem tekstu:Op{tinski sud) broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, odOp{tinskog suda i Federalnog pravobranila{tva zatra`eno

 je 10. decembra 2007. godine da dostave odgovore na apelaciju.3. Op{tinski sud je dostavio odgovor na apelaciju 28.

decembra 2007. godine. Federalno pravobranila{tvo nijedostavilo odgovor na apelaciju.

4.Naosnovu~lana26stav2PravilaUstavnogsuda,odgovorOp{tinskog suda dostavqen je apelantu 27. avgusta 2010.godine.

III. ^iweni~no stawe

5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovih

navoda i dokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu da sesumiraju na sqede}i na~in.

6. PresudomOp{tinskog suda broj P-999/03od 28.maja2004.godine, koja je potvr|ena Presudom Kantonalnog suda uSarajevu broj G`-2094/04 od 21. februara 2005. godine,obavezana je Federacija Bosne i Hercegovine, Federalnoministarstvo odbrane Sarajevo (u daqwem tekstu:Ministarstvo), da apelantu naknadi materijalnu {tetu uiznosu od 17.632,07 KM na ime izuzetog motornog vozila, kao idamunaknaditro{koveparni~nogpostupkauiznosuod1.828,00KM, sve u roku od 30 dana pod prijetwom prinudnog izvr{ewa.

7. Na apelantov prijedlog od 28. marta 2005. godine,Op{tinski sud je Rje{ewem o izvr{ewu broj I-1782/05-B od 8.septembra 2005. godine odredio izvr{ewe pravosna nePresudeOp{tinskogsudabrojP-999/03od28.maja2004.godine.

8. Protiv rje{ewa o izvr{ewu Ministarstvo je kao

izvr{enik podnijelo prigovor koji je Op{tinski sudRje{ewem broj I-1782/05-B od 9. decembra 2005. godine odbio. Uobrazlo`ewu rje{ewa je navedeno da je Ministarstvo uprigovoru istaknulo da sud prilikom rje{avawa o prigovoruima u vidu odredbe Zakona o utvr|ivawu i na~inu izmirewaunutra{wih obaveza FBiH,kao i odredbu ~lana7 stav 2 Zakonao izvr{nom postupku koja propisuje da predmet izvr{ewa nemogu biti objekti, naoru`awe i oprema za potrebe oru`anihsnaga i policije kao ni nov~ana sredstva obezbije|ena za tenamjene.

9. Op{tinski sud je, me|utim, podsjetio na to da su ~lanom47 Zakona o izvr{nom postupku utvr|eni razlozi kojispre~avaju izvr{ewe, a razlozi izneseni u prigovoru nepredstavqaju ni jedanod razlogaiz navedene zakonske odredbe.Istaknuto je da bi nesprovo|ewem pravosna`ne sudske odlukebio povrije|en ~lan 6 stav 1 Evropske konvencije za za{tituqudskih prava i osnovnih sloboda (u daqwemtekstu: Evropska

konvencija) i ~lan 1 Protokolabroj 1 uz Evropsku konvenciju.Tako|e je navedeno da bi druga~ije postupawe suda bilosuprotno principu vladavineprava iz ~lanaI/2UstavaBosneiHercegovine i prava na pravi~no su|ewe. Istaknuto je daEvropska konvencija ima prednost pred zakonima koji nisu uskladu sa wom.

10.Dopisima od 28.novembrai 5. decembra 2005. godine, 13.septembra 2006. godine, 13. marta, 7. maja i 13. juna 2007. godineapelant je u Op{tinskom sudu, Federalnom ministarstvufinansija i UPI banci d.d. Sarajevo urgirao sprovo|eweizvr{ewa pravosna ne Presude Op{tinskog suda brojP-999/03 od 28. maja 2004. godine. Izvr{ewe nije sprovedeno.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 89/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 89

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije11. Apelant smatra da mu je u predmetnom postupku

povrije|eno pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) UstavaBosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije. Usu{tini, apelant navodi da predmetni izvr{ni postupak trajeneprimjereno dugo, zbog ~ega on jo{ uvijek ne mo`e da naplatisvoju tra`binu iz pravosna`ne presude Op{tinskog suda.Isti~e da mu je time povrije|eno pravo na pristup sudu.

b) Odgovor na apelaciju12. U svome odgovoru Op{tinski sud je naveo da su ta~ni

apelantovi navodi iz apelacije o tome da pravosna`na sudskaodluka nije izvr{ena ali da do nesprovo|ewa izvr{ewa nijedo{lo zbog propusta suda, odnosno onemogu}avawa apelantupristupa sudu. Sudje naveo da u ovakvim i sli~nim slu~ajevimanema instrumenata kojima bi se ubrzao postupak sprovo|ewaizvr{ewa niti primorala banka da sprovede izvr{ewe mimoutvr|enog redoslijeda isplate koji sa~iwava Federalnoministarstvo finansija.

V. Relevantni propisi13. Zakon o izvr{nom postupku ("Slu bene novine FBiH"

br.32/03,52/03,33/06,39/06i39/09)urelevantnomdijeluglasi:^lan 65.Izvr{ewe radi ostvarewa nov~anog potra`ivawa

odre|uje se i provodi u obimu koji je potreban za namirewe tog potra`ivawa.

^lan 66.Vi{e tra`ilaca izvr{ewa koji ostvaruju svoja

potra`ivawa prema istom izvr{eniku na istom predmetuizvr{ewanamirujuseonimredomkojimsusteklipravodaseiztog predmeta namire, ako zakonom nije druk~ije odre|eno.

^lan 138. st. 3. i 5.Ograni~ewe izvr{ewa(3) Izvr{ewe na teret sredstava buxeta Federacije

Bosne i Hercegovine i kantona prove{}e se u visinipredvi|enoj na odre|enoj poziciji buxeta i u skladu saZakonom o izvr{avawu buxeta.

(5) Vi{e povjerilaca koji ostvaruju svoja nov~anapotra`ivawa iz buxeta namiruju se onim redom kojim susteklipravodasenamireizbuxeta,stimdazastarijevawenete~e do kona~nog namirewa potra`ivawa iz sudske odluke.

^lan 167.(Redoslijed naplate)(1) Banka naplatu obavqa redom, prema vremenu

dostavqawa rje{ewa o izvr{ewu ako zakonom nije druk~ijeodre|eno.

(2) Banka vodi posebnu evidenciju redoslijeda rje{ewa oizvr{ewu po danu i vremenu dostavqawa i izdaje tra`iocuizvr{ewa, na wegov zahtjev, potvrdu o mjestu wegovog potra`ivawa u tom redoslijedu.

(3) Banka ne mo`e provesti nalog izvr{enika prijeisplate potra`ivawa utvr|ene rje{ewem o izvr{ewu, akoposebnim zakonom nije druk~ije odre|eno.

(4)Srje{ewemoizvr{ewuizjedna~enjedokumentzakojijeto predvi|eno posebnim zakonom.

^lan 169.Postupak u slu~aju kad nema sredstava na ra~unu(1) Ako na ra~unu nazna~enom u rje{ewu o izvr{ewu nema

sredstava, banka }e u korist tog ra~una izvr{iti prenosizvr{enikovih sredstava u odgovaraju}em iznosu sa drugih ra~unau tojbanci, a prema redoslijedu koji nazna~itra`ilacizvr{ewa.

(2) Ukoliko banka ne uspije u potpunosti da naplatiizvr{nopotra`ivawe zbog nedostatka sredstava na ra~unu,dr`a}e rje{ewe o izvr{ewu u posebnoj evidenciji i po wemuobaviti prenos kad sredstva pristignu na ra~un, ukoliko rje{ewem o izvr{ewu nije druk~ije odre|eno.

(3) O tome da nema sredstava na ra~unu banka }eobavijestiti sud bez odlagawa. Uz to obavje{tewe banka }edostaviti sudui izvje{taj o promjenamana ra~unu izstava 5.~lana 166. ovog zakona.

14. Buxet Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu("Slu`bene novine FBiH" broj 97/07) u relevantnom dijelu

glasi:614800 Izvr{ewe sudskih presuda i rje{ewa o izvr{ewu12.000.000 KM 

614800 Odluke Doma za qudska prava 2.000.000 KM 823400 Neizmirene pla}e i naknade Vojske FBiH 11.000.000

KM 823400 Otplate unutra{weg duga - obaveze prema

dobavqa~ima 5.000.000 KM 823400 Otplate unutra{weg duga - obaveze za staru

deviznu {tedwu 45.000.000 KM 15. Buxet Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu

("Slu`bene novine FBiH" broj 87/08) u relevantnom dijeluglasi:

614800 Izvr{ewe sudskih presuda i rje{ewa o izvr{ewu10.800.000 KM 

614800 Odluke Doma za qudska prava 500.000 KM 823400 Neizmirene pla}e i naknade Vojske FBiH 2.000.000

KM 823400 Otplate unutarweg duga - obveza prema

dobavqa~ima 1.000.000 KM 823400 Otplate unutarweg duga - obveze za staru deviznu

{tedwu 10.000.000 KM 823400Obaveze za staru deviznu {tedwu - sudskepresude -

glavnica 18.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tedwu - obveznice -

glavnica 50.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tedwu - obveznice -

kamata 11.000.000 KM 823400 Razne tra`bine (obveznice-kamate) 5.500.000 KM 

VI. Dopustivost

16. U skladusa ~lanom VI/3b) UstavaBosne i Hercegovine,Ustavni sud, tako|e, ima apelacionu nadle`nost u pitawima

koja su sadr`ana u ovom ustavu kada ona postanu predmet sporazbog presude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.17. U skladu sa ~lanom 16 stav 1 Pravila Ustavnog suda,

Ustavni sud mo`e da razmatra apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se wome osporava, iscrpqeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posqedwem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.18. U kontekstu apelacione nadle`nosti Ustavnog suda iz

~lana VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine, izraz "presuda" semora {irokotuma~iti. Tajizrazne treba samo ukqu~ivati svevrste odluka i rje{ewa, ve} i nedostatak dono{ewa odlukekadasezatakavnedostatakutvrdidajeneustavan(vidiUstavnisud, OdlukabrojU 23/00od 2.februara2001.godine,objavqena u"Slu`benom glasniku Bosne i Hercegovine" broj 10/01).Ustavni sud isti~e da, u skladu sa ~lanom II/1 Ustava Bosne iHercegovine, Bosna i Hercegovina i oba entiteta trebajuobezbijediti najvi{i nivo gra|anskih prava i osnovnihsloboda i da se, u skladu sa ~lanom II/2 Ustava Bosne iHercegovine, prava i slobode odre|ene Evropskomkonvencijom i wenim protokolima direktno primjewuju uBosni i Hercegovini.

19. Ustavni sud napomiwe da je u ranijoj praksi odbacivaoovakve apelacije kao o~igledno (   prima facie ) neosnovane,odnosno zbog izmijewenih pravnih okolnosti (vidi Ustavnisud, odluke br. AP 552/04 od 28. juna 2005. godine i AP 1777/07 ,dostupne na www.ustavnisud.ba). Me|utim, nakon dono{ewapresude Evropskogsuda za qudskapravau predmetu ^oli} i dr.protiv Bosne i Hercegovine (vidi presudu Evropskog suda za

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 90/144

Broj 19 – Strana 90 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

qudska prava od 10. novembra 2009. godine, aplikacija broj1218/07 i daqe), Ustavni sud je zakqu~io da mora preispitatisvoju raniju praksu.

20. Stoga, Ustavni sud apelaciju tuma~i tako da se apelantpoziva na svoje pravo iz ~lana 6 stav 1 Evropske konvencije, akoje sadr`i pravo na pristup sudu.

21. Ustavni sud, polaze}i od prakse Evropskog suda zaqudska prava na podru~ju iscrpqivawa pravnih lijekova,isti~e da se, prilikom primjene odredbi iz ~lana 16 st. 1, 2 i 4Pravila Ustavnog suda, to pravilo mora primjewivati uzodre|en stepen fleksibilnosti, bez pretjeranog formalizma(vidi Evropskisud za qudskaprava, Cardot protiv Francuske,presuda od 19. marta 1991. godine, serija A, broj 200, stav 34).Ustavni sud nagla{ava da pravilo iscrpqivawa pravnihlijekova koji su mogu}i prema zakonu nije apsolutno, nitimo`e da se primjewuje automatski, te je prilikom ispitivawada li je bilo po{tovano bitno uzeti u obzir odre|eneokolnosti svakog pojedinog predmeta (vidi Evropski suda zaqudska prava, Van Osterwijek  protiv Belgije, presuda od 6.decembra 1980. godine, serija A, broj 40, stav 35). To, izme|uostalog, zna~i da se mora realno uzeti u obzir ne samopostojawe formalnihpravnihsredstavau pravnom sistemu ve}i sveukupni pravni i politi~ki kontekst kao i apelantove

li~ne prilike.22. Imaju}i u vidu navedene okolnosti, Ustavni sud smatrada u Bosni i Hercegovini, u konkretnom slu~aju u FederacijiBiH, ne postoji efektivno pravno sredstvo koje bi omogu}iloapelantimadase`alezbogneizvr{ewapravosna`nihpresuda,odnosno stvarnog neizvr{avawa rje{ewa o izvr{ewudonesenog u izvr{nom postupku. Ustavni sud smatra danedostaci u organizaciji pravosudnog sistema entiteta,odnosno dr`ave, ne smijuuticatina po{tovaweindividualnihpravai sloboda utvr|enihUstavomBosnei Hercegovine,kao izahtjeva i garancija iz ~lana 6 Evropske konvencije.

23. Ustavni sud isti~e da na pojedinca ne mo`e da se stavipretjeranteret u otkrivawukoji je najefikasnijiput kojim bise do{lo do ostvarewa wegovih prava. Tako|e, jedan odosnovnih postulata Evropske konvencije jeste da pravnasredstva koja pojedincu stoje na raspolagawutrebaju bitilakodostupna i razumqiva, te da propust u organizaciji pravnog i

sudskog sistema dr`ave, koji ugro`ava za{titu individualnihprava, ne mo`e da se pripi{e pojedincu. Sem toga, du`nostdr`ave je da organizuje svoj pravni sistem tako da omogu}isudovima da se povinuju zahtjevima i uslovima Evropskekonvencije(vidi Evropski sud za qudska prava, Zanghi protivItalije, presuda od 19. februara 1991. godine, serija A, broj194, stav 21).

24. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud smatra da se radi oneizvr{ewu pravosna ne presude, te da apelant nema naraspolagawuefektivanpravnilijekkojimbiishodiotra`enoizvr{ewe.

25. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16 st. 1, 2 i 4 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetnaapelacijaispuwavausloveu pogledu dopustivosti.

VII. Meritum

26. Apelant smatra da mu je neizvr{ewem pravosna`nepresude povrije|eno pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije. Ustavni sudpodsje}ana to daje isto pravnopitaweve} razmatrao u Odluci o dopustivosti i meritumu broj AP 1307/08 od 9. jula 2010. godine (odluka dostupna nawww.ustavnisud.ba), pa se umjesto posebnog obrazlo`ewa oveodluke u pogledu apelantovih navoda Ustavni sud poziva naobrazlo`ewe i razloge navedene u toj odluci. Ustavni sud je upomenutoj odluci utvrdio povredu apelantovog ustavnog pravana pravi~no su|ewe jer je, prema mi{qewu Ustavnog suda,neprihvatqivo da povjerioci koji su, u principu, vodili

dugotrajne postupke koji su rezultirali pravosna`nimsudskimodlukama kojim su im dosu|ena potra`ivawa iz ratnogperioda,koja se odnose (prete`no)na izvr{ene usluge, prodaturobu, pretrpqenu {tetu i sl., sada moraju ~ekati na izvr{ewe

 jo{ 14godina, ~imese za mnoge odwih postavqa sasvimrealnopitawe da li }e uop{te do`ivjeti da naplate svojapotra`ivawa, koja su, prema shvatawu Ustavnog suda, odizuzetnog zna~aja za povjerioce. Na ovakav na~in se, premami{qewu Ustavnog suda, povjeriocima name}e "pretjeranteret"kojinijeuskladusazahtjevomiz~lana6stav1Evropskekonvencije da se pravosna`ne sudskeodluke morajuizvr{iti u{to kra}em roku.

27. Razlozi dati u citiranoj odlucise u cijelosti odnose ina ovaj predmet. Stoga, Ustavni sud smatra da je u konkretnomslu~aju povrije|eno pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije u odnosu na pravo na izvr{ewe pravosna`ne sudskeodluke.

28. Ustavni sud je u citiranoj odluci nalo`io VladiFederacije Bosne i Hercegovine da izvr{i svoje ustavneobaveze i obezbijedi po{tovawe qudskih prava tako {to }epreduzeti odgovaraju}e zakonske mjere s ciqem da svipovjerioci koji posjeduju izvr{ne sudske odluke na teret

buxetskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine naplatesvoja potra`ivawa u {to kra}em roku. Stoga se i ova odlukadostavqa Vladi Federacije Bosne i Hercegovine s istimciqem.

VIII. Zakqu~ak29. Ustavni sud se poziva na svoj zakqu~ak u Odluci o

dopustivosti i meritumu broj AP 1307/08 u kojoj je utvr|eno da je povrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|ewe iz ~lanaII/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1 Evropskekonvencije jer ne postoje garancije da }e apelant, kao imalacizvr{nog sudskog naslova, mo}i naplatiti svoja potra`ivawaod Federacije BiH.

30. Na osnovu ~lana 61 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

31. Prema ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudija, upredmetu broj AP 3181/07, rje{avaju}i apelaciju Mehe Padala,na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lana 59.stav2.alineja2,~lana61.st.1.i2.PravilaUstavnogsudaBosneiHercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05,64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Mato Tadi}, sudija 

Mirsad ]eman, sudija na sjednici odr`anoj 13. oktobra 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Mehe Padala.Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|enje iz ~lana 

II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda zbognemogu}nosti izvr{enja pravosna`ne Presude Op}inskog suda uSarajevu broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine.

Ova odluka se dostavlja Vladi Federacije Bosne iHercegovine kako bi izvr{ila svoje ustavne obaveze i osigurala 

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 91/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 91

po{tivanje ljudskih prava tako {to }e preduzeti odgovaraju}ezakonske mjere s ciljem da apelant i ostali povjerioci kojiposjeduju izvr{ne sudske odluke na teret bud`etskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine naplate svoja potra`ivanja u {tokra}em roku.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Meho Padalo (u daljnjem tekstu: apelant) iz Zenice, kojegzastupa Marko Ragu`, advokat iz Stoca, podnio je 23. novembra 2007. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Ustavni sud) zbog neizvr{enja pravosna`nePresude Op}inskog suda u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Op}inskisud) broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odOp}inskog suda i Federalnog pravobranila{tva zatra`eno je 10.decembra 2007. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Op}inski sud je dostavio odgovor na apelaciju 28.

decembra 2007. godine. Federalno pravobranila{tvo nijedostavilo odgovor na apelaciju.4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,

odgovor Op}inskog suda dostavljen je apelantu 27. augusta 2010. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Presudom Op}inskog suda broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine, koja je potvr|ena Presudom Kantonalnog suda uSarajevu broj G`-2094/04 od 21. februara 2005. godine,obavezana je Federacija Bosne i Hercegovine, Federalnoministarstvo odbrane Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo),da apelantu naknadi materijalnu {tetu u iznosu od 17.632,07 KMna ime izuzetog motornog vozila, kao i da mu naknadi tro{kove

parni~nog postupka u iznosu od 1.828,00 KM, sve u roku od 30dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.7. Na apelantov prijedlog od 28. marta 2005. godine,

Op}inski sud je Rje{enjem o izvr{enju broj I-1782/05-B od 8.septembra 2005. godine odredio izvr{enje pravosna`ne PresudeOp}inskog suda broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine.

8. Protiv rje{enja o izvr{enju Ministarstvo je kao izvr{enikpodnijelo prigovor koji je Op}inski sud Rje{enjem brojI-1782/05-B od 9. decembra 2005.godine odbio. U obrazlo`enjurje{enja je navedeno da je Ministarstvo u prigovoruistakloda sudprilikom rje{avanja o prigovoru ima u vidu odredbe Zakona outvr|ivanju i na~inu izmirenja unutra{njih obaveza FBiH, kao iodredbu ~lana 7. stav 2. Zakona o izvr{nom postupku koja propisujeda predmet izvr{enjane mogu biti objekti, naoru anje ioprema za potrebe oru`anih snaga i policije kao ni nov~ana sredstva osigurana za te namjene.

9. Op}inskisud je,me|utim,podsjetio na to da su ~lanom47.

Zakona o izvr{nom postupku utvr|eni razlozi koji sprje~avajuizvr{enje, a razlozi izneseni u prigovoru ne predstavljaju ni jedanod razloga iz navedene zakonske odredbe. Istaknuto je da bineprovo|enjem pravosna`ne sudske odluke bio povrije|en ~lan6. stav 1. Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija) i~lan 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Tako|er jenavedeno da bi druga~ije postupanje suda bilo suprotno principuvladavine prava iz ~lana I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i prava na pravi~no su|enje. Istaknuto je da Evropska konvencija ima prednost pred zakonima koji nisu u skladu sa njom.

10. Dopisima od 28. novembra i 5. decembra 2005. godine,13. septembra 2006. godine, 13. marta, 7. maja i 13. juna 2007.godine apelant je u Op}inskom sudu, Federalnom ministarstvu

finansija i UPI banci d.d. Sarajevo urgirao provo|enje izvr{enja pravosna`ne Presude Op}inskog suda broj P-999/03 od 28. maja 2004. godine. Izvr{enje nije provedeno.IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

11. Apelant smatra da mu je u predmetnom postupku

povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije. Usu{tini, apelant navodi da predmetni izvr{ni postupak trajeneprimjereno dugo, zbog ~ega on jo{ uvijek ne mo`e da naplatisvoju tra`binu iz pravosna`ne presude Op}inskog suda. Isti~e da mu je time povrije|eno pravo na pristup sudu.b) Odgovor na apelaciju

12. U svome odgovoru Op}inski sud je naveo da su ta~niapelantovi navodi iz apelacije o tome da pravosna`na sudska odluka nije izvr{ena ali da do neprovo|enja izvr{enja nije do{lozbog propusta suda, odnosno onemogu}avanja apelantu pristupa sudu. Sud je naveo da u ovakvim i sli~nim slu~ajevima nema instrumenata kojima bi se ubrzao postupak provo|enja izvr{enja niti primorala banka da provede izvr{enje mimo utvr|enogredoslijeda isplate koji sa~injava Federalno ministarstvofinansija.

V. Relevantni propisi13. Zakon o izvr{nom postupku ("Slu`bene novine FBiH"br.32/03,52/03,33/06,39/06i39/09)urelevantnomdijeluglasi:

^lan 65. Izvr{enje radi ostvarenja nov~anog potra ivanja odre|uje se

iprovodiuobimukojijepotrebanzanamirenjetogpotra`ivanja.^lan 66.Vi{e tra`ilaca izvr{enja koji ostvaruju svoja potra`ivanja

 prema istom izvr{eniku na istom predmetu izvr{enja namiruju seonim redom kojim su stekli pravo da se iz tog predmeta namire,ako zakonom nije druk~ije odre|eno.

^lan 138. st. 3. i 5.Ograni~enje izvr{enja(3) Izvr{enje na teret sredstava bud`eta Federacije Bosne i

 Hercegovine i kantona provest }e se u visini predvi|enoj naodre|enoj poziciji bud`eta i u skladu sa Zakonom o izvr{avanju

bud`eta.(5) Vi{e povjerilaca koji ostvaruju svoja nov~ana

 potra`ivanja iz bud`eta namiruju se onim redom kojim su stekli pravo da se namire iz bud`eta, s tim da zastarijevanje ne te~e dokona~nog namirenja potra`ivanja iz sudske odluke.

^lan 167.(Redoslijed naplate)(1) Banka naplatu obavlja redom, prema vremenu

dostavljanja rje{enja o izvr{enju ako zakonom nije druk~ijeodre|eno.

(2) Banka vodi posebnu evidenciju redoslijeda rje{enja oizvr{enju po danu i vremenu dostavljanja i izdaje tra`iocuizvr{enja, na njegov zahtjev, potvrdu o mjestu njegovog

 potra`ivanja u tom redoslijedu.(3) Banka ne mo`e provesti nalog izvr{enika prije isplate

  potra ivanja utvr|ene rje{enjem o izvr{enju, ako posebnim

zakonom nije druk~ije odre|eno.(4) S rje{enjem o izvr{enju izjedna~ena je isprava za koju je

to predvi|eno posebnim zakonom.^lan 169.

 Postupak u slu~aju kad nema sredstava na ra~unu(1) Ako na ra~unu nazna~enom u rje{enju o izvr{enju nema

sredstava, banka }e u korist tog ra~una izvr{iti prijenosizvr{enikovih sredstava u odgovaraju}em iznosu sa drugihra~una u toj banci, a prema redoslijedu koji nazna~i tra`ilacizvr{enja.

(2) Ukoliko banka ne uspije u potpunosti da naplati izvr{no  potra`ivanje zbog nedostatka sredstava na ra~unu, dr`at }erje{enje o izvr{enju u posebnoj evidenciji i po njemu obaviti

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 92/144

Broj 19 – Strana 92 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

 prijenos kad sredstva pristignu na ra~un, ukoliko rje{enjem oizvr{enju nije druk~ije odre|eno.

(3) O tome da nema sredstava na ra~unu banka }eobavijestiti sud bez odlaganja. Uz to obavje{tenje banka }edostaviti sudu i izvje{taj o promjenama na ra~unu iz stava 5.~lana 166. ovog zakona.

14. Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.godinu ("Slu`bene novine FBiH" broj 97/07) u relevantnomdijelu glasi:

614800 Izvr{enje sudskih presuda i rje{enja o izvr{enju12.000.000 KM 

614800 Odluke Doma za ljudska prava 2.000.000 KM 823400Neizmirene pla}e i naknade Vojske FBiH11.000.000

 KM 823400 Otplate unutra{njeg duga - obaveze prema

dobavlja~ima 5.000.000 KM 823400 Otplate unutra{njeg duga - obaveze za staru deviznu

{tednju 45.000.000 KM 15. Bud`et Federacije Bosne i Hercegovine za 2009.

godinu ("Slu`bene novine FBiH" broj 87/08) u relevantnomdijelu glasi:

614800 Izvr{enje sudskih presuda i rje{enja o izvr{enju

10.800.000 KM 614800 Odluke Doma za ljudska prava 500.000 KM 823400 Neizmirene pla}e i naknade Vojske FBiH 2.000.000

 KM 823400 Otplate unutarnjeg duga - obveza prema

dobavlja~ima 1.000.000 KM 823400 Otplate unutarnjeg duga - obveze za staru deviznu

{tednju 10.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tednju - sudske presude -

glavnica 18.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tednju - obveznice -

glavnica 50.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tednju - obveznice -

kamata 11.000.000 KM 823400 Razne tra`bine (obveznice-kamate) 5.500.000 KM 

VI. Dopustivost16.U skladusa ~lanomVI/3.b) UstavaBosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

17. U skladu sa ~lanom 16. stav 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome osporava, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.18. U kontekstu apelacione nadle`nosti Ustavnog suda iz

~lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, izraz "presuda" semora{irokotuma~iti.Tajizraznetrebasamouklju~ivatisvevrsteodluka i rje{enja, ve} i nedostatak dono{enja odluke kada se za takav nedostatak utvrdi da je neustavan (vidi Ustavni sud,

Odluka broj U 23/00 od 2. februara 2001. godine, objavljena u"Slu`benom glasniku Bosnei Hercegovine" broj 10/01). Ustavnisud isti~e da, u skladu sa ~lanom II/1. Ustava Bosne iHercegovine,BosnaiHercegovinaiobaentitetatrebajuosiguratinajvi{i nivo gra|anskih prava i osnovnih sloboda i da se,u skladusa ~lanom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, prava i slobodeodre|ene Evropskom konvencijom i njenim protokolima direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

19. Ustavni sud napominje da je u ranijoj praksi odbacivaoovakve apelacije kao o~igledno (prima facie) neosnovane,odnosno zbog izmijenjenih pravnih okolnosti (vidi Ustavni sud,odluke br. AP 552/04 od 28. juna 2005. godine i AP 1777/07 ,dostupne na www.ustavnisud.ba). Me|utim, nakon dono{enja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ^oli} i dr.

 protiv Bosne i Hercegovine (vidi presudu Evropskog suda za ljudska prava od 10. novembra 2009. godine, aplikacija broj1218/07 i dalje), Ustavni sud je zaklju~io da mora preispitatisvoju raniju praksu.

20. Stoga, Ustavni sud apelaciju tuma~i tako da se apelant poziva na svoje pravo iz ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, a koje sadr`i pravo na pristup sudu.

21. Ustavni sud, polaze}i od prakse Evropskog suda za ljudska prava na podru~juiscrpljivanja pravnih lijekova,isti~e da se, prilikom primjene odredaba iz ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, to pravilo mora primjenjivati uz odre|en stepenfleksibilnosti, bez pretjeranog formalizma (vidi Evropski sud za ljudska prava, Cardot protiv Francuske, presuda od 19. marta 1991. godine, serija A, broj 200, stav 34). Ustavni sud nagla{ava da pravilo iscrpljivanja pravnih lijekova koji su mogu}i prema zakonu nije apsolutno, niti se mo`e primjenjivati automatski, te

  je prilikom ispitivanja je li bilo po{tovano bitno uzeti u obzir odre|ene okolnosti svakog pojedinog predmeta (vidi Evropskisuda za ljudska prava, Van Osterwijek protiv Belgije, presuda od6. decembra 1980. godine, serija A, broj 40, stav 35). To, izme|uostalog, zna~i da se mora realno uzeti u obzir ne samo postojanjeformalnih pravnih sredstava u pravnom sistemu ve} i sveukupnipravni i politi~ki kontekst kao i apelantove li~ne prilike.

22.Imaju}iuvidunavedeneokolnosti,Ustavnisudsmatrada u Bosni i Hercegovini,u konkretnom slu~aju u FederacijiBiH,nepostoji efektivno pravno sredstvo koje bi omogu}ilo apelantima da se `ale zbog neizvr{enja pravosna`nih presuda, odnosnostvarnog neizvr{avanja rje{enja o izvr{enju donesenog uizvr{nom postupku. Ustavni sud smatra da nedostaci uorganizaciji pravosudnog sistema entiteta, odnosno dr`ave, nesmiju utjecati na po{tivanje individualnih prava i sloboda utvr|enih Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i zahtjeva igarancija iz ~lana 6. Evropske konvencije.

23. Ustavni sud isti~e da se na pojedinca ne mo`e stavitipretjeran teret u otkrivanju koji je najefikasniji put kojim bi sedo{lo do ostvarenja njegovih prava. Tako|er, jedan od osnovnihpostulata Evropske konvencije jeste da pravna sredstva koja pojedincu stoje na raspolaganju trebaju biti lako dostupna irazumljiva, te da se propust u organizaciji pravnog i sudskogsistema dr`ave, koji ugro`ava za{titu individualnih prava, ne

mo`e pripisati pojedincu. Osim toga, du`nost dr`ave je da organizira svoj pravni sistem tako da omogu}i sudovima da sepovinuju zahtjevima i uvjetima Evropske konvencije (vidiEvropski sud za ljudska prava, Zanghi protiv Italije, presuda od19. februara 1991. godine, serija A, broj 194, stav 21).

24. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud smatra da se radi oneizvr{enju pravosna`ne presude, te da apelant nema na raspolaganju efektivan pravni lijek kojim bi ishodio tra`enoizvr{enje.

25. Imaju}i u vidu odredbe ~lana VI/3.b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.VII. Meritum

26. Apelant smatra da mu je neizvr{enjem pravosna`nepresude povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e)

Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije. Ustavni sud podsje}a na to da je isto pravno pitanjeve} razmatrao u Odluci o dopustivosti i meritumu broj AP1307/08 od 9. jula 2010. godine (odluka dostupna na www.ustavnisud.ba), pa se umjesto posebnog obrazlo`enja oveodluke u pogledu apelantovih navoda Ustavni sud poziva na obrazlo`enje i razloge navedene u toj odluci. Ustavni sud je uspomenutoj odluci utvrdio povredu apelantovog ustavnog prava na pravi~no su|enje jer je, prema mi{ljenju Ustavnog suda,neprihvatljivo da povjerioci koji su, u principu, vodili dugotrajnepostupke koji su rezultirali pravosna`nim sudskim odlukama kojim su im dosu|ena potra`ivanja iz ratnog perioda, koja seodnose (prete`no) na izvr{ene usluge, prodatu robu, pretrpljenu{tetu i sl., sada moraju ~ekati na izvr{enje jo{ 14 godina, ~ime se

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 93/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 93

za mnoge od njih postavlja sasvim realno pitanje da li }e uop}edo`ivjeti da naplate svoja potra`ivanja, koja su, prema shvatanjuUstavnog suda, od izuzetnog zna~aja za povjerioce. Na ovakavna~in se, prema mi{ljenju Ustavnog suda, povjeriocima name}e"pretjeran teret"koji nije u skladusa zahtjevomiz ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije da se pravosna`ne sudske odluke morajuizvr{iti u {to kra}em roku.

27. Razlozi dati u citiranoj odluci se u cijelosti odnose i na ovaj predmet. Stoga, Ustavni sud smatra da je u konkretnomslu~aju povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije u odnosu na pravo na izvr{enje pravosna`ne sudskeodluke.

28. Ustavni sudje u citiranoj odlucinalo io Vladi FederacijeBosne i Hercegovine da izvr{i svoje ustavne obaveze i osigura po{tivanje ljudskih prava tako {to }e preduzeti odgovaraju}ezakonske mjere s ciljem da svi povjerioci koji posjeduju izvr{nesudske odluke na teret bud`etskih sredstava Federacije Bosne iHercegovine naplate svoja potra ivanja u {to kra}em roku. Stoga se i ova odlukadostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovinesistim ciljem.

VIII. Zaklju~ak29. Ustavni sud se poziva na svoj zaklju~ak u Odluci o

dopustivostii meritumu broj AP1307/08u kojojje utvr|eno dajepovrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropskekonvencije jer ne postoje garancije da }e apelant, kao imalacizvr{nog sudskog naslova, mo}i naplatiti svoja potra`ivanja odFederacije BiH.

30. Na osnovu ~lana 61. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

31. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Vije}u od pet sudaca, upredmetu broj AP 3181/07, rje{avaju}i apelaciju Mehe Padala,na temelju ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanka 59.stavak 2. alineja 2, ~lanka61. st.1. i 2. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine"br. 60/05, 64/08 i 51/09), u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Mato Tadi}, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 13. listopada 2010. godine donio je

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1

Usvaja se apelacija Mehe Padala.Utvr|uje se povreda prava na pravi~no su|enje iz ~lanka 

II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnihsloboda zbog nemogu}nosti izvr{enja pravomo}ne PresudeOp}inskog suda u Sarajevu broj P-999/03 od 28. svibnja 2004.godine.

Ova odluka se dostavlja Vladi Federacije Bosne iHercegovine kako bi izvr{ila svoje ustavne obveze i osigurala po{tivanje ljudskih prava tako {to }e poduzeti odgovaraju}ezakonske mjere s ciljem da apelant i ostali povjeritelji kojiposjeduju izvr{ne sudske odluke na teret prora~unskih sredstava Federacije Bosne i Hercegovine naplate svoja potra`ivanja u {tokra}em roku.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i u"Slu`benom glasniku Distrikta Br~ko Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJE

I. Uvod1. Meho Padalo (u daljnjem tekstu: apelant) iz Zenice, kojegzastupa Marko Ragu`, odvjetnik iz Stoca, podnio je 23.studenoga 2007. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) zbog neizvr{enja pravomo}ne Presude Op}inskog suda u Sarajevu (u daljnjemtekstu:Op}inskisud)brojP-999/03od28.svibnja2004.godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odOp}inskog suda i Federalnog pravobraniteljstva zatra`eno je 10.prosinca 2007. godine da dostave odgovore na apelaciju.

3. Op}inskisud je dostavio odgovor na apelaciju 28. prosinca 2007. godine. Federalno pravobraniteljstvo nije dostaviloodgovor na apelaciju.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovor Op}inskog suda dostavljen je apelantu 27. kolovoza 2010. godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Presudom Op}inskog suda broj P-999/03 od 28. svibnja 2004. godine, koja je potvr|ena Presudom Kantonalnog suda uSarajevu brojG`-2094/04 od 21. velja~e 2005. godine, obvezana 

  je Federacija Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvoobrane Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), da apelantunaknadi materijalnu {tetu u iznosu od 17.632,07 KM na imeizuzetog motornog vozila, kao i da mu naknadi tro{koveparni~nog postupka u iznosu od 1.828,00 KM, sve u roku od 30dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

7. Na apelantov prijedlog od 28. o`ujka 2005. godine,Op}inski sud je Rje{enjem o izvr{enju broj I-1782/05-B od 8.rujna 2005. godine odredio izvr{enje pravomo}ne Presude

Op}inskog suda broj P-999/03 od 28. svibnja 2004. godine.8. Protiv rje{enja o izvr{enju Ministarstvo je kao ovr{enik

podnijelo prigovor koji je Op}inski sud Rje{enjem brojI-1782/05-B od 9. prosinca 2005. godine odbio. U obrazlo`enjurje{enja je navedeno da je Ministarstvou prigovoruistakloda sudprilikom rje{avanja o prigovoru ima u vidu odredbe Zakona outvr|ivanju i na~inu izmirenja unutra{njih obaveza FBiH, kao iodredbu ~lanka 7. stavak 2. Zakona o ovr{nom postupku koja propisujeda predmet izvr{enjane mogu biti objekti, naoru anje ioprema za potrebe oru`anih snaga i policije kao ni nov~ana sredstva osigurana za te namjene.

9. Op}inski sud je, me|utim, podsjetio na to da su ~lankom47. Zakona o îvr{nom postupku utvr|eni razlozi koji sprje~avajuizvr{enje, a razlozi izneseni u prigovoru ne predstavljaju ni jedanod razloga iz navedene zakonske odredbe. Istaknuto je da bineprovo|enjem pravomo}ne sudske odluke bio povrije|en~lanak6. stavak1. Europske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija) i~lanak 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju. Tako|er jenavedeno da bi druga~ije postupanje suda bilo suprotno na~eluvladavine prava iz ~lanka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine iprava na pravi~no su|enje. Istaknuto je da Europska konvencija ima prednost pred zakonima koji nisu sukladni njoj.

10. Dopisima od 28. studenoga i 5. prosinca 2005. godine,13. rujna 2006. godine, 13. o`ujka, 7. svibnja i 13. lipnja 2007.godine apelant je u Op}inskom sudu, Federalnom ministarstvufinancija i UPI banci d.d. Sarajevo urgirao provo|enje izvr{enja pravomo}ne Presude Op}inskog suda broj P-999/03 od 28.svibnja 2004. godine. Izvr{enje nije provedeno.

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 94/144

Broj 19 – Strana 94 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

11. Apelant smatra da mu je u predmetnom postupkupovrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije.U biti, apelant navodi da predmetni izvr{ni postupak traje

neprimjereno dugo, zbog ~ega on jo{ uvijek ne mo`e naplatitisvoju tra`binu iz pravomo}ne presude Op}inskog suda. Isti~e da mu je time povrije|eno pravo na pristup sudu.

b) Odgovor na apelaciju12. U svome odgovoru Op}inski sud je naveo da su to~ni

apelantovi navodi iz apelacije o tome da pravomo}na sudska odluka nije izvr{ena ali da do neprovo|enja izvr{enja nije do{lozbog propusta suda, odnosno onemogu}avanja apelantu pristupa sudu. Sud je naveo da u ovakvim i sli~nim slu~ajevima nema instrumenata kojima bi se ubrzao postupak provo|enja izvr{enja niti primorala banka da provede izvr{enje mimo utvr|enogredoslijeda isplate koji sa~injava Federalno ministarstvofinancija.

V. Relevantni propisi13. Zakon o ovr{nom postupku ("Slu`bene novine FBiH"

br.32/03,52/03,33/06,39/06i39/09)urelevantnomdijeluglasi:

^lanak 65.Ovrha radi ostvarenja nov~anih tra`bina odre|uje se i

 provodi u opsegu koji je potreban za namiru te tra`bine.^lanak 66.Vi{e tra`itelja ovrhe koji ostvaruju svoje tra`bine prema

istome ovr{eniku na istom predmetu ovrhe, namiruju se onimslijedom kojimsu steklipravo dase iz togapredmetanamire, akozakonom nije druga~ije odre|eno.

^lanak 138. st. 3. i 5.Ograni~enje izvr{enja(3) Ovrha na teret sredstava prora~una Federacije Bosne i

 Hercegovine i kantona provest }e se u visini predvi|enoj naodre|enoj poziciji prora~una i sukladno Zakonu o izvr{avanju

 prora~una.(5) Vi{e povjeritelja koji ostvaruju svoje nov~ane tra`bine iz

  prora~una namiruju se onim redom kojim su stekli pravonamirivanja iz prora~una, s tim da zastarijevanje ne te~e dokona~nog namirenja tra`bine iz sudske odluke.

^lanak 167.(Redoslijed naplate)(1) Banka naplatu obavlja slijedom, prema vremenu dostave

rje{enja o ovrsi, ako zakonom nije druga~ije odre|eno.(2) Banka vodi posebnu evidenciju redoslijeda rje{enja o

ovrsi po danu i vremenu dostave i izdaje tra`itelju ovrhe, nanjegov zahtjev, potvrdu o mjestu njegove tra`bine u tomeredoslijedu.

(3) Banka ne mo`e provesti nalog ovr{enika prije isplatetra`bine utvr|ene rje{enjem o ovrsi, ako posebnim zakonom nijedruga~ije odre|eno.

(4) S rje{enjem o ovrsi izjedna~ena je isprava za koju je to predvi|eno posebnim zakonom.

^lanak 169. Postupak u slu~aju kad nema sredstava na ra~unu(1) Ako na ra~unu ozna~enom u rje{enju o ovrsi nema

sredstava, banka }e u korist toga ra~una obaviti prijenosovr{enikovih sredstava u odgovaraju}em iznosu s drugih ra~unau toj banci, a prema redoslijedu koji ozna~i tra`itelj ovrhe.

(2) Ukoliko banka ne uspije u cijelosti naplatiti ovr{nutra`binu uslijed nedostatka sredstava na ra~unu, dr`at }erje{enje o ovrsi u posebnoj evidenciji i po njemu obaviti prijenoskada sredstva pristignu na ra~un, ukoliko rje{enjem o ovrsi nijedruga~ije odre|eno.

(3) O tomu da nema sredstava na ra~unu, banka }eobavijestiti sudbez odlaganja. Uz tu obavijest banka }e dostaviti

sudu i izvje{}e o promjenama na ra~unu iz stavka 5. ~lanka 166.ovoga zakona.

14. Prora~un Federacije Bosne i Hercegovine za 2008.godinu ("Slu`bene novine FBiH" broj 97/07) u relevantnomdijelu glasi:

614800 Izvr{enje sudskih presuda i rje{enja o izvr{enju

12.000.000 KM 614800 Odluke Doma za ljudska prava 2.000.000 KM 823400Neizmirene pla}e i naknade Vojske FBiH11.000.000

 KM 823400 Otplate unutarnjeg duga - obveze prema

dobavlja~ima 5.000.000 KM 823400 Otplate unutarnjeg duga - obveze za staru deviznu

{tednju 45.000.000 KM 15. Prora~un Federacije Bosne i Hercegovine za 2009.

godinu ("Slu`bene novine FBiH" broj 87/08) u relevantnomdijelu glasi:

614800 Izvr{enje sudskih presuda i rje{enja o izvr{enju10.800.000 KM 

614800 Odluke Doma za ljudska prava 500.000 KM 823400 Neizmirene pla}e i naknade Vojske FBiH 2.000.000

 KM 

823400 Otplate unutarnjeg duga - obveza premadobavlja~ima 1.000.000 KM 823400 Otplate unutarnjeg duga - obveze za staru deviznu

{tednju 10.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tednju - sudske presude -

glavnica 18.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tednju - obveznice -

glavnica 50.000.000 KM 823400 Obaveze za staru deviznu {tednju - obveznice -

kamata 11.000.000 KM 823400 Razne tra`bine (obveznice-kamate) 5.500.000 KM 

VI. Dopustivost16. Sukladno ~lanku VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine,

Ustavni sud, tako|er, ima apelacionunadle`nost u pitanjimakoja susadr`anauovomUstavukadaonapostanupredmetsporazbogpresude bilo kojeg suda u Bosni i Hercegovini.

17. Sukladno ~lanku 16. stavak 1. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud mo`e razmatrati apelaciju samo ako su protivpresude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svidjelotvorni pravni lijekovi mogu}i prema zakonu i ako sepodnese u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacijeprimio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji

 je koristio.18. U kontekstu apelacione nadle`nosti Ustavnog suda iz

~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne i Hercegovine, izraz "presuda" semora{irokotuma~iti.Tajizraznetrebasamouklju~ivatisvevrsteodluka i rje{enja, ve} i nedostatak dono{enja odluke kada se za takav nedostatak utvrdi da je neustavan (vidi Ustavni sud,Odluka broj U 23/00 od 2. velja~e 2001. godine, objavljena u"Slu`benom glasniku Bosnei Hercegovine"broj 10/01). Ustavnisud isti~e da, sukladno ~lanku II/1. Ustava Bosne i Hercegovine,Bosna i Hercegovina i oba entiteta trebaju osigurati najvi{u

razinu gra|anskih prava i temeljnih sloboda i da se, sukladno~lanku II/2. Ustava Bosne i Hercegovine, prava i slobodeodre|ene Europskom konvencijom i njezinim protokolima direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

19. Ustavni sud napominje da je u ranijoj praksi odbacivaoovakve apelacije kao o~ito (prima facie) neutemeljene, odnosnozbogizmijenjenihpravnihokolnosti(vidi Ustavni sud,odluke br.

 AP 552/04 od 28. lipnja 2005. godine i AP 1777/07 , dostupne na www.ustavnisud.ba). Me|utim, nakon dono{enja presudeEuropskog suda za ljudska prava u predmetu ^oli} i dr. protiv

 Bosne i Hercegovine (vidi presudu Europskog suda za ljudska prava od 10. studenoga 2009. godine, aplikacija broj 1218/07 idalje), Ustavni sud je zaklju~io da mora preispitati svoju ranijupraksu.

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 95/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 95

20. Stoga, Ustavni sud apelaciju tuma~i tako da se apelant pozivana svoje pravo iz ~lanka6. stavak1. Europske konvencije,a koje sadr`i pravo na pristup sudu.

21. Ustavni sud, polaze}i od prakse Europskog suda za ljudska prava na podru~juiscrpljivanja pravnih lijekova,isti~e da se, prilikom primjene odredaba iz ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda, to pravilo mora primjenjivati uz odre|en stupanjfleksibilnosti, bez pretjeranog formalizma (vidi Europski sud za ljudska prava, Cardot protiv Francuske, presuda od 19. o`ujka 1991. godine, serija A, broj 200, stavak 34). Ustavni sudnagla{ava da pravilo iscrpljivanja pravnih lijekova koji sumogu}i prema zakonu nije apsolutno, niti se mo`e primjenjivatiautomatski, te je prilikom ispitivanja je li bilo po{tovano bitnouzeti u obzir odre|ene okolnosti svakog pojedinog predmeta (vidi Europski suda za ljudska prava, Van Osterwijek protiv

 Belgije, presuda od 6. prosinca 1980. godine, serija A, broj 40,stavak 35). To, izme|u ostalog, zna~i da se mora realno uzeti uobzir ne samo postojanje formalnihpravnih sredstava u pravnomsustavu ve} i sveukupni pravni i politi~ki kontekst kao iapelantove osobne prilike.

22.Imaju}iuvidunavedeneokolnosti,Ustavnisudsmatrada u Bosni i Hercegovini,u konkretnom slu~aju u FederacijiBiH,nepostoji efektivno pravno sredstvo koje bi omogu}ilo apelantima 

da se `ale zbog neizvr{enja pravomo}nih presuda, odnosnostvarnog neizvr{avanja rje{enja o izvr{enju donesenog uizvr{nom postupku. Ustavni sud smatra da nedostaci uorganizaciji pravosudnog sustava entiteta, odnosno dr`ave, nesmiju utjecati na po{tivanje individualnih prava i sloboda utvr|enih Ustavom Bosne i Hercegovine, kao i zahtjeva igarancija iz ~lanka 6. Europske konvencije.

23. Ustavni sud isti~e da se na pojedinca ne mo`e stavitipretjeran teret u otkrivanju koji je najefikasniji put kojim bi sedo{lo do ostvarenja njegovih prava. Tako|er, jedan od temeljnihpostulata Europske konvencije jeste da pravna sredstva koja pojedincu stoje na raspolaganju trebaju biti lako dostupna irazumljiva, te da se propust u organizaciji pravnog i sudskogsustava dr`ave, koji ugro`ava za{titu individualnih prava, nemo`e pripisati pojedincu. Osim toga, du`nost dr`ave je da organizira svoj pravni sustav tako da omogu}i sudovima da sepovinuju zahtjevima i uvjetima Europske konvencije (vidi

Europski sud za ljudska prava, Zanghi protiv Italije, presuda od19. velja~e 1991. godine, serija A, broj 194, stavak 21).24. U konkretnom slu~aju, Ustavni sud smatra da se radi o

neizvr{enju pravomo}ne presude, te da apelant nema na raspolaganju efektivan pravni lijek kojim bi ishodio tra`enoizvr{enje.

25. Imaju}i u vidu odredbe ~lanka VI/3.(b) Ustava Bosne iHercegovine i ~lanka 16. st. 1, 2. i 4. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete upogledu dopustivosti.VII. Meritum

26. Apelant smatra da mu je neizvr{enjem pravomo}nepresude povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije. Ustavni sud podsje}a na to da je isto pravno pitanjeve} razmatrao u Odluci o dopustivosti i meritumu broj AP1307/08 od 9. srpnja 2010. godine (odluka dostupna na www.ustavnisud.ba), pa se umjesto posebnog obrazlo`enja oveodluke u pogledu apelantovih navoda Ustavni sud poziva na obrazlo`enje i razloge navedene u toj odluci. Ustavni sud je uspomenutoj odluci utvrdio povredu apelantovog ustavnog prava na pravi~no su|enje jer je, prema mi{ljenju Ustavnog suda,neprihvatljivo da povjeritelji koji su, u na~elu, vodili dugotrajnepostupke koji su rezultirali pravomo}nim sudskim odlukama kojim su im dosu|ena potra`ivanja iz ratnog razdoblja, koja seodnose (prete`no) na izvr{ene usluge, prodanu robu, pretrpljenu{tetu i sl., sada moraju ~ekati na izvr{enje jo{ 14 godina, ~ime seza mnoge od njih postavlja sasvim realno pitanje ho}e li uop}edo`ivjetida naplate svoja potra`ivanja,koja su, prema shva}anju

Ustavnog suda, od izuzetnog zna~aja za povjeritelje. Na ovakavna~in se, prema mi{ljenju Ustavnog suda, povjeriteljima name}e"pretjeran teret"koji nije sukladan zahtjevu iz ~lanka6. stavak1.Europske konvencije da se pravomo}ne sudske odluke morajuizvr{iti u {to kra}em roku.

27. Razlozi dani u citiranoj odluci se u cijelosti odnose i na ovaj predmet. Stoga, Ustavni sud smatra da je u konkretnomslu~aju povrije|eno pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije u odnosu na pravo na izvr{enje pravomo}ne sudskeodluke.

28. Ustavni sudje u citiranoj odlucinalo io Vladi FederacijeBosne i Hercegovine da izvr{i svoje ustavne obveze i osigura po{tivanje ljudskih prava tako {to }e poduzeti odgovaraju}ezakonske mjere s ciljem da svi povjeritelji koji posjeduju izvr{nesudske odluke na teret prora~unskih sredstava Federacije BosneiHercegovine naplate svojapotra`ivanja u {to kra}em roku. Stoga se i ova odluka dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine sistim ciljem.VIII. Zaklju~ak

29. Ustavni sud se poziva na svoj zaklju~ak u Odluci odopustivostii meritumubroj AP1307/08u kojojje utvr|eno dajepovrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka 

II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije jer ne postoje garancije da }e apelant, kaoimalac izvr{nog sudskog naslova, mo}i naplatiti svoja potra`ivanja od Federacije BiH.

30. Na temelju ~lanka 61. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda,Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu ove odluke.

31. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu upredmetu broj AP 3197/07, rje{avaju}i apelaciju SulejmanaAvdi}a, na osnovu ~lana VI/3b) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 40 stav 3 Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09) u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica

Constance Grewe, potpredsjednicaSeada Palavri}, potpredsjednica

Tudor Pantiru, sudijaMato Tadi}, sudija

David Feldman, sudijaMirsad ]eman, sudijana sjednici odr`anoj 9. jula 2010. godine donio je

ODLUKU1

Smatra se odbijenom apelacija Sulejmana Avdi}a

podnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine br.Rev-9/07 od 1. oktobra 2007. godine G`-38/06 od 27. februara2007. godine i P-50/04 od 10. aprila 2006. godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benomglasnikuBr~koDistriktaBosneiHercegovine".

OBRAZLO@EWE

I. Uvod1. Sulejman Avdi} (u daqwem tekstu: apelant), kog

zastupaju Sabina i Veqko Nikoli}, advokati iz Sarajeva,

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 96/144

Broj 19 – Strana 96 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

podnio je 27. novembra 2007. godine apelaciju Ustavnom suduBosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Ustavni sud) protivpresuda Suda Bosne i Hercegovine (u daqwemtekstu: SudBiH)broj Rev-9/07 od 1. oktobra 2007. godine i broj G`-38/06 od 27.februara 2007. godine i P-50/04 od 10. aprila 2006. godine.

II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22 st. 1 i 2 Pravila Ustavnog suda, odSuda BiH i Uprave za indirektno oporezivawe Bawa Luka (udaqwem tekstu: tu`ena) zatra eno je 10. decembra 2007.godineda dostave odgovor na apelaciju.

3. Sud BiH je dostavio odgovor na apelaciju 18. decembra2007. godine. Tu`eni nije dostavio odgovor na apelaciju.

4.Naosnovu~lana26stav2PravilaUstavnogsuda,odgovorna apelaciju dostavqen je apelantu 2. juna 2010. godine.

III. ^iweni~no stawe

5. ^iwenice predmeta koje proizilaze iz apelantovihnavodai dokumenata koji supredo~eni Ustavnomsudumoguda sesumiraju na sqede}i na~in.

6. Rje{ewem Carinske uprave, Carinarnice Sarajevo, brojD-5124/99od 6. decembra 1999. godineapelantuje prestao radniodnos sa 6. decembrom 1999. godine. U obrazlo`ewu rje{ewa

navodi se da je apelant raspore|en na zadatke samostalnogreferenta. Aktom Carinske uprave broj D-10445/99 od 23.novembra 1999. godine nalo`eno je Carinarnici Sarajevo daizda rje{ewe o prestanku radnog odnosa slu`benicimaCarinarnice u skladus ~lanom10 Zakona o radnimodnosimaiplatama slu`benika organa uprave FBiH ("Slu`bene novineFBiH" broj 13/98). Istaknuto je da su pismenim nalogomCarinske uprave od 1. decembra 1999. godine, kako stoji unalogu, obrazlo`eni i dati detaqni podaci o slu`benicima~iji ~lanovi u`e porodice (roditeq, bra~ni drug ili djeca) umjestu `ivqewa tog lica obavqaju samostalnu profesionalnudjelatnost, imaju sopstveni obrt ili sopstveno preduze}e,odnosno ~ija djelatnost je usko vezana za djelokrug radaCarinarnice Sarajevo. Kako je utvr|eno da je apelantov sinvlasnik {pediterskog preduze}a " Cemal-[ped" d.o.o. sasjedi{tem u Sarajevu, u ulici Trg heroja broj 12, doneseno jerje{ewe kojim apelantu prestaje radni odnos.

7. Apelant je protiv rje{ewa o prestanku radnog odnosapodnio prigovor koji je Rje{ewem Carinske uprave brojD-11018/2/99od 23.decembra 1999. godineu cijelosti odbijen. Uobrazlo`ewu rje{ewa se navodi da je ~lanom 10 Zakona oradnimodnosima i platama slu`benika organa upraveu FBiHpropisano da ne mo`e da bude primqen u radni odnos niti dabude u radnom odnosu lice koje samo, ili ~iji ~lan u`eporodice (roditeq, bra~ni drug ili djeca) u mjestu `ivqewatog lica obavqa samostalno profesionalnu djelatnost,odnosno koje obavqa sopstveni obrt ili ima sopstvenopreduze}e, ako se prima na radno mjesto za obavqaweinspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonito{}u rada uoblasti obrta, odnosno djelatnosti tog preduze}a. Kada sesteknu okolnosti iz stava 1 navedenog ~lana u toku slu`beslu`benikjedu`andaseurokuod15danaoddanakadsunastalete okolnosti izjasni da li }e otkloniti razloge zapreke ilinapustitiinspekcijsku slu`bu. U suprotnommu prestaje radni

odnos po sili zakona.8.IstaknutojedasuaktomCarinskeupraveod19.maja1998.godine obavije{tene sve carinarnice da preduzmu potrebnemjere u smislu ~lana 10 predmetnog zakona, tako da su svislu`benici bili upoznati da je potrebno da otklone zaprekekoje su navedene u predmetnom ~lanu. U skladu s navedenimapelant je bio upoznat da treba da otkloni zapreku kojupredvi|a ~lan 10 predmetnog zakona ili da napusti carinskuslu`bu s obzirom da je ocijeweno da apelant mo`e, rade}iredovne poslove na svom radnom mjestu, da uti~e na poslovawe{pediterskog preduze}a "Cemal-[ped", tj. da zloupotrebipolo`aj. Tako|e je ocijeweno da bi navedeno moglo da imanegativne posqedice na rad Carinarnice Sarajevo i radcarinske slu`be uop{te.

9. Istaknuto je da je apelantov sin vlasnik i direktor{pediterskog preduze}a "Cemal-[ped" d.o.o., Trg heroja broj12, Sarajevo. Stoga, kako apelant nije u predvi|enom rokuotklonio zapreku koja je predvi|ena ~lanom 10 predmetnogzakona, zamjenik direktora carinske uprave FBiH je izdaonalog upravniku Carinarnice Sarajevo da postupi u skladu sazakonom, tj. da izdarje{ewe o prekidu radnog odnosa. Utvr|eno

 je da je nalog dat u skladu s ~lanom 122 stav 1 ta~ka 5 Zakona oradnim odnosima i platama slu`benika organa uprave FBiHkoji predvi|a da slu`beniku prestaje radni odnos po silizakona kada se steknu uslovi koji predstavqaju zapreku zaprijemradnika u radni odnos (analognoi kada se steknuusloviu toku radnogodnosa) iz ~lana 10stav 1 navedenogzakona na danisteka roka koji mu je ostao za izja{wewe.

10.Presudomprvostepenogparni~nogvije}aSuda BiHbrojP-50/04 od 10. aprila 2006. godine, koja je potvr|ena Presudomdrugostepenog gra|anskogvije}e Suda BiHbroj G`-38/06 od 27.februara 2007. godine, odbijen je apelantov tu`beni zahtjevkojim je tra io da se poni{te kao nezakonita rje{ewaCarinske uprave kao prednika Uprave za indirektnooporezivawe Bawa Luka (u daqwem tekstu: tu eni) brojD-5124/99 od 6. decembra 1999. godine i broj D-11019/99 od 23.decembra 1999. godine, kojim je apelantu prestao radni odnos

kodtu`ene6. decembra1999.godine,te dase tu enom nalo`idaapelanta vrati na rad u roku od 15 dana pod prijetwomprinudnog izvr{ewa. Apelant je daqe tra`io da se tu`eniobave`e da apelantu na ime neispla}enih neto plata i drugihnaknada iz radnogodnosa za periodod 7. januara 1999. godinedo12.januara 2004. godineisplati iznos od 43.622,70KM, a na imekamata na neispla}ena potra`ivawa za period od 7. januara1999. godine do 31. marta 2006. godine iznos od 30,001,92 KM,odnosno ukupno 73.622,19 KM, sa zakonskim zateznim kamatamapo~ev od 31. marta 2006. godine do kona~ne isplate, te da mu zaisti periodod 7. januara 1999. godinedo 12.januara2004.godineuplatidoprinose iz radnogodnosa u koristFondaPIO FBiHu iznosu od 11.192,54 KM i nadoknadi mu tro{kove parni~nogpostupka, sve u roku od 15 dana pod prijetwom izvr{ewa.

11. U obrazlo`ewu prvostepene presude navodi se da je upostupku utvr|eno da je apelant pored poslova decidnoopisanih pod ta~kom 27 ~lana 35 Pravilnika o unutra{woj

organizaciji i sistematizaciji Carinske uprave FBiH,zavisno od potrebe posla, u svakom momentu mogao da budezadu`en da obavqa i druge poslove koje mu naredi {efispostave, te da bude upu}en-preraspore|en, u smislu ~lana 40Pravilnika,inadrugeposlovevancarinskeispostave.Radiseo poslovima za koje je apelant osposobqen i ispuwava uslove.Imaju}i u vidu navedeno, kao i iskaz svjedoka Safete [emdinkojoj sud nije imao posebnog razloga da ne povjeruje, a kojanagla{ava ulogu carinika u postupku cariwewa {toproizilazi i iz zakona i podzakonskih propisa u oblasti ca-rine, sud je utvrdio da su apelantovi poslovi na koje jeraspore|en, kao i oni koji mogu da mu budu stavqeni u zadatak,takve prirode da ukqu~uju i poslove nadzora nad zakonito{}uradauoblastidjelatnostikojuobavqapreduze}ewegovogsina.Djelatnost preduze}a apelantovog sina je {pediterskadjelatnost koja u su{tini predstavqa zastupawe subjekata-fizi~kih i pravnih lica koja vr{e uvoz uvezene robe u

postupku cariwewa koje obavqaju ovla{}eni radniciCarinske uprave, me|u kojima zna~ajnu ulogu imaju icarinici-samostalni referenti koju je du`nost apelantobavqao.

12. Istaknutoje da je carinski postupak propisan zakonomi da moraju da ga se pridr`avaju svi, ukqu~uju}i i firme kojeobavqaju {peditersku djelatnost a koje u carinskom postupkunastupaju umjesto uvoznika. Carinici su ti koji vr{e nadzor ikontrolu onoga {to su {pediteri do tada uradili-napisali udeklaraciji, odnosno da li su postupili po zakonu ipodzakonskimaktima.Carinicisu ti kojikontroli{uda li jeroba pravilno kategorisana i prijavqena po vrsti, koli~ini,kvalitetu onako kako je zakonom utvr|eno ili ne, {to jekqu~no i za krajwi rezultat koji interesuje uvoznika (visinu

Page 97: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 97/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 97

obaveze), te da li je prate}a dokumentacija koju dostavqa{pediter u skladu s carinskim propisima i sl. Uz tocariniku-samostalnom referentu su u opis poslova uPravilniku o sistematizaciji navedeni i poslovi eventualnekontrole i preduzimawa posebnih mjera, prora~un carinskihda`bina i dr., sve u skladu sa zakonom. Pored toga, kao {to jeve}navedeno,carinikiz jedneorganizacionejedinice mo`edabude raspore|en u drugu, kao i na druge poslove u okvirucarinske slu`be, me|u kojima je ve}ina tipi~no kontrolne,nadzorne prirode. Carinici, dakle, nisu ti koji vr{e posloveinspekcijskog nadzora ({to tu`ena nikada nije ni tvrdila),ali su oni ti koji kontroli{u i {peditere, odnosno vr{enadzor nad onim {to su {pediteri uradili u ime uvoznika utoku carinskog postupka i daju ocjenu da li su postupili pozakonu i drugim propisima ili ne.

13. Pri tome, po mi{qewu suda, bez posebnog zna~aja je~iwenicada apelant vjerovatno nebi biozadu`enda radi bilo{ta tamo gdje nastupa preduze}e wegovog sina, ali ocjena radadrugih {peditera i odnos prema wima u toku postupkacariwewa mo`e indirektno zna~ajno da uti~e i na pozicijupreduze}a apelantovog sina me|u {pediterima i uvoznicima.Stoga,poocjenisuda,zaishodsporajebitnodaono{toapelantradi ili ono {to mo`e da mu se stavi u zadatak mo`e da sesmatra poslovima nadzora nad zakonito{}u rada u oblastidjelatnosti kojom se bavi preduze}e wegovog sina kako je toocijeweno i u osporavanom drugostepenom rje{ewu od 23.decembra 1999. godine.

14. Po mi{qewu suda, apelantove tvrdwe o neustavnosti~lana 10 Zakona o radnim odnosima i platama slu`benikaorganaupraveu FederacijiBiH predstavqaju samoapelantovomi{qewe, dok validnu ocjenu u tome mo`e dati samo Ustavnisud, {to do sada nije u~iweno. Po ocjeni suda ne mogu da seprihvate ni apelantove tvrdwe o direktnoj suprotnostinavedeneodredbesEvropskomkonvencijomzaza{tituqudskihprava i osnovnih sloboda (u daqwem tekstu: Evropskakonvencija), jer ni Evropska konvencija ne stavqa li~neinterese prije javnih interesa dru{tva u cjelini nitispre~ava dr avuda, s ciqem da ostvari javni interes, zakonomograni~i prava pojedinca. Po mi{qewu suda, navedenomodredbom nije iskqu~eno apelantovo pravo na rad, ali je ono s

ciqemdaseza{titejavniinteresidru{tvaograni~enokadajerije~ o poslovima koje apelant mo`e da obavqa u ovojspecifi~noj, i za dr`avu posebno zna~ajnoj oblasti javnog`ivota. Istaknuto je da su takva ograni~ewa regulisanazakonima i prisutna ne samo kod carinika nego i kod radnikadr`avnih organa i agencija u cjelini, a i u mnogim drugimsferama(~akiuosigurawu,bankarstvuidr.)nesamouBosniiHercegovini nego i u drugim zemqama potpisnicamaEvropskekonvencije. Stoga je sud ocijenio da je neosnovan apelantovzahtjev da se poni{te rje{ewa Carinske upraveod 6. decembra1999. godinei 23.decembra1999.godine. Pritom je navedeno daapelant tokom postupka nije dokazao da postoji neki drugipravni osnov za povratak na posao i isplatu plata. Kaoneosnovani su ocijeweni i apelantovi zahtjevi da se vrati naposao, te da mu se isplate plate i druge naknada za period od 7.

 januara 1999. godine do 12. januara 2004. godine, ukqu~uju}i idoprinose PIO koje je apelant tra`io u predmetnoj pravnoj

stvari, a koji se tako|e ve`u za postojawe radnog odnosa.15. U obrazlo`ewu drugostepene presude navedeno je da jepravilan zakqu~ak prvostepenog suda da je apelant kaocarinik radio u slu bi koja podrazumijeva posloveinspekcijskog nadzora, odnosno nadzora nad zakonito{}urada,i da to radno mjesto ne dozvoqava koliziju odnosno sukobinteresa, da zakon navedeni sukob interesa izri~ito, jasno ipreciznopropisujeizabrawuje,tepredvi|aizricawesankcijekako je procijenila tu`ena dono{ewem osporenih rje{ewa.

16. Protiv drugostepene presude apelant je izjavioreviziju koju je reviziono vije}e Suda BiH, Presudom brojRev-9/07 od 1. oktobra 2007. godine, odbilo.

17. U obrazlo`ewu revizione presude sud se pozvao naodredbe ~lana 10 stav 1 Zakona o radnim odnosima i platama

slu`benika organa uprave FBiH koja je bila osnov zadono{ewe rje{ewa o prestanku apelantovog radnog odnosa.

18. Revizioni sud je na{ao da je drugostepeno vije}epravilnozakqu~ilo daono{to apelantradii ono{tomo`edamu se stavi u radni zadatak smatra poslovima nadzora nadzakonito{}u rada u oblasti djelatnosti kojom se bavi wegovsin ({pediterska djelatnost), te da je zato pravilnoprimijewena odredba ~lana 10 Zakona o radnim odnosima iplatama slu`benika organa uprave u Federaciji BiH. Pomi{qewu revizionog vije}a, pravilan je stav i ni`estepenihvije}a koji se revizijom osporava o tome da mi{qeweMinistarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine upogledu odredbe ~lana 10 Zakona o radnim odnosima i platamaslu`benikaorganaupraveFBiHnemaobavezuju}ikarakterjerse radi samo o mi{qewu tog Ministarstva, a autenti~notuma~ewe daje Parlament FBiH.

19. Tako|e, reviziono vije}e nije uva`ilo ni apelantoveprigovore koji se odnose na parni~ne tro{kove o kojim je, pomi{qewu revizionog vije}a, pravilno odlu~eno na osnovuodredbi ~lana 323 Zakona o parni~nom postupku (u daqwemtekstu: ZPP) pred Sudom BiH. Suprotno apelantovimnavodima, po mi{qewu revizionog suda tu ena je utro{kovniku od 29. marta 2006. godine dostavila popis svih

tro{kova kojeje imala i koji ukupnoiznose2.959,25KM, a ~ija  je visina obra~unata u skladu sa Zakonom o izmjenama idopunama Advokatske tarife FBiH, tj. u visini iznosaprosje~ne neto plate u Federaciji BiH za mjesec januar 2006.godine.

IV. Apelacija

a) Navodi iz apelacije20. Apelant smatra da je osporenim presudama povrije|eno

wegovo pravo na pravi~no su|ewe iz ~lana II/3e) Ustava BosneiHercegovinei~lana6stav1Evropskekonvencije,kaoipravonaimovinu iz ~lana II/3k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 1Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Isti~e da je ~lan 10Zakona o radnim odnosima i platama slu benika organa upraveFBiH neustavan i u suprotnosti s Evropskom konvencijom.Navodi da iz formulacije navedenog ~lana proizilazi da jenorma neprecizna i da mo`e da se tuma~i i primjewuje na

razli~ite na~ine, odnosno apelantu nije jasno i nedvosmislenostavqeno do znawa da su i wegoviposlovi u rangu inspekcijskognadzora i nadzora nad zakonito{}u rada u~esnika u carinskompostupku. Navodi potrebu da, ukoliko Ustavni sud zauzmestanovi{te da je ~lan 10 Zakona bio u skladu s Ustavom BiH,Ustavni sud utvrdi da su sudovi na utvr|eno ~iweni~no staweo~igledno proizvoqno primijenili navedenu odredbu nedovode}i je u vezu s ~l. 46i 47 istog zakona kojimje propisano daposlove inspekcijskog nadzora i druge zna~ajnije upravne istru~ne poslove iz nadle nosti organa uprave koji se odnose naneposredno izvr{avawe i obezbje|ewe izvr{avawa zakona idrugih propisavr{e slu benici s posebnim ovla{}ewima kojepostavqa i smjewuje rukovodilac organa uprave, i to na periodod ~etirigodine. Isti~e da je apelantkao samostalni referentbio skoro na najni`oj qestvici u unutra{woj organizacijibiv{e Carinske uprave FBiH, odnosno Carinarnice Sarajevo,i wegove poslove je odre|ivao i svakodnevno kontrolisao ne

samo {ef Carinske ispostave nego i zaposleni vi{eg ranga odapelantovog. Tako|e, po apelantovom mi{qewu, sud jeproizvoqno primijenio zakon i u dijelu u kom je tu enomdosudio tro{kove parni~nog postupka prema Advokatskojtarifi FBiH pozivaju}i se samo na odredbu ~lana 176 ZPP-a,iakojeodredbom~lana320stav2istogzakonajasnopropisanodaparni~ni tro{kovi obuhvataju i nagrade za rad advokata idrugih lica kojima zakon priznaje pravo na nagradu.

b) Odgovor na apelaciju21.U svom odgovoruna apelacijuSud BiHje naveoda sudovi

nisu ovla{}eni da cijene ustavnost zakona nego da ihprimjewuju onako kako glase, te da eventualno mi{qeweMinistarstva pravde BiH u vezi s ~lanom 10 Zakona o radnim

Page 98: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 98/144

Broj 19 – Strana 98 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

odnosima i platama slu`benika FBiH dato apelantu,a na kojese poziva u apelaciji, nema obavezuju}i karakter jer se radi omi{qewu tog Ministarstva, a autenti~no tuma~ewe daje samotijelo propisano zakqu~kom Predstavni~kog domaParlamentarne skup{tine BiH. Po mi{qewu Suda BiH ukonkretnom slu~aju nije do{lo do povrede apelantovihustavnih prava.

V. Relevantni propisi22. U Zakonu o radnim odnosima i platama slu`benika

organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine FBiH" broj 13/98) relevantna odredba glasi:

^lan 10.Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom

odnosulice koje samoili ~lanwegove u`eporodice(roditeq,bra~ni drug ili djeca) u mjestu `ivqewa tog lica obavqajusamostalno profesionalnu djelatnost, odnosno koje obavqavlastiti obrt ili ima vlastito preduze}e, ako se prima na  radno mjesto za obavqawe inspekcijskog nadzora nadzakonito{}u rada u oblasti obrta, odnosno djelatnostitog preduze}a.

O okolnostimaiz stava1. ovog ~lana, lice koje se prima u  radni odnos daje pismenu izjavu prilikom prijema u radniodnos.

Kad se okolnosti iz stava 1. ovog ~lana, steknu u tokuslu`be, slu benikje du`anu roku od15 dana oddana nastankatih okolnosti izjasniti se o tome ho}e li otkloniti razloge zapreke ili napustiti inspekcijsku slu`bu.

^lan 46.Posloveinspekcijskog nadzora i drugezna~ajnije upravnei

stru~ne poslove iz nadle`nosti organa uprave i slu`be za upravu koji se odnose na neposredno izvr{avawe i obezbje|eweizvr{avawa zakona i drugih propisa, vr{e slu`benici sposebnim ovla{tewima.

Pravilnikom o unutra{woj organizaciji organa uprave islu`be za upravu odre|uju se radna mjesta slu`benika sposebnim ovla{tewima i utvr|uju poslovi koje vr{e tislu`benici.

^lan 47. st. 1. i 2.Slu benike s posebnim ovla{tewima postavqa i

smjewujerukovoditeqorganaupraveodnosnoslu`bezaupravu,ako zakonom nije druk~ije odre|eno.Slu`benicis posebnimovla{tewima postavqajuse nape-

 riod od ~etiri godine i mogu, po isteku vremena na koje supostavqeni, biti ponovo postavqeni na isto radno mjesto.

VI. Pravni argumenti izneseni na sjednici

a) Argumenti prema kojima osporene presude Suda BiH nisu uskladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskomkonvencijom

23. U pogledu navoda o kr{ewu prava na pravi~no su|ewenagla{eno je dasu ~lanom10 Zakonao radnimodnosima i platamaslu benika organa uprave u FBiH propisana ograni~ewa uobavqawu poslova inspekcijskog nadzora. Daqe, ~l. 46 i 47spomenutog zakona jasno je propisano da poslove inspekcijskognadzora vr{e slu benici s posebnim ovla{}ewima kojepostavqa i smjewuje rukovodilac organa uprave.

24. Uzimaju}i u obzir navedene odredbe konstatovano je da je apelant prije prestanka radnog odnosa bio raspore|en naposlove i radne zadatke samostalnog referenta u carinskojispostavi Po{taSarajevokoja je bilaorganizacionajedinicaCarinarniceSarajevo.Dakle,proizilazidaapelantnespornonije bio odlukom rukovodioca organa uprave postavqen naposlove slu`benika s posebnim ovla{}ewima koji obavqajuposlove inspekcijskog nadzora, ve} je bio raspore|en naposlove samostalnog referenta. Daqe iz obrazlo`ewaosporenih odluka ne mo e da se zakqu~i da je apelant,obavqaju}i poslove samostalnog referenta, obavqao iposlove inspekcijskog nadzora u smislu ~lana 10 Zakona oradnim odnosima i platama slu`benikaorgana uprave u FBiH.Iz obrazlo`ewa osporenih odluka jedino mo`e da se zakqu~i

da bi apelant eventualno odlukom {efa carinske ispostavemogaoda bude zadu`en daobavqa i drugeposlove.Dakle, odlukeredovnog suda zasnivaju se na eventualnim mogu}nostima iindicijamadaapelantubudupovjereniiposloviinspekcijskognadzora nad radom {pediterskih preduze}a bez jasnih naznakada je apelant i obavqao te poslove.

25.Na osnovunavedenog nagla{enoje dana apelanta,koji jebio raspore|en na radno mjesto samostalnog referenta, nijemogla da se primijeni odredba ~lana 10 Zakona o radnimodnosima i platama slu`benika organa uprave u FBiH, a poosnovu koje je apelantu prestao radni odnos kod tu`enog.Shodno tome,predmetnipostupaknije biopravi~anonakokakoto zahtjeva ~lan 6 stav 1 Evropske konvencije, jer izobrazlo`ewa osporenihpresuda proizilazida je u konkretnomslu~aju do{lo do proizvoqne primjene materijalnog prava naapelantovu {tetu.

b) Argumentipremakojima su osporene presude Suda BiHuskladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskomkonvencijom

26. U vezi s tim da nije prekr{eno pravo na pravi~nosu|ewe iz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6stav 1 Evropske konvencije nagla{eno je da su redovni sudovi

dalijasno i precizno obrazlo`eweu pogledu primjene odredbe~lana 10 Zakona o radnim odnosima i platama slu`benikaorgana uprave u FBiH na apelantov slu~aj. Navedenoobrazlo`ewe se ne smatra proizvoqnim i zadovoqavakriterijume iz ~lana6 stav1 Evropske konvencije.Nagla{eno

  je da u konkretnom slu~aju postoji sukob interesa izme|uposlova koje je apelant obavqao u Carinskoj upravi i javnoginteresa.Stoga je nagla{enoda je pravilanzakqu~akredovnihsudovada ono {to apelant radii ono {to mo`eda muse stavi uradnizadataksmatra poslovima nadzora nad zakonito{}uradau oblasti djelatnosti kojom se bavi wegov sin ({pediterskadjelatnost),te da zato nema proizvoqnosti u primjeni odredbe~lana 10 Zakona o radnim odnosima i platama slu`benikaorgana uprave u Federaciji BiH. Shodno tome, u konkretnomslu~aju nije povrije|eno apelantovopravo na pravi~no su|eweiz ~lana II/3e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6 stav 1Evropske konvencije.

s) Dono{ewe odluke

27. Imaju}i u vidu da ni za jedan prijedlog odluke nijeidenti~noglasalonajmawepetsudija,primijewenje~lan40st.3 i 4 Pravila Ustavnog suda koji glasi:

 3. Izuzetno, kada u plenarnoj sjednici u dono{ewu odluke u~estvuje mawe od ukupnog broja od devet sudija, i to zbog  razloga navedenih u ~lanu 93 stav 1 ili ~lanu 90 stav 6 ovihpravila, kao i kada nisu izabrane sve sudije, ili kada jesudija/sudije u du`em periodu, zbogbolesti,sprije~enda vr{isvojufunkciju, ukoliko najmawepet sudijane glasaidenti~noo prijedlogu odluke o zahtjevu/apelaciji, smatra se da jedonesena odluka kojom se zahtjev/apelacija odbija.

4. Obrazlo`ewe odluke iz stava 3 ovog ~lana sadr`inavodeo svimpravnimstavovimakojisu izneseni nasjednici.

28. U skladu s ~lanom 40 stav 3 Pravila Ustavnog suda,

smatra se da je apelacija odbijena. Shodno ~lanu 40 stav 4Pravila Ustavnog suda, obrazlo`ewe ove odluke sadr`i svepravne stavove koji su izneseni na sjednici.

VII. Zakqu~ak

29.Smatrase daje odbijenaapelacija koju jeapelantpodnioprotivpresudaSudaBiHbr.Rev-9/07od1.oktobra2007.godine,G`-38/06 od 27. februara 2007. godine i P-50/04 od 10. aprila2006. godine, zbog toga {to ni za jedan prijedlog odluke nijeidenti~no glasalo najmawe pet sudija.

30.Naosnovu~lana40stav3PravilaUstavnogsudaBosneiHercegovine, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

Page 99: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 99/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 99

31. Shodno ~lanu VI/5 Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda

Bosne i HercegovineProf. dr Miodrag Simovi},s.r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu upredmetu broj AP 3197/07, rje{avaju}i apelaciju SulejmanaAvdi}a, na osnovu ~lana VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine i~lana 40. stav 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09) u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, potpredsjednica Constance Grewe, potpredsjednica Seada Palavri}, potpredsjednica Tudor Pantiru, sudija Mato Tadi}, sudija David Feldman, sudija Mirsad ]eman, sudija 

na sjednici odr`anoj 9. jula 2010. godine donio jeODLUKU1

Smatra se odbijenom apelacija  Sulejmana Avdi}apodnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine br.Rev-9/07 od 1. oktobra 2007. godine G`-38/06 od 27. februara 2007. godine i P-50/04 od 10. aprila 2006. godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Sulejman Avdi} (u daljnjem tekstu: apelant), kojegzastupajuSabina i Veljko Nikoli},advokatiiz Sarajeva,podnioje27. novembra 2007. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) brojRev-9/07 od 1. oktobra 2007. godine i broj G`-38/06 od 27.februara 2007. godine i P-50/04 od 10. aprila 2006. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na osnovu ~lana 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odSuda BiH i Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka (udaljnjem tekstu: tu`ena) zatra`eno je 10. decembra 2007. godineda dostave odgovor na apelaciju.

3. Sud BiH je dostavio odgovor na apelaciju 18. decembra 2007. godine. Tu`eni nije dostavio odgovor na apelaciju.

4. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravila Ustavnog suda,odgovornaapelacijudostavljenjeapelantu2.juna2010.godine.III. ^injeni~no stanje

5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda idokumenata predo~enih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Rje{enjem Carinske uprave, Carinarnice Sarajevo, brojD-5124/99od6.decembra1999.godineapelantujeprestaoradniodnos sa 6. decembrom1999.godine. U obrazlo`enjurje{enjasenavodi da je apelant raspore|en na zadatke samostalnogreferenta. Aktom Carinske uprave broj D-10445/99 od 23.novembra 1999.godine nalo`eno je Carinarnici Sarajevo da izda rje{enje o prestanku radnog odnosa slu`benicima Carinarnice uskladu s ~lanom 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj13/98). Istaknutoje da su pismenim nalogom Carinske upraveod1. decembra 1999. godine, kako stoji u nalogu, obrazlo eni i dati

detaljni podaci o slu`benicima ~iji ~lanovi u`e porodice (roditelj,bra~ni drug ili djeca) u mjestu `ivljenja tog lica obavljajusamostalnu profesionalnu djelatnost, imaju vlastiti obrt ilivlastito preduze}e, odnosno ~ija djelatnost je usko vezana za djelokrug rada Carinarnice Sarajevo. Kako je utvr|eno da jeapelantov sin vlasnik {pediterskog preduze}a "Cemal-[ped"d.o.o. sa sjedi{tem u Sarajevu, u ulici Trg heroja broj 12,doneseno je rje{enje kojim apelantu prestaje radni odnos.

7.Apelantjeprotivrje{enjaoprestankuradnogodnosapodnioprigovor koji je Rje{enjem Carinske uprave broj D-11018/2/99 od23. decembra 1999. godine u cijelosti odbijen. U obrazlo`enjurje{enja se navodi da je ~lanom 10. Zakona o radnim odnosima ipla}ama slu`benika organa uprave u FBiH propisano da se nemo`e primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu lice kojesamo, ili ~iji ~lan u`e porodice (roditelj, bra~ni drug ili djeca) umjestu `ivljenja tog lica obavlja samostalno profesionalnudjelatnost, odnosno koje obavlja vlastiti obrt ili ima vlastitopreduze}e, ako se prima na radno mjesto za obavljanjeinspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonito{}u rada u oblastiobrta, odnosno djelatnostitog preduze}a. Kadase steknuokolnostiiz stava 1. navedenog ~lana u toku slu`be slu`benik je du an da seu roku od 15 dana od dana nastanka tih okolnosti izjasni ho}e liotkloniti razloge zapreke ili napustiti inspekcijsku slu`bu. U

suprotnom mu prestaje radni odnos po sili zakona.8. Istaknuto je da su aktom Carinske uprave od 19. maja 1998. godine obavije{tene sve carinarnice da preduzmu potrebnemjere u smislu ~lana 10. predmetnog zakona, tako da su svislu`benici bili upoznati da je potrebno otkloniti zaprekenavedene u predmetnom ~lanu. U skladu s navedenim apelant jebio upoznat da treba otkloniti zapreku koju predvi|a ~lan 10.predmetnog zakona ili napustiti carinsku slu`bu s obzirom da jeocijenjeno da apelant mo`e, rade}i redovne poslove na svomradnom mjestu, uticati na poslovanje {pediterskog preduze}a "Cemal-[ped", tj. zloupotrijebiti polo`aj. Tako|er je ocijenjenoda bi navedeno moglo imati negativne posljedice na radCarinarnice Sarajevo i rad carinske slu`be uop}e.

9. Istaknuto je da je apelantov sinvlasniki direktor{pediterskogpreduze}a "Cemal-[ped" d.o.o., Trg heroja broj 12, Sarajevo.Stoga, kako apelant nije u predvi|enom roku otklonio zaprekupredvi|enu ~lanom 10. predmetnog zakona, zamjenik direktora carinske uprave FBiH je izdao nalog upravniku CarinarniceSarajevo da postupi u skladu sa zakonom, tj. da izda rje{enje oprekidu radnog odnosa. Utvr|eno je da je nalog dat u skladu s~lanom 122. stav 1. ta~ka 5. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu benika organa uprave FBiH koji predvi|a da slu benikuprestaje radni odnos po sili zakona kada se steknu uvjeti kojipredstavljaju zapreku za prijem radnika u radni odnos (analogno ikada se steknu uvjeti u toku radnog odnosa) iz ~lana 10. stav 1.navedenogzakonanadanistekarokakojimujeostaozaizja{njenje.

10. Presudom prvostepenog parni~nog vije}a Suda BiH brojP-50/04 od 10. aprila 2006. godine, koja je potvr|ena Presudomdrugostepenog gra|anskog vije}e Suda BiH broj G`-38/06 od27. februara 2007. godine, odbijen je apelantov tu`beni zahtjevkojim je tra`io da se poni{te kao nezakonita rje{enja Carinskeuprave kao prednika Uprave za indirektno oporezivanje Banja Luka (u daljnjem tekstu: tu`eni) broj D-5124/99 od 6. decembra 

1999. godine i broj D-11019/99 od 23. decembra 1999. godine,kojim je apelantu prestao radni odnos kod tu`ene 6. decembra 1999. godine, te da se tu`enom nalo`i da apelanta vrati na rad uroku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Apelant jedalje tra`io da se tu`eni obave`e da apelantu na ime neispla}enihneto pla}a i drugih naknada iz radnog odnosa za period od 7.

 januara 1999. godinedo 12.januara2004.godine isplati iznos od43.622,70 KM, a na ime kamata na neispla}ena potra`ivanja za period od 7. januara 1999. godine do 31. marta 2006. godineiznos od 30,001,92 KM, odnosno ukupno 73.622,19 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev{i od 31. marta 2006.godine do kona~ne isplate, te da mu za isti period od 7. januara 1999. godine do 12. januara 2004. godine uplati doprinose iz

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 100: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 100/144

Broj 19 – Strana 100 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

radnog odnosa u korist Fonda PIO FBiH u iznosu od 11.192,54KM i nadoknadi mu tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

11. U obrazlo`enju prvostepene presude se navodi da je upostupku utvr|eno da je apelant pored poslova decidno opisanihpod ta~kom 27. ~lana 35. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji isistematizaciji Carinske uprave FBiH, zavisno od potrebe posla,u svakom momentu mogao biti zadu`en da obavlja i drugeposlove koje mu naredi {ef ispostave, te bitiupu}en-preraspore|en, u smislu ~lana 40. Pravilnika, i na drugeposlove van carinske ispostave. Radi se o poslovima za koje jeapelant osposobljen i ispunjava uvjete. Imaju}i u vidu navedeno,kaoi iskaz svjedoka Safete [emdinkojojsud nije imao posebnograzloga da ne povjeruje, a koja nagla{ava ulogu carinika upostupku carinjenja {to proizlazi i iz zakona i podzakonskihpropisa u oblasti carine, sudje utvrdio dasu apelantovi poslovi na koje je raspore|en, kao i oni koji mu mogu biti stavljeni uzadatak, takve prirode da uklju~uju i poslove nadzora nadzakonito{}u rada u oblasti djelatnosti koju obavlja preduze}enjegovog sina. Djelatnost preduze}a apelantovog sina je{pediterska djelatnost koja u su{tini predstavlja zastupanjesubjekata-fizi~kih i pravnih lica koja vr{e uvoz uvezene robe upostupku carinjenja koje obavljaju ovla{teni radnici Carinske

uprave, me|u kojima zna~ajnu ulogu imaju i carinici-samostalnireferenti koju je du`nost apelant obavljao.12. Istaknuto je da je carinski postupak propisan zakonom i

da ga se morajupridr avatisvi, uklju~uju}i i firme koje obavljaju{peditersku djelatnost a koje u carinskom postupku nastupajuumjesto uvoznika.Carinici su ti koji vr{e nadzori kontroluonoga {to su {pediteri do tada uradili-napisali u deklaraciji, odnosno da li su postupili po zakonu i podzakonskim aktima. Carinici su tikoji kontroli{u da li je roba pravilno kategorisanai prijavljena povrsti, koli~ini, kvaliteti onako kako je zakonom utvr|eno ili ne,{to je klju~no i za kona~an rezultat koji interesuje uvoznika (visinu obaveze),te da li je prate}a dokumentacija koju dostavlja {pediter u skladu s carinskim propisima i sl. Uz tocariniku-samostalnom referentu su u opis poslova u Pravilniku osistematizaciji navedeni i poslovi eventualne kontrole ipreduzimanja posebnih mjera, prora~un carinskih dad`bina i dr.,sve u skladu sa zakonom. Pored toga, kao {to je ve} navedeno,

carinik iz jedne organizacione jedinice mo`e biti raspore|en udrugu, kao i na druge poslove u okviru carinske slu`be, me|ukojima je ve}ina tipi~no kontrolne, nadzorne prirode. Carinici,dakle,nisu ti koji vr{e poslove inspekcijskog nadzora ({to tu ena nikada nije ni tvrdila), ali su oni ti koji kontroli{u i {peditere,odnosno vr{e nadzor nad onim {to su {pediteri uradili u imeuvoznika u toku carinskog postupka i daju ocjenu da li supostupili po zakonu i drugim propisima ili ne.

13. Pri tome, po mi{ljenju suda, bez posebnog je zna~aja ~injenica da apelant vjerovatno ne bi bio zadu`en da radi bilo {ta tamo gdje nastupa preduze}e njegovog sina, ali ocjena rada drugih {peditera i odnos prema njima u toku postupka carinjenja mo`e indirektno zna~ajno uticati i na poziciju preduze}a apelantovog sina me|u {pediterima i uvoznicima. Stoga, poocjeni suda, za ishod spora je bitno da se ono {to apelant radi iliono {to mu se mo`e staviti u zadatak mo`e smatrati poslovima nadzora nad zakonito{}u rada u oblasti djelatnosti kojom se bavi

preduze}e njegovog sina kako je to ocijenjeno i u pobijanomdrugostepenom rje{enju od 23. decembra 1999. godine.14. Po mi{ljenju suda, apelantove tvrdnje o neustavnosti

~lana 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u Federaciji BiH predstavljaju samo apelantovomi{ljenje, dok validnu ocjenu u tome mo`e dati samo Ustavnisud, {to do sada nije u~injeno. Po ocjeni suda ne mogu seprihvatiti ni apelantove tvrdnje o direktnoj suprotnosti navedeneodredbe s Evropskom konvencijom za za{titu ljudskih prava iosnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: Evropska konvencija), jer ni Evropska konvencija ne stavlja li~ne interese prije javnihinteresa dru{tva u cjelini niti spre~ava dr`avu da, s ciljem da ostvari javni interes, zakonom ograni~i prava pojedinca. Pomi{ljenjusuda,navedenomodredbomnijeisklju~enoapelantovo

pravo na rad, alije onos ciljemda se za{tite javni interesidru{tva ograni~eno kada je rije~ o poslovimakoje apelant mo`e obavljatiu ovoj specifi~noj, i za dr`avu posebno zna~ajnoj oblasti javnog`ivota. Istaknuto je da su takva ograni~enja regulisana zakonima i prisutna ne samo kod carinika nego i kod radnika dr`avnihorgana i agencija u cjelini, a i u mnogim drugim sferama (~ak i uosiguranju, bankarstvu i dr.) ne samo u Bosni i Hercegovini negoi u drugim zemljama potpisnicama Evropske konvencije. Stoga 

 jesud ocijenio da je neosnovanapelantov zahtjev za poni{tenjemrje{enja Carinske uprave od 6. decembra 1999. godine i 23.decembra 1999. godine. Pri tome je navedeno da apelant tokompostupka nije dokazao da postoji neki drugi pravni osnov za vra}anje na posao i isplatu pla}a. Kao neosnovani su ocijenjeni iapelantovi zahtjevi za povratakna posao,te isplatu pla}a i drugihnaknada za period od 7. januara 1999. godine do 12. januara 2004. godine, uklju~uju}i i doprinosePIO koje je apelant tra ioupredmetnoj pravnoj stvari, a koji se tako|er ve`u za postojanjeradnog odnosa.

15. U obrazlo`enju drugostepene presude je navedeno da jepravilan zaklju~ak prvostepenog suda da je apelant kao carinikradio u slu`bi koja podrazumijeva poslove inspekcijskognadzora, odnosno nadzora nad zakonito{}u rada, i da to radnomjesto ne dozvoljava koliziju odnosno sukob interesa, da zakonnavedeni sukob interesa izri~ito, jasno i precizno propisuje izabranjuje, te predvi|a izricanje sankcije kako je procijenila tu`ena dono{enjem osporenih rje{enja.

16. Protiv drugostepene presude apelant je izjavio revizijukoju jerevizijsko vije}eSudaBiH,Presudom broj Rev-9/07 od 1.oktobra 2007. godine, odbilo.

17. U obrazlo`enju revizijske presude sud se pozvao na odredbe ~lana 10. stav 1. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave FBiH koja je bila osnov za dono{enjerje{enja o prestanku apelantovog radnog odnosa.

18.Revizijskisudjena{aodajedrugostepenovije}epravilnozaklju~ilo da ono {to apelant radi i ono {to mu se mo`e staviti uradni zadatak smatra poslovima nadzora nad zakonito{}u rada uoblasti djelatnosti kojom se bavi njegov sin ({pediterska djelatnost), te da je zato pravilno primijenjena odredba ~lana 10.Zakonaoradnimodnosimaipla}amaslu`benikaorganaupraveuFederaciji BiH. Po mi{ljenju revizijskog vije}a, pravilan je stav i

ni`estepenih vije}a koji se revizijom pobija o tome da mi{ljenjeMinistarstva pravde Federacije Bosne i Hercegovine u pogleduodredbe ~lana 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benikaorgana uprave FBiHnema obavezuju}i karakterjer seradi samo o mi{ljenju tog Ministarstva, a autenti~no tuma~enjedaje Parlament FBiH.

19. Tako|er, revizijsko vije}e nije uva`ilo ni apelantoveprigovore koji se odnose na parni~ne tro{kove o kojim je, pomi{ljenju revizijskog vije}a, pravilno odlu~eno na osnovuodredbi ~lana 323. Zakona o parni~nom postupku (u daljnjemtekstu: ZPP) pred Sudom BiH. Suprotno apelantovim navodima,po mi{ljenju revizijskog suda tu`ena je u tro{kovniku od 29.marta 2006. godine dostavila popis svih tro{kova koje je imala ikoji ukupno iznose 2.959,25 KM, a ~ija je visina obra~unata uskladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Advokatske tarifeFBiH, tj. u visini iznosa prosje~ne neto pla}e u Federaciji BiH za mjesec januar 2006. godine.

IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

20. Apelant smatra da je osporenim presudama povrije|enonjegovo pravo napravi~nosu|enjeiz ~lana II/3.e)Ustava BosneiHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije, kao i pravona imovinu iz ~lana II/3.k) UstavaBosnei Hercegovine i ~lana 1.Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju. Isti~e da je ~lan 10.Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa upraveFBiH neustavan i u suprotnosti s Evropskom konvencijom.Navodi da iz formulacije navedenog ~lana proizlazi da je norma neprecizna i da se mo`e tuma~iti i primjenjivati na razli~itena~ine, odnosno apelantu nijejasno i nedvosmislenostavljeno doznanja da su i njegovi poslovi u rangu inspekcijskog nadzora i

Page 101: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 101/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 101

nadzora nad zakonito{}u rada u~esnika u carinskom postupku.Navodi potrebu da, ukoliko Ustavni sud zauzme stajali{te da je~lan 10. Zakona bio u skladu s Ustavom BiH, Ustavni sud utvrdida su sudovi na utvr|eno ~injeni~no stanje o~iglednoproizvoljnoprimijenili navedenu odredbu ne dovode}i je u vezu s ~l.46. i 47.istog zakona kojim je propisano da poslove inspekcijskognadzora i druge zna~ajnije upravne i stru~ne poslove iznadle`nosti organa uprave koji se odnose na neposrednoizvr{avanje i obezbje|enje izvr{avanja zakona i drugih propisa vr{e slu`benici s posebnim ovla{tenjima koje postavlja ismjenjuje rukovoditelj organa uprave, i to na period od ~etirigodine. Isti~e da je apelant kao samostalni referent bio skoro na najni`oj ljestvici u unutra{njoj organizaciji biv{e Carinskeuprave FBiH, odnosno Carinarnice Sarajevo, i njegove poslove

  je odre|ivao i svakodnevno kontrolisao ne samo {ef Carinskeispostave nego i uposlenici vi{egranga od apelantovog. Tako|er,po apelantovom mi{ljenju, sud je proizvoljno primijenio zakon iu dijelu u kojem je tu`enom dosudio tro{kove parni~nogpostupka prema Advokatskoj tarifi FBiH pozivaju}i se samo na odredbu ~lana 176. ZPP-a, iako je odredbom ~lana 320. stav 2.istog zakona jasno propisano da parni~ni tro{kovi obuhvataju inagrade za rad advokata i drugih lica kojima zakon priznajepravo na nagradu.

b) Odgovor na apelaciju21. U svomodgovoruna apelaciju Sud BiH jenaveo dasudovinisu ovla{teni da cijene ustavnost zakona nego da ih primjenjujuonako kako glase, te da eventualno mi{ljenje Ministarstva pravdeBiH u vezi s ~lanom 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika FBiH dato apelantu, a na koje se poziva u apelaciji,nema obavezuju}i karakter jerse radi o mi{ljenju tog Ministarstva,a autenti~no tuma~enje daje samo tijelo propisano zaklju~komPredstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. Po mi{ljenjuSuda BiHu konkretnom slu~aju nije do{lo do povrede apelantovihustavnih prava.

V. Relevantni propisi22. U Zakonu o radnim odnosima i pla}ama slu`benika

organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine FBiH" broj 13/98) relevantna odredba glasi:

^lan 10.

 Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosulice kojesamo ili ~lannjegove u`e porodice (roditelj, bra~ni drugili djeca) u mjestu `ivljenja tog lica obavljaju samostalno

 profesionalnu djelatnost, odnosno koje obavlja vlastiti obrt iliima vlastito preduze}e, ako se prima na radno mjesto zaobavljanje inspekcijskog nadzora nad zakonito{}uradau oblastiobrta, odnosno djelatnosti tog preduze}a.

O okolnostima iz stava 1. ovog ~lana, lice koje se prima uradni odnos daje pismenuizjavuprilikomprijema u radni odnos.

 Kad se okolnosti iz stava 1. ovog ~lana, steknu u toku slu`be,slu`benik je du`an u roku od 15 dana od dana nastanka tihokolnosti izjasniti se o tome ho}e li otkloniti razloge zapreke ilinapustiti inspekcijsku slu`bu.

^lan 46. Poslove inspekcijskog nadzora i druge zna~ajnije upravne i

stru~ne poslove iz nadle`nosti organa uprave i slu`be za upravu

koji se odnose na neposredno izvr{avanje i obezbje|enjeizvr{avanja zakona i drugih propisa, vr{e slu`benici s posebnimovla{tenjima.

  Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji organa uprave islu`beza upravuodre|uju se radnamjestaslu`benikas posebnimovla{tenjima i utvr|uju poslovi koje vr{e ti slu`benici.

^lan 47. st. 1. i 2.Slu`benike s posebnim ovla{tenjima postavlja i smjenjuje

rukovoditelj organa uprave odnosno slu`be za upravu, akozakonom nije druk~ije odre|eno.

Slu`benici s posebnim ovla{tenjima postavljaju se na period od ~etiri godine i mogu, po isteku vremena na kojesu postavljeni,biti ponovo postavljeni na isto radno mjesto.

VI. Pravni argumenti izneseni na sjednicia) Argumenti prema kojima osporene presude Suda BiHnisu u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskomkonvencijom

23. U pogledu navoda o kr{enju prava na pravi~no su|enjenagla{eno je da su ~lanom 10. Zakona o radnim odnosima i

pla}ama slu`benika organa uprave u FBiHpropisana ograni~enja u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora. Dalje, ~l. 46. i 47.spomenutog zakona jasno je propisano da poslove inspekcijskognadzora vr{e slu`benici s posebnim ovla{tenjima koje postavlja ismjenjuje rukovoditelj organa uprave.

24.Uzimaju}i u obzir navedene odredbe konstatiranoje da jeapelant prije prestanka radnog odnosa bio raspore|en na poslovei radne zadatke samostalnog referenta u carinskoj ispostavi Po{ta Sarajevo koja je bila organizaciona jedinica CarinarniceSarajevo. Dakle, proizlazi da apelant nesporno nije bio odlukomrukovoditelja organa uprave postavljen na poslove slu`benika sposebnim ovla{tenjima koji obavljaju poslove inspekcijskognadzora,ve} je bio raspore|en na poslove samostalnog referenta.Dalje iz obrazlo`enja osporenih odluka se ne mo`e zaklju~iti da 

 je apelant, obavljaju}i poslove samostalnog referenta, obavljao iposlove inspekcijskog nadzora u smislu ~lana 10. Zakona oradnim odnosima i pla}ama slu`benika organa upraveu FBiH. Iz

obrazlo`enja osporenih odluka mo`e se jedino zaklju~iti da biapelant eventualno odlukom {efa carinske ispostave mogao bitizadu`en da obavlja i druge poslove. Dakle, odluke redovnogsuda se zasnivaju na eventualnim mogu}nostima i indicijama da apelantu budu povjereni i poslovi inspekcijskog nadzora nadradom {pediterskih preduze}a bez jasnih naznaka da je apelant iobavljao te poslove.

25.Naosnovunavedenognagla{enojedasenaapelanta,koji  je bio raspore|en na radno mjesto samostalnog referenta, nijemogla primijeniti odredba ~lana 10.Zakona o radnim odnosima ipla}ama slu`benika organa uprave u FBiH, a po osnovu koje jeapelantu prestao radni odnos kod tu`enog. Prema tome,predmetni postupak nije bio pravi~an onako kako to zahtjeva ~lan6.stav1.Evropskekonvencije,jerizobrazlo`enjaosporenihpresuda proizlazi da je u konkretnom slu~aju do{lo doproizvoljne primjene materijalnog prava na apelantovu {tetu.

b) Argumenti prema kojima su osporene presude Suda BiHu skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskomkonvencijom

26. U vezi s tim da nije prekr{eno pravo na pravi~no su|enjeiz ~lana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije nagla{eno je da su redovni sudovi dali

 jasno i precizno obrazlo`enje u pogledu primjene odredbe ~lana 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa upraveu FBiH na apelantovslu~aj. Navedeno obrazlo`enjese nesmatra proizvoljnim i zadovoljava kriterije iz ~lana 6. stav 1.Evropske konvencije. Nagla{eno je da u konkretnom slu~ajupostoji sukob interesa izme|u poslova koje je apelant obavljao uCarinskoj upravi i javnog interesa. Stoga je nagla{eno da jepravilan zaklju~ak redovnih sudova da se ono {to apelant radi iono {to mu se mo`e staviti u radni zadatak smatra poslovima nadzora nad zakonito{}u rada u oblasti djelatnosti kojom se bavinjegov sin ({pediterska djelatnost), te da zato nema 

proizvoljnosti u primjeni odredbe ~lana 10. Zakona o radnimodnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u Federaciji BiH.Prema tome, u konkretnom slu~aju nije povrije|eno apelantovopravo na pravi~no su|enje iz ~lana II/3.e) Ustava Bosne iHercegovine i ~lana 6. stav 1. Evropske konvencije.

c) Dono{enje odluke27. Imaju}i u vidu da ni za jedan prijedlog odluke nije

identi~no glasalo najmanje pet sudija, primijenjen je ~lan 40. st.3. i 4. Pravila Ustavnog suda koji glasi:

 3. Izuzetno, kada u plenarnoj sjednici u dono{enju odlukeu~estvuje manje od ukupnog broja od devet sudija, i to zbograzloga navedenih u ~lanu 93. stav 1. ili ~lanu 90. stav 6. ovih

  pravila, kao i kada nisu izabrane sve sudije, ili kada je

Page 102: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 102/144

Broj 19 – Strana 102 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

sudija/sudije u du`em periodu, zbog bolesti, sprije~en da vr{isvoju funkciju, ukoliko najmanje pet sudija ne glasa identi~no o

 prijedlogu odluke o zahtjevu/apelaciji, smatra se da je donesenaodluka kojom se zahtjev/apelacija odbija.

 4.Obrazlo`enjeodlukeizstava3.ovog~lanasadr`inavodeosvim pravnim stavovima koji su izneseni na sjednici.

28. U skladu s ~lanom 40. stav 3. Pravila Ustavnog suda,smatrase da je apelacijaodbijena. Prema~lanu40. stav 4. Pravila Ustavnog suda, obrazlo`enje ove odluke sadr`i sve pravnestavove koji su izneseni na sjednici.VII. Zaklju~ak

29. Smatra se odbijenom apelacija koju je apelant podnioprotiv presuda Suda BiH br. Rev-9/07 od 1. oktobra 2007.godine, G`-38/06 od 27. februara 2007. godine i P-50/04 od 10.aprila 2006. godine, zbog toga {to ni za jedan prijedlog odlukenije identi~no glasalo najmanje pet sudija.

30.Na osnovu~lana40. stav 3. Pravila Ustavnog suda Bosnei Hercegovine, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivu oveodluke.

31. Prema ~lanu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obavezuju}e.

Predsjednik

Ustavnog suda Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u plenarnom sazivu upredmetu broj AP 3197/07, rje{avaju}i apelaciju SulejmanaAvdi}a,natemelju~lankaVI/3.(b)UstavaBosneiHercegovinei~lanka 40. stavak 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine" br. 60/05, 64/08 i51/09) u sastavu:

Miodrag Simovi}, predsjednikValerija Gali}, dopredsjednica Constance Grewe, dopredsjednica Seada Palavri}, dopredsjednica Tudor Pantiru, sudacMato Tadi}, sudacDavid Feldman, sudacMirsad ]eman, sudacna sjednici odr`anoj 9. srpnja 2010. godine donio

ODLUKU1

Smatra se odbijenom apelacija  Sulejmana Avdi}apodnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine br.Rev-9/07 od 1. listopada 2007. godine G`-38/06 od 27. velja~e2007. godine i P-50/04 od 10. travnja 2006. godine.

Odluku objaviti u "Slu`benom glasniku Bosne iHercegovine", "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i"Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine".

OBRAZLO@ENJEI. Uvod

1. Sulejman Avdi} (u daljnjem tekstu: apelant), kojegzastupaju Sabina i Veljko Nikoli}, odvjetnici iz Sarajeva, podnio je 27. studenoga 2007. godine apelaciju Ustavnom sudu Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud BiH) brojRev-9/07 od 1. listopada 2007. godine i broj G`-38/06 od 27.velja~e 2007. godine i P-50/04 od 10. travnja 2006. godine.II. Postupak pred Ustavnim sudom

2. Na temelju ~lanka 22. st. 1. i 2. Pravila Ustavnog suda, odSuda BiH i Uprave za neizravno oporezivanje Banjaluka (udaljnjem tekstu: tu`ena) zatra`eno je 10. prosinca 2007. godineda dostave odgovor na apelaciju.

3. Sud BiH je dostavio odgovor na apelaciju 18. prosinca 2007. godine. Tu`eni nije dostavio odgovor na apelaciju.

4. Na temelju ~lanka 26. stavak 2. Pravila Ustavnog suda,odgovor na apelaciju je dostavljen apelantu 2. lipnja 2010.godine.

III. ^injeni~no stanje5. injenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda i

dokumenata podastrtih Ustavnom sudu mogu se sumirati na sljede}i na~in.

6. Rje{enjem Carinske uprave, Carinarnice Sarajevo, brojD-5124/99 od 6. prosinca 1999. godine apelantu je prestao radniodnos sa 6. prosincem 1999. godine. U obrazlo`enju rje{enja senavodi da je apelant raspore|en na zada}e samostalnog referenta.Aktom Carinskeuprave brojD-10445/99 od 23. studenoga 1999.godine nalo`eno je Carinarnici Sarajevo da izda rje{enje oprestanku radnog odnosa slu`benicima Carinarnice sukladno~lanku 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave FBiH ("Slu`bene novine FBiH" broj 13/98).Istaknuto je da su pismenim nalogom Carinske uprave od 1.prosinca 1999. godine, kako stoji u nalogu, obrazlo`eni i datidetaljni podaci o slu`benicima ~iji ~lanovi u`e obitelji (roditelj,bra~ni drug ili djeca) u mjestu `ivljenja te osobe obavljaju

samostalnu profesionalnu djelatnost, imaju vlastiti obrt ilivlastito poduze}e, odnosno ~ija je djelatnost usko vezana za djelokrug rada Carinarnice Sarajevo. Kako je utvr|eno da jeapelantov sin vlasnik {pediterskog poduze}a "Cemal-[ped"d.o.o. sa sjedi{tem u Sarajevu, u ulici Trg heroja broj 12,doneseno je rje{enje kojim apelantu prestaje radni odnos.

7.Apelantjeprotivrje{enjaoprestankuradnogodnosapodnioprigovor koji je Rje{enjem Carinske uprave broj D-11018/2/99 od23. prosinca 1999. godine u cijelosti odbijen. U obrazlo`enjurje{enja se navodi da je ~lankom 10. Zakona o radnim odnosima ipla}ama slu`benika organa uprave u FBiH propisano da se nemo`e primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu osoba koja sama, ili ~iji ~lan u`e obitelji (roditelj, bra~ni drug ili djeca) umjestu `ivljenja te osobe obavlja samostalno profesionalnudjelatnost, odnosno koja obavlja vlastiti obrt ili ima vlastitopoduze}e, ako se prima na radno mjesto za obavljanjeinspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonito{}u rada u oblasti

obrta, odnosnodjelatnosti tog poduze}a. Kada se steknu okolnostiiz stavka 1. navedenog ~lanka u tijeku slu`be slu`benik je du`an uroku od 15 dana od dana nastanka tih okolnosti izjasniti se ho}e liotkloniti razloge zapreke ili napustiti inspekcijsku slu`bu. Uopre~nom mu prestaje radni odnos po sili zakona.

8. Istaknuto je da su aktom Carinske uprave od 19. svibnja 1998. godine obavije{tene sve carinarnice da poduzmu potrebnemjere u smislu ~lanka 10. predmetnoga zakona, tako da su svislu`benici bili upoznati kako je potrebno otkloniti zaprekenavedene u predmetnom ~lanku. Sukladno navedenome apelant 

 je bio upoznat kako treba otkloniti zapreku koju predvi|a ~lanak10. predmetnoga zakona ili napustiti carinsku slu`bu s obziromda je ocijenjeno kako apelant mo`e, rade}i redovite poslove na svome radnom mjestu, uticati na poslovanje {pediterskogpoduze}a "Cemal-[ped", tj. zlouporabiti polo`aj. Tako|er jeocijenjeno kako bi navedeno moglo imati negativne posljedicena rad Carinarnice Sarajevo i rad carinske slu`be uop}e.

9. Istaknuto je kako je apelantov sin vlasnik i ravnatelj{pediterskog poduze}a "Cemal-[ped" d.o.o., Trg heroja broj 12,Sarajevo. Stoga, kako apelant nije u predvi|enom roku otkloniozapreku predvi|enu ~lankom 10. predmetnoga zakona, zamjenikravnatelja carinske uprave FBiH je izdao nalog upravnikuCarinarnice Sarajevo da postupi sukladno zakonu, tj. da izda rje{enje o prekidu radnog odnosa. Utvr|eno je kako je nalog dat sukladno ~lanku 122. stavak 1. to~ka 5. Zakona o radnimodnosima i pla}ama slu`benika organa uprave FBiH kojipredvi|a da slu`beniku prestaje radni odnos po sili zakona kada se steknu uvjeti koji predstavljaju zapreku za prijem djelatnika uradni odnos (analogno i kada se steknu uvjeti u tijeku radnog

1 Odluka objavqena u "Slu benom glasniku BiH", broj24/11

Page 103: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 103/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 103

odnosa) iz ~lanka 10. stavak 1. navedenoga zakona na dan isteka roka koji mu je ostao za izja{njenje.

10. Presudom prvostupanjskog parni~nog vije}a Suda BiHbroj P-50/04 od 10. travnja 2006. godine, koja je potvr|ena Presudom drugostupanjskog gra|anskog vije}e Suda BiH brojG`-38/06 od 27. velja~e 2007. godine, odbijen je apelantov

tu`beni zahtjev kojim je tra io poni{tenje kao nezakonitihrje{enja Carinske uprave kao prednika Uprave za neizravnooporezivanje Banjaluka (u daljnjem tekstu: tu`eni) brojD-5124/99 od 6. prosinca 1999. godine i broj D-11019/99 od 23.prosinca 1999. godine, kojima je apelantu prestao radni odnoskod tu`ene 6. prosinca 1999. godine, te da se tu`enom nalo`i da apelanta vrati na radu roku od 15 dana podprijetnjom prinudnogizvr{enja. Apelant je dalje tra`io da se tu`eni obve`e isplatiti muna imeneispla}enihneto pla}a i drugihnaknadaiz radnog odnosa za razdoblje od 7. sije~nja 1999. godine do 12. sije~nja 2004.godine iznos od 43.622,70 KM, a na ime kamata na neispla}ena potra`ivanja za razdoblje od 7. sije~nja 1999. godine do 31.o`ujka 2006. godine iznos od 30,001,92 KM, odnosno ukupno73.622,19 KM, sa zakonskimzateznimkamatama po~ev{i od 31.o`ujka 2006. godine do kona~ne isplate, te mu za isto razdobljeod 7. sije~nja 1999. godine do 12. sije~nja 2004. godine uplatitidoprinose iz radnog odnosa u korist Fonda MIO FBiH u iznosu

od 11.192,54 KM i nadoknaditi mu tro{kove parni~nogpostupka, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja.

11.U obrazlo`enju prvostupanjskepresude se navodi kakojeu postupku utvr|eno da je apelant pored poslova decidnoopisanih pod to~kom 27. ~lanka 35. Pravilnika o unutarnjemustroju i sistematizaciji Carinske uprave FBiH, ovisno o potrebiposla,u svakom momentu mogao biti zadu`en da obavlja i drugeposlove koje mu naredi {ef ispostave, te bitiupu}en-preraspore|en,u smislu ~lanka 40. Pravilnika, i na drugeposlove izvan carinske ispostave. Radi se o poslovima za koje jeapelant osposobljen i ispunjava uvjete. Imaju}i u vidu navedeno,kaoi iskaz svjedoka Safete [emdinkojojsud nije imao posebnograzloga ne povjerovati, a koja nagla{ava ulogu carinika upostupku carinjenja {to proizlazi i iz zakona i podzakonskihpropisa u oblasti carine, sudje utvrdio kako su apelantovi poslovina koje je raspore|en, kao i oni koji mu mogu biti stavljeni uzadatak, takve naravi da uklju~uju i poslove nadzora nadzakonito{}u rada u oblasti djelatnosti koju obavlja poduze}enjegovoga sina. Djelatnost poduze}a apelantovoga sina je{pediterska djelatnost koja u su{tini predstavlja zastupanjesubjekata-fizi~kih i pravnih osoba koje vr{e uvoz uvezene robe upostupku carinjenja koje obavljaju ovla{teni djelatnici Carinskeuprave, me|u kojima zna~ajnu ulogu imaju i carinici-samostalnireferenti koju je du`nost apelant obavljao.

12. Istaknuto je kako je carinski postupak propisan zakonomi kako ga se moraju pridr`avati svi, uklju~uju}i i tvrtke kojeobavljaju {peditersku djelatnost a koje u carinskom postupkunastupaju umjesto uvoznika. Carinici su ti koji vr{e nadzor ikontrolu onoga {to su {pediteri do tada uradili-napisali udeklaraciji, odnosno jesu li postupili po zakonu i podzakonskimaktima. Carinici su ti koji kontroliraju je li roba pravilnokategorizirana i prijavljena po vrsti, koli~ini, kvalitetu onakokako je zakonom utvr|eno ili ne, {to je klju~no i za kona~an

rezultat koji interesira uvoznika (visinu obveze), te je li prate}a dokumentacija koju dostavlja {pediter sukladna carinskimpropisima i sl. Uz to su cariniku-samostalnom referentu u opisposlova u Pravilniku o sistematizaciji navedeni i poslovieventualne kontrole i poduzimanja posebnih mjera, prora~uncarinskihdad`binaidr.,svesukladnozakonu.Poredtoga,kao{to

 je ve} navedeno, carinik iz jedne organizacijske jedinice mo`ebiti raspore|en u drugu, kao i na druge poslove u okvirucarinskeslu`be, me|u kojima je ve}ina tipi~no kontrolne, nadzornenaravi. Carinici, dakle, nisu ti koji vr{e poslove inspekcijskognadzora ({to tu`ena nikada nije ni tvrdila), ali su oni ti kojikontroliraju i {peditere, odnosno vr{e nadzor nad onim {to su{pediteri uradili u ime uvoznika tijekom carinskoga postupka idaju ocjenujesuli postupilipo zakonui drugimpropisimaili ne.

13. Pri tome, po mi{ljenju suda, bez posebnog je zna~aja ~injenica kako apelant vjerojatno ne bi bio zadu`en da radi bilo {ta tamo gdje nastupa poduze}e njegovogasina,ali ocjenarada drugih{peditera i odnos prema njima tijekom postupka carinjenja mo`eneizravno zna~ajno uticati i na poziciju poduze}a apelantovoga sina me|u {pediterima i uvoznicima. Stoga, po ocjeni suda, za ishod spora je bitno da se ono {to apelant radi ili ono {to mu semo`e staviti u zadatak mo`e smatrati poslovima nadzora nadzakonito{}u rada u oblasti djelatnosti kojom se bavi poduze}enjegovoga sina kako je to ocijenjeno i u pobijanomdrugostupanjskom rje{enju od 23. prosinca 1999. godine.

14. Po mi{ljenju suda, apelantove tvrdnje o neustavnosti~lanka 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u Federaciji BiH predstavljaju samo apelantovomi{ljenje, dok validnu ocjenu u tomemo`e dati samo Ustavni sud,{to do sada nije u~injeno. Po ocjeni suda ne mogu se prihvatiti niapelantove tvrdnje o izravnoj opreci navedene odredbe sEuropskom konvencijom za za{titu ljudskih prava i temeljenihsloboda (u daljnjem tekstu: Europska konvencija),jer ni Europska konvencija ne stavlja osobne interese prije javnih interesa dru{tva u cjelini niti spre~ava dr`avu da, u svrhu ostvarivanja javnoginteresa, zakonom ograni~i prava pojedinca. Po mi{ljenju suda,navedenom odredbom nije isklju~eno apelantovo pravo na rad, ali

 je ono u svrhu za{tite javnog interesa dru{tva ograni~eno kada jerije~ o poslovima koje apelant mo`e obavljati u ovoj specifi~noj, iza dr`avu posebno zna~ajnoj oblasti javnoga `ivota. Istaknuto jekako su takva ograni~enja regulirana zakonima i prisutna ne samokod carinika nego i kod djelatnika dr`avnih organa i agencija ucjelini, a i u mnogim drugim sferama (~ak i u osiguranju,bankarstvu i dr.) ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u drugimzemljama potpisnicama Europske konvencije. Stoga je sudocijenio kako je neutemeljen apelantov zahtjev za poni{tenjemrje{enjaCarinskeupraveod6.prosinca1999.godinei23.prosinca 1999. godine. Pritome je navedeno kako apelant tijekom postupka nije dokazao postojanjenekog drugogpravnog osnovaza vra}anjena posao i isplatu pla}a. Kao neutemeljeni su ocijenjeni iapelantovi zahtjevi za povratak na posao, te isplatu pla}a i drugihnaknada za razdoblje od 7. sije~nja 1999. godine do 12. sije~nja 2004. godine, uklju~uju}i i doprinose MIO koje je apelant tra`io upredmetnoj pravnoj stvari, a koji se tako|er ve`u za postojanje

radnog odnosa.15. U obrazlo`enju drugostupanjske presude je navedeno

kako je pravilan zaklju~ak prvostupanjskoga suda da je apelant kao carinik radio u slu`bi koja podrazumijeva posloveinspekcijskoga nadzora, odnosno nadzora nad zakonito{}u rada,i da to radno mjesto ne dopu{ta koliziju odnosno sukob interesa,da zakon navedeni sukob interesa izri~ito, razvidno i preciznopropisuje i zabranjuje, te predvi|a izricanje sankcije kako jeprocijenila tu`ena dono{enjem pobijanih rje{enja.

16.Protivdrugostupanjskepresudeapelantjeizjaviorevizijukoju jerevizijsko vije}eSudaBiH,Presudom broj Rev-9/07od 1.listopada 2007. godine, odbilo.

17. U obrazlo`enju revizijske presude sud se pozvao na odredbe ~lanka 10. stavak 1. Zakona o radnim odnosima ipla}ama slu`benika organa uprave FBiH koja je bila osnova za dono{enje rje{enja o prestanku apelantovog radnog odnosa.

18. Revizijski sud je na{ao kako je drugostupanjsko vije}epravilno zaklju~ilo da ono {to apelant radi i ono {to mu se mo`estaviti u radni zadatak smatra poslovima nadzora nadzakonito{}u rada u oblasti djelatnosti kojom se bavi njegov sin({pediterska djelatnost), te da je zato pravilno primijenjena odredba ~lanka 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u Federaciji BiH. Po mi{ljenjurevizijskog vije}a, pravilanje stav i ni`estupanjskih vije}a kojiserevizijom pobija o tome da mi{ljenje Ministarstva pravdeFederacije Bosne i Hercegovine glede odredbe ~lanka 10.Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa upraveFBiH nema obvezuju}i karakter jer se radi samo o mi{ljenju togMinistarstva, a autenti~no tuma~enje daje Parlament FBiH.

Page 104: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 104/144

Broj 19 – Strana 104 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

19. Tako|er, revizijsko vije}e nije uva`ilo ni apelantoveprigovore koji se odnose na parni~ne tro{kove o kojim je, pomi{ljenju revizijskog vije}a, pravilno odlu~eno na temeljuodredbi ~lanka 323. Zakona o parni~nom postupku (u daljnjemtekstu: ZPP) pred Sudom BiH. Opre~no apelantovim navodima,po mi{ljenju revizijskog suda tu`ena je u tro{kovniku od 29.o`ujka 2006. godine dostavila popis svih tro{kova koje je imala ikoji ukupno iznose 2.959,25 KM, a ~ija je visina obra~unata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Odvjetni~ke tarifeFBiH, tj. u visini iznosa prosje~ne neto pla}e u Federaciji BiH za mjesec sije~anj 2006. godine.IV. Apelacijaa) Navodi iz apelacije

20. Apelant smatra kako je pobijanim presudama povrije|eno njegovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e)Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1. Europskekonvencije, kao i pravo na imovinu iz ~lanka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 1. Protokola broj 1 uz Europskukonvenciju. Isti~e kako je ~lanak 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave FBiH neustavan i opre~anEuropskoj konvenciji. Navodi kako iz formulacije navedenoga ~lanka proizlazi kako je norma neprecizna i mo`e se tuma~iti iprimjenjivati na razli~ite na~ine, odnosno apelantu nije razvidnoi nedvosmisleno stavljeno do znanja da su i njegovi poslovi urangu inspekcijskog nadzora i nadzora nad zakonito{}u rada sudionika u carinskom postupku. Navodi potrebu da, ukolikoUstavni sud zauzme stajali{te da je ~lanak 10. Zakona biosukladan Ustavu BiH, Ustavni sud utvrdi kako su sudovi na utvr|eno ~injeni~no stanje o~evidno proizvoljno primijenilinavedenu odredbu ne dovode}i je u vezu s ~l. 46. i 47. istogzakona kojim je propisano da poslove inspekcijskog nadzora idruge zna~ajnije upravne i stru~ne poslove iz nadle`nosti organa uprave koji se odnose na neposredno izvr{avanje i osiguravanjeprovedbe zakona i drugih propisa vr{e slu`benici s posebnimovlastima koje postavlja i smjenjuje rukovoditelj organa uprave,i to na razdoblje od ~etiri godine. Isti~e kako je apelant kaosamostalni referent bio skoro na najni`oj ljestvici u unutarnjemustroju biv{e Carinske uprave FBiH, odnosno CarinarniceSarajevo, i njegove poslove je odre|ivao i svakodnevnokontrolirao ne samo {ef Carinske ispostave nego i uposlenicivi{eg ranga od apelantovoga. Tako|er, po apelantovomemi{ljenju, sudje proizvoljno primijenio zakon i u dijeluu kojemu

  je tu`enome dosudio tro{kove parni~noga postupka prema Odvjetni~koj tarifi FBiH pozivaju}i se samo na odredbu ~lanka 176. ZPP-a, iako je odredbom ~lanka 320. stavak 2. istog zakona razvidno propisano kako parni~ni tro{kovi obuhva}aju i nagradeza rad odvjetnika i drugih osoba kojima zakon priznaje pravo na nagradu.b) Odgovor na apelaciju

21. U svome odgovoru na apelaciju Sud BiH je naveo kakosudovi nisu ovla{teni cijeniti ustavnost zakona nego ihprimjenjivati onako kako glase, te da eventualno mi{ljenjeMinistarstva pravde BiH u svezi s ~lankom 10. Zakona o radnimodnosima i pla}ama slu`benika FBiH dato apelantu, a na koje sepoziva u apelaciji, nema obvezuju}i karakter jer se radi omi{ljenju tog Ministarstva, a autenti~no tuma~enje daje samo

tijelo propisano zaklju~kom Zastupni~kog doma Parlamentarneskup{tineBiH. Po mi{ljenjuSuda BiHu konkretnom slu~aju nijedo{lo do povrede apelantovih ustavnih prava.V. Relevantni propisi

22. U Zakonu o radnim odnosima i pla}ama slu`benikaorgana uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine FBiH" broj 13/98) relevantna odredba glasi:

^lanak 10. Ne mo`e se primiti u radni odnos niti biti u radnom odnosu

osoba koja sama ili njen ~lan u`e obitelji (roditelji, bra~ni drugili djeca)u mjestu `ivljenja te osobe obavljaju samostalno

 profesionalnu djelatnost, odnosno koja obavlja vlastiti obrt iliima

vlastito poduze}e, ako se prima na radno mjesto zaobavljanje inspekcijskog nadzora ili nadzora nad zakonito{}urada u oblasti obrta, odnosno djelatnosti tog poduze}a.

O okolnostima iz stavka 1. ovog ~lanka, osoba koja se primau radni odnos daje pismenu izjavu prilikom prijema u radniodnos.

 Kad se okolnosti iz stavka 1. ovog ~lanka, steknu u tijekuslu`be,slu`benikjedu`anurokuod15danaoddananastankatihokolnosti izjasniti se o tome ho}e li otkloniti razloge zapreke ilinapustiti inspekcijsku slu`bu.

^lanak 46. Poslove inspekcijskog nadzora i druge zna~ajnije upravne i

stru~ne poslove iz nadle`nosti organa uprave i slu`be za upravukoji se odnose na neposredno izvr{avanje i osiguranjeizvr{avanja zakona i drugih propisa, vr{e slu`benici s posebnimovlastima.

 Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu organa uprave i slu`beza upravu odre|uju se radna mjesta slu`benika s posebnimovlastima i utvr|uju poslovi koje vr{e ti slu`benici.

^lanak 47. st. 1. i 2.Slu`benike s posebnim ovlastima postavlja i smjenjuje,

rukovoditelj organa uprave odnosno slu`be za upravu, akozakonom nije druk~ije odre|eno.

Slu`benicis posebnim ovlastima postavljajuse na vrijeme od ~etiri godine i mogu, po isteku vremena na koje su postavljeni,biti ponovno postavljeni na isto radno mjesto.VI. Pravni argumenti izneseni na sjednicia) Argumenti prema kojima pobijane presude Suda BiH nisusukladne Ustavu Bosne i Hercegovine i Europskoj konvenciji

23. Glede navoda o kr{enju prava na pravi~no su|enjenagla{eno je kako su ~lankom 10. Zakona o radnim odnosima ipla}ama slu`benika organa uprave u FBiHpropisana ograni~enja u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora. Dalje, ~l. 46. i 47.spomenutog zakona razvidno je propisano kako posloveinspekcijskog nadzora vr{e slu`benici s posebnim ovlastimakojepostavlja i smjenjuje rukovoditelj organa uprave.

24. Uzimaju}i u obzir navedene odredbe konstatirano je kako jeapelant prije prestanka radnog odnosa bio raspore|en na poslove iradne zada}e samostalnog referenta u carinskoj ispostavi Po{ta Sarajevo koja je bila organizacijska jedinica Carinarnice Sarajevo.Dakle, proizlazi kako apelant neprijeporno nije bio odlukomrukovoditelja organa uprave postavljen na poslove slu`benika sposebnim ovlastima koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora,ve} je bio raspore|en na poslove samostalnog referenta. Dalje, izobrazlo`enja pobijanih odluka se ne mo`e zaklju~iti kako je apelant,obavljaju}i poslove samostalnog referenta, obavljao i posloveinspekcijskog nadzora u smislu ~lanka 10. Zakona o radnimodnosima i pla}ama slu benika organa uprave u FBiH. Izobrazlo`enja pobijanih odluka mo`e se jedino zaklju~iti kako biapelant eventualno odlukom {efa carinske ispostave mogao bitizadu`en da obavlja i druge poslove. Dakle, odluke redovitog suda setemelje na eventualnim mogu}nostima i indicijama da apelantu budupovjereni i poslovi inspekcijskog nadzora nad radom {pediterskihpoduze}a bez jasnih naznaka da je apelant i obavljao te poslove.

25.Na temelju navedenoga nagla{enoje kako se na apelanta,

koji je bio raspore|en na radno mjesto samostalnog referenta,nije mogla primijeniti odredba ~lanka 10. Zakona o radnimodnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u FBiH, a temeljem koje je apelantu prestao radni odnos kod tu`enoga.Prematome,predmetni postupak nije biopravi~anonakokako tozahtjeva ~lanak 6. stavak 1. Europske konvencije, jer izobrazlo`enja pobijanih presuda proizlazi da je u konkretnomslu~aju do{lo do proizvoljne primjene materijalnog prava na apelantovu {tetu.

b) Argumenti prema kojima su pobijane presude SudaBiH sukladne Ustavu Bosne i Hercegovine i Europskojkonvenciji

26. U svezi s tim kako nije prekr{eno pravo na pravi~nosu|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6.

Page 105: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 105/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 105

stavak1. Europske konvencije nagla{enoje da su redovitisudovidali razvidno i precizno obrazlo`enje glede primjene odredbe~lanka 10. Zakona o radnim odnosima i pla}ama slu`benika organa uprave u FBiH na apelantov slu~aj. Navedenoobrazlo`enje se ne smatra proizvoljnim i zadovoljava kriterije iz~lanka 6. stavak 1. Europske konvencije. Nagla{eno je kako ukonkretnom slu~aju postoji sukob interesa izme|u poslova koje

 je apelant obavljao u Carinskoj upravi i javnog interesa. Stoga jenagla{eno kako je pravilan zaklju~ak redovitih sudova da se ono{to apelant radi i ono {to mu se mo`e staviti u radni zadataksmatra poslovima nadzora nad zakonito{}u rada u oblastidjelatnosti kojom se bavi njegov sin ({pediterska djelatnost), teda zato nema proizvoljnosti u primjeni odredbe ~lanka 10.Zakonaoradnimodnosimaipla}amaslu`benikaorganaupraveuFederaciji BiH. Prema tome, u konkretnom slu~aju nijepovrije|eno apelantovo pravo na pravi~no su|enje iz ~lanka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i ~lanka 6. stavak 1.Europske konvencije.c) Dono{enje odluke

27. Imaju}i u vidu kako ni za jedan prijedlog odluke nijeidenti~no glasovalo najmanje pet sudaca, primijenjen je ~lanak40. st. 3. i 4. Pravila Ustavnog suda koji glasi:

 3. Izuzetno, kada u plenarnoj sjednici u dono{enju odluke

sudjeluje manje od ukupnog broja od devet sudaca, i to zbograzloga navedenih u ~lanku 93. stavak 1. ili ~lanku 90. stavak 6.ovih pravila, kao i kada nisu izabrani svi suci, ili kada je

sudac/suci u duljem razdoblju, zbog bolesti, sprije~en obna{atisvoju funkciju, ukolikonajmanje pet sudaca ne glasuje identi~noo prijedlogu odluke o zahtjevu/apelaciji, smatra se da jedonesena odluka kojom se zahtjev/apelacija odbija.

  4. Obrazlo`enje odluke iz stavka 3. ovoga ~lanka sadr`inavode o svim pravnim stavovima koji su izneseni na sjednici.

28. Sukladno ~lanku 40. stavak 3. Pravila Ustavnog suda,smatra se da je apelacija odbijena. Prema ~lanku 40. stavak 4.Pravila Ustavnog suda, obrazlo`enje ove odluke sadr`i svepravne stavove koji su izneseni na sjednici.

VII. Zaklju~ak29. Smatra se odbijenom apelacija koju je apelant podnio

protiv presuda Suda BiH br. Rev-9/07 od 1. listopada 2007.godine, G`-38/06 od 27. velja~e 2007. godine i P-50/04 od 10.travnja 2006. godine, zbog toga {to ni za jedan prijedlog odlukenije identi~no glasovalo najmanje pet sudaca.

30. Na temelju ~lanka 40. stavak 3. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ustavni sud je odlu~io kao u dispozitivuove odluke.

31. Prema ~lanku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odlukeUstavnog suda su kona~ne i obvezuju}e.

PredsjednikUstavnog suda 

Bosne i HercegovineProf. dr. Miodrag Simovi}, v. r.

Page 106: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 106/144

Broj 19 – Strana 106 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

SADR@AJ

PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOM PARLAMENTAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

396 Rje{enje o imenovanju Komisije za provo|enjepostupaka javnih nabavki u Predstavni~kom domuParlamenta Federacije BiH 1

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

397 Uredba o procesu strate{kog planiranja, godi{njegplaniranja i izvje{tavanja u federalnim ministarstvima 1

398 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za postavljenjedirektora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 9

399 Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JPAutoceste FBiH d.o.o. Mostar na Odluku o izmjenama idopunama Statuta JP Autoceste Federacije Bosne iHercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uMostar 9

400 Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JPAutoceste FBiH d.o.o. Mostar na Odluku oprivremenom imenovanju vr{ioca du`nosti direktora Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar 9

401 Odluka o davanju suglasnosti za imenovanje ~lana Uprave-ravnatelja J.P. Nacionalni park "Una" d.o.o.Biha} 9

402 Odluka o obustavqawu izvr{avawa pojedinih rashodai izdatakau BuxetuFederacijeBosnei Hercegovineza2011. godinu (srpski jezik) 10Odluka o obustavljanju izvr{avanja pojedinih rashoda iizdataka u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 10Odluka o obustavljanju izvr{avanja pojedinih rashoda iizdataka u Prora~unu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik) 10

403 Odlukao davawuna kori{}ewe bicikala kantonalnimministarstvima unutra{wih poslova i PolicijiBr~ko Distrikta Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 10

Odluka o davanju na kori{tenje bicikala kantonalnimministarstvima unutra{njih poslova i Policiji Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 11Odluka o davanju na kori{tenje bicikala kantonalnimministarstvima unutarnjih poslova i Policiji Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 11

404 Odluka o odobravanju prijenosa prava vlasni{tva na putni~kom motornom vozilu 11

405 Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela FederacijeBosne i Hercegovine 11

406 Rje{enje o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Projekta podr{ke mre ama socijalne sigurnosti i zapo{lja-vanja (SSNESP) u Federaciji Bosni i Hercegovini 12

407 Rje{enje V. broj 313/11 12408 Rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova Radne

grupe za utvr|ivanje stepena realizacije plana razvojnihprojekata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011.-2013.

godine i izradu prijedloga mjera za pove}anje stepena realizacije 12409 Rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova Radne

grupe za utvr|ivanje mjera {tednje u federalnimorganimaupravei federalnim upravnimorganizacijama 13

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA

410 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamicifiskalizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine(srpski jezik) 13Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskaliza-cije u Federaciji Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 14Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dinamici fiskaliza-cije u Federaciji Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 14

411 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnihkarakter is tika dijelova fiskalnog sistema 14

412 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnihkarakter is tika dijelova fiskalnog sistema 14

413 Uvjerenje o ispunjenosti tehni~kih i funkcionalnihkarakter is tika dijelova fiskalnog sistema 14

FEDERALNO MINISTARSTVO POQOPRIVREDE,VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

414 Instrukcija za provo|ewe programa posebnog nadzora(sistemske kontrole) karantinskih {tetnihorganizama nakrompiruu Bosni i Hercegovini za2011.godinu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine(srpski jezik) 15Instrukcija za provo|enje programa posebnog nadzora (sistemske kontrole) karantinskih {tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu na 

teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 18Instrukcija za provedbu programa posebnog nadzora (sustavne kontrole) karantenskih {tetnih organizama na krompiru u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu na teritoriji FederacijeBosne i Hercegovine(hrvatski jezik) 20

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO

Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci 23Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci 23Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci 24

Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 24INSTITUT ZA MEDICINSKO VJE[TA^EWEZDRAVSTVENOG STAWA SARAJEVO

Ispravke Uputstva - Naputka za primjenu listeinvaliditeta broj U.O.16/10 od 31.03.2010. godine 25

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka broj AP 1676/10 (srpski jezik) 26Odluka broj AP 1676/10 (bosanski jezik) 30Odluka broj AP 1676/10 (hrvatski jezik) 35Odluka broj AP 1769/08 (srpski jezik) 40Odluka broj AP 1769/08 (bosanski jezik) 43Odluka broj AP 1769/08 (hrvatski jezik) 46Odluka broj AP 1806/08 (srpski jezik) 49Odluka broj AP 1806/08 (bosanski jezik) 52Odluka broj AP 1806/08 (hrvatski jezik) 56Odluka broj AP 1880/08 (srpski jezik) 59

Odluka broj AP 1880/08 (bosanski jezik) 64Odluka broj AP 1880/08 (hrvatski jezik) 68Odluka broj AP 2135/08 (srpski jezik) 72Odluka broj AP 2135/08 (bosanski jezik) 75Odluka broj AP 2135/08 (hrvatski jezik) 78Odluka broj AP 2660/08 (srpski jezik) 81Odluka broj AP 2660/08 (bosanski jezik) 84Odluka broj AP 2660/08 (hrvatski jezik) 86Odluka broj AP 3181/07 (srpski jezik) 88Odluka broj AP 3181/07 (bosanski jezik) 90Odluka broj AP 3181/07 (hrvatski jezik) 93Odluka broj AP 3197/07 (srpski jezik) 95Odluka broj AP 3197/07 (bosanski jezik) 99Odluka broj AP 3197/07 (hrvatski jezik) 102

Page 107: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 107/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 107

Page 108: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 108/144

Broj 19 – Strana 108 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Page 109: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 109/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 109

Page 110: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 110/144

Broj 19 – Strana 110 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Page 111: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 111/144

Srijeda, 13. 4. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 19 – Strana 111

Page 112: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 112/144

Broj 19 – Strana 112 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 3. 4 . 2011.

Direktori odgovorniurednik:DraganPrusina- Telefoni:Centrala: 722-030 -Direktor:722-061- Pretplata:722-054,faks:722-071- Oglasniodjel:722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodsto: 722-04, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata seutvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d.Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiHSarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju:Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane uevidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. -Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.Molimopretplatnike da obavezno dostave svoj PDVbroj radi izdavawa poreske fakture.Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.Pretplata za I polugodi{te 2011. godinena "Slu`beniglasnik BiH" i "Me|unarodneugovore" 120,00KM,Web izdawe: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{wa pretplata200,00KM po korisniku

Page 113: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 113/144

SLU@BENE OBJAVE

SMAWEWE KAPITALA

11. sjednica Skup{tine

Raiffeisen LEASING d.o.o. SarajevoDatum: 28. mart 2011.Zmaja od Bosne 11 SarajevoNa osnovu ~lana 21. Statuta Raiffeisen Leasinga d.o.o.

Sarajevo/Pre~i{}eni tekst od 23. 11. 2009. godine i ~lana 10.Ugovora o izmjeni Ugovora o osnivanju Raiffeisen Leasinga d.o.o. Sarajevo broj OPU1151/08 od 26. 3. 2008.godine/Pre~i{}eni tekst od 23. 11. 2009. godine, te ~lana 22. stav2. Zakona o leasingu FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH",br. 85/08), predsjedavaju}i 11. Skup{tine Raiffeisen Leasinga d.o.o. Sarajevo dana 28. 3. 2011., usvaja 

ODLUKU

O POKRI]U GUBITKA RAIFFEISEN LEASINGA DOOSARAJEVO ZA POSLOVNU 2010. GODINU

^lan 1.Ostvareni gubitak dru{tva Raiffeisen leasing d.o.o. Sarajevo,

a prema godi{njem finansijskom izvje{taju za finansijsku 2010.godinu iznosi ukupno 1.818.370,00 KM (slovima: milionosam-stotinaosamnaesthiljadatristotinesedamdeset i 00/100 KM), {toodgovara iznosu od EUR 929.717,82 (slovima: devetstotina-dvadesetdevethiljadasedamstotinasedamnaest i 82/100 eura), te}e se isti osnovom odredbi Statuta Raiffeisen Leasing d.o.o.Sarajevo/Pre~i{}eni tekst od 23. 11. 2009. godine definisanih u~lanu 15. Statuta,pokriti smanjenjem osnovnog kapitaladru{tva unovcu za naprijed navedeni iznos ostvarenog gubitka.

^lan 2.U skladu sa ~lanom 1. ove Odluke Skup{tina Raiffeisen Leas-

ing d.o.o. Sarajevo usvaja Odluku o pokri}u gubitka dru{tva Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo za finansijsku 2010. godinu

smanjenjem osnovnog kapitala dru{tva u novcu, zadr`avaju}ipostoje}e udjele osniva~a, na sljede}i na~in:- iznos od 8.423.620,96 KM (slovima: osammiliona~etiri-

stotinedvadesettrihiljade{eststotinadvadeset i 96/100 KM),{to odgovara iznosu od EUR4.306.929,00 (slovima: ~etiri-milionatristotine{esthiljadadevetstotinadvadesetdevet i 00/100),osniva~ Raiffeisen Bank d.d. sa udjelom od 49%.

- iznos od 8.767.442,22 KM (slovima: osammilionasedam-stotina{ezdesetsedamhilja~etiristotine~etrdesetdvijei 22/100KM), {to odgovara iznosu od EUR 4.482.722,03 (slovima:~etirimiliona~etiristotineosamdesetdvijehiljadesedamstotinadva-desetdvije i 03/100), osniva~ RLI, Austrija, sa udjelom51%.

Nakon smanjenja osnovnog kapitala u novcu u skladu sa prethodnim stavom ove Odluke, osnovni kapital dru{tva Raiffei-sen Leasing d.o.o. Sarajevo }e iznositi 17.191.063,18 KM(sedamnaestmilionastotinudevedesetjednahiljada{ezdesettri i 18/100KM), {to odgovara iznosu od EUR 8.789.651,03 (osam-

milionasedamstotinaosamdesetdevethiljada{estotinapedesetjedani 03/100 eura), koji iznos je u zvani~nom izvje{taju eksternogrevizora Deloitte d.o.o. Sarajevo radi zaokru`enja iskazan uiznosu 17.191.063,00 KM.

^lan 3.Uprava dru{tva RLBH du`na je odmah po dono{enju ove

Odluke objaviti istu u "Slu`benim novinama Federacije BiH" sveu skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima FBiH, te protekomroka od 30 dana podnijeti prijavu registracije nadle`nom registruprivrednih dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu.

Za provo|enje ove Odluke zadu`uje se Uprava RLBH.Skup{tina ovla{}uje predsjedavaju}eg Skup{tine da donese

Odluku o pokri}u gubitka Raiffeisen Leasinga d.o.o. Sarajevo za poslovnu 2010. godinu u formi notarski obra|ene isprave.

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog dono{enja od kada se i primjenjuje.

Ova Odluka sa~injena je u tri istovjetna primjerka.Broj GM/85/11

28. 3. 2011. godinePredsjedavaju}iDieter Scheidl

11th General Meetingof Raiffeisen Leasing d.o.o. SarajevoDate: 28 March 2011Place: Raiffeisen LEASING d.o.o. SarajevoPoint No. 7 of the Agenda Pursuant to Article 21 of Articles of Association of Raiffeisen

Leasing d.o.o. Sarajevo/Consolidated text version dated on 23November 2009, Article 10 of the Contract on Amendment of theContract Establishment of Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo No.OPU1151/08 dated on 26 March 2008/Consolidated text dated on

23November2009andArticle22paragraph2oftheLawonLeas-ingof FB&H (Official Gazette of FB&H No.85/08), Chairmanof 11 th General Meeting of Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo on 28March 2011 adopts

DECISION

ON COVERING ACCUMULATED LOSS OFRAIFFEISEN LEASING DOO SARAJEVO FOR 2010

Article 1Loss of the company Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo, ac-

cording to the annual financial report for the financial year 2010,amounts KM 1.818.370.00 (in words: one million eight hundred

Godina XVIII - Broj 19 Srijeda, 13.4. 2011. godineS A R A J E V O

ISSN 1512-7079

Page 114: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 114/144

eighteen thousand three hundred seventy convertible marks),which corresponds to the amount of EUR 929.717.82 (in words:nine hundred twenty-nine thousand seven hundred seventeen and82/100 euros), and the same shall be, on the basis of provisions of the Articles of Association of Raiffeisen Leasing d.o.o.Sarajevo/Consolidated text dd 23rd November 2009 defined inArticle 15 of the Articles of Association, covered by decreasingfixed capital of the company in money for the above statedamount of produced loss.

Article 2In accordance withArticle1 of thisDecision General Meeting

of Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo adopts Decision on cover-ingloss of thecompany Raiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo forthefinancial 2010 by decreasing fixed capital in money and keepingexisting shares of the founders, as follows:

- Amount of KM 8.423.620,96 (in words: eight million four hundred twenty-three thousand six hundred twenty and96/100 convertible marks), which corresponds to theamount of EUR 4.306.929.00 (four milion three hundredsix thousand nine hundred twenty-nine euros), founder Raiffeisen Bank d.d. with 49% share.

- Amount of KM 8.767.442,22 (in words: eight millionseven hundred sixty-seven thousand four hundredforty-two and 22/100 convertible marks), which corre-sponds to the amount of EUR 4.482.722,03 (in words: four million four hundred eighty-two thousand seven hundredtwenty-two and 03/100 convertible marks), founder RLIAustria with 51% share.

After decrease of fixed capital in money in accordance withprevious paragraph of this Decision, fixed capital of the companyRaiffeisen Leasing d.o.o. Sarajevo will amount KM17.191.063.18 (in words: seventeen million one hundredninety-one thousand sixty-three and 18/100 convertible marks),which corresponds to the amount of EUR 8.789.651,03(in words:eight million seven hundred eighty-nine thousand six hundredfifty-oneand03/100euros)andwhichispresentedasroundedfig-ureintheamountofKM17.191.063,00intheofficialreportoftheexternal auditor Deloitte d.o.o. Sarajevo.

Article 3RLBH Management Board shall immediately after adoption

of this Decision announce the same in Official Gazette of FB&H,allin accordance with the Lawon Companiesof FB&H,and after 30 days submit application of registration to the authorized Court Registry for Companies in Municipal Court in Sarajevo.

RLBH Management Board is responsible for implementationof this Decision.

GeneralMeetingauthorizes Chairmanof the General Meetingto adopt the Decision on covering accumulated loss for the finan-cial 2010 in a form of notary-processed document.

This Decisioncomesinto force andis applied from thedate of its approval.

This Decision is made in three identical counterparts.No: GM/85/11

Date: 28. 3. 2011.

Chairman

Dieter Scheidl(03-3-852/11)

KONKURSIOGLASI

NATJE^AJI

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije

Bosne i Hercegovine, a na zahtjev Federalnog zavoda za programiranje razvoja, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH

SLU@BENIKA U FEDERALNOM ZAVODU ZAPROGRAMIRANJE RAZVOJA

06/43501. Pomo}nik direktora - 1 (jedan) izvr{ilac02. Stru~ni savjetnik za koordinaciju implementacije,

monitoring i evaluaciju strategije razvoja FederacijeBiH - 1 (jedan) izvr{ilac

03. Stru~nisavjetnik za pripremuizvje{taja o implementacijistrategije razvoja Federacije BiH - 1 (jedan) izvr{ilac

01. Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|ene

Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:Za poziciju 01.- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski

fakultet,- najmanje pet(5) godinaradnog sta a u strucinakon sticanja 

VSS,- poznavanje engleskog jezika,- poznavanje rada na ra~unaru.Za poziciju 02.- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski

fakultet,- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja 

VSS,- poznavanje rada na ra~unaru.Za poziciju 03.

- VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomskifakultet,- najmanje tri (3) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja 

VSS,- poznavanje rada na ra~unaru.

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunje-nog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prosto-rijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta u u struci nakonsticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (poz. 01),4. dokaz o poznavanjurada nara~unaru (poz. 01.02.03.),5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za 

dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevoi Bosansko-podrinjski kanton, ulica HamdijeKre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 2 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 115: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 115/144

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostavitiAgenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjskikanton,

ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71 000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uFederalnom zavodu za programiranje razvoja"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e seuzimati u razmatranje.

(Sl-358/11-F)

OP]INA KRE[EVONa temelju ~lanka 40. Zakona o pred{kolskom odgoju i

obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sredi{nja Bosna", broj11/01), te ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 12/03) i ~lanka 25. Statuta Op}ine Kre{evo, broj01-02-670/08 od 08. 05. 2008. godine, Op}insko vije}e Kre{evo,na sjednici odr`anoj 29. o`ujka 2011. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJE^AJA ZA IZBORDVA (2) ^LANA UPRAVNOG VIJE]A J.U. DJE^IJI

VRTI] "RADOST" KRE[EVO

I.Raspisuje se javni natje~aj za izbor dva (2) ~lana Upravnog

vije}a J.U. Dje~iji vrti} "Radost" Kre{evo, iz reda osniva~a.II.

Upravno vije}e ima polo`aj i ovlasti organa upravljanja, teobavlja poslove utvr|ene zakonom i Statutom ustanove.

III.^lanovi Upravnog vije}a imenuju se do isteka mandata 

ostalih ~lanova Ustanove, odnosno do 08.05.2012. godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja.

IV.Kandidati za izbor i imenovanje u Upravno vije}e obvezni su

ispunjavati op}e uvjete:- da su stariji od 18 godina,- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,- da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplin-

ske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od trigodine, prije objavljivanja ovog natje~aja,

- dase nanjih neodnosi ~lanakIX.1. UstavaBosnei Herce-govine,

- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u Upravnom vije}u Javne ustanove

V.Osim op}ih uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e

posebne uvjete:

- da ima visoku ili vi{u stru~nu spremu (VSS ili V[S),- da ima radno iskustvo najmanje 3 godine nakon sticanja 

diplome,- da nije ~lan vi{e od jednog nadzornog odbora ili upravnog

vije}a,- da nije na funkciji u politi~koj stranci.

VI.Nakon provedbe ovog natje~aja Op}insko vije}e Kre{evo

izvr{it }e kona~no imenovanje ~lanova Upravnog vije}a.VII.

Prijave kandidata trebaju sadr`avati: kra}i `ivotopis, adresu ikontakt telefon.

Uz prijavu potrebno je prilo iti dokaze o ispunjavanju op}ih iposebnih uvjeta, i to:

- uvjerenje o dr`avljanstvu,- ovjereni preslik diplome,- uvjerenje o radnom sta`u,- ovjerena izjava da nije otpu{ten iz dr avne slu be,- ovjerena izjava da nije osu|ivan za kazneno djelo i

privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravnomvije}u Javne ustanove,

- ovjerenaizjava da nepodlije e ~lankuIX.1. UstavaBiH,- ovjerenu izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci,- ovjerenu izjavu da nije ~lan vi{e od jednog Upravnog

vije}a ili Nadzornog odbora.

VIII.Prijavu uz tra`ene dokumente koji moraju biti u originalu ili

fotokopiji ovjerenoj kod nadle`ne op}inske slu`be, dostaviti u

roku od petnaest (15) dana od dana objave u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "SAN" na adresu:

OP]INSKI NA^ELNIKULICA FRA GRGE MARTI]A BR. 49 KRE[EVO

SA NAZIVOM: JAVNI NATJE^AJ ZA IZBOR ^LANOVAUPRAVNOG VIJE]A J.U. DJE^IJI VRTI] "RADOST"

KRE[EVO - "NE OTVARAJ".

IX.Prijave na natje~aj razmatrat }e Povjerenstvo koje imenuje

op}inski na~elnik, te dostavlja rang listu prijedloga za kona~noimenovanje Op}inskom vije}u u roku od 15 dana.

X.Nepotpune i nepravovremene prijave ne}e se uzeti u

razmatranje.

XI.Ova Odluka stupa narednog dana od dana objavljivanja na 

oglasnoj plo~i Op}inskog vije}a Kre{evo i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

(Sl-349/11-F)

MINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO IVODOPRIVREDU ZE-DO KANTONA ZENICA

Na osnovu Zakona o koncesijama ("Slu`bene novineZeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/03) i Odluke VladeZeni~ko-dobojskog kantona broj 02-25-2735/11 od 27.01.2011.godine, Komisija za koncesije Ministarstva za poljoprivredu,{umarstvo i vodoprivredu raspisuje

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 3

Page 116: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 116/144

JAVNI POZIV

I. Predmet koncesijePredmet koncesije je projektovanje, izgradnja, kori{tenje i

prijenos malih hidroelektrana na rijeci Stavnji, op}ina Vare{:- MHE "Vare{" snage 1 100 kW, na parcelama ozna~enim

kao k.~. 2290 u K.O.Vare{, 1410 u K.O.Planinica i 1954 uK.O. Strije`evo, sve op}ina Vare{

- MHE "Hod i}i" snage 500 kW, na parcelama ozna~enimkaok.~.2413,1469,1472i2413uK.O.Budo`eljei1968uK.O. Strije`evo, sve op}ina Vare{

- MHE "Kula" snage 600 kW, na parcelama ozna~enim kaok.~. 1475 i 2413 u K.O. Budo`elje, op}ina Vare{

Ponu|a~i mogu pripremiti svoje ponude za jednu ili vi{epredlo`enih malih hidroelektrana.

Svaka mala hidroelektana }e biti razmatrana posebno.

II. Pravo u~e{}aPravo u~e{}a na ovom javnom natje~aju pod jednakim

uvjetima imaju doma}a i strana pravna lica, osnovana iliregistrirana u skladu sa zakonima Federacije BiH.

III. Vrijeme na koje se daje koncesijaVrijeme na koje se daje koncesija je 30 (trideset) godina,

ra~unaju}i po~etak koncesije od dana po~etka kori{tenja koncesije, odnosno po~etka proizvodnje elektri~ne energije, alinedu`eoddvijegodineoddanazaklju~enjaUgovoraokoncesiji.

IV. Kriteriji za ocjenjivanje ponuda i dodjelu koncesije su:1. Iznos godi{nje koncesione naknade izra en kao % od

ukupnog prihoda, pri ~emu je minimalan iznos naknade za koncesiju 1 % od ukupnog prihoda; svako pove}anjeprocenta bi}e dodatno bodovano, a najvi{e po ovomkriteriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 bodova 

2. Uslov za dodjelu koncesije je u~e{}e doma}ih privrednihdru{tava, doma}e opreme i sirovina koje ponu|a~namjerava anga`ovati, min. 50%, a svako pove}anjeprocenta bi}e dodatno bodovano, a najvi{e po ovom

kriteriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 bodova 3. Ukupna mogu}a proizvodnja, povoljniji specifi~nikoeficijent i povoljnije tehni~ko rje{enje najvi{e po ovomkriteriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 bodova 

4. Uticaj koncesijena razvojprivrede podru~jaua kojemse koncesija ostvaruju najvi{e po ovom kriteriju . . . . . . . 10 bodova UKUPNO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 bodova 

V. Postupak izbora najpovoljnije ponudeIzbor najpovoljnije ponude izvr{it }e Komisija u skladu sa 

va e}im zakonima, propisanim kriterijima i odredbama Pravilnika za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesija na vodama i javnom vodnom dobru.

VI. Studija o opravdanosti i Idejni projekatPonu|a~ je obavezan izraditi i uz ponudu dostaviti Studiju o

ekonomskoj opravdanosti koncesije sa procjenom u cilju za{tite

okoli{a i Idejni projekat male hidroelektrane.UStudijiiIdejnomprojektutrebajubitidefiniranisvitehni~ki

parametri i data procjena cijene ko{tanja objekta uz obavezuiskazivanja specifi~nih investicija u KM/kWh i prora~una opravdanosti gra|enja, uva`avaju}i cijene kWh utvr|eneUredbom o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), koja za mini HEiznosi 12,43 pf/kWh, a za male HE 12,38 pf/kWh.

VII. Potrebna dokumentacija uz ponuduPonuda treba da sadr`i:- naziv i adresu ponu|a~a - ovjeren izvod iz sudskog registra 

- ovjeren i potpisan originalni primjerak ponude sa ponu|enim svim elementima koji se boduju

- dokaz o uredno izmirenim porezima i doprinosima - ovjeren spisak stalno zaposlenih u firmi ponu|a~a - opcija ponude

- dokaz o uspje{nom poslovanju ponu|a~a u posljednje trigodine -bilans uspje{nosti poslovanja, u slu~aju da jeiskazan gubitak ponuda se ne}e razmatrati.

Odabrani ponu|a~ je du`an dostaviti bankovnu garancijunaplativu na ime davaoca koncesije na iznos od 50.000,00 KM sa rokom va`enja 30 dana du`e od opcije ponude, prije potpisivanja ugovora o koncesiji, koja se po potpisu ugovora transformi{e ugaranciju za realizaciju projekta sa rokom va`enja ravnim roku za start komercijalnog pogona MHE.

VIII. Na~in dodjele koncesijeKoncesija }e se dodijeliti prema D.B.O.T. sistemu (Design,

Build, Operate,Transfer- Projektuj, Izgradi,Upravljaj,Prenesi), a uklju~uje:

- izradu projektne dokumentacije,- finansiranjesvih nabavki i nadoknadakojese ti~u izgradnje

MHE,- prikupljanje i realizacija obaveza prema izdatim

dozvolama i sporazumima,- izgradnju MHE sa odgovaraju}im objektima,- probni rad,- komercijalni rad tokom perioda koncesije (start 

komercijalnog pogona treba biti 24 mjeseca od potpisa Ugovora za koncesiju),

- Prenos objekata nakon isteka perioda koncesije.

IX. Preuzimanje tenderske dokumentacijeTenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim

danom od 9,00 do 15,00 sati u Ministarstvu za poljoprivredu,{umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona.

Preuzimanje tenderske dokumentacije vr{i se uz prezentacijudokaza o uplati naknade za u~e{}e na javnom oglasu u iznosu od

3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka), bezprava povrata, koju je ponu|a~ du`an uplatiti na ra~un broj134-010-000000-1672, kod IK Banke Zenica, vrsta prihoda 722631, Bud`etska organizacija 2301001, a primjerak uplatniceprilo`iti uz ponudu.

X. Rok za dostavljanje ponudaRok za dostavljanje ponuda je 30 (trideset) dana od

objavljivanja ovog javnog poziva.Ponude podnesene poslije ovog roka ne}e biti razmatrane i

vrati}e se neotvorene na adresu ponu|a~a. Strani ponu|a~i du`nisu ponudu dostaviti i na jednom od slu`benih jezika u Bosni iHercegovini. Zape~a}ena ponuda dostavlja se na adresu:

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTONMinistarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu -

Komisija za koncesije"Ponuda za javni poziv za dodjelu koncesije za izgradnju i

kori{tenje MHE "Vare{", MHE "Kula" i MHE "Hod`i}i" na rijeci Stavnji - NE OTVARATI, Ku~ukovi}i br. 2 Zenica 

XI. Otvaranje ponudaOterminujavnogotvaranjaurednoprispjelihponudau~esnici

konkursa }e biti naknadno obavije{teni. Javnom otvaranjuponuda mogu prisustvovati ovla{teni predstavnici zaintereso-vanih ponu|a~a uz prezentiranje pismenog ovla{tenja.

Sve dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivommogu se dobiti u Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvo ivodoprivredu, na telefon 032 200 460, fax 032 245 594 ili e-mailadresi: [email protected] 

(Sl-350/11-F)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 4 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 117: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 117/144

OP]INA NOVI TRAVNIKNa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 12/03 i 34/03), te Odluke Op}inskog vije}a NoviTravnik broj 08-05-2-317/11 od 22. 2. 2011. godine, Komisija za 

izbor u Regulirane organe objavljujeJAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE I POPUNU UPRAVNOG INADZORNOG ODBORA

1. a) Objavljuje se javni oglas za popunu ~lana Upravnogodbora JU "Centar za socijalni rad" Novi Travnik i to:

- ^lan Upravnog odbora ispred ustanove - 1 pozicija 

b) Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lanovaNadzornog odbora JP "Veterinarska stanica" d.o.o. NoviTravnik

- ^lan Nadzornog odbora ispred osniva~a - 2 pozicije- ^lan Nadzornog odbora ispred preduze}a - 1 pozicija 

2. Opis pozicija

Predsjednik Upravnog i Nadzornog odbora rukovodisjednicama odbora, stara se o pripremi materijala za sjedniceUpravnog odborai izvr{enjuakatadonesenih od straneodbora, teobavlja i druge poslove propisane Zakonom i internim aktima reguliranog organa.

Predsjednik i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora donoseStatut i druga op}aakta ustanove,imenujui razrje{avajudirektora ustanove, i nadziru njegov rad, utvr|uju politiku razvoja,razmatraju i usvajaju izvje{taj o poslovanju ustanove, predla`uraspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda kao i na~in pokri}a gubitaka, podnose izvje{taj osniva~u o poslovanju ustanovenajmanje jedanput godi{nje, obavljaju i druge poslove propisaneZakonom i internim aktima ustanove.

3. Kandidati za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbormoraju ispunjavati sljede}e op}e i posebne uslove

a) Op}i uslovi za imenovanje:- da su dr avljani BiH,- da su stariji od 18 godina,- da nisu otpu{teniiz dr avne slu bekao rezultat disciplinske

mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ilientiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH,- da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.12/03i34/03)

- da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvr{noj ili sudskojvlasti u smislu Zakona o sukobu interesa,

- da im pravomo}nom presudom suda nije izre~ena zabrana obavljanja aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora ukoji se kandiduje,

- da nisu stariji od 65 ({ezdesetpet) godina na danimenovanja,

- da nisu ~lanovi Uprave preduze}a,- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje

poslova u nadzornom odboru.

b) Posebni uslovi za imenovanje- srednja, vi{a ili visoka stru~na sprema za kandidate

predstavnika ustanove- vi{a ili visoka stru~na sprema i 2 (dvije) godine radnog

iskustva nakon ste~ene stru~ne spreme za kandidatepredstavnike osniva~a,

- da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti

- da posjeduje izra enu inicijativnost i nezavisnost u radu idono{enju odluka 

- poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora 

- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca (po

mogu}nosti)Prednost prilikom imenovanja ~lanova Upravnog i

Nadzornog odbora imat }e kandidati sa vi{im stepenom stru~nespreme.

5. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti sljede}udokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

- kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon- uvjerenje o dr avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci- izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci- diplomu o {kolskoj spremi- uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon ste~ene stru~ne

spreme

- izjavu da nije otpu{ten iz dr avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivoudr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (ovjeriti potpis)

- izjavu da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH(ovjeriti potpis)

- potvrdu o neka njavanjuSvi kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka 

roka za podno{enje prijava ne stupi u kontakt, ne}e biti uzeti urazmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju.

Kandidati koji budu u{li na listu sa u`im izborom su du`ni da prije intervjua daju podatke o najmanje dva ranija neposredna rukovodioca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o

kandidatima.Kandidati koji budu pozvani na intervju su du`ni u tokunjegovog trajanja popuniti obrazac u kome su du`ni iznijeti bilokoje pitanje koje bi moglo dovesti do sukobainteresau slu~aju da do|e do njegovog imenovanja u regulirani organ.

Nakon zavr{enog intervjua komisija za izbor }e predlo`itirang listu sa najbolje rangiranim kandidatima Op}inskom vije}una dalji postupak i kona~no imenovanje.

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana njegovog objavljivanja u "Slu benim novinama Federacije BiH",a isti }e se objaviti i u najmanje jednom dnevnom listu, RadiopostajiNoviTravnik,tenaoglasnojplo~iOp}ineNoviTravnik.

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ilipo{tom preporu~eno na adresu OP]INA NOVI TRAVNIK,Kralja Tvrtka bb, Komisiji za izbor u regulirane organe - sa 

naznakom: "Prijava na javni oglas za imenovanje i popunuupravnih i nadzornih odbora".Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u

razmatranje.(Sl-351/11-F)

OP]INA BANOVI]I

Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03), u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Op}ina Banovi}i ima pravniinteres odnosno zakonito pravo imenovanja, op}inski na~elnikOp}ine Banovi}i kao odgovorni javni slu`benik objavljuje

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 5

Page 118: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 118/144

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE UUPRAVNOM ODBORU JAVNE USTANOVE "CENTAR

ZA KULTURU I INFORMISANJE" BANOVI]I

I - UPRAVNI ODBOR JAVNE USTANOVE "CENTAR ZAKULTURU I INFORMISANJE" BANOVI]I

- ^lanovi iz reda osniva~a. . . . . . . . . . . . . . . . 2- ^laniz redastru~nih radnika Ustanove. . . . . . . . . 1

A/Prava i obaveze Upravnog odbora- Upravni odbor upravlja Javnom ustanovom, donosi op}a 

akta Ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, utvr|ujeplanove razvoja i radaUstanove,utvr|uje godi{njiprogramrada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un,odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih

 je Ustanova, ako Zakonom nije odre|eno da o odre|enimpitanjima odlu~uje drugi organ, usmjerava, kontroli{e iocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enim aktima Ustanove, odgovara osniva~u za 

rezultate rada Ustanove, podnosi osniva~u najmanje jedangodi{nje izvje{taj o poslovanju Ustanove i vr{i i drugeposlove u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Ustanove.

B/Mandat i naknada za radPredsjednik i ~lanovi Upravnog odbora imenuju se na period

od 4 (~etiri) godineuz mogu}nostponovnogimenovanja u skladusa Zakonom.

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonomiuslovimautvr|enimop}imaktimaustanovaiista}eseispla}ivati iz sredstava Ustanove.

C/Op}i uslovi za imenovanjeSvikandidati za pozicije u regularnom organukoji je predmet 

ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}e uslove:- da su dr avljani BiH,

- da su stariji od 18 godina,- da nisu otpu{teniiz dr avne slu bekao rezultat disciplinske

mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije,

- da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1 Ustava Bosne iHercegovine(danisupodoptu`nicomMe|unarodnogsuda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji),

- da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima uFBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03),

- da nisu ~lanovi organa zakonodavne, izvr{ne ili sudskevlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uorganima vlasti u Federaciji BiH ("Slu bene novineFederacije BiH", broj 70/08).

- da nemaju privatni finansijski interes u instituciji u koju sekandiduju,

- da nisu lica kojim je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle nosti institucije ukoju se kandiduju.

D/Posebni uslovi za imenovanje Upravnog odbora- Za imenovanje predsjednika i ~lana Upravnog odbora iz

reda osniva~a Javne ustanove kandidat treba imati VII, VIili IV stepen stru~ne spreme dru{tvenog ili tehni~kogsmjera i radno iskustvo od najmanje 1 (jedne) godine,

- Za imenovanje ~lana Upravnog odbora iz reda stru~nihradnika Ustanove (uposlenika) kandidati trebaju imati VII,VI ili IV stepen stru~ne spreme i radno iskustvo odnajmanje 1 (jedne) godine.

E/Pored posebnih uslova, za Upravni odbor Javne ustanovekandidati treba da:

- u`ivaju ugled u lokalnoj zajednici,- posjedujuodgovaraju}e stru~no znanje iz oblasti za koju se

kandiduju,

- nisu ~lanovi vi{e od jednogupravnog ilinadzornog odbora,- posjeduju sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka,- posjeduju komunikacijske i organizatorske sposobnosti.

F/Potrebni dokumentiUz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti:- kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon,- uvjerenje o dr avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili

ovjerenu kopiju CIPS-ove li~ne karte- uvjerenje o navo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog

kantonalnog suda (ne starije od 3 mjeseca),- ovjerenu kopiju diplome,- uvjerenje o radnom iskustvu,- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao

rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prijeobjavljivanja oglasa ili ovjerenu izjavu o navedenom,

- ovjerenu izjavukojom dokazuje da ispunjavaju ostale op}euslove.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8(osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e seuzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit }e pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e iznijeti bilokoje pitanje koje bi moglo dovesti do sukobainteresau slu~aju da do|e do njegovog imenovanja.

Prije intervuja komisija mo`e tra`iti podatke od neposrednihranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima.

Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje jekandidat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje.

U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u

potpunosti ispunjavaju op}ei posebne uslove i ve}istepen stru~nespreme.Nakon intervjua Komisija za izbor }e predlo`iti rang listu sa 

najboljim kandidatima i dostaviti odgovornom javnomslu`beniku Op}ine Banovi}i na daljnje razmatranje i kona~noimenovanje.

Kona~na imenovanja }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Bilo koji kandidat ili~lan javnosti mo`e podnijetiprigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisuispo{tovaniprincipiutvr|eniZakonomoministarskim,vladinimidrugim imenovanjima u FBiH, a kopija se dostavlja Ombudsme-nu za ljudska prava u FBiH.

Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi odgovornom  javnom slu`beniku Op}ine Banovi}i koji vr{i kona~noimenovanje.

Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu, slu`benojweb stranici Op}ine Banovi}i (www.opcina-banovici.com.ba) ioglasnoj plo~i Op}ine Banovi}i.

Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objaveoglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas.

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ilipreporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Banovi}i, ulica AlijeDostovi}a br. 1, 75290 Banovi}i, sa naznakom: "Prijava na oglasza izbor i imenovanje na pozicije u Upravnom odboru JU "Centar za kulturu i informisanje"- NE OTVARAJ.

Kandidati su du`ni u prijavi nazna~iti na koju se pozicijukandidiraju.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 6 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 119: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 119/144

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-352/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA IINDUSTRIJE

MOSTARNa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupkuimenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojemfederalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{enominaciju odnosno imenovanje, federalni ministarenergije,rudarstva i industrije objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA^LANA NADZORNOG ODBORA

I. PREDMET JAVNOG OGLASAObjavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata 

na upra`njenu poziciju za ~lana Nadzornog odbora u privrednomdru{tvu: "ENERGOPETROL" DD SARAJEVO - 1 ~lan

II. OPIS POZICIJEPredsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora uz konsultacije sa 

Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije,nadgledaju u~inak Uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|uNadzornog odbora, Uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela,investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`uimovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje upravedru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom ipravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika,povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; sprje~avaju irje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nadinternom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima iposlovnom etikom.

III. MANDATMandat ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri (4) godine uz

mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom.

IV. USLOVI ZA POZICIJEKandidat mora biti lice koje ima univerzitetsku diplomu iz

tehni~kih, ekonomskih, pravnih ili prirodnih nauka i mora imatiiskustvo i stru~nost u oblastima iz registrovanih djelatnostiDru{tva.

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidatauzet }e se u obzir i slijede}e:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa 

privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugihzainteresovanih sudionika;- sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i

profesionalno obavljanje upra`njene pozicije;- izra ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i

dono{enju odluka;- komunikacijske i organizacijske sposobnosti;- znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja,

poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnogupravljanja i strategije poslovne etike;

- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima inaklonjenost timskom radu;

- rezultati rada ostvareni tokom karijere.

Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavatii slijede}e op}e uslove:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;- da je stariji od 18 godina;

- da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa 

du no{}u u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorskekazne, niti da se protiv njega vodi krivi~ni postupak;

- da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanjeaktivnosti u nadle nosti Nadzornog odbora u koji sekandiduje;

- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entitea) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije;

- da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne iHercegovine;

- da nije na funkciji u politi~koj stranci;- da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u

~iji se Nadzorni odbor kandiduje;- da nije direktor ili ~lan Uprave dru{tva;- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili

savjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br.13/02, 16/02, 14/03 i 12/04);

- da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99,45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i63/10);

- da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enjuovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05,42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08,4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10);

- da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanjeposlova u Nadzornom odboru u koji se kandiduje.

V. POTREBNI DOKUMENTIPrijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i

kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti:- uvjerenjeo dr avljanstvu (nestarije od 6 mjeseci) ilikopiju

li~ne karte (CIPS);- diplomu o visokoj stru~noj spremi;- dokaz o radnom iskustvu u privredi u oblastima iz

registrovanih djelatnosti Dru{tva;- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3

mjeseca);- uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3

mjeseca);- izjavu o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 6. do 14.Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti

ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e bitivra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev.

VI. OSTALE NAPOMENEPodnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset 

(10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti urazmatranje u daljem procesu kandidovanja.

Svi kandidatikojibudustavljeni na listu sa u`im izborom bi}epozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni datipodatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogudobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 7

Page 120: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 120/144

kojem}eiznijetibilekojepitanjekojebimoglodovestidosukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci semogu popuniti neposredno prilikom intervjua.

Sve informacije u toku postupka kandidovanja sutransparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisupovjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beniglasnik BiH", broj 32/01).

Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor,smatra}e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnostislobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, akovjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principiutvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa.

Prijave sa svimtra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ilipo{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: "Prijava na javnioglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor "ENERGOPETROL" d.d. Sarajevo,"

Na pole|inikovertenavestiime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt telefon.

Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}uadresu:

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,Mostar, ul. A. [anti}a bb

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.(Sl-354/11-F)

OP]INA CAZINNa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03) u postupku imenovanja na pozicije u organima tijela u kojima Jedinstveni op}inski organuprave Op}ine Cazin ima pravni interes odnosno zakonito pravoimenovanja, na~elnik Op}ine Cazin objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVASKUP[TINA JAVNIH PREDUZE]A I ^LANA

UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ^IJI JEOSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E OP]INE CAZIN

I. SKUP[TINA JP1. JKP "Vodovod" d.o.o. Cazin- ~lanovi Skup{tine . . . . . . . . . . . . 5 (pet) ~lanova 2. JKP "^isto}a" d.o.o. Cazin- ~lanovi Skup{tine . . . . . . . . . . . . 5 (pet) ~lanova 3. JP "Radio - televizija" d.o.o. Cazin- ~lanovi Skup{tine . . . . . . . . . . . . 5 (pet) ~lanova 4. JP "Veterinarska stanica"d.o.o. Cazin- ~lanovi Skup{tine . . . . . . . . . . . . 5 (pet) ~lanova 

II. UPRAVNI ODBOR5. Upravni odbor JU "Komunalno stambeni fond" Cazin- ~laniz redazaposlenikaUstanove . . . . . 1 (jedan) ~lan

II. OPIS POZICIJA

A) POZICIJE I (1-4)Skup{tina javnih preduze}a: donosi statut i izmjene i dopune

statuta, eti~ki kodeks preduze}a, odlu~uje o smanjenju i pove}a-nju osnovnog kapitala, usvaja godi{nji izvje{taj preduze}a, kojiuklju~uje i financijski izvje{taj i izvje{taje revizora, nadzornogodbora i odbora za reviziju, odlu~uje o na~inu pokri}a gubitka, o

spajanju sa drugim dru{tvima i pripajanju drugih dru{tava preduze}u, o promjeni oblika i podjeli preduze}a, o prestankupreduze}a sa provo|enjem likvidacije i odobravanju po~etnoglikvidacionog bilansa i zavr{nog ra~una po okon~anju postupka likvidacije, odlu~uje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ilidavanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugimtransakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih dru{tava, utoku poslovne godine u obimu ve}em od tre}ine knjigovodstvenevrijednosti imovine preduze}a po bilansu stanja na krajuprethodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za ~ije odobrenje je ovla{ten nadzorni odbor, ako on takvupredlo`enu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom,odlu~uje o izboru i razrje{enju ~lanova nadzornog odbora pojedina~no, o izboru i razrje{enju ~lanova odbora za reviziju, oosnivanju, reorganizaciji i likvidaciji supsidijarnih dru{tava iodobravanju njihovih statuta, odlu~uje o naknadama ~lanovima nadzornog odbora i odbora za reviziju na prijedlog nadzornogodbora, odlu~uje o poslovniku o radu skup{tine, nadzornogodbora i odbora za reviziju na prijedlog nadzornog odbora,odobrava trogodi{nji plan poslovanja odnosno odobrava revidirani plan poslovanja, odlu~uje o ostvarivanju zahtjeva 

 javnog preduze}a prema ~lanovima uprave i nadzornog odbora,

odlu~uje o zastupanju javnog preduze}a u sudskim postupcima koji se vode protiv ~lanova uprave dru{tva ili eventualnimpostupcima protiv ~lanova drugih organa preduze}a, odlu~uje i odrugim pitanjima utvr|enim zakonom i statutom.

B) POZICIJA II (5 )

Upravni odbor JU "Komunalno stambeni fond" Cazin vr{islijede}e poslove i zadatke: donosi Pravila Ustanove, donosiplanove i programe rada Ustanove, donosi finansijski plan izavr{ni ra~un Ustanove, donosi Poslovnik o radu, utvr|ujekriterije za obezbje|ivanje sredstava za rad djelatnosti kojeUstanova finansira, imenuje i razrje{ava direktora Ustanove,odobrava zaklju~ivanje ugovora sa preduze}ima, ustanovama ipojedincima radi ostvarivanja programa, odlu~uje o izgradnji iinvesticionom ulaganju u objekte i opremu za potrebe ustanove,odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organodre|en Pravilima ustanove odlu~io o pravu, obavezi iodgovornosti radnika iz radnog odnosa, analizira izvje{taje oposlovanju i na osnovu toga odobrava utro{ak i raspore|ujesredstva, odlu~uje u drugom stepenu po prigovorima na aktedonesene od stranedirektora u prvom stepenu, rje{ava svapitanja odnosa sa osniva~em, obrazuje svoja stalna i povremena tijela,donosi akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova idruga op}a akta Ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa Pravilima i drugim propisima iz ove oblasti.

III. MANDAT

Kandidati se imenuju na period od 4 godine sa mogu}no{}uponovnog imenovanja.

IV. OP]I USLOVI ZA POZICIJE 1-5

Svi kandidati za pozicije u skup{tinama javnih preduze}a iUpravnom odboru JU " Komunalno- stambeni fond" Cazin,{to je

predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e op}euslove:- da su dr avljani BiH (dokaz: uvjerenje o dr avljanstvu ne

starije od 6 mjeseci);- da su stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ne stariji od 6

mjeseci);- da nisu otpu{teniiz dr avne slu`bekao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godineprije objavljivanja oglasa (dokaz: ovjerena izjava kandidata);

- da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine, odnosno da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata);

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 8 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 121: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 121/144

- da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ilisavjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj16/02, 12/04), (dokaz: ovjerena izjava kandidata);

- da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata).

V. POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE 1-5

A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA:- za poziciju I (1-4) ~lanovi skup{tina javnih preduze}a

- najmanje VI ili VII stepen slo`enosti zanimanja,V[S ili VSS, dru{tvenog ili tehni~kog smjera (dokaz: original ili ovjerena kopija diplome);

- najmanje 1 godina radnog iskustva (potvrda iliovjerena kopija radne knji`ice).

- zapozicijuII (5)~lanUO izreda zaposlenikaustanove- visoka, vi{a ili srednja stru~na sprema (VSS, V[S,

SSS), tehni~kog ili dru{tvenog usmjerenja.B) OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE

za poziciju I (1-4) ~lanovi skup{tina javnih preduze}a

- stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijskesposobnosti(dokaz:provjerit}eseputemintervjua);- sposobnost tuma~enja i primjene zakona i drugih

propisa,a naro~itoiz djelatnosti JP (dokaz: provjerit }e se putem intervjua);

- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju sekandiduje (dokaz: provjerit }e se putem intervjua);

- sposobnost odlu~nog i nepristranog dono{enja odluka (dokaz: provjerit }e se putem intervjua);

- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnoganga`mana i preporuka poslodavca (dokaz: potvrda ili preporuka poslodavca).

- zapozicijuII (5)~lanUO izreda zaposlenikaUstanove- prilagodljivost timskom radu, komunikativne i

kreativne sposobnosti za savjesno, odgovorno iodlu~no obavljanje pozicije za koju se kandiduje(dokaz: provjerit }e se putem intervjua);

- sposobnost nepristranog dono{enja odluke (dokaz:provjerit }e se putem intervjua);

- sposobnost tuma~enja i primjene ekonomskih,pravnih i drugih propisa iz djelatnosti ustanove ilifonda u kojem se kandiduje (dokaz: provjerit }e seputem intervjua).

VI. POTREBNI DOKUMENTIUzprijavuzaizboriimenovanjekandidatisudu`niprilo`iti:- kra}u biografiju sa kontakt podacima,- original ili ovjerenu kopiju diplome,- dokaz o radnom iskustvu,- uvjerenje o dr`avljanstvu,- rodni list,- potvrda ili preporuka poslodavca,- ovjerena izjava sa kojom se dokazuju op}i uslovi koji su

naprijed navedeni.VII. OSTALE NAPOMENEPodnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od

osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzetiu razmatranje u daljem procesu imenovanja. Posljednji danpodno{enja prijava ra~una se prema datumu objave u glasilu kojeposljednje bude objavilo ovaj oglas.

Svikandidati koji budu stavljenina listu sa u`im izborom bi}epozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanja uorganima tijela u kojima Op}ina Cazin ima zakonito pravo ilipravni interes da vr{i imenovanja, imenovanom od stranena~elnika Op}ine Cazin. Prije intervjua kandidati su du`ni datipodatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu

dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac ukojem}e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti dosukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci semogu dobiti neposredno kod sekretara komisije ili u Slu`bi za stru~ne i zajedni~ke poslove Op}ine Cazin.

Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor,smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Slu`ba za stru~ne i zajedni~ke poslove Op}ine Cazin osigurat }eda se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njenepozicije. U slu~aju kadapostoje dokazi da u postupkuimenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo kojikandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi "Ovla{tenom javnomslu`beniku" na~elniku Op}ine, a kopija se dostavlja OmbudsmenuF BiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama F BiH" idnevnom listu "San" Sarajevo.

Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.

Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ilipreporu~enom po{tom sa naznakom:

"PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI"na adresu:Jedinstveni op}inski organ uprave Cazin

Komisija za izbor i imenovanja u organima tijela u kojima op}ina Cazin ima zakonito pravo i pravni interes da vr{i

imenovanja Trg Prvog Predsjednika Predsjedni{tva R BiH Alije Izetbegovi}a 

broj 1, 77220 Cazin.Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u

razmatranje.(Sl-355/11-F)

OP]INA VARE[Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03 i 34/03) i ~lana 49, 50. i 51. Zakona o pravobranila{tvu

Zeni~ko-dobojskog kantona ("Slu`benenovine ZE-DO kantona",broj 14/08), na~elnik Op}ine Vare{ objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA IMENOVANJE ZAMJENIKA OP]INSKOGPRAVOBRANIOCA U OP]INSKOM JAVNOM

PRAVOBRANILA[TVU VARE[

I. Naziv pozicije

01.Zamjenikop}inskogpravobranioca-1(jedan)izvr{ilac

II. Opis pozicijeZamjenik op}inskog pravobranioca obavlja poslove iz

djelokruga Op}inskog pravobranila{tva koje mu odredi op}inskipravobranilac kada je op}inski pravobranilac sprije~en iliodsutan, zamjenjuje ga zamjenik koga on odredi i o tome donosi

rje{enje.OP]I UVJETI

Kandidat za imenovanje na du`nost zamjenika op}inskogpravobranioca mora ispunjavati sljede}e uslove:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se

kandiduje,- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, uperiodu od tri godine prije objavljivanja upra`njenepozicije,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 9

Page 122: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 122/144

- da nije osu|ivanza krivi~no djelo iliprivredni prijestupkojipredstavlja smetnju za imenovanje na upra njenu poziciju,u roku od pet godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjeleili opro{tene kazne,

- da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na du`nost zamjenika op}inskog pravobranioca,

- da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne iHercegovine,

- da nije zvani~ni nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik usmislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlastiBosnei Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj16/02).

POSEBNI UVJETI:- da je kandidat diplomirani pravnik s polo enim pravosud-

nim ispitom,- da ima najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva nakon

polo`enog pravosudnog ispita u radu na pravnimposlovima u pravobranila{tvu, pravosudnim organima idrugim dr`avnim organima, preduze}ima (dru{tvima) idrugim pravnim licima,

- da posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje

poslova zamjenika op}inskog pravobranioca.III. Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`niprilo`iti:

- biografiju, adresu i broj kontakt telefona,- diplomu o zavr{enom fakultetu,- uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu,- uvjerenjeda seprotiv kandidatane vodi krivi~ni postupak,- uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo ili

privredni prijestup,- uvjerenje o radnom iskustvu,- potvrdu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere u periodu od tri godine prijeobjavljivanja javnogkonkursa(za onekoji su u navedenomperiodu radili ili jo{ uvijek rade u dr`avnoj slu`bi),

IV.

Kandidatkoji budeizabranobavezanje da dostavi uvjerenje ozdravstvenojsposobnostiza obavljanje posla,u roku od 8 dana oddana izbora.

V.Zamjenik op}inskog pravobranioca imenuje se na 

neodre|eno vrijeme,Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni konkurs moraju

biti originalni ili u ovjerenoj kopiji.Prijavu na javni konkurs s tra`enom dokumentacijom treba 

dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

VI.Javni konkurs objavit }e se u "Slu`benim novinama 

Federacije BiH" i NN "Na{a rije~".

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati urazmatranje.

Prijavu na javni konkurs, sa svim tra`enim dokumentima,potrebno je dostaviti li~no ili preporu~eno po{tom na adresu:

Op}insko pravobranila{tvo Vare{ (u zgradi Op}ine)ul. Zvijezda br. 34

Komisiji za izbor zamjenika op}inskog pravobranioca sa naznakom:

"Prijava na javni konkurs za imenovanje zamjenika op}inskogpravobranioca".

Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.(Sl-359/11-F)

JAVNO KOMUNALNO PODUZE]E DOOTOMISLAVGRAD

Na temelju ~lanka 12. Zakona o javnim poduze}ima F BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08), ~lanka 8Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i~lanka 28. Statuta Javnog komunalnog poduze}a d.o.o.Tomislavgrad i Odluke Nadzornog odbora, broj 01-385/11. od05.03.2011. godine, Nadzorni odbor raspisuje

NATJE^AJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP DOOTOMISLAVGRAD

Objavljuje se natje~aj za izbor i imenovanje direktora Javnogkomunalnog poduze}a d.o.o. Tomislavgrad na period od ~etirigodine.

Opis pozicije direktora JKP d.o.o. Tomislavgrad:- organizira i vodi poslovanje poduze}a,- odgovara za zakonitost rada i poslovanja poduze}a,- zastupa i predstavlja poduze}e,- izra|uje i nadzire realizaciju planova poslovanja,- izvr{ava odlukei preporukeSkup{tine,Nadzornog odborai

Odbora za reviziju,- vr{i provedbu Eti~kog kodeksa, Statuta i drugih akata 

poduze}a,- podnosi izvje{}e o poslovanju poduze}a po polugodi{njem

i godi{njem obra~unu i bilanci uspjeha i izvje{}u revizije,- pripremaprijedloge o rasporedudobiti ilipokri}ugubitka,- predla`e organizaciju poduze}a,- donosi normativne akte poduze}a,- odlu~uje o pravima i obvezama uposlenika sukladno

Zakonu,kolektivnomugovoruiostalimaktimapoduze}a,- obavlja i druge poslove sukladno va`e}im propisima,

Eti~kom kodeksu, Statutu i drugim aktima poduze}a.Polo aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava direktora ure|uju se

ugovorom izme|u Nadzornog odbora i direktora.Kandidat koji se prijavi na natje~aj treba da ispunjavasljede}e uvjete:

Op}i uvjeti:- da je dr avljanin BiH;- da je stariji od 18 godina;- da nije otpu{ten iz dr avne slu`be, kao rezultat disciplinske

mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u vremenu od trigodine prije obavljanja upra`njene pozicije;

- da nije pod optu nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lanak IX stavak 1. Ustava BiH);

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F

BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03);- da nije ~lan tijela zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beniglasnik BiH", broj 16/02);

- da nema privatni financijski interes u instituciji u koju sekandidira;

- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prijestupnespojiv s du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, 5godina od pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne;

- da nije osoba kojoj je pravomo}nom presudom zabranjenoobavljanje aktivnosti u nadle noj instituciji u koju sekandidira.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 10 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 123: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 123/144

Posebni uvjeti:- da ima visoku stru~nu spremu (VII stupnja);- da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci;- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te

nepristrasnog i odlu~nog dono{enja odluka;

- rezultatiradaostvareni tijekom poslovne karijere u pogledustru~nih, organizacijskih i drugih radnih sposobnosti.

Uz prijavu kandidati su obvezni dostaviti:- kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon;- uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci);- izvodiz mati~ne knjigero|enih(ne starije od{est mjeseci);- ovjerenu kopiju diplome;- uvjerenje o radnom sta`u;- izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za 

ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lanak 9. stavak 1.Ustava BiH);

- izjavuda nije na funkcijiu politi~koj stranci u smislu~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenova-njima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03);

- izjavu da nije ~lan zakonodavne,izvr{ne ili sudske vlasti ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beniglasnik BiH", broj 16/02);

- uvjerenje da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredniprijestup nespojiv s du no{}u u instituciji u koju sekandidira, pet godina od dana pravosna ne presude,uklju~uju}i i vrijeme zatvorske kazne;

- kandidati su obvezni uz prijavu podnijeti program i planrazvoja poduze}a u mandatnom razdoblju.

Kandidati su obvezni dostaviti originalne dokumente iliovjerene fotokopije.

Natje~ajza podno{enje prijava ostaje otvoren 15 danaod dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" .

Prijava se dostavlja Nadzornom odboru sa potrebnomdokumentacijom osobno ili putem po{te, sa naznakom:"Prijava za natje~aj za izbor i imenovanje direktora - ne otvarati"

adresa: Javno komunalno poduze}e d.o.o. Tomislavgrad,Kulina bana 6.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.(Sl-361/11-F)

JU "DOM PENZIONERA" TUZLANa osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list 

RBiH",broj6/92,8/93i13/94)i~lana23.do27.PravilaJU"Dompenzionera" Tuzla i Odluke Upravnog odbora JU "Dompenzionera" Tuzla broj 01-125/11-10 od 24.02.2011. godine,Upravni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU "DOMPENZIONERA" TUZLA

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javneustanove"Dompenzionera"Tuzlanaperiodod4(~etiri)godine.

Op}i uslovi:- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten s posla zbog disciplinske mjere na bilo

kojoj razini u BiH u razdoblju od tri godine, prijeobjavljivanja ovog konkursa,

- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.

Posebni uslovi:- zavr{ena VSS-VII stepen stru~ne spreme, ekonomskog ili

drugog dru{tvenog smjera,

- da imanajmanje (3)godineradnog iskustva u rukovo|enju,- da nema zakonskih smetnji za imenovanje.

Uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uslovakonkursa:

- kra}a biografija, adresa, kontakt telefon,

- kopija li~ne karte (CIPS),- uvjerenje o dr`avljanstvu,- uvjerenje suda da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak

(ne starije od tri mjeseca),- dokaz o {kolskoj spremi (ovjerena kopija),- dokaz o radnom iskustvu,- uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten s posla zbog

disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiHu razdobljuod3 (tri) godine prije dana objave ovog konkursa.

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju bili originali iliovjerene kopije.

U~esnici koji se prijave na konkurs za izbor i imenovanjedirektora obavezni su uz prijavu i sve dokumente koji se od njihbudu tra`ili dostaviti i Program svog rada.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja udnevnoj {tampi "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama 

Federacije BiH "Kandidati kojiispunjavaju uslove konkursa }e biti pozvani na 

intervju.Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u

razmatranje.Prijave na konkurs kandidati mogu slati na adresu:

JU "Dom penzionera" Tuzla Ulica Filipa Kljaji}a broj 22,

75 000 TUZLASa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS"

(Sl-362/11-F)

JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.D. MOSTARNa temelju ~lanka 12. Zakona o javnim poduze}ima 

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09),Odluke Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d.

Mostar broj: NO-2-2-5-1/11 od 18. o`ujka 2011. godine, ~lanka 4.ausvezis~lankom5.i6.Pravilnikaopostupkuodabirakandidata i na~inu imenovanja ~lanova Uprave Javnog poduze}a, Nadzorniodbor objavljuje

JAVNI NATJE^AJ

ZA ODABIR I IMENOVANJE ^LANA UPRAVE -IZVR[NOG DIREKTORA ZA FINANCIJE JP

HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DD MOSTAR

1. Objavljuje se javni natje~aj za odabir i imenovanje ~lana Uprave - izvr{nog direktora za financije u JP HT d.d. Mostar na razdoblje do 27.1.2015. godine.2. Natje~aj }e biti proveden u skladu s Pravilnikom o postupkuodabira kandidata i na~inom imenovanja ~lanova Uprave Dru{tva usvojenom od Nadzornog odbora.

Podnositelji prijava trebaju ispuniti sljede}e uvjete:A) Op}i:

- da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list),- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i

Hercegovine, odnosno da nije pod optu nicomMe|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji(dokaz; ovjerena izjava kandidata),

- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestupnespojivo s du`no{}u ~lana Uprave pet godina od dana pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorskekazne, te da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanjedu`nosti u Upravi Dru{tva (dokaz: odgovaraju}e uvjerenje

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 11

Page 124: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 124/144

o neka`njavanju od nadle`nog tijela koje nije starije od trimjeseca),

- uvjerenje policijske stanice da se ne vodi nikakav postupak(izdano od mjerodavne policijske stanice, koje nije starijeod 3 mjeseca),

- da nije stariji od {ezdeset pet (65) godina na danimenovanja (dokaz: rodni list),- da nije na bilo koji na~in povezan s izravnim ili neizravnim

konkurentom Dru{tva na telekomunikacijskom tr`i{tu BiH(dokaz: ovjerena izjava kandidata).

B) Posebni:- VSS - visoka stru~na sprema (VII stupnja) ekonomski

fakultet - drugi odgovaraju}i fakultet (dokaz: ovjerena preslika diplome),

- najmanje pet (5) godine radnog iskustva na rukovode}imposlovima (dokaz: potvrda o radnom iskustvu),

- stru~na znanja vezana uz djelatnosti poduze}a i upu}enost u sadr aj i na~in rada tijela upravljanja gospodarskihdru{tava (dokaz: po potrebi na temelju razgovora).

Podnositelj prijave ne mora biti dr`avljanin Bosne iHercegovine.

3. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidataPovjerenstvo za izbor kandidata uzet }e u obzir i sljede}e:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa gospodarskog dru{tva,

- sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Uprave,

- izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enjuodluka,

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,- znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{}a,

poznavanje gospodarskog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Dru{tva,

- rezultati rada ostvareni dijelom dosada{njeg rada,- posebna stru~na znanja i kvalifikacije, naro~ito u

telekomunikacijskom sektoru.4. Prijava kandidata treba sadr`avati `ivotopis, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti dokaze (originalnedokumenteili fotokopije ovjereneod nadle`nih organa) navedenepod to~kom A) - Op}i uvjeti i pod to~kom B) - Posebni uvjeti.5. Prijave s tra`enim dokumentima treba dostaviti osobno ilipreporu~eno po{tom na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar Kneza Branimira b.b.

88000 MOSTARPovjerenstvo za izbor kandidata sa naznakom:

"PRIJAVA ZA JAVNI NATJE^AJ ZA ODABIR IIMENOVANJE ^LANA UPRAVE - IZVR[NOG DIREKTORA

ZA FINANCIJE" - ne otvarati6. Javni natje~aj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana zadnjeobjave.Nepravovremene prijave ne}e se razmatrati.7. S kandidatima koji budu ispunjavali uvjete natje~aja mo`e seobaviti razgovor.8. Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 3(tri)dana odisteka roka zapodno{enjeprijavane}e se razmatrati udaljem postupku imenovanja.9. Javni natje~aj na odgovaraju}i }e na~in biti objavljen usredstvima javnog informiranja.10. Javni natje~aj se mo`e poni{titi ili otkazati bez navo|enja razloga.

(Sl-365/11-F)

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BiHSARAJEVO

Na osnovuzaklju~ka sa 58.sjedniceKolegija direktoraod 12.07. 2010. godine, prijedloga Komisije za prikupljanje podataka,utvr|ivanje stanja i po~etne cijene dotrajalih starih vozila koja su

dotrajala i nisu u voznom stanju, imenovana rje{enjem broj01-40-4154/2010 od 10. augusta 2010. godine, predsjedavaju}iKolegija direktora Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovineobjavljuje

OGLAS - LICITACIJU

O PRODAJI MOTORNIH VOZILA

I.Ogla{ava se prodaja slijede}ih motornih vozila:- Putni~ko vozilo Golf 2, godina proizvodnje 1989, broj

{asije WVWZZZ16ZKW646147, broj motora RP235506,radnog obujma motora 1760 ccm, pre|eni kilometri234.330 km. Vozilo je u neispravnom stanju, i ozna~enokao "Vozilo broj 1" sa po~etnom cijenom od 300 KM.

- Putni~ko vozilo Golf 2, godina proizvodnje 1992. Broj{asije WVWZZZ1GZLB064405, broj motora JP339742,

radnog obujma motora 1570 ccm, pre|eni kilometri251.302 km. Vozilo je u neispravnom stanju, i ozna~enokao "Vozilo broj 2" sa po~etnom cijenom od 300 KM.

- Putni~ko vozilo LADA NIVA, godina proizvodnje 2005,broj {asije XTA21310050066362, broj motora 212147975036, radnog obujma motora 1600 ccm, pre|enikilometri 136.955 km. Vozilo je u neispravnom stanju, iozna~eno kao "Vozilo broj 3" sa po~etnom cijenom od6000 KM.

- Putni~ko vozilo ROVER DEFENDER 110, godina proizvodnje 1993, broj {asije SALLDMMF8JA917971,broj motora 11L23589A, radnog obujma motora 2493ccm, pre|eni kilometri 277.700 km. Vozilo je u ispravnomstanju, i ozna~eno je kao "Vozilo broj 4" sa po~etnomcijenom od 2.500 KM.

- Putni~ko vozilo Toyota-hilux, pik up, godina proizvodnje

1999, broj {asije 133LNG800009914, broj motora 2L4575753, radnog obujma motora 2446 ccm, pre|enikilometri 231.600 km. Vozilo je u voznom stanju iregistrovano je do aprila 2011. godine i ozna~eno je kao"Vozilo broj 5" sa po~etnom cijenom od 4.000 KM.

II.Prodaja vozila ozna~enih u ta~ki I. ovog oglasa obavit }e se

putem javnog nadmetanja-licitacije.Ve}ina vozila je neregistrovana i u neispravnom stanju,

velikog o{te}enja i kao takva se prodaju.III.

Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja polo`ebespovratnu kauciju za ozbiljnost u~e{}a pojedina~no po vozilu uiznosu od 50 KM za vozila broj 1. i 2. i 100 KM za vozila 3, 4, i 5.odpo~etnecijenelicitiranogvozilazakojisedostavljaponudana:

DEPOZITNI RA^UN broj 3060310000938769.

KOD: Hypo Alpe Adria Bank Mostar;SVRHA UPLATE: Uplata kaucije za u~e{}e na licitaciji auta pod red. brojem___;

PRIMALACA: Bud`et BiH - Min. finansija;Polje: br. poreskog obveznika - treba da sadr`i jedinstveni

mati~ni broj gra|ana, ukoliko uplatu vr{i fizi~ko lice, ilitrinaestocifreni identifikacioni broj pravnog lica, ukoliko uplatuvr{i pravno lice;

Polje: vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti "0" (nula);Polje: vrsta prihoda - treba da stoji br. 811113;Polje: Op{tina - treba da sadr`i {ifru op{tine prebivali{ta,

odnosno sjedi{ta uplatioca;Polje: poreski period - treba da odgovara datumu uplate;

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 12 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 125: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 125/144

Polje: Bud`etska organizacija - treba da stoji 0000000 (sedamnula);

Polje: poziv na broj - treba da stoji 03079999;Uplatu kaucije izvr{iti zaklju~no sa 29. 04. 2011. godine do

13,00 sati {to dokazuje ovjerenim petim primjerkom uplatnice.Polo`ena kaucija za ozbiljnost u~e{}a se ne vra}a neuspje{nimu~esnicima licitacije, dok ista ulazi u obra~un kona~ne cijenenajpovoljnijeg ponu|a~a.

Odustajanje, odnosno povla~enje najpovoljnije ponuda najpovoljnijeg ponu|a~a, imat }e za posljedicu poni{tavanjepredmetne prodaje navedenog vozila i ponavljanje postupka prodaje {to zna~i da se prodaja ne}e izvr{iti drugorangiranomponu|a~u.

IV.Javno otvaranje ponuda }e se odr`avati istog dana u 14 sati

nakon objave licitacije u "Slu`benim novinama Federacije BiH",web stranici i na oglasnoj plo~i, Sarajevo, ul. Hamdije ^emerli}a 2/15, telefon 033/703-286, fax. 033/703-685 u prostorijama Instituta.

Pismene i zatvorene ponude sa obaveznom naznakom rednogbroja vozila dostavljaju se preporu~enom po{tom na adresu ul.Hamdije ^emerli}a 2/15 Sarajevo i naznaku "Institut za nestaleosobe Bosne i Hercegovine - LICITACIJA - zaklju~no sa 29. 04.2011. godinedo 13,00 sati, ilili~noistog dana na licitaciju gdje }ese izvr{iti otvaranje ponuda. Ako jedan u~esnik daje ponudu za vi{e vozila du`an je za svako vozilo dostaviti posebno ponudu iposebno uplatnicu po vozilu. Svi u~esnici obavezni su sa sobomponijeti li~nu kartu i peti primjerak uplate kaucije ako to nedostave u koverti ponude. Ponude koje su dostavljene po istekuovoga roka po{tom ili li~no, bit }e neblagovremene i vra}eneponu|a~u neotvorene.

V.Vozila se mogu pogledati na adresama gdje se nalaze uz

prethodnu najavu. Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon broj 033/703-286 (kontakt: Mirko Mi{kovi} i KemalDraganovi}).

VI.Stalna sredstva se prodaju po principu "zate~enog stanja" ili

"vi|eno-kupljeno", te se naknadne reklamacije ne uva`avaju.Prodavac bira onog kupca koji ponudi najve}u cijenu i ima 

pravo da izabere jednog od kupaca koji ponude istu cijenu.VII.

Kupac je du`an prije preuzimanja kupljenog vozila platitikona~nu cijenu na ra~un iz ta~ke III. ove licitacije {to dokazujeovjerenim petim primjerkom uplatnice.

VIII.Kupac je du`an kupljeno vozilo preuzeti u roku od 8 (osam)

dana i uplate kona~ne cijene odnosno uru~ivanja zapisnika.Ukoliko ne izvr{i uplatu, odnosno ne preuzme vozilo u roku od 8dana, smatra se da je odustao od kupovine.

IX.Sve poreske i ostale tro{kove snosi kupac. U~esnici ponude

koji ne zadovolje propozicije naprijed navedene u ovom oglasu

bit }e odba~ene kao formalno-pravno neispravne.(SL-366/11-F)

OSNOVNA [KOLA STJEPANA RADI]APRISOJE

Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), te na temelju~lanaka 79. i 81. Zakona o osnovnom {kolstvu HB@ ("Narodnenovine HB@", broj 12/04), ~lanka 15. Zakona o izmjenama idopunama Zakona o osnovnom {kolstvu ("Narodne novineHB@", broj 12/08), i ~lanka 49. stavak 8. i ~lanka 55. Statuta Osnovne {kole Stjepana Radi}a Prisoje, [kolski odbor Osnovne{kole Stjepana Radi}a u Prisoju donosi Odluku o raspisivanju

NATJE^AJA

ZA IMENOVANJE I IZBOR RAVNATELJA

1. RAVNATELJ [KOLE - jedan izvr{itelj na period od ~etirigodine.

Pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom kandidat trebaispunjavat i slijede}e uvjete:

1. najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili drugimposlovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja,

2. zavr{en stupanj stru~ne spreme - V[S ili VSS,3. ima polo`en stru~ni ispit.

Uz prijave za natje~aj dostaviti:1. kra}i `ivotopis,2. dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjerenu presliku

diplome),3. potvrdu o radnom iskustvu,4. potvrdu o polo`enom stru~nom ispitu,5. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

niti mu je izre~ena pravosna`na presuda za kazneno djelo(ne starije od tri mjeseca),7. potvrdu o zdravstvenojsposobnosti(lije~ni~kouvjerenje).Natje~aj ostaje otvoren 15 dana po objavljivanju.Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti

po{tom na adresu:[kolski odbor Osnovne {kole Stjepana Radi}a Prisoje

s naznakom - "Za natje~aj".Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se razmatrati.

(Sl-367/11-F)

JKP "KOMUNALNO" DD @IVINICEU skladu sa odredbama Zakona o javnim preduze}ima FBiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05), ~lana 120. Statuta Dru{tva, Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.

12/03),Nadzorni odbor JKP"Komunalno"d.d. @iviniceraspisujeKONKURS

ZA IZBOR ^LANOVA ODBORA ZA REVIZUJU JKP"KOMUNALNO" DD @IVINICE

Objavljuje se javni konkurs za izbor i predlaganje 3 trikandidata za sastav Odbora za reviziju JKP "Komunalno" d.d.@ivinice.

Za ~lana Odbora za reviziju Dioni~kog dru{tva mo`e bitiizabrano lice koje pored op}ih, zakonom propisanih uvjeta,ispunjava i posebne uvjete.

Izbor ~lanova Odbora za reviziju izvr{it }e se na Skup{tiniDru{tva, u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduze}ima FBiH.

Mandat ~lanova Odbora za reviziju je 4 godine.

Du`nostiOdbora za reviziju utvr|enesu ~lanom28. Zakonao javnim preduze}ima u FBiH i Statutom Dru{tva.

A - Op}i uvjeti:1. da je dr`avljanin BiH2. da je stariji od 18 godina 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kom nivou u BiH u periodu od 3 godine prijeobjave upra`njene pozicije

4. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH5. da nije predsjednik ili ~lan NO i Uprave Dru{tva, kao ni

zaposlenik Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektnifinansijski interes u Dru{tvu

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 13

Page 126: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 126/144

6. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup {to jenespojivo s du no{}u ~lana Odboraza revizijupet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne prije dana objavljivanja upra`njenepozicije

7. da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja 8. da nije u konkurentskom odnosu sa Dru{tvom9. da ne vr{i funkciju u politi~kim strankamau smislu ~lana 5.

Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima FBiH10. da nijeosobakojoj je presudom sudazabranjenoobavljanje

du`nosti Odbora za reviziju11. da nije ka`njavan

B- Posebni uvjeti:

- VSS ekonomskog ili pravnog smjera - pet godina iskustva iz okvira djelatnosti Odbora za reviziju

i poznavanje rada u privrednim dru{tvima - za predsjednika Odboraza reviziju obavezno posjedovanje

certifikata ovla{tenog revizora 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }ese u obzir slijede}e:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa Dru{tva 

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti- rezultati ostvareni tokom dosada{njeg rada Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa bit }e

pozvani na intervju.

Prijave treba da sadr`e:

- kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu dostaviti:

- rodni list (dokaz: ne stariji od 3 mjeseca)- ovjerenu fotokopiju dokaza o stru~noj spremi

- uvjerenje o dr avljanstvu ne starije od 3 mjeseca - uvjerenje o neosu|ivanosti za krivi~no djelo i privredniprijestup ne starije od 3 mjeseca 

- uvjerenje o neka`njavanju ne starije od 3 mjeseca - dokaz o radnom iskustvu- potpisane izjaveza usloveiz A.op{tiuvjeti:3, 4,5, 8,9, 10

ovog konkursa - certifikat ovla{tenog revizora (za predsjednika Odbora za 

reviziju)Naknada i druga prava ~lanova Odbora za reviziju ure|uju se

ugovorom, na osnovu odluke Skup{tine Dru{tva.Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u

razmatranje.Prijave dostaviti na adresu JKP "Komunalno" d.d.@ivinicesa naznakom: "Ne otvaraj" - Prijava na konkurs za izbor ~lanova Odbora za reviziju.

(Sl-370/11-F)

KJKP "PARK" DOO SARAJEVO

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) ~lana 44. i 45. Statuta KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo, te odlukeNadzornog odbora KJKP "Park" d.o.o. broj P -345-10 od24.02.2011. godine, Nadzorniodbor KJKP"Park"d.o.o.Sarajevoraspisuje

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE IZVR[NIH DIREKTORAKAO ^LANOVA UPRAVE KJKP "PARK" DOO

SARAJEVO

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvr{nihdirektora kao ~lanova Uprave KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo i to:

1. Izvr{ni direktor za odr`avanje javnih zelenih povr{ina 2. Izvr{ni direktor za proizvodnju i proizvodne usluge3. Izvr{ni direktor za zajedni~ke posloveIzbor i imenovanje izvr{nih direktora vr{i se na period od

~etiri godine.Izbor i imenovanje izvr{nihdirektora kao ~lanova Uprave vr{i

Nadzorni odbor ve}inom glasova na osnovu javnog konkursa na prijedlog direktora Preduze}a.

Polo`aj, ovla{tenja, odgovornosti i prava izvr{nog direktora ure|uju se ugovorom izme|u direktora preduze}a i izvr{nogdirektora uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora u pogledupla}e i drugih materijalnih prava.

01. Opis pozicije

Organizuje rad u Preduze}u;Planira, programira i rukovodi procesom rada;Izra|uje programe odr`avanja javnih zelenih povr{ina po

op{tinama, po dinamici rada i odgovara mjese~no za njihovurealizaciju;

Izra|ujeplan potrebnog broja zaposlenika na baziplana radaidinamike rada;

Vr{i kontrolu obra~una mjese~nih situacija i ostalihdokumenata po obra~unskim jedinicama,

Daje prijedlog za prevazila`enje problema zaposlenika;Stara se i odgovara za zakonitost rada Preduze}a.

02. Opis pozicijeOrganizuje rad u Preduze}u;Planira, programira i rukovodi procesom rada;Izra|ujemjese~nei sedmi~ne programe rada i dinamiku rada i

odgovara za njihovu realizaciju;Vr{i kontrolu izrade ponuda i kalkulacija;Izra|uje plan potrebnog broja zaposlenika na bazi planova 

rada i dinamike rada;Vr{ikontrolu obra~unaradnih naloga i ostalih dokumenata po

objektima;Daje prijedlog za prevazila`enje problema zaposlenika;Stara se i odgovara za zakonitost rada Preduze}a.

03. Opis pozicijeOrganizuje rad u Preduze}u;Planira, programira i rukovodi procesom rada;Obezbje|uje blagovremeno izvr{avanje poslovnih i radnih

zadataka;Vr{i svakodnevno kontrolu izvr{avanja poslova i radnih

zadataka;

Izdaje naloge za izvr{avanje zadataka i odre|uje redoslijedizvr{avanja, kao i na~in vr{enja poslova;Kontroli{e zakonitost u radu svakog zaposlenika;Stara se i odgovara za zakonitost rada Preduze}a.

Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e uslove:

a) Op{ti uslovi:- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje

se prijavljuje- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup

nespojiv s du`no{}u u Upravi- da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti

u nadle`nosti Uprave

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 14 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 127: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 127/144

- danije stariji od65 ({ezdesetpet) godinana danimenovanja - da nije na funkciji u politi~koj stranci

b) Posebni uslovi (pod 1. i 2.)

- da ima visoku stru~nu spremu (VSS), fakultet biotehni~kihnauka 

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima u struci pod 3

- da ima visoku stru~nu spremu (VSS) ekonomski ili pravnifakultet 

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima u struci.

Potrebni dokumenti:

1. biografija sa adresom i kontakt telefon2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti3. dokaz o zavr{enoj {koli4. potvrda o radnom iskustvu u struci5. izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili kopija CIPS-ove li~ne

karte

6. uvjerenjenadle`nog suda da nije osu|ivan za krivi~no djeloi privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Upravi i da mupresudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti unadle nosti Uprave(ne starija od trimjeseca izdataod suda i MUP-a)

7. uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodikrivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca)

8. izjavu o ispunjavanju uslova iz ta~ke a -5Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili

ovjerene kopije ne starije od tri mjeseca.Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od

dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzimati urazmatranje u daljem toku kandidiranja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjegobjavljivanjau Slu`benim novinama Federacije BiH i u dnevnomlistu "Dnevni avaz" i Oslobo|enje.

Prijave sa tra enim dokumentima dostaviti li~no ilipreporu~enom po{tom na adresu:

KJKP "Park" doo SarajevoUlica Patriotske lige br. 58

71000 SarajevoNa koverti obavezno nazna~iti:

PRIJAVA NA KONKURS ZA ^LANOVE UPRAVESA NAZNAKOM IZVR[NOG DIREKTORA ZA KOJI SE

PRIJAVLJUJE -"NE OTVARATI"

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete urazmatranje.

(Sl-371/11-F)

KJKP GRADSKI SAOBRA]AJ DOO

SARAJEVONa osnovu ~lana 9. Zakona o javnim preduze}ima u F BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09),~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima u F BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 18. i 20. Odluke o uskla|ivanjustatusa KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o

 javnim preduze}ima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/05 i 25/09), ~lana 25. stav (1) ta~ka k) Statuta KJKPGradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo, Odluke Skup{tineKJKPGradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo broj 28/22 od 6. 4. 2011.godine, Skup{tina KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevoobjavljuje

ODLUKU

O PONI[TENJU JAVNOG OGLASA ZA IZBOR IIMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORAKJKP GRADSKI SAOBRA]AJ D.O.O. SARAJEVO

objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br.11/11 i dnevnim novinama "San" dana 16.07. 2010. godine

I istovremeno objavljuje ponovni

JAVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOGODBORA KJKP GRADSKI SAOBRA]AJ DOO

SARAJEVO

I. Predmet javnog oglasaPredmet javnog oglasa je prikupljanje prijava kandidata za 

izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJKP "GRAS"d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: preduze}e). Nadzorni odbor }e

se sastojati od predsjednika i dva ~lana. Skup{tina Preduze}a }eimenovanti 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora, koji }e na prvojkonstituiraju}oj sjednici jednog od ~lanova imenovati za predsjednika Nadzornog odbora.

II. Opis pozicije ~lana Nadzornog odboraNadzorni odbor je nadle`an da:1. nadzire poslovanje Preduze}a;2. imenuje predsjednika Nadzornog odbora;3. razrje{ava ~lana Nadzornog odbora s du nosti

predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih~lanova za predsjednika Nadzornog odbora;

4. usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju po polugodi{njemobra~unu i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja ibilansom uspjeha i izvje{tajem revizije;

5. podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanju

Preduze}a koji obavezno uklju~uje izvje{taj revizora,izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;6. utvr|uje prijedlog trogodi{njeg Plana poslovanja i Plana 

investicija, odnosno prijedlog revidiranog plana poslovanja;

7. imenuje i razrje{ava Upravu Preduze}a;8. vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog

za njihovo imenovanje Skup{tini Preduze}a;9. na prijedlog generalnog direktora imenuje i razrje{ava 

sekretara Preduze}a;10. utvr|uje prijedlog Statuta i Eti~kog kodeksa i predla`e ga 

Skup{tini;11. daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu

dobiti;12. predla`e na~in pokri}a gubitka;13. odobrava Upravi Preduze}a dono{enje odluke o investi-

cijama, kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanje u leasingosnovnih sredstava, uzimanju kredita i druge transakcijeimovinom, u toku poslovne godine u obimu od 15% do33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Predu-ze}a, po bilansu stanja na kraju prethodne godine,

 jednoglasno14. odobrava Upravi Preduze}adono{enje odluke o uzimanju i

davanju osnovnih sredstava u zakup, uz prethodnopribavljenu saglasnost resornog ministarstva,

15. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvr|ujenjihov sastav i zadatke;

16. daje saglasnost Upravi preduze}a na Pravilnik o javnimnabavkama;

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 15

Page 128: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 128/144

17. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;18. nadzire postupak provo|enja javnih nabavki, razmatra 

izvje{taje Uprave Preduze}a o nabavkama i prijavljujenadle nim organima sve eventualne prevare ilizloupotrebe;

19. daje pisano ovla{tenje za ograni~ene aktivnosti, u smisluZakona o javnim preduze}ima;

20. razmatra mjese~ne izvje{taje Odbora za reviziju i dajeupute Upravi za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enimnepravilnostima;

21. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora;

22. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave Preduze}a;23. odlu~uje o imenovanju zastupnika Preduze}a kada je

tu`ilac Uprava u postupku za pobijanje i poni{tenje odlukeSkup{tine;

24. odobrava slu`bena putovanja generalnom direktoru;25. odlu~uje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,

Statutom Preduze}a i odlukama Skup{tine Preduze}a.

III. Mandat ~lanova Nadzornog odbora i naknada za radMandat ~lanova Nadzornog odbora je 4 (~etiri) godine s tim

da po isteku perioda od 2 (dvije) godine Skup{tina Preduze}a glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora. Kona~noimenovanalica }e ostvaritipravo na naknadu za radu Nadzornomodboru ~ija visina }e se utvrditi odlukom Skup{tine Preduze}a.

IV. Uslovi za pozicijeSvi kandidati moraju ispunjavati slijede}e op}e i posebne

uslove:

Op}i uslovi:a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o

dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte);b) da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili kopija li~ne

karte);c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana 

objavljivanja upra njenepozicije(dokaz: izjava potpisanaiovjerena od nadle`nog op}inskog organa);

d) da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena odnadle`nog op}inskog organa);

e) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02, 16/02,14/03, 12/04) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od stranenadle`nog op}inskog organa)

f) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz:uvjerenje nadle`nog suda)

g) da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz:izjava potpisana i ovjerena od nadle nog op}inskogorgana);

h) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup

nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru, pet godina oddana pravosna nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava ovjerena odstrane nadle`nog op}inskog organa);

i) da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanjeaktivnosti u nadle nosti Nadzornog odbora (dokaz:uvjerenje nadle`nog suda);

  j) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz:izvod iz mati~ne knjige ro|enih);

k) da nije zaposlenik preduze}a;l) da nije lice imenovano na funkciju direktora ili ~lana 

Uprave Preduze}a ili ~lan upravnog odbora u privrednimdru{tvima ili institucijama, uklju~uju}i, ali ne ograni~a-

vaju}i se na fondove, banke, agencije i komisije (dokaz:izjava potpisana i ovjerena od nadle nog op}inskogorgana);

m) da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom ili institucije(dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nogop}inskog organa);

n) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanjeposlova u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa).

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova pod ta~kama a) do n) ne mogu biti stariji od {est mjeseci.

Posebni uslovia) da ima visoku stru~nu spremu (dokaz: univerzitetska di-

ploma ili uvjerenje o diplomiranju);b) da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci za 

koju je stekao univerzitetsku diplomu (dokaz: potvrda iliuvjerenje);

c) da je uspje{an u radu na ranijim poslovima (dokaz:preporuka poslodavaca, ocjena o radu i dr.);

d) da ima sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovornoobavljanje pozicije i sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka (dokaz: preporuka ranijih poslodavaca, ocjena oradu i dr.);

e) da ima izra`enu individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka;

f) da ima izra`ene komunikacijske i organizacijskesposobnosti;

g) da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnihizvje{taja, poznavanja prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Nadzornog odbora;

h) da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskimresursima i naklonjenost timskom radu.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova pod ta~kama a) do h) ne mogu biti stariji od {est mjeseci.

V. Potrebna dokumentacija

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije dokumenata koji predstavljaju dokaz oispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih oglasom.

VI. Ostale napomenePrilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je

kandidat stekao u dosada{njem radu, te }e se voditi ra~una ospolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata.

Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora koju }e imenovati Skup{tina Preduze}a }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve pristigle prijave i utvrditi da li su prijaveblagovremene i sa potpunom dokumentacijom.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija ne}e uzeti urazmatranje.

Sve blagovremene i potpune prijave komisija }e razmotriti i

sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor.Komisija }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu sa u`imizborom pozvati na intervju.

Nakon provedenog intervjua sa kandidatima koji ispunjavajuuslove javnog oglasa, komisija }e sa~initi listu kandidata i istudostaviti Skup{tini Preduze}a na razmatranje.

Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina Preduze}a.

Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka datih uizjavama i drugim dokumentima koje dostave kandidati.

Ovaj oglas }e biti objavljen u dnevnim novinama "SAN" i u"Slu`benim novinama Federacije BiH", a ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 16 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 129: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 129/144

Sve informacije o toku postupka kandidovanja sutransparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava, nisupovjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01).

NAPOMENA: Blagovremene prijave koje su kandidati

dostavili po javnom oglasu ~ije je poni{tenje izvr{eno odlukomSkup{tine broj 28/22 od 6. 4. 2011. godine }e prilikom razmatranja prijava po ovom javnom oglasu biti uzete u razmatranje, te ovikandidati nemaju obavezu ponovnog dostavljanja prijava.

Prijave na oglas sa svim tra enimdokumentima se dostavljajuli~no ili po{tom preporu~eno na adresu:

KJKP Gradski saobra}aj d.o.o. Sarajevo -Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora 

ul. Velikih drveta broj 1 (Sr|ana Aleksi}a 1) Sarajevo,sa naznakom na koverti:

"Prijava za ~lana Nadzornog odbora KJKP Gradski saobra}ajd.o.o. Sarajevo - OTVARA KOMISIJA"

Na pole|inikovertenavestiime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt telefon.

NAPOMENA: Vra}aju se samo originalni dokumenti.

(Sl-373/11-F)

PROGLA[EWE UMRLIM

Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Jokanovi}-Janji} Antoneli, u vanparni~nompredmetu predlaga~a ]ato Ejuba iz Sarajeva, radi dokazivanja smrti njegovog oca ]ato [erfa, na osnovu ~l. 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje

OGLAS

Kod ovog Suda pokrenut je vanparni~ni postupak po prijedlogu predlaga~a ]ato Ejuba, za dokazivanje smrti njegovog oca ]ato [erfa.

]ATO[ERFOje ro|en8. 7.1917.godineu mjestuDubo~ica, op{tinaVi{egrad,odoca ]atoSalkanai majke]ato ro|.Gazibara Bjelke,sa posljednjimprebivali{temu mjestuZorovi}i, op}inaGora`de,a istijenavodno umro dana28.4. 1995.godine.

Ovim oglasom poziva se svako lice koje bilo {ta zna o njegovoj eventualnojsmrti ili o njegovom `ivotu, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu benimnovinama FederacijeBiH" jave Op}inskom sudu Gora deu ulici Zaima Imamovi}a 3.

Po proteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti.

Broj 45 0 V 020048 11 V31. marta 2011. godine

Gora`de

(03-3-903/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}, u ostavinskompostupku iza umrle Matije Pehar ro|. Zubac udv. Filipa, ro|ena 9. 1. 1879. godineumrla 3. 8. 1932. godine.

Pozivaju se nasljednici iza umrle Janje Pehar, supruge Marka Pehar, sina 

ostaviteljice, i to potomci njenog brata Frane Prskalo: Ante, Blago, Marijan, @arko,Matija, Ljuba i Rudolf kao i potomci Janjinog brata Ivana Prskalo supruge Rajke,sina Rajka, Pere i Ivana kao i k}erima kojima se ne zna boravi{te, kao i [ime Pinjuh,k}iAniceMedi},kojaje nastanjenau Australiji,kojisu nepoznatogboravi{ta,da seuroku odgodinudanaod objaveovogoglasau "Slu benimnovinamaFederacijeBiH"i oglasnojplo~iSudaprijavekao nasljednikSudu.Ukoliko imenovani nasljednicinepostupe prema naprijed navedenom, nakon proteka roka Sud }e raspraviti ostavinuna temeljuizjavepostavljenogprivremenogzastupnikaMarijuMileti}, odvjetnika izMostara, na temelju podataka kojim Sud raspola`e.

Broj 07 58 O 009878 00 O1. aprila 2011. godine

Mostar 

(03-3-927/11)

POSTAVQEWE ZASTUPNIKA

Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvaritu`itelja [abi}Rasima, sinOsmana,2. [abi}r. Aliba{i} Hasibe,k}iHuseina,3. [abi}Esada,sinOsmanai [abi}Nurije, sinOsmana,svi izDonjeVidovske,protivtu`enih:1. Bilajac Huse, sin Huse iz V. Kladu{e, 2. Bijalac Muje, sin Huse iz V. Kladu{e, 3.Pali} Muhe, sin Hase i z V. Kladu{e, 4. Bajramovi} Sejde, sin Sejde iz V. Kladu{e, 5.Bajramovi} Sulejman, sin Sejde iz V. Kladu{e, 6. Muri} r. Bajramovi} Hatid`a iz V.Kladu{e, 7. [akinovi}-Cindri} Dragica, k}i Stjepana, 8. Bajramovi} nn Fata i izVelike Kladu{e, 9. Okanovi} r. Bajramovi} nn Adila iz Marjanovca, 10. Pilipovi} r.Bajramovi} Fatima iz Male Kladu{e, 11. [akinovi} Rifet, sin Huseina iz DonjeVidovske, 12. [akinovi} Rasim, sin Huseina iz Donje Vidovske, 13. Abdi} Ha{im,sin Hasanhod`a iz V. Kladu{e, 14. Cindri} Vinko, sin Stanka iz V. Kladu{e, 15.Cindri}Milan,sin Ranje iz V. Kladu{e, 16.Cindri} Stanko,sin Franjeiz V. Kladu{e,17. Cindri} Jeko, sin Franje iz V .Kladu{e, 18. Cindri} r. Vla{i} Kata iz V. Kladu{e,19. Cindri} Dragi ca, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 20. Cindri} Ivica, sin Stjepana iz V.Kladu{e, 21.Cindri} Roza, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 22. Cindri} Milka, k}iStjepana iz V. Kladu{e, 23. [abi} r. Mujki} nn [aha iz V. Kladu{e, 24. Hozanovi} r.[abi} NN [aha iz Cazina, 25. Ro{i} r. [abi} nn Hata iz V. Kladu{e, 26. [abi} Smail,sin Ibrahima iz V. Kladu{e, 27. [abi} Salih, sin Ibrahima iz V. Kladu{e, 28. [abi}Razija,k}i Ibrahima izV.Kladu{e,29. [abi}Ha{im,sin Juseiz V. Kladu{e, 30.[abi}

Husein, sin Juse iz V. Kladu{e, 31. [abi} [erif, sin Juse iz V. Kladu{e, 32. [abi}Osman, sin Juse iz V. Kladu{e, 33. Karaji} r. [abi} Asima, k}i Osmana iz USA, 34.Puri}r. [abi}Rasima, k}iOsmana izUSA, 35.[abi}Zejna,k}i Osmanaiz Italije, 36.Salapura Vlado, sin Marka iz V. Kladu{e, svi nepoznati adrese, svi zatupani poadvokatu Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva,vanraspravno, dana 9. 3. 2011. godine, izdao je slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjemovogSudabr.23 0 P005744 10P od9. 3.2011. godine, naosnovu ~l.296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi upravnoj stvari tu`itelja [abi} Rasima, sin Osmana, 2. [abi} r. Aliba{i} Hasibe, k}iHuseina, 3. [abi} Esada, sin Osmana i [abi} Nurije, sin Osmana, svi iz DonjeVidovske, protiv tu`enih: 1. Bilajac Huse, sin Huseiz V. Kladu{e,2. Bijalac Muje, sinHuse iz V. Kladu{e, 3. Pali} Muhe, sin Hase iz V. Kladu{a, 4. Bajramovi} Sejde, sinSejde iz V. Kladu{a, 5. Bajramovi} Sulejman, sin Sejde iz V. Kladu{e, 6. Muri} r.Bajramovi} Hatid`a iz V. Kladu{e, 7. [akinovi}-Cindri} Dragica, k}i Stjepana, 8.Bajramovi} nn Fata i iz Velike KIadu{e, 9. Okanovi} r. Bajramovi} nn Adila iz

Marjanovca, 10. Pilipovi}r. Bajramovi}Fatimaiz MaleKladu{e,11. [akinovi}Rifet,sin Huseina iz DonjeVidovske,12. [akinovi}Rasim, sin Huseina iz DonjeVidovske,13 Abdi} Ha{im, sin Hasanhod`a iz V. Kladu{e, 14. Cindri} Vinko, sin Stanka iz V.Kladu{e, 15. Cindri} Milan, sin Ranje iz V. Kladu{e, 16. Cindri} Stanko, sin Franje izV. Kladu{e, 17. Cindri} Jeko, sin Franje iz V. Kladu{e, 18. Cindri} r. Vla{i} Kata iz V.Kladu{e, 19. Cindri} Dragica, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 20. Cindri} Ivica, sinStjepana iz V. Kladu{e, 21. Cindri} Roza, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 22. Cindri}Milka, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 23. [abi} r. Mujki} nn [aha iz V. Kladu{e, 24.Hozanovi} r. [abi} NN [aha iz Cazna, 25. Ro{i} r. [abi} nn Hata iz V. Kladu{e, 26.[abi}Smail,sinIbrahimaizV.Kladu{e,27.[abi}Salih,sinIbrahimaizV.Kladu{e,28.[abi} Razija, k}i Ibrahima iz V. Kladu{e, 29. [abi} Ha{im, sin Juse iz V. Kladu{e, 30.[abi} Husein, sin Juse iz V. Kladu{e, 31. [abi} [erif, sin Juse iz V. Kladu{e, 32. [abi}Osman, sin Juse iz V. Kladu{e, 33. Karaji} r. [abi} Asima, k}i Osmana iz USA, 34.Puri} r. [abi} Rasima, k}i Osmana iz USA, 35. [abi} Zejna, k}i Osmana iz Italije, 36.Salapura Vlado, sin Marka iz V. Kladu{e, svi nepoznati adrese, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva nepoznate adrese i boravi{ta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremenizastupnik u osobi advokat Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog upostupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosnodok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja.

Broj 23 0 P 005744 10 P9. marta 2011. godine

Velika Kladu{a 

(03-3-842/11)

Op}inski sud u Te{nju izdaje se slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMNOG ZASTUPNIKA

Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac, upostupku predlaga~a D`evada Klepi}a iz Jelaha, zastupanog po advokatu Arifu

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 13. 4. 2011. – Oglasnidio – Broj 19 - Strana 17

Page 130: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 130/144

Mularifovi}u iz Te{nja, radi uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima pedlaga~a Kapetanovi} Mejri iz Jelaha, Smailbegovi} r. Ajanovi} [e~eri iz Jelaha,Ajanovi}Hamdi,sinuBeh~eiz Jelaha, Ajanovi}Dedi, sinuBeh~e izJelaha,Amid`i}Du{anu iz Sarajeva,HujdurSmaji, sinu Huseinaiz Jelaha, Kotori}Mustafi izJelaha,Kasumagi} [ahza iz Jelaha, Galija{evi} Fajko iz Jelaha, Kajgani} Samija iz Jelaha,Erceg Zoran iz Jelaha, Kotori} Jasminka iz Jelaha, Sopta Ned`ida iz Jelaha, Sopta 

Ivan,sin Jozeiz Jelaha, ErcegStipo iz Jelaha, Stevanovi} Vojkeiz Jelaha, Stevanovi}Dragoljub,iz Jelaha, Ba{i} Hajrudin izDobropolja,Unki}Bademeiz Jelaha,Deljki}Hakije iz Doboja, Deljki} Mahme iz Doboja, Deljki} Muhamed iz Jelaha, Savovi}Behije iz Banjaluke, [ehovi} Raseme iz Doboja, Plan~i} Refija iz Jablanice,Ajanovi} Ismeta iz Jelaha, Lon~arevi} Velida iz Tesli}a, Ajanovi} Muharem izJelaha, ^ehaji} Mevlida iz Te{nja, Galija{evi} Dejan iz Jelaha, Galija{evi} Emina izJelaha, Seljmo Adem iz Jelaha i Pilav Muhamed iz Jelaha, koji su upisani kaosuvlasnici u zk. ul. br. 8567 k.o. Te{anj k.o. Te{anj, postavio je Rje{enjem br.039-0-Dn-10-001 619 od 22. 3. 2011. god., privremenog zastupnika u osobiadvokatu MartinuD`idiiz Jelaha, po{to ozna~enalica su umrla ilinepoznateadrese,a na osnovu ~lana 296. stav. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnicipredlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom ili dok im organstarateljstva ne postavi staratelja.

Broj 039-0-Dn-10-001 169

22. marta 2011. godineTe{anj

(03-3-756/11)

Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja MarkoMasla}, sin Andrije iz Vi{i}a, zastupan po punomo}niku Bo`i Jurkovi}, odvjetnikuiz Gabela Polja, op}ina ^apljina, protiv tu`enika 1. Stani} (`ena Stanka ro|. Giga)Vidosava i dr., radi utvr|ivanja prava vlasni{tva i uknji`be, izdao je

OGLAS

Rje{enjemovogSudabr.530P04129711Pod31.3.2011.godine,anaosnovu~l.296.st.2. to~ka4. Zakonao parni~nompostupku("Slu bene novineFederacijeBiH",br.53/03), postavlja se Goran Lukenda, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu enimStani}(`enaStanka ro|. Giga) Vidosava,]uk (ud.Danila)An|a,Giga(Aleksa)Vaso, Giga (Aleksa) Pero, Prelo (@arka) Ljubica i Bulut (Ljubanov) Pero, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonskizastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave predSudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 041297 11 P31. o`ujka 2011. godine

^apljina 

(03-3-893/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

KodOp}inskogsudau Ora{ju vodi sepostupak u pravnojstvari tu iteljaMarka (Marka)Koturi}aizDomaljevca,Posavskihbranitelja89,zastupanpopunomo}nikuMarijanu Peji~i}u, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Marijana (Mate) Lu~i}a izDomaljevca,Savska 104,Anke Juri} ro|.Koturi} iz Domaljevca,Frankopanska22,Mate (Bla a) Lu~i}a iz Domaljevca, Sv. Ane 58, Josipa (Mate) Lu~i}a izDomaljevca,Frankopanska35, Bla`a(Mate) Lu~i}aiz Domaljevca,Sv. Ane58, Peje(Mate)Lu~i}aizDomaljevca,Mare(Mate)Lu~i}izDomaljevca,Anke(Peje)Juri}izDomaljevca, Peje (Peje) Juri}a iz Domaljevca, Marka Koturi}a iz Domaljevca,Marka (Stjepana) Koturi}a iz Domaljevca, Anke Gregurevi} ro|. Lu~i} izDomaljevca, radi utvr|ivanja i uknji`be prava vlasni{tva, v.p.s. 1.000,00 KM.

Rje{enjem br. 25 0 P 005254 08 P od 24. 1. 2011. godine Sud je tu`enima Peji(Mate)Lu~i}u iz Domaljevca, Mari (Mate)Lu~i}iz Domaljevca, Anki (Peje)Juri}izDomaljevca, Peji (Peje) Juri}u iz Domaljevca, Marku Koturi}u iz Domaljevca,Marku (Stjepana) Koturi}u iz Domaljevca, Anki Gregurevi} ro|. Lu~i} izDomaljevca, postavio privremenog zastupnika u osobi Adama Filipovi}a,odvjetnika izOra{ja, natemelju ~l.296. st.1. ta~ka 4. Zakonao parni~nompostupkuu FBiH("Slu benenovineFederacijeBiH",br. 53/03,73/05i 19/06),jer jeboravi{teistih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enima bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok setu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 005254 08 P30. o`ujka 2011. godine

Ora{je

(03-3-894/11)

Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Travniku, sudija Emira Sujold`i}, u pravnoj stvari tu`itelja KadirKari}, zastupanog po punomo}nikuadvokatu Vi{nja Miku{iz Travnika,protivtu`enihMerdan Osman,Milinovi} Ankica,Milinovi}Jozo, Bare{i}Ankica, MerdanRabija, Merdan Halid, Veji} Ljubica, [afradin Marija, Merdan Vahid, MerdanVahida, Paji} Mevla, Merdan [erif, Milinovi} Pero, Milinovi} Drago, radiutvr|ivanja prava vlasni{tva, v.sp, 1.200,00 KM.

Ovaj Sud je Rje{enjem od 28. 12. 2010. godine postavio tu`enim Merdan(Halil) Osman, Milinovi} (Niko) Ankica, Milinovi} (Niko) Jozo, Bare{i} (Niko)Ankicaro|. Milinovi}, Merdan(Ibro)Rabija, Merdan(Mehmed)Halid, Veji}(Niko)Ljubica ro|. Milinovi}, [afradin (Niko) Marija ro|. Milinovi}, Milinovi} (Niko)Pero, Milinovi} (Niko) Drago privremenog zastupnika Bekir Ferizovi}, advokat izTravnika na temelju 61. 296. st. 1. i 2. ta~. 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih

nepoznato, a nemajupunomo}nika,a redovan postupakoko postavljanja zakonskogzastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 51 0 P 003718 08 P30. marta 2011. godine

Travnik

(03-3-905/11)

Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, upravnoj stvari tu`itelja: Kuna Nediljka pok. Stipe iz Zagreba - Brdovec, zastupa ga Predrag Kelava, odvjetnik iz Tomislavgrada, protiv tu`enih: Kuna Mate, sin Jandre izOsmanlija, Kuna Dragun, sin Ante iz Osmanlija, Kuna Ivan, sin Ante iz Osmanlija,KunaMarko,sin Anteiz Osmanlija, KunaMarko,sin Pereiz Osmanlija, KunaFranjo,sin Pere iz Osmanlija, Kuna Ilija, sin Jandre iz Osmanlija, Kuna @ivko, sin Nike iz

Osmanlija, Bralo Sofija ro|. Kuna iz @abljaka, Kuna Mate, sin Jandre iz Osmanlija,Kuna ro|. Duman~i} Anica iz Valpova, Duman~i} Bo`e, sin Ivana iz Osmanlija,Mahmutbeg Huseinbegovi} Ibrahinbegov iz Kupresa, Dagoja Husein iz Pori~a,Dagoja Urfeta Huseinova iz Pori~a, Dagoja Nevzeta Huseinova iz Pori~a, Dagoja Nisveta Huseinova iz Pori~a, Dagoja E{ref Huseinov iz Pori~a, Duzi} Abdulah iz D.Vakufa, Duzi} Abduselam Abdulahov iz D. Vakufa, Duzi} Mahmut Abdulahov iz D.Vakufa, Duzi} Alija Abdulahov iz D. Vakufa, Duzi} mldb. Zilha Abdulahova iz D.Vakufa, Duzi} mldb. Nejra Abdulahova iz D. Vakufa, Dagoja Hata Huseinova izPori~a, Alfan Ilijas Smailov iz Bugojna, Huseinbegovi} Dervi{ um. Alibega izSarajeva, Huseinbegovi} Arif um. Alibega iz Sarajeva, Huseinbegovi} Husein um.Alibega iz Sarajeva, Huseinbegovi}\ula um. Alibega iz Sarajeva, Hara~i} Fahra ro|.Huseinbegovi} iz Pori~a, Kisija [ida ro|. Huseinbegovi} iz Prusca, Duzi} AbdulahAlin iz D. Vakufa, Huseinbegovi}Munib Musajbegov iz Bugojna, Huseinbegovi}Iza Musajbegova iz Bugojna, Huseinbegovi} Muharem Mustajbegov iz Zagreba,Barjaktarevi} ro|.Huseinbegovi} Subha iz G. Vakufa, Huseinbegovi} Ejub Alibegoviz Rijeke, Trfa Hiba ro|. Huseinbegovi} Subha iz D. Vakufa, Huseinbegovi} Amira Ahmetova iz Bugojna, Huseinbegovi} ro|. Hara~i} Fatima iz Vrbanje, Masli} ro|.

Huseinbegovi}Lamijaiz Travnika, \urovi} ro|.Huseinbegovi}Nad`ijaiz Beograda,Huseinbegovi} Dedo um. Alibega iz Kupresa, Huseinbegovi} mldb. HuseinHasanbegov iz Kupresa, Huseinbegovi} mldb. \ula Hasanbegova iz Kupresa, ZrnoJozo Matiniz Kupresa,Juri~Frano Ivanoviz Kupresa,Zrnoro|.Lovri} Anaud. Anteiz Osmanlija, Huseinbegovi} ro|. Duratbegovi} Fatima iz Kupresa, Hara~i} HuseinMehmedbegov iz Pori~a, Hara~i} Sulejman Mehmedbegov iz Pori~a, Hara~i} \ehva ro|. Sulejmanpa{i} iz Pori~a, [andrk Razalija Perina iz Bugojna, Hara~i} ro|.Musteveli} Kademlija iz Malog Sela, Mesihovi} ro|. Hara~i} Duda iz Vitine, Taji}Stjepan,sin Marka iz Lukavca,Labanosi ro|.Taji}Nada iz Londona,Taji}Mislav, sinStjepana iz Zagreba, Strubar Mustafa Sulejmanov iz Bugojna, Strubar SeadSulejmanov iz Bugojna, Strubar Mensur Sulejmanov iz Bugojna, Huseinbegovi}Mahmut Razabegoviz Kupresa,Duratbegovi}ro|. Huseinbegovi}Fatimaiz Kupresa,svi nepoznata boravi{ta, Kuna Gordan pok. Hrvoja iz Sarajeva, Kuna Ljubomir pok.Jandre iz Kupresa, kunaMilica`. Ljupka iz Osmanlija, ^oli}Ante iz Osmanlija, ^oli}

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 19 - Strana 18 – Oglasnidio – Srijeda, 13. 4. 2011.

Page 131: Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 19; 13.4.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-19-1342011 131/144

Dragan iz Osmanlijai ^oli}Josipiz Osmanlija, radiutvr|ivanjapravavlasni{tva, dana 30. 3. 2011. godine, izdao je

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-10-000034 od 30. 3. 2011. godine,

tu`enicama: KunaMate,sin Jandre iz Osmanlija, KunaDragun,sin Anteiz Osmanlija,Kuna Ivan, sin Ante iz Osmanlija, Kuna Marko, sin Ante iz Osmanlija, Kuna Marko,sin Pere iz Osmanlija, Kuna Franjo, sin Pere iz Osmanlija, Kuna Ilija, sin Jandre izOsmanlija, Kuna @ivko, sin Nike iz Osmanlija, Bralo Sofija ro|. Kuna iz @abljaka,KunaMate,sin Jandreiz Osmanlija, Kunaro|.Duman~i}Anicaiz Valpova,Duman~i}Bo`e, sin Ivana iz Osmanlija, Mahmutbeg Huseinbegovi} Ibrahinbegov iz Kupresa,Dagoja Husein iz Pori~a, Dagoja Urfeta Huseinova iz Pori~a, Dagoja Nevzeta Huseinova iz Pori~a, Dagoja Nisveta Huseinova iz Pori~a, Dagoja E{ref Huseinov izPori~a, Duzi} Abdulah iz D. Vakufa, Duzi} Abduselam Abdulahov iz D. Vakufa,Duzi} Mahmut Abdulahov iz D. Vakufa, Duzi} Alija Abdulahov iz D. Vakufa, Duzi}mldb. Zilha Abdulahova iz D. Vakufa, Duzi} mldb. Nejra Abdulahova iz D. Vakufa,Dagoja Hata Huseinova iz Pori~a, Alfan Ilijas Smailov iz Bugojna, Huseinbegovi}Dervi{ um. Alibega iz Sarajeva, Huseinbegovi} Arif um. Alibega iz Sarajeva,Huseinbegovi} Husein um. Alibega iz Sarajeva, Huseinbegovi} \ula um. Alibega izSarajeva, Hara~i}Fahra ro|.Huseinbegovi}iz Pori~a, Kisija [idaro|. Huseinbegovi}iz Prusca, Duzi} Abdulah Alin iz D. Vakufa, Huseinbegovi} Munib Musajbegov izBugojna, Huseinbegovi} Iza Musajbegova iz Bugojna, Huseinbegovi} MuharemMustajbegov iz Zagreba, Barjaktarevi} ro|. Huseinegovi} Subha iz G. Vakufa,Huseinbegovi} Ejub Alibegov iz Rijeke, Trfa Hiba ro|. Huseinbegovi} Subha iz D.Vakufa, Huseinbegovi} Amira Ahmetova iz Bugojna, Huseinbegovi} ro|. Hara~i}Fatima iz Vrbanje, Masli} rod. Huseinbegovi} Lamija iz Travnika, \urovi} ro|.Huseinbegovi} Nad`ija iz Beograda, Huseinbegovi} Dedo um. Alibega iz Kupresa,Huseinbegovi} mldb. Husein Hasanbegov iz Kupresa, Huseinbegovi} mldb. \ula Hasanbegova iz Kupresa,Zrno JozoMatin iz Kupresa,Juri~ Frano Ivanov iz Kupresa,Zrnorod.Lovri}Ana ud.Ante iz Osmanlija,Huseinbegovi}rod. Duratbegovi}Fatima iz Kupresa, Hara~i} Husein Mehmedbegov iz Pori~a, Hara~i} SulejmanMehmedbegoviz Pori~a,Hara~i}\ehvarod.Sulejmanpa{i} izPori~a,SandrkRazalija Perina iz Bugojna, Hara~i} ro|. Musteveli} Kademlija iz Malog Sela, Mesihovi} ro|.Hara~i}Duda iz Vitine,Taji} Stjepan,sin Marka iz Lukavca,Labanosi ro|.Taji}Nada iz Londona, Taji} Mislav, sin Stjepana iz Zagreba, Strubar Mustafa Sulejmanov izBugojna, Strubar Sead Sulejmanov iz Bugojna, Strubar Mensur Sulejmanov izBugojna, Huseinbegovi} Mahmut Razabegov iz Kupresa, Duratbegovi} ro|.Huseinbegovi} Fatima iz Kupresa, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni

zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada.Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog

zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave predsudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-10-00003430. marta 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-907/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}, u ostavinskompostupku izaumrlog Listo Ragiba,sinaAlije,ro|en 25.4. 1925. godine,umro10.12.1990. godine bez testamenta.

Pozivaju se nasljednici Nezir Listo, Ferid Listo, Ferida Listo i Zlata Zec ro|.Listo koji su sa prebivali{tem u [vedskoj, nepoznate adrese, da se u roku od godinudana odobjaveovogoglasa u "Slu benimnovinamaFederacijeBiH"i oglasnoj plo~iSuda prijave kao nasljednik Sudu.

Ukoliko imenovani nasljednik ne postupi prema naprijed navedenom, nakonproteka roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenogzastupnika Aide Omanovi}, advokatu iz Mostara, na temelju podataka kojim Sudraspola`e.

Broj 58 0 O 045071 08 O1. aprila 2011. godine

Mostar 

(03-3-926/11)

Op}inski sud u ^apljini objavljuje sljede}i

OGLAS

Op}inski sud u ^apljina, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ka`imir Vranki}, sin Nikole iz ^apljine, Trebi`at bb, JMB 0704959153776,zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetniku iz ^apljine, protiv

tu`enika 1. Ru`a Andri} ro|. Kapular, `ena Antona iz ^apljine, Vrgorac 25, 2.Branko Kapular pok. Ljube, ^apljina, Hrvatskih branitelja 73, 3. Ivan Kapular, sinMarka iz Zvirovi}a, op}ina ^apljina, 4. Draga Kapular, k}i Marka iz Zvirovi}a,op}ina ^apljina, 5. Mara Brki}, k}i Marka iz Mostara, Franjeva~ka 16/C, 6. StankoKapular, sin Pavla-Pavaoaiz Zvirovi}a, op}ina^apljina,7. Ru`aKapular ro|.Brki},k}i Joze, Zvirovi}i, op}ina ^apljina, 8. Marijo Kapular, sin @arka iz ^apljine,Mostarska 5, te 9. Jure Kapular pok. Ivana, 10. Vide Kapular pok. Andrije, 11. Vida Kapular ud. Joze, 12. Vinko Kapular, sin Marka, 13. @ivko Kapular pok. Joze, 14.MladenkaKapular,k}i Joze,15. Bo`oKapular, sinpok.Ivana,16. Mato Kapular, sinpok. Ivana, 17. Frano Kapular, sin pok. Ivana, 18. Janja Kapular udova Marka, 19.Fila Su{i}, k}i Marka, 20. An|a @i`i}, k}i Marka, 21. Ante Kapular, 22. MileKapular, 23. Anica Su{ac, 24, Mario Kapular, sin Mate, 25. Marina Maduni} ro|.Kapular, k}i Mate, 26. Dubravka Milinkovi} ro|. Kapular, k}i Martina, 27. Ankica Stankovi} ro|. Kapular, k}i Martina, 28. Danica Markovinovi} ro|. Kapular, k}iMartina, 29. Bo`enka Kapular, k}i Martina i 30. @eljko Kapular, sin Martina, radiutvr|enja prava vlasni{tva v. s.p. 3.100,00 KM, dana 1. 4. 2011. godine, postavio jetu`enicima 9. Juri Kapular pok. Ivana, 10. Vidi Kapular pok. Andrije, 11. Vidi

Kapular ud. Joze, 12. Vinku Kapular, sin Marka, 13. @ivku Kapular pok. Joze, 14.Mladenki Kapular, k}i Joze, 15. Bo`o Kapular, sin pok. Ivana, 16. Mati Kapular, sinpok.Ivana,17. FraniKapular,sin pok. Ivana,18. JanjiKapular udovaMarka, 19.FiliSu{i}, k}iM