of 144 /144
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 1/144 PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH 221 NaosnovuAmandmanaXXXVInaUstavFederacijeBosnei Hercegovinekojimse mijenjadosada{nji~lanIV.A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 2/08), Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donio ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJU]EG PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Za predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta FederacijeBosnei Hercegovineizabranjedr. DENIS ZVIZDI], iz reda bo{nja~kog naroda. II. Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". PD broj 01-02-1351/10-1 9. marta 2011. godine Sarajevo Potpredsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Svetozar Pudari}, s. r. Temeljem Amandmana XXXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojim se mijenja dosada{nji ~lanak IV. A.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lanak 38. Poslovnika Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacijeBiH"br.69/07i 2/08),Zastupni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donio ODLUKU O IZBORU PREDSJEDATELJA ZASTUPNI^KOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. ZapredsjedateljaZastupni~kogdomaParlamentaFederacije Bosne i Hercegovine izabran je dr. DENIS ZVIZDI], iz reda bo{nja~kog naroda. II. Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ZD broj 01-02-1351/10-1 9. o`ujka 2011. godine Sarajevo Potpredsjedatelj Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH Svetozar Pudari}, v. r. NaosnovuAmandmana XXXVI naUstavFederacijeBosnei Hercegovine kojim se mijewa dosada{wi ~lan IV . A.3.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br. 69/07i2/08),Predstavni~kidomParlamentaFederacijeBosne i Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donio ODLUKU O IZBORU PREDSJEDAVAJU]EG PREDSTAVNI^KOG DOMAPARLAMENTA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE I Za predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je dr DENIS ZVIZDI], iz reda bo{wa~kog naroda. II Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". PDbroj01-02-1351/10-1 9.marta2011.godine Sarajevo Potpredsjedavaju}i Predstavni~kog doma ParlamentaFederacije BiH Svetozar Pudari} ,s.r. Godina XVIII – Broj 11 Srijeda, 16. 3. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 1/144

PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOMPARLAMENTA FEDERACIJE BiH

221Na osnovuAmandmana XXXVIna Ustav Federacije Bosne i

Hercegovine kojimse mijenja dosada{nji~lan IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/07 i2/08), Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donio

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDAVAJU]EG PREDSTAVNI^KOGDOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

I.

Za predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je dr. DENIS ZVIZDI],iz reda bo{nja~kog naroda.

II.

Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

PD broj 01-02-1351/10-19. marta 2011. godine

Sarajevo

Potpredsjedavaju}iPredstavni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiHSvetozar Pudari}, s. r.

Temeljem Amandmana XXXVI na Ustav Federacije Bosne iHercegovine kojim se mijenja dosada{nji ~lanak IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lanak 38. Poslovnika Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH"br. 69/07i 2/08), Zastupni~kidom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je, na sjedniciodr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donio

ODLUKUO IZBORU PREDSJEDATELJA ZASTUPNI^KOG

DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE

I.Za predsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije

Bosne i Hercegovine izabran je dr. DENIS ZVIZDI], iz reda bo{nja~kog naroda.

II.Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

ZD broj 01-02-1351/10-19. o`ujka 2011. godine

Sarajevo

PotpredsjedateljZastupni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiH

Svetozar Pudari}, v. r.

Na osnovuAmandmana XXXVI naUstavFederacijeBosneiHercegovine kojim se mijewa dosada{wi ~lan IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38.Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta FederacijeBosnei Hercegovine("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.69/07i2/08),Predstavni~kidomParlamentaFederacijeBosnei Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donio

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDAVAJU]EG PREDSTAVNI^KOG

DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

IZa predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabran je dr DENISZVIZDI], iz reda bo{wa~kog naroda.

IIOdluku objaviti u "Slu benim novinama Federacije

BiH".

PD broj 01-02-1351/10-19. marta2011. godine

Sarajevo

Potpredsjedavaju}iPredstavni~kog doma

Parlamenta Federacije BiHSvetozar Pudari}, s .r .

Godina XVIII – Broj 11 Srijeda, 16. 3. 2011. godine

S A R A J E V OISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 2/144

Broj 11 – Strana 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

222Na osnovuAmandmana XXXVIna Ustav Federacije Bosne i

Hercegovine kojimse mijenja dosada{nji~lan IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38. Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i

Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/07 i2/08), Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donio

ODLUKUO IZBORU POTPREDSJEDAVAJU]EG

PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.Za potpredsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta 

Federacije Bosne i Hercegovine izabran je SVETOZARPUDARI], iz reda srpskog naroda.

II.Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

PD broj 01-02-1351/10-29. marta 2011. godine

Sarajevo

Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH

Dr. Denis Zvizdi}, s. r.

Temeljem Amandmana XXXVI na Ustav Federacije Bosne iHercegovine kojim se mijenja dosada{nji ~lanak IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lanak 38. Poslovnika Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 2/08),Zastupni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je,na sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donio

ODLUKUO IZBORU POTPREDSJEDATELJA ZASTUPNI^KOG

DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE

I.Za potpredsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamenta 

Federacije Bosne i Hercegovine izabran je SVETOZARPUDARI], iz reda srpskog naroda.

II.Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

ZD broj 01-02-1351/10-29. o`ujka 2011. godine

Sarajevo

PredsjedateljZastupni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiHDr. Denis Zvizdi}, v. r.

Na osnovuAmandmanaXXXVI

naUstavFederacijeBosneiHercegovine kojim se mijewa dosada{wi ~lan IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38.Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta FederacijeBosnei Hercegovine("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.69/07i2/08),Predstavni~kidomParlamentaFederacijeBosnei Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donio

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDAVAJU]EG

PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

Za potpredsjedavaju}eg Predstavni~kog doma ParlamentaFederacije Bosne i Hercegovine izabran je SVETOZARPUDARI], iz reda srpskog naroda.

IIOdluku objaviti u "Slu benim novinama Federacije

BiH".

PD broj 01-02-1351/10-29. marta2011. godine

Sarajevo

Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma

Parlamenta Federacije BiHDr Denis Zvizdi}, s .r .

223Na osnovuAmandmana XXXVIna Ustav Federacije Bosne i

Hercegovine kojimse mijenja dosada{nji~lan IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38. Poslovnika 

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/07 i2/08), Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donio

ODLUKUO IZBORU POTPREDSJEDAVAJU]EG

PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.Za potpredsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta 

Federacije Bosne i Hercegovine izabran je STANKOPRIMORAC, iz reda hrvatskog naroda.

II.

Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

PD broj 01-02-1351/10-39. marta 2011. godine

Sarajevo

Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiHDr. Denis Zvizdi}, s. r.

Temeljem Amandmana XXXVI na Ustav Federacije Bosne iHercegovine kojim se mijenja dosada{nji ~lanak IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lanak 38. Poslovnika Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/07 i 2/08),Zastupni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je,na sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donio

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDATELJA ZASTUPNI^KOGDOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINEI.

Za potpredsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je STANKOPRIMORAC, iz reda hrvatskog naroda.

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 3/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 3

II.Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

ZD broj 01-02-1351/10-39. o`ujka 2011. godine

Sarajevo

PredsjedateljZastupni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiHDr. Denis Zvizdi}, v. r.

Na osnovuAmandmana XXXVI naUstavFederacijeBosneiHercegovine kojim se mijewa dosada{wi ~lan IV. A.3.11.Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i ~lana 38.Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta FederacijeBosnei Hercegovine("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.69/07i2/08),Predstavni~kidomParlamentaFederacijeBosnei Hercegovine je, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donio

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDAVAJU]EG

PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IZa potpredsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabran je STANKOPRIMORAC, iz reda hrvatskog naroda.

IIOdluku objaviti u "Slu benim novinama Federacije

BiH".

PD broj 01-02-1351/10-39. marta2011. godine

Sarajevo

Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma

Parlamenta Federacije BiHDr Denis Zvizdi}, s .r .

224Na osnovu ~lana 152. stav 2. a u vezi sa ~lanom 45. stav 1.

Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 69/07 i2/08), Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donio

 je

ODLUKUO IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA

PREDSJEDNIKA I ^LANOVA RADNIH TIJELAPREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEI.

U Ustavnu komisiju Predstavni~kog doma ParlamentaFederacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: IRFAN AJANOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,

za zamjenika predsjednika: MAHMUT ALAGI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:KARLO FILIPOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SVETOZAR PUDARI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,JOSIP JURI[I], poslanik Stranke demokratske akcije,MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:

SABRIJA POJSKI],]AZIM SADIKOVI],OSMAN JA[AREVI],ENVER I[ERI].

II.U Zakonodavno-pravnu komisiju Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: TOMO VIDOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: NASIR BEGANOVI], poslanikSaveza za bolju budu}nost BiH,za ~lanove:MAHMUT ALAGI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SEAD HASANHOD@I], poslanik Stranke demokratskeakcije,LJILJANA SAKI], poslanik Stranke demokratske akcije,@ELJKO TOMI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:SIMO SIMI],MELIHA POVLAKI],

OSMAN JA[AREVI],FEHIM PLEH,JASNA RAJI].

III.U Administrativnu komisiju Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: ZUKAN HELEZ, poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: EDHAM VELAD@I], poslanikStranke demokratske akcije,za ~lanove:ALMA ZILD@I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,NERMIN NIK[I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,IRFAN AJANOVI], poslanik Stranke demokratske akcije,MUNIB JUSUFOVI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,

MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,VLADO IVANKOVI], poslanik Narodne stranke radom za boljitak,SPOMENKA MI I], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SLAVICA JOSIPOVGI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990,@ELJKO ASI], poslanik Hrvatske stranke prava.

IV.U Komisiju za za{titu ljudskih prava i sloboda

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: JOSIP MARTI], poslanik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednika: HAZIM KAPI], poslanikSaveza za bolju budu}nost BiH,za ~lanove:JASMINA ZUBI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ENVER MEHMEDOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,@ELJKA BO[NJAK, poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,MEHDIN SELIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,EDIN MU[I], poslanik Stranke demokratske akcije,NIHAD ALIKADI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 4/144

Broj 11 – Strana 4 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

ZIJAD ALAJBEGOVI], poslanik Saveza za boljubudu}nost BiH,MIDHAT OSMANOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,IVAN MUSA, poslanik Hrvatske kr{}anske demokratskeunije BiH.

V.U Komisiju za bezbjednost Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika:IVICA JUR I], poslanik Narodne stranke radom za boljitak,za zamjenika predsjednika:JOZO BAGARI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,za ~lanove:RAMIZ ZAHIROVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,IRFAN IMAMOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ELVIR KARAJBI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

MELIKA MAHMUTBEGOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,OMER [KALJO, poslanik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAD@I], poslanik Stranke demokratske akcije,ANER BEGI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,NIHAD ALIKADI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,SEAD OMERBEGOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

VI.U Komisiju za izbor i imenovanje Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: SAFET KE[O, poslanik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: FIKRET KILIM, poslanikSocijaldemokratske partije BiH,

za ~lanove:JASMINA ZUBI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,DAMIR MA[I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,MUHAMED IBRAHIMOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,AMELA ME[I], poslanik Stranke demokratske akcije,FEHIM [KALJI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SRE]KO BORAS, poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990,@ELJKO ASI], poslanik Hrvatske stranke prava.

VII.

U Komisiju za informisanje Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: @ELJKO ASI], poslanik Hrvatske strankeprava,za zamjenika predsjednika: MUHIDIN ALI], poslanikStranke za Bosnu i Hercegovinu,za ~lanove:DAMIR MA[I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,ZORAN PERI], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,BELKISA VEHABOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,JASMIN DUVNJAK, poslanik Stranke demokratske akcije,SAFET KE[O, poslanik Stranke demokratske akcije,

SAFET SOFTI], poslanik Stranke demokratske akcije,AIDA ^IKI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,LJILJA ZOVKO, poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,VELIMIR KUNI], poslanik Saveza nezavisnih socijaldemo-krata SNSD.

VIII.U Komisiju za jezi~ka pitanja Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: DAMIR MA[I], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenicu predsjednika: SPOMENKA MI^I], poslanikStranke za Bosnu i Hercegovinu,za ~lanoveENVER MEHMEDOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,RUSMIR MESIHOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,AMELA ME[I], poslanik Stranke demokratske akcije,JASMIN DUVNJAK, poslanik Stranke demokratske akcije,MARIJAN @IVKOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,

iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:KRE[IMIR AZINOVI],NAZIF OSMANOVI],@ARKO [ANTI],INDIRA PIND@O.

IX.U Mandatno-imunitetsku komisiju Predstavni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednika: KARLO FILIPOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: MLADEN BO[KOVI],poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH,za ~lanove:KEMAL BEGANOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,

RAMIZ ZAHIROVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,IBRAHIM NADAREVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,IRFAN AJANOVI], poslanik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAD@I], poslanik Stranke demokratske akcije,ZIJAD ALAJBEGOVI], poslanik Saveza za boljubudu}nost BiH,SEAD OMERBEGOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HASAN SAMARD@I], poslanik Narodne stranke radom za boljitak,STANKO PRIMORAC, poslanik Hrvatske stranke prava.

X.U Komisiju za ravnopravnost polova Predstavni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednicu: KATICA ^ERKEZ, poslanik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednice: KEMAL BEGANOVI],poslanik Socijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BELKISA VEHABOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,ELVIR KARAJBI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,JOSIP JURI[I], poslanik Stranke demokratske akcije,

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 5/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 5

FARUK JABU^AR, poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,DAVOR PEHAR, poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,OMER VATRI], poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HAFEZA SABLJAKOVI], poslanik Demokratske narodne

zajednice BiH,JASMINKA DURI], poslanik Stranke demokratskeaktivnosti-A-sda.

XI.U Komisiju za lokalnu samoupravu Predstavni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednika: MUHAMED IBRAHIMOVI], poslanikStranke demokratske akcije,za zamjenika predsjednika: VELIMIR KUNI], poslanikSaveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD,za ~lanove:ALMA ZILD@I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,SENAD SUBA[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SLAVI[A [U]UR, poslanik Socijaldemokratske partije

BiH,EDIN MU[I], poslanik Stranke demokratske akcije,OSMAN SULJAGI], poslanik Stranke demokratske akcije,ANER BEGI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,KATICA ^ERKEZ, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,ADIL LOZO, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HAFEZA SABLJAKOVI], poslanik Demokratske narodnezajednice BiH.

XII.U Komisiju za pitanja mladih Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MIRZA USTAMUJI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: JASMIN DUVNJAK, poslanik

Stranke demokratske akcije,za ~lanove:KEMAL BEGANOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,JASENKO SELIMOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,BELKISA VEHABOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,MARIJA ANTI], poslanik Narodne stranke radom za boljitak,LJILJA ZOVKO, poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:MIRZA DIZDAREVI],ERMIN HAD@IMUSI],ALMA FEROVI],

ZAHID MUSTAJBEGOVI].XIII.U Eti~ku komisiju Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednicu: JASMINKA DURI], poslanik Strankedemokratske aktivnosti-A-sda,za zamjenicu predsjednice: ZIJAD ALAJBEGOVI],poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,za ~lanove:BRACO KULENOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ZLATAN FATU[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

@ELJKA BO[NJAK, poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ENVER MUJALA, poslanik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAD@I], poslanik Stranke demokratske akcije,IBRAHIM NADAREVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,

AIDA ^IKI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,IVAN MUSA, poslanik Hrvatske kr{}anske demokratskeunije BiH,MIDHAT OSMANOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XIV.U Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: OMER VATRI], poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,za zamjenicu predsjednika: JASMINA ZUBI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:KADRIJA MODRI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

TOMO VIDOVI], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,[EMSUDIN DEDI], poslanik Stranke demokratske akcije,MIRSAD ZAIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,OMER HE]IMOVI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,FEHIM [KALJI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,@ELJKO TOMI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,SRE]KO BORAS, poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990.

XV.U Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i

Hercegovine izabrani su:za predsjednika: SLAVI[A [U]UR, poslanik Socijalde-mokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: AMIR AVDI], poslanik Strankedemokratske akcije,za ~lanove:KADRIJA MODRI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SAID MUJKANOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,D@EVAD AGI], poslanik Stranke demokratske akcije,OMER [KALJO, poslanik Stranke demokratske akcije,MIRSAD \ONLAGI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,

PREDRAG KO@UL, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,OMER VATRI], poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,VLADO IVANKOVI], poslanik Narodne stranke radom za boljitak.

XVI.U Odbor za promet i komunikacijePredstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MIRSAD \ONLAGI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: LJILJANA SAKI], poslanikStranke demokratske akcije,za ~lanove:

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 6/144

Broj 11 – Strana 6 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

RAMIZ ZAHIROVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ELVIR KARAJBI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SENAD SUBA[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

[EMSUDIN DEDI], poslanik Stranke demokratske akcije,MIRSAD ZAIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MIRZA USTAMUJI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,JOZO BAGARI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,PREDRAG KO@UL, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,RAHMAN D@ELO, poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XVII.U Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: NIHAD ALIKADI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: OSMAN SULJAGI], poslanikStranke demokratske akcije,za ~lanove:ALMA ZILD@I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,FIKRET KILIM, poslanik Socijaldemokratske partije BiH,SVETOZAR PUDARI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,MUHAMED IBRAHIMOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,MIRZA USTAMUJI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,@ELJKO TOMI], poslanik Hrvatske demokratske zajednice

BiH,ADIL LOZO, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HASAN SAMARD@I], poslanik Narodne stranke radom za boljitak.

XVIII.U Odbor za pravdu i op{tu upravu Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednika: IRFAN IMAMOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:SAID MUJKANOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ZUKAN HELEZ, poslanik Socijaldemokratske partije BiH,

SEAD HASANHOD@I], poslanik Stranke demokratskeakcije,LJILJANA SAKI], poslanik Stranke demokratske akcije,NASIR BEGANOVI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,MUNIB JUSUFOVI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,DAVOR PEHAR, poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,MIRNES ALAGI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XIX.U Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednicu: SLAVICA JOSIPOVI], poslanik Hrvatskedemokratske zajednice 1990,

za zamjenika predsjednice: ZORAN PERI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BESIMA BORI], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,SENAD SUBA[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,D@EVAD AGI], poslanik Stranke demokratske akcije,EDIN MU[I], poslanik Stranke demokratske akcije,OMER [KALJO, poslanik Stranke demokratske akcije,MIRVAD KURI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,MARIJAN @IVKOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,RAHMAN D@ELO, poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,ALMA ^ARD@I], poslanik Narodne stranke radom za boljitak.

XX.U Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,za zamjenika predsjednika: BORO KRI[TO, poslanikHrvatske demokratske zajednice 1990,za ~lanove:BRACO KULENOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ZLATAN FATU[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,AIDA BR^I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], poslanik Stranke

demokratske akcije,SAFET KE[O, poslanik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,MIRSAD \ONLAGI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,MARIJAN @IVKOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,ALMA ^ARD@I], poslanik Narodne stranke radom za boljitak.

XXI.U Odbor za bora~ka i invalidska pitanja Predstavni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednika: IBRAHIM NADAREVI], poslanik Strankedemokratske akcije,

za zamjenika predsjednika: STANKO PRIMORAC,poslanik Hrvatske stranke prava,za ~lanove:ZORAN PERI], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,NERMIN NIK[I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,IRFAN IMAMOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,AMIR AVDI], poslanik Stranke demokratske akcije,SAFET SOFTI], poslanik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,OMER HE]IMOVI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 7/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 7

MLADEN BO[KOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MUHIDIN ALI], poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu.

XXII.U Odbor za rad i socijalnu za{titu Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednicu: BESIMA BORI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenicu predsjednice: MARIJA ANTI], poslanikNarodne stranke radom za boljitak,za ~lanove:KADRIJA MODRI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,@ELJKA BO[NJAK, poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,AMELA ME[I], poslanik Stranke demokratske akcije,ENVER MUJALA, poslanik Stranke demokratske akcije,ANER BEGI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,JOSIP MARTI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,SPOMENKA MI I], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,

VLADO IVANKOVI], poslanik Narodne stranke radom za boljitak,BORO KRI[TO, poslanik Hrvatske demokratske zajednice1990.

XXIII.U Odbor za zdravstvo Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: JOSIP JURI[I], poslanik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: AIDA BR^I], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BRACO KULENOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ZLATAN FATU[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

JASENKO SELIMOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,ENVER MUJALA, poslanik Stranke demokratske akcije,HAZIM KAPI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,MLADEN BO[KOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MIDHAT OSMANOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HAFEZA SABLJAKOVI], poslanik Demokratske narodnezajednice BiH,JASMINKA DURI], poslanik Stranke demokratskeaktivnosti-A-sda.

XXIV.U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: ENVER MEHMEDOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: IVICA JUR^I], poslanikNarodne stranke radom za boljitak,za ~lanove:JASENKO SELIMOVI], poslanik Socijaldemokratskepartije BiH,[EMSUDIN DEDI], poslanik Stranke demokratske akcije,MEHDIN SELIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,D@EVAD AGI], poslanik Stranke demokratske akcije,OMER HE]IMOVI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,

JOZO BAGARI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,JOSIP MARTI], poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,MUHIDIN ALI], poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,BORO KRI[TO, poslanik Hrvatske demokratske zajednice

1990. XXV.U Odbor za prostorno ure|enje, stambeno-komunalnu

politiku, ekologiju i turizam Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: SAFET SOFTI], poslanik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: PREDRAG KO@UL, poslanikHrvatske demokratske zajednice BiH,za ~lanove:MAHMUT ALAGI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,AIDA BR^I], poslanik Socijaldemokratske partije BiH,MIRSAD ZAIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,AMIR AVDI], poslanik Stranke demokratske akcije,

MEHDIN SELIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MIRVAD KURI], poslanik Saveza za bolju budu}nost BiH,KATICA ^ERKEZ, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SEAD OMERBEGOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HASAN SAMARD@I], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XXVI.Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

PD broj 01-02-1351/10-49. marta 2011. godine

Sarajevo

Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiHDr. Denis Zvizdi}, s. r.

Temeljem ~lanka 152. stavak 2. a u svezi sa ~lankom 45.stavak 1. Poslovnika Zastupni~kog doma Parlamenta FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj69/07 i 2/08), Zastupni~ki dom Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine, na sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011. godine, donio

 je

ODLUKUO IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA

PREDSJEDNIKA I ^LANOVA RADNIH TIJELAZASTUPNI^KOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINEI.

U Ustavno povjerenstvo Zastupni~kog doma ParlamentaFederacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: IRFAN AJANOVI], zastupnik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: MAHMUT ALAGI], zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:KARLO FILIPOVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,SVETOZAR PUDARI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,JOSIP JURI[I], zastupnik Stranke demokratske akcije,MARINKO ^AVARA, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 8/144

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 9/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 9

za zamjenika predsjednika: MUHIDIN ALI], zastupnikStranke za Bosnu i Hercegovinu,za ~lanove:DAMIR MA[I], zastupnik Socijaldemokratske partije BiH,ZORAN PERI], zastupnik Socijaldemokratske partije BiH,BELKISA VEHABOVI], zastupnica Socijaldemokratske

partije BiH,JASMIN DUVNJAK, zastupnik Stranke demokratske akcije,SAFET KE[O, zastupnik Stranke demokratske akcije,SAFET SOFTI], zastupnik Stranke demokratske akcije,AIDA ^IKI], zastupnica Saveza za bolju budu}nost BiH,LJILJA ZOVKO, zastupnik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,VELIMIR KUNI], zastupnik Saveza nezavisnihsocijaldemokrata SNSD.

VIII.U Povjerenstvo za jezi~ka pitanja Zastupni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: DAMIR MA[I], zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenicu predsjednika: SPOMENKA MI^I], zastupnica Stranke za Bosnu i Hercegovinu,

za ~lanoveENVER MEHMEDOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,RUSMIR MESIHOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,AMELA ME[I], zastupnica Stranke demokratske akcije,JASMIN DUVNJAK, zastupnik Stranke demokratske akcije,MARIJAN @IVKOVI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,iz reda stru~nih, znanstvenih, kulturnih i javnih radnika:KRE[IMIR AZINOVI],NAZIF OSMANOVI],@ARKO [ANTI],INDIRA PIND@O.

IX.U Mandatno-imunitetsku povjerenstvo Zastupni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednika: KARLO FILIPOVI], zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: MLADEN BO[KOVI],zastupnik Hrvatske demokratske zajednice BiH,za ~lanove:KEMAL BEGANOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,RAMIZ ZAHIROVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,IBRAHIM NADAREVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,IRFAN AJANOVI], zastupnik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAD@I], zastupnik Stranke demokratskeakcije,

ZIJAD ALAJBEGOVI], zastupnik Saveza za boljubudu}nost BiH,SEAD OMERBEGOVI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HASAN SAMARD@I], zastupnik Narodne stranke radomza boljitak,STANKO PRIMORAC, zastupnik Hrvatske stranke prava.

X.U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Zastupni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednicu: KATICA ^ERKEZ, zastupnica Hrvatskedemokratske zajednice BiH,

za zamjenika predsjednice: KEMAL BEGANOVI],zastupnik Socijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BELKISA VEHABOVI], zastupnica Socijaldemokratskepartije BiH,ELVIR KARAJBI], zastupnik Socijaldemokratske partije

BiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], zastupnica Strankedemokratske akcije,JOSIP JURI[I], zastupnik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,DAVOR PEHAR, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,OMER VATRI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HAFEZA SABLJAKOVI], zastupnica Demokratskenarodne zajednice BiH,JASMINKA DURI], zastupnica Stranke demokratskeaktivnosti-A-sda.

XI.U Povjerenstvo za lokalnu samoupravu Zastupni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabranisu:

za predsjednika: MUHAMED IBRAHIMOVI], zastupnikStranke demokratske akcije,za zamjenika predsjednika: VELIMIR KUNI], zastupnikSaveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD,za ~lanove:ALMA ZILD@I], zastupnica Socijaldemokratske partijeBiH,SENAD SUBA[I], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,SLAVI[A [U]UR, zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,EDIN MU[I], zastupnik Stranke demokratske akcije,OSMAN SULJAGI], zastupnik Stranke demokratske akcije,ANER BEGI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,KATICA ^ERKEZ, zastupnica Hrvatske demokratskezajednice BiH,ADIL LOZO, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HAFEZA SABLJAKOVI], zastupnica Demokratskenarodne zajednice BiH.

XII.U Povjerenstvo za pitanja mladih Zastupni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MIRZA USTAMUJI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: JASMIN DUVNJAK, zastupnikStranke demokratske akcije,za ~lanove:KEMAL BEGANOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,

JASENKO SELIMOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,BELKISA VEHABOVI], zastupnica Socijaldemokratskepartije BiH,MARIJA ANTI], zastupnica Narodne stranke radom za boljitak,LJILJA ZOVKO, zastupnica Hrvatske demokratskezajednice BiH,iz reda stru~nih, znanstvenih, kulturnih i javnih radnika:MIRZA DIZDAREVI],ERMIN HAD@IMUSI],ALMA FEROVI],ZAHID MUSTAJBEGOVI].

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 10/144

Broj 11 – Strana 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

XIII.U Eti~ko povjerenstvo Zastupni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednicu: JASMINKA DURI], zastupnica Strankedemokratske aktivnosti-A-sda,za zamjenicu predsjednice: ZIJAD ALAJBEGOVI],

zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,za ~lanove:BRACO KULENOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,ZLATAN FATU[I], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,@ELJKA BO[NJAK, zastupnica Socijaldemokratske partijeBiH,ENVER MUJALA, zastupnik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAD@I], zastupnik Stranke demokratskeakcije,IBRAHIM NADAREVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,AIDA ^IKI], zastupnica Saveza za bolju budu}nost BiH,IVAN MUSA, zastupnik Hrvatske kr{}anske demokratskeunije BiH,

MIDHAT OSMANOVI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu.XIV.

U Odbor za ekonomsku i financijsku politikuZastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: OMER VATRI], zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,za zamjenicu predsjednika: JASMINA ZUBI], zastupnica Socijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:KADRIJA MODRI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,TOMO VIDOVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,[EMSUDIN DEDI], zastupnik Stranke demokratske akcije,

MIRSAD ZAIMOVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,OMER HE]IMOVI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,FEHIM [KALJI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,@ELJKO TOMI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SRE]KO BORAS, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice 1990.

XV.U Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju

Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: SLAVI[A [U]UR, zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: AMIR AVDI], zastupnikStranke demokratske akcije,za ~lanove:KADRIJA MODRI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,SAID MUJKANOVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,D@EVAD AGI], zastupnik Stranke demokratske akcije,OMER [KALJO, zastupnik Stranke demokratske akcije,MIRSAD \ONLAGI], zastupnik Saveza za boljubudu}nost BiH,

VJEKOSLAV BEVANDA, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,PREDRAG KO@UL, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,OMER VATRI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,

VLADO IVANKOVI], zastupnik Narodne stranke radomza boljitak.

XVI.U Odbor za promet i komunikacije Zastupni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MIRSAD \ONLAGI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: LJILJANA SAKI], zastupnica Stranke demokratske akcije,za ~lanove:RAMIZ ZAHIROVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,ELVIR KARAJBI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,SENAD SUBA[I], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,

[EMSUDIN DEDI], zastupnik Stranke demokratske akcije,MIRSAD ZAIMOVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,MIRZA USTAMUJI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,JOZO BAGARI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,PREDRAG KO@UL, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,RAHMAN D@ELO, zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XVII.U Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: NIHAD ALIKADI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: OSMAN SULJAGI], zastupnikStranke demokratske akcije,za ~lanove:ALMA ZILD@I], zastupnica Socijaldemokratske partijeBiH,FIKRET KILIM, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH,SVETOZAR PUDARI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,MUHAMED IBRAHIMOVI], zastupnik Strankedemokratske akcije,MIRZA USTAMUJI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,

@ELJKO TOMI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,ADIL LOZO, zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HASAN SAMARD@I], zastupnik Narodne stranke radomza boljitak.

XVIII.U Odbor za pravdu i op}u upravu Zastupni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MARINKO ^AVARA, zastupnik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednika: IRFAN IMAMOVI], zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 11/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 11

SAID MUJKANOVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,ZUKAN HELEZ, zastupnik Socijaldemokratske partije BiH,SEAD HASANHOD@I], zastupnik Stranke demokratskeakcije,LJILJANA SAKI], zastupnica Stranke demokratske akcije,

NASIR BEGANOVI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,MUNIB JUSUFOVI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,DAVOR PEHAR, zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MIRNES ALAGI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SAFET HALILOVI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XIX.U Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica

Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednicu: SLAVICA JOSIPOVI], zastupnica 

Hrvatske demokratske zajednice 1990,za zamjenika predsjednice: ZORAN PERI], zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BESIMA BORI], zastupnica Socijaldemokratske partijeBiH,SENAD SUBA[I], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,D@EVAD AGI], zastupnik Stranke demokratske akcije,EDIN MU[I], zastupnik Stranke demokratske akcije,OMER [KALJO, zastupnik Stranke demokratske akcije,MIRVAD KURI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,MARIJAN @IVKOVI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,RAHMAN D@ELO, zastupnik Stranke za Bosnu i

Hercegovinu,ALMA ^ARD@I], zastupnica Narodne stranke radom za boljitak.

XX.U Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i {port

Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: SAFET HALILOVI], zastupnik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,za zamjenika predsjednika: BORO KRI[TO, zastupnikHrvatske demokratske zajednice 1990,za ~lanove:BRACO KULENOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,ZLATAN FATU[I], zastupnik Socijaldemokratske partije

BiH,AIDA BR^I], zastupnica Socijaldemokratske partije BiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], zastupnica Strankedemokratske akcije,SAFET KE[O, zastupnik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,MIRSAD \ONLAGI], zastupnik Saveza za boljubudu}nost BiH,MARIJAN @IVKOVI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,ALMA ^ARD@I], zastupnica Narodne stranke radom za boljitak.

XXI.U Odbor za braniteljska i invalidska pitanja

Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: IBRAHIM NADAREVI], zastupnikStranke demokratske akcije,

za zamjenika predsjednika: STANKO PRIMORAC,zastupnik Hrvatske stranke prava,za ~lanove:ZORAN PERI], zastupnik Socijaldemokratske partije BiH,NERMIN NIK[I], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,IRFAN IMAMOVI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,AMIR AVDI], zastupnik Stranke demokratske akcije,SAFET SOFTI], zastupnik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,OMER HE]IMOVI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,MLADEN BO[KOVI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,

MUHIDIN ALI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu.XXII.

U Odbor za rad i socijalnu za{titu Zastupni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednicu: BESIMA BORI], zastupnica Socijaldemokratske partije BiH,za zamjenicu predsjednice: MARIJA ANTI], zastupnica Narodne stranke radom za boljitak,za ~lanove:KADRIJA MODRI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,@ELJKA BO[NJAK, zastupnica Socijaldemokratske partijeBiH,AMELA ME[I], zastupnica Stranke demokratske akcije,ENVER MUJALA, zastupnik Stranke demokratske akcije,

ANER BEGI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,JOSIP MARTI], zastupnik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,SPOMENKA MI I], zastupnica Stranke za Bosnu iHercegovinu,VLADO IVANKOVI], zastupnik Narodne stranke radomza boljitak,BORO KRI[TO, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice1990.

XXIII.U Odbor za zdravstvo Zastupni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: JOSIP JURI[I], zastupnik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: AIDA BR I], zastupnica Socijaldemokratske partije BiH,

za ~lanove:BRACO KULENOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,ZLATAN FATU[I], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,JASENKO SELIMOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,ENVER MUJALA, zastupnik Stranke demokratske akcije,HAZIM KAPI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,MLADEN BO[KOVI], zastupnik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MIDHAT OSMANOVI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 12/144

Broj 11 – Strana 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

HAFEZA SABLJAKOVI], zastupnica Demokratskenarodne zajednice BiH,JASMINKA DURI], zastupnica Stranke demokratskeaktivnosti-A-sda.

XXIV.U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo

Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:za predsjednika: ENVER MEHMEDOVI], zastupnikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: IVICA JUR^I], zastupnikNarodne stranke radom za boljitak,za ~lanove:JASENKO SELIMOVI], zastupnik Socijaldemokratskepartije BiH,[EMSUDIN DEDI], zastupnik Stranke demokratske akcije,MEHDIN SELIMOVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,D@EVAD AGI], zastupnik Stranke demokratske akcije,OMER HE]IMOVI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,JOZO BAGARI], zastupnik Hrvatske demokratske

zajednice BiH,JOSIP MARTI], zastupnik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,MUHIDIN ALI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,BORO KRI[TO, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice1990.

XXV.U Odbor za prostorno ure|enje, stambeno-komunalnu

politiku, okoli{ i turizam Zastupni~kog doma ParlamentaFederacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: SAFET SOFTI], zastupnik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: PREDRAG KO@UL, zastupnikHrvatske demokratske zajednice BiH,za ~lanove:MAHMUT ALAGI], zastupnik Socijaldemokratske partijeBiH,AIDA BR^I], zastupnica Socijaldemokratske partije BiH,MIRSAD ZAIMOVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,AMIR AVDI], zastupnik Stranke demokratske akcije,MEHDIN SELIMOVI], zastupnik Stranke demokratskeakcije,MIRVAD KURI], zastupnik Saveza za bolju budu}nost BiH,KATICA ^ERKEZ, zastupnica Hrvatske demokratskezajednice BiH,SEAD OMERBEGOVI], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HASAN SAMARD@I], zastupnik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XXVI.Odluku objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

ZD broj 01-02-1351/10-49. o`ujka 2011. godine

Sarajevo

PredsjedateljZastupni~kog doma 

Parlamenta Federacije BiHDr. Denis Zvizdi}, v. r.

Na osnovu ~lana 152. stav 2. a u vezi sa ~lanom 45. stav 1.Poslovnika Predstavni~kog doma Parlamenta FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 69/07 i 2/08), Predstavni~ki dom Parlamenta Federacije

Bosne i Hercegovine, na sjednici odr`anoj 9. marta 2011.godine, donio je

ODLUKU

O IZBORU PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA

PREDSJEDNIKA I ^LANOVA RADNIH TIJELA

PREDSTAVNI^KOG DOMA PARLAMENTAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IU Ustavnu komisiju Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: IRFAN AJANOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: MAHMUT ALAGI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:KARLO FILIPOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,SVETOZAR PUDARI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,JOSIP JURI[I], poslanik Stranke demokratske akcije,

MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:SABRIJA POJSKI],]AZIM SADIKOVI],OSMAN JA[AREVI],ENVER I[ERI].

IIU Zakonodavno-pravnu komisiju Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: TOMO VIDOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: NASIR BEGANOVI],poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,

za ~lanove:MAHMUT ALAGI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,SEAD HASANHOXI], poslanik Stranke demokratskeakcije,QIQANA SAKI], poslanik Stranke demokratskeakcije,@EQKO TOMI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:SIMO SIMI],MELIHA POVLAKI],OSMAN JA[AREVI],FEHIM PLEH,JASNA RAJI].

IIIU Administrativnu komisiju Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: ZUKAN HELEZ, poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: EDHAM VELAXI], poslanikStranke demokratskeakcije,za ~lanove:ALMA ZILXI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,NERMIN NIK[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,IRFAN AJANOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 13/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 13

MUNIB JUSUFOVI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,VLADO IVANKOVI], poslanik Narodne stranke radomza boqitak,

SPOMENKA MI^I], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SLAVICA JOSIPOVGI], poslanik Hrvatskedemokratske zajednice 1990,@EQKO ASI], poslanik Hrvatske stranke prava.

IVU Komisiju za za{titu qudskih prava i sloboda

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: JOSIP MARTI], poslanik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednika: HAZIM KAPI], poslanikSaveza za boqu budu}nost BiH,za ~lanove:JASMINA ZUBI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,

ENVER MEHMEDOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,@EQKA BO[WAK, poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,MEHDIN SELIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,EDIN MU[I], poslanik Stranke demokratske akcije,NIHAD ALIKADI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,ZIJAD ALAJBEGOVI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,MIDHAT OSMANOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,IVAN MUSA, poslanik Hrvatske kr{}anske demokratskeunije BiH.

VU Komisiju za bezbjednost Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: IVICA JUR^I], poslanik Narodnestranke radom za boqitak,za zamjenika predsjednika: JOZO BAGARI], poslanikHrvatske demokratskezajednice BiH,za ~lanove:RAMIZ ZAHIROVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,IRFAN IMAMOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ELVIR KARAJBI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,

OMER [KAQO, poslanik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAXI], poslanik Stranke demokratskeakcije,ANER BEGI], poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,NIHAD ALIKADI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,SEAD OMERBEGOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

VIU Komisiju za izbor i imenovawe Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: SAFET KE[O, poslanik Strankedemokratske akcije,

za zamjenika predsjednika: FIKRET KILIM, poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:JASMINA ZUBI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,DAMIR MA[I], poslanik Socijaldemokratske partije

BiH,MUHAMED IBRAHIMOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,AMELA ME[I], poslanik Stranke demokratske akcije,FEHIM [KAQI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SRE]KO BORAS, poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990,@EQKO ASI], poslanik Hrvatske stranke prava.

VIIU Komisiju za informisawe Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: @EQKO ASI], poslanik Hrvatskestranke prava,za zamjenika predsjednika: MUHIDIN ALI], poslanikStranke za Bosnu i Hercegovinu,za ~lanove:DAMIR MA[I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,ZORAN PERI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,BELKISA VEHABOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,JASMIN DUVWAK, poslanik Stranke demokratskeakcije,SAFET KE[O, poslanik Stranke demokratske akcije,SAFET SOFTI], poslanik Stranke demokratskeakcije,AIDA ^IKI], poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,QIQA ZOVKO, poslanik Hrvatske demokratskezajedniceBiH,VELIMIR KUNI], poslanik Saveza nezavisnihsocijaldemokrata SNSD.

VIIIU Komisiju za jezi~ka pitawa Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: DAMIR MA[I], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenicu predsjednika: SPOMENKA MI^I],poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,za ~lanoveENVER MEHMEDOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,RUSMIR MESIHOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,AMELA ME[I], poslanik Stranke demokratske akcije,JASMIN DUVWAK, poslanik Stranke demokratskeakcije,MARIJAN @IVKOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:KRE[IMIR AZINOVI],NAZIF OSMANOVI],@ARKO [ANTI],INDIRA PINXO.

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 14/144

Broj 11 – Strana 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

IXU Mandatno-imunitetsku komisiju Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: KARLO FILIPOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: MLADEN BO[KOVI],

poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH,za ~lanove:KEMAL BEGANOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,RAMIZ ZAHIROVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,IBRAHIM NADAREVI], poslanik Strankedemokratske akcije,IRFAN AJANOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,EDHAM VELAXI], poslanik Stranke demokratskeakcije,ZIJAD ALAJBEGOVI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,SEAD OMERBEGOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,

HASAN SAMARXI], poslanik Narodne stranke radomza boqitak,STANKO PRIMORAC, poslanik Hrvatske stranke prava.

XU Komisiju za ravnopravnost polova Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednicu: KATICA ^ERKEZ, poslanik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednice: KEMAL BEGANOVI],poslanik Socijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BELKISA VEHABOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ELVIR KARAJBI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], poslanik Stranke

demokratske akcije,JOSIP JURI[I], poslanik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,DAVOR PEHAR, poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,OMER VATRI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HAFEZA SABQAKOVI], poslanik Demokratskenarodne zajednice BiH,JASMINKA DURI], poslanik Stranke demokratskeaktivnosti-A-sda.

XIU Komisiju za lokalnu samoupravu Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MUHAMED IBRAHIMOVI], poslanik

Stranke demokratske akcije,za zamjenika predsjednika: VELIMIR KUNI], poslanikSavezanezavisnih socijaldemokrata SNSD,za ~lanove:ALMA ZILXI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SENAD SUBA[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,SLAVI[A [U]UR, poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,EDIN MU[I], poslanik Stranke demokratske akcije,OSMAN SUQAGI], poslanik Stranke demokratskeakcije,

ANER BEGI], poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,KATICA ^ERKEZ, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,ADIL LOZO, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HAFEZA SABQAKOVI], poslanik Demokratskenarodne zajednice BiH.

XIIU Komisiju za pitawa mladih Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MIRZA USTAMUJI], poslanik Savezaza boqu budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: JASMIN DUVWAK, poslanikStranke demokratskeakcije,za ~lanove:KEMAL BEGANOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,JASENKO SELIMOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,BELKISA VEHABOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,MARIJA ANTI], poslanik Narodne stranke radom zaboqitak,

QIQA ZOVKO, poslanik Hrvatske demokratskezajedniceBiH,iz reda stru~nih, nau~nih, kulturnih i javnih radnika:MIRZA DIZDAREVI],ERMIN HAXIMUSI],ALMA FEROVI],ZAHID MUSTAJBEGOVI].

XIIIU Eti~ku komisiju Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednicu: JASMINKA DURI], poslanik Strankedemokratske aktivnosti-A-sda,za zamjenicu predsjednice: ZIJAD ALAJBEGOVI],poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,za ~lanove:

BRACO KULENOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ZLATAN FATU[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,@EQKA BO[WAK, poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ENVER MUJALA, poslanik Stranke demokratske akcije,EDHAM VELAXI], poslanik Stranke demokratskeakcije,IBRAHIM NADAREVI], poslanik Strankedemokratske akcije,AIDA ^IKI], poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,IVAN MUSA, poslanik Hrvatske kr{}anske demokratskeunije BiH,MIDHAT OSMANOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XIVU Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: OMER VATRI], poslanik Stranke zaBosnu iHercegovinu,za zamjenicu predsjednika: JASMINA ZUBI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:KADRIJA MODRI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,TOMO VIDOVI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 15/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 15

[EMSUDIN DEDI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MIRSAD ZAIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,OMER HE]IMOVI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,

FEHIM [KAQI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,VJEKOSLAV BEVANDA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,@EQKO TOMI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SRE]KO BORAS, poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990.

XVU Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: SLAVI[A [U]UR, poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: AMIR AVDI], poslanikStranke demokratske akcije,za ~lanove:KADRIJA MODRI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,SAID MUJKANOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,XEVAD AGI], poslanik Stranke demokratske akcije,OMER [KAQO, poslanik Stranke demokratske akcije,MIRSAD \ONLAGI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,PREDRAG KO@UL, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,OMER VATRI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,

VLADO IVANKOVI], poslanik Narodne stranke radomza boqitak.

XVIU Odbor za promet i komunikacije Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MIRSAD \ONLAGI], poslanik Savezaza boqu budu}nost BiH,za zamjenika predsjednika: QIQANA SAKI], poslanikStranke demokratske akcije,za ~lanove:RAMIZ ZAHIROVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ELVIR KARAJBI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,SENAD SUBA[I], poslanik Socijaldemokratske

partijeBiH,[EMSUDIN DEDI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MIRSAD ZAIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MIRZA USTAMUJI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,JOZO BAGARI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,PREDRAG KO@UL, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,RAHMAN XELO, poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XVIIU Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: NIHAD ALIKADI], poslanik Saveza zaboqu budu}nost BiH,

za zamjenika predsjednika: OSMAN SUQAGI], poslanikStranke demokratskeakcije,za ~lanove:ALMA ZILXI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,FIKRET KILIM, poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SVETOZAR PUDARI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,MUHAMED IBRAHIMOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,MIRZA USTAMUJI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,VJEKOSLAV BEVANDA, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,@EQKO TOMI], poslanik Hrvatske demokratske

zajednice BiH,ADIL LOZO, poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu,HASAN SAMARXI], poslanik Narodne stranke radomza boqitak.

XVIIIU Odbor za pravdu i op{tu upravu Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: MARINKO ^AVARA, poslanik Hrvatskedemokratske zajednice BiH,za zamjenika predsjednika: IRFAN IMAMOVI],poslanik Socijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:SAID MUJKANOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ZUKAN HELEZ, poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,

SEAD HASANHOXI], poslanik Stranke demokratskeakcije,QIQANA SAKI], poslanik Stranke demokratskeakcije,NASIR BEGANOVI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,MUNIB JUSUFOVI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,DAVOR PEHAR, poslanik Hrvatske demokratske zajedniceBiH,MIRNES ALAGI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,SAFET HALILOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XIXU Odbor za povratak izbjeglih i raseqenih lica

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednicu: SLAVICA JOSIPOVI], poslanikHrvatske demokratskezajednice 1990,za zamjenika predsjednice: ZORAN PERI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BESIMA BORI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,SENAD SUBA[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,XEVAD AGI], poslanik Stranke demokratske akcije,EDIN MU[I], poslanik Stranke demokratske akcije,

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 16/144

Broj 11 – Strana 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

OMER [KAQO, poslanik Stranke demokratske akcije,MIRVAD KURI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,MARIJAN @IVKOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,RAHMAN XELO, poslanik Stranke za Bosnu i

Hercegovinu,ALMA ^ARXI], poslanik Narodne stranke radom zaboqitak.

XXU Odbor za obrazovawe, nauku, kulturu i sport

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: SAFET HALILOVI], poslanik Strankeza Bosnu i Hercegovinu,za zamjenika predsjednika: BORO KRI[TO, poslanikHrvatske demokratskezajednice 1990,za ~lanove:BRACO KULENOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ZLATAN FATU[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,

AIDA BR^I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,MELIKA MAHMUTBEGOVI], poslanik Strankedemokratske akcije,SAFET KE[O, poslanik Stranke demokratskeakcije,FARUK JABU^AR, poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,MIRSAD \ONLAGI], poslanik Saveza za boqubudu}nost BiH,MARIJAN @IVKOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,ALMA ^ARXI], poslanik Narodne stranke radom zaboqitak.

XXIU Odbor za bora~ka i invalidska pitawa Predstavni~kog

doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani

su:za predsjednika: IBRAHIM NADAREVI], poslanikStranke demokratske akcije,za zamjenika predsjednika: STANKO PRIMORAC,poslanik Hrvatske stranke prava,za ~lanove:ZORAN PERI], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,NERMIN NIK[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,IRFAN IMAMOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,AMIR AVDI], poslanik Stranke demokratskeakcije,SAFET SOFTI], poslanik Stranke demokratske akcije,FARUK JABU^AR, poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,

OMER HE]IMOVI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,MLADEN BO[KOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MUHIDIN ALI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XXIIU Odbor za rad i socijalnu za{titu Predstavni~kog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednicu: BESIMA BORI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenicu predsjednice: MARIJA ANTI], poslanikNarodne stranke radom za boqitak,

za ~lanove:KADRIJA MODRI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,@EQKA BO[WAK, poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,AMELA ME[I], poslanik Stranke demokratske akcije,

ENVER MUJALA, poslanik Stranke demokratskeakcije,ANER BEGI], poslanik Saveza za boqu budu}nost BiH,JOSIP MARTI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SPOMENKA MI^I], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,VLADO IVANKOVI], poslanik Narodne stranke radomza boqitak,BORO KRI[TO, poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990.

XXIIIU Odbor za zdravstvo Predstavni~kog doma Parlamenta

Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:za predsjednika: JOSIP JURI[I], poslanik Strankedemokratske akcije,za zamjenika predsjednika: AIDA BR^I], poslanik

Socijaldemokratske partije BiH,za ~lanove:BRACO KULENOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ZLATAN FATU[I], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,JASENKO SELIMOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,ENVER MUJALA, poslanik Stranke demokratske akcije,HAZIM KAPI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,MLADEN BO[KOVI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MIDHAT OSMANOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HAFEZA SABQAKOVI], poslanik Demokratskenarodne zajednice BiH,JASMINKA DURI], poslanik Stranke demokratskeaktivnosti-A-sda.

XXIVU Odbor za poqoprivredu, vodoprivredu i {umarstvo

Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne iHercegovine izabrani su:

za predsjednika: ENVER MEHMEDOVI], poslanikSocijaldemokratske partije BiH,za zamjenika predsjednika: IVICA JUR^I], poslanikNarodne stranke radom za boqitak,za ~lanove:JASENKO SELIMOVI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,[EMSUDIN DEDI], poslanik Stranke demokratskeakcije,

MEHDIN SELIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,XEVAD AGI], poslanik Stranke demokratske akcije,OMER HE]IMOVI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,JOZO BAGARI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,JOSIP MARTI], poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,MUHIDIN ALI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,BORO KRI[TO, poslanik Hrvatske demokratskezajednice 1990.

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 17/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 17

XXVU Odbor za prostorno ure|ewe, stambeno-komunalnu

politiku, ekologiju i turizam Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:

za predsjednika: SAFET SOFTI], poslanik Strankedemokratske akcije,

za zamjenika predsjednika: PREDRAG KO@UL, poslanikHrvatske demokratskezajednice BiH,za ~lanove:MAHMUT ALAGI], poslanik SocijaldemokratskepartijeBiH,AIDA BR^I], poslanik Socijaldemokratske partijeBiH,MIRSAD ZAIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,AMIR AVDI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MEHDIN SELIMOVI], poslanik Stranke demokratskeakcije,MIRVAD KURI], poslanik Saveza za boqu budu}nostBiH,KATICA ^ERKEZ, poslanik Hrvatske demokratskezajednice BiH,SEAD OMERBEGOVI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu,HASAN SAMARXI], poslanik Stranke za Bosnu iHercegovinu.

XXVIOdluku objaviti u "Slu benim novinama Federacije

BiH".

PD broj 01-02-1351/10-49. marta2011. godine

Sarajevo

Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma

Parlamenta Federacije BiHDr Denis Zvizdi}, s .r .

VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

225Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona obud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164.sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD

JANUAR - MART 2011. GODINE FEDERALNOMMINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

"TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"ZA PROJEKAT "TRAJNA RJE[ENJA ZA KORISNIKEKOLEKTIVNIH I ALTERNATIVNIH CENTARA ISOCIJALNO RANJIVIH KATEGORIJA U BOSNI I

HERCEGOVINI"I.

Iz Odluke o privremenom finansiranju Federacije Bosne iHercegovine za period januar - mart 2011. godine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 4/11), odobrava se izdvajanjesredstava u iznosu od 225.210,00 KM Catholic Relief Servicesza  sufinansiranje projekta "Trajna rje{enja za korisnike

kolektivnih i alternativnih centara i socijalno ranjivih kategorija u Bosni i Hercegovini".

II.Sredstva iz ta~ke I. ove odluke su planirana na poziciji

Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike" u Odluci o privremenom

finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar -mart 2011. godine.III.

Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalnoministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalnoministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija, svako uokviru svoje nadle`nosti.

IV.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 147/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

226

Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90), koji se u skladu s~lanom IX.5.(1.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovineprimjenjuje kao federalni zakon, a u vezi s ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE POSLOVNIHPROSTORIJA FEDERALNOG ZAVODA ZA

GEOLOGIJU ZA POTREBE PRIVREDNOG DRU[TVA"UNIS-GROUP" D.O.O. ILID@A

I.Daju se privrednom dru{tvu "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilid`a 

na kori{tenje, bez naknade, poslovne prostorije Federalnogzavoda za geologiju u ul. Ustani~ka broj 11/III Ilid`a, ukupnepovr{ine 113 m².

II.Zadu`uje se Federalni zavod za geologijuda zapisni~ki izvr{i

primopredaju poslovnih prostorija iz ta~ke I. ove Odluke i da zaklju~i Ugovor sa privrednim dru{tvom "UNIS-GROUP" d.o.o.Ilid`a, kojim}e se regulisatipla}anjekomunalnih i drugih usluga i odr`avanja infrastrukture.

III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 148/11

7. marta 2011. godine

Sarajevo

Premijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 14. stavak 3. Zakona o pravima idu`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava udru{tvenojsvojini("Slu`benilistSRBiH",br.33/81i29/90),kojise sukladno ~lanku IX.5.(1.) Ustava Federacije Bosne iHercegovine primjenjujekao federalni zakon,a u svezi ~lanka3.stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164.sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donosi

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 18/144

Broj 11 – Strana 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE POSLOVNIHPROSTORIJA FEDERALNOG ZAVODA ZA

GEOLOGIJU ZA POTREBE GOSPODARSKOGDRU[TVA "UNIS-GROUP" D.O.O. ILID@A

I.Daju se gospodarskom dru{tvu "UNIS-GROUP" d.o.o.

Ilid`a na kori{tenje, bez naknade, poslovne prostorije Federalnogzavoda za geologiju u ul. Ustani~ka broj 11/III Ilid`a, ukupnepovr{ine 113 m².

II.Zadu`uje se Federalni zavodza geologiju da zapisni~ki izvr{i

primopredaju poslovnih prostorija iz to~ke I ove Odluke i da zaklju~i Ugovor sa gospodarskim dru{tvom "UNIS-GROUP"d.o.o. Ilid`a, kojim }e se regulirati pla}anje komunalnih i drugihusluga i odr`avanja infrastrukture.

III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 148/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostimarepubli~kih organa u kori{tewu sredstava u dru{tvenojsvojini ("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90), koji se uskladu s ~lanom IX.5.(1.) Ustava Federacije Bosne iHercegovineprimjewujekaofederalnizakon,auvezis~lanom3. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Slu benenovine FederacijeBiH", br. 1/94,8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164.sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVAWU NA KORI[TEWE POSLOVNIH

PROSTORIJA FEDERALNOG ZAVODA ZA GEOLOGIJUZA POTREBE PRIVREDNOG DRU[TVA "UNIS-GROUP"

D.O.O. ILIXA

I

Daju se privrednom dru{tvu "UNIS-GROUP" d.o.o. Ilixana kori{tewe, bez naknade, poslovne prostorije Federalnogzavoda za geologiju u ul. Ustani~ka broj 11/III Ilixa, ukupnepovr{ine 113 m².

IIZadu`uje se Federalni zavod za geologiju da zapisni~ki

izvr{i primopredaju poslovnih prostorija iz ta~ke I oveOdluke i da zakqu~i Ugovor sa privrednim dru{tvom"UNIS-GROUP" d.o.o. Ilixa, kojim }e se regulisati pla}awekomunalnih i drugih usluga i odr`avawa infrastrukture.

IIIOva Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 148/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

227Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima 

republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SR BiH", br. 38/81 i 29/90) koji se, u skladu sa ~lanom IX.5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine,

primjenjuje kao federalni zakon, a u vezi sa ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06),na 164. sjednici odr anoj 7. marta 2011. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA VLASNI[TVA

NA ^AMCU I PRIKOLICI ZA KOPNENI PRIJEVOZ^AMCA

I.Odobrava se prijenos prava vlasni{tva na ~amcu: Beneteau

Antares 7, broj trupa: FR-BEYG1102G708, motor: Volvo D2160HP, broj motora: 2003011828, masa 2170 kg, godina proizvodnje 2008. registarske oznake. NM 063, sa Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne iHercegovine na Federalnu upravu za inspekcijske poslove, beznaknade.

II.Odobrava se prijenos prava vlasni{tva na prikolici za 

kopneni prijevoz ~amca, registarske oznake 087-J-799, marka itip Torbarina KF 27 Prima 2700, specijalna teretna za prijevoz

~amca, broj {asije-trupa V39A270AA81FB6074, godina proizvodnje 2008. boja siva, sa Slu`be za zajedni~ke posloveorgana i tijela Federacije Bosne i Hercegovine na Federalnuupravu za inspekcijske poslove, bez naknade.

III.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Slu`ba za zajedni~ke

poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine iFederalna uprava za inspekcijske poslove.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 149/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

228Naosnovu~lana 19. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosnei

Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE@ELJEZNICAMA FBiH" U SKLADU SA ODLUKOM O

PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART

2011. GODINEI.

Usvaja se program utro{ka sredstava teku}eg transfera "Subvencije @eljeznicama FBiH" utvr|enih u razdjelu 18.ekonomski kod 614400 u skladu sa Odlukom o privremenomfinansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period

 januar-mart 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 4/11) u iznosu od 5.500.000,00 KM kako slijedi:

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 19/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 19

Rednibroj

Korisnik transfera Namjena Iznos u KM

1. JP @eljezniceFederacije Bosne iHercegovine d.o.o.Sarajevo

finansiranje odr`avanja `eljezni~ke infrastrukture

4.810.000,00

sufinansiranje obavljanja usluga `eljezni~kog putni~kogsaobra}aja 

425.000,00

sufinansiranje obavljanja usluga `eljezni~kog kombinovanogsaobra}aja 

100.000,00

UKUPNO: 5.335.000,00

2. Bosansko-hercegova ~ka `eljezni~ka javna korporacija 

u~e{}a Federacije BiH ufinansiranju BH@JK

165.000,00

UKUPNO: 5.500.000,00

II.Korisnicima transfera iz ta~ke I. ove Odluke sredstva }e se

prebacivati u jednakim mjese~nim iznosima.III.

O utro{enim sredstvima iz ta~ke I. ove Odluke korisnicitransfera izvijestiti }e Federalno ministarstvo prometa ikomunikacija koje je obavezno razmotriti iste i dostaviti kona~neizvje{taje Federalnom ministarstvu finansija.

IV.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvofinansija-Federalnoministarstvofinancijaikorisnicitransferaizta~ke I. ove Odluke, svako u okviru svoje nadle`nosti.

V.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 151/11

7. marta 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Naosnovi~lanka19.stavak2.ZakonaoVladiFederacijeBosneiHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE@ELJEZNICAMA FBiH" SUKLADNO ODLUCI OPRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIODSIJE^ANJ-O@UJAK 2011. GODINE

I.Usvaja se program utro{ka sredstava teku}eg transfera 

"Subvencije @eljeznicama FBiH" utvr|enih u razdjelu 18.ekonomski kod 614400 sukladno Odluci o privremenomfinanciranju Federacije Bosne i Hercegovine za period

sije~anj-o`ujak 2011. godine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 4/11) u iznosu od 5.500.000,00 KM kako slijedi:

Rednibroj

Korisnik transfera Namjena Iznos u KM

1. JP @eljezniceFederacije Bosne iHercegovine d.o.o.Sarajevo

financiranje odr`avanja `eljezni~keinfrastrukture

4.810.000,00

sufinanciranje obavljanja usluga `eljezni~kog putni~kog saobra}aja 

425.000,00

sufinanciranje obavljanja usluga `eljezni~kog kombinovanogsaobra}aja 

100.000,00

UKUPNO: 5.335.000,00

2. Bosansko-hercegova~ka `eljezni~ka  javna korporacija 

u~e{}a Federacije BiH ufinanciranju BH@JK

165.000,00

UKUPNO: 5.500.000,00

II.Korisnicima transfera iz to~ke I. ove Odluke sredstva }e se

prebacivati u jednakim mjese~nim iznosima.III.

O utro{enim sredstvima iz to~ke I. ove Odluke korisnicitransfera izvijestiti }e Federalno ministarstvo prometa ikomunikacija koje je obvezno razmotriti iste i dostaviti kona~neizvje{taje Federalnom ministarstvu financija.

IV.Za provo|enje ove Odluke zadu`uju se Federalnoministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvofinancija - Federalno ministarstvo finansija i korisnicitransfera izto~ke I. ove Odluke, svatko u okviru svoje nadle`nosti.

V.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 151/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Naosnovu ~lana19.stav2. Zakonao VladiFederacijeBosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02,19/03,2/06i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na164. sjednici odr anoj 7. marta2011.godine, donosi

ODLUKU

O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

TEKU]EG TRANSFERA "SUBVENCIJE

@EQEZNICAMA FBiH" U SKLADUSA ODLUKOM O

PRIVREMENOM FINANSIRAWU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD JANUAR-MART

2011. GODINE

IUsvaja se program utro{ka sredstava teku}eg transfera

"Subvencije @eqeznicama FBiH" utvr|enih u razdjelu 18.ekonomski kod 614400 u skladu sa Odlukom o privremenomfinansirawu Federacije Bosne i Hercegovine za period

 januar-mart 2011.godine ("Slu benenovine FederacijeBiH",broj 4/11) u iznosu od 5.500.000,00 KM kako slijedi:

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 20/144

Broj 11 – Strana 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Rednibroj

Korisnik transfera Namjena Iznos u KM

1. JP @eqezniceFederacije Bosne iHercegovine d.o.o.Sarajevo

finansirawe odr`avawa`eqezni~ke infrastrukture

4.810.000,00

sufinansirawe obavqawausluga eqezni~kogputni~kog saobra}aja

425.000,00

sufinansirawe obavqawausluga eljezni~kogkombinovanog saobra}aja

100.000,00

UKUPNO: 5.335.000,00

2. Bosansko-hercegova~ka eqezni~ka javnakorporacija

u~e{}a Federacije BiH ufinansirawu BH@JK

165.000,00

UKUPNO: 5.500.000,00

II

Korisnicima transfera iz ta~ke I ove Odluke sredstva }ese prebacivati u jednakim mjese~nim iznosima.

III

O utro{enim sredstvima iz ta~ke I ove Odluke korisnicitransfera izvjesti}e Federalno ministarstvo prometa ikomunikacija koje je obavezno razmotriti iste i dostavitikona~ne izvje{taje Federalnom ministarstvu finansija.

IVZa realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo prometa i komunikacija, Federalnoministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financijai korisnici transfera iz ta~ke I ove Odluke, svako u okvirusvoje nadle`nosti.

VOva Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 151/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

229Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02,19/03 i 8/06), a u vezi sa ~lanom5. Zakonao poljoprivredi("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 88/07 i 4/10), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164.sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODU@ENJE

VA@ENJA SREDNJORO^NE STRATEGIJE RAZVOJAPOLJOPRIVREDNOG SEKTORA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2 GODINE (2008-2012.GODINA)

I.Ovom Odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dajesaglasnostza produ`enje va`enja Srednjoro~nestrategije razvoja poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Strategija) za 2 godine (2008-2012. godina) izrazloga {to je implementacija Strategije otpo~ela tek u 2008.godini, a usvojena je za period 2006-2010. godina.

II.Sastavni dio ove Odluke su Akcioni planovi iz Matriks

Strategije u kojima su izvr{ene izmjene, dopune i usagla{avanjeciljeva, aktivnosti, nosilaca i rokova u slijede}im poglavljima:

- I/ Akcioni plan - Poljoprivreda,- II/ Akcioni plan - Upravljanje zemlji{tem

- III/ Akcioni plan - Ruralni razvoj- IV/ Akcioni plan - Prehrambena industrija.

III.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e se nakon {to Parlament Federacije Bosne i

Hercegovine odobri ovu Odluku.V broj 152/11

7. marta 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 8/06), a u vezi sa ~lankom 5. Zakona opoljoprivredi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 88/07 i4/10), na prijedlog federalnog ministra poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine,donijela je

ODLUKUO DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRODU@ENJE

VA@ENJA SREDNJORO^NE STRATEGIJE RAZVITKAPOLJOPRIVREDNOG SEKTORA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2 GODINE (2008-2012.GODINA)

I.Ovom Odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje

suglasnost za produ`enje va`enja Srednjoro~ne strategijerazvitka poljoprivrednog sektora u Federaciji Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija) za 2 godine(2008-2012. godina) iz razloga {to je implementacija Strategijeotpo~ela tek u 2008. godini, a usvojena je za period 2006-2010.godina.

II.Sastavni dio ove Odluke su Akcioni planovi iz Matriks

Strategije u kojima su izvr{ene izmjene, dopune i usugla{avanjeciljeva, aktivnosti, nositelja i rokova u slijede}im poglavljima:

- I/ Akcioni plan - Poljoprivreda,- II/ Akcioni plan - Upravljanje zemlji{tem- III/ Akcioni plan - Ruralni razvitak- IV/ Akcioni plan - Prehrambena industrija.

III.Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjivat }e senakon {to Parlament Federacije Bosne i Hercegovine odobri ovuOdluku.

V broj 152/117. o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, v. r.

230Na osnovu ~lana 19. stav 2., a u vezi sa ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i8/06) i ~lanom 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SRBiH", broj 33/81 i 29/90), koji se u skladu sa ~lanom IX. 5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovineprimjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 21/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 21

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE PUTNI^KOG

MOTORNOG VOZILAI.

J.P. "Filmskom Centru Sarajevo" d.o.o. (u daljnjem tekstu:

korisnik vozila) daje se na kori{tenje putni~ko motorno vozilo,koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava Vlade FederacijeBosne i Hercegovine i ima sljede}e tehni~ke karakteristike:

- marka VOLKSWAGEN TIP 3B,- registarska oznaka J 91 A 404,- godina proizvodnje 2004, boja crna,- broj {asije WWWZZZ3BZ5P006635,- broj motora BDH013637.

II.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se sekretar Vlade

Federacije Bosne i Hercegovine i korisnik vozila.III.

Sve tro{kove za vrijeme kori{tenja vozila, uklju~uju}iregistraciju, osiguranje, gorivo, odr`avanje vozila, redovne ivanredne servise,eventualne {tete na vozilu i sve ostale vanrednetro{kove snosi korisnik vozila.

IV.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 153/11

7. marta 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka19. stavak2., a u vezi sa ~lankom 3. stavak2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i8/06) i ~lankom 14. stavak 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SRBiH", broj 33/81 i 29/90), koji se sukladno~lanku IX. 5 (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine,donosi

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[]ENJE PUTNI^KOG

MOTORNOG VOZILAI.

J.P. "Filmskom Centru Sarajevo" d.o.o. (u daljnjem tekstu:korisnik vozila) daje se na kori{}enje putni~ko motorno vozilo,koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava Vlade FederacijeBosne i Hercegovine i ima sljede}e tehni~ke karakteristike:

- marka VOLKSWAGEN TIP 3B,- registarska oznaka J 91 A 404,- godina proizvodnje 2004, boja crna,- broj {asije WWWZZZ3BZ5P006635,

- broj motora BDH013637.II.

Za realizaciju ove odluke zadu`uju se sekretar VladeFederacije Bosne i Hercegovine i korisnik vozila.

III.Sve tro{kove za vrijeme kori{}enja vozila, uklju~uju}i

registraciju, osiguranje, gorivo, odr`avanje vozila, redovne ivanredne servise,eventualne {tete na vozilu i sve ostale vanrednetro{kove snosi korisnik vozila.

IV.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 153/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2., a u vezi sa ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06)i ~lanom 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostimarepubli~kih organa u kori{tewu sredstava u dru{tvenojsvojini ("Slu`beni list SRBiH", broj 33/81 i 29/90), koji se uskladu sa ~lanom IX 5 (1) Ustava Federacije Bosne iHercegovine primjewuje kao federalni zakon, VladaFederacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7.marta 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVAWU NA KORI[TEWE PUTNI^KOG MOTORNOG

VOZILA

IJ.P. "Filmskom Centru Sarajevo" d.o.o. (u daqwem tekstu:

korisnik vozila) daje se na kori{tewe putni~ko motornovozilo, koje se vodi u evidenciji osnovnih sredstava VladeFederacije Bosne i Hercegovine i ima sqede}e tehni~kekarakteristike:

- marka VOLKSWAGEN TIP 3B,- registarska oznaka J 91 A 404,- godina proizvodwe 2004, boja crna,

- broj {asije WWWZZZ3BZ5P006635,

- broj motora BDH013637.

IIZa realizaciju ove odluke zadu uju se sekretar Vlade

Federacije Bosne i Hercegovine i korisnik vozila.

IIISve tro{kove za vrijeme kori{tewa vozila, ukqu~uju}i

registraciju, osigurawe, gorivo, odr`avawe vozila, redovne ivanredne servise, eventualne {tete na vozilu i sve ostalevanredne tro{kove snosi korisnik vozila.

IVOva odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 153/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

231Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,

2/06 i 8/06) i ~lana 15. Zakona o cestama Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10), a na osnovu prijedloga Nadzornog odbora JP Autoceste FederacijeBiH d.o.o. Mostar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donijela 

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 22/144

Broj 11 – Strana 22 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU

NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU PLANAPOSLOVANJA JAVNOG PREDUZE]A AUTOCESTE

FEDERACIJE BiH D.O.O MOSTAR

I.Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju

Plana poslovanja za 2011. godinu JP Autoceste Federacije BiHd.o.o. Mostar brojNO1.01-405/11 od 18.01.2011.godine,koja jesastavni dio ove odluke.

II.Na osnovu prijedloga Odluke Nadzornog odbora iz ta~ke I.

ove odluke i saglasnosti Vlade Federacije BiH na navedenuodluku, kona~nu odluku o usvajanju Plana poslovanja za 2011.godinuJPAutocesteFBiHdonijet}eSkup{tinaovogpreduze}a.

III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 155/11

7. marta/o`ujka 2011. godine

Sarajevo

Premijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

232Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06) i ~lana 15. Zakona o cestama Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10) a na osnovu prijedloga Nadzornog odbora JP Autoceste FederacijeBiH d.o.o. Mostar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donijela 

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU

NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU ETI^KOGKODEKSA JAVNOG PREDUZE]A AUTOCESTE

FEDERACIJE BiH D.O.O MOSTARI.

Daje se saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o usvajanjuEti~kog kodeksa JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar brojNO1.01-404/11 od 18.01.2011. godine, koja je sastavni dio oveodluke.

II.Na osnovu prijedloga Odluke Nadzornog odbora iz ta~ke I.

ove odluke i saglasnosti Vlade Federacije BiH na navedenuodluku, kona~nu odluku o usvajanju Eti~kog kodeksa JPAutoceste FBiH donijet }e Skup{tina ovog preduze}a.

III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 158/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

233Na temelju ~lanka 5. Uredbe o na~inu kori{tenja napla}enih

nov~anih sredstava iz pasivne podbilance poduze}a i banaka ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/06) i Odluke VladeFederacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli nov~anih sredstava iz pasivne podbilance ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj84/10), na prijedlog Federalnog ministarstva energije,rudarstva iindustrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164.sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKUO DODJELI DIJELA NOV^ANIH SREDSTAVA IZPASIVNE PODBILANCE NA TEMELJU IRA^KOG

DUGAI.

Nov~ana sredstva iz pasivne podbilance na temelju ira~kogduga, koja su upla}ena na ra~un Federalnog zavoda MIO/PIO, uukupnom iznosu od 10.592.193,16 dodjeljuju se za pokri}eneispla}enih obveza gospodarskih dru{tava prema Federalnomzavodu MIO/PIO Mostar, i to:

  – "Borac" d.d. Travnik u iznosu od 2.704.531,00 KM,  – PS"Vitezit"d.o.o.Vitezu iznosuod 1.800.000,00KM,  – "Vranica" d.d. Sarajevo u iznosu od 1.260.000,00 KM,  – "KTKVisoko"d.d.Visokou iznosuod 740.000,00 KM,  – "Hidrogradnja" d.d. Sarajevo u iznosu od 449.667,41

KM,  – UNISGROUP d.o.o.Ilid au iznosuod 83.853,30KM,  – JP VZ "ORAO" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo u iznosu od

447.502,00 KM, – Famos d.d. Sarajevo-Hrasnica u iznosu od 359.207,63

KM,  – JPRU "Tu{nica" d.o.o. Livno u iznosu od 210.000,00

KM,  – "Rudniciboksita" d.o.o. Posu{je u iznosu od 200.000,00

KM,  – "Rudnici boksita" d.o.o. [iroki Brijeg u iznosu od

150.000,00 KM,  – Z.Z. "Agropobjeda" Vidovice - Ora{je u iznosu od

359.782,17 KM,  – BNT "Kova~nica" d.d. Novi Travnik u iznosu od

1.471.767,80 KM,  – BNT "Alatnica" d.d Novi Travnik u iznosu od

255.127,60 KM,  – BNT "Food Comerce" d.o.o. Novi Travnik u iznosu od

26.775,40 KM,  – BNT "Hidraulika" d.d. Novi Travnik u iznosu73.978,85

KM.II.

Nov~ana sredstva iz to~ke I. ove Odluke bit }e upla}ena Federalnom zavodu PIO/MIO Mostar za pokri}e neispla}enihobveza gospodarskih dru{tava nastalih od dana kada sugospodarska dru{tva prestala da upla}uju doprinose za uposlenike,stimda}eprioritetnonov~anasredstvaizto~keIoveodluke biti upla}ena za pokri}e neispla}enih obveza gospodarskih dru{tava prema Federalnom zavodu MIO/PIOMostar za uposlenike koji su stekli uvjete za mirovinu.

III.Upla}ena sredstva iz to~ke I. ove Odluke, za korisnike

sredstava sa ve}inskim u~e{e{}em privatnog kapitala, bit }eoperativna nakon {to ovi korisnici sredstava donesuodgovaraju}e odluke o pove}anju temeljnog kapitala za iznos

 jednak iznosu dodijeljenih sredstava u korist vlasnika kapitala,Federacije Bosne i Hercegovine - Vlade Federacije Bosne iHercegovine.

IV.Ovla{}uje se Zijad Muratovi} da u svojstvu zastupnika 

gospodarskog dru{tva JP VZ "ORAO" d.o.o. Rajlovac-Sarajevoizvr{i potpisivanje svih akata potrebnih za realiziranje oveOdlukekod Federalnog zavodaMIO/PIO Mostar,u dijelukoji seodnosi na gospodarsko dru{tvo JP VZ "ORAO" d.o.o.Rajlovac-Sarajevo.

V.Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije i Federalni zavod MIO/PIOMostar, svatko u okviru svoje nadle`nosti.

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 23/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 23

VI.OvaOdlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 160/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana5. Uredbe o na~inu kori{tewanapla}enihnov~anih sredstava iz pasivnog podbilansa preduze}a i banaka("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/06) i OdlukeVlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli nov~anihsredstava iz pasivnog podbilansa ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 84/10), na prijedlog Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije VladaFederacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7.marta 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DODJELI DIJELA NOV^ANIH SREDSTAVA IZ

PASIVNOG PODBILANSA NA OSNOVU IRA^KOG

DUGA

INov~ana sredstva iz pasivnog podbilansa na osnovu

ira~kog duga, koja su upla}ena na ra~un Federalnog zavodaMIO/PIO, u ukupnom iznosu od 10.592.193,16 dodjequju se zapokri}e neispla}enih obaveza privrednih dru{tava premaFederalnom zavodu MIO/PIO Mostar, i to:

 –  "Borac" d.d. Travnik u iznosu od 2.704.531,00 KM, –  PS"Vitezit"d.o.o.Vitezuiznosuod1.800.000,00KM, –  "Vranica" d.d. Sarajevo u iznosu od 1.260.000,00 KM, –  "KTK Visoko" d.d. Visoko u iznosu od 740.000,00 KM, –  "Hidrogradwa"d.d.Sarajevouiznosuod449.667,41KM, –  UNIS GROUP d.o.o. Ilixa u iznosu od 83.853,30 KM, –  JP VZ "ORAO" d.o.o. Rajlovac-Sarajevo u iznosu od

447.502,00 KM, –  Famos d.d. Sarajevo-Hrasnica u iznosu od 359.207,63

KM, –  JPRU "Tu{nica" d.o.o. Livno u iznosu od 210.000,00

KM, –  "Rudniciboksita"d.o.o.Posu{jeu iznosuod 200.000,00

KM, –  "Rudnici boksita" d.o.o. [iroki Brijeg u iznosu od

150.000,00 KM, –  Z.Z. "Agropobjeda" Vidovice - Ora{je u iznosu od

359.782,17 KM, –  BNT "Kova~nica" d.d. Novi Travnik u iznosu od

1.471.767,80 KM, –  BNT "Alatnica" d.d Novi Travnik u iznosu od

255.127,60 KM, –  BNT "Food Comerce" d.o.o. Novi Travnik u iznosu od

26.775,40 KM, –  BNT "Hidraulika" d.d. Novi Travnik u iznosu

73.978,85 KM.

II

Nov~ana sredstva iz ta~ke I ove Odluke bi}e upla}enaFederalnom zavodu PIO/MIO Mostar za pokri}eneispla}enih obaveza privrednih dru{tava nastalih od danakada su privredna dru{tva prestala da upla}uju doprinose zazaposlenike, s timda }e prioritetno nov~ana sredstvaiz ta~keI ove odluke biti upla}ena za pokri}e neispla}enih obavezaprivrednih dru{tava prema Federalnom zavodu PIO/MIOMostar za zaposlenike koji su stekli uslovi za penzionisawe.

III

Upla}ena sredstva iz ta~ke I ove Odluke, za korisnikesredstava sa ve}inskim u~e{e{}em privatnog kapitala, bi}eoperativna nakon {to ovi korisnici sredstava donesuodgovaraju}e odluke o pove}awu osnovnog kapitala za iznos

  jednak iznosu dodijeqenih sredstava u korist vlasnika

kapitala, Federacije Bosnei Hercegovine - VladeFederacijeBosne i Hercegovine.

IVOvla{}uje se Zijad Muratovi} da u svojstvu zastupnika

privrednog dru{tva JP VZ "ORAO" d.o.o. Rajlovac-Sarajevoizvr{i potpisivawe svih akata potrebnih za realizaciju oveOdluke kod Federalnog zavoda PIO/MIO Mostar, u dijelukoji se odnosi na privredno dru{tvo JP VZ "ORAO" d.o.o.Rajlovac-Sarajevo.

VZa realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo rada i socijalne politike, Federalnoministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalnizavod PIO/MIO Mostar, svako u okviru svoje nadle`nosti.

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 160/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

234Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 5. stav 1., a u vezi sa ~lanom 4.alineja 4. i ~lanom 9. stav 1. Zakona o kontroli cijena ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 2/95 i 70/08), Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011.godine, donosi

ODLUKUO IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJERAMA

NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA JESTIVOG ULJA I[E]ERA UTVR\IVANJEM MAR@I

I.U Odlucio mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja 

i {e}era utvr|ivanjem mar`i V broj 127/11 od 14.februara/velja~e 2011. godine, u ta~ki II. iza rije~i: "privredna dru{tva" stavlja se zarez i dodaju rije~i: "druga pravna i fizi~ka lica".

II.Ta~ka IV. mijenja se i glasi: "Nadzor nad provo|enjem ove

odluke vr{i Federalna uprava za inspekcijske poslove ikantonalne inspekcije, svaka u okviru svoje nadle`nosti".

III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 161/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

235Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 5. stav 1., a u vezi sa ~lanom 4.alineja4.i~lanom9.stav1.i~lanom10.Zakonaokontrolicijena ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), Vlada 

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 24/144

Broj 11 – Strana 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7.marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O MJERAMA

NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA SVIH VRSTA

BRA[NA I HLJEBA OD @ITARICA UTVR\IVANJEMMAR@I

I.U Odluci o mjerama neposredne kontrole cijena svih vrsta 

bra{na i hljeba od `itarica utvr|ivanjem mar`i V broj 126/11 od14. februara/velja~e2011. godine, u ta~kiII. iza rije~i: "privredna dru{tva" stavlja se zarez i dodaju rije~i: "druga pravna i fizi~ka lica".

II.Ta~ka IV. mijenja se glasi: "Nadzor nad provo|enjem ove

odluke vr{i Federalna uprava za inspekcijske poslove ikantonalne inspekcije, svaka u okviru svoje nadle`nosti".

III.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 162/117. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

236Na osnovu ~lana 115. stav 2. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donijela je

ODLUKUO ZAKUPU POSLOVNIH PROSTORA ZA SMJE[TAJ

FEDERALNIH MINISTARSTAVA KOJA IMAJUSJEDI[TE U MOSTARU, ZA PERIOD

JANUAR-DECEMBAR BUD@ETSKE 2011. GODINEI.

Zadu`uje se Slu`ba za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da za period januar-decembar bud`etske 2011. godine zaklju~i ugovore o zakupu poslovnihprostora sa zakupodavcima:

  – Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini - Med lisislamske zajednice Mostar, za zgradu "Vakufski dvor" uulici Feji}eva bb, za smje{taj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, po cijeni od 18,00 KM/ m² sa ura~unatim porezom na dodanu vrijednost;

 – sa Irmom Durakovi} i Farukom ]upinom, za zgradu uulici Mostarskog bataljona bb, za smje{taj Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, po cijeni od19,00 KM/ m² sa ura~unatim porezom na dodanuvrijednost;

  – Federalni zavod za mirovinsko/penzijsko i invalidsko

osiguranje, za isto~no krilo zgrade Hotel Ero Mostar,ulica Ante Star~evi}a bb, za smje{taj Federalnogministarstva obrazovanja i nauke, Federalnogministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta i Porezneuprave Federacije Bosne i Hercegovine, po cijeni od18,00 KM/ m² sa ura~unatim porezom na dodanuvrijednost.

II.Sredstva potrebna za realizaciju zakupa iz ta~ke I. ove

Odluke planirana su u Prora~unuFederacije BiH za 2011. godinu- razdjel 12, glava 1202 - Slu`ba za zajedni~ke poslove organa itijela Federacije Bosne i Hercegovine, ekonomski kod 613600 -Unajmljivanje imovine i opreme.

III.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 163/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

237Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona obud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10,36/10 i 45/10), na prijedlogfederalnog ministra raseljenih osobaiizbjeglica, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164.sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ

ODLUKE O PRIVREMENOM FINANSIRANJUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIOD

JANUAR - MART 2011. GODINE FEDERALNOMMINISTARSTVU RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA"TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"

I.Odobrava se izdvajanje sredstava iz Odluke o privremenom

finansiranju Federacije Bosne i Hercegovine za period januar -mart2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj4/11)Federalnomministarstvuraseljenihosobaiizbjeglicauiznosuod6.007.500,00 KM, za "Transfer za raseljena lica i povratnike".

II.Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e biti raspodjeljena za 

finansiranje slijede}ih programa:

RB NAZIV PROGRAMA POTREBNAFINANSIJSKASREDSTVA U KM

1. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 1.200.000,00

2. Rekonstrukcija i obnova individualnih stambenihobjekata i objekata zajedni~kog tipa stanovanja 

2.000.000,00

3. Zajedni~ki projekti rekonstrukcije, obnove iodr`ivosti povratka sa vladinim i nevladinimsektorom

800.000,00

4. P rojekti odr`ivosti povratka 1.907.500,00

5. Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni,informativni i edukativni projekti, implementacija CEB projekta, pravna podr{ka i podr{ka otkupustanova u RS-u, stvaranje me|usobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovni{tva, podr{ka reintegracije povratnika po osnovu sporazuma oreadmisiji, te projekti saradnje sa dijasporom

100.000,00

UKUPNO: 1-5 6.007.500,00

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA

"TRANSFER ZA RASELJENA LICA I POVRATNIKE"A) Kriteriji za utvr|ivanje potencijalnih korisnika projekata

povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica1. Op}i kriteriji

Op}i kriteriji utvr|eni su Zakonom o raseljenim licima ipovratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama izBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj15/05):

1.dajeizbjeglicaizBiH,raseljenoliceuBiHilipovratnik;2. da je iskazao namjeru za povratkom;3. da je utvr|en status vlasni{tva ili stanarsko pravo nad

stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije;

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 25/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 25

4. da je na dan 30.04.1991.godine imao prebivali{te ustambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije;

5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcijesmatra neuslovnom za stanovanje, u skladu sa odgovaraju}imstandardima o minimumu stambenih uslova;

6. da on i ~lanovi njegovog doma}instva od 1991. godine

nemaju na teritoriji BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uslovnom za stanovanje, u skladu sa odgovaraju}imstandardima o minimumu stambenih uslova;

7. da nije primio pomo} u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovaraju}e standarde o minimumu stambenihuslova.

Op}i kriteriji iz ta~ke 6. prethodnog stava isklju~ivo seodnose na sada{nje ~lanove doma}instva.2. Posebni kriteriji za izbor korisnika su:

1. Korisnik pomo}i:a) korisnik pomo}i se vratio na svoje prijeratno prebivali{te i

`ivi u uslovima koji su ispod utvr|enog stambenog minimuma,uklju~uju}i i korisnike koji privremeno borave uimprovizovanim naseljima, kampovima, kontejnerima i sli~no,

b) korisnik pomo}i sa statusom raseljene osobe,c) korisnik pomo}i sa statusom izbjeglice iz BiH.2. Korisnik pomo}i pripada odre|enim kategorijama kao {to

su:a) socijalna kategorija,b) osobe s onesposobljenjem/invaliditetom,c) samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji porodice,d) {ehidske porodice/porodice poginulih boraca,e) demobilisani nezaposleni borci definisani Zakonom o

bora~koj populaciji FBiH,f) porodice nestalih osoba ig) biv{i logora{i.3. Korisnici koji se nalaze u kolektivnim oblicima 

zbrinjavanja, alternativnom smje{taju ili zadovoljavaju uslove iima/ostvaruje pravo na alternativni smje{taj,

4.Brojistarosnadob~lanovadoma}instvakojisuseprijaviliza povratak na svoje prijeratno prebivali{te.

Odabir korisnika pomo}i za rekonstrukciju stambenih jedinicau svrhu povratka,}e se vr{itiu skladusa Procedurama za 

odabir korisnika pomo}i posredstvom Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, broj 01-36-1-205/09 od 10.2.2009.godine.B) Kriteriji izbora korisnika pomo}i za odr`ivost povratka

Kriteriji za izbor korisnika pomo}i za obnovu i izgradnjuinfrastrukturnih objekata (puteva,mostova,vodovoda, el. mre`a,sportskih terena i dr.), obnovu i izgradnju vjerskih i sakralnihobjekata, obnovu i izgradnju privrednih i dru{tvenih objekata,pomo} za zapo{ljavanje u zanatskim i proizvodno-uslu`nimdjelatnostima (nabavka opreme, repromaterijala i dr.), pomo} za zapo{ljavanje u poljoprivredi (dodjela poljoprivrednemehanizacije, plastenika, sadnica vo}a i vinove loze, mineralnih|ubriva, izgradnja objekata za sto~arstvo i dr.), i druge oblastizavisno od utvr|enih potreba povratnika.1. Op}i kriteriji za dodjelu pomo}i koji se odnose na fizi~ka

lica:

1. Da je povratnik u prijeratno mjesto prebivali{ta na podru~ju Federacije BiH ili povratnik iz Federacije BiH uprijeratno mjesto prebivali{ta na podru~ju Republike Srpske iBr~ko Distrikta BiH;

2. Da raspola`e imovinom u mjestu povratka na kojoj setra`ena pomo} mo`e optimalno iskoristiti.2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizi~ka lica:

1. Starosna dob podnosioca;2. Broj i starosna dob ~lanova u`e porodice podnosioca sa 

kojima `ivi u zajedni~kom doma}instvu;3. Da podnosilac je/nije u radnom odnosu;4. Pripadnost nekoj od posebnih kategorija lica (porodica 

{ehida i poginulog borca, osobe sa invaliditetom, demobilisani

nezaposleni borac, porodica nestale osobe, biv{i logora{, civilna `rtva rata i druge socijalne kategorije) u skladu sa zakonima Federacije BiH;

5. Deficitarnost kadrova.3. Op}i kriteriji koji se odnose na pravna lica:

1. Da je pravno lice (udru enja, zadruge i privrednadru{tva),

upisano u odgovaraju}i registar kod nadle`nog organa;2. Da je tra`ena pomo} namijenjena rje{avanju problema izadovoljavanju potreba povratni~ke populacije.4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica:

1. Broj povratnika na koje }e se tra`ena pomo} direktno iliindirektno odnositi;

2. O~ekivani rezultati tra`ene pomo}i.Ispunjavanje posebnih kriterija pravnih lica utvr|ivat }e se

dostavljenim projektom realizacije pomo}i, odnosnoobrazlo`enim zahtjevom.

Odabir korisnika pomo}i odr`ivosti povratka }e se vr{iti uskladu sa Procedurama za izbor korisnika pomo}i u odr`ivompovratku broj 01-36-2-60/09 od 10.2.2009.godine.

Kriteriji i na~in izbora korisnika pomo}i u odnosu na Pro-gram "Zajedni~ki projekti rekonstrukcije, obnove i odr`ivostipovratkasa vladinim i nevladinim sektorom"}e se vr{itiu skladu

sa kriterijima i procedurama iz ta~aka A. i B. Kriterija za raspodjelu sredstava "Transfer za raseljena lica i povratnike" oveodluke.

Kriteriji i na~in izbora korisnika pomo}i u odnosu na Pro-gram "Humanitarni, zdravstveni, psihosocijalni, informativni iedukativni projekti, implementacija CEB projekta, pravna podr{ka i podr{ka otkupu stanova u RS-u, stvaranje me|usobnogpovjerenja povratnika i domicilnog stanovni{tva, podr{ka reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji", teprojekti saradnje sa dijasporom }e se vr{iti u skladu sa Procedurama sa kriterijima za ocjenu kvaliteta i opravdanostiprijava - zahtjeva - projekata iz programa Humanitarnih,zdravstvenih, psihosocijalnih, informativnih i edukativnihprojekata, implementacija CEB projekta, pravna podr{ka ipodr{ka otkupu stanova u RS-u, stvaranje me|usobnogpovjerenja povratnika i domicilnog stanovni{tva, podr{ka reintegracije povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, te

projekti saradnje sa dijasporom broj 05-35-284/10 od26.2.2010.godine.SVRHA PROGRAMA

Svrha Programa je stvaranje uslova za uspje{nu realizacijurazli~itih vrsta pomo}i iz "Plana povratka, obnove, gradnje irazvoja odr`ivog povratka za period januar-mart 2011. godine",odnosno pru`anje pomo}i raseljenim osobama, povratnicima iizbjeglicama kroz:

- stvaranje uslova za povratak kroz obnovu i rekonstrukcijustambenih objekata;

- stvaranje uslova za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih i alternativnih smje{taja kroz model socijalnogstanovanja;

- obezbje|enje uslova za odr`ivost povratka i pobolj{anjekvaliteta ivljenja;

- pobolj{anje `ivotnih uslova kroz projekte humanitarnepomo}i i saradnja sa dijasporom;

- stvaranje uslova za reintegraciju povratnika u lokalnuzajednicu, u cilju ekonomske samoodr`ivosti povratnika;

- stvaranje uslova za reintegraciju povratnika po osnovusporazuma o readmisiji.

II.Sredstva iz ta~ke I ove odluke }e se raspore|ivati prema 

kriterijima utvr|enim u Programu iz ta~ke I ove odluke, u skladusa "Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja odr ivogpovratka za period januar-mart 2011. godine".

III.Sredstva iz ta~ke I. ove Odluke }e biti ispla}ena sa pozicije

"Teku}i transferi" Odluke o privremenom finansiranju

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 26/144

Broj 11 – Strana 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Federacije Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2011.godine i ista }e biti sastavni dio "Tansfera za raseljena lica ipovratnike" Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu.

IV.Za svaki izdatak sredstava, prema Programu utro{ka 

sredstava iz ta~ke I ove odluke, federalni ministar raseljenihosoba i izbjeglica donosi posebnu odluku.

V.Odobravanjeidodjelasredstavaizta~keIodrednogbroja2.-

5. ove odluke, }e se vr{iti na osnovu projekata, protokola,sporazuma, ugovora i odluka Federalnog ministarstva raseljenihosoba i izbjeglica, u skladu sa Pravilnikom o visini ulaganja za rekonstrukciju objekata, humanitarnu pomo} i odr`ivi povratakkorisnika sredstava Federalnog ministarstva raseljenih osoba iizbjeglica broj01-36-267/10od 23.2.2010.godinei procedurama donesenih od strane istog.

Sredstva predvi|ena u ta~ki I redni broj 1. ove odluke }e sedodijeliti putem transfera po osnovu Sporazuma o udru`ivanju ina~inu realizacije sredstava za podr{ku procesu povratka u 2009.i 2010.godini, a tro{it }e se na osnovu odluka Komisije za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine putem Fonda za 

povratak.VI.

Za realizaciju ove odluke zadu`ujuse Federalnoministarstvoraseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo fmansija -Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svojenadle`nosti.

VII.Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica }e

dostavljati izvje{taje o utro{enim sredstvima Federalnomministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija iVladi Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom obud`etima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

VIII.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 164/117. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

238Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06i8/06),auvezisa~lanom21.Zakonaobud`etuuFederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09,32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

"TRANSFERI ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLI[A UFEDERACIJI BiH" UTVR\ENIH U ODLUCI O

PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE

JANUAR-MART 2011.

I.Usvaja se Program utro{ka sredstava na poziciji Federalnog

ministarstva okoli{a i turizma, ekonomski kod 614000/Teku}itransferi za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH, kako jeutvr|eno u Odluci o privremenom finansiranju Federacije BosneiHercegovinezarazdobljejanuar-mart2011.("Slu`benenovineFederacije BiH", broj 4/11).

II.Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za 

razdoblje januar - mart 2011. sredstva iz ta~ke I. ove Odlukeutvr|ena su u ukupnom iznosu 1.680.000,00 KM (iznossredstavaumanjenza 10%u odnosuna I.kvartal2010. godine).

III.

Sredstva s ekonomskog koda 614000/Teku}i transferi za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH u ukupnom iznosu izto~ke II. Odluke raspore|uju se po sljede}im programima:1. Sufinansiranje novih turisti~kih proizvoda, izrade

turisti~ke horizontalne i vertikalne turisti~ke signalizacijei tematskih cesta u kantonima/`upanijama i op}inama(panoi, putokazi, vinske i ceste sira, pou~ne staze, {etnice,putna odmori{ta, info punktovi, vidikovci, biciklisti~kestaze i sl.) u ukupnom iznosu od 40.000,00 KMCiljevi programa su: bolja prepoznatljivost destinacije i

podizanje op}eg dojma o `upaniji/kantonu, op}ini i regiji kaoturisti~koj sredini; stvaranje tematski integriranih i organiziranihturisti~kih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih,kulturno-povijesnih i drugih znamenitosti podru~ja; zajedni~kooblikovanje i promid`ba regionalnog turisti~kog proizvoda vi{emjesta, op}ina i `upanija/kantona koje povezuje ista tema;

pobolj{anje turisti~ke ponude; ja~anje konkurentnosti bhturisti~kih proizvoda na doma}em i ino tr`i{tu; pove}anjeturisti~kog prometa i potro{nje; stvaranje kvalitetnije iprihvatljivije okoli{ne slike na putnim pravcima u BiH

Redni broj Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. Turis ti~ka zajednica  Bosansko-podrinjskogkantona, Gora`de

Potpora u realizacijiprojekata 

20.000,00

2. Turis ti~ka zajednica  Hercegbosanske `upanije,Livno

Potpora u realizacijiprojekata 

20.000,00

2. Sufinansiranje organiziranja i sudjelovanja namanifestacijama i programima od zna~aja za razvoj ipromociju turizma i ugostiteljstva (sajmovi, festivali,kongresi, konferencije, stru~ne radionice, tradicionalne

vjerske manifestacije, izlo`be, obrazovni programi,kazali{ne predstave, znanstveno-istra`iva~ki projekti i sl.)kojimase unaprje|uje tr i{na ili druga konkurentnost bh.turizma i ugostiteljstva te doprinosi za{titi okoli{a, uukupnom iznosu od 250.000,00 KMCiljevi programa su: pomo} ja~anju privredne djelatnosti

turizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteljskedjelatnosti u i izvan zemlje; organiziranje sajamskihmanifestacija od strane jedinica lokalne samouprave s ciljempromid`be turizma i ugostiteljstva; organiziranje promotivnihdoga|anja na sajamskim manifestacijama i tematskimizlo`bama; promid`ba doma}ih proizvoda; pru`anje potporeprojektima i programima znanstvenih i stru~nih organizacija koje doprinose razvoju turizma, ugostiteljstva i za{tite okoli{a;pru`anje potpore vjerskim organizacijama i udru`enjima uorganiziranju vjerskih manifestacija koje doprinose razvojuturizma.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. URRR Hercegova~ki Stap,REDAH, TZ HN@/K, TZ@ZH, TZ HB@

Me|unarodni dani ime|uarodni sajam turizma - Mostar 2011.

90.000,00

2. Nuhanovi} d.o.o. Lukavac Me|unarodni Lukavi~kisajam turizma, lova iribolova "List" 2011.

30.000,00

3. Privredna komora Unsko-sanskog kantona,Biha}

Me|unarodni sajamturizma "EKOBIS" 2011.

40.000,00

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 27/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 27

4. Udru enje privredno-kulturnemanifestacije "Dani jabuke"Gora`de

Dani jabuke 2011. 20.000,00

5. KJP Centar "Skenderija"d.o.o. Sarajevo

"Dani turizma" 35.me|unarodni sajamturizma, ugostiteljstva ituristi~ka berza 

40.000,00

6. Turizam plus i TZ HN@/K Gastro i eno biseriHercegovine 15.000,00

7 . Zak lada " Tera Tol is" Dani To li se 201 1. 15.0 00,0 0

3. Sufinansiranje izgradnje i ja~anja infrastrukture u ski irekreacijskim centrima, u svrhu ja~anja i konkurentnostibh. skijali{ta na me|unarodnom turisti~kom tr`i{tu, terazvoj planinskog turizma, u ukupnom iznosu od500.000,00 KMCiljevi programa su: ja~anje zimskog i planinskog turizma;

pobolj{anje ukupne zimske turisti~ke ponude i njezinihkapaciteta; pove}anje sigurnosti na skijali{tima; pobolj{anjevertikalnih transporta; ja~anja ukupne infrastrukture na skijali{tima koja doprinosi pobolj{anju ukupne zimske turisti~keponude; razvoj sadr`aja planinskog turizma ~ime se sezona produ`uje na cijelu godinu.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. Ozon d.o.o. Travnik Instalacija topova za snijeg na Vla{i}u (pobolj{anjekapaciteta i kvalitete usluga skijanja)

80.000,00

2. KJP,,ZOI 84" Olimpijskicentar Sarajevo d.o.o

Rasvjet biatlon staze na Igmanu

70.000,00

3. Ski Mi}i - dru{tvo za turizam, rekreaciju iusluge d.o.o. Busova~a 

Izgradnja hotela na lokalitetuskijali{ta Busova~ke staje

20.000,00

4. [.R.C. ^aju{a d.o.o.Kupres

Projekt umjetnogzasnje`avanja i ure|enja klizali{ta 

60.000,00

5. Ski-Rostovo d.o.o. Izgradnja ski-centra Rostovo 80.000,00

6. Pegasus d.o.o. Izgradnja  sportsko-rekreacionog centra Radu{a 

80.000,00

7. JP "Park prirodeBlidinje"

Ure|enje ski staze sobjektima 

40.000,00

8. Vla{i} ski d.o.o. Rekonstrukcija postoje}eg skilifta na Vla{i}u (pobolj{anjekapaciteta i kvalitete uslugeskijanja)

70.000,00

4. Sufinansiranje znanstveno-istra`iva~kih i edukacijskihprograma u oblasti turizma i ugostiteljstva, u ukupnomiznosu od 500.000,00 KMCiljevi programa su: jasno definiranje i razvoj proizvoda 

destinacija, proces marketin{kog brendiranja; doprinospove}anju kvalitete turisti~ke ponude; doprinos pove}anjuturisti~kih sadr`aja i konkuretnosti destinacije.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. Federalno ministarstvookoli{a i turizma 

Izrada strate{kog ioperativnog plana 

marketinga turizma Federacije BiH

500.000,00

5. Sufinansiranje programa revitalizacije, validacije,revalidacije i uklju~ivanja prirodne ba{tine u kvalitetneprocese za{t ite prirode pri jedinicama lokalnesamouprave i uprave, u ukupnom iznosu od 230.000,00KMCiljevi programa su: za{tita prirodne ba{tine kao elementa 

o~uvanja vrijednih sastavnica okoli{a; za{tita, obnova ivrednovanje prirodneba{tine uklju~ivanjem u turisti~ku ponudu;pove}anjepovr{ina od zna~aja za Federaciju BiHkoje je mogu}eza{tititi sukladno Zakonu o za{titi prirode; razvoj nerazvijenihruralnih podru~ja sa njihovom posebno{}u, a koja imaju

potencijale u tradicijskoj i prirodnoj ba{tini koje bi u budu}nostimogle biti iskori{tene kroz ja~anje turisti~ke ponude bez {tetnogutjecaja na okoli{; o~uvanje biolo{ke raznolikosti kao temeljneodrednice Strategije za{tite okoli{a i direktiva Europske unije.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. JP Park prirodeHutovo blato Prevazila`enje pote{ko}a nastalih u radu JP Park prirodeHutovo blato

60.000,00

2. Nacionalni parkUna-Federalnoministarstvo okoli{a i turizma 

Izrada Projekta-programa sanacije slapa Martin Brod

90.000,00

3. Op}ina apljina -Federalnoministarstvo okoli{a i turizma 

Ure|enje korita rijeke i nasipa uz rijeku Trebi`atu svrhuspre~avanja poplava u mjestuTrebi`at (zavr{etak zapo~etogprojekta)

80.000,00

IV.Od sredstava iz ta~ke II. Odluke, za Interventna sredstva 

rezerveutvr|ujeseiznosod160.000,00KMkoji}esekoristitiza potporu projektima i programima u oblasti turizma,ugostiteljstva i za{tite okoli{a.

Pravo apliciranja za Interventna sredstva rezerve ostvarujuprojekti ~iji su ciljevi uskla|eni sa ciljevima programima iz ta~keIII. Odluke (podta~ke 1. do 5.).

V.Sredstva iz ta~ke III. Odlukepodta~ke1. (rednibroj 1. i 2),2.

(redni broj 1. do 7.), 3. (redni broj 1. do 8.), 5. (redni broj 1.)dodjeljuju se na osnovu zahtjeva upu}enog Federalnomministarstvu okoli{a i turizma.

Sredstva iz ta~ke III. Odluke podta~ka 4. i podta~ka 5. (rednibroj 2. i 3.), u skladu Zakona o javnim nabavkama Bosne iHercegovine implementira Federalno ministarstvo okoli{a iturizma.

VI.Sa korisnicima sredstava iz ta~ke III. (podta~ka 1. do 5.) i

ta~ke IV. Odluke, Federalno ministarstvo okoli{a i turizma 

potpisuje Ugovor o me|usobnim pravima i obavezama urealizaciji projekata za koji su sredstva odobrena.

VII.Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem svoje stru~nekomisije koju imenuje federalni ministar okoli{a i turizma.

VIII.Izvje{taj o utro{enim sredstvima, Federalno ministarstvo

okoli{a i turizma dostavlja Federalnom ministarstvufinancija/Federalnom ministarstvu financija i Vladi FederacijeBosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o bud`etu uFederaciji Bosne i Hercegovine.

IX.Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja 

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 165/117. marta 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa ~lankom 21. Zakona oprora~unima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10),Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj7. o`ujka 2011. godine, donosi

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 28/144

Broj 11 – Strana 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA"TRANSFERI ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLI[A U

FEDERACIJI BiH" UTVR\ENIH U ODLUCI OPRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJESIJE^ANJ-O@UJAK 2011.I.

Usvaja se Program utro{ka sredstava na poziciji Federalnogministarstva okoli{a i turizma, ekonomski kod 614000/Teku}itransferi za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH, kako jeutvr|eno u Odluci o privremenom financiranju Federacije Bosnei Hercegovine za razdoblje sije~anj-o`ujak 2011. ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 4/11).

II.Odlukom o privremenom financiranju Federacije BiH za 

razdoblje sije~anj - o`ujak 2011. sredstva iz to~ke I. ove odlukeutvr|ena su u ukupnom iznosu 1.680.000,00 KM (iznossredstavaumanjenza 10%u odnosuna I.kvartal2010. godine).

III.

Sredstva s ekonomskog koda 614000/Teku}i transferi za razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH u ukupnom iznosu izto~ke II. Odluke raspore|uju se po sljede}im programima:

1. Sufinanciranje novih turisti~kih proizvoda, izradeturisti~ke horizontalne i vertikalne turisti~ke signalizacijei tematskih cesta u kantonima/`upanijama i op}inama(panoi, putokazi, vinske i ceste sira, pou~ne staze, {etnice,putna odmori{ta, info punktovi, vidikovci, biciklisti~kestaze i sl.) u ukupnom iznosu od 40.000,00 KMCiljevi programa su: bolja prepoznatljivost destinacije i

podizanje op}eg dojma o `upaniji/kantonu, op}ini i regiji kaoturisti~koj sredini; stvaranje tematski integriranih i organiziranihturisti~kih atrakcija kroz cijelu godinu povezivanjem prirodnih,kulturno-povijesnih i drugih znamenitosti podru~ja; zajedni~kooblikovanje i promid`ba regionalnog turisti~kog proizvoda vi{emjesta,op}ina i `upanija/kantona koje povezuje ista tema;

pobolj{anje turisti~ke ponude; ja~anje konkurentnosti BHturisti~kih proizvoda na doma}em i ino tr`i{tu; pove}anjeturisti~kog prometa i potro{nje; stvaranje kvalitetnije iprihvatljivije okoli{ne slike na putnim pravcima u BiH

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. Turisti~ka zajednica Bosansko-podrinjskog kantona,Gora`de

Potpora u realizacijiprojekata 

20.000,00

2. Turisti~ka zajednica Hercegbosanske`upanije, Livno

Potpora u realizacijiprojekata 

20.000,00

2. Sufinanciranje organiziranja i sudjelovanja namanifestacijama i programima od zna~aja za razvoj ipromociju turizma i ugostiteljstva (sajmovi, festivali,kongresi, konferencije, stru~ne radionice, tradicionalnevjerske manifestacije, izlo`be, obrazovni programi,kazali{ne predstave, znanstveno-istra`iva~ki projekti i sl.)kojimase unaprje|uje tr i{na ili druga konkurentnost bh.turizma i ugostiteljstva te doprinosi za{titi okoli{a, uukupnom iznosu od 250.000,00 KMCiljevi programa su: pomo} ja~anju gospodarske

djelatnosti turizma; promocija turisti~kih destinacija iugostiteljskedjelatnostiuiizvanzemlje;organiziranjesajamskihmanifestacija od strane jedinica lokalne samouprave s ciljempromid`be turizma i ugostiteljstva; organiziranje promotivnihdoga|anja na sajamskim manifestacijama i tematskimizlo`bama; promid`ba doma}ih proizvoda; pru`anje potporeprojektima i programima znanstvenih i stru~nih organizacija koje doprinose razvoju turizma, ugostiteljstva i za{tite okoli{a;pru`anje potpore vjerskim organizacijama i udru`enjima u

organiziranju vjerskih manifestacija koje doprinose razvojuturizma.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. URRR Hercegova~ki Stap,REDAH, TZ HN@/K, TZ@ZH, TZ HB@

Me|unarodni dani ime|uarodni sajamturizma - Mostar 2011.

90.000,00

2. Nuhanovi} d.o.o. Lukavac Me|unarodni Lukavi~kisajam turizma, lova iribolova "List" 2011.

30.000,00

3. Privredna komora Unsko-sanskog kantona, Biha}

Me|unarodni sajamturizma "EKOBIS" 2011.

40.000,00

4. Udru enje privredno-kulturnemanifestacije "Dani jabuke"Gora`de

Dani jabuke 2011. 20.000,00

5. KJP Centar "Skenderija" d.o.o.Sarajevo

"Dani turizma" 35.me|unarodni sajamturizma, ugostiteljstva ituristi~ka berza 

40.000,00

6. Turizam plus i TZ HN@/K Gastro i eno biseriHercegovine

15.000,00

7 . Zak lada " Tera Tol is " Dan i Tol ise 2 011. 15 .000, 00

3. Sufinanciranje izgradnje i ja~anja infrastrukture u ski irekreacijskim centrima, u svrhu ja~anja i konkurentnostibh. skijali{ta na me|unarodnom turisti~kom tr`i{tu, terazvoj planinskog turizma, u ukupnom iznosu od500.000,00 KMCiljevi programa su: ja~anje zimskog i planinskogturizma;

pobolj{anje ukupne zimske turisti~ke ponude i njezinihkapaciteta; pove}anje sigurnosti na skijali{tima; pobolj{anjevertikalnih transporta; ja~anja ukupne infrastrukture na skijali{tima koja doprinosi pobolj{anju ukupne zimske turisti~keponude; razvoj sadr`aja planinskog turizma ~ime se sezona produ`uje na cijelu godinu.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. Ozon d.o.o. Travnik Instalacija topova za snijeg na Vla{i}u (pobolj{anje kapaciteta ikvalitete usluga skijanja)

80.000,00

2. KJP,,ZOI 84"

Olimpijski centar Sarajevo d.o.o

Rasvjeta biatlon staze na Igmanu 70.000,00

3. Ski Mi}i - dru{tvo za turizam, rekreaciju iusluge d.o.o. Busova~a 

Izgradnja hotela na lokalitetuskijali{ta Busova~ke staje

20.000,00

4. [.R.C. aju{a d.o.o.Kupres

Projekt umjetnog zasnje`avanja iure|enja klizali{ta 

60.000,00

5. Ski-Rostovo d.o.o. Izgradnja ski-centra Rostovo 80.000,00

6. Pegasus d.o.o. Izgradnja sportsko-rekreacionogcentra Radu{a 

80.000,00

7. JP "Park prirodeBlidinje"

Ure|enje ski staze s objektima 40.000,00

8. Vla{i} ski d.o.o. Rekonstrukcija postoje}eg skilifta na Vla{i}u (pobolj{anjekapaciteta i kvalitete uslugeskijanja)

70.000,00

4. Sufinanciranje znanstveno-istra`iva~kih i edukacijskih

programa u oblasti turizma i ugostiteljstva, u ukupnomiznosu od 500.000,00 KMCiljevi programa su: jasno definiranje i razvoj proizvoda 

destinacija, proces marketin{kog brendiranja; doprinospove}anju kvalitete turisti~ke ponude; doprinos pove}anjuturisti~kih sadr`aja i konkuretnosti destinacije.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. Federalno ministarstvookoli{a i turizma 

Izrada strate{kog i operativnogplana marketinga turizma Federacije BiH

500.000,00

5. Sufinanciranje programa revitalizacije, validacije,revalidacije i uklju~ivanja prirodne ba{tine u kvalitetne

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 29/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 29

procese za{t ite prirode pri jedinicama lokalnesamouprave i uprave, u ukupnom iznosu od 230.000,00KMCiljevi programa su: za{tita prirodne ba{tine kao elementa 

o~uvanja vrijednih sastavnica okoli{a; za{tita, obnova ivrednovanje prirodneba{tine uklju~ivanjem u turisti~ku ponudu;

pove}anjepovr{ina od zna~aja za Federaciju BiHkoje je mogu}eza{tititi sukladno Zakonu o za{titi prirode; razvoj nerazvijenihruralnih podru~ja sa njihovom posebno{}u, a koja imajupotencijale u tradicijskoj i prirodnoj ba{tini koje bi u budu}nostimogle biti iskori{tene kroz ja~anje turisti~ke ponude bez {tetnogutjecaja na okoli{; o~uvanje biolo{ke raznolikosti kao temeljneodrednice Strategije za{tite okoli{a i direktiva Europske unije.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekt Iznos KM

1. JP Park prirodeHutovo blato

Prevazila`enje pote{ko}a nastalih uradu JP Park prirode Hutovo blato

60.000,00

2. Nacionalni parkUna-Federalnoministarstvo okoli{a i turizma 

Izrada Projekta-programa sanacijeslapa Martin Brod

90.000,00

3. Op}ina apljina -Federalnoministarstvo okoli{a 

i turizma 

Ure|enje korita rijeke i nasipa uzrijeku Trebi`atu svrhu spre~avanja poplava u mjestu Trebi`at 

(zavr{etak zapo~etog projekta)

80.000,00

IV.Od sredstava iz to~ke II. Odluke, za Interventna sredstva 

rezerveutvr|ujeseiznosod160.000,00KMkoji}esekoristitiza potporu projektima i programima u oblasti turizma,ugostiteljstva i za{tite okoli{a.

Pravo apliciranja za Interventna sredstva rezerve ostvarujuprojekti~iji su ciljevi uskla|enisa ciljevimaprogramima iz to~keIII. Odluke (podto~ke 1. do 5.).

V.Sredstva iz to~ke III. Odlukepodto~ke1. (redni broj 1. i 2),2.

(redni broj 1. do 7.), 3. (redni broj 1. do 8.), 5. (redni broj 1.)dodjeljuju se na osnovu zahtjeva upu}enog Federalnomministarstvu okoli{a i turizma.

Sredstva iz to~ke III. Odlukepodto~ka4. i podto~ka 5. (redni

broj 2. i 3.), sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne iHercegovine implementira Federalno ministarstvo okoli{a iturizma.

VI.Sa korisnicima sredstava iz to~ke III. (podto~ka 1. do 5.) i

to~ke IV. Odluke, Federalno ministarstvo okoli{a i turizma potpisuje Ugovor o me|usobnim pravima i obavezama urealizaciji projekata za koji su sredstva odobrena.

VII.Nadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{i

Federalno ministarstvo okoli{a i turizma putem svoje stru~nekomisije koju imenuje federalni ministar okoli{a i turizma.

VIII.Izvje}e o utro{enim sredstvima, Federalno ministarstvo

okoli{a i turizma dostavlja Federalnom ministarstvufinancija/Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije

Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o prora~unu u FederacijiBosne i Hercegovine.

IX.Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja 

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 165/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu~lana19. stav 2. Zakonao Vladi Federacije BiH("Slu benenovine FederacijeBiH", br. 1/94,8/95, 58/02, 19/03,

2/06i 8/06), a u vezi sa ~lanom21. Zakonao buxetuu FederacijiBiH ("Slu benenovine FederacijeBiH", br. 19/06, 76/08, 5/09,32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

"TRANSFERI ZA RAZVOJ TURIZMA I OKOLI[A U

FEDERACIJI BiH" UTVR\ENIH U ODLUCI O

PRIVREMENOM FINANSIRAWU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBQE

JANUAR-MART 2011.

I

Usvaja se Program utro{ka sredstava na pozicijiFederalnog ministarstva okoli{a i turizma, ekonomski kod614000/Teku}i transferi za razvoj turizma i okoli{a uFederaciji BiH, kako je utvr|eno u Odluci o privremenomfinansirawu Federacije Bosne i Hercegovine za razdobqe

 januar - mart 2011. ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj

4/11).

II

Odlukom o privremenom finansirawu Federacije BiH zarazdobqe januar - mart 2011. sredstva iz ta~ke I ove odlukeutvr|ena su u ukupnom iznosu 1.680.000,00 KM (iznos sredstavaumawen za 10% u odnosu na I kvartal 2010. godine).

III

Sredstva s ekonomskog koda 614000/Teku}i transferi zarazvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH u ukupnom iznosuiz ta~ke II Odluke raspore|uju se po sqede}im programima:

1. Sufinansirawe novih turisti~kih proizvoda, izradeturisti~ke horizontalne i vertikalne turisti~kesignalizacije i tematskih cesta u kantonima/`upanijama i

op{tinama (panoi, putokazi, vinske i ceste sira, pou~ne staze,{etnice, putna odmori{ta, info punktovi, vidikovci,biciklisti~ke staze i sl.) u ukupnom iznosu od 40.000,00 KM

Ciqevi programa su: boqa prepoznatqivost destinacije ipodizawe op{teg dojma o `upaniji/kantonu, op{tini i regijikao turisti~koj sredini; stvarawe tematski integriranih iorganiziranih turisti~kih atrakcija kroz cijelu godinupovezivawem prirodnih, kulturno-povijesnih i drugihznamenitosti podru~ja; zajedni~ko oblikovawe i promixbaregionalnog turisti~kog proizvoda vi{e mjesta, op{tina i`upanija/kantona koje povezuje ista tema; poboq{aweturisti~ke ponude; ja~awe konkurentnosti bh. turisti~kihproizvoda na doma}em i ino tr`i{tu; pove}awe turisti~kogprometa i potro{we; stvarawe kvalitetnije i prihvatqivijeokoli{ne slike na putnim pravcima u BiH

Redni

broj

Korisnik transfera Projekat Iznos KM

1. Turisti~ka zajednicaBosansko-podriwskog kantona,Gora`de

Potpora u realizacijiprojekata

20.000,00

2. Turisti~ka zajednicaHercegbosanske `upanije, Livno

Potpora u realizacijiprojekata

20.000,00

2. Sufinansirawe organizirawa i sudjelovawa namanifestacijamai programima od zna~aja za razvoj ipromociju turizma i ugostiteqstva (sajmovi, festivali,kongresi, konferencije, stru~ne radionice, tradicionalnevjerske manifestacije, izlo be, obrazovni programi,kazali{ne predstave, znanstveno-istra`iva~ki projekti isl.) kojima se unaprje|uje tr`i{na ili druga konkurentnost

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 30/144

Broj 11 – Strana 30 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

bh. turizma i ugostiteqstva te doprinosi za{titi okoli{a, uukupnom iznosu od 250.000,00 KM

Ciqevi programa su: pomo} ja~awu privredne djelatnostiturizma; promocija turisti~kih destinacija i ugostiteqskedjelatnosti u i izvan zemqe; organizirawe sajamskihmanifestacija od stranejedinicalokalne samoupraves ciqem

promixbe turizma i ugostiteqstva; organizirawepromotivnih doga|awa na sajamskim manifestacijama itematskim izlo`bama; promixba doma}ih proizvoda; pru`awepotpore projektima i programima znanstvenih i stru~nihorganizacija koje doprinose razvoju turizma, ugostiteqstva iza{titeokoli{a;pru`awepotporevjerskimorganizacijamaiudru ewima u organizirawu vjerskih manifestacija kojedoprinose razvoju turizma.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekat Iznos KM

1. URRR Hercegova~ki Stap,REDAH, TZ HN@/K, TZ @ZH,TZ HB@

Me|unarodni dani ime|unarodni sajamturizma - Mostar 2011.

90.000,00

2. Nuhanovi} d.o.o. Lukavac Me|unarodniLukavi~ki sajamturizma, lova iribolova "List" 2011.

30.000,00

3. Privredna komoraUnsko-sanskog kantona, Biha} Me|unarodni sajamturizma "EKOBIS"2011.

40.000,00

4. Udru`ewe privredno-kulturnemanifestacije "Dani jabuke"Gora`de

Dani jabuke 2011. 20.000,00

5. KJP Centar "Skenderija"d.o.o. Sarajevo

"Dani turizma" 35.me|unarodni sajamturizma, ugostiteqstvai turisti~ka berza

40.000,00

6. Turizam plus i TZ HN@/K Gastro i eno biseriHercegovine

15.000,00

7. Z akl ada "T era T ol is " Dani T ol is e 2011. 15.000,00

3. Sufinansirawe izgradwe i ja~awainfrastrukture u skiirekreacijskim centrima, u svrhu ja~awa i konkurentnosti bh.skijali{ta na me|unarodnom turisti~kom tr`i{tu, te razvojplaninskog turizma, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM

Ciqeviprogramasu: ja~awe zimskog i planinskog turizma;poboq{awe ukupne zimske turisti~ke ponude i wezinihkapaciteta; pove}awe sigurnosti na skijali{tima;poboq{awe vertikalnih transporta; ja~awa ukupneinfrastrukture na skijali{tima koja doprinosi poboq{awuukupne zimske turisti~ke ponude; razvoj sadr`aja planinskogturizma ~ime se sezona produ`uje na cijelu godinu.

Rednibroj

Korisnik transfera Projekat Iznos KM

1. Ozon d.o.o. Travnik Instalacija topova zasnijeg na Vla{i}u(poboq{awe kapacitetai kvalitete uslugaskijawa)

80.000,00

2. KJP "ZOI 84" Olimpijskicentar Sarajevo d.o.o

Rasvjeta biatlon stazena Igmanu

70.000,00

3. Ski Mi}i - dru{tvo za

turizam, rekreaciju i usluged.o.o. Busova~a

Izgradwa hotela na

lokalitetu skijali{taBusova~ke staje

20.000,00

4. [.R.C. aju{a d.o.o. Kupres Projekta umjetnogzaswe`avawa i ure|ewaklizali{ta

60.000,00

5. Ski-Rostovo d. o. o. Iz gradw a s ki -centraRostovo

80.000,00

6. Pegasus d.o.o. Izgradwasportsko-rekreacionogcentra Radu{a

80.000,00

7. JP "Park prirodeBlidiwe"

Ure|ewe ski staze sobjektima

40.000,00

8. Vla{i} ski d.o.o. Rekonstrukcijapostoje}eg ski lifta naVla{i}u (poboq{awekapaciteta i kvaliteteusluge skijawa)

70.000,00

4. Sufinansirawe znanstveno-istra iva~kih i edukacijskih

programa u oblasti turizma i ugostiteqstva, u ukupnom iznosuod 500.000,00 KM

Ciqevi programa su: jasno definirawe i razvoj proizvodadestinacija, proces marketin{kog brendirawa; doprinospove}awu kvalitete turisti~ke ponude; doprinos pove}awuturisti~kih sadr`aja i konkuretnosti destinacije.

Rednibroj

Korisniktransfera

Projekat Iznos KM

1. Federalnoministarstvookoli{a iturizma

Izrada strate{kog i operativnogplana marketinga turizmaFederacije BiH

500.000,00

5. Sufinansirawe programa revitalizacije, validacije,revalidacije i ukqu~ivawa prirodne ba{tine u kvalitetneprocese za{tite prirode pri jedinicama lokalne samoupravei uprave, u ukupnom iznosuod 230.000,00KM

Ciqevi programa su: za{tita prirodne ba{tine kaoelementa o~uvawa vrijednih sastavnica okoli{a; za{tita,obnova i vrednovawe prirodne ba{tine ukqu~ivawem uturisti~ku ponudu; pove}awe povr{ina od zna~aja zaFederaciju BiH koje je mogu}e za{tititi sukladno Zakonu oza{titi prirode; razvoj nerazvijenih ruralnih podru~ja sawihovom posebno{}u,a koja imajupotencijale u tradicijskoj iprirodnoj ba{tini koje bi u budu}nosti mogle bitiiskori{tene kroz ja~awe turisti~ke ponude bez {tetnogutjecaja na okoli{; o~uvawe biolo{ke raznolikosti kaotemeqne odrednice Strategije za{tite okoli{a i direktivaEvropske unije.

Rednibroj

Korisniktransfera

Projekt Iznos KM

1. JP Park prirodeHutovo blato

Prevazila`ewe pote{ko}anastalih u radu JP Parkprirode Hutovo blato

60.000,00

2. Nacionalni parkUna-Federalnoministarstvookoli{a i turizma

Izrada Projekta-programasanacije slapa Martin Brod

90.000,00

3. Op{tina apqina -Federalnoministarstvookoli{a i turizma

Ure|ewe korita rijeke i nasipauz rijeku Trebi`atu svrhuspre~avawa poplava u mjestuTrebi`at (zavr{etak zapo~etogprojekta)

80.000,00

IV

Od sredstava iz ta~ke II Odluke, za Interventna sredstvarezerve utvr|uje se iznos od 160.000,00 KM koji}e se koristitiza potporu projektima i programima u oblasti turizma,ugostiteqstva i za{tite okoli{a.

Pravo aplicirawa za Interventna sredstva rezerveostvaruju projekti ~iji su ciqevi uskla|eni sa ciqevimaprogramima iz ta~ke III Odluke (podta~ke 1. do 5.).

V

Sredstva iz ta~ke III Odlukepodta~ke1. (rednibroj 1. i 2),2. (redni broj 1. do 7.), 3. (redni broj 1. do 8.), 5. (redni broj 1.)dodjequju se na osnovu zahtjeva upu}enog Federalnomministarstvu okoli{a i turizma.

Sredstva iz ta~ke III Odluke podta~ka 4. i podta~ka 5.(rednibroj2. i 3.), u skladu Zakonao javnimnabavkama Bosne iHercegovineimplementiraFederalnoministarstvo okoli{ai turizma.

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 31/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 31

VI

Sa korisnicima sredstava iz ta~ke III (podta~ka 1. do 5.) ita~ke IV Odluke, Federalno ministarstvo okoli{a i turizmapotpisuje Ugovor o me|usobnim pravima i obavezama urealizaciji projekata za koji su sredstva odobrena.

VIINadzor i provjeru programskog utro{ka sredstava vr{iFederalno ministarstvo okoli{a i turizma putem svojestru~ne komisije koju imenuje federalni ministar okoli{a iturizma.

VIIIzvje{taj o utro{enim sredstvima, Federalno ministar-

stvo okoli{a i turizma dostavqa Federalnom ministarstvufinancija/Federalnom ministarstvu financija i VladiFederacijeBosnei Hercegovine,u skladu sa Zakonom o buxetuu Federaciji Bosne i Hercegovine.

IXOdlukastupana snagu narednog dana od dana objavqivawa u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 165/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

239Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donijela je

ODLUKUO IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O USVAJANJU

PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVANAPLA]ENIH IZDAVANJEM GSM LICENCE ZA 2008.GODINU I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU ZA

FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINEI.

Usvaja se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke ousvajanju Programa investiranja sredstava napla}enih

izdavanjem GSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine.

U usvojenoj Listi projekata magistralnih, regionalnih ilokalnih cesta finansiranoj iz sredstava napla}enih izdavanjemGSM licence za 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinuza Federaciju Bosne i Hercegovine, u tabeli projekata za Sarajevski kanton bri{e se projekt pod rednim brojem 1. koji jesastavni dio ove Odluke, a dodaju se sljede}e izmjene:

a) U tabeliprojekata za Tuzlanski kantoniza rednogbroja 18.mijenja se i dodaju novi projekti pod rednim brojevima 19., 20.,21., 22. i 23.;

b) U tabeli projekata za Srednjobosanski kanton za projektepod rednim br. 5. i 7. mijenja se i pove}ava odobreni iznossredstava;

c) U tabeli projekataza Hercegova~ko-neretvanski kanton za projekte podrednim brojevima2. i 3. mijenja se i pove}ava iznosodobrenih sredstava;

d) U tabeli projekata dodaje se projekat za Republiku Srpskupod rednim brojem 1.;

e) U tabeli projekata za Bosansko-podrinjski kanton iza rednog broja 2. mijenja se i dodaje novi projekt pod rednimbrojem 3.;

f) U tabeli projekata za Posavski kanton iza rednog broja 6.

mijenja se i dodaje novi projekt pod rednim brojem 7.;g) U tabeli projekata za Sarajevski kanton za projekat podrednim br. 4. mijenja se i pove}ava iznos odobrenih sredstava, a iza rednog broja 5. mijenja se i dodaje novi projekt pod rednimbrojem 6.;

h) U tabeli projekata za Zeni~ko-dobojski kanton iza rednogbroja 23. mijenja se i dodaje novi projekt pod rednim brojem 24.Svi navedeni projekti su sastavni dio ove Odluke.

II.Implementacija odobrenih projekata }e se vr{iti shodno

usvojenom Programu investiranja sredstava napla}enihizdavanjem GSM licence za 2008.g. i dijela sredstava za 2009.g.i Metodologiji za kori{tenje raspolo`ivih sredstava za projekte.

III.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 166/117. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 32/144

Broj 11 – Strana 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 33/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 33

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 34/144

Broj 11 – Strana 34 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 35/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 35

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 36/144

Broj 11 – Strana 36 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 37/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 37

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 38/144

Broj 11 – Strana 38 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 39/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 39

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 40/144

Broj 11 – Strana 40 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 41/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 41

240Na osnovu ~lana 5. Uredbe o na~inu kori{tenja napla}enih

nov~anih sredstava iz pasivnog podbilansa preduze}a i banaka ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/06) i Odluke VladeFederacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli nov~anih sredstava 

iz pasivnog podbilansa broj 851/2010 od 02.12.2010. godine, na prijedlogFederalnogministarstvaenergije, rudarstvai industrije,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO IZMJENI ODLUKE O DODJELI NOV^ANIH

SREDSTAVA IZ PASIVNOG PODBILANSAPRIVREDNOM DRU[TVU "UNIS PRETIS" D.O.O.

SARAJEVO-VOGO[]AI.

U Odluci o dodjeli nov~anih sredstava iz pasivnogpodbilansa privrednom dru{tvu "Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo -Vogo{}a V broj 108/11 od 14.02.2011. godine, u ta~ki I broj3.423.061,53 KM zamjenjuje se brojem 2.582.365,00 KM.

II.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalnoministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije i Federalni zavod PIO/MIOMostar, svako u okviru svoje nadle`nosti.

III.OvaOdluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 168/11

7. marta 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 5. Uredbe o na~inu kori{tenja napla}enihnov~anih sredstava iz pasivne podbilance poduze}a i banaka 

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/06) i Odluke VladeFederacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli nov~anih sredstava iz pasivnog podbilansa broj 851/2010 od 02.12.2010. godine, na prijedlogFederalnogministarstvaenergije, rudarstvai industrije,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj7. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKUO IZMJENI ODLUKE O DODJELI NOV^ANIH

SREDSTAVA IZ PASIVNE PODBILANCEGOSPODARSKOM DRU[TVU "UNIS PRETIS" D.O.O.

SARAJEVO-VOGO[]AI.

U Odluci o dodjeli nov~anih sredstava iz pasivne podbilancegospodarskom dru{tvu "Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo - Vogo{}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 88/10), u to~ki I. broj3.423.061,53 KM zamjenjuje se brojem 2.582.365,00 KM.

II.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvoenergije, rudarstva i industrije i Federalni zavod PIO/MIOMostar, svako u okviru svoje nadle`nosti.

III.OvaOdluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 168/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana5. Uredbe o na~inu kori{tewanapla}enihnov~anih sredstava iz pasivnog podbilansa preduze}a i banaka("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/06) i OdlukeVlade Federacije Bosne i Hercegovine o raspodjeli nov~anih

sredstava iz pasivnog podbilansa broj 851/2010 od 02.12.2010.godine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije,rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKEO DODJELI NOV^ANIH

SREDSTAVA IZ PASIVNOG PODBILANSA

PRIVREDNOM DRU[TVU "UNIS PRETIS" D.O.O.

SARAJEVO-VOGO[]A

IU Odluci o dodjeli nov~anih sredstava iz pasivnog

podbilansaprivrednomdru{tvu"Unis Pretis" d.o.o. Sarajevo- Vogo{}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 88/10), u

ta~ki I broj 3.423.061,53 KM zamjewuje se brojem 2.582.365,00KM.

IIZa realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo rada i socijalne politike, Federalnoministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalnizavod PIO/MIO Mostar, svako u okviru svoje nadle`nosti.

IIIOvaOdluka stupa na snagu danom dono{ewa,a objavi}e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 168/11"7. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

241Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 2. stav 2. Uredbe o vr{enjuovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09,46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAIMENOVANJE KANDIDATA NA UPRA@NJENUPOZICIJU ZA JEDNOG ^LANA NADZORNOG

ODBORA PS "VITEZIT" D.O.O. VITEZI.

Daje se saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata ZORANA KUPRE[KI]A, dipl. ing. ma{instva na upra`njenupoziciju za jednog ~lana Nadzornog odbora PS "Vitezit" d.o.o.Vitez.

II.OvaOdlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 175/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 42/144

Broj 11 – Strana 42 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

242Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima 

republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine

primjenjuje kao federalni zakon, a u vezi sa ~lanom 3. stav 2.Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95,58/02,19/03,2/06i8/06),na prijedlog federalnog ministra unutra{njih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9.marta 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE MOTORNOG VOZILA

MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVATUZLANSKOG KANTONA

I.Motorno vozilo marke GOLF 1.9. TDI, broja {asije:

WVWZZZ1KZ89000732, broja motora: BXE724551,registarskih oznaka: 217-M-042, s ugra|enom svjetlosnom i

zvu~nom signalizacijom, daje se na kori{tenje Ministarstvuunutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, za potrebe Policijskestanice Doboj Istok, bez naknade.

II.Tro{kove kori{tenja, odr`avanja i registracije motornog

vozila iz ta~ke I. ove Odluke snosit }e Ministarstvo unutra{njihposlova Tuzlanskog kantona.

III.Za realizaciju ove odluke zadu`ujuse Federalnoministarstvo

unutra{njih poslova - Federalno ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona, svako uokviru svoje nadle`nosti.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 187/119. marta 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 14. stavak 3. Zakona o pravima idu`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava udru{tvenoj svojini ("Slu`beni listSRBiH",br. 33/81i 29/90), kojise sukladno ~lanku IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne iHercegovine primjenjuje kaofederalni zakon,a u vezi s ~lankom3. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra unutarnjih poslova,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj9. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU NA KORI[TENJE MOTORNOG VOZILA

MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVATUZLANSKOG KANTONA

I.Motorno vozilo marke GOLF 1.9. TDI, broja {asije:

WVWZZZ1KZ89000732, broja motora: BXE724551,registarskih oznaka: 217-M-042, s ugra|enom svjetlosnom izvu~nom signalizacijom, daje se na kori{tenje Ministarstvuunutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, za potrebe Policijskepostaje Doboj Istok, bez naknade.

II.Tro{kove kori{tenja, odr`avanja i registracije motornog

vozila iz to~ke I. ove Odluke snosit }e Ministarstvo unutarnjihposlova Tuzlanskog kantona.

III.Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo unutarnjih poslova - Federalno ministarstvounutra{njih poslova i Ministarstvo unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, svako u granicama svoje nadle`nosti.

IV.Ova Odluka stupa na snagu idu}ega dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 187/11

9. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 14. stav 3. Zakona o pravima i du`nostimarepubli~kih organa u kori{tewu sredstava u dru{tvenojsvojini ("Slu`beni list SRBiH", br. 33/81 i 29/90), koji se uskladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i

Hercegovine primjewuje kao federalni zakon, a u vezi sa~lanom 3. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02,19/03, 2/06 i 8/06),na prijedlogfederalnog ministraunutra{wih poslova, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVAWUNA KORI[TEWEMOTORNOG VOZILA

MINISTARSTVU UNUTRA[WIH POSLOVA

TUZLANSKOG KANTONA

I

Motorno vozilo marke GOLF 1.9. TDI, broja {asije:WVWZZZ1KZ89000732, broja motora: BXE724551,registarskih oznaka: 217-M-042, s ugra|enom svjetlosnom i

zvu~nom signalizacijom, daje se na kori{tewe Ministarstvuunutra{wih poslova Tuzlanskog kantona, za potrebePolicijske stanice Doboj Istok, bez naknade.

IITro{kove kori{tewa, odr`avawa i registracije

motornog vozila iz ta~ke I ove odluke snosi}e Ministarstvounutra{wih poslova Tuzlanskog kantona.

IIIZa realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno

ministarstvo unutra{wih poslova - Federalno ministarstvounutarwih poslova i Ministarstvo unutra{wih poslovaTuzlanskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti.

IVOva Odluka stupa na snagu narednog dana od dana

objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 187/11

9. marta2011. godineSarajevo

PremijerMustafa Mujezinovi}, s .r .

243Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 2. stav 2. Uredbe o vr{enjuovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07,74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09,

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 43/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 43

46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donosi

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAIMENOVANJE KANDIDATA NA UPRA@NJENEPOZICIJE ZA DVA ^LANA NADZORNOG ODBORA JP

"ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTARI.

Daje se saglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, i to:

- BO@O PERI], dipl. ing. elektrotehnike i- MIRJANA VILA, diplomirani ekonomista.

II.OvaOdlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 188/11

9. marta 2011. godine

Sarajevo

Premijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka2. stavak2. Uredbeo vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine ugospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09,26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlogFederalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9.o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZAIMENOVANJE KANDIDATA NA UPRA@NJENEPOZICIJE ZA DVA ^LANA NADZORNOG ODBORA JP

"ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTARI.

Daje se suglasnost na prijedlog za imenovanje kandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, i to:

- BO@O PERI], dipl. ing. elektrotehnike i- MIRJANA VILA, diplomirani ekonomista.

II.OvaOdlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 188/11

9. o`ujka 2011. godine

Sarajevo

Premijer 

Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi FederacijeBosnei Hercegovine("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 2. stav 2. Uredbe ovr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06,27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09,29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog Federalnogministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada

Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9.marta 2011. godine, donosi

ODLUKU

O DAVAWUSAGLASNOSTI NA PRIJEDLOG ZA

IMENOVAWE KANDIDATA NA UPRA@WENE

POZICIJE ZA DVA ^LANA NADZORNOG ODBORA JP"ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D. MOSTAR

IDaje se saglasnost na prijedlog za imenovawe kandidata na

upra`wene pozicije za dva ~lana Nadzornog odbora JP"Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, i to:

- BO@O PERI], dipl. ing. elektrotehnike i- MIRJANA VILA, diplomirani ekonomista.

IIOva Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 188/119. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

244Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donijela je

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA INVESTIRANJA

SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDAVANJEM GSMLICENCE ZA 2010. GODINU ZA FEDERACIJU BOSNE I

HERCEGOVINEI.

Usvaja se Program investiranja sredstava napla}enihizdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne iHercegovine u iznosu od 8.400.000,00 KM.

Program iz stava I. ove ta~ke je sastavni dio ove Odluke.II.

Sredstva iz ta~ke I. stav 1. ove Odluke prenijeti }e se na namjenski otvoren ra~un JP Ceste Federacije BiH, a shodnoOdluci Vlade Federacije BiH.

III.O investiranju sredstava iz stava I. ove Odluke Federalno

ministarstvo prometa i komunikacija }e izvje{tavati VladuFederacije BiH tromjese~no.

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 190/11

9. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju Odluke Vije}a ministara o vrijednosti GSMlicence za BiH br.253/03 od 23.12.2003. ("Slu`beni glasnikBiH", br. 44/03), te Odluke Vije}a ministara o dopuni odluke ovrijednosti GSM licence za BiH i roku za dodjelu III GSMlicence br. 69/10 od 25.03.2010. godine ("Slu`beni glasnik BiH",br. 35/10), i Odluke o na}inu raspodjele sredstava napla}enihizdavanjem GSM licence za BiH br.158/04 od 13.05.2004.godine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/04), Federalnoministarstvo prometa i komunikacija predla`e

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 44/144

Broj 11 – Strana 44 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

PROGRAMINVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH

IZDAVANJEM GSM LICENCE ZA 2010. GODINU ZAFEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE

1. Vlada Federacije BiH zbog umanjenih osnovnih prihoda za 

ceste pristupa finansiranju projekata cestovne infrastrukture,magistralne, regionalne i lokalne kategorije iz preostalihsredstava napla}enih od godi{nje naknade za izdavanje GSMlicence za 2010. godinu.

2. Vlada Federacije BiH ovim Programom utvr|uje Listuprojekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta koje }efinansirati putem JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

3. Lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta (prilog br. 1) utvr|ena je na osnovu zahtjeva i prijedloga sa~injenog od strane Kantona i Op}ina u Federaciji BiH, uz

saglasnost Federalnog ministarstva prometa i komunikacija iFederalnog ministarstva finansija/financija.

4. Implementacija projekata cestovne infrastrukture }e serealizirati shodno utvr|enoj Metodologiji za kori{tenjeraspolo`ivih sredstava koja je sastavni dio ovog Programa (prilog br. 2)

5. Federalno ministarstvo finansija - financija u ime VladeFederacije BiH bi}e ovla{teno da osigura namjensko tro{enjeodobrenih sredstava, te ukoliko ustanovi nepravilnosti utro{enju sredstava u saradnji sa Federalnim ministarstvomprometa i komunikacija }e informisati Vladu FederacijeBiH.

6. Za projekte za koje se ocijeni da ne}e biti uspje{norealizovani putem nadle nog implementatora,implementaciju }e vr{iti Federalno ministarstvo prometa ikomunikacija.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 45/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 45

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 46/144

Broj 11 – Strana 46 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 47/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 47

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 48/144

Broj 11 – Strana 48 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 49/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 49

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 50/144

Broj 11 – Strana 50 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 51/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 51

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 52/144

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 53/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 53

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 54/144

Broj 11 – Strana 54 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 55/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 55

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 56/144

Broj 11 – Strana 56 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 57/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 57

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 58/144

Broj 11 – Strana 58 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 59/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 59

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 60/144

Broj 11 – Strana 60 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 61/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 61

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 62/144

Broj 11 – Strana 62 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 63/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 63

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 64/144

Broj 11 – Strana 64 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 65/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 65

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 66/144

Broj 11 – Strana 66 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 67/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 67

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 68/144

Broj 11 – Strana 68 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 69/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 69

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 70/144

Broj 11 – Strana 70 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

245Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donosi

ODLUKUI.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a pod uvjetom da seosiguraju dodatna finansijska sredstva u Bud`etu FederacijeBosne i Hercegovine za 2011. godinu, utvr|uje sljede}eprioritete za finansiranje:

1. 2.000.000,00 KM na nauku,2. 2.000.000,00 KM za robne rezerve,3. 14.000.000,00 KMZavodu za javno zdravstvoFederacije

Bosne i Hercegovine,4. 10.000.000,00 KM JP "@eljeznice Federacije BiH",5. 45.000.000,00 KM za povrat duga Federalnom zavodu

PIO/MIO.II.

Za realizaciju ove odluke zadu uje se Federalnoministarstvofinansija/financija i bud`etski korisnici, svako u okviru svojenadle`nosti.

III.Ova Odluka stupa na snagu danom davanja saglasnosti od

strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.IV.

Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 191/119. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

246Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06i8/06),auvezisa~lanom21.ZakonaoBud`etuuFederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06, 76/08, 5/09,32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA"POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVR\ENIHODLUKOM O PRIVREMENOM FINANSIRANJU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIODJANUAR - MART 2011. GODINE FEDERALNOM

MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE

I [UMARSTVAI.Usvaja se Program raspodjele sredstava "Poticaj za 

poljoprivredu" Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uukupnom iznosu od 12.375.000,00 KM utvr|en u Odluci oprivremenom finansiranju Federacije BiH za period januar - mart 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11).

II.Raspodjela sredstava teku}eg transfera utvr|enih ovom

Odlukom izvr{ena je u skladu sa op}im i posebnim kriterijma Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" u 2010. godini ("Slu`bene novine

Federacije BiH", br. 7/10, 17/10, 27/10 i 83/10), i Uputstvom za ostvarivanje prava na nov~anu podr{ku u primarnojpoljoprivrednoj proizvodnji ("Slu`bene novine Federacije BiH",br. 17/10, 21/10, 28/10, 49/10 i 83/10).

III.Raspodjela sredstava poticaj za poljoprivredu izvr{ena je za 

programe kako slijedi:Tabela 1. Raspodjela sredstava poticaja za animalnu

proizvodnju

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupaniznospodr{ke(KM)

A/1 Animalna proizvodnja

1. Proizvodnja svje`og kravljeg mlijeka (IV kvartal2010. godine); proizvodnja svje`eg ov~ijeg ikozijeg mlijeka (IV kvartal 2010. godine); dr`anjekrava u sistemu krava tele - uzgoj iz 2010. godine;tov junadi - ciklus proizvodnje iz 2010, godine; tovsvinja - ciklus proizvodnje iz 2010. godine; uzgojrasplodnih junica (prvotelki) iz 2010. godine;osnovno stado ovaca i koza - uzgoj iz 2010.godine; uzgoj pilenki te{kih roditeljski linija, lakihroditeljskih linija i uzgoj 18-sedmi~nih pilenki iz2010. godine

5.379.744,70

Tabela2.Raspodjelasredstavapoticajazabiljnuproizvodnju

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

A/2 Biljna proizvodnja

1. Proizvodnja povr}a za kori{tenje u svje`em stanjui za industrijsku preradu - proizvodnja iz 2010.godine; deklarisane sadnice ko{ti~avog, jabu~astogvo}a, smokve, {ipka, masline - proizvodnja iz2010. godine; deklarisane sadnice jagodastog vo}a (jagoda, malina, kupina, brusnica, ribizla iogrozd), vinove loze, -proizvodnja iz 2010.godine.

2.793.237,27

Tabela 3. Raspodjela sredstava za podr{ku investicionimprojektima

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

B/1 Investicioni projekti

1. Investicijski projekti iz 2010. godine; podizanjevi{egodi{njih zasada - proljetna i jesenja sadnja iz2010. godine

3.717.088,64

Tabela 4. Raspodjela sredstava za ostale podr{ke

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznos podr{ke(KM)

J Ostale podr{ke

1. Rezerve 484.929,39

SVEUKUPNO (A/1+A/2+B/1+J) 12.375.000,00

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 195/117. marta 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi FederacijeBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa ~lankom 21. Zakona o Prora~unuu Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06,76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011.godine, donosi

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 71/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 71

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA"POTICAJ ZA POLJOPRIVREDU" UTVR\ENIHODLUKOM O PRIVREMENOM FINANCIRANJU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIODSIJE^ANJ - O@UJAK 2011. GODINE FEDERALNOMMINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE

I [UMARSTVAI.

Usvaja se Program raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) uukupnom iznosu od 12.375.000,00 KM utvr|en u Odluci oprivremenom financiranju Federacije BiH za period sije~anj -o`ujak 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj4/11).

II.Raspodjela sredstava teku}eg transfera utvr|enih ovom

Odlukom izvr{ena je sukladno op}im i posebnim kriterijma 

Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" u 2010. godini ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 7/10, 17/10, 27/10 i 83/10), i Naputkom za ostvarivanje prava na nov~anu potporu u primarnojpoljoprivrednoj proizvodnji ("Slu`bene novine Federacije BiH",br. 17/10, 21/10, 28/10, 49/10 i 83/10).

III.Raspodjela sredstava poticaj za poljoprivredu izvr{ena je za 

programe kako slijedi:Tablica 1. Raspodjela sredstava poticaja za animalnu

proizvodnju

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

A/1 Animalna proizvodnja

1. krava tele - uzgoj iz 2010. godine; tov junadi -ciklus proizvodnje iz 2010, godine; tov svinja -

ciklus proizvodnje iz 2010. godine; uzgojrasplodnih junica (prvotelki) iz 2010. godine;osnovno stado ovaca i koza - uzgoj iz 2010.godine; uzgoj pilenki te{kih roditeljski linija,lakih roditeljskih linija i uzgoj 18-tjednihpilenki iz 2010. godine

5.379.744,70

Tablica 2. Raspodjela sredstava poticaja za biljnuproizvodnju

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

A/2 Biljna proizvodnja

1. Proizvodnja povr}a za kori{tenje u svje`emstanju i za industrijsku preradu - proizvodnja iz 2010. godine; deklarirane sadniceko{ti~avog, jabu~astog vo}a, smokve, {ipka,masline - proizvodnja iz 2010. godine;deklarirane sadnice jagodastog vo}a (jagoda,malina, kupina, brusnica, ribizla i ogrozd),

vinove loze, -proizvodnja iz 2010. godine.

2.793.237,27

Tablica 3. Raspodjela sredstava za podr{ku investicionimprojektima

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

B/1 Investicioni projekti

1. Investicioni projekti iz 2010. godine; podizanjevi{egodi{njih zasada - proljetna i jesenja sadnja iz 2010. godine

3.717.088,64

Tablica 4. Raspodjela sredstava za ostale podr{ke

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznos podr{ke(KM)

J Ostale podr{ke

1. Pri~uve 484.929,39

SVEUKUPNO (A/1+A/2+B/1+J) 12.375.000,00

IV.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 195/11

7. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu~lana19. stav 2. Zakonao Vladi FederacijeBiH("Slu benenovine FederacijeBiH", br. 1/94,8/95, 58/02, 19/03,2/06i 8/06),a u vezisa ~lanom21.Zakonao Buxetuu FederacijiBiH ("Slu benenovine FederacijeBiH", br. 19/06, 76/08, 5/09,32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

ODLUKU

O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA

KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA "POTICAJ

ZA POQOPRIVREDU" UTVR\ENIH ODLUKOM O

PRIVREMENOM FINANSIRAWU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA PERIODJANUAR - MART

2011. GODINE FEDERALNOM MINISTARSTVU

POQOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

IUsvaja se Program raspodjele sredstava "Poticaj za

poqoprivredu" Federalnog ministarstva poqoprivrede,vodoprivrede i {umarstva (u daqwem tekstu: Ministarstvo) uukupnom iznosu od 12.375.000,00 KM utvr|en u Odluci oprivremenom finansirawu Federacije BiH za period januar -mart 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj4/11).

IIRaspodjela sredstava teku}eg transfera utvr|enih ovom

Odlukom izvr{ena je u skladu sa op{tim i posebnimkriterijma Programa utro{ka sredstava sa kriterijimaraspodjelesredstava "Poticaj za poqoprivredu" u 2010.godini("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 7/10, 17/10, 27/10 i83/10), i Uputstvomza ostvarivawe pravana nov~anu podr{ku uprimarnoj poqoprivrednoj proizvodwi ("Slu bene novineFederacije BiH", br. 17/10, 21/10, 28/10, 49/10 i 83/10).

IIIRaspodjela sredstava poticaj za poqoprivredu izvr{ena je

za programe kako slijedi:

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 72/144

Broj 11 – Strana 72 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Tabela 1. Raspodjela sredstava poticaja za animalnuproizvodwu

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

A /1 A nima lna proizvodw a

1. Proizvodwa svje`og kravqeg mlijeka (IVkvartal 2010. godine); proizvodwa svje`eg

ov~ijeg i kozijeg mlijeka (IV kvartal 2010.godine); dr`awe krava u sistemu krava tele -uzgoj iz 2010. godine; tov junadi - ciklusproizvodwe iz 2010, godine; tov sviwa - ciklusproizvodnje iz 2010. godine; uzgoj rasplodnih

 junica (prvotelki) iz 2010. godine; osnovnostado ovaca i koza - uzgoj iz 2010. godine; uzgojpilenki te{kih roditeqski linija, lakihroditeqskih linija i uzgoj 18-sedmi~nihpilenki iz 2010. godine

5.379.744,70

Tabela 2. Raspodjela sredstava poticaja za biljnu proizvodwu

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

A 72 B iq na proizvodw a

1. Proizvodwa povr}a za kori{tewe u svje`emstawu i za industrijsku preradu - proizvodwaiz 2010. godine; deklarisane sadniceko{ti~avog, jabu~astog vo}a, smokve, {ipka,masline - proizvodwa iz 2010. godine;deklarisane sadnice jagodastog vo}a (jagoda,malina, kupina, brusnica, ribizla i ogrozd),vinove loze,-proizvodwa iz 2010. godine.

2.793.237,27

Tabela 3. Raspodjela sredstava za podr{ku investicionimprojektima

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

B /1 I nv esticioni proje kt i

1. Investicijski projekti iz 2010. godine;podizawe vi{egodi{wih zasada - proqetnai jesewa sadwa iz 2010. godine

3.717.088,64

Tabela 4. Raspodjela sredstava za ostale podr{ke

Odj. Br. Vrsta podr{ke Ukupan iznospodr{ke (KM)

J Ostale podr{ke

1. Rezerve 484.929,39

SVEUKUPNO (A/1+A/2+B/1+J) 12.375.000,00

IV

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavaqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 195/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

247

Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

RJE[ENJEO DOPUNAMA RJE[ENJA O IMENOVANJU KOMISIJE

ZA KOORDINACIJU I PRA]ENJE REALIZACIJEODLUKE O USVAJANJU PROGRAMA INVESTIRANJA

SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM

LICENCE ZA FEDERACIJU BiH U 2008., 2009. i 2010.GODINII.

U Rje{enju o imenovanju Komisije za koordinaciju ipra}enje realizacije Odluke o usvajanju Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za FederacijuBiH u 2008., 2009. i 2010. godini ("Slu`bene novine FederacijeBiH",br.60/10)uta~kiI.izastava1.dodajesestav2kojiglasi:

"Za stru~no liceKomisijeimenujese RENATO [KROBO".

II.Iza ta~ke II Rje{enja dodaje se nova ta~ka III koja glasi:

"^lanovi Komisije imaju pravo na mjese~nu nov~anu naknadu uiznosu od 460,00 KM. Stru~no lice Komisije ima pravo na mjese~nu naknadu u iznosu od 280,00 KM.

Sredstva za isplatu naknada }e se osigurati iz dijela neutro{enih uprihodovanih kamata po osnovu sredstava GSMlicence.

III.Ta~ke III i IV postaju ta~ke IV i V.

IV.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaaobjavit}ese

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 170/11

7. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

248Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i

Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG

ODBORA FONDACIJE ZA MUZI^KE, SCENSKE ILIKOVNE UMJETNOSTI

I.Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzi~ke,

scenske i likovne umjetnosti imenuje se JASMIN DURA-KOVI].

II.Predsjednik Upravnog odbora iz stava I. ovog Rje{enja 

imenuje se do isteka mandata Upravnog odbora imenovanogRje{enjem Vlade Federacije V broj 269/08 od 4.4.2008. godine

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/08).III.

Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 174/117. marta 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 73/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 73

Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine,donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG

ODBORA FONDACIJE ZA MUZI^KE, SCENSKE ILIKOVNE UMJETNOSTI

I.Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzi~ke,

scenske i likovne umjetnosti imenuje se JASMIN DURA-KOVI].

II.Predsjednik Upravnog odbora iz stavka I. ovog Rje{enja 

imenuje se do isteka mandata Upravnog odbora imenovanogRje{enjem Vlade Federacije V broj 269/2008 od 4.4.2008.godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/08).

III.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e

se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 174/117. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi FederacijeBosnei Hercegovine("Slu`bene novine FederacijeBiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

RJE[EWE

O IMENOVAWU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA

FONDACIJE ZA MUZI^KE, SCENSKE I LIKOVNE

UMJETNOSTII

Za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzi~ke,scenske i likovne umjetnosti imenuje se JASMIN DU-RAKOVI].

II

Predsjednik Upravnog odbora iz stava I ovog Rje{ewaimenuje se do isteka mandata Upravnog odbora imenovanogRje{ewem Vlade Federacije V broj 269/08 od 4.4.2008. godine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/08).

III

OvoRje{ewestupanasnagudanomdono{ewa,a objavi}e seu"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 174/117. marta2011. godineSarajevo

PremijerMustafa Mujezinovi}, s .r .

249Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02,19/03, 2/06 i 8/06),~lana 14.Zakona o cestama FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/10 i 16/10) i ~lana 13. Statuta Javnog preduze}a AutocesteFederacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Mostar, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je,na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donijela 

RJE[ENJEO PRIVREMENOM IMENOVANJU ^LANOVA

NADZORNOG ODBORA JP AUTOCESTE F BiH D.O.O.MOSTAR

I.

Privremeno se imenuju ~lanovi Nadzornog odbora JPAutoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar u sljede}em sastavu:

1. AMADEO MANDI], predstavnik Federalnog ministar-stva prometa i komunikacija 

2. AMELA MULAVDI], predstavnik Federalnog ministar-stva finansija/financija 

3. TIHO PETRI], predstavnik Federalnog ministarstva unutra{njih poslova 

4. SULEJMAN BE]IREVI], stru~no lice iz oblasti cesta 5. ALIJA TIRI], stru~no lice iz oblasti cesta 

II.Privremeno imenovanje Nadzornog odbora iz ta~ke I. ove

odluke vr{i se na period do 60 dana od dana stupanja na snaguovog rje{enja, odnosno do okon~anja postupka imenovanja uskladu sa zakonom.

III.Nadzorni odbor }e izabrati predsjedavaju}eg Nadzornog

odbora.

IV.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}ese

u "Slu`benim novinama Federacije BiH"

V broj 184/117. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

250Na osnovu~lana 19.stav 4. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 1/99, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine,donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVANADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZA[TITU

OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.Za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora Fonda za 

za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:1. FRANJO PETRI^EVI], predsjednik2. MAIDA ]UREVAC, ~lan3. BORIVOJE GALI], ~lan

II.

OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 189/119. marta 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 4. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj1/94, 8/95, 1/99, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. o`ujka 2011.godine, donosi

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 74/144

Broj 11 – Strana 74 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

RJE[ENJEO IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVANADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZA[TITU

OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEI.

Za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:1. FRANJO PETRI^EVI], predsjednik2. MAIDA ]UREVAC, ~lan3. BORIVOJE GALI], ~lan

II.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}ese

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V broj 189/11

9. o`ujka 2011. godineSarajevo

Premijer Mustafa Mujezinov}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 4. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",

broj 1/94, 8/95, 1/99, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011.godine, donosi

RJE[EWE

O IMENOVAWU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA

NADZORNOG ODBORA FONDA ZA ZA[TITU

OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

IZa predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora Fonda za

za{tituokoli{aFederacijeBosneiHercegovine,imenujuse:1. FRAWO PETRI^EVI], predsjednik2. MAIDA ]UREVAC, ~lan3. BORIVOJE GALI], ~lan

II

OvoRje{ewestupanasnagudanomdono{ewaiobjavi}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 189/119. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

251Na osnovu~lana 19.stav 1. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine,donosi

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE OKORI[TENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IKOGENERACIJE

^lan 1.U Uredbi o kori{tenju obnovljivih izvora energije i

kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/10) ~lan3.ta~ka39.mijenjaseiglasi:"Referentnacijena(Rc)zna~iiznoskoji je dobijen kao srednja vrijednost tarifnih stavova Javnogpreduze}a "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnogpreduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne"d.d. Mostar za aktivnu energiju, vi{i sezonski i ve}i dnevni, za kategoriju potro{nje na 10(20) kV naponu iz Tarifnih stavova koje je utvrdio FERK, a vrijedilisu za 2010. godinu, iznosi12,26

pf/kWh i koriguje se svake godine u skladu sa ~lanom 16. oveUredbe".

Ta~ka 40. mijenja se i glasi: "Referentna cijena proizvodnjezna~iproizvodnucijenuelektri~neenergijeuFederacijiBiHkoja se dobije kao ponderisana vrijednost cijene proizvodnje Javnogpreduze}a "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnogpreduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne"d.d. Mostar koju utvr|uje FERK".

^lan 2.U ~lanu 5. tabela, Grupa 1. Mikro postrojenja priklju~ena na 

distributivnu mre`u, oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,...)",tarifnikoeficijent(C)broj"1,37"zamjenjujesebrojem:"1,47".

Oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,33" zamjenjuje se brojem: "1,43".

Tabela Grupa 2. Mini postrojenja priklju~ena na distributivnu mre`u,

oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifnikoeficijent (C) broj "5,91" zamjenjuje se brojem: "4,2".

oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva ipoljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj"1,35" zamjenjuje se brojem: "1,45".

oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,31" zamjenjuje se brojem: "1,41".

Tabela Grupa 3. Mala postrojenja priklju~ena na distributivnu mre`u ili prijenosnu mre`u,

oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifnikoeficijent (C) broj "5,73" zamjenjuje se brojem: "3,8"

oznaka "dl", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva ipoljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj"1,33" zamjenjuje se brojem. "1,43".

oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,29" zamjenjuje se brojem: "1,39".

TabelaGrupa 4. Velika postrojenja priklju~ena na prijenosnumre`u,

oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifni

koeficijent (C) broj "5,64" zamjenjuje se brojem: "3,0".oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva ipoljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj"1,31" zamjenjuje se brojem: "1,41".

oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,27" zamjenjuje se brojem: "1,37".

^lan 3.U ~lanu 16. stav 2. mijenja se i glasi: "Referentna cijena (Rc)

za 2010. i 2011. godinu iznosi 12,26 pf/kWh".

^lan 4.U ~lanu 17. stav 3. mijenja se i glasi: "Navedena naknada za 

podsticaj vrijedi za 2010. i 2011. godinu".Stav 4. mijenja se i glasi: "Za svaku narednu godinu iznose

naknada predla`e Operator za OIEiK, u skladu sa promjenom

odnosa planirane neto proizvodnje iz OIEiK i ukupne netopotro{nje elektri~ne energije u Federaciji, a saglasnost za istedaje FERK".

^lan 5.U ~lanu 22. stav 3. se bri{e, a dosada{nji stav 4. postaje stav.

3.

^lan 6.^lan 60. mijenja se i glasi:"Do uspostavljanja Operatora za OIEiK, poslove iz njegove

nadle`nosti iz ~l. 12., 18., 21. i 22. Uredbe o kori{tenju OIEiKobavljat }e postoje}a javna elektroprivredna dru{tva nadle`na za snabdijevanje kupaca elektri~nom energijom kao balansnoodgovorne strane, svako na svom podru~ju djelovanja, te s tim u

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 75/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 75

vezi voditi posebna konta na kojima }e se knji`iti sve transakcijeu vezi sa ovom Uredbom, a u skladu sa va`e}im propisima".

Poslove iz ~l. 16., 17. i poglavlja XI Uredbe o kori{tenjuOIEiK do uspostave Operatora za OIEiK obavljati }e FERK uskladu sa svojim ovla{tenjima.

^lan 7.

^lan 62. mijenja se i glasi:"Provedbeni propis iz ~lana 19. Uredbe o kori{tenju OIEiK

Vlada Federacije }e donijeti do 01.07.2011. g.Sve va e}e ugovore o otkupu elektri~ne energije iz

postrojenja OIEiK izme|u Elektroprivreda i kvalificiranihproizvo|a~a, zainteresirane strane }e sporazumno usaglasiti sa odredbama Uredbe do 31.12.2011. godine".

^lan 8.Iza ~lana 63. dodaje se novi ~lan 64. koji glasi:"Uredbe o kori{tenjuOIEiK primjenivat }e se od 01.05.2011.

godine.Danom po~etka primjene Uredbe o kori{tenju OIEiK

prestaje da va i Odluka o metodologiji utvr|ivanja nivoa otkupnih cijena elektri~ne energije iz obnovljivih izvora instalacione snage do 5 MW ("Slu`bene novine Federacije BiH",

broj 32/02)".^lan 9.

"Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 167/117. marta 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 1. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BIH", broj1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnogministra energije,rudarstva i industrije, Vlada Federacije BosneiHercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine,donosi

UREDBUO IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O

KORI[TENJU OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE IKOGENERACIJE

^lanak 1.U Uredbi o kori{tenju obnovljivih izvora energije i

kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/10)~lanak 3. to~ka 39. mijenja se i glasi: "Referentna cijena (Rc)zna~i iznos koji je dobijen kao srednja vrijednost tarifnih stavova Javnog poduze}a "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnogpoduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne"d.d. Mostar za aktivnu energiju, vi{i sezonski i ve}i dnevni, za kategoriju potro{nje na 10(20) kV naponu iz Tarifnih stavova koje je utvrdio FERK, a vrijedilisu za 2010. godinu, iznosi12,26

pf/kWh i korigira se svake godine sukladno ~lanku 16. oveUredbe".To~ka 40. mijenja se i glasi: "Referentna cijena proizvodnje

zna~iproizvodnucijenuelektri~neenergijeuFederacijiBiHkoja se dobije kao ponderisana vrijednost cijene proizvodnje Javnogpoduze}a "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo i Javnogpoduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne"d.d. Mostar koju utvr|uje FERK".

^lanak 2.U~lanku5.tabela,Grupa1.Mikropostrojenjapriklju~enana 

distribucijsku mre`u, oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva i poljoprivrede (granjevina, slama,...)",tarifnikoeficijent(C)broj"1,37"zamjenjujesebrojem:"1,47".

Oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,33" zamjenjuje se brojem: "1,43".

Tabela Grupa 2. Mini postrojenja priklju~ena na distribucijsku mre`u,

oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifni

koeficijent (C) broj "5,91" zamjenjuje se brojem: "4,2".oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva ipoljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj"1,35" zamjenjuje se brojem: "1,45".

oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,31" zamjenjuje se brojem: "1,41".

Tabela Grupa 3. Mala postrojenja priklju~ena na distribucijsku mre`u ili prijenosnu mre`u,

oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifnikoeficijent (C) broj "5,73" zamjenjuje se brojem: "3,8"

oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva ipoljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj"1,33" zamjenjuje se brojem: "1,43".

oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,29" zamjenjuje se brojem: "1,39".

TabelaGrupa 4. Velika postrojenja priklju~ena na prijenosnumre`u,

oznaka "c", tip postrojenja: "solarne elektrane", tarifnikoeficijent (C) broj "5,64" zamjenjuje se brojem: "3,0".

oznaka "d1", tip postrojenja: "kruta biomasa iz {umarstva ipoljoprivrede (granjevina, slama,...)", tarifni koeficijent (C) broj"1,31" zamjenjuje se brojem: "1,41".

oznaka "d2", tip postrojenja: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piljevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,27" zamjenjuje se brojem: "1,37".

^lanak 3.U ~lanku 16. stavak 2. mijenja se i glasi: "Referentna cijena 

(Rc) za 2010. i 2011. godinu iznosi 12,26 pf/kWh".

^lanak 4.U ~lanku 17. stavak3. mijenja se i glasi: "Navedena naknada 

za poticaj vrijedi za 2010. i 2011. godinu".Stavak4. mijenja se i glasi:"Za svaku narednu godinuiznosenaknada predla`e Operator za OIEiK, sukladno promjenomodnosa planirane neto proizvodnje iz OIiK i ukupne netopotro{nje elektri~ne energije u Federaciji, a suglasnost za istedaje FERK".

^lanak 5.U ~lanku22. stavak3. se bri{e, a dosada{nji stavak4. postaje

stavak 3.

^lanak 6.^lanak 60. mijenja se i glasi:"Do uspostavljanja Operatora za OIEiK, poslove iz njegove

nadle`nosti iz ~l. 12., 18., 21. i 22. Uredbe o kori{tenju OIEiKobavljat }e postoje}a javna elektroprivredna dru{tva nadle`na za opskrbu kupaca elektri~nom energijom kao balansno odgovornestrane,svatkonasvompodru~judjelovanja,teusvezistimvoditi

posebna konta na kojima }e se knji`iti sve transakcije u svezi sa ovom Uredbom, a u sukladno va`e}im propisima".Poslove iz ~l. 16., 17. i poglavlja XI Uredbe o kori{tenju

OIEiK do uspostave Operatora za OIEiK obavljati }e FERKsukladno svojim ovla{tenjima.

^lanak 7.^lanak 62. mijenja se i glasi:"Provedbeni propis iz ~lanka 19. Uredbe o kori{tenju OIEiK

Vlada Federacije }e donijeti do 01.07.2011. g.Sve va e}e ugovore o otkupu elektri~ne energije iz

postrojenja OIEiK izme|u Elektroprivreda i kvalificiranihproizvo|a~a, zainteresirane strane }e sporazumno usuglasiti sa odredbama Uredbe do 31.12.2011. godine".

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 76/144

Broj 11 – Strana 76 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

^lanak 8.Iza ~lanka 63. dodaje se novi ~lanak 64. koji glasi:"Uredbe o kori{tenju OlEiKprimjenivat }e se od 01.05.2011.

godine.Danom po~etka primjene Uredbe o kori{tenju OlEiK prestaje

da va`i Odluka o metodologiji utvr|ivanja nivoa otkupnih cijena 

elektri~ne energije iz obnovljivih izvora instalacione snage do 5MW ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 32/02)".

^lanak 9.Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 167/117. o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 1. Zakona o Vladi FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 1/94, 8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06),na prijedlogfederalnogministra energije, rudarstva i industrije, Vlada FederacijeBosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011.

godine, donosiUREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBEO

KORI[]EWU OBNOVQIVIH IZVORA ENERGIJE I

KOGENERACIJE

^lan 1.U Uredbi o kori{}ewu obnovqivih izvora energije i

kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 36/10)~lan 3. ta~ka 39. mijewa se i glasi: "Referentna cijena (Rc)zna~i iznos koji je dobijen kao sredwa vrijednost tarifnihstavovaJavnog preduze}a"ElektroprivredaBiH" d.d.Sarajevoi Javnog preduze}a "Elektroprivreda Hrvatske zajedniceHerceg-Bosne" d.d. Mostar za aktivnu energiju, vi{i sezonskii ve}i dnevni, za kategoriju potro{we na 10(20) kV naponu izTarifnih stavova kojeje utvrdio FERK, a vrijedilisu za 2010.godinu, iznosi12,26 pf/kWh i koriguje se svake godineu skladusa ~lanom 16. ove Uredbe".

Ta~ka 40. mijewa se i glasi: "Referentna cijenaproizvodwe zna~i proizvodnu cijenu elektri~ne energije uFederaciji BiH koja se dobije kao ponderisana vrijednostcijene proizvodwe Javnog preduze}a "Elektroprivreda BiH"d.d. Sarajevo i Javnog preduze}a "Elektroprivreda Hrvatskezajednice Herceg-Bosne" d.d. Mostar koju utvr|uje FERK"

^lan 2.U ~lanu 5. tabela, Grupa 1. Mikro postrojewa prikqu~ena

na distributivnu mre`u, oznaka "d1", tip postrojewa: "krutabiomasa iz {umarstva i poqoprivrede (grawevina, slama,...)",tarifni koeficijent (C) broj "1,37" zamjewuje se brojem:"1,47".

Oznaka "d2", tip postrojewa: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piqevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,33" zamjewuje se brojem: "1,43".

Tabela Grupa 2. Mini postrojewa prikqu~ena nadistributivnu mre`u,

oznaka "c", tip postrojewa: "solarne elektrane", tarifnikoeficijent (C) broj "5,91" zamjewuje se brojem: "4,2".

oznaka"d1",tippostrojewa:"krutabiomasaiz{umarstvaipoqoprivrede (grawevina, slama,...)", tarifni koeficijent(C) broj "1,35" zamjewuje se brojem: "1,45".

oznaka "d2", tip postrojewa: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piqevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,31" zamjewuje se brojem: "1,41".

Tabela Grupa 3. Mala postrojewa prikqu~ena nadistributivnu mre`u ili prijenosnu mre`u,

oznaka "c", tip postrojewa: "solarne elektrane", tarifnikoeficijent (C) broj "5,73" zamjewuje se brojem: "3,8"

oznaka"d1",tippostrojewa:"krutabiomasaiz{umarstvaipoqoprivrede (grawevina, slama,...)", tarifni koeficijent(C) broj "1,33" zamjewuje se brojem. "1,43".

oznaka "d2", tip postrojewa: "kruta biomasa iz

drvno-prera|iva~ke industrije (kora, piqevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,29" zamjewuje se brojem: "1,39".Tabela Grupa 4. Velika postrojewa prikqu~ena na

prijenosnu mre`u,oznaka "c", tip postrojewa: "solarne elektrane", tarifni

koeficijent (C) broj "5,64" zamjewuje se brojem: "3,0".oznaka"d1",tippostrojewa:"krutabiomasaiz{umarstvai

poqoprivrede (grawevina, slama,...)", tarifni koeficijent(C) broj "1,31" zamjewuje se brojem: "1,41".

oznaka "d2", tip postrojewa: "kruta biomasa izdrvno-prera|iva~ke industrije (kora, piqevina,...) ", tarifnikoeficijent (C) broj "1,27" zamjewuje se brojem: "1,37".

^lan 3.U ~lanu 16. stav 2. mijewa se i glasi: "Referentna cijena

(Rc) za 2010. i 2011. godinu iznosi 12,26 pf/kWh".

^lan 4.U ~lanu 17. stav 3. mijewa se i glasi: "Navedena naknada za

podsticaj vrijedi za 2010. i 2011. godinu".Stav 4. mjewa se i glasi: "Za svaku narednu godinu iznose

naknada predla`e Operator za OIEiK, u skladu sa promjenomodnosa planirane neto proizvodwe iz OIlEiK i ukupne netopotro{we elektri~ne energije u Federaciji, a saglasnost zaiste daje FERK".

^lan 5.U ~lanu 22. stav 3. se bri{e, a dosada{wi stav 4. postaje

stav. 3.

^lan 6.^lan 60. mijewa se i glasi:"Douspostavqawa Operatoraza OlEiK, poslove iz wegove

nadle`nosti iz ~l. 12., 18., 21. i 22. Uredbe o kori{}ewuOIEiK obavqa}e postoje}a javna elektroprivredna dru{tvanadle`na za snabdijevawe kupaca elektri~nom energijom kaobalansno odgovorne strane, svako na svom podru~ju djelovawa,te s tim u vezi voditi posebna konta na kojima }e se kwi`itisve transakcije u vezi sa ovom Uredbom, a u skladu sa va`e}impropisima".

Poslove iz ~l. 16., 17. i poglavqa XI Uredbe o kori{}ewuOIEiKdo uspostaveOperatora za OIEiK obavqati}e FERKu skladu sa svojim ovla{tewima.

^lan 7.^lan 62. mijewa se i glasi:"Provedbeni propis iz ~lana 19. Uredbe o kori{tewu

OIEiK Vlada Federacije }e donijeti do 01.07.2011.g.Sve va e}e ugovore o otkupu elektri~ne energije iz

postrojewa OIEiK izme|u Elektroprivreda ikvalificiranih proizvo|a~a, zainteresirane strane }esporazumno usaglasiti sa odredbama Uredbe do 31.12.2011.godine".

^lan 8.Iza ~lana 63. dodaje se novi ~lan 64. koji glasi:"Uredbe o kori{}ewu OIEiK primjeniva}e se od

01.05.2011. godine.Danom po~etka primjene Uredbe o kori{}ewu OIEiK

prestaje da va`i Odluka o metodologiji utvr|ivawa nivoaotkupnih cijena elektri~ne energije iz obnovqivih izvorainstalacione snage do 5 MW ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 32/02)".

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 77/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 77

^lan 9."Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V broj 167/117. marta2011. godine

SarajevoPremijer

Mustafa Mujezinovi}, s .r .

252Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj70/07i36/10)i~lanom129.stav2.Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", 2/98 i48/99), povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP"Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 11/4-31-1641-6/10-06 od15.12.2010. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove,geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prijepravosna`nosti rje{enja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH,na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donijela je

ZAKLJU^AK

Obustavljase postupak po zahtjevu korisnikaeksproprijacijeza predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rje{enjem Slu`beza imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravosna`nosti rje{enja oeksproprijaciji, broj: 05-31-2-2120/2010 od 03.12.2010. godine,zbog odustajanja od podnesenog zahtjeva.

Broj 03/05-31-1415/107. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoPremijer 

Mustafa Mujezinovi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOUNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA253

Na osnovu ~lana 17. stav 6. Zakona o agenciji i unutra{njimslu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 78/08) i ta~ke 9. Programa obuke za obavljanjeposlova fizi~ke i tehni~ke za{tite ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj37/10),federalni ministarunutra{njih poslova donosi

RJE[ENJEO IZMJENAMA RJE[ENJA O IMENOVANJU

KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITA IZ OBUKE ZAOBAVLJANJE POSLOVA FIZI^KE ILI TEHNI^KE

ZA[TITE

I.U Rje{enju o imenovanju Komisije za polaganje ispita iz

obuke za obavljanje poslova fizi~ke ili tehni~ke za{tite, broj01-03-04-1-2888 od 27.10.2010. godine, ta~ka I mijenja se iglasi:

"Ovim rje{enjem imenuje se Komisija za polaganje ispita izobuke za obavljanje poslova fizi~ke ili tehni~ke za{tite (udaljnjem tekstu: Komisija) u sljede}em sastavu i to:

1. SAFET KAPO, predsjednik Komisije;2. TAIB SPAHI], zamjenik predsjednika Komisije;3. MUNEVER HURI], ispitiva~ iz predmeta Fizi~ka 

za{tita;4. MUHAMED AHMI], ispitiva~ iz predmeta Upotreba 

sredstava i ure|aja tehni~ke za{tite;5. HIMZO KEKI], ispitiva~ iz predmeta Upotreba 

sredstava i ure|aja tehni~ke za{tite;6. BAKIR KADRI], ispitiva~ iz predmeta Osnovi

kriminalistike;

7. JUSUF KOVA^EVI], ispitiva~ iz predmeta Osnovipsihologije i komuniciranja;

8. FATIMA SMRIKO, ispitiva~ iz predmeta Dr anje,no{enje i pravilna upotreba oru`ja.

II.U ta~ki II u drugom redu rije~i: "broj 37/10", zamjenjuje se

rije~ima: "br. 37/10 i 87/10", a u tre}em redu rije~ "usmenu",bri{e se.

III.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}ese

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-03-04-1-9322. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Muhidin Ali}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE254

Na temelju ~lanka 200. stavak 1. Zakona o upravnom

postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) i~lanka 27. stavak 1. Zakona o vje{tacima ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 49/05 i 38/08), federalni ministar pravdedonosi

RJE[ENJERazrje{ava se funkcije sudskog vje{taka JOZO AGATI],

dipl. ecc. stalni sudski vje{tak iz oblasti ekonomske struke,podoblast financije i financijsko izvje{tavanje.

Rje{enje federalnog ministra pravde broj03-06-3-1172/06-V od 06.03.2009. godine o imenovanju JozeAgati}a za stalnog sudskog vje{taka ekonomske struke,podoblast financije i financijsko izvje{tavanje, se ukida.

Vje{tak Jozo Agati} se bri{e iz Imenika i sa Liste stalnihsudskih vje{taka u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovo rje{enje stupa na snagu danom objave u "Slu`benim

novinama Federacije BiH".Broj 03-06-3-1172/06-V-18. velja~e/februara 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVOZDRAVSTVA

255Na osnovu ~lana 153. stav 2., ~lana 155. stav 2., ~lana 157.

stav 3, a u vezi sa ~lanom 236. stav 1. alineja 29. i 30. Zakona ozdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj46/10), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIKO IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OSPECIJALIZACIJAMA I SUBSPECIJALIZACIJAMA

DOKTORA MEDICINE, DOKTORA STOMATOLOGIJEI MAGISTARA FARMACIJE

^lan 1.U Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama 

doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/11) vr{i se izmjena idopuna plana i programa specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacijekoji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog br. 1).

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 78/144

Broj 11 – Strana 78 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

^lan 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-550-1/112. marta 2011. godine

SarajevoMinistar 

Prim. dr. sci. Safet Omerovi},s.r.

Na temelju ~lanka 153. stavak 2., ~lanka 155. stavak 2.,~lanka 157. stavak 3, a u vezi sa ~lankom 236. stavak 1. alineja 29. i 30. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj46/10),federalni ministarzdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA OSPECIJALIZACIJAMA I SUBSPECIJALIZACIJAMA

DOKTORA MEDICINE, DOKTORA STOMATOLOGIJEI MAGISTARA FARMACIJE

^lanak 1.U Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama 

doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/11) vr{i se izmjena idopuna plana i programa specijalizacija i subspecijalizacija za doktore medicine, doktore stomatologije i magistre farmacijekoji je sastavni dio ovog Pravilnika (Prilog br. 1).

^lanak 2.Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-550-1/112. o`ujka 2011. godine

SarajevoMinistar 

Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 153. stav 2., ~lana 155. stav 2., ~lana 157.stav 3, a u vezi sa ~lanom 236. stav 1. alineja 29. i 30. Zakona ozdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O

SPECIJALIZACIJAMA I

SUBSPECIJALIZACIJAMA DOKTORA MEDICINE,

DOKTORA STOMATOLOGIJE I MAGISTARA

FARMACIJE

^lan 1.

U Pravilnikuo specijalizacijamai subspecijalizacijama

doktora medicine, doktora stomatologije i magistarafarmacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/11)vr{i se izmjena i dopuna plana i programa specijalizacija isubspecijalizacija za doktore medicine, doktorestomatologije i magistre farmacije koji je sastavni dio ovogPravilnika (Prilog br. 1).

^lan 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-550-1/112. marta2011. godine

SarajevoMinistar

Prim.drsci.SafetOmerovi},s.r.

FEDERALNO MINISTARSTVORASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

256Na osnovu ~lana 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), ~lana 7. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) i ~lana 5.Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), federalniministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE

I.Imenuje se Komisija za provo|enje postupka 

pretkvalifikacije, te izbor kvalificiranih kandidata koji }e sepozivati da dostave ponude u ograni~enom ili pregovara~kompostupku za izborizvo|a~a radova visokogradnjei niskogradnje,

sa ili bez gra|evinskog materijala za obnovu ili izgradnjustambenih ili drugih objekata na podru~ju BiH za 2011.bud`etsku godinu, odnosno do odabira dobavlja~a za 2012.godinu, u sastavu:

1. ]IBO D@EMAIL, dipl. pravnik - predsjedavaju}i2. D@ANKOVI] NAMIK, dipl. ecc. - ~lan3. BO[NJAK EDITA, dipl. ecc. - ~lan4. VRANE[I] EDINA - sekretar 

II.Imenovani iz ta~ke I. ovog Rje{enja, du`ni su postupati po

odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnikBiH", broj 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 8/06,24/06, 70/06i 12/09)kao i odredbama podzakonskih akata za provo|enje citiranogZakona u provo|enju postupaka pretkvalifikacije, te izbor kvalificiranih kandidata koji }e se pozivati da dostave ponude uograni~enom ili pregovara~kom postupku za izbor izvo|a~a 

radova visokogradnje i niskogradnje, sa ili bez gra|evinskogmaterijala za obnovu ili izgradnju stambenih ili drugih objekata na podru~ju BiHza 2011. bud`etsku godinu, odnosno do odabira dobavlja~a za 2012. godinu.

III.Komisija iz ta~ke I. ovog Rje{enja, du`na je da u skladu sa 

odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,pripremi i osigura tendersku dokumentaciju, organizuje iprovede javno otvaranje blagovremeno prispjelih ponuda popretkvalifikaciji, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, da ocjenuprispjelih ponuda, sa~ini izvje{taj o radu, da preporuku za dodjelu okvirnog sporazuma i pripremi nacrt istog u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

IV.^lanovi komisije, kao i stru~na i tehni~ka osoba, du`ni su

~uvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu uradu Komisije o ~emu su du`ni potpisati izjavu o ~uvanjuposlovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti uodnosu na ponu|a~e, koje su sastavni dio ovog Rje{enja.

V.Predsjedavaju}oj Komisije, ~lanovima Komisije i sekretaru

pripada pravo na naknadu za obavljanje poslova i isto }e seutvrditi posebnim rje{enjem u skladu sa Odlukom o na~inuobrazovanja i visini naknade za rad stru~nih komisija i drugihradnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne iHercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i13/09).

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 79/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 79

VI.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i ima se

objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-14-1-149/117. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Edin Mu{i}, s. r.

257Na osnovu ~lana 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), ~lana 7. Zakona o javnimnabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) i ~lana 5.Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne iHercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 3/05), federalniministar raseljenih osoba i izbjeglica donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU STALNE KOMISIJE ZA JAVNE

NABAVKE

I.Imenuje se stalna Komisija za provo|enje postupka 

pretkvalifikacije, te izbor kvalificiranih kandidata koji }e sepozivati da dostave ponude u ograni~enom ili pregovara~kompostupku za izbor dobavlja~a za isporuku gra|evinskogmaterijala za obnovuili izgradnjustambenih i drugihobjekatana podru~ju BiH za 2011. bud`etsku godinu, odnosno do odabira dobavlja~a za 2012. bud`etsku godinu, u sastavu:

1. BAJROVI] ADMIR, dipl. ecc - predsjedavaju}i2. MEHMEDBEGOVI] ZENAID, dipl. ing. ma{instva -

~lan3. MILKOVI] SAMRA, dipl. urnalist - ~lan4. PU[I] NIKOLA, sekretar 

II.Imenovani iz ta~ke I ovog Rje{enja, du`ni su postupati po

odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik

BiH", broj 49/04,19/05, 52/05, 92/05, 8/06,24/06, 70/06i 12/09)kao i odredbama podzakonskih akata za provo|enje citiranogZakona u provo|enju postupaka pretkvalifikacije, te izbor kvalificiranih kandidata koji }e se pozivati da dostave ponude uograni~enom ili pregovara~kom postupku za izbordobavlja~a za isporuku gra|evinskog materijala za obnovu ili izgradnjustambenihi drugihobjekatana podru~ju BiHza 2011. bud`etskugodinu, odnosno do odabira dobavlja~a za 2012. bud`etskugodinu.

III.Komisija iz ta~ke I. ovog Rje{enja, du`na je u skladu sa 

odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine,izraditi metodologiju za ocjenu ponuda, priprema i osiguranjetenderske dokumentacije, organizovanje i provo|enje javnogotvaranja blagovremeno prispjelih ponuda, obaviti pregovore,otvoriti prispjele ponude, sa~initi zapisnik o otvaranju ponuda,dati ocjenu prispjelih ponuda, sa~initi izvje{taj o radu, datipreporuku za dodjelu ugovora i pripremiti nacrte ugovora uskladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

IV.Ovla{tenja Komisije su slijede}a:

  – Direktna korespondencija sa ponu|a~ima u vezipoja{njenja ponuda sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od predsjedavaju}eg Komisije,

  – Ovla{tenje za pregovaranje.

V.^lanovi Komisije, kao i stru~na i tehni~ka osoba, du`ni su

~uvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu uradu Komisije o ~emu su du`ni potpisati izjavu o ~uvanju

poslovne tajne, kao i izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti uodnosu na ponu|a~e, koje su sastavni dio ovog Rje{enja.

VI.Predsjedavaju}oj Komisije, ~lanovima Komisije i sekretaru

pripada pravo na naknadu za obavljanje poslova i isto }e seutvrditi posebnim rje{enjem u skladu sa Odlukom o na~inu

obrazovanja i visini naknade za rad stru~nih komisija i drugihradnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne iHercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i13/09).

VII.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i ima se

objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-14-1-150/11

7. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Ministar Edin Mu{i}, s. r.

(Sl-237/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO ZAPITANJA BORACA/BRANITELJA I

INVALIDAODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG/

DOMOVINSKOG RATA258

Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 35/05), ~lana 13. Pravilnika o unutra{njoj organizacijiFederalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, br. 03-02-331/05 od 25.05.2005.godine, 05-34-945/06 od 15.06.2006. godine, 05-34-333/07 od13.02.2007. godine, 05-02-2418/07 od 07.08.2009. godine,05-34-1183/09 od 18.03.2009. godine i 05-34-2960/09 od29.10.2009. godine, ta~ke I. Odluke o na~inu obrazovanja iutvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane

Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnihorgana dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj80/07) i zaklju~ka Vlade Federacije BiH V broj 132/2011 od 14.februara 2011. godine, federalni ministar donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE

1. Imenuje se Komisija za podr{ku provo|enja Zakona oprovo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblastibranila~ko-invalidske za{tite ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 82/09) u sastavu:

1. IBRAHIM GANIBEGOVI], predsjednik2. MATE LON^AR, ~lan3. NERMINA SPAHALI], ~lan4. SABID LIPOVI], ~lan5. SALKO BEBA, ~lan

6. IRMA KAZIJA, tehni~ki sekretar 2. Zadatak Komisije je da planira, organizuje i provodi sveaktivnosti koje preduzima Ministarstvo prema Revizorskomtimu za koordinaciju i Revizorskim timovima za kontrolu, uskladu sa Zakonom o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite, obezbje|ujetehni~ku i logisti~ku podr{ku timovima, obezbje|uje saradnjusvih organizacijskih cjelina Ministarstva i timova, prati saradnjuMinistarstva odbrane BiH i Instituta za medicinsko vje{ta~enjezdravstvenog stanja u postupku kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite, obezbje|ujesaradnju sa Ministarstvom odbrane RH i saradnju sa Federalnimzavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje, predla`e ministrukandidate za popunu revizorskih timova za kontrolu,

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 80/144

Broj 11 – Strana 80 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

obezbje|uje blagovremeno analiziranje i obra~un naknada Revizorskim timovima za kontrolu i Revizorskom timu za koordinaciju, obezbje|uje pravilno kretanje dokumentacije uprocesu provo|enja Zakona o provo|enju kontrole zakonitostikori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite.

3. Za rad i anga`ovanje na navedenim poslovima ~lanovima Komisije }e se isplatiti nov~ana naknada u skladu sa ta~kom VOdluke o na~inuobrazovanjai utvr|ivanja visinenaknade za radradnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne iHercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07), nakon {toministar prihvati izvje{taj o radu Komisije.

4. Isplata naknada iz ta~ke 3. ovog rje{enja }e se izvr{iti izsredstava Bud`eta Federalnog ministarstva za pitanja boraca iinvalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalnogministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, sa bud`etske stavke 614 200-Transfer za tro{kove provo|enja revizije iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite u FederacijiBosne i Hercegovine.

5. OvoRje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }ese u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-34-992/117. marta/o`ujka 2011. godine

Sarajevo

Ministar 

Zahid Crnki}, s. r.(Sl-239/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVOOKOLI[A I TURIZMA

259Na osnovu ~lana 56. i 70. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05), odredbi Zakona o upravljanjuotpadom("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj33/03i72/09),Pravilnika o upravljanju ambala`om i ambala`nim otpadom("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 83/10) i Javnog oglasa za podno{enje zahtjeva za sticanje statusa operatera sistema upravljanja ambala`om i ambala`nim otpadom, federalni

ministar okoli{a i turizma donosiRJE[ENJE

O IMENOVANJU STRU^NOG POVJERENSTVA ZAOCJENU ISPUNJAVANJA UVJETA ZA DOBIVANJE

DOZVOLE ZA UPRAVLJANJE AMBALA@OM IAMBALA@NIM OTPADOM

I.Imenuje se stru~no Povjerenstvo za ocjenu ispunjavanja 

uvjeta za dobivanje dozvole za upravljanje ambala`om iambala`nim otpadom u slijede}em sastavu:

1. Dr. sc. MEHMED CERO, predsjednik2. TOMISLAV LUKI], ~lan3. [UHRA [EHAGI], ~lan4. MLADEN RUDE@, ~lan

5. VIKTOR DADI], ~lan II.Zadatak stru~nog Povjerenstvaiz ta~ke I. ovog Rje{enja je da 

u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom iPravilnika o upravljanju ambala`om i ambala`nim otpadomrazmatra zaprimljene zahtjeve iz Javnog oglasa, cijeniispunjenost uslova i kriterija za izdavanje dozvole, te zapisnik sobrazlo`enom ocjenom i mi{ljenjem dostavlja federalnomministru okoli{a i turizma koji donosi kona~nu odluku.

III.Predsjednik stru~nog Povjerenstva du`an je sazvati stru~no

Povjerenstvo radi organiziranja aktivnosti, utvr|ivanja dinamikei rokova za provo|enje postupka Javnog oglasa za podno{enje

zahtjeva za dobivanje dozvole za upravljanje ambala`om iambala`nim otpadom.

IV.^lanovima stru~nog Povjerenstva, na prijedlog

predsjednika, uz suglasnost rukovodioca organa uprave isplatit }e se naknada za rad u Povjerenstvu, a u skladu sa odredbama 

Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj45/10).

V.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e

objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-23-226/11

9. marta/o`ujka 2011. godineSarajevo

Ministar Dr. sc. Nevenko Herceg, s. r.

(Sl-249/11-F)

FEDERALNI ZAVOD ZAPENZIJSKO/MIROVINSKO IINVALIDSKO OSIGURANJE

Naosnovu~lana45.stav2.i~lana46.Zakonaopenzijskomiinvalidskom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06 i 4/09), direktor Federalnogzavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje izdaje

SAOP]ENJEO KOEFICIJENTIMA ZA VALORIZACIJU PLA]AKOD UTVR\IVANJA PENZIJSKOG OSNOVA ZA

OSIGURANIKE KOJI PRAVO NA PENZIJUOSTVARUJU U 2011. GODINI

1. Za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2011.godini, kod utvr|ivanja penzijskog osnova pla}e, odnosnoosnovice osiguranja iz perioda od 1966. do 2010. godinevalorizuju se uz primjenu slijede}ih koeficijenata:

PLA]E I Z G ODIN E K OEFICIJEN T ZA V ALORIZA CIJ U1966. 33.486.943.164,363

1967. 30.068.965.517,241

1968. 27.352.572.145,546

1969. 23.851.203.501,094

1970. 19.446.922.390,723

1971. 15.935.672.514,620

1972. 13.797.468.354,430

1973. 11.701.556.629,093

1974. 9.167.367.535,744

1975. 7.525.025.888,851

1976. 6.610.066.707,095

1977. 5.694.879.832,811

1978. 4.667.094.840,505

1979. 3.973.027.155,094

1980. 3.258.107.906,1431981. 2.412.838.959,602

1982. 1.862.929.413,775

1983. 1.447.927.736,451

1984. 1.030.586.678,013

1985. 590.114.233,122

1986. 294.514.995,947

1987. 149.329.387,750

1988. 54.758.735,023

1989. 3.379.844,961

1990. 644.589,001

1991. 382.859,150

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 81/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 81

1996. 1,269

1997. 0,819

1998. 0,662

1999. 0,582

2000. 1,000

2001. 1,000

2002. 1,0002003. 1,000

2004. 1,000

2005. 1,000

2006. 1,000

2007. 1,000

2008. 1,000

2009. 1,000

2010. 1,000

2. Ovo saop}enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj FZ-3/2-35-314/117. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoDirektor 

Zijad Krni}, s. r.(Sl-232/11-F)

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNUAVIJACIJU-ZRAKOPLOVSTVO

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III. Odlukeo na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija br. 06-14-259/08 - A.H od 16. 01. 2008. godine iRje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktorFederalnedirekcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES

PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZOBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI

^lan 1.U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka 

bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci usluge "Izdavanjeaerodromske meteorolo{ke prognoze za Me|unarodni aerodromSarajevo i Me|unarodnu zra~nu luku-aerodrom Mostar-TAF za period 0312UTC i za Me|unarodni aerodrom Sarajevo za period1803UTC" za potrebe Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenujuse:

1. VLADO JURI], predsjednik2. MIRSAD HAD@IALI], ~lan

3. ARPAD SALAI, ~lanZa sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI].^lan 2.

Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupatiu skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima iPravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi

metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranjuponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~iniizvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in

propisan ~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalnedirekcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilnozrakoplovstvo.

^lan 4.Rokzaizvr{enjezadatakaiz~lana3.je01.04.2011.godine.

^lan 5.Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog

Rje{enja su:  – direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za 

poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjerudokumenata potpisanih od strane predsjednika Komisije,

  – ovla{tenja za pregovaranje.

^lan 6.^lanovi i njihovi zamjeniciiz ~lana1. ovog Rje{enja du`nisu

potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 7.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 10-1-27-63-22-3/1110. marta/o`ujka 2011. godineMostar 

Direktor Amadeo Mandi}, s. r.

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III Odlukeo na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnihtijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija br. 06-14-259/08-A.H od 16.01.2008. godine i Rje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnuavijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCESPROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZ

OBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI^lan 1.

U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci usluge kalibra`e radionavigacijskih sredstava za potrebe Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenujuse:

1. AMIR D@EKO, predsjednik2. PETAR OBRADOVI], ~lan3. BOJANA RADIVOJEVI], ~lanZa sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI].

^lan 2.

Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupatiu skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima iPravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 3.Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi

metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvoriprispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranjuponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~iniizvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~inpropisan ~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalnedirekcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilnozrakoplovstvo.

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 82/144

Broj 11 – Strana 82 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi,priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o raduKomisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugiposlovi po zahtjevu predsjednika Komisije.

^lan 4.Rokzaizvr{enjezadatakaiz~lana3.je01.04.2011.godine.

^lan 5.Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog

Rje{enja su:  – direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za 

poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjerudokumenata potpisanih od strane predsjednika Komisije,

  – ovla{tenja za pregovaranje.

^lan 6.^lanovi i njihovi zamjeniciiz ~lana1. ovog Rje{enja du`nisu

potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnuavijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo.

^lan 7.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 10-1-27-63-357-2/1110. marta/o`ujka 2011. godine

Mostar Direktor 

Amadeo Mandi}, s. r.(Sl-246/11-F)

FEDERALNA UPRAVA ZAINSPEKCIJSKE POSLOVE

Na osnovu ~lana 22. i 23. Zakona o namje{tenicima uorganima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE

JAVNOG OGLASA ZA POPUNU RADNOG MJESTANAMJE[TENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE

I.Imenuje se Komisija za provo|enje javnog oglasa za popunu

upra`njenog radnog mjesta voza~a u Sektoru za pravne i op}eposlove, u sastavu:

1. TERZI] LJUBISAV, predsjednik Komisije2. BRANKOVI] NERMANA, ~lan3. OMERAGI] \ENANA, ~lan, ispred sindikata 

II.

Zadatak Komisijeje da razmotri sveprijave pristiglena javnioglas i utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete javnogoglasa i listu kandidata koji ne ispunjavaju sve uvjete javnogoglasa o ~emu }e sastavit zapisnik.

Komisija je du`na dostaviti liste kandidata sa zapisnikomdirektoru Federalne uprave za inspekcijske poslove radidono{enja odluke o prijemu namje{tenika u radni odnos.

III.Za rad i anga`ovanje predsjedniku i ~lanovima Komisije

isplatit }e se nov~ana naknada u skladu sa ~lanom 41. Zakona opla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) o~emu }e se donijeti posebno rje{enje.

IV.OvoRje{enjestupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}ese

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-34-3450-1/113. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoDirektor 

Ibrahim Tirak, s. r.(Sl-247/11-F)

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

SAOP]ENJE

O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ NETOPLA]I ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE ZA JANUAR/SIJE^ANJ 2011. GODINE1. Prosje~na ispla}ena mjese~na neto pla}a po zaposlenom

ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/sije~anj2011. godine iznosi 810,55 KM.

2. Prosje~na ispla}ena mjese~na neto pla}a po zaposlenomostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za periodnovembar/studeni 2010 - januar/sije~anj 2011. godine iznosi816,29 KM.

Broj 1111. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoDirektor 

Dervi{ \ur|evi}, s. r.

SAOP]ENJE

O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ BRUTOPLA]I ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE ZA JANUAR/SIJE^ANJ 2011. GODINE1. Prosje~na ispla}ena mjese~na bruto pla}a po zaposlenom

ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/sije~anj2011. godine iznosi 1234,18 KM.

Broj 1211. marta/o`ujka 2011. godine

SarajevoDirektor 

Dervi{ \ur|evi}, s. r.

OP]INA ZENICANa osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03) i ~lana 36. i 117.Statuta op}ine Zenica ("Slu`bene novine op}ine Zenica", br.4/08), na~elnik op}ine Zenica donosi

RJE[ENJE

O IMENOVANJU DIREKTORA JU "DOM PORODICA"ZENICA

I.BRANISLAV DILBER, V[S, ekonomista unutra{njeg

prometa iz Zenice, imenuje se s mandatom od ~etiri godine, za direktora Javne ustanove "Dom porodica" Zenica.

II.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e

se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benimnovinama op}ine Zenica".

Broj 02-34-5298/119. marta/o`ujka 2011. godine

Zenica Na~elnik Op}ine

Husejin Smajlovi}, s. r.(Sl-245/11-F)

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 83/144

Srijeda, 16.3.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 11 – Strana 83

OP]INA POSU[JENa temelju ~lanka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine @upanije Zapadnohercegova~ke", broj 7/98),~lanka 114. stavak 3. Statuta op}ine Posu{je ("Slu`beni glasnikop}ine Posu{je", broj 1/08, 8/08 i 2/10) i ~lanka 22. Statuta Centra za socijalni rad Posu{je broj 197/02, 84/03 i 02-52/10,Op}insko vije}e op}ine Posu{je, na 31. sjednici odr`anoj 4.o`ujka 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJEO RAZRJE[ENJU PREDSJEDNIKA I ^LANA

UPRAVNOG VIJE]A CENTRA ZA SOCIJALNI RADPOSU[JE

I.Razrje{avaseUpravnovije}eCentrazasocijalniradPosu{je:

1. RADOSLAV ZLOPA[A, predsjednik2. MIRJANA JURILJ, ~lan

II.Predsjednik i ~lan Upravnog vije}a se razrje{avaju du`nosti

opozivom zbog nepo{tivanja odredbi Statuta Centra za socijalnirad Posu{je.

III.Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e

se u "Slu`benom glasniku op}ine Posu{je" i "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Broj 01-05-25/114. o`ujka/marta 2011. godine

Posu{jePredsjednik

Zdenko Bo{njak, v. r.(Sl-241/11-F)

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 84/144

Broj 8 – Strana 84 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23.2.2011.

S A D R @ A J

PREDSTAVNI^KI/ZASTUPNI^KI DOMPARLAMENTA FEDERACIJE BiH221 Odluka o izboru predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma 

Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine(bosanski jezik) 1Odluka o izboru predsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine(hrvatski jezik) 1Odluka o izboru predsjedavaju}eg Predstavni~kog domaParlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski

 jezik) 1222 Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Predstavni~kog doma 

Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine(bosanski jezik) 2Odluka o izboru potpredsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine(hrvatski jezik) 2Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Predstavni~kogdoma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine(srpski jezik) 2

223 Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine(bosanski jezik) 2Odluka o izboru potpredsjedatelja Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosnei Hercegovine(hrvatski jezik) 2Odluka o izboru potpredsjedavaju}eg Predstavni~kogdoma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine(srpski jezik) 3

224 Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i~lanova radnih tijela Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 3Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i~lanova radnih tijela Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 7Odluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i~lanova radnih tijela Predstavni~kog doma ParlamentaFederacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 12

VLADA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE

225 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke oprivremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovineza period januar - mart 2011. godine Federalnomministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike" za projekat "Trajna rje{enja za korisnike kolektivnih i alternativnih centara i socijalnoranjivih kategorija u Bosni i Hercegovini" 17

226 Odluka o davanju na kori{tenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju za potrebe privrednogdru{tva "Unis-Group" d.o.o. Ilid`a (bosanski jezik) 17Odluka o davanju na kori{tenje poslovnih prostorija Federalnog zavoda za geologiju za potrebe gospodarskogdru{tva "Unis-Group" d.o.o. Ilid`a (hrvatski jezik) 17Odluka o davawu na kori{tewe poslovnih prostorijaFederalnog zavoda za geologiju za potrebe privrednogdru{tva "Unis-Group" d.o.o. Ilixa (srpski jezik) 18

227 Odlukao odobravanju prijenosaprava vlasni{tvana ~amcu iprikolici za kopneni prijevoz ~amca  18

228 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava teku}egtransfera "Subvencije @eljeznicama FBiH" u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Federacije Bosne iHercegovine za period januar-mart 2011. godine (bosanski

 jezik) 18Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava teku}egtransfera "Subvencije @eljeznicamaFBiH" sukladno Odlucio privremenom financiranju Federacije Bosne iHercegovine za period sije~anj-o`ujak 2011. godine(hrvatski jezik) 19Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava teku}egtransfera "Subvencije @eqeznicama FBiH" u skladu saOdlukom o privremenom finansirawu Federacije Bosnei Hercegovine za period januar-mart 2011. godine (srpski

 jezik) 19

229 Odluka o davanju saglasnosti za produ enje va`enja Srednjoro~ne strategije razvoja poljoprivrednog sektora uFederaciji Bosne i Hercegovine za 2 godine (2008-2012.godina) (bosanski jezik) 20Odluka o davanju suglasnosti za produ`enje va enja Srednjoro~ne strategije razvitka poljoprivrednog sektora uFederaciji Bosne i Hercegovine za 2 godine (2008-2012godina) (hrvatski jezik) 20

230 Odluka o davanju na kori{tenje putni~kog motornog vozila (bosanski jezik) 20Odluka o davanju na kori{}enje putni~kog motornog vozila (hrvatski jezik) 21Odluka o davawu na kori{tewe putni~kog motornogvozila (srpski jezik) 21

231 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Plana poslovanja Javnog preduze}a AutocesteFederacije BiH d.o.o. Mostar  21

232 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju Eti~kog kodeksa Javnog preduze}a AutocesteFederacije BiH d.o.o. Mostar  22

233 Odluka o dodjeli dijela nov~anih sredstava iz pasivnepodbilance na temelju ira~kog duga (hrvatski jezik) 22Odluka o dodjeli dijela nov~anih sredstava iz pasivnogpodbilansa na osnovu ira~kog duga (srpski jezik) 23

234 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama neposrednekontrole cijena jestivog ulja i {e}era utvr|ivanjem mar`i 23

235 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama neposrednekontrole cijena svih vrsta bra{na i hljeba od `itarica utvr|ivanjem mar`i 23

236 Odluka o zakupu poslovnih prostora za smje{taj federalnihministarstava koja imaju sjedi{te u Mostaru, za period

 januar-decembar bud`etske 2011. godine 24237 Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Odluke o

privremenom finansiranju Federacije Bosne i Hercegovineza period januar - mart 2011. godine Federalnomministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica "Transfer za raseljena lica i povratnike" 24

238 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava "Transferiza razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH" utvr|enih uOdluci o privremenom finansiranju Federacije Bosne iHercegovine za razdoblje januar-mart 2011. (bosanski

 jezik) 26Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava "Transferiza razvoj turizma i okoli{a u Federaciji BiH" utvr|enih uOdluci o privremenom financiranju Federacije Bosne iHercegovine za razdoblje sije~anj-o`ujak 2011. (hrvatski

 jezik) 27Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava"Transferi za razvoj turizma i okoli{a u FederacijiBiH" utvr|enih u Odluci o privremenom finansirawuFederacije Bosne i Hercegovineza razdobqejanuar-mart2011. (srpski jezik) 29

239 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Programa 

investiranja sredstava napla}enih izdavanjem GSM licenceza 2008. godinu i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine 31

240 Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nov~anih sredstava izpasivnog podbilansa privrednom dru{tvu "Unis Pretis"d.o.o. Sarajevo-Vogo{}a (bosanski jezik) 41Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nov~anih sredstava izpasivne podbilance gospodarskom dru{tvu "Unis Pretis"d.o.o. Sarajevo-Vogo{}a (hrvatski jezik) 41Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli nov~anih sredstava izpasivnogpodbilansa privrednom dru{tvu "Unis Pretis"d.o.o. Sarajevo-Vogo{}a (srpski jezik) 41

241 Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanjekandidata na upra`njenu poziciju za jednog ~lana Nadzornog odbora PS "Vitezit" d.o.o. Vitez 41

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 85/144

Srijeda, 23.2.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 8 – Strana 85

242 Odluka o davanju na kori{tenje motornog vozila Ministarstvu unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona (bosanski jezik) 42Odluka o davanju na kori{tenje motornog vozila Ministarstvu unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona (hrvatski jezik) 42Odluka o davawu na kori{tewe motornog vozila

Ministarstvu unutra{wih poslova Tuzlanskog kantona(srpski jezik) 42243 Odluka o davanju saglasnosti na prijedlog za imenovanje

kandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornogodbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (bosanski

 jezik) 42Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog za imenovanjekandidata na upra`njene pozicije za dva ~lana Nadzornogodbora JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar (hrvatski

 jezik) 43Odluka o davawu saglasnosti na prijedlog za imenovawekandidata na upra wene pozicijeza dva ~lana Nadzornogodbora JP "ElektroprivredaHZ HB" d.d.Mostar (srpski

 jezik) 43244 Odluka o usvajanju Programa investiranja sredstava 

napla}enih izdavanjem GSM licence za 2010. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine 43

245 Odluka V broj 191/11 70

246 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu"utvr|enih Odlukom o privremenom finansiranju FederacijeBosne i Hercegovine za period januar - mart 2011. godineFederalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i{umarstva (bosanski jezik) 70Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu"utvr|enih Odlukom o privremenom financiranju FederacijeBosne i Hercegovine za period sije~anj - o`ujak 2011.godine Federalnom ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva (hrvatski jezik) 70Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava sakriterijima raspodjele sredstava "Poticaj zapoqoprivredu" utvr|enih Odlukom o privremenomfinansirawu Federacije Bosne i Hercegovine za period

  januar - mart 2011. godine Federalnom ministarstvupoqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (srpski jezik) 71

247 Rje{enje o dopunama Rje{enja o imenovanju Komisije za koordinaciju i pra}enje realizacije Odluke o usvajanjuPrograma investiranja sredstava napla}enih izdvajanjemGSM licence za Federaciju BiH u 2008., 2009. i 2010.godini 72

248 Rje{enje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti(bosanski jezik) 72Rje{enje o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti(hrvatski

 jezik) 72Rje{ewe o imenovawu predsjednika Upravnog odboraFondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti(srpski jezik) 73

249 Rje{enje o privremenom imenovanju ~lanova Nadzornogodbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar  73

250 Rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova Nadzornogodbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i

Hercegovine (bosanski jezik) 73Rje{enje o imenovanju predsjednika i ~lanova Nadzornogodbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne iHercegovine (hrvatski jezik) 73Rje{ewe o imenovawu predsjednika i ~lanova Nadzornogodbora Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne iHercegovine (srpski jezik) 74

251 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kori{tenjuobnovljivih izvora energije i kogeneracije (bosanski jezik) 74

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kori{tenjuobnovljivih izvora energije i kogeneracije (hrvatski jezik) 75Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o kori{}ewuobnovqivihizvoraenergijeikogeneracije(srpskijezik) 76

252 Zaklju~ak broj 03/05-31-1415/10 77FEDERALNO MINISTARSTVOUNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA

253 Rje{enje o izmjenama Rje{enja o imenovanju Komisije za polaganje ispita iz obuke za obavljanje poslova fizi~ke ilitehni~ke za{tite 77

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE254 Rje{enje broj 03-06-3-1172/06-V-1 77FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA255 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o

specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktorastomatologijei magistara farmacije (bosanski jezik) 77Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ospecijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine,doktorastomatologijei magistara farmacije (hrvatski jezik) 78Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika ospecijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medi-cine, doktora stomatologije i magistara farmacije(srpski jezik) 78

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I

IZBJEGLICA256 Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 78257 Rje{enje o imenovanju Stalne komisije za javne nabavke 79FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJABORACA/BRANITELJA I INVALIDAODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG/DOMOVINSKOGRATA258 Rje{enje o imenovanju Komisije 79FEDERALNO MINISTARSTVOOKOLI[A I TURIZMA259 Rje{enje o imenovanju Stru~nog povjerenstva za ocjenu

ispunjavanja uvjeta za dobivanje dozvole za upravljanjeambala`om i ambala`nim otpadom 80

FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO/MIROVINSKO IINVALIDSKO OSIGURANJE

Saop}enje o koeficijentima za valorizaciju pla}a kodutvr|ivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2011. godini 80

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNUAVIJACIJU-ZRAKOPLOVSTVO

Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja onabavci 81Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja onabavci 81

FEDERALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVERje{enje o imenovanju Komisije za provo|enje javnogoglasa za popunu radnog mjesta namje{tenika u Federalnojupravi za inspekcijske poslove 82

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKUSaop}enje o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}izaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za 

 januar/sije~anj 2011. godine 82Saop}enje o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i

zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za  januar/sije~anj 2011. godine 82OP]INA ZENICA

Rje{enjeoimenovanjudirektoraJU"Domporodica"Zenica  82OP]INA POSU[JE

Rje{enje o razrje{enju predsjednika i ~lana Upravnog vije}a Centra za socijalni rad Posu{je 83

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 86/144

Broj 8 – Strana 86 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 23.2.2011.

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 87/144

Srijeda, 23.2.2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 8 – Strana 87

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 88/144

Broj 11 – Strana 88 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 16.3.2011.

Izdava~: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 -Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo:722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d.338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Fehim[kalji} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnihglasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplataza I polugodi{te 2011. godine na "Slu benenovineFederacijeBiH" 110,00 KM.Pretplataza I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 89/144

SLU@BENE OBJAVEVAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO

SPISAK KLIJENATA ^IJI JE TRANSAKCIJSKI RA^UN BLOKIRAN KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVONA DAN 31. 12. 2010. GODINE

ORG NAZIV SJEDI[TE ADRESA TRANSAKCIJSKIRA^UN

15 i 30 i 90 i

FILIJALA SARAJEVO

1. I.C.P.E D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO-NOVI GRAD

D@EMALA BIJEDI]A 4 1602000023384880 X

2. AD GROUP DOO SARAJEVO ILID@A ISMETA ALAJBEGOVI]A[ERBE 30

1602000023019384 X

3. ADMIRA STR ILIJA[ DONJA MISO^A BB 1602000000958674 X

4. AGAU DOO SARAJEVO-NOVO SARAJEVO

KOLODVORSKA 11A 16-2000000680963 X

5. AJDIN FRIZERSKI SALON SZR ILID@A MALA ALEJA 68 1602000021708817 X

6. AM-SAN STR ILIJA[ 126 ILIJA[KE BRIGADE 64

ILIJA[

1602000000425756 X

7. AMSTERDAM SUR VL.ZEBA EDIN SARAJEVO-NOVO SARAJEVO

ZAGREBA~KA BB 1602000000796296 X

8. ARCO-AD DOO SARAJEVO KAPTOL BR. 16 1602000024179892 X

9. AUTOPREVOZNIK ]IVA DERVI[ ILIJA[ KAMENICA BB 1602000000448454 X

10. BEDRO PROMEXDOO ILIJA[ GORNJA LUKA 1602000000784850 X

11. BELMA SZR VL. KESTENDZICAMAR

SARAJEVO-STARI GRAD

ZELENIH BERETKI BB(GAZIH. BEZISTAN)

1602000023292627 X

12. BENID GROUP DOO SARAJEVO-NOVI GRAD

CAZINSKA 90 1602000023466457 X

13. BERBIR DOO SARAJEVO PATRIOTSKE LIGE BB 1602000021583590 X

14. BRALEX DOO SARAJEVO BOLNI^KA 4 1602000000088487 X

15. CELUFOL SZR VL. SERDAREVI]ADNAN

SARAJEVO-NOVIGRAD

TRG DJECE DOBRINJE 1 1602000023060124 X

16. CENTROTRANS TRANSPORT ROBEDOO

SARAJEVO KURTA SCHORKA 18 1601030000055119 X

17. CITY LOOK SUR CAFFE BARVL.AGANOVI] HARIZ

SARAJEVO TEREZIJE BB 1602000022976219 X

18. COLAK D.O.O. ILIJA[ BOSANSKI PUT 103 -ILIJA[

1602000023687714 X

19. ^OLAKTEX DOO ILID@A HRASNICKA CESTA BB 1602000000455535 X

20. CONTINENT DOO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

MUSTAFE BEHMENA 61 1602000000849646 X

21. CREATIVA DOO ILID@A MALA ALEJA BR. 67KSRC ILID@A

1602000000783395 X

22. CROASAN DOO SARAJEVO KRANJ^EVI]EVA 4 1602000021661481 X

23. DARDEN CAFFE BAR SUR ILIJA[ 126 BRIGADE 45 1602000000772337 X

Godina XVIII - Broj 11 Srijeda, 16. 3. 2011. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 90/144

24. DELFIN VIDEOTEKA VL.KAPICICAVDO

SARAJEVO-NOVIGRAD

SEMIRAFRA[TE 10 1602006500035595 X

25. DRAGSTOR STR ILIJA[ LJE[EVO BB 1602000000835193 X

26. ENIGMA CAFFE BAR ILIJA[ BOSNASKI PUT BB 1602000021645379 X

27. FAREX COMPANY DOO SARAJEVO TEREZIJE, NA PLATOU

SKENDERIJA TRGOVKA F

1602000000112155 X

28. FERIJAL DOO - RENT A CAR SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

A. [A]IRBEGOVI] BB 1602000000071997 X

29. FEROELEKTRO DD SARAJEVO MAR[ALA TITA BR.28 1602000000681254 X

30. FINA-MH-[PED DOO KISELJAK SOLAKOVI]I BB 1602000023730394 X

31. FORUM DD SARAJEVO MIS IRBINA BR.2 1602000000026213 X

32. GENERALALARM DOO SARAJEVO TEREZIJE BB 1602000022478997 X

33. GENERALMONT DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVIGRAD

LUKAVI^KA 2 1602000025001773 X

34. GENSER S DOO ILID@A AHMETA LJUBUN^I]A 108 1602000001006689 X

35. HAGEL DOO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

HASANA BRKI}A 26 1602000022864766 X

36. HALILOVI] DOO ILIJA[ ILIJA[ 126. BRIGADE 78 1602000000073549 X

37. HALKOMEX DOO ILID@A PUT FAMOSA 38 1602005500019818 X

38. HANEX SAMOST.OBRTNI^KARADNJA

BREZA PODGORA 1602000023113765 X

39. HEFT DOO SARAJEVO RADICEVA BR.4D 1602000020016555 X

40. HEFT DOO SARAJEVO RADI]EVA BR.4D 1602005500027481 X

41. HEKT DOO SARAJEVO KO[EVO 28 1602000000568443 X

42. HESCOM DOO SARAJEVO SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA16/P

1602000024667317 X

43. HEYVA DOO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

ZMAJA OD BOSNE BR. 4 1602000000565339 X

44. HIZNA PRODUKT DOO KLADANJ KLADANJ PROLETERSKE BRIGADEBR.5

1602000000863614 X

45. HP HOBBY PROGRAM DOO SARAJEVO-STARIGRAD

POTOKLINICA 26 1602000021649550 X

46. ILSTON DOO ILIJA[ BOSANSKI PUT 215 1602000000868852 X47. IMB COMPANY DOO SARAJEVO SARAJEVO PUT @IVOTA 2 1602000023024719 X

48. IN TAKT DOO SARAJEVO ILID@A JAHIJELA FINCIJA36 1602005500002455 X

49. INNEXSAL EXPORT-IMPORT DOO ILIJA[ BOSANSKI PUT 183 1602000024005486 X

50. INTER SHOUT CAFFE BAR SURVL.\OGI] MUFIDA

SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

PAROMLINSKA 3F 1602000021712309 X

51. INTERNAT.SERVICES CONSULT.DOO

SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

ALEJA LIPA 62 1602000000083928 X

52. JEL ME NEKO TRA@IO CAFFE BARSUR VL.HAMIDOVI]

SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

HASANA BRKI]A BR. 4 1602000000792319 X

53. JP ELEKTROPRIVREDA BIH DDZD RMU "BREZA" DOo

BREZA BRANILACA GRADA BB 1602000000896885 X

54. JUTARNJE NOVINE DOO SARAJEVO NI@E BANJE BR. 1 1602000000068020 X

55. KA^AKO CAFFE SLASTI ARNA

VL. KLA^AR BAHRA

SARAJEVO-STARI

GRAD

MULA MUSTAFE

BA[ESKIJE BR. 9

1602000000494141 X

56. KAFE BAR I PIZZERIJA "SOVA" BREZA BOSANSKA BR. 15 1602000023655995 X

57. KNJI@ARSTVO MASLESADD SARAJEVO OBALA KULINA BANA 4 1602005500061819 X

58. KOD SEJE STR VL IMER FIDANI SARAJEVO-STARIGRAD

KOTUROVA 2 1602000000766711 X

59. KOMI] SUR ILIJA[ LJE[EVO BB 1602000023145387 X

60. KONOBA MAGARAC SURVL. LJUBAS @ELJKO

SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

AZIZE [A]IRBEGOVI} 6 1602000022000011 X

61. KORNER PABKONOBA I CAFFEBAR VL.SURKOVI] \EF,

SARAJEVO MIS IRBI 12 1602000022005443 X

62. LAGERHAUS D.O.O. SARAJEVO-NOVIGRAD

D@EMALA BIJEDI]A 162 1602000024224415 X

63. LIDO-OSIGURANJA DD ILID@A HIFZI BJELAVCA 82 1602000023360242 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 2  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 91/144

64. LUJ TAPETARSKO-DEKORATER-SKA RADNJA VL.ADZEI

SARAJEVO ISMETA MUJEZINOVI]ABR.26

1602000000474935 X

65. MALA ALEJA STR ILID@A MALA ALEJA BR. 5 1602000021964315 X

66. MAOMEX DOO ZA PROIZVODNJU IUSLUGE

HAD@I]I BINJE@EVO BB 1602000022655052 X

67. MARKET SAN STR ILIJA[ HA[IMA SPAHI]A BR 37 1602000001074104 X68. MAXI COMERC DOO SARAJEVO ILID@A BLA@UJ 44 1602005500006238 X

69. MEDELCOMERC DOO ILIJA[ HA[IMA SPAHI]A 32 1602000023869783 X

70. MEDIALIS DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVIGRAD

@RTAVA FA[IZMA 1 1602005500010991 X

71. MEDO-SHOP STR VL. AZIRAJ EMIR SARAJEVO TEREZIJE BB 1602000021601147 X

72. MELI FAST FOOD SUR VL.KRAJINOVI] @ELIMIR

SARAJEVO BARDAK^IJE BB 1602000022383646 X

73. MENJACI DOO BREZA ZUP^A BB 1602000000934133 X

74. MERIS DOO KISELJAK KISELJAK HAN PLO^A BB KISELJAK 1602000024664504 X

75. MERKOM-AGENCIJA ZARA^UNOVODSTVENE USLUGE

SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

GORNJO VAKUFSKA BR.41 1602000000776702 X

76. MIJA STR VL. [AHOVI] SENADA SARAJEVO AVDE JABU^ICE 4 1602000022079163 X

77. MISIR DOO OLOVO OLOVO OLOVSKE LUKE BB 1602000021995743 X

78. NATIONAL BROKERAGE COM-PANY DOO

SARAJEVO HAMDIJEKRE[EVLJAKOVI]A 19

1602000022843232 X

79. NP- MUSIC DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

DR. FETAHABE]IRBEGOVI]A 25

1602000024646850 X

80. OINSDD SARAJEVO OBALA KULINA BANA 4 1602005500012446 X

81. ORNAMENT DOO ILID@A BOJNI^KA BB 1602000021941229 X

82. PALMA SUR BREZA BOSANSKA 14 1602000000780873 X

83. PAMAX DOO ILID@A EJUBA SARAJKI]A 6 1602000022482683 X

84. PLAVA LAGUNA DOO SARAJEVO KALEMOVA BR24 1602000022074507 X

85. PLAVI KROV BUREGD@INICA SURVL.GAVRI] @ELJKA

SARAJEVO-NOVIGRAD

MIROSLAVA KRLE`E BB 1602000021584560 X

86. RADIO TELEVIZIJA BIH SARAJEVO-NOVIGRAD

BULEVAR ME[ESELIMOVI]A 12

1602005500064826 X

87. RED ICE EXPORT IMPORT D.O.O. ILIJA[ BOSANSKI PUT 114 1602000023716523 X88. REMUS STR VL.RESI] VASVA SARAJEVO-STARI

GRADMULA MUSTAFEBASESKIJE BR. 54

1602000000798721 X

89. REPRO DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

D@EMALA BIJEDI]A BR. 4 1602000000816957 X

90. RETROS DOOSARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

ZMAJA OD BOSNE 50 1602000000451461 X

91. ROLLING COMPANY DOOSARAJEVO

ILID@A RAKOVI^KA CESTA 100 1602005500010118 X

92. RUH DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

HAMDIJE CEMERLI]A 2 1602000024018775 X

93. S.T.R. LEJLA VL.TATLI] ADVIJA ILID@A RATE DUGONJI]A DO 46 1601070000005841 X

94. SABIRA STR VL\OZO PA[ANA SARAJEVO CICIN HAN BR. 120 1602000000830634 X

95. [ALE STR ILIJA[ PODLUGOVI BB 1602000000441664 X

96. SAM. TRG. RADNJA VLSMAJI]MUFID SARAJEVO-STARIGRAD CULHAN BR. 2A 1602000000827336 X

97. SARAJKA-MLIJE]NI RESTORANSUR VL.FIDANI SEAD

SARAJEVO MIS IRBINABR. 26 1602000000747796 X

98. SEDEF STR VL.AZIRAJ ENVER SARAJEVO TEREZIJE BB 1602000022021254 X

99. SFA DOO SARAJEVO-STARIGRAD

KULINA BANA 31 1602000023401273 X

100. SINDIKAT TEK.KOZE.OB.IGUMEBIH SIND. ORG. "BRETE

BREZA POTKRAJ BR.4. 1602000024630942 X

101. SIPAD EXPORT IMPORT DDSARAJEVO

SARAJEVO MAR[ALA TITA 15 1602000020003848 X

102. SPAMEL COMPANY DOO SARAJEVO HAD@I BE[IREVA 2 1602000022146578 X

103. SPORT STZR VL.FIDANI BESIR SARAJEVO ]EMALU[A 6 1602000000514414 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 3

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 92/144

104. STAMBENA ZADRUGA BOSNA SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

MUHAMEDA EF.PAND`E37

1602000022198085 X

105. STAR IN@ENJERING DOO SARAJEVO-STARIGRAD

MIHRIVODE 50 1602000000501998 X

106. STARI DRUM STR ILIJA[ LJE{EVO BB 1602000022750694 X

107. STMR NERMA SARAJEVO SARAJEVO M.M. BA[ESKIJE BR.68 1602006500017359 X108. STR "ALMINA" BREZA POTKRAJ BB 1602000022739248 X

109. STR "AM" ILIJA[ SREDNJE BB 1602000024107724 X

110. STR "MARKET [ALE" ILIJA[ PODLUGOVI-MO[EVA^KABR. 52

1602000024100837 X

111. STR "POKLON [OP ILIJA[" VLME[ETOVI] MEHO

ILIJA[ 126. ILIJA[KE BRIGADE 94 1602000024656938 X

112. STR "ERNA" VL. POTUROVI]ZEJNA

SARAJEVO-STARIGRAD

VRBANJU{A 129 1602000024142353 X

113. STR "INPULS" VL.D@AFEROVI]D@IRALDIN SARAJEVO

SARAJEVO-NOVIGRAD

RADENKA ABAZOVI]A 6 1602000024555670 X

114. STROJNI DD BREZA BOSANSKA BR 40 1602000000804638 X

115. SUR "AVENIJA" ILIJA[ 126 ILIJA[KE BRIGADE 45 1602000024970345 X

116. SUR BUREGD@INICA "NAFAKA"

VL. CHIKNA BASEM

SARAJEVO-NOVO

SARAJEVO

TRG HEROJA 10 1602000024652961 X

117. SUR DALLI VL DALILAKOVA]EVI]

ILIJA[ BOSANSKI PUT 226 1602000024657714 X

118. SUR DISKO KLUB BH DISKOTEKA ILIJA[ BOSANSKI PUT BB 1602000024006068 X

119. SUR SARAJEVO VL.MEHMEDI]OMER

SARAJEVO MAR[ALA TITA BR. 3871000 SARAJEVO

1602006500021142 X

120. SZR SUN SHINE ILID@A EMIRA BOGUNI]A^ARLIJA 22

1602000024594955 X

121. TARA-DRINA DOO SARAJEVO SARAJEVO-NOVOSARAJEVO

HAMDIJE EMERLI]A 2 1602000024035362 X

122. TEOGRADNJA DOO TEO^AK TEO^AK TEO^AK BB 1602005500060655 X

123. TONDO DOO SARAJEVO BRA]E BEGI]A 35 1602000023259071 X

124. TRACE DOO SARAJEVO SARAJEVO VI[NJIK 5B 1602000024970830 X

125. TVORNICA ARAPA KLJU^ DD SARAJEVO TRAMPINA BR.4 1602000000452625 X

126. UG PLANINARSKO DRU[TVO[ETALI[TE

SARAJEVO AVDE HUME 23 1602000021583978 X

127. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKADD SARAJEVO

SARAJEVO-NOVIGRAD

VELIKIH DRVETA 2 1602000024651797 X

128. UTOK DOO SARAJEVO HAMDIJEKRE[EVLJAKOVI]A 42

1602005500007887 X

129. WANG SHENG DOO SARAJEVO-NOVIGRAD

SAFETA ZAJKE 107 1602000022541659 X

130. XING LONG DOO SARAJEVO-NOVIGRAD

SAFETA ZAJKE 107 B 1602000022968847 X

131. ZAMBAK SAM.RADNJAVL.SELIMOVI] FARUK

SARAJEVO-STARIGRAD

KOVA^I BR. 55 1602000000838976 X

132. ZRAK DD SARAJEVO-NOVIGRAD

ADEMA BU]E BR. 102 1602000000461161 X

Filijala Biha}133. BILKOM BIHA] BIHA] POLOKLINIKA BLOK B 5/2 1605600056070014 X

134. DD BIHA]KA TRGOVINA BIHA] BIHAC GAZIHUSREFBEGOVA6 1605600056032669 X

135. DOO "VOGUE" BIHA] BIHA]KIH BRANILACABR.3

1605600056106486 X

136. DOO EUROTRIKO CAZIN CAZIN KLUPE BB 1605600056042660 X

137. DOO INTERNATIONAL-SBOSANSKA KRUPA

BOSANSKAKRUPA

PROLETERSKA 27 1605600056048383 X

138. EKO [AMPINJON P.O. CAZIN CAZIN PRKOS CAZIN 1605600056256351 X

139. ERC-SPED DOO CAZIN CAZIN RASIMADELI^A12 1605600056210955 X

140. FARMAMH BIHA] ZGON BB 1605600056092518 X

141. IFTIC-INZINJERING DOO BIHA] H.IBRAHIMPASICA64 1605605500002954 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 4  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 93/144

142. MAKI TRADE DOO BIHAC BIHAC M.P.SOKOLOVI]A 9 1605605500001402 X

143. MATRIX BIHA] DANA DR@AVNOSTI BR 6 1605600056108232 X

144. POLJOPRIVREDNI OBRT"[AMPINJON"

CAZIN MUTNIK-PRKOS BB CAZIN 1605600056254217 X

145. SAMOSTALNI TAXI HUSAREVI]

SEAD

BIHA] 502. VITE[KE BB 1602010000011129 X

146. SZR-A PR@IONICA KAFE GOLDEN BIHAC HAD@IABDI] MAHALA 17 1605600056262365 X

147. TR KIOSK DONNA BIHA] HIMZE POLOVINE 12 1605600056098532 X

Filijala Te{anj

148. A.M.A.R. DOO BUSOVACA KA^UNI BB 1603000030312279 X

149. AZ EN DOO TE[ANJ TE[ANJ JELAH BB 1603005500001532 X

150. BAKAM STR TE[ANJ TE[ANJ TE[ANJ 1603006500025263 X

151. BOCE BENZ NEPOZNATO HOTONJ BB 1603000030112168 X

152. BRACA AGIC STR JELAH TESANJ JELAH MUSTAFE CEMAN BB 1603000030346908 X

153. CAFFE BAR DALAS.VLKRLICEVICSAFET.DOBOJ

MATUZICI DOBOJJUG 1603006500011877 X

154. CAFFE SLASTICARNA DJULISTAN2

JELAH H KAPETANAGRADA[^EVI]A BB

1603006500027106 X

155. CENTAR-AM DOO TESLI] TESLI] KRAJI[KA BB 1603000030464569 X156. EDVIN STR TE[ANJ TESANJ VUKOVO 1603010000005065 X

157. EDVIN STR TE[ANJ TE[ANJ VUKOVO 1603006500009743 X

158. ENTERIJER GALIJASEVIC SZRSTOLARSKA

TE[ANJ KOTALANICE BB 1603006500015854 X

159. GRAMING MATUZICI MATUZI]I 1603005500021611 X

160. HAMBOK DOO JELAH TE[ANJ TE[ANJ JELAH BB 1603005500000756 X

161. HAMBOK DOO JELAH TE[ANJ TE[ANJ JELAH BB 1603010000002737 X

162. HAS PROM DOO JELAH-TE[ANJ JELAH ROSULJE BB 1603000030422956 X

163. INTER FAGUS DOO BUSOVA^A BUSOVA^A LUGOVI BB 1603005500020641 X

164. KENTA STR VL. ENES BAJRI]JELAH

JELAH TITOVA BB 1603000030404235 X

165. KOP DOO TE[ANJ JELAH MAR[ALA TITA BB 1603005500014627 X

166. MESNICA SZR VL. SINANOVICVAHID TESANJ

TESANJ OSMANAPOBRI]A BB 1603006500022062 X

167. NS-COMPANY DOO DOBOJ JUG MATUZI]I MATUZI]I BB 1603000030338178 X

168. OMEGA TESANJ OSMANA POBRI]A BB 1603000030135157 X

169. PRIMA-COMERC DOO TE[ANJ JELAH JELAH BB 1603000030434208 X

170. RESTORAN JASMIN SIJE TESANJ SIJE BB 1603006500006542 X

171. RILEPROM DOO BUSOVACA LUGOVI BB 1603000030136515 X

172. SANA STR TESANJ TESANJ OSMANA POBRI]A 1603000030071525 X

173. STOLARSKA RADNJA SZ ROSULJETESANJ

JELAH ROSULJE BB 1603006500017891 X

174. STR MJE[OVITE ROBE TESANJ JELAH BB 1603000030142723 X

175. STR MJE[OVITE ROBE VL DIBABRKlC

TESANJ DOBRO POLJE 1603006500009258 X

176. TABACI KOMERC DOO LUKAVAC TABACI BB 1603005500020738 X

177. TORNADO DOO DOBOJ JUG MATUZI]I MATUZI]I BB 1603005500003084 X178. UR CAFFE BAR AZRA TESANJ TESANJ OSMANAPOBRICABB 1603006500023614 X

179. UR CAFFE BAR NO]NI KLUBDENARO

TESANJ POTOCANI BB 1603000030134381 X

180. UR FAST FOOD VLJUSUF DELJKICTESANJ

TESANJ PATRIOTSKE LIGE BB 1603006500024196 X

181. VOCEPROMET DOO TESANJ TESANJ SIJE BB 1603005500029371 X

182. VP AUTOCENTAR DOO TESANJ JELAH TITOVA BB 1603000030432365 X

183. ZEAN DOO TESANJ TESANJ VUKOVO BB 1603005500029274 X

Filijala Gra~anica, poslovnica Srebrenik

184. AGENCIJA GONND DOOGRA^ANICA

GRA^ANICA UL. ZLATNIH LJILJANA 77 1603600036152134 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 5

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 94/144

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 95/144

224. BATA STR BUGOJNO BUGOJNO ZLATNIH LJILJANA BB 1604200042300061 X

225. BAZAR STR ZENICA ZENICA -DOSTAVA

BEGAGICA PUT BR8,ZENICA

1604206500005706 X

226. BINAS DD BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH 171 1604200042265335 X

227. BOS-ITA DOO BUGOJNO BUGOJNO KO@ARSKA 18 1604200042265432 X

228. BUPLAST DD BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH 171 1604200042236041 X229. CAFFE BILIJAR KLUB EE.ZENICA ZENICA -

DOSTAVAAVDE SMAJLOVI]A R5/L-7 1604206500016570 X

230. CIRO STR ZENICA -DOSTAVA

SARAJEVSKA 17 A,ZENICA 1604206500008131 X

231. COBRA VIDEOTEKA ZENICA ZENICA -DOSTAVA

BISTUA NUOVA 5.ZENICA 1604206500013854 X

232. CONSUL OBRT. RAD.POSLBUGOJNO

BUGOJNO PODGAJ BB 1604200042359619 X

233. CORSO STR, ZENICA ZENICA -DOSTAVA

KULINA BANA 57.ZENICA 1604206500005512 X

234. DAFA STR ZENICA -DOSTAVA

@ELJEZNI~KA BB ZENICA 1604206500012108 X

235. DIZDAREVI] GROUP DOO EX-

PORT-IMPORT PROZOR-I

PROZOR GAVRANOVICA B.B. (U

BLIZINI PUTA M 16.2)

1604200042752663 X

236. DORO DOO BUGOJNO BUGOJNO SEHITLUCI 5 1604105500008946 X

237. DUR-PROMEX DOO BUGOJNO BUGOJNO HENDEKL/10 1604200042268148 X

238. EKO PLOD OBRT GORNJIVAKUF-USKOPLJE

VOLJEVAC VOLJEVAC B.B. 1604200042643053 X

239. EKROPROM DOO ZENICA -DOSTAVA

BULEVAR KRALJATVRTKA I 1

1604205500004091 X

240. ENKO- EMDOO ZENICA ZENICA-DOSTAVA ASKA BORI]A 15 1604205500001860 X

241. ESTETIK STUDIO ANELA ZENICA -DOSTAVA

CRKVICE LAMELA 3 BB 1604200042402978 X

242. EUROPRESS DOO BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH 171 1604200042357582 X

243. FARMEX DOO BUGOJNO BUGOJNO GROMILE IV/7 1604105500012147 X

244. FENIKS EXPORT-IMPORT DOO TRAVNIK DOLAC CIGLANA BB 1604200042336145 X

245. FLORES-USKOPLJE DOOG.VAKUF-USKOPLJE

GORNJI VAKUF TRNOVA^A BB 1604200042468744 X

246. FOTO SERVIS FOTOSZENICA ZENICA -DOSTAVA

MAR[ALA TITA 52 1604206500008034 X

247. GAF DOO BUGOJNO BUGOJNO VESELA BB 1604200042222364 X

248. GARDENIA DOO GORNJIVAKUF-USKOPLJE

GORNJI VAKUF TRNOVA^A BB 1604200042303359 X

249. HARIS SZR BUGOJNO BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA 1604106500012598 X

250. HENDEK I STR BUGOJNO BUGOJNO HENDEK IV/3 B.B. 1604200042339443 X

251. I.K. BAUD.O.O.ZENICA ZENICA -DOSTAVA

VOJVODI}A PUT -TRGOVKA BROJ 10

1604200042517050 X

252. KABEL DOO ZENICA ZENICA -DOSTAVA

ZAVNOBIH-A 135 1604205500006225 X

253. KANI D.O.O. ZEPCE @EP^E BEGOV HAN BB 1604200042700574 X

254. KARMING ZAVIDOVICI DOOZAVIDOVICI

ZAVIDOVICI MUSTAJBASICI BB 1604205500025237 X

255. KIVI TR BUGOJNO BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA BR.9 1604200042604932 X

256. KIWI DOO BUGOJNO BUGOJNO KOVA~U{A IV BROJ 17 1604200042390174 X

257. KNJIGOVODSTVENISERVIS"BASRA"

ZENICA -DOSTAVA

ODMUT15 1604200042699216 X

258. KOD CRNI^KA S.U.R. KONOBADONJI VAKUF

DONJI VAKUF 14.SEPTEMBRA BB 1604200042702708 X

259. KRAJINIC DOO COMPUTER CON-SULTING BUGOJNO

BUGOJNO KULINA BANA BB 1604200042384063 X

260. KRIVAJA ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI RADNI~KA BB, 1604205500004188 X

261. KS A@URNOST ZENICA ZENICA -DOSTAVA

MEHMEDASPAHE 1604206500023748 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 7

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 96/144

262. KULMES DOO ZEPCE JANJI]I ZEPCE 1604205500012433 X

263. LIMATO BIH DOO BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH 171 1604200042396479 X

264. MAXI SAMOPOSLUGA DONJIVAKUF

DONJI VAKUF 14. SEPTEMBRA BB 1604200042338376 X

265. MAXI STR PROZOR-RAMA PROZOR KRALJA TOMISLAVA BB 1604200042384451 X

266. MEMIKS STR BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH BB 1604200042304038 X267. MEMIX DOO PROZOR-RAMA PROZOR KRALJA TOMISLAVA BB 1604105500010207 X

268. MESARSKA RADNJA TR BUGOJNO BUGOJNO ZLATNIH LJILJANA 4 1604200042701738 X

269. MLINEX DOO BUGOJNO BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA BB 1604105500000216 X

270. MOBIL DOO ZENICA ZENICA -DOSTAVA

ILIRSKI PUT 18A 1604200042663714 X

271. MOBY SHOP ALKO STR BUGOJNO BUGOJNO KOVA~U{A IV BB 1604200042389592 X

272. NIK STIL DOO BUGOJNO BUGOJNO VESELA 59 1604105500010013 X

273. OMERAGIC CEVAPCINICA ZENICA -DOSTAVA

MEHMEDALIJETARABARA BR 10,ZENICA

1604206500006385 X

274. OMERAGI] G.O.D. DONJI VAKUF DONJI VAKUF VRBASKA 3 1604200042729771 X

275. ORIJENT SUR BUGOJNO BUGOJNO VVAGNEROVA 1604106500010561 X

276. PALMA SUR KAFE-BAR BUGOJNO BUGOJNO BEGLUCI BB 1604106500006390 X

277. PATRIA-D.V. DOO DONJI VAKUF DONJI VAKUF 705 SLAVNE BRDSKE BRI-GADE 10

1604200042653044 X

278. PIK KOMERC DOO BUGOJNO BUGOJNO NASELJE VRBAS II/4 1604105500006424 X

279. PINO SZR BUGOJNO BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA BB 1604106500007845 X

280. PLAVAC COMPANY DOOBUGOJNO

BUGOJNO GROMILEBR. 12 1604105500007103 X

281. POTO^ANI SUR-HOTEL IIIKATEGORIJE BUGOJNO

BUGOJNO POTO^ANI BB 1604200042651007 X

282. RASKO DOO BUGOJNO BUGOJNO GROMILE II 1 1604200042270961 X

283. RIMA COMERC DOOZENICA ZENICA -DOSTAVA

KANAL 98 1604205500001472 X

284. RUSTEMPA[I]EDIN BUGOJNO GRA^ANICA BB 1604106500008427 X

285. [&M-CO DOO PROZOR-RAMA PROZOR KRALJA TOMISLAVA BB 1604200042370968 X

286. [ERATON DOO DONJI VAKUF 770 SLAVNA BRDSKA

BRIGADA

1604200042774779 X

287. STAMBOL CO DOO BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH 20 1604200042340995 X

288. STOLARIJA DD ZENICA ZENICA -DOSTAVA

ZMAJEVACKA CESTA BR6,

1604205500014470 X

289. STR AMAR VL HALILOVIC ZENICA -DOSTAVA

BLATUSA102 1604200042468065 X

290. STR MESNICA NERKO ZENICA ZENICA -DOSTAVA

PRVE ZENI~KE BRIGADE 8 1604200042274356 X

291. STR POTOK VL.D@IHAN AMIRDONJI VAKUF

DONJI VAKUF POTOK BB 1605030000002151 X

292. SZR "MUNE" VL KOBILICA SALIH ZENICA -DOSTAVA

INDUSTRIJSKA ZONA BB 1604200042663229 X

293. SZR GRACIA ZENICA ZENICA -DOSTAVA

M.S.SERDAREVICA 19 1604206500019480 X

294. UKUS PEKARSKA RADNJAZENICA ZENICA -DOSTAVA MEHMEDALIJETARABARA 14, 1604206500011332 X

295. UNIPRESS DOO BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BIH 171 1604200042338764 X

296. UNO-TRADE DOOZENICA ZENICA-DOSTAVA JALIJSKI PUT 16, 1604205500008359 X

297. UZORKOMERCE DOO BUGOJNO BUGOJNO SLOBODE BB 1604200041029361 X

298. VEMUS MAM DOO ZENICA ZENICA -DOSTAVA

ARMIJE BIH 31 1604205500002442 X

299. VRBAS TR SAMOPOSLUGABUGOJNO

BUGOJNO VRBAS NASELJE BB 1604200042606484 X

300. Z&V UNA DONNA DOO BUGOJNO BUGOJNO KOZARSKA 18 1604200042640822 X

301. ZELENA DOLINA DOO GORNJIVAKUF-USKOPLJE

GORNJI VAKUF VOLJEVAC BB 1604200042480481 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 8  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 97: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 97/144

302. ZIZI DOO ZENICA ZENICA -DOSTAVA

OBALNI BULEVAR 30/A 1604205500020290 X

FILIJALA MOSTAR, POSLOVNICA KONJIC, JABLANICA

303. ACCOM HERC DOO BILETI]I POLE BI[]E POLJE BB 1604600047188550 X

304. AGROS-F1 D.O.O. KONJIC KONJIC KOLONIJA BB 1604600046453484 X

305. AMZ & S. RAMI] D.O.O. KONJIC KONJIC UL. ZELENIH BERETKI BR.52

1604600046934216 X

306. ANSAMBL IGARA IPJESAMACAMARAD

MOSTAR -DOSTAVA

A.SANTICA BB 1604605500023859 X

307. ASTROMONT EXPORT-IMPORTD.O.O.

KONJIC ZANATSKI CENTAR BB 1604600046843618 X

308. BIFFE MOSTAR MALA TEPA 17 1604600046451641 X

309. BREGAVA TRANS DOO MOSTAR BISCE POLJE BB 1604600046389367 X

310. BUBALO-RESE D.O.O. KONJIC KONJIC @ELJEZNI^KA BR. 2 1604600046585404 X

311. BUFFET ENA MOSTAR -DOSTAVA

GOJKA VUKOVICA 3 1604600046374138 X

312. BUKVI] D.O.O. KONJIC KONJIC ^ELEBI}I BR. 343 1604600046547283 X

313. CAFFE ADNAN MOSTAR -DOSTAVA

MLADENA BALORDE 33 1604600046139689 X

314. COLORSERVIS DOO MOSTAR -DOSTAVA

M TITA 63 1604605500011928 X

315. DEMICTRADE MOSTAR MUJE PA[I]A 26A 1604605500009309 X

316. DIESEL D.O.O. KONJIC ZANATSKI CENTAR BB 1604600046449216 X

317. DOO PROFI GRADNJA MOSTAR-DOSTAVA

ALAJBEGOVI]A 3 1604605500008436 X

318. DRU[TVO "VIDA^KOVI]" D.O.O. KONJIC BIJELA 133 1604600146453791 X

319. DRU[TVO "VIDA^KOVI]" D.O.O. KONJIC BIJELA 133 1604600046453775 X

320. EURO TRADE DOO CO MOSTAR BRA]E BRKI]A BR. 5 1604605500009503 X

321. EUROSTAR D.O.O. KONJIC KONJIC 4. MUSLIMANSKEBRIGADE BR. 20

1604600046975829 X

322. FABRIKA DUHANA MOSTAR MOSTAR MAR[ALA TITA 137 1604605500023374 X

323. FRIMONT DOO MOSTAR MOSTAR -

DOSTAVA

PUT ZA OPINE BB 1604600046010582 X

324. FRUTOL D.O.O. KONJIC ^ELEBI]I BB 1604600046906959 X

325. GP "IZGRADNJA" KONJIC D.D. P.O. KONJIC KOLONIJA BB 1604600046010582 X

326. GZR DRE@NICA POTOCI DRE@NICA BB 1604606500029354 X

327. HIT-TURS GLAVATI^EVO GLAVATI^EVO-BAN VIR 1604600046977284 X

328. KAMBER COMMERCE D.O.O.MOSTAR

MOSTAR -DOSTAVA

MLADENA BALORDE 1. 1604600046013880 X

329. KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT PODORA[AC PODORA[AC BB 1604600046363274 X

330. KONJIC-BUSD.O.O. KONJIC KONJIC OV^ARI B.B. 1604605500035014 X

331. KONJICPROMET D.O.O. KONJIC M.TITA BR.8 1604600047188162 X

332. LARIX D.O.O. KONJIC KONJIC KOLONIJA BR. 8 1604600046568623 X

333. MAN-[PED D.O.O. KONJIC KONJIC BRANILACA KONJICA BR.321

1604600047201063 X

334. MAX LINE DOO MOSTAR MOSTAR -

DOSTAVA

TRG IVANA KRNDELJA 1 1606100000004668 X

335. MAXSTYLE D.O.O. KONJIC KONJIC ZUKE DZUMHURA BR. 26/2 1604600046548447 X

336. MDT TRADE DOO KONJIC SARAJEVSKA 23 1604600046645350 X

337. METALOGRADNJA MUSTAFICDOO

KONJIC DONJE POLJE 42 1604605500019203 X

338. ML SOKO PROIZVODNJA OPREME MOSTAR -DOSTAVA

MAR[ALA TITA BR 302 1604605500008339 X

339. MONTPROJEKT DOO MOSTAR M.TITA 288 1604605500017457 X

340. MT.AUTO DOO MOSTAR PUT ZA OPINE BB 1604600046856810 X

341. NANS-PROMEXDOO JABLANICA KOMPLEKS SPOMENMUZEJA BB

1604600047018509 X

342. P.Z. "KONJIC-MILK"P.O. KONJIC KONJIC VARDA BR. 3 A 1604600146381623 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 9

Page 98: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 98/144

343. P.Z. "KONJIC-MILK'P.O. KONJIC KONJIC VARDABR. 3 A 1604600246381639 X

344. P.Z. "KONJIC-MILKT.O. KONJIC KONJIC VARDA BR. 3 A 1604600046381607 X

345. POLJAREVI] DOO JABLANICA ZLATE BB 1604600047140244 X

346. PREDUZECE UNIS TDK D.O.O.KONJIC

KONJIC DONJE POLJE BR 42 1604605500011152 X

347. PRIVREDNO DRU[TVO "IGMAN"D.D.

KONJIC DONJE POLJE 42 1604605500022307 X

348. SAMIR DOO JABLANICA OMLADINSKO [ETALI[TEBB

1604600046865443 X

349. [TANCOVANI DIJELOVI D.D. KONJIC DONJE POLJE BR. 42 1604605500016390 X

350. STR "AJLA" VL. TINJAK MENSUD GLAVATI^EVO GLAVATI^EVO 1604600046778725 X

351. STR BIO PAK VL.HADZIMAHOVICSALIH

KONJIC TRG DR@AVNOSTI 1604606500029548 X

352. STR DENO JABLANICA NIKOLE BOJANOVICA BB 1604600046973016 X

353. STR" SAMIR" VL. MEHI] SAMIR JABLANICA BOKULJA 3 1604600046815488 X

354. SUR "MAK" VL. MARI] SALKO KONJIC M.TITA BB / TR@NOZANATSKI CENTAR

1604600046773293 X

355. SUR ART VL. VARI[]I] HARIS KONJIC ZABNJAK BB 1604600046763690 X

356. SZR COLOR VL KURTOVIC SACIR MOSTAR -DOSTAVA

DRE@NICA BB 1604606500022176 X

357. SZR START VL.KOZLC [ERIF KONJIC STARA AR[IJABB 1604606500030324 X

358. SZR-MALANOVIC" JABLANICA PEREBILICABB 1604600146913765 X

359. TOJAGA NIJAZ MOSTAR ORUCEVICABB 1604606500013058 X

360. TR FONTANA MOSTAR MOSTAR MAR[ALA TITA 158 1604600046361625 X

361. UNIS TVORNICA ZAKOVICAKONJIC

KONJIC BUTUROVI] POLJE 1604605500016875 X

362. VEZANI OBRT "NJAM NJAM" JABLANICA PERE BILI]A BB -ZANATSKI CENTAR

1604600047016957 X

FILIJALA TRAVNIK

363. FENI-KOMERC D.O.O TRAVNIK DOLAC NA LA[VI,CIGLANA BB

1606000060003635 X

364. MACCINA D.O.O VITEZ DANSKO-BOSANSKOG

PRIJATELJSTVA 5

1606000060022259 X

365. NEZAVNISNA TELEVIZIJA"JASMIN"D.O.O

VITEZ [O[E MA@ARA 62 1606000060019640 X

366. TR "NARA" VLASNICA TRAVNIK SLAVKA GAVRAN^I]A 96 1606000060044375 X

(Bi-4/11)

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DDVELIKA KLADU[A

PREGLED INSOLVENTNIH RA^UNA NA DAN 31. 12. 2010. GODINE

RED.BR.

NAZIV PRAVNOG LICA SJEDI[TE TRANSAKCIJSKIRA^UN

15 i 30 i 90 i

vi{e dana1. ELVIN doo V. Kladu{a, M. Okanovi}a 13 1980011010017921 X

2. TORI] doo V. Kladu{a, Zrtava fa{izma 1 1980011010011422 X

3. GEOID doo V. Kladu{a, I. Nani}a 3 1980011010003468 X

4. BUJRUM Restoran vl. Velad`i} B. V. Kladu{a, Bra}e Salki}a 16 1980011020021531 X

5. TREND doo V. Kladu{a, I. Marinkovi}a 84 1980011010004438 X

6. MAHMUTOVI] doo V. Kladu{a, H. Behri}a 27 1980011010008706 X

7. HUAN XIUA doo V. Kladu{a, 7. korpusa bb 1980011010021219 X

8. ALDEX doo V. Kladu{a, I. Mr`ljaka 6/21 1980011010020249 X

9. HEPI] doo V. Kladu{a, I. Mr`ljaka bb 1980011010014041 X

10. MILJKOVI]-MERC doo V. Kladu{a, D`. Bijedi}a 8 1980011010006378 X

11. INS-EXPORT-IMPORT doo V. Kladu{a, Dolovi bb 1980011010022674 X

12. SELVEDIN Trg.radnja V. Kladu{a, Marjanovac 125 1980011020024053 X

13. PARA-MOND doo V. Kladu{a, 7. korpusa bb 1980011010017630 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 10  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 99: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 99/144

14. [S-HRAST PROIZVOD doo V. Kladu{a, 1. musl. brigade 19 1980011010016369 X

15. RULE Trg.radnja Vl. ]ati} Sedin V. Kladu{a, aglica 111 1980011020025993 X

16. KINER doo V. Kladu{a, I. Mr`ljaka 1 1980011010007639 X

17. VOLAN gostionica vl. au{evi} I. V. Kladu{a, I mus lim .brigade bb 1980011020010279 X

18. MAGAZA STR Vl. Pajazetovi} F. V. Kladu{a, Edvarda Kardelja 16 1980011020005332 X

19. PIRAMIDA Caffe bar vl. Odoba{i} Nermin V. Kladu{a, H. ]ehi}a 1, 1980011020020173 X

20. JAGODA Trg.radnja vl. Fikret Karaji} V. Kladu{a, Zuhdije @ali}a bb 1980011020001646 X

21. GALAXIJA TR vl. E. Halilovi} V. Kladu{a, Huse ]ehi}a 1980011010004750 X

22. ELMES doo Biha}, Zaobilaznica Gorenje 1980011010018697 X

23. FIMEL doo V. Kladu{a, I mus lim.bri gade 1980011010026069 X

24. BH-COMERC doo Vel.Kladu{a, V Korpusa bb 1980011010011325 X

25. RASIM-MERC TR Velika Kladu{a, Vejinac bb 1980011020034238 X

26. DZAFER doo Velika Kladu{a, H. Okanovi}a bb 1980011010024614 X

27. POR-TREND doo Velika Kladu{a,VIII kraji{ke brig.11 1980011010005117 X

28. METALOPROIZVOD doo Velika Kladu{a, Mala Kladu{a 101 1980011010018503 X

29. KONSTRUKTOR doo Velika Kladu{a, Dolovi 36 1980011010027912 X

30. BH-IN@INJERING doo Velika Kladu{a, Polje bb 1980011010028591 X

31. NEX-IMPEX doo Velika Kladu{a, Podzvizd bb 1980011010002886 X32. BISTRO D@ENIS vl. Keserovi} Suad Velika Kladu{a, I mus lim.brigade 10 1980011020001646 X

33. GALI-M TR Velika Kladu{a, Trnovi 235 1980011020025217 X

34. [AMPION doo Velika Kladu{a,I.Mr`ljaka 94 1980011010028009 X

35. SPRE^A-MERC doo Velika Kladu{a, Brezici bb 1980011010018309 X

36. ECO-STOLARIJA doo Velika Kladu{a, [umatac bb 1980011010003080 X

37. HURMA doo Velika Kladu{a, Adnana Red`i}a bb 1980011010024711 X

38. Elektro A.D-I^AN TR Velika Kladusa Ibre Miljkovi}a U~e 1980011020033268 X

39. RAKO PROMETdoo Velika Kladusa II Musl.brigade 7 1980011010001722 X

40. GASTRO-MARKT doo Velika Kladusa, V.Bakari}a 28/5 1980011010009094 X

41. FAST FOOD TRIO Velika Kladu{a, Hamdije Pozderca 8 1980011020036760 X

42. ZR SERVIS PAJAZETOVI] Velika Kladu{a, Ibrahima Mr`ljaka 9 1980011020022792 X

43. RESTORAN SARAJEVO vl. P. Ibrahima Velika Kladu{a, Zuhdije @ali}a bb 1980011020021628 X

44. EMONEC KAFE-BH doo Cazin, ]uprija bb 1982012060000141 X45. UNA Caffe bar vl. Berberovi} H. Cazin, 8. kraji{ke brigade bb 1982012020003840 X

46. IKO doo Cazin, Tr`ac bb 1982012010017690 X

47. TRANS[PED doo Cazin, Japi}a brdo bb 1982012010014295 X

48. D@AFINOVAC doo Cazin, Gornja Lu~ka bb 1982012010009251 X

49. DUBRAVA doo Cazin, H. Mujezinovi}a 3 1982012010007893 X

50. GEODET doo Cazin, H. Mujezinovi}a bb 1982012010004886 X

51. TRESFUEGOS doo Cazin, Mutnik bb 1982012010014198 X

52. ETNOS Trg. radnja vl. Red`i} Edita Cazin, Bo{nja~kih {ehida bb 1982012020025568 X

53. BROD doo Cazin, Gnjilavac bb 1982012010003528 X

54. AMBASADOR Kafe bar- Vl. Be{irevi} A. Cazin, ]uprija bb 1982012020006750 X

55. MALI PRINC doo Cazin, Ge~eti bb 1982012010016623 X

56. ART vl. Ju{i} Bahrudin Cazin, VIII kraji{ke bb 1982012020007817 X

57. GRAND-S UR caffe bar vl. Por~i} Said Cazin, Pe}igrad bb 1982012020026053 X58. DEVET BRA]E UR-vl.Tri~i} Zemira Cazin, [turli} bb 1982012020022561 X

59. FIKO TERM doo Cazin, Ba{~e bb 1982012010021958 X

60. A.S.T. doo Cazin, Nurije Pozderca 59 1982012010022055 X

61. [AMPINJON Poljop.obrt vl.Samard`i} K. Cazin, Mutnik-Prkos bb 1982012020033231 X

62. PU[KAR - Co doo Cazin, Loji}ka bb 1982012010022152 X

63. KULA Disko-klub-vl.Topi} Osman Cazin, ]orali}i bb 1982012020009563 X

64. ELEKTROINSTALATER - vl.Red`i} Asim Cazin, Safeta Krupi}a 11 1982012020000930 X

65. SEN-D@I doo Cazin, ]uprija bb 1982012010002558 X

66. FBI doo Cazin, Tr`a~ka Ra{tela bb 1982012010007214 X

67. INES SUR kafe-bar vl.Be{irevi} Husnija Cazin, ]orali}i bb 1982012020012376 X

68. AMBER TR vl. Ajdinovi} S. Cazin, VIII kraji{ke 51 1982012020006265 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 11

Page 100: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 100/144

69. MIMAR doo Cazin, Donja Koprivna 16 1982012010023219 X

70. DRVOPROREZ-HEDO doo Cazin, Gnjilavac 283 1982012010023316 X

71. KLESARSTVO-ZULI] doo Cazin, Kli~i}i bb 1982012010020891 X

72. H-ZEMZEM doo Cazin, Gornja Koprivna bb 1982012010004692 X

73. INTEL doo Cazin, Muslimanskih brigada 25 1982012010010706 X

74. VERITAS doo Cazin, [epi}i bb 1982012010003140 X

75. SAKI Trgova~ka radnja-vl.Dizdarevi} F. Cazin, [turli} bb 1982012020015189 X

76. LIMARSTVO doo Cazin, [turli} 310 1982012010022734 X

77. EDINA frizerski obrt vl. Hamuli} Edina Cazin, Stijena bb 1982012020035656 X

78. ]-KERANOVI] d.o.o. Cazin, Osredak bb 1982012010010609 X

79. BANJAC Cazin, Pe}igrad bb 1982012010001394 X

80. MJESNA ZAJEDNICA PE]IGRAD Cazin, Pe}igrad bb 1982012070000841 X

81. JAPI] Gra|evinski obrt vl. Japi} Ermin Cazin, Japi}a brdo bb 1982012020037111 X

82. KASAP doo Cazin, Gnjilavac bb 1982012010023413 X

83. COHA UR fast-food vl. Nadarevi} Halid Cazin, Nova Po{ta bb 1982012020025180 X

84. HYGEIA d.o.o. Cazin, 503. slavne brigade br. 41 1982012010022637 X

85. HYGEIA doo Cazin, 503. slavne brigade br. 41 1982012010022637 X

86. HOLLAND doo Bu`im, G. Izeta Nani}a 11 1984011010000746 X87. MERIMA TR vl. Ra~i} F. Bu`im, G. I. Nani}a 4 1984011020008818 X

88. 3 JARANA vl.Halilagi} Kasim Bu`im, Lubarda bb 1984011020014832 X

89. ZELENI SIGNAL auto {kola vl.Mulai} Asim Bu`im, Bu`im bb 1984011020002319 X

90. DRVO-PRERADA obrt.vl.Mustafi} Husnija Bu`im, ava bb 1984011020014929 X

91. AUTO-BLIC TR vl. Zori} Mirzet Bu`im, 505. VBB bb 1984011020012795 X

92. RED@I] apoteka privatna zdrav. ustanova Bu`im, Izeta Nani}a 55 1984011010006275 X

93. BOSNA-METAL doo Bu`im, ava bb, Konjodor 1984011010006760 X

94 VRHOVSKA doo Bu`im, Varo{ka Rijeka bb 1984011010002492 X

95. SC com merce doo Bu`im, Varo{ka Rijeka bb 1984011010005887 X

96. VELEDAR doo Bu`im, Zaradostovo bb 1984011010001522 X

97. GAZI caffe-slasti~arna vl.Zendeli Gazi Bu`im, 505.VBB 56 1984011020010370 X

98. DRVO-PROMET stol.radnja vl.Ljubijanki} Bu`im, 505.VBB 10 1984011020013765 X

99. ALE obrt vl. I~anovi} Ale Bu`im, Alije Kedi}a 31 1984011020015705 X100. SABRINA zlatara TR vl. Be{irevi} Zehra Bu`im, Izeta Nani}a 1 1984011020016481 X

101. MELKI] doo Bu`im, G.Izeta Nani}a bb 1984011010008991 X

102. E-FAVORIT doo Bu`im, Izeta Nani}a 7 1984011010000649 X

103. UNISUL doo Bu`im, Konjodor 86 1984011010007342 X

104. MESOPRODUKT doo Bu`im, 505. VBB bb 1984011010002686 X

105. EXPRESO caffe bar UR vl. Buni} Esnaf Bu`im, Gen. Izeta Nani}a 28 1984011020016287 X

106. E fotografska radnja vl. ati} Esner Bu`im, 505. Vite{ke bb 1984011020000573 X

107, BLIC SZR vl. ]ati} Admir Bu`im, Juri{ni bataljon 2 1984011020000961 X

108. VIR-92 d.o.o. Bu`im, Gen. Izeta Nani}a 26 1984011010001037 X

109. BRA]A HAD@IPA[I] doo B. Krupa, Pi{talina bb 1985011010003121 X

110. UR H-AMMES Vl. Huski} Esmir B. Krupa, Ljusina bb 1985011020005373 X

111. \EMI Trg.radnja vl. Ibrahimbegovi} \emila B. Krupa, Radni~ka bb 1985011020003918 X

112. N.M.S. TR Velagi} Nijaz B. Krupa, Hod`inac bb 1985011020000426 X113. PTG Maki} doo B. Krupa, Unska bb 1985011010000114 X

114. MAJ '92 doo B. Krupa, Ostru`nica bb 1985011010000502 X

115. GRA\ENJE HAF doo B. Krupa, Gimnazijska bb 1985011010004673 X

116. ]EMALOVI] doo B. Krupa, Zalug bb 1985011010001666 X

117. MAJA TR vl. Mustedanagi} Naila B. Krupa, ar{ija bb 1985011020001978 X

118. OSA doo B. Krupa, Radni~ka bb 1985011010008456 X

119. EMINA TR vl.Avdagi} Izudin B. Krupa, Kolodvorska bb 1985011020003433 X

120. PARK-F LJETNA BA[TA vl.M.Enes .Otoka, ar{ija bb 1985011020005179 X

121. ARI ALD PROM doo B. Krupa, Sokak bb 1985011010006322 X

122. INTERIJER VRANI] SZR B. Krupa, I BKB bb 1985011020004015 X

123. MEP DOO B. Otoka, Unska 50/6 1985011010008650 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 12  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 101: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 101/144

124. DJULIO doo B. Krupa, Ljusina bb 1985011010009426 X

125. RAMI] PETROL doo B. Otoka, Otoka 2 1985011010011075 X

126. RASMIN doo B. Krupa, Jezerski bb 1985011010012045 X

127. [EHERZADA doo B.Krupa, Mirsada Crnki}a bb 1985011010003218 X

128. DZELIL DU]AN doo B.Otoka, Unska bb 1985011010008747 X

129. OAZA UR Bureg.-a{~inica vl. Avdagi} Z. B.Krupa, Kolodvorska bb 1985011020015267 X

130. UNA Obrt.prek.radnja vl. Memi} Nurfid B.Krupa, Otoka 1985011020016140 X

131. VRANI]-PLAST SSR vl. Vrani} Haris B.Krupa, Bos.Otoka 1985011020010805 X

132. L-COMPANY doo B.Krupa, Patriotske lige 87 1985011010007389 X

133. B-PLUS doo B.Krupa, Radni~ka 16 1985011010008068 X

134. ORA[^ANKA doo B.Krupa, Pi{taline 187 1985011010000793 X

135. KADI] FIKRET SZ mesarksa radnja B.Krupa, Sokak 87 1985011020001784 X

136. DU]AN TR vl. Harba{ Edin B.Krupa, Prvomajska bb 1985011020016916 X

137. ZIPPO UR PIZZE BISTRO vl.P.Hamdo B.Krupa,511.Slavne bbr bb 1985011020017886 X

138. LILI CAFFE BAR UR vl.Kantarevi} \evad B.Krupa,511.Slavne bbr bb 1985011020019147 X

139. CHARME CAFFE BAR vl. Osmanagi} E. B.Krupa,Gimnazijska bb 1985011020019341 X

140. ANI-10 UR-CAFFE SLASTI^ARNA B.Krupa,Trg Alije Izetbegovi}a bb 1985011020019535 X

141. OREGON d.o.o. B.Krupa, Biha}ka bb 1985011020019535 X142. AS-AL doo B.Krupa, Radni~ka bb 1985011010007292 X

143. ZLATNO KLASJE doo B.Krupa, Patriotske lige bb 1985011010003315 X

144. B-AMI doo B.Krupa, Terzi}a bb 1985011010000696 X

145. SKY BAR UR CAFFE BAR vl.R.Jasmina B.Krupa, Stari grad bb 1985011020021184 X

146. UR BUFFET KOD ]AMKE vl. A.Samir B.Krupa, Radni~ka bb 1985011020020893 X

147. PANTHER doo B.Krupa, Prokop bb, Otoka 1985011010013209 X

148. LANNEA TR vl. H. Sadeta B.Krupa, Kolodvorska bb 1985011020014588 X

149. UR CAFFE BAR CENTAR-A vl.D`.Alem B.Krupa, [ehidska bb 1985011020022445 X

150. BK SPEKTAR doo B. Krupa, 511. slavne bbr bb 1985011010003606 X

151. 17. SEPTEMBAR dd B. Krupa, 511. slavne bbr bb 1985011010013112 X

152. FINAL M-VUSAL POINT doo B. Krupa, Patriotske lige bb 1985011010011851 X

153. UR CAFFE FAR EKI vl. Bali}evac Arijana B. Krupa, Patriotske lige bb 1985011020024288 X

154. SEDI] TR vl. Sedi} Beisa B. Krupa, Patriotske lige bb 1985011020015461 X155. una-sa DOO B. Krupa, Kolodvorska bb 1985011010007098 X

156. BAZA-J doo B. Krupa, Hasana Brki}a 2 1985011010009523 X

157. CAPPY caffe bar UR vl. Sulji} Ibrahim B. Krupa, 511. Slavne bbr bb 1985011020021087 X

158. [EFKIJA I SINOVI d.o.o. B. Krupa, Pi{taline 166 B 1985011010002636 X

159. BOR d.o.o. B. Krupa, Trg Oslobo|enja bb 1985011010013015 X

160. SENADA TR vl. Ikanovi} Senada B. Krupa, 511. Slavne bbr bb 1985011020002269 X

161. CAFE-BAR TIME UR vl. Reki} Esmir B. Krupa, 511. Slavne bbr bb 1985011020003239 X

162. NERMA OFR vl. Bi{~evi} Dervi{a B. Krupa, Patriotske lige bb 1985011020005470 X

163. BASEL doo Biha}, Ivana F. Juki}a bb 1987011010001469 X

164. KOD BATE UR vl. ]iri} Danilo Biha}, Biha}kih branilaca bb 1987011020002363 X

165. TA[NAR SZR Vl. Pirali} Besim Biha}, Put V korpusa 4 1987011020002945 X

166. DANIROZA doo Biha}, Dr. I. Ljubijanki}a bb 1987011010002051 X

167. DEVOS SELM doo Biha}, Grabe{ka 56 1987011010003894 X168. ANDI UR bistro-vl.Bali} Fadil Biha}, Had`iabdi}a mahala 41 1987011010002051 X

169. SI-TRADE doo Biha}, Zrtava fa{izma bb 1987011010001372 X

170. FIFI doo Biha}, Safvet-bega B.15 1987011010005931 X

171. SOKOLTRANS doo Biha}, Golubi} bb 1987011010005058 X

172. KAL doo Biha}, Jablanska 77 1987011010000596 X

173. JASMIN TR Cvje}ara vl.Hrustanovi} Hata Biha}, Darivalaca krvi bb 1987011020000908 X

174. HIMS-MS export-import doo Biha}, Had`iabdi}a mahala 16 1987011010000984 X

175. EDNA TR vl.Salihagi} Kada Biha}, @egar bb 1987011020004691 X

176. AUTOPREVOZNIK KALER-B vl.Brki} R. Biha}, E{refa Kova~evi}a H-2-4 1987011020004594 X

177. LIMA] TR-a Vl. Dra{kovi}-Jamak Sanja Biha}, Harmanski Sokak br. 15 1987011020002460 X

178. LIDO d.o.o. Biha}, Bosanskog stanka b.b. 1987011010006222 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 13

Page 102: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 102/144

179. EL-EM TR vl. iri} Rasim Biha}, Hazima [abanovi}a br. 2 1987011020004885 X

180. PEKARA EURO SZR vl. Mem~aj Ali Biha}, Ivana F. Juki}a 4 1987011020004206 X

181. VELIKI BRAT doo Biha}, Ulica Do br. 8 1987011010004379 X

182. COLOR-MIX doo Biha}, Biha}kih branilaca br.1 1987011010003797 X

183. DINELA TR vl. Beganovi} Zlatan Biha}, Esada Pa{ali}a bb 1987011020002654 X

184. INTENSO UR Caffe-bar vl. Medanovi} Biha}, M.Rizvi}a-Tr.centar II 1987011020005079 X

185. A-M d.o.o. Biha}, Biha}kih branilaca 51 1987011010006804 X

186. CESTOGRADNJA doo Biha}, Bosanskih [ehida 29 1987011010000790 X

187. NUNA d.o.o. Biha}, Bosanska br. 8 1987011010000790 X

188. ZERO doo Biha}, Bosanskih Gazija 11 1987011010006513 X

189. DMB-MIHI] TR vl.Mihi} Veronika Biha}, Irfana Ljubijanki}a 136 1987011020005273 X

190. AA KAPITAL BROKERS brok.-dilerska k. Biha}, Bosanska br. 25 1987011010006028 X

191. UNIX doo Biha}, Pritoka bb 1987011010005834 X

192. ASK-KEY CENTAR SZR vl. Kulenovi} S. Biha}, Gazi Husrev Begova bb 1987011020000229 X

193. PANDA-COMERC doo Biha}, Bra}e Kukolj br.21 1987011010002827 X

194. DONNA TR KIOSK vl.Ali~i} Rubija Biha}, Himze Polovine br.12 1987011020000423 X

195. DEA-MARKT doo Biha}, Krupska br.42 1987011010003215 X

196. KIOSK TR vl. Me{i} Edin Biha}, Dr.Irfana Ljubijanki}a bb 1987011020002169 X197. DINA SZR vl. Zuli} Edin Biha}, Pokoj bb 1987011020003042 X

198. BI[PED d.o.o. Biha}, Iza~i} bb 1987011010002924 X

199. KASUPOVI] doo Biha},Mehmeda Kolakovi}a 22 1987011010000208 X

200. SUPER MATRIX doo Biha}, Irfana Ljubijanki}a bb 1987011010004670 X

201. EURO ADUT doo Biha}, Hatina~ki progan br.42 1987011010002148 X

202. ASK Obrtni~ka radnja vl.Kulenovi} Amir Biha}, Bedem br. 4 1987011020005467 X

203. EURO SMEL ZPR vl. Baji} \or|e Bos.Petrovac, \ure Pe}anca bb 1987011020000811 X

204. ELI I COMPANY doo Biha}, Dr. Irfana Ljubijanki}a 3 1987011010006416 X

205. BOSNA UR }evabd`inica vl. Tahri} Sam Biha}, Bosanska br.31 1987011020003527 X

206. LEJLA doo Biha}, Dr. Irfana Ljubijanki}a bb 1987011010004573 X

207. MELI TR vl. Buli} Edina Biha}, Sokolac bb 1987011020006534 X

209. CENTALA-S doo Biha}, Saliha Mu{anovi}a 6 1987011010007871 X

210. TIMAL doo B. Krupa, Biha}ka bb 1987011010004961 X211. DACO-COMERC doo Biha}, Velika Gata bb 1987011010002245 X

(Bi-7/11)

MOJA BANKA DD SARAJEVO

INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RA^UN KOD MOJA BANKA DD SARAJEVOZA DECEMBAR 2010. GODINE

R. B. NAZI KOMITENTA SJEDI[TEBROJ

TRANSAKCIJSKOGRN

15 IVI[E

DANA

30 IVI[E

DANA

90 IVI[E

DANA1. ABC NET DOO SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 24 SARAJEVO 1370406000864029 X

2. ABM DOO DONJA KOPRIVNA BB CAZIN 1374906001261407 X

3. AD BH COMMERC DOO OSMANA EF MERDANOVI]A

BB

KAKANJ 1370426001314108 X

4. AD GROUP DOO ISMETA A [ERBE 30 ILID@A 1370426001022041 X

5. ADNA STR ZENICA OBALNI BULEVAR 28 ZENICA 1370455020261975 X

6. ADO STR VL MEMI] ADMIR OMERA KOVA^A 28 SARAJEVO 1370425020188014 X

7. ADRI MINI MARKET OLIMPIJSKA 52 SARAJEVO 1370425020207608 X

8. ADVOKAT COROVIC BOJAN ZELENIH BERETKI 38 SARAJEVO 1370405020305579 X

9. AGENCIJA LIFE CODE KRALJA ZVONIMIRA BB LJUBU[KI 1375506001569643 X

10. AGENCIJA REDARSTVENIK DOO KRALJAZVONIMIRA 19A

MOSTAR 1375006000895615 X

11. AGROKOMERC DD PODRU@. SARAJEVO STUPSKABB

SARAJEVO 1370426001374733 X

12. AJLA STR VL PEKI] SAMIR FERDE HAUPTMANA BB SARAJEVO 1370425020278127 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 14  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 103: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 103/144

13. AJLEN TRANS DOO KISELJAK SOLAKOV1CI BB KISELJAK 1375106001380028 X

14. ALEX DOO MERHEMI]A TRG BB SARAJEVO 1370405020206736 X

15. ALGA DOO POTKRAJ BB BREZA 1370426001000604 X

16. ALMED1NA STR HALID BEGA HRASNICE 24 ILID@A 1375106001341034 X

17. AMBID DOO TRG BRANILACA HRASNICE BB HRASNICA 1370426000932316 X

18. AMIX DOO PUT FAMOSA 38 ILID@A 1375106001055563 X

19. ARGO DOO MOME VIDOVI]A BB SRBAC 1370426000956760 X

20. ARIT DOO PUT FAMOSA 36 HRASNICA 1370426000969855 X

21. AROMA 3 S.T.R GRBAVI^KA C-4 SARAJEVO 1370425020215368 X

22. ART E DOO PJ ARIT E TRAVEL ADILA GREBE 1 SARAJEVO 1374706002316292 X

23. ART ZONE DOO AZI]I 12 ILID@A 1370426000967527 X

24. AS JASMIN BOSANSKA BB BREZA 1370426000932219 X

25. A.S.T. DOO NURIJE POZDERCA 59 CAZIN 1375906000957312 X

26. AUTO KUCA TALI] DOO PEHARE 78 ZENICA 1370456001185048 X

27. AUTOMOTIVE DOO SARAJEVSKI PUT BB KISELJAK 1375206002064649 X

28. AUTOSERVIS SALKO VL RAMI] ADEMIR UL. M.MILJKOVI]A KULJINOG 4

V. KLADU[A 1375706002465137 X

29. AUTOUNION DOO MARKA MARULI]A 5 SARAJEVO 1370425020005460 X

30. BAER DOO MOSTAR STJEPANA RADI]A 27 MOSTAR 1375006000929662 X

31. BAJPROM DOO BULEVAR KULINA BANA BB ZENICA 1370455020285158 X

32. BARUNICA SUR FAST FOOD GRBAVI^KA BB SARAJEVO 1370425020274150 X

33. BATAN IMB DOO JASENICE BB MOSTAR 1375006000936840 X

34. BE EN DOO BARICE 1 VOGO[]A 1370426001635857 X

35. BEG PROMETNO USLU@NO DRU[TVO CRKVICE 17 ZENICA 1370456000990078 X

36. BEN BAU DOO VLAKOVO BB ILID@A 1370426001446707 X

37. BENJA STR VL SPAHI] SENAD GORA@DANSKA 126 ZENICA 1374806001020173 X

38. BERINEX DOO BUTMIRSKA CESTA 1 SARAJEVO 1370405020298110 X

39. BES COMPANY DOO IGMANSKA BROJ 4 VOGO[]A 1370426001041926 X

40. BH MEGA TEAM DOO ZMAJA OD BOSNE 4 SARAJEVO 1370406000998471 X

41. BIROSTROJ COMPUTERS AZIZE [A]IRBEGOVI] 124 SARAJEVO 1370425020120017 X

42. BOEM DOO STJEPANA RADI]A 4 ZENICA 1370456000996577 X

43. BONI TRADE DOO KRAJI[KIH BRIGADA 17 BANJA LUKA 1375606001570123 X

44. BONI TREND DOO KRAJI[KIH BRIGADA 17 BANJA LUKA 1375606002344377 X

45. BONO COMMERC DOO TRG HEROJA 32 SARAIEVO 1370425020163570 X

46. BOSNASPED DOO GOSTE LAZAREVICA 88 TUZLA 1375806001437514 X

47. BOSNASTIL DOO BREZA RUDARSKA BB BREZA 1370426001003611 X

48. BRACAN SUR BUFET IGMANSKOG BATALJONA BB SARAJEVO 1370425020226717 X

49. BRACO STR MALTA 13 SARAJEVO 1370425020240394 X

50. BRAHE DOO BUDOZELJE BB VARE[ 1375106001107361 X

51. BRALEX DOO BOLNI^KA 4 SARAJEVO 1370426000941143 X

52. BREZA DOM DOO PODLUGOVI BB ILIJA[ 1370405020097417 X

53. BSR GIPO DOO SALKE LAGUMD@IJE 6 SARAJEVO 1370425020051923 X

54. BUCO DOO TALIREVI]A 1 l/A SARAJEVO 1370405020010311 X

55. BUDO S DOO STIJENA 71 CAZIN 1374906001361414 X56. BUKVA KOMERCE DOO NJEGO[EVA 19 [AMAC 1375606001979560 X

57. BULFEX DOO BRUSULJE BR 31 SARAJEVO 1370425020088686 X

58. BURENCE CAFFE BAR KRANJ^EVI]A SARAJEVO 1370425020230791 X

59. BUTIK EKSKLUZIV T.R.VL.SUCUR TC PASA@ BB TUZLA 1375806001530731 X

60. BUTIK TIME OUT T.R.VL SALETOVI]TURALIBEGOVA BB

TUZLA 1375806001583984 X

61. CABLING DOO MILO[A OBILI]A BB NEVESINJE 1375006001787918 X

62. CAFFE BAR BORDEAUX ARMIJE BIH 4 ZENICA 1370456001209395 X

63. CAFFE BAR 10 VL LATIC 15. APRIL BB V. KLADU[A 1375706001949679 X

64. ^ARDAK SUR FAST FOOD VL BASIC M TRG SOLID.BB

SARAJEVO 1375406001437049 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 15

Page 104: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 104/144

65. CASEX DOO TRG 22 APRILA BR 98 ILID@A 1375106001146064 X

66. CENING DOO ZMAJA OD BOSNE 50 SARAJEVO 1370425020249124 X

67. CENTRA COMMERCE DOO HUMAC BB LJUBU[KI LJUBU[KI 1375506001365943 X

68. CEVABD@INICA VL. UZUNOVI] ESAD ZAIMA[ARCA 22

SARAJEVO 1370406000987025 X

69. COMPANY PERIC DOO BUNA BB MOSTAR 1375006000974573 X70. CONFIDENTAL PROVIDER HISETA 6 SARAJEVO 1375006000974573 X

71. ^OVI] DOO KNEZA V1SESLAVA 77 MOSTAR 1375006001305537 X

72. CREATIVA DOO KSC ILID@A MALA ALEJA 67 ILID@A 1375106001138013 X

73. CRNI BOR DOO PISTALINE 216 BOS. KRUPA 1374906001434746 X

74. CUPA STR VL TALIC DRAGICA IVE LOLE RIBARA 4 BANJA LUKA 1375606001686523 X

75. CUPRO COMERC DOO KOLODVORSKA 12 SARAJEVO 1370425020012541 X

76. D G DOO ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB PRIJEDOR 1375606001701267 X

77. DADO MARKET STR STARA CESTA VOGO[]A 1374706002181947 X

78. DALIA TR RADNJA VL HASANOVI] D@ENISCRKVICE BB

ZENICA 1374806002291261 X

79. DALLAS BH DOO ROGA^I]I BB ILID@A 1370426000948224 X

80. DC MODA DOO A [IMI]A 3 LJUBU[KI 1375506001430739 X

81. DD ENERGOINVEST COMET HAMDIJE ^EMERLI]ABB

SARAJEVO 1370425010234650 X

82. DD FORUM MIS IRBINA 2 SARAJEVO 1374606002219879 X

83. DELTRA DOO ALOJZA STEPINCA 26 LJUBU[KI 1375506001183292 X

84. DENZEC COMMERCE DOO PINJE BAJRAKTARA 10 SARAJEVO 1370405020079957 X

85. DERBY BET SHOP DOO BLEIBUR[KIH @RTAVA BB MOSTAR 1375006002273403 X

86. DEUS DOO NOVOPAZARSKA 444 SARAJEVO 1370425020013026 X

87. DHC DOO HAZIMA DEDI]A 4 VISOKO VISOKO 1370426000941434 X

88. DHI DOO DOBRINJSKA 5 ILID@A 1375106001832533 X

89. DIG DOO A. [IMI]A 1 GRUDE 1375006001641836 X

90. DIMNJA^AR DOO G. M. LOCATELLI 1 SARAJEVO 1370405020186754 X

91. DIN KEMOCOLOR DOO VLADIKE PLATONA 1 BANJA LUKA 1375606001403380 X

92. DINAL PROM DOO MARKA MARULI]A 25 SARAJEVO 1370425020176859 X

93. DJANDAN DOO KOBILJA GLAVA 56 VOGO[]A 1370405020015549 X94. DONNA STR TEREZIJE BB SARAJEVO 1370425020249318 X

95. DRU[TVO ARMEX DOOTRG IVANA KRNDELJA BR. 5 MOSTAR 1375006000891347 X

96. DRU@AN DOO GORNJA KOPRIVNA BB CAZIN 1374906001236090 X

97. DRVOEXPORT DOO RUDE HROZNICEKA 39 MOSTAR 1375006001583151 X

98. DT MONT DOO ZA GRADITELJSTVO KNEZPOLJE BB [. BRIJEG 1375306002219262 X

99. DUOREX DOO DR. HAL1D BEGA HRASNICE 8 SARAJEVO 1370425020216920 X

100. DVA GOLUBA SZPR PEKARA D@. BIJEDI]A BB SARAJEVO 1370425020247766 X

101. D@ADA SUR BUFFET VL. OPIJQA^ [email protected] 5

SARAJEVO 1370425020277642 X

102. D@ENI DOO OSMANA \IKI]A 12 SARAJEVO 1370425020015839 X

103. ECN DOO PUT FAMOSA BB ILID@A 1375106000988633 X

104. EDO STR VELE[I]I 59 SARAJEVO 1370425020238648 X

105. EDO STR VL TACI BLERIM SAFETA ZAJKE BB SARAJEVO 1374706001976695 X106. EMKON METAL KONSTR RODO^ BB MOSTAR 1375006002039924 X

107. EMSPROM DOONUSRETA [I[I]A DEDE 14 SARAJEVO 1370405020020011 X

108. ENCOM DOO ALU FERO PLAST INDUSTRIJSKA BB SANSKI MOST 1374906002119663 X

109. E.T. FRIZERSKI SALON PORODICE RIBARA 5 SARAJEVO 1370425020175695 X

110. EURO^ELIK DOO OBALNI BULEVAR BB ZENICA 1370455010260693 X

111. EUROGOLD DOO JOSIPA VRANCA[A 32 SARAJEVO 1370405020180158 X

112. EUROIN@ENJERING DOO SIMIN HANOSLOBODILACA BB

TUZLA 1375806002238055 X

113. EX IMSTOL HALILBA[I]A BR. 3 A SARAJEVO 1370405020297043 X

114. FAGIO DOO TISOVAC BB BUSOVA^A 1370456001668011 X

115. FEMAX SZTR JABUKA 13 SARAJEVO 1370425020219927 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 16  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 105: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 105/144

116. FINA MH [PED DOO SOLAKOVI]I BB KISELJAK 1375206001061669 X

117. FINPROM DOO GORAZDANSKA BR 69 A ZENICA 1370455020310378 X

118. FONTANA DOO GAVRINE KUCE BB BUSOVA^A 1370456001095032 X

119. FOREST PRODUCT DOO SIME MILUTINOVI]A SAR 1 SARAJEVO 1370405020163183 X

120. FPD DRVO EXTRA DOO NENADA KO[TICA 75 BANJA LUKA 1375506001455760 X

121. FREZIJA SZR VL MLINAR M. UL ASKE BORI]A BB ZENICA 1370455020253148 X

122. FRIGOMAR DOO VIDOVDANSKA BB GRADI[KA 1375606002175888 X

123. FRIGOSTAR DOO BISKUPA ]ULE BB MOSTAR 1375006000983497 X

124. GAF DOO VESELA BB BUGOJNO 1374806001974168 X

125. GALA DOO VOJNO BB MOSTAR 1375006002051176 X

126. GENERALMONT DOO LUKAVI^KA BR. 2 SARAJEVO 1374706002454129 X

127. GIGANT DOO ZMAJA OD BOSNE 19 SARAJEVO 1370405020267846 X

128. GIS DOO JOSIPA BANA JELACICA BB KISELJAK 1375206001110945 X

129. G.M.T. KONSTRUKCIJE DOO PATRIOTSKE LIGE BB GRA^ANICA 1375806002238637 X

130. GOJAN DOO BANA JELA^I]A BB LJUBU[KI 1375506001547333 X

131. GRACE 1002 DOO RATE DUGONJ1CA 23 TUZLA 1375806002106911 X

132. GRAFI^KA RADNJA JASAREVIC V. SUDIJE GRADE[E19

ZENICA 1370456001054292 X

133. GROS STR AZIZE [A]IRBEGOVI] 56 SARAJEVO 1370425020223904 X

134. GROUP COP DOO KAMBEROV1CA IKMA BB ZENICA 1370456000881438 X

135. GSM MOBIL VL KARABEGOVI] TRG RUDARA BB ZENICA 1370455020293694 X

136. HAD@O DOO HOD@I]I BB VARE[ 1370426001165213 X

137. HARDWARE DOO RATE DUGONJI]A 87 TUZLA 1375806002047644 X

138. HARIL GRAF ALEJA LIPA 59 SARAJEVO 1370425020263189 X

139. HASKO PROMET KULINA BANA BR 48 ZENICA 1370455020235591 X

140. HELLAS PHONE DOO KRANJ^EVI]A 13 SARAJEVO 1370405020302087 X

141. HI FI CENTAR DOO H1VZI BJELAVCA 82 SARAJEVO 1370426000942986 X

142. HIDRA DOO IZETA NANI]A BB SARAJEVO 1370426000942986 X

143. H.M.TRADE [IROKI BRIJEG TRN 41 S.BRIJEG 1375306001011709 X

144. HOLAND DOO ROT1LJ BB KISELJAK 1375206001090478 X

145. HOTONJ GRADNJA DOO JO[ANI^KA 33 VOGO[]A 1370425020116137 X

146. ICON COMPUTERS DOO TRG HEROJA 41 SARAJEVO 1370426000933480 X

147. IGO STELL COMPANY DOO VELIKO BLA[KO BB VEL. BLASKO 1375606001330339 X

148. IMPRO AD PRIJEDOR BREZICANI BB PRIJEDOR PRIJEDOR 1375606002327984 X

149. IN PRODUCTION PRED VL SAVIC Z DOSITEJEVA 2 LAKTA[I 1375606002243788 X

150. INKASO DOO CIM MACICI 17 MOSTAR 1375006000951681 X

151. INOVA S.Z.D. CAZINSKA 21 SARAJEVO 1370425020219345 X

152. INTER STIL GORA@DANSKA 94 A ZENICA 1370455020239180 X

153. INTERCAR DOO GORA@DANSKA 28 ZENICA 1370456001721264 X

154. IRMID DOO BOSNE SREBRENE BB TUZLA 1375806001703682 X

155. ISAKOVI] ADIS AUTOPREVOZNIK R.BO[KOVI]A 81 SARAJEVO 1370425020268815 X

156. ISKRA PRINS BH DOO NI@E BANJE 4 SARAJEVO 1370405020172398 X

157. ISKRA PRINS DOO N1ZE BANJE 4 SARAJEVO 1370405020029032 X

158. ITD STR UL.HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 SARAJEVO 1370405020227106 X159. JASMIN STR SAFETA ZAJKE 83 SARAJEVO 1370425020189275 X

160. JELAVIC BENZ DOO VELJA^I BB LJUBU[KI 1375506002027483 X

161. JELOVICA BOS DOO SAFETA ZAJKE BB SARAJEVO 1370425020263480 X

162. JMS DOO ZMAJA OD BOSNE 48 SARAJEVO 1370425020190633 X

163. JUH PROM DOO SPOMENIK BR 26 ILID@A 1370425020290446 X

164. JUMP CANON DOO DZEMALA BIJEDI]A 133 A SARAJEVO 1370405020277546 X

165. KAMENI MOST ZENICA KULINA BANA 52 ZENICA 1370455020229189 X

166. KANI DOO FRA PETRA BAKULE BB LJUBU[KI 1375506001594378 X

167. KATO SUR BIFE HAMDIJE EMERLI]A 19 SARAJEVO 1370425020263383 X

168. KENOPROMET ZENICA LUKOVO POLJE 46 ZENICA 1370456000967283 X

169. KGHI IN@ENJERING DOO GRBAVI^KA BR. 6A SARAJEVO 1370425020116331 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 17

Page 106: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 106/144

170. KIKA STR VL BEHRAM STUBE BB LJUBU[KI 1375506001916515 X

171. KNJIGOVODSTVENI BIRO TIM PAVLA GORANINA 59 TUZLA 1375806002155411 X

172. KNJI@ARA INGA UMIHANE UVIDINE 43 ILID@A 1375106001325223 X

173. KNJI@ARA SEMIR STR S.HADICA BB SARAJEVO 1370425020238551 X

174. KOD SULE FAST FOOD KONOBA 7. AVGUSTA BR 6 V.KLADUSA 1375706001147586 X

175. KOLEX DOO BANA JELA^I]A BB LJUBU[KI 1375506001706122 X

176. KOPLAST DOO OSJE^ANI BB DOBOJ 1375606001781777 X

177. KOVA^I STR MINI MARKET STARI DRUM 100 HRASNICA 1375106001340937 X

178. KREATOR DOO PRIMCICI BB SOKOLAC 1370425020309361 X

179. L.N.DOO HUMACBB LJUBU[KI 1375506001490297 X

180. LAHAJ DOO BRANILACA SARAJEVA 49 SARAJEVO 1370405020039508 X

181. LA MIA DOO OMLADINSKA BB LUKAVAC 1375806001469233 X

182. LA NONA SUR CAFFE BAR VL ARNAUTOVI] M.ULICA A. [A]IRBEGOVI] BB

SARAJEVO 1375406002028264 X

183. LDM RASVJETA DOO TRG TIHOMIRA MI[I]A BB MOSTAR 1375006001673361 X

184. LEONE DOO MUFTIJE [EMSE KADI]A BR. 9 ZENICA 1370455020253245 X

185. LESKO DOO POFALI^KA 28 SARAJEVO 1370425020084612 X

186. LIDER DOO RASTANI BB MOSTAR 1375006001314267 X

187. LINE HA DJL TRG ZLATNIH LJILJANA 11 SARAJEVO 1370425020114197 X

188. LINE LINE DOO BREKA CIKMA 2 SARAJEVO 1370405020107893 X

189. LU LI DOO HARISA MERZI]A 40 SARAJEVO 1370405020289671 X

190. M. MARKET VL. SMAJLOVI] N. GRDONJ BR. 14 SARAJEVO 1370405020276091 X

191. MABAT BH DOO NOVICE CEOVICA 9 BANJA LUKA 1375606002451659 X

192. MACCINA DOO DANSKO BOSANSKOGPRIJATELJSTVA 5

VITEZ 1370456001773062 X

193. MAD DOO HUMAC 1 BB LJUBU[KI 1375506002072782 X

194. MAK SUR FERDEHAUTMANA BB SARAJEVO 1370425020199072 X

195. MAKER ING DOO KO[EVO 1 SARAJEVO 1370406001011857 X

196. MANECO COMPUTERS DOO DUBROVA^KA BB MOSTAR 1375006002034104 X

197. MAOMEX DOO BINJEZEVO BB HADZICI 1370425020045036 X

198. MAONA SUR CAFFE BAR AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 SARAJEVO 1370405020223614 X

199. MARINO COMMERCE DOO LERMANOVA 3 KRE[EVO 1375206001121324 X

200. MA[I] D@EVAD AUTOPREVOZNIK RELJEVO DVOR25

SARAJEVO 1370425020138544 X

201. MASTERS II SUR CAFFE BAR CRVENI GRM BB LJUBU[KI 1375506002354567 X

202. ME\UGORJE AIRLINES DOO ORTIJE[ BB MOSTAR 1375006001636598 X

203. MERIS DOO HAN PLO^A KISELJAK 1375206001294178 X

204. MESOPRODUKT CENTAR BB BUZIM 1374906000903768 X

205. METAL INOKS STR PUT SRPSKIH BRANILACA BB BANJA LUKA 1375606002142035 X

206. METAL TRADE DOO KRALJA TOMISLAVA 20 MOSTAR 1375006001974934 X

207. METALIK DOO DZEMALA BIJEDICA 156 SARAJEVO 1374706002158861 X

208. MIBAX DOO HAMZE ORLOVICA 11 SARAJEVO 1374606002020447 X

209. MISHELIN SVR I AUTOPRAONA GNJILAVAC BB CAZIN 1374906000967885 X

210. MIG 6 POLJE 53 KRE[EVO KRE[EVO 1375206001027816 X

211. MIGROS DJL ILID@A BUNICA 24 ILID@A 1370425020040089 X212. MILJANOVIC DOO BOZE TATAREVICA 76 PRNJAVOR 1375606002464075 X

213. MINERA DOO BRACE SIMICA 11 [IROKI B 1375306001578965 X

214. MINI PEKARNICA ANDRIJA STJEPANA RADI]A BB MOSTAR 1375006002187170 X

215. MINI PEKARNICA JURE KRALJA TOMISLAVA 11D MOSTAR 1375006002187364 X

216. MINIS MS HUMSKA 13 SARAJEVO 1370425020244177 X

217. MM DOO HIVZI BJELAVCA 68/3 SARAJEVO 1370425020308197 X

218. MODOM DOO ILIJINO BRDO BB POSUSJE 1375306001264976 X

219. MODUL IN@ENJERING DOO IGMANSKA BR. 1 SARAJEVO 1370425020311398 X

220. MONDEX DOO PUT FAMOSA 38 HRASNICA 1375106000992513 X

221. MONERA DOO ZAGREBA^KA 18 MOSTAR MOSTAR 1375006000944212 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 18  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 107: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 107/144

222. MOSAIC DOO HALIDA KAJTAZA 11 SARAJEVO 1370425020267360 X

223. MOTO OIL DOO BOSANSKI PUT BB ILIJAS SARAJEVO 1370426001130002 X

224. MT AUTO PUT ZA OPINE BB MOSTAR 1375006002126836 X

225. MUCES DOO BREKA 72 SARAJEVO 1370405020139612 X

226. MUSIC SHOP RONDO KNEZA BRANIMIRA BR 6 MOSTAR 1375006000964097 X

227. MVS PHARM DOO SAFETBEGA BA[AGI]A 110 BR^KO 1375806001562935 X

228. NANA SAMOSTALNA TRG. RADNJA VL.TERZO E.TITA 78

ZENICA 1370456001338793 X

229. NAPRIJED DOO SILVE RIZVANBEGOVI] 40 ILID@A 1375106001435415 X

230. NBI CURIC DOO STJEPANA TOMA[EVI]A BB @EP^E 1374806002572755 X

231. NEA SUR CAFFE BAR AZIZE [A]IRBEGOVI] 42 SARAJEVO 1370425020275314 X

232. NEDIM SHOP STR URIJAN DEDINA 137 SARAJEVO 1370405020103722 X

233. NERKO STR VL AFAN C TVORNI^KA CESTA BR 19 ZENICA 1370455020238113 X

234. NIKI STR VL RASIC IVANA KLOBUK BB LJUBU[KI 1375506001988780 X

235. NIN STR ZVORNICKA BB SARAJEVO 1370425020252810 X

236. NOVA OBNOVA DOO J. VRACE[A 10 A SARAJEVO 1370425020205377 X

237. NUKIC COMPANY DOO D@EMALA BIJEDI]A BB SARAJEVO 1370425020046394 X

238. NUR STR VL MERDZANIC ZAKIRA A.[A]IRBEGOVI] BB

SARAJEVO 1375406002257669 X

239. ODBOJKA[KI KLUB SINPOSOBALA KULINA BANA BR. 1

SARAJEVO 1370405030286394 X

240. OLTEN SUR MARKA MARULI]A 3 A SARAJEVO 1370425020157265 X

241. OMKO TEX GORNJI AKLOVI]I DO BR. 105 TUZLA 1375806002051815 X

242. OPACAK EX-IMP DOO DRINSKA 7 SARAJEVO 1370425020268136 X

243. ORANGE DOO SENADA POTURKA 59 SARAJEVO 1374706002084462 X

244. ORION LANE DOO STUPSKA 7 SARAJEVO 1374706002141595 X

245. ORSEY DOO DR FETAHA BE]IRBEGOVI]A 8 SARAJEVO 1375106001939718 X

246. OSKAR SR SARAJEVO TRG HEROJA 22 SARAJEVO 1370425020263286 X

247. PAGAS DOO HIMZE POLOVINE BR. 13 SARAJEVO 1370405020236224 X

248. PALAS DOO KRIVAJSKA 1 SARAJEVO 1370426000995172 X

249. PALMA SUR VL.LIGATA RAMIZA AZIZE S. BB SARAJEVO 1370425020246311 X

250. PA[A INTERNATIONAL DOO VINKA SAMARLICA 9 ILID@A 1375106000998818 X251. PAVONE DOO FRA DIDAKA BUNTICA 96 [. BRIJEG 1375306001175930 X

252. PEHAR & CO DOO BLIZINE GOMILE BB ^ITLUK 1375006000958083 X

253. PEKARA KRISTIJAN KRALJA PETRA KRES IV MOSTAR 1375006002187267 X

254. PETEK SLAVICA F.F.LASTRICA 7 SARAJEVO FIZI^KO LICE-003300 X

255. PIERRE CARDEN S TR VLADIKE PLATONA 3 BANJA LUKA 1375606001441113 X

256. PLANINSKI BISER DOO VRPOLJE RAKITNO BB POSU[JE 1375006001190689 X

257. POROVIC GROUP OLOVSKA 38 SARAJEVO 1374706001987462 X

258. POROVIC GROUP DOO OLOVSKA 38 NAMJENSKIRA^UN ZA AVANSE I DEPOZITE

SARAJEVO 1374706001989693 X

259. PRAGMA PRINT DOO UMIHANE UVIDINE BB ILID@A 1375106001951649 X

260. PRIBOS DOO HIVZI BJELAVCA 4 ILID@A SARAJEVO 1370425020243789 X

261. PROSPERITET ZENICA BUL KULINA BANA 30A ZENICA 1370456001384286 X

262. PROZOR INVEST VL FAHRA CEBIC BEGOV HAN BB ZEPCE 1370456001024319 X263. Q BE DOO SARAJEVSKA BB GRADA^AC 1375806002012821 X

264. QUEEN TRADE DOO KRANJ^EVI]A 13 SARAJEVO 1370405020103043 X

265. RABIC DOO HAMDIJE EMERLI]A 35 SARAJEVO 1370426001086158 X

266. RADA DOO HRVATSKIH BRANITELJA 2 GRUDE 1375506002124580 X

267. RAMBO DOO MILETA PROTI]A BB ZEPCE 1370455020255379 X

268. RANCHY DOO URIJE BB GRADI[KA 1375606002365717 X

269. RESTA INO DOO SALKE LAGUMD@IJE 6 SARAJEVO 1370425020231567 X

270. RESTORAN LATAN VL. LATIC A. I. MR@LJAKA 45 V. KLADU[A 1375706001869557 X

271. ROMA SZR ZENICA M TITA BB ZENICA 1370456001127527 X

272. SKN DOO CAZIN STURLIC BB CAZIN 1374906001122406 X

273. SA DUNDEE GROUP DOO KOLODVORSKA 12 SARAJEVO 1370426000929503 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 19

Page 108: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 108/144

274. SABIX DOO ZUJEVINA PC BB HAD@I]I 1370405020228755 X

275. SAN SUR ZDRAVLJAK ZENICA KULINA BANA 3 ZENICA 1370455020262654 X

276. SANBIH COMPANY DOO BLA@UJ 25 BLAZUJ 1375106000990767 X

277. SANKOMERC DJL BOJNICKA BR 85 SARAJEVO 1370425020054736 X

278. SANZELIZE DOO BRANILACA SARAJEVA 49 SARAJEVO 1370405020225166 X

279. SAPID DOO ANTUNA HANGIJA 61 SARAJEVO 1370406001396074 X

280. SAVI] @ARKO AUTOPREVOZNIK CERSKA 42 LAKTA[I 1375606002255040 X

281. [EJLA TEX DOO KUNDURD@ILUK BB SARAJEVO 1374606001967970 X

282. [ELE STR SARAJEVSKIH GAZIJA 13 SARAJEVO 1370405020265712 X

283. [EM DOO H1MZE CUREVCA 23 GORA@DE 1370406001342530 X

284. SENA SUR BUREKDZINICA GRBAVI^KA 46 SARAJEVO 1370405020220510 X

285. SESTRE D DOO FIRDUSBEGOVA 32 SARAJEVO 1370405020249998 X

286. SETRO DOO VELEGOSCE BR. 20 KRE[EVO 1375206000975145 X

287. SOKO IZGRADNJA OBJEKATA DOO RODO^ BB MOSTAR 1375006000954009 X

288. SOMUN PEKARSKI OBRT DONJA KOPRIVNA 17 CAZIN 1374906000915602 X

289. SPAR STR ALIPASINA 201 SARAJEVO 1370405020223420 X

290. SPEKTAR 4 AM DOO DR FRANJE TU\MANA 102 GRUDE 1375306001616504 X

291. SR MAGNET VL N. ASLANI UL. M. S. SERDAREVI]ABR. 1 ZENICA 1370455020284479 X

292. STAKLO NERC STAKLARSKA RADNJA M.BUSATLIJE 54

TUZLA 1375806001486887 X

293. STARI MOST SZR SMAJE SIKALA 28 SARAJEVO 1370425020247669 X

294. STOCK SUR AZIZE [A]IRBEGOVI] 104 SARAJEVO 1370425020233992 X

295. STR ASIMA VL KLICO ASIMA NAHOREVSKA 101 SARAJEVO 1370425020304608 X

296. STR DELINA VL VOLODER A. K. KAPETANOVI]A 11 SARAJEVO 1370425020305772 X

297. STR EDEN DOO KOBILJA GLAVA BB VOGO[]A 1374606001766598 X

298. STR HANA VL. MA[NI] NIJAZ NIKOLE [OPA 37 ILID@A 1370406001089845 X

299. STR JASMIN GORNJI VELESICI BR 155 SARAJEVO 1370425020158720 X

300. STR KAMION. PRODAJA VL \ONKO TC HECOPROM144

SARAJEVO 1375106001208435 X

301 STR MARKET HRID V. KA^ANIK 26 SARAJEVO 1370426000862088 X

302. STR PJANI] VELDINA KULINA BANA BB ZENICA 1370455020251984 X303. STR SAMIR VL.SPIODIC SAMIR D@. BIJEDI]A BR. 72 SARAJEVO 1370425020298691 X

304. STR TABAK LADEN SKENDERPA[INA 1 SARAJEVO 1374606002017343 X

305. STR TISA VL. TIKVIC IVANKA TRAVNI^KA BB ZENICA 1370455020306886 X

306. STR TRAFIKA KRANJ^EVI]A 6 SARAJEVO 1370406001090233 X

307. STROM EXPORT DOO S CATOVICA KOBRE 17 ILID@A 1375106000987954 X

308. STUFF DOO ALIPASINA BB SARAJEVO 1370406000999732 X

309 SUNAJ SPT K LELENA 74 SARAJEVO 1370425020203631 X

310 SUR BISTRO NE NE VL.SINANOVIC UL.SAKIBANISICA 1

SARAJEVO 1370425020295296 X

311. SUR BUFFET MONTE KRALJICE KATARINE BB KRE[EVO 1375206002384943 X

312. SUR CAFEBAR IRONIC EMIRA CARLIJA 61 ILID@A 1370425020299176 X

313. SUR ]EVABD@INICA I BUREK. SARAJ BIHA]KA BB SARAJEVO 1375406002182397 X

314. SUR LIPA VL.UKA NUSRET ALEJA LIPA BB SARAJEVO 1370405020280068 X315. SUR S M VL ORUCEVIC S SEHITLUCI BB ILID@A 1375106001143154 X

316. SVR ESO VL BADIC ESAD GNILAVAC BB CAZIN 1374906001047231 X

317. SWEET MASON DOO BULEVAR MESE SELIMOVICA19

SARAJEVO 1370425020245438 X

318. SZR \ENIR VL.SIRCO PATROTSKE LIGE 51 NEMILA ZENICA 1370455020287098 X

319. SZR FRIZ. SAL. MAGDA VL. SAHOVIC BUL. M.SELIMOVI]A 33

SARAJEVO 1370425020288215 X

320. SZR KORAK KRALJICE JELENE 11 [IROKI BRIJEG 1375306001123938 X

321. SZR KROJA^ SAL.VL.PALAVRTIC GRBAVICKA BR 76 SARAJEVO 1370425020284626 X

322. SZR PRAGMA PRINT VL OSMANOVIC R UMIHANE CBB

ILID@A 1375106001103675 X

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 20  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 109: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 109/144

323. SZTR AUTOSERVIS FER PLEY ZVORNI^KA 29 A SARAJEVO 1375106001103675 X

324. [AMPINJON POLJ. OBRTVL.S.KASIM.MUTNIK-PRKOS BB

CAZIN 1374906000953044 X

325. T.R.AQUAMARIN VL. SOFIJA PAVLOVI] KNEZBRANIMIRA 6

MOSTAR 1375006000974864 X

326. TANGO II VL.ELVEDINA KARAHMETMASARIKOVABR 30

ZENICA 1370455020280793 X

327. TANGO STR VL ALMA JURICEVIC OBAL.BUL.BB ZENICA 1370455020280696 X

328. TAXI PREVOZNIK HENDA KEMAL BAKARICEVA 31 SARAJEVO 1370405020239813 X

329. TEA DOO RU\ERA BO[KOVI]A 16 2 [IROKI BRIJEG 1375306001587404 X

330. TEDY SUR CAFFE SLASTI ARNA MILANA PRELOGA12

SARAJEVO 1370425020187238 X

331. TEF DOO MUHAMEDA EF PAND@E 49 SARAJEVO 1370426001514510 X

332. TEHNOMERC DOO DOBRINJSKE BOLNICE 12 SARAJEVO 1370425020309070 X

333. TEM DOO KRALJA TOMISLAVA 11 B MOSTAR 1375006002192408 X

334. TEXA DOO PRVE ZEN.BRIGADE ID ZENICA 1370456001260029 X

335. TGA COMMERCE DOO HISETA BR 1 SARAJEVO 1370426000926884 X

336. TIMNAX TREJD DOO MAHMUTA \IKICA BR 32 ZENICA 1370456001013261 X

337. TIRAX KOMERC DOO VOLUJAK BB KRE[EVO 1375206001735722 X338. TMTI TRADE DOO H.V.HRVATINICA BB GRUDE 1375306002201317 X

339. TR REFAN DOO LJUBE BREZANA 2 MOSTAR 1375006000941787 X

340. TR BADIC VL BADIC E. GNJILAVAC BB CAZIN 1374906001047037 X

341. TRACE DOO VI[NJIK 5B SARAJEVO 1370426001218757 X

342. TRANSJUG DD HAMDIJE EMERLI]A 3-5 SARAJEVO 1370425010183434 X

343. TREND ZENICA BILIMISCE 68 ZENICA 1370455020255864 X

344. TRG. RADNJA RIM M.TITA 48 ZENICA 1370456001200568 X

345. TTI DOO @RTAVA FA[IZMA 2 SARAJEVO 1370426001345148 X

346. TUL UNA DOO AZIZE SACIRBEGOVIC BB SARAJEVO 1370425020269688 X

347. TV. KONFEKCIJE BORAC BRANILACA BANOVICA 83 BANOVI]I 1375806002009523 X

348. U.Z. IGMAN ABDULAHA .EFEND.KANTAMIRIJE 1 ILID@A 1370426001079077 X

349. UKA DOO ALEJA LIPA BB SARAJEVO 1370425020273568 X

350. ULJARA KONZUM DOO GRABE[KA BROJ 1 BIHA] 1374906001176241 X351. ULTIMA DOO ALBINA HERLJEVI]A 19 TUZLA 1375806002214872 X

352. UNA IGP AD SVETOSAVSKA 5A KOZ. DUBICA 1375606002532945 X

353. UNIMAR DOO RASTOVACKO POLJE BB POSU[JE 1375006000939265 X

354. UPI INDUSTRIJA TRANS DP RAJLOVACKA BB SARAJEVO 1370425010064318 X

355. VEDO SZTR VL.SALCIN KEMAL TRG SAR.OLIMPIJADE 13

SARAJEVO 1370425020208675 X

356. VERONA CAFE BAR ZENICA M.S.SERDAREVICA 27 B ZENICA 1370455020250335 X

357. VERT DOO ADEMA BU]E BR. 102 SARAJEVO 1370425020108571 X

358. VIVALDI DOO PROLETERSKIH BRIGADA 33 LAKTA[I 1375606002141162 X

359. VLAKA DOO G.M.OGRADENIK BB LAKTA[I 1375006001279347 X

360. VRANICA DD ANTUNA B.SIMICA 8 SARAJEVO 1370426001026406 X

361. WELLTIME DOO ZMAJA OD BOSNE 40 SARAJEVO 1374706002197176 X

362. ZEFARM DOO SARAJEVSKA 67 ZENICA 1370456000995219 X363. ZEMD STR VL.SELMANOVIC TREBINJSKA 75 SARAJEVO 1370425020193834 X

364. ZENICA ELIK ZENICA KRALJA TVRTKA 1-5 ZENICA 1370455030236485 X

365. ZNANJE IMANJE ZZ SUHA BB @IVINICE 1375806001522098 X

366. 14 STR VL SULJIC SEAD BARDAK^IJE BB SARAJEVO 1370425020152706 X

366. 16. MAJ DOO HAMDIJE EMERLI]A 49A SARAJEVO 1370425020273471 X

(BI-9/11)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni di o – Broj 11 - Strana 21

Page 110: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 110/144

UDRU@ENJA - FONDACIJEFederalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis

u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne iHercegovine Mikrokreditne fondacije "LIDER" Sarajevo, donosi

RJE[ENJEUpisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji

Bosne i Hercegovine sa danom 6. 12. 2010. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "LIDER", skra}eni naziv MKF"LIDER", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Skenderija broj 68,upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne iHercegovine pod registarskim brojem 9, Knjiga I Registra, dana 9. 5. 2008. godine, i to:

- Promjena ~lanova Upravnog odbora na na~in da seumjesto Michaela Doyle, Amele Mali~begovi} i JudithHermansons upisuju Mar ga ret Cannella, Cristian Jurma iOgnjen Samard`i} kao novi ~lanovi Upravnog odbora MKF "LIDER".

Ostali upisu u Registru izvr{eni po Rje{enju ovogMinistarstva broj 04-05-2-494/08 od 9. 5. 2008. godine ostaju

nepromijenjeni.Broj 04-05-2-494/086. prosinca 2010. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, v. r.

(UGF-12/11)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJEKO[ARKA[KI KLUB "@ELJEZNI^AR" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva 

pravde Sarajevo, sa danom 17. 1. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE KO[ARKA[KI KLUB"@ELJEZNI^AR", skra}eni naziv udruge: K.K."@ELJEZNI^AR", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mis Irbina 

broj 10, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva,pod registarskim brojem 262, knjiga I Registra, dana 13. 4.1999. godine, i to:- Promjena Statuta - Pre~i{}en tekst usvojen na Skup{tini

dana 25. 10. 2010. godine.- Promjena ~lanova Upravnog odbora.

2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj04-05-2-892/99 od 13. 4. 1999. i 11. 12. 2006. godine ostajunepromijenjeni.

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Udruga jedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne iHercegovine.

Broj 04-05-2-892/9917. sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, v. r.

(UGF-34/11)

SMANJENJE KAPITALATMD dru{tvo za savjetovanje, zastupanje i posredovanje d.o.o.

SarajevoUl. 15. maja Ilid`a, Sarajevo

ODLUKAO UMANJENJU KAPITALA DRU[TVA

^lan 1.Osniva~i dru{tva TMD za savjetovanje, zastupanje i

posredovanje d.o.o. Sarajevo donose Odluku o umanjenjukapitala Dru{tva. Dru{tvo TMD Sarajevo umanjuje osnovnikapital Dru{tva za iznos 449.562,64 KM.

^lan 2.Temeljni kapital Du{tva upisan je u Registru Kantonalnog

suda u Sarajevu Rje{enjem broj 065-0-Reg-08-001117 od 25. 4.2008. godine u iznosu od 451.841,00 KM.

Pri izvr{enom upisu u sudski registar smanjenje temeljnogkapitala za iznos od 449.562,64 KM temeljni kapital Dru{tva 

iznosi 2.278,36 KM.^lan 3.

Obvezuje se Dru{tvo da ovu Odluku objavi u "Slu`benimnovinama Federacije BiH", kojim oglasom }e ujedno pozvatipovjerioce da u roku od 7 dana od dana objavljivanja prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, te da je Dru{tvo spremno izmiritiobveze prema povjeriocima koji su prijavili svoje potra`ivanje iliza njih dati odgovaraju}e osiguranje.

^lan 4.Po proteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca, direktor 

Dru{tva se obavezuje da podnese prijavu za smanjenje temeljnogkapitala u sudski registar Dru{tva.

^lan 5.Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjivat 

}e se danom upisa nastalih promjena u sudskom registru.

Broj 1/20117. marta 2011. godineSarajevo

Direktor Dru{tva Ada Novali}, s. r.

(03-3-639/11)

KONKURSINATJE^AJI

OGLASIAGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINENa osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove, objavljuje

JAVNI KONKURSZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIHSLU@BENIKA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA

INSPEKCIJSKE POSLOVE06/431

01. [ef kabineta - 1 (jedan) izvr{ilac02. Federalni tr`i{ni inspektor u Odjeljenju uprave u Tuzli

(GP Ora{je) - 1 (jedan) izvr{ilac03. Federalni farmaceutski inspektor u Inspektoratu sanitar-

no-zdravstveno-farmaceutske inspekcije - 1 (jedan)izvr{ilac

04. Federalni inspektor rada za oblast radnih odnosa uInspektoratu inspekcije rada - 1 (jedan) izvr{ilac

05. Stru~ni savjetnik za pravne poslove i radne odnose uSektoru za pravne i op}e poslove - 1 (jedan) izvr{ilac06. Federalni rudarski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac07. Federalni vodoprivredni inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova, za sve pozicije, sadr`an je utekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencijeza dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}u za radno mjesto 01: 1.518,00KM (4,60 x330)

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto 02., 03., 04.,06. i 07: 1.419,00 KM (4,30 x 330

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto 05: 1.353,00KM (4,10 x 330)

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 22  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 111: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 111/144

Page 112: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 112/144

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kantonul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/v

71000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uFederalnoj upravi za inspekcijske poslove"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-234/11/F)

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" DOOBOSANSKA KRUPA

Na osnovu ~lana 8. i 26. Zakona o javnim preduze}ima uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 8/05), ~lana 246. i 284. Zakona o privrednim dru{tvima,Odluke Nadzornog odbora [PD "UNSKO-SANSKE [UME"d.o.o. Bosanska Krupa broj 011-488-2/11 od 25. 02. 2011.godine, [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa raspisuje

JAVNI KONKURSZA IZBOR KANDIDATA ODBORA ZA REVIZIJU [PD"UNSKO-SANSKE [UME" DOO BOSANSKA KRUPA

I. OPIS POZICIJEOdbor za reviziju je nadle`an:- imenovati vanjskog revizora,- imenovati direktora Odjeljenja za internu reviziju na 

osnovu javnog konkursa za izbor tehni~ki najboljekvalifikovanog kandidata, ukoliko Ured za revizijuinstitucija u Federaciji BiH nije upoznao [PD sa namjerom da izvr{i imenovanje u roku 30 dana od dana kada je generalni revizor obavije{ten o razrje{enju lica na toj poziciji,

- razmotriti godi{nju strategiju rizika i plan revizije ukojima su prikazane pojedinosti u pogledu rizi~nihpodru~ja i revizije koje }e se izvr{iti, te osigurati da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovaraju}ina~in korigovana,

- osigurati da interne kontrole u [PD-u budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predvi|eno,

- podnositi Nadzornom odboru sa ete mjese~ne izvje{taje osvojim mjese~nim sastancima,

- vr{iti i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.II. USLOVI

Kandidat za predsjednika i ~lana Odbora za reviziju mora ispunjavati op}e i posebne uslove i to:a) Op}i uslovi

- da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu nestarije od 6 mjeseci),

- da je stariji od 18, a mla|i od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: rodni list),

- da nije otpu{ten iz dr avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kom nivou u BiH, u periodu od tri godineprije objave javnog konkursa (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz:ovjerena izjava kandidata),

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, nitise protiv njega vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenje oneka`njavanju ne starije od 3 mjeseca),

- da mu pravosna nom presudom suda nije zabranjenoobavljanje aktivnosti za poziciju na koju aplicira (dokaz:ovjerena izjava kandidata),

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{nefunkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da nije u sukobu interesa, u li~nom ili profesionalnomodnosu sa dru{tvom u kom aplicira na pozicijupredsjednika, odnosno ~lana Odbora za reviziju (dokaz:

ovjerena izjava kandidata).b) Posebni uslovi

- da ima VSS (VII stepen slo`enosti zanimanja)ekonomskog, pravnog ili {umarskog smjera (dokaz: origi-nal ili ovjerena kopija diplome),

- da ima najmanje pet godine radnog iskustva na poslovima finansija, ra~unovodstva, privrednog prava ili poslova u{umarstvu na rukovode}im poslovima (dokaz: potvrda oradnom iskustvu)

III. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata uzet }e seu obzir i slijede}i kriteriji:- stru~ne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje

poslovnih izvje{taja i vr{enje finansijskog nadzora, tepoznavanje zakona i propisa na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju (dokaz: provjerit }e se putemintervjua),

- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno iodgovorno vr{enje du`nosti (dokaz: provjerit }e se putemintervjua),

- sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka (dokaz: provjerit }e se putem intervjua),

- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnoganga`mana i preporuka poslodavca (dokaz: potvrda ipreporuka poslodavca),

- po`eljno posjedovanje certifikata za samostalnogra~unovo|u (dokaz: ovjerena kopija certifikata).

IV. Mandat ~lana Odbora za reviziju traje ~etiri godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja.Naknada za rad ~lanovima Odbora za reviziju ure|uje seUgovorom na temelju Odluke Skup{tine [PD-a.

V. Kandidati koji u|u u u`i izbor }e biti pozvani na intervju. Sveinformacije o toku postupka kandidiranja su transparentne,osim ako informacija o podnosiocima prijava nije povjerljiva u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnikBiH", broj 32/01).

VI. Prijedlog kandidata ~lanova Odbora za reviziju [PD-a }eutvrditi Nadzorni odbor [PD "UNSKO-SANSKE [UME"d.o.o. Bosanska Krupa, nakon izbora kandidata ve}inomglasova, a odluku o kona~nom imenovanju ~lanova }edonijeti Skup{tina [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o.Bosanska Krupa.

VII. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu,kontakt telefon, a uz prijavu je obavezno dostaviti originalnuili ovjerenu kopiju dokumenata kojim se dokazujeispunjavanje op}ih i posebnih uslova, koji su navedeni kaodokazi.

VIII.Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana zadnje objave.IX. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili

na adresu [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o. Bosanska Krupa, Radni~ka bb sa naznakom: "Prijava na javni konkurs -Odbor za reviziju - ne otvarati".

X. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.

(Sl-235/11-F)

OP]INA LUKAVACNa osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj34/03), ~lana 63. stav 1. Zakona o pred{kolskom odgoju iobrazovanju ("Slu`bene novine TK-a", broj 12/09) i ~lana 2.Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje na pozicijuu regulirane organe ("Slu`beni glasnik Op}ine Lukavac", broj6/04) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za izbor predsjednika i ~lanova Upravnog odbora JU za odgoj i obrazovanje djece

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 24  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 113: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 113/144

pred{kolskog uzrasta ("Slu`beni glasnik Op}ine Lukavac", broj7/09), Op}insko vije}e Lukavac objavljuje

PONOVNI JAVNI OGLASZA IZBOR ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU ZA

ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE PRED[KOLSKOG

UZRASTAObjavljuje se javni oglas za izbor ~lana Upravnog odbora JU

za odgoj i obrazovanje djece pred{kolskog uzrasta i to:- Iz reda osniva~a....................................................... 1 ~lan

1) Opis upra`njene pozicije;Nadle`nost Upravnog odbora propisana je Zakonom o

pred{kolskom odgoju i obrazovanju i podrazumijeva obavljanjeslijede}ih poslova:

- dono{enje pravila pred{kolske ustanove,- imenovanje i razrje{enje direktora pred{kolske ustanove,- odlu~ivanje o kori{tenju sredstava preko iznosa 

utvr|enog Pravilnikom ustanove,- dono{enje finansijskog Plana i usvajanje godi{njeg

Izvje{taja,- dono{enje op}ih akata o unutarnjoj organizaciji i

sistematizaciji poslova i drugih op}ih akata,- odlu~ivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnostiodgoja i obrazovanja,

- usmjeravanje, kontrola i ocjenjivanje rada direktora,- rje{avanje svih pitanja odnosa sa osniva~em,- odgovornost osniva~u za rezultate rada Ustanove,- podno{enje osniva~u godi{njeg Izvje{taja,- rje{avanje u drugom stepenu po prigovorima radnika na 

odluke direktora,- obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom i

pravilima ustanove.2.) Kandidat za ~lana Upravnog odbora mora ispunjavati

slijede}e op}e i posebne uslovea) OP]I USLOVI

- da je dr avljanin Bosne i Hercegovine,

- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni iHercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH po komenijedna osoba koja izdr`ava kaznu izre~enu od straneMe|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i nijedna osoba koja je pod optu`bom Suda i koja se oglu{ila o poziv da sepojavi pred sudom ne mo`e se kandidovati niti mo`eobna{ati nikakvu naimenovanu, izbornu ili drugu javnufunkciju na teritoriji BiH,

- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup kojipredstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenupoziciju u roku od pet godina od dana izdr`ane, izmirene,

zastarjele ili opro{tene kazne.b) POSEBNI USLOVI- da ima zavr{enu vi{u i visoku stru~nu spremu

odgovaraju}eg zanimanja zavisno od djelatnostireguliranog organa,

- da ima najmanje 3 godine radnog iskustva, nakon sticanja stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,

- da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke,

- da nisu ~lanovi upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa.

3) Za sve kandidate koji ispunjavaju op}e i posebne uslove upostupku kona~nog izbora uze}e se u obzir i slijede}i kriteriji:- ve}i stepen stru~ne spreme srodnog zanimanja,- komunikativne i organizacione sposobnosti,

- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranogorgana,

- rezultati rada tokom karijere,4) Uz prijavu kandidati su obavezni prilo`iti slijede}e:

- kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),- uvjerenje o radnom iskustvu u struci,- uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka odnosno da 

nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup kojipredstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenupoziciju u roku od pet godina od dana izdr`ane, izmirene,zastarjele ili opro{tene kazne (ne starije od 3 mjeseca,izdato od strane nadle`nog suda),

- ovjerenu kopiju diplome,- ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz ta~ke 2.a)

alineja 3. i 4. i na okolnosti iz ta~ke 2 b) alineja 3. i 4.,5) Imenovanje ~lanova Upravnog odbora vr{i se na pe riod od 4

godine.6) Svi kandidati liste sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju.

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 8dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e se uzeti uobzir u daljem postupku za izbor.

Ukoliko se na oglas ne prijavi dovoljan broj kandidata kojiispunjavaju uslove {kolske spreme izbor iz ~lanova upravnogodbora izvr{it }e se iz reda kandidata koji ispunjavaju ostaleuslove oglasa.

Ovaj javni oglas objavit }e se u dnevnom listu "Avaz" i u"Slu`bene novinama Federacije BiH".

Pozivamo zainteresovane kandidate da podnesu prijavu uroku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Rok od 15 dana ra~una se prema datumu objave u glasilu kojeposljednje bude objavilo ovaj javni oglas.

Kovertirane prijave sa naznakom: "Javni oglas za imenovanjeUO JU za odgoj i obrazovanje djece pred{kolskog uzrasta - NEOTVARAJ", podnose se putem pisarnice Op}ine Lukavac li~noili {alju po{tom preporu~eno na ADRESU: Op}ina Lukavac,Komisija za izbor UO JU za odgoj i obrazavanje djecepred{kolskog uzrasta, ulica Trg Slobode br. 1, 75.330 Lukavac

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.(Sl-236/11-F)

OSNOVNA [KOLA STJEPANA RADI]A PRISOJENa temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03), te na temelju ~lanaka 79. i 81. Zakona o osnovnom{kolstvu HB@ ("Narodne novine HB@", broj 12/04), ~lanka 15.Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom {kolstvu("Narodne novine HB@", broj 12/08), i ~lanka 49. stavak 8. i~lanka 55. Statuta Osnovne {kole Stjepana Radi}a Prisoje,[kolski odbor Osnovne {kole Stjepana Radi}a u Prisoju donosiOdluku o raspisivanju

NATJE^AJAZA IMENOVANJE I IZBOR RAVNATELJA

1. RAVNATELJ [KOLE - jedan izvr{itelj na period od~etiri godine.Pored op}ih uvjeta predvi|enih zakonom kandidat treba 

ispunjavati i sljede}e uvjete:1. najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili drugim

poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja,2. zavr{en stupanj stru~ne spreme - V[S ili VSS,3. ima polo en stru~ni ispit.

Uz prijave za natje~aj dostaviti:1. kra}i ivotopis,2. dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjerenu presliku

diplome),3. potvrdu o radnom iskustvu,4. potvrdu o polo`enom stru~nom ispitu,5. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci),

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 25

Page 114: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 114/144

6. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupakniti mu je izre~ena pravosna`na presuda za kazneno djelo(ne starije od tri mjeseca),

7. potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti (lije~ni~kouvjerenje).

Natje~aj ostaje otvoren 15 dana po objavljivanju.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostavitipo{tom na adresu:[kolski odbor Osnovne {kole Stjepana Radi}a Prisoje, s

naznakom - "Za natje~aj".Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se razmatrati.

(Sl-238/11-F)

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "SANA" DOOSANSKI MOST

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i Odluke Nadzornog odbora oraspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktor JKP "Sana"d.o.o. Sanski Most br. 02-190/11 od 7. 3.2011. godine, raspisujese

JAVNI KONKURSZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "SANA"

DOO SANSKI MOSTRaspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora 

JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most na period od ~etiri godine.1. Direktor preduze}a

Opis poslova direktora preduze}a JKP "Sana" d.o.o. SanskiMost:

- organizuje i vodi poslovanje preduze}a,- odgovara za zakonitost poslovanja,- izvr{ava Odluke Skup{tine preduze}a, Nadzornog odbora 

i Odbora za reviziju,- izvje{tava Nadzorni odbor preduze}a na njegov zahtjev,- provodi Statut i Eti~ki kodeks,- nadle`an je za izradu i nadgledanje realizacije planova 

poslovanja,- nadle`an je za izradu provedbenih propisa za postupak

nabavke i provedbu Zakonu o javnim nabavkama BiH,- priprema prijedlog o raspodjeli dobiti,- zapo{ljava i otpu{ta zaposlenika u skladu sa postupcima 

utvr|enim n Poslovniku, te va`e}im Zakonima, te odrugim pravima zaposlenika po osnovu rada,

- zastupa preduze}e prema tre}im licima,- nadle`an je za implementaciju Eti~kog kodeksa u

preduze}u,- odgovoran je za primjerni preporuka Odbora za reviziju u

rokovima koje u pogledu njihove realizacije utvrdi Odbor za reviziju,

- obavlja i druge poslove neophodne za nesmetanoodvijanje organizacije i vo|enje poslovanja preduze}a.

Kandidat za mjesto direktora JKP "Sana" d.o.o. treba da ispunjava sljede}e uslove:a) Op}i uslovi:

- da je dr avljanin BiH,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u perioduod tri godine prije objavljivanja konkursa,

- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava BiH),

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, za koje po zakonu ne mo`e obavljati poziciju direktora.

b) Posebni uslovi:- da ima visoku stru~nu spremu (VSS) VII stepen i

najmanje 3 godine radnog sta`a slo`enosti zanimanja tehni~kog, ekonomskog ili pravnog smjera, ili

- da ima (VSS) VI stepen i najmanje 5 godina radnog sta`a slo`enosti zanimanja tehni~kog, ekonomskog ili pravnogsmjera,

- da ponudi program rada i razvoju preduze}a umandatnom periodu.

Prijave, kandidata treba da sadr`e kratku biografiju i adrese

u~esnika konkursa.Uz pojavu kandidati su obavezni dostaviti:

- dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci),- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak

(ne starije od 3 mjeseca),- izjavu potpisanu i ovjerenu od nadle`nog organa iz ta~ke

a.) stav 3. i 4.- dokaz o radnom iskustvu,- program rada i razvoj preduze}a u mandatnom periodu.

Kandidati su obavezni dostaviti originalne dokumente ilifotokopije ovjerene od nadle`nog organa.

Konkurs za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana oddana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ilina adresu JKP "Sana" d.o.o. Sanski Most, Me{e Selimovi}a bb sa naznakom: "Prijavu na javni konkurs za poziciju direktora JKP"Sana" d.o.o. Sanski Most.

Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti urazmatranje.

(Sl-240/11-F)

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KUTLURUI SPORT BPK GORA@DE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03), te na osnovu ~lana 43.Zakona o ra dio-televiziji Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de ("Slu`bene novine BPK-a Gora`de", broj 7/02 i 8/09),Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de objavljuje

PONOVNI OGLASZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJU

PREDSJEDNIKA I LANOVA SKUP[TINE JP RTVBPK-a GORA@DE

Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje predsjednika i~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de, od kojih su:

- 4 (~etiri) predstavnika iz reda osniva~a,- 1 (jedan) predstavnik iz reda zaposlenika i- 2 (dva) predstavnika iz reda lokalnih zajednica sa 

podru~ja BPK-a Gora`de.Opis pozicije:

Skup{tina obavlja poslove od zna~aja za djelatnost kojima sebavi Javno preduze}e JP RTV BPK-a Gora`de i donosi odluke oslijede}em:

- Statutu, uz prethodnu saglasnost osniva~a,- Poslovniku ili poslovnicima, na prijedlog Nadzornog

odbora,- Eti~kom kodeksu, na prijedlog Nadzornog odbora,- Planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja 

sukladno Zakonu o javnim preduze}ima,- Nadle`nostima utvr|enim Zakonom o privrednim

dru{tvima.Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV

BPK-a Gora`de vr{i se za mandatni pe riod od 4 (~etiri) godine.Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati slijede}e

op{te uslove:a. da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr avljanstvu),b. da je stariji od 18 godina, a mla|i od 70 godina na dan

imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih),

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 26  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 115: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 115/144

c. da nije otpu{ten iz dr`avne slu be kao razultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni iHercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodunajmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njenepozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerenja odstrane op}inskog nadle`nog organa),

d. da se na njega ne odnosi ~lan IX stav 1. Ustava BiH(dokaz: izjava kandidata potpisana ovjerena od straneop}inskog nadle`nog organa),

e. da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup,niti se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz:uvjerenje op}inskog i kantonalnog suda)

f. da mu pravosna nom presudom suda nije zabranjenoobavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz:uvjerenje nadle`nog suda)

g. da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{nefunkcije ili savjetnik zvani~nicima i nosiocima izvr{nihfunkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od straneop}inskog nadle`nog organa),

h. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane

op}inskog nadle`nog organa),i. da nije direktor, ~lan Uprave, predsjednik ili ~lanNadzornog odbora ili Odbora za reviziju u drugomprivrednom dru{tvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane op}inskog nadle`nog organa),

  j. da nije u sukobu interesa u li~nom i profesionalnomodnosu sa dru{tvom u kojem aplicira na pozicijupredsjednika odnosno ~lana Skup{tine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova nemogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Pored navedenih op{tihuslova kandidat koji se prijavljuje na oglas mora ispunjavati islijede}e posebne uslove:

- VII ili VI stepen slo`enosti zanimanja, VSS ili V[S,zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera,

- najmanje tri godine radnog sta`a u struci.Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao

posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji:- stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske

sposobnosti za vr{enje poslova finansijskog nadzora,- sposobnost tuma~enja primjene Zakona i drugih propisa,

a naro~ito iz djelatnosti Preduze}a,- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i

odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira,- sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka i- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog

anga`mana i preporuka poslodavca.U vezi posebnih uslova kandidati trebaju prilo`iti:

- dokaz o stru~noj spremi (univerzitetska diploma,ovjerena kopija)

- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojega  je zaposlen kandidat ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO).

Kandidat je du`an uz prijavu na oglas, koja sadr`i kra}ubiografiju, adresu, kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumenteili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanjeop{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom, u roku od 30 (trideset)dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Bosansko -podrinjskog kantona Gora`de", "Slu`benim novinama FederacijeBiH", dnevnom listu "Dnevni avaz", oglasnoj plo~i BPKGora`de, oglasnoj plo~i JP RTV BPK Gora`de, te na web straniciBosansko-podrinjskog kantona Gora`de.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NE]ESE UZETI U RAZMATRANJE.

Prijave na oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKO -PODRINJSKI KANTON GORA@DE, VLADA BOSANSKO -PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE, Komisiji za izbor iimenovanje sa naznakom "Oglas za izbor i imenovanje

predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK Gora`de", sa naznakom NE OTVARAJ.

Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor,smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tineJavnog preduze}a Ra dio-televizija Bosansko - podrinjskog

kantona Gora`de izvr{it }e Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de.

(Sl-242/11-F)

OP]INA POSU[JENa temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lanka 6.Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirana tijela Op}ine Posu{je ("Slu`beni glasnikOp}ine Posu{je", broj 2/09), op}inski na~elnik op}ine Posu{jeraspisuje

JAVNI OGLASZA IMENOVANJE UPRAVNOG VIJE]A CENTRA ZA

SOCIJALNI RAD POSU[JE

I. Objavljuje se javni oglas za imenovanje Upravnog vije}a Centra za socijalni rad Posu{je (tri ~lana)II. Opis pozicije:

Upravno vije}e donosi Statut Ustanove, program rada irazvoja Ustanove, nadzire njihovo izvr{avanje, odlu~uje ofinancijskom planu i godi{njem obra~unu, predla`e osniva~upromjenu djelatnosti, daje osniva~u i ravnatelju ustanoveprijedloge i mi{ljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke iobavlja i druge poslove odre|ene zakonom, aktom o osnivanju iStatutom ustanove.

Mandat ~lanova Upravnog vije}a traje ~etiri godineImenovane osobe imaju pravo na naknadu sukladno Odluci

Op}inskog vije}a.III. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uvjete:

a) Op}i uvjeti

- da je dr avljanin BiH;- da je stariji od 18 godina;- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH urazdoblju u 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije;

- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine (~lanak IX.1. Ustava BiH);

- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarskiprijestup nespojive s du`no{}u u reguliranom tijelu, pet godina od pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne;

- da nije osoba kojoj je pravomo}nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciju na koju sekandidira;

- da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja;

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03 i 34/03);

- da nema privatni, financijski interes u reguliranom tijelu ukoji se kandidira u smislu ~lanka 2. to~ke 1.2. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

b) Posebni uvjeti- visoka ili vi{a stru~na sprema,- najmanje 3 godine radnog iskustva 

c) Za kandidate koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete, upostupku izbora uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji:- rezultati ostvareni u dosada{njem radu,- prilagodljivost timskom radu,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 27

Page 116: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 116/144

- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,- poznavanje organizacije i djelatnosti ustanove

V. Ista osoba mo`e biti imenovana:- najvi{e u jedan nadzorni odbor javnog poduze}a i jedno

upravno vije}e odnosno [kolski odbor javne ustanove ili- najvi{e u dva upravna vije}a odnosno {kolska odbora 

 javnih ustanova VI. U prijavi na javni oglas svaki kandidat du`an je navesti adresu

i kontakt telefon.Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti:- kopiju osobne iskaznice CIPS- uvjerenje o neka`njavanju- dokaz o stru~noj spremi i radnom iskustvu

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali iliovjerene fotokopije (ne starije od {est mjeseci).

Javni oglas }e biti objavljen u Dnevnom listu, "Slu`benimnovinama Federacije BiH", oglasnoj plo~i zgrade Op}ine i webstranici Op}ine Posu{je www.opcina-posusje.ba.

Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ilipreporu~eno po{tom na adresu:

Op}ina Posu{jeUred Op}inskog na~elnika Fra Grge Marti}a 30

88240 Posu{je"Prijava na javni oglas za imenovanje Upravnog vije}a Centra 

za socijalni rad"Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se uzeti u

razmatranje.

(Sl-243/11-F)

GRADSKA LJEKARNA NEUMNa temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH")i ~lanka l8. i 19. Statuta Gradske ljekarne Neum, Upravno vije}eGradske ljekarne Neum raspisuje

JAVNI NATJE^AJZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA GRADSKE

LJEKARNE NEUMKandidati koji se natje~u za ravnatelja trebaju ispunjavati

sljede}e uvjete:Op}i uvjeti: potreban prilog

- da je dr avljanin BiH- da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdobljuod tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije

- da se na njega ne odnosi ~lanak IX. I. Ustava BiHPosebni uvjeti: potreban prilog

- da ima zavr{en VII stupanj stru~ne spreme- diplomiranifarmaceut 

- da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci,- da ima licencu za samostalan rad- da ima polo`en stru~ni ispit,- da ima organizatorske sposobnosti- da se ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije osu|ivan

za kazneno djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa,

- da nije na funkciji u politi~koj stranci,Uz prijavu na natje~aj kandidat je du`an prilo`iti:

- kra}i ivotopis sa adresom i kontakt telefonom,- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,- uvjerenje o dr`avljanstvu,- diplomu o zavr{enom {kolovanju,- dokaz o polo enom stru~nom ispitu,- licencu za samostalan rad- uvjerenje o radnom iskustvu,

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,- ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz to~ke 1. alineja 

3. i 4. op}ih uvjeta.Imenovanje ravnatelja se vr{i na 4 (~etiri) godine.Svi kandidati sa liste sa u`im izborom bit }e pozvani na 

intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.Ovaj natje~aj objavit }e se u "Ve~ernjem listu" i u "Slu`benim

novinama Federacije BiH".Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana i ra~una se od

datuma objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovajnatje~aj.

Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavitiu zatvorenoj koverti na adresu:

Gradska ljekarna Neum, Zagreba~ka 4, 88390 Neum sa naznakom:"Prijava na javni natje~aj za izbor ravnatelja-neotvaraj".

Svi kandidati }e biti obavije{teni o rezultatima postupka uroku od 15 dana od dana donesene odluke.

(Sl-244/11-F)

CENTAR ZA STARA I IZNEMOGLA LICA-OSOBEMOSTAR

Na temelju ~lanka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 12/03), ~lanka 54. Zakona o socijalnojza{titi (Narodne novine HN@, broj 3/06) ~lanke 35 i 40. Pravila Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar i Odluka Upravnogvije}a Centra za stara i iznemogla lica-osobe Mostar broj 7/05 od5. 10. 2005. godine, Upravno vije}e Centra obavljuje

NATJE^AJZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA CENTRA ZA

STARA I IZNEMOGLA LICA - OSOBE MOSTARObjavljuje se natje~aj za izbor i imenovanje direktora Centra 

za stara i iznemogla lica-osobe Mostar na period od 4 (~etiri)godine.1. Kandidat koji se natje~e za direktora treba da ispunjava 

sljede}e uvjete:a) OP]I UVJETI:

- da je dr avljanin F BiH- da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu od trigodine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije

- da se na njega ne odnosi ~lanak IX. to~ka 1. Ustava BiH.b) Pored op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava I POSEBNE

UVJETE- da posjeduje visoku stru~nu spremu (VSS) ILI VI[U

STRU^NU SPREMU (V[S) za socijalne radnike,- tri (3) godine radnog iskustva na mjestu rukovodioca - da ima najmanje i (3) godine radnog iskustva u radu sa 

starim licima, na poslovima u gerontologiji i gerijatriji ili

na poslovima socijalne za{tite odraslih lica - da posjeduje organizacione sposobnosti moralne i drugekvalitete

- da se ne ne vodi kazneni postupak, odnosno da nisuosu|ivani za kazneno djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa 

- da nisu na funkciji u politi~koj stranci, u suprotnom da podnesu izjavu da }e u slu~aju kona~nog imenovanja odstupiti od funkcije

2. Uz prijavu na natje~aj kandidat je du`an prilo`iti:- kra}i ivotopis sa adresom i kontakt telefon- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci)- diploma o zavr{enom obrazovanju visoke ili vi{e stru~ne

spreme- uvjerenje o radnom iskustvu

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 28  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 117: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 117/144

- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od trimjeseca)

- ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz to~ke 1. alineje3. i 4. op}ih uvjeta.

3. Ovaj natje~aj objavit }e se u "Dnevnom listu" i "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom treba dostaviti u roku od15 dana od dana objavljivanja natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati mogudostaviti na adresu:

"Centar za stara i iznemogla lica-osobe Mostar, ul. Tekija 40,sa naznakom: "Prijava na natje~aj".

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

Podnosioci prijava sa kojima se stupi u kontakt u roku oddeset dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzete urazmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

(Sl-248/11-F)

MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKUTUZLANSKOG KANTONA

TUZLANa osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/08 i 34/03) i ta~ke III. Odluke outvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03, 7/09,4/10 i 10/10), Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskogkantona raspisuje

PONOVNI OGLASZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA

UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLU@BA ZAZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

I.Objavljuje se oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova 

Upravnog odbora Javne ustanove Slu`ba za zapo{ljavanje

Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu; Slu`ba za zapo{ljavanje) ito:1. UPRAVNI ODBOR

a) tri (3) ~lana iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika),

b) dva (2) ~lana iz reda zaposlenika Slu`be za zapo{ljavanje.Upravni odbor Slu`be za zapo{ljavanje obavlja slijede}e

poslove:- donosi Statut i druge op}e akte Slu`be za zapo{ljavanje;- donosi akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji

radnih mjesta;- donosi programe i planove rada;- donosi finansijski plan i usvaja zavr{ni ra~un;- upravlja sredstvima u skladu sa Zakonom;- odlu~uje o kori{tenju sredstava u skladu sa Zakonom;

- odlu~uje o preduzimanju mjera u vezi sa stvaranjempovoljnih uslova za zapo{ljavanje uop}e, za ostvarivanjeZakonom utvr|enih prava zaposlenika za ~ijim radomprestane potreba i za za{titu `ivotnog standarda nezaposlenih osoba;

- pokre}e inicijative prema nadle nim institucijama uKantonu kojima se br`e i efikasnije rje{ava problemnezaposlenosti;

- prati i razmatra ostvarivanje obaveza koje proizilaze izme|unarodnih konvencija i me|unarodnih sporazuma izoblasti zapo{ljavanja;

- usvaja izvje{taje o radu Slu`be za zapo{ljavanje iodlu~uje o preduzimanju odgovaraju}ih mjera za unapre|enje djelatnosti;

- razmatra i donosi odluke o uvo|enju novihorganizacionih formi kojima se oboga}uje sadr`aj rada i

pove}ava efikasnost djelovanja na izvr{enju Zakonom iStatutom utvr|enih funkcija;

- imenuje i razrje{ava direktora Slu`be za zapo{ljavanje uzsaglasnost Vlade Kantona;

- odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima,zaposlenika iz radnog odnosa u Slu`bi za zapo{ljavanje

po `albama;- usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora;- donosi odluke o slu benim putovanjima u inostranstvo;- preduzima mjere za osiguranje jedinstvenog

informacionog sistema u djelatnosti zapo{ljavanja;- imenuje komisije i druga radna tijela po potrebi;- donosi Poslovnik o svom radu;- vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom i drugim

propisima.Imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Slu`be

za zapo{ljavanje vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine.

Kona~no imenovane osobe ostvarit }e pravo na naknadu uUpravnom odboru u skladu sa va`e}im propisima.

Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada 

Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s mogu}no{}uponovnog imenovanja.II.

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno~lana Upravnog odbora iz ta~ke I. ovog oglasa mora ispunjavatislijede}e op}e uslove:

- da je dr avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje

se kandiduje,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije,

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo,- da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu

nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva,djelatnosti ili du`nosti,- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i

Hercegovine,- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili

savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama, vlasti Bosne I Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08).

Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat mora ispunjavati islijede}e posebne uslove i kriterije:

- da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu,- da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon

sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri(3) godine radnog iskustva na najslo`enijim poslovima,odnosno poslovima organizacione prirode,

- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke,- da nema privatni finansijski interes u Slu`bi za 

zapo{ljavanje,- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog

reguliranog organa,- da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor i

~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojegdru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - ne starija od trimjeseca,

- da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskogfonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskogodbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton, nestarije od 3 mjeseca.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 29

Page 118: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 118/144

III.Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnihuslova, tra`enih ovim oglasom i to:

- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,- uvjerenje o dr`avljanstvu - ne starije od tri mjeseca,- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,- uvjerenje nadle nog op}inskog suda da kandidat nije

ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nijeizre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva,djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca,

- potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje jevidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnogiskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~nespreme na poslovima u okviru svog zanimanja od ~ega najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najslo`enijimposlovima, odnosno poslovima organizacione prirode,

- potvrda nadle`nog organa ili uvjerenje da se protivkandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpu{teniz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske

mjere - ne starija od tri mjeseca,- ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~nodjelo - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik,nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona osukobu interesa u institucijama vlasti Bosne iHercegovine - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nogili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od trimjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijskiinteres u Slu`bi za zapo{ljavanje - ne starija od trimjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije ~lan drugog upravnogodnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan drugogupravnog odnosno nadzornog odbora ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije uroku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od trimjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{edionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kogdru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanovekoja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnogvanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanskikanton, ne starije od 3 mjeseca.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`nidostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno

~lana Upravnog odbora Slu`be za zapo{ljavanje.IV.

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti uroku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i dnevnom listu "San".V.

Prijavu sa tra`enom dokumentacijom, dostaviti putem po{tepreporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslovekantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu:

TUZLANSKA KANTONMinistarstvo za rad i socijalnu politiku

Slatina broj 2, 75 000 Tuzla Sa naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE

UPRAVNOG ODBORA JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE" -NE OTVARATI

Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju.Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u

razmatranje.

(Sl-250/11-F)MINISTARSTVO ZA RAD I SOCIJALNU POLITIKU

TUZLANSKOG KANTONATUZLA

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III. Odluke outvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03, 7/09,4/10 i 10/10), Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Tuzlanskogkantona raspisuje

PONOVNI OGLASZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA

NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE SLU@BAZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA

I.Objavljuje se ponovni oglas za imenovanje predsjednika i

~lanova Nadzornog odbora Javne ustanove Slu`ba za zapo{ljavanje Tuzlanskog kantona (u daljnjem tekstu: Slu`ba za zapo{ljavanje) i to:

a) dva (2) ~lana iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenujeza predsjednika),

b) jedan (1) ~lan iz reda zaposlenika Slu`be za zapo{ljavanje.

Nadzorni odbor Slu`be za zapo{ljavanje obavlja slijede}eposlove:

- analizira izvje{taj o poslovanju Slu be za zapo{ljavanje;- obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad;- pregleda izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un;- pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja 

poslovnih knjiga;

- izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora orezultatima nadzora.

Imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Slu`beza zapo{ljavanje vr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine.

Kona~no imenovane osobe ostvarit }e pravo na naknadu uNadzornom odboru u skladu sa va`e}im propisima.

Predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s mogu}no{}uponovnog imenovanja.II.

Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno~lana Nadzornog odbora iz ta~ke I. ovog oglasa mora ispunjavatislijede}e op}e uslove:

- da je dr avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina,- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje

se kandiduje,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije,

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo,- da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu

nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva,djelatnosti ili du`nosti,

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine,

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 30  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 119: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 119/144

institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08),

Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat mora ispunjavati islijede}e posebne uslove i kriterije:

- da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu,- da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon

sticanja vi{e, odnosno visoke stru~na spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, od ~ega najmanje tri(3) godine radnog iskustva na najslo`enijim poslovima,odnosno poslovima organizacione prirode,

- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke,

- da nema privatni finansijski interes u Slu`bi za zapo{ljavanje,

- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugogreguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog,odnosno nadzornog odbora kandidat }e dostavitiovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupitisa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,

- da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lanuprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% ivi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva 

sa ograni~enom odgovorno{}u,- da nije direktor javne ustanove koja se finansira izkantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskogfonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskogodbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III.Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnihuslova, tra`enih ovim oglasom i to:

- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,- uvjerenje o dr`avljanstvu - ne starije od tri mjeseca,- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,- uvjerenje nadle nog op}inskog suda da kandidat nije

ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije

izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva,djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca,- potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je

vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnogiskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~nespreme na poslovima u okviru svog zanimanja od ~ega najmanje tri (3) godine radnog iskustva na najslo`enijimposlovima, odnosno poslovima organizacione prirode,

- potvrda nadle`nog organa ili uvjerenje da se protivkandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpu{teniz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinskemjere - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~nodjelo - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.I.Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik,nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona osukobu interesa u institucijama vlasti Bosne iHercegovine - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nogili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od trimjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijskiinteres u Slu`bi za zapo{ljavanje - ne starija od trimjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije ~lan drugog upravnogodnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan drugogupravnog odnosno nadzornog odbora ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije uroku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od trimjeseca,

- ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{edionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kogdru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enomodgovorno{}u - ne starija od tri mjeseca,

- ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor javne ustanove

koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnogvanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanskikanton, ne starije od 3 mjeseca,

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`nidostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno~lana Nadzornog odbora Slu`be za zapo{ljavanje.

IV.Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u

roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.Ponovni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama 

Federacije BiH" i dnevnom listu "San".

V.Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te

preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslovekantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu:

TUZLANSKI KANTONMinistarstvo za rad i socijalnu politiku

Slatina broj 2, 75 000 Tuzla Sa naznakom: "PRIJAVA NA PONOVNI OGLAS ZA

IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA JU SLU@BA ZAZAPO[LJAVANJE" - NE OTVARATI

Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju.Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u

razmatranje.

(Sl-252/11-F)

KJKP "GRADSKI SAOBRA]AJ" DOO SARAJEVONa osnovu ~lana 9. Zakona o javnim preduze}ima u F BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09),

~lana 246. Zakona o privrednim dru{tvima u F BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05, 91/07 i 84/08), ~lana 18. i 20. Odluke o uskla|ivanjustatusa KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 33/05 i 25/09), ~lana 25. stav (1) ta~ka k) Statuta KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o Sarajevo, Odluke Skup{tineKJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo broj 28/18 od 4. 3.2011. godine, Skup{tina KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o.Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLASZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG

ODBORA KJKP GRADSKI SAOBRA]AJ DOOSARAJEVO

I. Predmet javnog oglasaPredmet javnog oglasa je prikupljanje prijava kandidata za 

izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJKP "GRAS"d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: preduze}e). Nadzorni odbor }ese sastojati od predsjednika i dva ~lana, Skup{tina preduze}a }eimenovanti 3 (tri) ~lana Nadzornog odbora, koji }e na prvojkonstituiraju}oj sjednici jednog od ~lanova imenovati za predsjednika Nadzornog odbora.

II. Opis pozicije ~lana Nadzornog odboraNadzorni odbor je nadle`an da;

1. nadzire poslovanje preduze}a;2. imenuje predsjednika Nadzornog odbora;3. razrje{ava ~lana Nadzornog odbora s du`nosti

predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog odsvojih ~lanova za predsjednika Nadzornog odbora;

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 31

Page 120: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 120/144

4. usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju po polugodi{njemobra~unu i godi{njem obra~unu, sa bilansom stanja ibilansom uspjeha i izvje{tajem revizije;

5. podnosi Skup{tini godi{nji izvje{taj o poslovanjupreduze}a koji obavezno uklju~uje izvje{taj revizora,izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

6. utvr|uje prijedlog trogodi{njeg Plana poslovanja i Plana investicija, odnosno prijedlog revidiranog plana poslovanja;

7. imenuje i razrje{ava Upravu preduze}a;8. vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi

prijedlog za njihovo imenovanje Skup{tini preduze}a;9. na prijedlog generalnog direktora imenuje i razrje{ava 

Sekretara preduze}a;10. utvr|uje prijedlog Statuta i Eti~kog kodeksa i predla`e ga 

Skup{tini;11. daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za 

raspodjelu dobiti;12. predla`e na~in pokri}a gubitka;13. odobrava Upravi preduze}a dono{enje odluke o

investicijama, kupovini, prodaji, zamjeni, uzimanje uleasing osnovnih sredstava, uzimanju kredita i druge

transakcije imovinom, u toku poslovne godine u obimuod 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupneimovine preduze}a, po bilansu stanja na kraju prethodnegodine, jednoglasno

14. odobrava Upravi preduze}a dono{enje odluke o uzimanjui davanju osnovnih sredstava u zakup, uz prethodnopribavljenu saglasnost resornog ministarstva,

15. obrazuje povremene komisije i druga tijela i utvr|ujenjihov sastav i zadatke;

16. daje saglasnost Upravi preduze}a na Pravilnik o javnimnabavkama;

17. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;18. nadzire postupak provo|enja javnih nabavki, razmatra 

izvje{taje Uprave preduze}a o nabavkama i prijavljujenadle`nim organima sve eventualne prevare ilizloupotrebe;

19. daje pisano ovla{tenje za ograni~ene aktivnosti, u smisluZakona o javnim preduze}ima;20. razmatra mjese~ne izvje{taje Odbora za reviziju i daje

upute Upravi za provo|enje preporuka u vezi sa uo~enimnepravilnostima;

21. nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od Odbora za reviziju i vanjskog revizora;

22. daje saglasnost na Poslovnik o radu Uprave preduze}a;23. odlu~uje o imenovanju zastupnika preduze}a kada je

tu`ilac Uprava u postupku za pobijanje i poni{tenjeodluke Skup{tine;

24. odobrava slu`bena putovanja generalnom direktoru;25. odlu~uje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom,

Statutom preduze}a i odlukama Skup{tine preduze}a.III. Mandat ~lanova Nadzornog odbora i naknada za rad

Mandat ~lanova Nadzornog odbora je 4 (~etiri) godine sa t imda po isteku perioda od 2 (dvije) godine Skup{tina preduze}a glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora. Kona~noimenovana lica }e ostvariti pravo na naknadu za rad u Nadzornomodboru ~ija visina }e se utvrditi odlukom Skup{tine preduze}a.IV. Uslovi za pozicije

Svi kandidati moraju ispunjavati slijede}e op}e i posebneuslove:Op}i uslovi:

a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje odr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte);

b) da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili kopija li~nekarte);

c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i

Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u perioduod tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije(dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nogop}inskog organa);

d) da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne iHercegovine (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od

nadle`nog op}inskog organa);e) da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili

savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj13/02, 16/02, 14/03, 12/04) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa)

f) da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz:uvjerenje nadle`nog suda)

g) da nema privatni finansijski interes u preduze}u (dokaz:izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskogorgana);

h) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru, pet godina oddana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne (dokaz: potpisana izjava ovjerena odstrane nadle`nog op}inskog organa);

i) da nije lice kojem je presudom suda zabranjenoobavljanje aktivnosti u nadle`nosti Nadzornog odbora (dokaz: uvjerenje nadle`nog suda)

 j) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz:izvod iz mati~ne knjige ro|enih)

k) da nije zaposlenik preduze}a,l) da nije lice imenovano na funkciju direktora ili ~lana 

Uprave preduze}a ili ~lan Upravnog odbora u privrednimdru{tvima ili institucijama, uklju~uju}i, ali neograni~avaju}i se na fondove, banke, agencije i komisije(dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nogop}inskog organa);

m) da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnogodbora dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom iliinstitucije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od

nadle`nog op}inskog organa);n) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanjeposlova u Nadzornom odboru (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa)

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih uslova pod ta~kama a) do n) ne mogu biti stariji od {est mjeseci.

Posebni uslovia) da ima visoku stru~nu spremu (dokaz: univerzitetska di-

ploma ili uvjerenje o diplomiranju)b) da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci za 

koju je stekao univerzitetsku diplomu (dokaz: potvrda iliuvjerenje);

c) da je uspje{an u radu na ranijim poslovima (dokaz:preporuka poslodavaca, ocjena o radu i dr.)

d) da ima sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno

obavljanje pozicije i sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka (dokaz: preporuka ranijih poslodavaca, ocjena oradu i dr.);

e) da ima izra`enu individualnost, inicijativnost,nezavisnost u radu i dono{enju odluka;

f) da ima izra`ene komunikacijske i organizacijskesposobnosti;

g) da posjeduje znanja i sposobnosti razumjevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja prava i ukupnogzakonodavstva na podru~ju djelovanja Nadzornogodbora;

h) da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskimresursima i naklonjenost timskom radu.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova pod ta~kama a) do h) ne mogu biti stariji od {est mjeseci.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 32  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 121: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 121/144

V. Potrebna dokumentacijaKandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije dokumenata koji predstavljaju dokaz oispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih oglasom.

VI. Ostale napomenePrilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je

kandidat stekao u dosada{njem radu, te }e se voditi ra~una ospolnoj i nacionalnoj strukturi izabranih kandidata.

Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora koju }e imenovati Skup{tina preduze}a }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve pristigle prijave i utvrditi da li su prijaveblagovremene i sa potpunom dokumentacijom.

Nepotpune i neblagovremene prijave komisija ne}e uzeti urazmatranje.

Sve blagovremene i potpune prijave komisija }e razmotriti isa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor.

Komisija }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu sa u`imizborom pozvati na intervju.

Nakon provedenog intervjua sa kandidatima koji ispunjavajuuslove javnog oglasa, komisija }e sa~initi listu kandidata i istu

dostaviti Skup{tini preduze}a na razmatranje.Izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora vr{i Skup{tina preduze}a.

Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka datih uizjavama i drugim dokumentima koje dostave kandidati.

Ovaj oglas }e biti objavljen u dnevnim novinama "SAN" i u"Slu`benim novinama Federacije BiH", a ostaje otvoren 15(petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Sve informacije o toku postupka kandidovanja sutransparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisupovjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01).

Prijave na oglas sa svim tra`enim dokumentima se dostavljajuli~no ili po{tom preporu~eno na adresu:KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo - Komisija za izbor i

imenovanje ~lanova Nadzornog odbora 

ul. Velikih drveta broj 1Sarajevosa naznakom na koverti: "Prijava za ~lana Nadzornog odbora 

KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo - OTVARAKOMISIJA"

Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt - telefon.

NAPOMENA: vra}aju se samo originalni dokumenti.

(Sl-255/11-F)

OSTAVINSKI POSTUPAKOp}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom

postupku iza umrlog Bo`e Zovko, sina Andrije, ro|enog 16. 12. 1911. godine, a koji je umro 6. 11. 1979. godine, s prebivali{tem u Pologu 99, op}ina Mostar, izdao jedana 16. 2. 2010. godine slijede}i

OGLAS

Pozivaju se nasljednici Tomo [ari}, Tonka Sladoje i Jasna Jelov~i}, svi djeca inasljednici ostaviteljeve umrle k}eri Anice [ari} koja je umrla 1993. godine, svinepoznatog boravi{ta u inozemstvu, da se jave ovom Sudu ili dostave nasljedni~keizjave, jer }e, u suprotnom, po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti naslije|e na temelju zakona iizjave postavljenog privremenog zastupnika, a prema podacima kojim raspola`eSud.

Broj 07 58 O 018783 06 O16. velja~e 2010. godine

Mostar 

(03-3-604/11)

Op}inski sud u Mostaru, stru~na suradnica Ivana Sivri}, u ostavinskompostupku iza umrlog Hamze Pehilj, sina Ahmeta, dr`avljanina BiH, ro|enog 1909.

godine, koji je umro 6. 7. 1993. godine, s posljednjim prebivali{tem u Mostaru, izdao je dana 7. 3. 2011. godine slijede}i

OGLAS

Poziva se nasljednica Azra Bo{nji} ro|. Pehilj k}i Hamze, k}i ostavitelja, da se javi ovom Sudu, jer }e, u suprotnom, po proteku roka od godinu dana od dana objaveoglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti naslije|e prema 

podacima kojim raspola`e Sud.

Broj 58 0 O 044443 08 O7. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-612/11)

Op}inski sud u Mostaru, stru~na suradnica Ivana Sivri}, u ostavinskompostupku iza umrle Janje Drlje, k}i Joze ro|ene Zovko ranije udane Soldo udoveMate Drlje, dr`avljanke BiH, ro|ene 25. 1. 1907. godine, koja je umrla 22. 9. 2003.godine, s posljednjim prebivali{tem u Mostaru, izdao je dana 9. 3. 2011. godineslijede}i

OGLAS

Janja Drlje je ostav{tinom raspolagala pismenom oporukom pred svjedocima od 15. 2. 1978. godine koja je progla{ena pred ovim Sudom dana 21. 2. 2006. kojomimenuje univerzalnog nasljednika - @eljka Drlje, sina Drage iz Mostara, koji je snjom `ivio u istom stanu unazad oko ~etiri godine u odnosu na da tum sa~injavanja 

oporuke, a koji nasljednik je unuk od njezinog drugog mu`a Mate Drlje.Pozivaju se nasljednici nepoznatog boravi{ta - Marija Ivankovi}, k}i Slavka,

Spasoje Ivankovi}, sin Slavka, Mario Ivankovi}, sin Slavka, Dragica Omeic ro|.Ivankovi}, k}i Spase, Vlado Kordi}, sin Mare, Zoran Ivankovi}, sin Miljenka, Tanja Ivankovi}, k}i Miljenka, Marija Gani} ro|. Krezi}, k}i Stanka, Mile Zovko, sinStanka, kao i sve ostale osobe koje pola`u pravo na naslje|ivanje iza ostaviteljice, a udosada{njem tijeku postupka nisu imale pristup Sudu da se jave ovom Sudu, jer }e, usuprotnom, po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH", Sud raspraviti naslije|e prema podacima kojimraspola`e Sud.

Broj 07 58 O 902879 04 O9. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-643/11)

Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom

postupku iza umrle Mare Bunti}, k}eri Mije, ro|ene 8. 6. 1924. godine, a koja jeumrla 13. 6. 2005. godine, s posljednjim prebivali{tem u ^itluk, Pao~a bb, izdao jedana 22. 9. 2010. godine slijede}i

OGLAS

Pozivaju se zakonski nasljednici: Mara Beljo ro|. Marin~i}, k}i Jele, PeroMarin~i}, sin Ante, Zdravko Marin~i}, sin Ante, Eduard Naletili}, suprug Gordane,Ana Naletili}, k}i Eduarda, Ivana Naletili}, k}i Eduarda, Vesna Simi} ro|. Bunti},k}i Pere-Pe{e, Ljiljana Bunti}-Simi} ro|. Bunti}, k}i Pere-Pe{e - svi nepoznatogboravi{ta i bez imenovanog punomo}nika; te se pozivaju i sva djeca iza ostavitelji~inog umrlog sestri}a Pere Marin~i}, sina Jele Marin~i}; da se jave ovomSudu ili da dostave nasljedni~ke izjave, jer }e, u suprotnom, po proteku roka odgodinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sudraspraviti naslije|e na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika, a prema podacima kojim raspola`e Sud.

Broj 07 58 O 903394 05 O22. rujna 2010. godine

Mostar 

(03-3-644/11)

Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nompredmetu predlaga~a Ibre Fazli} iz Had`i}a, @unova~ka 120, zastupan popunomo}niku Ale~kovi} Kemalu, advokatu iz Sarajeva, protiv protivnika predlaga~a Fazli} Mehe, sa posljednjim prebivali{tem u Had`i}ima, @unova~ka 118,zastupan po posebnom staratelju Fazli} Dilaveru, iz Sarajeva, Mjedenica 29,postavljen pravomo}nim rje{enjem Slu`be socijalne za{tite Op}ine Ilid`a broj35/VI-10-550-784/10 od 26. 10. 2010. godine, radi progla{enja nestalog lica umrlim, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdajesljede}i

OGLAS

Fazli} Meho, sin Ibrahima i majke Pleme ro|. Deli}, ro|en 5. 6. 1905. godine umjestu @unovnica, op}ina Had`i}i, sa posljednjim prebivali{tem u Had`i}ima,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 33

Page 122: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 122/144

@unova~ka 118, navodno je nestao 1. 10. 1992. godine tokom ratnih dejstava na podru~ju op}ine Had`i}i, od kada mu se gubi svaki trag.

Poziva se sam FAZLI] MEHO, kao i sva druga lica koja bilo {to znaju onjegovom ivotu ili smrti da se u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1,soba broj 15/prizemlje.

Po isteku roka od tri mjeseca, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za progla{enje nestalog Fazli} Mehe umrlim.

Broj 65 0 V 159576 10 V7. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-217/11)

Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji Esmi Jusi}, kao sudiji pojedincu, uvanparni~nom predmetu predlaga~a D`elko Ibrahim iz Had`i}a, Vran~i}i bb, radiutvr|ivanja smrti \elko Fate, zastupana po posebnom staratelju Drina Asimu izHad`i}a, Vran~i}i bb, na osnovu ~l. 65. Zakona o vanparni~nom postupku, dana 10.3. 2011. godine, van ro~i{ta, izdaje

OGLAS

\elko ro|. Tuli} Fata, k}i Abida, ro|ena 3. 1. 1909. godine u mjestu Tulica,op}ina Kiseljak, sa posljednjim prebivali{tom u selu Vran~i}i, op}ina Had`i}i,

navodno preminula dana 17. 7. 1995. godine u selu Vran~i}i, op}ina Had`i}i, gdje je isahranjena.

Poziva se \ELKO FATA kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu ilismrti nestale, da javi ovom Sudu i dostavi raspolo`ive dokaze u roku od 15 dana oddana objave oglasa, svakog radnog dana, soba 20, prizemlje I, u protivnom Sud }edonijeti odluku po prijedlogu.

Broj 65 0 V 175819 10 V10. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-230/11)

POSTAVLJENJE ZASTUPNIKA

Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Mar tini

Vujeva iz Lusni}a, protiv tu`enika: 1. Marijan Buljan, sin pok. Stipe iz VelikihKabli}a, 2. Luka Buljan, sin Miroslava, 3. Anti} Buljan, sin Antin, 4. Zorka Buljanudova Antina, 5. Nada Primorac r. Buljan, `ena Marinka, 6. Antonija Buljan pok.Ante, svi tu`eni od 2 do 6 sada nepoznata mjesta boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, izvan ro~i{ta, dana 22. 2. 2011. godine, izdao je slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 68 0 P 014294 10 P od 22. 2. 2011. godine, tu`enim:2. Luka Buljan, sin Miroslava, 3. Anti} Buljan, sin Antin, 4. Zorka Buljan udova Antina, 5. Nada Primorac r. Buljan, ena Marinka, 6. Antonija Buljan pok. Ante, kojisu nepoznatog mjesta boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Marijana Buljan, sina Stipe iz Velikih Kabli}a, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim trajao dugo, uslijed ~ega bi mogle nastati {tetneposljedice za tu`itelja.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enike u

postupku sve dok se oni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dokor gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio skrbnika.

Broj 68 0 P 014294 10 P22. februara 2011. godine

Livno

(03-3-544/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, sutkinja Snje`ana Jerki}, u pravnoj stvaritu`itelja Ante Marki} iz Mostara, Polog bb, zastupanog po Bernardici ovi} i DrinkiZadro, odvjetnicama iz Mostara, protiv tu`enika Ivan Sablji}, sin Ivana, Dobri~ bb,Janko Sablji}, sin Ivana, Dobri~ bb, Marko Sablji}, sin Ivana, Dobri~ bb, IvanMarki}, sin Joze, Polog bb, Mirko Marki}, sin Joze, Polog bb, Marko Sablji}, sinBo`e, Dobri~ bb, Janja Sablji}, Dobri~ bb, Draga Sablji}, k}i Pere, Dobri~ bb, J ankoSablji}, sin Pere, Dobri~ bb, Anka Zadro, k}i Pere, Dobri~ bb, Ivan Sablji}, sin Pere,Dobri~ bb, Pero Sablji}, sin Mije, Dobri~ bb, Mirko Sablji}, sin Mije, Dobri~ bb,

Marijan Sablji}, sin Mije iz [irokog Brijega i Soldo Ivan iz [irokog Brijega, sada svinepoznatog boravi{ta, poradi utvr|enja i uknji`be, objavljuje slijede}i

OGLAS

U ovom postupku tu`enima, i to: Ivan Sablji}, sin Ivana, Dobri~ bb, JankoSablji}, sin Ivana, Dobri~ bb, Marko Sablji}, sin Ivana, Dobri~ bb, Ivan Marki}, sinJoze, Polog bb, Mirko Marki}, sin Joze, Polog bb, Marko Sablji}, sin Bo`e, Dobri~

bb, Janja Sablji}, Dobri~ bb, Draga Sablji}, k}i Pere, Dobri~ bb, Janko Sablji}, sinPere, Dobri~ bb, Anka Zadro, k}i Pere, Dobri~ bb, Ivan Sablji}, sin Pere, Dobri~ bb,Pero Sablji}, sin Mije, Dobri~ bb, Mirko Sablji} sin Mije, Dobri~ bb, Marijan Sablji},sin Mije iz [irokog Brijega i Soldo Ivan iz [irokog Brijega, sada svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik Predrag Mi{i}, odvjetnik iz [irokogBrijega, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a tu`eni nemaju punomo}nika, a redovanpostupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enih bi dugo trajao, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a).

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 64 0 P 007855 09 P21. velja~e 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-550/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Barakovi} Azijadi, u pravnoj stvari tu`itelja Begi~i} Mirzeta, sina D`emala iz Tuzle, protiv tu`enih Jahi} Fadila, Huki}Abdulaha, Zahirovi} udato Beki} Ramize, Jahi} D`emala, Jahi} Zikreta, Jahi} udateHad`i} Fadile, Jahi} udate Omera{evi} Amire, Jahi} udate Traki} Hanke, Huki}Alije, Huki} Hamdije, Huki} udate Atikovi} Sadete, Huki} Hajrije, Begi~i}D`emala, Jahi} udate Salihovi} Behije, kao zakonske nasljednice iza umrlog Jahi}Hamida, sina Hamida, Baki} Idriza, Baki} Mehmeda, Baki} udato @igi} Dude, Baki}udato Hara~i} Pa{e, Baki} udate Avdiba{i} Izete, Baki} Ahmeta, Baki} udateRed`epovi} Munibe, svi kao zakonski nasljednici iza umrlog Baki} Ragiba, Huki}Sejfudina, svi zastupani po punomo}niku Seadu Sarihod`i}u, advokatu iz Tuzle iHuki} Ajke, k}eri Alije nepoznatog prebivali{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva odra`ajem i uknji`be, vsp. 1000,00 KM, don io je dana 3. 3. 2011. godine, van ro~i{ta,slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 32 0 P 018678 10 P od 16. 2. 2011. godine, na osnovu

~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enoj Huki} Ajki, k}eri Alije, nepoznatogboravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sarihod`i} Seadu, advokatu izTuzle.

Istim Rje{enjem je odre|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog ucilju za{tite njegovih prava i interesa.

Broj 32 0 P 018678 10 P3. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-552/11)

Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, upravnoj stvari tu`itelja: Mara Lozan~i} ud. @ivka iz Kupresa, protiv tu`enih: Janja Mr{o Jozina ud. Bo`e iz Otinovaca, Janja Mr{o preudata Lozan~i} iz Mlakve, Anka Mr{o Bo~ina iz Kupresa, Jana Mr{o ud. Nikole iz Od`aka, Mara Mr{o Nikolina izKupresa, Ljuba Mr{o Nikolina iz Od`aka, Smiljka Semiz ro|. Mr{o iz D.Miholjca,Mara Mr{o ro|. Santro iz Od`aka, Ljupko Mr{o Antin iz Od`aka, Ru`a Pelivanovi}Franina ud. Ante, Mara Duman~i} ro|. Marijanovi} iz Bugojna, Marica Marijanovi}

Mijina iz Otinovaca, Perka Marijanovi} rod. Herceg preudata Lozi} iz Jakli}a, Luca Marijanovi} ro|. Lozan~i} iz Otinovaca, Milka Marijanovi} ro|. Herceg preudata Doli} iz Jakli}a i ^eli} An|a ud Joze iz Banje Luke, svi nepoznata boravi{ta, radiutvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 10. 2. 2011. godine, izdao je

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000429 od 10. 2. 2011. godine,tu`enicama: Janja Mr{o Jozina ud. Bo`e iz Otinovaca, Janja Mr{o preudata Lozan~i}iz Mlakve, Anka Mr{o Bo}ina iz Kupresa, Jana Mr{o ud. Nikole iz Od`aka, Mara Mr{o Nikolina iz Kupresa, Ljuba Mr{o Nikolina iz Od`aka, Smiljka Semiz ro|. Mr{oiz D. Miholjca, Mara Mr{o ro|. Santro iz Od`aka, Ljupko Mr{o Antin iz Od`aka,Ru`a Pelivanovi} Franina ud. Ante, Mara Duman~i} ro|. Marijanovi} iz Bugojna,Marica Marijanovi} Mijina iz Otinovaca, Perka Marijanovi} ro|. Herceg preudata Lozi} iz Jakli}a, Luca Marijanovi} ro|. Lozan~i} iz Otinovaca, Milka Marijanovi}ro|. Herceg preudata Doli} iz Jakli}a i ^eli} An|a ud. Joze iz Banje Luke, svi

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 34  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 123: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 123/144

nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Predraga Kelave,odvjetnika iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika koji }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave predSudom, odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-07-00042910. velja~e 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-553/11)

Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, upravnoj stvari tu`itelja: Tiro Ismet, sin Hilme iz Mokronoga, op}ina Tomislavgrad,zastupan po Tomislavu Bakovi}u, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enih:Salih Tiro um. Be}ira iz Mokronoga, Began Tiro Muratov iz Mokronoga, Nasko TiroMuratov iz Mokronoga, D`ehva Me{an `. Muharema to|. Tiro iz Brda - Kupres,Maho Tiro um. Mu{e iz Mokronoga, Melka Tiro ud. Ahme ro|. Seferovi} izMokronoga, [efketa Velagi} `. Izeta ro|. Tiro iz Golinjeva, Kemal Tiro um. Ale izMokronoga, Sulejman Tiro um. Ale iz Mokronoga, Marijan Dilber pok. Ivana izSesvetski Sela, Bo`e Dilber pok. Ivana iz Sesvetski Sela, Stipe Dilber pok. Ivana izKa{tel Gomilice, Iza Tiro ud. [efika iz Mokronoga, Salih Tiro um. [efika izMokronoga i Began Tiro um. [efika iz Mokronoga, svi nepoznata boravi{ta, radi

utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 7. 02. 2011. godine, izdao jeOGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000798 od 7. 2. 2011. godine,tu`enicama: Salih Tiro um. Be}ira iz Mokronoga, Began Tiro Muratov izMokronoga, Nasko Tiro Muratov iz Mokronoga, D`ehva Me{an `. Muharema to|.Tiro iz Brda - Kupres, Maho Tiro um. Mu{e iz Mokronoga, Melka Tiro ud. Ahme ro|.Seferovi} iz Mokronoga, [efketa Velagi} . Izeta ro|. Tiro iz Golinjeva, Kemal Tiroum. Ale iz Mokronoga, Sulejman Tiro um. Ale iz Mokronoga, Marijan Dilber pok.Ivana iz Sesvetski Sela, Bo`e Dilber pok. Ivana iz Sesvetski Sela, Stipe Dilber pok.Ivana iz Ka{tel Gomilice, Iza Tiro ud. [efika iz Mokronoga, Salih Tiro um. [efika izMokronoga i Began Tiro um. [efika iz Mokronoga, svi nepoznata boravi{ta,postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave predSudom, odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio

staratelja.Broj 068-2-P-07-0007987. velja~e 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-555/11)

Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, upravnoj stvari tu`itelja: Mr{o Markice pok. Jure, Dugoselska 78 - KraljevacSesvetski, protiv tu`enih: Mr{o Nikola Ivanov iz Vrila, Mr{o Marko Ivanov iz Vrila,Mr{o ro|. Radi} Janja iz Vrila, Mr{o Drago Mirkov iz Vrila, Mr{o ro|. [imi} Anica izVrila, Mr{o Pere Perin iz Vrila, Jovi} ro|. Mr{o An|a iz Goravaca, Herceg ro|. Mr{oDoma iz Otinovaca, Smoljo ro|. Mr{o Ru`a iz Osijeka, Jezid`i} ro|. Mr{o Janja izSlankamena i Mr{o Ivka Bo`ina ud. Marka, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 10. 2. 2011. godine, izdao je

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000327 od 10. 2. 2011. godine,tu`enicama: Mr{o Nikola Ivanov iz Vrila, Mr{o Marko Ivanov iz Vrila, Mr{o ro|.Radi} Janja iz Vrila, Mr{o Drago Mirkov iz Vrila, Mr{o ro|. [imi} Anica iz Vrila,Mr{o Pere Perin iz Vrila, Jovi} ro|. Mr{o An|a iz Goravaca, Herceg ro|. Mr{o Doma iz Otinovaca, Smoljo ro|. Mr{o Ru`a iz Osijeka, Jezid`i} ro|. Mr{o Janja izSlankamena i Mr{o Ivka Bo`ina ud. Marka, svi nepoznata boravi{ta, postavljen jeprivremeni zastupnik u osobi Predraga Kelave, odvjetnika iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika koji }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave predSudom, odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-07-00032710. velja~e 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-556/11)

Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, upravnoj stvari tu`itelja Perkovi} Zoran iz Sarajeva, zastupan po punomo}nikuGoranu Bradari}u, odvjetniku iz Livna protiv tu`enika Zubi} Marko i Zubi} Stana,`ena Marka, oboje iz Banje Luke, Radoja Domanovi}a 21, sada nepoznata boravka, a radi poni{tenja ugovora, dana 16. 2. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKARje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000 287 od 16. 2. 2011. godine,

tu`enicima: Zubi} Marko i Zubi} Stana, `ena Marka, oboje iz Banje Luke, Radoja Domanovi}a 21, sada nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik uosobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave predSudom, odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-08-000 28716. velja~e 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-557/11)

Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, upravnoj stvari tu`itelja @arko Tomi}, sin Joze iz Donjeg Bri{nika, zastupan po

punomo}niku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika Tomi}Pere, sin Ivana iz Nove Pazove, Maji} An|a, k}i Ivana iz Rume, Tomi} Frano, sin Ur -bana iz St. Pazove, Tomi} Josip, sin Ur bana iz St. Pazove, Tomi} Ante, sin Ur bana izSt. Pazove, Tomi} Mara ud. Ur bana iz St. Pazove, svi sada nepoznatog prebivali{ta,te Zrinu{i} Anica, `ena Stojana iz Bukovice, Tomi} Stipe, sin Ivana iz St. Pazoveumro, a naslijedila ga `ena Tomi} Iva iz Trogira, Ogrug Gornji, Sv. Eutemije 3, radiutvr|enja prava vlasni{tva, dana 18. 2. 2011. godine, izdaje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-10-000 113 od, 18. 2. 2011. godine,tu`enicima: Tomi} Pere, sin Ivana iz Nove Pazove, Maji} An|a, k}i Ivana iz Rume,Tomi} Frano, sin Ur bana iz St. Pazove, Tomi} Josip, sin Ur bana iz St. Pazove, Tomi}Ante, sin Ur bana iz St. Pazove, Tomi} Mara ud. Ur bana iz St. Pazove, sada nepoznatog prebivali{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi},odvjetnice iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog

zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojavepred Sudom, odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enicima postavio staratelja.

Broj 068-2-P-10-000 11318. velja~e 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-559/11)

Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, upravnoj stvari tu`itelja Cikojevi} Mirko, sin Ivanov iz Od`aka, op}ina Kupres, protivtu`enih Ivkovi} Ivka Tomina iz Osijeka, Ivkovi} Svetislava Tomina, Ivkovi} Ivka Nikina iz Osijeka, Ivkovi} Marko Dragunov, Ivkovi} An|a Dragunova, oli} Ru`a pok. Marka iz Kuprsa, a svi ovi tu`enici sada nepoznatog prebivali{ta, te tu`ena Cikojevi} r. i~ak Ana, ena Mirka iz Od`aka, a rad i utvr|enja prava vlasni{tva, dana 17. 2. 2011. godine,

RIJE[IO JE

Tu`enicima: Ivkovi} Ivka Tomina iz Osijeka, Ivkovi} Svetislava Tomina,Ivkovi} Ivka Nikina iz Osijeka, Ivkovi} Marko Dragunov, Ivkovi} An|a Dragunova,^oli} Ru`a pok. Marka iz Kuprsa, svi nepoznatog prebivali{ta, postavlja seprivremeni zastupnik u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupati }e tu`enike sve dok se tu`ena ili njenpunomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne obavijesti Sudda je postavilo skrbnika (~lanak 297. ZPP-a).

Broj 068-2-P-07-000 80917. velja~e 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-560/11)

Op}inski sud u Kalesiji, sudija Dra`ena Pejanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Mustajba{i} Muhiba iz Gu{tera, op}ina Zvornika, nastanjena u mjestu Paljevine -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 35

Page 124: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 124/144

Kalesija, zastupana po punomo}niku Omerovi} Fatimi, advokatu iz Kalesije, protivtu`enog Mustajba{i} Hajrudina, sina Hasana iz Tr{i}a, sada nepoznatog mjesta boravi{ta, radi razvoda braka, dana 28. 2. 2011. godine, objavljuje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovoga Suda br. 29 0 P 003241 09 P od 28. 2. 2011. godine, na osnovu

~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enom Mustajba{i} Hajrudinu, sada nepoznatogmjesta boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Salih Mehanovi}, advokat izKalesije.

Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca.

Broj 29 0 P 003241 09 P28. februara 2011. godine

Kalesija 

(03-3-564/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu`itelja Jasmin Orman, sin Ilijaza iz Sturbe, op}ina Livno, zastupanog po odvjetnikGoran Bradari} iz Livna, protiv tu`enika 1) \ulsema Nuhi} - Be}irova, 2) Zejna 

Nuhi} - Be}irova, 3) Emina Nuhi} -Be}irova, 4) Be}ir Nuhi} umr. D`afera, 5)Muharem Nuhi} umr. D`afera, 6) Hamid Nuhi} umrl. D`afera, 7) Jusuf Nuhi} umrl.D`afera, 8) Fazila Nuhi} umrl. D`afera, 9) Tahir @uni} umrl. Hasana, 10) RamoOrman umrl. Alije, 11) ]amka @uni} ro|. Bukvi}, 12) Orman Hilmo umr. Mehe, 13)Iza Orman `. Hilmina ro|. @i{ko, 14) Orman Ilijaz, sin Fehkin, 15) Hamid Ormanumr. Muje, 16) Sulejman Orman umr. Muje, 17) Nazif Orman umrl. Muje, 18)Hamida Brki} `. Mite r. Orman, 19) Zahida Milak `. Fehima r. Orman, 20) Arzija Orman `. Alije, 21) Kasim Orman umrl. D`afe, 22) Pa{o Orman umrl. D`afe, 23)Dervi{ Orman umrl. D`afe, radi ~injenja, postavio je tu`enima, privremenogzastupnika u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovanpostupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 015673 11 P25. februara 2011. godine

Livno

(03-3-566/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Stjepana ^ali}, iz Pruda, op}ina Od`ak, protiv tu`enika Franje ali}, sina Joze iz Pruda, Vrlji}r. ^ali} Mare iz Pruda, Antunovi} r. ^ali} Matije iz Pruda, ^ali} Pave, sina Ilije izPruda, ^ali} Ilije, sina Stjepana iz Pruda, ^ali} @eljka, sina Stjepana iz Pruda,\uheri} Melite, k}eri Dervi{a iz Bos. [amca, ^ali} Franje, sina Ilije iz Pruda,Vidovi} Pere, sina Marijana iz Pruda, ali} r. Pranji} Jele iz Pruda, ali} Petra, sina Marka iz Pruda, ali} Joze, sina Marka iz Pruda, Maji} r. ali} Mare iz Pruda, ali}Stjepana, sina Mate iz Pruda, Matkovi} Dragana, sina Mate iz Pruda, Vidovi}Dragice, k}eri Ilije iz Pruda, Vrlji} Zeljka, sina Marka iz Pruda, Mand`uki} Mate,

sina Marka iz Pruda, Mand`uki} Ilije, sina Marka iz Pruda, Mand`uki} Ivke, k}er Bari{e iz Pruda, ^ali} r. Juri} Nade iz Pruda, Samard`i} Ilije, sina Ivana iz DonjeDubice, Vrlji} Ivana, sina Marka iz Pruda, Vrlji} Mije, sina Marka iz Pruda,Samard`i} r. Jelu{i} Kate iz G. Dubice, Ilak r. Samard`i} Mande iz G. Dubice, Dujakr. Samard`i} Anice iz G. Dubice, Samard`i} Matije, sina Tadije iz G. Dubice,Samard`i} Mande, k}eri Pave iz G. Dubice, Samard`i} Pere, sina Ivice iz G. Dubice,Samard`i} Ivke, k}eri Ivice iz G. Dubice, Kov~i} r. Samard`i} Mande iz G. Dubice,Samard`i} Mare, k}erki Filipa iz G. Dubice, Samard`i} Ane, k}erki Filipa iz G.Dubice, Samard`i} Nike, sina Pere iz G. Dubice, Samard`i} Jakova, sina Pere iz G.Dubice, Vidovi} Petara, sina Ivana iz Pruda, Pepi}-^ovi} Joze, sina Marka iz Pruda,Pepi} Mate, sina Bari{e iz Pruda, Parad`ik r. Mand`uki} Ivke iz Pruda, Pavlovi} r.Parad`ik Ane iz Balegovca, Maji} r. Parad`ik Mare iz Pruda, Parad`ik Kate, k}erkiIve iz Pruda, ^ovi} Ilije, sina Ive iz Pruda ^ovi}-Pepi} Bari{e, sina Bare iz Pruda,^ovi} Joze, sina Marka iz Pruda ^ovi}-Pepi} Mande r. Peji} iz Pruda, ^ovi}-Pepi}Franje, sina Ive iz Pruda, ovi}-Pepi} Mare, k}erke Ive iz Pruda, Cvijanovi} r. ovi}Ivanke iz Pruda, ^ovi} Matie, sina Bari{e iz Pruda, ^ovi} Bari{e, sina Bari{e iz

Pruda, Parad`ik Ive, sina Marka iz Pruda, ovi} r. Janji} Ivke iz Pruda, ovi} r. Janji}Ivke iz Pruda, ovi} Mate, sina Ilije iz Pruda, ov i} Bare, sina Bari{e iz Pruda, ovi}r. Petri} Ane iz Pruda, Cvijanovi} Ivanke, k}i Mate iz Pruda, Ba~i} Ane, k}i Mate izPruda, ^ovi} Ive, sina Mate iz Pruda, Stani} Ivke, k}erki Nikole iz Pruda, Parad`ik@eljka, sina Mate iz Pruda, Parad`ik Ive, sina Nikole iz Pruda, Grgi} r. Bari{i} Matijeiz Pruda, Maji} Mate, sina Ive iz Pruda, Maji} Marka, sina Nikole iz Pruda, Maji}

Mate, sina Nikole iz Pruda, Maji} Ru`e, k}erki Ante iz Pruda, Bra{ni} Mije iz Pruda,Maji} Mate, sina Ive iz Pruda, Samard`i} r. Nuji} Ru`ice iz G. Dubice, Bo`i} r. Nuji}Ane iz Poto~ana, Maji} Nike, sina Ilije iz Pruda, Stani} Ivice, sina Pere iz Pruda, Jaki}Pave, sina Mije iz D. Dubice, Leovac R. Jaki} An|e iz D. Dubice, Leovac r. Jaki}Stane iz D. Dubice, uki} r. Jeki} Ane iz D. Dubice, Jaki} Tadije, sina pok. Marka izD. Dubice, Stani} Ante, sina Ilije iz Pruda, Petri} Nikole, sina Antuna iz Pruda, Petri}Joze, sina Ilije iz Pruda, Petri} Anice, k}erki Ilije iz Pruda, Karlovi} r. Nuji} Kate izD. Dubice, Vidovi} r. Nuji} Marice iz Pruda, Nuji} Joze, sina Ilije iz Pruda, Pepi} Ive,sina Bernarda iz Pruda, Tomi} r. Pepi} Stane iz Pruda, Ma{i} r. Pepi} Ru`ice iz Pruda,Babi} Zvonke, sina Josipa iz Bos. [amca, Parad`ik r. Ma{i} Ru`e iz Pruda, Raj~evi}Ive, sina Stjepana iz Pruda, Raj~evi} Marijana, sina Stejpana iz Pruda, Raj~evi} Ante,sina Stjepana iz Pruda, Papi} r. Raj~evi} Kate iz Zasavice, Bi~vi} udove Marka France iz Pruda, Vidovi} Ante, sina Roke iz Pruda, Vidovi} Marka, sina Roke izPruda, Vidovi} Bo`e, sina Roke iz Pruda, Bi~vi} r. Raj~evi} France iz Pruda, Nuji} r.Karlovi} Kaje iz Pruda, Peki} Pere, sina Marijana iz Zasavice, Vidovi} r. Vu~i} Aniceiz Pruda, Pepi} Marka, sina Ilije iz Pruda, [i{ki} ro|. Tabakovi} Binase iz Od`aka,Bo`i} Ane, ene Mate iz Poto~ana, Samard`i} Zdenka iz Dubice, Petri} Marka, sina Franje iz Pruda, Petri} Franje, sina Franje iz Pruda, Petri} Joze, sina Franje iz Pruda,Petri} Mije, sina Adama iz Pruda, Peki} Stjepana, sina Joze iz Bos. [amca, Peki}Marka, sina Joze iz Zasavice, Golubovi} r. Peki} Ane iz Zasavice, Vidovi} Mate, sina Roke iz Pruda, Babi} Ivice, sina Josipa iz Bos. [amca, Cvijanovi} r. Babi} Juli{ke izBatku{e i ovi} r. Raje~vi} Mare iz Pruda, a koji su sada nepoznata boravi{ta i adrese,radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. 340 iz zk. ul.broj 35 KO SP Prud, k.~. broj 535/6 iz zk. ul. broj 36 KO SP Prud, k.~. 539/5, k.~.539/6, k.~. 539/7 iz zk. ul. broj 38 KO SP Prud, k.~. 1873/6, iz zk. ul. 342 KO SPDonja Dubica, k.~. 401/1 iz zk. ul. broj 31 KO SP Prud, k.~. broj 403/3, iz zk. ul. broj314 KO SP Prud, k.~. broj 405/4 iz zk. ul. broj 238 KO SP Prud i k.~. 407/5 iz zk. ul.broj 385 KO SP Prud, a kojim nekretninama po novom kat operatu odgovaraju k.~.684, 685, 686, 687, 963, 1037, 1290 i 1553 upisane u Pl. broj 61/02 KO Prud kaoposjed tu`itelja sa 1/1 dijela, vps 1.500,00 KM.

Sud je svim tu`enim postavio privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Zorana Raki} iz Od`aka, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te svihtu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 025478 11 P24. velja~e 2011. godine

Ora{je

(03-3-567/11)

Op}inski sud u Kalesiji, sudija Ibrahim Omerovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Tahirovi} Mirsada, sina Nezira iz Jaji}a, op}ina Kalesija, protiv tu`enih Stana Heri},Simat Heri}, Simo Heri}, Eri} ro|ena Jovi} Koviljka, Eri} Mi lan, Eri} ro|ena Manojlovi} Vukosava, Heri} ro|ena Joki} Draginja, Heri} (Eri}) Milorada Bla{ko,Heri} (Eri}) Milorada Pajo, Heri} (Eri}) Milorada Risto, Joki} ro|ena Eri} Divka,Joki} Milan, Jovi} ro|ena Joki} Smilja, Blagojevi} ro|ena Joki} Kristina zv. Mira,Heri} ro|ena Aleksi} Sava, Heri} Cvietin, Eri} @elimir i Eri} Dragana, svi sada nepoznatog mjesta boravi{ta, vsp. 500,00 KM, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva,dana 25. 2. 2011. godine, objavljuje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovoga Suda br. 29 0 P 009912 11 P od 25. 2. 2011. godine, na osnovu~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, tu`enim Stana Heri}, Simat Heri}, Simo Heri}, Eri}ro|ena Jovi} Koviljka, Eri} Milan, Eri} ro|ena Manojlovi} Vukosava, Heri} ro|ena Joki} Draginja, Heri} (Eri}) Milorada Bla{ko, Heri} (Eri}) Milorada Pajo, Heri}(Eri}) Milorada Risto, Joki} ro|ena Eri} Divka, Joki} Milan, Jovi} ro|ena Joki}Smilja, Blagojevi} ro|ena Joki} Kristina zv. Mira, Heri} ro|ena Aleksi} Sava, Heri}Cvietin, Eri} @elimir i Eri} Dragan, svi sada nepoznatog mjesta boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Jusi} Muhamed, advokat iz Tuzle.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 36  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 125: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 125/144

Rje{enjem je utvr|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca.

Broj 29 0 P 009912 11 P25. februara 2011. godine

Kalesija 

(03-3-570/11)

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvaritu`iteljice Lejle Rado{ iz Mostara, Bra}e Laki{i} 10 C, protiv tu`enog Sanel Rado{ izMostara, Bra}e Laki{i} 10 C, radi razvoda braka, vanraspravno dana 22. 2. 2011.godine, objavljuje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda od 10. 2. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. stav. 2.to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, Rizo Tvrtkovi}, odvjetnik iz Mostara,postavljen je za privremenog zastupnika tu`eniku Sanelu Rado{, sada nepoznatogboravi{ta.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog uovom postupku sve dok se tu`enik, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom,odnosno dok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 58 0 P 077872 10 P22. velja~e 2011. godine

Mostar 

(03-3-573/11)

Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupkutu`iteljice Zeli} Dijane ro|ene Mu~ibabi}, iz Mostara, Rodo~kih branitelja 6,zastupana po punomo}nicima Faruku ]upina i Sanji Za~inovi}, advokatima izAdvokature "]upina&Co." d.o.o. Mostar, protiv tu`enih 1. Mu~ibabi} Milan, sinSekula, Sonje Marinkovi} 38, Subotica, Srbija, i 2. Grube{i} Vlatko, sin Franje izMostara, V. Vran~i}a 5, radi poni{tenja ugovora i isplate, v.sp. 11.000,00 KM, dana dana 28. 2. 2011. godine, objavljuje

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda od 24. 1. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4.

Zakona o parni~nom postupku, Zdenko ]uri}, advokat iz Mostara, postavljen je za privremenog zastupnika I-tu`enom Mu~ibabi} Milan, sin Sekula, Sonje Marinkovi}38, Subotica, Srbija, sada nepoznatog boravi{ta.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog upostupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dokor gan starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca.

Broj 58 0 P 048983 08 P28. februara 2011. godine

Mostar 

(03-3-587/11)

Op}inski sud u Grada~cu, sudija Sarajli} Edina, u pravnoj stvari tu`iteljiceKozarevi}- Otanovi} Jasenke iz Grada~ca, zastupane po punomo}niku advokatuSafetu Kiki}u iz Grada~ca, protiv tu`enog Kozarevi} Nihada, sina Ejuba izGrada~ca, sada nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, izdaje

OGLASRje{enjem ovog Suda broj 28 0 P 018458 10 P od 14. 2. 2011. godine, na temelju

~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, postavljen je advokat Skenderovi} Midhat iz Grada~ca za privremenog zastupnika tu`enom Kozarevi}Nihadu, sinu Ejuba iz Grada~ca, koji je nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik vr{iti sva prava idu`nosti zakonskog zastupnika, sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojavepred Sudom ili dok or gan starateljstva ne postavi staratelja tu`enom.

Ovaj oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benimnovinama TK" i preko oglasne ta ble Suda u Grada~cu.

Broj 28 0 P 018458 10 P2. marta 2011. godine

Grada~ac

(03-3-590/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENICIMA

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Izeti D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja ZvonkoMili}, iz Livna, Prolog bb, protiv tu`enika Jozo Pervan pok. Mate, sada nepoznatogboravi{ta, radi utvr|enje i uknji`ba, svojim Rje{enjem od 10. 12. 2010. godine,

postavio je tom tu`eniku privremenog zastupnika u osobi Mladena Marin~i}a,odvjetnika iz Livna, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupn ika tu`enika dugo trajao, pa biza stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 014552 10 P3. marta 2011. godine

Livno

(03-3-596/11)

Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Luciji Tadi}, u pravnoj stvari tu`itelja [abanovi} Mustafe, sin Arifa iz @ivinica, Oslobo|enja bb, protiv tu`enih Rizvi}[ahe, k}i Mustafe i Rizvi} Mumina, sin Mustafe, oboje iz Repnika, op}ina Banovi}i,sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, van ro~i{ta, dana 3. 3.

2011. godine, donio je slijede}iOGLAS

Rje{enjem ovog Suda broj 33 0 P 005365 08 P od 3. 3. 2011. godine, na osnovu~lana 296., 297. i 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH, postavljen je privremenizastupnik tu`enim Rizvi} [ahi, k}i Mustafe i Rizvi} Mumina, sin Mustafe, oboje izRepnika, op}ina Banovi}i, sada nepoznatih adresa, u osobi Salkanovi} Zurijeti,advokatu iz @ivinica, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog Suda po tu`bitu`itelja [abanovi} Mustafe, sin Arifa iz @ivinica, radi utv r|ivanja prava vlasni{tva.

Istim Rje{enjem je odre|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene upostupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosnodok or gan starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca.

Broj 33 0 P 005365 08 P3. marta 2011. godine

@ivinice

(03-3-603/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}iOGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Ante Dabi},sinu Marka iz Mati}a, Omladinska 4, zastupanog po punomo}niku Marijanu Peji~i},odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Ive Neretljak, sina Luke iz Mati}a, MandePeji~i}, k}eri Janje iz Mati}a, Luke Neretljak, sina Ivana iz Mati}a, Ru`e Neretljak,`ene Mate iz Mati}a, Jose Neretljak, sina Mate iz Mati}a, Mate Neretljak, sina Mate izMati}a, Peje Dabi}, sina Ive iz Mati}a, Ivana Neretljak, sina Ilije iz Mati}a, PavePeji~i}, sina Ive iz Mati}a, Peje Peji~i}, sina Ive iz Mati}a, Marka Peji~i}, sina Tunjeiz Mati}a, Krune Peji~i}, sina Tunje iz Mati}a, Bartola Peji~i}, sina Tunje iz Mati}a,Eugena Peji~i}, sina \ure iz Mati}a, Stanka Peji~i}, sina \ure iz Mati}a, Ive Peji~i},sina \ure iz Mati}a, Ilije Dabi}, sina Marka iz Mati}a, Tunje Dabi}, sina Marka izMati}a, Eve Neretljak r. Dabi} iz Mati}a, Berislava Neretljak-Dabi} iz Mati}a, LuceDabi} r. Orki}, `ene Ive iz Mati}a, Tunje Dabi}, sina Ive iz Mati}a, Mande Dabi},k}eri Ive iz Mati}a, Pave Dabi}, sina Ive iz Mati}a, Kate Dabi}, k}eri Ive iz Mati}a,Marka Dabi}, sina Ive iz Mati}a, Mate Dabi}, sina Ive iz Mati}a, Berislava Neretljak

iz Mati}a, Kate Stani} r. Dabi} iz Donje Mahale, Ma rine Dabi}, k}eri Marka izMati}a, \ure Peji~i}, sina Pave iz Mati}a, Ilije Peji~i}, sina Marka iz Mati}a, IvePeji~i}, sina Pave iz Mati}a, Pave Peji~i}, sina Marijana iz Mati}a, Marka Peji~i},sina Marijana iz Mati}a, Ru`e Peji~i}, k}eri Marijana iz Mati}a, Kate Peji~i}, k}eriMarijana iz Mati}a, Marka Draganovi}, sina Mate iz Mati}a, Ive Draganovi}, sina Mate iz Mati}a, \ure Miki}, sina Ilije iz Mati}a, Marije Miki}, k}eri Ilije iz Mati}a,Ive Jurinovi}, sina Marijana iz Mati}a, Ru`e Markovi} r. Orki} iz Mati}a, MareNeretljak r. Markovi} iz Mati}a, Pave Markovi}, sina Petra iz Mati}a, KajeMarkovi}, k}eri Petra iz Mati}a, Marka Markovi}, sina Jose iz Mati}a, Marijana Markovi}, sina Jose iz Mati}a, Ilije Markovi}, sina Jose iz Mati}a, Luce Prgi} r. Orki}iz Mati}a, Mare Orki}, k}eri Jose iz Mati}a, Josipa Markovi}, sina Bla`a iz Mati}a,Ivice Markovi}, sina Bla`a iz Mati}a, Marijana Markovi}, sina Pave iz Mati}a,Mande Markovi}, k}eri Pave iz Mati}a, Ru`e Markovi}, k}eri Pave iz Mati}a, MareMarkovi}, k}eri Pave iz Mati}a, Luje Markovi}, k}eri Pave iz Mati}a, AnteMarkovi}, sina Ive iz Mati}a, Pave Markovi}, sina Ive iz Mati}a, Marka Markovi},sina Ive iz Mati}a, Drage Markovi}, sina Ive iz Mati}a i Marijana @ivkovi}, sina \ure

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 37

Page 126: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 126/144

iz Mati}a, radi utvr|enje i uknji`be prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enih kaok.~. 110/2 iz E zk. ul. broj 605 KO Mati}i, k.~. 2/202, 2/203, 2/204 iz E zk. ul. broj107, 118 i 66 KO Mati}i, k.~. 372/1 i 506 iz E zk. ul. broj 107 KO Mati}i, k.~. 521/2 izE zk. ul. broj 27 KO Mati}i, k.~. 388 iz E zk. ul. broj 540 KO Mati}i i k.~. 242/110 iz Ezk. ul. broj 9 KO Mati}i, vps 1.000,00 KM.

Sud je svojim Rje{enjem broj 25 0 P 019700 10 P od 8. 2. 2011. godine postavio

svim tu`enim privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Adama Filipovi} iz Ora{ja,na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemajupunomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enimdugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 019700 10 P8. februara 2011. godine

Ora{je

(03-3-607/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Glavna filijala Mostar, koju zastupa 

zakonski zastupnik direktor Glavne filijale, protiv tu`enika: 1. Cecilije Stoji}, k}iIvana iz ^itluka, Dragi}ina bb, sada nepoznatog boravi{ta, 2. Roberta Stoji}a iz^itluka, Dragi}ina bb, sada nepoznatog boravi{ta, 3. Dijene [unji}, k}i Tome izMostara, Akademika Ivana Zovke 11, 4. Silvane Planini}, k}i Tome iz Mostara,Akademika Ivana Zovke 11, radi isplate. Sud je dana 28. 1. 2011. godine prvotu`enojCeciliji Stoji}, k}i Ivana iz ^itluka, Dragi}ina bb i drugotu`eniku Robertu Stoji}u,sinu Franje iz ^itluka, Dragi}ina bb, oboje sada nepoznatog boravi{ta, postavioprivremenog zastupnika Nikolu Sivri}, odvjetnika iz ^itluka, budu}i je boravi{teprvotu`ene i drugotu`enika nepoznato i nemaju punomo}nika, a redovan postupakoko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati{tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok seprvotu`ena Cecilija Stoji}, k}i Ivana i drugotu`enik Robert Stoji}, sin Franje ilinjihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok or gan za socijalnu skrb neobavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH).

Broj 07 58 P 023372 07 P9. o`ujka 2011. godineMostar 

(03-3-641/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP"Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, zastupano po z z direktorupoduze}a, protiv tu`enika Jovo Grahovac iz Mostara, Kralja Tomislava 51, radiisplate.

Sud je u ovom postupku tu`eniku Jovi Grahovac iz Mostara, Kralja Tomislava 51, sada nepoznatog boravi{ta, postavio privremenog zastupnika Nedjeljka Ripi}a,odvjetnika iz Mostara, budu}i je boravi{te tu`enika nepoznato i nema punomo}nika,a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enikJovo Grahovac ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok or gan za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH).

Broj 58 0 P 031331 07 P9. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-642/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja Almir Had`iosmanovi}, sin Salke iz Mostara, Muje Pa{i}a br. 5/1, zastupanog popunomo}niku Faruku ]upini, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika: 1. @eljka Mari}a, sina Mirka iz Mostara, 2. An|elke Radi} iz Mostara, zastupana popunomo}niku Nenadu Gvozdi}u, odvjetniku iz Mostara, radi isplate. Dana 8. 7.

2010. godine, Sud je prvotu`eniku @eljku Mari}u, sinu Mirka iz Mostara, sada nepoznatog boravi{ta, postavio se privremenog zastupnika Miru Volari}a,odvjetnika iz Mostara, budu}i je boravi{te prvotu`enika nepoznato i nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugotrajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st 1 . i 2. to~ka 4.ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok seprvotu`enik @eljko Mari} ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosnodok or gan za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297.ZPP-a FBiH).

Broj 07 58 P 008981 06 P10. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-645/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP"Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, zastupano po z z direktorupoduze}a, protiv tu`enika Mirka ]ubele iz Donja Jasenica, radi isplate. Sud je dana 4. 2. 2011. godine, tu`eniku Mirku ]ubela iz Donje Jasenice, Mostar, sada nepoznatog boravi{ta, postavio privremenog zastupnika Niku Batini}a, odvjetnika iz Mostara, budu}i je boravi{te tu`enika nepoznato i nema punomo}nika, a redovanpostupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugo trajao, pa bi za strankemogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enikMirko ]ubela ili njegov punomo}nik na pojave pred Sudom, odnosno dok or gan za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH).

Broj 07 58 P 027840 06 P10. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-646/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji tog suda Danieli [uh, u pravnoj stvaritu`itelja Raiffeisen Bank d.d. BiH, Glavna Filijala Mostar, Kneza Domagoja bb,

koga zastupa zakonski zastupnik - direktor Krunoslav Beljo, a ovog punomo}nikMirela ]ori}, djelatnik tu`itelja, protiv tu`enika Nikola Dadi}, sin Ilije iz ^apljine,Grabovina bb i Ivica Dragi}, sin Ante iz apljine, Domanivi}i bb, radi duga BVSP:3.469,13 KM,

- postavio je tu`eniku Nikoli Dadi} privremenog zastupnika - odv jetnicu VikicuAndri} iz Mostara, sukladno ~l. 296. st. 1. i 2. to~ka 4. i 5. ZPP-a, jer je boravi{tetu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postav ljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok or ganstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 07 58 P 014248 02 P7. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-654/11)

LIKVIDACIJE - STE^AJIOp}inski sud u Ora{ju, i to sudija Momir \o{anovi}, postupaju}i u

likvidacionom postupku nad pravnim licem "Mark-Prom{ped" D.o.o. za promet,usluge i {pediciju, Ora{je, ul. 26. broj 1, na ro~i{tu odr`anom dana 22. 2. 2011.godine, donio je slijede}e

RJE[ENJE

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Mark-Prom{ped"D.o.o. za promet, usluge i {pediciju, Ora{je, ul. 26. broj 1.

2. Za likvidatora se imenuje Marko Ivanovi} iz Ora{ja, ulica 26. broj 1.3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis

obaveza pravnog lica.4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na 

oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 38  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 127: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 127/144

potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Ora{ju, Odjeljenje za registar,na broj Rje{enja broj 025-0-Reg-08-000216 od 30. 6. 2008. godine,evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa MBS: 1-1192, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 25 0 L 024462 10 L22. februara 2011. godine

Ora{je

(03-3-558/11)

Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likv idacionom predmetu naddru{tvom "DEKOR-M" DOO Biha}, na ro~i{tu odr`anom dana 24. 2. 2011. godine,donio je slijede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom "DEKOR-M" DOO Biha},sa sjedi{tem u Biha}u, Ul. biha}kih branilaca 37, ~iji je zakonski zastupnik bioMe{i~i} (Muharem) Alija, ro|. 16. 10. 1962. god. u Biha}u, gdje je i nastanjen na adresi Ul. hatina~ki progan br. 1, upisano u reg. ulo`ak, broj 1-4956-00.

Likvidator Me{i~i} (Muharem) Alija razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovomlikvidacionom postupku.Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo "DEKOR-M" DOO Biha} brisat }e se

iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }eobjavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 024983 10 L24. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-568/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Angela Pu{i}, rje{avaju}i upostupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem PRISTAN d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u itluku, Kralja Tvrtka 25, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 2. 2011. godine,donio je sljede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnim licem PRISTAN d.o.o.

^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tvrtka 25, upisanog u registarski ulo`akOp}inskog suda u Mostaru br. 1-9974.Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara,

Podgorani bb.Po pravomo}nosti ovog Rje{enja izvr{it }e se brisanje gore ozna~enog dru{tva 

iz Registra pravnih subjekata ovog Suda, kao i svih javnih registara, a ovo Rje{enjeobjavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i ovog Suda.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 58 0 L 070959 10 L28. velja~e 2011. godine

Mostar 

(03-3-571/11)

Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak,odlu~uju}i o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad Dru{tvom IN-TIMA-DESIGN d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Stjepana Radi}a 104, Mostar,van raspravno, dana 2. 3. 2011. godine, donio je slijede}e

RJE[ENJEOtvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom INTIMA-DESIGN d.o.o. Mostar,

sa sjedi{tem u Mostaru, Stjepana Radi}a 104, Mostar.Za likvidatora Dru{tva imenuje se Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka 2,

Mostar.Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti pop is imovine i sve obveze Dru{tva.Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim

novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave

svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca,likvidacijski postupak }e se zaklju~iti.

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postanepravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnihregistara.

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva.

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje jezakazano za dan petak, 29. 4. 2011. godine sa po~etkom u 09,00 sati u uredu suca broj206/II kat.

Broj 58 0 L 077906 10 L2. o`ujka 2011. godine

Mostar 

(03-3-572/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom Poljoprivredna zadruga "MC-GLOBAL" d.o.o. Posu{je, Obilaznica bb, MBS: 1-3644.

Preostala imovina u Dru{tvu nov~ani iznos od 8,00 KM raspore|uje seosniva~u Mirjana Bakula iz Posu{ja, M. J. Zagorke 12.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mirjana Bakula iz Posu{ja, M. J. Zagorke 12.Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim

 javnim registrima.Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama 

Federacije BiH".

Broj 64 0 L 009917 09 L28. velja~e 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-576/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge "PANEX" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Bulevar Kulina bana 30b, odlu~uju}i po prijedlogu osniva~a izakonskog zastupnika ^amd`i} Elmana od 24. 11. 2010. godine, nakon odr`anogro~i{ta dana 22. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge"PANEX" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Bulevar Kulina bana broj 30b,mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0473-09.

Za likvidatora se imenuje amd`i} Elman, iz Zenice, Bulevar Kulina bana 30 /b.Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis

obaveza Dru{tva.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja 

oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja 

likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 044358 10 L22. 2. 2011. godine

Zenica 

(03-3-583/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom "BROMY" export-import d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju,promet i usluge @abljak - Usora, @abljak bb, @abljak, Usora, odlu~uju}i poprijedlogu osniva~a Ro{a Suada i zakonske zastupnice Ro{a Behije od 29. 11. 2010.godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 21. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "BROMY" ex port-import 

d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge @abljak - Usora, @abljak bb, @abljak,Usora, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-8538.

Za likvidatora se imenuje Ro{a Behija, iz Te{nja, Jablanica bb.Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis

obaveza Dru{tva.Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja 

oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 044501 10 L21. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-584/11)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 39

Page 128: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 128/144

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom, "BESSING" d.o.o. Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i uslugeJelah - Te{anj, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, Jelah, odlu~uju}i po prijedlogulikvidatora Bejti} Sejada, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, Jelah, za zaklju~enjelikvidacionog postupka, nakon odr`anog ro~i{ta dana 22. 2. 2011. godine, kome jeprisustvovao likvidator, donio je slijede}e

RJE[ENJEZaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "BESSING" d.o.o. Dru{tvo za 

proizvodnju, trgovinu i usluge Jelah - Te{anj, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb,Jelah, mati~ni registarski broj subjekta upisa broj 1-6759.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Bejti} Sejad, Husein-kapetana Grada{~evi}a bb, Jelah.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena fi rma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-6759 i svih javnihregistara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ioglasnoj plo~i Suda.

Broj 43 0 L 038276 10 L22. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-585/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u

postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom"MEDITRANSPORT" d.o.o. Gra~anica, donio je dana 3. 3. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "MEDITRANSPORT" d.o.o.Gra~anica, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa: 1-14200, sa danom 3. 3. 2011. godine.

Za likvidatora se imenuje Buljuba{i} Salko, Osmana Mehi}a Tucka bb,Gra~nica.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un

Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave ko ja prava osiguranja potra`uju na 

predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 L 028820 09 L3. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-586/11)

Op}inski sud Mostar, kao likvidacijski, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak,odlu~uju}i o zahtjevu za pokretanje postupka likvidacije nad Dru{tvom HAND@AR

MO-BAU Export-import d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u ul. Trg Ivana Krndelja 3,Mostar, zastupan po zz direktoru Mirsadu Hand`ar, a ovaj po punomo}nici [emsiDroce, odvjetnici iz Mostara, vanraspravno, dana 25. 2. 2011. godine, donio jesljede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom HAND@AR MO-BAU Ex-port-import d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u ul. Trg Ivana Krndelja 3, Mostar.

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Fatima Alikadi} iz Konjica, Zuke D`umhura S/8, Konjic.

Isti je du`an likvidacijskom sucu predo~iti pop is imovine i sve obveze Dru{tva.Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benim

novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa prijave

svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca,likvidacijski postupak }e se zaklju~iti.

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postanepravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnihregistara.

Tro{kovi postupka padaju na teret Dru{tva.Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje je

zakazano za dan utorak, 26. 4. 2011. godine sa po~etkom u 11,00 sati u uredu suca 

broj 206/II kat.Broj 58 0 L 078376 10 L25. februara 2011. godine

Mostar 

(03-3-588/11)

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupkupredlaga~a "PA[COM" d.o.o. Grada~ac, radi likvidacije navedenog pravnogsubjekta, dana 3. 3. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "PA[COM" d.o.o.Grada~ac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojemupisa 32-01-1312-09.

Likvidator Pa{ali} Jasmin razrje{ava se du`nosti likvidatora.Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim

registrima.Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Broj 32 0 L 016679 10 L3. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-593/11)

Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupkuprovo|enja likvidacije nad pravnim licem "DEMETAR" d.o.o. - Sanski Most, na ro~i{tu, dana 24. 2. 2011. godine, donio je sljede}i

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DEMETAR" d.o.o. -Sanski Most, upisano u sudski registar ovog Suda pod brojem 1-2075-00.

Za likvidatora se postavlja Budimli} Senada, direktor i zakonski zastupnikpravnog lica, na adresi ul. Prijedorska 97 - Sanski Most.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru, mati~ni broj subjekta 1-2075-00.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda.

Broj 17 0 L 017565 10 L24. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-594/11)

Op}inski sud u Travniku, sudac Ivan Mati{i}, postupaju}i po slu`benojdu`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju likvidacionog postupka nad privrednimdru{tvom "F-1" d.o.o. Bugojno, d ru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bugojno,Had`iali}a ograda III/11, Bugojno, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o

registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ) dana 24. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U Registar suda, za subjekta upisa "F-1" d.o.o. Bugojno, dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bugojno upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 035673 10 L od27. 9. 2010. godine, kako slijedi:

Firma: "F-1" d.o.o. Bugojno, dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i uslugeBugojno - U LIKVIDACIJI

Skra}ena oznaka firme: "F-1" d.o.o. Bugojno - U LIKVIDACIJISjedi{te: Had`iali}a ograda III/l 1, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-0141-08 (stari broj 1-5160)JIB: 4236418520009Carinski broj: 236418520009Pravni osnov upisa:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 40  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 129: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 129/144

Rje{enje Op}inskog suda u Travniku broj 51 0 L 035673 10 L od 27. 9. 2010.godine o provo|enju likvidacionog postupka nad firmom "F-1" d.o.o. Bugojno,Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bugojno

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA

Prezime i ime, adresa, li~na karta:

Tomas Ivan, Had`iali}a ograda IV/3, Bugojno, li~na karta: 04DOB8237

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00

Upla}eni kapital: 2.000,00

U^E[]E U KAPITALU

Osniva~: Tomas Ivan

Ugovoreni kapital: 2.000,00

Procenat: 100%

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Tomas Ivan, adresa: Had`iali}a ograda IV/3, Bugojno, li~na karta:04DOB8237, likvidator, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanedjelatnosti.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima iavionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvodeili grupe proizvoda, d.n., 51 .190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima,51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.560Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.270 Ostala 

trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.740 Popravak, d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.300Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Djelatnosti Dru{tva u okviru registrovane djelatnosti, i to:

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ,

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ.

Dru{tvo }e obavljati usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.2/95), a naro~ito:

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga,

- me|unarodni transport roba i putnika,

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi,

- skladi{tenje i pretovar robe.

NAPOMENA

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "F-1"Bugojno, dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Bugojno, upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-0141-08 (stari broj 1-5160), na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 035673 10 L od 27. 9. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja Ivan Tomas iz Bugojna.

Broj 051-0-Reg-11-00023624. februara 2011. godine

Travnik

(03-3-597/11)

Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupkulikvidacije nad pravnim subjektom du`nika "PARKET MEDIA" DOO za 

vanjskotrgovinski promet Tuzla, Fra Grge Marti}a 21/27, dana 28. 2. 2011. godine,donosi

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "PARKET ME-DIA" DOO za vanjskotrgovinski promet Tuzla, Fra Grge Marti}a 21/27, mati~ni brojsubjekta upisa 32-01-1275-09.

Likvidator Nezira Kikanovi}, k}i Mehe iz Tuzle, naselje Cerik 63, op}ina Tuzla,razrje{ava se du`nosti likvidatora.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanjepravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 044204 10 L28. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-598/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "GURA^A" Zemljoradni~ka zadruga po. Kladanj, Gura~a bb, dana 2.3. 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "GURA^A" Zemljoradni~ka zadruga p.o. Kladanj, Gura~a bb, sa danom 2. 3. 2011. godine u 12,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Rustemovi} Imra, k}i Zijada iz Kladnja.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja 

oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave ko ja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim

novinama Federacije BiH".Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 5. 5. 2011. godine,

sa po~etkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 013831 08 L2. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-608/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "GRADING" d.o.o. Gra~anica, dana 3. 3. 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "GRADING" d.o.o. Gra~anica, sa danom 3. 3. 2011. godine u 12,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Salih Husanovi}, sin Huseina iz Gra~anice, D`. Topi}23.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave ko ja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 41

Page 130: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 130/144

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 10. 5. 2011.godine, sa po~etkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 053666 11 L3. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-609/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom DOO "^ETVORKA" Proizvodnja, trgovina i usluge Zenica,[eri}i 70, koju zastupa zakonski zastupnik ^ajlakovi} Munib, iz Zenice, Had`ijeMazi}a put 216, nakon odr`anog ro~i{ta dana 9. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "^ETVORKA"Proizvodnja, trgovina i usluge Zenica, [eri}i 70, mati~ni broj subjekta upisa 1-8473.

Za likvidatora se imenuje ^ajlakovi} Munib, iz Zenice, Had`ije Mazi}a put 216.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 043491 10 L9. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-610/11)

Op}inski sud u Tuzli objavljuje slijede}i

OGLAS

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "KAB" d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge Tuzla, Pavla Goranina 52, sa danom 9. 3. 2011. godine u 10,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Alija Kumri} iz Tuzle, Mitra Trifunovi}a 157.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave ko ja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan utorak, 10. 5.2011. godine, sa po~etkom u 08,30 sati.

Broj 32 0 L 056395 11 L9. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-614/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnom osobom Gra|evinsko prometno dru{tvo "M & S -PROJEKT" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Kranj~evi}eva 10, odlu~uju}i po

prijedlogu zakonskog zastupnika Sobo Muje, iz Jajca, Vlasinje bb, od 24. 12. 2010.godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 28. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Gra|evinsko prometno dru{tvo"M & S - PROJEKT" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Kranj~evi}eva 10, mati~niregistarski broj upisa subjekta 1-5026.

Za likvidatora se imenuje Kova~evi} Azra, iz Zenice, Travni~ka 44.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 045728 10 L28. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-616/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom

postupku nad firmom, Dru{tvo za zavarivanje i monta`u "A.S.V." d.o.o. Visoko,Skopljaka 7, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora Ahi} Sabahudina, Skopljaka 7,Visoko, za zaklju~enje likvidacionog postupka, nakon odr`anog ro~i{ta dana 28. 2.2011. godine, kome je prisustvovao likvidator, donio je slijede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Dru{tvo za zavarivanje imonta`u "A.S.V." d.o.o. Visoko, Skopljaka 7, mati~ni registarski broj subjekta upisa broj 1-9476.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ahi} Sabahudin, iz Visokog, Skopljaka 7.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9476 i svih javnihregistara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ioglasnoj plo~i Suda.

Broj 43 0 L 039758 10 L28. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-617/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "H.V.P." Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu iusluge d.o.o. Sarajevo, Fra Filipa Lastri}a 4, na ro~i{tu odr`anom dana 10. 3. 2011.godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "H.V.P." Dru{tvo za unutra{nju i vanjsku trgovinu i usluge d.o.o. Sarajevo, Fra Filipa Lastri}a 4.

2. Za likvidatora se imenuje Rahmanovi} Nezir iz Sarajeva, Br~anska br.16/III.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-22651, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 165510 10 L10. marta 2011. godine

Sarajevo

(03-3-624/11)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 42  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 131: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 131/144

Op}inski sud u [irokom Brijegu, likvidacioni sudac Boris Gali}, rje{avaju}i upostupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "LARA" d.o.o. [iroki Brijeg, na ro~i{tu odr`anom dana 8. 3. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LARA" d.o.o. [irokiBrijeg, Antuna Mihanovi}a bb.

Preostala imovina Dru{tva, predaje se osniva~ima Dru{tva Ivan Ramljak iDragan Ramljak, oba iz Polog 106, Mostar.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Helga ]ubela, Provo bb, [iroki Brijeg.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima.

Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 64 0 L 005901 10 L 28. o`ujka 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-640/11)

Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom "Bosnaexpres-Bus" d.o.o. Doboj-Jug, Dru{tvo za prevozputnika u drumskom saobra}aju, Doboj-Jug, Matuzi}i bb, odlu~uju}i po prijedlogupunomo}nika osniva~a D`ido Martina, advokata iz Jelaha, od 24. 12. 2010. godine,nakon odr`anog ro~i{ta dana 28. 2. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "Bosnaexpres-Bus" d.o.o.Doboj-Jug, Dru{tvo za prevoz putnika u drumskom saobra}aju, Doboj-Jug, Matuzi}ibb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-8996.

Za likvidatora se imenuje Mehi} Mustafa, 74203 Matuzi}i bb.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 045809 10 L

28. februara 2011. godineZenica 

(03-3-647/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "KARABDI]-TRANS" DOO za prevoz, promet i usluge Kladanj,Branilaca Bosne bb, dana 10. 3. 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`n ikom "KARABDI]-TRANS" DOO za prevoz, promet i usluge Kladanj, Branilaca Bosne bb , sa danom 10. 3. 2011. godine u11,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Karabdi} Denis, sin Mustafe, Branilaca Bosne bb, izKladnja.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave ko ja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan ~etvrtak, 19. 5.2011. godine, sa po~etkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 058566 11 L10. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-649/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "abMellody" d.o.o. Lukavac, ul. 25. novembra bb, donio je dana 10. 3. 2011. godinesljede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ab Mellody" d.o.o. Lukavac,upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-11318, sa danom 10. 3. 2011. godine.

Za likvidatora se imenuje Mehinovi} Albina, ul. 25. novembra bb, Lukavac.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja 

oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu

potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potra`ujuna predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 L 048790 10 L10. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-650/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivom "LIFE REMEDIA PZU" Apoteka Gra~anica, Muhameda Ahmedbegovi}a bb, dana 3. 3. 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "LIFE REMEDIA PZU" Apoteka Gra~anica, Mehmeda Ahmedbegovi}a bb, sa danom 3. 3. 2011. godine u 10,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Lejla Had`ibegovi} iz Gra~anice, Rita{i}i bb.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene

popise dostaviti likvidacionom sudiji.Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja 

oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un

Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave ko ja prava osiguranja potra`uju na 

predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 5. 5. 2011. godine,sa po~etkom u 09,15 sati.

Broj 32 0 L 056624 11 L3. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-651/11)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 43

Page 132: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 132/144

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "TA[ING" Preduze}e za proizvodnju, promet i usluged.o.o. Sarajevo, Osijek 14, na ro~i{tu odr`anom dana 3. 3. 2011. godine, donio jeslijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TA[ING"

Preduze}e za proizvodnju, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Osijek 14.2. Za likvidatora se imenuje Husejinovi} Muhamed iz Sarajeva, Nadosijek 17.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21975, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 133446 10 L

3. marta 2011. godineSarajevo

(O-216/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "REGOS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za zastupanje u osiguranju Sarajevo, Radi}eva 8, na ro~i{tu odr`anom dana 3. 3 . 2011.godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "REGOS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za zastupanje u osiguranju Sarajevo, Radi}eva 8.

2. Za likvidatora se imenuje Portner Igor iz Sarajeva, Vi{njik 49.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na 

oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0456-08, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 133968 10 L3. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-223/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "MECHEM COUNTERMINING" Privredno dru{tvo

za uklanjanje i uni{tavanje ubojnih sredstava, trgovinu na veliko i malo i usluged.o.o. Sarajevo, Blagovac I br. 1, Vogo{}a, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 3. 2011.godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MECHEMCOUNTERMINING" Privredno dru{tvo za uklanjanje i uni{tavnje ubojnihsredstava, trgovinu na veliko i malo i usluge doo Sarajevo, Blagovac I br. 1,Vogo{}a.

2. Za likvidatora se imenuje Hasan Salihovi} iz Sarajeva, Ilije Engela 16.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-21588, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 135221 10 L9. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-224/11)

Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajimovi} Hakija, postupaju}i poprijedlogu "MATEL BH" d.o.o. za Telekomunikacije Sarajevo, HamdijeKre{evljakovi}a 12, da se nad njim kao du`nikom otvori ste~ajni postupak, donio jedana 9. 3. 2011. godine slijede}i

OGLAS

1. Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom "MATEL BH" d.o.o. za Telekomunikacije Sarajevo, Hamdije Kre{evljakovi}a 12.

2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Hand`o Mustafa iz Sarajeva, Aleja lipa 48.

3. Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se srijeda, 9. 3. 2011. godineu 12,00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa ootvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH"prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima,u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavupovjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi :Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da nemo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM.Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNICREDIT BANKSARAJEVO.Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja popredvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom.Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihovzahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.

6. Pozivaju se du nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bezodlaganja.7. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom

registru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-25417.

8. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 9. 3. 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

9. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 11. 5.2011. godine u 09,30 sati.

Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }ese, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te).

Broj 65 0 St 166004 10 St 9. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-231/11)Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom

postupku nad pravnim licem "AQUARIUS" Dru{tvo za mar ket ing i tr`i{nekomunikacije d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 15, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 3.2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AQUARIUS"Dru{tvo za mar ket ing i tr`i{ne komunikacije d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 15.

2. Za likvidatora se imenuje Feraget Aida iz Sarajeva, Fetaha Be}irbegovi}a 8b.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 44  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 133: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 133/144

potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-24567, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli

Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 134716 10 L9. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-232/11)

Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "PASARGOD"Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu, posredovanje i uslugeSarajevo, Branilaca Dobrinje 7.

2. Razrje{ava se du nosti likvidatora Rada~a Emina, Hercegova~ke bri gadebb, Had`i}i.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se izRegistra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta 

broj 65-01-0712-08, a po Rje{enju broj 65 0 L 075357 09 L od 19. 1. 2011.godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 075357 09 L10. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-233/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "DnD" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, na ro~i{tu odr`anomdana 3. 3. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DnD" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo,

D`emala Bijedi}a 185.2. Za likvidatora se imenuje Biser Adnan, advokat iz Sarajeva.3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis

obaveza pravnog lica.4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na 

oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0307-08, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 133469 10 L3. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-238/11)

Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem HA HESSENAGENTUR BH Dru{tvo sa ograni~enom odvorno{}u za proizvodnju,promet i usluge Sarajevo, Branilaca Sarajeva 16/I.

2. Razrje{ava se du nosti likvidatora Rusmira Brki}-^erkez, advokat izSarajeva.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se izRegistra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj 65-01-0218-08, a po Rje{enju broj 65 0 L 114509 09 L od 30. 12. 2010.godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 114509 09 L7. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-239/11)

Op}inski sud u Sarajevu, u likvidacionom postupku nad pravnim licemDam-Ger many d.o.o. Sarajevo, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 2. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Dam-Ger many d.o.o.za unutra{nju i vanjsku trgovinu Sarajevo, Safvet-bega Ba{agi}a 17,Sarajevo.

2. Za likvidatora se imenuje Mustajba{i} Rizo iz Sarajeva, Ru|era Bo{kovi}a 113, Sarajevo.

3. Likvidator je du an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavipotra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje registra 

privrednih dru{tava radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka nad firmom Dam-Ger many d.o.o. Sarajevo.6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli

Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 108802 09 L9. februara 2011. godine

Sarajevo

(O-240/11)

Op}inski sud u Mostaru, po ste~ajnom sucu Angeli Pu{i}, postupaju}i poprijedlogu zz-direktora Dru{tva "AUTO GAGA" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u^itluku, Kralja Tomislava bb (kod crkve), zastupanog po punomo}niku DraganuPudar, odvjetniku iz Mostara, radi otvaranja ste~ajnog postupka nad navedenimDru{tvom, dana 3. 3. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

1. Pokre}e se prethodni postupak za utvr|ivanje uvjeta za otvaranje ste~ajnogpostupka nad dru{tvom "AUTO GAGA" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku,Kralja Tomislava bb (kod crkve).

2. Za privremenog ste~ajnog upravitelja imenuje se Hamid Tipura, dipl. ecc izMostara, Podgorani bb.

Privremeni ste~ajni upravitelj ima sva prava i obveze iz ~l. 16. Zakona oste~ajnom postupku i naro~ito je du`an:

- starati se o imovini du nika,- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija,- izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika,- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka,- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du nika pokriti tro{kove ste~ajnog

postupka i- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du nika mo`e u cjelini ili djelimi~no

nastaviti u tijeku postupka,- uraditi kontrolu poslovanja.

Privremeni ste~ajni upravitelj du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovomSudu u roku od 30 dana od dana imenovanja, u kojem }e izvijestiti opoduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.

3. Privremeno se obustavljaju sve pojedina~ne prisilne ovrhe pokrenute protiv gorenavedenog dru{tva, izlu~na i razlu~na prava vjerovnik ne mo`e ostvariti uprethodnom postupku.

4. Dru{tvo "AUTO GAGA" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava bb (kod crkve) ^itluk, kao ste~ajni du`nik ne smije vr{iti nikakva raspolaganja imovinom bez suglasnosti ste~ajnog suda.

5. Pozivaju se svi povjerioci da privremenom ste~ajnom upravitelju bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja zahtijevati na predmetima imovine ste~ajnogdu`nika.

6. vo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnojplo~i ovog Suda.

7. Rje{enje se ima dostaviti Registru ovog Suda radi upisa zabilje{ke pokretanja,prethodnog postupka nad pravnim licem "AUTO GAGA" d.o.o. ^itluk, sa 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 45

Page 134: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 134/144

sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava bb (kod crkve), koja se vodi pod MBS1-10647, po Rje{enju broj Tt-204/02 od 2. 4. 2002. godine.

Broj 58 0 St 074760 10 St 3. marta 2011. godine

Mostar 

(03-3-545/11)

Op}inski sud u Biha}u, po ste~ajnom sudiji Had`i} Fikreti, u ste~ajnompostupku nad dru{tvom DD "AMRATEX" Bosanska Krupa, van ro~i{ta za raspravu,dana 25. 2. 2011. god., donio je sljede}i

OGLAS

Saziva se Skup{tina odbora povjeritelja za dan 25. 3. 2011. god. u 09,00 sati, uOp}inski sud Biha}, soba broj 45/III sprat.

Skup{tina se saziva radi utvr|ivanja na~ina unov~enja imovine ste~ajnogdu`nika DD "AMRATEX" Bosanska Krupa, sa sjedi{tem u ul. Mirsada Crnki}a bb.

Broj 17 0 St 018507 08 St 25. februara 2011. godine

Biha}

(03-3-561/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru kao ste~ajnom sudiji, u postupkuprethodnog ispitivanja prijedloga za pokretanje ste~ajnog postupka nad du`nikom"BEX EKSPLOZIVI" d.o.o. Banovi}i, Branilaca Banovi}a 49, dana 25. 2. 2011.godine, donio je slijede}e

RJE[ENJE

I.

Pokre}e se prethodni postupak radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnogpostupka nad ste~ajnim du`nikom "BEX EKSPLOZIVI" d.o.o. Banovi}i, upisanokod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem 1-11354

II.

Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Kabadaji} Ruzmir iz Tuzle,Goste Lazarevi}a 192, sa liste ste~ajnih upravnika.

III.

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je:- osigurati imovinu du nika i starati se o njoj,- izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne

knjige i dokumentaciju du`nika,- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka,

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du nika pokriti tro{kove ste~ajnogpostupka,

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du nika mo`e u cjelini ili djelimi~nonastaviti u toku prethodnog postupka, te uraditi kontrolu poslovanja ste~ajnog du`nika.

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti izvje{taj Sudu u roku od 30dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti Sud o poduzetimradnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.

IV.

Rje{enje se dostavlja Registru pravnih lica ovog Suda radi upisa zabilje`be opokretanju prethodnog postupka.

V.

Pozivaju se povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}e koje }e mjere osiguranja na predmetima imovine ste~ajnog du`nika zahtijevati.

VI.Oglas o pokretanju prethodnog postupka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 St 006904 09 St 25. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-562/11)

Op}inski sud u Sarajevu, i to ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, rje{avaju}i poprijedlogu predlaga~a-povjerilaca: 1. Tabak Abud iz Sarajeva, Budmo}i}i 3, 2.Torlak Muhamed iz Sarajeva, Brije{}e brdo 71, 3. Lat~uk Vlatko iz Sarajeva,Omladinskih radnih brigada 6, 4. Bid`o Fahrudin iz Sarajeva, Beganovi}i 14, 5.Hojan [efko iz Sarajeva, Novopazarska 161, 6. Tomi} Davor iz Sarajeva,Mehmed-pa{e Sokolovi}a, 7. Zekovi} D`emal iz Sarajeva, D`eka 36, 8. Be~i} Ismet iz Sarajeva, Brezanska do br. 160, 9. Korjeni} Meldin iz Sarajeva, T. Mende{a 32, 10.Omanovi} Mirnes iz Kiseljaka, Male Sotnice bb, 11. Dervi{agi} Fed`ad iz Kaknja,

@eljezni~ka 14, 12. D`uderija Ramiz iz Sarajeva, Kasima Prohi}a 8, 13. Bi{}o [efkoiz Kiseljaka, Jehovci bb, 14. Delija D`enan iz Sarajeva, Olimpijska 24, 15.Had`iefendi} Mirsad iz Sarajeva, H. Kulenovi}a 28, 16. Bi{}o Sedin iz Kiseljaka,Jehovci bb, 17. Spahovi} Iso iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje bb, 18. Be~arevi}Munever iz Visokog, Buzi} mahala bb, 19. Be~arevi} Edin iz Visokog, Buzi} mahala bb, 20. Burac Ahmed iz Sarajeva, Crnih labudova 39, 21. Durmi} Amir iz Sarajeva,

Trg ZAVNOBiH-a, 22. Lendo Jasmin iz Sarajeva, ul. Huseina \oze, 23. Ibi{evi}Nezir iz Visokog, Kali}i bb, 24. Mrkonja Enes iz Sarajeva, Budmoli}i bb, 25.Vra`alica Ilerdin iz Sarajeva, Brezanks 134, 26. Bogdan Franjo iz Sarajeva,Bosanskih gazija 35, 27. Mujki} Fuad iz Sarajeva, Dobrinjska 42, 28. Kari} Emir izSarajeva, Azi}i 88, 29. Teletovi} Irfan iz Sarajeva, Ljubinja 40, 30. izmo Mahmut izSarajeva, Grada~a~ka 5, 31. \ogi} Alen iz Sarajeva, Adema Bu}e bb, 32. ^ustovi}Denis iz Sarajeva, F. Adolfa 47, 33. Ismo Edin iz Sarajeva, Trg nezavisnosti 1, 34.Mujanovi} Ifeta iz Sarajeva, Izeta ^omora 113, 35. Medari} Omer iz Sarajeva,Geteova 6, 36. Zekovi} Kemal iz Sarajeva, D`eka 37, Hasanovi} Sanel iz Sarajeva,Donja Ra{telica bb, 38. Smajlovi} Adnan iz Sarajeva, Sagrd`ije 46, 39. Alijagi}Zinaida iz Sarajeva, Abdi}a 4, 40. Be~irovi} Mensur iz Sarajeva, Trg djece Dobrinjebb, 41. Bajramovi} Hamed iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje 16, 42. Delali} Edhem izSarajeva, Trg Sarajevske olimpijade 11, 43. Ahmi} Sanela iz Sarajeva, Azize[a}irbegovi} 86, 44. Sulji} Aldijana iz Sarajeva, Semira Fra{te 10, 45. Fazlinovi}Sadeta iz Sarajeva, Husrefa Red`i}a 9, 46. ^au{evi} Mirsada iz Sarajeva, MeheSmajlagi}a 62, 47. Kalamuji} Meliha iz Sarajeva, Kranj~evi}eva 43, 48. Suljagi}Emina iz Vogo{}e, Donja Vogo{}a 16, 49. Bajramovi} Zajim iz Sarajeva, Bosanskihgazija 59, 50. D`ano Ibrahim iz Sarajeva, Mitra [u}ura 19, 51. Fazlohod`i} Haris izKiseljaka, Bilalovac bb, 52. Hindija Berzad iz Visokog, Buzi} mahala 27, 53. Litri}Zijad iz Kiseljaka, [ehitluci bb, 54. Kadri} Pa{an iz Had`i}a, Tar~in bb, 55. Opija~[efko iz Sarajeva, Trg ZAVNOBiH-a br. 2, 56. Lihovac Mirsad iz Had`i}a,Karaosmanovi}i bb, 57. O~uz Nijaz iz Dogloda, Sad`ak 105, 58. Solak Meho izSarajeva, Adema Bu}e 425, 59. Omeragi} Azem iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje 18,60. Omeragi} Sanel iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje 18, 61. Krupalija Beriz izSarajeva, Urijan Dedina 135, 62. Krupalija Bajro iz Sarajeva, Urijan Dedina 135, 63.Tabak Nedim iz Sarajeva, Budmoli}i bb, 64. Tabak Alen iz Sarajeva, Budmoli}i 24,65. Katki} Suvad iz Sarajeva, Budmoli}i bb, 66. Kuldija Selver iz Sarajeva, Had`iAhmeta K. 22, 67. Pa{i} Mirsak iz Kiseljaka, Bilalovac bb, 68. Karasalihovi} Mujo izKiseljaka, Male Sotnice bb, 69. Karasalihovi} Mensur iz Keseljaka, Male Sotnice bb,70. Durak Sahudin iz Kiseljaka, Maslinovi}i bb, 71. Fazliba{i} Mensko iz Kre{eva,Martinci bb, 72. Karasalihovi} Omer iz Kiseljaka, Male Sotnice bb, 73. Kolar Alija izSarajeva, M.B. ikma 41, 74. Hod`i} Mustafa iz Sarajeva, ul. Vahide Maglajli}, 75.Katki} Mujo iz Had`i}a, Budmoli}i bb, 76. [alo Fadil iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje

35, 77. Vrnjak Salhudin iz Sarajeva, ul. Vrandu~ka, 78. Muharemovi} Fadil izSarajeva, Numan-pa{e ]uprili}a 138, svi zastupani po punomo}niku Zeba Hajranu,advokatu iz Sarajeva, da se nad du`nikom ENERGOINVEST-TERMOAPARATId.d. Sarajevo, Tvorni~ka 3, koga zastupa Sanela Mujari}, advokat iz Sarajeva, otvoriste~ajni postupak nakon odr`anog ro~i{ta 22. 2. 2011. godine, dana 25. 2. 2011.godine donio je slijede}e

RJE[ENJE

1. Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom ENERGOINVEST-TERMO-APARATI d.d. Sarajevo, Tvorni~ka 3.

2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Muratovi} Hamdija, Isaka SamokovlijeL-E2, Vele{i}i, Sarajevo.

3. Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 25. 2. 2011. godine u12,00 sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa ootvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH"prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima,

u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavupovjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi :Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da nemo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000,00 KM.Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UNICREDIT BANKSARAJEVO.Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja popredvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom.Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihovzahtjev odnosi.

5. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.

6. Pozivaju se du nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bezodlaganja.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 46  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 135: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 135/144

7. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskomregistru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 1-18734.

8. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana 25. 2. 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

9. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja za dan srijeda, 27. 4.2011. godine u 10,00 sati.

Istog dana nakon ispitnog ro~i{ta odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }ese, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka (izvje{tajno ro~i{te).

Broj 65 0 St 142104 10 St 25. februara 2011. godine

Sarajevo

(03-3-580/11)

Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Igor Ivelji}, u ste~ajnom postupku nadste~ajnim du`nikom Gp "Integra In`injering" DD u ste~aju Tuzla, dana 28. 2. 2011.godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Ro~i{te za skup{tinu povjerilaca u ste~ajnom postupku nad imovinom Gp"Integra In`injering" DD u ste~aju Tuzla, zakazuje se za dan ~etvrtak, 31. 3. 2011.

godine u 13,00 sati u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli u sudnici 33/I.Na ro~i{te se pozivaju ste~ajni upravnik i svi povjerioci kojoi su prijavilipotra`ivanje u ste~ajnom postupku.

Broj 32 0 St 059384 04 St 28. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-589/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao ste~ajni sudija, u ste~ajnompostupku nad imovinom du`nika "HILL COMERC" DOO u ste~aju Tuzla, Kiseljak,ul. 1. maja bb, van ro~i{ta, dana 28. 2. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "HILL COMERC"DOO u ste~aju Tuzla, Kiseljak, ul. 1. maja bb, zbog nedostatka ste~ajne mase.

Pokretna imovina koja se sastoji stala`e za robu du`ine 8 metara, vaga do 10 kg,zamrziva~ 310 litara i pult tezga predaju se u posjed osniva~u Tabakovi} Almiri.

Rje{enje o zaklju~enju ste~ajnog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i ovog Suda.Po proteku dva radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog Rje{enja u

"Slu`benim novinama Federacije BiH" isto }e se dostaviti Odjeljenju registra ovogSuda, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra.

Broj 32 0 St 022136 08 St 28. februara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-591/11)

Op}inski sud u Tuzli, u Vije}u sastavljenom od sudije Halilovi} Vahide kaopredsjednika Vije}a, te sudija Igora Ivelji}a i Duri} Amele kao ~lanova Vije}a, uste~ajnom postupku nad DD "Sa lines" Tuzla, donio je dana 3. 3. 2011. godinesljede}e

RJE[ENJE

Posebno ispitno ro~i{te radi ispitivanja prijava potra`ivanja zakazuje se za dansrijeda, 6. 4. 2011. godine u 11,00 sati u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, soba 116/V.

Na ro~i{te se pozivaju ste~ajni upravnik i povjerioci koji su prijavili svoja potra`ivanja.

Rje{enje o zakazivanju posebnog ispitnog ro~i{ta }e se javno objaviti u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 32 0 St 053876 00 St 3. marta 2011. godine

Tuzla 

(03-3-592/11)

Op}inski sud u Zenici, u ste~ajnom postupku nad firmom SangelSystematechnik d.o.o. Usora, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad privrednim dru{tvom SangelSystematechnik d.o.o. Usora nakon saslu{anja ste~ajnog upravnika i okon~anja 

glavne diobe i namirenja tro{kova ste~ajnog postupka, uz djelimi~no namirenjepovjerilaca op}eg isplatnog reda u procentu 1,59% priznatih potra`ivanja poRje{enju o glavnoj diobi.

Privredno dru{tvo brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda Zenica,zavedeno pod brojem reg. ul. 1-9443 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e seobjaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 St 023935 09 St 3. marta 2011. godine

Zenica 

(03-3-595/11)

Ste~ajni upravnik Drvnoindustrijskog preduze}a "PILANA" d.o.o. u ste~ajuKakanj, [kapur Hazim iz Te{nja, u skladu sa ~lanom 118. Zakona o ste~ajnompostupku, javno objavljuje

OGLASO PRVOJ DJELIMI^NOJ DIOBI

Prema sa~injenom popisu potra`ivanja koja se uzimaju u obzir prilikom prvedjelimi~ne diobe i koji je stavljen na uvid povjeriocima u prostorijama ste~ajnogsuda objavljuje se zbir potra`ivanja i iznos ste~ajne mase koji je na raspolaganju za prvu djelimi~nu diobu:

1. Ste~ajna masa u ste~ajnom postupku nad Drvnoindustrijskim preduze}em"PILANA" d.o.o. u ste~aju Kakanj, koja je na raspolaganju za prvudjelimi~nu diobu iznosi 350.000,00 KM.

2. Od utvr|enih potra ivanja koja iznose 4.175.754,73 KM, zbir potra ivanja koja se uzimaju za prvu djelimi~nu diobu iznosi 317.698,98 KM.

Broj 43 0 St 014616 08 St 4. marta 2011. godine

Zenica 

(03-3-606/11)

Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Amela Bajramovi}, odlu~uju}i poprijedlogu za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednim subjektom MILLEN-NIUM d.o.o. Zenica, Dru{tvo za mar ket ing i usluge, Zenica, Kulina bana 23/A,odlu~uju}i po prijedlogu osniva~a [krbi} Nandina iz Zenice, nakon dostavljenognalaza i mi{ljenja od 17. 1. 2011. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 28. 2. 2011.godine, kome je prisustvovao imenovani likvidator, donio je

RJE[ENJE

Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad privrednimsubjektom MILLENNIUM d.o.o. Zenica, Dru{tvo za mar ket ing i usluge, Zenica,Kulina bana 23/A, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se nala`e brisanje ovogprivrednog dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod reg. ul. broj 1-8465, a popravomo}nosti ovog Rje{enja.

Broj 43 0 St 046366 11 St 28. februara 2011. godine

Zenica 

(03-3-615/11)

Na osnovu ~l. 117. i 118. Zakona o ste~ajnom postupku FBiH, ste~ajni upravnik"Bosing co" DOO Grada~ac u ste~aju objavljuje

OGLASO TRE]OJ DJELIMI^NOJ DIOBI

Ukupna priznata potra`ivanja po Rje{enju Op}inskog suda u Tuzli broj032-0-St-06-000025 od 29. 10. 2007. g. u ste~ajnom postupku nad imovinom"Bosing co" Grada~ac na dan ovog ogla{avanja iznose 6.822.851,20 KM.

Za isplatu dijela priznatih potra`ivanja vi{eg isplatnog reda na ime neto pla}a zaposlenika i pripadaju}ih poreza i doprinosa za mjesec juni 2007. g. isplatit }e se izrasplo`ive ste~ajne mase iznos od 20.990,10 KM i to za:

1. neto pla}e za juni 2007. g. iznos od 7.231,50 KM,

2. obra~unati porezi i doprinosi na neto pla}e iznos od 4.258,00 KM,

3. obra~unate poreze i doprinose za primljene akontacije koje su priznate kao iminimalne pla}e iznos od 9.500,60 KM.

Spiskovi radnika za isplatu sa obra~unatim porezima i doprinosima stavljaju sena uvid svim u~esnicima u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli.

Broj 32 0 St 053724 06 St 9. marta 2011. godine

Tuzla Ste~ajni upravnik

Muhamed Hasi}, s. r.

(03-3-618/11)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 47

Page 136: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 136/144

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KAOp}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u

skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH (“Slu`benenovine Federacije BiH“, br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 176, a po zahtjevuMujki} Nusrete, k}i E{refa iz Poto~ana, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novompremjeru u Posjedovni list br. 58 k.o. Pilju`i}i, ozna~ene kao k.~. broj 633 Kraljevac,njiva 5. kl. u pov. 4695 m

2, a {to prema podacima starog premjera odgovara 

nekretninini upisanoj u zk. ul. broj 57 K.O. SP-LON^ARI ozna~enoj kao k.~. broj197/1 Kraljevac, njiva 5. kl. u pov. 4695 m

2.

Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Mujki}Nusreta, k}i E{refa iz Poto~ana sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starogpremjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Ahmi} Ramo, Ahmi} Ibrahim, Biloni} Ivo i Ahmi} Fatima.

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave

podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`itiza najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 1763. marta 2011. godine

Te{anj

(03-3-579/11-F)

Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama Federacije BiH, ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sudu Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KAU zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 031, a po zahtjevu ]ori}

Ejuba, sina Mehe iz O. Planja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nogulo{ka. Nekretnine za koja se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane ponovom premjeru u Posjedovni list br. 1493 k.o. Jelah, ozna~ene kao:

- katastarska ~estica br. 1466/7 zv. Bara ku}a i zgrade u pov. 124 m2, dvori{te

u pov. 500 m2, i njiva 6. klase u pov. 101 m

2, koja odgovara prema podacima 

starog premjera sa k.~. br. 5967/11 zv. Bara ku}a i zgrade u pov. 124 m2,

dvori{te u pov. 500 m2, njiva 6. klase u pov. 101 m

2, upisana u zk. ul. br. 8611

k.o. Te{anj,- katastarska ~estica 1466/11 zv. Bara njiva 6. klase pov. 333 m

2, koja 

odgovara prema podacima starog premjera kao k.~. br. 5967/12 zv. Bara njiva 6. klase u pov. 333 m2, upisana u zk.ul. br. 8611 k.o. Te{anj.

- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine je]ori} Ejub, sin Mehe iz O. Planja, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici na navedenim nekretninama upisani su

Ba{i} Ibrahim, sin Hasana iz Jelaha, Ba{i} Ramiza, k}i Hasana iz Jelaha, Ba{i}Hanifa, k}i Hasana iz Jelaha, Hrnji} r. Ba{i} Pa{a iz Jelaha, Turke{ r. Ba{i} Hanifa izO{ljaka, Durkali} Rifat, sin Saliha iz Banjaluke, Durkali} Sejdo, sin Saliha izKarlovca, Durkali} Re{ad, sin Saliha iz Zenice, Durkali} Safet, sin Saliha izGra~anice, Te{njak, r. Durkali} Sedija, `ena Mahmuta iz Prnjavora, Menji} r.Durkali} Refija, iz Br~kog, Ba{i} r. Durkali} [a~ira iz Doboja, Kond`i} r. Durkali}Sabira iz Jelaha, Had`i} Hamdo, sin [emse iz Jelaha, Ba{i} Hasan, sin Ibrahima izLukavca, Grahi} r. Ba{i} Hasiba, `ena Rizaha iz Sarajeva, Karamovi} Alija, sinRasima, Karamovi} Mir za, sin Rasima iz Jelaha, Karamovi} Melisa, k}i Rasima izJelaha.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikomuspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja po la`u pravo na toj nekretnini mogunavedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi

prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenihdokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 0312. marta 2011. godine

Te{anj

(03-3-582/11-F)Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u

skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 183, a po zahtjevu Nali}Jasmina, sina Enesa iz Jevad`ija, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novompremjeru u Posjedovni list br. 1055 k.o. Jevad`ije, ozna~ene kao k.~. broj 968/2Atmejdan, njiva 5. kl. u pov. 534 m

2i k.~. broj 968/3 Atmejdan, njiva 5. kl. u pov. 527

m2, a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnininama up isanim u zk.

ul. broj 8613 K.O. SP-TE[ANJ, ozna~enim kao k.~. broj 3568/75 Atmejdan, njiva 5.kl. u pov. 534 m

2i k.~. broj 3568/76 Atmejdan, njiva 5. kl. u pov. 527 m

2.

Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina je Nali} Jasmin,sin Enesa iz Jevad`ija, sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisaniKovaljesko Gospa, Kovaljesko Poro, Janji} Nada, Kovaljesko Branko, KovaljeskoNenad i Kovaljesko Gojko.

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`itiza najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 183

7. marta 2011. godineTe{anj

(03-3-600/11-F)

Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a uskladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04),

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 039-0-Dn-10-001-520, a po zahtjevuHatki} Besima, sina Mehe iz Te{nja - Poto~ani bb, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane ponovom premjeru u Posjedovni list broj broj 2349 k.o. Jelah, ozna~ene kao k.~. br.1374/3, zv. Prosine, ku}a i zgrade povr{ine 74 m2 i dvori{te povr{ine 367 m

2, {to

prema podacima starog premjera odgovara nekretninama upisanim u ZK ul. br. 134

k.o. Ora{ Planje ozna~enim kao k.~. br. 414/30, zv. Prosine, ku}a i zgrade povr{ine 74m

2i dvori{te povr{ine 367 m

2. Prema podacima katastra Op}ine Te{anj posjednik

navedenih nekretnina je Hatki} Besim, sin Mehe iz Te{nja - Poto~ani bb, dok suprema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnicinavedenih nekretnina u ZK ul. br. 134 k.o. Ora{ Planje upisani Kadu{i} Hasan, sin[abana, Kadu{i} Osman, sin [abana, Hatki} ro|. Mahalba{i} Hatid`a, Mahalba{i}Omer, sin Ibre, ]ori} Husein, sin Mehmeda, ]ori} Adem, sin Mehmeda, ]ori} Salko,sin Mehmeda, ]ori} Mustafa, sin Mehmeda, ]ori} Osman, sin Mehmeda, ]ori}Avdo, sin Mehmeda, Had`i} Red`o, sin Mehmeda i Had`i} Emin, sin Mehmeda.

Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 48  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 137: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 137/144

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-DN-10-001-5203. marta 2011. godine

Te{anj

(03-3-602/11-F)

OSTALE OBJAVEOgla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 3059377, za 

vozilo FORD FIESTA LIFE II, registarskih oznaka 237-M-311, izdata od Poli cijskeuprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo.

(O-218/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0206318, za automobilmarke Renault Clio serviser, registarskih oznaka 110-T-471, broj {asijeVF1SR1J0H39950407, broj motora F367511, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo "SPANISH MARKET" d.o.o. SARAJEVO.

(O-220/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0939008, za slu`benovozilo marke Renault Kangoo Express Grand 1,5 dCi, registarskih oznaka 

702-M-462, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo TINTAd.o.o. SARAJEVO.

(O-221/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1528353, za radno vozilo(traktor) marke Lombardini, registarskih oznaka 909-T-447, izdata od Policijskeuprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo HERBE NATURALE d.o.o. MOSTAR.

(O-222/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijski broj BH 3247907 (vrijedido 9. 7. 2011. godine), za putni~ko motorno vozilo marke [koda, tip Fabia,registarskih oznaka 079-T-489, izdata od Policijske uprave Stari Grad Sarajevo,vlasni{tvo MIKROKREDITNA FONDACIJA "PRIZMA" SARAJEVO.

(O-225/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0267796, za m/v markeSeat - Altea, broj {asije VSSZZZ5PZ7R019456, broj motora BSE 285853,

registarskih oznaka K80-J-757, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo,vlasni{tvo ASA ABANKA LEASING d.o.o. SARAJEVO.

(O-229/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0212595, za putni~komotorno vozilo marke VOLKSWAGEN 3D PHEATON, registarskih oznaka O45-K-190, broj {asije WVWZZZ3DZ88005063, broj motora CAR004841, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo ASA ABANKA LEAS INGd.o.o. SARAJEVO.

(O-236/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2949808, za putni~komotorno vozilo WV M1, registarskih oznaka 313-T-739, izdata od Policijske upraveNovi Grad Sarajevo, vlasni{tvo DOO "ALL AKSA" SARAJEVO.

(O-237/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 163-K-482, izdata od MUP-a Kantona Sarajevo, Novi Grad, vlasni{tvo "ATAL" d.o.o. SARAJEVO.

(O-219/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 375-E-586, sa vozila [koda Felicia, izdata od MUP-a Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo KJKP "Gradski saobra}aj"

d.o.o. SARAJEVO.(O-227/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj O18-E-491, sa vozila markeIVECO DAILY, vlasni{tvo firme Orbico d.o.o. Sarajevo, Lu`ansko polje 7, izdata odPolicijske uprave Ilid`a Sarajevo.

(O-235/11)

BRISANJE IZ SUDSKOG REGISTRA

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Otvorenodioni~ko dru{tvo Konfekcije Borac Travnik, zastupano po ^uri} Ahmedu kaodirektoru Dru{tva, radi brisanja subjekta Proizvodno uslu`ne djelatnosti "BORAC"DOO Travnik zbog pripajanja Konfekciji "Borac" DOO Travnik, dana 7. 2. 2011.godine, donio je

RJE[ENJE

Bri{e se subjekt upisa Proizvodno uslu`ne djelatnosti "BORAC" DOO Travnik,koji je upisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-01-0006-11 (stari1-1885) iz Registra zbog ve} izvr{enog pripajanja istog privrednom dru{tvuOtvoreno dioni~ko dru{tva Konfekcije Borac Travnik, upisano na MBS51-01-0011-08, na osnovu Rje{enja Kantonalnog/@upanijskog suda Travnik brojU/I-596/99 od 20. 8. 1999. godine, koji je pravni sljednik brisanog subjekta.

Broj 051-0-Reg-10-0007357. februara 2011. godine

Travnik

(03-3-563/11)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, rje{avaju}i po prijavi Otvorenodioni~ko dru{tvo Konfekcije Borac Travnik, zastupano po ^uri} Ahmedu kaodirektoru Dru{tva, radi brisanja subjekta Dru{tveni standard "BORAC" DOO

Travnik zbog pripajanja Konfekciji Borac DOO Travnik, dana 7. 2. 2011. godine,donio je

RJE[ENJE

Bri{e se subjekt upisa Dru{tveni standard "BORAC" DOO Travnik, koji jeupisan u Registar na mati~nom broju subjekta MBS 51-01-0471-09 (stari 1-1715) izRegistra zbog ve} izvr{enog pripajanja istog privrednom dru{tvu Otvoreno dioni~kodru{tvo Konfekcije Borac Travnik, upisano na MBS 51-01-0011-08, na osnovuRje{enja Kantonalnog/@upanijskog suda Travnik broj U/I-597/99 od 20. 8. 1999.godine, koji je pravni sljednik brisanog subjekta.

Broj 051-0-Reg-11-0000277. februara 2011. godine

Travnik

(03-3-565/11)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI

DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBASLJEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM

SARAJEVSKI KANTON

Behlulovi}/Ibro/Atif, Li~na karta broj 03BTA8366 izdata u PU Novi GradSarajevo 46/1

Li~anin/Slavko/Zoran, Li~na karta broj 10BRI4959 izdata u PU Centar Sarajevo 46/2

Barina/Alija/Almir, Svjedo~anstvo od III razreda Srednja {kola metalskihzanimanja Sarajevo 46/4

Muratspahi}/Huso/Daut, Rje{enje za obavljanje samo.djela.br.03-351-5/97 od 16.01.1997.god.izdato u Op}ini Ilid`a  46/5

Hamzi}/Alija/Alija, Registarska tablica broj T40-E-782 izdata u PU NovoSarajevo 46/6

Armin H Alijagi}, registarska tablica broj 291-A-337 izdata u PU NovoSarajevo 46/8

\eki}/Safet/Armina, Li~na karta broj 05BTK0032 izdata u PU Novi GradSarajevo 46/9

Todi}/Hako/Imer, Bankovni ra~un broj 19000710448 izdat kod Raiffeisenbank dd BIH Sarajevo 46/10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 49

Page 138: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 138/144

Karabegovi}/-/Rifat, bankovni ra~un broj 190004432-0 izdat kodRaiffeisen bank dd BIH Sarajevo 46/13

Smajilagi}/-/Asim, Bankovni ra~un broj 090033891-4 izdat kod Raiffeisenbank dd BIH Sarajevo 46/15

Kozi}/Adem/Munevera, radna knji ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo 46/16

Haziri/Zuhdija/Kunija, Li~na karta broj 05BSG3049 izdata u PU NovoSarajevo 46/17

Haziri/Kemajl/Zuhdija, Li~na karta broj 07BSH6870 izdata u PU NovoSarajevo 46/18

Mustafi}/Senajid/Ervin, registarske tablice broj E35-A-735 izdate kod PUIlid`a  46/20

Mustafi}/Senajid/Ervin, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0927338 izdata u PUIlid`a  46/21

Mustafi}/Senajid/Ervin, Potvrda o registraciji broj AA0223834 izdata u PUIlid`a  46/22

Sijari}/Salih/Re{ad, Li~na karta broj 07BTM2763 izdata u PU Novi GradSarajevo 46/23

Kamberovi}/[evketa/Amra, Li~na karta broj 07BQF9667 izdata u PUIlid`a  46/24

Muratovi}/Huse/Tarik, Li~na karta broj 09BQH3292 izdata u PU Ilid a 46/25

Zeba/Hajran/Ela , Indeks broj 58265 Pravni fakultet u Sarajevu 46/26Hasani}/-/Sejdo, Li~na karta broj 09BTN9506 izdata u PU Novi Grad

Sarajevo 46/28

Murti}/Remzo/Azmir, registarska tablica broj 652-A-583 izdata u PUHad`i}i 46/31

Ahatovi}/Adnan/Nadira, Indeks broj 3686/@ Fakultet politi~kih nauka Sarajevo 46/32

Boran~i}/Hilmije/Sabin, Voza~ka dozvola broj 04BQB2121 izdata u PUIlid`a  46/34

Hasanovi}/Hamed/Haris, Di ploma o zavr{enom SSS - IV stepen PTT-tehni~ar, Mje{ovite srednje saobra}ajne {kole u Sarajevu 46/36

Pa{i}-Muradi} Lejla, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0280841 izdata od PUNovo Sarajevo 46/37

Hajdarevi}/Husein/Hasnija, [ehidska iskaznica broj 02215 izdata u Op}iniVogo{}a 46/38

Muhad`i}/Emsud/Mir za, Indeks broj 62570 Pravni fakultet u Sarajevu 46/41

^au{evi}/Osman/Ramo, Li~na karta broj 03BTA8896 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 46/43

^au{evi}/Red`o/Fata, Li~na karta broj 03BTA8897 izdata u PU Novi GradSarajevo 46/44

Rami}-Hod`i} Sena, bankovni ra~un broj 19000731568 izdat kodRaiffeisen bank Sarajevo 46/47

Sinan/ -/Ferid, Li~na kar ta bro j 06CUC9726 izdata u PU Kakanj 47/1

Mihajlovi}/Milo{a/Goran, Registarske tablice broj 847-J-301 izdate kodPU Ilid`a  47/2

Veli}/Smajo/Jasmin, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0004597 izdata u PUNovo Sarajevo 47/3

Mazrak/Darko/Ema, Li~na karta broj 03BSC2660 izdata u PU NovoSarajevo 47/4

Leme{/]amil/Fatima, Li~na karta broj 04BMB8053 izdata u PU Stari GradSarajevo 47/5

Dautbegovi}-Mutap~i} [aha, Li~na karta broj 09BTN5562 izdata u PUNovi Grad Sarajevo 47/9

Kara~i}/Seida/Tarik, Li~na karta broj 05BUA1988 izdata u PU Trnovo-FBIH 47/10

Mutap~i}/[aban/Muamera, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja trgova~ka {kola Sarajevu 47/13

Dizdar/Halil/Erdem, Bankovni ra~un broj 090043384-8 izdat kodRaiffeisen bank dd BIH Sarajevo 47/15

Ignjatovi}/Dragan/Ivana, Li~na karta broj 10BTO2647 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 47/16

Br~i}/-/Izet, Diploma o zavr{nom ispitu [kola u~enika u privredi-[kola metalskih zanimanja Sarajevo 47/17

Lepu{ina/-/Milenko, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0008457 izdata u PUNovi Grad Sarajevo 47/18

Avdi}/Nurudin/Amar, Li~na karta broj 11BSJ6418 izdata u PU NovoSarajevo 47/23

Baralija/[erif/Alma, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Zubotehni~ka {kola u Sarajevu 47/25

D`ana/Ramiz/Ferid, Svjedo~enstvo III razreda i diploma o zavr{enomSSS-III stepen,smjer- frizer. Poljoprivredno prehrambena {kola uSarajevu 47/27

Kubura/Na{id/Muhamed, Li~na karta br.04CUA2225 izdata od PU Kakanj 47/28

Kubura/Na{id/Muhamed, Voza~ka dozvola br.04CUA0837 izdata od PUKakanj 47/29

Muminovi}/Adil/Fadil, Registarske tablice br.821-M-462 izdata od PUCentar Sarajevo 47/31

Ra{~i}/Mali}/Ned`ib, Li~na karta br.08BOC2457 izdata od PU Had`i}i 47/32

Korjeni}/Hamed/Ermina, Li~na karta br.08BTN2570 izdata od PU Novigrad Sarajevo 47/33

Mujanovi}/Hajro/Enes, Diploma o zavr{enom Gra|evinskom FakultetuUniverziteta u Sarajevu 1974 godine Sarajevu 47/34

Struji}/-/Amela, registarska tablica br.507-E-523 izdata od PU Novo

Sarajevo 47/35Spaho/Ramiz/Selma, Li~na karta broj 09BTN9910 izdata u PU Novi Grad

Sarajevo 47/38

\uliman/Enes/Selma, Li~na karta broj 08BRH2731 izdata u PU Centar Sarajevo 47/40

Hogi}/Enver/Nedim, Li~na karta broj 09BSI7323 izdata u PU NovoSarajevo 47/41

Bulaji}/Mirat/Dragomir, saobra}ajna dozvola broj BH1605780 izdata u PUNovo Sarajevo 47/43

Semir/-/Okeri}, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0261480 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 47/44

Hod`i}/Zahir/Adnan, Li~na karta broj 05BMD5428 izdata u PU Stari GradSarajevo 47/45

Muminovi}/Enes/Ines, Li~na karta broj 09BME9814 izdata kod PU StariGrad Sarajevo 47/46

Hidovi}/Safet/Ned`ad, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0010176 izdata u PUNovo Sarajevo 47/47

Hidovi}/Safet/Ned`ad, Potvrda o registraciji broj AA0220156 izdata u PUNovo Sarajevo 47/48

Vi{nji}/^emala/Amar, Pso{ broj A0062892 od 01.02.2010. godine izdat kod MUP-a Kantona Sarajevo 47/49

Mazrak/-/Ema, Voza~ka dozvola broj 05BSC3891 izdata u PU NovoSarajevo 48/1

D`afi}/Avdo/Mejrema, Li~na karta broj 08BSI5327 izdata u PU NovoSarajevo 48/4

Karavdi}/Be}ir/Vasvija, Li~na karta broj 04BSD0190 izdata u PU NovoSarajevo 48/5

Ramdedovi}/[abana/Hivzija, Saobra}ajna dozvola broj BH3051961 izdata u PU Ilid`a 48/6

Korman/Omer/Mustafa, Li~na karta broj 03BSC4954 izdata u PU NovoSarajevo 48/7

Hardau{/Tahir/Advija, Li~na karta broj 04CUB1646 izdata u PU Kakanj 48/8

Pamuk/Avde/Zaim, Li~na karta broj 06BQF5058 izdata u PU Ilid a 48/9

Luki}/Mile/Slavica, Diploma Pravni fakultet Sarajevo 48/10

Fi{i}/Muhamed/Mirzeta, Svjedo~anstvo od VIII razreda Peta osnovna {kola Ilid`a  48/12

Kahriman/]amil/Amir, Li~na karta broj 04BTH2006 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 48/13

Sokolovi}/Salih/Mahira, Iskaznica Kanton.inspektora br.06/08 od01.08.2009.god.izdata Kantonalna uprava za ins.poslove 48/14

Dautovi}/Med`ida/Amela, Registarska tablica broj A28-T-858 izdata u PUIlid`a  48/15

Vejzagi}/Merzuk/Merzuka, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo 48/17

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 50  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 139: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 139/144

Had`i}/Osman/Mir za, Radna knji ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 48/18

Dizdar/Muhidin/Muamer, Li~na karta broj 10BTO1895 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 48/19

Sara~evi}/Mirsada/Stjepan, Li~na karta broj 09BQG9666 izdata u PUIlid`a  48/20

D`indo/Ragib/Sadina, Svjedo~anstvo od I razreda Mje{ovita srednja saobra}ajna {kola Sarajevu 48/21

Meki}/Ibran/Muhamed, Svjedo~anstvo od I razreda Ma{inski {kolskicentar u Sarajevu 48/24

Aganovi}/Muhamed/Velida, Li~na karta br.04BRE4050 izdata od PUCentar Sarajevo 48/26

Be}a/Hajrudin/indira, Li~na karta br.05BOB4460 izdata od PU Had`i}i 48/28

Vreto/Halil/Aida, Registarska tablica br.A37-O-881 izdata od PU Ilid`a 48/29

Ov~ina/Be}ir/Emira, Bankovni ra~un br.190033354-1 izdat od straneRaiffeisen bank Sarajevo 48/31

Frljak/Zijad/Adnan, registarska tablica broj 735-E-904 izdata u PU NovoSarajevo 48/32

Aziraj/Skendera/Mirsad, Li~na karta broj 07BQG2547 izdata u PU Ilid`a 48/33

Hod`i}/Kemal/Admir, Svjedo~anstvo od I-IV-razreda i diploma ozavr{nom ispitu Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo 48/37

Avdi}/[a}ir/Hakija, Registarska tablica broj T34-K-671 izdata u PU Centar Sarajevo 48/38

^ati}/-/Aida, registarska tablica broj 207-K-230 izdata u PU Ilid a 49/1

Mehmedovi}/Mujo/Enver, Li~na karta broj 04BQC6957 izdata u PU Ilid`a 49/5

Bulbul/Suljka/Sabina, Li~na karta broj 04BQB9334 izdata u PU Ilid a 49/6

Bulbul/D`emala/Eneida, Li~na karta broj 04BQD9426 izdata u PU Ilid`a 49/7

Alispahi}/Numo/Mehdija, Li~na karta broj 03BTA8783 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 49/8

[i{i}/Mirko/Igor, Li~na karta br.04BSG0270 izdata od PU Novo Sarajevo 49/9

So lar/Fran~i{ek/Neda, Radna knj i ica izdata u Op{tini Cen tar 49/11

Nuhanovi}/Safet/Ismet, Registarska tablica br. 706-K-177 izdta od PUNovi grad Sarajevo 49/12

Komar/Omer/Aldin, Li~na karta br.08BTM8082 izdarta od PU Novi grad

Sarajevo 49/13Muzur/Ahmed/Alema, Svjedo~anstvo III razreda, III stepen- zanimanje

Mu{ki frizer, [kola u~enika u privredi Sarajevo 49/14

[ehovi}/Ahmed/Alema, Diploma o zavr{enom obrazovanju IV stepen -Kozmeti~kui tehni~ar [kola u~enika u privredi Sarajevo 49/15

Durakovi}/Nefad/Nedret, Svjedo~anstvo od I razreda Mje{ovite srednje{kole Vogo{}a  49/17

Zametica/Reuf/Haris, Li~na karta broj 04BRD6001 izdata u PU Centar Sarajevo 49/19

\uri~i}/Stevo/Tanja, Li~na karta broj 08BSI0363 izdata u PU NovoSarajevo 49/20

Pa{i}/Muhamed/Vedad, Policijska zna~ka broj A0418 izdata kod Grani~na slu`ba BIH Sarajevo 49/21

Syed Rebecca, Slu`bena iskaznica br. D101181 izdata od straneMinistarstva vanjskih poslova u Sarajevu 49/22

Baca/Jasmin/Sanita, Li~na karta br.07BRG8140 izdcta od PU centar Sarajevo 49/25

Im{irovi}/Zineta/Dedo, Li~na karta br.04BQD9650 izdta od PU Ilid`a 49/26

Bajramovi}/Miralem/Mir za, Voza~ka dozvola broj 04BRC0556 izdata uPU Centar Sarajevo 49/27

Dedovi}/Husein/Nermin, Li~na karta broj 10BTO8640 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 49/28

D`anko/Smail/Nihad, Voza~ka dozvola broj 04BTB6143 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 49/29

Muranovi}/Sulejmana/Lamija, Li~na karta broj 05BQE6441 izdata u PUIlid`a  49/32

Toka~a/Jusufa/Mir za, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo 49/34

D`ano/D`emil/Adnan, Potvrda o registraciji broj AA0191923 izdata u PUCentar Sarajevo 49/35

Durak/Ramiz/Samir, Certifikat za obavljanje fiz.za{tite br 04/2-4470 od30.12.2005.god izdat od strane F MUP- Sarajevo 49/36

Lo{i}/Faruk/Haris, Li~na karta broj 08BTM5118 izdata u PU Novi GradSarajevo 49/37

Bora~i}/Besim/Arijana, Li~na karta br.04BOB0848 izdata od PU Had`i}i 50/2

[pago/Meho/Mirsad, Li~na karta br.03BMA4204 izdata od PU Stari gradSarajevo 50/3

Had`isakovi}/Muharem/Ferid, Li~na karta br.04BTE1037 izdata od PUNovi grad Sarajevo 50/4

Avdibegovi}/Zijo/Ida, Li~na karta broj 08BSI0931 izdata u PU NovoSarajevo 50/6

Avdibegovi}/Zijo/Ida, Voza~ka dozvola broj 08BSD3244 izdata u PUNovo Sarajevo 50/7

Kadri}/Adem/Elmedina, Radna knji ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo 50/8

Fazli}/Avdo/Armin, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Poljoprivredna,veterinarska i prehrambena {kola Sarajevo 50/10

Saha~i}/Hasan/Emir, Voza~ka dozvola br.07BMB7270 i zdata od PU Starigraad Sarajevo 50/11

Selimbegovi}/Hamza Ahmet, Bankovni ra~uni br.090006057-5 i190013966-6 izdati od strane Raiffeisen bank 50/12

Kerkez/-/\uro, Registarska tablica br.A19-E-046 izdata od PU NovoSarajevo 50/13

Gojak/Bido/Senad, Radna knji`ica izdata u Op{tini Prijepolje, Republika Srbija  50/14

Salihagi}/Nisad/Selma, Li~na karta br.09BRI0013 izdata od PU Centar Sarajevo 50/16

Ali}/Husein/Muhidin, Li~na karta br.04BOB0290 izdata od PU Had`i}i 50/18

Zuki}/Ramiz/Semir, Svjedo~anstva od I-IV razreda i diploma o zavr{enojSSS-IV stepen Medicinsko tehni~ki {kolski centar "Jezero" u Sarajevu 50/21

Tuzlak/Ismet/Suvada, Rj. br.06-20-391/03 za S.T.R. "SUDA" izdato08.08.2003. od strane Op{tine Ilid`a  50/22

Kurtovi}/Vehbo/Vesat, Svjedo~anstvo o zavr{enom III razredu Ma{insko{kolski tehni~ki centar u Sarajevu 50/25

Koki}/Rasim/Razija, Li~na karta br.04CUB8146 izdata od PU Kakanj 50/26

^omor/Omer/Aziz, Li~na karta br.05BOB8026 izdata od PU Had`i}i 50/27

Rabki}/Mu{an/Kaduna, Li~na karta br. 05BTJ2911 izdata od PU Novi gradSarajevo 50/28

[urkovi}/Hasan/Munta, Li~na karta br.04BTH1240 izdata od PU Novigrad Sarajevo 50/29

Pacara/Jusuf/Mejra, Li~na karta br.04BTG7882 izdata od PU Novi gradSarajevo 50/30

Joldo/-/Fikret, registarska tablica broj 830-A-835 izdata u PU Had i}i 50/32

Mustafi}/Salih/Senada, Li~na karta broj 07BTL6360 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 50/33

Suljevi}/Zifo/Haris, Radna knji`ica izdata u Op}ini Biha} 50/34

Kramo/Nezir/Azra, Bankovni ra~un broj 09001043990 izdata kodRaiffeisen bank dd BIH Sarajevo 50/35

Nazdraji}-Kar{i} Samra, Li~na karta broj 08BTM4379 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 50/36

Maksumi}/Muhameda/D`ana, Li~na karta broj 10BTO7380 izdata u PUNovi Grad Sarajevo 50/37

Mandi}/Aleksa/Radenko, Diploma o zavr{nom ispitu Mje{ovita srednja ugostiteljko-turisti~ka {kola Sarajevu 50/38

Su}eska/Hamdo/Salim, Li~na karta broj 04BTG9439 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 50/39

Kurtovi}/Hamid/Belma, Li~na karta broj 08BSI0236 izdata u PU NovoSarajevo 50/40

Srna/Azem/Arnel, Li~na karta broj 06BTK9404 izdata u PU Novi GradSarajevo 50/41

Bajramba{i}/Mustafa/Izet, Li~na karta broj 08BTN1025 izdata u PU NoviGrad Sarajevo 50/42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 51

Page 140: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 140/144

Bajramba{i}/Mustafa/Izet, Voza~ka dozvola broj 04BTB9766 izdata u PUNovi Grad Sarajevo 50/43

Bajramba{i}/Mustafa/Izet, Slu`beni paso{ broj S0000370 izdat od straneMinistarstvo civilnih poslova  50/44

Selimanovi}/Hasan/Amir, Grasova iskaznica za povla{tenu vo`nju broj04733 izdata u Op}ini Ilija{ 50/46

Had`iahmetovi}/E{ref/Veldan, Bankovni ra~un b r. 090048020-3 izdata odRaiffeisen bank Sarajevo 50/47

Spahovi}/Mustafa/Adijata, Li~na karta br.10BTO7201 izdata od PU Novigrad Sarajevo 50/48

Kurtovi}/Avdija/Alen, Li~na karta br.05BTK4844 izdata od PU Novi gradSarajevo 50/49

Hamzi}/-/Nermin, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0269870 izdata od PU Starigrad Sarajevo 50/50

Kirid`i}/Ibrahim/Nermin, Svjedo~anstvo II razreda, III stepen,smjer frizer-Poljop.preh.vet {kola u Sarajevu 50/51

Softi}/Nedim/Mela, Voza~ka dozvola br.04BMA8277 izdata od PU Starigrad Sarajevo 50/52

Softi}/Nedim/Mela, Potvrda o registraciji br.AA0429305 izdata od PUStari grad Sarajevo 50/53

Brki}/Stipo/Mladan, Li~na karta br.04BTJ2676 izdata od PU Novi gradSarajevo 50/54

Zovko/Dragan/Dario, Li~na karta br.09BSI7304 izdata od PU NovoSarajevo 50/55

Zovko/Dragan/Dario, Voza~ka dozvola 09BSD6105 izdata od PU NovoSarajevo 50/56

Kurtanovi}/Dervi{/Kasum, registarska tablica br.O86-J-629 izdta od PUHad`i}i 50/57

Muminovi}/Hasan/Sulejman, Registarske tablice br.K62-T-907 Novi gradSarajevo 50/58

Dje{evi}/-/Adil, Saobra}ajna dozvola br.BH2282417 izdata od PU Novigrad Sarajevo 50/59

Muminovi}/Esad/Edina, Index br.2606/08 izdat od strane fakulteta islamskih nauka u Sarajevu 50/60

Otanovi}/Abdurahim/Namik, Voza~ka dozvola br.04BQA4544 izdata odPU Ilid`a  50/61

Ferzan Acak, Diplomatska CD kartica broj D101293 izdata od straneMinistarstvo vanjskih poslova BIH 50/62

]ati}/Edhem/Sevda, Li~na karta broj 08BRH3099 izdata u PU Centar Sarajevo 50/63

Vagner/Marka/Sava, Li~na karta broj 04BRD5355 izdata u PU Centar Sarajevo 50/64

Velispahi}/Adem/Ned`ad, Saobra}ajna dozvola broj BH2081225 izdata uPU Kakanj 50/65

Hasibovi}/Sejad /Damir, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a 50 /66

[i{i}/Ra{ida/Teufik, Paso{ broj A0093864 od 11.03.2010. godine izdat odstrane MUP-a Kantona Sarajevo 50/67

Balagi} Berina, li~na karta broj 05BTK1820, izdata 23. 8. 2005 . MUP KS,Sarajevo Novi Grad 7

UNSKO-SANSKI KANTON

Fazli} Esad, li~na karta broj 06CMB2719, izdata 23. 6. 2006. Odsjek za administraciju Klju~ 454

Dedi} Enis, li~na karta broj 08CLG0281, izdata 17. 7. 2002. Odsjek za administraciju Biha} 455

Nurkovi} Anes, putna isprava broj 4696895, izdata 10. 12. 2003. MUPUSK Biha} - Velika Kladu{a  456

Dori} Kenana, putna isprava broj 4399976, izdata 10. 7. 2003. MUP USKBiha} 457

"MAJ-COMMERCE" d.o.o. Biha}, potvrda o registraciji broj AA0327420,izdata 13. 1. 2011. Odsjek za administraciju Biha} 458

Pa{i} Danijal, voza~ka dozvola broj 05CRA5589, izdata Odsjek za administraciju Bosanska Krupa  459

Tuti} Nevzet, li~na karta broj 03CLE4974, izdata 30. 5. 2005. Odsjek za administraciju Biha} 460

Ru`ni} Hata, putna isprava broj 1387299, izdata 12. 6. 2000. MUP USKBiha} 461

[uvi} Muamir, li~na karta broj 06CPD1985, izdata MUP USK - Velika Kladu{a  462

D`aferagi} Samir, li~na karta broj 04CLD0452, izdata 27. 7. 2004. Odsjekza administraciju Biha} 463

]erimovi} Haris, li~na karta broj 04CPA5991, izdata 4. 3. 2004 . Odsjek za administraciju Velika Kladu{a  464

Mustafi} Elvir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0538909, izdata 13. 7.2010. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a  465

Begovi} Admir, putna isprava broj 4961397, izdata MUP USK Biha} 466

Bajramovi} Kasim, paso{ broj 6062355, izdat 16. 7. 2008. MUP USKBiha} 467

Muharemovi} Adil, li~na karta broj 07COE7790, izdata 18. 4. 2007.Odsjek za administraciju Cazin 468

Durakovi} Ibro, radna knji`ica broj 987/01, ser. broj 03944, izdata 20. 12.2001. Op}ina Cazin 469

[epi} Enes, li~na karta broj 04COA5467, izdata 12. 2. 2004. Odsjek za 

administraciju Cazin 470

Bajri} Edin, li~na karta broj 04CQA3013, izdata 16. 1. 2004. Odsjek za administraciju Sanski Most  471

Rami} Merisa, li~na karta broj 06CQC8243, izdata 9. 8. 2006. Odsjek za administraciju Sanski Most  472

Nuhi} Ramo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0396512, izdata 15. 3.2010. Odsjek za administraciju Cazin 473

Reki} Abdija, putna isprava broj 4759156, izdata 19. 5. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 474

Ali~evi} Amel, putna isprava broj 5221371, izdata 14. 9. 2006 . MUP USKBiha} 475

Veli} Ra{id, li~na karta broj 03CRA0864, izdata 24. 12. 2003. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa  476

Viki} Samir, putna isprava broj 4091628, izdata 29. 1. 2003. MUP USK

Biha} 477Osmanovi} Osman, li~na karta broj 04CMA1533, izdata 16. 2. 2004.

Odsjek za administraciju Klju~ 478

Trnjanin Osman, putna isprava broj 3340880, izdata 15. 5. 2001. Odsjek za administraciju Biha} 479

Grozdani} Elvis, putna isprava broj 5244132, izdata 9. 11. 2006. MUP USKBiha} 480

Fatki} Denis, li~na karta broj 08CLG1308, izdata 6. 10. 2008. Odsjek za administraciju Biha} 481

Halilovi} Amir, potvrda o registraciji vozila broj AA0052274, izdata 9. 2.2010. Odsjek za administraciju Klju~ 482

Bi{~evi} Amir, li~na karta broj 09CLG3179, izdata 12. 6. 2009. Odsjek za administraciju Biha} 483

Dizdarevi} Haris, radni~ka knji`ica, izdata Op}ina Bu`im 484

Kesed`i} Behzad, li~na karta broj 08CMB6103, izdata Odsjek za administraciju Klju~ 485

Topi} Smail, li~na karta broj 05COD1618, izdata 28. 2. 2005. Odsjek za administraciju Cazin 486

Hebilovi} Emran, putna isprava broj 4523610, izdata 13. 11. 2003. MUPCazin 487

Nadarevi} Mirhad, putna isprava broj 3525200, izdata 7. 2. 2002. MUPUSK Biha} 488

Mid`i} Samir, putna isprava broj 1079258, izdata 26 . 12. 2000. MUP USKBiha} 489

Balki} Nusret, voza~ka dozvola broj 08CPB6276, izdata 21. 3. 2008.Odsjek za administraciju Velika Kladu{a  490

Balki} Rasim, li~na karta broj 07CPD7126, izdata 25. 4. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a  491

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 52  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 141: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 141/144

Page 142: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 142/144

Jahi} Ismet, reg. tabli ca broj 832-M-939, izdata MUP Gra~anica 476

Muminovi} Edina, li~na karta broj 05CHA9161, izdata Odjeljenje za administraciju eli} 477

Mu{anovi} Anel, li~na karta broj 07CHA9426, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} 478

Mahmutovi} Adnan, putna isprava broj 5951056, izdata CIPS Gra~anica 479

Mu{i} Rahim, li~na karta broj 04CFB1879, izdata 14. 7. 2004. CIPSGra~anica 480

Gavranovi} Sergio, li~na karta broj 10CDE7162, izdata 21. 6. 2010.Odjeljenje za administraciju Srebrenik 481

Be{i} Senada, li~na karta broj 05CDC8538, izdata 26. 10. 2005. Odjeljenjeza administraciju Srebrenik 482

Mutap~i} Rasema, li~na karta broj 09CDE5389, izdata 30. 9. 2009.Odjeljenje za administraciju Srebrenik 483

Taletovi} Almir, li~na karta broj 05CDC1226, izdata 22. 2. 2005.Odjeljenje za administraciju Srebrenik 484

Beganovi} Sandra, li~na karta broj 06CDD2828, izdata 19. 7. 2006.Odjeljenje za administraciju Srebrenik 485

Ali} Almis, li~na karta broj 10CDE7155, izdata 21. 6. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 486

Buljuba{i} Sanela, li~na karta broj 08CDE1213, izdata 21. 5. 2005.Odjeljenje za administraciju Srebrenik 487

Hrusti} Salih, li~na karta broj 06CDD3963, izdata 1. 9. 2006. Odjeljenje za administraciju Srebrenik 488

Muj~inovi} Razija, li~na karta broj 05CAA3797, izdata CIPS Teo~ak 489

\ogi} Irhad, svjedo~anstvo broj 85-32/92, izdato u Gra~anici 490

Radi} Smilja, svjedod`ba o zavr{enom I razredu, djel broj 03-906/83,izdata 20. 6. 1983. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emalBijedi}" Srebrenik 491

Radi} Smilja, svjedod`ba o zavr{enom II razredu, djel. broj 03-612/84,izdata 19. 6. 1984. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emalBijedi}" Srebrenik 492

Radi} Smilja, svjedod`ba o zavr{enom III razredu, djel. broj 04-39-2/85,izdata 18. 6. 1985. godine od [C za usmjereno obrazovanje "D`emalBijedi}" Srebrenik 493

Mulajusufovi} (Alija) Senad, radna knj i ica , izdata Op}ina Tuzla 494

D`ebo Ronald, li~na karta broj 06CFD4945, izdata 9. 1. 2006. CIPSGra~anica  495

Poljakovi} Zada, li~na karta broj 05CIB3747, izdata 1. 6. 2005. Odjeljenjeza administraciju Kalesija  496

Hamzi} Hurija, li~na karta broj 06CIC6235, izdata 28. 7. 2006. Odjeljenjeza administraciju Kalesija 497

Suba{i} Hasan, li~na karta broj 04CIA3197, izdata 9. 11. 2004. Odjeljenjeza administraciju Kalesija  498

Hrnji~i} Asim, li~na karta broj 05CGA1884, izdata MUP Doboj Istok 499

Ahmeta{evi} Elvir, li~na karta broj 10CFF0759, izdata 8. 9. 2010. CIPSGra~anica  500

Isabegovi} Semir, putna isprava broj 6043956, izdata 7. 7. 2008. Odjeljenjeza administraciju Kalesija 501

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON[i{i} Semir, voza~ka dozvola broj 09CYB0893, izdata 8. 8. 2009. Odsjek

za administraciju @ep~e 610

Begovi} Adnan, potvrda o registraciji vozila broj AA0492788, izdata Odsjek za administraciju Zenica 611

Pjani} Admira, paso{ broj 10340653, izdat 16. 9. 2010. MUP Zenica 612

Sejdinovi} Amela, voza~ka dozvola broj 06DDA9649, izdata 21. 3. 2006.Odsjek za administraciju Zavidovi}i 613

\erzi} Mirsad, paso{ broj 5468406, izdat 21. 6. 2007. MUP ZE-DOkantona Zenica  614

Dedi} D`enan, li~na karta broj 07DED4936, izdata 25. 7. 2007. Odsjek za administraciju Visoko 615

Sir}o Ned`ad, li~na karta broj 04DEB6224, izdata 1. 11. 2004. Odsjek za administraciju Visoko 616

Hala~ Ramiz, li~na karta broj 04DEB0949, izdata 19. 7. 2004. Odsjek za administraciju Visoko 617

Hajdarevi} Mir za, li~na karta broj 05DEC8494, izdata 20. 12. 2005. Odsjekza administraciju Visoko 618

Mimi} Tarik, li~na karta broj 09DEE0148, izdata 29. 9. 2009. Odsjek za administraciju Visoko 619

Hand`i} Mirheta, li~na karta broj 07DED3868, izdata 27. 4. 2007. Odsjekza administraciju Visoko 620

Kalota A{ida, putna isprava broj 5897854, izdata 11. 4. 2008. Odsjek za administraciju Visoko 621

Alimanovi} Nermin, reg. tablice broj A66-A-081, izdate Odsjek za administraciju Visoko 622

D`afi} Uzeir, reg. tablice broj 326-M-340, izdate Odsjek za administracijuVisoko 623

"VGT" DD ZA OSIGURANJE VISOKO, potvrda o vlasni{tvu vozila brojBA0824078, izdata 3. 3. 2010. Odsjek za administraciju Visoko 624

Trn~i} Reuf, voza~ka dozvola broj 04DEA5382, izdata 22. 9. 2004. Odsjekza administraciju Visoko 625

Selimovi} Ermin, li~na karta broj 06DED0215, izdata 7. 6. 2006. Odsjek za administraciju Visoko 626

Rizvan Amel, reg. tablice broj M-10-J-478, izdate Odsjek za administracijuVisoko 627

Alibegovi} Lejla, li~na karta broj 04DEA3318, izdata 12. 2. 2004. Odsjekza administraciju Zenica  628

[e}o Osman, li~na karta broj 05DEC1043, izdata 21. 1. 2005. Odsjek za administraciju Visoko 629

DOO "MU[INBEGOVI]" Visoko, reg. tablice broj E68-J-120, ser. broj00013838, izdate Odsjek za administraciju Visoko 630

Trako Edin, voza~ka dozvola broj 05DEA9073, izdata 3. 3. 2005. Odsjekza administraciju Visoko 631

Mandra Kenan, voza~ka dozvola broj 04DEA2219, izdata 25. 3. 2004.Odsjek za administraciju Visoko 632

Ze~evi} Muhamed, li~na karta broj 07DED3845, izdata 26. 4. 2007. Odsjekza administraciju Visoko 633

Ibri{evi} Mukadesa, li~na karta broj 04DEA7122, izdata 7. 5. 2004. Odsjekza administraciju Visoko 634

Smajlovi} Munib, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0825035, izdata 7. 6.2010. Odsjek za administraciju Visoko 635

[ahinovi} Red`ep, voza~ka dozvola broj 31. 8. 2009. Odsjek za administraciju Visoko 636

Habe{ Elvir, li~na karta broj 10DEE1267, izdata 11. 5. 2010. Odsjek za administraciju Visoko 637

Bekta{ Edvin, li~na karta broj 10CTM2427, izdata 8. 1. 2010. Odsjek za administraciju Zenica  638

Huseinspahi} Albin, li~na karta broj 07CTK2627, izdata 25. 1. 2007.Odsjek za administraciju Zenica  639

Ali} Habiba, li~na karta broj 04CTE1928, izdata 7. 4. 2004. Odsjek za administraciju Zenica  640

Kreso Ajla, li~na karta broj 06CTJ7721, izdata 3. 7. 2006. Odsjek za 

administraciju Zenica  641Halilovi} Rabija, li~na karta broj 07CTK2746, izdata 31. 1. 2007. Odsjek

za administraciju Zenica  642

Bo{njak Finka, li~na karta broj 05CYB4697, izdata 20. 5. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e 643

Juri} Ivana, li~na karta broj 09CYC7122, izdata 23. 9. 2009. Odsjek za administraciju @ep~e 644

Sli{kovi} Igor, li~na karta broj 08CYC5035, izdata 15. 7. 2008. Odsjek za administraciju @ep~e 645

Mujanovi} Admir, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 646

Balta Mirnes, osobna iskaznica broj 06DBA9731, izdata 6. 11. 2006.Odsjek za administraciju Vare{ 647

Hopi} Ahmet, reg. tablica broj 087-A-085, izdata 10. 5. 2000. Odsjek za administraciju Doboj Jug 648

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 54  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.

Page 143: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 143/144

[imunovi} (Stipo) Josip, svjedod`ba o zavr{enom drugom (II) razredu broj183-18/2005 od 16. 2. 2005., izdata od JU Stru~na industrijska {kola Zenica  649

Smlati} (Husein) Suljo, svjedod`ba o zavr{enom drugom (II) razredu broj183-17/2005 16. 2. 2005., izdata od JU Stru~na industrijska {kola Zenica  650

Su{a Haris, voza~ka dozvola broj 09DAA6373, izdata 5. 8. 2009. Odsjek za administraciju Breza  651

Su{a Haris, li~na karta broj 09DAB4786, izdata 3. 6. 2009. Odsjek za administraciju Breza  652

Boji} Ivo, li~na karta broj05CUC4730, izdata 15. 7. 2005. Odsjek za administraciju Kakanj 653

Salketi} Zahida, li~na karta broj 04DBA4191, izdata 1. 9. 2004. Odsjek za administraciju Vare{ 654

[uvali} Sanel, paso{ broj BH H0090700, izdat 9. 3. 2010. MUP Zenica 655

Mustafi} Aida, voza~ka dozvola broj 08DDB2873, izdata 15. 8. 2008.Odsjek za administraciju Zavidovi}i 656

Husi} Haris, li~na karta broj 05DDC7813, izdata 29. 8. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 657

Alajmovi} \ulafera, li~na karta broj 04DCA2185, izdata 9. 4. 2004. Odsjek

za administraciju Olovo 658FAJEM DOO Zenica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0844798, izdata 

Odsjek za administraciju Zenica  659

Hrgi} Stana, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0843373, izdata Odsjek za administraciju Zenica  660

Fafuli} Denisa, li~na karta broj 03CTA6154, izdata 16. 5. 2003. Odsjek za administraciju Zenica  661

D`altura Alma, li~na karta broj 10CTM5981, izdata 19. 7 . 2010. Odsjek za administraciju Zenica  662

Isakovi} Merima, li~na karta broj 07CTK5730, izdata 19. 6. 2007. Odsjekza administraciju Zenica  663

Kavaz Erdin, li~na karta broj 09CTM1233, izdata 12. 10. 2009. Odsjek za administraciju Zenica  664

Herovi} Ismet, li~na karta broj 03CTB7689, izdata 6. 10. 2003. Odsjek za administraciju Zenica  665

Begovi} Mesud, li~na karta broj 08CTL0790, izdata 13. 3. 2008. Odsjek za administraciju Zenica  666

Dalmacija Dragan, li~na karta broj 04CTE4527, izdata 22. 4. 2004. Odsjekza administraciju Zenica  667

Fetahagi} Harun, li~na karta broj 08CTL2319, izdata 4. 6. 2008. Odsjek za administraciju Zenica  668

Mari~i} Milica, li~na karta broj 09CTM0567, izdata 26. 8. 2009. Odsjek za administraciju Zenica  669

Trogrli} Maja, li~na karta broj 05CTJ1132, izdata 25. 7. 2005. Odsjek za administraciju Zenica  670

Humi} Jasmin, li~na karta broj 09CTM1388, izdata 22. 10. 2009. Odsjek za administraciju Zenica  671

[i{i} Ervina, li~na karta broj 10CTM5003, izdata 7. 6. 2010. Odsjek za administraciju Zenica  672

Kru{ki} Elvir, paso{ broj A329116, izdat MUP Zenica 673Gad`un Muzafer, reg. tablice broj 673-J-856, izdate 11. 3. 2010. Odsjek za 

administraciju Kakanj 674

@ari} Goran, paso{ broj 6202792, izdata 19. 2. 2009. MUP Zenica 675

\uzel Suzana, osobna karta broj 06CYC0886, izdata 24. 10. 2006. Odsjekza administraciju @ep~e 676

[i{i} Semir, voza~ka dozvola broj 09CYB0893, izdata 18. 8. 2009. Odsjekza administraciju @ep~e 677

Arnaut [eval, reg. tablica broj 524-T-178, izdata MUP Zenica 678

Avdi} Sanel, paso{ broj 5113723, izdata 16. 6. 2006. MUP Zenica 679

GRADNJA DD Zenica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0843600,izdata Odsjek za administraciju Zenica  680

Mahovac Omer, li~na karta broj 08DDD5159, izdata 25. 1. 2008. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 681

Ibri} Sedina, li~na karta broj 10DDE1062, izdata 27. 10. 2010. Odsjek za administraciju Zavidovi}i 682

Lipova~a Huso, soabra}ajna dozvola broj BH 2909338, izdata 5. 3. 2009.Odsjek za administraciju Kakanj 683

Kulovi} Selver, reg. tablice broj M31-J-998, izdate 16. 4. 2010. Odsjek za administraciju Kakanj 684

Begi} [efik, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0837719, izdata 12. 3.2010. Odsjek za administraciju Kakanj 685

Muminovi} Husein, li~na karta broj 10CZC3913, izdata 19. 4. 2010.Odsjek za administraciju Maglaj 686

Imamovi} Armin, li~na karta broj 03DDA0315, izdata 28. 10. 2003. Odsjekza administraciju Zavidovi}i 687

Karahasanovi} Said, li~na karta broj 08DDD5259, izdata 20. 2. 2008.Odsjek za administraciju Zavidovi}i 688

Auto {kola Gare d.o.o. Zavidovi}i, potvrda o registraciji vozila broj BH2750388 i potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0809659, izdate Odsjekza administraciju Zavidovi}i 689

Auto {kola Gare d.o.o. Zavidovi}i, potvrda o registraciji vozila broj BH3007729 i potvrda o vlasni{tvu vozila BA0811585, izdate Odsjek za administraciju Zavidovi}i 690

Memi} Almedina, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i 691Mahmutovi} Emir, li~na karta broj 04DDA3893, izdata 30. 1. 2004. Odsjek

za administraciju Zavidovi}i 692

Ramljak Ru`a, vlasni~ka knji`ica vozila broj BA0832181, izdata Odsjek za administraciju @ep~e 693

Dedi} Kasim, vlasni~ka knji`ica vozila broj BA0110001, izdata MUPZenica  694

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Husi} Osman, radni~ka knji ica broj 369/99, izdata Op}ina Travnik 458

Zulum Mujo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0783799, izdata Odsjekza administraciju Fojnica  459

Pugonja Irfan, li~na karta broj 04DIA0702, izdata 9. 7. 2004. Odsjek za administraciju Fojnica  460

Mutabd`i} Naim, li~na karta broj 09DHB3653, izdata 13. 10. 2009. Odsjek

za administraciju Donji Vakuf  461Balihod`i} Arijana, li~na karta broj 08DHB2848, izdata 24. 11. 2008.

Odsjek za administraciju Donji Vakuf  462

Muki} Mehmed, li~na karta broj 04DHA8338, izdata 20. 12. 2004. Odsjekza administraciju Donji Vakuf  463

Mutabd`i} Naim, voza~ka dozvola broj 04DHA0978, izdata 17. 6. 2004.Odsjek za administraciju Donji Vakuf  464

Nezi} ]erima, saobra}ajna dozvola broj BH 2102106, izdata 13. 4. 2006.Odsjek za administraciju Donji Vakuf  465

@uljevi} Zdravko, li~na karta broj 04DGA6732, izdata 13. 12. 2004.Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 466

Abazovi} Suad, li~na karta broj 06DGB3683, izdata 19. 9. 2006. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje 467

"Palo~" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, saobra}ajna dozvola broj BH0217332, izdata 2. 6. 1998. Odsjek za administraciju Gornji

Vakuf-Uskoplje 468Fazlibegovi} Amer, voza~ka dozvola broj 03DOA0027, izdata 8. 9. 2003.

Odsjek za administraciju Bugojno 469

Dramac Mato, osobna iskaznica broj 09DMC6874, izdata 24. 9. 2009.Odsjek za administraciju Jajce 470

Turanovi} Sanel, osobna iskaznica broj 10DMC7518, izdata 10. 4. 2010.Dramac Mato, osobna iskaznica broj 09DMC6874, izdata 24. 9. 2009.Odsjek za administraciju Jajce 471

Pa~avar Meaz, reg. tablice broj E08-J-394, izdate 4. 11. 2009. Odsjek za administraciju Jajce i Dobreti}i 472

Ganibegovi} Sadika, osobna iskaznica broj 05DMB7536, izdata 24. 8.2005. Odsjek za administraciju Jajce 473

Kavazovi} Sulejman, voza~ka dozvola broj 06DFB6433, izdata 10. 11.2006. Odsjek za administraciju Travnik 474

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 16. 3. 2011.  – Oglasni dio  – Broj 11 - Strana 55

Page 144: Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 11; 16.3.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-11-1632011 144/144

Kepi} Luca, li~na karta broj 04DFC2373, izdata 10. 5. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 475

Kavazovi} Sulejman, prometna dozvola broj BH 2928669, izdata Odsjekza administraciju Travnik 476

Kavazovi} Sulejman, potvrda o vlasni{tvu vozila BA0806945, izdata Odsjek za administraciju Travnik 477

Kavazovi} Sulejman, reg. tablice broj 657-K-184, izdate Odsjek za administraciju Travnik 478

Duji} @eljko, voza~ka dozvola broj 11DFC1554, izdata 4. 2. 2011. Odsjekza administraciju Travnik 479

Deli} Anes, li~na karta broj 09DFF5640, izdata 16. 7. 2009. Odsjek za administraciju Travnik 480

RMU "Abid Loli}" d.o.o. Travnik, reg. tablice broj J48-K-945, izdateOdsjek za administraciju Travnik 481

ZIM Commerce d.o.o. Kiseljak, reg. tablice broj 191-K-007, izdate Odsjekza administraciju Kiseljak 482

Su~i} Ana, li~na karta broj 04DFB8794, izdata 17. 3. 2004. Odsjek za administraciju Travnik 483

Marjanovi} Mario, li~na karta broj 05DOC1956, izdata 19. 8. 2005. Odsjekza administraciju Bugojno 484

Relota An|elka, voza~ka dozvola broj 04DLA2482, izdata 17. 12. 2004.Odsjek za administraciju Busova~a 485

Relota An|elka, li~na karta broj 04DLA6686, izdata 16. 12. 2004. Odsjekza administraciju Busova~a 486

Katava Luce, osobna iskaznica broj 04DLA3063, izdata 12. 7. 2004.Odsjek za administraciju Busova~a 487

Hrgi} Anto, li~na karta broj 09DLB4548, izdata 5. 1. 2009. Odsjek za administraciju Busova~a 488

Sivro Na|ija, li~na karta broj 05DNB4628, izdata Odsjek za administracijuVitez 489

Badrov Ivica, prometna dozvola broj BA0079796, izdata Odsjek za administraciju Vitez 490

Muslimovi} Esad, saobra}ajna dozvola broj BA0802449, izdata Odsjek za administraciju Vitez 491

Barbus d o o Vitez reg tablice broj J28-K-363 izdate Odsjek za

D`ino Arna, li~na karta broj 06BHA8468, izdata 11. 8. 2006. MUP HNKJablanica 51

Ro`ajac Nafija, li~na karta broj 04BIA2728, izdata 30. 3. 2004. MUP HNKKonjic 52

Hujdur Ned`ad, li~na karta broj 03BIA2712, izdata 7. 10. 2003. MUP HNKKonjic 53

JI YOUXIONG, li~na karta broj 10BIC7172, izdata 31. 3. 2010. MUP HNKKonjic 54

JI YOUXIONG, voza~ka dozvola broj 10BIB0188, izdata 31. 3. 2010.MUP HNK Konjic 55

JKP "STANDARD" d.o.o. Konjic, potvrda o registraciji vozila brojAA0088656, izdata 18. 2. 2010. MUP HNK Konjic 56

TUD "MAKSUMI]-KOMERC" d.o.o. Konjic, potvrda o registracijivozila broj BA0119721, izdata 15. 10. 2009. MUP HNK Konjic 57

TUD "MAKSUMI]-KOMERC" d.o.o. Konjic, reg. tablica broj107-K-605, izdata 16. 1. 2001. MUP HNK Konjic 58

Guska Mirjana, reg. tablica broj 865-M-001, izdata 14. 9 . 2000. MUP HNKKonjic 59

Torlakovi} Belkisa, putna isprava broj 5365733, izdata 14. 4. 2007. MUPHNK Mostar 60

Hod`i} \evad, reg. tablica broj 638-J-231, izdata 8. 9. 1998. MUP HNKJablanica 61

ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON

Bazina Gojko, voza~ka dozvola broj 04DUA4228, izdata 24. 8. 2004.Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg 188

Sesar Miroslav, voza~ka dozvola broj 05DUA9577, izdata 5. 8. 2005.Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg 189

Bili} Iva, osobna iskaznica broj 10DRC5476, izdata 7. 1. 2010. CIPSLjubu{ki 190

]u`e Miroslav, reg. plo~ice broj T74-A-017, izdate 6. 8. 2010. Odsjekupravnih poslova [iroki Brijeg 191

Mad`ar Lucija, prometna dozvola broj BH 3032906, izdata Odsjekupravnih poslova Ljubu{ki 192

Mili~evi} Dragutin, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0246411, izdata 18 1 2010 Od j k ih l P {j 193

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 11 - Strana 56  – Oglasni dio – Srijeda, 16. 3. 2011.