of 96 /96
8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011] http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 1/96 VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 806 Naosnovu~lana19.stav2.ZakonaoVladiFederacijeBosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06 i8/06),~lana15.Zakonao cestama ("Slu`bene novineFederacijeBiH",br. 12/10i16/10)i ~lana9.stav 1.Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09,10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), Odluke o uskla|ivanju naziva firme, djelatnosti, na~ina upravljanja i poslovanja i kapitala JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/10) i ~lana 17. Statuta JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo br. 01-03.2-7944/10od29.10.2010.godine, VladaFederacijeBosne i Hercegovine,na9.sjedniciodr`anoj7.juna2011.godine,donosi ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO NA ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U SARAJEVO I. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost NadzornomodboruJPCesteFBiH d.o.o.SarajevonaOdlukubroj 4527-5/11od 31.05.2011.godineo izmjenamaidopunamaStatuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo koja je sastavni dio ove Odluke. II. OvaOdlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 508/11 7. juna/lipnja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r. Na osnovu ~lana 17. Statuta JP Cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Privremeni Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH, imenovanRje{enjemVlade Federacijebroj462/11od 30.maja2011. godine, na I sjednici odr`anoj 31. maja 2011. godine, donio je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG PREDUZE]A CESTE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRU[TVA SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U ^lan 1. U StatutuJavnogpreduze}aCesteFederacijeBiHd.o.o.Sarajevo broj OPU IP 216/2011 od 17.02.2011. godine u ~lanu 21. stavu 1., ta~ka1.semijenja,takodaizarije~i"visoka{kolskasprema"umjesto zareza stavlja znak ta~ka zarez, a ostali dio teksta se bri{e. ^lan 2. Ostali dio teksta ~lana 21. i ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu kada na istu da saglasnost Vlada Federacije BiH. Broj No-4527-5/11 31. maja/svibnja 2011. godine Sarajevo Predsjednik Nadzornog odbora Mr. sc. Zijad Po`egi}, s. r. 807 Naosnovu~lana19.stav2.Zakonao VladiFederacijeBosne iHercegovine("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 21. stav 3. i ~lana 21. stav 3. Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenju sredstava u dru{tvenoj svojini ("Slu`beni list SR BiH", br. 33/81 i 29/90), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici odr`anoj 30. maja 2011. godine, donijela je ODLUKU O ODOBRAVANJU PRODAJE MOTORNIH VOZILA U VLASNI[TVU FEDERALNOG MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA I. Odobrava se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivredei{umarstvaprodajaslijede}ihmotornihvozila,ito: 1. RENAULTE MEGANE, broj {asije VF1KA1U0526076646, broj motora C095413, reg. oznaka 035-M-417, godina proizvodnje 2002, Godina XVIII – Broj 37 Srijeda, 15. 6. 2011. godine S A R A J E V O ISSN 1512-7079

Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

Embed Size (px)

Text of Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 1/96

VLADA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

806Naosnovu~lana 19. stav2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i

Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 15. Zakona o cestama ("Slu`benenovineFederacije BiH", br. 12/10 i 16/10)i ~lana 9. stav 1. Uredbeo vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine uprivrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07,49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09,10/09, 26/09, 40/09,46/09, 52/09 i 3/10), Odluke o uskla|ivanju naziva firme,djelatnosti, na~ina upravljanja i poslovanja i kapitala JP CesteFBiH d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.40/10) i ~lana 17. Statuta JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo br.01-03.2-7944/10 od 29.10.2010.godine, VladaFederacijeBosne iHercegovine,na 9. sjednici odr anoj 7.juna 2011.godine, donosi

ODLUKUO DAVANJU SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU

JP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO NA ODLUKU OIZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JP CESTE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE DRU[TVO SAOGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U SARAJEVO

I.Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost 

Nadzornom odboru JP Ceste FBiH d.o.o.Sarajevo na Odluku broj4527-5/11od 31.05.2011. godineo izmjenama i dopunama Statuta JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enom

odgovorno{}u Sarajevo koja je sastavni dio ove Odluke.II.

OvaOdlukastupanasnagudanomdono{enjaiobjavit}eseu"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 508/117. juna/lipnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

Na osnovu ~lana 17. Statuta JP Cesta Federacije BiH d.o.o.Sarajevo, Privremeni Nadzorni odbor JP Ceste Federacije BiH,imenovanRje{enjemVlade Federacije broj462/11od 30. maja2011.godine, na I sjednici odr`anoj 31. maja 2011. godine, donio je

ODLUKUO IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNOG

PREDUZE]A CESTE FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE DRU[TVA SA OGRANI^ENOM

ODGOVORNO[]U^lan 1.

U StatutuJavnog preduze}a CesteFederacijeBiHd.o.o. Sarajevobroj OPU IP 216/2011 od 17.02.2011. godine u ~lanu 21. stavu 1.,ta~ka 1. se mijenja, tako daizarije~i "visoka {kolska sprema" umjestozareza stavlja znak ta~ka zarez, a ostali dio teksta se bri{e.

^lan 2.Ostali dio teksta ~lana 21. i ostale odredbe Statuta ostaju

neizmijenjene.

^lan 3.Ova Odluka stupa na snagu kada na istu da saglasnost Vlada 

Federacije BiH.Broj No-4527-5/11

31. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

PredsjednikNadzornog odbora 

Mr. sc. Zijad Po`egi}, s. r.

807Na osnovu~lana 19.stav 2. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94,8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 21. stav 3. i ~lana 21. stav 3.Zakona o pravima i du`nostima republi~kih organa u kori{tenjusredstava u dru{tvenoj svojini ("Slu`beni list SR BiH", br. 33/81 i29/90), koji se u skladu sa ~lanom IX 5. (1) Ustava FederacijeBosne i Hercegovine, primjenjuje kao federalni zakon, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici odr`anoj 30. maja 2011. godine, donijela je

ODLUKUO ODOBRAVANJU PRODAJE MOTORNIH VOZILA U

VLASNI[TVU FEDERALNOG MINISTARSTVAPOLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA

I.Odobrava se Federalnom ministarstvu poljoprivrede,

vodoprivredei{umarstvaprodajaslijede}ihmotornihvozila,ito:1. RENAULTE MEGANE, broj {asije VF1KA1U0526076646,

broj motora C095413, reg. oznaka 035-M-417, godina proizvodnje 2002,

Godina XVIII – Broj 37 Srijeda, 15. 6. 2011. godine

S A R A J E V O

ISSN 1512-7079

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 2/96

Broj 37 – Strana 2 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

2. [KODA OCTAVIA,broj {asijeTMBBS21Z27S150332,broj motora BJB211018, reg. oznaka 667-T-106, godina proizvodnje 2006 - havarisano.

II.Ova Odluka realizovat }e se naknadno, a nakon utvr|ivanja 

 jedinstvene evidencije motornih vozila u vlasni{tvu federalnih

ministarstava koje je neophodno prodati, o ~emu }e Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijeti posebnu odluku.

III.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 510/1130. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

808Naosnovu~l.33.i41.Zakonaoizvr{avanjuBud`etaFedera-

cije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 14/11), na prijedlog federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/fede-ralnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici odr`anoj25. maja 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU UTRO[KA SREDSTAVA

"TEKU]I TRANSFER NEPROFITNIMORGANIZACIJAMA - ZA PODR[KU FONDACIJI ZA

STAMBENO ZBRINJAVANJE RVI I BORA^KUPOPULACIJU", UTVR\ENOG BUD@ETOM

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011.GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA

PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA/FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BRANITELJA IINVALIDA DOMOVINSKOG RATA

I.Odobrava se utro{ak sredstava "Teku}i transfer neprofitnim

organizacijama - za podr{ku Fondaciji za stambeno zbrinjavanjeRVI i bora~ku populaciju,"utvr|enogBud`etom Federacije Bosnei Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 14/11), Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata,u iznosuod 750.780 KM.

I.Sredstva navedena u ta~ki I }e biti realizirana srazmjerno

ostvarenimprihodimauBud`etuFederacijeBiHza2011.godinu.

III.Sredstva iz ta~ke I ove odluke isplatit }e se na teret sredstava 

u razdjelu 32, ekonomskikod 614300, Bud`eta Federacije Bosnei Hercegovine za 2011. godinu.

IV.Sredstvaizta~keIoveodlukeodobrit}eseFondacijizastambe-

no zbrinjavanje RVI i bora~ke populacije, na osnovu Zahtjeva Fondacije upu}enog Federalnom ministarstvu za pitanja boraca iinvalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/ Federalnom ministar-stvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, a na osnovuusvojenog Programa rada navedene Fondacije za 2011. godinu.

V.Za utro{ak sredstava iz ta~ke I ove odluke Fondacija, koja 

prima transfer, du`na je dostaviti kona~an Izvje{taj o njegovojrealizaciji, najkasnije do 31.12.2011. godine Federalnomministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobo-

dila~kog rata/ Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja iinvalida domovinskog rata.

VI.Za realizaciju ove odluke zadu uju se Federalno ministarstvo

za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/ Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovin-

skog rata i Federalno ministarstvo finansija/financija, svako uokviru svoje nadle`nosti.

VII.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH."

V. broj 512/1125. maja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

Temeljem ~l. 33. i 41. Zakona o izvr{avanju Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog federalnogministra za pitanja branitelja i invalida domovinskograta/federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 

8. sjednici odr`anoj 25. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKUO ODOBRAVANJU UTRO[KA SREDSTAVA

"TEKU]I TRANSFER NEPROFITNIMORGANIZACIJAMA - ZA PODR[KU FONDACIJI ZASTAMBENO ZBRINJAVANJE RVI I BRANITELJSKU

POPULACIJU", UTVR\ENOG PRORA^UNOMFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011.

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJABRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG

RATA/FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJABORACA I INVALIDA ODBRAMBENO-

OSLOBODILA^KOG RATA

I.Odobrava se utro{ak sredstava "Teku}i transfer neprofitnim

organizacijama - za podr{ku Fondaciji za stambeno zbrinjavanjeRVI i braniteljsku populaciju," utvr|enog Prora~unom Federa-cije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj14/11), Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvuza pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, uiznosu od 750.780 KM.

II.Sredstva navedena u to~ki I }e biti realizirana srazmjerno

ostvarenim prihodima u Prora~unu FederacijeBiH za 2011. godinu.

III.Sredstva iz to~ke I ove odluke isplatit }e se na teret sredstava 

u razdjelu 32, ekonomski kod 614300, Prora~una Federacije

Bosne i Hercegovine za 2011. godinu.IV.Sredstva iz to~ke I ove odlukeodobrit }ese Fondaciji za stambeno

zbrinjavanje RVI i braniteljske populacije, na temelju Zahtjeva Fondacije upu}enog Federalnomministarstvuza pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata, a na temeljuusvojenog Programa rada navedene Fondacije za 2011. godinu.

V.Za utro{ak sredstava iz to~ke I. ove odluke Fondacija koja 

prima transfer, du`na je dostaviti kona~an Izvje{taj o njegovojrealizaciji, najkasnije do 31.12.2011. godine Federalnomministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 3/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 3

rata/Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata.

VI.Za realizaciju ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo

za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalno mini-starstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog

rata i Federalno ministarstvo financija/finansija, svatko u okvirusvoje nadle`nosti.VII.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH."

V. broj 512/1125. svibnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

809Na osnovu ~l. 33. i 41. Zakona o izvr{avanju Bud`eta 

Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 14/11), na prijedlog federalnogministraza pitanja boraca i invalidaodbrambeno-oslobodila~kograta/federalnog ministra za pitanja branitelja i invalida domovin-skog rata, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 8. sjedniciodr`anoj 25. maja 2011. godine, donosi

ODLUKUO USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA

SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA"TEKU]I TRANSFERI POJEDINCIMA - ZA POMO] U

LIJE^ENJU BORACA - BRANITELJA",UTVR\ENOG BUD@ETOM FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE ZA 2011. GODINU, FEDERALNOM

MINISTARSTVU ZA PITANJA BORACA I INVALIDAODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA/

FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA PITANJABRANITELJA I INVALIDA DOMOVINSKOG RATA

I.

Usvaja se Program utro{ka sredstava Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Fede-ralnog ministarstva za pitanja branitelja i invalida domovinskograta (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), sa kriterijima raspodjele sredstava "Teku}i transferi pojedincima- za pomo} ulije~enju boraca - branitelja", utvr|enih u razdjelu 32, ekonomskikod 614200, Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11).

II.Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu

utvr|ena su sredstva u iznosu od 344.698,00 KM za pomo} ulije~enju branila~kih populacija.

III.Sredstva navedena u ta~ki II }e biti realizirana srazmjerno

ostvarenimprihodimauBud`etuFederacijeBiHza2011.godinu.IV.

Pravo sudjelovanja za pomo} u lije~enju imaju fizi~ka lica koja pripadaju kategoriji branila~kih populacija (ratni vojniinvalidi i ~lanovi u`eporodice, ~lanovi porodica {ehidai poginulihbranilaca,demobiliziranibranioci i ~lanovi njihove u`e porodice).

Ciljovogprogramajepomo}utro{kovimalije~enjabranila~kihpopulacija.

Op}ikriterijizaodobravanjesredstavasu:karakterikategorija bolesti, visina sredstava potrebnih za pojedina~no lije~enje,hitnost svakog pojedinog slu~aja, socijalno-materijalni statuspodnosioca zahtjeva za pomo}, kao i broj podnesenih zahtjeva.

V.Sredstva iz ta~ke II ove odluke dodjeljivat }e se u visini 1/12

raspolo`ivih sredstava, a na osnovu pojedina~nih zahtjeva 

podnesenih od dana objavljivanja javnog poziva do kraja 2011.godine (u skladu sa javnim pozivom). Javni poziv sadr`i op}e iposebne kriterije, kao i popis potrebne dokumentacijeneophodne kod odlu~ivanja o pravu na pomo} za lije~enje.

VI.Javnipozivzadodjelusredstavaizta~keIIoveodlukeobjavit}e

se na WEB stranici Federalnog ministarstva i najmanje u jednomdnevnom listu, s ciljem {to ve}e informiranosti {ire javnosti.Na WEB stranici Federalnog ministarstva objavit }e se i

Kriteriji iz ta~ke IV stav 3. ove odluke, kao i Obrazac aplikacijeza podno{enje zahtjeva.

VII.Federalni ministar imenuje nadle`nu komisiju koja razmatra 

zaprimljene zahtjeve na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunje-nost uvjeta i kriterija za odobravanje sredstava, te daje prijedlogza dodjelu pomo}i sa obrazlo`enjem, ocjenom i mi{ljenjemfederalnom ministru, koji donosi kona~nu odluku o pomo}i.

Na zahtjev federalnog ministra u hitnim slu~ajevima Komi-sija je du`na odmah,a najkasnije u roku od 3 (tri) dana razmotritizahtjev konkretne stranke i dostaviti ministru svoj prijedlog.

VIII.Za realizaciju oveodlukezadu`ujuse Federalnoministarstvoi

Federalno ministarstvofinansija/Federalno ministarstvofinancija,svako u okviru svoje nadle`nosti.IX.

Federalno ministarstvo }e izvje{taj o utro{enim sredstvima dostaviti Federalnom ministarstvufinansija/Federalnom ministar-stvu financija, u skladu sa Zakonom o izvr{enju Bud`eta.

X.Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 513/11

25. maja/svibnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

810Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 246. stav 1. ta~ka 11.Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i88/08), ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enjuovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednimdru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 48/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07,15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09 i52/09), a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunika-cija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vr{i nominaciju za privremeno imenovanje ~lanova Nadzornog odbora "Ceste" DDMostar, te na 9. sjednici odr`anoj 7. juna 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

O NOMINOVANJU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE^LANOVA NADZORNOG ODBORA "CESTE" DD

MOSTARI.

Nominuju se za privremeno imenovanje na funkciju ~lanova Nadzornog odbora "Ceste" DD Mostar:

1. AMER ZAGOR^I], ~lan2. MIROSLAV GALI], ~lan3. ZLATKO TOMI], ~lan

II.Privremeni ~lanovi Nadzornog odbora "Ceste" DD Mostar,

imenuju se na period do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka 

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 4/96

Broj 37 – Strana 4 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

kojim }e se izvr{iti imenovanje na na~in, po postupku i uz po{ti-vanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim,vladinimidrugimimenovanjimaFederacijeBosneiHercegovine.

III.Obavezuje se Federalno ministarstvo prometa i komunika-

cija da u skladu sa zakonom pokrene i provede konkursnuproceduru za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Nadzornogodbora "Ceste" DD Mostar.

IV.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

V. broj 505/117. juna/lipnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, s. r.

811Na osnovu~lana 19.stav 3. Zakonao Vladi Federacije Bosne

i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94,8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 310. Zakona o privrednimdru{tvima("Slu`bene novine Federacije BiH", broj23/99, 45/00,2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 63/10), a u vezi sa ~lanom 246. stav 1. ta~ka 11. istog zakona , ~lana 4. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FederacijeBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj12/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa FederacijeBosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}emdr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj48/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08,4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vr{i nominaciju za privremenoimenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP BH Po{te d.o.oSarajevo,tena9.sjedniciodr`anoj7.juna2011.godine,donosi

RJE[ENJE

O NOMINOVANJU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE^LANOVA NADZORNOG ODBORA

JP BH PO[TE D.O.O. SARAJEVO

I.Nominuju se za privremeno imenovanje na funkciju ~lanova 

Nadzornog odbora JP BH Po{te d.o.o Sarajevo:

1. SUAD MAHMUTOVI], ~lan

2. TARIK NUHANOVI], ~lan

3. SAFET TRAKI], ~lan

4. ZORAN MARKOVI], ~lan

5. MIRALEM KARI], ~lan

6. ADIL SPILJAK, ~lan

7. DRAGAN RAJI], ~lan

II.Privremeni ~lanovi Nadzornog odbora JP BH Po{te d.o.o.

Sarajevo, imenuju se na period do 60 dana, odnosno dookon~anja postupka kojim }e se izvr{iti imenovanje na na~in, popostupku i uz po{tivanje i primjenu principa propisanihZakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

III.Obavezuje se Federalno ministarstvo prometa i komunika-

cija da u skladu sa zakonom pokrene i provede konkursnuproceduru za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Nadzornogodbora JP BH Po{te d.o.o. Sarajevo.

IV.Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".V. broj 514/11

7. juna/lipnja 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO

TRGOVINE

812Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u

Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj35/05) i ~l.22 stav 1., 23. i 30. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avneslu be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 49/05), federalni ministar trgovine donosi

RJE[ENJEO IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE

INTERNOG OGLASAI.

Imenuje se Komisija za provo|enje internog oglasa (udaljnjem tekstu: Komisija) za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika-voza~a u Kabinetu ministra, na neodre|enovrijeme.

Komisiju iz stava 1. ovog rje{enja ~ine:1. JAGODA RIBICA, dipl. iur. - predsjednik2. MERIMA MASLO, dipl. ecc. - ~lan3. AIDA SAL IN - ~lan ispred Sindikata 

II.Komisijaje ovla{tena da razmotrisve prijavekojesu podnesene

na interni oglas i utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju sve uvjete ilistu kandidata koji ne ispunjavaju sve uvjete internog oglasa.

III.O utvr|enoj listi svih kandidata Komisija }e sastaviti

zapisnik koji }e zajedno sa ostalim aktima koji se odnose na provo|enje internog oglasa dostaviti ministru.

IV.Predsjedniku i ~lanovimaKomisije za rad u Komisiji pripada 

pravo na nov~anu naknadu. Visinu naknade utvrdit }e ministar posebnim aktom.

Broj 01-34-1004-1/112. juna/lipnja 2011. godine

Mostar Ministar 

Milorad Bahilj, s. r.

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Naosnovu~lana64.stav2.ta~kaa)Zakonaodr`avnojslu`biu Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine donosi

PRAVILNIKO DOKUMENTACIJI KOJOM SE DOKAZUJE

POZNAVANJE ILI ZNANJE I AKTIVNO ZNANJESTRANOG JEZIKA U POSTUPCIMA SPROVO\ENJA

KONKURSA U ORGANIMA DR@AVNE SLU@BE UFEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

^lan 1.Ovim pravilnikom odre|uju se isprave kojima kandidati

mogu dokazati poznavanje ili znanje i aktivno znanje stranog  jezika na javnom konkursu za popunjavanje radnih mjesta dr`avnih slu`benika u organima dr`avne slu`be u FederacijiBosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 5/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 5

^lan 2.U postupcima sprovo|enja javnih konkursa u organima 

dr`avne slu`be u Federaciji kao dokaz o poznavanju ili znanjustranog jezika, mogu se koristiti sljede}i dokazi:

  – uvjerenje/certifikat o poznavanju ili znanju stranog  jezika, nivo A2, B1 (ili vi{e) jezi~ke kompetencije

prema Zajedni~kom evropskom referentnom okviru za  jezike, izdato od {kole ili druge institucije koja se baviedukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi uBosni i Hercegovini ili izvan nje,

  – uvjerenje fakulteta o provjeri znanja stranog jezika,polo`enom ispitu stranog jezika tokom{kolovanja, kao idruga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice -indexa), koja potvr|uje poznavanje ili znanje stranog

 jezika, odnosno polo`ene ispite stranih jezika,  – diploma ili druga isprava koja potvr|uje ste~eno zvanje

ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanjestranog jezika (npr. profesorstranogjezika,prevodilac,isl.),

  – diploma zavr{enog fakulteta ili ste~enog nau~nogzvanja u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu poosnovu koje se nedvosmisleno mo`e utvrditi da je isto{kolovanje u cjelini ili u prete`nom dijelu zavr{eno na stranom jeziku.

^lan 3.U postupcima sprovo|enja javnih konkursa u organima 

dr`avne slu`be u Federaciji kao dokaz o aktivnom znanju stranog jezika mogu se koristiti sljede}i dokazi:

  – uvjerenje/certifikat o aktivnom znanju stranog jezika,nivo B2, C1 ili C2 jezi~ke kompetencije prema Zajedni~kom evropskom referentnom okviru za jezike,izdato od {kole ili druge institucije koja se baviedukacijom stranih jezika, bez obzira da li se nalazi uBosni i Hercegovini ili izvan nje,

  – diploma ili druga isprava koja potvr|uje ste~eno zvanjeili zanimanje koje je neposredno vezano za znanjestranog jezika (npr. profesorstranogjezika,prevodilac,isl.),

  – diploma zavr{enog fakulteta ili ste~enog nau~nogzvanja u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu po

osnovu koje se nedvosmisleno mo`e utvrditi da je isto{kolovanje u cjelini zavr{eno na stranom jeziku.^lan 4.

Dokazi iz ~l. 2. i 3. ovog pravilnika moraju biti na jezicima koji su u slu`benoj upotrebi u Federaciji.

Iznimno od odredbe stava 1. ovog ~lana, dokazi iz ~l. 2. i 3.ovog pravilnika mogu biti na jednom od diplomatskih jezika, popravilu na onom jeziku koji se tra`i u konkretnom konkursu, uzovjeren prijevod ovla{tenog sudskog tuma~a.

^lan 5.Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-4-233/116. juna/lipnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

Sead Maslo, s. r.

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 10., a u vezi sa ~lanom 11. Zakona oRazvojnoj banci Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 37/08), te ~lana 11., a u vezi sa ~lanom 14. Statuta Razvojne banke Federacije Bosne iHercegovine (u daljnjem tekstu: Banka), Skup{tina Razvojnebanke Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlogFederalnog ministarstva finansija, na svojoj 7. sjednici odr`anoj25. maja 2011. godine u Sarajevu, donijela 

ODLUKUO PRIVREMENOM IMENOVANJU ^LANOVANADZORNOG ODBORA RAZVOJNE BANKE

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

U Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne iHercegovine privremeno se imenuju:

1. IVAN [AKOTA, predsjednik,2. MIRNA OMI],3. AID BERBI],4. MARIJANA BANDI]-GLAVA[,5. SENAD SOFTI],6. MIRSAD NOVALI] i7. KATICA VRANJKOVI].

II.Privremeni ~lanovi Nadzornog odbora Razvojne banke

Federacije BiH imenuju se na period do 60 dana, odnosno dookon~anja postupka kojim }e se izvr{iti imenovanje na na~in, popostupku i uz primjenu principa propisanih Zakonom i StatutomBanke.

III.Obavezujese Federalno ministarstvo finansijada, u skladu sa 

Zakonom i Statutom Banke, pokrene i provede konkursnuproceduru za izbor i kona~no imenovanje ~lanova Nadzornogodbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

IV.Ova odlukastupa nasnagu danom dono{enja i objavit }e seu

"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 5761-I/1125. maja/svibnja 2011. godine

SarajevoPredsjednik Skup{tineNermin Nik{i}, s. r.

(Sl-638/11-F)

KONKURENCIJSKI SAVJET/VIJE]E

BOSNE I HERCEGOVINE

Naosnovu~lana 41. stava 1) ta~ke a)i c), a u vezi sa ~lanom4. stav (1) ta~ka a), d) i e) i ~lana 10. Zakona o konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH",br. 48/05,76/07 i 80/09)i ~lanom108.stav(4)Zakonaoupravnompostupku("Slu`beniglasnikBiH",br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u postupku pokrenutom na osnovuZahtjeva za pokretawe postupka podnesenom od straneprivrednog subjekata Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, protivprivrednih subjekata Radiotelevizije Federacije BiH,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Pink BH

Company d.o.o, Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Mre`aplus d.o.o., ]emalu{a 4, 71000 Sarajevo, OBN d.d., Humska 1,71000 Sarajevo, Hayat TV, Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, 71000Sarajevo, Konkurencijski savjet, na 13. (trinaestoj) sjedniciodr`anoj 5. maja 2011. godine, je donio

RJE[EWE1

1. Odbija se Zahtjev privrednog subjekta RadiotelevizijaBosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12,71000 Sarajevo, protiv privrednih subjekata Radiotele-vizije Federacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12,71000 Sarajevo, Pink BH Company d.o.o., Trg solidarnosti10, 71000 Sarajevo, Mre`a plus d.o.o., ]emalu{a 4, 71000Sarajevo, OBN d.d., Humska 1, Sarajevo i Hayat TV,Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo, podne{en radiutvr|ivawa postojawa zabrawenog sporazuma iz ~lana 4.stav (1) pod a), d) i e) i zloupotrebe dominantnog polo`ajaiz ~lana 10. Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

1 Rje{eweobjavqeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 46/11

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 6/96

Broj 37 – Strana 6 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

2. Konkurencijski savjet o Zahtjevu za nadoknadom tro{kovapostupka, za zastupawe stranaka u predmetnom postupku,donije}e poseban zakqu~ak.

3. Izri~e se nov~ana kazna od 1500,00 KM, privrednomsubjektu OBN d.d., Humska 1, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina, jer nije postupio po zahtjevu Konkuren-cijskog savjeta i dostavio tra`enu dokumentaciju u okviru

datog roka, u smislu ~lana 35. Zakona o konkurenciji, koju je du`an platiti u roku 8 (osam) dana od dana prijema ovogRje{ewa.U slu~aju da se izre~ena nov~ana kazna ne uplati unavedenom roku obra~una}e se zatezna kamata za vrijemeprekora~ewa roka, prema va`e}im cjenovnicima.

4. Ovo Rje{ewe je kona~no i bi}e objavqeno u "Slu`benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~koDistrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`eweKonkurencijski savjet je dana 22.02.2010. godine brojem

01-04-26-005-II/10, zaprimio Zahtjev za pokretawe postupka (udaqwem tekstu: Zahtjev) podnesen od strane privrednogsubjekta Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{eSelimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (udaqwem tekstu: Podnosilac zahtjeva ili BHTV) protiv

privrednih subjekata Radiotelevizija Federacije BiH,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo (u daqwemtekstu: FTV), Pink BH Company d.o.o, Trg solidarnosti 10,71000Sarajevo(u daqwem tekstu: PINKBH), Mre aplus d.o.o.,]emalu{a 4, Sarajevo (u daqwem tekstu: MRE@A), OBN d.d.,Humska 1, Sarajevo (u daqwem tekstu: OBN), Hayat TV,Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo (u daqwem tekstu: HAYAT),zbog sumwe o postojawu zabrawenog sporazuma iz ~lana 4. stav(1)pod a), d) i e) i zloupotrebe dominantnog polo`aja u smislu~lana 10. Zakona o konkurenciji (u daqwem tekstu: Zakon).

Zaprimqeni Zahtjev nije biokompletan u smislu~lana 28.stav (2) Zakona, te je Podnosiocu zahtjeva dana 03.03.2010.godine upu}en zahtjev za dopunu (akt broj 01-04-26-005-1-II/10),dana 23.03.2010. godine (akt broj 01-04-26-005-3-II/10), dana20.04.2010. godine (akt broj 01-04-26-005-4-II/10) i dana28.09.2010. godine (akt broj 01-04-26-005-5-II/10).

Podnosilac zahtjeva je dana 18.03.2010. godine podneskombroj 01-04-26-005-2-II/10, dostavio dio tra`ene dokumentacije,nakon ~ega je Konkurencijski savjet Podnosiocu zahtjeva,izdao Potvrdu o prijemu urednog i kompletnog Zahtjeva, usmislu~lana28.stav(3)Zakona,aktombroj01-04-26-005-6-II/10,dana 06.10.2010.

1. Stranke u postupkuStranke u postupku su privredni subjekat Radiotelevizija

Bosne i Hercegovine, kao Podnosilac zahtjeva i privrednisubjekti protiv kojih je pokrenut postupak: RadiotelevizijaFederacije BiH, Pink BH Company d.o.o. Bijeqina, Mre`aplus d.o.o., OBN d.d., Sarajevo i Hayat TV, Sarajevo.

1.1. Privredni subjekat Radiotelevizija Bosne i Hercegovine- BHTV

Privredni subjekat RadiotelevizijaBosne i Hercegovine,

Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina, je javni servis upisan u sudski registar kodOp{tinskogsuda u Sarajevu, podmati~nimbrojem 1-24166,dana5.03.2003. godine, registrovan izme|u ostalog, za pripremawe,proizvodwu, prenos i emitirawe televizijskog programa.

1.2. Privredni subjekat Radiotelevizija Federacije BiH -FTV

Privredni subjekat Radiotelevizija Federacije BiH,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina,upisanje u sudski registar kodOp{tinskog sudau Sarajevu, pod mati~nim brojem UF/I-4141/00, dana 20.06.2000.godine, registrovan izme|u ostalog, za pripremawe,proizvodwu, prenos i emitirawe televizijskog programa.

1.3. Privredni subjekatPink BHCompany d.o.o. - PINK 

Privredni subjekat Pink BH Company d.o.o. upisan je usudski registar kod Op{tinskog suda u Bijeqini, podmati~nim brojem 1964348, dana 04.02.2003. godine, a naknadnompromjenom sjedi{ta dru{tva, rje{ewem Op{tinskog suda uSarajevu, dana 15.09.2008. godine, sa upisanim sjedi{tem na

adresi Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, registrovan je,izme|u ostalog, za pripremawe, proizvodwu, prenos iemitirawe televizijskog programa.

1.4. Privredni subjekat Mre a plus d.o.o. - MRE@A

Privrednisubjekat "Mre`aplus" d.o.o.,]emalu{a4,71000Sarajevo, Bosna i Hercegovina, dru{tvo registrovano zamedijsko posredovawe i distribuciju programa, upisan je usudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, rje{ewembroj: UF/I-1897/01 pod mati~nim brojem: 203 17183, dana07.02.2002. godine. ^lanice mre e plus su: NTV HayatSarajevo, Alternativna televizija Bawa Luka, RTV Mostar,Oscar C i TV Tuzla. Ubrzo po osnivawu privrednog subjektaMre aplus 2001. godine, istomsu se pridru ile i tvstanice ito: RTV Bugojno, tv Maglaj i tv Rudo.

1.5. Privredni subjekatOBN d.d.- OBN

Privredni subjekat OBN d.d., Humska 1, Sarajevo, Bosna iHercegovina,upisanje u sudski registar kodOp{tinskog sudau Sarajevu, pod mati~nim brojem I-21591 dana 24.02.1999.godine, registrovan je, izme|u ostalog, za pripremawe,proizvodwu, prenos i emitirawe televizijskog programa.

1.6. Privredni subjekatHayat TV -HAYAT

Privredni subjekat "Neovisna televizija Hayat TV" d.o.o.Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, jeprivredno dru{tvo registrovano za radio-televizijskudjelatnost, upisano u sudski registar kod Op{tinskog suda uSarajevu,podmati~nimbrojem1-11726,dana19.01.1993.godine.

2. Zahtjev za pokretawe postupkaPodnosilac zahtjeva, opisuje stawe i okolnosti koje su

razlog za podno{ewe istog, te navodi sqede}e: –  da je privredni subjekat BHTV Javni servis koji je po

Zakonu o Javnom sistemu BiH iz 2006. godine, osnovao

Parlament BiH. Osnovna djelatnost, istog, jeproizvodwa i emitirawe radio i televizijskogprograma na teritoriji Bosne i Hercegovine, teposjeduje dozvole Regulatorne agencije zakomunikacije (u daqwem tekstu: RAK) za obavqawedjelatnosti, na cijeloj teritoriji Bosne iHercegovine;

 –  da su javni tv emiteri limitirani na 6 ({est) minutaoglasnog prostora u svakom satu emitirawa programa,dok komercijalne tv stanice imaju neograni~enovrijeme za emitirawe oglasnih poruka, na cijelojteritoriji Bosne i Hercegovine;

 –  dasusvetvstanicedu`nesvakegodinedonijetiijavnoobznaniti cjenike ogla{avawa i sponzorstva saop{tim uslovima poslovawa i popustima po kojimaobra~unavaju prodaju oglasnog prostora klijentima(markenti{kim agencijama, direktnim klijentimaitd...)

 –  da se cijene i popusti oglasnog prostora trebajuformiratinaosnovugledanostiirejtingapojedinetvstaniceiodra`avajuwenutr`i{nupozicijuuBosniiHercegovini;

 –  da emitiraweoglasnih poruka ne predstavqa zna~ajnopove}awe tro{kova proizvodwe programa tv stanice,obzirom da se radi o oglasnom prostoru unutar wenogprograma, tako da je prodaja oglasnog prostora wen~isti prihod, te su iz tog razloga cijene prodajeoglasnog prostora izuzetno podlo`ne manipulaciji;

 –  da se pregledom cjenika pojedinih tv stanica mo`ezakqu~iti, da formirawe cijena ne odra`ava stvarnu

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 7/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 7

poziciju tv stanice i programa koji se emitira i da seusluge ne nude svima pod istim uslovima, ve} putempojedina~nih dogovora, odnosno da cjenicipredstavqaju polaznu ta~ku za "cjenkawe", {to jevidqivo u velikom rasponu cijena i popusta, {todovodidoprelijevawavelikihmar`inamarketin{keagencije i zastupnike, posebno multinacionalnihkompanija i me|unarodnih marketin{kih agencija;

 –  da marketin{ke agencije kontroli{u oko 70%ukupnog ogla{iva~kog tr`i{ta Bosnei Hercegovine,i predstavqaju najve}eg kupcaoglasnog prostora, zbog~ega tv stanice istima nude ogromne popuste i uslove,koji devalviraju cijenu usluge ~ak do 90%, te da seprodaja oglasnog prostora svodi na dogovore, a ne narealnucijenui kvalitet,i da se ovakvim dampin{kimcijenama i popustima apsolutno devalvira ionemogu}ava stvarna konkurencija na ovom tr`i{tu,{to stvara haos;

 –  da tv stanice ostvaruju prihod i od ugovarawa prodajeoglasnog prostora direktnim klijentima, bezposrednika marketin{kih agencija, pri ~emu se jo{vi{e odstupa od osnovnog cjenika uslugapribjegavaju}i "ad hoc" popustima, te takvim velikimpopustima i netransparentnim dogovorima, ostale tvstanice se stavqaju u nepovoqan ekonomski polo`aj iprisiqenesu na sni`avawe cijena i davawe nerealnihpopusta, kako bi se mogle nositi sa konkurencijom;

 –  da su damping cijene i veliki popusti u prodajioglasnog prostora, razlog {to se ne mo`e realnoocijeniti i izmjeriti realni potencijal oglasnogprostora tv stanica u BiH, u odnosu na gledanost irejting;

 –  da je u susjednim zemqama, Hrvatskoj i Srbiji, tako|evladao haos na ogla{iva~kom tr`i{tu sve dok nijezakonski regulisano i jasno postavqena pravilapona{awa na tr`i{tu i svako odstupawe zakonski jesankcionisano, u smislu da su cijenejasno ozna~ene nanajni`oj razini, i da su vrste i koli~ine popustaprecizno utvr|ene i nisu podlo`ne manipulacijama,te kontroli i regulatorima tr`i{ne utakmice.

Slijedom navedenog, Podnosilac zahtjeva smatra da jeodre|ivawe cijena oglasnog prostora netransparentno i podampin{kim cijenama,te da se primjewujurazli~iti uslovizaidenti~netransakcijeu smislu~lana4. stav (1)ta~kaa), d) i e)Zakona, kao i da je naru{ena tr`i{na konkurencija,u smislu~lanova 9. i 12.Zakona, udru`ivawem stranaka,protiv kojih jepodnesen Zahtjev i stvarawem dominantnog polo`aja natr`i{tu i wihovog zajedni~kog nastupa, spajawemogla{iva~kih buxeta. Podnosilac zahtjeva smatra da seovakvim udru ivawem ugro`avaju mediji, koji samostalnonastupaju na tr`i{tu, te tra`e od Konkurencijskog savjetazabranu ovakvih aktivnosti.

Na osnovu dostavqene dokumentacije, Konkurencijskisavjet je ocijenio da nije mogu}e bez provedenog postupkautvrditi postojawe povrede Zakona, na koje Podnosilac

zahtjeva ukazuje, te je u smislu~lana32. stava (2)Zakona, donioZakqu~ak o pokretawu postupka, broj 01-04-26-005-8-II/10,dana13.10.2010.godine, radi utvr|ivawa zabrawenog konkurencij-skog djelovawa, u smislu ~lana 4. stav (1) pod a), d) i e) izloupotrebedominantnogpolo`aja,usmislu~lana10.Zakona.

U skladu sa ~lanom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijskisavjet dostavio je na odgovor Zahtjev i Zakqu~ak, svimprivrednimsubjektimaprotivkojih je pokrenutpostupak,dana06.10.2010. godine aktom broj 01-04-26-005-13-II/10.

Sviprivrednisubjektiprotiv kojihje pokrenutPostupak,u potpunosti su osporili navodePodnosioca zahtjeva i navodesqede}e:

Privredni subjekat MRE@A je dostavio odgovor naZahtjev i Zakqu~ak, u ostavqenom vremenskom roku, dana27.10.2010. godine podneskom broj 01-04-26-005-14-II/10, u kojem

 je naveo sqede}e:

 –  da je Zahtjev pun proizvoqnosti, neta~nosti ielementarnog neznawa, te zamjena teza;

 –  da je 2009. godinu privredni subjekt BHTV zavr{io sprihodom od (..)** KM, a od toga je od marketinganaplatila (..)** (izvor podataka: Izvje{taj oposlovawu BHTV za 2009. godinu, dostavqenZastupni~kom domu i Domu naroda Parlamentarneskup{tine Bosne i Hercegovine, stranica br. 3 i 14),dok je prihod privrednog subjekta MRE@E u 2009.godini bio (..)**1, i godinu je zavr{ila sa gubitkom od(..)** (izvor podataka: Ra~nunovodstvene politike,zabiqe{ke i analiza finansijskih izvje{taja zagodi{wi obra~un 2009. godinu), {to potvr|uje kolikosu komercijalne tv stanice neravnopravne natr`i{tu, u odnosu na javne tv servise, a pogotovo uodnosu na privredni subjekat BHTV, koja je samo od tvpretplate pro{le godine naplatila (..)**KM;

 –  da privredni subjekti PINK , OBN i MRE@A imaju

veoma komplementarne ponude, tj. da razlika od 2,0%, jeste razlika koju odre|eni klijenti mogu dobiti natr`i{tuidacijenenisuzasnovanenaprodajisekunde,nego se prodaju rejtinzi, (jedan RTG je 1%stanovni{tva u Bosni i Hercegovini i ima svojuodre|enu cijenu), {to zna~i, ukoliko program nijegledan, kao {to je slu~aj sa programom privrednogsubjekta BHTV, onda cijena te reklame mo`e bitiveoma jeftina, a ukoliko je rejting nula, onda je topopust od 100,0%, jer je reklama besplatna;

 –  daprivrednisubjekat MRE@Ane prodaje reklame,ve}oglasni prostor u okviru svog programa, koji je veomaskup, te iz tog prihoda, prije svega pokriva tro{kovenabavke programa, pa tek ostale tro{kove, dokistovremeno privredni subjekat BTHV, programnabavqa iz napla}ene tv takse, a onda na tr`i{tupoku{ava buxetom iz tv takse uni{titi komercijalne

tv stanice; –  da je privredni subjekat MRE@A nastao 2001. godine

uz pomo} USAID-a, (i da je podr`ao koncepttelevizijskih mre a iz Sjediwenih Ameri~kihDr`ava). Ima preko deset sati zajedni~kog programadnevno, a kadaemitira zajedni~kiprogram na podru~ju~itave BiH i tu komunikaciju prodaje klijentima.Onog trenutka kada se stanice iskqu~e iz MRE@E,svaka stanica pokriva svoju regiju i dogovara oglasniprostor sa klijentima koji su zainteresiovani samo zato podru~je;

 –  da je osnovno pitawe, za{to je privrednom subjektuBHTV-u, kao javnom servisu, toliko stalo domarketin{kih prihoda, koji ujedno nisu wihovosnovni prihod, budu}i da je funkcija javnog servisaprema evropskim propisima razli~ita od

komercijalnih tv stanica, i da je u svim evropskimzemqama pristup javnih tv servisa komercijalnimogla{iva~ima krajwe kontoliran (npr. javnimservisima u Wema~koj zabrawuje se bilo kakvoreklamirawe izme|u 18.00 i 23.00 sata).

Privredni subjekat HAYAT je dostavio odgovor na Zahtjevi Zakqu~ak u ostavqenom vremenskom roku, dana 29.10.2010.godine podneskom broj 01-04-26-005-16-II/10, u kojem je naveosqede}e:

 –  da Zahtjev ima neta~nih, povr{no iznesenihinformacija, neosnovanih zakqu~aka i nejasno}a, akojese odnose na na~inposlovawa privrednogsubjekta

1 (..)** Podaci predstavqajuposlovnu tajnu, u smislu ~lana 38. Zakona o komkurenciji

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 8/96

Broj 37 – Strana 8 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

HAYAT, i isti~e, da se iskqu~ivo finansira odprodaje programa, te da od osnivawa, nije imaonikakvih pritu`bi i sankcija od nadle`nog tijelakoje se bavi regulisawem rada svih medija, odnosnoRAK-a;

 –  da su iznena|eni elementarnim nepoznavawem od

strane predstavnika privrednog subjekta BHTV-a,osnovnih propisa i pravila donesenih od straneRAK-a.Naime,na osnovu~lana16.stav(1) i (2)va`e}egKodeksa o ogla{avawu i sponzorstvu za radio iteleviziju ("Slu`beni glasnik BiH" br. 81/07) - (udaqwem tekstu: Kodeks), omjer spotova za ogla{avawei teletrgovinu, unutar datog sata ne smije prije}iiznad20,0% u televizijskim programima, {to zna~idaomjer ogla{avawa i sponzorstva ne smije prije}i 12minutauokvirujednogsata,tesemo`ezakqu~itidasu,pored javnih tv stanica i privatne tv stanicevremenski ograni~ene u emitirawu spotova zaogla{avawe i teletrgovinu, te wihovo vrijeme zaemitirawe nije neograni~eno, kako navodi privrednisubjekat BHTV;

 –  da, kao profesionalna i odgovorna tv stanica svakegodine, pa tako i 2009. godine, dostavqa na uvid svoje

cjenike usluga i programske sheme svim komitentima,kojima je ostavqena i mogu}nost da se putem internetstranice informiraju o istom;

 –  dase ne sla u s konstatacijomPodnosiocazahtjeva, daemitirawe programa oglasnih poruka ne predstavqazna~ajno pove}awe tro{kova proizvodwe programa,

 jer privatne tv stanice, pa tako i privredni subjekatHAYAT, ne prodaju reklamu, ve} oglasni prostor uokviru pojedinog programa,te na osnovu toga zara|eninovac nije, kako je navedeno "~isti profit", ve} jedanod osnovnih izvora finansirawa, dok se nasuprottome, privredni subjekat BHTV, prema ~lanu 20. stav(1) ta~ka a), Zakona o javnom radiotelevizijskomservisu, finansira po osnovu taksi RTVpretplatnika, te je stoga sav prihod koji ostvarujeBHTV od prodaje oglasnog prostora ustvari "~istiprihod". Pore|ewe emitirawa reklamnih poruka saprodukcijom programa navodi na zakqu~ak, daPodnosilac zahtjeva, nema elementarno znawe iz oveoblasti;

 –  da navod Podnosioca zahtjeva "Cijene i popusti seformirajuna osnovu gledanostii rejtniga pojedine tvstanice i odr`avaju wenu tr`i{nu poziciju u BiH",nije istinit, jer je slobodno tr`i{te, i svaka tvstanica ima svu slobodu da odlu~uje o visini cijena ipopusta za svoje usluge;

 –  da podr`ava dioZahtjevakoji se odnosina prijedlogodono{ewu pravne regulative o ogla{avawu, kaookvira za poslovawe na ovom tr i{tu, teuspostavqawe tijela koje bi bilo odgovorno zakontrolu i regulirawe ove djelatnosti;

 –  da jedino sredstvo obra~una cijena jesu rejtinzi,odnosno sa CPP (cost per point) obra~un, gdje je osnovno

mjerilo postignuti rejting reklame u reklamnombloku, {to zna~i, ukoliko je rejting nizak ondamerketin{kaagencija mawe pla}a i obrnuto. Ovaj vidobra~unaje jedinopriznatu svijetu, a BiHje na alost

 jedna od rijetkih evropskih zemaqa koja je kasnila sauvo|ewem ovog na~ela obra~una;

 –  da nije bilo udru`ivawa privrednog subjekta FTV iRadiotelevizije Republike Srpske (u daqwem tekstu:RTRS), te privrednog subjekta MRE@E (HAYAT,ATV Bawa Luka i RTVMostar), niti je ikadapotpisanbilo kakav ugovor ili sporazum o udru`ivawu;

 –  da konkurenciju smatraju zna~ajnim instrumentom ustvarawui ja~awu jedinstvenog ekonomskogprostorau

BiH, te dase zala`uza zdravukonkurenciju,kao motivza poboq{awe kvalitete usluge.

Privredni subjekat PINK je zatra`io produ`ewe roka zadostavqawe odgovora na Zakqu~ak i Zahtjev i tra enedokumentacije, dana 01.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-17-II/10, koji je Konkurencijski savjet je utvrdio

opravdanim, i u skladu sa ~lanom 33. stav(4) Zakona, odobriloprodu`ewe roka za dodatnih 15 (petnaest) dana, aktom broj01-04-26-005-19-II/10, dana 03.11.2010. godine.

Privredni subjekat PINK , u odobrenom roku, podneskombroj 01-04-26-005-35-II/10 dana 20.12.2010. godine dostavio jeodgovor u kojem je naveo sqede}e:

 –  da od 2003. godine uredno posjeduje dozvolu zaemitirawe tv programa RAK-a i da se iskqu~ivofinansira od prodaje reklamnog prostora i programavlastite produkcije, te da do danas nije zaprimio niti

  jednu sankciju od nadle nog organa koji se baviregulisawem rada svih medija, tj. RAK-a;

 –  daje naosnovu~lana 16. stav(1) i (2) va`e}eg Kodeksa,odre|en omjer spotova za ogla{avawe i teletrgovinu,koji unutar datog sata ne smije prije}i 20,0% utelevizijskim programima, {to zna~i da omjer

ogla{avawaisponzorstvanesmijeprije}i12minutaiokviru jednog sata;

 –  da su kao profesionalna i odgovorna tv stanica svakegodine, pa tako i 2009. godine, dostavili na uvidva`e}i cjenik usluga i programske sheme svim svojimsada{wim i budu}im komitentima, te ga objavili iputem svoje internet stranice;

 –  da ne prodaju reklamu ve} oglasni prostor u okvirupojedinog programa, te po osnovu toga zara|eni novacnije, kako ja navedeno u Zahtjevu, "~isti profit", ve}

  jedan od osnovnih izvora finansirawa. Suprotnotome, privredni subjekt BHTV se prema ~lanu 20. stav(1) ta~ka a) Zakonu o javnom radiotelevizijskomservisu BiH, finansira po osnovu RTV taksipretplatnika, i sav prihod koji ostvaruju od prodajeoglasnog prostora predstavqa wihov "~isti prihod";

 –  da se zala`e za konkurenciju i samim tim je svojimradom i zalagawem doprinio unapre|ewu svih tvstanica, kako kroz segment programa, tako i segmentrazvoja marktin{kog tr`i{ta;

 –  da podr`avaju inicijativu privrednog subjekta BHTVda se kod nadle`nih izvr{nih i zakonodavnihinstitucija, predlo`i dono{ewe pravne regulative oogla{avawu, koji bi bio okvir za poslovawe na ovomtr`i{tu, te predlo`i tijelo koje bi bilo odgovornoza kontrolu i regulisawe ove djelatnosti.

Privredni subjekat FTV je zatra`io produ`ewe roka zadostavqawe odgovora na Zakqu~ak i Zahtjev i tra`enedokumentacije, dana 03.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-15-II/10, koji je Konkurencijski savjet utvrdioopravdanim i odobrio produ ewe roka za dodatnih 15(petnaest) dana, u skladu sa ~lanom 33. stav (4) Zakona aktom

broj 01-04-26-005-18-II/10, dana 03.11.2010. godine.PrivrednisubjekatFTVjedostavioodgovornaZakqu~aki

Zahtjev, dana 11.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-20-II/10, i predla`e da se isti odbije kaoneosnovan navode}i sqede}e:

 –  da je odgovoran i profesionalan tv servis i svojeposlovawene zasniva na podmetawima, {pekulacijamai neistinama navedenim u Zahtjevu;

 –  da svoje poslovawe obavqa u skladu sa va e}imcjenikom usluga ogla{avawa, usvojenim od Upravnogodbora, te zakqu~enim ugovorima, donesenimodlukama i va`e}im ponudama, odobrenim od svojihnadle`nih tijela;

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 9/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 9

 –  da je ~lanom 42. i 43. Zakona o javnom RTV servisuRTVFBiH i ~lanom 18.Kodeksa,definisana koli~inaoglasa i drugih pla}enih poruka privrednom subjektuFTV i wihovo vremensko ograni~ewe, te koli~inaoglasa i drugih pla}enih poruka na privatnim tvstanicama;

 –  da je cjenik privrednog subjekta FTV transparentan idostupan u svakom trenutku svim korisnicima uslugana teletekstu i web stranici, {to nije slu~aj saprivrednim subjektom BHTV, koji se istovremenopoziva na transparentnost, a ne posluje po cijenama iuslovima iz cjenika sa najve}im marketing agencijama(ugovori i fakture sa agencijama Media Group iUjediweni mediji za 2009. i 2010. godinu) i direktnimklijentima (Ugovori, ponude i fakture za Asa PreventGroup, BH Telecom, Fabrika duhana Sarajevo);

 –  da je osnovni kriteriji za odobravawe popusta, promet(prora~un) ogla{iva~a i marketin{kih agencija, aosnovni kriterij ogla{iva~a i agencija kod izboratvstanice kao kanala komunikacije ogla{iva~a, jestegledanost tv stanice i kvalitet programske ponude;

 –  da me|unarodni ogla{iva~i u Bosni i Hercegovini,

kao i na drugim tv tr`i{tima kupuju oglasni prostorna osnovu rejtinga gledanosti tv programa i tvstanice, konkurentna cijena (koli~ina isporu~enekomunikacije tj. GPR za pla}eni iznos prora~unaogla{iva~a);

 –  da je Odluka o zajedni~kom djelovawu marketingaJavnih RTV servisa BiH donesena od Upravnog odboraJavnog RTV sistema broj 4110-26/6 dana 30.12.2005.godine, u skladu sa usvojenim Zakonom o Javnom RTVsistemu BiH (Korporacija- Ku}a prodaje), a budu}i da

 jo{ nije formirana Korporacija javnih RTV servisaBiH, navedena Odluka jo{ uvijek nije na snazi,me|utim Upravni odbor i poslovodstvo privrednogsubjekta BHTV samovoqno i jednostrano je odlu~ilood 2009. godine samostalnonastupati na tr`i{tu, {to

  je kao posqedicu donijelo smawewe prihoda odmarketinga privrednom subjektu BHTV;

 –  da je Konkurencijski savjet u ranijem periodu imaosli~an postupak po zahtjevu IAA BiH protivprivrednog subjekta OBN (Rje{ewe Konkurencijskogsavjeta, broj 01-01-76-31/05 od dana 09.04.2006. godine),te primjewuju}i analogiju, dostavqena je analiza tvtr i{ta prema slu`benim podacima mjerewa tvgledanosti za periodod dana 01.01.2010. godinedo dana31.10.2010. godine iz kojeg se vidi da privrednisubjekat FTV nema dominantni polo`aj na tr`i{tu,budu}i da ima tr`i{no u~e{}e od 15,1%, te da natr i{tu Bosne i Hercegovine obzirom na velikibrojtv stanica (vi{e od 40) niti jednom klijentu nijeuskra}eno pravo izbora;

 –  da iz Zakqu~ka proizilazi da postupak nije pokrenutprotiv privrednog subjekta RTRS, iako se u Zahtjevu

privrednog subjekta BHTVnavodi i privrednisubjektRTRS, jerse u jednomdijelu istoganavodi udru`ivawei zajedni~ki nastup na tr i{tu spajawemogla{iva~kih buxeta, kako bi stvorili dominantnipolo`aj, ~ime se navodno ugro`avaju mediji kojisamostalno nastupaju na tr`i{tu, te je nejasno za{to

  je privredni subjekat RTRS izostavqen {topredstavqa proceduralnu gre{ku, te isto ote avaargumentaciju obrane privrednog subjekta FTV,budu}ida se na{emodgovoruna neosnovane optu`be nemo`e pridru`iti i privredni subjekat RTRS.

Budu}i da privredni subjekat OBN nije dostavio odgovorna Zakqu~ak i Zahtjev, u propisanom roku, Konkurencijskisavjet je ponovio zahtjev dana 29.11.2010. godine aktom broj

01-04-26-005-21-II/10. Privredni subjekat OBN je nakon togadostavio obrazlo`ewe za nepostupawe po zahtjevuKonkurencijskog savjeta, dana 06.12.2010. godine podneskombroj 01-04-26-005-23-II/10, navode}i kao razlog, objektivnusprije~enost uprave privrednog subjekta OBN-a, te istog danadostavio odgovor na Zakqu~ak i Zahtjev podneskom broj

01-04-26-005-24-II/10, u kojem navodi sqede}e: –  da je Zakqu~ak donesen bez upori{ta u Zakonu i na

osnovu nejasnog ~iweni~nog opisanije navedenanijedna konkretna radwa kojom bi se dokazalonezakonito pona{awe stranaka u postupku;

 –  danavodi iz Zahtjeva,vi{epodje}aju nainicijativuzaizmjenu ili dono{ewe novih zakona i pravilapona{awa na tr i{tu i ne mo e biti osnov za vo|ewepostupka pred Konkurencijskim savjetom;

 –  da se iskqu~ivo finansira od prodaje reklamnogprostora i programa vlastite produkcije i da cjenikiop{te uslove poslovawa nije mijewala u posqedwe~etiri godine, a da su isti uskla|eni sa zakonskimograni~ewima u smislu minuta`eza oglasni prostor ida se strogo provode;

 –  da nije zakqu~ivala ni javne ni tajne sporazume radi

nelojalne konkurencije u pru`awu usluga oglasnogprostora;

 –  da predla e da se pokrenuti postupak obustavi uodnosu na privredni subjekat OBN.

Privredni subjekat BHTV je podnio zahtjev za uvid u spisepredmeta, podneskom broj 01-04-26-005-25-II/10 od dana09.12.2010.godine,kojijeKonkurencijskisavjetrazmotrilo,teu skladusa ~lanom37.Zakona,omogu}ilo uvid u spisepredmeta.Isti je obavqen dana 14.12.2010. godine, u prostorijamaKonkurencijskog savjeta, u prisustvu ovla{tenogpredstavnika privrednog subjekta BHTV i odgovornog ~lanaKonkurencijskog savjeta (slu`bena zabiqe{ka broj01-04-26-005-31-II/10).

Privredni subjekat HAYAT je podniozahtjev za uvid u spispredmeta, podneskom broj 01-04-26-005-32-II/10 od dana15.12.2010. godine. Konkurencijski savjet je dostavio kopijespisa predmeta, u skladu sa ~lanom 37.stav (2) Zakona, aktombroj 01-04-26-005-36-II/10 od dana 20.12.2010. godine.

Privredni subjekat PINK je podnio zahtjev za uvid u spisepredmeta, podneskom broj 01-04-26-005-34-II/10 od dana15.12.2010. godine. Konkurencijski savjet je dostavio kopijespisa predmeta, u skladu sa ~lanom 37. stav (2) Zakona, aktombroj 01-04-26-005-35-II/10 od dana 20.12.2010. godine.

Privredni subjekat FTV je podnio zahtjev koji jeKonkurencijski savjet razmotrio, te u skladu sa ~lanom 37.Zakona, omogu}ilouvidu spise predmeta.Istije obavqen dana12.01.2010. godine, u prostorijama Konkurencijskog savjeta, uprisustvupunomo}nika privrednogsubjekta FTVi odgovornog~lana Konkurencijskog savjeta (slu`bena zabiqe{ka broj01-04-26-005-52-II/10).

Budu}i da se radi o postupku sa strankama sa suprotniminteresima, u svrhu prikupqawa novih dokaza i pru`awamogu}nosti strankama da se izjasne o ~iwenicama iokolnostima, koje su od va nosti za dono{ewe kona~nogrje{ewa, Konkurencijski savjet je, u skladu sa ~lanom 39.Zakona, dana 14.12.2010. godine, zakazalo usmenu raspravu, ali

 jeistanazahtjev Podnosioca zahtjeva,u smislu~lana 39stav(4)Zakona odgo|ena.

Konkurencijski savjetje zakazao novuusmenuraspravudana27.01.2011. godine, na kojoj su bili prisutni zakonskizastupnici svih stranaka u predmetnom postupku (zapisnikbroj 01-04-26-005-55-II/10).

Na usmenoj raspravi Podnosilac zahtjeva je ostao kodsvojihiskazaidokaza,audatomrokuodosamdana,}esepismenoizjasniti, da li se podneseni Zahtjev odnosi i na privredni

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 10/96

Broj 37 – Strana 10 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

subjekat RTRS. Ostale stranke u postupku, su se tako|eizjasnile da ostaju kod svojih dosada{wih iskaza i dokaza.Strankeupostupkusupozvanedadostavetro{kovnikeuskladusa ~lanom 105. stav (4) Zakona o upravnom postupku.

Uskladusanalogomsajavneraprave,Podnosilaczahtjevaupropisanom roku od 8 (osam) dana, podneskom broj

01-04-26-005-61-II/10 od dana 04.02.2011. godine, navodi da zbogrelativno malog udjela privrednog subjekta RTRS (6,3%u~e{}e gledanosti u BiH), povla~i dio Zahtjeva protivprivrednog subjekta RTRS. Tako|e, u istom podneskuPodnosilac zahtjeva navodi, kako je u me|uvremenu do{lo dostatusnih promjena privrednog subjekta MRE@A, koja jeprestala postojati u svom prvobitnom obliku, te predla`eKonkurencijskomsavjetudaserazmotridaqeu~e{}eipotrebaza daqim procesuirawem ovog pravnog subjekta, te privrednogsubjekta HAYAT, kao wenog osnovnog dijela. Protiv ostalihsubjekataupostupkuuovompredmetuostajeprisvomZahtjevu.

Imaju}iu vidu naprijed navedeno,kao i da je za utvr|ivawe~iweni~nog stawa i ocjenu dokaza u predmetnom postupku,potrebno izvr{iti dodatne analize, Konkurencijski savjet jeprodu`io rok za dono{ewe kona~nog rje{ewa za dodatna trimjeseca, u smislu ~lana 41. stav (2) Zakona, Zakqu~kom broj01-04-26-005-66-II/10od dana 09.02.2011. godinei isti dostavilo

stankama u postupku, dana 10.02.2011. godine, aktom broj01-04-26-005-67-II/10.

3. Pravni okvir predmetnog postupka

Konkurencijski savjet je u postupku primijenio odredbeZakona, Odluke o utvr|ivawurelevantnog tr`i{ta ("Slu be-ni glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Odluke o definisawukategorija dominantnog polo`aja ("Slu`beni glasnik BiH",broj 18/06 i 34/10)i Odlukeo visini administrativnih taksi uvezi sa procesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom("Slu`beni glasnik BiH" br. 30/06 i 18/11).

Tako|e, tokom provo|ewa predmetnog postupka,Konkurencijski savjet je uzeo u obzir i odredbe Zakona oupravnom postupku BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02,12/04 i 88/07 i 93/09), Zakona o komunikacijama ("Slu`beniglasnik BiH", broj 31/03,75/06 i 32/10), Kodeks o ogla{avawu isponzorstvu za radio i televiziju donesenom od strane RAK-a("Slu`beni glasnik BiH", broj 81/07), Zakon o privrednimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99,45/00i2/02),ZakonaojavnomRTVservisuRTVFBiH("Slu`be-ne novine Federacije BiH", broj 48/08) - (u daqwem tekstu:Zakonao javnomRTV servisu RTVFBiH),Zakona o JavnomRTVsistemu BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 35/05, 78/05).

4. Analiza relevantnog tr`i{ta

U skladu sa ~lanom 3. Zakona i ~lanom 4. i 5. Odluke outvr|ivawu relevantnog tr`i{ta, relevantno tr`i{te seodre|uje kaotr`i{teodre|enihproizvodai iliusluga koji supredmet obavqawa djelatnosti privrednih subjekata naodre|enom geografskom podru~ju.

Relevantno tr`i{te proizvoda i/ili usluga obuhvata sveproizvode koje potro{a~i i/ili korisnici smatrajume|usobno zamjewivim, pod prihvatqivim uslovima, imaju}i uvidu posebno wihove bitne karakteristike, kvalitet,uobi~ajnu namjenu, na~in upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Relevantno geografsko tr`i{te obuhvata cjelokupan ilizna~ajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojojprivredni subjekti djeluju u prodaji i/ili kupovinirelevantnog proizvoda i/ili usluge pod jednakim ili dovoqnoujedna~enim uslovima i koji to tr`i{te bitno razlikuju oduslova konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima.

Relevantno tr`i{te proizvoda i/ili usluga predmetnogpostupka je tr`i{te pru`awa usluga reklamirawa iogla{avawa putem TV medija.

Relevantno geografsko tr`i{te predmetnog postupka jetr`i{te Bosne i Hercegovine, budu}i da privredni subjekti,koji su stranke u postupku imaju dozvolu za obavqawe

djelatnosti emitirawa RTV programa na cijeloj teritorijiBosne i Hercegovine.

Uskladusaizlo`enim,Konkurencijskisavjetjeutvrdioda  je relevantno tr`i{te predmetnog postupka, tr i{tepru`awa usluga reklamirawa i ogla{avawa putem TV medijana cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

5. Ocjena dokazaKonkurencijski savjet razmotrio je kao prethodno pitawe

navod Podnosioca zahtjeva iznesen u podnesku broj01-04-26-005-61-II/10 od dana 04.02.2011. godine, a u skladu sanalogom sa javne rasprave, da zbog relativno malog udjelaprivrednog subjekta RTRS (6,3% u~e{}e gledanosti), povla~idio Zahtjeva protiv privrednog subjekta RTRS, te utvrdilo daPodnosilac zahtjeva nije zvani~no povukao i Zahtjev protivprivrednog subjekta MRE@A i privrednog subjekta HAYAT,kao wenog sastavnog dijela, obzirom da je do{lo do statusnihpromjena i ista je prestala postojati u prvobitnom obliku.

U ciqu utvr|ivawa ~iweni~nog stawa, pored dokumenta-cije dostavqeneod stranaka u postupku, Konkurencijski savjet

  je tra io i podatake od nadle nih institucija: RAK-u,Agencije za statistiku BiH, Agencije za posredni~ke,informati~ke i finansijske usluge Republike Srpske,

Agencije za posredni~ke, informati~ke i finansijske uslugeBr~ko Distrikta, Agencije za finansijske, informati~ke iposredni~ke usluge d.d. Sarajevo, Uprave za indirektnooporezivawe u BiH, Direkciji za finansije-Poreska upravaBr~ko Distrikta, Udru ewu medijske industrije UMI-jic,

Mareco index Bosnia d.o.o Sarajevo i privrednog subjektaRTRS.

U toku postupka Konkurencijski savjet je dana 10.03.2011.godine, obavio daqe prikupqawe dokaza sa lica mjesta,odnosno izvr{io uvid u dokumentaciju u poslovnimprostorijama privrednog subjekta OBN (slu`bena zabiqe{kabroj 01-04-26-005-108-II/10) i privrednog subjekta MRE@A(slu`bena zabiqe{ka broj 01-04-26-005-109-II/10), dana11.03.2011. godine, privrednog subjekta HAYAT (slu`benazabiqe{ka broj 01-04-26-005-110-II/10)idana14.03.2011.godineprivrednog subjekta PINK  (slu bena zabiqe{ka broj

01-04-26-005-111-II/10).Konkurencijski savjet za dokazivawe pravno relevantnih

~iwenica u predmetnom postupku, je koristilo razli~itepisane isprave stranaka u postupku (pisanu korespondenciju-podneske, dopise, izjave stranaka, razli~ite ugovore, cjenike,ispitivawa gledanosti tv programa, istragu i sli~no), tedokumentaciju pribavqenu od drugih pravnih osoba koja jesadr`ajem i oblikom, u smislu odredbi ZUP-a.

Konkurencijski savjet je u predmetnom postupku uzeo uobzir sqede}e odlu~ne ~iwenice:

 –  da Javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini ~iniprivredni subjekat BHTV (Podnosilac zahtjeva),privrednisubjekat FTV, kao jedna od stranaka protivkoje je pokrenut postupak, privredni subjekat RTRS iKorporacija javnih RTV servisa BiH, te da su wihovime|usobni odnosi regulisani Zakonom o javnom RTV

sistemu; –  da su stranke u postupku, privredni subjekat OBN,

privredni subjekat MRE@A, privredni subjekatHAYAT i privredni subjekat PINK , osnovani iposluju,uskladusaZakonomoprivrednimdru{tvima;

 –  da stranke u postupku u okviru svog poslovawaprimjewuju i odredbe Zakona o komunikacijama ipropise koje donosi RAK, te posjeduju uredne dozvoleza emitirawe tv programa i nisu imale nikakvihprimjedbi na svoj rad od strane RAK-a u toku 2009.godine;

 –  da u svojim programskim shemama, sve stranke upostupku imaju vrijeme predvi|eno za marketing, i to:

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 11/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 11

 javnitv servisi imaju pravo na emitirawepo 6 minutareklamnog prostora unutar jednog sata emitirawa tvprograma,dokostalestrankeupostupku,komercijalnetv stanice imaju po 12 minuta reklamnog prostora, uskladu sa Kodeksom donesenim od strane RAK-a;

 –  dasu stranke protivkojihje pokrenutpostupak, u 2009.

godini donijele i javno obznanile svoje cjenikeogla{avawa i sponzorstva sa op{tim uslovimaposlovawa za teku}u godinu;

 –  da je tr`i{no u~e{}e stranaka u postupku i ostalihkonkurenata na relevantnom tr`i{tu u 2009. godini,procijewen po dvaosnova: gledanosti svake tv stanicei udjela pojedina~nih prihoda od reklamirawa iogla{avawa, u ukupno ostvarenom prihodu svih tvstanica u BiH;

Tabela 1.

R.b. N aziv t vstanice

Ukupanprihod uKM (1)

Ukupanprihod odoglasnogprostorau KM (2)

U~e{}e(2) u (1)*

u %

Gleda-nost**

Procije-weno

tr`i{nou~e{}e u

%***

1. FTV (..)** (..)** 30,94 12,0 13,0

2. OBN (..)** (..)** 88,63 5,8 14,6

3. MRE@A (..)** (..)** 98,07 14,2 4,5

4. HAYAT (..)** (..)** 58,12 7,9 6,0

5. PINK  (..)** (..)** 81,41 15,1 11,4

6. BHTV (..)** (..)** 9,21 6,3 5,2

7. RTRS (..)** (..)** 18,50 5,7 5,2

8. AlternativnaTV

(..)** 4,4 4,2

9. RTV BN (..)** 2,6 7,5

10. RTV TK Tuzla (..)** 2,8

11. HRT Mostar (..)** 1,3

12. TVSA (..)** 5,7

Ostali (..)** 18,6

Ukupno: (..)** cca. (..)** 48,17 100,0

*U~e{}e prihoda od reklamirawa i ogla{avawa u ukupnoostvarenom prihodu u 2009. godini - izvor podataka:finansijski obra~uni

**Gledanostmjerena metodom PeopleMeter AD Monitoring

za 2009. godinu - izvor podataka: Mareco Indeks Bosnia iUdru`ewe medijske industrije u Bosni i Hercegovini

*** Tr i{no u~e{}e procijeweno na osnovu udjelapojedina~nih prihoda od reklamirawa i ogla{avawa u ukupnoostvarenom prihodu po istom osnovu u Bosni i Hercegovini -izvor podataka o prihodima: AFIP i APIF

 –  da navode Podnosioca zahtjeva koji se odnose naudru ivawa privrednih subjekata protiv kojih jepokrenut postupak, radi zajedni~kog nastupa natr`i{tu, spajawem ogla{iva~kih buxeta, Konkuren-cijskisavjetnijeuzeourazmatrawe,obziromdaseistine mogu smatrati koncentracijom, u smislu ~lana 12.Zakona, kako Podnosilac zahteva, u istom navodi.

Nakon sagledavawa svih mjerodavnih ~iwenica i dokazastranaka u postupku, pojedina~no i zajedno, te na osnovuizvedenih dokaza Konkurencijski savjet je utvrdio da:

 –  Cjenovnici svih tv stanica protiv kojih je pokrenutpostupak pred Konkurencijskim savjetom jasnodefiniraju: cijene, posebne uslove i dodatnepogodnosti, agencijsku proviziju, koli~inske popusteza direktne klijente, welcome bonuse, prora~un split

bonuse, loyality bonuse, uslove pla}awa i popuste zaavanse, a u skladu sa Kodeksom donesenim od straneRAK-a;

 –  Cijene izra`ene u cjenovnicima svih tv stanicaformiraju se slobodno, tj. uglavnom na osnovu

parametra gledanosti i rejtinga pojedine tv stanice,~ime odra avaju wenu tr`i{nu poziciju narelevantnom tr`i{tu;

 –  Analizom ugovora zakqu~enih u 2009. godini ipojedina~nih cjenika svih stranaka u postupku iwihovim me|usobnim pore|ewem, Konkurencijski

savjet je utvrdio da se cijene, popusti, bonusi i drugeugovorene pogodnosti, uglavnom razlikuju kod svihstranaka u postupku;

 –  Na osnovu izvr{ene analize dostavqenih ugovora oprodaji oglasnog prostora i va e}ih cijenika iz 2009.godine, stranaka protiv kojih je pokrenut predmetnipostupak, te provedene istrage u slu benimprostorijama istih, utvr|eno je, da nije bilonepravilnosti prilikom zakqu~ivawa ugovora,odnosno popusti odobreniu ugovorima, uskla|enisu sava`e}im cjenovnicima i visinom reklamnih buxeta u2009. godini, u skladu sainternim pravilima svake tvku}e;

 –  Velikibrojtvstanicanarelevantnomtr`i{tuBosnei Hercegovine (47), je garancija privrednimsubjektimaili agenciji, da se ukoliko nisu zadovoqniponudom jedne tv stanice, mogu obratiti i drugim tvstanicama za pru`awe usluga reklamirawa iogla{avawa, {to za posqedicu mo`e imati slobodnukonkurenciju na tr`i{tu navedenih relevantnihusluga.

Slijedom navedenog, Konkurencijski savjet je utvrdio daprivredni subjekti protiv kojih se vodio predmetni postupak,nisu naru{ili tr`i{nu konkurenciju zakqu~ivawemzabrawenog sporazuma, u smislu~lana4. stav (1)ta~kea),d) i e)Zakona, i to:

a) direktno iliindirektno utvr|uju}i kupovne i prodajnecijene ili bilo kojedruge trgovinske uslove;

d) primjewuju}i razli~ite uslove za identi~netransakcije s drugim privrednim subjektima, dovode}iih u nepovoqan polo`aj u odnosu na konkurenciju, i

e) uslovqavawem druge stranke da prihvati dodatneobaveze.

^lan 9. stav (2) Zakona, propisuje da se pretpostavqa, da jedan privredni subjekat ima dominantan polo`aj na tr`i{turoba i/ili usluga, ako na relevantnom tr i{tu Bosne iHercegovine imatr`i{nou~e{}e ve}e od40%, a stav (4)istog~lana, propisuje da se pretpostavqa da ~etiri ili petprivrednih subjekata imaju dominantan polo`aj, ukoliko jewihovo zajedni~ko tr`i{no u~e{}e ve}e od 80%.

Procijeweno tr`i{no u~e{}e stranaka u postupku iostalih konkurenata na relevantnom tr`i{tu u 2009. godini(prikazani u Tabeli br. 1), pokazuje da niti jedna od stranakaprotiv kojihje pokrenut postupak nemadominantan polo aj narelevantnom tr`i{tu, odnosno, pojedina~no tr`i{no u~e{}eve}e od 40%, niti zajedni~ko tr`i{no u~e{}e ve}e od 80%.

Slijedom navedenog, Konkurencijski savjet je utvrdio dastranke protiv kojih je podnesen Zahtjev, nemaju dominantanpolo`aj na relevantnom tr`i{tu, te stoga, nisu naru{ilitr`i{nu konkurenciju, u smislu ~lana 10. stav (2) ta~ke a), b),

c) i d) Zakona, i to:a) direktno ili indirektno nametawem nelojalnih

kupovnih i prodajnih cijena ili drugih trgovinskihuslova kojima se ograni~ava konkurencija;

 b) ograni~avawem proizvodwe, tr`i{ta ili tehni~kograzvoja na {tetu potro{a~a;

c) primjewuju}irazli~ite usloveza istu ilisli~nuvrstuposlova s ostalim stranama, ~ime ih dovode uneravnopravan i nepovoqan konkurencijski polo`aj;

d) zakqu~uju}i sporazume kojima se uslovqava da drugastranka prihvati dodatne obaveze koje po svojoj naraviiliprematrgovinskom obi~aju nemajuveze s predmetomtakvog sporazuma.

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 12/96

Broj 37 – Strana 12 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

Konkurencijski savjet, u predmetnom postupku, nijerazmatrao navode u Zahtjevu, koji nisu direktno u vezi saodredbamaZakona,a odnosese nana~ini kriterijeformirawacijena za emitirawe programa oglasnih poruka, te dono{ewepravne regulative o ogla{avawu putem tv medija.

Konkurencijski savjet je ocijenio da tr`i{te usluga

ogla{avawa na tv stanicama u Bosni i Hercegovini nije upotpunosti regulisano, te da je neophodno dono{ewe propisaza poslovawe na ovom tr`i{tu, kao i mehanizama za kontroluove oblasti.

6. Nov~ana kazna

U skladu sa ~lanom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijskisavjet je dostavio na odgovor Zahtjev i Zakqu~ak privrednomsubjektu OBN, aktom broj 01-04-26-005-13-II/10 od dana06.10.2010. godine. Budu}i da privredni subjekat OBN nijedostavio odgovor u propisanom roku, Konkurencijski savjet jeponovio zahtjev za dostavqewe istog,u smislu~lana33.stav(3)Zakona, aktom broj 01-04-26-005-21-II/10 od dana 29.11.2010.godine.

Nakon toga privredni subjekat OBN je dostavio,

podneskom broj 01-04-26-005-23-II/10 od dana 06.12.2010. godine,obrazlo`ewe za nepostupawe po Zahtjevu Konkukurencijskogsavjeta,navode}ikaorazlogobjektivnusprije~enostuprave,te

  je istog dana dostavio i odgovor na Zakqu~ak i Zahtjev,podneskom broj 01-04-26-005-24-II/10.

U toku postupka, u skladu sa ~lanom 35. Zakona,Konkurencijski savjet je zatra io od privrednog subjektaOBN, aktom broj 01-04-26-005-42-II/10 od dana 21.12.2011.godine, dostavqawe cjenika ogla{avawa i sponzorstva saop{timuslovimaposlovawaza2009.godinu,cijeneipopustezadirektne klijente ili marketin{ke agencije, finansijskiizvje{taj sa prihodima ostvarenim prodajom oglasnogprostora direktnim klijentima i marketin{kim agencijama,te ugovore o prodaji oglasnog prostora zakqu~ene u 2009.godini. Konkurencijski savjet u predmetnom aktu je naveo, daukoliko privrednisubjekat OBN nepostupi po zahtjevu,istomse mo`e izre}i nov~ana kazna, u smislu ~l. 49. i 51. Zakona.

Privredni subjekat OBN podneskom broj01-04-26-005-48-II/10 od dana 31.12.2010. godine nije dostaviosvutra`enudokumentaciju,odnosnozakqu~eneugovoreiz2009.godine.

U skladu sa izlo`enim radi kontinuiranog neispuwavawazahtjeva, Konkurencijski savjet izrekao je privrednomsubjektu OBN,usmislu~lana49.stav(1)poda)Zakona,nov~anukaznu u iznosu od 1500,00KM, {topredstavqa 0,011%buxeta za2009. godinu.

U slu~aju da privredni subjekat OBN ne izvr{i uplatunov~ane kazne u utvr|enom roku, Konkurencijski savjet }etra`iti od relevantnih tijela prinudno izvr{ewe iste, teobra~unati zateznu kamatu za prekora~ewe roka uplatenov~ane kazne, u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine.

7. Administrativna taksa

Podnosilac zahtjeva, privredni subjekat RadiotelevizijaBosne i Hercegovine, je du`an platiti administrativnutaksuu iznosu od 1.500,00 KM, u korist Buxeta institucija Bosne iHercegovine, u skladu sa ~lanom 2. Tarifni broj 107. ta~ka f)Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnimradwama pred Konkurencijskim savjetom ("Slu`beni glasnikBiH", br. 30/06 i 18/11).

8. Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovoga Rje{ewa nije dopu{tena `alba.

Nezadovoqna stranka mo`e pokrenuti upravni spor predSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objavqivawa ovog Rje{ewa.

Broj 01-04-26-005-132-II/105. maja 2011.godine

SarajevoPredsjednik

Dr Stjepo Prawi}, s .r .

Na osnovu ~lana 41. stava 1) ta~ke a) i c), a u vezi sa ~lanom4. stav (1) ta~ka a), d) i e) i ~lana 10. Zakona o konkurenciji("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i ~lanom 108.stav (4) Zakona o upravnom postupku ("Slu`beni glasnik BiH",br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), u postupku pokrenutom na osnovu Zahtjeva za pokretanje postupka podnesenom od straneprivrednog subjekta Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, protivprivrednih subjekta Radiotelevizije Federacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Pink BH Companyd.o.o., Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Mre`a plus d.o.o.,]emalu{a 4, 71000 Sarajevo, OBN d.d., Humska 1, 71000Sarajevo, Hayat TV, Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, 71000 Sarajevo,Konkurencijsko vije}e, na 13. (trinaestoj) sjednici odr`anoj 5.maja 2011. godine, je donijelo

RJE[ENJE1

1. Odbija se Zahtjev privrednog subjekta Radiotelevizija Bosnei Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000Sarajevo, protiv privrednih subjekta RadiotelevizijeFederacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000Sarajevo, Pink BH Company d.o.o., Trg solidarnosti 10,71000 Sarajevo, Mre`a plus d.o.o., ]emalu{a 4, 71000Sarajevo, OBN d.d., Humska 1, Sarajevo i Hayat TV,Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo, podnesen radi utvr|ivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz ~lana 4. stav (1) pod a),d) i e) i zloupotrebe dominantnog polo`aja iz ~lana 10.Zakona o konkurenciji, kao neosnovan.

2. Konkurencijsko vije}e o Zahtjevu za nadoknadom tro{kova postupka, za zastupanje stranaka u predmetnom postupku,donijet }e poseben zaklju~ak.

3. Izri~e se nov~ana kazna od 1500,00 KM, privrednomsubjektu OBN d.d., Humska 1, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina, jer nije postupio po zahtjevu Konkurencijskogvije}a i dostavio tra`enu dokumentaciju u okviru datog roka,u smislu ~lana 35. Zakona o konkurenciji, koju je du`anplatiti u roku 8 (osam) dana od dana prijema ovog Rje{enja.

U slu~aju da se izre~ena nov~ana kazna ne uplati unavedenom roku obra~unat }e se zatezna kamata za vrijemeprekora~enja roka, prema va`e}im cjenovnicima.

4. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu benomglasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e je dana 22.02.2010. godine brojem

01-04-26-005-II/10, zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnesen od strane privrednogsubjekta Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{eSelimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (udaljnjemtekstu:PodnosilaczahtjevailiBHTV)protivprivrednihsubjekta Radiotelevizija Federacije BiH, Bulevar Me{eSelimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: FTV),Pink BH Company d.o.o., Trg solidarnosti10, 71000 Sarajevo (udaljnjem tekstu: PINK  BH), Mre`a plus d.o.o., ]emalu{a 4,Sarajevo (u daljnjem tekstu: MRE@A), OBN d.d., Humska 1,Sarajevo (u daljnjem tekstu: OBN), Hayat TV, Jo{ani~ka 55,Vogo{}a, Sarajevo (u daljnjem tekstu: HAYAT), zbog sumnje opostojanju zabranjenogsporazuma iz ~lana 4. stav (1)pod a),d) i

1 Rje{eweobjavqeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 46/11

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 13/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 13

e) i zloupotrebe dominantnog polo`aja u smislu ~lana 10. Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon).

Zaprimljeni Zahtjev nije bio kompletan u smislu ~lana 28.stav (2) Zakona, te je Podnosiocu zahtjeva dana 03.03.2010.godine upu}en zahtjev za dopunu (akt broj01-04-26-005-1 -II/10), dana 23.03.2010. godine (akt broj01-04-26-005-3 -II/10), dana 20.04.2010. godine (akt broj01-04-26-005-4 -II/10) i dana 28.09.2010. godine (akt broj01-04-26-005-5 -II/10).

Podnosilac zahtjeva je dana 18.03.2010. godine podneskombroj 01-04-26-005-2-II/10, dostavio dio tra`ene dokumentacije,nakon ~ega je Konkurencijsko vije}e PodnosiocuzahtjevaizdaloPotvrdu o prijemu urednog i kompletnog Zahtjeva, u smislu~lana 28. stav (3) Zakona, aktom broj 01-04-26-005-6-II/10,dana 06.10.2010.

1. Stranke u postupkuStranke u postupku su privredni subjekt Radiotelevizija 

Bosne i Hercegovine, kao Podnosilac zahtjeva i privrednisubjekti protiv kojih je pokrenut postupak: Radiotelevizija Federacije BiH, Pink BH Company d.o.o. Bijeljina, Mre`a plusd.o.o., OBN d.d., Sarajevo i Hayat TV, Sarajevo.

1.1. Privredni subjekt Radiotelevizija Bosne i Hercegovine -

BHTVPrivredni subjekt Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina, je javni servis upisan u sudski registar kodOp}inskogsuda u Sarajevu,pod mati~nim brojem 1-24166, dana 15.03.2003. godine, registrovan izme|u ostalog, za pripremanje,proizvodnju, prenos i emitiranje televizijskog programa.

1.2. Privredni subjekt Radiotelevizija Federacije BiH - FTVPrivredni subjekt Radiotelevizija Federacije BiH, Bulevar 

Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina,upisan je u sudski registar kod Op}inskog suda u Sarajevu, podmati~nim brojem UF/I-4141/00, dana 20.06.2000. godine,registrovan izme|u ostalog, za pripremanje, proizvodnju, prenosi emitiranje televizijskog programa.

1.3. Privredni subjekt Pink BH Company d.o.o. - PINK 

Privredni subjekt Pink BH Company d.o.o., upisan je usudski registar kod Op}inskog suda u Bijeljini, pod mati~nimbrojem: 1964348, dana 04.02.2003. godine, a naknadnompromjenom sjedi{ta dru{tva, rje{enjem Op}inskog suda uSarajevu, dana 15.09.2008. godine, sa upisanim sjedi{tem na adresi Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo, registrovan je,izme|u ostalog, za pripremanje, proizvodnju, prenos i emitiranjetelevizijskog programa.

1.4. Privredni subjekt Mre`a plus d.o.o. - MRE@APrivredni subjekt "Mre`a plus" d.o.o., ]emalu{a 4, 71 000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, dru{tvo registrovano za medijsko posredovanje i distribuciju programa, upisan je usudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu,rje{enjem broj:UF/I-1897/01 pod mati~nim brojem: 203 17183, dana 07.02.2002. godine. ^lanice mre`e plus su: NTV Hayat Sarajevo, Alternativna televizija Banja Luka, RTV Mostar, Os-car C i TV Tuzla. Ubrzo po osnivanjuprivrednog subjekta Mre`a plus 2001. godine, istom su se pridru`ile i tv stanice i to: RTVBugojno, tv Maglaj i tv Rudo.

1.5. Privredni subjekt OBN d.d. - OBNPrivredni subjekt  OBN d.d., Humska 1, Sarajevo, Bosna i

Hercegovina, upisan je u sudski registar kod Op}inskog suda uSarajevu, pod mati~nim brojem: I-21591 dana 24.02.1999.godine, registrovan je, izme|u ostalog, za pripremanje,proizvodnju, prenos i emitiranje televizijskog programa.

1.6. Privredni subjekt HayatTV - HAYATPrivredni subjekt "Neovisna televizija  Hayat TV" d.o.o.

Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, jeprivredno dru{tvo registrovano za radio-televizijsku djelatnost,

upisano u sudski registar kod Op}inskog suda u Sarajevu, podmati~nim brojem 1-11726, dana 19.01.1993. godine.

2. Zahtjev za pokretanje postupkaPodnosilac zahtjeva, opisuje stanje i okolnosti koje su razlog

za podno{enje istog, te navodi slijede}e:  – da je privredni subjekt BHTV Javni servis koji je po

Zakonuo JavnomsistemuBiH iz 2006.godine, osnovaoParlament BiH. Osnovna djelatnost, istog, jeproizvodnja i emitiranje radio i televizijskog programa na teritoriji Bosne i Hercegovine, te posjeduje dozvoleRegulatorne agencije za komunikacije (u daljnjemtekstu: RAK) za obavljanje djelatnosti, na cijelojteritoriji Bosne i Hercegovine;

  – da su javni tv emiteri limitirani na 6 ({est) minuta oglasnog prostora u svakom satu emitiranja programa,dok komercijalne tv stanice imaju neograni~enovrijemeza emitiranje oglasnih poruka, na cijeloj teritoriji Bosnei Hercegovine;

 – da su sve tv stanice du`ne svake godine donijeti i javnoobznaniti cjenike ogla{avanja i sponzorstva sa op}imuslovima poslovanja i popustima po kojima obra~unavaju prodaju oglasnog prostora klijentima (markenti{kim agencijama, direktnim klijentima itd...)

  – da se cijenei popusti oglasnog prostora trebaju formiratina osnovu gledanosti i rejtinga pojedine tv stanice iodra`avajunjenutr`i{nupozicijuuBosniiHercegovini;

  – da emitiranje oglasnih poruka ne predstavlja zna~ajnopove}anje tro{kova proizvodnje programa tv stanice,obzirom da se radi o oglasnom prostoru unutar njenogprograma, takoda je prodaja oglasnogprostoranjen ~istiprihod, te su iz tog razloga cijene prodaje oglasnogprostora izuzetno podlo`ne manipulaciji;

  – da se pregledom cjenika pojedinih tv stanica mo ezaklju~iti, da formiranje cijena ne odra`ava stvarnupoziciju tv stanice i programa koji se emitira i da seusluge ne nude svima pod istim uslovima, ve} putempojedina~nih dogovora, odnosno da cjenicipredstavljaju polaznu ta~ku za "cjenkanje", {to jevidljivo u velikom rasponu cijena i popusta, {to dovodido prelijevanja velikih mar`i na marketin{ke agencije izastupnike, posebno multinacionalnih kompanija i

me|unarodnih marketin{kih agencija;  – da marketin{ke agencije kontroliraju oko 70% ukupnogogla{iva~kog tr i{ta Bosne i Hercegovine, ipredstavljaju najve}eg kupca oglasnog prostora, zbog~ega tv stanice istima nude ogromne popuste i uslove,koji devalviraju cijenu usluge ~ak do 90%, te da seprodaja oglasnog prostora svodi na dogovore, a ne na realnu cijenu i kvalitet, i da se ovakvim dampin{kimcijenama i popustima apsolutno devalvira ionemogu}ava stvarna konkurencija na ovom tr`i{tu, {tostvara haos;

 – da tv stanice ostvaruju prihod i od ugovaranja prodajeoglasnog prostora direktnim klijentima, bez posrednika marketin{kih agencija, pri ~emu se jo{ vi{e odstupa odosnovnog cjenika usluga pribjegavaju}i "ad hoc"popustima, te takvim velikim popustima inetransparentnim dogovorima, ostale tv stanice sestavljaju u nepovoljan ekonomski polo`aj i prisiljene suna sni`avanjecijena i davanje nerealnih popusta, kakobise mogle nositi sa konkurencijom;

 – da su damping cijene i veliki popusti u prodaji oglasnogprostora, razlog {to se ne mo`e realno ocijenitii izmjeritirealni potencijal oglasnog prostora tv stanica u BiH, uodnosu na gledanost i rejting;

  – da je u susjednim zemljama, Hrvatskoj i Srbiji, tako|er vladao haos na ogla{iva~kom tr i{tu sve dok nijezakonski regulisano i jasno postavljena pravila pona{anja na tr`i{tu i svako odstupanje zakonski jesankcionisano, u smislu da su cijene jasno ozna~ene na najni`oj razini, i da su vrste i koli~ine popusta preciznoutvr|ene i nisu podlo`ne manipulacijama, te kontroli iregulatorima tr`i{ne utakmice.

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 14/96

Broj 37 – Strana 14 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

Slijedom navedenog, Podnosilac zahtjeva smatra da jeodre|ivanje cijena oglasnog prostora netransparentno i podampin{kim cijenama, te da se primjenjuju razli~iti uslovi za identi~ne transakcije u smislu ~lana 4. stav (1) ta~ka a), d) i e)Zakona, kao i da je naru{ena tr`i{na konkurencija, u smislu~lanaka 9. i 12. Zakona, udru`ivanjem stranaka, protiv kojih jepodnesen Zahtjev i stvaranjem dominantnog polo`aja na tr i{tu injihovog zajedni~kog nastupa, spajanjem ogla{iva~kih bud`eta.Podnosilac zahtjeva smatra da se ovakvim udru`ivanjemugro`avaju mediji, koji samostalno nastupaju na tr`i{tu, te tra`eod Konkurencijskog vije}a zabranu ovakvih aktivnosti.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, Konkurencijskovije}e je ocijenilo da nije mogu}e bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona, na koje Podnosilac zahtjeva ukazuje, te je u smislu ~lana 32. stava (2) Zakona, donijeloZaklju~ak o pokretanju postupka, broj: 01-04-26-005-8-II/10,dana 13.10.2010. godine, radi utvr|ivanja zabranjenogkonkurencijskogdjelovanja,u smislu~lana4. stav (1)pod a),d) ie) i zloupotrebe dominantnog polo`aja, u smislu ~lana 10.Zakona.

U skladu sa ~lanom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijskovije}e dostavilo je na odgovor Zahtjev i Zaklju~ak, svimprivrednim subjektima protiv kojih je pokrenut postupak, dana 

06.10.2010. godine aktom broj: 01-04-26-005-13-II/10.Svi privredni subjekti protiv kojih je pokrenut Postupak, upotpunosti su osporili navode Podnosioca zahtjeva i navodeslijede}e:

Privredni subjekt MRE@A je dostavio odgovor na Zahtjev iZaklju~ak, u ostavljenom vremenskom roku, dana 27.10.2010.godine podneskom broj: 01-04-26-005-14-II/10, u kojem jenaveo slijede}e:

  – da je Zahtjev pun proizvoljnosti, neta~nosti ielementarnog neznanja, te zamjena teza;

  – da je 2009. godinu privredni subjekt BHTV zavr{io sprihodom od (..)**KM, a od toga je od marketinga naplatila (..)**(izvor podataka: Izvje{taj o poslovanjuBHTVza 2009.godinu,dostavljen Zastupni~kom domui Domu naroda Parlamentarne skup{tine Bosne iHercegovine, stranica br. 3 i 14), dok je [email protected](..)**1, i

godinu je zavr{ila sa gubitkom od (..)**(izvor podataka:Ra~nunovodstvene politike, zabilje{ke i analiza finansijskih izvje{taja za godi{nji obra~un 2009.godinu,), {to potvr|uje koliko su komercijalnetv staniceneravnopravne na tr i{tu, u odnosuna javne tv servise, a pogotovo u odnosu na privredni subjekt BHTV, koja jesamo od tv pretplate pro{le godine naplatila (..)**KM;

  – da privredni subjekti PINK , OBN i MRE@A imajuveoma komplementarne ponude, tj. da razlika od 2,0%,

 jeste razlika kojuodre|eni klijentimogu dobiti na tr`i{tui da cijene nisu zasnovane na prodaji sekunde, nego seprodaju rejtinzi, (jedan RTG je 1% stanovni{tva u Bosnii Hercegovini i ima svoju odre|enu cijenu), {to zna~i,ukoliko program nije gledan, kao {to je slu~aj sa programom privrednog subjekta BHTV, onda cijena tereklame mo`e biti veoma jeftina, a ukoliko je rejtingnula, onda je to popust od 100,0%, jer je reklama besplatna;

  – da privredni subjekt MRE@A ne prodaje reklame, ve}oglasni prostor u okviru svog programa, koji je veoma skup, te iz tog prihoda, prije svega pokriva tro{kovenabavke programa, pa tek ostale tro{kove, dokistovremeno privredni subjekt BTHV, program nabavlja iz napla}ene tv takse, a onda na tr i{tu poku{ava bud`etom iz tv takse uni{titi komercijalne tv stanice;

 – da je privredni subjekt MRE@A nastao 2001. godine uzpomo} USAID-a, (i da je podr`ao koncept televizijskihmre`a iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava). Ima prekodeset sati zajedni~kog programa dnevno, a kada emitira zajedni~ki program na podru~ju ~itave BiH i tukomunikacijuprodaje klijentima. Onogtrenutka kada se

stanice isklju~e iz MRE@E, svaka stanica pokriva svojuregiju i dogovara oglasni prostor sa klijentima koji suzainteresiovani samo za to podru~je;

  – da je osnovno pitanje, za{to je privrednom subjektuBHTV-u, kao javnom servisu, toliko stalo domarketin{kih prihoda, koji ujedno nisu njihov osnovniprihod, budu}i da je funkcija javnog servisa prema 

evropskim propisima razli~ita od komercijalnih tvstanica, i da je u svim evropskim zemljama pristup  javnih tv servisa komercijalnim ogla{iva~ima krajnjekontoliran (npr. javnim servisima u Njema~kojzabranjuje se bilo kakvo reklamiranje izme|u 18.00 i23.00 sata).

Privredni subjekt HAYAT je dostavio odgovor na Zahtjev iZaklju~ak u ostavljenom vremenskom roku, dana 29.10.2010.godine podneskom broj 01-04-26-005-16-II/10, u kojem jenaveo slijede}e:

  – da Zahtjev imaneta~nih, povr{no iznesenihinformacija,neosnovanih zaklju~aka i nejasno}a, a koje se odnosena na~in poslovanja privrednog subjekta HAYAT, i isti~e,da se isklju~ivo finansira od prodaje programa, te da odosnivanja, nije imao nikakvih pritu`bi i sankcija odnadle`nog tijela koje se bavi regulisanjem rada svihmedija, odnosno RAK-a;

  – da su iznena|eni elementarnim nepoznavanjem odstrane predstavnika privrednog subjekta BHTV-a,osnovnih propisa i pravila donesenih od strane RAK-a.Naime, na osnovu ~lana 16. stav (1) i (2) va`e}egKodeksaoogla{avanjuisponzorstvuzaradioiteleviziju("Slu`beni glasnik BiH" br. 81/07)-(u daljnjem tekstu:Kodeks), omjer spotova za ogla{avanje i teletrgovinu,unutar datog sata ne smije prije}i iznad 20,0% utelevizijskim programima, {to zna~i da omjer ogla{avanja i sponzorstva ne smije prije}i 12 minuta uokviru jednog sata, te se mo`e zaklju~iti da su, pored

  javnih tv stanica i privatne tv stanice vremenskiograni~ene u emitiranju spotova za ogla{avanje iteletrgovinu, te njihovo vrijeme za emitiranje nijeneograni~eno, kako navodi privredni subjekt BHTV;

  – da, kao profesionalna i odgovorna tv stanica svakegodine, pa tako i 2009. godine, dostavlja na uvid svojecjenike usluga i programske sheme svim komitentima,

kojima je ostavljena i mogu}nost da se putem internet stranice informiraju o istom; – da se ne sla`u s konstatacijom Podnosioca zahtjeva, da 

emitiranje programa oglasnih poruka ne predstavlja zna~ajno pove}anje tro{kova proizvodnje programa, jer privatne tv stanice, pa tako i privredni subjekt HAYAT,ne prodaju reklamu, ve} oglasni prostor u okvirupojedinog programa, te na osnovu toga zara|eni novacnije, kako je navedeno "~isti profit", ve} jedan odosnovnih izvora finansiranja, dok se nasuprot tome,privredni subjekt BHTV, prema ~lanu 20. stav (1) ta~ka a), Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu,finansira po osnovu taksi RTV pretplatnika, te je stoga sav prihod koji ostvaruje BHTV od prodaje oglasnogprostora ustvari "~isti prihod". Pore|enje emitiranja reklamnih poruka sa produkcijom programa navodi na zaklju~ak, da Podnosilac zahtjeva, nema elementarnoznanje iz ove oblasti;

  – da navod Podnosioca zahtjeva "Cijene i popusti seformiraju na osnovu gledanosti i rejtniga pojedine tvstanice i odr`avaju njenu tr`i{nu poziciju u BiH", nijeistinit, jer je slobodno tr`i{te, i svaka tv stanica ima svuslobodu da odlu~uje o visini cijena i popusta za svojeusluge;

 – da podr`ava dio Zahtjeva koji se odnosi na prijedlog odono{enju pravne regulative o ogla{avanju, kao okvira za poslovanje na ovom tr`i{tu, te uspostavljanje tijela koje bi bilo odgovorno za kontrolu i reguliranje ovedjelatnosti;

  – dajedino sredstvoobra~unacijena jesu rejtinzi, odnosnosa CPP(cost perpoint) obra~un,gdje je osnovno mjerilo

1 (..)** Podaci predstavljaju poslovnu tajnu u smislu ~lana 38. Zakona o konkurenciji

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 15/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 15

postignuti rejting reklame u reklamnom bloku, {to zna~i,ukoliko je rejting nizak onda merketin{ka agencija manje pla}a i obrnuto. Ovaj vid obra~una je jedinopriznat u svijetu, a BiH je na`alost jedna od rijetkihevropskih zemalja koja je kasnila sa uvo|enjem ovogna~ela obra~una;

  – da nije bilo udru ivanja privrednog subjekta FTV i

Radiotelevizije Republike Srpske (u daljnjem tekstu:RTRS), te privrednog subjekta MRE@E (HAYAT,ATVBanja Luka i RTV Mostar), niti je ikada potpisan bilokakav ugovor ili sporazum o udru`ivanju;

  – da konkurenciju smatraju zna~ajnim instrumentom ustvaranju i ja~anju jedinstvenog ekonomskog prostora uBiH, te da se zala`u za zdravu konkurenciju, kao motivza pobolj{anje kvalitete usluge;

Privredni subjekt  PINK  je zatra`io produ`enje roka za dostavljanje odgovora na Zaklju~ak i Zahtjev i tra`enedokumentacije, dana 01.11.2010. godine podneskom broj:01-04-26-005-17-II/10, koji je Konkurencijsko vije}e utvrdiloopravdanim, i u skladu sa ~lanom 33. stav(4) Zakona, odobriloprodu`enje roka za dodatnih 15 (petnaest) dana, aktom broj01-04-26-005-19-II/10, dana 03.11.2010. godine.

Privredni subjekt PINK , u odobrenomroku,podneskom broj01-04-26-005-35-II/10 dana 20.12.2010. godine dostavio jeodgovor u kojem je naveo slijede}e:

  – da od 2003. godine uredno posjeduje dozvolu za emitiranje tv programa RAK-a i da se isklju~ivofinansira od prodaje reklamnog prostora i programa vlastite produkcije, te da do danas nije zaprimio niti

  jednu sankciju od nadle`nog organa koji se baviregulisanjem rada svih medija, tj. RAK-a;

  – daje naosnovu~lana 16. stav(1) i (2) va`e}eg Kodeksa,odre|en omjer spotova za ogla{avanje i teletrgovinu,koji unutar datog sata ne smije prije}i 20,0% utelevizijskim programima, {to zna~i da omjer ogla{avanja i sponzorstva ne smije prije}i 12 minuta iokviru jednog sata;

  – da su kao profesionalna i odgovorna tv stanica svakegodine, pa tako i 2009. godine, dostavili na uvid va`e}icjenik usluga i programske sheme svim svojimsada{njimi budu}im komitentima,te ga objavili i putem

svoje internet stranice;  – da ne prodaju reklamu ve} oglasni prostor u okvirupojedinog programa, te po osnovu toga zara|eni novacnije, kako ja navedeno u Zahtjevu, "~isti profit", ve}

 jedan od osnovnih izvora finansiranja. Suprotno tome,privredni subjekt BHTV se prema ~lanu 20. stav (1)ta~ka a) Zakona o javnom radiotelevizijskom servisuBiH, finansira po osnovu RTV taksi pretplatnika, i savprihod koji ostvaruju od prodaje oglasnog prostora predstavlja njihov "~isti prihod";

  – da se zala`e za konkurenciju i samim tim je svojimradom i zalaganjem doprinijeo unapre|enju svih tvstanica, kako kroz segment programa, tako i segment razvoja marketin{kog tr`i{ta.

 – da podr`avaju inicijativu privrednog subjekta BHTV da se kod nadle`nih izvr{nih i zakonodavnih institucija,predlo`i dono{enje pravne regulative o ogla{avanju,

koji bi bio okvir za poslovanje na ovom tr`i{tu, tepredlo`i tijelo koje bi bilo odgovorno za kontrolu iregulisanje ove djelatnosti;

Privredni subjekt FTV je zatra io produ enje roka za dostavljanje odgovora na Zaklju~ak i Zahtjev i tra`enedokumentacije, dana 03.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-15-II/10, koji je Konkurencijsko vije}e utvrdiloopravdanim i odobrilo produ`enje roka za dodatnih 15 (petnaest)dana, u skladu sa ~lanom 33. stav (4) Zakona aktom broj:01-04-26-005-18-II/10, dana 03.11.2010. godine.

Privredni subjekt FTV je dostavio odgovor na Zaklju~ak iZahtjev, dana 11.11.2010. godine podneskom broj:01-04-26-005-20-II/10, i predla`e da se isti odbije kaoneosnovan navode}i slijede}e:

  – da je odgovoran i profesionalan tv servis i svojeposlovanje ne temelji na podmetanjima,{pekulacijamaineistinama navedenim u Zahtjevu;

  – da svoje poslovanje obavlja u skladu sa va`e}imcjenikom usluga ogla{avanja, usvojenim od Upravnogodbora, te zaklju~enim ugovorima, donesenimodlukama i va`e}im ponudama, odobrenim od svojih

nadle`nih tijela;  – da je ~lanom 42. i 43. Zakona o javnom RTV servisuRTVFBiH i ~lanom 18. Kodeksa, definisana koli~ina oglasa i drugih pla}enih poruka privrednom subjektuFTV i njihovo vremensko ograni~enje, te koli~ina oglasa i drugih pla}enih poruka na privatnim tvstanicama;

  – da je cjenik privrednog subjekta FTV transparentan idostupan u svakom trenutku svim korisnicima usluga na teletekstu i web stranici, {to nije slu~aj sa privrednimsubjektom BHTV, koji se istovremeno poziva na transparentnost, a ne posluje po cijenama i uslovima izcjenika sa najve}im marketing agencijama (ugovori ifakture sa agencijama Media Group i Ujedinjeni medijiza 2009. i 2010. godinu) i direktnim klijentima (Ugovori, ponude i fakture za Asa Prevent Group, BHTelecom, Fabrika duhana Sarajevo);

 – da je osnovni kriteriji za odobravanje popusta, promet (prora~un)ogla{iva~aimarketin{kihagencija,aosnovnikriterij ogla{iva~a i agencija kod izbora tv stanice kaokanala komunikacije ogla{iva~a, jeste gledanost tvstanice i kvalitet programske ponude;

 – da me|unarodni ogla{iva~i u Bosni i Hercegovini, kao ina drugim tv tr`i{tima kupuju oglasni prostor na osnovurejtinga gledanosti tv programai tv stanice, konkurentna cijena (koli~ina isporu~ene komunikacije tj. GPR za pla}eni iznos prora~una ogla{iva~a);

  – da je Odluka o zajedni~kom djelovanju marketinga Javnih RTV servisa BiH donesena od Upravnog odbora Javnog RTV sistema broj 4110-26/6 dana 30.12.2005.godine, u skladusa usvojenim Zakonom o Javnom RTVsistemu BiH (Korporacija- Ku}a prodaje), a budu}i da 

 jo{ nije formirana Korporacija javnih RTV servisa BiH,navedena Odluka jo{ uvijek nije na snazi, me|utimUpravni odbor i poslovodstvo privrednog subjekta 

BHTV samovoljno i jednostrano je odlu~ilo od 2009.godine samostalno nastupati na tr i{tu, {to je kaoposljedicu donijelo smanjenje prihoda od marketinga privrednom subjektu BHTV;

  – da je Konkurencijsko vije}e u ranijem periodu imalosli~an postupak po zahtjevu IAA BiH protiv privrednogsubjekta  OBN (Rje{enje Konkurencijskog vije}a, broj01-01-76-31/05 od dana 09.04.2006. godine), teprimjenjuju}i analogiju, dostavljena je analiza tv tr`i{ta prema slu`benim podacima mjerenja tv gledanosti za period od dana 01.01.2010. godine do dana 31.10.2010.godine iz kojeg se vidi da privredni subjekt FTV nema dominantni polo`aj na tr`i{tu,budu}i da ima tr`i{ni udiood 15,1%, te da na tr`i{tu Bosne i Hercegovine obziromna veliki broj tv stanica (vi{e od 40) niti jednom klijentunije uskra}eno pravo izbora;

  – da iz Zaklju~ka proizilazi da postupak nije pokrenut protiv privrednog subjekta RTRS, iako se u Zahtjevu

privrednog subjekta BHTV navodi i privredni subjekt RTRS, jerse u jednomdijelu istoganavodi udru`ivanje izajedni~ki nastup na tr`i{tu spajanjem ogla{iva~kihbud`eta, kako bi stvorili dominantni polo`aj, ~ime senavodno ugro`avaju mediji koji samostalno nastupajuna tr`i{tu, te je nejasno za{to je privredni subjekt RTRSizostavljen {to predstavlja proceduralnu gre{ku, te istoote`ava argumentaciju obrane privrednog subjekta FTV, budu}i da se na{em odgovoru na neosnovaneoptu`be ne mo`e pridru`iti i privredni subjekt RTRS.

Budu}i da privredni subjekt OBN nije dostavio odgovor na Zaklju~ak i Zahtjev, u propisanom roku, Konkurencijsko vije}e

  je ponovilo zahtjev dana 29.11.2010. godine aktom broj:01-04-26-005-21-II/10. Privredni subjekt  OBN je nakon toga 

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 16/96

Broj 37 – Strana 16 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

dostavio obrazlo`enje za nepostupanje po zahtjevuKonkurencijskog vije}a, dana 06.12.2010. godine podneskombroj: 01-04-26-005-23-II/10, navode}i kao razlog, objektivnusprije~enost uprave privrednog subjekta  OBN-a, te istog dana dostavio odgovor na Zaklju~ak i Zahtjev podneskom broj:01-04-26-005-24-II/10, u kojem navodi slijede}e:

  – da je Zaklju~ak donesen bez upori{ta u Zakonu i na osnovu nejasnog ~injeni~nog opisa nije navedena nijedna konkretna radnja kojom bi se dokazalonezakonito pona{anje stranaka u postupku;

 – da navodi iz Zahtjeva, vi{e podje}aju na inicijativu za izmjenu ili dono{enje novih zakona i pravila pona{anja na tr`i{tu i ne mo`e biti osnov za vo|enje postupka predKonkurencijskim vije}em;

  – da se isklju~ivo finansiraod prodaje reklamnog prostora i programa vlastite produkcije i da cjenik i op}e usloveposlovanja nije mijenjalau posljednje ~etirigodine, a da su isti uskla|eni sa zakonskim ograni~enjima u smisluminuta`e za oglasni prostor i da se strogo provode;

  – da nije zaklju~ivala ni javne ni tajne sporazume radinelojalne konkurencije u pru`anju usluga oglasnogprostora;

  – da predla`eda se pokrenuti postupakobustaviu odnosuna privredni subjekt OBN.

Privredni subjekt BHTV je podnio zahtjev za uvid u spisepredmeta, podneskom broj: 01-04-26-005-25-II/10 od dana 09.12.2010. godine, koji je Konkurencijsko vije}e razmotrilo, teu skladu sa ~lanom 37. Zakona, omogu}ilo uvid u spisepredmeta. Isti je obavljen dana 14.12.2010. godine, uprostorijama Konkurencijskog vije}a, u prisustvu ovla{tenogpredstavnika privrednog subjekta BHTV i odgovornog ~lana Konkurencijskog vije}a (slu`bena zabilje{ka broj01-04-26-005-31-II/10).

Privredni subjekt HAYAT je podnio zahtjev za uvid u spispredmeta, podneskom broj 01-04-26-005-32-II/10 od dana 15.12.2010. godine. Konkurencijsko vije}e je dostavilo kopijespisa predmeta, u skladu sa ~lanom 37. stav (2) Zakona, aktombroj: 01-04-26-005-36-II/10 od dana 20.12.2010. godine.

Privredni subjekt  PINK  je podnio zahtjev za uvid u spisepredmeta podneskom broj 01-04-26-005-34-II/10 od dana 15.12.2010. godine. Konkurencijsko vije}e je dostavilo kopijespisa predmeta, u skladu sa ~lanom 37. stav (2) Zakona, aktombroj 01-04-26-005-35-II/10 od dana 20.12.2010. godine.

Privredni subjekt FTV je podnio zahtjev koji jeKonkurencijsko vije}e razmotrilo, te u skladu sa ~lanom 37.Zakona, omogu}ilo uvid u spise predmeta. Isti je obavljen dana 12.01.2010. godine, u prostorijama Konkurencijskog vije}a, uprisustvu punomo}nika privrednog subjekta FTV i odgovornog~lana Konkurencijskog vije}a (slu`bena zabilje{ka broj01-04-26-005-52-II/10).

Budu}i da se radi o postupku sa strankama sa suprotniminteresima, u svrhu prikupljanja novih dokaza i pru`anja mogu}nostistrankama da se izjasne o ~injenicama i okolnostima,koje su od va`nosti za dono{enje kona~nog rje{enja,Konkurencijsko vije}e je, u skladu sa ~lanom 39. Zakona, dana 14.12.2010. godine, zakazalo usmenu raspravu, ali je ista na zahtjev Podnosioca zahtjeva, u smislu ~lana 39. stav (4) Zakona 

odgo|ena.Konkurencijsko vije}e je zakazalo novu usmenu raspravudana 27.01.2011. godine, na kojoj su bili prisutni zakonskizastupnici svih stranaka u predmetnom postupku (zapisnik broj01-04-26-005-55-II/10).

Na usmenoj raspravi Podnosilac zahtjeva je ostao kod svojihiskaza i dokaza, a u datom roku od osam dana, }e se pismenoizjasniti, da li se podneseni Zahtjev odnosi i na privredni subjekt RTRS. Ostale stranke u postupku, su se tako|er izjasnile da ostaju kod svojih dosada{njih iskaza i dokaza. Stranke upostupku su pozvane da dostave tro{kovnike u skladu sa ~lanom105. stav (4) Zakona o upravnom postupku.

U skladu sa nalogom sa javne raprave, Podnosilac zahtjeva upropisanom roku od 8 (osam) dana, podneskom broj

01-04-26-005-61-II/10 od dana 04.02.2011. godine, navodi da zbog relativno malog udjela privrednog subjekta RTRS (6,3%udio gledanosti u BiH), povla~i dio Zahtjeva protiv privrednogsubjekta RTRS. Tako|er, u istom podnesku Podnosilac zahtjeva navodi, kako je u me|uvremenu do{lo do statusnih promjena privrednog subjekta MRE@A, koja je prestala postojati u svomprvobitnom obliku, te predla`e Konkurencijskom vije}u da serazmotri daljnje u~e{}e i potreba za daljnjim procesuiranjemovog pravnog subjekta, te privrednog subjekta  HAYAT, kaonjenog osnovnog dijela. Protiv ostalih subjekata u postupku uovom predmetu ostaje pri svom Zahtjevu.

Imaju}i u vidu naprijed navedeno, kao i da je za utvr|ivanje~injeni~nog stanja i ocjenu dokaza u predmetnom postupku,potrebno izvr{iti dodatne analize, Konkurencijsko vije}e jeprodu`ilo rok za dono{enje kona~nog rje{enja za dodatna trimjeseca, u smislu ~lana 41. stav (2) Zakona, Zaklju~kom broj:01-04-26-005-66-II/10 od dana 09.02.2011. godine i istidostavilo stankama u postupku, dana 10.02.2011. godine, aktombroj: 01-04-26-005-67-II/10.

3. Pravni okvir predmetnog postupkaKonkurencijsko vije}e je u postupku primijenilo odredbe

Zakona, Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta ("Slu`beni

glasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Odluke o definisanjukategorija dominantnog polo`aja ("Slu`beni glasnik BiH", broj18/06 i 34/10) i Odluke o visini administrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama pred Konkurencijskim vije}em ("Slu`beniglasnik BiH" br. 30/06 i 18/11).

Tako|er, tokom provo|enja predmetnog postupka,Konkurencijsko vije}e je uzelo u obzir i odredbe Zakona oupravnom postupku BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02,12/04 i 88/07 i 93/09), Zakona o komunikacijama ("Slu`beniglasnik BiH", broj 31/03, 75/06 i 32/10), Kodeks o ogla{avanju isponzorstvu za radio i televiziju donesenom od strane RAK-a ("Slu`beni glasnik BiH", broj 81/07), Zakon o privrednimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00i 2/02), Zakona o javnom RTV servisu RTVFBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 48/08)-(u daljnjem tekstu: Zakona o javnom RTV servisu RTVFBiH), Zakona o Javnom RTVsistemu BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 35/05, 78/05).

4. Analiza relevantnog tr`i{taU skladu sa ~lanom 3. Zakona i ~lanom 4. i 5. Odluke o

utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta, relevantno tr`i{te se odre|ujekao tr`i{te odre|enih proizvoda i/ili usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti privrednih subjekta na odre|enomgeografskom podru~ju.

Relevantno tr`i{te proizvoda i/ili usluga obuhvata sveproizvode koje potro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobnozamjenjivim, pod prihvatljivim uslovima, imaju}i u viduposebno njihove bitne karakteristike, kvalitet, uobi~ajnunamjenu, na~in upotrebe, uslove prodaje i cijene.

Relevantno geografsko tr`i{te obuhvata cjelokupan ilizna~ajan dio teritorije Bosne i Hercegovine na kojoj privrednisubjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda i/ili usluge pod jednakim ili dovoljno ujedna~enim uslovima ikoji to tr i{te bitno razlikuju od uslova konkurencije na 

susjednim geografskim tr`i{tima.Relevantno tr i{te proizvoda i/ili usluga predmetnog

postupka je tr`i{te pru`anja usluga reklamiranja i ogla{avanja putem TV medija.

Relevantno geografsko tr`i{te predmetnog postupka jetr i{te Bosne i Hercegovine,budu}i da privredni subjekti,koji sustranke u postupku imaju dozvolu za obavljanje djelatnostiemitiranja RTV programa na cijeloj teritoriji Bosne iHercegovine.

U skladu sa izlo`enim, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da   je relevantno tr`i{te predmetnog postupka, tr`i{te pru`anja usluga reklamiranja i ogla{avanja putem TV medija na cjelokupnoj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 17/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 17

5. Ocjena dokazaKonkurencijsko vije}e razmotrilo je kao prethodno pitanje

navod Podnosioca zahtjeva iznesen u podnesku broj:01-04-26-005-61-II/10oddana04.02.2011.godine,auskladusa nalogom sa javne rasprave, da zbog relativno malog udjela privrednog subjekta RTRS (6,3% udio gledanosti), povla~i dio

Zahtjeva protiv privrednog subjekta RTRS, te utvrdilo da Podnosilac zahtjeva nije zvani~no povukao i Zahtjev protivprivrednog subjekta MRE@A i privrednog subjekta HAYAT, kaonjenog sastavnog dijela, obzirom da je do{lo do statusnihpromjena i ista je prestala postojati u prvobitnom obliku.

U cilju utvr|ivanja ~injeni~nog stanja, pored dokumentacijedostavljene od stranaka u postupku, Konkurencijsko vije}e jetra`ilo i podatake od nadle`nih institucija: RAK-u, Agencije za statistiku BiH, Agencije za posredni~ke, informati~ke ifinansijske usluge Republike Srpske, Agencije za posredni~ke,informati~ke i finansijske usluge Br~ko Distrikta, Agencije za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge d.d. Sarajevo,Uprave za indirektno oporezivanje u BiH, Direkciji za finansije-Poreska uprava Br~ko Distrikta, Udru`enju medijskeindustrije UMI-jic, Mareco index Bosnia d.o.o Sarajevo iprivrednog subjekta RTRS.

U toku postupka Konkurencijsko vije}e je dana 10.03.2011.

godine, obavilo dalje prikupljanje dokaza sa licamjesta, odnosnoizvr{ilo uvid u dokumentaciju u poslovnim prostorijama privrednog subjekta  OBN (slu`bena zabilje{ka broj:01-04-26-005-108-II/10) i privrednog subjekta MRE@A(slu`bena zabilje{ka broj: 01-04-26-005-109-II/10), dana 11.03.2011. godine, privrednog subjekta  HAYAT (slu`bena zabilje{ka broj: 01-04-26-005-110-II/10) i dana 14.03.2011.godine privrednog subjekta  PINK  (slu`bena zabilje{ka broj:01-04-26-005-111-II/10).

Konkurencijsko vije}e za dokazivanje pravno relevantnih~injenica u predmetnom postupku, je koristilo razli~ite pisaneisprave stranakau postupku(pisanu korespondenciju - podneske,dopise, izjave stranaka, razli~ite ugovore, cjenike, ispitivanja gledanosti tv programa, istragu i sli~no), te dokumentacijupribavljenu od drugih pravnih osoba kojaje sadr ajem i oblikom,u smislu odredbi ZUP-a.

Konkurencijsko vije}e je u predmetnom postupku uzelo u

obzir slijede}e odlu~ne ~injenice:  – da Javni RTV sistem u Bosni i Hercegovini ~iniprivredni subjekt BHTV (Podnosilac zahtjeva),privrednisubjektFTV,kaojednaodstranakaprotivkoje

  je pokrenut postupak, privredni subjekt RTRS iKorporacija javnih RTV servisa BiH, te da su njihovime|usobni odnosi regulisani Zakonom o javnom RTVsistemu;

  – da su stranke u postupku, privredni subjekt OBN,privredni subjekt MRE@A, privredni subjekt HAYAT iprivredni subjekt PINK , osnovani i posluju, u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima;

  – da stranke u postupku u okviru svog poslovanja primjenjuju i odredbe Zakona o komunikacijama ipropise koje donosi RAK, te posjeduju uredne dozvoleza emitiranje tv programa i nisu imale nikakvihprimjedbi na svoj rad od strane RAK-a u toku 2009.godine;

  – da u svojim programskim shemama, sve stranke upostupku imaju vrijeme predvi|eno za marketing, i to:

 javni tv servisi imaju pravo na emitiranje po 6 minuta reklamnog prostora unutar jednog sata emitiranja tvprograma, dok ostale stranke u postupku, komercijalnetv stanice imaju po 12 minuta reklamnog prostora, uskladu sa Kodeksom donesenim od strane RAK-a;

 – da su stranke protiv kojih je pokrenut postupak, u 2009.godini donijele i javno obznanile svoje cjenikeogla{avanja i sponzorstva sa op}im uslovimaposlovanja za teku}u godinu;

  – da je t r i{ni udio stranaka u postupku i ostalihkonkurenata na relevantnom tr`i{tu u 2009. godini,procijenjen po dva osnova: gledanosti svake tv stanice i

udjela pojedina~nih prihoda od reklamiranja iogla{avanja, u ukupno ostvarenom prihodu svih tvstanica u BiH;

Tabela 1.

R.b. Naziv tv stanice Ukupanprihod u

KM (1)

Ukupanprihod od

oglasnogprostora uKM (2)

Udio (2) u(1)* u %

Gleda-nost**

Procije-njeni

tr`i{niudio u%***

1. FTV (..)** (..)** 30,94 12,0 13,0

2. OBN (..)** (..)** 88,63 5,8 14,6

3. MRE@A (..)** (..)** 98,07 14,2 4,5

4. HAYAT (..)** (..)** 58,12 7,9 6,0

5. PINK  (..)** (..)** 81,41 15,1 11,4

6. BHTV (..)** (..)** 9,21 6,3 5,2

7. RTRS (..)** (..)** 18,50 5,7 5,2

8. Alternativna TV (..)** 4,4 4,2

9. RTV BN (..)** 2,6 7,5

10. RTV TK Tuzla (..)** 2,8

11. HRT Mostar (..)** 1,3

12. TVSA (..)** 5,7

Ostali (..)** 18,6

Ukupno: (..)** cca. (..)** 48,17 100,0

*Udio prihoda od reklamiranja i ogla{avanja u ukupnoostvarenom prihodu u 2009. godini - izvor podataka: finansijskiobra~uni

**Gledanost mjerena metodom PeopleMeter AD Monitor-ing za 2009. godinu - izvor podataka: Mareco Indeks Bosnia iUdru`enje medijske industrije u Bosni i Hercegovini

*** Tr`i{ni udio procijenjen na osnovu udjela pojedina~nihprihoda od reklamiranja i ogla{avanja u ukupno ostvarenomprihodu po istom osnovu u Bosni i Hercegovini - izvor podataka o prihodima: AFIP i APIF

  – da navode Podnosioca zahtjeva koji se odnose na udru ivanja privrednih subjekta protiv kojih je pokrenut postupak, radizajedni~kognastupa na tr`i{tu,spajanjemogla{iva~kih prora~una, Konkurencijsko vije}e nijeuzelo u razmatranje,obzirom da se isti ne mogu smatrati

koncentracijom, u smislu ~lana 12. Zakona, kakoPodnosilac zahtjeva, u istom navodi.Nakon sagledavanja svih mjerodavnih ~injenica i dokaza 

stranaka u postupku, pojedina~no i zajedno, te na osnovuizvedenih dokaza Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da:

  – Cjenovnici svih tv stanica protiv kojih je pokrenut postupak pred Konkurencijskim vije}em jasnodefiniraju: cijene, posebne uslove i dodatne pogodnosti,agencijsku proviziju, koli~inske popuste za direktneklijente, welcome bonuse, prora~un split bonuse,loyality bonuse, uslove pla}anja i popuste za avanse, a uskladu sa Kodeksom donesenim od strane RAK-a;

  – Cijeneizra`ene u cjenovnicimasvih tv stanica formirajuse slobodno, tj. uglavnom na osnovu parametra gledanosti i rejtinga pojedine tv stanice, ~imeodra avaju njenu tr`i{nu poziciju na relevantnomtr`i{tu;

  – Analizom ugovora zaklju~enih u 2009. godini ipojedina~nih cjenika svih stranaka u postupku injihovim me|usobnim pore|enjem, Konkurencijskovije}e je utvrdilo da se cijene, popusti, bonusi i drugeugovorene pogodnosti, uglavnom razlikuju kod svihstranaka u postupku;

  – Na osnovu izvr{ene analize dostavljenih ugovora oprodaji oglasnog prostora i va`e}ih cjenika iz 2009.godine, stranaka protiv kojih je pokrenut predmetnipostupak, te provedene istrage u slu`benimprostorijama istih, utvr|eno je, da nije bilo nepravilnosti prilikomzaklju~ivanja ugovora, odnosno popusti odobreni uugovorima, uskla|eni su sa va`e}im cjenovnicima ivisinom reklamnih bud`eta u 2009. godini, u skladu sa internim pravilima svake tv ku}e;

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 18/96

Broj 37 – Strana 18 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

  – Veliki broj tv stanica na relevantnom tr`i{tu Bosne iHercegovine(47), je garancija privrednim subjektima iliagenciji, da se ukoliko nisu zadovoljni ponudom jednetv stanice, mogu obratiti i drugim tv stanicama za pru anje usluga reklamiranja i ogla{avanja, {to za posljedicu mo`e imati slobodnu konkurenciju na tr`i{tunavedenih relevantnih usluga,

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da privredni subjekti protiv kojih se vodio predmetni postupak, nisunaru{ili tr`i{nu konkurenciju zaklju~ivanjem zabranjenogsporazuma,usmislu~lana4.stav(1)ta~kea),d)ie)Zakona,ito:

a) direktno ili indirektno utvr|uju}i kupovne i prodajnecijene ili bilo koje druge trgovinske uslove;

d) primjenjuju}i razli~ite uslove za identi~ne transakcije sdrugim privrednim subjektima, dovode}i ih u nepovoljanpolo`aj u odnosu na konkurenciju, i

e) uslovljavanjem druge stranke da prihvati dodatneobaveze.

^lan 9. stav (2) Zakona, propisuje da se pretpostavlja, da  jedan privredni subjekt ima dominantan polo`aj na tr`i{tu roba i/ili usluga, ako na relevantnom tr`i{tu Bosne i Hercegovine ima tr`i{ni udio ve}i od 40%, a stav (4) istog ~lana, propisuje da sepretpostavlja da ~etiri ili pet privrednih subjekta imajudominantan polo`aj, ukoliko je njihov zajedni~ki tr`i{ni udiove}i od 80%.

Procijenjeni tr i{ni udio stranaka u postupku i ostalihkonkurenata na relevantnom tr`i{tu u 2009. godini (prikazani uTabeli br.1), pokazuje da niti jedna od stranaka protiv kojih jepokrenut postupak nema dominantan polo`aj na relevantnomtr`i{tu, odnosno, pojedina~ni tr`i{ni udio ve}i od 40%, nitizajedni~ki tr`i{ni udio ve}i od 80%.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da stranke protiv kojih je podnesen Zahtjev, nemaju dominantanpolo`aj na relevantnom tr`i{tu, te stoga, nisu naru{ili tr`i{nukonkurenciju, u smislu ~lana 10. stav (2) ta~ke a), b), c) i d)Zakona, i to:

a) direktno ili indirektno nametanjem nelojalnih kupovnih iprodajnih cijena ili drugih trgovinskih uslova kojima seograni~ava konkurencija;

b) ograni~avanjem proizvodnje, tr`i{ta ili tehni~kog razvoja 

na {tetu potro{a~a;c) primjenjuju}i razli~ite uslove za istu ili sli~nu vrstuposlova s ostalim stranama, ~ime ih dovode uneravnopravan i nepovoljan konkurencijski polo`aj;

d) zaklju~uju}i sporazume kojima se uslovljava da druga stranka prihvati dodatne obaveze koje po svojoj naravi iliprema trgovinskom obi~aju nemaju veze s predmetomtakvog sporazuma.

Konkurencijsko vije}e, u predmetnom postupku, nijerazmatralo navode u Zahtjevu, koji nisu direktno u vezi sa odredbama Zakona, a odnose se na na~in i kriterije formiranja cijena za emitiranje programa oglasnih poruka, te dono{enjepravne regulative o ogla{avanju putem tv medija.

Konkurencijsko vije}e je ocijenilo da tr`i{te usluga ogla{avanju na tv stanicama u Bosni i Hercegovini nije upotpunosti regulisano, te da je neophodno dono{enje propisa za poslovanje na ovom tr`i{tu, kao i mehanizama za kontrolu ove

oblasti.6. Nov~ana kazna

U skladu sa ~lanom 33. stav (1) Zakona, Konkurencijskovije}e je dostavilo na odgovor Zahtjev i Zaklju~ak privrednomsubjektu OBN, aktom broj: 01-04-26-005-13-II/10 od dana 06.10.2010. godine. Budu}i da privredni subjekt  OBN nijedostavio odgovor u propisanom roku, Konkurencijsko vije}e jeponovilo zahtjev za dostavljenjeistog, u smislu~lana33. stav (3)Zakona, aktom broj: 01-04-26-005-21-II/10oddana29.11.2010.godine.

Nakon toga privredni subjekt OBN je dostavio, podneskombroj: 01-04-26-005-23-II/10 od dana 06.12.2010. godine,

obrazlo`enje za nepostupanje po Zahtjevu Konkukurencijskogvije}a, navode}i kao razlog objektivnu sprije~enost uprave, te jeistogdana dostavio i odgovor na Zaklju~aki Zahtjev, podneskombroj: 01-04-26-005-24-II/10.

U toku postupka, u skladu sa ~lanom 35. Zakona,Konkurencijsko vije}e je zatra`ilo od privrednog subjekta OBN,aktom broj: 01-04-26-005-42-II/10 od dana 21.12.2011. godine,dostavljanje cjenika ogla{avanja i sponzorstva sa op}imuslovima poslovanja za 2009. godinu, cijene i popuste za direktne klijente ili marketin{ke agencije, finansijski izvje{taj sa prihodima ostvarenim prodajom oglasnog prostora direktnimklijentima i marketin{kim agencijama, te ugovore o prodajioglasnog prostora zaklju~ene u 2009. godini. Konkurencijskovije}eu predmetnom aktu je navelo, da ukoliko privrednisubjekt OBN ne postupi po zahtjevu, istom se mo`e izre}i nov~ana kazna, u smislu ~l. 49. i 51. Zakona.

Privredni subjekt OBN podneskom broj: 01-04-26-005-48-II/10od dana31.12.2010.godine nijedostaviosvutra enudokumentaciju,odnosno zaklju~ene ugovore iz 2009. godine.

U skladu sa izlo`enim radi kontinuiranog neispunjavanja zahtjeva, Konkurencijsko vije}e izreklo je privrednom subjektuOBN,usmislu~lana49.stav(1)poda)Zakona,nov~anukaznuuiznosu od 1500,00 KM, {to predstavlja 0,011% bud`eta za 2009.

godinu.U slu~aju da privrednisubjekt OBN ne izvr{iuplatu nov~anekazne u utvr|enom roku, Konkurencijsko vije}e }e tra iti odrelevantnih tijela prinudno izvr{enje iste, te obra~unati zateznukamatu za prekora~enje roka uplate nov~ane kazne, u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine.

7. Administrativna taksaPodnosilaczahtjeva, privredni subjekt RadiotelevizijaBosne

i Hercegovine, je du`an platiti administrativnu taksu u iznosu od1.500,00KM,ukoristBud`etainstitucijaBosneiHercegovine,uskladu sa ~lanom 2. Tarifni broj 107. ta~ka f) Odluke o visiniadministrativnih taksi u vezi sa procesnim radnjama predKonkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH" br. 30/06 i18/11).

8. Pouka o pravnom lijekuProtiv ovoga Rje{enja nije dopu{tena `alba.

Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor predSudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema,odnosno objavljivanja ovog Rje{enja.

Broj 01-04-26-005-132-II/105. maja 2011. godine

SarajevoPredsjednik

Dr. Stjepo Pranji}, s. r.

Na temelju ~lanka 41. stavka 1) to~ke a) i c), a u vezi sa ~lankom 4. stavak (1) to~ka a), d) i e) i ~lanka 10. Zakona okonkurenciji ("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09) i~lankom 108. stavak (4) Zakona o upravnom postupku("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09), upostupku pokrenutom na temelju Zahtjeva za pokretanjepostupka podnesenom od strane gospodarskog subjekta Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, protiv gospodarskih subjekta Radiotelevizije Federacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a broj12, 71000 Sarajevo, Pink BH Company d.o.o, Trg solidarnosti10, 71000 Sarajevo, Mre`a plus d.o.o., ]emalu{a 4, 71000Sarajevo, OBN d.d., Humska 1, 71000 Sarajevo, Hayat TV,Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, 71000 Sarajevo, Konkurencijsko vije}e,na 13. (trinaestoj) sjednici odr`anoj 5. svibnja 2011. godine, jedonijelo

RJE[ENJE1

1. Odbija se Zahtjev gospodarskog subjekta Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12,71000 Sarajevo, protiv gospodarskih subjekta 

1 Rje{eweobjavqeno u "Slu benom glasniku BiH", broj 46/11

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 19/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 19

Radiotelevizije Federacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Pink BH Company d.o.o. Trgsolidarnosti 10, 71000 Sarajevo, Mre`a plus d.o.o.,]emalu{a 4, 71000 Sarajevo, OBN d.d., Humska 1, Sarajevoi Hayat TV, Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo, podnesen radiutvr|ivanja postojanja zabranjenog sporazuma iz ~lanka 4.stavak (1) pod a), d) i e) i zlouporabe vladaju}eg polo`aja iz

~lanka 10. Zakona o konkurenciji, kao neutemeljen.2. Konkurencijsko vije}e o Zahtjevu za nadoknadom tro{kova 

postupka, za zastupanje stranaka u predmetnom postupku,donijet }e poseben zaklju~ak.

3. Izri~e se nov~ana kazna od 1500,00 KM, gospodarskomsubjektu OBN d.d., Humska 1, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina, jer nije postupio po zahtjevu Konkurencijskogvije}a i dostavio tra enu dokumentaciju u okviru danogroka, u smislu ~lanka 35. Zakona o konkurenciji, koju jedu`an platiti u roku 8 (osam) dana od dana primitka ovogRje{enja.

U slu~aju da se izre~ena nov~ana kazna ne uplati unavedenom roku obra~unat }e se zatezna kamata za vrijemeprekora~enja roka, prema va`e}im cjenovnicima.

4. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu benom

glasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Obrazlo`enjeKonkurencijsko vije}e je dana 22.02.2010. godine brojem

01-04-26-005-II/10, zaprimilo Zahtjev za pokretanje postupka (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnesen od strane gospodarskogsubjekta Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Bulevar Me{eSelimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina (udaljnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva ili BHTV) protivgospodarskih subjekta Radiotelevizija Federacije BiH, Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu:FTV), Pink BH Company d.o.o, Trg solidarnosti 10, 71000Sarajevo (u daljnjem tekstu: PINK  BH), Mre`a plus d.o.o.,]emalu{a 4, Sarajevo (u daljnjem tekstu: MRE@A), OBN d.d.,Humska 1, Sarajevo (u daljnjem tekstu: OBN), Hayat TV,Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo (u daljnjem tekstu: HAYAT),

zbog sumnje o postojanju zabranjenog sporazuma iz ~lanka 4.stavak (1) pod a), d) i e) i zlouporabe vladaju}eg polo`aja usmislu ~lanka 10. Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu:Zakon).

Zaprimljeni Zahtjev nije bio kompletan u smislu ~lanka 28.stavak (2) Zakona, te je Podnositelju zahtjeva dana 03.03.2010.godine upu}en zahtjev za dopunu (akt broj01-04-26-005-1 -II/10), dana 23.03.2010. godine (akt broj01-04-26-005-3 -II/10), dana 20.04.2010. godine (akt broj01-04-26-005-4 -II/10) i dana 28.09.2010. godine (akt broj01-04-26-005-5 -II/10).

Podnositelj zahtjeva je dana 18.03.2010. godine podneskombroj 01-04-26-005-2-II/10, dostavio dio tra`ene dokumentacije,nakon ~ega je Konkurencijsko vije}e Podnositelju zahtjeva,izdalo Potvrdu o primitku urednog i kompletnog Zahtjeva, usmislu ~lanka 28. stavak (3) Zakona, aktom broj01-04-26-005-6 -II/10, dana 06.10.2010.

1. Stranke u postupkuStranke u postupku su gospodarski subjekt Radiotelevizija 

Bosne i Hercegovine, kao Podnositelj zahtjeva i gospodarskisubjekti protiv kojih je pokrenut postupak: Radiotelevizija Federacije BiH, Pink BH Company d.o.o. Bijeljina, Mre`a plusd.o.o., OBN d.d., Sarajevo i Hayat TV, Sarajevo.

1.1. Gospodarski subjekt Radiotelevizija Bosne iHercegovine - BHTV

Gospodarski subjekt Radiotelevizija Bosne i Hercegovine,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna iHercegovina, je javni servis upisan u sudski registar kodOp}inskogsuda u Sarajevu,pod mati~nim brojem 1-24166, dana 

15.03.2003.godine, registriran izme|u ostalog, za pripremanje,proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa.

1.2. Gospodarski subjekt Radiotelevizija Federacije BiH -FTV

Gospodarski subjekt Radiotelevizija Federacije BiH,Bulevar Me{e Selimovi}a broj 12, 71000 Sarajevo, Bosna i

Hercegovina, upisan je u sudski registar kod Op}inskog suda uSarajevu, pod mati~nim brojem UF/I-4141/00, dana 20.06.2000.godine, registriran izme|u ostalog, za pripremanje, proizvodnju,prijenos i emitiranje televizijskog programa.

1.3. Gospodarski subjekt Pink BH Company d.o.o. - PINK Gospodarski subjekt Pink BH Company d.o.o. upisan je u

sudski registar kod Op}inskog suda u Bijeljini, pod mati~nimbrojem 1964348, dana 04.02.2003. godine, a naknadnompromjenom sjedi{ta dru{tva, rje{enjem Op}inskog suda uSarajevu, dana 15.09.2008. godine, sa upisanim sjedi{tem na adresi Trg solidarnosti 10, 71000 Sarajevo,registriran je, izme|uostalog, za pripremanje, proizvodnju, prijenos i emitiranjetelevizijskog programa.

1.4. Gospodarski subjekt Mre`a plus d.o.o. - MRE@AGospodarski subjekt "Mre`a plus"d.o.o., ]emalu{a 4, 71000

Sarajevo, Bosna i Hercegovina, dru{tvo registrirano za medijsko

posredovanje i distribuciju programa, upisan je u sudski registar kod @upanijskog suda u Sarajevu, rje{enjem broj UF/I-1897/01pod mati~nim brojem 203 17183, dana 07.02.2002. godine.^lanice mre`e plus su: NTV Hayat Sarajevo, Alternativna televizija Banja Luka, RTV Mostar, Oscar C i TV Tuzla. Ubrzopo osnivanju gospodarskog subjekta Mre`a plus 2001. godine,istom su se pridru`ile i tv postaje i to: RTV Bugojno, tv Maglaj itv Rudo.

1.5. Gospodarski subjekt OBN d.d. - OBNGospodarski subjekt OBN d.d., Humska1, Sarajevo,Bosnai

Hercegovina, upisan je u sudski registar kod Op}inskog suda uSarajevu, pod mati~nim brojem: I-21591 dana 24.02.1999.godine, registriran je, izme|u ostalog, za pripremanje,proizvodnju, prijenos i emitiranje televizijskog programa.

1.6. Gospodarski subjekt HayatTV - HAYATGospodarski subjekt "Neovisna televizija Hayat TV" d.o.o.

Jo{ani~ka 55, Vogo{}a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, jeprivredno dru{tvo registrirano za radio-televizijsku djelatnost,upisano u sudski registar kod Op}inskog suda u Sarajevu, podmati~nim brojem 1-11726, dana 19.01.1993. godine.

2. Zahtjev za pokretanje postupkaPodnositelj zahtjeva,opisuje stanje i okolnosti koje su razlog

za podno{enje istog, te navodi slijede}e: – da je gospodarski subjekt BHTV Javni servis koji je po

Zakonuo Javnomsistemu BiHiz 2006. godine, osnovaoParlament BiH. Osnovna djelatnost, istog, jeproizvodnja i emitiranje radio i televizijskog programa na teritoriji Bosne i Hercegovine, te posjeduje dozvoleRegulatorne agencije za komunikacije (u daljnjemtekstu: RAK) za obavljanje djelatnosti, na cijelomteritoriju Bosne i Hercegovine;

  – da su javni tv emiteri limitirani na 6 ({est) minuta oglasnog prostora u svakom satu emitiranja programa,dok komercijalne tv postaje imaju neograni~eno vrijemeza emitiranje oglasnih poruka, na cijelom teritorijuBosne i Hercegovine;

 – da su sve tv postaje du`ne svake godine donijeti i javnoobznaniti cjenike ogla{avanja i sponzorstva sa op}imuvjetima poslovanja i popustima po kojima obra~unavaju prodaju oglasnog prostora klijentima (markenti{kim agencijama, izravnim klijentima itd...)

  – da se cijenei popusti oglasnog prostora trebaju formiratina temelju gledanosti i rejtinga pojedine tv postaje iodra`avajunjenutr`i{nupozicijuuBosniiHercegovini;

  – da emitiranje oglasnih poruka ne predstavlja zna~ajnopove}anje tro{kova proizvodnje programa tv postaje,obzirom da se radi o oglasnom prostoru unutar njenog

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 20/96

Broj 37 – Strana 20 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

programa,takodajeprodajaoglasnogprostoranjen~istiprihod, te su iz tog razloga cijene prodaje oglasnogprostora izuzetno podlo`ne manipulaciji;

  – da se pregledom cjenika pojedinih tv postaja mo ezaklju~iti, da formiranje cijena ne odra`ava stvarnupoziciju tv postaje i programa koji se emitira i da seusluge ne nude svima pod istim uvjetima, ve} putem

pojedina~nih dogovora, odnosno da cjenicipredstavljaju polaznu to~ku za "cjenkanje", {to jevidljivo u velikom rasponu cijena i popusta, {to dovodido prelijevanja velikih mar`i na marketin{ke agencije izastupnike, posebno multinacionalnih kompanija ime|unarodnih marketin{kih agencija;

  – da marketin{ke agencije kontroliraju oko 70% ukupnogogla{iva~kog tr i{ta Bosne i Hercegovine, ipredstavljaju najve}eg kupca oglasnog prostora, zbog~ega tv postaje istima nude ogromne popuste i uvjete,koji devalviraju cijenu usluge ~ak do 90%, te da seprodaja oglasnog prostora svodi na dogovore, a ne na realnu cijenu i kvalitetu, i da se ovakvim dampin{kimcijenama i popustima apsolutno devalvira ionemogu}ava stvarna konkurencija na ovom tr`i{tu, {tostvara kaos;

 – da tv postaje ostvaruju prihod i od ugovaranja prodajeoglasnog prostora izravnim klijentima, bez posrednika 

marketin{kih agencija, pri ~emu se jo{ vi{e odstupa odosnovnog cjenika usluga pribjegavaju}i "ad hoc"popustima, te takvim velikim popustima inetransparentnim dogovorima, ostale tv postaje sestavljaju u nepovoljan ekonomski polo`aj i prisiljene suna sni`avanjecijena i davanje nerealnih popusta,kako bise mogle nositi sa konkurencijom;

 – da su damping cijene i veliki popusti u prodaji oglasnogprostora, razlog {to se ne mo`e realno ocijeniti i izmjeritirealni potencijal oglasnog prostora tv postaja u BiH, uodnosu na gledanost i rejting;

  – da je u susjednim zemljama, Hrvatskoj i Srbiji, tako|er vladao kaos na ogla{iva~kom tr i{tu sve dok nijezakonski regulirano i jasno postavljena pravila pona{anja na tr`i{tu i svako odstupanje zakonski jesankcionisano, u smislu da su cijene jasno ozna~ene na najni`oj razini, i da su vrste i koli~ine popusta preciznoutvr|ene i nisu podlo`ne manipulacijama, te kontroli iregulatorima tr`i{ne utakmice.

Slijedom navedenog, Podnositelj zahtjeva smatra da jeodre|ivanje cijena oglasnog prostora netransparentno i podampin{kim cijenama, te da se primjenjuju razli~iti uvjeti za identi~netransakcijeu smislu~lanka 4. stavak(1) to~ka a), d) i e)Zakona, kao i da je naru{ena tr`i{na konkurencija, u smislu~lanaka 9. i 12. Zakona, udru`ivanjem stranaka, protiv kojih jepodnesen Zahtjev i stvaranjem vladaju}eg polo`aja na tr`i{tu injihovog zajedni~kog nastupa, spajanjem ogla{iva~kihprora~una. Podnositelj zahtjeva smatra da se ovakvimudru`ivanjem ugro`avaju mediji, koji samostalno nastupaju na tr`i{tu, te tra`e od Konkurencijskog vije}a zabranu ovakvihaktivnosti.

Na temelju dostavljene dokumentacije, Konkurencijskovije}e je ocijenilo da nije mogu}e bez provedenog postupka utvrditi postojanje povrede Zakona, na koje Podnositelj zahtjeva ukazuje, te je u smislu ~lanka 32. stavka (2) Zakona, donijeloZaklju~ak o pokretanju postupka, broj: 01-04-26-005-8-II/10,dana 13.10.2010.godine, radi utvr|ivanja zabranjenogkonkurencijskogdjelovanja,u smislu~lanka 4. stavak(1) poda),d) i e) i zlouporabe vladaju}eg polo`aja, u smislu ~lanka 10.Zakona.

Sukladno ~lanku 33. stavak (1) Zakona, Konkurencijskovije}e dostavilo je na odgovor Zahtjev i Zaklju~ak, svimgospodarskim subjektima protiv kojih je pokrenut postupak,dana 06.10.2010. godine aktom broj 01-04-26-005-13-II/10.

Svi gospodarski subjekti protiv kojih je pokrenut Postupak,upotpunosti su osporili navode Podnositelja zahtjeva i navodeslijede}e:

Gospodarski subjekt MRE@A je dostavio odgovor na Zahtjev i Zaklju~ak, u ostavljenom vremenskom roku, dana 27.10.2010. godine podneskom broj 01-04-26-005-14-II/10, ukojem je naveo slijede}e:

  – da je Zahtjev pun proizvoljnosti, neto~nosti ielementarnog neznanja, te zamjena teza;

 – da je 2009. godinu gospodarski subjekt BHTV zavr{io sprihodom od (..)**KM, a od toga je od marketinga naplatila (..)** (izvor podataka: Izvje{}e o poslovanjuBHTVza 2009.godinu,dostavljen Zastupni~kom domui Domu naroda Parlamentarne skup{tine Bosne iHercegovine, stranica br. 3 i 14), dok je prihodgospodarskog subjekta MRE@E u 2009. godini bio(..)**1 , i godinu je zavr{ila sa gubitkom od (..)** (izvor podataka: Ra~nunovodstvene politike, zabilje{ke ianaliza financijskih izvje{}a za godi{nji obra~un 2009.godinu,), {to potvr|uje koliko su komercijalnetv postajeneravnopravne na tr i{tu, u odnosuna javne tv servise, a pogotovo u odnosu na gospodarski subjekt BHTV, koja 

 jesamoodtvpretplatepro{legodinenaplatila(..)**KM;  – da gospodarski subjekti PINK , OBN i MRE@A imaju

veoma komplementarne ponude, tj. da razlika od 2,0%, jeste razlika kojuodre|eni klijentimogu dobiti na tr`i{tui da cijene nisu zasnovane na prodaji sekunde, nego seprodaju rejtinzi, (jedan RTG je 1% stanovni{tva u Bosnii Hercegovini i ima svoju odre|enu cijenu), {to zna~i,ukoliko program nije gledan, kao {to je slu~aj sa programom gospodarskog subjekta BHTV, onda cijena te reklame mo`e biti veoma jeftina, a ukoliko je rejtingnula, onda je to popust od 100,0%, jer je reklama besplatna;

  – dagospodarskisubjektMRE@A ne prodajereklame,ve}oglasni prostor u okviru svog programa, koji je veoma skup, te iz tog prihoda, prije svega pokriva tro{kovenabavke programa, pa tek ostale tro{kove, dokistovremeno gospodarski subjekt BTHV, programnabavlja iz napla}ene tv pristojbe, a onda na tr`i{tupoku{ava bud`etom iz tv pristojbe uni{titi komercijalnetv postaje;

  – da je gospodarski subjekt MRE@A nastao 2001. godineuz pomo} USAID-a, (i da je podr ao koncept televizijskih mre`a iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava).

Ima preko deset sati zajedni~kog programa dnevno, a kada emitira zajedni~ki program na podru~ju ~itave BiHi tu komunikaciju prodaje klijentima. Onog trenutka kada se postaje isklju~e iz MRE@E, svaka postaja pokriva svoju regiju i dogovara oglasni prostor sa klijentima koji su zainteresirani samo za to podru~je;

 – da je temeljno pitanje, za{to je gospodarskom subjektuBHTV-u, kao javnom servisu, toliko stalo domarketin{kih prihoda, koji ujedno nisu njihov osnovniprihod, budu}i da je funkcija javnog servisa prema europskim propisima razli~ita od komercijalnih tvstanica, i da je u svim europskim zemljama pristup

  javnih tv servisa komercijalnim ogla{iva~ima krajnjekontoliran (npr. javnim servisima u Njema~kojzabranjuje se bilo kakvo reklamiranje izme|u 18.00 i23.00 sata).

Gospodarski subjekt HAYAT jedostavioodgovor na Zahtjevi Zaklju~ak u ostavljenom vremenskom roku, dana 29.10.2010.

godine podneskom broj: 01-04-26-005-16-II/10, u kojem jenaveo slijede}e:  – da Zahtjev imaneto~nih,povr{no iznesenihinformacija,

neutemeljenih zaklju~aka i nejasno}a, a koje se odnosena na~in poslovanja gospodarskog subjekta HAYAT, iisti~e, da se isklju~ivo financira od prodaje programa, teda od utemeljenja,nije imao nikakvih pritu`bi i sankcija od nadle`nog tijela koje se bavi reguliranjem rada svihmedija, odnosno RAK-a;

  – da su iznena|eni elementarnim nepoznavanjem odstrane predstavnika gospodarskog subjekta BHTV-a,temeljnih propisa i pravila donesenih od strane RAK-a.Naime, temeljem ~lanka 16. stavak (1) i (2) va`e}eg

1 (..)** Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu ~lanka 38. Zakona o konkurenciji

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 21/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 21

Kodeksaoogla{avanjuisponzorstvuzaradioiteleviziju("Slu`beni glasnik BiH" br. 81/07)-(u daljnjem tekstu:Kodeks), omjer spotova za ogla{avanje i teletrgovinu,unutar danog sata ne smije prije}i iznad 20,0% utelevizijskim programima, {to zna~i da omjer ogla{avanja i sponzorstva ne smije prije}i 12 minuta uokviru jednog sata, te se mo`e zaklju~iti da su, pored

  javnih tv stanica i privatne tv stanice vremenskiograni~ene u emitiranju spotova za ogla{avanje iteletrgovinu, te njihovo vrijeme za emitiranje nijeneograni~eno, kakonavodigospodarski subjekt BHTV;

  – da, kao profesionalna i odgovorna tv postaja svakegodine, pa tako i 2009. godine, dostavlja na uvid svojecjenike usluga i programske sheme svim komitentima,kojima je ostavljena i mogu}nost da se putem internet stranice informira o istom;

 – da se ne sla`u s konstatacijom Podnositelja zahtjeva, da emitiranje programa oglasnih poruka ne predstavlja zna~ajno pove}anje tro{kova proizvodnje programa, jer privatne tv postaje, pa tako i gospodarski subjekt HAYAT, ne prodaju reklamu, ve} oglasni prostor uokviru pojedinog programa, te na temelju toga zara|eninovac nije, kako je navedeno "~isti profit", ve} jedan odtemeljnih izvora financiranja, dok se nasuprot tome,gospodarski subjekt BHTV, prema ~lanku 20. stavak (1)to~ka a), Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu,financira po osnovu taksi RTV pretplatnika, te je stoga sav prihod koji ostvaruje BHTV od prodaje oglasnogprostora ustvari "~isti prihod". Pore|enje emitiranja reklamnih poruka sa podukcijom programa navodi na zaklju~ak, da Podnositelj zahtjeva, nema elementarnoznanje iz ove oblasti;

  – da navod Podnositelja zahtjeva "Cijene i popusti seformiraju na temelju gledanosti i rejtniga pojedine tvpostaje i odr`avaju njenu tr`i{nu poziciju u BiH", nijeistinit, jer je slobodno tr`i{te, i svaka tv postaja ima svuslobodu da odlu~uje o visini cijena i popusta za svojeusluge;

 – da podr`ava dio Zahtjeva koji se odnosi na prijedlog odono{enju pravne regulative o ogla{avanju, kao okvira za poslovanje na ovom tr`i{tu, te uspostavljanje tijela koje bi bilo odgovorno za kontrolu i reguliranje ovedjelatnosti;

  – dajedino sredstvoobra~unacijena jesu rejtinzi, odnosnosa CPP(cost perpoint) obra~un, gdje je osnovno mjerilopostignuti rejting reklame u reklamnom bloku, {to zna~i,ukoliko je rejting nizak onda merketin{ka agencija manje pla}a i obrnuto. Ovaj vid obra~una je jedinopriznat u svijetu, a BiH je na`alost jedna od rijetkiheuropskih zemalja koja je kasnila sa uvo|enjem ovogna~ela obra~una;

 – da nije bilo udru`ivanja gospodarskog subjekta FTV iRadiotelevizije Republike Srpske (u daljnjem tekstu:RTRS), te gospodarskog subjekta MRE@E (HAYAT,ATV Banja Luka i RTV Mostar), niti je ikada potpisanbilo kakav ugovor ili sporazum o udru`ivanju;

  – da konkurenciju smatraju zna~ajnim instrumentom ustvaranju i ja~anju jedinstvenog ekonomskog prostora uBiH, te da se zala`u za zdravu konkurenciju, kao motivza pobolj{anje kvalitete usluge;

Gospodarski subjekt  PINK  je zatra`io produljenje roka za dostavljanje odgovora na Zaklju~ak i Zahtjev i tra`enedokumentacije, dana 01.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-17-II/10, koji je Konkurencijskovije}e je utvrdiloopravdanim, i sukladno ~lanku 33. stavak (4) Zakona, odobriloproduljenje roka za dodatnih 15 (petnaest) dana, aktom broj01-04-26-005-19-II/10, dana 03.11.2010.godine.

Gospodarski subjekt PINK , u odobrenom roku, podneskombroj: 01-04-26-005-35-II/10 dana 20.12.2010. godine dostavio

 je odgovor u kojem je naveo slijede}e:  – da od 2003. godine uredno posjeduje dozvolu za 

emitiranje tv programa RAK-a i da se isklju~ivofinancira od prodaje reklamnog prostora i programa vlastite produkcije, te da do danas nije zaprimio niti

  jednu sankciju od nadle`nog organa koji se bavireguliranjem rada svih medija, tj. RAK-a;

  – da je temeljem ~lanka 16. stavak (1) i (2) va`e}egKodeksa, odre|en omjer spotova za ogla{avanje iteletrgovinu, koji unutar danog sata ne smije prije}i20,0% u televizijskim programima, {to zna~i da omjer ogla{avanja i sponzorstva ne smije prije}i 12 minuta i

okviru jednog sata; –  da su kao profesionalna i odgovorna tv stanica svakegodine, pa tako i 2009. godine, dostavili na uvid va`e}icjenik usluga i programske sheme svim svojimsada{njimi budu}im komitentima,te ga objavili i putemsvoje internet stranice;

  – da ne prodaju reklamu ve} oglasni prostor u okvirupojedinog programa, te po osnovu toga zara|eni novacnije, kako ja navedeno u Zahtjevu, "~isti profit", ve}

 jedan od temeljnih izvora financiranja. Suprotno tome,gospodarski subjekt BHTV se prema ~lanku 20. stavak(1)to~ka a) Zakona o javnom radiotelevizijskom servisuBiH, financira po temelju RTV taksi pretplatnika, i savprihod koji ostvaruju od prodaje oglasnog prostora predstavlja njihov "~isti prihod";

  – dase zala`eza konkurenciju i samim tim svojimradomizalaganjem doprinijeo je unaprije|enju svih tv postaja,kako kroz segment programa, tako i segment razvoja marketin{kog tr`i{ta;

  – da podr`avaju inicijativu gospodarskog subjekta BHTVda se kod nadle`nih izvr{nih i zakonodavnih institucija,predlo`i dono{enje pravne regulative o ogla{avanju,koji bi bio okvir za poslovanje na ovom tr`i{tu, tepredlo`i tijelo koje bi bilo odgovorno za kontrolu ireguliranje ove djelatnosti.

Gospodarski subjekt FTV je zatra`io produljenje roka za dostavljanje odgovora na Zaklju~ak i Zahtjev i tra`enedokumentacije, dana 03.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-15-II/10, koji je Konkurencijsko vije}e utvrdiloopravdanim i odobriloproduljenje rokaza dodatnih 15 (petnaest)dana, sukladno ~lanku 33. stavak (4) Zakona aktom broj01-04-26-005-18-II/10, dana 03.11.2010. godine.

Gospodarski subjekt FTV je dostavio odgovor na Zaklju~akiZahtjev, dana 11.11.2010. godine podneskom broj01-04-26-005-20-II/10, i predla`e da se isti odbije kao

neutemeljen navode}i slijede}e:  – da je odgovoran i profesionalan tv servis i svojeposlovanje ne temelji na podmetanjima,{pekulacijamaineistinama navedenim u Zahtjevu;

  – da svoje poslovanje obavlja sukladno va`e}im cjenikomusluga ogla{avanja, usvojenim od Upravnog odbora, tezaklju~enim ugovorima, donesenim odlukama iva`e}im ponudama, odobrenim od svojih nadle`nihtijela;

 – da je ~lankom 42. i 43. Zakona o javnom RTV servisuRTVFBiH i ~lankom 18. Kodeksa, definirana koli~ina oglasa i drugih pla}enih poruka gospodarskom subjektuFTV i njihovo vremensko ograni~enje, te koli~ina oglasa i drugih pla}enih poruka na privatnim tvpostajama;

 – da je cjenik gospodarskog subjekta FTV transparentan idostupan u svakom trenutku svim korisnicima usluga na teletekstu i web stranici, {to nije slu~aj sa gospodarskimsubjektom BHTV, koji se istovremeno poziva na transparentnost, a ne posluje po cijenama i uvjetima izcjenika sa najve}im marketing agencijama (ugovori ifakture sa agencijama Media Group i Ujedinjeni medijiza 2009. i 2010. godinu) i izravnim klijentima (Ugovori,ponude i fakture za Asa Prevent Group, BH Telecom,Fabrika duhana Sarajevo);

  – da je temeljni kriterij za odobravanje popusta, promet (prora~un) ogla{iva~a i marketin{kih agencija, a temeljni kriterij ogla{iva~a i agencija kod izbora tvpostaje kao kanala komunikacije ogla{iva~a, jestegledanost tv postaje i kvalitet programske ponude;

  – da me|unarodni ogla{iva~i u Bosni i Hercegovini, kaoina drugim tv tr`i{tima kupuju oglasni prostor na osnovu

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 22/96

Broj 37 – Strana 22 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

rejtingagledanosti tv programai tv postaje, konkurentna cijena (koli~ina isporu~ene komunikacije tj. GPR za pla}eni iznos prora~una ogla{iva~a);

  – da je Odluka o zajedni~kom djelovanju marketinga Javnih RTV servisa BiH donesena od Upravnog odbora Javnog RTV sustava broj 4110-26/6 dana 30.12.2005.godine, sukladno usvojenom Zakonu o Javnom RTV

sustavu BiH (Korporacija- Ku}a prodaje), a budu}i da  jo{ nije formirana Korporacija javnih RTV servisa BiH,navedena Odluka jo{ uvijek nije na snazi, me|utimUpravni odbor i poslovodstvo gospodarskog subjekta BHTV samovoljno i jednostrano je odlu~ilo od 2009.godine samostalno nastupati na tr i{tu, {to je kaoposljedicu donijelo smanjenje prihoda od marketinga gospodarskom subjektu BHTV;

 – da je Konkurencijsko vije}e u ranijem razdoblju imalosli~an postupak po zahtjevu IAA BiH protivgospodarskog subjekta  OBN (Rje{enjeKonkurencijskog vije}a, broj 01-01-76-31/05 od dana 09.04.2006. godine), te primjenjuju}i analogiju,dostavljena je analiza tv tr i{ta prema slu`benimpodacima mjerenja tv gledanosti za razdoblje od dana 01.01.2010. godine do dana31.10.2010.godine iz kojegse vidi da gospodarski subjekt FTV nema vladaju}ipolo`aj na tr`i{tu, budu}i da ima tr`i{ni udjel od 15,1%,

te da na tr`i{tu Bosne i Hercegovine obzirom na velikibroj tv postaja (vi{e od 40) niti jednom klijentu nijeuskra}eno pravo izbora;

  – da iz Zaklju~ka proizilazi da postupak nije pokrenut protiv gospodarskog subjekta RTRS, iako se u Zahtjevugospodarskog subjekta BHTV navodi i gospodarskisubjekt RTRS, jer se u jednom dijelu istoga navodiudru`ivanje i zajedni~ki nastup na tr`i{tu spajanjemogla{iva~kih prora~una, kako bi stvorili vladaju}ipolo`aj, ~ime se navodno ugro`avaju mediji kojisamostalno nastupaju na tr`i{tu, te je nejasno za{to jegospodarski subjekt RTRS izostavljen {to predstavlja proceduralnu gre{ku, te isto ote`ava argumentacijuobrane gospodarskog subjekta FTV, budu}i da se na{emodgovoru na neutemeljene optu`be ne mo`e pridru`iti igospodarski subjekt RTRS.

Budu}i da gospodarski subjekt OBN nije dostavio odgovor na Zaklju~ak i Zahtjev, u propisanom roku, Konkurencijskovije}e je ponovilo zahtjev dana 29.11.2010. godine aktom broj01-04-26-005-21-II/10. Gospodarski subjekt OBN jenakontoga dostavio obrazlo`enje za nepostupanje po zahtjevuKonkurencijskog vije}a, dana 06.12.2010. godine podneskombroj 01-04-26-005-23-II/10, navode}i kao razlog, objektivnusprije~enost uprave gospodarskog subjekta OBN-a, te istog dana dostavio odgovor na Zaklju~ak i Zahtjev podneskom broj01-04-26-005-24-II/10, u kojem navodi slijede}e:

  – da je Zaklju~ak donesen bez upori{ta u Zakonu i na temelju nejasnog ~injeni~nog opisa nije navedena nijedna konkretna radnja kojom bi se dokazalonezakonito pona{anje stranaka u postupku;

 – da navodi iz Zahtjeva, vi{e podje}aju na inicijativu za izmjenu ili dono{enje novih zakona i pravila pona{anja na tr`i{tu i ne mo`e biti temelj za vo|enje postupka predKonkurencijskim vije}em;

  – da se isklju~ivo financira od prodaje reklamnogprostora 

i programa vlastite produkcije i da cjenik i op}e uvjeteposlovanja nije mijenjalau posljednje ~etirigodine, a da su isti uskla|eni sa zakonskim ograni~enja u smisluminuta`e za oglasni prostor i da se strogo provode;

  – da nije zaklju~ivala ni javne ni tajne sporazume radinelojalne konkurencije u pru`anju usluga oglasnogprostora;

 – da predla`e da se pokrenuti postupak obustavi u odnosuna gospodarski subjekt OBN.

Gospodarski subjekt BHTV je podniozahtjev za uvid u spisepredmeta, podneskom broj 01-04-26-005-25-II/10 od dana 09.12.2010. godine, koji je Konkurencijsko vije}e razmotrilo, tesukladno ~lanku 37. Zakona, omogu}ilo uvid u spise predmeta.Isti je obavljen dana 14.12.2010. godine, u prostorijama 

Konkurencijskog vije}a, u prisustvu ovla{tenog predstavnika gospodarskog subjekta BHTV i odgovornog ~lana Konkurencijskog vije}a (slu`bena zabilje{ka broj01-04-26-005-31-II/10).

Gospodarski subjekt HAYAT jepodnio zahtjev za uvid u spispredmeta, podneskom broj 01-04-26-005-32-II/10 od dana 

15.12.2010. godine. Konkurencijsko vije}e je dostavilo kopijespisa predmeta, sukladno ~lanku 37. stavak (2) Zakona, aktombroj: 01-04-26-005-36-II/10 od dana 20.12.2010. godine.

Gospodarski subjekt PINK je podnio zahtjev za uvid u spisepredmeta, podneskom broj: 01-04-26-005-34-II/10 od dana 15.12.2010. godine. Konkurencijsko vije}e je dostavilo kopijespisa predmeta, sukladno ~lanku 37.stavak (2) Zakona, aktombroj: 01-04-26-005-35-II/10 od dana 20.12.2010. godine.

Gospodarski subjekt FTV je podnio zahtjev koji jeKonkurencijsko vije}e razmotrilo, te sukladno ~lanku 37.Zakona, omogu}ilo uvid u spise predmeta. Isti je obavljen dana 12.01.2010. godine, u prostorijama Konkurencijskog vije}a, uprisustvu punomo}nika gospodarskog subjekta FTV iodgovornog ~lana Konkurencijskog vije}a (slu`bena zabilje{ka broj 01-04-26-005-52-II/10).

Budu}i da se radi o postupku sa strankama sa suprotniminteresima, u svrhu prikupljanja novih dokaza i pru`anja 

mogu}nostistrankama da se izjasne o ~injenicama i okolnostima,koje su od va`nosti za dono{enje kona~nog rje{enja,Konkurencijsko vije}e je, sukladno ~lanku 39. Zakona, dana 14.12.2010. godine, zakazalo usmenu raspravu, ali je ista na zahtjev Podnositelja zahtjeva, u smislu ~lanka 39 stavak (4)Zakona odgo|ena.

Konkurencijsko vije}e je zakazalo novu usmenu raspravudana 27.01.2011. godine, na kojoj su bili prisutni zakonskizastupnici svih stranaka u predmetnom postupku (zapisnik broj01-04-26-005-55-II/10.

Na usmenoj raspraviPodnositeljzahtjevaje ostao kodsvojihiskaza i dokaza, a u danom roku od osam dana, }e se pismenoizjasniti, da li se podneseni Zahtjev odnosi i na gospodarskisubjekt RTRS. Ostale stranke u postupku, su se tako|er izjasnileda ostaju kod svojih dosada{njih iskaza i dokaza. Stranke upostupku su pozvane da dostave tro{kovnike sukladno ~lanku

105. stavak (4) Zakona o upravnom postupku.Sukladno nalogu sa javne raprave, Podnositelj zahtjeva upropisanom roku od 8 (osam) dana, podneskom broj:01-04-26-005-61-II/10 od dana 04.02.2011. godine, da zbogrelativnomalog udjela gospodarskog subjekta RTRS (6,3% udjelgledanosti u BiH), povla~i dio Zahtjeva protiv gospodarskogsubjekta RTRS. Tako|er, u istom podnesku Podnositelj zahtjeva navodi, kako je u me|uvremenu do{lo do statusnih promjena gospodarskog subjekta MRE@A, koja je prestala postojati usvomprvobitnom obliku, te predla`eKonkurencijskom vije}u da se razmotri daljnje u~e{}e i potreba za daljnjim procesuiranjemovog pravnog subjekta, te gospodarskog subjekta HAYAT, kaonjenog temeljnog dijela. Protiv ostalih subjekta u postupku uovom predmetu ostaje pri svom Zahtjevu.

Imaju}i u vidu naprijed navedeno, kao i da je za utvr|ivanje~injeni~nog stanja i ocjenu dokaza u predmetnom postupku,potrebno izvr{iti dodatne analize, Konkurencijsko vije}e je

produljilo rok za dono{enje kona~nog rje{enja za dodatna trimjeseca, u smislu~lanka 41.stavak (2)Zakona, Zaklju~kom broj01-04-26-005-66-II/10 od dana 09.02.2011. godine i istidostavilo stankama u postupku, dana 10.02.2011. godine, aktombroj 01-04-26-005-67-II/10.

3. Pravni okvir predmetnog postupkaKonkurencijsko vije}e je u postupku primijenilo odredbe

Zakona, Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta ("Slu`beniglasnik BiH", broj 18/06 i 34/10), Odluke o definiranjukategorija vladaju}eg polo`aja ("Slu`beni glasnik BiH", broj18/06 i 34/10)i Odluke o visiniadministrativnih pristojbiu sveziprocesnih radnji pred Konkurencijskim vije}em (" Slu`beniglasnik BiH" br. 30/06 i 18/11).

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 23/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 23

Tako|er, tokom provo|enja predmetnog postupka,Konkurencijsko vije}e je uzelo u obzir i odredbe Zakona oupravnom postupku BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 29/02,12/04 i 88/07 i 93/09), Zakona o komunikacijama ("Slu`beniglasnik BiH" broj 31/03, 75/06 i 32/10), Kodeks o ogla{avanju isponzorstvu za radio i televiziju donesenom od strane RAK-a ("Slu`beni glasnik BiH" broj 81/07), Zakon o gospodarskimdru{tvima("Slu`bene novine Federacije BiH"broj 23/99, 45/00i2/02), Zakona o javnom RTV servisu RTVFBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH" broj 48/08)-(u daljnjem tekstu: Zakona o

 javnom RTV servisu RTVFBiH), Zakona o Javnom RTV sustavuBiH ("Slu`beni glasnik BiH" broj 35/05, 78/05).

4. Analiza mjerodavnog tr`i{taSukladno ~lanku 3. Zakona i ~lanku 4. i 5. Odluke o

utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta, mjerodavno tr`i{te se odre|ujekao tr`i{te odre|enih proizvoda i/ ili usluga koji su predmet obavljanja djelatnosti gospodarskih subjekta na odre|enomzemljopisnom podru~ju.

Mjerodavno tr`i{te proizvoda i/ili usluga obuhvata sveproizvode koje potro{a~i i/ili korisnici smatraju me|usobnozamjenjivim, pod prihvatljivim uvjetima, imaju}i u vidu osobitonjihove bitne zna~ajke, kvalitetu, uobi~ajnu namjenu, na~inuporabe, uvjete prodaje i cijene.

Mjerodavno zemljopisno tr`i{te obuhvata cjelokupan ilizna~ajan dio teritorija Bosne i Hercegovine na kojoj gospodarskisubjekti djeluju u prodaji i/ili kupovini mjerodavnog proizvoda i/ili usluge pod jednakim ili dovoljno ujedna~enim uvjetima ikoji to tr i{te bitno razlikuju od uvjeta konkurencije na susjednim zemljopisnim tr`i{tima.

Mjerodavno tr i{te proizvoda i/ili usluga predmetnogpostupka je tr`i{te pru`anja usluga reklamiranja i ogla{avanja putem TV medija.

Mjerodavno zemljopisno tr`i{te predmetnog postupka jetr`i{te Bosnei Hercegovine, budu}i da gospodarski subjekti,kojisu stranke u postupku imaju dozvolu za obavljanje djelatnostiemitiranja RTV programa na cijeloj teritoriji Bosne iHercegovine.

Sukladno izlo`enom, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da jemjerodavno tr`i{te predmetnog postupka,tr`i{te pru`anja usluga 

reklamiranja i ogla{avanja putem TV medija na cjelokupnojteritoriji Bosne i Hercegovine.

5. Ocjena dokazaKonkurencijsko vije}e razmotrilo je kao prethodno pitanje

navod Podnositelja zahtjeva iznesen u podnesku broj01-04-26-005-61-II/ 10 od dana 04.02.2011. godine, a sukladnonalogu sa javne rasprave, da zbog relativno malog udjela gospodarskog subjekta RTRS (6,3% udjel gledanosti), povla~idio Zahtjeva protiv gospodarskog subjekta RTRS, te utvrdilo da Podnositelj zahtjeva nije zvani~no povukao i Zahtjev protivgospodarskog subjekta MRE@A i gospodarskog subjekta HAYAT, kao njenog sastavnog dijela, obzirom da je do{lo dostatusnih promjena i ista je prestala postojati u prvobitnomobliku.

U cilju utvr|ivanja ~injeni~nog stanja, pored dokumentacijedostavljene od stranaka u postupku, Konkurencijsko vije}e je

tra`ilo i podatake od nadle`nih institucija: RAK-u, Agencije za statistiku BiH, Agencije za posredni~ke, informati~ke ifinancijske usluge Republike Srpske, Agencije za posredni~ke,informati~ke i financijske usluge Br~ko Distrikta, Agencije za financijske, informati~ke i posredni~ke usluge d.d. Sarajevo,Uprave za neizravno oporezivanje u BiH, Direkciji za finansije -Poreska uprava Br~ko distrikta, Udru`enju medijske industrijeUMI-jic, Mareco index Bosnia d.o.o Sarajevo i gospodarskogsubjekta RTRS.

U toku postupka Konkurencijsko vije}e je dana 10.03.2011.godine, obavilo dalje prikupljanje dokaza sa licamjesta, odnosnoizvr{ilo uvid u dokumentaciju u poslovnim prostorijama gospodarskog subjekta  OBN (slu`bena zabilje{ka broj01-04-26-005-108-II/10) i gospodarskog subjekta MRE@A

(slu`bena zabilje{ka broj 01-04-26-005-109-II/10), dana 11.03.2011. godine, gospodarskog subjekta  HAYAT (slu`bena zabilje{ka broj 01-04-26-005-110-II/10) i dana 14.03.2011.godine gospodarskog subjekta PINK  (slu`bena zabilje{ka broj:01-04-26-005-111-II/10).

Konkurencijsko vije}e za dokazivanje pravno relevantnih~injenica u predmetnom postupku, je koristilo razli~ite pisaneisprave stranaka u postupku (pisanu korespondenciju- podneske,dopise, izjave stranaka, razli~ite ugovore, cjenike, ispitivanja gledanosti tv programa, istragu i sli~no), te dokumentacijupribavljenu od drugih pravnih osoba kojaje sadr ajem i oblikom,u smislu odredbi ZUP-a.

Konkurencijsko vije}e je u predmetnom postupku uzelo uobzir slijede}e odlu~ne ~injenice:

  – da Javni RTV sustav u Bosni i Hercegovini ~inigospodarski subjekt BHTV (Podnositelj zahtjeva),gospodarski subjekt FTV, kao jedna od stranaka protivkoje je pokrenut postupak, gospodarski subjekt RTRS iKorporacija javnih RTV servisa BiH, te da su njihovime|usobni odnosi regulirani Zakonom o javnom RTVsustavu;

  – da su stranke u postupku, gospodarski subjekt OBN,gospodarski subjekt MRE@A, gospodarski subjekt HAYAT i gospodarski subjekt  PINK , utemeljeni i

posluju, sukladno Zakonu o gospodarskim dru{tvima;  – da stranke u postupku u okviru svog poslovanja primjenjuju i odredbe Zakona o komunikacijama ipropise koje donosi RAK, te posjeduju uredne dozvoleza emitiranje tv programa i nisu imale nikakvihprimjedbi na svoj rad od strane RAK-a u toku 2009.godine;

  – da u svojim programskim shemama, sve stranke upostupku imaju vrijeme predvi|eno za marketing, i to:

 javni tv servisi imaju pravo na emitiranje po 6 minuta reklamnog prostora unutar jednog sata emitiranja tvprograma, dok ostale stranke u postupku, komercijalnetv stanice imaju po 12 minuta reklamnog prostora,sukladno Kodeksu donesenom od strane RAK-a;

 – da su stranke protiv kojih je pokrenut postupak, u 2009.godini donijele i javno obznanile svoje cjenikeogla{avanja i sponzorstva sa op}im uvjetima poslovanja za teku}u godinu;

  – da je tr i{ni udjel stranaka u postupku i ostalihkonkurenata na relevantnom tr`i{tu u 2009. godini,procijenjen po dva osnova: gledanosti svake tv stanice iudjela pojedina~nih prihoda od reklamiranja iogla{avanja, u ukupno ostvarenom prihodu svih tvstanica u BiH;

Tablica 1.

R.b. Naziv tv postaje Ukupanprihod uKM (1)

Ukupanprihod odoglasnog

prostora uKM (2)

Udjel (2) u(1)* u %

Gleda-nost**

Procje-njeni

tr`i{niudjel u%***

1. FTV (..)** (..)** 30,94 12,0 13,0

2. OBN (..)** (..)** 88,63 5,8 14,6

3. MRE@A (..)** (..)** 98,07 14,2 4,5

4. HAYAT (..)** (..)** 58,12 7,9 6,0

5. PINK  (..)** (..)** 81,41 15,1 11,46. BHTV (..)** (..)** 9,21 6,3 5,2

7. RTRS (..)** (..)** 18,50 5,7 5,2

8. Alternativna TV (..)** 4,4 4,2

9. RTV BN (..)** 2,6 7,5

10. RTV TK Tuzla (..)** 2,8

11. HRT Mostar (..)** 1,3

12. TVSA (..)** 5,7

Ostali (..)** 18,6

Ukupno: (..)** cca. (..)** 48,17 100,0

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 24/96

Broj 37 – Strana 24 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

*Udjel prihoda od reklamiranja i ogla{avanja u ukupnoostvarenom prihodu u 2009. godini - izvor podataka: financijskiobra~uni

**Gledanost mjerena metodom PeopleMeter AD Monitor-ing za 2009. godinu - izvor podataka: Mareco Indeks Bosnia iUdru`enje medijske industrije u Bosni i Hercegovini

*** Tr`i{ni udjel procijenjen na osnovu udjela pojedina~nihprihoda od reklamiranja i ogla{avanja u ukupno ostvarenomprihodu po istom temelju u Bosni i Hercegovini - izvor podataka o prihodima: AFIP i APIF

 –  da navode Podnositelja zahtjeva koji se odnose na udru ivanja gospodarskih subjekta protiv kojih jepokrenut postupak, radi zajedni~kog nastupa na tr`i{tu,spajanjem ogla{iva~kih prora~una, Konkurencijskovije}e nije uzelo u razmatranje, obzirom da se isti nemogu smatrati koncentracijom, u smislu ~lanka 12.Zakona, kako Podnositelj zahtjeva, u istom navodi.

Nakon sagledavanja svih mjerodavnih ~injenica i dokaza stranaka u postupku, pojedina~no i zajedno, te na temeljuizvedenih dokaza Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da:

  – Cjenovnici svih tv postaja protiv kojih je pokrenut postupak pred Konkurencijskim vije}em jasnodefiniraju: cijene, posebne uvjete i dodatne pogodnosti,agencijsku proviziju, koli~inske popuste za izravneklijente, welcome bonuse, prora~un split bonuse,loyality bonuse, uvjete pla}anja i popuste za avanse, a sukladno Kodeksu donesenom od strane RAK-a;

  – Cijeneizra`ene u cjenovnicimasvih tv postaja formirajuse slobodno, tj. uglavnom na temelju parametra gledanosti i rejtinga pojedine tv stanice, ~imeodra avaju njenu tr`i{nu poziciju na mjerodavnomtr`i{tu;

  – Analizom ugovora zaklju~enih u 2009. godini ipojedina~nih cjenika svih stranaka u postupku injihovim me|usobnim pore|enjem, Konkurencijskovije}e je utvrdilo da se cijene, popusti, bonusi i drugeugovorene pogodnosti, uglavnom razlikuju kod svihstranaka u postupku;

  – Na osnovu izvr{ene analize dostavljenih ugovora oprodaji oglasnog prostora i va`e}ih cijenika iz 2009.godine, stranaka protiv kojih je pokrenut predmetni

postupak, te provedene istrage u slu`benim prostorijama istih, utvr|eno je, da nije bilo nepravilnosti prilikomzaklju~ivanja ugovora, odnosno popusti odobreni uugovorima, uskla|eni su sa va`e}im cjenovnicima ivisinom reklamnih bud`eta u 2009. godini, sukladnointernim pravilima svake tv ku}e;

 – Veliki broj tv postaja na mjerodavnom tr i{tu Bosne iHercegovine (47), je garancija gospodarskimsubjektima ili agenciji, da se ukoliko nisu zadovoljniponudom jedne tv postaje, mogu obratiti i drugim tvpostajama za pru`anje usluga reklamiranja iogla{avanja, {to za posljedicu mo`e imati slobodnukonkurenciju na tr`i{tu navedenih mjerodavnih usluga,

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da privredni subjekti protiv kojih se vodio predmetni postupak, nisunaru{ili tr`i{nu konkurenciju zaklju~ivanjem zabranjenogsporazuma,usmislu~lanka4.stavak(1)to~kea),d)ie)Zakona,ito:

a) izravno ilineizravno utvr|uju}i kupovne i prodajne cijeneili bilo koje druge trgovinske uvjete;

d) primjenjuju}i razli~ite uvjete za identi~ne transakcije sdrugim gospodarskim subjektima, dovode}i ih unepovoljan polo`aj u odnosu na konkurenciju, i

e) uvjetovanjem druge stranke da prihvati dodatne obveze.^lanak 9. stavak (2) Zakona, propisuje da se pretpostavlja, da 

 jedan gospodarski subjekt ima vladaju}i polo`aj na tr`i{tu roba i /ili usluga, akona mjerodavnom tr`i{tu Bosne i Hercegovine ima tr`i{ni udjel ve}i od 40 %, a stavak (4) istog ~lanka, propisuje da se pretpostavlja da ~etiri ili pet gospodarskih subjekta imajudominantan polo`aj, ukoliko je njihov zajedni~ki tr`i{ni udjelve}i od 80%.

Procijenjeni tr`i{ni udjel stranaka u postupku i ostalihkonkurenata na mjerodavnom tr`i{tu u 2009. godini (prikazani uTablici br.1), pokazuje da niti jedna od stranaka protiv kojih jepokrenut postupak nema vladaju}i polo`aj na mjerodavnomtr`i{tu, odnosno, pojedina~ni tr`i{ni udjel ve}i od 40%, nitizajedni~ki tr`i{ni udjel ve}i od 80%.

Slijedom navedenog, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da stranke protiv kojih je podnesen Zahtjev, nemaju vladaju}ipolo`aj na mjerodavnom tr`i{tu, te stoga, nisu naru{ili tr`i{nukonkurenciju, u smislu ~lanka 10. stavak (2) to~ke a), b), c) i d)Zakona, i to:

a) izravno ili neizravno nametanjem nelojalnih kupovnih iprodajnih cijena ili drugih trgovinskih uvjeta kojima seograni~ava konkurencija;

b) ograni~avanjemproizvodnje, tr`i{ta ili tehni~kograzvitka na {tetu potro{a~a;

c) primjenjuju}i razli~ite uvjete za istu ili sli~nu vrstuposlova s ostalim stranama, ~ime ih dovode uneravnopravan i nepovoljan konkurencijski polo`aj;

d) zaklju~uju}i sporazume kojima se uvjetuje da druga stranka prihvati dodatne obveze koje po svojoj naravi iliprema trgovinskom obi~aju nemaju veze s predmetomtakvog sporazuma.

Konkurencijsko vije}e, u predmetnom postupku, nijerazmatralo navode u Zahtjevu, koji nisu izravno u svezi sa odredbama Zakona, a odnose se na na~in i kriterije formiranja cijena za emitiranje programa oglasnih poruka, te dono{enjepravne regulative o ogla{avanju putem tv medija.

Konkurencijsko vije}e je ocijenilo da tr i{te usluga ogla{avanja na tv postajama u Bosni i Hercegovini nije upotpunosti regulirano, te da je neophodno dono{enje propisa za poslovanje na ovom tr`i{tu, kao i mehanizama za kontrolu oveoblasti.

6. Nov~ana kaznaSukladno ~lanku 33. stavak (1) Zakona, Konkurencijsko

vije}e je dostavilo na odgovor Zahtjev i Zaklju~ak gospodar-skomsubjektuOBN, aktom broj: 01-04-26-005-13-II/10oddana 06.10.2010. godine. Budu}i da gospodarski subjekt  OBN nijedostavio odgovor u propisanom roku, Konkurencijsko vije}e jeponovilo zahtjev za dostavljanje istog, u smislu ~lanka 33. stavak(3) Zakona, aktom broj 01-04-26-005-21-II/10 od dana 29.11.2010. godine.

Nakon toga gospodarski subjekt  OBN je dostavio,podneskom broj: 01-04-26-005-23-II/10 od dana 06.12.2010.godine, obrazlo`enje za nepostupanje po ZahtjevuKonkukurencijskog vije}a, navode}i kao razlog objektivnusprije~enost uprave, te je istog dana dostavio i odgovor na Zaklju~ak i Zahtjev, podneskom broj 01-04-26-005-24-II/10.

Tijekom postupka, sukladno ~lanku 35. Zakona,Konkurencijsko vije}e je zatra`ilo od gospodarskog subjekta OBN, aktom broj: 01-04-26-005-42-II/10 od dana 21.12.2011.godine, dostavljanje cjenika ogla{avanja i sponzorstva sa op}imuvjetima poslovanja za 2009. godinu, cijene i popuste za izravneklijente ili marketin{ke agencije, financijsko izvje{}e sa prihodima ostvarenim prodajom oglasnog prostora izravnim

klijentima i marketin{kim agencijama, te ugovore o prodajioglasnog prostora zaklju~ene u 2009. godini. Konkurencijskovije}e u predmetnom aktu je navelo, da ukoliko gospodarskisubjekt  OBN ne postupi po zahtjevu, istom se mo`e izre}inov~ana kazna, u smislu ~l. 49. i 51. Zakona.

Gospodarski subjekt  OBN podneskom broj:01-04-26-005-48-II/10oddana31.12.2010.godinenijedostaviosvu tra`enu dokumentaciju, odnosno zaklju~ene ugovore iz2009. godine.

Sukladno izlo`enom radi kontinuiranog neispunjavanja zahtjeva, Konkurencijsko vije}e izreklo je gospodarskomsubjektu OBN, u smislu ~lanka 49. stavak (1) pod a) Zakona,nov~anu kaznu u iznosu od 1500,00 KM, {to predstavlja 0,011%prora~una za 2009. godinu.

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 25/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 25

U slu~aju da gospodarski subjekt  OBN ne izvr{i uplatunov~ane kazne u utvr|enom roku, Konkurencijsko vije}e }etra iti od mjerodavnih tijela prinudnoizvr{enje iste, te obra~unatizateznu kamatu za prekora~enje roka uplate nov~ane kazne,sukladno propisima Bosne i Hercegovine.

7. Administrativna pristojbaPodnositelj zahtjeva, gospodarski subjekt Radiotelevizija 

Bosne i Hercegovine, je du`an platiti administrativnu pristojbu uiznosu od 1.500,00 KM, u korist Prora~una institucija Bosne iHercegovine, sukladno ~lanku 2. Tarifni broj 107. to~ka f)Odluke o visini administrativnih pristojbi u svezi procesnihradnji pred Konkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH"br. 30/06 i 18/11).

8. Pouka o pravnom lijekuProtiv ovoga Rje{enja nije dopu{ten priziv.Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor pred

Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka,odnosno objavljivanja ovog Rje{enja.

Broj 01-04-26-005-132-II/105. svibnja 2011. godine

Sarajevo

Predsjednik

Dr. Stjepo Pranji}, v. r.

OP[TINA TUZLA

Na osnovu ~lana 29. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH",broj6/92,8/93i13/94),~lana23.PravilaJavneustanove"Dom penzionera" Tuzla i ~lana 39. Statuta Op}ine Tuzla ("Slu`beni glasnik Op}ine Tuzla", broj 2/99, 9/00, 2/08 i 12/09),op}inski na~elnik Tuzla donosi

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI UPRAVNOM ODBORUJAVNE USTANOVE "DOM PENZIONERA" TUZLA ZA

IMENOVANJE DIREKTORA USTANOVE

I.Daje se saglasnost Upravnom odboru Javne ustanove "Dom

penzionera" Tuzla, da se dipl. pravnik MIRJANAMARINKOVI] - LEPI] iz Tuzle, imenuje za direktora Ustanove.

II.Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u

"Slu`benom glasniku Op}ine Tuzla".

Broj 02-05-4851/111. juna/lipnja 2011. godine

Tuzla Op}inski na~elnik

Jasmin Imamovi}, s. r.(Sl-634/11-F)

JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I

KANALIZACIJA" D.O.O. ZENICA

Na osnovu ~lana 5. ta~ka 9. Zakona o donacijama preduze}a u javnom vlasni{tvu ili pod javnom kontrolom u Federaciji BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 13/03), Javno preduze}e"Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica objavljuje

ODLUKEO DODJELI DONACIJA

donesene na 5. sjednici Nadzornog odbora JP "ViK" d.o.o.Zenica, odr`anoj dana 30.05.2011. godine, i to:

  – Invalidskom odbojka{kom klubu "Bosna" Zenica, iznosod 2.000,00 KM, na osnovu Odluke broj:100-3599-2/11 MJ od 02.06.2011. godine;

 – Bo{nja~koj zajednici kulture "Preporod" Zenica, iznosod 1.000,00 KM, na osnovu Odluke broj:100-8982-2/10 MJ od 02.06.2011. godine;

  – Rukometnom klubu"^elik" Zenica, iznosod15.000,00KM,na osnovu Odluke broj: 100-8986-2/10 MJ od02.06.2011. godine;

  – Caritasu Vrhbosanske Nadbiskupije - Regionalnomcentru Zenica, iznos od 720,00 KM, na osnovu Odlukebroj: 100-3209-2/11 MJ od 02.06.2011. godine;

  – Klubu sjede}e odbojke "^elik 07" Zenica, iznos od2.000,00 KM, na osnovu Odluke broj: 100-9474-2/10od 02.06.2011. godine;

  – Gradskom klubu vodenih sportova "^elik" Zenica,iznos od 1.000,00 KM na osnovu Odluke broj:100-966-2/11 MJ od 02.06.2011. godine;

  – Udru`enju gra|ana KUD "Ibrahim Perviz" Zenica,iznos od 500,00 KM, na osnovu Odluke broj:100-1618-2/11 MJ od 02.06.2011. godine;

  – Udru`enju oboljelihod multiple sklerozeop}ineZenica,iznos od 500,00 KM na osnovu Odluke broj:100-2772-2/11 MJ od 02.06.2011. godine;

  – Kulturno umjetni~kom dru{tvu "@eljezara" Zenica,iznos od 500,00 KM na osnovu Odluke broj: 100-3386-2/11 MJ od 02.06.2011. godine;

  – Karate klubu"Internacional" Zenica, iznosod 1.000,00KM

na osnovu Odluke broj: 100-3764-2/11 MJ od02.06.2011. godine;  – [ahovskom klubu "^elik" Zenica, iznos od 1.000,00

KM, na osnovu Odluke broj: 100-4923-2/11 MJ od02.06.2011. godine;

 – Ko{arka{kom enskom klubu " elik" Zenica, iznos od10.000,00 KM, na osnovu Odluke broj: 100-4084-2/11MJ od 02.06.2011. godine;

  – Atletskom klubu "Zenica"Zenica, iznos od 2.000,00 KM,na osnovu Odluke broj: 100-5240-2/11 MJ od02.06.2011. godine.

Broj 101-4908-2/117. juna/lipnja 2011. godine

Zenica Direktor 

Ekrem Kahriman, s. r.(Sl-635/11-F)

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 26/96

Broj 37 – Strana 26 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

SADR@AJ

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

806 Odluka o davanju saglasnosti Nadzornom odboru JP

Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo na Odluku o izmjenama idopunama Statuta JP Ceste Federacije Bosne iHercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uSarajevo 1

807 Odluka o odobravanju prodaje motornih vozila uvlasni{tvu Federalnog ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i {umarstva 1

808 Odluka o odobravanju utro{ka sredstava"Teku}itransfer neprofitnim organizacijama - za podr{ku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i bora~ku populaciju",utvr|enog Bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/ Federalnomministarstvuza pitanja branitelja i invalidadomovinskograta (bosanski jezik) 2Odluka o odobravanju utro{ka sredstava"Teku}itransfer neprofitnim organizacijama - za podr{ku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i braniteljsku populaciju",utvr|enog Prora~unom Federacije Bosne i Hercegovine

za 2011. godinu Federalnom ministarstvu za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata/Federalnomministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata (hrvatski jezik) 2

809 Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa krite-rijima raspodjele sredstava "Teku}i transferi pojedinci-ma - za pomo} u lije~enju boraca - branitelja", utvr|enogBud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2011.godinu, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca iinvalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/Federalnomministarstvuza pitanja branitelja i invalidadomovinskograta 3

810 Rje{enje o nominovanju za privremeno imenovanje~lanova Nadzornog odbora "Ceste" d.d. Mostar 3

811 Rje{enje o nominovanju za privremeno imenovanje~lanova Nadzornog odbora JPBH Po{ted.o.o. Sarajevo 4

FEDERALNO MINISTARSTVO TRGOVINE812 Rje{enje o imenovanju Komisije za provo|enje internog

oglasa 4

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNEI HERCEGOVINE

Pravilnik o dokumentaciji kojom se dokazuje pozna-vanje ili znanje i aktivno znanje stranog jezika upostupcima sprovo|enja konkursa u organima dr`avneslu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine 4

RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE

Odluka o privremenom imenovanju ~lanova NadzornogodboraRazvojnebankeFederacijeBosnei Hercegovine 5

KONKURENCIJSKI SAVJET/VIJE]E BOSNE IHERCEGOVINE

Rje{ewe broj 01-04-26-005-132-II/10 (srpski jezik) 5Rje{enje broj 01-04-26-005-132-II/10 (bosanski jezik) 12Rje{enje broj 01-04-26-005-132-II/10 (hrvatski jezik) 18

OP[TINA TUZLA

Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru Javneustanove "Dom penzionera" Tuzla za imenovanjedirektora Ustanove 25

JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA"D.O.O. ZENICA

Odluke o dodjeli donacija 25

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 27/96

Srijeda, 15. 6. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 37 – Strana 27

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 28/96

Broj 37 – Strana 28 SLU@BENE N OVINE F EDERACIJE B iH Srijeda, 1 5. 6 . 2011.

Izdava~: Javno preduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a 39/ III - Po{tanski fah 3 -Direktori odgovorniurednik:DraganPrusina- Telefoni:Centrala: 722-030 -Direktor:722-061- Pretplata:722-054,faks:722-071- Oglasniodjel:722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-04, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata seutvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d.Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiHSarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - {tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju:Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane uevidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. -Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002.Molimopretplatnike da obavezno dostave svoj PDVbroj radi izdavawa poreske fakture.Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM.Pretplata za I polugodi{te 2011. godinena "Slu`beniglasnik BiH" i "Me|unarodneugovore" 120,00KM,Web izdawe: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{wa pretplata200,00KM po korisniku

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 29/96

SLU@BENE OBJAVE

SMAWEWE KAPITALA

Na temelju ~l. 357. Zakona o privrednim dru{tvima 

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99 i 45/00), te ~l. 19.Statuta Zadruge Kupre{ka mljekara Kupres i Aneksa 1 Ugovora oosnivanju od 2. 5. 2005. godine, osniva~i Zadruge Kupre{ka mljekara, Kupres, Put ljekovitog bilja bb, su u ulozi osniva~a donijeli slijede}u

ODLUKU

O SMANJENJU KAPITALA

^l. 1.Osniva~ki kapital ZadrugeKupre{kamljekara, Kupres, kojise

vodi u @upanijskom sudu Livno pod registarskim brojem subjekta upisa 3-1841 U/I-53/2005 u iznosu 1.014.535,06KM, smanjujeseza 515.822,69 KM, radi izdvajanja gospodarskih objekata farmi,Gajevine, koje ne u~estvuju u osnovnoj djelatnosti, tako da sada ukupni osniva~ki kapital Zadruge Kupre{ka mljekara, Kupres,iznosi 498.712,37 KM.

^l. 2.Ova Odluka }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije

BiH".^l. 3.

Objavom ove Odluke obavje{tavaju se povjerioci da jeZadruga Kupre{ka mljekara spremna izvr{iti sve svoje obveze iliza njih dati osiguranje. Rokza podno{enje prijava povjerilaca je 8dana od dana objavljivanja ove Odluke u "Su`benim novinama Federacije BiH".

Direktor Ru`ica ]urkovi}, v. r.

(03-3-1442/11)

Na osnovu~lana357. do 360. Zakonao privrednim dru{tvima FBiH, a u skladu sa ~lanom 53. Statuta d.o.o. za proizvodnju,promet i usluge "Unipromet" Travnik broj 15/03 od 10. 5. 2003.godine, Unipromet d.d. Sarajevo, Marka Maruli}a 2, kao jediniosniva~ Uniprometa d.o.o. Travnik, Naselje Dolac bb, u svojstvuSkup{tine Dru{tva dana 2. 6. 2011. godine, po zakonskomzastupniku Pilav Muhamedu, donosi

ODLUKU

O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA

^lan 1.Osniva~ Unipromet d.d. Sarajevo (u daljnjem tekstu: osniva~)

u svojstvu Skup{tine d.o.o. Unipromet Travnik, sa sjedi{tem uTravniku, Naselje Dolac bb, upisan u Registar Op}inskog suda uTravniku pod mati~nim brojem 51-01-0795-09 (u daljnjem

tekstu: Dru{tvo), vr{i smanjenje osnovnog kapitala Dru{tva zbogpokri}a gubitka iskazanog u poslovanju Dru{tva za poslovnu2010. godinu u ukupnom iznosu od 890.603,00 KM.

^lan 2.Osnovni kapital Dru{tva Unipromet d.o.o. Travnik u iznosu

od 724.654,00 KM koji se sastoji od vrijednosti ulo`enih stvari uiznosu od 714.654,00 KM i vrijednosti upla}enog novca u iznosuod 10.000,00 KM, smanjuje se za iznos od ukupno 722.654,00KM i to smanjenjem za iznos od 714.654,00 KM, u stvarima i za iznos od 8.000,00 KM, u novcu.

^lan 3.Nakon izvr{enog smanjenja iz ~lana 2. ove Odluke, osnovni

kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM, u novcu, {to ~ini udioosniva~a od 100%.

^lan 4.Pozivaju se povjerioci Dru{tva da u roku od 15 dana od dana 

objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" prijave svoja potra`ivanja prema Dru{tvu, te Dru{tvoobavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze prema povjeriocima koji su prijavili svoje potra`ivanje ili za njih datiodgovaraju}e osiguranje.

^lan 5.Po proteku objavljenog roka za prijavu povjerilaca, Dru{tvo

}e podnijeti prijavu za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudskiregistar.

Po sticanjuuslova propisanih zakonom na osnovu ove Odluke}e se izvr{iti izmjena osniva~kog akta Dru{tva i Statuta Dru{tva.

^lan 6.Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjivat 

}e se od dana upisa u sudski registar.Osniva~

Unipromet DDSarajevo

Direktor Muhamed Pilav, s. r.

(03-3-1509/11)

Na temelju ~lanka 64. stavak 2. Zakona o gospodarskimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00.2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 63/10), ~lanak 12.stavak1. alineja 9. Statuta A 3 d.o.o.[IROKI BRIJEG, jedini~lanDru{tva u funkciji Skup{tine Josip Ko`ul sa [irokog Brijega,Zrinskog 11, JMB 0409961152386, broj osobne iskaznice04DUA9886, dana 31. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJI A 3 d.o.o.

[IROKI BRIJEG

I.Dru{tvo B 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG, Fra Didaka Bunti}a 74,

MBS 64-01-0087-09 Op}inskog suda u [irokom Brijegu, pripaja 

Godina XVIII - Broj 37Srijeda, 15. 6. 2011. godine

S A R A J E V OISSN 1512-7079

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 30/96

se Dru{tvu A 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG, Fra Didaka Bunti}a 74.MBS 064-01-0194-10 Op}inskog suda u [irokom Brijegu,danom upisa pripajanja u Registar dru{tava.

II.Bilanca stanjai bilanca uspjeha sa stanjem nadan 31.prosinca 

2010. godine temelj je za prijenos imovine i obveza na Dru{tvokojem se pripaja (A3 d.o.o. [IROKI BRIJEG).III.

PripajanjeDru{tvaprovest}esepremaPlanureorganizacije.IV.

Zadu`uje se Uprava Dru{tva da pripremi prijedlog Plana reorganizacije.

V.Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

Broj 01/1131. svibnja 2011. godine

[iroki Brijeg

Jedini ~lan Dru{tva u funkciji Skup{tine

Josip Ko`ul, v. r.(03-3-1543/11)

Na temelju ~lanka 64. stavak 2. Zakona o gospodarskimdru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00,

2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 63/10), ~lanak 20.stavak1. alineja 8. Statuta B 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG, jedini~lanDru{tva u funkciji Skup{tine A 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG, a unjegovo ime njegov jedini ~lan Skup{tine Josip Ko`ul sa [irokogBrijega, Zrinskog 11, JMB 0409961152386, broj osobneiskaznice 04DUA9886, dana 31. svibnja 2011. godine, donosi

ODLUKU

O NAMJERAVANOJ REORGANIZACIJIB 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG

I.Dru{tvo B 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG, Fra Didaka Bunti}a 74,

MBS 64-01-0087-09 Op}inskog suda u [irokom Brijegu, pripaja se Dru{tvu A 3 d.o.o. [IROKI BRIJEG, Fra Didaka Bunti}a 74,MBS 064-01-0194-10 Op}inskog suda u [irokom Brijegu,

danom upisa pripajanja u Registar dru{tava.II.Bilanca stanjai bilanca uspjeha sa stanjem nadan 31.prosinca 

2010. godine temelj je za prijenos imovine i obveza na Dru{tvokojem se pripaja (A3 d.o.o. [IROKI BRIJEG).

III.PripajanjeDru{tvaprovest}esepremaPlanureorganizacije.

IV.Zadu`uje se Uprava Dru{tva da pripremi prijedlog Plana 

reorganizacije.V.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja.Broj 01/11

31. svibnja 2011. godine[iroki Brijeg

Jedini ~lan Dru{tva u funkciji Skup{tine

Josip Ko`ul, v. r.

(03-3-1544/11)

UDRU@EWA - FONDACIJE

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upisu Registar udruga, "REVIZORSKA KOMORA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE1. Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercego-

vine "REVIZORSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE", skra}eni naziv udruge: ,,RK FBIH",naziv na engleskom jeziku: "AUDITORS' CHAMBER OF

THE FEDERATION OF BOSNIA ANDHERZEGOVINA",sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Lo`ioni~ka broj 3.

2. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1216, knjiga IIRegistra, dana 5. 1. 2011. godine.

3. Ciljevi i djelatnosti Udruge su: donosi tarifu revizorskihusluga, uz suglasnost Odbora za javni nadzor, sura|uje sPovjerenstvom za ra~unovodstvo i reviziju i stru~nimudrugama na programu obrazovanja revizora, organizira iprovodi stru~no osposobljavanje ovla{tenih revizora te stalnostru~no usavr{avanje, utvr|uje visinu doprinosa i ~lanarine,uz suglasnost Federalnog ministarstva financija, utvr|ujeiznos pretplate na glasilo Komore, utvr|uje naknade kojima se ostvarujudrugiprihodi,objavljuje u "Slu benim novinama Federacije BiH", Statut, tarifu revizorskih usluga, odluku ostopi doprinosa i ~lanarini, objavljuje u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore op}e akte i druge dokumentekoje donosi sukladno Statutu, objavljuje jednom godi{nje uglasilu Komore i na internetskoj stranid Komore sveukupnerezultateprovjere kvaliteterada, objavljujeu glasilu Komore ina interetskoj stranici Komore podatke o ~lanovima Komore,Registar revizorskih dru{tava odnosno ovla{tenih revizora 

koji su stalno uposleni u revizorskim dru{tvima koja poslujuna teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, podatke o~lanovima uprave i ~lanovima odnosno dioni~arima revizorskih dru{tava, utvr|uje minimalnu metedologijuobavljanja provjere kvalitete rada revizorskih dru{tava iovla{tenih revizora, uz suglasnost Odbora za javni nadzor,nadzire kvalitetu rada revizorskih nedostataka kako jeodre|eno ~lankom 65. Zakona, o ~emu izvje{}uje Federalnoministarstvo financija svakih {est mjeseci, odre|uje oblik isadr`aj radne dokumentacije i na~in njezina pregleda, pratiprovedbu propisa, predla`e izmjenu propisa i sudjeluje upostupku dono{enja ili izmjene propisa, poduzima mjere uslu~aju kada primi, od predstavnika pravne osobe kod koje seobavlja revizija ili revizorskog dru{tva, obavijest oneopravdanom raskidu ugovora, prati i prou~ava odnose ipojave koji su od interesa za ure|enje, polo`aj i rad te

unapre|enje revizorske struke i djelatnosti, unapre|ujematerijalne, strukovne i druge interese revizorske struke,unapre|uje ugled revizijske profesije, prevodi, objavljuje idonosi Kodeks profesionalne etike revizora, dostavlja godi{nje izvje{}e o radu Odbora za javni nadzor na razmatranje u roku od 15 dana od dana usvajanjana Skup{tiniKomore, propisuje uvjete osiguranja revizorskih dru{tava ododgovornosti od {tete, uspostavlja i razvija suradnju s drugimrevizorskim komorama i me|unarodnim organizacijama revizora, te doma}im i stranim organizacijama ra~unovo|a idrugim srodnim organizacijama, obavlja druge posloveutvr|ene zakonom, podzakonskim propisom, ovim statutomili drugim op}im aktom Komore , udruga je du`na djelatnostipredvi|eneStatutomobavljati sukladno Zakonu o udrugamaifondacijama i drugim zakonima i propisima.

4. Udrugaima svojstvopravne osobe,a predstavlja jei zastupa:

- Sead Bahtanovi}, predsjednik Udruge.5. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga 

  je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru FederacijeBosne i Hercegovine".

Broj 03-05-2-1667/105. sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, v. r.(UGF-29/11)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge "CRVENI KRI@ FEDERA-CIJE BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 2 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 31/96

RJE[ENJE1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva 

pravde Sarajevo, sa danom 23. 2. 2011. godine promjena upisa za Udrugu "CRVENI KRI@ FEDERACIJE BOSNE IHERCEGOVINE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Nedima 

Filipovi}a broj 9, upisanu u Registar udruga kod ovogMinistarstva, pod registarskim brojem 673, knjiga I Registra,dana 23. 5. 2003. godine, i to:

- Promjena predsjednika Udruge.- Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje

Udruge na na~in da se umjesto Branka Leke upisuje IvoJuri~evi}, predsjednik Udruge, kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udruge.

2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj04-05-2-455/03 od 23. 5. 2003. i 12. 2. 2008. godine ostajunepromijenjeni.Naknadu za upis u Registar u iznosuod 100,00KM Udrugajedu`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosnei Hercegovine.

Broj 04-05-2-455/0323. velja~e 2011. godine

Sarajevo

Ministar 

Feliks Vidovi}, v. r.(UGF-92/11)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJE @ENA ZARURALNI RAZVOJ "ZELENI VIR" Olovo, donosi

RJE[ENJE1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva 

pravde Sarajevo,sa danom 7. 4. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE @ENA ZA RURALNI RAZVOJ"ZELENI VIR", skra}eni naziv udruge: U@ "VIR", sa sjedi{tem u Olovu, ulica [kolska bb, upisanu u Registar udruga kod ovogMinistarstva,pod registarskim brojem 1208,knjiga II registra, dana 1. 12. 2010. godine, i to:

- Promjena Statuta - Pre~i{}en tekst usvojen na Skup{tinidana 21. 1. 2011. godine.

- Promjena predsjednika i zamjenika predsjednika Udruge.- Promjena predsjednika Skup{tine.- Promjena ~lanova Upravnog odbora.- Promjena osoba ovla{tenih za zastupanje i predstavljanje

na na~in da se umjesto Fatime Hadrovi} upisuju Admira Busnov, zamjenica predsjednice Udruge, Kadira Ple}an-Begovi}, predsjednica Udruge i Kemala Hod i},predsjednica Upravnog odbora.

2. Ostali upisi u registru izvr{eni po Rje{enju broj 03-05-2-1256/10 od 1. 12. 2010. godine ostaju nepromijenjeni.Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KMudruga jedu`nauplatitina Jedinstveni ra~unTrezoraFederacije BosneiHercegovine.

Broj 03-05-2-1256/107. travnja 2011. godine

Sarajevo

Ministar 

Zoran Mikuli}, v. r.(UGF-106/11)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge UDRU@ENJE UNIVERZI-TETSKO SPORTSKO DRU[TVO "BOSNA" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva 

pravde Sarajevo, sa danom 7. 04. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE UNIVERZITETSKOSPORTSKO DRU[TVO "BOSNA", skra}eni naziv udruge:USD"BOSNA", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Hamze Humebroj 2, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod

registarskim brojem 13, knjiga I Registra, dana 18. 2. 1997.godine, i to:

- Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje na na~in da prestaje ovla{tenje za zastupanje i predstavljanjeBranislavu Crnogorcu, dopredsjedniku Upravnog odbora.

2. Ostali upisi u registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-145/97od18.2.1997.,21.9.1998.,18.2.2002.,28.1.2004.,19. 10. 2005. i 4. 6. 2010. godine ostaju nepromijenjeni.Naknadu za upis u Registar u iznosuod 100,00KM Udrugajedu`nauplatitinaJedinstvenira~unTrezoraFederacijeBosneiHercegovine.

Broj 04-05-2-145/977. travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, v. r.(UGF-108/11)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge "UDRU@ENJE PRAVO-BRANILACA/PRAVOBRANITELJA U FEDERACIJIBOSNEI HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE

1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 7. 4. 2011. godine promjena upisa za Udrugu "UDRU@ENJE PRAVOBRANILACA/PRAVO-BRANITELJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGO-VINE", skra}eni naziv Udruge: "UPU FBIH", sa sjedi{tem uSarajevu, ulica Valtera Peri}a broj 15, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 379,knjiga I Registra, dana 13. 7. 2000. godine, i to:

- Promjena Statuta - Pre~i{}en tekst usvojen na Skup{tinidana 30. 9. 2010. godine.

- Promjena ~lanova Nadzornog odbora.- Promjena zamjenika predsjednika Udruge.

2. Ostali upisi u registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-3812/00od13.7.2000.,19.4.2003.,20.9.2004.,13.6.2006.,2. 7. 2008. i 12. 10. 2010. godine ostaju nepromijenjeni.Naknadu za upis u Registar u iznosuod 100,00KM Udrugaje

du`nauplatitinaJedinstvenira~unTrezoraFederacijeBosneiHercegovine.Broj 04-05-2-3812/007. travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, v. r.(UGF-110/11)

Ministarstvo pravde Bosnei Hercegovine, rje{avaju}i zahtjevNezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini,sa sjedi{temu Sarajevu, ulica Hamdije ^emerli}a broj 2, za upis promjenepodataka u Registru pravnih lica Bosne i Hercegovine, na osnovu~l. 8. stav 1. i 11. st. 2. i 3. Zakona o registraciji pravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", broj 37/03) i ~lana 18. stav 1. Pravilnika o na~inu vo|enja Registra pravnih lica Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", broj 5/05), donosi

RJE[ENJE1. U RegistrupravnihlicaBosnei Hercegovine,koji sevodikodMinistarstva pravde Bosne i Hercegovine, kod subjekta upisa Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini, upisujuse promjene podataka koje se odnose na upis promjene~lanova Upravnog odbora subjekta upisa, sadr`ane uevidencijskom listu, Obrazac 2, prilog broj 7, koji ~inisastavni dio ovog Rje{enja.

2. Ostali upisi subjekta upisa u Registru pravnih lica Bosne iHercegovine ostaju neizmijenjeni.

3. Ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu benom glasniku BiH","Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benomglasniku RS" i "Slu`benom glasniku BD BiH".

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 3

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 32/96

Obrazlo`enjeNezavisni operater sistema u Bosni i Hercegovini, sa 

sjedi{tem u Sarajevu, ulica Hamdije ^emerli}a broj 2, upisanRje{enjem Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine broj08-50.3-7-3/05 od 12. 7. 2005. godine u Registar pravnih lica 

Bosne i Hercegovine, pod mati~nim registarskim brojem 03, jedana 15. 12. 2010. godine podnio zahtjev Ministarstvu pravdeBosne i Hercegovine, za upis promjene podataka u Registrupravnih lica Bosne i Hercegovine.

Uz zahtjev za upis promjene podataka u Registru pravnih lica Bosne i Hercegovine prilo`eno je Rje{enje Vije}a ministara Bosne i Hercegovine o imenovanju ~lana Upravnog odbora Nezavisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini, izFederacije Bosne i Hercegovine: VM broj 114/09 od 7. 5. 2009.godine, i Rje{enje o imenovanju ~lana Upravnog odbora, izRepublike Srpske: VM broj 70/10 od 8. aprila 2010. godine.

Uvidom u prilo`enu dokumentaciju utvr|eno je da suispunjeni uslovi za upis promjene podataka u Registru pravnihlica Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o registracijipravnih lica koja osnivaju institucije Bosne i Hercegovine iPravilnikom o na~inu vo|enja Registra pravnih lica Bosne iHercegovine, pa je rije{eno kao u dispozitivu.

Na ovo Rje{enje napla}ena je administrativna taksa u iznosuod 100,00 KM, u skladu sa ~lanom 25. stav b. navedenogPravilnika.

 Pouka o pravnom lijeku:Protiv ovog Rje{enja mo`e se izjaviti `alba Komisiji za `albe

pri Vije}u ministara BiH u roku od 15 dana od dana prijema Rje{enja. @alba se podnosi putem ovog Ministarstva u triprimjerka.

Broj 08-50.3-7-3/0521. decembra 2010. godine

SarajevoMinistar 

Bari{a ^olak, s. r.(UGF-122/11)

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upispromjena u Registar udruga Udruge "NOTARSKA KOMORAFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE1. Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva 

pravde Sarajevo, sa danom 19. 10. 2010. godine promjena upisa za Udrugu "NOTARSKA KOMORA FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Mar{ala Tita broj 5/II, upisanu u Registar udruga kod ovogMinistarstva, pod registarskim brojem 945, knjiga I Registra,dana 11. 4. 2007. godine, i to:

- Promjena Statuta - Pre~i{}en tekst usvojen na Skup{tinidana 18. 9. 2010. godine.

2. Ostaliupisiu Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-756/07od 11. 4. 2007. i 11. 6. 2009. godine ostaju nepromijenjeni.Naknadu za upis u Registar u iznosuod 100,00KM Udrugajedu`nauplatitina Jedinstveni ra~unTrezoraFederacije BosneiHercegovine.

Broj 04-05-2-756/0719. listopada 2010. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, v. r.(UGF-194/10)

Notar Danka Vu~ina Slu`beno sjedi{te u Gradu Mostaru, Kralja Petra Kre{imira 

IV. bbU Mostaru 27. 5. 2011. godine

IZVORNIKPreda mnom dolje potpisanim notarom po imenuDanka Vu~ina 

pristupila je Gordana Mikuli} radi dono{enja odluke osmanjenju temeljnog kapitala dru{tva:

DERIVAT d.o.o. Grude sa sjedi{tem u Grudama, Dr. FranjeTu|mana 93, MBS 64-01-0192-09 (stari broj 1-4198), JIB4272220640005, ~iji je jedini ~lan Dru{tva Gordana Mikuli} s

udjelom od 2.083.629,18KM ili 100%temeljnog kapitala, kojajei ovla{tena osoba za zastupanje, direktor, {to sam utvrdilapreslikeRje{enja o registraciji Op}inskog suda [iroki Brijeg broj064-0-Reg-11-000180 od 20. 4. 2011. koje ostaje u sporednomspisu ovoga izvornika, u ~ije ime sukladno ~lanku 343. Zakona ogospodarskim dru{tvima, nastupa jedini ~lan Dru{tva u funkcijiSkup{tine Gordana Mikuli} (otac Marko) ro|ena Mikuli} sprebivali{tem Grudama, FranjeTu|mana 93, JMB1103971156632,matemati~ki tehni~ar (podaci po izjavi stranke), ~iji sam identitet utvrdila na osnovu osobne iskaznice broj 05DSA6779, izdane 13.5. 2005. od MUP ZHK Grude s va`nosti do 13. 5. 2015.

Notar je stranku upozorio da su bile mogu}e promjenepodataka od zna~aja za pravni promet u Registru dru{tva od dana izdavanja navedenog registarskog rje{enja do dana sastavljanja ove notarske isprave, ali je stranka zahtijevala da se ova isprava sastavi prema podacima iz prilo`ene isprave izjavljuju}i da 

promjena nije bilo.Prethodne napomene

U razgovoru sa strankom ustanovila sam da je ovla{tena isposobna za ovaj pravni posao. Razjasnila sam joj ~injeni~nusituaciju i pravni domet ovog posla, uvjerila se u njegovu pravuvolju, a nakon toga na osnovi njene izjave sastavila ovu notarskiobra|enu ispravu,pri tome paze}ida se isklju~e zabunei sumnjeida se stranka ne o{teti.

I.)

ODLUKA

O SMANJENJU TEMELJNOG KAPITALA RADIPOKRI]A GUBITKA

^lanak 1.TemeljnikapitalDERIVAT d.o.o. Grude kojiodgovara ulogu

od 2.083.629,18 KM (slovima: dva milijuna osamdeset tri tisu}e{est stotina dvadeset devet i 18/100 KM), radi pokri}a gubitka smanjuje se za iznos 1.051.051,00 KM (slovima: milijun pedeset 

 jedna tisu}a i pedeset jedan KM), tako da nakon smanjenja iznosi1.032.578,18 KM (slovima: milijun trideset dvije tisu}e pet stotina sedamdeset osam i 18/100 KM).

^lanak 2.

Smanjenjem temeljenog kapitala smanjuje se udjel jedinog~lana dru{tva i iznosi 1.032.578,18 KM (slovima: milijun trideset dvije tisu}e pet stotina sedamdeset osam i 18/100 KM) ili 100%temeljnog kapitala.

^lanak 3.

Dru{tvo obavje{tava vjerovnike da je spremno izmiritiobveze ili za njih dati osiguranje. Prijavu tra`bina vjerovnicimogu izvr{iti Dru{tvu DERIVAT d.o.o. Grude najkasnije 8(osam) dana od dana objave ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH"(~lanak 358.Zakonao gospodarskimdru{tvima).

^lanak 4.

Odluka stupa na snagu danom dono{enja.

Broj OPU-IP-273/201127. svibnja 2011. godine

GrudeDirektor 

Gordana Mikuli}, v. r.(03-3-1499/11)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 4 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 33/96

KONKURSI

OGLASI

NATJE^AJI

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINENa osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji

BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04,39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I. Odluke VladeSrednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o davanjusaglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine broj 01-02-58/11 od 28.02.2011. godine, i ~lana 3.Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spreme u organe dr`avne slu`be uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 35/06, 59/08 i 25/10), Agencija za dr`avnu slu`buFederacije Bosne i Hercegovine, u ime Kantonalnogtu`ila{tva/tu`iteljstva Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOGSLU@BENIKA I PRIJEM PRIPRAVNIKA U

KANTONALNOM TU@ILA[TVU/TU@ITELJSTVUSREDNJOBOSANSKOG KANTONA/KANTONA

SREDI[NJA BOSNA

5/274

I. Dr`avni slu`benik

- Stru~ni saradnik - 1 (jedan) izvr{ilac

II. Pripravnik

- dipl. pravnik - 1 (jedan) izvi{ilacI. Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog

konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu FBiH .www.adsfbih.gov.ba.

Uslovi: Poredop{tihuslovapredvi|enih~lanom25.Zakonaodr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati tre-baju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikomo unutra{njoj organizaciji, i to:

- VSS, VII stepen, zavr{en pravni fakultet - polo en pravosudni ispit - poznavanje rada na ra~unaru

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popu-njenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba),

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine)

2. uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu

slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prosto-rijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i

Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj2, Zenica,ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o

ispunjavanjuuslova konkursa dostaviti Agencijiu roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teniputem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH,www.adsfbih.gov.ba.

II. Pripravnik

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove, i to:

- VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet 

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):

1. univerzitetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko

fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekojdrugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),

2. uvjerenje zavoda za zapo{ljavanje o du ini trajanja nezaposlenosti nakon sticanja diplome VII stepena stru~nespreme (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji zavoda),

3. uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena nakon zavr{etka studija,

4. rje{enje o utvr|enom stepenu invalidnosti (ukoliko je kodkandidata utvr|en stepen invalidnosti 60% i vi{e),

5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton,Ku~ukovi}i broj 2, Zenica, ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba).

Izbori prijem pripravnikaizvr{it}e se na osnovujedinstvenihkriterija utvr|enih u Pravilniku o jedinstvenim kriterijima ipostupku izbora i prijema pripravnika VII stepena stru~ne spremeu organe dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/06, 59/08 i 25/10).

Napomena: Radni odnos pripravnika zasniva se na periodkoji ne mo`e biti du`i od 2 (dvije) godine.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra ene dokumente za poziciju I.(dr`avni slu`benik) trebadostaviti u roku od 15dana odobjave javnog konkursa u "Slu`benim novinama FederacijeBiH", a za poziciju II. (pripravnik) u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa u dnevnim listovima (ra~unaju}i od

posljednje objave), putem po{te, preporu~eno na adresu:Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH

Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski iSrednjobosanski kanton

Ku~ukovi~i br. 2, 72000 Zenica sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika iprijem pripravnika u Kantonalnom tu`ila{tvu/tu`iteljstvu

Srednjobosanskog kantona/Kantonu Sredi{nju Bosna"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-602/11-F)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 5

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 34/96

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu

slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Ministarstva za privreduBosansko-podrinjskog kantona Gora`de, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA RUKOVODE]EGDR@AVNOG SLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA

PRIVREDU BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONAGORA@DE

6/446

- Direktor Direkcije za ceste - 1 (jedan) izvr{ilacOpis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog

konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 1.260,00

KM (3,5x360)Uslovi: Poredop{tihuslovapredvi|enih~lanom25.Zakonaodr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VSS - VII stepen, zavr{en gra|evinski, saobra}ajni,ma{inski ili ekonomski fakultet,

- najmanje 5 (pet) godinaradnog sta a u strucinakonsticanja VSS

- poznavanje rada na ra~unaru

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunje-

nog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u pro-storijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosan-sko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine)

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e

se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton,ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web

stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom uprav-nom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se odpolaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostavitiAgenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e

obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostavitiu roku od 15 dana od objavejavnog konkursa u "Slu`be-nim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71000 Sarajevo

sa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnog mjesta rukovode}eg dr`avnog

slu`benika u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskogkantona Gora`de"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-603/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINENa osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji

BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), a u vezi sa ta~kom I. Odluke VladeSrednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna o davanjusaglasnosti Agenciji za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine broj 01-02-58/11 od 28.2.2011. godine i zahtjeva Ministarstva unutra{njihposlova/Ministarstvaunutarnjihposlova Srednjobosanskog kantona/Kantona Sredi{nja Bosna broj01/34-2-402/11 od 27.5.2011. godine za poni{tenje javnogkonkursa, Agencija za dr avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine objavljuje

PONI[TENJE JAVNOG KONKURSA

5/264Poni{tava se javni konkurs za popunu radnog mjesta 

dr avnog slu`benika u Ministarstvu unutra{njih poslova/ Ministarstvu unutarnjih poslova Srednjobosanskog kantona/ Kantona Sredi{nja Bosna, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 16/11 od 06.04.2011. godine i u dnevnimnovinama "Oslobo|enje" i "San" od 02.04.2011. godine sa ispravkom i dopunom, objavljenom u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 20/11 od 20.04.2011. i u dnevnimnovinama "Oslobo|enje" i "San" od 16.04.2011. godine, za poziciju:

- Stru~ni saradnik za telekomunikacije u Odsjeku zainformatiku i telekomunikacije u Ministarstvu usjedi{tu - 1 (jedan) izvr{ilac

(Sl-604/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Zeni~ko-dobojskogkantona", broj9/10) i zahtjevaOp}ineZavidovi}i broj 02-05-843/11 od 24.05.2011. godine za poni{tenje dijela javnog konkursa, Agencija za dr`avnu slu`buFederacije Bosne i Hercegovine objavljuje

PONI[TENJE DIJELA JAVNOG KONKURSA5/263

Poni{tava se dio javnog konkursa za popunu radnih mjesta dr`avnihslu`benika u Op}ini Zavidovi}i, objavljen u "Slu`benim

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 6 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 35/96

novinama Federacije BiH", broj 16/11 od 06.04.2011. godine i udnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje" od02.04.2011. godine, i to za poziciju:

01. Stru~ni saradnik za planove za{tite i spa{avanja iposlove vatrogastva - 1 (jedan) izvr{ilac

(Sl-605/11-F)AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINENa osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji

BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu FederacijeBosne i Hercegovine, a na zahtjev Op}ine Centar, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOGSLU@BENIKA U OP]INI CENTAR SARAJEVO

06/450

- Stru~ni saradnik - sekretar mjesne zajednice - 1 (jedan)izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnogkonkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 966,00 KM(9,20x105)

Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VSS/VII stepen stru~nespreme, zavr{en pravni,ekonomski,fakultet politi~kih nauka, arhitektonski, gra|evinski,prirodno-matemati~ki, ma{inski, elektrotehni~ki, filozofski,poljoprivredni, {umarski, veterinarski, tehnolo{ki, fakultet za sport i tjelesni odgoj, fakultet kriminalisti~kih nauka,filolo{ki, teolo{ki fakultet ili pedago{ka akademija,

- najmanje jedna (1) godina radnog sta a u struci nakon

sticanja VSS,- poznavanje rada na ra~unaru (sve korisni~ke aplikacije u

slu`bi: Word, e-mail, Intranet, primjena i kori{tenje AVza{tite).

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prija-vljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenogprijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorija-ma Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za navedenekorisni~ke aplikacije,

4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za KantonSarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web straniciAgencije www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostaviti Agencijiu roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko-podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/V, 71000 Sarajevo

sa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u

Op}ini Centar"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se

uzimati u razmatranje.(Sl-606/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije

Bosne i Hercegovine, u ime Federalnog ministarstva prometa ikomunikacija, objavljuje

JAVNI NATJE^AJ

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOGSLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROMETA I KOMUNIKACIJA

2/312

- Stru~ni suradnik za odnose s javno{}u - PR - 1 (jedan)izvr{itelj

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnognatje~aja, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov. ba.

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta utvr|enih ~lankom 25. Zakona o

dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati isljede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjemustrojstvu, i to:

- VSS, VII/1 stupanj stru~ne spreme, zavr{en fakultet politi~kih nauka - odsjek `urnalistike

- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakonstjecanja VSS

- poznavanje rada na ra~unalu- poznavanje engleskog jezika.

Prijavljivanje na natje~aj:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnihslu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 7

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 36/96

slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenogprijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti uprostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Adema Bu}a b.b, 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):

1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ,nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonstjecanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unalu,4. dokaz o poznavanju engleskog jezika,5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu

slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski iZapadnohercegova~ki kanton, Adema Bu}a b.b.88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu

Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema 

obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta natje~aja.

Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i

Zapadnohercegova~ki kantonAdema Bu}e b.b., 88 000 Mostar 

sa naznakom:"Javni natje~aj za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u

Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e seuzimati u razmatranje.

(Sl-607/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine TK", br.12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine, u ime Op}ine Grada~ac, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIHSLU@BENIKA U OP]INI GRADA^AC

4/262

01. Urbanisti~ko - gra|evinski inspektor u Odsjeku zainspekcije Op}inske slu be za op}u upravu ibora~ko-invalidsku za{titu - 1 (jedan) izvr{ilac

02. Stru~ni saradnik za poslove protokola i informisanje uStru~noj slu`bi Op}inskog vije}a i op}inskog na~elnika- 1 (jedan) izvr{ilac

03. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u Odsjeku zaurbanizam Op}inske slu`be za urbanizam, geodetske iimovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova (pozicija01, 02 i 03)sadr`anje utekstu javnog konkursa, kojije objavljen na web straniciAgencijeza dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, utvr|ene

Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:Za poziciju 01.- VSS-VII stepen stru~ne spreme - zavr{en gra|evinski ili

arhitektonski fakultet,- najmanje 3 (tri) godine radnog sta a u struci, nakon

zavr{ene VSS,- polo en stru~ni ispit u struciZa poziciju 02.- VSS-VII stepen stru~ne spreme - zavr{en fakultet 

dru{tvenih nauka,- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon

zavr{ene VSS,Za poziciju 03.- -VSS-VIIstepen stru~ne spreme- zavr{en pravnifakultet,- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci, nakon

zavr{ene VSS.Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih slu`be-nika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`buFederacije BiH (postoje}idr`avni slu`benici) prijavljuju sena konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnogobrasca Agencije (mo e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton,Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ,

nakon 06.04.1992. godine),2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakonsticanja visoke stru~ne spreme,

3. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu u struci (za poziciju 01.)

4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnuslu`bu FBiH (mo`e se dobiti u prostorijama Odjelje-nja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 8 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 37/96

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiHOdjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Slatina broj 2., 75 000 Tuzla sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uOp}ini Grada~ac"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti

u razmatranje.(SL-622/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Gradske uprave grada Sarajeva, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH

SLU@BENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADASARAJEVA

6/448

01. Vi{i stru~ni suradnik za energetsku efikasnost - Stru~naslu`baGradona~elnikaGradaSarajeva-2(dva)izvr{ioca

02. Stru~ni suradnik - lektor za slu`bene jezike - hrvatski  jezik i knji evnost - Stru~na slu`ba Gradona~elnikaGrada Sarajeva - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je utekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web straniciAgencijeza dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto 01: 1.138,06KM (2,40 x 474,19) Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radnomjesto 02: 1.090,64 KM (2,30 x 474,19)

Uslovi: Poredop}ihuslova predvi|enih ~lanom25. Zakonaodr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.- VSS, VII stepen, zavr{en ma{inski ili arhitektonski

fakultet,- najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon

sticanja VSS,- zavr{en te~aj za energetskog savjetnika;- poznavanje rada na ra~unaru;Za poziciju 02.

- VSS, VII stepen, zavr{en, filozofski fakultet-odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik i knji`evnost naroda BiH

- najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakonsticanja VSS,

- poznavanje rada na ra~unaru.

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih slu`be-

nika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`buFederacije BiH (postoje}idr`avni slu`benici) prijavljuju sena konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnogobrasca Agencije (mo e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko -podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/Vili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta u u struci nakon

sticanja VSS,3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,4. dokaz o zavr{enomte~aju za energetskog savjetnika 

(pozicija 01),5. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo e

se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski KantonGora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.l9/V,ilinawebstraniciAgencijewww.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostaviti Agencijiu roku od 5 dana 

od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i

stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko -podrinjski kanton,

ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71000 Sarajevosa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uGradskoj upravi Grada Sarajeva".

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(SL-623/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 29/03, 23/04, 39/04,54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 9

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 38/96

dr avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu bene novine TK",br:12/10), Agencija za dr avnu slu`bu Federacije Bosne iHercegovine, u ime Ministarstva za rad i socijalnu politikuTuzlanskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIHSLU@BENIKA U MINISTARSTVU ZA RAD I

SOCIJALNU POLITIKU TUZLANSKOG KANTONA

4/263

01. Pomo}nik ministra za oblast rada i zapo{ljavanja,pravnih, op}ih i ekonomskih odnosa - 1 (jedan) izvr{ilac

02. Stru~ni savjetnik za informaciono dokumentacioneposlove - 1 (jedan) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova (pozicija 01 i 02) sadr`an je utekstuJavnogkonkursa,kojijeobjavljennawebstraniciAgencijeza dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01.

- VSS - VII stepen stru~ne spreme - zavr{en filozofskifakultet, pravni fakultet, fakultet politi~kih nauka,ekonomski fakultet, ma{inski fakultet ili tehnolo{kifakultet,

- najmanje 5 (pet) godina radnog sta a u struci, nakonzavr{ene VSS.

Za poziciju 02.

- VSS - VII stepen stru~ne spreme - zavr{en elektrotehni~kifakultetili prirodno-matemati~ki fakultet- odsjekinformatika,

- najmanje 3 (tri) godine radnog sta a u struci, nakonzavr{ene VSS,

- poznavanje rada na ra~unaru (poznavanje IBM LOTUS-DOMINO programske platforme i neki od me|unarodnihcertifikata - ECDL, CISCO, MICROSOFT ili IBM).

Prijavljivanje na konkurs:

a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih slu`be-nika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`buFederacije BiH (postoje}idr`avni slu`benici) prijavljuju sena konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnogobrasca Agencije (mo e se preuzetiu prostorijama Odjelje-njaAgencijeza Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2,75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ,nakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakonsticanja visoke stru~ne spreme,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru za navedeneaplikacije (za poziciju 02.)

4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnuslu`buFBiH(mo`esedobitiuprostorijamaOdjelje -nja Agencijeza Tuzlanskii Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr avne slu`benike u

institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o

ispunjavanju uvjeta konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }eobavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.

Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju uvjeta konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostavitiu roku od 15 dana od objavejavnog konkursa u "Slu`be-nim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu FBiHOdjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton

Slatina broj 2., 75 000 Tuzla sa naznakom:

"Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika uMinistarstvu za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona"

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzetiu razmatranje.

(Sl-632/11-F)

AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BUFEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u FederacijiBosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva za pitanje boraca i invalida odbrambeno oslobodila~kog rata,

objavljujeJAVNI KONKURS

ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOGSLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU ZA

PITANJA BORACA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILA^KOG RATA

06/449

- [ef grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze zapodru~je Op}ine Posu{je - 1 ( jedan ) izvr{ilac

Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu Javnogkonkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnuslu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba.

Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 1.485,00KM (4,50 x 330)

Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona odr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidatitrebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|enePravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to:

- VSS, VII stepen, zavr{en fakultetpoliti~kih nauka - fakultet odbrane i sigurnosti, vojna akademija, pravni fakultet,prirodno - matemati~ki fakultet ili neki drugi dru{tveni ilitehni~ki fakultet,

- najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta a u struci nakonsticanja VSS,

- poznavanje rada na ra~unaru.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 10 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 39/96

Prijavljivanje na konkurs:a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr avnih

slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnuslu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici)prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno

popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzetiu prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo iBosansko - podrinjski kanton, ulica HamdijeKre{evljakovi}a br. 19/V ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba ).

b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju(original ili ovjerene kopije):1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma,

ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJnakon 06.04.1992. godine),

2. potvrdu / uvjerenje o radnom sta`u u struci nakonsticanja VSS,

3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru,4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e

se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za 

Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski KantonGora`de, u Sarajevu ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br.19/V, ili na web stranici Agencijewww.adsfbih.gov.ba.).

Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nomupravnom ispitu, javnom ispitu za dr avne slu`benike uinstitucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispituizuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imajustatus dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze oispunjavanjuuslova konkursa dostavitiAgenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanjedokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja istru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e

obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`buFederacije BiH, www.adsfbih.gov.ba.Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema 

obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji svedokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te,preporu~eno na adresu:

Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiHOdjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i

Bosansko -podrinjski kanton,ul. Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19/v, 71000 Sarajevo

sa naznakom:"Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u

Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida 

odbrambeno oslobodila~kog rata"Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti

u razmatranje.(Sl-633/11-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVAZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

ZENICANa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03), a u postupku imenovanja ~lana Upravnogodbora Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu,Ministarstvo zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje

OGLAS

ZA IMENOVANJE ^LANA UPRAVNOG ODBORA

Upravni odbor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu

- predstavnik Zeni~ko-dobojskog kantona - 1 ~lan

1. Opis pozicijePredsjednik i ~lanovi Upravnog odbora Klini~kog centra 

Univerziteta u Sarajevu obavljaju poslove utvr|ene u ~lanu 65.Zakonaozdravstvenojza{titi("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj 46/10).

Mandat ~lanova upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uzmogu}nost ponovnog imenovanja.

^lanovima upravnog odbora pripada mjese~na naknada za raduiznosukojiutvr|ujeVladaFederacijeBosneiHercegovine.

2. Uslovi za imenovanjePored op}ih uvjeta utvr|enih odredbama Zakona o

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine, kao i odredbama Zakona o sukobu interesa uorganima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08),kandidati za imenovanje u Upravni odbor Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu du`ni su ispunjavati sljede}e uvjete:

- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,- da nemaju privatni finansijski interes u zdravstvenoj

ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidiraju,- da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u u

upravnom odboru,- da nisu direktori zdravstvenih ustanova, odnosno zavoda,- da nisu ~lanovi ni u jednom upravnom, odnosno

nadzornom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednogdru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom.

3. Kriteriji za imenovanjePored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidati za ~lana upravnog

odbora trebaju ispunjavati i sljede}e kriterije:- da imaju zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog,

ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja,- da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima svog stru~nog naziva,

- da imaju stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene usta-nove, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada,

- da imaju sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima iljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu.

4. DokaziPrijava kandidata treba da sadr`i: kra}u biografiju, adresu i

kontakt telefon.Uz prijavu treba dostaviti originalne dokumente ili ovjerene

kopije tih dokumenata, kao dokaze o ispunjavanju op}ih uslova ikriterija i to:

- univerzitetsku diplomu,- uvjerenje o dr avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili

ovjerenu kopiju li~ne karte CIPS,- uvjerenjenadle nog suda da nije lice osu|ivanoza krivi~nodjelonespojivosadu`no{}uuupravnomodboruzdravstve-ne ustanove, odnosno zavoda, (ne starije od 3 mjeseca),

- ovjerenu izjavu kandidata da nije ~lan ni u jednomupravnom odboru ustanove, zavoda, odnosno privrednogdru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom,

- ovjerenu izjavu kandidata da ispunjava uvjete propisaneZakonom o sukobu interesa u organima vlasti u FederacijiBosne i Hercegovine,

- ovjerenu izjavu kandidata dase nanjega neodnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

- ovjerenu izjavuda kandidat nije otpu{ten izdr`avne slu`be,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 11

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 40/96

- dokaz o radnom iskustvu na poslovima svog stru~nogzvanja.

Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija za izbor }eobaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da dajupodatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu,eventualno, zatra iti dodatne preporuke i informacije okandidatima.

Prijave kandidata sa kojima se ne stupi u kontakt u roku odosam (8) dana odisteka roka za podno{enje prijava,ne}ebitiuzeteu razmatranje u daljem postupku imenovanja.

U slu~aju kada postoje dokazida u postupku imenovanja nisuispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`epodnijeti prigovor na kona~no imenovanje.

Prigovor se podnosi Ministarstvu zdravstva Zeni~ko-dobojskog kantona u roku od sedam dana od dana imenovanja.

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ilipo{tom na adresu Zeni~ko-dobojski kanton - Ministarstvozdravstva, Ku~ukovi}i 2, 72000 Zenica sa naznakom: "ZAIMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA UPRAVNOGODBORA -NE OTVARATI"

Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana njegovog posljednjegobjavljivanja, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Oslobo|enje".

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.(Sl-608/11-F)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE, KULTURE ISPORTA TUZLANSKOG KANTONA

Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 23a. Zakona oRadio-televiziji Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novineTuzlanskog kantona", br. 6/02, 5/04, 11/04, 5/06 i 13/09) i ta~keIII. stav 2. Odluke o utvr|ivanju uslovai kriterijaza imenovanje uregulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br.9/03, 12/03, 7/09, 4/10i 10/10), Ministarstvo obrazovanja,nauke,

kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisujePONOVNI JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVASKUP[TINE JP RADIO-TELEVIZIJA TUZLANSKOG

KANTONA

I.

Objavljuje se ponovni javni oglas za imenovanjepredsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a Ra-dio-televizija Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Javnopreduze}e), i to predsjednika i osam ~lanova.

Skup{tina Javnog preduze}a obavlja slijede}e poslove:- usvaja Statut i izmjene i dopune Statuta RTV TK;- imenuje ~lanove Nadzornog odbora RTV TK, uz

prethodnu saglasnost Vlade Kantona,- odlu~uje o pove}anju i smanjenju osnovnog kapitala;- usvaja godi{nji izvje{taj Preduze}a, koji uklju~uje

finansijski izvje{taj, izvje{taj revizora, Nadzornog odbora iOdbora za reviziju;

- odlu~uje o rasporedu dobiti;- odlu~uje o na~inu pokrivanja gubitaka;- odlu~uje o spajanju s drugim dru{tvima i pripajanju drugih

dru{tava Preduze}u;- odlu~uje o promjeni oblika i podjeli Preduze}a;- odlu~uje o prestankuPreduze}asa provo|enjemlikvidacije

i o odobravanju po~etnog likvidacionog bilansa i zavr{nogra~una po okon~anju postupka likvidacije;

- odlu~uje o kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ilidavanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugimtransakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnihdru{tava u toku poslovne godine u obimu ve}em od tre}ineknjigovodstvene vrijednosti imovine Preduze}a po bilansustanja na kraju prethodne godine, kao i o takvoj transakcijiu manjem obimu za ~ije odobrenje je ovla{ten Nadzorniodbor, ako on takvu predlo`enu transakciju nije odobrio

 jednoglasnom odlukom;- odlu~uje o izboru i razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora 

pojedina~no;- imenuje ~lanove Odbora za reviziju, a na prijedlog

Nadzornog odbora;- odlu~uje o osnivanju, reorganizaciji i likvidaciji dru{tva i

odobravanju statuta;- odlu~uje o naknadama ~lanovima Nadzornog odbora i

Odbora za reviziju;- donosi Poslovnik o radu Skup{tine;- odobrava trogodi{nji, godi{nji i revidirani planposlovanja:- odlu~uje o ostvarivanju zahtjeva Preduze}a prema 

~lanovima uprave i Nadzornog odbora u vezi sa naknadom

{tete nastale pri osnivanju, kupovini ili vo|enju poslovanja Preduze}a;- odlu~uje o izuzimanju stalnih sredstava;- podnosi izvje{taj o radu i poslovanju preduze}a Skup{tini

TK, najmanje jednom godi{nje;- odlu~uje o zastupanju Preduze}a u sudskim postupcima 

koji se vode protiv ~lanova uprave dru{tva ili eventualnimpostupcima protiv ~lanova drugih organa preduze}a;

- imenuje lice ovla{teno za koordinaciju rada Skup{tine sa organima Preduze}a;

- odlu~uje o drugim pitanjima utvr|enim zakonom iStatutom.

Imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnogpreduze}a vr{i se u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine("Slu bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i

Odlukom o utvr|ivanju uglova i kriterija za imenovanje uregulirane organe ("Slu`bene novine TK", broj 9/03, 12/03, 7/09,4/10 i 10/10).

Predsjednika i ~lanove Skup{tine Javnog preduze}a imenujeVlada Tuzlanskog kantona, na period od ~etiri godine.

Predsjednik i ~lanovi Skup{tine Javnog preduze}a imajupravo na naknadu za svoj rad, u skladu sa va`e}im propisima.

II.

Kandidati za imenovanje na poziciju predsjednika i ~lana Skup{tine Javnog preduze}a moraju ispunjavati sljede}e op}euslove:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje odr`avljanstvu),

- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz:izvod iz mati~ne knjige ro|enih),

- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na kojese kandiduje (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti- dostavlja imenovani kandidat),

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da nije ka njavaniz oblasti privrednog prestupai da mu nijeizre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poriva, djelatnostiili du`nosti (dokaz: uvjerenje nadle`nog op}inskog suda),

- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, uperiodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije (dokaz: uvjerenje nadle`nog organa za one kojirade ili su radili u organima dr`avne slu`be, a ovjerena 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 12 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 41/96

izjavakandidatazaonekojineradenitisuradiliuorganima dr`avne slu`be).

- da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne iHercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata),

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili

savjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti u BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03,12/04 i 63/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata).

III.Pored op}ih uslova iz ta~ke II. ovog oglasa kandidat mora 

ispunjavati i sljede}e posebne uslove:- da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu (dokaz: ovjerena 

fotokopija diplome),- da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon

sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svogzanimanja, od ~ega najmanje tri(3) godine radnogiskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode (dokaz: potvrda nadle`nog organa oradnom sta`u iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima iskustvo na najslo enijim poslovima organizacioneprirode),

- da nema privatni finansijski interes u JP RTV TK (dokaz:ovjerena izjava kandidata),- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u drugom

preduze}uiliinstituciji(dokaz:ovjerenaizjavakandidata),- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke

stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata),- da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan

uprave bilo kojeg dioni~arskog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojegdru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (dokaz: ovjerena izjava kandidata).

Prilikom izbora uze}e se u obzir priznanje i rezultati koje jekandidat do sada stekao, te }e se voditi ra~una o spolnoj inacionalnoj strukturi izabranih kandidata.

IV.

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju,adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerenekopijedokumenata (nestarijiod {estmjeseci), kaodokazo ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih oglasom, u rokuod 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas se bitiobjavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnimnovinama "San".

V.Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju

pred komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni datipodatke o ranijim neposrednim rukovodiocima, od kojih se mogudobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac ukojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo doveti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e sepopuniti neposredno prilikom intervuja.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od

10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzetiu razmatranje u daljem procesu kandidovanja.Sveinformacijeutokupostupkakandidovanjasutransparent-

ne, osim ako informacije o podnosiocima prijavu nisu povjerljiveusmisluZakonaoza{titili~nihpodataka("Slu`beniglasnikBiH",broj 32/01).

Prijave sa tra`enim dokumentima dostavljaju se na pisarnicuzajedni~kih slu`bi Vlade Tuzlanskog kantona (Slatina 2, Tuzla)ili preporu~eno po{tom u zatvorenoj koverti sa naznakom:

"Prijava na ponovni javni oglas za predsjednika i ~lanoveSkup{tine JP Radiotelevizija Tuzlanskog kantona-NE OTVA-RAJ", na sljede}u adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta Tuzlanskog kantona, Slatina 2, 75000 Tuzla.

Na pole|inikovertenavestiime i prezime podnosioca prijave,adresu i kontakt telefon.

Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

(Sl-609/11-F)

SKUP[TINA @UPANIJE POSAVSKENa temelju ~lanka 18 d Zakona o unutarnjim poslovima 

@upanije Posavske ("Narodne novine @upanije Posavske", broj4/96, 2/02, 4/02, 5/02 i 8/02), a u svezi s ~lancima 7. i 8. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 34/03), ~lankom 54.Poslovnika o radu Skup{tine @upanije Posavske ("Narodnenovine @upanije Posavske", broj 6/01) i Odluke Skup{tine@upanije Posavske broj 59/11, Komisija za izbor i imenovanjeSkup{tine @upanije Posavske objavljuje

NATJE^AJ

ZA IZBOR ^LANOVA NEOVISNOG ODBORA ZAIZBOR I REVIZIJU

U skladu sa Zakonom o unutarnjim poslovima @upanije

Posavske, imenovanje ~lanova Neovisnog odbora vr{i Skup{tina @upanije Posavske.Neovisni odbor se sastoji od 7 ~lanova: dva predstavnika 

Ministarstva unutarnjih poslova @upanije Posavske i 5predstavnikaiz redagra|ana(ugledni stru~njaci iz oblasti pravnihi kriminalisti~kih nauka, ljudskih prava i drugih dru{tvenihnauka), a kojanisu predstavnici politi~kih stranakai nisu krivi~noosu|ivani.

1. Opis pozicije ~lanova Neovisnog odboraNeovisni odbor upravlja procesom izbora, imenovanja i

razrje{enja Policijskog komesara:- raspisuje javni natje~aj- razmatra pristigle prijave- vr{i selekciju i odabir odgovaraju}ih kandidata - predla`e ministru kandidate za komesara 

- razmatra `albe na rad Policijskog komesara uklju~uju}i ipritu`be gra|ana - razmatra `albe komesara o politi~kim utjecajima na njegov

rad- razmatra prijedlog Skup{tine @upanije Posavske i Ministra 

unutarnjih poslova o smjeni i razrje{enju Policijskogkomesara 

- predla`e razrje{enje Policijskog komesara u slu~ajevima ako su ispunjeni slijede}i uvjeti:1. Dokazan kriminalni ili te`i disciplinski prekr{aj2. Izdano IPTF izvje{}e o ne suradnji procjenjuje

cjelokupan rad Policijskog komesara u slu~ajunjegovog ponovnog imenovanja na drugi mandat.

2. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su slijede}i:

a) Op}i uvjeti:

- da je dr avljanin BiH- da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ilientiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine

b) Posebni uvjeti- da je ugledni stru~njak iz oblasti pravnih, kriminalisti~kih i

drugih dru{tvenih nauka - da nije ~lan politi~ke stranke

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 13

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 42/96

- da nije ili da nije bio na bilo kojoj poziciji u politi~kojstranci na bilo kojem nivou ili postavljen na bilo kojupoziciju od strane politi~ke stranke i da nije bio ~lanizvr{nog ili zakonodavnog tijela na bilo kojem nivou

- da protiv njega Me|unarodne politi~ke snage (IPTF) nisu

izdale izvje{}e o ne suradnji- da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak ili izre~ena 

pravosna`na presuda za krivi~na djela sa umi{ljajem ili za zloupotrebu polo`aja kako je to utvr|eno Krivi~nimzakonom i Zakonom o krivi~nom postupku i da nikada nijeizre~ena disciplinska mjera (kazna) za te e povredeslu`bene du`nosti

3. Status

^lanovi Neovisnog odbora imenuju se na period od ~etirigodine i imaju pravo na naknadu koju odredi nadle`na Komisija Skup{tine @upanije Posavske.

^lanovi Neovisnog odbora izme|u sebe biraju predsjednika ipotpredsjednika, u skladu sa Poslovnikom o radu Neovisnogodbora.

Uz prijavu na Javni natje~aj kandidat je du`an dostavitioriginalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata:

- uvjerenje o dr`avljanstvu

- dokaz o stru~noj spremi

- biografiju iz koje je vidljivo da ispunjava uvjete iz ~lanka 18.e Zakona o unutarnjim poslovima @upanije Posavske

- izjavu da nije ~lan politi~ke stranke, da nije ili da nije bionosilac neke od funkcija iz ~lanka 18.e Zakona ounutarnjim poslovima @upanije Posavske, da protiv njega IPTF nisu izdale izvje{}e o ne suradnji i da nikada nisuizre~ene disciplinske mjere (kazne) za te e povredeslu`bene du`nosti

- uvjerenje o neka njavanju, ne starije od {est mjeseci i- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od tri

mjeseca 

Natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i u dnevnom listu "Ve~ernji list".

Rok za dostavljanje prijava i tra`enihdokumenata na Natje~aj je 15 dana od dana posljednje objave.

Prijave se dostavljaju osobno ili preporu~enom po{tom sa naznakom "Prijava za Natje~aj" na adresu: Skup{tina @upanijePosavske - Komisija za izbor i imenovanje ulica sv. Ane 49,76233 Domaljevac

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete urazmatranje.

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }epozvani na intervju.

(Sl-610/11-F)

MINISTARSTVO PRAVDE I UPRAVE KANTONASARAJEVO

Na osnovu odredbi ~lana 28. Zakona o notarima ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 45/02), a u vezi sa ~lanom 26. i 29.istog Zakona, te odredbi Uredbe o broju i slu`benom sjedi{tunotara za podru~je Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 4/03 i 22/07), Ministarstvo pravde i upraveKantona Sarajevo raspisuje slijede}i

KONKURS

ZA IZBOR 1 (JEDNOG) NOTARA SA SLU@BENIMSJEDI[TEM NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO -

OP]INA ILID@A

1. Predmet konkursa

Predmet ovog konkursa je izbor 1 (jednog) notara sa slu`benim sjedi{tem u Kantonu Sarajevu, na podru~ju Op}ineIlid`a.

Postupakizbora i imenovanja jednognotara koji se tra i ovimkonkursom, izvr{it }e se u skladu sa odredbama Zakona o nota-rima("Slu`bene novine Federacije BiH", broj45/02) i odredbama Uredbe o broju i slu`benom sjedi{tu notara za podru~je Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 4/03 i22/07).

2. Uslovi za izbor notara

Kandidati moraju kumulativni ispunjavati slijede}e uslove:- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da ima poslovnu sposobnost i ispunajva op}e zdravstvene

uslove kao slu`benik organa uprave,- da je diplomirao na pravnom fakultetuu Bosni i Hercegoni,

ili prije 06. 04. 1992. godine na pravnom fakultetu u SFRJ.Ukoliko je diploma ste~ena na pravnom fakultetu u nekojdrugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakon nostrifikacijediplome od strane nadle`nog organa,

- da je polo`io pravosudni ispit u Bosni i Hercegovini iliprije06. 04. 1992. godine u SFRJ. Ukoliko je pravosudni ispit polo`en u nekoj drugoj dr`avi, ovaj uslov se sti~e nakonpriznavanja ispita od strane Federalnog ministarstva pravde,

- da nije osu|ivan na kaznu zatvora za krivi~na djela protiv~ovje~nosti i me|unarodnog prava, protiv slu`bene ilidruge du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno sumi{ljajem, koje u vrijeme imenovanja jo{ nije brisano izkaznene evidencije koju vodi nadle`ni organ,

- da nije ~lan politi~ke partije,- da ima polo en notarski ispit.

3. Potrebni dokumenti

Kandidati su du`ni prilo`iti originale ili ovjerene fotokopijeslijede}ih dokumenata;

- prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom,- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnsoti (ne starije od 3

mjeseca),- diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu,- uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu,- uvjerenje Ministarstva unutra{njih poslova, da nije

osu|ivan za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti i

me|unarodnog prava, protiv slu`bene i druge du`nosti iliza drugo krivi~no djelo izvr{eno s umi{ljajem, koje uvrijeme imenovanja jo{ nije brisano iz kaznene evidencijekoju vodi nadle`ni organ (ne starije od 6 mjeseci),

- ovjerena izjava da nije ~lan politi~ke partije,- uvjerenje o polo`enom notarskom ispitu.

4. Rok za podno{enje prijava i objava konkursa

Rok za podno{enje prijava na ovaj konkurs je 30 (trideset)dana od posljednje objave ovog konkursa.

Konkurs se objavljuje u dnevnim listovima "Oslobo|enje","Dnevni list" Mostar, te u "Slu`benim novinamaFederacije BiH",i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo".

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 14 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 43/96

5. Mjesto i na~in prijavljivanjaPrijava na ovaj konkurs, sa svim tra`enim dokumentima,

dostavlja se li~no, ili preporu~enom po{tom, na adresu:Kanton Sarajevo - Ministarstvo pravde i uprave Kantona 

Sarajevo - Komisija za izbor notara, ulica Reisa D`emaludina 

^au{evi}a 1, Sarajevo (protokol-prizemlje).Na koverti sa prijavom i tra`enim dokumentima, nazna~iti:

Prijava za izbor notara sa slu`benim sjedi{tem u KantonuSarajevo - ne otvarati.

Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca, adresui kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane.

6. Ostale napomeneKomisiju za provo|enje ovog konkursa, formira ministrica 

pravde i uprave Kantona Sarajevo, Komisija utvr|uje listukandidata koji ispunjavaju uslove ovog konkursa.

Rje{enje o izboru kandidata donosi ministrica pravde i upraveKantona Sarajevo, uz prethodno pribavljenu saglasnost federalnog ministra pravde.

Kandidati koji ne budu izabrani dobijaju pismeno

obavje{tenje koje sadr`i razlog zbog koga nisu izabrani, kao ipodatke o kandidatu koji je izabran za notara.(SL-612/11-F)

OP]INA BIHA]Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 34. Staluta JP "Veterinarska stanica"d.o.o.Biha} ("Slu`beni glasnik op}ine Biha}", broj5/06 i1/11), op}inski na~elnik op}ine Biha} raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I^LANOVA NADZORNOG ODBORA

JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Biha}

- predsjednik - 1- ~lanovi - 2

Opis pozicija:

a) Nadzorni odbor ima slijede}e nadle`nosti:- nadzire poslovanje Dru{tva,- priprema poslovnike i pravilnike i predla e ih Skup{tini.- priprema Eti~ki kodeks u saradnji sa Odborom za reviziju i

predla`e ga Skup{tini. vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanjeSkup{tini,

- razmatra provedbeni propis (Pravilnik i Uputstvo) za postupak nabavki s aspekta njegove usagla{enosti sa va`e}im propisima i nadzire njegovu provedbu,

- daje mi{ljenje Skup{tini o prijedlogu Uprave za raspodjelu

dobiti- predla`e Skup{tini na~in pokri}a gubitka,- imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave u skladu sa 

postupcimautvr|enimuPoslovnikuteva`e}impropisima,- daje ovla{tenja za aktivnosti Dru{tva koje su ograni~ene

Zakonom o javnim preduze}ima u Federacije BiH,- daje upute direktoru za provo|enje preporuka u vezi sa 

uo~enim nepravilnostima,- organizira izradu vjerodostojnih ra~unovodstvenih

evidencija i finansijskih izvje{taja u skladu sa va`e}imzakonima o ra~unovodstvu i reviziji iz kojih je vidljivfinancijski polo`aj Dru{tva, radi davanja na uvid svimlicimakojaimajulegitimanintereszaposlovanjeDru{tva,

- usvaja izvje{taj Uprave o poslovanju dru{tva sa bilansomstanja, bilansom uspjeha i izvje{tajem revizora,

- podnosi Skup{tini na usvajanje godi{nji izvje{taj o radu iposlovanju Dru{tva koji uklju~uje finansijski izvje{taj iizvje{taj vanjskog revizora, izvje{taj o radu Nadzornogodbora i Odbora za reviziju,

- podnosi Skup{tini prijedlog trogodi{njeg plana poslovanja odnosno revidiranog plana poslovanja u skladu sa ~lanom23. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji BiH iprijedlog godi{njeg plana poslovanja,

- podnosi pismeni zahtjev za sazivanje Skup{tine ilineposredno saziva Skup{tinu u slu~ajevima utvr|enimStatutom Dru{tva, prisustvuje sjednicama Skup{tine iu~estvuje u radu bez prava odlu~ivanja,

- vr{i sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonito{}uposlovanja Dru{tva, te vr{i pregled poslovnih knjiga idokumentacije,

- daje instrukcije organima Dru{tva radi otklanjanja nepravilnosti u radu,

- nadzire Upravu u primjeni preporuka datih od straneOdbora za reviziju i vanjskog revizora,

- vr{i neposredni nadzor nad provo|enjem pojedinihodredaba iz ~lana 19. Zakona o javnim preduze}ima uFederaciji BiH (interna kontrola),

- redovno izvje{tava Skup{tinu Dru{tva o svom radu,- obavlja i druge poslove predvi|ene zakonom.

b) Predsjednik Nadzornog odbora:- priprema Poslovnik o radu Nadzornog odbora, priprema,

saziva i vodi sjednice, potpisuje odluke i druga akta donesena na sjednici i stara se o njihovom provo|enju iizvr{avanju, te vr{i druge poslove utvr|ene Statutomdru{tva i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Mandat predsjednika odnosno ~lanova Nadzornog odbora je~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja.

Kona~no imenovaneosobeostvarivat }e pravo na naknadu za raduNadzornomodboru~ijuvisinuutvr|ujeSkup{tinadru{tva.

Op}i uvjeti:Kandidat za predsjednika, odnosno ~lana Nadzornog odbora mora ispunjavali slijede}e op}e uvjete propisane Zakonom:

- da je dr avljanin BiH,- daje stariji od18,a mla|i od65 godinana dan imenovanja,- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjerenabilokomnivouuBiH,uperioduodtrigodineprijeobjave javnog konkursu.

- da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH,- da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prestup, niti

se protiv njega vodi krivi~ni postupak,- da mu pravosna`nom presudom suda nije zabranjeno

obavljanje aktivnosti na poziciju za koju aplicira,- da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{ne

funkcije ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija,

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

- da nije direktor, ~lan uprave ili ~lan nadzornog odbora iliodboru za reviziju u drugom privrednom dru{tvu,

- da nije u sukobu interesa u li~nom ili profesionalnomodnosu sa dru{tvom u kom aplicira na pozicijupredsjednika odnosno ~lana Nadzornog odbora.

Posebni uvjeti:Posebni uvjeti koje u skladu sa Statutom dru{tva moraju

ispunjavati kandidati za predsjednika, odnosno ~lana Nadzornogodbora su:

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 15

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 44/96

- VII stepen slo enosti zanimanja, VSS, zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera,

- najmanje pet godina radnog sta`a u struci.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kaoposebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji:

- stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijskesposobnosti za vr{enje poslova finansijskog nadzora,

- sposobnost, tuma~enja i primjene zakona i drugih propisa,a naro~ito iz djelatnosti Dru{tva,

- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno iodgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje,

- sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka,- rezultati rada ostvareni tokom radnog anga`mana i

preporuka poslodavca.

Potrebni dokumenti:

Uz prijavu na javni konkurs kandidati za predsjednika i ~lana Nadzornog odbora su du`ni prilo`iti biografiju, adresu i kontakt telefon te slijede}u dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju op}e i posebne uvjete javnog konkursa:

- dokaz o {kolskoj spremi,- dokaz o radnom iskustvu u struci,- uvjerenje o dr`avljanjstvu (ne starije od 6 mjeseci),- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),- uvjerenje o neka njavanju kantonalnog suda (ne starije od

6 mjeseci), te uvjerenje da ne postoji sudska zabrana obavljanja aktivnosti u Nadzornom odboru,

- drugi dokazio ispunjavanju op}ih i posebnih uvjetajavnogkonkursa (ovjerene izjave o ispunjavanju op}ih uvjeta izalineje 3. 4. 7. 8. 9. i 10. javnog konkursa).

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na javni konkurs morajubiti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Ostale napomene:Javni konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama 

Federacije BiH" i u dnevnom listu "Avaz".

Rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana, a ra~una seod datuma zadnje objave ovog konkursa.

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ilipreporu~enom po{iljkom, u zatvorenoj koveiti na adresu: Op}ina Biha}, Komisija za provo|enje izbora u regulirane organe uop}ini Biha}, 77 000 Biha}, Ul. Bosanska broj 4. sa naznakom:"Prijavana javni konkurs za izbor i imenovanje u Nadzorniodbor JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Biha} - NE OTVARAJ",

Komisija }e uz po{tivanje principa utvr|enih zakonom, a na osnovu kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata utvr|enihStatutom sastaviti listu sa u`im izborom kandidata. Svi kandidatina listi sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju.

Nakon obavljenog intervjua, Komisija }e uz pismenupreporuku, op}inskom na~elniku Op}ine Biha}, predlo`iti ranglistu najboljih kandidata na dalje razmatranje.

Odluku o kona~nom imenovanju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora donijet }e Op}insko vije}e. Odluka okona~nom imenovanju }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku op}ine Biha}".

Protiv Odluke o kona~nom imenovanju predsjednika i~lanova Nadzornogodbora, svaki u~esnik u konkursu i svaki ~lan

 javnostimo`e podnijeti prigovorop}inskom na~elniku, a njegovukopiju dostaviti Ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH.

Neblagovremene ili nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.Podnosioci prijava sa kojimase ne stupi u kontakt u roku od osam(8) dana po isteku roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti urazmatranje u daljem postupku imenovanja.

(Sl-617/11-F)

OP]INA VOGO[]ANa osnovu ~lana 72. i 128. Statuta Op}ine Vogo{}a - Novi

pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj3/09),op}inski na~elnik objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU

1/01 - Op}inski pravobranilac Pravobranila{tva Op}ine Vogo{}a

Opis poslova Op}inskog pravobranioca: Predstavlja Pravobranila{tvo, rukovodi njegovim radom i vr{i prava idu`nosti utvr|ene Zakonom, drugim propisima i op}im aktima,prati i prou~ava dru{tvene odnose i pojave od interesa za ostvarivanje funkcije Pravobranila{tva.

Kandidati za imenovanje na upra`njenu poziciju op}inskogpravobranioca Pravobranila{tva Op}ine Vogo{}a du`ni suispunjavati sljede}e op{te i posebne uslove:

a) Op{ti uslovi:- da su stariji od 18 godina;- da nisu otpu{teniiz dr avne slu`bekao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godineprije dana objavljivanja ovog javnog oglasa;

- da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (da se nenalazi na izdr`avanju kazne izre~ene presudomMe|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju i niti je podoptu`nicom Tribunala, a nije se povinovao-lanaredbi da sepojavi pred Tribunalom).

b) Posebni uslovi:- da su dr avljani Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i

Hercegovine;- diplomirani pravnik;- polo en pravosudni ispit;- radno iskustvo u radu na imovinsko-pravnim poslovima, u

pravobranila{tvu, pravosudnim organima ili pravnimposlovima u drugim dr`avnim organima, preduze}ima idrugim pravnim licima u trajanju najmanje od 3 godine,

koji je rade}i u tim organima i pravnim licima stekao ugledpravnog stru~njaka i koji posjeduje najvi{e moralneosobine za obavljanje du`nosti op}inskog pravobranioca Pravobranila{tva Op}ine Vogo{}a;

- ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nog tijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 17. stav 2.Odluke o Pravobranila{tvu Op}ine Vogo{}a;

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju,adresu, kontakt telefon, prilo`iti sljede}e dokumente:

- diplomu o zavr{enoj VSS - pravnog smjera;- uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu;- uvjerenje-potvrdu o radnom iskustvu;- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci);

- uvjerenje da kandidat nije otpu{ten iz dr avne slu`be kaorezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godineprije dana objavljivanja ovog oglasa iliizjavu da nije radio u dr avnojslu`bi;

- izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH;

- izjavu da ne vr{i inokosnu funkciju niti je ~lan izvr{nogtijela politi~ke organizacije, u skladu sa ~lanom 17. stav 2.Odluke o Pravobranila{tvu Op}ine Vogo{}a;

- da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, odnosnoda nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po zakonupredstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organuuprave i slu`bi za upravu.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 16 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 45/96

Dokumenti koji se prila`u moraju biti originalni ili ovjerenekopije.

Op}inskipravobranilac se imenuje na period od ~etiri godine imo`e bili ponovo imenovan.

Svi kandidati koji budu ispunjavali op{te i posebne uslove javnog oglasa bit }e pozvani na intervju.

Kandidat koji bude imenovan za op}inskog pravobranioca Pravobranila{tva Op}ine Vogo{}a naknadno }e dostavitiuvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se kandidovao.

Javnioglas bi}e objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje".

Rok za dostavljanje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti

li~no ili po{tom, sa naznakom:"Prijava za javni oglas za upra`njenu poziciju op}inskog

pravobranioca Pravobranila{tva Op}ine Vogo{}a - NEOTVARATI", na sljede}u adresu:

Op}inski na~elnik, Op}ina Vogo{}a ul. Jo{ani~ka br. 80.

(Sl-618/11-F)VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONAMINISTARSTVO ZA POLJOPRIVREDU, [UMARSTVO I

VODOPRIVREDU

Ministarstvo za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivreduZeni~ko-dobojskog kantona, u ime Vlade Zeni~ko-dobojskogkantona, objavljuje

PONI[TENJEJAVNOG OGLASA ZA POPUNU UPRA@NJENIH

POZICIJA PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINEJP "[UMSKO-PRIVREDNOG DRU[TVA ZENI^KO-

DOBOJSKOG KANTONA" DOO ZAVIDOVI]I

Poni{tava se Javni oglas za popunu upra`njenih pozicija 

predsjednika i ~lanova Skup{tine Javnog preduze}a "[umsko-privrednog dru{tva Zeni~ko-dobojskog kantona" d.o.o.Zavidovi}i, objavljen u dnevnom listu "Dnevni avaz" od04.05.2011. godine i u "Slu`benim novinama Federacije Bosne iHercegovine" od 05.05.2011. godine, jersu se na isti prijaviladva kandidata, a u Skup{tinu Javnog preduze}a "[umsko-privrednogdru{tva Zeni~ko-dobojskog kantona"d.o.o. Zavidovi}i se birapet (5) ~lanova.

Poni{tenje Javnog oglasa }e biti objavljeno u dnevnom listu"Dnevni avaz" i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

(Sl-619/11-F)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVAKANTONA SARAJEVO

Na osnovu ~lana 8., a u vezi sa ~lanom 7. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3.Zakonaozdravstvenojza{titi("Slu`benenovineFederacijeBiH",broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje uupravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu FederacijeBosneiHercegovine,odnosnojednogilivi{ekantonaiFederacijeBosneiHercegovinezajedno("Slu`benenovineFederacijeBiH",br. 54/10 i 5910), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevoobjavljuje

PONI[TENJE PONOVNOG JAVNOG OGLASAPoni{tava se Ponovni javni oglas za upra`njenu poziciju u

Upravnom odboru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, i todva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosniva~a, koji jebio objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 

09.03.2011. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"broj 10/11 od 09.03.2011. godine.

Ponovni Javni oglas se poni{tava u cijelosti.

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim idrugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i Odluke obli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenihustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno

 jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno("Slu bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10),Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS

ZA UPRA@NJENU POZICIJU U UPRAVNOM ODBORUU KLINI^KOM CENTRU UNIVERZITETA U

SARAJEVU

1. Ogla{avaseupra`njenapozicijauUpravnomodboruKlini~kog

centra Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: U.O. KCUS), ito dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosniva~a.

2. OPIS POZICIJE:Djelokrug rada upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o

zdravstvenoj za{titi je:Donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava 

direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvr|ujeplanove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{njiprogram rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un,donosi op}e akte o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op}eakte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove,odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje jezdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da oodre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove,usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko

iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, odlu~uje oprigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ odre|enstatutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi iodgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~unajmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstveneustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutomzdravstvene ustanove.

^lanove U.O. KCUS-a iz Kantona Sarajevo kandiduje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, a kona~no imenovanje vr{i Vlada Federacije Bosne iHercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva. Mandat ~lanova upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja.

3. UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJUKANDIDATI:

Kandidati koji se kandiduju za poziciju u U.O. KCUS, poreduslova utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08),du`ni su ispunjavati i slijede}e uslove:

3.1. Op}i uvjeti- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o

dr`avljanstvu),- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 17

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 46/96

od tri (3) godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od stranenadle`nog organa),

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa),

- da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa),

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle nogorgana),

- da nema privatni-finansijski interes u KCUS (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle nogorgana),

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u uU.O. KCUS (dokaz: uvjerenje izdato od nadle nog MUP-a - Uprava policije),

- da nije direktor zdravstvene ustanove odnosno zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od stranenadle`nog organa),

- da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornomodboru ustanove odnosno privrednogdru{tva sa ve}inskimdr`avnim kapitalom (dokaz: izjava kandidata potpisana iovjerena od strane nadle`nog organa).

3.2. Posebni uvjetiOsim op}ih uvjeta, kandidat za ~lana U.O. KCUS-a treba 

ispunjavati i posebne uvjete utvr|ene Odlukom o bli imkriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenihustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno

 jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10) i to:

- da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog,ekonomskog,tehni~kog i zdravstvenog usmjerenja(dokaz:diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena odnadle`nog organa),

- da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svogstru~nognaziva(dokaz:potvrdaoradnomiskustvu),

- da ima stru~no znanje iz djelatnosti KCUS-a, te da jeupu}en u sadr`aj i na~in njegovog rada,

- da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima iljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu.

Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kaodokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovimoglasom.

Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ilipo{tom preporu~eno, sa naznakom "PRIJAVA NA PONOVNI

JAVNI OGLAS - U.O. KCUS - NE OTVARAJ" na slijede}uadresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina au{evi}a br. 1, Sarajevo.

Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijavepodnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e sekao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}euzeti u razmatranje.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjegobjavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u "Slu`benimnovinama Federacije BiH", kao i u dnevnim novinama "Dnevniavaz".

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor.

Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijimneposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije.

Bilo koji kandidat odnosno ~lan javnosti mo`e podnijetiprigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine.

(SL-620/11-F)

VLADA HERCEGOVA^KO-NERETVANSKE@UPANIJE/KANTONA

MOSTARTemeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lanka 17. Zakona o `upanijskoj Agenciji za privatizaciju ("Narodnenovine HN@", broj 4/98) i ~lanka 28. Statuta Agencije za privatizaciju u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji/kantonu("Narodne novine HN@", broj 12/99), Vlada Hercegova~ko-neretvanske upanije/kantona objavljuje

JAVNI NATJE^AJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA IZAMJENIKA RAVNATELJA AGENCIJE ZAPRIVATIZACIJU U HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOJ @UPANIJI/KANTONU

Opis pozicije ravnatelja i zamjenika ravnatelja:- organiziraju i vode poslovanje Agencije;- predla`u Upravnom odboru poslovno-financijsku politiku

Agencije;- predla u Upravnom odboru unutarnji ustroj i

sistematizaciju radnih mjesta Agencije;- predla`uUpravnomodborudono{enje op}ih akata Agencije;- odlu~uju o zasnivanju i prestanku radnog odnosa i

raspore|ivanju djelatnika u Agenciji;- donose pojedina~ne pravne akte iz djelokruga poslovanja 

Agencije;- donose Odluke o investicijama sukladno odluci iz ~lanka 

19. Statuta Agencije- sprovode odluke, zaklju~ke i upute Upravnog odbora;- obvezni su da u primjerenom roku od dana prijema 

kompletnog programa privatizacije poduze}a i po~etnebilance dostave Upravnom odboru na odlu~ivanje a {to }ese utvrditi posebnom odlukom Upravnog odbora;

- obavljaju i druge poslove utvr|ene Zakonom, Statutom idrugim op}im aktima Agencije.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja se imenuju na razdoblje od 4(~etiri) godine.

Osobe imenovane na du`nost ravnatelja odnosno zamjenika ravnatelja Agencije, zamjenjuju se u obna{anju te du`nosti svaka 3 (tri) mjeseca.

Za ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za privatizacijuHN@/kmogubitiizabranikandidatikojiispunjavajuop}euvjete:

A) Op}i uvjeti:- da su dr`avljani Bosne i Hercegovine;- da su stariji od 18 godina;- da nisu otpu{teni iz dr`avne slu be kao rezultat stegovne

mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini urazdoblju od 3 godine prije objavljivanja ovog natje~aja;

- da nisu obuhva}eni odredbama iz ~lanka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

- da nisu izabrani zvani~nici, nositelji izvr{nih funkcija ilisavjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa uinstitucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu beniglasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) i Zakona o

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 18 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 47/96

sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj70/08);

- da nisu osu|ivani za kazneno djelo;- da se ne vodi kazneni postupak.

Pored op}ih uvjeta kandidati treba da ispunjavaju iposebne uvjete:

B) Posebni uvjeti:- da imaju visoku stru~nu spremu dru{tvenog ili tehni~kog

smjerai najmanje 3 godineradnog iskustva ste~enog nakonstjecanja stupnja obrazovanja;

- da nisu na du nosti u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH;

- danemaju privatni financijskiinteresu `upanijskoj agencijiza privatizaciju.

U postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir i slijede}e:- sposobnost kreativnog doprinosa u reformi, privatizaciji i

tranziciji dr`avne imovine;- sposobnost da savjesno, odlu~no i odgovorno obna{aju

navedene pozicije;- sposobnost nepristranog dono{enja odluka;- komunikacijske i organizacijske sposobnosti;- sposobnost upravljanja ljudskim resursima i naklonjenost 

timskom radu;- rezultati ostvareni u dosada{njem radu;

Uz prijavu na natje~aj, kandidati su du`ni dostavitislijede}e:

- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci iliovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice);

- potvrda ili izjava da kandidat nije otpu{ten iz dr`avneslu bekao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razinivlastiu BiH u razdoblju od tri godine prije objavljivanja ovognatje~aja ili izjavu da nije radio u dr`avnoj slu`bi;

- uvjerenje o neka njavanju (ne starije od 3 mjeseca);

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (nestarije od 3 mjeseca);- sveu~ili{nu diplomu;- dokaz o radnom iskustvu;- potpisane izjavekandidata koje seodnose naalineju 3,4 i 5

pod A) i na alineju 2 i 3 pod B) (sve izjave moraju bitiovjerene od strane mjerodavnog organa).

Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}i `ivotopis,adresu i kontakt telefon prilo`iti originalne dokumente iliovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju op}ih iposebnih uvjeta tra`enih natje~ajem.

Natje~aj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Nepotpune i neblagovremeneprijave ne}e se uzimati u razmatranje.

Prijave na natje~aj sa tra`enom dokumentacijom dostavitiosobno ili po{tom preporu~eno s naznakom "PRIJAVA ZA

NATJE^AJ" - NE OTVARATI, na slijede}u adresu:Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegova~ko-neretvanska `upanija/kantonVLADA

POVJERENSTVO ZA ODABIRUl. Stjepana Radi}a broj 3

88000 MOSTARSvi kandidati koji u|u u u`i izbor, bit }e pozvani na intervju

pred Povjerenstvom za odabir koje imenuje Vlada Herce-gova~ko-neretvanske `upanije/kantona. Kandidate koje nakonintervjua preporu~i Povjerenstvo za odabir, smatrat }e se da sunajuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Imenovanje kandidata za ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za privatizaciju Hercegova~ko-neretvanske `upanije/ kantona izvr{it }e Vlada Hercegova~ko-neretvanske `upanije/ kantona na temelju u`e liste najboljih kandidata.

(SL-624/11-F)

MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVETUZLANSKOG KANTONA TUZLANa osnovu odluka Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-34-

3994/10 od 20.05.2010. godine i broj 02/1-34-9162/2011 od 12.maja 2011. godine, Vlada Tuzlanskog kantona 

PONI[TAVA

Ponovni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova UpravnogiNadzornogodboraJavneustanoveDisciplinskicentar za maloljetnike Tuzlanskog kantona, objavljen u dnevnimnovinama "Tuzlanski list" od 19.02.2010. godine i "Slu`benimnovinamaFederacije BiH", broj8/10 od 24.02.2010.godine,kao iu dnevnim novinama "Tuzlanski list" od 16.10.2010. godine i"Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 68/10 od20.10.2010. godine, i

Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 12. i 14.Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskogkantona", broj 5/09) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova ikriterija za imenovanja u regulirane organe ("Slu`bene novineTuzlanskog kantona", broj 9/03, 12/03 i 7/09), Ministarstvopravosu|a i uprave Tuzlanskog kantona objavljuje

PONOVNI OGLAS

ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVAUPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA JAVNE

USTANOVE DISCIPLINSKI CENTAR ZA

MALOLJETNIKE TUZLANSKOG KANTONA

I.Objavljuje se ponovni oglas za imenovanje predsjednika i

~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Javne ustanoveDisciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona (udaljnjem tekstu Disciplinski centar) i to:

1. Upravni odbor:a) dva (2) ~lana iz redaosniva~a (od kojih se jedan imenuje za 

predsjednika)b) jedan (1) ~lan iz reda stru~nih radnika zaposlenih u

Disciplinskom centru

2. Nadzorni odbor:

a) dva (2) ~lana (od kojih se jedan imenuje za predsjednika)

b) jedan (1) ~lan iz reda stru~nih radnika zaposlenih uDisciplinskom centru.

Upravni odbor Disciplinskog centra obavlja slijede}eposlove:

- donosi Pravila Disciplinskog centra - imenuje i razrje{ava direktora,- utvr|uje planove rada i razvoja,- utvr|uje godi{nji program rada - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un,- donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji

radnih mjesta Disciplinskog centra i druge op}e akte uskladu sa zakonom i Pravilima te Ustanove,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 19

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 48/96

- odlu~uje o svim pitanjimaobavljanjadjelatnosti radi koje jeDisciplinski centar osnovan, ako zakonom nije odre|enoda o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ,

- usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora,- rje{ava pitanja odnosa sa Osniva~em,

- odlu~uje o kori{tenju sredstava Disciplinskog centra preko5.000,- KM, u skladu sa propisima o trezorskomposlovanju bud`etskih korisnika,

- odgovara Osniva~uza rezultateradaDisciplinskog centra,- odlu~uje o prigovoru zaposlenika Disciplinskog centra na 

rje{enje kojim je odlu~eno o njegovom pravu, obavezi iodgovornosti iz radnog odnosa, ukoliko zakonom ilidrugim propisom nije druga~ije regulisano,

- podnosi Osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj oposlovanju ustanove,

- vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Disciplinskog centra.

Nadzorni odbor Disciplinskog centra obavlja slijede}eposlove:

- analizira izvje{taje o poslovanju Disciplinskog centra,- u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad,pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~unDisciplinskog centra,

- pregleda i provjerava zakonitost i urednost vo|enja poslovnih knjiga Disciplinskog centra,

- izvje{tava Osniva~a, Upravni odbor i direktora Disciplinskog centra o rezultatima nadzora.

Imenovanje ~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Disciplinskog centra vr{i se u skladu sa odredbama Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosnei Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i34/03) i Zakona o osnivanju Javneustanove Disciplinskicentar za maloljetnike Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskogkantona", broj 5/09).

Kona~no imenovane osobe ostvarivat }e pravo na naknadu uUpravnom i Nadzornom odboru Disciplinskog centra u skladu sa va`e}im propisima.

Predsjednikai ~lanove UpravnogodnosnoNadzornog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri godine.

II.Kandidat za imenovanje predsjednika odnosno ~lanaUpravnog i Nadzornog odbora iz ta~ke I ovog oglasa moraispunjavati slijede}e op}e uslove:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje

se kandiduje,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini uperiodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo,- da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu

nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva,djelatnosti ili du`nosti,

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine,

- da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ilisavjetniku smisluZakona o sukobuinteresau institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj13/02, 16/02, 14/03 i 12/04).

III.Pored ispunjavanja op}ih uslova kandidat mora ispunjavatii slijede}e posebne uslove i kriterije:

- da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu zanimanja kojeodgovara glavnoj djelatnosti Disciplinskog centra (~lan 5.

Zakona o osnivanju Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona),- da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon

sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svogzanimanja, od ~ega najmanje tri(3) godine radnog iskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode,

- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~kestranke,

- da nema privatnifinansijskiinteresu Disciplinskom centru,- danijedioni~ar sa 50% i vi{edionica,direktori ~lanuprave

bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{evlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u,

- da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugogreguliranog organa,

- da nije direktor javne ustanove koja se finansira izkantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda,odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u{kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

Izuzetno, ukoliko se na ponovni oglas ne prijavi kandidat kojiispunjava uslove iz alineje 2) stava 1. ove ta~ke, za ~lana Upravnog odnosno Nadzornog odbora iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Disciplinskomcentru,mo`e biti imenovan kandidat,koji ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u obavljanjuposlova iz djelatnosti Disciplinskog centra.

IV.Kandidat je du`an uz potpisanu prijavu, koja sadr`i kra}u

biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo iti originalnedokumenteili ovjerene kopije dokumenata o ispunjavanju op}ih iposebnih uslova, tra`enih ovim oglasom, i to:

- li~nu kartu i CIPS-ovu prijavu o mjestu prebivali{ta,

- uvjerenje o dr`avljanstvu - ne starije od tri mjeseca,- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju,- ovjerenu izjavuda kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo,

da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da munije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva,djelatnosti ili du`nosti - ne stariju od tri mjeseca,

- potvrdu nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je vidljivoda kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okvirusvog zanimanja, od ~ega najmanje tri (3) godine radnogiskustva na najslo`enijim poslovima, odnosno poslovima organizacione prirode, odnosnopotvrdu nadle`nog organaoradnom sta`u iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje 2(dvije) godine radnogiskustva nakon sticanja visoke stru~nespreme na poslovima iz djelatnosti Disciplinskog centra (izuzetnoza kandidate koji se prijavljuju za ~lana Upravnog,

odnosno Nadzornog odbora iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Disciplinskom centru),- potvrdu nadle`nog organa ili uvjerenje da se protiv

kandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpu{teniz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjereu periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije - ne stariju od tri mjeseca,

- ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1.Ustava Bosne i Hercegovine - ne stariju od tri mjeseca,

- ovjerenu izjavuda kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilacizvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobuinteresa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine - nestariju od tri mjeseca,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 20 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 49/96

- ovjerenu izjavu da kanditat nema privatni finansijskiinteres u Disciplinskom centru - ne stariju od tri mjeseca,

- ovjerenu izjavu da kanditat nije dioni~ar sa 50% i vi{edionica, direktor i ~lan upravebilo kojeg dioni~kogdru{tva kaoi vlasnik sa 50%i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan upravebilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - nestariju od tri mjeseca,

- ovjerenu izjavu da kandidat nije ~lan niti jednog drugogupravnog odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~landrugog drugog upravnog odnosno nadzornog odbora,ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupitisa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja - nestariju od tri mjeseca,

- ovjerenu izjavu da kandidat nije direktor javne ustanovekoja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnogvanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan{kolskog odborau {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanskikanton- ne stariju od tri mjeseca.

V.Kandidatizaposleni u organimadr`avne slu`bekoji u|uu u`i

izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pismena saglasnost od strane rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kanditati su du`nidostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika odnosno~lana Upravnog ili Nadzornog odbora Disciplinskog centra.

VI.Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u

roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja ponovnogoglasa.

Ponovni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i dnevnom listu "San".

VII.Prijavu sa tra`enom dokumentacijom, dostaviti putem po{te

preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslovekantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu:

MINISTARSTVO PRAVOSU\A I UPRAVE TUZLAN-SKOG KANTONA Ulica D`afer mahala 51, 75000 Tuzla sa naznakom: "PRIJAVA NA PONOVNI OGLAS ZA IMENO-VANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG INADZORNOG ODBORA JU DISCIPLINSKI CENTAR ZAMALOLJETNIKE TUZLANSKOG KANTONA" - NEOTVARATI.

Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju.Neblagovremeneinepotpuneprijavene}ebitiuzeteurazmatranje.

(SL-625/11-F)

JZU GRADSKE APOTEKE TUZLANa osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03), ~lana 65. i 66.Zakonaozdravstvenojza{titi("Slu`benenovineFederacijeBiH",br.46/10),~lana 29.Zakona o ustanovama ("Slu beni list R BiH",br. 6/92), te ~lana 24. Statuta Javne zdravstvene ustanove"Gradske apoteke" Tuzla i Odluke Privremenog Upravnogodbora broj 06-366/11, Privremeni Upravni odbor JZU "Gradskeapoteke" Tuzla, na sjednici odr anoj 01.06.2011. godine,objavljuje

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JZU"GRADSKE APOTEKE" TUZLA

1. Raspisuje se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JZU"Gradske apoteke" Tuzla.Direktor se imenuje na period od ~etiri godine.

2. Direktor rukovodi JZU "Gradske apoteke" Tuzla i obavlja poslove u skladu sa Zakonom i Statutom JZU "Gradske apoteke"Tuzla.

3. Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e op}e uslove:- da su stariji od 18 godina,

- da su dr avljani BiH,- da nisu otpu{teniiz dr avne slu`bekao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od trigodine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH,- dase protivnjihne vodikrivi~nipostupak, odnosno danisu

osu|ivani za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za obavljanje funkcije direktora.

4. Posebni uslovi koje je potrebno da ispunjavaju kandidatisu:

- zavr{en farmaceutski ili farmaceutsko-biohemijskifakultet, VSS, VII stepen zdravstvenog usmjerenja,

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svogzanimanja, od ~ega najmanje tri godine na poslovima iz

predmeta poslovanja (djelatnosti) Ustanove,- da posjeduju organizatorske sposobnosti,- da ne postoji zakonska zabrana za imenovanje na funkciju

direktora i- da podnese program rada za period koliko traje mandat 

direktora tj. ~etiri godine,- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke

stranke,- da ne obavlja posao ili ne vr{i du nost, koja po posebnom

zakonu ili drugom propisu, predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju u okviru reguliranog organa,

- danije ~lanupravnog ili nadzornog odborau vi{eod jednogreguliranog organa.

5. Uz prijavu kandidati trebaju prilo`iti dokaze oispunjavanju op}ih i posebnih uslova Konkursa, i to:

- kra}u biografiju,- uvjerenje o dr`avljanstvu,- ovjerena kopija diplome o zavr{enom fakultetu,- potvrda o radnom sta`u,- uvjerenje o neka njavanju,- uvjerenjeda se protivkandidata nevodi krivi~ni postupak,- ovjerena izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu be kao

rezultat disciplinskemjerena bilo kojem nivou vlastiu BiHuperioduodtrigodineprijedanaobjavljivanjaKonkursa,

- ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH,

- ovjerena izjava kandidata da nije ~lan upravnog, izvr{nogili drugog organa politi~ke stranke, da ne obavlja posao iline vr{i du`nost, koja po posebnom zakonu ili drugompropisu, predstavlja smetnju za imenovanje na poziciju u

okviru reguliranog organa, da nije ~lan upravnog ilinadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa,- program rada.Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest dana) od dana objave u

"Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu"Oslobo|enje", odnosno od dana objavljivanja u novinama kojeposljednje objave konkurs.

Prijavu uz tra ene dokaze dostaviti li~noili po{tom na adresu:JZU "Gradske apoteke" Tuzla - Albina i Franje Herljevi}a 1, 75000Tuzla-Komisijizaizboriimenovanjedirektora-Neotvaraj.

Komisija za izbor pozvat }e kandidate koji su u{li u u`i izbor na intervju, te nakon toga pismenom preporukom predlo`iti ranglistu sa najboljim kandidatima Upravnom odboru na razmatranje.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 21

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 50/96

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati urazmatranje.

(Sl-627/11-F)

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU, KULTURUI SPORT BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA

GORA@DENa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03), te na osnovu ~lana 43.Zakona o radio-televiziji Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de ("Slu`bene novine BPK-a Gora`de", broj 7/02 i 8/09),Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de objavljuje

PONOVNI OGLAS

ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJUPREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINE JP RTV

BPK-a GORA@DE

Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i~lanova Skup{tine JP RTV BPK-a Gora`de, od kojih su:

- 4 (~etiri) predstavnika iz reda osniva~a,- 1 (jedan) predstavnik iz reda zaposlenika i- 2 (dva) predstavnika iz reda lokalnih zajednica sa podru~ja 

BPK-a Gora`de.

Opis pozicije:Skup{tina obavlja poslove od zna~aja za djelatnosti kojima se

bavi Javno preduze}e JP RTV BPK-a Gora`de i donosi odluke oslijede}em:

- Statutu, uz prethodnu saglasnost osniva~a,- Poslovniku ili poslovnicima, na prijedlog nadzornog

odbora,- Eti~kom kodeksu, na prijedlog nadzornog odbora,- Planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja 

sukladno Zakonu o javnim preduze}ima.- Nadle`nostima utvr|ene Zakonom o privrednim

dru{tvima.Izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTVBPK-a Gora`de vr{i se za mandatni period od 4 (~etiri) godine.

Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati slijede}eop{te uslove:

a. da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu),b. da je stariji od 18 godina a mla|i od 70 godina na dan

imenovanja (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih),c. da nije otpu{ten iz dr`avne slu be kao razultat disciplinske

mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godineprije objavljivanja upra njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane op}inskognadle`nog organa),

d. dase nanjega ne odnosi~lanIX stav1. UstavaBiH (dokaz:izjava kandidata potpisana ovjerena od strane op}inskog

nadle`nog organa),e. danije osu|ivan zakrivi~nodjelo iliprivredni prijestup, niti

se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak (dokaz: uvjerenjeOp}inskog i Kantonalnog suda)

f. da mu pravosna nom presudom suda nije zabranjenoobavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz:uvjerenje nadle`nog suda)

g. da nije izabrani zvani~nik, nosilac sudske ili izvr{nefunkcije ili savjetnik zvani~nicima i nosiocima izvr{nihfunkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od straneop}inskog nadle`nog organa),

h. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim. vladinim i drugim imenovanjima 

(dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od straneop}inskog nadle`nog organa), i. da nije direktor, ~lanUprave, predsjednik ili ~lan Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u drugom privrednom dru{tvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane op}inskog nadle nogorgana),

i. da nije u sukobuinteresau li~nomi profesionalnom odnosusa Dru{tvom u kom aplicira na poziciju predsjednika odnosno ~lana Skup{tine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova nemogu biti stariji od 6 ({est) mjeseci. Pored navedenih op{tihuslova kandidat koji se prijavljuje na Oglas mora ispunjavati islijede}e posebne uslove:

- VII ili VI stepen slo enosti zanimanja, VSS ili V[S,zavr{en fakultet dru{tvenog ili tehni~kog smjera,

- najmanje tri godine radnog sta`a u struci,Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao

posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijede}i kriteriji:- stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske

sposobnosti za vr{enje poslova finansijskog nadzora,- sposobnost tuma~enja primjene Zakona i drugih propisa, a 

naro~ito iz djelatnosti Preduze}a,- prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno iodgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira,

- sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka i- rezultati rada ostvareni tokom predhodnog radnog

anga`mana i preporuka poslodavca.

U vezi posebnih uslova kandidati trebaju prilo`iti:- dokaz o stru~noj spremi (univerzitetska diploma, ovjerena 

kopija)- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojega 

 je zaposlen kandidat ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO.Kandidat je du`an uz Prijavu na Oglas, koja sadr`i kra}u

biografiju,adresu,kontakttelefon, prilo`itioriginalnedokumenteili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanjeop{tihi posebnih uslovatra`enih Oglasom,u roku od 30 (trideset)dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Oglas }e biti objavljen u: "Slu`benim novinama Bosansko -podrinjskog kantona Gora de", "Slu`benim novinama FederacijeBiH", dnevnom listu "Dnevni avaz", oglasnoj plo~i BPKGora`de, oglasnoj plo~i JP RTV BPK Gora`de, te na webstraniciBosansko-podrinjskog kantona Gora`de.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti urazmatranje.

Prijave na Oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKO -PODRINJSKI KANTON GORA@DE, VLADA BOSANSKO -PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE, Komisiji za izbor iimenovanje sa naznakom: "Oglas za izbor i imenovanjepredsjednika i ~lanova Skup{tine JP RTV BPK Gora`de", sa naznakom NE OTVARAJ.

Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor,smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Skup{tineJavnog preduze}a Radio-televizija Bosansko - podrinjskogkantona Gora`de,izvr{it}e Vlada Bosansko-podrinjskogkantona Gora`de.

(Sl-630/11-F)

OP]INA SANSKI MOSTNa osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 35/05) i Zakona o radu ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03), te ~lana 3. i 4. Kolektivnogugovora za slu`benike organa uprave i sudske vlasti u FederacijiBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/00), a sukladnoPravilniku o unutra{njoj organizaciji Jedinstvenog op}inskog

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 22 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 51/96

organa uprave, op}ine Sanski Most br. 01-02-1300/09 i br.01-02-2665/10, V.D. op}inski na~elnik raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA POPUNU UPRA@NJENIH RADNIH MJESTA

1. Op}inska slu`ba za privredu i komunalne djelatnosti1. URBANISTI^KO-GRA\EVINSKI INSPEKTOR

- 1 izvr{ilac

2. Op}inska slu`ba za finansije, trezor i zajedni~ke poslove1. SEKRETAR OP]INSKOG VIJE]A - 1 izvr{ilac

1.1. Urbanisti~ko-gra|evinski inspektor

Opis pozicije:- obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom

zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona uoblasti urbanizma i gra|enja,

- preduzima preventivne upravne i kaznene mjere iz oblastiinspekcije,

- po izvr{enom uvi|aju sa~injava zapisnik i poduzima odgovaraju}emjereiotomepismenoobavje{tavastranku,

- donosi rje{enja kojima nala`e otklanjanje utvr|enihnepravilnosti, te vodi evidenciju o svim izvr{eniminspekcijskimpregledimaipoduzetimupravnimmjerama,

- u slu~aju povrede zakona i drugih propisa podnosi zahtjevza pokretanje prekr{ajnog postupka,

- provodi i prati provo|enje upravnih mjera nalo`enihrje{enjem i osigurava njihovo izvr{enje,

- zapisnikom izuzetno mo`e narediti izvr{enje mjera uskladu sa zakonom radi otklanjanja neposredne opasnostipo `ivot i zdravlje ljudi i po imovinu,

- pokre}e i vodi postupak inspekcijskog nadzora,- vodi internu evidenciju izvr{enih inspekcijskih pregleda i

upravnih predmeta,- inicira program razvoja i mjeraza unapre|enje stanjau ovoj

oblasti,- odgovara za zakonito, a urno, blagovremeno i efikasno

izvr{avanje propisanih mjera iz svoje nadle`nosti u ciljuza{tite `ivota i imovine gra|ana,

- podnosi izvje{taj o svom radu,- odgovara za zakonito, blagovremeno, potpuno, efikasno i

efektivno vr{enje poslova - obavlja i druge poslove po nalogu {efa Odsjeka i

pomo}nika op}inskog na~elnika i istim je odgovoran.

Pored op}ih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebneuvjete:

- VII stepen, VSS, gra|evinski ili arhitektonski fakultet,- polo`en stru~ni ispit,- najmanje 3 godine radnog sta`a u struci,- poznavanje rada na ra~unaru.

2.1. Sekretar Op}inskog vije}a

Opis pozicije:- organizuje vr{enje svih poslova iz nadle`nosti rada Op}inskog vije}a,

- prima po{tu za Op}insko vije}e,- vr{i izradu koncepcija, teza i pravno-tehni~ku obradu

akata, zaklju~aka, rje{enja i odluka Op}inskogvije}a i stara se o dostavljanju istih nadle`nim subjektima,

- izra|uje kona~ne tekstove programa rada i izvje{taja o raduOp}inskog vije}a,

- prati realizaciju programa i zaklju~aka Op}inskog vije}a,- prikuplja, sre|uje i evidentira dokumentaciju rada Vije}a,

formuli{e zaklju~ke utvr|ene na sjednicama Vije}a,komisijama i radnim tijelima,

- pregleda, usagla{ava i utvr|uje sa op}inskim na~elnikomtekstove po pitanju iz nadle nosti op}inskog organa uprave, te iste priprema za komisije i Op}insko vije}e,

- prati propise i daje stru~na mi{ljenja iz pravne oblasti(Statut Op}ine i Poslovnik Op}inskog vije}a),

- ure|uje i priprema za {tampanje "Slu`beni glasnik op}ineSanski Most",- brine se da akti usvojeni na Op}inskom vije}u budu

objavljeni u "Slu`benom glasniku BiH" i dati na webstranicu Op}ine radi upoznavanja javnosti sa radomOp}inskog vije}a,

- prisustvuje sjednicama Op}inskog vije}a, komisijama,radnim tijelima i poma`e predsjedavaju}em Op}inskogvije}a u vo|enju sjednica,

- priprema odluke po gra|anskim inicijativama iz okvira nadle`nosti Op}inskog vije}a,

- pru a stru~nu pomo} klubovima vije}nika, Kolegiju iradnimtijelimaVije}aizokviradjelokruganjihovograda,

- vodi evidenciju o prisutnosti na poslu, predla e mjere na pobolj{anju kvaliteta rada i radne dicipline u odsjeku,

- vr{i i druge poslove kojise odnose na pitanja iz nadle`nosti

odsjeka po nalogu predsjedavaju}eg Op}inskog vije}a.Pored op}ih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebneuvjete:

- VII stepen, VSS, pravni fakultet,- polo`en stru~ni ispit,- najmanje 4 godine radnog sta`a u struci,- poznavanje rada na ra~unaru.

3. OP]I UVJETI:

Kandidati za navedena radna mjesta moraju ispunjavatipored posebnih i op}e uvjete i to:

- da je dr avljanin BiH,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u perioduod tri godine, prije objavljivanja konkursa,- da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u

Jugoslaviju (~lan IX. 1. Ustava BiH),- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.

4. Prijave kandidata treba da sadr`e:- kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon,- dokaz o stru~noj spremi i polo`enom stru~nom ispitu,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),- uvjerenje o radnom sta u u struci nakon sticanja VSS,- uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3

mjeseca),- dokaz poznavanju rada na ra~unaru,- ovjerena izjava na okolnosti iz ta~ke 3. alineja 3 i 4.

Ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviti poprijemu.Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili

ovjerene kopije.Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no

ili putem po{te preporu~eno sa naznakom: "Prijava na javnikonkurs za popunu upra`njenih radnih mjesta-ne otvarati", na adresu: Op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3.

Konkurs }e se objaviti u dnevnom listu "Oslobo|enje" i u"Slu`benim novinama Federacije BiH", i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.(Sl-631/11-F)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 23

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 52/96

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA SARAJEVONa osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o

ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`benenovineFederacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64.i 65.Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.

46/10), Zakona o ustanovama ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 13/94) i Odluke Vlade F BiH o kriterijima za imenovanje u upravna vije}a u oblasti zdravstva ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10), Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu objavljuje

PONOVLJENI JAVNI OGLAS

ZA IZBOR ^LANOVA UPRAVNOG ODBORAKLINI^KOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU

I. Iz reda zaposlenika KCUS-a bira se - 3 ~lana

II. Opis pozicije ~lana Upravnog odboraUpravni odbor upravlja Klini~kim centrom, donosi statut i

op{ta akta o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova idruga akte u skladu sa Zakonom i Statutom Klini~kog centra,imenuje i razrje{ava direktora, utvr|uje planove razvoja i rada 

Klini~kog centra, utvr|uje godi{nji program rada, donosifinansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, odlu~uje o svimpitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana,usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o prigovorima zaposlenika na rje{enja kojim je drugi organ, odre|en statutom Klini~kog centra,odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnogodnosa, odlu~uje o kori{}enju sredstava preko iznosa utvr|enogaktima Klini~kog centra, odgovara osniva~ima za rezultate rada Klini~kog centra, podnosi osniva~ima, najmanje jednomgodi{nje, izvje{taj o poslovanju Klini~kog centra i vr{i i drugeposlove u skladu sa Zakonom i aktima Klini~kog centra.

III. MandatMandat u Upravnom odboru traje ~etiri (4) godine od dana 

imenovanja, uz mogu}nost ponovnog imenovanja.

IV. Op}i usloviKandidatiza~lanoveUpravnogodboraKCUS-aporeduslova izZakonaoministarskim,vladinimidrugimimenovanjimaFBiHi Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beniglasnik BiH", br. 16/02) du`ni su ispunjavati i sljede}e uslove:

- da su dr avljani BiH- da nisu otpu{teniiz dr avne slu bekao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojoj razini u BiH u roku od tri godine prijeobjavljivanja ovog oglasa 

- da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH- da nemaju privatni-finansijski interes u KCUS- da nisu osu|ivaniza krivi~no djelo nespojivosa du`no{}u u

Upravnom odboru KCUS- da nisu direktori zdravstvene ustanove, odnosno zavoda - da nisu ~lanovi ni u jednom upravnom, odnosno

nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom

V. Posebni usloviKandidati za ~lana Upravnog odbora KCUS, pored uslova iz

ta~ke IV ovog oglasa, treba da ispunjavaju i slijede}e uslove:- da su zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici -

VII stepen stru~ne spreme- da imaju najmanje pet godina radnog radnog iskustva na 

poslovima svog stru~nog zvanja - da imaju stru~no znanje iz djelatnosti KCUS, te da su

upu}eni u sadr`aj i na~in njegovog rada - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i

ljudskim resursima, kao i sklonost ka timskom radu.

VI. DokaziKandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente iliovjerenefotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanjuop}ih iposebnih uslova tra`enih ovim oglasom.

Potrebni dokumenti:- uvjerenje o dr avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci- ovjerenu kopiju diplome- dokaz o radnom iskustvu- uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka od nadle`nog

suda (ne starije od 3 mjeseca)- ovjerenu izjavu da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be- ovjerenu izjavu da ne podlije e ~lanku IX 1. Ustava BiH- ovjerenu izjavu da nema privatni-finansijski interes u

KCUS- ovjerenu izjavu da nije direktor zdravstvene ustanove,

odnosno zavoda - ovjerenu izjavu da nije ~lan ni u jednom upravnom,

odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosnoprivrednom dru{tvu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom

- ovjerenu izjavu da imaju stru~no znanje iz djelatnostiKCUS, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njegovog rada - ovjerenu izjavuda imasposobnost upravljanja finansijskim

sredstvima i ljudskim resursima, kaoi sklonost ka timskomradu.

VII. Podno{enje prijavaPrijave sa dokaznom dokumentacijom se dostavljaju li~no ili

preporu~enompo{iljkom, sa naznakom: "Prijavena javni oglasza ~lana Upravnog odbora KCUS iz reda zaposlenika"- ne otvaraj.Prijave se dostavljaju na adresu:

Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu, ul. Bolni~ka 25, uroku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FederacijeBiH", "Oslobo|enju" i "San-u".

Prijave podnesene istekom roka, odnosno bez potpunetra ene dokumentacije, odbaci}e se kao neblagovremene,

odnosno nepotpune.Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti

intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatkeo ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatra`itipreporuke i informacije o kandidatima.

Imenovanje ~lanova Upravnog odbora izvr{i}e Vlada FBiH.

VIII. Naknada za radMjese~nunaknaditza rad u Upravnomodboru utvr|ujeVlada 

Federacije BiH na prijedlog federalnog ministra zdravstva uskladu sa posebnim propisom o pravima ~lanova organa upravljanja institucija F BiH. Naknade se ispla}uju iz sredstava KCUS.

IX. Ostalo

Li~ni podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati iobra|ivati u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01).

Na kona~no imenovanje ~lanova Upravnog odbora kandidati, kao i druga lica koja smatraju i imaju dokaze da supovrije|ene odredbe pozitivnih propisa koji se primjenjuju upostupku imenovanja, imaju pravo prigovora koji se podnosiVladi F BiH sa kopijom prigovora Federalnom ministarstvuzdravstva.

(Sl-636/11-F)

OSNOVNA [KOLA "IVAN GORAN KOVA^I]" LIVNONa temelju ~lanka 81. Zakona o osnovnom {kolstvu

("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 12/04 i 12/08

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 24 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 53/96

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom {kolstvu) i~lanka 52., 54. i 55. Statuta {kole, [kolski odbor Osnovne {kole"Ivan Goran Kova~i}" Livno raspisuje

NATJE^AJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA OSNOVNE[KOLE "IVAN GORAN KOVA^I]" LIVNO

I.UVJETI: pored op}ih uvjeta utvr|enih zakonom kandidati

trebaju ispunjavati i posebne uvjete:- da imaju zavr{enu odgovaraju}u VSS ili V[S,- da imaju najmanje pet godina radnog, iskustva u nastavi ili

drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja i

- polo`en stru~ni ispit.II.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od ~etiri godine.III.

Uz prijavu na natje~aj kandidati trebaju prilo`iti:- `ivotopis,- izvod iz mati~ne knjige ro|enih,- uvjerenje o dr`avljanstvu,- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, niti mu je

izre~ena pravomo}na sudska presuda za kazneno djelo(original dokumenti, ne stariji od {est mjeseci),

- ovjeren preslik diplome,- ovjeren preslik uvjerenja o polo enom stru~nom ispitu i- uvjerenje o radnom iskustvu.

IV.Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u

"Slu`benim novinama Federacije BiH".V.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati urazmatranje.

VI.

Prijave i dokumente o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostavitina adresu: Osnovna {kola "Ivan Goran Kova~i}", Ulica `upana @elimirabroj2580101Livno,snaznakom:"Prijavananatje~ajza izbor i imenovanje ravnatelja".

(Sl-637/11-F)

OSNOVNA [KOLA "FRA LOVRO KARAULA" LIVNONa temelju ~lanka 81. Zakona o osnovnom {kolstvu

("Narodne novine Hercegbosanske upanije", broj 12/04 i 12/08Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom {kolstvu) i~lanka 51., 52., 53., i 54., Statuta {kole, {kolski odbor O[ "Fra Lovro Karaula" Livno, raspisuje

NATJE^AJ

ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA OSNOVNE[KOLE "FRA LOVRO KARAULA" LIVNO

1. Ravnatelj {kole se imenuje na period od ~etiri godine.

Pored op}ih uvjeta predvi|enih Zakonom kandidati trebajuispunjavati i posebne uvjete:

1. da imaju zavr{enu odgovaraju}u VSS ili V[S2. da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi ili

drugim poslovima usko vezanim za djelatnost obrazovanja i

3. polo en stru~ni ispit 

Uz prijavu za Natje~aj dostaviti:1. `ivotopis2. izvod iz mati~ne knjige ro|enih

3. dokaz o stru~noj spremi (original ili ovjereni preslikdiplome)

4. uvjerenje o radnom iskustvu5. uvjerenje o dr avljanstvu6. uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu

7. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupakniti mu je izre~ena pravosna na sudska presuda za kaznenodjelo (ne starije od tri mjeseca).

Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Prijave i dokumente za Natje~aj slati na adresu: O[ "Fra Lovro

Karaula" Ulica sv. Ive bb, 80101 Livno ili osobno dostaviti utajni{tvo {kole s naznakom "ZA NATJE^AJ" - NE OTVARATI.

(Sl-639/11-F)

JU KANTONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKABIHA]

Objavljuje

OBAVJE[TENJE

O PONI[TENJU KONKURSA ZA IZBOR IIMENOVANJE DIREKTORA JU KANTONALNA IUNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA

Objavljenog u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH", 29.12.2010. godine.

Na osnovu odluke Upravnog odbora o poni{tenju Konkursa za izbor i imenovanje direktora JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka broj: 02-40-105/11, zbog proceduralnih razloga,poni{tava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JUKantonalna i univerzitetska biblioteka.

Na osnovu ~lana 8. u vezi sa ~lanom 7. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 34/03), ~lana 28. Pravila JU

Kantonalna i univerzitetska biblioteka, te Odluke Upravnogodbora br. 02-40-106/11 donesene na sjednici, odr`anoj 03. juna 2011. godine, o raspisivanju javnog konkursa za imenovanjedirektora JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka u Biha}u,Upravni odbor raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JUKANTONALNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA U

BIHA]U

I. Naziv pozicije: direktor

II. Opis pozicije:- organizuje i rukovodi radom Biblioteke- zastupa i predstavlja biblioteku prema tre}im licima 

- predla e UO mjere za zakonito i efikasno obavljanjedjelatnosti radi koje je biblioteka osnovana - predla`e unutra{nju organizaciju i sistematizaciju radnih

mjesta - predla`e osnove plana razvoja - izvr{ava odluke upravnog odbora - odlu~uje o prijemu u radni odnos, pravima, obavezama i

odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa - podnosi upravnom odboru bud etski plan te izvje{taj o

finansijskom poslovanju i naredbodavac je za izvr{enjefinansijskog plana 

- vr{i druge poslove utvr|ene zakonom, pravilima i drugimop}im aktima Biblioteke

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 25

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 54/96

III. Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom kandidat zaimenovanje na du`nost direktora mora ispunjavati slijede}eop}e uslove:

- da je stariji od 18 godina - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine

- da mu sudskom odlukom nije zabranjeno obavljanjerukovodne funkcije- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godineprije dana objavljivanja upra`njene pozicije

- da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH

IV. Posebni uslovi:

Pored op}ih uslova, kandidat za direktora mora ispunjavatii slijede}e posebne uslove:

- da ima VII stepen stru~ne spreme, fakultet dru{tvenihznanosti

- da ima pet (5) godina radnog sta`a - poznavanje najmanje dva strana jezika - poznavanje rada na ra~unaru

V. Spisak potrebnih dokumenataKandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju,

adresu i kontakt telefon, prilo`iti slijede}u dokumentaciju:- diplomu ili ovjerenu kopiju o zavr{enom obrazovanju

(fakultetu)- uvjerenje o dr avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- uvjerenje o radnom iskustvu- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak

(ne starije od 6 mjeseci)- ovjerena izjava da nije otpu{ten iz dr avne slu`be kao

rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH urazdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije ovjerena izjavada se na njega ne odnosi~lan IX. 1.Ustava BiH

Dokumentikojise prila`u uzprijavumoraju biti u originalu iliovjerenoj fotokopiji.

VI. Uz prijavu, te potrebnu op}u dokumentaciju, kandidat jedu`an da prilo`i program rada i razvoja Biblioteke za naredni~etvorogodi{nji period.

VII. Rok i mjesto podno{enja prijavaKandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju.Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u

razmatranje.Prijava i potrebna dokumentacija se dostavljaju na adresu

Biblioteke (JU Kantonalna i univerzitetska biblioteka, Trgslobode 8, Biha}) u roku od 15 dana, od dana objavljivanja konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnomlistu "Oslobo|enje", preporu~enom po{tom ili osobno (uzvani~ne prostorije Biblioteke).

(Sl-640/11-F)

MINISTARSTVO ZA PRAVOSU\E I UPRAVU ZE-DO

KANTONA ZENICANa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 22. Zakona opravobranila{tvu ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kanto-na", broj 14/08, i ~lana 19. Odluke o utvr|ivanju Standarda ikriterija Vlade Zeni~ko-dobojskog kantona za imenovanja/ nominiranja na upra njene pozicije u reguliranim tijelima Zeni~ko-dobojskog kantona ("Slu bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 2/11-pre~i{}eni tekst), u postupkuimenovanja, odnosno nominacije na upra`njene pozicije ureguliranim tijelima Vlade, ministar Ministarstva za pravosu|e iupravu Zeni~ko-dobojskog kantona objavljuje

OGLAS

ZA UPRA@NJENU POZICIJU U REGULIRANIMTIJELIMA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA

I. NAZIV POZICIJE

Zamjenik kantonalnog pravobranioca - 1 izvr{ilacRegulirano tijelo u nadle`nosti Ministarstva za pravosu|e i

upravu

II. OPIS POZICIJE- obavlja poslove iz djelokruga utvr|enog Zakonom o

pravobranila{tvu ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskogkantona", broj 14/08),

- zamjenik kantonalnog pravobranioca imenuje se za vr{enjeslu`be bez ograni~enja trajanja mandata,

- pla}a zamjenika kantonalnog pravobranioca utvr|uje se uskladu sa Odlukom o utvr|ivanju platnih razreda ikoeficijenata za obra~un pla}a kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih uKantonalnom pravobranila{tvu Zenica ("Slu`bene novineZeni~ko-dobojskog kantona", broj 8/07).

Kandidat za imenovanje nominiranje na upra`njenu pozicijuu reguliranom tijelu Vlade i Ministarstva za pravosu|e i upravuZeni~ko-dobojskog kantona, moraju ispunjavati op}e i posebneuslove:

III. OP]I USLOVIOp}iuslov za imenovanje kandidata na upra njenu poziciju u

reguliranom tijelu Vlade i Ministarstva za pravosu|e i upravuZeni~ko-dobojskog kantona je:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od trigodine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da se na njeg/u ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne iHercegovine,

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima uFederaciji Bosne i Hercegovine ("Slu bene novineFederacije BiH", broj 12/03 i 34/03),

- da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti ilisavjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 70/08),

- da nema privatni/finansijski interes u instituciji u kojoj sekandidira,

- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prijestupnespojiv s du`no{}u u instituciji u kojoj se kandidira, pet godina od dana pravosna nosti presude, isklju~uju}ivrijeme zatvorske kazne i

- da nije osoba kojoj je pravosna nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u mjerodavnoj instutucijiu kojoj se kandidira.

IV. POSEBNI USLOVIPosebni uslovi za imenovanje/nominiranje kandidata na 

upra`njenu poziciju u reguliranom tijelu Vlade i Ministarstva za pravosu|e i upravu Zeni~ko-dobojskog kantona su, kako slijedi:

- VSS (VII) - pravni fakultet,- polo en pravosudni ispit,- najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na imovinsko-

pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnimorganima i drugim dr avnim organima, odnosnogospodarskim dru{tvima/poduze}ima nakon polo enogpravosudnog ispita,

- da u`iva ugled pravnog stru~njaka,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 26 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 55/96

- da posjeduje moralne osobine za obavljanje slu`bepravobranioca,

- da nije ~lan nadzornog ili upravnog odbora, odnosnoodbora za reviziju nekog privrednog dru{tva/preduze}a,

- sposobnost kreativnog doprinosa reformi, privatizaciji itranziciji dr`avne imovine,

- komunikacijske i organizatorske sposobnosti,- sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i

naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokomposlovne karijere i preporuke ranijih neposrednihrukovodioca.

Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8(osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti urazmatranje u daljem procesu imenovanja.

Posljednji dan podno{enja prijave ra~una se datum objave uSlu`benim novinama koje posljednje budu objavile ovaj oglas.

Svi kandidati koji budu stavljenji na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervjupred Komisijom radisprovo|enjaoglasa za izbor na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Zeni~ko-dobojskog kantona, imenovanom od strane VladeZeni~ko-dobojskog kantona. Prije intervijua kandidati su du`nidati podatke o ranijim neposredenim rukovodiocima od kojih semogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popunitiobrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovestido sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja.

Li~ni podaci o podnosiocima prijave su tajni i samo se moguprikupljati i obra|ivati u skladu sa Zakonom o za{titi li~nihpodataka Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj32/01).

V. POTREBNI DOKUMENTIPrijave kandidata treba da sadr`e slijede}e dokumente:- biografiju s adresom i telefonskim brojem za kontakte- dokaze o ispunjavanju uvjeta oglasa:

a) rodni list,b) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili

kopija CIPS li~ne karte,c) univerzitetsku diplomu, dokaz o stru~noj spremi/di-

ploma o zavr{enom fakultetu,d) dokaz o radnom iskustvu nakon zavr{ene VSSspreme,

e) uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu,f) dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije

od 6 mjeseci) od nadle`ne PU -MUP-a,g) dokaz da se ne vodi krivi~ni postupak od

kantonalnog suda (ne starije od 6 mjeseci),h) dokaz da nije osu|ivan za privredni prijestup od

nadle`nog op}inskog suda prema mjestuprebivali{ta (ne starije od 6 mjeseci),

i) ovjerenu izjavu kandidata iz ta~ke III. ovog Oglasa Op}i uslovi, alineje 3.,4., 5., 6., 7., 8.i 9, i to~ke IV.ovog oglasa Posebni uvjeti, alineja 6.

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenojkopiji.

Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije

BiH", "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona", listu"Dnevni avaz" i listu "Na{a rije~" Zenica.Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana 

od dana objavljivanja.Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8

(osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e bitiuzeti u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja.

Svi kandidati s liste u`eg izbora bit }e pozvani na intervju.Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim

neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke iinformacije o kandidatima.

Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat kojiu|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem }e navesti bilo koje

pitanjekojebimoglodovestidosukobainteresauslu~ajudado|edo njegovog imenovanja.

Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba - ~lan javnostislobodno mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje akovjeruje da u procesu imenovanja nisu po{tovana na~ela utvr|ena Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Prigovor se podnosi istovremeno ministru Ministarstva za pravosu|e i upravu Zeni~ko-dobojskog kantona i ombudsmanuBosne i Hercegovine.

Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave.Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili

preporu~eno po{tom sa naznakom:"PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI"Na adresu:Zeni~ko-dobojski kanton,Ministarstvo za pravosu|e

i upravu Zeni~ko-dobojskog kantona, Komisija za izbor na upra`njenu poziciju zamjenik Kantonalnog pravobranioca ureguliranim tijelima Zeni~ko-dobojskog kantona "Prijava na oglasza izbor zamjenika kantonalnog pravobranioca ZDK-ne otvarati"Ku~ukovi}i broj 2, 72 000 ZENICA

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u

razmatranje. (Sl-641/11-F)

OP]INA @EP^ETemeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj34/03),Odlukeo imenovanju na upra`njenepozicije u reguliranim tijelima Op}ine @ep~e ("Slu`beni glasnikOp}ine @ep~e", broj 3/04), te ~lanka 39. Statuta op}ine @ep~e("Slu`beni glasnik Op}ine Zep~e", broj 4/09), op}inski na~elnikobjavljuje

JAVNI NATJE^AJ

ZA IZBOR PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOGODBORA JAVNE USTANOVE ZA INFORMIRANJE I

KULTURU "DOM KULTURE" @EP^E

1. Predmet javnog natje~aja je prikupljanje prijava zaizbor i imenovanje:

- predsjednika i- 2 ~lana Upravnog odbora 

2. Opis poslova Upravnog odbora- donosi statut upravnog odbora, imenuje i razrje{ava 

direktora, nadzire rad i poslovanje i utvr|uje politikurazvoja, usvaja, i razmatra izvje{}e o poslovanju, predla`eraspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka, donosi akt o unutarnjoj organizaciji isistematizaciji, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{}e o poslovanju,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugimpropisima.

3. Op}i uvjeti- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine- da nije otpu{tan iz dr avne slu`be kao rezultat stegovne

mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u vremenuod tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da se protiv njega ne vodi kazneni postupak,- da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i

Hercegovine,- da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog tijela politi~ke

stranke,- da nije ~lan tijela zakonodavne izvr{ne vlasti ili savjetnik u

smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02 i 12/04)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 27

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 56/96

4. Posebni uvjeti:- visoka ili vi{a stru~na sprema - dvije godine radnog iskustva nakon ste~ene stru~ne

spreme,- sposobnost nepristranog dono{enja odluka.

Uz prijavu kandidata koja treba da sadr`i kra}i, `ivotopis,adresu, kontakt telefon, potrebno je dostaviti slijede}udokumentaciju:

- dokaz o {kolskoj spremi,- dokaz o radnom iskustvu,- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili

ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice,- uvjerenje nadle nog suda da se protiv kandidata ne vodi

krivi~ni postupak (ne stariji od 3 mjeseca).Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti original ili

ovjerene kopije.U prijavi kandidati su du`ni nazna~ili na koju poziciju se

kandidiraju.Javni natje~aj za podno{enje prijava je otvoren 15 dana od

dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Prijavu sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ilipreporu~enom po{tom na adresu:OP]INA @EP^E, OP]INSKI NA^ELNIK, 72230 @EP^E

sa naznakom: "Prijava za javni natje~aj za Upravni odbor JUZIK,"Dom kulture" Zep~e

(Sl-642/11-F)

JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEGBOSNA DD MOSTAR

Na temelju ~lanka 28. to~ka b) Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05 i 81/08), ~lanka 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 34/03) i ~lanka 117. stavak 9. to~ka 2. Statuta, Odbor za reviziju Javnog poduze}a Elektroprivreda Hrvatske zajedniceHerceg Bosne d.d. Mostar objavljuje

JAVNI NATJE^AJZA IMENOVANJE RUKOVODITELJA ODJELA ZA

INTERNU REVIZIJU

Kandidat za poziciju rukovoditelja Odjela za internu revizijuJavnoga poduze}a Elektroprivreda Hrvatske zajednice HercegBosne d.d. Mostar, mora ispunjavati sljede}e uvjete i to:

A. Op}i:- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u razdoblju tri godine prije dana objavljivanja javnoga natje~aja,

- da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i

Hercegovine,- da nije na du nosti u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine,

- da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestupnespojivo s du`no{}u rukovoditelja Odbora za internureviziju pet godina od dana pravomo}nosti presudeisklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, te da se protivkandidata ne vodi kazneni postupak,

- da nije ~lan Nadzornoga odbora, uprave, zaposlen, niti da ima izravni ili neizravni financijski interes u Dru{tvu,

- da nije izabrani du nosnik, nositelj izvr{nih du`nosti ilisavjetnik izabranim du`nosnicima i nositelja izvr{nih

du nosti ili njihov bliski srodnik u smislu Zakonao sukobuinteresa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02),

- da imamanje od 65.godina `ivotau trenutku imenovanja.

B. Posebni:

- VSS/VII stupanj,- da ima najmanje pet (5) godina radnog sta`a u struci nakon

stjecanja VSS te iskustvo na poslovima interne kontrole iliinterne revizije,

- stru~na znanja iz djelatnosti Dru{tva i upu}enost u sadr`aj ina~in rada tijela upravljanja gospodarskih dru{tava.

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidatauzet }e se u obzir i sljede}e:

- sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa gospodarskoga dru{tva,

- sposobnost za odgovorno obavljanje du nostirukovoditelja Odjela za internu reviziju,

- izra ena inicijativnost i neovisnost u radu,- komunikacijske i organizacijske sposobnosti,- poznavanje gospodarskoga prava i ukupnoga 

zakonodavstva na podru~ju djelovanja revizije,- ostvareni rezultati tijekom dosada{njega rada,- preporuke ranijih neposrednih rukovoditelja.Svi podnositelji prijava koji budu ispunjavali uvjete javnoga 

natje~aja bit }e pozvani na razgovor-intervju.Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim

neposrednim rukovoditeljima od kojih se mogudobiti preporuke iinformacije o kandidatima u popunjenom obrascu u kojem }eiznijeti i bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti dosukoba interesa uslu~ajudado|edonjegovaimenovanjaidatiizjavenazna~eneuobrascu.

Obrazac se mo`e dobiti u poslovnim prostorijama Dru{tva uul. Mile Budaka 106 A, u Mostaru ili preuzeti i popunitineposredno prilikom intervjua.

Javni natje~aj bit}e otvoren 14 dana ra~unaju}i od sljede}ega dana posljednjega javnog objavljivanja. Mandat imenovanoga rukovoditelja Odjela za internu reviziju traje ~etiri godine.

Prijave kandidata trebaju sadr`avati: kra}i `ivotopis, adresu ikontakt telefone. Uz prijave treba dostaviti: ovjerenu preslikudokaza o stru~noj spremi, dokaze o radnom sta`u u struci, dokazeo iskustvu na poslovima interne kontrole ili interne revizije,uvjerenjeodr`avljanstvunestarijeod{est(6)mjeseci,uvjerenjeoneka`njavanju ne starije od tri (3) mjeseca. Za sva tra`ena dokumenta dostavlja se original ili ovjerena preslika.

Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti osobno ilipo{tom preporu~eno na adresu: JP Elektroprivreda HZ HercegBosne d.d. Mostar, Ul. Mile Budaka 106A, Mostar, s naznakom:Prijava na natje~aj - rukovoditelj Odjela interne revizije - neotvarati. Na pole|ini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Nepravodobne i nepotpune prijave ne}e se uzimati urazmatranje.

(Sl-643/11-F)

VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA]Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) ~lana 15. Okvirnogzakona o visokom obrazovanju ("Slu`beni glasnik BiH", broj59/07), ~lana 96. i 97. Zakona o visokom obrazovanju Unsko-sanskog kantona ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona",broj 8/09), ~lana 16. Zakona o univerzitetu u Biha}u ("Slu`beniglasnik Unsko-sanskog kantona",broj 16/09), te Zaklju~ka VladeUnsko-sanskog kantona broj: 03-017-371/2011 od 19.05.2011.godine o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lanova 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 28 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 57/96

Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a Univerziteta), Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORAUNIVERZITETA U BIHA]U

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje kandidata za izbor iimenovanje 5 (pet) ~lanova Upravnog odbora Univerziteta uBiha}u (ispred osniva~a Univerziteta)

Opis pozicije:Upravni odbor obavlja poslove utvr|ene zakonom i statutom

Univerziteta, a naro~ito:a) daje mi{ljenje o statutu visoko{kolske ustanove, te donosi

op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnihmjesta i druge op}e akte u skladu sa zakonom i statutomvisoko{kolske ustanove

b) donosi odluku o osnivanju drugih pravnih lica, u skladu sa zakonom i statutom visoko{kolske ustanove,

c) donosi godi{nji program rada visoko{kolske ustanove na prijedlog senata visoko{kolske ustanove i prati njegovurealizaciju,

d) utvr|uje planove finansiranja i razvoja,e) donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un,f) usmjerava, kontrolira i ocjenjuje rad rektora/rektorice ili

direktora/direktorice u domenu finansijskog poslovanja,g) rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em,h) odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog

statutom visoko{kolske ustanove,i) odlu~uje o prigovoru zaposlenika/zaposlenice na odluke

tijela visoko{kolske ustanove koji su u prvom stepenuodlu~ivali o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika/zaposlenice iz radnog odnosa,

 j) podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj oposlovanju visoko{kolske ustanove i

k) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom oosnivanju i statutom visoko{kolske ustanove.Mandat ~lanova Upravnog odbora je ~etiri godine.

Op}i uvjeti:Za ~lana Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred

osniva~a) mo`e biti imenovan kandidat koji ispunjava slijede}a op}e uvjete:

- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u perioduodtrigodineprijedanaobjavljivanjaupra`njenepozicije,

- da nije pod optu nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine (~lan IX Ustava Bosne i Hercegovine),

- da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti

na poziciju za koju se kandidira,- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru Javne ustanovepet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne,

- da nije stariji od 70 godina - da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u

organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/2008),

- da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima uFederaciji BiH.

- da nema privatni ili finansijski interes na Univerzitetu

Posebni uvjeti:

Pored navedenih op}ih uvjeta, kandidat koji se imenuje za ~lana Upravnog odbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a)treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete:

- visoka stru~na sprema (VII stepen),- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci nakon

sticanja visoke spreme,- da nije ~lan upravnog ili drugog odbora u vi{e od jednog

reguliranog organa.Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pismenu prijavu

sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uslove izoglasa i to:

- kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom- uvjerenjeo dr avljanstvu (nestarije od 6 mjeseci) ilikopiju

CIPS- li~ne karte- izvod iz mati~ne knjige ro|enih- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni

prestup (ne starije od 6 mjeseci)

- uvjerenje da nije ka`njavan i da se ne vodi krivi~nipostupak (ne starije od 6 mjeseci)- uvjerenje da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje

aktivnosti na poziciji na koju se kandidira,- uvjerenje o radnom iskustvu- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr avne

slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou uBosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) uperiodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije, da se na njega ne da odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, da ne podlije`e odredbama Zakona osukobu interesa u organima vlasti Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) i Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima uFederaciji BiH, te da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali iliovjerene kopije.

Svi kandidatikojibudu stavljenina listu sa u`im izborom bi}epozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednimrukovodiocima od kojih se mogu dobitipreporuke i informacije okandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo kojepitanjekojebimoglodovestidosukobainteresauslu~ajudado|edo kona~nog imenovanja.

Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor,smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Bilo koji kandidat ilibilo koje drugolice - ~lan javnosti,mo`epodnijetiprigovorna kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupciutvr|eni Zakonom.

Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu ,,Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH".Prijavesa svimtra`enimdokumentimatreba dostaviti li~no ili

po{tom preporu~eno, sa naznakom "Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za izbor i imenovanje ~lanova Upravnogodbora Univerziteta u Biha}u (ispred osniva~a Univerziteta) - neotvarati, na slijede}u adresu: Vlada Unsko - sanskog kantona,Komisiji za izbor, ulica Alije \erzeleza br. 6, Biha}. Na pole|inikoverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresomstanovanja.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 29

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 58/96

Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (" Slu benenovine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 25. Zakona o

ustanovama ("Slu`beni list RBiH", broj 6/92 i 13/94), ~lana 14.Zakona o pred{kolstvu ("Slu`beni glasnik Unsko-sanskogkantona", broj3/97),te Zaklju~kaVlade Unsko - sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor i imenovanje ~lanova Upravnogodbora pred{kolskih ustanova broj 03-017-386/2011 od 24.05.2011. godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IZBOR IIMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JUDJE^IJI VRTI] BOSANSKI PETROVAC, JU DJE^IJI

VRTI] " LJILJAN" KLJU^ I JU "DJE^IJEOBDANI[TE" VELIKA KLADU[A

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje kandidata za izbor iimenovanje za ~lanove Upravnog odbora:

1. JU Dje~iji vrti} Bosanski Petrovac - 1 (jedan) ~lanispred osniva~a

2. JU Dje~iji vrti} " Ljiljan" Klju~ - 1 (jedan) ~lan ispredosniva~a

3. JU "Dje~ije obdani{te" VelikaKladu{a - 1 (jedan) ~lanispred osniva~a

Nadle`nosti upravnog odbora su:- donosi pravila pred{kolske ustanove,- imenuje i razrje{ava direktora,- utvr|uje planove razvoja i godi{njeplanove rada ustanove,- donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un,- donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji

poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,

- odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da onjima odlu~uje drugi organ ustanove,

- usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora,- rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em,- odlu~uje o prigovorima radnika na rje{enja kojim je drugi

organ, odre|en pravilima ustanove, odlu~io o pravu,odgovornosti i obavezama radnika iz radnih odnosa,

- podnosi osniva~u najmanje jednom godi{nje izvje{taj osvom radu,

- vr{i izbor, prijem i odlu~uje o prestanku rada stru~nihradnika,

- odlu~uje o prigovorima korisnika usluga na rad ustanove istru~nih radnika,

- vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Upravni odbor pred{kolske ustanove ima 5 ~lanova. Jedna tre}ina ~lanova upravnog odbora imenuje se iz reda stru~nogkadra pred{kolske ustanove, jedna tre}ina iz reda korisnika usluga, a jednu tre}inu imenuje osniva~.

^lanovi Upravnog odbora imenuju se na ~etiri godine i mogubiti ponovo imenovani.

Op}i uvjeti:Za ~lana Upravnog odbora navedenih JU mo`e biti

nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}euvjete:

- da je stariji od 18 godina - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,

- da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinskemjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godineprije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

- da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda zaratne zlo~ine(~lan IX Ustava BiH),

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u Upravnom odboru ustanove pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne, te da se ne vodi krivi~ni postupak,

- da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnostiu Upravnom odboru u koji se kandidira,

- da nije stariji od 70 godina,- da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u

organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), da nije ufunkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona oministarskim, vladinim i drugim imenovanjima uFederaciji BiH

- da nema privatni finansijski interes u ustanovi u ~iji seUpravni odbor imenuje.

Posebni uvjeti:

Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominira/ imenuje za ~lana Upravnog odbora pred{kolskih ustanova treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete:

- da ima vi{u ili visoku stru~nu spremu- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje

upra`njene pozicije- sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka Zainteresovani kandidati du`ni su podnijeti pismenu prijavu

sa potpunom dokumentacijom kojom dokazuju tra`ene uslove izoglasa i to:

- kra}u biografiju sa adresom i kontakt-telefonom i naznakuu koji se upravni odbor prijavljuju

- uvjerenjeo dr avljanstvu (nestarije od 6 mjeseci) ilikopijuCIPS- li~ne karte

- izvod iz mati~ne knjige ro|enih

- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredniprestup i da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6mjeseci)

- uvjerenjenadle`nog suda da mu nije zabranjeno obavljanjeaktivnosti na poziciji na koju se kandidira 

- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpu{ten iz dr avneslu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou uBosni i Hercegovini(bilo na nivou dr`ave ili entiteta) uperiodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenepozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX.l. Ustava Bosne iHercegovine, da nema privatni finansijski interes uustanovi u koju se kandidira, dane podlije e odredbama Zakonao sukobuinteresa u organima vlastiu BiHi Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH.

Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali iliovjerene kopije.Prijavesa svimtra`enimdokumentimatreba dostaviti li~no ili

po{tom na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona.Komisijazaizbor,ulicaAlijeDerzelezabr.6.Biha}sanaznakom:"Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za izbor iimenovanje ~lanova Upravnog odbora pred{kolskih ustanova Unsko-sanskog kantona". Na pole|ini koverte navesti ime iprezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg  javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 30 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 59/96

Na osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugimimenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( "Slu`benenovine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 155. i 156. Zakona o

osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beniglasnik Unsko-sanskog kantona", broj 5/04) i Zaklju~ka VladeUnsko-sanskog kantona o pokretanju postupka za izbor iimenovanje ~lanova [kolskih odbora Javnih ustanova osnovnog isrednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona broj:03-017-385/2011 od 24.05.2011. godine, Vlada Unsko-sanskogkantona objavljuje

JAVNI OGLAS

ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA IZBOR IIMENOVANJE ^LANOVA [KOLSKIH ODBORA U

JAVNIM USTANOVAMA OSNOVNOG I SREDNJEGODGOJA I OBRAZOVANJA UNSKO-SANSKOG

KANTONA (IZ REDA OSNIVA^A {KOLE)

i to:

1. JU O[ "Prekounje" Biha}2. JU O[ "Gornja Koprivna" Cazin3. JU O[ "[turli}u Cazin4. JU O[ "Skokovi" Cazin5. JU 5,I Srednja {kola" Cazin6. JU O[ "Mahala" Sanski Most7. JU "Mje{ovita srednja {kola" Sanski Most8. JU "Mje{ovita srednja {kola" Bosanski Petrovac9. JU "Op}a Gimnazija" Bosanska Krupa

U {kolski odbor odgojno-obrazovne ustanove bira se - 1 (jedan)~lan na poziciju:

- iz reda osniva~a {kole

Opis pozicije ~lana [kolskog odbora:

- donosi godi{nji program rada {kole,- odlu~uje o poslovanju {kole,- usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju,- raspisuje konkurs-oglas za direktora, nastavnike i ostalo

osoblje i vr{i njihov izbor,- usvaja pravila {kole,- odlu~uje o `albama roditelja na izre~ene disciplinske

mjere,- odlu~uje o prigovorima radnika,- odlu~uje o prestankupravanastavnika,stru~nihsuradnika i

suradnika,- odgovara osniva~u za rad i rezultate rada,- usvajaizvje{taj o realizacijigodi{njeg programa rada {kole,- razmatra plan upisa u~enika,- vr{i i druge poslove u skladusa zakonom i pravilima{kole.

Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e op}e i posebneuvjete:

Op}i uvjeti:- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine- da je stariji od 18 godina - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske

mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godineprije dana objavljivanja upra`njene pozicije

- da nije pod optu nicom Me|unarodnog suda za ratnezlo~ine (~lan IX Ustava BiH)

- da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5.Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu bene novineFederacije BiH", broj 12/03)

- da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti uFederaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.

70/08)- da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj sekandidira 

- da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestupnespojiv sa du`no{}u u instituciji u koju se kandidira, pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijemezatvorske kazne i da se ne vodi krivi~ni postupak

- da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji ukojoj se kandidira 

- da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja 

Posebni uvjeti:

- da kandidat ima vi{u stru~nu spremu (za osnovnu {kolu) ilivisoku stru~nu spremu (za srednju {kolu)

- sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanjeupra`njene pozicije

- sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka 

Uz prijavu koja treba sadr`avati kra}u biografiju, adresu ikontakt telefon i naznaku u koji se [kolski odborprijavljuje kandidat treba dostaviti:

- uvjerenje o dr avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)- izvod iz mati~ne knjige ro|enih- uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni

prestup, da se ne vodi krivi~ni postupak i da mu odlukomsuda nije zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (nestarije od 6 mjeseci)

- ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli- ovjerene izjavekandidataiz alineja 3,4,5,6 i 7 op}ih uvjeta.Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili

ovjerene kopije.Prijavesa svimtra`enimdokumentimatreba dostaviti li~no ili

po{tom na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona,Komisijazaizbor,ulicaAlije\erzelezabr.6,Biha}sanaznakom:"Prijava na javni oglas za nominiranje kandidata za izbor iimenovanje ~lanova {kolskih odbora Unsko-sanskog kantona".

Na pole|ini koverte navesti ime i prezime po{iljaoca sa punom adresom stanovanja.

Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg  javnog objavljivanja oglasa u dnevnom listu "Oslobo|enje" i"Slu`benim novinama Federacije BiH".

Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.(Sl-644/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE

POLITIKENa osnovu~lana 8. Zakonao ministarskim, vladinim i drugim

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~l. 12. i 17. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broj 01-35-1/11 od 10.01.2011. godine, i Odluke ouslovima i kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora i~lanova Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitacijui zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novineFederacije BiH" br. 32/11) a u postupku imenovanja na poziciju~lanova Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za profesionalnurehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom, federalniministar rada i socijalne politike objavljuje

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 31

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 60/96

JAVNI OGLAS

ZA POPUNU UPRA@NJENIH POZICIJA ^LANOVAUPRAVNOG I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA

FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I

ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM1. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broji sedam ~lanova.

Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broji pet ~lanova.

2. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izapo{ljavanje osoba sa invaliditetom vr{i sljede}e poslove:

- donosi Statut Fonda, uz prethodnu saglasnost VladeFederacije;

- imenuje direktora Fonda, uz prethodnu saglasnost VladeFederacije;

- donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora;- donosi planove i programe rada i razvoja Fonda;- upravlja sredstvima Fonda, prati stanje uplata i odlu~uje o

njihovom kori{tenju;

- donosi godi{nji finansijski plan i usvaja godi{nje iperiodi~ne obra~une;

- donosi op{ti akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizacijiposlova;

- usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora;- rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em;- odlu~uje o kori{tenju sredstava Fonda preko iznosa od

10.000,00 KM;- odgovara osniva~u za rezultate rada Fonda;- odlu~uje o prigovoru zaposlenika na odluku kojom je

direktor Fonda odlu~io o pravu, obavezi ili odgovornostizaposlenika iz radnog odnosa;

- usvaja i podnosi osniva~u godi{nje izvje{taje o poslovanjuFonda;

- odlu~uje o nabavci i prodaji osnovnih sredstava;- odlu~uje o sticanju,optere}ivanju i otu|ivanju nekretnina u

vlasni{tvu Fonda;- osniva komisije i druga radna tijela Fonda;- odlu~uje o drugim pitanjima od zna~aja za rad i poslovanje

Fonda.

Nadzorni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju izapo{ljavanje osoba sa invaliditetom vr{i sljede}e poslove:

- vr{i kontrolu poslovanja Fonda;- analizira izvje{taje o poslovanju Fonda;- izvje{tava Upravni odbor i direktora Fonda o rezultatima 

nadzora;- vr{i nadzor nad zakonitim utro{kom sredstava Fonda, u

skladu sa finansijskim planom,- donosi Poslovnik o radu nadzornog odbora;- vr{i i druge poslove utvr|ene Zakonom i op}im aktima 

Fonda.3. ^lanovi Upravnog odbora i ~lanovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom moraju ispunjavati sljede}e:

a) Op}e uslove:- da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine- da je stariji od 18 godina,- da nije otpu{ten iz dr avne slu be kao rezultat 

disciplinskog postupka na bilo kojem nivou vlasti u Bosni iHercegovini u periodu od tri godine prije kandidiranja,

- da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne iHercegovine,

- da nije osu|ivan za krivi~na djela i privredni prekr{aj,

- da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak.

b) Posebne uslove:- da posjedujenajmanjeuniverzitetskudiplomuVII stepena,- da ima najmanje tri godine iskustva u oblasti: javnih

finansija, profesionalne rehabilitacije, osposobljavanja i

zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom.c) tri ~lana Upravnog odbora biraju se iz reda predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, koji su osniva~i ili vlasniciustanova ili privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju izapo{ljavanje osoba sa invaliditetom.

- najmanje jedan ~lan Nadzornog odbora bira se iz reda predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, koji suosniva~i ili vlasnici ustanova ili privrednih dru{tava za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom.

5. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva uzet }e se uobzir i sljede}i kriteriji:

- rezultati ostvareni u dosada{njem radu,- sklonost prema timskom radu,- komunikacijske i organizacijske sposobnosti.

6. ^lanovi Upravnog odbora i ~lanovi Nadzornog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invali-ditetom imenuju se na period od ~etiri godine, sa mogu}no{}uimenovanja na jo{ jedan mandatni period.7. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu ikontakt telefon.

Uz prijavu potrebno je dostaviti:- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),- ovjerena kopija diplome o zavr{enoj stru~noj spremi,- potvrda o radnom iskustvu,- ovjerene izjave kandidata u vezi sa ta~kom 3. a) alineja 3. i

4.- uvjerenja nadle nih organa o ispunjavanju op}ih uslova u

vezisata~kom3.a)alineja5.i6.(nestarijaodtrimjeseca),- dokaz o ~lanstvu u organizaciji osoba sa invaliditetom u

vezi sa ta~kom 3. c) alineja 1. i 2.8. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati urazmatranje. Samo oni kandidati koji budu ispunjavali usloveJavnog oglasa bi}e pozvani na intervju.9. Ovaj Oglas objavljen je u "Slu`benim novinama FederacijeBiH" i u dnevnim listovima: "Oslobo|enje" i "Dnevni list".Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg

 javnog objavljivanja.10. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostavitili~no ilipo{tom preporu~eno, sa naznakom "prijava na javni oglas (Fondza profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom) - ne otvaraj", na sljede}u adresu:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Sarajevo,Vilsonovo {etali{te broj 10

(SL-646/11-F)

GRAD MOSTAR

JIP "VIHOVI]" MOSTARPOZIV ZA IZRA@AVANJE INTERESA

Grad Mostar, putem Jedinice za implementaciju Projekta Vihovi}i, objavljuje skra}enu verziju poziva za izra avanjeinteresa.

Naslov: Konzultantske usluge, Sanacija rudni~kog kompleksa Vihovi}i, Mostar, Bosna i Hercegovine; pretkvalifikacija 

Rok: 8. 7. 2011. godineTekst: Konzultantske usluge obuhva}aju pripremu detaljnog

dizajna uklju~uju}i tenderske dokumente, pomo} Agenciji za provedbu projekta pri ponudbenom procesu za nabavku dobara igra|evinskih radova kao i nadzor gradnje u svrhu sanacije

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 32 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 61/96

rudni~kog kompleksa Vihovi}i (sanacija rudarskih objekata,stabilizacija padina, oblikovanje terena radi kori{tenja urekreacijske svrhu, instalacija opreme za monitoring).

Za preuzimanje cjelovitog primjerka Poziva za izra`avanjeinteresa, molimo da se obratite na sljede}oj adresi:

Grad Mostar Jedinica za implementaciju Projekta Vihovi}iBulevar narodne revolucije 21Mostar Kontakt osoba: Andrija [kobi}, menad`er Projekta Telefon: 036/580-456Mobitel: 063/495-400

(Sl-629/11-F)

OSTAVINSKI POSTUPAK

Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Dijana Jusufovi}, u ostavinskompostupkuizadne 28.12. 2003. godineumrlogLi~inaRame,sinaRa{ida, ro|enog28.9. 1922. godine u mjestu Kru{~ica, op}ina Berane, R. Crna Gora, JMB2809922171786, s posljednjim prebivali{tem u Ilija{u, u skladu s odredbom ~lana 

131., a u vezi sa ~lanom 225. Zakona o naslje|ivanju, dana 23. 3. 2011. godine,objavio je sljede}i

OGLAS

Kod ovog Suda u toku je ostavinski postupak iza dne 28. 12. 2003. godineumrlog Li~ina Rame, sina Ra{ida, ro|enog 28. 9. 1922. godine u mjestu Kru{~ica,op}ina Berane, R. Crna Gora, JMB 2809922171786, s posljednjim prebivali{tem uIlija{u.

Pozivaju sesva licakojapola`u pravo na naslije|eda seu roku od jedne godinedana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave ovomSudu.

Po isteku roka od jedne godine dana, Sud }e raspraviti zaostav{tinu na osnovupodataka sa kojima raspola`e.

Broj 65 0 O 029397 04 O23. marta 2011. godine

Sarajevo

(O-513/11)

Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i

OGLAS

Kodovog Sudavodise ostavinskipostupak izaostavitelja Grbi} Kojo, sinLazeiz Biha}a, Pritoka bb, te kako je nepoznato boravi{te nasljednika Grbi} Bogdan, sinKoje, postavljen mu je staratelj Mehmedalija Red`i}, sin Hasana iz Biha}a,Sarajevska P + 8/1.

Poziva se Grbi} Bogdan, sin Koje, sada nepoznatog boravi{ta, da se javi ovomSudu,jer}e seu suprotnom poproteku rokaod godinudana oddanaobjave oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH", ostavina raspraviti na temelju izjavepostavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud.

Broj O-109/8116. maja 2011. godine

Biha}

(03-3-1402/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud Mostar, stru~ni saradnik Snje`ana Maksumi}, u ostavinskompostupku u ostavinskom predmetu iza umrlog Ante Doko, sina Filipa, iz Pao~e,ro|en 15. 12. 1878. godine, umro 12. 9. 1949. godine bez testamenta.

Pozivaju se nasljednici i to od umrle k}eri ostavitelja Dragice Grdini} koja jeumrla1987.godine, odnosnonasljednici izanjenog umrlogsinaZvonkekojije imaopetoro djece, nepoznatog boravi{ta, kao i nasljednici iza umrle njene k}eri AneBohu{ i to Jurice i Marije, koji su sa prebivali{tem u Zagrebu, koji su nepoznatogboravi{ta, da se u roku od godinu dana od objave ovog oglasa u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda prijave kao nasljednica Sudu.

Ukoliko imenovani nasljednik ne postupi prema naprijed navedenom, nakonproteka roka Sud }e raspraviti ostavinu na temelju izjave postavljenog privremenog

zastupnika Marija Mileti~, odvjetnika iz Mostara, na temelju podataka kojim Sudraspola`e.

Broj 07 58 O 040834 08 O25. maja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1446/11)

Op}inski sud u @ivinicama objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u @ivinicama pokrenut je ostavinski postupak iza umrle\ulabi} r. Tomi} Ane, k}i Ante i majke Ivke, ro|ena 31. 1. 1903. godine u DonjimDubravama, op}ina @ivinice, dr`avljanka BiH i SFRJ umrla 15. 4. 1980. godine uDonjim Dubravama, sa posljednjim mjestom prebivali{ta Donje Dubrave, op}ina @ivinice, kakoje nepoznato boravi{te zakonskih nasljednikapo pravupredstavljanja iza umrle djece ostaviteljice

Pozivaju se:

1. iza Markeli} Kaje, k}eri ostaviteljice, njen sin:

- Markeli} Niko, unuk ostaviteljice, nepoznatog boravi{ta,

2. iza umrlog \ulabi} Ive, sina ostaviteljice, njegova k}i:

- Grabovica Ru`ica, k}i Ive, unuka ostaviteljice, nepoznatog boravi{ta,

3. iza umrlog \ulabi} Pere, sina ostaviteljice, njegovi sinovi:

- \ulabi} Mirko, sin Pere, unuk ostaviteljice, nepoznate adrese,- \ulabi} Ivo, sin Pere, unuk ostaviteljice, nepoznate adrese,

4. iza umrlog \ulabi} Mije, sina ostaviteljice, njegova djeca:

- \ulabi} @eljko, sin Mije, unuk ostaviteljice, nepoznatog boravi{ta,

- \ulabi} Bo`o, sin Mije, unuk ostaviteljice, nepoznatog boravi{ta,

- \ulabi} Mirjana, k}i Mije, unuka ostaviteljice, nepoznatog boravi{ta,

dase javeovomSudu,jer}e seu suprotnom poproteku rokaod godinudana oddana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ostavina raspraviti na temelju izjave postavljenog staratelja i podataka sa kojima raspola`e Sud.

Broj O-99/8130. maja 2011. godine

@ivinice

(03-3-1458/11)

PROGLA[EWE LICA UMRLIM

Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod ovog Suda vodi se postupak po prijedlogu predlaga~a Abdijanovi}Mehmeda iz Brekovice, radi progla{enja umrlim ABDIJANOVI] HASANA, sina Murata iz Biha}a, ro|enog 1. 5. 1900. godine koji je u toku Drugog svjetskog rata nestao.

Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovanog ne{to zna da to javi ovom Suduili privremenom staratelju Abdijanovi} Jasminu, sinu Mehmeda iz Biha}a,Brekovica, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa.

U protivnom }e nestali biti progla{eni umrlim.

Broj 17 0 V 027035 10 V17. maja 2011. godine

Biha}

(03-3-1393/11)

Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Jokanovi}-Janji} Antoneli, u vanparni~nompredmetu predlaga~a Trako Ekrema, zastupanog po punomo}niku-advokatuKusturica Mini, radi dokazivanja smrti njegovog oca Trako Bajra, na osnovu ~l. 65stav 4 Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje

OGLAS

Kod ovog Suda pokrenut je vanparni~ni postupak po prijedlogu predlaga~a Trako Ekrema, radi dokazivanja smrti njegovog oca Trako Bajra.

TRAKO BAJRO je ro|en 10. 7. 1928. godine u mjestu Gornje Papratno,op{tina Fo~a, od oca Trako Arifa i majke Trako ro|. Taranin Fate, sa posljednjimprebivali{tem u selu Gornje Papratno, a isti je navodno umro 8. 8. 1992. godine seluGornje Papratno.

Ovim oglasom poziva se svako lice koje bilo {ta zna o njegovoj evenualnojsmrti ili o njegovom `ivotu, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 33

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 62/96

"Slu`benim novinama FederacijeBiH" javeOp}inskomsudu Gora`de, u uliciZaima Imamovi}a 3.

Po proteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti.

Broj 45 0 V 019919 11 V

23. maja 2011. godineGora`de

(03-3-1413/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, stru~ni suradnik Mirjana Kevo, uizvanparni~nom postupku predlagatelja Ivan (Tome) Kraljevi} iz Uzari}a, op}ina [iroki Brijeg, zastupanog po punomo}niku Predragu Mi{i}, odvjetniku iz [irokogBrijega, radi progla{enja nestalog Marko (Tome) Kraljevi} umrlim, na temelju~lanka 65. Zakona o izvanparni~nom postupku, izdaje sljede}i

OGLAS

Pozivase nestaliMARKO KRALJEVI],sin TomeKraljevi} i majke Anicero|.Ko`ul, ro|en 18. 9. 1924. godine, sa posljednjim prebivali{tem u Uzari}ima, op}ina [iroki Brijeg, koji je nestao 1945. godine, da se u roku od tri (3) mjeseca od dana objaveoglasau "Slu benimnovinamaFederacijeBiH",kao i svakadrugaosobakoja znabilo{ta o `ivotui kretanju nestaleosobeposlijenavedenogvremenanestanka, da se jave u Op}inski sud u [irokom Brijegu, Zaobilaznica bb.

Ukoliko se ne javi Marko (Tome) Kraljevi}, kao i svaka druga osoba koja zna bilo {to o kretanju nestale osobe, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu.

Broj 64 0 V 015834 10 V20. svibnja 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-1435/11)

Op}inski sud u Konjicu, po sudiji Senada Dautbegovi}, u vanparni~nompredmetu predlaga~a Ham{i} Hajrudina, sina Muharema iz Bugojna, Voznik V br.26, radi dokazivanja smrti Ham{i} Namke, k}eri Mehe iz Gorice, Konjic, zastupana po privremenom staraocu Kasimu Grci},sin Mujeiz Jablanice, Mirke bb, na osnovu~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, izdaje sljede}i

OGLAS

Ham{i} Namka, k}i Mehe, ro|ena 15. 7. 1921. godine u mjestu Gorica, op}ina Prozor Rama, sa posljednim prebivali{tem u Jablanici, gdje je i umrla dana 15. 9.1995. godine.

Poziva se HAM[I] NAMKA, ili bilo koje drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotuili smrti Ham{i} Namke, da se javi ovom Sudu u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa na adresu Trg dr`avnosti bb, Konjic, u protivnom ovaj Sud }edonijeti odluku po prijedlogu.

Broj 56 0 V 028866 10 V27. maja 2011. godine

Konjic

(03-3-1448/11)

Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Jokanovi}-Janji} Antoneli, u vanparni~nompredmetu predlaga~a Muhovi} Nihada iz mjesta [emihovi, op}ina Gora`de,zastupanog po punomo}niku - advokatu Muminovi} Esadu, radi dokazivanja smrtinjegovog oca Muhovi} Dervi{a, na osnovu ~l. 65. stav 4. Zakona o vanparni~nom

postupku, izdajeOGLAS

Kod ovog Suda pokrenut je vanparni~ni postupak po prijedlogu predlaga~a Muhovi} Nihada, radi dokazivanja smrti njegovog oca Muhovi} Dervi{a.

MUHOVI] DERVI[ je ro|en 16. 2. 1905. godine u mjestu [emihovi, op}ina Gora`de, od oca Muhovi} Sulja i majke Muhovi} ro|. Spahovi} Devlije, sa posljednjim prebivali{tem u mjestu Semihovi, op}ina Gora`de, a isti je navodnoumro u mjestu Semihovi, op}ina Gora`de, dana 27. 5. 1994. godine.

Ovim oglasom poziva se svako lice koje bilo {ta zna o njegovoj evenualnojsmrti ili o njegovom `ivotu, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama FederacijeBiH" javeOp}inskomsudu Gora`de, u uliciZaima Imamovi}a 3.

Po proteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti.

Broj 45 0 V 020665 11 V26. maja 2011. godine

Gora`de

(03-3-1449/11)Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Lejli Nuriki}, u pravnoj stvari predlagatelja 

Terzi} Muamere, k}eri Idriza iz D. Vakufa, ul. 77. vrbaska divizija, radi dokazivanja smrti Terzi} Muharema, sina Idriza, zastupanog po privremenom starateljuKahved`i}Sulejmanu,uposlenikuJUCentarzasocijalniradDonjiVakuf,natemelju~l. 61-62. Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje

OGLAS

Terzi} Muharem ro|en je 3. 3. 1927. god. u Pruscu, op}ina Donji Vakuf, a navodnoumro je dana23. 3. 1993. god.u Gra~anici, Bugojno, a zatim je sahranjenuZlavasti, Bugojno.

S obzirom da se radilo o ratnim okolnostima isti nije nikada upisan u mati~nuknjigu umrlih, pa je predlagatelj podnio prijedlog da se doka e smrt Terzi}Muharema.

Poziva se TERZI] MUHAREM, sin Idriza, kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu i smrti Terzi} Muharema, da se javi ovom Sudu u roku od 20 dana od

dana objavljivanja oglasa,budu}i da }ese po protekupomenutogrokadokazivati da  je isti umro.

Broj 46 0 V 026758 11 V2. juna 2011. godine

Bugojno

(03-3-1493/11)

POSTAVQEWE ZASTUPNIKA

Op}inski sud u Mostaru, sudija Ramiza Karad`a, u vanparni~nom postupkupredlagatelja Mujak ro|. ]ori} Humica i Mujak Zikrija iz Mostara, zastupani popunomo}niku \uliman Nijazu, advokatu iz Mostara, radi ure|enja me|a, nakonodr`anog ro~i{ta dana 20. 5. 2011. godine donio je sljede}e

RJE[ENJEO POSTAVLJENJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Op}inski sudMostar, po sudijiRamiziKarad a,u vanparni~nom postupku kojise vodi kod ovog Suda, u pravnoj stvari predlagatelja, Mujak ro|. ]ori} Humica iMujak Zikrija iz Mostara, zastupani po punomo}niku \uliman Nijazu, advokatu izMostara, protiv predlo`enika 1. [umsko industrijsko preduze}e Mostar, Blagoja Parovi}a 9, 2. ]ori} Dika i ^ustovi} Samija, nasljednice iza ]ori} Mehe, Kutiliva~bb, 3. Domazet Osmana Hasan iz Mostara, Podgorani bb, 4. "Hepok" d.d Mostar,Bi{}e Polje bb, jer su predlo`enice pod 2. nepoznatog boravi{ta, radi ure|enja me|a  je postavio privremenog zastupnika u osobi Reufa Zaimovi}, advokata iz Mostara.

Po{to su predlo`enice pod 2. nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, tobipostupak okopostavljenjazakonskog zastupnikatrajao dugo, takodabi zastrankumogla nastati {teta.

Kako je Sud iz naprijed navedenih razloga predlo`enicama Diki ]ori} i Samiji^ustovi} postavio privremenog zastupnika, to }e privremeni zastupnik prava iinterese predlo`enica zastupati do okon~anja ovog postupka ili dok se predlo`enicene pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da jepostavio staratelja (~l. 77. ZPP-a).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. O postavljenju privremenog zastupnika predlo`enicama obavje{tava seorgan starateljstva Grada Mostar, dostavom prijepisa ovog Rje{enja (~l. 76. st. 3.ZPP-A).

Broj 58 0 V 037371 07 V20. maja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1389/11)

Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja SilvanePrimorac i Nikice Jelavi} iz Gabela Polja zastupani po pun. Vladimiru i GoranuLukenda, odvjetnicima iz ^apljine, protiv tu`enika 1. [imovi} (pok. Mate) Tomo idr., sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, izdao je

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 34 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 63/96

OGLAS

Rje{enjemovogSudabr.530P04255011Pod19.5.2011.godine,anaosnovu~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 53/03), postavlja se Branko Mandrapa, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim [imovi} Tomo pok. Mate, [imovi} Marko pok.Mate, [imovi} Luka pok. Pere i [imovi} Josip, sin Nikole, sada osobe nepoznatogboravi{ta,koja}e imatisva pravai du`nosti i zastupatitu`enekaozakonskizastupniku parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom,odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 042550 11 P19. svibnja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1394/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`iteljice SabiheBjelo{evi}, iz Od`aka, Proleterska bb, zastupane po advokatu Satki Red`epovi}, izOra{ja, protiv tu`enika ]amile Deli}, iz Od`aka ul. 27. jula bb, nasljednik iza MeheDeli}, Muje Deli} iz Od`aka, Bosanska bb, Huseina Deli} iz Od`aka, Bosanska bb,nasljednici iz Hase Deli}, Ifete Me|ikovi} iz Od`aka, Fadila (Husein) Osmi~i~ iz

Od`aka, Brodska 102, Mande (Tomi}) Manduri} iz Od`aka, Brodska 102, Ramiza (H. Mehi}) Omerba{i} iz Od`aka, Slavka Grebenarevi}a 36, Bo`e (Ivo) Andri} izOd`aka, Brodska 192, Senade (Nurija) Osmanovi} iz Od`aka, Bosanska 48,nasljednicaizaRahimaOsmanovi}izOd`aka,SenadeOsmanovi}ro|.Ahmetovi}izOd`aka, Bosanska 48, nasljednica iza Senada Osmanovi} iz Od`aka, D`emala (Nurija) Osmanovi} iz Od`aka, Bosanska 50, Kemala(Nurija) Osmanovi} izOd`aka, Mike Mileti}a, Huseina (Ganija) Omi~evi} iz Od`aka, Proleterska 157,Rabije(Deli})D`ananovi}izOd`aka,RaifeDeli}izOd`aka,Sulje(Husein)Osmi~i}iz Od`aka, Emine (Mehi}) Deli} iz Modri~e, Muhameda (Red`o) Deli} iz Modri~e,Mahmuta (Red`o) Deli} iz Modri~e, Ramiz (Red`o) Deli} iz Modri~e, Almase(Deli}) Had`idedi} iz Modri~e, Nerveze (Deli}) Herdi} iz Modri~e, Pakize (Red`e)Deli} iz Modri~e, radi utvr|enja i uknji`be, prava vlasni{tva i prava kori{tenja nekretnina ozna~enih kao k.~. 724/4 Ovsika, ku}a, zgrada, dvori{te pov. 498 m²,upisane u zk. ul. 494 KO Od`ak, a koje po novom kat operatu odgovaraju k.~.1392/12 istog naziva kulture i povr{ine upisanih u Pl. broj 5229 KO Od`ak.

Sud je Rje{enjem broj 25 0 P 012649 09 P od 17. 5. 2011. godine postavio

tu`enimIfetiMe|ikovi}izOd`aka,Rabiji(Deli})D`ananovi}izOd`aka,RaifiDeli}iz Od`aka, Sulji (Husein) Osmi~i} iz Od`aka, Emini (Mehi}) Deli} iz Modri~e,Muhamedu (Red`o) Deli} iz Modri~e, Mahmutu (Red`o) Deli} iz Modri~e, Ramizu(Red`o) Deli} iz Modri~e, Almasi (Deli}) Had`idedi} iz Modri~e, Nervezi (Deli})Herdi} iz Modri~e i Pakizi (Red`e) Deli} iz Modri~e privremenog zastupnika odvjetnika Christianu Or{oli}, iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer  je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak okopostavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi za stranke moglenastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 012649 09 P17. svibnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1395/11)

Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Ljubu{kom, po sucu Leni Raspudi}, u pravnoj stvari tu`itelja Franjo Kolak, sin Marka iz Graba, op}ina Ljubu{ki, zastupan po punomo}nikuMladen [imi} Ljubu{ki, protiv tu`enika: Davor Hrsti} iz Zagreba, Kamenko Hrsti}iz Zagreba, Mile Hrsti} iz Graba, Dragica Mili~evi} iz Graba i Ante Hrsti}, radiutvr|enjei uknji`ba,VSP1.000,00 KM,Rje{enjembroj63 0 P01263611P od23. 5.2011. godinepostavio je tu eniku Davoru(Marko) Hrsti} privremenogzastupnika uosobiJerke^ili},odvjetnikaizLjubu{kog,natemelju~l296.st.1.ta~ka4.ZPP-a,jer  je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak okopostavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke moglenastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 63 0 P 012636 11 P23. svibnja 2011. godine

Ljubu{ki

(03-3-1397/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Stjepana \ur~evi}, iz O{tre Luke, zastupanog po punomo}niku Marijanu Ivanovi},odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Marijana Dominkovi}, sina Ive iz O{tre Luke,sada nepoznatog boravka i adrese, Dominkovi} r. Peji} Mande iz O{tre Luke, Kralja Tomislava broj 60 i Dominkovi} Mate, sina Ive iz O{tre Luke, Kralja Tomislava 64,radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. 458/1 zvana "Podli}ka", oranica povr{ine 7852 m² upisane u zk. ul. 96 SP O{tra Luka.

Svojim Rje{enjem broj 25 0 P 024848 10 P od 23. 5. 2011. godine Sud jepostavio tu`eniku Marijanu Dominkovi} privremenog zastupnika u osobi Marijana Peji~i}, odvjetnika iz Ora{ja,na temelju ~l.296. st.1. ta~ka 4. ZPP-a,jer je boravi{tetu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne

posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 024848 10 P23. svibnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1404/11)

Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i

OGLASPOSTAVLJANJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Op}inski sud u Travniku objavljuje da je u pravnoj stvari tu`itelja KrstoRadovanovi}, zastupan po punomo}niku Marku Vujinovi}, odvjetniku iz Travnika,protiv Du{an Perli}, Marijan Perli}, Nenad Perli}, \or|e Perli}, ,,Sax" d.o.o.Gra~enica, Spaso Perli}, Petar Perli}, Jovo Perli}, Mihajlo Perli}, Milka Radovanovi} ro|. Perli}, tu`enim Spaso Perli}, Petar Perli}, Jovo Perli}, MihajloPerli}, Milka Radovanovi} ro|. Perli}, a sada trenutno nepoznatog boravi{ta,postavioprivremenogzastupnika AhmedKulenovi}, odvjetnika iz Travnika, a zbognemogu}nosti dostave tu`be i drugih pismena tu`enim.

Postavljeni privremeni zastupnik }e zastupati tu`enog, sve dok on ili njegovpunomo}nik ne pojave se pred Sudom, odnosno dok se ne obavijesti Sud da mu jepostavljen staratelj.

Broj 51 0 P 038628 10 P19. svibnja 2010. godine

Travnik

(03-3-1417/11-F)

Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u ^apljina, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ivica 

Buljuba{i}, sin Slavka iz ^apljine, Vi{i}i bb, zastupan po punomo}niku MonikiRebac-Filipovi}, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`enih 1. Luka Mandrapa pok.Sime, 2.\uro Mandrapapok. Jove.3. LazarMandrapapok. Jove,4. SimoMandrapa pok. Riste, 5. Danica Mandrapa udata za Tripka Tanasilovi}a, 6. Mara Mandrapa pok.Riste.7. Danilo Mandrapa pok.Vidoja.8. Miho Mandrapa pok.Vidoja,9. Uro{Mandrapa pok. Vidoja, 10. Bo`ica Mandrapa udova Pere. 11. Darinka Mandrapa udova Nikole. 12. Milisava Mandrapa pok. Nikole, 13. Milisava Milo{evi} ro|.Mandrapa. 14. Danica Mandrapa pok. Nikole, 15. Jure Pand`a pok. Ilije, 16. JozoPand`a pok. Ilije, i 17. Mato Pand`a pok. Ilije, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp.3.000,00 KM, dana 24. 5. 2011. godine postavio je tu`enicima privremenogzatupnika, Azru Kati} odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupakpostavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke moglenastupiti {tetne posljedice.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 35

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 64/96

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 042442 11 P24. maja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1420/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP"Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, zastupano po z z direktorupoduze}a, protiv tu`enika Milenko Golemac iz Mostara, Rudarska 85, radi isplate,dana 9. 3. 2011. godine, donio je Rje{enje kojim se tu`eniku Milenku Golemac izMostara, Rudarska 85, sadanepoznatogboravi{ta,postavlja se privremeni zastupnikNedjeljko Ripi}, odvjetnik iz Mostara, budu}i je boravi{te tu`enika nepoznato inema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bidugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st. 1. i 2.to~ka 4. ZPP-a FBiH ).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enikMilenkoGolemacili njegovpunomo}nikna pojavepredSudom,odnosnodok organ

za socijalnu skrb ne obavijesti Sud da je postavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a FBiH).

Broj 58 0 P 029061 07 P24. svibnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1421/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP"Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, zastupano po zz direktorupoduze}a, protiv tu`enika Adrijana Nobile iz Bijakovi}i - Podbrdo bb, Me|ugorje,radi isplate, dana 21. 1. 2010. godine, donio je Rje{enje kojim se tu`enoj AdrijaniNobileiz Bijakovi}a - Podbrdobb, Me|ugorje, sadanepoznatogboravi{ta,postavlja se privremeni zastupnik Nikola Sivri}, odvjetnik iz ^itluka, budu}i je boravi{tetu`ene nepoznato i nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskogzastupnikabi dugotrajao, pabi zastranke mogle nastati{tetne posljedice(~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`ena AdrijanaNobile ilinjezinpunomo}nik nepojavipredSudom,odnosno dokorganza socijalnuskrbneobavijestiSuddajepostaviostaratelja(~lanak297.ZPP-aFBiH).

Broj 07 58 P 021906 06 P24. svibnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1422/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja JP"Elektroprivreda HZ Herceg Bosne" d.d. Mostar, zastupano po z z direktorupoduze}a, protiv tu`enika Mahmut Pala iz Mostara, Vjekoslava Vran~i}a 51, radiisplate, dana 9. 3. 2011. godine, donio je Rje{enje kojim se tu`eniku Mahmutu Pala,

iz Mostara, Vjekoslava Vran~i}a 51, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja seprivremeni zastupnik Niko Batini}, odvjetnik iz Mostara, budu}i je boravi{tetu`enika nepoznato i nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskogzastupnikabi dugotrajao, pabi zastranke mogle nastati{tetne posljedice(~lanak 296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enikMahmut Pala ili njegov punomo}nik na pojave pred Sudom, odnosno dok organ za socijalnuskrbneobavijestiSuddajepostaviostaratelja(~lanak297.ZPP-aFBiH).

Broj 58 0 P 028698 07 P24. svibnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1423/11)

Op{tinski sud u Tuzli, po sudiji Slavici Tadi}, u pravnoj stvari tu`ioca Eldina Tabu~i}a, sin Smajla iz Tuzle, Slavka Mi~i}a 8, zastupan po punomo}niku AmiruOmer}ehaji}u, advokatu iz Tuzle, protiv tu`enih Jahi} mldb. Salih, sin umrlogMehmeda iz Br|ana, Derve Ba{i} ro|ena Jahi} iz Br|ana, Jusufa Jahi}a, sin umrlogMuje iz Tuzle, Mevlije Grbi} ro|ene Jahi} iz Tuzle, Hakije Mehanovi} ro|eno Jahi}izTuzle, ZineteJahi}ro|ena Spahi}iz Tuzle, [efikeJahi}udatoMe{anovi} izTuzle,

Mehmeda Jahi}a, sin umrlog Bege iz Tuzle, Mersije Jahi} udato Srabovi}, k}iumrlog Bege iz Tuzle i Velida Jahi}a, sin umrlog Bege iz Dolova, sad svi na nepoznatoj adresi, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, van ro~i{ta, dana 25. 5. 2011.godine, donio je

OGLAS

Rje{enjem Op{tinskog suda u Tuzli broj 32 0 P 045908 10 P od 25. 5. 2011.godine, na osnovu ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, postavljen je Enver Hogi},advokat iz Tuzle, za privremenog zastupnika tu`enim, Jahi} mldb. Salihu, sinuumrlogMehmedaiz Br|ana,Dervi Ba{i}ro|enoj Jahi}iz Br|ana,Jusufu Jahi}a,sinuumrlog Muje iz Tuzle, Mevliji Grbi} ro|enoj Jahi} iz Tuzle, Hakiji Mehanovi}ro|enoj Jahi} iz Tuzle, Zineti Jahi} ro|enoj Spahi} iz Tuzle, [efiki Jahi} udatojMe{anovi} iz Tuzle, Mehmedu Jahi}u, sinu umrlog Bege iz Tuzle, Mersiji Jahi}udatoj Srabovi}, k}eri umrlog Bege iz Tuzle i Velidu Jahi}u, sinu umrlog Bege izDolova na nepoznatoj adresi, a u parnici koja se vodi po tu`bi tu`ioca Edina Tabu~i}a, sina Smajla iz Tuzle, zastupan po punomo}niku Amiru Omer}ehaji}u,advokatu iz Tuzle, radi utvr|ivanjapravavlasni{tva i to na nekretninama upisanim uzk. ul. br. 12944 KO Tuzla i to nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 405/3 oranica Brdo povr{ine 635 m² i k.~. broj 405/8 povr{ine 3251 m² koje su kao suvlasni{tvoupisanena tu enimdok je tu`ilacnjihovstvarni posjednik i korisnik du i vremenskiperiod preko 30 godina.

Istim Rje{njem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene upostupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosnodok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio staraoca.

Ovaj oglas objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Slu`benimnovinama TK" i na oglasnoj tabli Op{tinskog suda Tuzla.

Broj 32 0 P 045908 10 P25. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1424/11)

Op}inski sud u Zenici, sudija Dedi} Miralem, u pravnoj stvari tu itelja Investiciono-komercijalna banka DD Zenica, Trg BiH 1, Zenica, protiv tu`enih: 1.

[AFRADIN (Jozo) SLAVICE iz Busova~e, Ravanjska 21, 2. VULETA (Milenko)SPOMENKEiz Busova~e,Jazvinebb, 3.FILIPOVI](Anto)AN\Eiz Busova~e,N.[. Zrinjski bb, 4. NESLANOVI] (Galib) ENISE iz Busova~e, Merdani bb, radiisplate duga v.s. 25.285,60 KM, van ro~i{ta, dana 25. 5. 2011.godine, donio jeslijede}e

RJE[ENJE

Tu`enoj [EFRADIN SLAVICI iz Busova~e u ovom postupku postavlja seprivremeni zastupnik u li~nosti Babi} Ned`ada, advokata iz Zenice.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika.Tapravai du`nosti privremenizastupnikvr{it}e svedok sepunomo}niktu`enogne pojavi pred Sudom,odnosno dokorganstarateljstvane obavijesti Sudda  je postavio staratelja.

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organstarateljstva -dostavljanjem ovog Rje{enja.

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enoj iz razloga ozna~enog u~lanu 296. stav 2. ta~ka 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 53/03, 73/05 i 19/06), Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u"Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskogkantona" i na oglasnoj tabli Suda (~lan 298. Zakona o parni~nom postupku).

Broj 43 0 P 031013 10 P25. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1431/11)

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi} Kova~evi}, pravnoj stvari tu`itelja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Dr. Mile Budaka broj 106-A, protiv tu`enogIvice Gr~evi}a iz Mostara, Vukovarska 19,radi isplateduga,vanraspravno,dana25.5. 2011. godine, objavljuje slijede}i

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 36 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 65/96

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda od 12. 11. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. stav. 2.to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, Branislav Kolovrat, odvjetnik iz Mostara,postavljen je za privremenog zastupnika tu`eniku Ivici Gr~evi}u, sada nepoznatogboravi{ta.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog uovom postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom,odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 58 0 P 036687 07 P25. svibnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1432/11)

Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Buhi} Hasibi, u pravnoj stvaritu`iteljice Kada Grahovi} r. @ali}, k}i Osmana, Trn, Velika Kladu{a, protiv tu`enihHuse Karaji}-Sadikovi}, nn, Sadikovi} Karaji} Abdija, nn, Sadikovi} Karaji} SuljeAlije Zejna, nn, Karaji} Hase, sin Ahmeta, nn, Karaji} Osman, sin Ahmeta, nn,Grahovi} Okan, sinOsmana,Deli}Rahmanovi} r.Miljovi}Sa}a,nn,Deli}D`emila,k}i Arifa iz Polja bb, Mujagi} Dervi{, sin Fehima iz Todorova bb, Lati} Ha{im, sinMuminaiz Male Kladu{ebb, [uvi} Fazlija, sinMehe,nn, Ba{i} r.[uvi}Dervi{a,k}iMehe iz Male Kladu{e bb, ]ejvanovi} r. [uvi} Hai{a, k}i Mehe iz Male Kladu{e bb,[uvi} Feho, sin Mehe, Trn bb, [uvi} Senad, sin Fazlije nn, Velja~i} Fikreta, k}i

Fatime iz Polja bb, Velja~i} Suljo, sin Fatime iz Polja bb, Kajdi} Husein, sinSulejmana, Trn bb, Kajdi}Senad, sin Sulejmana Trn bb, Sellwich r.Deli} Zireta,k}iIbrahima iz Polja bb,Deli}Arif,sin Ibrahima iz Polja bb,Deli}Rifet,sin Ibrahima izPolja bb, Rajp{ Sa}a, k}i Ibrahima iz Polja bb, Pajazetovi} Arifa, k}i [erifa nn,Pobri} Zejna, k}i [erifa nn, Karaji} [erif, sin [erifa nn, Karaji} Hasan, sin [erifa izPolja bb,Okanovi} Hanka, k}i [erifaTrn bb, Keserovi}Mina,k}i [erifann, Karaji}\ula, k}i Muste iz Polja bb, Karaji} Huse, sin Selima iz Polja bb, @ali} Zehida, k}iSelima, Trn bb, ]erimovi} Suada, k}i Aziza, Jankovac bb, Buljuba{i} Sanela, k}iAziza iz Pe}igrada bb, Karaji} Suad, sin Aziza, Polje bb, Deli} Esad, sin Hasana izPolja 161, radi utvr|enja prava vlasni{tva, van ro~i{ta za raspravu, dana 26. 5. 2011.godine, izdao je slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Sudabr. 23 0 P 012753 11 Pod 26. 5. 2011. godine,na osnovu~lana 296. stav 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari potu`bi tu`itelja, radi utvr|ivanja pravavlasni{tva,tu`enima: Huse Karaji}-Sadikovi},

nn, Sadikovi} Karaji} Abdija, nn, Sadikovi} Karaji} Sulje Alije Zejna, nn, Karaji}Hase, sin Ahmeta,nn, Karaji}Osman, sin Ahmeta,nn, Grahovi}Okan,sin Osmana,Deli} Rahmanovi}r.Miljovi}Sa}a,nn,Deli}D`emila,k}i Arifa izPoljabb, Mujagi}Dervi{, sin Fehima iz Todorova bb, Lati} Ha{im, sin Mumina iz Male Kladu{e bb,[uvi} Fazlija, sin Mehe, nn, Ba{i} r. [uvi} Dervi{a, k}i Mehe iz Male Kladu{e bb,[uvi} Feho, sin Mehe, Trn bb, [uvi} Senad, sin Fazlije nn, Velja~i} Fikreta, k}iFatimeiz Polja bb,Velja~i}Suljo, sinFatime izPoljabb, Sellvvich r.Deli}Zireta,k}iIbrahima iz Polja bb,Deli}Arif,sin Ibrahima iz Polja bb,Deli}Rifet,sin Ibrahima izPolja bb, Rajp{ Sa}a, k}i Ibrahima iz Polja bb, Pajazetovi} Arifa, k}i [erifa nn,Pobri} Zejna, k}i [erifa nn, Karaji} [erif, sin [erifa nn, Karaji} Hasan, sin [erifa izPolja bb,Okanovi}Hanka,k}i [erifa,Trnbb, Keserovi}Mina,k}i [erifann, Karaji}\ula, k}i Muste iz Polja bb, Karaji} Huse, sin Selima iz Polja bb, ]erimovi} Suada,k}i Aziza, Jankovac bb, Buljuba{i} Sanela, k}i Aziza iz Pe}igrada bb, Karaji} Suad,sin Aziza, Polje bb, Deli} Esad, sin Hasana iz Polja 161, koji su nepoznati, u ovojpravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi [uvi} Omer, sin Hasana izVelike Kladu{e, Trn bb.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremni zastupnik zastupati tu`ene upostupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosnodok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enoj postavio staratelja.

Broj 23 0 P 012753 11 P26. maja 2011. godine

Velika Kladu{a 

(03-3-1434/11)

Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud Travnik, sudac Ivan Mati{i}, u pravnoj stvari tu`itelja tu`itelja Sinana Keri}a iz Travnika, ul. Novo naselja bb, koga zastupa punomo}nik AdisRibi},advokat iz Travnika,protiv tu`enika AmalijeTopalovi},ro|ena Zec-Ba{karadi Mire Makanec, ro|ena Zec-Ba{karad, obje sada nepoznatog boravi{ta, radi

utvr|enja prava vlasni{tva dosjelo{}u, v.s. 1.000,00 KM, je postavio Vildanu\idi}-Bradari}, advokata iz Travnika, kao privremenog zastupnika tu`enika, a na osnovu ~lanka 296. Zakona o parni~nom postupku FBiH.

Privremeni zastupnik }e tu`enike zastupati u navedenoj pravnoj stvari dok setu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organstarateljstva ne postavi staratelja.

Broj 51 0 P 035509 10 P19. svibnja 2011. godine

Travnik

(03-3-1436/11)

Op}inski sud u Tuzli, i to sudija Ameli Deli}, u pravnoj stvari tu`itelja Hasi}Ismeta, sin Omera iz Pura~i}a i Salihovi} ro|. Hasi} Kadefe, k}i Ismeta iz Pura~i}a,zastupan po punomo}niku Hasanovi} Sulejmanu, adv. iz Lukavca, Lukava~kihbrigada 8, protiv tu`enih Sarajli} Adema, sin Hamida iz Pura~i}a, bez adrese, snaznakom da je nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vsp.1.900,00 KM, radi utvr|ivanja vlasni{tva odr`ajem i uknji`be, dana 26. 5. 2011.godine, izdaje

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjemovogSudabr.320P00412609Pod11.5.2011.godine,anaosnovu~l.296. st.2. ta~ka 4. ZPP-a,tu`enom Sarajli} Adema, sinHamida, sada nepoznatogboravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Memi} Jakubu, adv. izLukavca, a u parnici radi utvr|ivanja vlasni{tva odr`ajem i uknji`bom, koji se vodikod ovog Suda po tu`bi tu`ioca Hasi} Ismeta, zastupanog po Hasanovi} Sulejmanu,adv. iz Lukavca, pod brojem 32 0 P 004126 09 P.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati navedenetu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom,odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio posebnogstaraoca.

Broj 32 0 P 004126 09 P26. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1437/11)

Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, upravnoj stvari tu`itelja ^oli} Desa ud. Huse iz Tomislavgrada, zastupana popunomo}niku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika Maru{ki} Osman Sinanov iz Tomislavgrada, Numi} Selim Ibrin iz Tomislavgrada,Dizdar ro|. Numi} Aji{a iz Sarajeva, Mu{tovi} ro|. Numi} Fazila iz Stoca, Numi}Ibrahim Edhemov iz Tomislavgrada, Hoti} ro|. Numi} Mevka iz Tomislavgrada,Numi} Pa{a umrl. Ethema iz Tomislavgrada, Numi} Edina ud. Hasana iz Mostara,Numi} Ned ad umrl. Hasana iz Mostara, ^oli} Mersada ud. Muharema izTomislavgrada, ^oli} Meho Mahin iz Sarajeva, ^oli} Omer Mahin iz Sarajeva,La|arevi} ro|. ^oli} Iza iz Zagreba, ^oli} [a}ir umrl. Ibre iz Zagreba, svi sada nepoznata boravka, te tu`enika ^oli} Salih Mehmedalije iz Tomislavgrada, ^oli}[erif Mehmedalije iz Tomislavgrada, ^oli} Habiba Mehmedalije iz Tomislavgrada,Numi} Izeta ud. Asima iz Tomislavgrada, Numi} Ethem umrl. Asima izTomislavgrada, Numi} Edina umrl. Asima iz Tomislavgrada, radi utvr|enja prava vlasni{tva, dana 26. 5. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKARje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 500 od 26. 5. 2011. godine,

tu`enicima: Maru{ki} Osman Sinanov iz Tomislavgrada, Numi} Selim Ibrin izTomislavgrada, Dizdar ro|.Numi}Aji{aiz Sarajeva,Mu{tovi} ro|. Numi} FazilaizStoca, Numi} Ibrahim Edhemov iz Tomislavgrada, Hoti} ro|. Numi} Mevka izTomislavgrada, Numi} Pa{a umrl. Ethema iz Tomislavgrada, Numi} Edina ud.Hasana iz Mostara, Numi} Ned`ad umrl. Hasana iz Mostara, ^oli} Mersada ud.Muharema iz Tomislavgrada, ^oli} Meho Mahin iz Sarajeva, ^oli} Omer Mahin izSarajeva, La|arevi} ro|. ^oli} Iza iz Zagreba, ^oli} [a}ir umrl. Ibre iz Zagreba, svisada nepoznata boravka, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi},odvjetnice iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnikakoje}e obavljati svedok setu`eniili njihovipunomo}nicine pojavepred

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 37

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 66/96

Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-07-000 50026. svibnja 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-1443/11)

Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, upravnoj stvari tu`itelja Ivaz Dragomir, sin Janka, Armije BiH 172, Bugojno,zastupan po punomo}nici Sanji Kraljevi}, odvjetnici iz Tomislavgrada i popunomo}niku Anti Krajinovi}, odvjetniku iz Bugojna, protiv tu`enika Toki} Antepok.Lovreiz Malovana, Toki}Lovropok.Tomeiz Malovana,Toki} Ivopok. Lovreiz Malovana, Toki} Anica pok. Tome iz Malovana, Toki} Mara pok. Tome izMalovana, Toki} Ru`apok. Tome iz Malovana, Toki} Stanapok. Tome iz Malovana,Toki} An|a pok. Tome iz Malovana, Toki} Mijo, Kralja Tomislava 27, Satnica kod\akova (tu`enik a i zakonski nasljednik tu`ene Toki} Ivke iz Satnice), Toki} Jozopok. Jure, iz Satnice, Toki} Ante pok. Jure iz Satnice, Toki} Ivanka pok. Ante iz G.Malovana, Mari} Kosta, sin Milo{a, Banatski Despotovac (kod Zrenjanina), Srbija,Mari} Anica, selo Zlatica (kod Zrenjanina) Srbija, Mari} Stojan, sin Momira [argovac bb, Banja Luka, Mari} Du{an, sin Momira, [emenovci, Kupres (zakonskinasljednici Mari} Milo{a pok. Ile iz [emenovaca i Mari} Momira, sina Milo{a iz[emenovaca), Kne`i} Pero, Omladinskia bb, Banja Luka, Kne`i} Ivka Dinara bb,Livno, Kne`i} Stana, Domobranska bb, Livno, Milica Frifunovi}, Milenka Simi}a 

29 Ravni i TopolovacZrenjanin (zakonski nasljednici Kne`i}Todore,`ene Gojka iz[emenovaca), Mari} Anica, `ena Milo{a, selo Zlatnice kod Zrenjanina (zakonska nasljednicaMari} [pireiz [emenovaca),Mari} ro|. Cvijeti}Dragica,ul. [umeljeIVbr. 65, Bugojno (zakonski nasljednik tu`enika Cvijeti} Bosiljke iz D. Malovana iCvijeti} Du{ana), radi utvr|enja prava vlasni{tva i dr. vrijednost spora 500,00 KM,dana 11. 5. 2011. godine, izdaje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 080 od 11. 5. 2011. godine,tu`enicima: Toki} Ante pok. Lovre iz Malovana, Toki} Lovro pok. Tome izMalovana, Toki} Ivo pok. Lovre iz Malovana, Toki} Anica pok. Tome iz Malovana,Toki} Mara pok. Tome iz Malovana, Toki} Ru`a pok. Tome iz Malovana, Toki}Stana pok. Tomeiz Malovana, Toki}An|a pok.Tome iz Malovana,Toki} Jozo pok.Jure, iz Satnice, Toki} Ante pok. Jure iz Satnice, Toki} Ivanka pok. Ante iz G.Malovana, svi sada nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobiPredraga Kelave, odvjetnika iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnikakoje}e obavljatisve dokse tu eniili njihovipunomo}nicine pojavepredSudom,odnosno dok organ starateljstvane obavijesti Sud da je tu`enicima postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-07-000 08011. svibnja 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-1444/11)

Op}inski sud u Kaknju objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inskisud u Kaknju,sudija IsmarJuki} u pravnojstvari tu`itelja: "BEGED"d.o.o.Kakanj, op}inaKakanj, kogazastupa punomo}nik [ljukaHamdija, advokatizKaknja, protiv tu`enih: 1. Deliba{i} r. Jahi} Vahdeta, k}i Mustafe iz Kaknja,Zgo{}anska 45, 2. Deliba{i} Abdulah, sin Re{ada iz Kaknja, [ehida 7, 3. Piri} r.Deliba{i} Adisa, k}i Re{ada iz Kaknja, Zgo{}anska K-3, 4. Bjelopoljak Sajma, k}iZumrete izKaknja, Alije Izetbegovi}aS-3,5. Hara~i}Adnan,sin Zumrete izKaknja,D. Kakanj bb, 6. Hara~i} Avdo, sin Zumrete iz Kaknja, ul. 311. Lahke brigade, 7.Kraji{nik r. Suboti} Radojka, k}i Nike, 8. Kraji{nik Du{anka, k}i Milorada, k9.Kraji{nik Branka, k}i Milorada, 10. Kraji{nik Ranka, k}i Milorada, 11. Kova~evi}Ilija, sin Pavla, 12. Kova~evi} ud. Tanasi} Branka, 13. Kraji{nik Jovo, sin Milorada,14. Kraji{nik Pero, sin Milorada, 15. Toki} r. Terzi} Mara, 16. Krsmanovi} Pero, sin\or|a, 17. Trbi} r. Krsmanovi} Vidosava, 18. Kraji{nik ud. Cvijeti} Danka, tu`enipod br. od 7 do 18, nepoznatog prebivali{ta i boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva i upisa u zemlji{ne knjige v.s. 1.000,00 KM.

Rje{enjem Suda od 27. 5. 2011. godine Sud je postavio tu`enim od 7 do 18privremenog zastupnikaObralija Mesuda, advokata izKaknja, natemelju~l. 296. st.1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanjazakonskogzastupnikatu`enika dugotrajao, pa biza stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok setu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Oglas }e se objaviti u "Slu`benim nvoimana Federacije BiH", "Slu`benimnovinama ZDK" i oglasnoj plo~i Suda.

Broj 36 0 P 008250 10 P27. maja 2011. godine

Kakanj

(03-3-1445/11)

Op}inski sud u Mostaru, sudija Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`ioca JP"Elektroprivreda" HZ Herceg Bosne" DD Mostar, protiv tu`enog Dragan Kolar,Milana [ufflaya 62, Mostar, radi komunalne i sli~ne usluge, vanraspravno, dana 28.1. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Tu enom Dragan Kolar, Milana [ufflaya 62, Mostar, u ovom postupkupostavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Maja [koro, advokat iz Mostara.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika.Tapravai du`nosti privremenizastupnikvr{it}e svedok sepunomo}niktu`enogne pojavi pred Sudom,odnosno dokorganstarateljstvane obavijesti Sudda 

 je postavio staratelja.O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ

starateljstva - dostavljanjem ovog Rje{enja.

Broj 58 0 P 034159 07 P26. maja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1451/11)

Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki}, u pravnoj stvari tu`itelja Ratka Budali}a, sina Milutina, 2. Budali} Radojke, ro|. Radovanovi}, supruga Bori{e,3. Budali}Janka, sinaMilutinai Nikoli}Vladimira,sin Lazara, svizastupanipo ]upina Faruku, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika: 1. Abdaga Obradovi}, sinRizvana, 2. Fata Slipi~evi}, udata Vuki~evi}, `ena Mustafe, 3. D`emila Obradovi},

umrlog Mustafe, 4. Ibro Vuki~evi}, umrlog Mustafe, 5. Omer Vuki~evi}, umrlogMustafe, 6. Hasan Vuki~evi}, umrlog Alage, 7. Vasvija, zvana Vasfija, ro|ena Bakalovi}, udova Kezman, 8. Halida Kezman, umrlog Avdage, 9. Mujo Kezman,umrlog Avdage, 10. Munira Kezman, umrlog Avdage, 11. Nura Kezman, umrlogAvdage, 12. Raza Sad`ak, ro|ena Isakovi}, 13. Meho Isakovi} umrlog Alije, 14.Omer Isakovi}, umrlog Alije, 15. Ibro Isakovi}, umrlog Alije, 16. Mumin Isakovi},umrlogAlije,17.Halil Isakovi},umrlog Alije,18. ZahiraIsakovi}, umrlogAlije,19.Bajro Isakovi},umrlogAlije, 20.HasanIsakovi},umrlog Alije, 21.Slipi~evi} Amir,sin Samije Bubi}, udate Slipi~evi}, 22. Smajil Bubi}, umrlog Alije, 23. MilosavBudali}, sin Bori{e, 24. Bubi} Sa{a, sin Mustafe, 25. Hiba Bubi}, umrlog Alije, 26.Emina Obradovi}, umrlog Mustafe, 27. Slipi~evi} Emir, sin Samije Bubi}, udateSlipi~evi}, 28. Smajo Bubi}, umrlog Alije, 29. Budali} Milka, supruga Du{ka, 30.Budali} Predrag, sin Du{ka, 31. Nenad Budali}, sin Du{ka, 32. Jovana Budali},udova Milutina, 33. Radoslav Radulovi}, sin Sime, 34. Radulovi} Marija, `ena Radoslava, 35. An|elko Radulovi}, sin Radoslava, 36. Milorad Radulovi}, sinRadoslava,37. Hatid`aBubi}, udova Derve,38. Alija Bubi},sin Derve,zastupanpoadvokatima Miri Kebo i Semiru Guzin, 39. Zebra Bubi}, k}i Derve, 40. Azra Bubi},k}i Derve, 41. Alisa Ra{e, ro|ena Bubi}, k}i Zorana, zastupana po advokatu ]u`i}Rajku, 42. Ines Had`ibuseinovi}, ro|ena Bubi}, k}i Zorana, zastupana po advokatu]u`i} Rajku, 43.Bubi} Gordana, k}iumrlogVedrana,44. Bubi} Vanja, k}iBorjana,zastupana po advokatu ]u`i} Rajku, 45. Bubi} Dana, k}i Borjana, zastupana popunomo}niku Rajku ]u`i}u,odvjetniku iz Mostara, radi uknji`be, dana 16. 2. 2011.godine,donio je Rje{enjekojimse tu`eniku Smaji Bubi}u um. Alije iz Bijelog Polja bb, Mostar, sada nepoznatog boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik Damir Sadovi}, advokat iz Mostara, budu}i je boravi{te tu`enika nepoznato i nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi dugotrajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak 296. st 1. i 2. to~ka 4.ZPP-a FBiH).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e obavljati sve dok se tu`enik

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 38 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 67/96

Smajo Bubi} ili njegov punomo}nik ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ za socijalnuskrbneobavijestiSuddajepostaviostaratelja(~lanak297.ZPP-aFBiH).

Broj 07 58 P 016450 01 P30. svibnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1452/11)

Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja KristijanOr{uli}, sin Milenka iz Kula Norinska, Neretvanska cesta 2, R. Hrvatska, zastupanpo pun. Moniki Rebac-Filipovi}, odvj. iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Miro Or{uli}pok. Vide iz ^apljine, Doljani bb i dr., radi utvr|enje i uknji`ba, izdaje slijede}i

OGLAS

Rje{enjemovogSudabr.530P04266711Pod30.5.2011.godine,anaosnovu~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvj. iz ^apljine, za privremenogzastupnika tu`enim Ru`a Grbavac, r. Or{uli}, `ena Pere, Ivan Or{uli}, sin Joze,Marko Or{uli} pok. Joze, Rosa Or{uli} pok. Joze, Iva Raji} r. Or{uli}, `ena Joze,JagodaKraljevi}r. Or{uli}`enaMirka,AnicaOr{uli} ro|.Njavro, Zora Or{uli}ro|.Popovi}, `ena Joze, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti izastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ilinjihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne

obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 042667 11 P30. maja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1464/11)

Op}inskisudu ^apljini, sudijaFatima @ujo,u pravnojstvari tu`itelja[emsudinHasi}, sin Ahmeta iz Mostara, Mehe Tase 12, koga zastupaju punomo}niciVladimiru i Goranu Lukenda, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Jel~i} (p.Marka) Jure, nepoznatog boravka i dr., radi utvr|enje i uknji`ba, izdaje slijede}i

OGLAS

Rje{enjemovogSudabr.530P04225311Pod30.5.2011.godine,anaosnovu~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 53/03), postavlja se Bo`o Jurkovi}, odvj. iz Gabela Polja, za privremenogzastupnika tu`enim 1. Jel~i} (p. Marka) Jure, 2. Popovi} (Lazara) Pero, 3. Popovi}(Nikole)Mi{ko,4. Popovi}([}epan)Rafo, 5.Popovi} (p.Ivana) Jozo, 6.Popovi} (p.Ivana) Pero, 7. Popovi} (ud. Bo{ka) An|a, 8. Popovi} (Karlo) Dragan, 9. Popovi}(Karlo) Velimir, 10. Popovi} (Karlo) Andrija, 11. Milanovi} (Bo`idar) Dalibor, 12.Milanovi} (Bo`idar) Danijel,13. Milanovi} (Petar)Ana, sadanepoznatog boravi{ta,koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik uparni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom,odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 042253 11 P30. maja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1465/11)

Op}inskisudu ^apljini, sudijaFatima @ujo,u pravnojstvari tu`itelja[emsudinHasi}, sin Ahmeta iz Mostara, Mehe Tase 12, koga zastupaju punomo}niciVladimiru i Goranu Lukenda, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Jel~i} (p.Marka) Jure, nepoznatog boravka, i dr., radi utvr|enja i uknji`ba, izdaje slijede}i

OGLAS

Rje{enjemovogSudabr.530P04246511Pod30.5.2011.godine,anaosnovu~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 53/03), postavlja se Bo`o Jurkovi}, odvj. iz Gabela Polja, za privremenogzastupnika tu`enim 1. Jel~i} (p. Marka) Jure, 2. Popovi} (Lazara) Pero, 3. Popovi}(Nikole) Mi{ko, 4. Popovi} (p. Ivana) Jozo, 5. Popovi} (p.Ivana) Pero, 6. Popovi}(ud. Bo{ka)An|a,7. Popovi}([}epan)Rafo,8. Popovi}([}epan) Nikola 9.Popovi}(Dra`en) mldb. Nina, 10. Popovi} (Dra`en) mldb. Goran, 11. Popovi} (Karlo)Dragan, 12. Popovi} (Karlo) Velimir, 13. Popovi} (Karlo) Andrija, 14. Milanovi}(Bo`idar) Dalibor, 15. Milanovi} (Bo`idar) Danijel, 16. Milanovi} (Petar) Ana, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kaozakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne

pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im jepostavio staratelja.

Broj 53 0 P 042465 11 P30. maja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1466/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu`itelja Mate [u}a, sin Ivana iz Mi{a, op}ina Livno, zastupanog po pun. PericiBabi},odvjetnikuiz Livna,protivtu`enika1) Kaja [u}a pok.Mate, 2)Mile Kri{to `.Mate, 3) Ru`e ]uri} `. Gruje, 4) Anice Antunovi} ro|. [u}a `. Nike, radi utvr|enje iuknji`ba, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~ica,odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enognepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskogzastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 015766 11 P31. maja 2011. godine

Livno

(03-3-1467/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu`itelja NikoVukadin,sin pok.Bla a izSr|evi}a,op}ina Livno,zastupanogpo pun.Perici Babi}, odvjetniku iz Livna, protiv tu`enika Marka Vukadin, radi utvr|enje iuknji`ba, postavioje tu`enikuMarku Vukadin privremenogzastupnika u osobiMileIvan~i}, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{tetu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 017543 11 P

31. maja 2011. godineLivno

(03-3-1469/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu`itelja Jasmin Klju~o, sin Safeta iz V. Kabli}a, op}ina Livno, protiv tu`enika AlijeKlju~o rod. \onlagi}, radi utvr|enje i uknji`ba, postavio je tu`enojAliji Klju~o ro|.\onlagi} privremenog zastupnika u osobi Slavena Juki}, odvjetnika iz Livna, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 015825 11 P31. maja 2011. godineLivno

(03-3-1470/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Huseina [aldi}, iz Od`aka, Slavka Grebenarevi}a 48, zastupanog po punomo}niku SatkiRed epovi}, odvjetniku iz Ora{ja,protiv tu`enihIbrahima Ahmetovi},sina Hajde izOd`aka, D`emala Bijedi}a 24, Ahmetovi} ]amila, sina Hajde iz Od`aka, Mar{ala Tita 55, Ahmetovi} Hajde, sina Hajde iz Od`aka, Mar{ala Tita 35, Ahmetovi}]amka,sina Omera iz Od aka, R. Porobi}a 35,Sejdi}Dervi{a,sina Bege izOd`aka,S. Grebenarevi}a 68, Emi} Alije, sina Mehmedalije iz Od`aka, R. Porobi}a 121,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 39

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 68/96

Emi} Mehrudina, sina Mehmedalije iz Od`aka, R. Porobi}a 47, Hod`i}-Mehi}Fadila, sina Osmana iz Od`aka, R. [kangi}a 41, Hdo`i}-Mehi} Safeta, sina Osmana iz Od aka, R. [kangi}a 41, te Ahmetovi} Hilme, sina Ibrahima iz Od`aka,Ahmetovi} Mede, sina Ibrahima iz Od`aka, Ahmetovi} Nazifa, sina Ibrahima izOd`aka,Ahmetovi}Asifa,sinaIbrahimaizOd`aka,Ahmetovi}Behija,sinaHajdeizOd`aka, Ahmetovi} Hazima, sina Hajde iz Od`aka, Ahmetovi} ]amka, sina Omera 

izOd`aka, Mehi} Rabije,sinaIbrahimaiz Od aka, Tursi} Fatimero|ene Ahmetovi}izOd`aka, Mati} Ive, sinaAnteiz Poto~ana Mati}Ive, sinaMarka iz Poto~ana Mati}Joze, sina Marka iz Poto~ana, Mati} Marka, sina Mate iz Od`aka Hod`i}-Mehi}Ibrahima, sina Adila iz Od`aka, Hod`i}-Mehi} Osmana, sina D`emala iz Od`aka,Hod`i}-Mehi} Vahida, sina D`emala iz Od`aka, Mehi} Aske ro|ene Ahmetovi} izOd`aka, Mehi} Mustafe, sina Muje iz Od`aka, Mehi} Ramiza, sina Muje iz Od`aka,Emi} Suvada, sina Mehmedalije iz Od`aka, Sabanovi} Huse, sina Dede iz Od`aka,Sejdi} udane Biki} Mejre iz Od`aka, Sejdi} Behija, sina Bege iz Od`aka, Sejdi}D`emala, sinaBegeiz Od aka, Sejdi}Behija, sinaBegeiz Od`akaSjedi}ro|. Husi}Alije iz Od`aka, Sejdi} Ibre, sina Bege iz Od`aka, Emi} Mehrudina, sina Mehmedalije iz Od`aka, Mehi} Smaje, sina Dervi{a iz Od`aka, [a}irovi} r. Mehi}Zlate iz Od`aka, Mehi} [efika, sina Dervi{a iz Od`aka, Mehi} udana [abanovi}Sevleteiz Od aka, H. Mehi} Rabije iz Od`aka,Hod`i}-Mehi}Jasmina, sina DedeizKri`a, Hod`i}-Mehi} Nafiza, sina Osmana iz Od`aka, Hod`i}-Mehi} Safeta, sina Osmanaiz Od`aka,Bajramovi}r.Mehi}Refikaiz Bosanskog Broda,Kapetanovi} r.[ahinpa{i} Azemine iz Zvornika, Mehi} Vahide R. Tursi} iz Modri~e, Toski} r.Sejdi}Zuhre iz Modri~e, radi utvr|enja pravavlasni{tva na nekretninamaozna~enih

kao k.~. 461/4, Ra`njevi, njiva pov. 5262 m², upisane u zk. ul. 2228 KO Od`ak; k.~.469/9 Ra`njevi njiva pov. 5000 m², upisana u zk. ul. 1834 KO Od`ak, k.~. 1166/5Cvek njiva pov. 2602 m², k.~. 1166/6 Cvek njiva pov. 2982 m², k.~. 1166/3 Cveknjiva povr{ine 5001 m², sve upisane u zk. ul. 1925 KO Od`ak, i k.~. 1167/1 Cveknjiva povr{ine 19146 m², upisane u zk. ul. 839 KO Od`ak, pa je Sud svojimRje{enjem broj 25 0 P 024407 10 P od 26. 5. 2011. godine postavio tu`enim odrednog broja 10 pa zaklju~no sa rednim brojem 48 privremenog zastupnika u osobiodvjetnika Christiana Ora{oli} iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer  je boravi{te tih tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak okopostavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi za stranke moglenastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene od rednog broja 10 pa zaklju~no sa rednim brojem 48 u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}niknepojavepredSudom,odnosno svedokorganstarateljstvaneobavijestiSudda imjepostavio staratelja.

Broj 25 0 P 024407 10 P

26. maja 2011. godineOra{je

(03-3-1472/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu iteljaRinoMuli}sin Izetaiz Livna,protiv tu enika 1.Mehmed Tali}, sinum.Juse,2) Teufik D`epar iz Livna, 3) Hasan Duran um. Age, 4) Nura Agi} ro|. Duran, 5)\uma Tufek~i} ro|. Duran, 6) Fahrudin Duran um. \ulke, 7) Rabija Duran um.\ulke, 8) Savka Kozomara pok. Bo`e, 9) Jelena Kozomara pok. Bo`e, 10) RistoKozomara pok. Bo`e, 11) Senija Slak ro|. Duran, 13. Ra{ida Erzumli} ro|. Duran,14.) Fahra Duran - Agina, 15) Dimitrije Luki}, 16) \emila Trbi} ro|. Tali}, 17)BiseraMrsaro|. Tali}, 18)Hajri} Tali}um.Juse,19)SabiraTali}um. Juse, 20)Tanja Mrda um. Fikreta, 21) Vanja Mr{a um. Fikreta, radi utvr|enje i uknji`ba, VSP,postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Slaven Juki}, na temelju ~l.296.st.1. ta~ka4. ZPP-a,jerje boravi{tetu`enog nepoznato,a nema punomo}nika, a 

redovan postupak oko postavljanjazakonskogzastupnikatu`enika dugotrajao, pa biza stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 017947 11 P31. maja 2011. godine

Livno

(03-3-1474/11)

Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, upravnoj stvari Ankica ]uri}, k}i pok. Ante iz Splita, zastupana po punomo}nikuPredragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika Krivi} Stipe pok.Joze izPrisoja,Krivi}Stipan, pok. Ivanaiz Prisoja,Krivi} Ivan pok. Ivana izPrisoja,

Krivi} Stana pok. Ivana iz Prisoja, Krivi} Cvita udova Grnje iz Prisoja, Batariloro|ena Krivi} Mara iz Bri{nika, Krivi}An|a pok.Grujeiz Prisoja, Krivi} Mate pok.Gruje iz Prisoja, Krivi} Stipan pok. Gruje, nepoznata boravka, Krivi} Matija `.Stipana nep. boravka, Krivi} Iva, `ena Ivana iz Prisoja, ]uri} r. Krivi} Milica izPrisoja, Krivi} Iva pok. Pere iz Prisoja, Krivi} An|a pok. Pere, nepoznata boravka,Krivi} Stipan pok. Ike, nepoznata boravka, Krivi} Ivan pok. Ike nepoznata boravka,

Krivi}Jandrepok.Frane,nepoznataboravka,[olaMirkopok.MijeizPrisoja,Krivi}r.Drmi} IvaudovaJakovaiz Prisoja,Ljubi~i}r.Krivi} Nedeiljka`. Drage,nepoznata boravka, Krivi} Cvita udova Ante, nep. boravka, Krivi} Stipe pok. Ante, nepoznata boravka, Krivi} Jandre pok. Ante iz Prisoja, Krivi} Zvonko pok. Ante iz Prisoja,]uri} r.Kri{to Franjkaud. Anteiz Prisoja, ^uri} Ankica pok.Ante iz Prisoja, Krivi}Milepok.Tomislava izPrisoja, Krivi} Mate pok.Tomislavaiz Prisoja,Krivi} Stipanpok. Tomislava iz Prisoja, Krivi} Jakov pok. Tomislava iz Prisoja, Tiri} r. Krivi}Zorka iz Prisoja, ^urkovi} r. Krivi} Darinka, nepoznata boravka, [ola Anice udova Jure, nepoznata boravka, Krivi} r. ]uri} Iva udova Pave iz Prisoja, sada nep.boravka, radi utvr|enja prava vlasni{tva i dr., vrijednost spora 1.000,00 KM, dana 25. 5. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000 164 od 25. 5. 2011. godine,tu`enicima: Batarilo r. Krivi} Mara iz Bri{nika, Krivi} Iva, `ena Ivana iz Prisoja,Krivi} Iva pok. Pere iz Prisoja, Krivi} r. Drmi} Iva udova Jakova iz Prisoja, Krivi}

Jandre pok. Ante iz Prisoja, Krivi} Zvonko pok. Ante iz Prisoja, ]uri} r. Kri{toFranjka ud. Ante iz Prisoja, Krivi} Mile pok. Tomislava iz Prisoja, Krivi} Mate pok.Tomislava iz Prisoja, Krivi}Jakov pok. Tomislavaiz Prisoja, Tiri} r. Krivi} ZorkaizPrisoja, Krivi} r. ]uri} Iva udova Pave iz Prisoja, svi sada nepoznata boravi{ta,postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice izTomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnikakoje}e obavljati svedok setu`eniili njihovipunomo}nicine pojavepredSudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-07-000 16425. svibnja 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-1480/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja \ure]o{kovi}a iz Domaljevca, zastupanog po punomo}niku Marijanu Ivanovi}u,odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`enika Mate ]o{kovi}a zv. "Kreda" iz Pule, RH,Vodnjanska 22, radi utvr|ivanja i ispunjena prava vlasni{tva, v.p.s. 2.500,00 KM.

Rje{enjem br. 25 0 P 024865 10 P od 11. 5. 2011. godine Sud je tu`enikupostavioprivremenogzastupnikau osobi Marijana Peji~i}a, odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enikubi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 024865 10 P1. lipnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1484/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja HuseAli~kovi}a iz Ora{ja, XXII. ulica br. 4, zastupanog po punomo}niku SatkiRed`epovi},odvjetnikuizOra{ja,protivI-tu`enikaRefikaMrkonji}aizOra{ja,XIV.ulicaLamelabb,II-tu`enikaSenadaMrkonji}aizOra{ja,VIII.ulicabr.39,III-tu`eneEnese Mrkonji} iz Ora{ja, VIII. ulica br. 39, i IV-tu`ene Adise Mrkonji} iz Ora{ja,VIII. ulica br. 39, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva i prava kori{tenja v.p.s. 2.000,00KM.

Rje{enjembr.250P02381110Pod18.5.2011.godineSudjeIII-tu`enojEnesiMrkonji} iz Ora{ja, VIII. ulica br. 39, i IV-tu`enoj Adisi Mrkonji} iz Ora{ja, VIII.ulica br. 39, postavio privremenog zastupnika u osobi Christiana Or{oli}a,

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 40 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 69/96

odvjetnika iz Ora{ja, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te istihnepoznato, a nemajupunomo}nika, a redovan postupakoko postavljanja zakonskogzastupnikatu`enima bi dugotrajao, pa bi zastranke moglenastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enike u postupku sve dok setu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 023811 10 P2. lipnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1485/11)

Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u ^apljini, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja BlagoPavlovi}, sin Jure iz ^apljine, Gabela Polje 109, JMB 1208936151136, zastupan popunomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`enika 1.Natalija ]iri} udova Stjepana ro|. Ko~evi}, 2. Anika Had`ivukovi} ro|. ]iri},Bojana Ivani{evi} ro|. ]iri}, 4. Danica Vu~i} ro|. ]iri}, 5. Mara Kova~evi} ro|.]iri}, 6. Dragica Golec ro|. ]iri}, 7. Kosara Stankovi} ro|. ]iri}, 8. Rade ]iri}, sin[}epe i 9. Novica ]iri}, sin [}epe, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.000,00KM,dana1. 6.2011.godinepostavioje tu enicimaprivremenogzatupnika,MonikuRebac-Filipovi}, odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer jeboravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupakpostavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke moglenastupiti {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 042664 11 P1. lipnja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1486/11)

Op}inski sud Mostar, sudija Jesenka Ba{i}, u pravnoj stvari tu`itelja Stanka Lovri} iz [irokog Brijega, zastupanog po punomo}nicima Semiru Guzin i MiriKebo, advokatima iz Mostara, protiv tu`enih Ljube Karadeglija pok. ^etka, DaniceKaradeglija pok. ^etka, Save Karadeglija udove Marka, Spase Karadeglija umr.Marka, Savke Karadeglija udova Laze, Sr|ana Karadeglija pok. Petra, Nedjeljka Medan, sin [}epe, Mire Karadeglija ro|. Medan, k}i [}epe, svi nepoznatogboravi{ta,radiutvr|enjai uknji`be, donioje dana dana 24.8. 2009. godineslijede}e

RJE[ENJE

Tu`enim Ljubi Karadeglija pok. ^etka, Danici Karadeglija pok. ^etka, SaviKaradeglija udovi Marka, Spasi Karadeglija umr. Marka, Savki Karadeglija udoviLaze, Sr|anu Karadeglija pok. Petra, Nedjeljku Medan, sin [}epe, Miri Karadeglija ro|. Medan, k}i [}epe, svi nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja seprivremeni zastupnik Semir Kajtaz, advokat iz Mostara, jer bi postupak okopostavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati{tetne posljedice.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ilinjegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva neobavijesti Sud da je postavio staraoca.

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organstarateljstva Mostar, dostavom ovog Rje{enja.

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u~l. 296. st. 2. ta~ka ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benimnovinama FederacijeBiH", "Slu`benim novinama HNK" i na oglasnojtabli Suda(~l.78. ZPP-a FBiH).

Broj 07 58 P 900879 04 P24. augusta 2009. godine

Mostar 

(03-3-1488/11)

Op}inski sud u Zenici objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Zenici, po sudiji Adnan Baru~ija, u pravnoj stvari tu`itelja Investiciono-komercijalna banka d.d Zenica, Trg BiH 1, protiv tu`enih 1. KosovacAlmir iz Ilija{a, Kara{nica bb, 2. Muratovi} Tifija iz Visokog, Grajani 25, 3. KrpoErmin iz Visokog, Mahala 43, radi duga, v.s. 15.213,90 KM.

Rje{enjem ovog Suda od 11. 4. 2011. godine ovaj Sud je postavio tu`enomAlmir Kosovac privremenog zastupnika u li~nosti advokat Ned`ad Babi} iz Zenice,na temelju ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se

tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 43 0 P 013345 09 P11. aprila 2011. godine

Zenica 

(03-3-1506/11)

Op}inski sud u Gora`du, po sudiji Radija Balti}, u pravnoj stvari tu`itelja JUDom zdravlja "Dr Isak Samokovlija" Gora`de, protiv tu`enih 1. Droca Bo`ane, 2.Mili} Fahrudina iz Gora`da, radi utvrdjenja ni{tavosti predugovora, van ro~i{ta,dana 6. 6. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Tu`enoj Droca Bo`ani, koja nema punomo}nika u Federaciji, a nalazi se uinostranstvu na nepoznatom mjestu boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik uosobi advokatu Pleh Tahiri iz Gora`da, s obzirom da bi redovan postupakpostavljanjazakonskog zastupnikatrajao dugo, takoda biza strankumoglenastupiti

{tetne posljedice.Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog

zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ilinjegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva neobavijesti Sud da je postavio staraoca.

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organstarateljstva JU Centar za socijalni rad BPK-a Gora`de, dostavom ovog Rje{enja.

Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u~l. 296. st. 2 ta~ka 4. i 5. ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u"Slu benimnovinamaFederacijeBiH"i naoglasnojtabliSuda(~l.78. ZPP-aFBiH).

Broj 45 0 P 014746 10 P6. juna 2011. godine

Gora`de

(03-3-1508/11)

Op}inski sud u ^apljini, po sucu Marija [imi}, u pravnoj stvari tu`itelja Anica [imovi} ro|. Jurkovi} iz ^apljine, Gabela bb, zastupana po pun. Moniki

Rebac-Filipovi}, odvj. iz ^apljine, protiv tu`enika Stjepan Jurkovi} i dr., radiutvr|enja prava vlasni{tva, vsp. 3.000,00 KM, dana 3. 6. 2011. godine, donosislijede}i

OGLAS

Rje{enjemovogSudabroj530P03271710Pod22.7.2010.godine,naosnovu~l. 296. st. 2. i to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine FederacijeBiH", br. 53/03), postavlja se odvj. Azra Kati} za privremenog zastupnika tu`enimIlija Jurkovi} sin pok. Pere, Nikola Jurkovi}, sin pok. Pere, Jaka Jurkovi} ro|.Cvitanovi} ud. Marka, Mate Jurkovi} pok. Marka, Luka Jurkovi} pok. Marka,Tomislav Vi{tica pok. Nikole, Drago Su{ak pok. Mate, Anica Pervan, `ena Jakova,Luka Jurkovi} pok. Joze, Gabrijel Jurkovi} pok. Pere, Jozo Jurkovi}, sin Andrije,sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kaozakonski zastupnik u parni~nom postupku, sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nikne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da jepostavio staratelja.

Broj 53 0 P 032717 10 P3. lipnja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1520/11)

Op}inski sud u Mostaru, sudija Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`ioca JureVasilj, protiv tu`enog Andro Ostoji}, i drugih, radi utvr|enje i uknji`ba,vanraspravno, dana 23. 5. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Tu enojMari ]osi} ro|.Soldo, k}iJageiz Mostara, u ovompostupkupostavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Slavena Bevande, odvjetnika iz Mostara, sobzirom da je boravi{te tu`ene nepoznato.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika.Tapravai du`nosti privremenizastupnikvr{it}e svedok sepunomo}nik

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 41

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 70/96

tu`enogne pojavi predSudom, odnosnodok organ starateljstvane obavijestiSud da  je postavio staratelja.

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organstarateljstva - dostavljanjem ovog Rje{enja.

Broj 58 0 P 029140 07 P3. juna 2011. godine

Mostar (03-3-1527/11)

Op}inski sud u Mostaru, sudija Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`ioca JP"Elektroprivreda" HZ HercegBosne" DD Mostar, protivtu`enog StjepanPulji},radikomunalne i sli~ne usluge, vanraspravno, dana 29. 10. 2010. godine, donio jesljede}e

RJE[ENJE

Tu`enom Stjepan Pulji} u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik uli~nosti Josipa Kre{i}a, odvjetnika iz Mostara.

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika.Tapravai du`nostiprivremeni zastupnikvr{it }esve dokse punomo}niktu`enogne pojavi predSudom, odnosnodok organ starateljstvane obavijestiSud da  je postavio staratelja.

O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organstarateljstva - dostavljanjem ovog Rje{enja.

Broj 58 0 P 037216 07 P2. juna 2011. godine

Mostar 

(03-3-1528/11)

Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u Livnu, po sudiji Midhad Osman~au{evi}, u pravnoj stvaritu`itelja Fehim Milak, sin umrl. Mustafe iz Grboreza, zastupanog po pun. MladenuMarin~i}, odvjetniku iz Livna, protiv tu`enika 1) [amija Kamber udova Derve, 2)Omer Kamber um. Hamida, 3) Nurija Kamber um. Hamida, 4) Rahmo Kamber um.Hamida, 5) Ibrahim Hod`i}, 6) Fahrudin Kamber um. Juse, 7) Esad Kamber um.Juse, 8) Dervi{ Kamber um. Muje, 9) Arslo Kamber um. Arifa, 10) Ale Kamber um.Arifa,11) RazijaKamber- [a}irova,12) Muharem Velagi}, sinRasima,13)MiralemVelagi} um. Rasima, 14) Fehim Milak - Mustafe, 15) Uma Velagi}, radi utvr|enje iuknji`ba, postavio je tu`enima privremenog zastupnika u osobi Slavena Juki},odvjetniku izLivna, na temelju ~l. 296. st.1. ta~ka 4. ZPP-a,jer je boravi{te tu enognepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskogzastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok setu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 68 0 P 018042 11 P6. juna 2011. godine

Livno

(03-3-1529/11)

Op}inski sud u Ora{ju objavljuje slijede}i

OGLAS

Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak u pravnoj stvari tu`itelja Antona Baoti}a iz Donje Mahale, Franjeva~ka 129, zastupanog po punomo}nikuSaneli Hidanovi}, odvjetniku iz Ora{ja, protiv tu`ene Warporn Baoti} ro|. Onta izDonje Mahale, Franjeva~ka 129, radi razvoda braka.

Rje{enjembr.250P01211711P2od2.6.2011.godineSudjetu`enojWarpornBaoti} ro|. Onta iz Donje Mahale, postavio privremenog zastupnika u osobiMarijana Peji~i}a,odvjetnikaiz Ora{ja, natemelju ~l.296.st. 1. ta~ka4. ZPP-a,jer jeboravi{te iste nepoznato, a nemapunomo}nika,a redovan postupakoko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enoj bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetneposljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enu u postupku sve dok setu`ena ili njezin punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijest Sud da je postavio staratelja.

Broj 25 0 P 012117 11 P 23. lipnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1530/11)

Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i

OGLAS

Op}inski sud u ^apljini, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja [emsudina Hasi}, sin Ahmeta iz Mostara, Mehe Tase 12, koga zastupaju odvjetniciVladimir Lukenda i Goran Lukenda iz ^apljine, protiv tu`enika l. Jel~i} (p. Marka)

Jure, 2.Popovi}(Lazar) Pero,3. Popovi}(Nikola) Mi{ko,4. Popovi}(p.Ivana)Jozo,5. Popovi} (p. Ivana) Pero, 6. Popovi} (ud. Bo{ka) An|a, 7. Popovi} ([}epan) Rafo,8. Popovi} ([}epan) Nikola, 9. Popovi} (Karlo) Dragan, 10. Popovi} (Karlo)Velimir, 11. Popovi} (Karlo) Andrija, 12. Popovi} (Dra`en) Nina iz Mostara,Hrvatske mlade`i 18, 13. Popovi} (Dra`en) Goran iz Mostara, Hrvatske mlade`i 18,14. Milanovi} (Bo`idar) Dalibor, Domanovi}i bb, 15. Milanovi} (Bo`idar) Danijel,Domanovi}i bb, 16. Milanovi} (Petar) Ana, Domanovi}i bb, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.000,00 KM, dana 7. 6. 2011. godine postavio je tu`enicima 1.Jel~i} (p. Marka) Juri, 2. Popovi} (Lazar) Peri, 3. Popovi} (Nikola) Mi{ku, 4.Popovi} (p. Ivana) Jozi, 5. Popovi} (p. Ivana) Peri, 6. Popovi} (ud. Bo{ka) An|i, 7.Popovi}([}epan)Rafi,8. Popovi}([}epan)Nikoli,9. Popovi}(Karlo)Draganu,10.Popovi} (Karlo) Velimiru i 11. Popovi} (Karlo) Andrija, privremenog zatupnika,BrankaMandrapu,odvjetnikaiz^apljine,natemelju~l.296.st.1.ist.2.ZPP-a,jerjeboravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupakpostavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke moglenastupiti {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se

tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organstarateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja.

Broj 53 0 P 042823 11 P7. lipnja 2011. godine

^apljina 

(03-3-1542/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje slijede}i

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTPNIKA

Op}inski sud u [irokom Brijegu, sutkinja Snje`ana Jerki}, u pravnoj stvaritu`iteljice Tatjane Jeli} iz [irokog Brijega, Marije Gupca 1, koju zastupa punomo}nik Zvonimir Jeli}, odvjetnik iz [irokog Brijega, protiv tu`enog Martin[u{ak pok. Stanka, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, Rje{enjem broj64 0 P 000643 08 P od 18. 3. 2011. godine, postavio je privremenog zastupnika tu`enom Martinu [u{ak pok. Stanka, nepoznata boravi{ta, u osobi Ive [u{ka, sina 

Frane, iz Mokrog, [iroki Brijeg, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a tu`eni nema punomo}nika, te bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enom dugo trajao, tako da bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice (~lanak296. st. 1. i 2. to~ka 4. ZPP-a).

Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika, ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nikne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da jepostavio staratelja (~lanak 297. ZPP-a).

Broj 64 0 P 000643 08 P3. lipnja 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-1562/11)

Op}inski sudLivno- Odjeljenjesuda Tomislavgrad, po sutkinjiLjiljaniJuri~, upravnoj stvari tu`itelja: Marko Pa{ali} pok. Jure iz [ujice - Tomislavgrad, protivtu`enih: Marin~i} Zdravka, sina Ante iz Sarajeva, Silinovi} ro|. Marin~i} Marine,k}eriAnte izSarajeva, svinepoznata boravi{ta,[imi}Stipepok.Anteiz [ujice,Zrno

Jako, sinLukeiz [ujice,Pa{ali} Pere pok.Ileiz [ujice,Brzovi} Iva`. Anteiz [ujice,Mio~ Ru`a `. Marijana iz [ujice, Krstanovi} ro|. Pa{ali} An|a `. Stipe iz [ujice,Pa{ali}ro|.Zrno Ru`aud. Ilije iz [ujice,Pa{ali} Marijan pok. Ilije iz [ujice,Pa{ali}Marijapok.Ilijeiz [ujice,Pa{ali}Niko pok.Bo`eiz [ujicei Pa{ali}Slavkaud. Bo eiz [ujice, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 18. 4. 2011. godine, izdao je

OGLASO POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA

Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-08-000152 od 18. 4. 2011. godine,tu`enicama: Marin~i} Zdravku, sina Ante iz Sarajeva, Silinovi} ro|. Marin~i}Marini, k}eri Ante iz Sarajeva, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremenizastupnik u osobi Predraga Kelave, odvjetnika iz Tomislavgrada.

Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskogzastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 42 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 71/96

Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postaviostaratelja.

Broj 068-2-P-08-00015218. travnja 2011. godine

Tomislavgrad

(03-3-1563/11)

LIKVIDACIJE - STE^AJI

Op}inski sud u Biha}u, po likvidacionom sudiji kao sudiji pojednicu Ivani{Vlatki, u likvidacionom predmetu po prijedlogu predlaga~a Giuseppe Saluto, za pokretanje likvidacionog postupka nad firmom DOO "Eko impresa" BosanskiPetrovac, dana 19. 5. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom DOO "Eko impresa" BosanskiPetrovac, Koluni} bb.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovogRje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH"prijave svoja potra`ivanja, a ukoliko nitko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog Rje{enja na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e biti zaklju~en.

Za likvidatora firme iz prethodnog stava postavlja se Be}iragi} Asim, koji senalazi na listi ste~ajnih upravitelja.

Po proteku navedenog roka iz stava 1. ovog Rje{enjai pravomo}nostiRje{enja o zaklju~enju postupka nad navedenom firmom, upisan u registarski ulo`ak br.17-01-0132-10prema Rje{enjuOp}inskog suda Biha}br. 017-0-Reg-10-000240 od13. 5. 2010. god. brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Biha} i iz svih javnihregistara, a osniva~ se obavezuje da snosi sve tro{kove likvidacionog postupka.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Odre|uje se upis zabilje`be o pokretanju likvidacionog postupka u sudskomregistru Op}inskog suda Biha}.

Broj 17 0 L 022033 10 L19. maja 2011. godine

Biha}

(03-3-1392/11)

Op}inski sud Travnik, likvidacioni sudija @ivkovi} Miralem, u postupkupredlaga~a Kri anovi} Danice I, radi likvidacije pravnog lica "VIT-REV"d.o.o.Vitez, PetraSva~i}a bb,na ro~i{tuodr`anomdana20. 5.2011.godine, donio jedana 20. 5. 2011. godine sljede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "VIT-REV"d.o.o.Vitez, Petra Sva~i}a bb, upisan u sudski registar Op}inskog suda TravnikRje{enja br. MBS 51-01-1355, stari broj 1-5128.

Razrje{ava se du`nosti Kri`anovi} Danica iz Viteza, osniva~.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj br. MBS51-01-1355, stari broj 1-5128.

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 51 0 L 041635 10 L

20. maja 2011. godineTravnik

(03-3-1396/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacijski postupaknad pravnomosobom "KAR-MAR"d.o.o.Ljubu{ki, Crnopod bb.

Preostala imovina Dru{tva - nov~ani iznos od 1.262,09 KM raspore|uje seosniva~u Marko Nui}, Crnopod bb, Ljubu{ki.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Marko Gali}, Bekijska 9, [iroki Brijeg.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima.

Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 64 0 L 012654 10 L 218. maja 2011. godine

[iroki Brijeg

(03-3-1398/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "ELITMUSS" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru,Biskupa ^ule bb (zgrada Spajalica), zastupanog po zakonskom zastupniku Alpeza Aniti, vanraspravno, dana 23. 5. 2011. godine, donosi sljede}e

RJE[ENJE

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ELITMUSS" d.o.o.Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Biskupa ule bb (zgrada Spajalica).

2. Za likvidatora se imenuje Ragu` Bo{ko iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10,88000 Mostar,

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja Tt-142/05 od 7. 3. 2005. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-11458, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese na oglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr at }e se dana 13. 7. 2011.god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I).

8. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 58 0 L 090719 11 L23. maja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1399/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim licem dru{tvom "ZLATAR-[UNJI]" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi ul. Stjepana Radi}a 31, zastupanog po zakonskomzastupniku[unji}Zdravku,vanraspravno,dana24.5.2011.godine,donosisljede}e

RJE[ENJE

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ZLATAR-[UNJI]"d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, na adresi ul. Stjepana Radi}a 31.

2. Za likvidatora se imenuje ^ampara Ismet, iz Mostara, Tekija 45, Mostar.

3. Likvidator ie du`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja Tt-O-481/08 od 2. 6. 2008. godine, evidentirano u mati~ni registarski brojsubjekta upisa br. 1-5828, radi upisa zabilje be pokretanja likvidacionogpostupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese na oglasnojtabliSuda 

i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".7. Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr at }e se dana 13. 7. 2011.

god. u 9,15 sati u prostorijama Suda (soba 108/I).

8. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 58 0 L 092027 11 L24. maja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1400/11)

Op}inski sudu Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom Prometno uslu`no dru{tvo "AGI]-E" Zenica d.o.o., sa sjedi{tem Bolnica, Crkvice 67 (krug Kantonalne bolnice), Zenica, Zenica,kojeg zastupa likvidator Agi} Emir iz Zenice, Jalimamov put 2 A, nakon odr`anogro~i{ta za zaklju~enje likvidacionog postupka dana 19. 5. 2011. godine, kome su

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 43

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 72/96

prisustvovali likvidator i punomo}nik Babi} Ned`ad, advokat iz Zenice, donio jeslijede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Prometno uslu`nodru{tvo"AGI]-E" Zenicad.o.o.,sa sjedi{tem Bolnica, Crkvice67 (krugKantonalne

bolnice), Zenica, Zenica, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0567-08(stari broj 1-8496).

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Agi} Emir iz Zenice, Jalimamov put 2 A.

Popravomo}nostiovogRje{enjanavedenafirmabrisat}e seiz sudskogregistra pravnih licaovog Suda, mati~ni registarski broj subjektaupisa 43-01-0567-08 (staribroj 1-8496) i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda.

Nov~ana sredstva koja se nalaze na transakcijskom ra~unu broj3389002206845167, a koji se vodi kod UniCredit banke d.d. Mostar, Poslovnica Zenica, pripadaju osniva~u Dru{tva Agi} Emiru iz Zenice, Jalimamov put 2 A.

Broj 43 0 L 041902 10 L19. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1401/11)

Op}inski sud u Ora{ju, i to likvidacioni sudija Momir \o{anovi}, rje{avaju}i upostupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "Dom-Com" d.o.o. za proizvodnju i promet Od`ak, Titova bb, na ro~i{tu odr`anom dana 24. 5. 2011godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Dos-Com" DOO za proizvodnju i promet Od`ak, Titova bb.

2. Razrje{avase du`nostilikvidatoraNevzet Bavrk izOd`aka,Red`ePorobi}204.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Ora{ju, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-1201.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 25 0 L 025779 11 L24. svibnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1405/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa podnazivom"ARNEL" d.o.o.DonjaOrahovicabb,dana11.1. 2011.godine, donosi

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "ARNEL" d.o.o. Donja Orahovica bb, sa danom 12. 1. 2011. godine u 12,00 sati.

Za likvidatora se imenuje Nesib Dedi}, sin Smaila, iz Donje Orahovice bb.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja 

likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`uju na predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 14. 3. 2011.godine, sa po~etkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 048923 10 L11. januara 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1406/11)

Op}inski sud u Biha}u, po sudiji Had`i} Fikreti, u likvidacionom predmetu za pokretanje likvidacionog postupka nad dru{tvom DOO "MTK" Cazin, dana 24. 5.2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "MTK" Cazin, sa sjedi{tem Mala Lisa bb, Cazin, ~iji je zakonski zastupnik bio Kli~i} Mustafa, sinHuseina, ro|. 21. 8. 1968. god. u Cazinu, nastanjen na adresi Kli~i}i 55, Cazin,upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha}, reg. ul. broj 17-01-1593-09.

Likvidator Kli~i} Mustafa razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovomlikvidacionom postupku.

Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO "MTK" Cazin brisat }e se izsudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }eobjavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 028727 11 L24. maja 2011. godine

Biha}(03-3-1409/11)

Op}inski sud Travnik, likvidacioni sudija @ivkovi} Miralem, u postupkupredlaga~a Hod`i} Vahida, zastupanog po punomo}niku Bruno Bo`i}, advokat izTravnika, radi likvidacije pravnog lica "HVH" d.o.o. Bugojno, Hum, na ro~i{tuodr`anom dana 23. 5. 2011. godine, donio je dana 24. 5. 2011 godine sljede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnimlicem "HVH" d.o.o.Bugojno,Hum, upisan u sudski registar Op}inskog suda N. Travnik, Rje{enje broj 1-4716.

Razrje{avasedu`nostilikvidatoraVahidHod`i}izBugojna,osniva~idirektor.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog sudau Travniku,kojeje upisanou mati~niregistarpodbrojem1-4716.

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 51 0 L 025083 09 L24. maja 2011. godine

Travnik

(03-3-1419/11)

Op}inski sud u Livnu, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Mapa"DOO [ujica, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 5. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Mapa" DOO [ujica.

2. Za likvidatora se imenuje Pero Perkovi}, sin Ivana iz [ujice.

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Livnu, na broj Rje{enja broj068-0-Reg-08-000160 od 2. 4. 2008. godine, evidentirano u mati~ni registarskibroj subjekta upisa 1-2141, radi upisa zabilje be pokretanja likvidacionogpostupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese na oglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 68 0 L 017033 11 L25. maja 2011. godine

Livno

(03-3-1426/11)

Op}inski sudu Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad firmom "LIMOBEL" d.o.o. @ep~e, Dru{tvo za proizvodnju, promet i

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 44 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 73/96

usluge, Stjepana Radi}a 30, @ep~e, mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-8941,nakon odr`anog ro~i{ta dana 9. 11. 2010. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom "LIMOBEL" d.o.o. @ep~e,Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, Stjepana Radi}a 30, @ep~e, mati~ni

registarski broj upisa subjekta 1-8941.Za likvidatora se imenuje @eljko Rai~, Stjepana Toma{evi}a 2, @ep~e.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveza Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 040540 10 L9. novembra 2010. godine

Zenica 

(03-3-1427/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom Dru{tvo za trgovinu i usluge "PINK COM-

MERCE" d.o.o. Zenica, Sarajevska 92, kojeg zastupa punomo}nik Asmira Red`i},advokat iz Zenice, nakon odr`anog ro~i{ta dana 24. 5. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Dru{tvo za trgovinu i usluge "PINK COMMERCE" d.o.o. Zenica, Sarajevska 92, mati~niregistarski broj upisa subjekta 1-9142.

Za likvidatora se imenuje Asmira Red`i}, advokat iz Zenice, Masarykova 37.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 049620 11 L24. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1428/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom Trgova~ko, proizvodno i uslu`no dru{tvo"SEJMEN" d.o.o. Zenica, Zmajeva~ka cesta 39, kojeg zastupa zakonski zastupnikHusagi}[ehabudinizZenice,Zmajeva~kacesta39,nakonodr`anogro~i{tadana24.5. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Trgova~ko,proizvodno i uslu`no dru{tvo "SEJMEN" d.o.o. Zenica, Zmajeva~ka cesta 39,mati~ni registarski broj upisa subjekta 1-5577.

Za likvidatora se imenuje Husagi} Alma, iz Zenice, Zmajeva~ka cesta 39.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis

obaveze Dru{tva.Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja 

oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 049508 11 L24. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1429/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bo{njak, rje{avaju}i upostupkuprovo|enja likvidacijenad pravnomosobom dru{tvo"3F" DOOStolac, sa 

sjedi{tem u Stocu, Dubrova~ka bb, na ro~i{tu odr`anom dana 27. 5. 2011. godine,donio je sljede}e

RJE[ENJE

1. Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom dru{tvo "3F" DOOStolac, sa sjedi{tem u Stocu, Dubrova~ka bb.

2. Razrje{ava se du nosti likvidatora Bo{ko Ragu` iz Mostara.3. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra 

Op}inskog suda u Mostaru, koja je upisano u mati~ni registarski broj 1-11899, a po Rje{enju broj Tt-O-856/06 od 15. 1. 2007. godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.

5. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 58 0 L 080547 11 L27. svibnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1447/11)

Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganovi} Ifeti, u postupkupredlaga~a Kristine Vukadin iz Bugojna, Gaj 5/61, Bugojno, radi likvidacijepravnog lica "GEA COMMERCE" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, Fra Grge Marti}a bb, na ro~i{tu odr`anom dana 26. 5. 2011. godine, donio je slijede}e

RJE[ENJE

Provest }e se postupak likvidacije nad pravnim licem "GEA COMMERCE"d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, Fra Grge Marti}a bb, MBS: 1-1668.

Za likvidatora se postavlja osniva~ i direktor Dru{tva Kristina Vukadin, k}iIvice iz Bugojna, Gaj 5/61.

Likvidatorje du anSudu dostaviti popis imovinei obaveza pravnoglica(popispovjerilaca).

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda.

Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en.

Po proteku navedenog roka i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionogpostupka postane pravosna`no, pravno lice "GEA COMMERCE" d.o.o. GornjiVakuf-Uskoplje brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Travnik, kao i iz drugih javnih registara.

Imovina koja preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 51 0 L 046511 11 L30. maja 2011. godine

Travnik

(03-3-1450/11)

Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupkulikvidacije nad pravnim subjektom du`nika "NINPEKS" DOO za trgovinu i uslugeTuzla, dana 26. 5. 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "NINPEKS"DOO za trgovinu i usluge Tuzla, mati~ni broj subjekta upisa 1-11587.

Likvidator Nini} Mijo, sin Mate, nastanjen u Tuzli, Goste Lazarevi}a 34,

razrje{ava se du`nosti likvidatora.Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 013680 10 L26. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1453/11)

Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupkulikvidacije nad pravnim subjektom du`nika "SONECO" d.o.o. za proizvodnjustilskog, plo~astog i tapaciranog namje{taja Kalesija, Vukovije Gornje bb, dana 30.5. 2011. godine, donosi

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 45

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 74/96

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "SONECO"d.o.o.za proizvodnju stilskog, plo~astog i tapaciranognamje{tajaKalesija,VukovijeGornje bb, mati~ni broj subjekta upisa 1-13965.

Likvidator Majdan~i} Ned ad, Kalesija, Gornje Vukovije bb, Toj{i}i,

razrje{ava se du`nosti likvidatora.Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 058075 11 L30. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1454/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom"OSMI]" d.o.o. Srebrenik, donio je dana 30. 5. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "OSMI] " d.o.o. Srebrenik,Bosanskih branilaca bb, Srebrenik, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, podregistarskim brojem subjekta upisa 1-5664, sa danom 30. 5. 2011. godine.

Zalikvidatorase imenujeOsmi}udatoMari}Jasmina, Bosanskih branilacabb,Srebrenik.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`uju na 

predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 L 028699 10 L30. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1457/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom Uslu`no-trgova~ko dru{tvo "EUROSTAN" d.o.o.Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Bilmi{}e 107, nakon odr`anog ro~i{ta dana 26. 5.2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest}e se likvidacioni postupak nadpravnim subjektom Uslu`no-trgova~kodru{tvo "EUROSTAN" d.o.o. Zenica, sa sjedi{tem u Zenici, Bilmi{}e 107, mati~niregistarski broj upisa subjekta 1-8350.

Za likvidatora se imenuje Buro [emso, iz Zenice, Mala Broda 24.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 045388 10 L26. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1463/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom"[ERATON" d.o.o. Gra~anica, donio je dana 31. 5. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "[ERATON" d.o.o. Gra~anica,upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-7609, sa danom 31. 5. 2011. godine.

Za likvidatora se imenuje Mustajba{i} Adisa, Mehmeda Ahmedbegovi}a bb,Gra~anica.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu

potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`uju na predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, te jepotrebno navestipredmet nakomese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 L 051464 11 L31. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1468/11)

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku

predlaga~a "FOLC ELEKTROTEHNIKA" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenogpravnog subjekta, dana 31. 5. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "FOLC ELEKTRO-TEHNIKA" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nimregistarskim brojem upisa 1-12261.

Likvidator Jusufovi} Nihad razrje{ava se du`nosti likvidatora.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanjepravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 043547 10 L31. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1471/11)

Op}inski sud u Ora{ju, i to sudac Momir \o{anovi}, postupaju}i ulikvidacionom postupku, a potom u direktno otvorenom ste~ajnom postupku nadpravnim licem "Emona" d.o.o. za promet i usluge Gornja Dubica bb, op}ina Od`ak,donio je dana 26. 5. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

Obustavlja se likvidacioni postupak pokrenut Rje{enjem Op}inskog suda uOra{ju broj 25 0 L024599 10 L od 30. 3. 2011. godine nad pravnim licem "Emona"d.o.o. za promet i usluge Gornja Dubica, op}ina Od`ak.

Nala`e se odjeljenju za Registar Op}inskog suda u Ora{ju da izvr{i brisanjezabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u mati~nom registru broju subjekta upisa MBS: 1-1374.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 46 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 75/96

Direktno se otvara ste~ajni postupak nad pravnim licem "Emona" d.o.o. za promet i usluge Gornja Dubica bb, op}ina Od`ak.

Ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom "Emona" d.o.o. za promet i uslugeGornja Dubica bb, op}ina Od`ak, zaklju~uje se zbog nedostatka ste~ajne mase.

Ste~ajni postupak ne}e se zaklju~iti ako bilo koje zainteresirano lice u roku od

15 dana od dana objave ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH"predujmi zapokri}etro{kovaste~ajnogpostupka,iznosod2.000,00KM, a kojiiznostrebauplatitina depozitni ra~unSuda broj3381802249306404 kodUniCredit Bank.

Nakon pravosna nosti Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanjepravnog lica u sudskom registru ~iji je broj subjekta upisa MBS: 1-1374 i svimdrugim javnim registrima.

Sve imovinske vrijednosti koje bi se prona{le nakon likvidacije ovog pravnoglica prenose se na osniva~a Marka Vidi}a iz Donje Dubice k. br. 304, kojom onodgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi eventualno nakonpravosna`nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu.

Broj 25 0 St 024599 11 St 26. svibnja 2011. godine

Ora{je

(03-3-1473/11)

Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad Dru{tvom "TRUTINA" d.o.o.Kiseljak, sa sjedi{tem u Kiseljaku, Kraljice mira 32, upisano u sudski registar Rje{enjem @upanijskog/Kantonalnog sudau Travniku br.U/I-617/03od 25.9. 2003.godine, mati~ni reg. broj subjekta upisa 1-4552.

Likvidator Mladen Pecirep, sin Pere iz Kiseljaka, razrje{ava se du`nostilikvidatora.

Po pravomo}nostiovog Rje{enja, a po slu benoj du`nosti, izvr{it}e se brisanjepravne osobe u svim javnim registrima.

Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja.

Broj 51 0 L 040639 10 L20. svibnja 2011. godine

Travnik(03-3-1475/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Halilovi} Vahida, kao likvidacioni sudija, upostupku za otvaranje likvidacionog postupka nad subjektom upisa pod nazivomU^ENI^KA ZADRUGA "WEB" TUZLA, dana 30. 5. 2011. godine, donosi

RJE[ENJE

Otvarase postupak likvidacije nad du`nikom U^ENI^KAZADRUGA"WEB"TUZLA, sa danom 30. 5. 2011. godine u 12,00 sati.

Za likvidatora se imenuje [ehidi} Adem iz Tuzle.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja 

likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanjauvisiniod1%odvrijednostipotra`ivanjastimdanemo`ebitimanjaod50,00 (pedeset)KM, nitive}aod 10.000,00 (desethiljada)KM na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`uju na predmetimaimovinelikvidacionog du`nika, teje potrebno navestipredmetna komese potra`uje pravo osiguranja vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja odre|uje se za dan 23. 8. 2011.godine sa po~etkom u 08,30 sati.

Broj 32 0 L 068773 11 L30. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1477/11)Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku

predlaga~a"EKO AG" d.o.o.@ivinice,radi likvidacije navedenog pravnogsubjekta,dana 1. 6. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "EKO AG" d.o.o. @ivinice,upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 32-01-0018-07.

Likvidator Jagodi} Zijad razrje{ava se du`nosti likvidatora.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanjepravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 046790 10 L1. juna 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1478/11)

Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupkupredlaga~a "TRANSNOVA COMPANY" d.o.o. Lukavac, radi likvidacijenavedenog pravnog subjekta, dana 1. 6. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "TRANSNOVA COM-PANY" d.o.o. Lukavac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nimregistarskim brojem upisa 32-01-0049-07.

Likvidator Ba{i} Enes razrje{ava se du`nosti likvidatora.

Potra`ivanja likvidacionog du`nika prema "D`eneks" d.o.o. Lukavac u iznosuod 354.547,61 KM i "BH BAU CENTAR" d.o.o. Lukavac u iznosu od 255.351,29

KMprenosese naosniva~aDru{tvaBa{i}EnesaizMramora,ul. 26.avgustabr.83.Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje

pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnimregistrima.

Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika.

Broj 32 0 L 044289 10 L1. juna 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1479/11)

Op}inski sud u Gora`du objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem Kult d.o.o. Gora`de.

2. Za likvidatora se imenuje mr. Topuz Hamed iz Gora`da.

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Gora du, na broj Rje{enja broj UF:I-17/05 od 29. 3. 2005. godine, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionogpostupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese na oglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 47

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 76/96

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 45 0 L 019962 11 L1. juna 2011. godine

Gora`de

(03-3-1481/11)

Op}inski sud Travnik, likvidacioni sudija @ivkovi} Miralem, u postupkupredlaga~a MISIRMONTA@A DOO Bugojno, Hendek I, radi likvidacije pravnoglica, na ro~i{tu odr`anom dana 30. 5. 2011. godine, donio je sljede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Misirmonta`a" d.o.o.Bugojno, Hendek I, upisan u sudski registar Op}inskog suda N. Travnik, Rje{enjebroj 1-4341.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Amer Zaimovi} iz Bugojna, direktor.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskogsudau Travniku,kojeje upisanou mati~niregistar podbrojem1-4341.

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Tro{kovi iikvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 51 0 L 041509 10 L1. juna 2011. godine

Travnik

(03-3-1487/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom Dru{tvo za proizvodnju, unutra{nju i spoljnutrgovinu i usluge "ADRIAKABAL" d.o.o. Visoko, Uvori}i bb, kojeg zastupajupunomo}nici Mehmed Vranac i Kemal Gani},advokati iz Visokog, nakon odr`anogro~i{ta dana 31. 5. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Dru{tvo za proizvodnju,unutra{njuispoljnutrgovinuiusluge"ADRIAKABAL"d.o.o.Visoko,Uvori}i bb, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0007-07.

Za likvidatora se imenuje Mehmed Vranac, advokat iz Visokog, AlijeIzetbegovi}a 1.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 046843 11 L31. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1494/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom "TAJAN" d.o.o. Zavidovi}i, Mar{ala Tita 10,Zavidovi}i, nakon odr`anog ro~i{ta dana 31. 5. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom "TAJAN" d.o.o.Zavidovi}i, Mar{ala Tita 10, Zavidovi}i, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0422-08 (stari broj 1-520).

Za likvidatora se imenuje Kurtali} Asim iz Zavidovi}a, Dr. Pinkasa Banta bb,Zavidovi}i.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 049998 11 L31. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1495/11)Op}inski sudu Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionom

postupku nad pravnim subjektom Dru{tvo za posredovanje i usluge "TERRA-IN-VEST" d.o.o. Zenica, Begov Han, Golubinja, kojeg zastupa likvidator Jonji} Anto,advokat iz Zenice, Branilaca Bosne 8, nakon odr`anog ro~i{ta za zaklju~enjelikvidacionog postupka dana 1. 6. 2011. godine, kome je prisustvovao likvidator,donio je slijede}e

RJE[ENJE

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Dru{tvo za posredovanje i usluge "TERRA-INVEST" d.o.o. Zenica, Begov Han, Golubinja,mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9407.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jonji} Anto, advokat iz Zenice, Branilaca Bosne 8.

Po pravomo}nostiovog Rje{enjanavedenafirma brisat}e se iz sudskogregistra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-9407 i svih javnih

registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ioglasnoj plo~i Suda.

Broj 43 0 L 020858 09 L1. juna 2011. godine

Zenica 

(03-3-1496/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "GRANIT-OSIJEK" d.o.o. Jablanica, sa sjedi{tem uJablanici, @eljezni~ka bb, na ro~i{tu odr`anom dana 1. 6. 2011. godine, donio jeslijede}e

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GRANIT OSIJEK"d.o.o. Jablanica, sa sjedi{tem u Jablanici, @eljezni~ka bb, upisanog u registarskiulo`ak Op}inskog suda u Mostaru MBS: 58-01-0156-09, na temelju Rje{enja o

upisu br. Tt-O-797/09 od 7. 10. 2009. godine.Za likvidatora se imenuje Fatima Alikadi}, ecc iz Konjica, Zuke D`umhura 

S-D/8, Konjic.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedenepopise dostaviti likvidacijskom sucu.

Pozivaju se svipovjeriocida u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasana oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovome Sudu, a u koliko se ne prijavi niko od povjerilaca likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za Registar, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 58 0 L 087134 11 L1. lipnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1507/11)

Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupkulikvidacijepravnoglica"GALINA"d.o.o.Gra~anica,Sarajevska10,dana3.6.2011.godine, donio je

DOPUNSKO RJE[ENJE

Imovina likvidacionog du`nika i to:

- teretno motorno vozilo VOLKSWAGEN kombi 251, boja `uta 59,0, broj{asije WV2ZZZ25ZMG011859, broj motora JX213480, zatvoreno, godina proizvodnje 1991., broj sjedi{ta 1+2, dopu{tena nosivost 803, masa praznog vozila 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 48 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 77/96

1.642, dizel, snaga motora 51, radni obujam motora 1.589, prenosi se u vlasni{tvolikvidatora Hasagi} Jasima, sin Ramiza iz Gra~anice, Soko 113.

Broj 032-0-L-07-0001743. juna 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1513/11)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benojdu`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednimdru{tvom Dru{tvo za trgovinu i usluge "AMOS MOTOR" d.o.o. Bugojno, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09) dana 14. 4. 2011. godine,donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U Registar suda, za subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "AMOS MO-TOR" d.o.o. Bugojno upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 039493 10 L od 13. 12. 2010.godine, kako slijedi:

Firma: Dru{tvo za trgovinu i usluge "AMOS MOTOR" d.o.o. Bugojno - ULIKVIDACIJI

Skra}enaoznakafirme:"AMOSMOTOR"d.o.o.Bugojno-ULIKVIDACIJI

Sjedi{te: Kop~i} bb, Bugojno

MBS: 51-01-2143-09

JIB: 4236490550001

Pravni osnov upisa:

Rje{enje Op}inskog suda u Travniku broj 51 0 L039493 10 L od 13. 12. 2010.godine o provo|enju postupka likvidacije nad firmom Dru{tvo za trgovinu i usluge"AMOS MOTOR" d.o.o. Bugojno

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Brki} Sedin, adresa: Poljice IV 30, Bugojno, li~na karta: 07DOC6560,likvidator bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnsoti.

NAPOMENA

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "AMOS MOTOR" d.o.o. Bugojno, upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-2143-09, na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnikbroj 51 0L 039493 10 L od 13. 12. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja SedinBrki}, sin Arifa iz Bugojna.

Broj 051-0-Reg-11-00024014. aprila 2011. godine

Travnik

(03-3-1516/11)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benojdu`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednimdru{tvom Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PHARMA-TEC" d.o.o. DonjiVakuf, a natemelju odredbe~lana45. i 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 13. 4. 2011.godine, donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U Registar suda, za subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge"PHARMA-TEC" d.o.o. Donji Vakuf upisana je zabilje ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 032169 10 Lo d

17. 9. 2010. godine, kako slijedi:Firma: Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PHARMA-TEC" d.o.o.

Donji Vakuf - U LIKVIDACIJI

Skra}ena oznaka firme: "PHARMA-TEC" d.o.o. Donji Vakuf - ULIKVIDACIJI Sjedi{te: 14. septembar bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf 

MBS: 51-01-2120-09 (stari broj 1-5189)

JIB: 4236424760003

Pravni osnov upisa:

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 032169 10 L od 17. 9. 2010.godine o provo|enju likvidacionog postupka nad Dru{tvom za proizvodnju,trgovinu i usluge "PHARMA-TEC" d.o.o. Donji Vakuf 

NAPOMENA

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PHARMA-TEC" d.o.o. Donji Vakuf,upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-2120-09 (stari broj 1-5189), na osnovuRje{enjaOp}inskogsudaTravnikbroj510L03216910Lod17.9.2010.godine.Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Tahirovi} [efik iz Donjeg Vakufa.

Broj 051-0-Reg-11-000235

13. aprila 2011. godineTravnik

(03-3-1517/11)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benojdu`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednimdru{tvom Ugostiteljsko-turisti~ko-prometno dru{tvo "ALPS-MEDICAL" d.o.o.Travnik, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnihsubjekata u FBiH("Slu bene novineFederacije BiH",broj27/05,43/09)dana13. 4.2011. godine, donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U Registar suda, za subjekt upisa Ugostiteljsko-turisti~ko-prometno dru{tvo"ALPS-MEDICAL" d.o.o. Travnik upisana je zabilje ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 040808 10 Lo d30. 12. 2010. godine, kako slijedi:

Firma: Ugostiteljsko-turisti~ko-prometno dru{tvo "ALPS-MEDICAL" d.o.o.Travnik - U LIKVIDACIJI

Skra}enaoznaka firme:"ALPS-MEDICAL"d.o.o. Travnik- U LIKVIDACIJI

Sjedi{te: Babanovac bb, Babanovac, Travnik

MBS: 51-01-2044-09 (stari broj 1-5206)

JIB: 4236427780005

Pravni osnov upisa:

Rje{enje Op}inskog suda u Travniku broj 51 0 L0408 08 10 L od 30. 12. 2010.godine o provo|enju postupka likvidacije nad pravnim licem "ALPS-MEDICAL"d.o.o. Travnik

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Adilovi} Hatina, adresa: Dervi{ ef. Korkuta 46, Travnik, li~na karta:04DFC2839, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja.

NAPOMENA

Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa Ugostiteljsko-turisti~ko-prometno dru{tvo "ALPS-MEDICAL" d.o.o. Travnik,upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-2044-09 (stari broj 1-5206), na osnovuRje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 040808 10 L od 30. 12. 2010. godine.Zalikvidatora sepostavljaHatinaAdilovi},k}i Atifa izTravnika, ul.Dervi{efendijeKorkuta 46.

Broj 051-0-Reg-11-000-23713. aprila 2011. godine

Travnik

(03-3-1518/11)

Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Hitki Sadikovi}, objavljuje

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnimlicem Trgova~ko,proizvodnoi uslu nopreduze}e"INTERSTANDARD"DOO DONJI VAKUF, sasjedi{temu ul.770. slavne brdske brigade 20, u Donjem Vakufu, skra}eni naziv"INTERSTANDARD" DOO DONJI VAKUF, registarski broj subjekta upisa 1-1866, upisan u Registar Kantonalnog/@upanijskog suda u Travniku pod brojem

U/I-188/99 od 3. 3. 1999. godine.Likvidator Almadina Hod`i}, sin Sulejmana iz Donjeg Vakufa, razrje{ava se

slu`be likvidatora.

Po pravnosna nosti ovog Rje{enja, po slu benoj du`nosti, izvr{it}e se brisanjepravnog lica u svim javnim registrima.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 51 0 L 042090 10 L3. juna 2011. godine

Travnik

(03-3-1519/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionompostupku nad pravnim licem "BIK" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava bb, na ro~i{tu odr`anom dana 6. 6. 2011. godine, donio je slijede}e

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 49

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 78/96

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "BIK" d.o.o. ^itluk, sa sjedi{tem u ^itluku, Kralja Tomislava bb, upisanog u registarski ulo`ak Op}inskogsuda u Mostaru broj, br. 1-3062, na temelju Rje{enja o upisu broj Tt-O-78/09 od 10.2. 2009. godine.

Za likvidatora se imenuje Hamid Tipura, dipl. ecc. iz Mostara, Podgorani bb.Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedene

popise dostaviti likvidacijskom sucu.

Pozivajuse svipovjeriocida u rokuod 30 danaod danaobjavljivanjaoglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a u koliko se ne prijavi niko od povjerilaca, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za Registar, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 58 0 L 080128 10 L6. lipnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1525/11)Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionom

postupku nad pravnim licem "GUMALI]" Export-Import d.o.o. Mostar, na ro~i{tuodr`anom dana 6. 6. 2011. godine, donio je slijede}e

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "GUMALI]" Ex-port-Importd.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, ul. Zalik,Skloni{te2b, upisanog uregistarski ulo`ak Op}inskog suda u Mostaru broj 1-12175, na temelju Rje{enja oupisu broj Tt-O-929/07 od 31. 12. 2007. godine.

Za likvidatora se imenuje Zijo Veledar, dipl. ecc. iz Mostara, Zalik 11.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza Dru{tva i navedenepopise dostaviti likvidacijskom sucu.

Pozivajuse svipovjeriocida u rokuod 30 danaod danaobjavljivanjaoglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a u koliko se ne prijavi niko od povjerilaca, likvidacionipostupak }e se zaklju~iti.

Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.

Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Mostaru - Odjelu za Registar, radiupisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 58 0 L 085064 11 L6. lipnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1526/11)

Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO"B.H.IT. - GERMANA - GROUP - MAHMUTOVI] & PERINI" Bosanska Krupa,na ro~i{tu odr`anom dana 7. 6. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

Provest}e selikvidacioni postupaknad dru{tvom DOO"B.H.IT. - GERMANA-GROUP- MAHMUTOVI]& PERINI" BosanskaKrupa, sa sjedi{temu BosanskojKrupi, Ljusina bb, ~iji je zakonski zastupnik Sulejman Mahmutovi}.

Za likvidatora navedene firmeimenuje se Alija D`aferbegovi}, sin Muhameda,dipl. ecc., nastanjen u Biha}u, ul. ZAVNOBiH-a 5.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda,prijave potra`ivanja ovom Sudu.

Ukolikoniko od povjerilacane prijavipotra`ivanja, likvidacioni postupak }e sezaklju~iti.

Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskomregistru, reg. ulo`ak broj 1-5117-00.

Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabliovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 030053 11 L7. juna 2011. godine

Biha}

(03-3-1531/11)

Op}inski sud Travnik, likvidacioni sudija @ivkovi} Miralem, u postupkupredlaga~a MarkaJuri{i}a, zastupanog po punomo}niku Sli{kovi}Vladi, advokatizKiseljaka, @rtavadomovinskograta bb, radi likvidacije pravnog lica"JUR-MOBIL"DOOKiseljak,Sarajevska cesta,na ro~i{tuodr`anomdana6. 6.2011.godine, donio je sljede}i

OGLAS

Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "JUR-MOBIL" DOOKiseljak, Sarajevska cesta, upisan u sudski registar Op}inskog suda N. Travnik,Rje{enje broj 1-4518.

Razrje{ava se du`nosti likvidatora Marko Juri{i} iz Kiseljaka, osniva~ idirektor.

Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog sudau Travniku,kojeje upisanou mati~niregistarpodbrojem1-4518.

Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 51 0 L 044400 11 L7. juna 2011. godine

Travnik

(03-3-1534/11)

Op}inski sud u Mostaru, likvidacijski sudac Divna Bo{njak, rje{avaju}i upostupku provo|enja likvidacije nad pravnom osobom dru{tvo "IDEA NOVA"DOOMostar, sasjedi{temu Mostaru, Hrvatskemlade i 8,na ro~i{tuodr`anomdana 7. 6. 2011. godine, donio je sljede}e

RJE[ENJE

1. Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom dru{tvo "IDEANOVA" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Hrvatske mlade`i 8.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Zijo Veledar, doc. dr. sc., iz Mostara.

3. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, navedena pravna osoba brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 1-10841, a 

po Rje{enju @upanijskog/Kantonalnog suda Mostar broj Tt-774/02 od 10. 12.2002. godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda.

5. Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj 58 0 L 086688 11 L7. lipanj 2011. godine

Mostar 

(03-3-1535/11)

Op}inski sud u Mostaru, po likvidacijskom sucu Divni Bo{njak, odlu~uju}i ozahtjevu za pokretanje postupkalikvidacije nad Dru{tvom "ENISON" d.o.o.Export Import, Mostar, sa sjedi{tem u ul. Blajbur{kih `rtava 162, Mostar, zastupan popunomo}niku Vedran Smiljani}, odvjetnik iz Mostara, donio je dana 7. 6. 2011.godine slijede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad Dru{tvom "ENISON" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u ul. Blajbur{kih `rtava 162, Mostar.

Za likvidatora Dru{tva imenuje se Milka Musa iz Mostara, Zagreba~ka 2,Mostar.

Istijedu`anlikvidacijskomsucupredo~itipopisimovineisveobvezeDru{tva.

Oglas o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Pozivaju sepovjeriocidau roku od30 dana oddanaobjavljivanjaoglasa prijavesvoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi nitko od povjerilaca,likvidacijski postupak }e se zaklju~iti.

Nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacijskog postupka postanepravomo}no, Dru{tvo }e se brisati iz Registra suda, kao i iz svih drugih javnihregistara.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 50 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 79/96

Ovo Rje{enje slu`i kao poziv za ro~i{te radi ispitivanja potra`ivanja, koje jezakazano za dan ~etvrtak, 25. 8. 2011. godine sa po~etkom u 09,00 sati, kod ovogSuda, ured br. 206/II kat.

Broj 58 0 L 091528 11 L7. lipnja 2011. godine

Mostar 

(03-3-1536/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom Gra|evinsko, trgova~ko i uslu`no dru{tvo"ARMONT" d.o.o. Zenica, Ivana Cankara 4, nakon odr`anog ro~i{ta dana 12. 5.2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim subjektom Gra|evinsko,trgova~ko i uslu`no dru{tvo "ARMONT" d.o.o. Zenica, Ivana Cankara 4, mati~niregistarski broj upisa subjekta 1-9602.

Za likvidatora se imenuje Telalovi} Sabina, iz Zenice, Ivana Cankara 4.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popisobaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja 

dokaza o osnovanosti potra`ivanja.Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama 

Federacije BiH".

Broj 43 0 L 046906 11 L12. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1537/11)

Op}inskisud u Zenici,likvidacionisudijaAmelaBajramovi}, u likvidacionompostupku nad pravnim subjektom, Prometno, uslu`no i prevozni~ko dru{tvo"SCHOPING - TOURS" d.o.o. Zenica, Dobrovoljnih davalaca krvi 4a, Zenica,nakon odr`anog ro~i{ta dana 31. 5. 2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Provest}e se likvidacionipostupaknad pravnimsubjektomPrometno,uslu noi prevozni~ko dru{tvo "SCHOPING - TOURS" d.o.o. Zenica, Dobrovoljnihdavalaca krvi 4a, Zenica, mati~ni registarski broj upisa subjekta broj 1-5192.

Za likvidatora se imenuje Miski} Ibrahim, iz Zenice, Sarajevska 137.Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis

obaveze Dru{tva.

Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 dana (trideset) od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvodacionom sudu, pismenim podneskom u dva primjerka, uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja.

Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 43 0 L 050608 11 L31. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1538/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, upostupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom javnoglasilo "LUKAVAC DANAS" Lukavac, donio je dana 6. 6. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom javno glasilo "LUKAVACDANAS" Lukavac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod rednim brojem 26,registarski ulo`ak 3-96, sa danom 6. 6. 2011. godine.

Za likvidatora se imenuje Duvnjakovi} Elvir, ulica ul. 8. marta bb, Lukavac.

Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedenepopise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavupotra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja 

od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~unBud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.

Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijavekoja pravaosiguranjapotra`uju na predmetimaimovinelikvidacionogdu`nika,te jepotrebno navestipredmet nakomese potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao iosiguranog potra`ivanja.

Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bezodlaganja izvr{e.

Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Broj 32 0 L 011199 07 L6. juna 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1539/11)

Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i

OGLAS

Provest }e se likvidacioni postupak nad preduze}em "GEOKOP" d.o.o Jajce,Doribababb, a ukolikoniko od povjerilacau rokuod 30 dana od dana isticanjaovogRje{enja na oglasnu plo~u Suda i objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se smatratizaklju~en.

Za likvidatora se postavlja Nada Radovac, k}i Tome, direktor Dru{tva, koji jedu`an postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03).

Nakon proteka oglasnog roka i po pravosna`nosti ovog Rje{enja Sud }ezaklju~enjemlikvidacionogpostupkanavedenodru{tvobrisatiizsudskogregistra.

Tro{kove postupka likvidacije snosi predlaga~.

Broj 51 0 L 040813 10 L16. februara 2011. godine

Travnik

(03-3-1565/11)

Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Fikreta Had`i}, u ste~ajnom postupkunad ste~ajnim du`nikom D.o.o. "Centar" Export-Import Bosanski Petrovac izBosanskog Petrovca, dana 23. 5. 2011. godine, donio je sljede}i

OGLAS

1. Za privremenog ste~ajnog upravnika u privrednom dru{tvu D.o.o. "Centar" Ex-

port-Import Bosanski Petrovac imenuje se Alija D`aferbegovi} iz Biha}a.Privremeni ste~ajni upravnik }e:

- starati se o imovini du`nika;

- izvr{iti pregled du nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovneknjige i dokumentaciju du`nika;

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka;

- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnogpostupka;

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~nonastaviti u toku prethodnog postupka.

Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u rokuod 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetimradnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.

2. Ovo se Rje{enje objavljuje u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te sepovjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}ekoje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 030052 11 St 23. maja 2011. godine

Biha}

(03-3-1390/11)

Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO"TVORNICA KARTONA I AMBALA@E" PO Cazin, dana 13. 5. 2011. godine,donio je slijede}i

OGLAS

Otvarase ste~ajni postupka nad imovinomprivrednogdru{tvaDOO "TVORNICAKARTONA I AMBALA@E" p.o. Cazin, sa sjedi{tem u ul. Loji}ka bb, Cazin.

Za ste~ajnog upravitelja imenuje se D`aferbegovi} Alija, dipl. ecc, nastanjen uBiha}u u ul.. ZAVNOBiH-a 5.

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 51

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 80/96

Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se na dan 13. 5. 2011. god. u13,00 sati.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravitelja koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.

Pozivajusedu`nicidaizmiredugovepremaste~ajnomdu`nikubezodlaganja.

Odre|uje se upis zabilje`be otvaranja ste~ajnog postupka u sudskom registruOp}inskom suda Biha} i mati~nom i registarskom broju 1-402-00.

Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }ese naoglasnojtabliSuda istogdana, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 17 0 L 019594 10 L13. maja 2011. godine

Biha}

(03-3-1391/11)

Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Halilovi} Vahida, u postupku prethodnogispitivanja prijave za pokretanje ste~ajnog postupka nad du`nikom "Fantom" d.o.o.zapromet i uslugeSrebrenik, vanro~i{ta,dana24.5. 2011.godine, donio jesljede}e

RJE[ENJE

Poziva se predlaga~ ste~ajnog postupka i druga lica koja imaju interes za provo|enjeste~ajnogpostupka, dau rokuod 15(petnaest)danaod dana objaveovogRje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", izvr{e uplatu predujma za provo|enje ste~ajnog postupka nad pravnim licem "Fantom" d.o.o. za promet i

usluge Srebrenik, u visini od 5.000,00 (pethiljada) KM, na depozitni ra~un ovogSuda, broj 132-100-03091233-91 - NLB Tuzlanska banka d.d.

Dokaz o uplati predujma za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka dostaviti uspis Suda, na broj 32 0 St 001613 11 St.

Ukoliko predlaga~ ste~ajnog postupka i druga lica koja imaju interes za provo|enje ste~ajnog postupka ne uplate predujam za pokri}e tro{kova provo|enja ste~ajnog postupka, Sud }e otvoriti ste~ajni postupak i isti odmah zaklju~iti zbognedostatka ste~ajne mase za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka.

Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ioglasnoj plo~i ovog Suda.

Broj 32 0 St 001613 11 St 14. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1403/11)

Op}inski sud u Tuzli, po ste~ajnom sudiji Halilovi} Vahidi, u ste~ajnompostupku nad imovinom du`nika "Tuzla in`enjering" d.o.o. za proizvodnju,

istra`iva~ko-razvojne marketing i inj`enjering usluge Tuzla, van ro~i{ta, dana 20. 5.2011. godine, donio je

RJE[ENJE

Zakazujese Skup{tinapovjerilaca zadan ponedeljak, 5.7. 2011.sa po~etkomu11,30 sati, u prostorijama Op}inskog suda u Tuzli, u sudnici - prizemlje.

Rje{enje o zakazivanju Skup{tine povjerilaca objavljuje se u "Slu`benimnovinama Federacije BiH".

Broj 32 0 St 030938 06 St 20. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1407/11)

Op}inski sud u Biha}u, ste~ajni sudija Senja D`afi}, u ste~ajnom postupku nadste~ajnim du`nikom DOO "GERMANY" export-import - Velika Kladu{a, zastupanpo punomo}niku Hasanu Velad`i}u, advokatu iz Biha}a, dana 20. 5. 2011., donio jesljede}e

RJE[ENJE1. Za privremenog ste~ajnog upravnikau privrednom dru{tvu DOO "GERMANY"

export-import - Velika Kladu{a imenuje se D`aferbegovi} Alija, dipl. ecc. izBiha}a.

Privremeni ste~ajni upravnik }e:

- starati se o imovini du`nika;- izvr{iti pregled du nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne

knjige i dokumentaciju du`nika;- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka;- ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog

postupka;- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no

nastaviti u toku prethodnog postupka.

Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti svoj izvje{taj ovom Sudu u rokuod 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja, u kojem }e izvijestiti o poduzetimradnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.

2. Ovo }e se Rje{enje objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te sepovjerioci pozivaju da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop}ekoje }e mjere osiguranja na predmetima ste~ajnog du`nika oni zahtijevati.

Broj 17 0 St 012267 09 St 20. maja 2011. godine

Biha}

(03-3-1408/11)

Op}inski sudMostar, po ste~ajnom sucu Divni Bo{njak,postupaju}ipo prijedloguzakonskog zastupnika, dru{tva "SVD" DOO Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Kralja Tomislava 7A, zastupanog po punomo}niku Dragan Pudar, odvjetniku iz Mostara, radiotvaranja ste~ajnog postupka nad dru{tvom "SVD" DOO Mostar, sa sjedi{tem uMostaru, Kralja Tomislava 7A, donio je dana 23. 5. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

I.Pokre}e seprethodnipostupak zautvr|ivanjeda li postojeuvjetiza otvaranjeste~ajnog postupka nad pravnim osobom "SVD" DOO Mostar, sa sjedi{tem uMostaru, Kralja Tomislava 7A.

II. Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Hamid Tipura, dipl. ecc. -Podgorani bb, Mostar.

Privremeni ste~ajni upravitelj ima sva prava i obveze iz ~l. 16. Zakona oste~ajnom postupku, a naro~ito }e:

- osigurati i starati se o imovini du`nika,

- izvr{iti pregled du nikovih poslovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovneknjige i dokumentaciju du`nika,

- utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka,

- ispitati da li imovina ste~ajnog du nika mo e pokriti tro{kove ste~ajnogpostupka,

- utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~nonastaviti u toku prethodnog postupka,

- izvr{iti kontrolu poslovanja.

Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti izvje{taj ovom Sudu u roku od30 dana od imenovanja u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svojestru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.

Broj 58 0 St 077778 10 St 25. maja 2011. godine

Mostar (03-3-1425/11)

Op}inski sud u Zenici, po ste~ajnom sudiji Jasminka Kubat, u ste~ajnompostupku nad Proizvodno-trgova~ko dru{tvo "BEST-PRODUKT" d.o.o. Zenica,Te{anjska 44, Zenica, u skladu sa odredbom ~l. 48. stav 1. Zakona o ste~ajnompostupku, javno ogla{ava objavom sljede}e

RJE[ENJE

1. Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom pravnog lica Proizvodno-trgova~kodru{tvo "BEST-PRODUKT" d.o.o. Zenica, Te{anjska 44, Zenica.

2. Za ste~ajnog upravnika imenuje se liste ste~ajnih upravnika Hazim [kapur, dipl.eec. iz Te{nja, Krndija TKB 4/6 Te{anj.

3. Kaovrijemeotvaranjaste~ajnogpostupka utvr|ujese 27.5.2011.godineu 12,00sati.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u"Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja koja imajuprema ste~ajnom du`niku, podno{enjem prijave ovom Sudu u dva primjerka, sa 

dokazima, pozivom na broj 43 0 St 046279 11 St. Uz prijavu du`nost je prilo`itidokaz o upla}enoj taksi na prijavu potra`ivanja u iznosu od 1% od vrijednostipotra`ivanja,stimdanemo`ebitimanjaod50,00KMnitive}aod10.000,00KM.

5. Podnosioci prijave uz prijavu du ni su navesti firmu, sjedi{te, boravi{te, pravniosnov i iznos potra`ivanja, kao i broj svog `irora~una.

6. Pozivaju se du`nici ste~ajnog du`nikada svoje dugove premaste~ajnomdu`nikuizmire bez odlaganja.

7. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.

8. Odre|ujese upiszabilje beo otvaranjuste~ajnogpostupkau RegistruOp}inskogsuda u Zenici koji se vodi pod MBS 1-4340.

9. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka ima se objaviti odmah danas na oglasnojtabli ovog Suda, a isti se ima dostaviti "Slu`benim novinama Federacije BiH".

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 52 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 81/96

10. Zakazuje se ispitno i izvje{tajno ro~i{te za dan 16. 8. 2011. god. (utorak) u 9,00~asova, te se na isto pozivaju povjerioci ste~ajnog du`nika koji podnesu prijavupotra`ivanja, kao i ste~ajni upravnik.

Broj 43 0 St 046279 11 St 27. maja 2011. godine

Zenica 

(03-3-1430/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao ste~ajnom sudiji, u postupkupo prijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom ste~ajnog du`nika "DEVETKA" d.o.o. Klokotnica, Doboj-Istok, van ro~i{ta, dana 2. 6. 2011. godine,donio je sljede}e

RJE[ENJE

Pozivaju se sva zainteresovana lica da u roku od 15 (petnaest) dana od objaveovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", na `irora~un Suda, broj132-100-03091233-91 NLB "Tuzlanska banka" Tuzla, predujme iznos od 5.000,00(pethiljada) KM, na ime tro{kova ste~ajnog postupka, s obzirom da imovina ste~ajnog du`nika ne pokriva tro{kove vo|enja ste~ajnog postupka.

Ukoliko niko od zainteresovanih lica ne uplati navedeni iznos predujma uostavljenom roku, Sud }e ste~ajni postupak nad imovinom "DEVETKA" d.o.o.Klokotnica,Doboj-Istok,otvoritiiodmahzaklju~iti,zbognedostatkaste~ajnemase.

Ovo Rje{enje bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i

oglasnoj plo~i ovog Suda.Broj 32 0 St 012321 11 St 

2. juna 2011. godineTuzla 

(03-3-1489/11)

Op}inski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilovi}, kao ste~ajni sudija, u ste~ajnompostupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "KIPOVI-KOMMERCE" DJL za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Tuzla u ste~aju, van ro~i{ta, donio je sljede}e

RJE[ENJE

Objavljuje se da je Rje{enje ovog Suda broj 32 0 St 011052 11 St 2 od 21. 3.2011. godine, kojim je ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom otvoren iistovremeno zaklju~en zbog nedostatka ste~ajne mase, dana 21. 3. 2011. godinepostalo pravosna`no.

Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Brisanjeste~ajnog du`nikaiz Registra privrednih dru{tava odre|eno Rje{enjem

od 21. 3. 2011. godine izvr{it }e se po proteku 2 (dva) radna dana od dana objaveovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 32 0 St 011052 11 St 224. maja 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1514/11)

Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Ivelji} Igor, u ste~ajnom postupku nadimovinom ste~ajnog du`nika "BEGOS" d.o.o. Gra~anica, van ro~i{ta, donio jesljede}e

RJE[ENJE

ObjavljujesedajeRje{enjeovogSudabroj320St06878806Stod21.4.2011.godine, kojim je ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom zaklju~en zbognedostatka ste~ajne mase, dana 24. 5. 2011. godine postalo pravosna`no.

Ovo rje{enje }e se javno objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Brisanjeste~ajnog du`nikaiz Registra privrednih dru{tava odre|eno Rje{enjembroj320St06878806Stod21.4.2011.godine,izvr{it}eseurokuod2(dva)radna dana od objavljivanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 32 0 St 068788 06 St 3. juna 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1515/11)

Op}inski sud u Tuzli, po ste~ajnom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku poprijedlogu za otvaranje ste~ajnog postupka nad imovinom du`nika "TEHNOINGd.o.o. Lukavac, donio je dana 6. 6. 2011. godine sljede}e

RJE[ENJE

Otvara se ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "TEHNOING" d.o.o.Lukavac, koji se ne}e provoditi, jer ste~ajna masa nije dovoljna za pokri}e tro{kova 

ste~ajnog postupka, te se zaklju~uje ste~ajni postupak nad imovinom du`nika "TEHNOING" d.o.o. Lukavac.

Oglas o otvaranju i zaklju~enju ste~ajnog postupka bit }e objavljen u"Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda.

Po proteku 2 (dva) radna dana od dana objave pravosna`nosti ovog Rje{enja u"Slu benimnovinamaFederacijeBiH",isto }ese dostaviti Op}inskom suduu Tuzli,

Odjeljenje za registar, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra.

Broj 32 0 St 047401 08 St 6. juna 2011. godine

Tuzla 

(03-3-1540/11)

Op}inski sudu Sarajevu, ste~ajni sudijaHakija Zajmovi}, u ste~ajnom postupkinad imovinom ste~ajnog du`nika "DAENET" Dru{tvo za informati~ke tehnologijesa ograni~enom odgovorno{}u, Zmaja od Bosne 4, Sarajevo, postupaju}i poprijedlogu ste~ajnog upravnika da se zaklju~i ste~ajni postupak zbog nedostatka ste~ajne mase, donio je dana 2. 6. 2011. godine slijede}e

RJE[ENJE

1. Zaklju~uje se ste~ajnipostupak nad ste~ajnimdu`nikom "DAENET" Dru{tvo za informati~ke tehnologije sa ograni~enom odgovorno{}u, Zmaja od Bosne 4,Sarajevo, zbog nedostatka ste~ajne mase.

2. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu benim novinamaFederacijeBiH" i oglasnoj

plo~i ovog Suda.3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, isto se ima dostaviti Op}nskom sudu u

Sarajevu, Odjeljenje za registar, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskogregistra MBS: 1-24353.

4. Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i ~lanovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaklju~enja ste~ajnog postupka nastupaju 8 dana nakonobjavljivanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 65 0 St 154793 10 St 2. juna 2011. godine

Sarajevo

(03-3-1541/11)

Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajimovi} Hakija, postupaju}i poprijedlogu Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar da se nad SA DUNDEE GROUPPrivredno dru{tvo za ugostiteljstvo d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 12, zastupan popunomo}niku Za~iragi} Fe|adu, advokatu iz Sarajeva, otvori ste~ajni postupak,donio je dana 06.06.2011.godine slijede}e

RJE[ENJE

1. Pokre}e se prethodni postupak za utvr|ivanje da li postoje uslovi za otvaranjeste~ajnog postupkanadpravnimJicemSA DUNDEE GROUPPrivrednodru{tvoza ugostiteljstvo doo Sarajevo, ul. Kolodvorska br. 12

2. Za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Star~evi} Izet iz Sarajeva,Husrefa Red`i}a 11. Privremeni ste~ani upravnik }e izvr{iti pregled du`nikovihposlovnih prostorija i izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju du`nika,utvrditi da li postoji razlog za otvaranje ste~ajnog postupka (da li je du`nikplate`nonesposoban iakojeste koliko vremena), da li je predlaga~ potra ivao oddu`nika izmirenje obaveza iako jeste kada i na koji na~in, ispitati da li imovina ste~ajnog du`nika mo`e pokriti tro{kove ste~ajnog postupka.

3. Privremeni ste~ajni upravnik je du`an podnijeti izvje{taj u roku od 30 dana oddana imenovanja u kojem }e izvijestiti o poduzetim radnjama i iznijeti svojestru~no mi{ljenje o zate~enom stanju.

4. Mjere pojedina~nog prinudnog izvr{enja pokrenute protiv ste~ajnog du`nika 

privremeno se obustavljaju. Izlu~na i razlu~na prava povjerioci ne moguostvarivati u prethodnom postupku.

5. Pozivaju se povjerioci da predlo`emjere osiguranjanad predmetima i imovinomste~ajnog du`nika.

6. Ovo Rje{enje ima se oglasiti na oglasnoj tabli ovog Suda istog dana.

7. Rje{enje se ima dostaviti Registru op}inskog suda Srajevo radi upisa zabilje`beprethodnog postupka nad pravnim licem SA DUNDEE GROUP Privrednodru{tvoza ugostiteljstvod.o.o.Sarajevo,Kolodvorska12, kojeje upisanou MBS1-23304.

Broj 65 0 St 186605 11 St 6. juna 2011. godine

Sarajevo

(03-3-1545/11)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 53

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 82/96

Op}inskisud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi} Hakija,u likvidacionompostupkunadpravnim licem EURO-REVDru{tvoza reviziju d.o.o.Sarajevo, ul.12.marta br. 6, Ilid`a, na ro~i{tu odr`anom dana 1. 6. 2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem EURO-REV Dru{tvo za 

reviziju d.o.o. Sarajevo, ul. 12. marta br. 6, Ilid`a.2. Za likvidatora se imenuje Pa{i} Haris iz Sarajeva, Trg ZAVNOBiH-a 4.

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudiji predo~itipopisimovinei popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-15979, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupkaobjavit }ese naoglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 168654 10 L1. juna 2011. godine

Sarajevo(O-503/11)

Op}inskisud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi} Hakija,u likvidacionompostupku nad pravnim licem "TELEKONTAKT" dru{tvo za marketing i usluged.o.o.Sarajevo,Tvorni~ka3 Sarajevo,Ilid`a, na ro~i{tu odr anom dana 26.5. 2011.godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest se likvidacioni postupaknad pravnim licem "TELEKONTAKT"dru{tvoza marketing i usluge d.o.o. Sarajevo, Tvorni~ka 3, Sarajevo, Ilid`a.

2. Za likvidatora se imenuje Peljto Alem iz Sarajeva, Franjeva~ka 15.

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudiji predo~itipopisimovinei popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0193-09 (stari broj1-26150), radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupkaobjavit }ese naoglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 153352 10 L26. maja 2011. godine

Sarajevo

(O-512/11)

Op}inskisud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi} Hakija,u likvidacionompostupku nad pravnim licem "MICRA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za pru anje turisti~kihuslugaSarajevo,Bravad`iluk22, na ro~i{tuodr`anomdana1. 6.2011. godine, donio je slijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "MICRA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za pru anje turisti~kih usluga Sarajevo, ul.Bravad`iluk 22.

2. Za likvidatora se imenuje Bulja Vahedin iz Sarajeva, Humska 82.

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudiji predo~itipopisimovinei popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0458-08, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese na oglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 141814 10 L1. juna 2011. godine

Sarajevo

(O-522/10)

Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem dru{tveno preduze}e za obavljanje zanatsko uslu`ne djelatnosti "BOSNA-ZUD" ILIJA[ DOO, ul. 28. juli bb, Ilija{.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mahmutovi} Muhamed iz Sarajeva, Kemalbegova 12.

3. Na ra~un osniva~a likvidaciong du`nika DP Stambenih ku}a Bosna Iiija{ uste~aju prenose se sredstva sa ra~una likvidacionog du`nika u iznosu od157.481,23 KM.

4. Na osniva~a se prenose sve imovinske vrijednosti likvidiranog pravnog lica, a posebno potra ivanja prema Poreskojupravipo osnovu vi{eupla}enih nov~anihsredstava.

5. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta 1-2588.

6. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a.

Broj L-101/056. juna 2011. godine

Sarajevo

(O-524/11)

Op}inski sud Sarajevo objavljuje slijede}i

OGLAS

1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nadpravnim licem GPM Internationald.o.o.za usluge i trgovinu Sarajevu, Hamze Orlovi}a 1.

2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Lejli} Aldin, advokat iz Sarajeva.

3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra 

Op}inskog suda u Sarajevu, koje je upisano u mati~ni broj subjekta broj... a poRje{enju broj 65 0 L 103025 09 L od 27. 5. 2010. godine.

4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica.

Broj 65 0 L 103025 09 L12. aprila 2011. godine

Sarajevo

(O-526/11)

Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudijaZajmovi} Hakija,u likvidacionompostupku nad pravnim licem "@UPATEX" Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu d.o.o.Sarajevo, Alipa{ina 72, na ro~i{tu odr`anom dana 25. 5. 2011. godine, donio jeslijede}i

OGLAS

1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "@UPATEX" Dru{tvo za proizvodnju i trgovinu d.o.o. Sarajevo, Alipa{ina 72.

2. Za likvidatora se imenuje Kemo Kapur, advokat iz Sarajeva.

3. Likvidator je du`an likvidacionomsudijipredo~iti popisimovine i popisobaveza pravnog lica.

4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje,likvidacioni postupak }e se zaklju~iti.

5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar,evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-25931, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka.

6. Rje{enjeo pokretanju likvidacionogpostupka objavit }ese na oglasnojtabliSuda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 54 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 83/96

7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a.

Broj 65 0 L 188197 11 L25. maja 2011. godine

Sarajevo

(O-528/11)

Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajmovi} Hakija, u ste~ajnompostupku nad "ASTRO"Preduze}e za proizvodnju sredstava za pranje, kozmeti~kihi hemijskih proizvoda d.d.u mje{ovitojsvojini u ste~aju, D`emala Bijedi}a127,vanro~i{ta, dana 6. 6. 2011. godine, donio je slijede}e

RJE[ENJE

Pozivaju se povjerioci ni eg isplatnog reda dau rokuod 30 danapo~ev od dana objavljivanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijavepotra`ivanja.

Prijave su du`ni dostaviti ovom Sudu pozivom na broj donji u dva primjerka.

Broj St. 30/046. juna 2011. godine

Sarajevo

(O-530/11)

Op}inski sud u Sarajevu, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Hakija Zajmovi}, uste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika "4 YOU" Dru{tvo za 

kompjuterski in`injering, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Dajanli Ibrahimbega 2,Sarajevo, vanraspravno, donio je slijede}e

RJE[ENJE

1. Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom "4 YOU" Dru{tvo za kompjuterskiin`injering,promet i usluge d.o.o. Sarajevo, DajanliIbrahimbega2,Sarajevo, zbog nedovoljnosti ste~ajne mase.

2. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Fedracije BiH" i oglasnojplo~i ovog Suda.

3. Po pravosna nosti ovog Rje{enja, isto se ima dostaviti Op}inskom sudu uSarajevu, Odjeljenje za registar, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskogregistra, evidentiranog u mati~ni broj subjekta 65-01-0410-11 (stari broj1-24702).

4. Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i ~lanovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaklju~enja ste~ajnog postupka nastupaju dva slijede}a radna dana od ogla{avanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Fedracije

BiH".Broj 65 0 St 154976 10 St 

8. juna 2011. godineSarajevo

(O-537/11)

USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 163, po zahtjevu"POBJEDA-RUDET" d.d. Gora`de, u toku je postupak za uspostavljanjezemlji{noknji`nogulo{ka.Nekretninezakojeseuspostavljaulo`akupisanesuuP.L.

br. 369/06, K.O. Podhranjen, ozna~ene kao k.~. 3324/1, zv. Mala luka, vo}njak 3.klase2444m²,k.~.3325zv.Oru~evac,{uma5.klase13724m²,{uma6.klase431m²,k.~. 3336/3 zv. Ispod njivice, {uma 5. klase 4630 m², k.~. 3338 zv. Ispod njivice,pa{njak 2. klase 259 m², k.~. 3339 zv. Oku~evac ispod U{an, {uma 5. klase 6042 m ²,k.~. 3340zv.Malaluka, livada 6. klase 6700m², k.~.3341zv. Pje{aksprud 2712 m²,k.~.3405zv.Luka,livada6.klase8081m ²,k.~.3406zv.Luka,pa{njak3.klase2023m², k.~. 3407 zv. Kr~evina, njiva 7. klase 380 m², k.~. 3408 zv. Vi{ku}a, vo}njak 4.klase 2968 m², k.~. 3409 zv. O}evac, {uma 4. klase 20297 m², k.~. 3410 zv. O}evac,pa{njak 4. klase 899 m², k.~. 3411 zv. Luka, livada 3. klase 2423 m ², k.~. 3415 zv.PogonA-85ku}aizgrada818m ², ekonomskodvori{te 8966m²,k.~.3419zv.PogonA-85 Ekonomsko dvori{te 3916 m², Trafostanica 78 m², k.~. 3420 Pogon A-85,Fabri~ki krug 1777 m², k.~. 3523/1 zv. Pogon pripala, ku}a i zgrada 1051 m²,ekonomsko dvori{te 7061 m², k.~. 3526 zv. Blatina, {uma 5. klase 275 m², k.~.3530/2 zv. Fejzina stijena, fabri~ki krug 465 m², k.~. 3537 zv. Blatina, njiva 8. klase

240m². Premapodacimaiz katastra posjednik nekretninaupisaneu P.L.369/06 K.O.Podhranjen je "POBJEDA-RUDET" d.d. Gora`de sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijaveu rokuod 60 danaod dana najavepodneskomudvaprimjerkaidapodnesudokazezato,usuprotnomnjihovopravone}ebitiuzetouobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-11-000 16330. maja 2011. godine

Gora`de

(03-3-1416/11-F)

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Gora`du

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 162, po zahtjevu"POBJEDA-RUDET" d.d. Gora de, u toku je postupak za uspostavljanje

zemlji{noknji`nogulo{ka.Nekretninezakojeseuspostavljaulo`akupisanesuuP.L.br. 3452/03, K.O.Gora`deI, ozna~ene kaok.~. 7/3,zv.Rudarska laboratorija,ku}a izgrada 671 m², ekonomsko dvori{te 4850 m², k.~. 7/5 zv. Pogon E.D., ku}a i zgrada 2198 m², ekonomsko dvori{te 9765 m², k.~. 7/7 zv. Magacin Alatnice, ku}a i zgrada 833 m², ekonomsko dvori{te 39 m², k.~. 7/15 zv. Pogon E.D., ku}a i zgrada 925neekonomsko dvori{te 4445 m², k.~. 7/16 zv. Pogon E.D., ku}a i zgrada 648 m²,ekonomsko dvori{te 7457 m², k.~. 7/17 zv. Pogon E.D., prilazni put 1648 m², k.~.1358/1 zv. Otpadne vode, ku}a i zgrada 291 m², ekonomsko dvori{te 1834 m², k.~.1358/3 zv. Upravnazgrada,ku}a i zgrada862 m², ekonomsko dvori{te4182m², k.~.1358/4 zv. Restoran, ku}a i zgrada 445 m², ekonomsko dvori{te 1035 m², k.~.1358/11 zv. Transport, ku}a i zgrada 1072 m², ekonomsko dvori{te 6704 m², k.~.1358/25zv. Zgradaobezbje|enja,ku}a i zgrada315 neekonomskodvori{te 2492m²,k.~. 1358/26 zv. Objekat"KOL",ku}ai zgrada208 m², ekonomsko dvori{te 431 m².Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 3452/03 K.O.Gora`de I je "POBJEDA-RUDET" d.d. Gora`de sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijaveu rokuod 60 danaod dana najavepodneskomu

dvaprimjerkaidapodnesudokazezato,usuprotnomnjihovopravone}ebitiuzetouobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-11-000 16230. maja 2011. godine

Gora`de

(03-3-1439/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u @ivinicama 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Rizvi} Enese, k}i Hamida izBanovi}a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak ozna~ene su kao: 1.k.~. broj 608/12 u naravi pomo}na prostorija (gara`a) broj 5/ST povr{ine 14 m²,eta ni dio DN-PL-813, upisana u Katastarskoknji`nom ulo{ku broj 339,podulo`ak-16 k.o. Banovi}i grad.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gorenavedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje narednih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 55

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 84/96

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 033-0-Dn-10-00149330. maja 2011. godine

@ivinice

(03-3-1460/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama u Federaciji Bosne iHercegovine ("Slu bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u @ivinicama 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu D.D. Litvatrans Banovi}i,zastupan po punomo}niku Modri} Kenanu, u toku je postupak za uspostavljanjezemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak ozna~ene su kao: 1.k.~. broj 586/11 u naravi Dvosoban stan koji se nalaziu stambenomobjektu "NIZ-I"u ulici 10 Septembar br. 47 (raniji naziv Husinske bune), prvi sprat, stan broj 15, a koji se sastoji od 2 sobe, 1 kuhinje, 1 trpezarije, 1 kupatila i Wc i 5 ostalih prostorija povr{ine 63 m², upisan u katastarskoknji`nom ulo{ku broj 327, PL-807 k.o.Banovi}i grad.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na gore

navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najavepodneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravone}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje narednih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 033-0-Dn-10-00168030. maja 2011. godine

@ivinice

(03-3-1462/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000109, po zahtjevu @upa Uznesenja Bla`ene Djevice Marije-Lupoglav, @ep~e, po osobi ovla{tenoj za zastupanje `upniku fra Jozi Marin~i}, u toku je postupak za uspostavljanjezemlji{noknji`nog ulo{ka.

Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su uPosjedovni list broj 64, katastarska op}ina Golije{nica ozna~ene sa:

- katastarska~estica broj153/7 nazivparcele"Groblje" kulturegroblje povr{ine1075 m²,

- katastarska ~estica broj 153/9 naziv parcele "Kru{ik" kulture njiva 3. klasepovr{ine 1375 m²,

- katastarska ~estica broj 367/13 naziv parcele "Groblje" kulture grobljepovr{ine 3325 m².

Premapodacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je @upaUznesenja Bla`ene Djevice Marije, sa dijelom 1/1.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama dasvoje pravo prijaveu rokuod 60 dana od dana najave podneskom u

dvaprimjerkaidapodnesudokazezato,usuprotnomnjihovopravone}ebitiuzetouobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze.

Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e seuspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 044-0-Dn-11-0001092. juna 2011. godine

@ep~e

(03-3-1483/11- F)

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 168, po zahtjevuImamovi} Seada, sin Alije, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nogulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 291/03 K.O.Gora deII, ozna~ene kao k.~.814/2 zv. Potkunica, po kulturiku}a i zgradapovr{ine49 m². Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 291/03 K.O.Gora`de II je Imamovi} Sead, sin Alije, sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijaveu roku od 60 danaod dana najavepodneskomudvaprimjerkaidapodnesudokazezato,usuprotnomnjihovopravone}ebitiuzetouobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-11-000 1687. juna 2011. godine

Gora`de

(03-3-1498-11-F)

Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene

novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`duNAJAVLJUJE

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nompredmetu broj 045-0-DN-11-000 169, po zahtjevuJavnopreduze}eza komunalne djelatnosti"6.MART" d.o.o.Gora`de u tokuje postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`akupisanesu u P.L. br.351/09 K.O. Gora`deI, ozna~ene kao k.~. 2268 zv.Stara pijaca,ku}a i zgrada 519 m² i ostalo neplodno zemlji{te 1097 m². Prema podacima izkatastra posjednik nekretnina upisane u P.L. br. 351/09 K.O. Gora`de I je Javnopreduze}e za komunalne djelatnosti "6. MART" d.o.o. Gora`de sa 1/1 dijela.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijaveu roku od 60 danaod dana najavepodneskomudvaprimjerkaidapodnesudokazezato,usuprotnomnjihovopravone}ebitiuzetouobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 045-0-DN-11-000 1698. juna 2011. godine

Gora`de

(03-3-1501/11-F)

Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FederacijeBiH ("Slu`benenovineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04),Op}inski sudu Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 642, a po zahtjevuHafizovi} Mustafe, sina Hasana iz Bukve, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koja se uspostavlja zemlji{noknji`niulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 780. k.o. [ije, ozna~ene

kao:- katastarska ~estica br. 686/3 zv. Lu`ani njiva 6. klase u pov. 445 m², koja 

odgovara premapodacimastarogpremjerasa k.~. br. 192/126zv.Lu`ani njiva u pov.445 m², upisana u zk. ul. br. 574 k.o. [ije,

- katastarska ~estica 686/8 zv. Lu`ani njiva 6. klase u pov. 2798 m ², koja odgovara prema podacima starog premjera kao k.~. br. 192/127 zv. Lu`ani njiva 6.klase u pov. 2798 m², upisana u zk. ul. br. 574 k.o. [ije.

- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine jeHafizovi} Mustafa, sin Hasanaiz Bukve,dok je premapodacimaZemlji{noknji`noguredaOp}inskogsuda u Te{nju,kao vlasnikna navedenim nekretninamaupisan Ali}Salih, sin Huseina iz [ija.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninidasvojepravoprijaveurokuod60danaoddananajavepodneskomudva 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 56 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 85/96

primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikomuspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica kojapola upravona tojnekretnini mogu navedenirokna zahtjevprodu`itiza najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebnedokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 6426. juna 2011. godine

Te{anj

(03-3-1503/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu "OP]INA BOS. KRUPA",zastupanapo Op}inskom pravobranila{tvu Op}ineBos. krupa,u tokuje postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 732, katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime "OP[TENARODNA IMOVINA" sa 1/1, ozna~ena sa:

katastarska ~estica broj 23/70-5 "DVORI[TE" neplodno povr{ine 2331 m²,"GARA@E-OBJ. (6)" pomo}na zgrada povr{ine 94 m², "ST.POSL.ZGR.OBJ. (5)"

stambeno poslovna zgrada povr{ine 170 m², "ST.POSL.ZGR.OBJ.(4)" stambenoposlovna zgrada povr{ine 170 m², ,"ST.POSL.ZGR.OBJ.(3)" stambeno poslovna zgrada povr{ine 136 m², "ST.POSL.ZGR.OBJ.(2)" stambeno poslovna zgrada povr{ine 170 m², ,"ST.POSL.ZGR.OBJ.(1)" stambeno poslovna zgrada povr{ine170 m².

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 18-0-Dn-000413-1131. maja 2011. godine

Bosanska Krupa 

(03-3-1510/11-F)Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine

Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Mehi} Seada, sina Hasana iz Bos.Krupe, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u Posjedovni list broj 39,katastarska op}ina Bosanska Krupa, na ime Mehi} Seada, sina Hasana, sa 1/1,ozna~ena sa:

katastarska ~estica broj 22/135 "STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT"stambeno poslovna zgradapovr{ine 88 m², "DVORI[TE"neplodno povr{ine52 m²,k.~. 6/122-7 "TE]IJA DOLOVI" njiva 5. klase povr{ine 216 m², k.~. 6/124-2"TE]IJA DOLOVI" njiva 5. klase povr{ine 1780 m².

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim

nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 18-0-Dn-000414-1131. maja 2011. godine

Bosanska Krupa 

(03-3-1511/11-F)

Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud Bosanska Krupa 

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji nom predmetu po zahtjevu d.o.o. "KLOSTERMEIERMAJDAN" Bos. Krupa, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nogulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u

Posjedovni list broj 663 i 752, katastarska op}ina Perna 1, na ime d.o.o."KLOSTERMEIER MAJDAN" Bos. Krupa, sa 1/1, ozna~ena sa:

katastarska ~estica broj 9/23 "PADE@" {uma 5. klase povr{ine 13000 m ², k.~.9/22 "DOLI]" vo}njak 3. klasepovr{ine 2009 m², k.~. 9/20 "DOL1]" njiva6. klasepovr{ine 6000 m², k.~. 9/19-2 "PLE]INA" njiva 3. klase povr{ine 1187m²,"DVORI[TE" neplodno povr{ine 500 m², ,"POSL.ZGR.(2)" poslovna zgrada uprivredi povr{ine286m², "POSL.ZGR.(1)"poslovna zgradau privredipovr{ine287m², k.~. 9/19-1"PLE]INA"njiva3. klasepovr{ine2740 m²,k.~.9/26"KOSA"{uma 5. klase povr{ine 16100 m², k.~. 9/25 "STRANA" pa{njak 1. klase povr{ine 10000m², k.~. 9/24 "STRANA" njiva 5. klase povr{ine 4000 m ².

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na timnekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u supromom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 18-0-Dn-000415-1131. maja 2011. godine

Bosanska Krupa 

(03-3-1512/11-F)

Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FederacijeBiH ("Slu`benenovineFederacije BiH", br. 19/03 i 54/04),Op}inski sudu Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 652, a po zahtjevuLjevakovi} Zijada, sina Jusufa i Ljevakovi} Suvada, sina Jusufa iz Trep~a, u toku je

postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju seuspostavljazemlji{noknji`niulo`ak je upisanapo novom premjeru u Posjedovnilist br. 1059 k.o. Trep~e, ozna~ena kao:

- katastarska ~estica br. 1571 zv. Bridje njiva 6. klase u pov. 1347 m ², koja odgovara prema podacimastarog premjera sak.~. br. 360/50 zv. Bridje njiva 6. klaseu pov. 1347 m², upisana u zk. ul. br. 617, k.o. SP Trep~e.

- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednici navedene nekretnine suLjevakovi} Zijad, sin Jusufa i Ljevakovi} Suvad, sin Jusufa iz Trep~a, dok je prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici u zk.ul. br. 617 k.o. Trep~e, upisani su Ljevakovi} \ulaga, sin Osmana iz Trep~a,Ljevakovi} \ulsa,k}i Mehe iz Trep~a, Ljevakovi} Mustafa, sin Mehe iz Trep~a,Ljevakovi} Ibrahim, sin Mehe iz Trep~a, Ljevakovi} Husejn, sin Ibre iz Trep~a,Ljevak Husein, sin Saliha iz Trep~a, Ljevakovi} Sulejman, sin Emina iz Trep~a,Ljevakovi} Uma, ud. Emina iz Trep~a, Plan~i} Halima, `ena Mustafe iz Jablanice,Ljevakovi} Salih, sin Saliha iz Trep~a, Ljevakovi} [erifa, k}i Saliha iz Trep~a,Ljevakovi} Zulejha, k}i Saliha iz Trep~a, Ljevakovi} Nasiha, k}i Saliha iz Trep~a,

Ljevakovi} Jusuf, sin Huse iz Trep~a, Ljevakovi} Hajrudin, sin Smaje iz Trep~a,Ljevakovi} Nurija, sin Smaje iz Trep~a, Ljevak Hajrudin, sin Kasima iz Trep~a,Ljevakovi} Ramila, `ena Huse iz Trep~a, Hajdarevi} \ulesma, iz Novog [ehera,Ljevakovi} Fikret, sin Huse iz Trep~a, Halilovi} Ifeta, `ena Huse iz [ija, Kosov~i}Fikreta, iz Trep~a, Spahi} Selima, `ena Huseina iz Kosove, Ljevakovi} Ibro, sinIbrahima iz Te{nja, Muminovi~ Rukija, `ena Juse iz Medakova, i Ljevakovi} Raif,sin Ibrahima iz Trep~a.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninidasvojepravoprijaveurokuod60danaoddananajavepodneskomudva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikomuspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica kojapola upravona tojnekretnini mogu navedenirok nazahtjev produ`itiza najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 57

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 86/96

dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 6526. juna 2011. godine

Te{anj

(03-3-1522/11-F)Na osnovu ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine

Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04),Op}inski sud u Sanskom Mostu

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu po zahtjevu Ali} Asima, sina Vahida izSanskog Mosta, Vedro polje broj 35, ZK ured Op}inskog suda u Sanskom Mostu poslu`benoj du`nosti provodi postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka.Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u Posjedovnilist broj 2474, katastarska op}ina Sanski Most, ozna~ene kao:

k.~. broj 913/8 zvana "Oku}nica" objekata ku}a i zgrada povr{ine 116 m ²

dvori{te povr{ine 500 m²

njiva 1. klase povr{ine 77 m²

gdje je kao posjednik evidentiran Ali} Asim, sin Vahida iz Sanskog Mosta,

Vedro polje br. 35, sa dijelom 1/1.Pozivaju selica kojapola u pravo vlasn{tva ilineko drugo pravo nanavedenim

nekretninama dasvoje pravo prijaveu rokuod 60 dana od dana najave podneskom udva primjerka i da podnesu dokaz za to, u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto uobzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica koja pravo na navedenim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjevprodu`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribavepotrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`niulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 022 0 DN z 11 000 74427. aprila 2011. godine

Sanski Most 

(03-3-1524/11-F)

Na osnovu ~l. 88., a u vezi sa ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{njim knjigama FederacijeBiH ("Slu`benenovineFederacije BiH",br.19/03 i 54/04),Op}inski sud

u Te{nju, Zemlji{noknji`ni ured

NAJAVLJUJEUSPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 631, a po zahtjevuHod i} Almira, sina Omera iz \uli}a, op}ina Tesli}, u toku je postupakuspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana po novom premjeru u Posjedovni list br. 1956k.o. Jelah, ozna~ene kao:

- katastarska ~estica br. 1052/2 zv. Gaji~evi njiva 3. klase u pov. 777 m ², koja odgovara prema podacima starog premjera sa k.~. br. 5503/13 zv. Gaji~evi njiva 3.klase u pov. 777 m², upisana u zk. ul. br. 8664 k.o. Te{anj.

- Prema podacima katastra Op}ine Te{anj, posjednik navedene nekretnine jeHod i} Almir, sin Omera iz \uli}a, op}ina Tesli}, dok su prema podacima Zemlji{noknji`nog ureda Op}inskog suda u Te{nju, kao suvlasnici na navedenimnekretninama upisani ]uran r. Kotori} Pa{a iz Prnjavora, Kotori} Smajl, sin Ibre iz

Splita, Oki} Pa{a, `ena Muharema iz Miljanovaca, Kotori} Ismet, sin Ibre iz Jelaha,Kotori} Fikret, sin Ibre iz Jelaha, Kotori} Fikreta, k}i Ibre iz Jelaha, Kotori} Smajl,sinIbreiz Splita,[ari}r.Kotori}Nusreta, ud.D`evadaiz Maglaja, Kotori}Mujo,sinMustafe iz Jelaha, Kotori} Muhidin, sin Mustafe iz Jelaha, Muli} r. Kotori} Mersija,k}iMustafeiz Novog Sela,Kotori}D`afer, sinMustafeiz Jelaha, Kotori}Admir, sinHajrudina iz Jelaha,Obradovac r.Kotori} Nermina, k}iHajrudinaiz Sanskog Mosta i Kotori} Haris, sin Fuada iz Jelaha.

Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tojnekretninidasvojepravoprijaveurokuod60danaoddananajavepodneskomudva primjerka i to doka`u, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikomuspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka.

Lica kojapola upravona tojnekretnini mogu navedenirokna zahtjevprodu`itiza najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne

dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }ese uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

Broj 039-0-Dn-11-000 6318. juna 2011. godine

Te{anj

(03-3-1533/11-F)

PE^ATI - [TAMBIQI

Ogla{ava se neva`e}im pe~at u vlasni{tvu dru{tva Alpine rudnik kre~njaka Lapi{nicad.o.o.okruglogoblika,promjeracca3cm,sanatpisomALPINERUDNIKKRE^NJAKA RS-BIH I. SARAJEVO, sa slikom planine preko koje stoji nazivLAPI[NICA.

(O-514/11)

OSTALE OBJAVE

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2610336, za motornovozilo[KODA OCTAVIA1,9 TDI, broj {asijeTMBHS21Z87S150756,reg. oznaka 627-T-380, vlasni{tvo UNIS Automobili i dijelovi d.o.o. SARAJEVO.

(O-497/11)

Ogla{ava se neva`e}im potvrda o vlasni{tvu broj BA 0203362 i potvrda oregistraciji broj AA0649983, za motorno vozilo marke "[KODA", registarskihoznakaT35-K-707,izdate od Policijske upraveNovo Sarajevo, vlasni{tvo "COLORPITA" d.o.o. SARAJEVO.

(O-502/11)

Ogla{ava seneva`e}omsaobra}ajna dozvolabrojBH 3263200, zaPMV marke"RENAULT", tip MEGAN, registarskih oznaka 855-A-814, izdata od Policijskeuprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo "MEDIMPEX" d.o.o. SARAJEVO.

(O-504/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2441403, za tmv "ManE68", registarskih oznaka 084-J-291, broj {asije WMAE68ZZZYL022669, br.motora 376933513BB211, izdata od Odjeljenja za administraciju i podr{ku Ilid`a,vlasni{tvo firme "Bosman" d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u ul. Rakovi~ka cesta 18,Ilid`a.

(O-505/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola BH 3260265 od tmv "FIAT",registarska oznaka 271-A-878, broj {asije ZFA23000005805323, broj motora YN151260, izdataod Odjeljenja za administraciju ipodr{ku Ilid`a, vlasni{tvo firmeILID@ANSKI DIJAMANT DOO SARAJEVO.

(O-517/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3260018, za putni~komotorno vozilo marke GOLF VI, tip 2.0 TDI, registarskih oznaka 549-1-227, izdata od Policijske uprave Ilid`a, vlasni{tvo TDR d.o.o. Bla`uj.

(O-523/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 3258644,izdata od Policijske uprave Ilid`a, za priklju~no vozilo marke "FLUID" registarskihoznaka 546-K-208, vlasni{tvo TMP AHMETSPAHI] d.o.o. SARAJEVO.

(O-529/11)

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0217301, za vozilo

[KODA FABIA CLASSIC PLUS 1,2, broj {asije TMBAH45J0A3016477, brojmotora CGP005922, registarskih oznaka T86-T-128, izdata od Policijske upraveCentar Sarajevo, vlasni{tvo UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo.

(O-534/11)

Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3256557, za vozilomarke FORD FIESTA, registarskih oznaka 698-K-516, izdata od Policijske upraveNovi Grad Sarajevo, vlasni{tvo AUDAX d.o.o. Sarajevo, Ba~i}i bb.

(O-535/11)

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 321-J-021, sa vozila marke"[KODA", tip Octavia, broj {asije TMBDG41U89S006135, izdate od Policijskeuprave Centar Sarajevo, na ime Volksbank BH d.d. Sarajevo.

(O-501/11)

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 58 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 87/96

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 044-M-951, sa putni~kogvozila marke VOLKSWAGEN, tip Golf IV, izdate od Policijske uprave Vogo{}a,vlasni{tvo "MIMS" d.o.o. SARAJEVO.

(O-516/11)

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 034-K-408, sa vozila PEU-GEOT, tip 207 TRENDY, broj {asije VF3WCKFVC34651020, broj motora 10FST35979150, izdate od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo UniCredit Leasing Sarajevo.

(O-525/11)

Ogla{ava se neva`e}om jedna registarska tablica broj M37-J-964, sa teretnogmotornog vozila CADDY, br. {asije WV1ZZZ2KZ6X058213, izdata od Policijskeuprave Vogo{}a, vlasni{tvo "HAGER" d.o.o. SARAJEVO.

(O-527/11)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 201-T-799, izdata od Drugepolicijske stanice Novo Sarajevo, za vozilo marke [koda, tip Felicia, vlasni{tvoVeterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

(O-532/11)

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 694-T-761, izdate odPolicijske uprave NovoSarajevo, zavoziloALFAROMEO 1591.9 JTDMEDIUM,broj {asijeZAR93900007045351,broj motora5017373, vlasni{tvo UniCreditLeas-ing d.o.o. Sarajevo.

(O-533/11)

Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj 786-J-507, sa vozila autobusmarke MAN SL 222, vlasni{tvo KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo.

(O-538/11)

Ogla{avaju se neva`e}im registarsketablice broj E29-O-761, sa vozilaautobusmarke MAN SG 313, vlasni{tvo KJKP "Gradski saobra}aj" d.o.o. Sarajevo.

(O-539/11)

Ministarstvo unutra{njih poslova/Ministarstvo unutarnjih poslova Sredbnjo-bosanskog kantona/Kanton Sredi{nja Bosna objavljuje slijede}a rje{enja:

- Rje{enje Odsjeka za administraciju Bugojno broj 03/9-13-7-1496/10 od 22.11. 2010. god. za objavu neva`e}e putne isprave broj 5795425, izdata dana 24. 1.2008. god. u Travniku, na ime Rihi} Ned`ad,

- Rje{enje MUP-a SBK/KSB Travnik broj 03/1-13-7-3306/10 ZM od 15. 11.2010. god. za objavu neva`e}e putne isprave broj 5131625, izdata dana 7. 7. 2006.god. u Travniku, na ime Dejan Josipovi},

- Rje{enje Odsjeka za administraciju za podru~je op}ina Jajce i Dobreti}i broj03/14-13-7-898/10 od 2. 11. 2010. god. za objavu neva`e}e putne isprave broj5014895, izdata dana 16. 3. 2006. god., na ime Selko Halaba.

Broj 03/1-13-7-2-38/10 ZM1. decembra 2010. godine

Travnik

(MO-1/10)

PRESTANAK PREDUZE]A

Op}inski sud u Sarajevu, po sudiji pojedincu Hod`i} Subhiji, odlu~uju}i poslu`benoj du`nosti o prestanku dru{tva "JEDAN" d.o.o. za unutra{nju i spoljnutrgovinu Sarajevo, [aloma Albaharija 2/5, van ro~i{ta, dana 12. 5. 2011. godine,donio je

RJE[ENJE

Utvr|uje se prestanak rada dru{tva "JEDAN" d.o.o. za za unutra{nju i spoljnutrgovinu Sarajevo, [aloma Albaharija 2/5, upisanog Rje{enjem Kantonalnog suda uSarajevu UF/I-1684/98 od 5. 8. 1998. godine u registarskom ulo{ku broj 1-21040.

Broj 065-0-Reg-11-00158212. maja 2011. godine

Sarajevo

(O-498/11)

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI

DA BI SE IZBJEGLA SVAKAZLOUPOTREBA

SLIJEDE]IDOKUMENTI SE OGLA[AVAJUNEVA@E]IM

SARAJEVSKI KANTON

Ili} (Stanka) Stevo, diploma broj 3539 od 1988. g. Pravnog fakulteta u

Sarajevu 1

Kuna/Edim/D`ana, Svjedo~anstvo o zavr{enom Osmom razredu O[

"Osman Naka{" u Sarajevu 109/1

[abanovi}/Tajib/Sabit, Rj. br.06-20-104/07 od 21.05.2007.za STR "Gold"

izdato u Op{tini Ilid`a  109/2

Feriz/Re{id/Kerim, Li~na karta br.10BMF0385 izdata od PU Stari Grad

Sarajevo 109/3

Pizovi}/Omer/Bajro, Voza~ka dozvola br. 03BSA3670 izdata od PU Novo

Sarajevo 109/4

Ohranovi}/Aljo/Salko, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0902864 izdata od PU

Novo Sarajevo 109/5

Hati}/Ibrahim/Mehmed, Registarske tablice br. 161-K-916 izdate od PU

Stari Grad Sarajevo 109/7

D`uho/Senad/Selma, Radna knji ica izdata u Op{tini Stari Grad Sarajevo 109/9

Vuji~i}/Krsto/Dragi{a, Svjedo~. od I do III razreda i diploma o zavr{. III

stepenu , metalostrugar, izdata od strane MT[S Sar  109/10

Fati}/Salko/Ramiz, Li~na karta br. 09BTN3394 izdata od PU Ilid a 109/12

^aji}/-/Mirza, Registarska tablica br. A02-E-015 izdata od PU Ilid`a 109/14

Hasanovi}/Arif/[u}ro,Li~na kartabr. 04BTF3735 izdataod PU Novi Grad

Sarajevo 109/16

Hasanovi}/Arif/[u}ro, Voza~ka dozvola br. 04BTB5068 izdazta od PU

Novi Grad Sarajevo 109/17

^elebi}/Nedim/Jasna, Potvrda o vlasni{tvu br. BA0288023 izdata od PU

Centar  109/19

Omerba{i}/Sefer/Ramiza, Li~na karta br. 06BTL2554 izdata od PU Novi

Grad Sarajevo 109/20

Bajramovi}/Hamid/Adisa,Bankovni ra~unbr.130005952-2 izdatod strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 109/21

Vi{nji}/Mirsad/Vedad,Li~na kartabr.09BTN6477 izdataod PU Novi Grad

Sarajevo 109/22

Brankovi}/Sejfo/Mustafa, Li~na karta br. 03BSA3912 izdata od PU Novo

Sarajevo 109/23

Brankovi}/Sejfo/Mustafa, Voza~ka dozvola 09BSD5772 izdata od PU

Novo Sarajevo 109/24

Prutina/Vojin/Gorana, Li~na karta br.03BTA0724 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 109/25

Zuhri}/Mirsad/Maja, Li~na karta 07BRH1981 izdata od PU Centar 

Sarajevo 109/26

Zuhri}/Mirsad/Maja, Voza~ka dozvola br.07BRD1956 izdat od Centar 

Sarajevo 109/27

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 59

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 88/96

Kadi}/Suljo/Fatima, Li~na karta br.05BTJ9109 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 109/28

Kr{o/Kasim/Hajrija, Li~na karta br.11BSJ6783 izdata od PU Novo

Sarajevo 109/29

Kova~/Hamid/Meho, Li~na karta br.04BQC3928 izdata od PU Ilid`a 109/33Efovi}/Muhamed/Sulejman,Registarskatablica br.736-J-879izdataod PU

Stari Grad Sarajevo 109/34

Nikoli}/Janko/Dragomir, Li~na karta br.04BSF7656 izdata od PU Novo

Sarajevo 109/35

Pavli}/Ilija/Ljubica, Li~na karta br.04BSC8488 izdata od PU Novo

Sarajevo 109/37

Glavovi}/Mehmed/Safet, Registarska tablica br. A02-O-682 izdata od PU

Centar Sarajevo 109/39

Pleh/Himzo/Bahrija, Bankovni ra~un br. 190053704-2 izdat od strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 109/41

Had`i}/D`emal/Alisa, Voza~ka dozvola br. 03CUA0448 izdata od PU

Kakanj 109/43

Zagi}/Salih/Munib, bankovni ra~un br. 130002822-0 izdat od strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 110/1

Zahirovi}/Kasim/Eldin, Registarske tablice br. 038-T-139 izdate od strane

PU Novo Sarajevo 110/2

Nu}i-Marques/Masar/Indira, Paso{ br. 5595034 izdat 02.08/07 od strane

MUP-a KS 110/3

Omeragi}/Abdurahman/Sakib, Li~na karta br.05BTK1563 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 110/4

Omeragi}/Abdurahman/Sakib, Voza~ka dozvola br.03BTA0333 izdata od

PU Novi Grad Sarajevo 110/5

Dadi}/-/Stanislav, Licenca br. 0818-VCE-3122 za upravljanje vozilom

prilikom prelaska granice izdata od strane MPV-a  110/6

Petterson Nathan Paul, Diplomatska kartica br.D101982 izdata 04.08/10 uMinistarstvu vanjskih poslova  110/7

Edelle Abou Elardat, Li~na karta br. 06BRG4681 izdata od PU Centar 

Sarajevo 110/8

Imamovi}/[a}ir/Emina, Li~na karta br.07BRH0142 izdata od PU Centar 

Sarajevo 110/9

[abeta/Fikret/Kerim, Li~na karta br.09BQH2821 izdata od PU Ilid`a 110/10

Sulejmanovi}/Sulejman/Samir, Li~na karta br.04BPA8247 izdata od PU

Ilija{ 110/11

Sulejmanovi}/Sulejman/Samir, Voza~ka dozvola br.05BPA3406 izdata od

PU Ilija{ 110/12

Sekula/Salih/Jovana, Li~na karta br.04BTF6446 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 110/13

[abanovi}/Mehmed/Edin, Bankovni ra~uni br. 090003326-7 i

1190019317-6 izdati od strane Raiffeisen Bank Sarajevo 110/14

[ehovi}/Mirsad/Alen, Li~na karta br.05BSG6421 izdarta od PU Novo

Sarajevo 110/17

Had`i}/-/Emin, Registarska tablica br. 290-A-605 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 110/22

^akal/E{ref/Irma, Svjedo~antvaI i II razreda SrednjeZubotehni~ke {koleu

Sarajevu 110/23

Taljanovi}/Osman/Lejla, Registarska tablica br. A68-K--577 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 110/24

Pendek/Rasim/Lejla, Potvrdao registracijiAA0200431 izdata od PU Novi

Grad Sarajevo 110/25

Jusufi/Dibran/Afrim, Li~na karta br.04BMD2604 izdata od PU Stari Grad

Sarajevo 110/26

Softi}/Ned`ib/Fevzija, Rj. br.03-326-598/98 izdato 20.08.1998. godine odstrane Op{tine Novi Grad Sarajevo 110/27

Taji}/Miralem/Murat, Radna knji ica izdata u Op{tini Vogo{}a 110/28

Horman/Muharem/Melisa, Radna knji ica izdata u Op{tini Had i}i 110/30

Balti}/Dervi{/Murto, Li~na karta br. 09BTN9201 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 110/31

Balti}/Dervi{/Murto, Voza~ka dozvola br.10BTG0602 izdata od PU Novi

Grad Sarajevo 110/32

Balti}/Dervi{/Murto, Potvrda o registraciji br. AA0653361 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 110/33

Balti}/Dervi{/Murto, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0905422 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 110/34

Junuzovi}/Besim/Adis, Li~na karta br.03BMA0820 izdata od PU Stari

Grad Sarajevo 110/35

[upeta/Josip/Gordana, Li~na karta br.04BTI0235 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 110/36

[upeta/Josip/Gordana,Voza~kadozvola br.07BTE8255 izdataod PU Novi

Grad Sarajevo 110/37

Obu}ina/Senad/Mirsen, Li~na karta br.07BQF8154 izdata od PU Ilid`a 110/38

Sekula/Dragan/Sandra,Li~nakartabr.04BTD5853izdataodPUNoviGrad

Sarajevo 110/39

Merdanovi}/Juso/Almir, Li~na karta br. 04BQE3236 izdata od PU Ilid`a 110/40

Hasi}/Mujo/Admir, Registarske tablice br. E02-T-209 izdate od PU Centar 

Sarajevo 110/41

Trle/Enes/Emir, Diploma o zavr{enoj SSS -IV stepen , Fizioterapeut 

Medicinska {kola Jezero 110/44

Kustura/-/A{ida, Registarske tablice br.A32-E-673 izdate od PU Centar 

Sarajevo 110/45

[olji}/-/Adis, Registarske tablice br.M17-E-473 izdate PU Novi Grad

Sarajevo 110/47

Tinjak/Ahmed/Fadila, Radna knji`ica izdata u Op{tini Centar Sarajevo 111/2

[ehovi}/Suhad/Edis, Li~na karta br.03BQA7431 izdata od PU Ilid a 111/3

Zeki}/Milenko/Verica, Li~na karta br.05BSG2052 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/4

Hod`i}/Emin/Galiba, Li~na karta br.04BSG0241 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/5

Imamovi}/Avdo/[e}o, Li~nakarta br.08BME6564 izdataod PU Stari Grad

Sarajevo 111/7

Galijatovi}/Sulejman/Mirsad,Registarsketablice br.M28-O-459 izdateod

PU Centar Sarajevo 111/8

Imamovi}/Ferid/Rusmir, Registarske tablice br. 916-K-378 izdate od PU

Novo Sarajevo 111/10

Drpljanin/Alija/Sead, Li~na karta br.03BSC3925 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/11

Inal/[aban/Fatima,Li~na kartabr.08BSI3934izdata od PU NovoSarajevo 111/12

Sara~evi}/Muhamed/Emina, Li~na karta br.04BSD4849 izdata od PU

Novo Sarajevo 111/13

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 60 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 89: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 89/96

Mihajlovi}/Zdenko/Vanja, Voza~ka dozvola br. 09BRD5833 PU Centar 

Sarajevo 111/14

Idrizovi}/Muharem/Amela, Li~na karta br.06BRG5794 izdata od PU

Centar Sarajevo 111/15

Bajramovi}/Be}ir/Fikreta, Li~na karta br.04BPA1135izdata od PU Ilija{ 111/16Fejzovi}/Izet/Ismir, Li~na karta br.06BOB8900 izdata od PU Had`i}i 111/18

Sefo/Mustafa/Elvir, Oru`ani list br. 0003721, izdat 23.09.2008. od strane

PU Ilid`a 111/19

Me{enovi}/Avdo/Sla|ana, Diploma o zavr{enom IV stepenu, Mje{ovite

srednje {kole za energetiku "Jaroslav erni" u Sarajevu 111/20

Ocak-D indo Isma, Li~na karta br.09BQC6471 izdata od PU Ilid a 111/21

Fazli}/Osman/Jasmin, Saobra}ajana dozvola br. BH2773541 izdata od Pu

Ilija{ 111/22

Fazli}/Osman/Jasmin,Registarske tablicebr.958-E-042izdate od PU Ilija{ 111/23

Muli}/Sead/[en|ana, Li~na karta br.04BTI7789 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 111/24

Muli}/Sead/[en|ana, Voza~ka dozvola br.08BTF0491 izdata od PU Novi

Grad Sarajevo 111/25

Poturak/Ibro/Aldijana, Radna kni`ica izdata u Op{tini Novo Sarajevo 111/26

^orovi}/Mirsad/Nerma, Li~na karta br.10BSJ6163 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/27

Falan/Mustafa/Ha{a, Li~na karta br.04BOA6740 izdata od PU Had`i}i 111/29

Zgodi}/Vehbo/Senad, Voza~ka dozvola br.05BTD3828 izdata od PU Novi

Grad Sarajevo 111/30

Zgodi}/Vehbo/Senad, Potvrda o registraciji br. AA0211395 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 111/31

Bevanda/Stanko/Bojan, Li~na karta br. 10BSJ5680 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/32

Bevanda/Stanko/Bojan, Voza~ka dozvola br.08BTF0615 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 111/33

Kne`evi}/Predrag/Maja, Li~na karta br.07BQF7624 izdata od PU Ilid a 111/34

Karaman/Nurko/Emir, Li~na karta br.09BSI7510 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/35

Halvad`ija/Esad/Eldin, Diploma o zavr{enoj SSS-IV stepen izdata od

strane ^etvrte gimnazije Ilid`a  111/36

Fati}/Muhamed/Semir, Li~nakarta br.08BOC2491izdaztaod PU Had`i}i 111/37

Fa}i}/Nuraga/Mirzad, Li~na karta br.10BSJ0935 izdata od PU Novo

Sarajevo 111/38

Su}eska/Mehmedalija/Reuf,Li~na kartabr.08BTN2917 izdataod PU Novi

Grad Sarajevo 111/39

Brki}/Sabit/Meho, Bankovni ra~un br. 09001095265 izdat od strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 111/40

Ku~/Zeno/Elmir, Registarskatablica br.156-T-418 izdataod PU Novi Grad

Sarajevo 112/2

[eremet/Islam/Jasmina, Svjedo~anstvo za II raz. gimnazije

-Srednjo{kolski centar Had`i}i 112/4

Tabakovi}/Jasmin/Ajdin,Svjedo~anstvoza I razredsrednje {koleizdato od

strane V Gimnazije u Sarajevu 112/5

Mili}/Relja/Milojka, Svjedo~anstvo o zavr{enom Osmogodi{njem

obrazovanju izdato od strane II O[ Hrasnica 112/6

Radivojevi}/Vladimir/Dobrila, Paso{ br.5601394 izdat 10.08.2007. od

strane MUP-a KS 112/7

Arnautovi}/Abdulah/Tajib, Paso{ br. 5546804 izdat 21.07.2007. od strane

MUP-a KS 112/8

Todi}/Petar/Mirko, Li~na karta br.03BTC2973 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 112/9

Du~i}/Rasim/Jasmin, Li~na karta br.04BQB3842 izdcata od PU Ilid`a 112/11D`anko/Muhamed/Emina, Paso{ br. 5753178 izdat 30.11.2007. godine od

strane MUP-a KS 112/12

Hod`i}/Husejin/Adnan, Index br. 2225/06 izdat od strane Fakulteta 

Islamskih nauka u Sarajevo 112/13

Kara~/Ostoja/Radenko, Radna knji ica izdata u Op{tini Novi Grad

Sarajevo 112/14

Suton/Rade/Marinka, Li~na karta br.05BQE9470 izdata od PU Ilid`a 112/15

Suton/Rade/Marinka,Voza~kadozvola br.06BQB9425izdataod PU Ilid`a 112/16

Ma{i}/Ejub/Abdelhaida,Svjed.odI-IVrazredaidiplomaozav.sred.obraz.

izdati od -MT[C Sarajevo 112/18

Zgodi}/Hilmo/Hamdo, Radna knji`ica izdata u Op{tini Rudo 112/19

Janjo{/Fehim/[efika, Li~na karta br.03BMA8419 izdata od PU Stari GradSarajevo 112/20

D`anovi}/Munir/Zlatan, Index. br.2676/II izdat od strane Poljoprivredno -

prehrambenog fakulteta u Sarajevu 112/21

]osi}/]aml/Senad, Registarska tablicaE10-E-045izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 112/22

Kudo/Hamdija/Safnaza, Li~na karta br.04BSF0640 izdata od PU Novo

Sarajevo 112/23

Dru{ko/Hasan/Elvin, Li~na karta br.03BSB9348 izdata od PU Novo

Sarajevo 112/24

Rami}/Mustafa/Mina, Li~na karta br.10BRI4571 izdata od PU Centar 

Sarajevo 112/25

Halilovi}/Jusuf/Emina, Bankovni ra~un br. 090056994-8 izdat od strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 112/26

Mulaomerovi}/Mustafa/Abid, Registarska tablica br.T06-E-068 izdate od

PU Novi Grad Sarajevo 112/27

^atal/D evad/Nina, Radna knji`ica izdata u Op{tini Centar Sarajevo 112/28

Zijadi}/Suljo/Ismet, Li~na karta br.11BQH9939 izdata od PU Ilid`a 112/30

Zijadi}/Suljo/Ismet, Voza~ka dozvola br.04BQA5808 izdata od PU Ilid`a 112/31

Zijadi}/Juso/Elvedina, Li~na karta br. 04BQB9327 izdata od PU Ilid`a 112/32

Vukasovi}/Neven/Mario, Voza~ka dozvola br.06BSC6591 izdata od PU

Novo Sarajevo 112/34

Jak{i}/Dane/Dragan, Li~na karta br. 07BNC4224 izdata od PU Vogo{}a 112/35

Hamzi}/Emir/Ahmed, Index br.2394/P izdat od strane FPN u Sarajevu 112/36

Sir}o/Asif/Amer, Li~na karta br. 05DCA8969 izdata od PU Olovo 112/37

Brankovi}/Sejfo/Mustafa, Potvrda o registraciji br. AA0648708 Novo

Sarajevo 112/38

Ljutaj/Ivan/Jovanka, Potvrda o registraciji br. AA0213376 izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 112/39

^olpa/]amil/Senad, Potvrda o vlasni{tvu br. BA 0919280 izdata od PU

Stari Grad Sarajevo 112/41

Bandi}/Duran/Fatima, Svjedo~anstva od I-IV raz. i diploma o zavr{enoj

Srenjoj Gra|evinskoj {koli u Sarajevu 112/42

Kulo/Edib/Emin,Svjedo~anstvo II razreda UgostiteljskoTuristi~ke{kole u

Sarajevo 112/43

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 61

Page 90: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 90/96

Memi{evi}/-/Kenan, Re gistarske tablicebr. M69-E-474 izdateod PU Novi

Grad Sarajevo 112/44

Bo{njak/]emal/Emina, Li~na karta br. 07BSH6406 izdata od PU Novo

Sarajevo 112/45

Muhi}/Zuhdo/Fikreta, Li~na karta br.04BNB6646 izdata od PU Vogo{}a 112/46Memedovi}/Budo/@eljko, Diploma br. 02-731-16/86 izd.13.06/86

zanimanje Konobar, Ugostiteljsko Turisti~ka {kola u Sarajevu 112/47

Bostand i}/-/Ned ad, Potvrdao vlasni{tvuBA 0269943izdataod PU Stari

Grad Sarajevo 112/48

Prcanovi}/Azem/Emir, Paso{ br.A0709629 izdat 05.05/11 od strane

MUP-a KS 112/50

Zun|a/Alija/D`emil, Li~na karta br. 04BTD9959 izdata od PU Novi Grad

Sarajevo 112/51

Bandi}/Duran/Fatima, Index br. 718/H izdat 96/97 Gra|evinski fakultet u

Sarajevu 112/52

Hod`i}/Ned`ad/Ajla, Paso{ br. 5333300 izdat 01.03/07 od strane MUP-a 

KS 112/53

Bajrovi}/Red`o/Rasim, Li~na karta br.03BRA2675 izdata od PU Centar Sarajevo 113/1

Vaupel Iris, Diplomatske registarske tablice br. SA-15-A-234 izdate od PU

Centar Sarajevo 113/2

Hod`i}/Ramiz/Semir,Registarskatablica br.378-E-274 izdataod PU Novi

Grad Sarajevo 113/3

Mali}/Jusuf/Mahir, Bankovni ra~un br. 190018973-7 izdat od strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 113/4

Muhi}/Zuhdo/Fikreta,[ehidska iskaznica br.1283 i izkaznica za prevozbr.

01977 izdate u Op{. Vogo{}a i JKP Gras Sara 113/5

^akar/Hajrudin/Hasan, Li~na karta br. 03BRA0575 izdata od PU Centar 

Sarajevo 113/6

Bojad`i}/]amil/Amir, Li~na karta br.04BSD8836 izdata od PU Novo

Sarajevo 113/11

Had`i}/Ibrahim/Abdulah, Potvrda o registraciji br. AA0052531 izdata od

PU Vogo{}a 113/13

Had`i}/Ibrahim/Abdulah, Potvrda o vlasni{tvu br. BA 0073817 izdata od

PU Vogo{}a  113/14

Zahirovi}/Smail/Senaid, Potvrda o registraciji br. AA 0518306 izdata od

PU Kakanj 113/15

Omanovi}/Huso/Ragib, Paso{br.5768694izdat 24.01/08od straneMUP-a 

Gora`de 113/16

Kula{evi}/Fehim/Enisa, Diploma o zav. Srednjem obrazovanju izdala -

Mje{ovita srednja Drvno-{umarska {kola Sarajevo 113/23

Jusi}//Edin/Amir, Uvj. br. 11-01-02-7690-60-147/07 o pol. voz. isp.

11.12/07izd. 12.12/07 od str Min obraz. i nauke 113/24

\urasek/Zlatko/Eduard, Li~na karta br.06BTL0704 izdata od PU Novi

Grad Sarajevo 113/26

Salihovi}/Salih/Azmir, Index br.3989/F izdat 2010 Prirodno-matemati~ki

fakultet u Sarajevu 113/27

Mamela/Safet/Mirza, Index br.14591/10 izdat od strane Ma{inskog

fakulteta u Sarajevu 113/28

Kuloglija/[a}ir/Elvira, Li~na karta br.04BSF7180 izdata od PU Novo

Sarajevo 113/29

Dragni}/D`evad/Almina, Uvj. br. 03-11803/69 od18.11/1975 o plo`enim

ispitima na Filozofskom fakultetu u Sarajevu 113/32

Baji}/Hamed/Zaim, Registarska tablicabr. 961-K-534 izdataod PU Centar 

Sarajevo 113/33

Ma{ovi}/Tarik/Lejla, Svjedo~anstvo od I-IV raz, i diploma o zavr{enoj

srednjoj medicinskoj {koli u Sarajevo 113/34

Mi{kovi}/Miroslav/Davor, Li~na karta br.08BSI5304 izdata od PU NovoSarajevo 113/36

Mi{kovi}/Miroslav/Davor, Voza~ka dozvola br.08BRD4186 izdata od PU

Centar Sarajevo 113/37

Kolar/Ramiz/Selma, Svjedo~anstva od I-III rzreda i diploma o zavr{enoj

ma{inskoj {koli , zan-opti~ar MT[C Sarajevo 113/38

Karaman//Haris/Nejra,Li~na kartabr.10BMF0355 izdataod PU StariGrad

Sarajevo 113/39

Alomairi/-/Saleh, Bankovni ra~un br. 04000073035 izdat od strane

Raiffeisen Bank Sarajevo 113/40

Be}irevi}/Muhamed/Ajla, Li~na karta br.08BME6667 izdata od PU Stari

Grad Sarajevo 113/41

Mujezinovi}/[efko/Nurija, Registarskatablica br.530-M-802izdata od PU

Novi Grad Sarajevo 113/42Aljovi}/[e}er-Mirza/Almir, Li~na karta br. 04BQC5495 izdata od PU

Ilid`a  113/43

Aljovi}/[e}er-Mirza/Almir, Bankovni ra~un br. 190055319-7 izdat od

strane Raiffeisen Bank Sarajevo 113/44

Muratovi}/Omer/Alija, Potvrda o vlasni{tvu br.BA0218990 izdata od PU

Vogo{}a  113/45

Sli{kovi}/Ferdinand/@eljka, Registarske tablice br. K18-T-009 izdate od

Novo Sarajevo 113/46

Rov~anin/Lutvija/Zuhdija, Li~na karta br.09BSI5886 izdata od PU Novo

Sarajevo 113/47

Spahovi}/Aziz/Anel, Li~na karta br. 04BSE4748 izdata od PU Novo

Sarajevo 113/49

Kuc/Medo/Mevljuda, Bankovni ra~un br. 090009439-2 izdat od straneRaiffeisen Bank Sarajevo 113/51

UNSKO-SANSKIKANTON

Alijagi} Senada, potvrda o registraciji vozila broj AA0328823, izdata 5. 7.

2010. Odsjek za administraciju Biha}

Babi} Suvada, putna isprava broj 1375661, izdata 9. 7. 1999. MUP Biha}

Bali} Senad, li~na karta broj 07CLF6913, izdata Odsjek za administraciju

Biha}

Bi{~evi} Munib, putna isprava broj 4337485, izdata 7. 4. 2003. MUPU SK

Biha}

Brdar Ilija, potvrda o registraciji vozila - T-2 traktor broj AA0340040,

izdata Odsjek za administraciju Biha}

Buli} Rifet, saobra}ajna dozvola broj BH 2240080, izdata 8. 5. 2006.

Odsjek za administraciju Sanski Most 

]ati} Samir, putna isprava broj 6112798, izdata 27. 8. 2008. Odsjek za 

administraciju Cazin

Dedi} Sebiha, putna isprava broj 3814328, izdata 24. 8. 2001. MUP USK

Biha}

Deli} Rasim, li~na karta broj 05CLE7057, izdata 21. 9. 2005. Odsjek za 

administraciju Biha}

Dru`anovi} Fikreta, voza~ka dozvola broj 07CPB3953, izdata 6. 2. 2007.

Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

Dru anovi}Fikreta, li~na karta broj 04CPB1797, izdata2. 7. 2004. Odsjek

za administraciju Velika Kladu{a 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 62 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 91: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 91/96

Duranovi}Senka,paso{ broj 46244052,izdat22. 7.2004.MUPUSKBiha}

\evlet Elvis, putna isprava broj 4077752, izdata 10. 1. 2003. MUP USK

Biha}

Hafizovi}Samir,putnaispravabroj5221179,izdata14.9.2006.MUPUSK

Biha}

Hairlahovi} Mirsad, voza~kadozvolabroj 04COA2416, izdata1. 10. 2004.

Odsjek za administraciju Cazin

Hairlahovi} Mirsad, li~na karta broj 04COC0381, izdata 1. 10. 2004.

Odsjek za administraciju Cazin

Handanovi}Sadik,li~nakartabroj03CLA8965,izdata27.8.2003. Odsjek

za administraciju Biha}

Husi}Nijaz,potvrdaovlasni{tvuvozilabrojBA0381246,izdata Odsjekza 

administraciju Velika Kladu{a 

Kajtazovi} Anita, putna isprava broj A0448765, izdata 15. 12. 2010. MUP

USK Velika Kladu{a 

Kaltak Izet, teku}i ra~un broj partije 6006110-202877 kod Volksbank BH

d.d. Sarajevo Filijala Biha} [alter Sanski Most 

Ke~anovi} Elvedin, voza~ka dozvola broj 03CLA1510, izdata 1. 9. 2003.

Odsjek za administraciju Biha}

Ko{ti} Hanka, li~na karta broj 10CPE6801, izdata 20. 1. 2010. Odsjek za 

administraciju Velika Kladu{a 

Ma{i} Hasan, putna isprava broj 4950327, izdata 4. 10. 2005. MUP USK

Biha}

Ma{i} Hasan, voza~ka dozvolabroj 06CLC2647, izdata 4. 6. 2006. Odsjek

za administraciju Biha}

Ma{i} Hasan, li~na karta broj 06CLF0496, izdata 21. 7. 2006. Odsjek za 

administraciju Biha}

Mehti} Amra, li~na karta broj 07CLF7447, izdata 31. 10. 2007. Odsjek za 

administraciju Biha}

Me{kovi} Senad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj 0405893, izdata Odsjek

za administraciju Sanski Most 

Mujagi} Husein, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0381246, izdata Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

Mujaki} Ammar, voza~ka dozvola broj 10CPB8425, izdata 6. 4. 2010.

Odsjek za administraciju Velika Kladu{a 

Muji} Admir, li~na karta broj 05COD9181, izdata 11. 11. 2005. Odsjek za 

administraciju Cazin

Munjakovi} Almir, li~na karta broj 04CPB1752, izdata Odsjek za 

administraciju Velika Kladu{a 

Murti} Mersed, putna isprava broj 4996490, izdata 9. 2. 2006. MUP USK

Biha}

Mu{i} Began, reg. tablice broj O35-A211, izdate 2. 11. 2009. Odsjek za 

administraciju Bosanska Krupa 

Nani}Emina,putnaispravabrojA02906161,izdata29.7. 2010.MUPUSK

Biha}Nuhanovi} Haris, putna isprava broj 5314285, izdata 15. 2. 2007. MUP

USK Biha}

Omer}ehaji} Mersud, li~na karta brioj 06CRC0876, izdata Odsjek za 

administraciju Bosanska Krupa 

Osman~evi} Adis, saobra}ajna dozvola broj BH 3188887, izdata 22. 6.

2009. Odsjek za administraciju Klju~

Pro{i} Sanela, putna isprava broj 3787074, izdata 2. 8. 2001. MUP USK

Biha}

Rekanovi} Amir, putna isprava broj 3744923, izdata 10. 8. 2001. MUP

USK Biha}

Reki} Senada, li~na karta broj 06CLE8925, izdata 26. 4. 2006. Odsjek za 

administraciju Biha}

Sedi} Edina, putna isprava broj 1327315, izdata 19. 7. 2000. Odsjek za 

administraciju Biha}

Smaji} Senad, putna isprava broj A0085580, izdata 2. 3. 2010. MUP USK

Biha}

[arganovi} Mirela, putna isprava broj 1560092, izdata 19. 10. 1999. MUP

Biha}

[eki} Alma, voza~ka dozvola broj 07CRB0149, izdata Odsjek za 

administraciju Bosanska Krupa 

Todi} Semir, putna isprava broj 1210576, izdata 11. 7. 2000. MUP USK

Biha}

Veli} Dursuma, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0551658, izdata 20. 5.

2010. Odsjek za administraciju Sanski Most 

POSAVSKI KANTON

Benkovi}Marinko, osobna iskaznica broj 04BVA6679, izdata31. 5. 2004.

MUP PK Ora{je

^aji}Mirsada,osobnaiskaznicabroj04BWA1158,izdataMUPPKOd`ak

^uli} Bla`enka, osobna iskaznica broj 05BWA9266, izdata MUP PK

Od`ak

DOM INVESTOra{je,potvrda o vlasni{tvu vozilabroj BA0138236. izdata 

MUP PK Ora{je

Juri{i}Ana,potvrdaoregistracijibrojAA0074053,izdataMUPPKOd`ak

Juri{i} Ivo, osobna iskaznica broj 04BWA4980, izdata MUP PK Od`ak

Karlovi}Anto,osobnaiskaznicabroj04BWA0601,izdataMUPPKOd`ak

Kopa~evi} Anto, osobna iskaznica broj 04BWA3694, izdata MUP PK

Od`ak

Red`epovi} Enida, reg. plo~ice broj K65-O-162, izdate MUP PK Ora{je

Sofi} Fadila, osobna iskaznica broj 05BWB1222, izdata MUP PK Od`ak

@ivkovi} Josip, osobna iskaznica broj 07BVB7867, izdata 24. 9. 2007.

MUP PK Ora{je

@ivkovi}Pejo,prometnadozvola brojBH 2971730, izdataMUPPK Ora{je

@ivkovi} Pejo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA1006729, izdata MUP

PK Ora{je

TUZLANSKI KANTON

Akmich Ivanna, li~na karta broj 09CDE5487, izdata 13. 10. 2009.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Aliba{i} rukib, reg. tablica broj 832-M-946, izdata 22. 5. 1998. MUP

Gra~anica 

Aliba{i} Sanela, li~na karta broj05CIB4886,izdata 20.6. 2005. Odjeljenje

za administraciju Kalesija 

Alihod`i}Mujo,li~na kartabroj 06CEE1602,izdata 16. 2. 2006.Odjeljenje

za administraciju @ivinice

Avdi} Osman, reg. tablica broj K62-K-293, izdata CIPS Gra~anica 

Ba{i} Huso, paso{ broj 6358423, izdat 19. 8. 2009. CIPS Gra~anica 

Ba{i} Zijad, putna isprava broj 6292854, izdata 1. 9. 2009. Odjeljenje za 

administraciju Srebrenik

Be}i} Amra, diploma dj. broj 01-780-4/01 od 11. 6. 2001., izdata u MS[

Gra~anica 

Be}irovi} Samir, li~na karta broj 07CEF0546, izdata 13. 2. 2007.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Begi} Vehid, li~na karta broj 10CID6278, izdata 4. 3. 2010. Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 63

Page 92: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 92/96

Bilalovi}-Sejdinovi} Azemina, li~na karta broj 06CEE4753, izdata 16. 6.

2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice

^au{evi} Senada, voza~ka dozvola broj 09CEC1847, izdata 16. 1. 2009.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

^au{evi} Senada, li~na karta broj 06CEE1867, izdata 23. 2. 2006.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

^elebi} Mustafa, voza~ka dozvola broj 04CDA5030, izdata 23. 11. 2004.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

^elebi} Mustafa, saobra}ajna dozvola broj BH 2777437, izdata 13. 10.

2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik

^elebi} Mustafa, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0093680, izdata 13.

10. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik

^i~ku{i} Rifet, voza~ka dozvola broj 04CEA6354, izdata 6. 12. 2004.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Dedi} Hasib, voza~ka dozvola broj 05CIA2915, izdata 11. 3. 2005.

Odjeljenje za administraciju Kalesija 

Deli} Husejn, voza~ka dozvola broj 04CDA1102, izdata 29. 1. 2004.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

DOO "AEMSS CO" @ivinice, reg. plo~ice broj 682-J-887, izdate

Odjeljenje za administraciju @ivinice

D`ini}Zdenka, li~na kartabroj 06CEE7671, izdata 28. 9. 2006. Odjeljenje

za administraciju @ivinice

\uli} Ahmet, reg. tablice broj 172-A-826, izdate 23. 4. 2004. MUP

Gra~anica 

Fazli}Alma,putna ispravabroj A0036777, izdata 23.12. 2009. Odjeljenje

za administraciju Kalesija 

Fazli} Miralem, putna isprava broj A0036763, izdata 23. 12. 2009.

Odjeljenje za administraciju Kalesija 

For~akovi} Fatima, li~na karta broj 05CED1085, izdata 11. 4. 2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Guti} Ulfeta, reg. tablice broj 938-E-689, izdate Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Halil~evi} Azra, paso{ broj 4778306, izdat 21. 7. 2004. Odjeljenje za 

administraciju @ivinice

Halilovi} Selmir, reg. tablice broj 087-T-323, izdate Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Hasanovi} Nermina, li~na karta broj 04CDB3706, izdata 2. 11. 2004.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Heli} Almir, li~na karta broj 08CFE3582, izdata CIPS Gra~anica 

Heli}Esma,saobra}ajnadozvolabrojBH2110967,izdataMUPGra~anica 

Hod`i} Edvin, li~na karta broj 11CDE9204, izdata 15. 2. 2011. Odjeljenje

za administraciju Srebrenik

Hod`i} Edvin, voza~ka dozvola broj 06CDB1142, izdata 2. 6. 2006.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Hod`i} Fuad, li~na karta broj 04CFA6943, izdata CIPS Gra~anica 

Hod i} Nasiha, li~na karta broj 08CDE3280, izdata 26. 12. 2008.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Huremovi} Mirnes, reg. tablice broj 017-J-678, izdate Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Husi} Edin, Stjepan Polje, svjedo~anstvo I razreda 

Ibri{evi} Asmir, diploma o zavr{enoj ma{inskoj stru~noj {koli djel. broj

04-1742-2/03, izdata 29. 8. 2003. od MS[ Srebrenik

Im{irovi}Azra,li~nakartabroj03CDA0668,izdata 5.11. 2003. Odjeljenje

za administraciju Srebrenik

Intertrans Komercd.o.o. Srebrenik,saobra}ajnadozvola broj BH 2627458,

izdata 10. 11. 2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Jahi} [efik, li~na karta broj 05CIC1525, izdata 2. 11. 2005. Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Jakubovi} Abdulgafar, reg. tablice broj 719-K-114, izdate Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Janji} Bo`o, indeks broj I-31/10-V-MLD Medicinskog fakulteta u Tuzli -

Odsjek VZ - {kola 

Jokovi} Rado, li~na karta broj 06CIC4707, izdata 4. 4. 2006. Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Kahrimanovi} E{ef, paso{ broj 5228799, izdat 17. 10. 2006. Odjeljenje za 

administraciju @ivinice

Ke{etovi} Jasmin, voza~ka dozvola broj 09CDB4696, izdata 26. 1. 2009.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Ke{etovi} Jasmin, li~na karta broj 06CDD4971, izdata 7. 11. 2006.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Majdan~i} Ramiz, reg. tablice broj 985-J-115, izdate Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

Malki} Almir, saobra}ajna dozvola broj BH 3223106, izdata 30. 4. 2009.Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Manji} Almir, paso{ broj A0461039, izdat 21. 12. 2010. Odjeljenje za 

administraciju @ivinice

Mehmedovi} Asmir, voza~ka dozvola broj 05CIA2753, izdata 3. 3. 2005.

Odjeljenje za administraciju Kalesija 

Muharemovi} Miralem, li~na karta broj 06BZA7611, izdata 24. 2. 2006.

Odjeljenje za administraciju Sapna 

Mujakovi} Ekrem, saobra}ajna dozvola broj BH 2309357, izdata MUP

Gra~anica 

Muji} Esed, voza~ka dozvola broj 04CFA1676, izdata 13. 2. 2004. CIPS

Gra~anica 

Muji} Esed, li~na karta broj 04CFA3937, izdata 11. 2. 2004. CIPS

Gra~anica 

Mujki} Haris, paos{ broj A0425987, izdat 3. 12. 2010. Odjeljenje za 

administraciju @ivinice

Mujki}Sejdalija,li~nakartabroj05CHA4922,izdata6.9.2005.Odjeljenje

za administraciju ^eli}

Muminovi} Edin, paso{ broj 3776638, izdat 29. 7. 2001. MUP Gra~anica 

Muslimovi} Azra, li~na karta broj 08CDE3199, izdata 18. 12. 2008.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Mustafi} (Nusret) Hasan, Uvjerenje broj 10/4-38-04-02-308/10, ser. broj

No 13857, o polo`enom voza~kom ispitu za voza~a motornog vozila 

"A" kategorije, izdato 3. 4. 2010. od Ministarstva obrazovanja, nauke,

kulture i sporta Tuzlanskog kantona 

Niki} Ivana, voza~ka dozvola broj 05CEA8231, izdata 24. 1. 2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Omer~i} Samir, paso{ broj 5308439, izdat 30. 1. 2007. MUP Gra~anica 

Omerovi} Alija, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0151241, izdata 

Odjeljenje za administraciju Sapna 

Ordagi} Adnan, li~na karta broj 04CDB5861, izdata 10. 12. 2004.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Osmanovi} Adnan, reg. tablica broj 151-T-525, izdata 25. 8. 2009. MUP

Gra~anica 

Pa{i} Sanel, voza~ka dozvola broj 05CEB3008, izdata 30. 5. 2005.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Pjevi} Ahmet, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0341868, izdata 17. 2.

2011. Odjeljenje za administraciju Srebrenik

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 64 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 93: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 93/96

Pjevi} Ahmet, saobra}ajna dozvola broj BH 2777779, izdata 17. 2. 2011.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Pudilovi} Mirzela, saobra}ajna dozvola broj A0110356, izdata5. 11.2010.

Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Pudilovi} Mirzela, vlasni~ka knji ica vozilabroj BA0150892,izdata5. 11.

2010. Odjeljenje za administraciju Srebrenik

Rakovac Meho, li~na karta broj 03CEA1461, izdata 15. 12. 2003.

Odjeljenje za administraciju @ivinice

Simi} Dejan,li~nakartabroj05CED3958,izdata 31.5. 2005. Odjeljenjeza 

administraciju @ivinice

Srabovi} Alma, li~na karta broj09CEF9264, izdata12. 1. 2009. Odjeljenje

za administraciju @ivinice

[abanovi} Eldin, saobra}ajna dozvola broj BH 2047879, izdata Odjeljenje

za administraciju @ivinice

[aku{i} Suvad, li~na karta broj 05CFC6009, izdata CIPS Gra~anica 

[aku{i} Suvad, voza~ka dozvola broj 06CFB5481, izdata 25. 10. 2006.

CIPS Gra~anica 

TR "MANGO" @ivinice, reg. plo~ice broj 682-J-859, izdate Odjeljenje za 

administraciju @ivinice

Tubi} Nermina, paso{ broj 3904292, izdat 7. 5. 2002. MUP Gra~anica 

Vrtagi} Amela, li~na karta broj 06CEE5140, izdata 29. 6. 2006. Odjeljenje

za administraciju @ivinice

Zuki} Amir, li~na karta broj 09CID4662, izdata 23. 6. 2009. Odjeljenje za 

administraciju Kalesija 

ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON

"^ELIK-PROMET" DOO Visoko, reg. tablice broj 523-T-183, izdate

Odsjek za administraciju Visoko

"Marti}-transport" d.o.o. @ep~e, reg. tablica broj M65-E-839, izdate

Odsjek za administraciju @ep~e

"NEIMAX" d.o.o. Visoko, potvrda o registraciji vozila broj AA0486726,

izdata Odsjek za administraciju Visoko

"NEIMAX" d.o.o. Visoko, potvrda o registraciji vozila broj AA0486727,

izdata Odsjek za administraciju Visoko

"SERDARI] EXPORT IMPORT DOO VISOKO, reg. tablice broj

361-E-905, izdate Odsjek za administraciju Visoko

Abidovi}Amir, li~na karta broj05DDC5453,izdata 24.3. 2005. Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

Abidovi} Amir, voza~ka dozvola broj 06DDB0072, izdata 17. 7. 2006.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Adilovi}Muniba,li~nakartabroj05DEC8667,izdata 29.12. 2005. Odsjek

za administraciju Visoko

Alagi} Safija, potvrda o vlasni{tvu broj BA0838802, izdata Odsjek za 

administraciju Kakanj

Ami|i} Senad, saobra}ajna dozvola broj BH 2647481, izdata 21. 5. 2009.

Odsjek za administraciju KakanjAmi|i} Senad, li~na karta broj 04CUA2720, izdata 21. 1. 2004. Odsjek za 

administraciju Kakanj

Avdi} Zubejda, reg. tablice broj 465-K-741, izdate Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

Bajramovi}Amar, li~na karta broj 09CTM0627,izdata28. 8. 2009. Odsjek

za administraciju Zenica 

Balta Amra, li~na karta broj 04DEA7858, izdata 24. 5. 2004. Odsjek za 

administraciju Visoko

Balta Amra, voza~ka dozvolabroj 04DEA3299, izdata 24.5. 2004. Odsjek

za administraciju Visoko

Balta Hikmet, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0823508, izdata Odsjek

za administraciju Visoko

Balta Hikmet, saobra}ajna dozvola broj BH 2910132, izdata Odsjek za 

administraciju Visoko

Bari} Lovre,osobnaiskaznicabroj04DSA0575, izdata24. 6.2004.Odsjek

upravnih poslova Grude

Be~ak Esmin, li~na karta broj 09CUD5888, izdata 5. 1. 2009. Odsjek za 

administraciju Kakanj

Be~irspahi}Hata, li~na kartabroj 06DAB2484,izdata12.12. 2006. Odsjek

za administraciju Breza 

Be}irovi} Ejub, @eljezno Polje, svjedo~anstvo broj 01-370-1/07 od 8. 6.

2007.

Behli} Albin, li~na karta broj 06CTJ6156, izdata 28. 4. 2006. Odsjek za 

administraciju Zenica 

Beki} Asmir, paso{ broj 6202724, izdat 12. 2. 2009. MUP Zenica 

Biberovi} Muharem, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0498492, izdata 

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Biti} Sabina, li~na karta broj 04DAA2884, izdata 2. 7. 2004. Odsjek za administraciju Breza 

Bjeli} Admir, reg. tablica broj 281-T-273, izdata Odsjek za administraciju

Zavidovi}i

Bosni} Mustafa, putna isprava broj 6228374, izdata 27. 3. 2009. Odsjek za 

administraciju Maglaj

Bo`i} Dragica, osobna iskaznica broj 04DBA0177, izdata 4. 2. 2004.

Odsjek za administraciju Vare{

Brki} Marko, osobna karta broj 04CYA1380, izdata 29. 4. 2004. Odsjek za 

administraciju @ep~e

Budimir Drago, potvrda o registraciji vozila broj AA0522571, izdata 

Odsjek za administraciju Maglaj

Cvijanovi} Iris, li~na karta broj 07DDD4979, izdata 19. 12. 2007. Odsjek

za administraciju Zavidovi}i

^agalj Mato, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0820703, izdata 21. 5.

2010. Odsjek za administraciju Usora 

^oli} Ibro, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0809521, izdata Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

]erim Almedina, li~na karta broj 07CTK5072, izdata 23. 5. 2007. Odsjek

za administraciju Zenica 

]osi} Mandina, potvrda o registraciji vozila broj AA0151363, izdata 

Odsjek za administraciju usora 

]osi} Mandina, reg. plo~ice broj J24-E-793, izdate 13. 4. 2010. Odsjek za 

administraciju Usora 

]osi} Mirzad, reg. tablice broj 097-M-557, izdate MUP Zenica 

Daut Emir, li~na karta broj 06DED1949, izdata 13. 10. 2006. Odsjek za 

administraciju VisokoDavid Wahid Rashidi, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0272637, izdata 

26. 8. 2011. Odsjek za administraciju Visoko

DD ZA OSIGURANJE "VGT" Visoko, reg. tablice broj 100-J-454, izdate

Odsjek za administraciju Visoko

Derli} Edin, li~na karta broj 10CYC8752, izdata 23. 9. 2010. Odsjek za 

administraciju @ep~e

Gad`un Eniz, li~na karta broj 04CUB3232, izdata 8. 9. 2004. Odsjek za 

administraciju Kakanj

Gad`un Eniz, potvrda o vlasni{tvu broj BA0508867, izdata 18. 10. 2010.

Odsjek za administraciju Kakanj

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 65

Page 94: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 94/96

Gad`un Eniz, potvrda o registraciji broj AA0518966, izdata 18. 10. 2010.

Odsjek za administraciju Kakanj

Gad`un Eniz, potvrda o registraciji broj AA0518966, izdata 18. 10. 2010.

Odsjek za administraciju Kakanj

Gad`un Eniz, voza~ka dozvola broj 09CUB3800, izdata 11. 2. 2009.

Odsjek za administraciju Kakanj

GD ZENIT d.o.o. Zenica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0820703,

izdata Odsjek za administraciju Usora 

Grgi} Janja,voza~ka dozvolabroj 04CXA0520, izdata 23.2. 2004. Odsjek

za administraciju Usora 

Hajri} Osman, putna isprava broj 6202913, izdata 18. 2. 2009. Odsjek za 

administraciju Visoko

Hasani}Senada,li~nakarta broj05CZB6312,izdata28.3. 2005. Odsjekza 

administraciju Maglaj

Hasi} Samira, li~na karta broj 04DDA4087, izdata 4. 2. 2004. Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

Hod`i} Izudina, putna isprava broj 5583054, izdata 3. 8. 2007. Odsjek za 

administraciju Visoko

Husejnagi}Selma, li~na kartabroj 10CTM4671,izdata 18.5. 2010. Odsjekza administraciju Zenica 

Husi} Fejsal, li~na karta broj 03CZA0506, izdata 24. 11. 2003. Odsjek za 

administraciju Maglaj

Imamovi} Elvida, li~na karta broj 04DAA6055, izdata 2. 12. 2004. Odsjek

za administraciju Breza 

Islamovi} Vernes, saobra}ajnadozvola broj BH 2746341, izdata Odsjek za 

administraciju Visoko

Joski}Ivan,osobnaiskaznicabroj04CXA0660,izdata28. 5. 2004. Odsjek

za administraciju Usora 

JU "DOM ZDRAVLJA SA POLIKLINIKOM" Visoko, potvrda o

registraciji vozila broj AA0424049, izdata Odsjek za administraciju

Visoko

Juhi} Nejra, li~na karta broj 06DED1045, izdata 28. 7. 2006. Odsjek za 

administraciju Visoko

Jur~i} Ana, putna isprava broj 6367158, izdata 27. 8. 2009. Odsjek za 

administraciju @ep~e

Jurki}Alojz, potvrdao vlasni{tvu vozilabroj BA0084272, izdataOdsjek za 

administraciju @ep~e

Kajevi} Adisa, li~na karta broj 09DED9704, izdata 27. 7. 2009. Odsjek za 

administraciju Visoko

Karahmet Zajim, li~na karta broj 05CTJ3748, izdata 14. 12. 2005. Odsjek

za administraciju Zenica 

Keserovi} Senada, voza~ka dozvola broj 04DDA3050, izdata 6. 7. 2004.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Kova~evi} Tarik, paso{ broj A0189131, izdat MUP Zenica 

Kova~i} Emir, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0180008, izdata Odsjek

za administraciju Zenica 

Kru{ko Vahdet, li~na karta broj 05CTI2003, izdata 3. 2. 2005. Odsjek za 

administraciju Zenica 

Kulenovi} Murisa, li~na karta broj04CTG2833, izdata 21.8. 2004. Odsjek

za administraciju Zenica 

Latifovi}Zlatan, putna ispravabrojA0367053,izdata 21.10. 2010. Odsjek

za administraciju Maglaj

Maji} Dane, saobra}ajna dozvola broj BH 3205450, izdata 15. 6. 2010.

Odsjek za administraciju Kakanj

Mujezinovi}Muradif,potvrda o vlasni{tvu brojBA0808709,izdata Odsjek

za administraciju Zavidovi}i

Mu{inovi} Melisa, reg. tablice broj A17-K-278, izdate Odsjek za 

administraciju Visoko

Mutap~i} Elvir, saobra}ajna dozvola broj BH 2558027, izdata Odsjek za 

administraciju Maglaj

Mutap~i} Elvir, saobra}ajna dozvola broj BH 2558028, izdata Odsjek za 

administraciju Maglaj

Omerovi} Haris, reg. tablica broj 883-M-326, izdata Odsjek za 

administraciju Maglaj

Prnjavorac Enver, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0823772, izdata 18.

2. 2010. Odsjek za administraciju Visoko

Red`i} Mustafa, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0826353, izdata 

Odsjek za administraciju Visoko

Rid`al Siho, li~na karta broj 10DDE0952, izdata 5. 10. 2010. Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

Ri|i} Filip, reg. tablice broj 136-M-563, izdate Odsjek za administraciju

Vare{

Salki} Hazim, li~na karta broj 05DDC6762, izdata 20. 6. 2005. Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

Salki} Suljo, li~na karta broj 04CTF7890, izdata 20. 7. 2004. Odsjek za administraciju Zenica 

Sammak Jasmina, reg. tablice broj E13-T-995, izdate Odsjek za 

administraciju Zenica 

Sidret Em{o, voza~ka dozvola broj 04DEA0924, izdata 8. 1. 2004. Odsjek

za administraciju Visoko

Smaijlbegovi} Hikmet, li~na karta broj 04DDB0342, izdata 28. 6. 2004.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Smaji} Sabaheta, li~na karta broj 04DDA2787, izdata 12. 1. 2004. Odsjek

za administraciju Zavidovi}i

Smajilbegovi} Hikmet, potvrda o registraciji vozila broj BA0001328,

izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Smajilbegovi} Hikmet, voza~ka dozvola broj 05DDA6972, izdata 19. 1.

2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Spahi} Amela, reg. plo~ice broj A29-M-131, izdate Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

Stijepi} Jozo, li~na karta broj 04CUA6178, izdata 9. 4. 2004. Odsjek za 

administraciju Kakanj

Sulejmanovi} Izeta, li~na karta broj 10DEE1996, izdata 26. 7. 2010.

Odsjek za administraciju Visoko

[abi}Midhat, voza~ka dozvolabroj04DEA3508,izdata3. 6.2004.Odsjek

za administraciju Visoko

[e~erbajtarevi} Alima, li~na karta broj 05DAA9989, izdata 16. 3. 2005.

Odsjek za administraciju Breza 

[ehi} Sead, li~na karta broj 07DDD3133, izdata 20. 4. 2007. Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

[ijerki} Ismet, li~na karta broj 04DDA3927, izdata 31. 4. 2004. Odsjek za 

administraciju Zavidovi}i

[ijerki} Ismet, voza~ka dozvola broj 04DDA1232, izdata 31. 1. 2004.

Odsjek za administraciju Zavidovi}i

Terovi} Kenan, li~na karta broj 08DED6676, izdata 8. 5. 2008. Odsjek za 

administraciju Visoko

Terzi} Amra, li~na karat broj 03CTA7094, izdata 27. 5. 2003. Odsjek za 

administraciju Zenica 

Topov~i} Saliha, reg. tablica broj 742-K-412, izdata Odsjek za 

administraciju Maglaj

TROPIK d.o.o. Zenica, reg. tablice broj A15-K-338, izdate Odsjek za 

administraciju Zenica 

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 66 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.

Page 95: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 95/96

Tursum Hasna, potvrda o registraciji vozila broj AA0484725, izdata 

Odsjek za administraciju Visoko

Vidovi} Ivo, osobna karta broj 06CYC0389, izdata Odsjek za 

administraciju @ep~e

Ze~evi} Alma, voza~ka dozvola broj 05DEA9278, izdata 5. 3. 2005.

Odsjek za administraciju Visoko

SREDWOBOSANSKIKANTON

"Bajri}" d.o.o. Bugojno, potvrda o registraciji broj AA0172191, izdata 17.

8. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno

"Bajri}" d.o.o. Bugojno, potvrda o registraciji broj BA0792578, izdata 

Odsjek za administraciju Bugojno

"KESTEN" d.o.o. Vitez, prometna dozvola broj BH 3017810, izdata 8. 6.

2010. Odsjek za administraciju Vitez

Asoti} Jasminka, li~na karta broj 03DFB0802, izdata 13. 10. 2003. Odsjek

za administraciju Travnik

Bahti} Zilha, osobna iskaznica broj 04DMA3420, izdata 10. 5. 2004.

Odsjek za administraciju Jajce

Ba{i} Alija, li~na karta broj 11DOD5012, izdata 11. 4. 2011. Odsjek za administraciju Bugojno

Bo{njak Boban, osobna iskaznica broj 10DNC4041, izdata 7. 1. 2010.

Odsjek za administraciju Vitez

Cvrtak Robert, potvrda o registraciji vozila broj AA817866, izdata Odsjek

za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

^ajni} Zejra, li~na karta broj 04DFB3633, izdata 9. 1. 2004. Odsjek za 

administraciju Travnik

^angalovi} Dervi{, osobna iskaznica broj 05DNB4898, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez

Dani~i} @eljko, voza~ka dozvola bro 04DPA0569, izdata 4. 2. 2004.

Odsjek za administraciju Kiseljak

Deli} Safija, li~na karta broj 05DGB0573, izdata 15. 4. 2005. Odsjek za 

administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

DurakAlmir,voza~ka dozvolabroj 05DPA7020,izdata 30.3. 2005.Odsjek

za administraciju Kiseljak

Glava{Stipo, osobnaiskaznicabroj 09DMC5679, izdata4. 2. 2009.Odsjek

za administraciju Jajce

Grabovac Monika, osobna iskaznica broj 08DNC1785, izdata 14. 7. 2008.

Odsjek za administraciju Vitez

Grabovac Monika, voza~ka dozvola broj 08DNB0457, izdata 19. 9. 2008.

Odsjek za administraciju Vitez

Hajri} Zijad, radni~ka knji`ica broj 328/90, izdata Op}ina Novi Travnik

Hod`i} Zajim, osobna iskaznica broj 04DLA1623, izdata 7. 5. 2004.

Odsjek za administraciju Busova~a 

Hrnji}Leni, osobnaiskaznicabroj 10DMC7491, izdata13. 4. 2010.Odsjek

za administraciju JajceHujdur Mahir,li~nakartabroj 09DOD2108, izdata 12.10. 2009. Odsjekza 

administraciju Bugojno

Kapetanovi} Mubera, osobna iskaznica broj 06DMB9547, izdata 12. 7.

2006. Odsjek za administraciju Jajce

Kulenovi} Ahmed,li~nakartabroj 04DFC3367, izdata 24.5. 2004. Odsjek

za administraciju Travnik

Kulenovi} Sanjin, voza~ka dozvola broj 05DFB4696, izdata 28. 9. 2005.

Odsjek za administraciju Travnik

Lu~i} Luca, li~na karta broj 03DFB2548, izdata 16. 12. 2003. Odsjek za 

administraciju Travnik

Maki} Halil, osobna iskaznica broj 04DMA1767, izdata 15. 3. 2004.

Odsjek za administraciju Jajce

Mali} Ladislav, voza~ka dozvola broj 07DMA7708, izdata 21. 9. 2007.

Odsjek za administraciju Jajce

Markovi} Vladimir, voza~kadozvola broj 10DPB0553, izdata17. 6. 2010.

Odsjek za administraciju Kiseljak

Marti}Velimir,potvrda o vlasni{tvu vozilabroj BA0789970, izdataOdsjek

za administraciju Travnik

Mato{evi}Velimir, li~na kartabroj 04DFC3008, izdata18. 5.2004.Odsjek

za administraciju Travnik

Me{kin Muhamed, voza~ka dozvola broj 09DOB2048, izdata 9. 11. 2009.

Odsjek za administraciju Bugojno

Mili{i} Jure, reg. plo~ice broj M00-A-422, izdate 9. 3. 2011. Odsjek za 

administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje

MUP SBK/KSB Travnik, saobra}ajna dozvola broj BH3011588, izdata 

Odsjek za administraciju Travnik

Musi} Edin, voza~ka dozvola broj 06DNA8442, izdata 2. 8. 2006. Odsjek

za administraciju Vitez

Mu{inovi} Aida, osobna iskaznica broj 10DNC4703, izdata 28. 6. 2010.

Odsjek za administraciju Vitez

Plav~i}Irena,voza~ka dozvolabroj07DNA9003, izdata5. 3.2007.Odsjek

za administraciju Vitez

Rami} Enesa, osobna iskaznica broj 07DMC1005, izdata 3. 1. 2007.

Odsjek za administraciju Jajce

Red`i} Ajdin, osobna iskaznica broj 08DMC5043, izdata 1. 10. 2008.

Odsjek za administraciju Jajce

Ribi} Ismet, voza~ka dozvola broj 04DNA4068, izdata Odsjek za 

administraciju Vitez

Ru`i~i} Radenka, voza~ka dozvola broj 07DNA9277, izdata 1. 6. 2007.

Odsjek za administraciju Vitez

Ru`i~i} Radenka, potvrda o registraciji vozila broj AA0845960, izdata 12.

4. 2011. Odsjek za administraciju Vitez

Sajevi} Milena, reg. tablice broj E60-T-844, izdate Odsjek za 

administraciju Travnik

Salki} Alisa, li~na karta broj 09DFF4833, izdata 15. 4. 2009. Odsjek za 

administraciju Travnik

Smaji} Suada, radna knji`ica broj 541, izdata 15. 11. 2006. Op}ina Vitez

SOB PAJPER-COP Vitez, prometna dozvola broj BH 2833353, izdata 9.

11. 2007. Odsjek za administraciju Vitez

[afradin Darko, osobna iskaznica broj 05DNB6490, izdata 4. 7. 2005.

Odsjek za administraciju Vitez

[ari} Ivan, prometna dozvola broj BH 3017885, izdata 9. 6. 2009. Odsjek

za administraciju Vitez

Tark~ija Dervi{a, li~na karta broj 04DFD3220, izdata 22. 9. 2004. Odsjekza administraciju Travnik

Travnjak Zehidija, reg. plo~ice broj E11-A-795, izdate Odsjek za 

administraciju Busova~a 

Vuni}Erhaz, osobnaiskaznicabroj04DMA2497, izdata6. 4.2004.Odsjek

za administraciju Jajce

BOSANSKO-PODRIWSKIKANTON

"AB GAJ" DOO PRA^A, saobra}ajna dozvola broj BH 2491121, izdata 

MUP BPK Gora`de

Sara~evi} Edina, putna isprava broj 5915910, izdata 8. 5. 2008. MUP BPK

Gora`de

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Srijeda, 15. 6. 2011. – Oglasnidio – Broj 37 - Strana 67

Page 96: Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 37; 15.6.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-37-1562011 96/96

HERCEGOVA^KO-NERETVANSKIKANTON

Alagi} Smajo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0479199, izdata 18. 5.

2010. MUP HNK Konjic

Begi} Salih, li~na karta broj 04BHA5289, izdata 27. 9. 2004. MUP HNK

Jablanica 

Bubalo Ramiz, potvrda o registraciji vozila broj AA0088558, izdata 2. 2.

2010. MUP HNK Konjic

CentarzaobukupasaKonjic,potvrdaoregistracijivozilabrojAA0412140,

izdata 24. 9. 2010. MUP HNK Konjic

GMK MONTA@A DOO Jablanica, potvrda o vlasni{tvu broj BA0473359,

izdata 28. 4. 2010. MUP HNK Jablanica 

Had`ajlijaIbrahim,potvrdaovlasni{tvuvozilabrojBA0479155,izdata16.

5. 2010. MUP HNK Konjic

Hod`i} Adis, li~na karta broj 04BHA3590, izdata 14. 7. 2004. MUP HNK

Jablanica 

Mehi} D`emal, reg. tablica broj 921-T-747, izdata 6. 3. 2009. MUP HNK

Jablanica 

Mehi} Ned`ib, diploma broj 317/79 Ekonomskog fakulteta u Mostaru,

izdata 12. 2. 1980.

Rami} Aldin, putna isprava broj A0315065, izdata 16. 8. 2010., izdata 16.

8. 2010. MUP HNK Konjic

[olji}Hamdija, putna ispravabroj5601754,izdata11.8. 2007. MUPHNK

Konjic

ZAPADNOHERCEGOVA^KIKANTON

"KOMRAD" Posu{je, reg. plo~ice broj 771-J-403, izdate 22. 5. 2001.

Odsjek upravnih poslova Posu{je

Bandi} Jure, voza~ka dozvola broj 05DSA3492, izdata 3. 3. 2005. Odsjek

upravnih poslova Grude

Barbari} Ante, voza~ka dozvolabroj04DRA5585, izdata11.8. 2004. CIPS

Ljubu{ki

Barbari} Ante,osobna iskaznica broj04DRB1162,izdata 11.8. 2004.CIPS

Ljubu{kiBari} Lovre,voza~kadozvola broj 05DSA4505, izdata31. 5.2005.Odsjek

upravnih poslova Grude

Begi} Irena, voza~ka dozvola broj 05DTA2816, izdata 25. 2. 2005. CIPS

Posu{je

Bra~i} Anita, osobna iskaznica broj 04DSA1027, izdata 12. 7. 2004.

Odsjek upravnih poslova Grude

Crnjac Ante, voza~ka dozvola broj 10DUB4032, izdata 9. 2. 2010. Odsjek

upravnih poslova [iroki Brijeg

^ Sl k b i k i b j 08DSB2758 i d 20 8 2008

Herceg Stipe, voza~ka dozvola broj 04DRA5156, izdata 20. 7. 2004. CIPS

Ljubu{ki

Ivankovi} Ivan, reg. plo~ice broj 910-M-509, izdate 1. 4. 2010. Odsjek

upravnih poslova Posu{je

Kravi} Stjepan, osobna iskaznica broj 09DRC4326, izdata 10. 6. 2009.

CIPS LJubu{ki

Landeka Mario, osobna iskaznica broj 10DTB5059, izdata 25. 5. 2010.

CIPS Posu{je

Lon~ar Ivan, voza~ka dozvola broj 06DTA5971, izdata 21. 11. 2006. CIPS

Posu{je

Marki} Ante, osobna iskaznica broj 11DRC7388, izdata 25. 3. 2011. CIPS

Ljubu{ki

Marki} Ante, voza~ka dozvola broj 11DRB3708, izdata 1. 4. 2011. CIPS

Ljubu{ki

Peri} Danijel, osobna iskaznica broj03DRA0757,izdata 21.5. 2003. CIPS

Ljubu{ki

Pi{kovi} Mario, osobna iskaznica broj 05DTA5054, izdata 23. 3. 2015.

CIPS Posu{je

Sablji} Domagoj, osobna iskaznica broj 10DUC5958, izdata 26. 8. 2010.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

Skoko Ante, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0705465, izdata Odsjek

upravnih poslova Ljubu{ki

Skoko Ante, prometna dozvola broj BH 2573425, izdata Odsjek upravnih

poslova Ljubu{ki

Skoko Antonia, osobna iskaznica broj 08DUC2450, izdata 24. 7. 2008.

Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg

Skoko Viktor, voza~ka dozvola broj 11DRB3646, izdata 2. 3. 2011. CIPS

Ljubu{ki

Skoko Viktor, osobna iskaznica broj 05DRB5108, izdata 7. 3. 2005. CIPS

Ljubu{ki

Soldo Karla,voza~ka dozvolabroj05DUA9698, izdata14. 9.2005.Odsjek

upravnih poslova [iroki Brijeg

Tica Marijo, osobna iskaznica broj 04DRA5424, izdata 22. 1. 2004. CIPS

Ljubu{ki

Zori} Veselko, osobna iskaznica broj 10DSB5055, izdata 4. 11. 2010.

Odsjek upravnih poslova Grude

Zori} Veselko, voza~ka dozvola broj 04DSA1600, izdata 13. 9. 2004.

Odsjek upravnih poslova Grude

KANTON10

Duki} Borica osobna iskaznica broj 04AYA9534 izdata Policijska uprava

SLU@BENENOVINEFEDERACIJE BiH

Broj 37 - Strana 68 – Oglasnidio – Srijeda, 15. 6. 2011.