SO /~ VI f. Experienta relevanta (documente suport) - se Vaprezenta contractul adus ca referinta, recomandare

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Pnmna Romnia Muntdpiului Judeul Botoani Botoani Municipiul BottJ/uni

  CF:3372882

  Nr.!JniliaJeIDatJl 23J'fOlll 10 ZO;'C, Structura: Management Proiecte

  Aprobat Primar

  C - . urei Flutur ,/'.:\SO /~ VI .

 • Primaria Romnia Municipiului Judeul Botoani Botoani

  M-unicipi~l Botoani

  cr. 3372882

  3. alin 1, a), Prioritatea de investitii 9.vi: Strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii (Regulamentul (UE) Of. 1304/2013, art. 3, alin 1, a), Obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman 2014 - 2020 (POCU) este: "Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20.000 de locuitori, cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC" Obiectivul general al proiectului propus este implementarea in Municipiul Botoani a noului instrument de dezvoltare teritoriala propus de Comisia Europeana pentru perioada de programare 2014-2020, acela de Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC) in vederea combaterii saraciei si a excluziunii sociale, in zonele urbane marginalizate (ZUM) de la nivelul municipiului, prin stimularea implicarii comunitatilor in dezvoltarea locala, prin formarea unui parteneriat local si implementarea unei strategii integrate de dezvoltare locala. Abordarea participativa de tip DRLC vizeaza mobilizarea si implicarea comunitatilor dezavantajate si a actorilor locali in procesul de elaborare si de implementare a strategiilor locale integrate, favorabile incluziunii, in concordanta cu Strategia Europa 2020. 3. Scopul cererii de finantare este" Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziunc sociala din comunitatile marginalizate (roma si non-roma) din orase/municipii cu peste 20000 de locuitori, (.'11 accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma, prin implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC)".

  Principalele activitati ale proiectului in aceasta etapa sunt:

  o Activitatea O Declaraia de exprimare a interesului pentru intervenii DLRC (Dezvoltare Local plasat sub Responsabilitatea Comunitii;

  Activitatea cadru 1: Infiintarea noului GAl) adaptarea GAL deja infiintat conform cerintelor DLRC pentru perioada de programare 2014 - 2020. Activitatea cadru II: Delimitarea comunitatii marginalizate si a teritoriului SDL, inclusiv a zonei/zonelor urbane marginalizate Activitatea cadru III: Animarea partenerilor locali si mobilizarea comunitatii marginalizate vizate de SDL Activitatea cadru IV: Elaborarea SDL si a listei indicative de interventii prin care GAL considera ca vor fi atinse obiectivele strategiei de dezvoltare locala

  Activitati orizontale: managementul proiectului, achizitii publice, masuri specifice pentru informare si publicitate, etc. Derularea activitatilor cadru si actiunile aferente acestora, care fac obiectul proiectului dezvoltat in parteneriat vor respecta prevederile Ghidului Solicitantului - Conditii specifice POCU 2014 - 2020.

  4. Activitatile in care va fi implicat partenerul: Participantii in cadrul procedurii de selectie vor fi implicati in activitatile proiectului, descrise anterior, pe care acestia le pot implementa in functie de specificul fiecarui participant. Conform Ghidului Solicitantului - Conditii Generale se va depune o nota justificativa care va contine o analiza a valorii adaugate a

  T: +4 (O)231 502200 J F +4 (O) 231 531 595 216 W: www.primariabt.ro/Epl.lmaria@pmnariabtro

  Piaa Revoluiei nr. 1,710236, Botoani, ROMANIA

 • Primria Romnill Municipiului Judeul Botoani Boto~an Municipiul BouJ$Qni

  eF: 3372882

  parteneriatului in ceea ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor precum si rolul partenerului in implementarea proiectului.

  S. Criterii de eligibilitate privind partenerul - ONO. Partenerul este O.N.G. din Romania care desfasoara activitati relevante in cadrul proiectului si au in statutul asociatiei pe care o reprezinta si activitatea/activitatile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri. Partenerul nu se aDa in niciuna din situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantii/ar mentionate in Ghidul Solicitantului - Conditii Generale, respectiv: este n incapacitate de plat/ n stare de insolven, conform Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiar i insolvena unitilor administrative teritoriale, respective conform Legii nr.85/2014 privind procedura insolvenei, cu modificrile i completrile ulterioare, dup caz;

  a suferit condamnri definitive datorate unei cond uite profesionale ndreptat impotriva legii, decizie formulat de o autoritate de judecat ce are for de res judicata; se afla in stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciara,

  are incheiate concordate, si-a suspendat activitatea in ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finantare sau face obiectul unei proceduri in urma acestor situatii sau se afla in situatii similare in urma unei proceduri de aceeasi natura prevazute de legislatia sau de reglementarile nationale; reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au comis in conduita profesionala greseli grave, demonstrate in instanta, pe care autoritatea contractanta le poate justifica; se incadreaza. din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intr-una din situatia in care obligatiile de plata nete depasesc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; reprezentantii sai legali/structurile de conducere si persoanele care asigura conducerea solicitantului au fost condamnati printr-o hotarare cu valoare de res judicata pentru frauda, coruptie, participare la o organizatie criminala sau la orice alte activitati ilegale in detrimentul intereselor financiare ale Comunitatilor; solicitantul si partenerul/partenerii si/sau reprezentantii lor legali/structurile de conducere a acestora si persoanele care asigura conducerea solicitantului/partenerului/partenerilor se afla in situatia de conflict de interese sau incompatibilitate, asa cum este definit in legislatia nationala si comunitara in vigoare; se [ace vinovat de declaratii false in furnizarea informatiilor solicitate de AM/OIIPOCU responsabil sau nu a furnizat aceste informatii;

  Partenerul trebuie sa fie implicat in cel putin o activitate relevanta. Prin activitate relevanta se intelege acea activitate cadru, care contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor.

  Capacitate financiara si operationala Partenerul are experienta in implementarea a cel putin 1 proiect cu finantare nerarnbursabila si/sau are experienta de cel putin 6 luni in domeniul activitatilor proiectului. Partenerul demonstreaza capacitate financiara, respectiv dispune de resursele financiare necesare.

  6. Cerinte minime solicitate: 6.1. In copie, semnat. stampilat si certificat conform cu originalul de catre reprezentantul legal:

  T: +4 (O)231 502200 I F: +4 (O)231 531 595 3/6 W: www.pnmarlabt.ro r E: pnmana@pmnariabt.ro

  Piaa Revoluiei nr 1, 710236, Botoani, ROMNIA

  mailto:pnmana@pmnariabt.ro
 • Primaria Romnia Municipiului Judeul Botoani Bat0f}8ni Municipiul BouJ.1ani

  cr. 3372882

  a. ncheiere privind nscrierea n registrul asociaiilor i fundaiilor, definitiv t irevocabil!Certificat de nregistrare n registrul asociaiilor i fundaiilor b. Actul constitutiv i statutul ONG c.Certificat de inregistrare fiscala d.RezulIatul exericitiului financiar pentru anii 2013, 2014, 2015 - bilant contabil f. Experienta relevanta (documente suport) - se Va prezenta contractul adus ca referinta, recomandare de la beneficiarul contractului respectiv, sau alte documente considerate relevante

  pentru demonstrarea experientei partenerului pentru domeniul proiectului.

  6.2. In original: Scrisoare de intentie (conform model atasat - Anexa 1) Fisa partenerului (conform model atasat - Anexa 2) In Scrisoarea de intentie si in Fisa partenerului participantii vor mentiona cel putin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale si umane necesare si vor furniza o scurta descriere a actiunilor propuse in cadrul acestei activitati cu prezentarea aspectelor considerate esentiale pentru obtinerea rezultatelor asteptate si atingerea obiectivelor si a contributiei in parteneriat: plusvaloarea adusa

  proiectului. Declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal (semnata si stampilata de catre acesta) ca nu se incadreaza in niciuna din situatiile de excludere stipulare in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor mentionate in Ghidul Solicitantului ~ Conditii Generale, - asa cum sunt prezentate la pct. 5, Criterii de eligibilitate. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi asuma sa depuna toate diligentele pentru a asigura resursele financiare si umane necesare pe toata durata de implementare a proiectului si sustinerea cofinuntarii; Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale; Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara teritoriala la care este arendat sediul persoanei juridice privind indeplinirea obligatiilor de plata la bugetul de stat; Nota justificativa (Ghidul Solicitantului - Conditii Generale) care va contine o analiza a valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor precum si rolul partenerului in implementarea proiectului. Nota justificativa va fi insotita de: CV-urile in f