of 1 /1
610.24 610.24 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2016 2017 2018 2020 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2027 2026 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2041 2040 2042 2043 2060 344 2050 2059 2068 2046 2058 2056 2047 2071 2051 2052 2053 2049 2048 2055 2057 2015 2069 2063 2064 2065 2066 2067 2039 2061 571 570 G 1031 569 G 567 T VETVA Q D50 KQ ZQ H12 A6 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 610.24 605 605 605 607.5 607.5 610 610 607.5 610 610 612.5 615 615 612.5 612.5 610.24 612.5 612.5 615 615 612.5 610 610 607.5 610 610 607.5 607.5 605 605 605 C T C C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T CTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T P - 20 P - 21 P - 35 P - 31 P - 20 P - 20 P - 25 ULICA Da ULICA Da ULICA Db ULICA Db ULICA Db ULICA Db ULICA Dc ULICA Dc ULICA Dc ULICA Dc ULICA Dc ULICA Dc ULICA Dd ULICA Dd ULICA Dd ULICA Dd ULICA De ULICA Df ULICA Df ULICA Df ULICA Dg ULICA Dg ULICA Dh ULICA Dh P - 30 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 P - 7 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 D.10 D.11 D.12 D.13 D.14 D.15 D.16 D.17 D.18 D.19 D.19 BUS BUS BUS ULICA Dl ULICA Dk ULICA Dj ULICA Dm ULICA Dn ULICA Do ULICA Dd ULICA Di ULICA Dr A B C D E F 1 1 3 2 2 4 5 7 7 7 7 O/2P 8 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 6 C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C T C C T C T C T C C T C T C T C T C T C T C T C T C T TD1 TD2 TD3 TD6 ULICA Da LP PS PS PS LP LP LP ZRUI JESTVUJCU TRAFOSTANICU TD4 TD5 ¨OV ¨OV PS S 2.3.DOPRAVA PEIE KOMUNIK`CIE, PE PARKOVISK` (P), GAR`E (G) ZAST`VKY SAD I-78 SAD P-20 CYKLISTICK TRASY CESTA I.TRIEDY (I/78) ¨OV PRE¨ERP`VACIA STANICA ELEKTRICK VEDENIE VN 22kV - K`BEL TRANSFORMA¨N` STANICA - STOIAROV` TRANSFORMA¨N` STANICA - MUROVAN` ZRUENIE 22 kV VEDENIA TELEKOMUNIKA¨N VEDENIA HLAVN DISTRIBU¨N PLYNOVOD OPTICK K`BEL T T ELEKTRICK VEDENIE VN 22kV - VZDUN T T ELEKTRICK VEDENIE NN ¨OV PS ¨OV PS 2.4.TECHNICK` VYBAVENOS C T C T 2.5. EKOSTABILIZA¨N OPATRENIA L˝NIOV` EKOSTABILIZUJCA OCHRANN` A IZOLA¨N` ZELE (ELIMIN`CIA NEGAT˝VNYCH VPLYVOV NA P) OCHRANA PRED NIKOM ROPNCH L`TOK SPLAKOV` KANALIZ`CIA SPLAKOV` KANALIZ`CIA- VTLAKOV` Z`SOBN VODOVODN POTRUBIE DAˇOV` KANALIZ`CIA ODLU¨OVA¨ ROPNCH L`TOK LP LEGENDA HRANICA RIEENHO ZEMIA HRANICA ZASTAVANHO ZEMIA K 1.1.1990 STAV N`VRH OZNA¨ENIE UL˝C HRANICA OCHRANNCH P`SIEM VETKHO DRUHU 1. VYMEDZUJCE JAVY ULICA Da B.1 MAX.PREV`DZKOV` HLADINA VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY OD 1.9. DO 31.5 - 602,40 m.n.m. MAX.PREV`DZKOV` HLADINA VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY OD 1.6. DO 31.8 - 601,80 m.n.m. OZNA¨ENIE ZEMNO-PRIESTOROVCH ¨AST˝ (UP¨) MAX.RETEN¨N` HLADINA OR. PRIEHRADY - 603,5 m.n.m. HRANICA VZNAMNCH SEGMENTOV Z H…ADISKA MSES - ( NPR- KLINSK RAELINISKO CHA- ORAVSK` PRIEHRADA) 2. PRVKY FUNK¨NEJ REGUL`CIE 2.1. ZEMNO- PRIESTOROV ¨ASTI V RODINNCH DOMOCH JE MON ZRIADI FUNKCIU PRECHODNHO UBYTOVANIA PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NCH DOMOV (BVANIE+OB¨IANSKA VYBAVENOS) V RODINNCH DOMOCH A NA VO…NCH PLOCH`CH JE MON ZRIADI FUNKCIE OB¨IANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NCH DOMOV (BVANIE+REKRE`CIA) PLOCHY S PREVAHOU OB¨IANSKEJ VYBAVENOSTI PLOCHY S PREVAHOU REKRE`CIE VR`TANE PARKOV˝SK,ZELENE A PORTOV˘H PLCH -REKREA¨N PRIESTOR RP2 - MONOS VSTAVBY UBYTOVAC˝CH REKREA¨NCH ZARIAD VETKCH DRUHOV OKREM INDIVIDU`LNYCH REKREA¨NH CH`T,MON VEREJNHO STRAVOVANIA,PORTOVO REKREA¨NCH ZARIADEN˝ A PLCH,AMFITE`TRA, VEREJNEJ PL`E S PR˝SLUENSTVOM,OBCHODNCH -REKREA¨N PRIESTOR RP3 - MONOS VSTAVBY PENZINOV -REKREA¨N PRIESTOR RP4 - VSTAVBA LYIARSKYCH ZARIADE PIKNIKOVCH PLCH -REKREA¨N PRIESTOR RP1 -MONOS VSTAVBY INDIVIDU`LNYCH REKREA¨NCH CH PORTOVEJ, TECHNICKEJ VYBAVENOSTI,VR`TANE ZELENE,POR PLOCHY IHR˝SK A OTVORENCH PORTOVCH PLCH VODN PLOCHY A TOKY SOLITRY ZELENE OCHRANN LES OKOLO VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY LESY ZMENA OCHRANNHO LESA NA LES OSOBITNHO UR¨ENIA (REKREA¨N) LESOPARK PL` CINTOR˝N PLOCHY VEREJNE DOSTUPNEJ ZELENE BREH ORAVSKEJ PRIEHRADY 2.2.PR˝RODN PRVKY HRANICA ZEMNO-PRIESTOROVCH ¨AST˝ (UP¨) HRANICA PARCIEL PLOCHY S PREVAHOU TECHNICKEJ VYBAVENOSTI EXISTUJCE OBJEKTY A ¨ERPACIA STANICA ODPADOVCH VD B HOTEL STUDNI¨KA 64+56 LZOK-100 STOLI¨IEK C KIOSK - OB¨ERSTVENIE D REKREA¨N ZARIADENIE ML`DEE 1 BYT-70+16 LOK E IDOVSK CINTOR˝N F CHATA ILINA 24+24 LOK NAVRHOVAN OBJEKTY 1 PORTOV KLUB - BUFET 30 STOLI¨IEK 2 PREV`DZKOV OBJEKT PL`E - BUFET 30 STOL.- POI¨OVA LOD˝ 3 ATC JAMY - RECEPCIA, BUFET-30 STOLI¨IEK 4 VSTUP NA KPALISKO, BUFET-30 STOLI¨IEK 5 POI¨OVA LOD˝, PORTOV POTREBY, BUFET 30-STOLI¨IEK 6 RETAUR`CIA 50 STOLI¨IEK 7 PORTOV IHRISKO EXISTUJCE OBJEKTY A ¨ERPACIA STANICA ODPADOVCH VD B HOTEL STUDNI¨KA 64+56 LZOK-100 STOLI¨IEK C KIOSK - OB¨ERSTVENIE D REKREA¨N ZARIADENIE ML`DEE 1 BYT-70+16 LOK E IDOVSK CINTOR˝N F CHATA ILINA 24+24 LOK NAVRHOVAN OBJEKTY 1 PORTOV KLUB - BUFET 30 STOLI¨IEK 2 PREV`DZKOV OBJEKT PL`E - BUFET 30 STOL.- POI¨OVA LOD˝ 3 ATC JAMY - RECEPCIA, BUFET-30 STOLI¨IEK 4 VSTUP NA KPALISKO, BUFET-30 STOLI¨IEK 5 POI¨OVA LOD˝, PORTOV POTREBY, BUFET 30-STOLI¨IEK 8 VCVIK PSOV 9 OBCHODN, SPOLO¨ENSK A PORTOV CENTRUM 10 OBCHODY, SLUBY, VROBA 11 PENZIN 12 SEPAROVAN ZBER PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NCH DOMOV (OB¨IANSKA VYBAVENOS + PRIEMYSEL) ZBERN A OBSLUN KOMUNIK`CIE C2 A C3 OBJEDN`VATE… DOKUMENT`CIE: AUTORI RI ODBORN` SPOLUPR`CA : N`ZOV VKRESU ¨˝SLO Z`KAZKY D`TUM MIERKA VKRESU ¨˝SLO VKRESU MESTO - N`MESTOVO ING.ARCH. ANNA GO¨OV`, ING.ARCH. MARI`N GO¨ 472 - 20 1 : 1 000 BREHY ¨ERCHLE PRIEMYSEL VOJENSK PREDMOSTIE SLANICA ING.PETER GA˝K, ING.ANTON GALLAS, ING.STANISLAV HOAL N`BREIE A B C D E F G ING.STANISLAV VAL¨O , ZUZANA TAK`¨OV`, M`RIA KOCROV`, M`RIA HATANKOV`, ING. ZUZANA KRAF¨˝KOV` Architektonick ateliØr NÆmestie A. Hlinku 27, Ruomberok D2 KOMPLEXN URBANISTICK N`VRH DOPLNOK K ZEMNMU PL`NU MESTA N`MESTOVO N`ZOV DOKUMENT`CIE: 02/2002

tabulka č2 - Námestovo...6 RE−TAUR`CIA 50 STOLI¨IEK 7 −PORTOVÉ IHRISKO 8 VÝCVIK PSOV 9 OBCHODNÉ, SPOLO¨ENSKÉ A −PORTOVÉ CENTRUM 10 OBCHODY, SLU”BY, VÝROBA 11 PENZIÓN

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of tabulka č2 - Námestovo...6 RE−TAUR`CIA 50 STOLI¨IEK 7 −PORTOVÉ IHRISKO 8 VÝCVIK PSOV 9...

Page 1: tabulka č2 - Námestovo...6 RE−TAUR`CIA 50 STOLI¨IEK 7 −PORTOVÉ IHRISKO 8 VÝCVIK PSOV 9 OBCHODNÉ, SPOLO¨ENSKÉ A −PORTOVÉ CENTRUM 10 OBCHODY, SLU”BY, VÝROBA 11 PENZIÓN

610.24610.24

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2016

2017

2018

2020

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2027

2026

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 2036

2037

2038

2041

2040

2042

2043

2060

344

2050

2059

2068

20462058

2056

2047

2071

2051

20522053

2049

20482055

2057

2015

2069

2063

2064

2065

2066

2067

2039

2061

571570

G

1031

569

G

567

T

VETVA Q D50

KQ

ZQ

H12

A�6

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

R

R

R

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

RR

r

610.24

605

605

605

607.5

607.5

610

610

607.5

610

610

612.

5

615

615612.5

612.5

r

610.24

612.5

612.5

615

615

612.

5

610

610

607.5

610

610

607.5

607.5

605

605

605

CTCCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT

P - 20

P - 21

P - 35

P - 31

P - 20

P - 20

P - 2

5

ULICA Da

ULICA Da

UL

ICA

Db

ULIC

A D

b

ULICA Db

ULICA Db

ULICA Dc

ULICA Dc

ULICA Dc

ULICA Dc

ULICA Dc

UL

ICA

Dc

ULICA Dd

ULICA Dd

ULICA Dd

ULICA Dd

UL

ICA

De

UL

ICA

Df

UL

ICA

Df

UL

ICA

Df

UL

ICA

Dg

UL

ICA

Dg

UL

ICA

Dh

ULIC

A D

h

P - 3

0

P - 7

P - 7

P - 7

P - 7

P -

7P

- 7

P -

7P

- 7

P - 7

P - 7

P - 7

P - 7

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

D.13

D.14

D.15

D.16

D.17

D.18D.19

D.19

BU

S

BU

S

BU

S

UL

ICA

Dl

UL

ICA

Dk

ULIC

A D

j

UL

ICA

Dm

UL

ICA

Dn

UL

ICA

Do

ULICA Dd

UL

ICA

Di

ULICA Dr

A

B

C

D

E

F

1

1

3

2

2

4

5

7

7

7

7

O/2

P

8

9

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

6

CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCT

TD1

TD2

TD3

TD6

ULICA Da

LP

PS

PS

PS

LP

LP

LP

ZRU�I� JESTVUJÚCU TRAFOSTANICU

TD4

TD5

¨OV

¨OV

PS

S

2.3.DOPRAVA

PE�IE KOMUNIK`CIE, PE�IE PRIESTRANSTV`

PARKOVISK` (P), GAR`�E (G)

ZAST`VKY SAD

I-78

SAD

P-20

CYKLISTICKÉ TRASY

CESTA I.TRIEDY (I/78)

¨OV

PRE¨ERP`VACIA STANICA

ELEKTRICKÉ VEDENIE VN 22kV - K`BEL

TRANSFORMA¨N` STANICA - STO�IAROV`

TRANSFORMA¨N` STANICA - MUROVAN`

ZRU�ENIE 22 kV VEDENIA

TELEKOMUNIKA¨NÉ VEDENIA

HLAVNÝ DISTRIBU¨NÝ PLYNOVOD

OPTICKÝ K`BEL

TT

ELEKTRICKÉ VEDENIE VN 22kV - VZDU�NÉ

T T

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN

¨OV

PS

¨OV

PS

2.4.TECHNICK` VYBAVENOS�

C TC T

2.5. EKOSTABILIZA¨NÉ OPATRENIA

L˝NIOV` EKOSTABILIZUJÚCA OCHRANN` A IZOLA¨N` ZELEÒ(ELIMIN`CIA NEGAT˝VNYCH VPLYVOV NA �P)

OCHRANA PRED ÚNIKOM ROPNÝCH L`TOK

SPLA�KOV` KANALIZ`CIA

SPLA�KOV` KANALIZ`CIA- VÝTLAKOV`

Z`SOBNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE

DA�ˇOV` KANALIZ`CIA

ODLU¨OVA¨ ROPNÝCH L`TOKLP

LEGENDA

HRANICA RIE�ENÉHO ÚZEMIA

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA K 1.1.1990

STAV N`VRH

OZNA¨ENIE UL˝C

HRANICA OCHRANNÝCH P`SIEM V�ETKÉHO DRUHU

1. VYMEDZUJÚCE JAVY

ULICA Da

B.1

MAX.PREV`DZKOV` HLADINA VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY OD 1.9. DO 31.5 - 602,40 m.n.m.

MAX.PREV`DZKOV` HLADINA VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY OD 1.6. DO 31.8 - 601,80 m.n.m.

OZNA¨ENIE ÚZEMNO-PRIESTOROVÝCH ¨AST˝ (UP¨)

MAX.RETEN¨N` HLADINA OR. PRIEHRADY - 603,5 m.n.m.

HRANICA VÝZNAMNÝCH SEGMENTOV Z H…ADISKA MÚSES - ( NPR- KLINSKÉ RA�ELINISKO

CHA- ORAVSK` PRIEHRADA)

2. PRVKY FUNK¨NEJ REGUL`CIE

2.1. ÚZEMNO- PRIESTOROVÉ ¨ASTI

V RODINNÝCH DOMOCH JE MO�NÉ ZRIADI� FUNKCIU PRECHODNÉHO UBYTOVANIA

PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NÝCH DOMOV (BÝVANIE+OB¨IANSKA VYBAVENOS�)

V RODINNÝCH DOMOCH A NA VO…NÝCH PLOCH`CH JE MO�NÉ ZRIADI�

FUNKCIE OB¨IANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NÝCH DOMOV (BÝVANIE+REKRE`CIA)

PLOCHY S PREVAHOU OB¨IANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY S PREVAHOU REKRE`CIE

VR`TANE PARKOV˝SK,ZELENE A �PORTOV˘H PLÔCH

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP2 - MO�NOS� VÝSTAVBY UBYTOVAC˝CH REKREA¨NÝCH ZARIADEN˝

V�ETKÝCH DRUHOV OKREM INDIVIDU`LNYCH REKREA¨NÝH CH`T,MO�NOS� VÝSTAVBY OBJEKTOV

VEREJNÉHO STRAVOVANIA,�PORTOVO REKREA¨NÝCH ZARIADEN˝ A PLÔCH,AMFITE`TRA,

VEREJNEJ PL`�E S PR˝SLU�ENSTVOM,OBCHODNÝCH ZARIADEN˝

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP3 - MO�NOS� VÝSTAVBY PENZIÓNOV

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP4 - VÝSTAVBA LY�IARSKYCH ZARIADEN˝ V�ETKÉHO DRUHU,

PIKNIKOVÝCH PLÔCH

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP1 -MO�NOS� VÝSTAVBY INDIVIDU`LNYCH REKREA¨NÝCH CH`T,

�PORTOVEJ, TECHNICKEJ VYBAVENOSTI,VR`TANE ZELENE,�PORTOVÝCH PLÔCH A TR`S,

PLOCHY IHR˝SK A OTVORENÝCH �PORTOVÝCH PLÔCH

VODNÉ PLOCHY A TOKY

SOLITÉRY ZELENE

OCHRANNÝ LES OKOLO VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY

LESY

ZMENA OCHRANNÉHO LESA NA LES OSOBITNÉHO UR¨ENIA (REKREA¨NÝ)

LESOPARK

PL`�

CINTOR˝N

PLOCHY VEREJNE DOSTUPNEJ ZELENE

BREH ORAVSKEJ PRIEHRADY

2.2.PR˝RODNÉ PRVKY

HRANICA ÚZEMNO-PRIESTOROVÝCH ¨AST˝ (UP¨)

HRANICA PARCIEL

PLOCHY S PREVAHOU TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

EXISTUJÚCE OBJEKTY

A ¨ERPACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD

B HOTEL STUDNI¨KA 64+56 LÔZOK-100 STOLI¨IEK

C KIOSK - OB¨ERSTVENIE

D REKREA¨NÉ ZARIADENIE ML`DE�E 1 BYT-70+16 LÔ�OK

E �IDOVSKÝ CINTOR˝N

F CHATA �ILINA 24+24 LÔ�OK

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

1 �PORTOVÝ KLUB - BUFET 30 STOLI¨IEK

2 PREV`DZKOVÝ OBJEKT PL`�E - BUFET 30 STOL.- PO�I¨OVÒA LOD˝

3 ATC JAMY - RECEPCIA, BUFET-30 STOLI¨IEK

4 VSTUP NA KÚPALISKO, BUFET-30 STOLI¨IEK

5 PO�I¨OVÒA LOD˝, �PORTOVÉ POTREBY, BUFET 30-STOLI¨IEK

6 RE�TAUR`CIA 50 STOLI¨IEK

7 �PORTOVÉ IHRISKO

EXISTUJÚCE OBJEKTY

A ¨ERPACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD

B HOTEL STUDNI¨KA 64+56 LÔZOK-100 STOLI¨IEK

C KIOSK - OB¨ERSTVENIE

D REKREA¨NÉ ZARIADENIE ML`DE�E 1 BYT-70+16 LÔ�OK

E �IDOVSKÝ CINTOR˝N

F CHATA �ILINA 24+24 LÔ�OK

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

1 �PORTOVÝ KLUB - BUFET 30 STOLI¨IEK

2 PREV`DZKOVÝ OBJEKT PL`�E - BUFET 30 STOL.- PO�I¨OVÒA LOD˝

3 ATC JAMY - RECEPCIA, BUFET-30 STOLI¨IEK

4 VSTUP NA KÚPALISKO, BUFET-30 STOLI¨IEK

5 PO�I¨OVÒA LOD˝, �PORTOVÉ POTREBY, BUFET 30-STOLI¨IEK

8 VÝCVIK PSOV

9 OBCHODNÉ, SPOLO¨ENSKÉ A �PORTOVÉ CENTRUM

10 OBCHODY, SLU�BY, VÝROBA

11 PENZIÓN

12 SEPAROVANÝ ZBER

PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NÝCH DOMOV (OB¨IANSKA VYBAVENOS� + PRIEMYSEL)

ZBERNÉ A OBSLU�NÉ KOMUNIK`CIE C2 A C3

OBJEDN`VATE… DOKUMENT`CIE:

AUTORI RIE�ENIA:

ODBORN` SPOLUPR`CA :

N`ZOV VÝKRESU

¨˝SLO Z`KAZKY

D`TUM

MIERKA VÝKRESU

¨˝SLO VÝKRESU

MESTO - N`MESTOVO

ING.ARCH. ANNA GO¨OV`, ING.ARCH. MARI`N GO¨

472 - 20

1 : 1 000

BREHY ¨ERCHLE PRIEMYSEL VOJENSKÉ PREDMOSTIE SLANICA

ING.PETER GA�˝K, ING.ANTON GALLAS, ING.STANISLAV HO�ALA, ING.J`N MLYNAR¨˝K

N`BRE�IE

A B C D E F G

ING.STANISLAV VAL¨O , ZUZANA TAK`¨OV`, M`RIA KOCÚROV`, M`RIA HATÒANKOV`,

ING. ZUZANA KRAF¨˝KOV`

Architektonický ateliØr NÆmestie A. Hlinku 27, Ru�omberok

D2

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ N`VRH

DOPLNOK K ÚZEMNÉMU PL`NU MESTA

N`MESTOVO

N`ZOV DOKUMENT`CIE:

02/2002