of 5 /5

Terve Elu Kalender 2010 näidislehed

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Terve Elu Kirjastuse poolt välja antud kalender 2010. aastaks

Text of Terve Elu Kalender 2010 näidislehed

Page 1: Terve Elu Kalender 2010 näidislehed
Page 2: Terve Elu Kalender 2010 näidislehed

Kuidas suhtud ideesse, et terve Eesti võiks olla üks suur rahvuspark?See sai omaseks, kui taipasin, et kultuuri tasa-kaaluline elu ökosüsteemis on ühtaegu nii iga riigi taotlus kui ka Euroopa tüüpi rahvuspargi idee, millest otse ju järeldubki, et me riik võiks olla rahvuspark. Siis mõtleme Eestist kui öko-süsteemist, kus iga otsuse juures peame silmas kogu elustiku ja aineringete head käekäiku. Kirjutasin Eestimaa rahvuspargist 1994. aas-tal väikse loo, ja mõnel korral hiljem veel. Teeb head meelt, et see mõte liigub ja idaneb.

Sa oled öelnud, et traditsioonilise eluviisi säi-litamine on Eestis looduskaitse seisukohalt oluline? Miks nii? Just traditsiooniline mahedapärane eluviis on põhjustanud seda, et Eestis leidub Euroopa lii-

girikkaimaid kooslusi. Mõtlen nii puisniite kui ka puutumatuna hoitud paiku, kus on kohta se-davõrd paljudele. Ent traditsiooniline eluviis ehk pärandkultuur (ehk looduskultuur) on elu-rikkust tagav pea kõigis ökosüsteemides. Mõõ-duka traditsioonilise kalapüügi korral on veed kalarikkad, loodustundlik jahindus hoiab loo-mastikku ja traditsiooniline metsandus tagab pärismaise elustiku liigirohkuse.

Kas Sinu meelest on viimasel ajal keskkonna-teemade osas olnud ka mõni eriti positiivne sündmus või muutus? On vahva, et Maaülikool liigub Eesti keskseks ökoloogiliseks kooliks ja uurimisasutuseks, nagu see maaülikoolile ju kohane ongi. Ees-ti looduse, Eesti ökosüsteemi tundmine vajab häid asjatundjaid.

Kalevi Kull usub, et Eestis toimuvate muutuste suund sõltub inimeste unistustest

“Eesti looduse, Eesti ökosüsteemi tundmine vajab häid asjatundjaid.”

KA LEVI KULL – bioloog ja semiootik

Page 3: Terve Elu Kalender 2010 näidislehed

Sydakuu | JAANUAR TERVE ELU 2010

JAANUAR

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

VEEBRUAR

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

Paremb püstü surra kui polvila elada.Kuusalu

2. nädal9:08

15:39

PÜHAPÄEV

10

LAUPÄEV

9

REEDE

8

NELJAPÄEV

7

KOLMAPÄEV

6

TEISIPÄEV

5

ESMASPÄEV

4

12:40

10 | 11

Page 4: Terve Elu Kalender 2010 näidislehed

Peep Veedla elus mängib loodus põhirolliSind võib pidada ka aktiivseks harrastusorni-toloogiks. Miks just ornitoloogia?Tõenäoliselt on ornitoloogia populaarseim rah-vateadus, sest linnud on nähtavamad kui ena-mik metsloomi ja ka ilusamad kui suurem osa putukaid... Minule isiklikult avaldas omal ajal mõju tõsiasi, et linnuraamatud olid kätt esaada-vamad kui muud loodusraamatud. Miskipärast toodi neid müüki ka pisikesse maapoodi, mis oli mu kodu lähedal. Nii sain väga noorelt Kumari “Eesti lindude välimääraja” omanikuks. Mulle oli põnevaks lektüüriks ka Mart Mägeri “Lin-nud rahva keeles ja meeles”. Lausa piibliks ku-junes mulle aga Veromani ja Rootsmäe “Eesti laululinnud”.

Kuidas Sulle tundub, kas eestlased on linnu-teadlik rahvas?Kahjuks olen sunnitud vastama, et eestlased tunnevad linde väga halvasti. Üllatavalt vähe teatakse lindudest! Ja sageli aetakse neid oma-vahel segamini, omistatakse neile patt e, mida nende hingel tegelikult pole jne. Ja seda vaata-mata faktile, et viimasel ajal on meil päris pal-

ju linnuraamatuid ilmunud, mis sugugi lett ide-le seisma ei jää. Tegelikult tundub mulle, et huvi lindude vastu on hakanud tõusma viimasel ajal, paljud tutt avad ja ka võõrad on minugi poole pöördunud erinevate küsimustega lindude koh-ta ning palvega teada anda, kui mõni linnuretk tulekul on.

Mida saaksid inimesed ise teha, et lindude elu-olu parandada või normaalsena hoida?Ennekõike tasub ennast harida lindude vallas. Loomulikult ei ole mõeldav, et kõik inimesed oleksid linnuhuvilised, aga silmaringi laienda-mine mõjub igaühele positiivselt. Lindude elu-kombeid ja vajadusi teades saavad lindudele meelehärmi tegemata jätt a nii põllu- kui met-samehed. Põllumeestel piisaks ju vaid niitmis-tavade muutmisest, et ellu jääksid sajad räägud, kes igal aastal niidukite läbi hukkuvad. Õnneks on Eestis siiski palju hoolivaid inimesi, kes tal-vel väikeseid linde toidavad ning sellega tuhan-detel pisisulelistel ellu aitavad jääda. Kauplus-tes müüdavate linnutoidusegude ja rasvapallide kogused on suurenenud iga aastaga.

dl

PEEP VEEDLA – muusikaärimees ja harrastusornitoloog

“Lindude elukombeid ja vajadusi teades saavad lindudele meelehärmi tegemata jätta nii põllu- kui metsamehed.”

Page 5: Terve Elu Kalender 2010 näidislehed

Põimukuu | AUGUST TERVE ELU 2010

SEPTEMBER

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

AUGUST

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 18 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Ilma meele järele ei saa ükski.Karja

33. nädal5:23

21:23

PÜHAPÄEV

15

LAUPÄEV

14

REEDE

13

NELJAPÄEV

12

KOLMAPÄEV

11

TEISIPÄEV

10

ESMASPÄEV

9

suur rukkiema päev

esimene rukkiema päev

06:08

72 | 73