TGL för företag utan kollektivavtal i SEB Pension och ... ?· Med fullt arbetsför menas att man arbetar…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Villkor r 2009

  TGL fr fretag utan kollektivavtal i SEB Pension och Frskring AB

  (Uppdaterade 2015-04-01)

 • 0. versikt

  Inledning Dessa villkor gller i tillmpliga delar fr tjnstegrupplivfrskring, nedan kallad TGL, tecknad i SEB Pension och Frskring AB, organisationsnummer 516401-8243. TGL r en kapitalfrskring fr ddsfall utan sparinslag

  Innehll 0. versikt ______________________________________________ 2

  1. Frskringsavtalet _____________________________________ 3

  2. Premier ______________________________________________ 7

  3. Premiebefrielse _______________________________________ 8

  4. Frskringens frmner ________________________________ 9

  5. Frmnstagarfrordnande ______________________________11

  6. Utbetalning __________________________________________ 12

  7. Begrnsning av frskringsgivarens ansvar _______________ 13

  8. Ordlista _____________________________________________ 16

  9. Om du inte r njd _____________________________________17

  Ordlista I villkoren finns ett antal fackord som inte frklaras dr du finner dem i den lpande texten. Vi har samlat frklaringarna p ett stlle, i ordlistan i avsnitt 8.

  2

 • 1. Frskringsavtalet

  Gruppavtalet Arbetsgivaren har med SEB Pension och Frskring AB, nedan kallat Frskringsbolaget, ingtt ett gruppavtal om TGL fr samtliga anstllda samt, i frekommande fall, delgare verksamma i bolaget (nedan kallade fretagare). Gruppavtalet utgr samtidigt ett frskringsavtal om TGL till frmn fr gruppmedlemmarna.

  Parter Parter r arbetsgivaren och Frskringsbolaget.Arbetsgivaren r frskringstagare. Frskrad r den anstllde

  eller fretagare som omfattas av frskringen enligt nedan. Betrffande rtten till frskringsfrmner ska den frskrade

  betraktas som frskringstagare. Rtten att i frekommande fall frordna frmnstagare tillkommer den frskrade.

  Frutsttningar Frskringsavtalet grundar sig p de uppgifter som frskrings-tagaren eller den frskrade skriftligen eller p annat stt lmnat till Frskringsbolaget.

  Fr frskringsavtalet gller vad som anges i frskrings-bekrftelsen och de handlingar som hr till denna samt vad som anges i gruppavtalet och dessa villkor.

  Frskringsavtalet gller under ett kalenderr och frlngs med ett r i taget p de villkor som Frskringsbolaget anger, om det inte sgs upp av ngon av parterna.

  Vem omfattas av TGL? Frskringen omfattar anstlld och i vissa fall (se nedan Fretagare) fretagare som arbetar minst tta timmar per helgfri vecka, rknat i genomsnitt per mnad. Vidare krvs att den anstllde/fretagaren vid frskringens tecknande eller, om den anstllde/fretagaren intrder senare i gruppen, vid tiden fr intrdet r fullt arbetsfr.

  Med fullt arbetsfr menas att man arbetar mer n 3/4 av sin normala arbetstid sedan minst en vecka, rknat frn det att frskringsskyddet ska brja glla.

  Anstlld/fretagare som inte r fullt arbetsfr nr arbetsgivaren tecknar avtal om TGL, omfattas av frskringen nr denne ter r fullt arbetsfr.

  Under frutsttning att gllande frskringsavtal freligger r den frskrade frskrad s lnge anstllningen bestr/den frskrade arbetar i fretaget, dock tidigast frn och med mnaden efter den mnad den frskrade fyller 18 r och lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade uppnr ordinarie pensionslder.

  3

 • Frskringen kan dock fortstta att glla till och med mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 70 r, om den frskrade efter ordinarie pensionslder fortstter sin anstllning hos samma arbetsgivare/fortstter att arbeta i fretaget.

  Utsnda arbetstagareven arbetstagare som av arbetsgivaren r utsnd frn Sverige fr tjnstgring utomlands omfattas av frskringen om anstllningen uppfyller de frutsttningar som gller fr att arbetstagaren ska kunna omfattas av Avtal om social trygghet fr tjnstemn vid utlandstjnstgring. Motsvarande gller fretagare vid utlandstjnstgring. Vid utlandstjnstgring gller dock vissa inskrnkningar i frskringen, se p 7 nedan.

  FretagareFretagare som r verksam i fretaget och omfattas av gruppavtalet omfattas av denna frskring, dock inte fretagare med verksamhet inom nringsgrenarna jordbruk, skogsbruk (inklusive rennring) eller fiske. Som fretagare betraktar vi samtligagareifretagsominterjuridiskapersoner(enskild

  firma, enkelt bolag) samtligagareihandelsbolag komplementrenikommanditbolag anstlldaktiegareiaktiebolagsomensamellersammanrknat

  med annan aktiegare, som r make/registrerad partner, frldrar eller barn till fretagaren, ger minst 1/3 av aktierna i bolaget.

  ven fretagare som omfattas av frskringen fr egen del anses som frskrad respektive frskringstagare och arbetsgivare i dessa villkor.

  Nr r den anstllde/ TGL gller s lnge anstllningen bestr eller fretagaren arbetar ifretagaren frskrad? fretaget, dock tidigast frn och med mnaden efter den mnad

  den frskrade fyller 18 r och lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade uppnr ordinarie pensionslder. Frskringen kan dock fortstta glla till och med mnaden fre den mnad den frskrade fyller 70 r, om den frskrade efter ordinarie pensionslder fortstter sin anstllning hos samma arbetsgivare/arbeta i samma fretag.

  Observera! TGL gller inte vidgrundutbildningsomvrnpliktigeller vidtjnstledighetenligtlagenomarbetstagaresrtttillledighet

  fr utbildning (efterskydd gller dock vid viss utbildning, se nedan under Frlngt efterskydd).

  4

 • Tiden fr Frskrings- Om inte ngot annat anges i gruppavtalet intrder Frskrings-bolagets ansvar bolagets ansvar enligt fljande.

  Om den frskrade vid den tidpunkt d gruppavtalet ings uppfyller frutsttningarna fr att tillhra den grupp som omfattas av avtalet intrder Frskringsbolagets ansvar frn och med den dag d gruppavtalet ingicks. Om ngon intrder senare i gruppen intrder Frskringsbolagets ansvar frn och med dagen fr intrdet.

  Vad r efterskydd? Efterskydd innebr att frskringsskyddet fortstter att glla under en viss tid efter det att den frskrade uttrtt ur den frskrade gruppen p grund av att anstllningen hos frskringstagaren har upphrt eller av ngon annan anledning n att gruppmedlemmen uppntt en viss lder.

  Nr gller efterskydd? Efterskydd gller under tre mnader frn det att den frskrade uttrdde ur gruppen, dock lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 65 r eller uppnr ordinarie pensionslder om denna r lgre n 65 r.

  Om den frskrade fr sin arbetsfrmga nedsatt med minst 25 procent frlngs efterskyddet med lika mnga dagar som arbetsofrmgan varar med denna omfattning.

  Om den frskrade under den tid efterskydd lper ansluts till annan tjnstegrupplivfrskring eller tecknar fortsttningsfrskring upphr efterskyddet att glla. Vidare upphr efterskyddet att glla om den frskrade bostter sig utomlands.

  Frlngt efterskydd vid Om den frskrade blir arbetsls fortstter frsk ringsskyddet attarbetslshet glla viss tid (frlngt efterskydd) under frutsttning att den

  frskrade str till den svenska arbetsmarknadens frfogade p stt som krvs fr att f dagpenning frn erknd arbetslshetskassa. Den som r arbetsskande i annan EU-stat och uppfyller kraven fr att f dagpenning frn arbetslshetskassa eller enligt lagen om kontant arbetsmarknadsstd anses ocks st till arbetsmarknadens frfogande, dock lngst i tre mnader.

  Med att st till arbetsmarknadens frfogande (dvs. ska arbete) menas ocks att genomg omskolning till ny yrkesverksamhet med omskolningsbidrag.

  Frlngt efterskydd vid Frlngt efterskydd gller ven frbyte av anstllning och densomharennyanstllningutanTGLellerannantjnstledighet tjnstegrupplivfrskring med i huvudsak samma frmner.

  densomrtjnstledigfrstudierenligtlagenomarbetstagaresrtt till ledighet fr utbildning, om den tjnstledige uppbr studiemedel eller studiestd.

  5

 • densomharennyanstllningochpgrundavarbetstidenendast omfattas av halvt frskringsbelopp men i den tidigare anstllningen omfattats av helt belopp. Efterskyddet gller d fr halvt belopp under de frsta sex mnaderna i den nya anstllningen.

  Hur lnge gller det Det frlngda efterskyddet gller under lika lng tid som denfrlngda efterskyddet? frskrade varit anstlld under de senast tv ren fre

  anstllningens upphrande eller fre det att tjnstledigheten intrdde. Om den frskrade fr sin arbetsfrmga nedsatt med minst 25 procent frlngs efterskyddet med lika mnga dagar som arbetsofrmgan varar med denna omfattning.

  Det frlngda efterskyddet gller lngst till och med mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 65 r. Om den frskrade har en lgre ordinarie pensionslder n 65 r gller det frlngda efterskyddet lngst till och med mnaden fre den mnad d pensionsldern uppns. Efterskyddet upphr om den frskrade bostter sig utomlands.

  Efterskydd fr Fretagare r inte berttigad till frlngt efterskydd enligt fretagare bestmmelserna ovan. Detta gller dock inte anstlld aktiegare i

  aktiebolag.

  Fortsttningsfrskring Om frskringen upphr att glla har den frskraderttattinom tre mnader teckna fortsttningsfrskring medliknande omfattning som gllde d frskringen upphrde,underfrutsttning att denne inte omfattas av annan tjnstegrupplivfrskring med liknande fmner.

  Rtten till fortsttningsfrskring gller lngst till utgngen av mnaden fre den mnad d den frskrade fyller 65 r eller uppnr ordinarie pensionslder om denna r lgre n 65 r.

  Principen fr Frskringstagaren har inte ngon rtt till del i den vinst som kanvinstdelning uppst genom frskringsrrelsen.

  Frskringsbolagets rtt Frskringsbolaget frbehller sig rtten att ndra dessa villkoratt ndra villkoren under frskringstiden, i den mn detta blir ndvndigt med hnsyn

  till ndrad lagstiftning, myndigheters freskrifter eller ndrad lagtillmpning. Frskringsbolaget har, frutom i de fall som anges srskilt i dessa villkor, ven rtt att ndra villkoren om ndringen generellt sett kan anses vara gynnsam fr frskringstagarna eller om de allmnna frutsttningarna frndras p s stt att villkorsndringen kan anses sa