Click here to load reader

The Community Health Nursing Competencies Indicators ... ... The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among Nursing Students in Faculty of Nursing, Siam University

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of The Community Health Nursing Competencies Indicators ... ... The Community Health Nursing...

 • การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม

  The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among

  Nursing Students in Faculty of Nursing, Siam University

  ผู้วจิัย

  ศนิกานต์ ศรีมณ ี

  ชนิดา มทัทวางกูร

  เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม

  มหาวทิยาลยัสยาม

  พ.ศ. 2562

 • การพฒันาตัวบ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม

  The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among

  Nursing Students in Faculty of Nursing, Siam University

  ผู้วจิัย

  ศนิกานต์ ศรีมณ ี

  ชนิดา มทัทวางกูร

  เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม

  มหาวทิยาลยัสยาม

  พ.ศ. 2562

 • (ก)

  การพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ดร. ศนิกานต ์ศรีมณี. ดร.ชนิดา มทัทวางกูร และ เพญ็รุ่ง นวลแจ่ม. 210 หนา้

  บทคัดย่อ

  การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และตวับ่งช้ี รวมทั้งการยืนยนัองค์ประกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม การด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาตวัแปรองคป์ระกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของ นกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ โดยการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ เน้ือหา (Content Analysis) ขั้นตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของตวับ่งช้ีสมรรถนะด้านการ พยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ อาจารยพ์ยาบาล ประจ าสาขาการพยาบาลอนามยัชุมชนในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม และ พยาบาลวชิาชีพ ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับชุมชนท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ ง ศูนยบ์ริการสาธารณสุข ท่ีสังกดัส านกัอนามยั กรุงเทพมหานคร ท่ีเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบติัของนกัศึกษา พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม กลุ่มตวัอย่างจ านวน 313 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง แบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อแบบสอบถาม จ านวน 100 ขอ้ ผา่นการตรวจสอบความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดค้่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .95 วเิคราะห์ขอ้มูลโดย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั โดยใช้วิธีการ หมุนแกนองคป์ระกอบแบบออโธโกนอลดว้ยวธีิแวริแมกซ์ ขั้นตอนท่ี 3 การยนืยนัองคป์ระกอบของตวั บ่งช้ีสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามยัชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จากการ สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ผลการศึกษาพบวา่ 1. องคป์ระกอบและตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชนของนกัศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม ประกอบดว้ย 4 สมรรถนะ 42 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ 1) สมรรถนะดา้น การปฏิบติัการพยาบาลอนามยัชุมชนตามมาตรฐานวชิาชีพ มี 22 ตวับ่งช้ี 2) สมรรถนะดา้นความสามารถ ในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอ านาจ มี 13 ตัวบ่งช้ี 3) สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง มี 4 ตวับ่งช้ี และ 4) สมรรถนะดา้นมนุษย สัมพนัธ์และการส่ือสาร มี 3 ตวับ่งช้ี

 • (ข)

  2. การยืนยนัองค์ประกอบโดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญยืนยนังานวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ องค์ประกอบสมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัย ชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ องค์ประกอบสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และผูน้ าการเปล่ียนแปลง รวมทั้งองค์ประกอบ สมรรถนะดา้นความสามารถในการบริหารจดัการตามหลกัฐานเชิงประจกัษ์และการเสริมสร้างพลงั อ านาจ ในประเด็นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์ และความถูกตอ้งครอบคลุมคิด เป็นร้อยละ100 ส่วนองค์ประกอบสมรรถนะด้านมนุษยสัมพนัธ์และการส่ือสาร ในประเด็นความ เหมาะสม ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนในประเด็นความถูกต้อง ครอบคลุมคิดเป็นร้อยละ 80.00 และไม่มีความถูกตอ้งครอบคลุมร้อยละ 20.00 จากผลการวจิยัน้ีให้ขอ้เสนอแนะวา่ควรน าตวับ่งช้ีสมรรถนะดา้นการพยาบาลอนามยัชุมชน ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบายและกรอบทิศทางการบริหาร ก

Search related