Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för

Embed Size (px)

Text of Till stöd för ledare och medarbetare inom Flens kommuns skolor för

 • ElevhlsoplanTill std fr ledare och medarbetare inom Flens kommunsskolor fr att kvalitetsskra elevhlsoarbetet.

 • 2

  Inledning .............................................................................................. 3

  Elevhlsa ............................................................................................... 4

  3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun ........................................................ 5 3.1 Syfte ......................................................................................... 5 3.2 Ml ............................................................................................ 5 3.3 Regelverk fr elevhlsan ............................................................... 5 3.4 Enheten Elevhlsan ..................................................................... 5 3.5 Ansvarsfrdelning ....................................................................... 6 3.6 Elevhlsans kompetenser och funktioner. ........................................ 7 3.6.1 Kurator ...................................................................................... 7 3.6.2 Skolpsykolog .............................................................................. 7 3.6.3 Skollkare .................................................................................. 7 3.6.4 Skolskterska .............................................................................. 8 3.6.5 Specialpedagog ........................................................................... 8 3.6.6 Talpedagog ................................................................................. 9 3.6.7 Elevhlsoteam ...........................................................................10 3.6.8 Stdteam ..................................................................................10 3.7 Sekretess ..................................................................................10

  4. Nr hinder i lrandet uppmrksammas; rutiner och tgrder. ................11 4.1 Tv former av stdinsatser ...........................................................12 4.1.1 Extra anpassningar .....................................................................12 4.1.2 Srskilt std ..............................................................................12 4.1.3 Att utreda behov av srskilt std ..................................................13 4.1.4 Beslut om tgrdsprogram fr en elev som behver srskilt std. .......13 4.1.5 Att dokumentera beslut om tgrdsprogram fr en elev som behver srskilt std...................................................................13 4.1.6 Beslut om att avsluta tgrdsprogram ...........................................13 4.1.7 Modell ver arbetsgngen med stdinsatser ...................................14 4.2 Rutiner fr vergngar mellan skolformer och stadier fr elever i behov av srskilt std. ..............................................................15 4.3 Anpassad studiegng ..................................................................15 4.4 Srskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. ...................15 4.5 Samlad basbedmning.................................................................17 4.6 Srskola ....................................................................................17 4.7 Nrvaro och frnvaro ..................................................................17 4.8 Extern skolplacering. ..................................................................17

  5. vriga resurser ..................................................................................18 5.1 Skoldatateket ............................................................................18 5.2 Tillggsbelopp ...........................................................................18 5.3 Socialfrvaltningen ....................................................................18 5.4 Resurser inom Landstinget ...........................................................18 5.5 VITS .........................................................................................18 5.6 Statliga resurser .........................................................................18

  Innehll

 • 3

  Inledning

  Skolans huvuduppdrag r utveckling och lrande. En god lrmilj r en frutsttning fr elevers kunskapsutveckling och per-sonliga utveckling. Goda studieresultat och hlsa hnger samman.

  Mlet r att barn och unga i frskola, skola och gymnasium i Flens kommun ska ha mjlighet att utvecklas och n de ml som r uppsatta fr verk-samheten. Fr att detta ska vara mjligt ska alla i skolan arbeta fr att barn och unga har en god hlsa, svl fysiskt som psykiskt. Skolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull s att alla

  elever kan utvecklas maximalt. Personalen i skolan ska arbeta fr att ge alla elever den ledning och stimulans de behver i sitt lrande och sin person-liga utveckling.

  Skolan har ett srskilt ansvar att uppmrksamma de elever vars situation och svrigheter utgr hin-der fr deras inlrning. Skolan ansvarar ocks fr att uppmrksamma elever som far illa och uppvisar tecken p ohlsa. En strvan ska vara att uppvga skillnader i elevernas frutsttningar att tillgodo-gra sig utbildningen.

 • 4

  Elevhlsa

  I Skollagen 2010:800 som trdde i kraft 1/7 2011 anvnds numera begreppet samlad elevhlsa. Elev-hlsan omfattar medicinska, psykologiska, psyko- sociala och specialpedagogiska insatser. Den ska vara frebyggande och hlsofrmjande. Elevhlsans arbe-te ska bidra till att undanrja hinder fr enskilda elever och kan bidra till en hlsofrmjande skolutveckling.

  Att verka fr elevhlsa i skolan handlar om att ha en tilltro till elevers frmga att kunna lra sig och utveck-las. Deras vardagserfarenheter utgr en viktig del i lran-det. Lrandet pverkas av lrmiljer som de vuxna inom verksamheterna organiserar och pverkar. Drfr r det viktigt att ka kunskaperna kring elevers frutsttningar och behov i lrandet. Elevhlsoarbetet i sig kan ses som ett lrande, i vardagen inom arbetslaget, i samarbetet mellan elevhlsoteamet och arbetslaget, mellan olika professioner inom elevhlsoteamet samt i skolan som organisation.

  Elevhlsan ska vara frebyggande och hlsofrmjande.

 • 5

  3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun

  3.1 SyfteElevhlsoplanen ska utgra ett std fr rektorer och medarbetare i det dagliga elevhlsoarbetet. Vidare ska den bidra till att skra alla elevers rtt till en likvrdig utbildning, samt stimulera till verksamhetsutveckling i arbetet med en samlad elevhlsa.

  3.2 MlFlens kommun har som ml att ha utvecklande, lrande och hlsofrmjande skolmiljer.

  3.3 Regelverk fr elevhlsanElevhlsoplanen tar sin utgngpunkt i mnga lagar, frordningar och styrdokument. Hr nedan fljer de mest centrala.

  FN:s barnkonvention. FN:S konvention om rttigheter fr personer

  med funktionsnedsttningar. Salamancadeklarationen. Skollagen, skolfrordningen och

  gymnasiefrordningen. Socialtjnstlagen. Hlso- och sjukvrdslagen. Frldrabalken. Diskrimineringslagen. Lag om std och service till vissa

  funktionshindrade LSS. Patientdatalag. Patientskerhetslag. Personuppgiftslagen, PUL. Offentlighet- och sekretesslagen. Arbetsmiljlagen. Kommunallagen, frvaltningslagen. Kommunala planer och policydokument.

  3.4 Enheten ElevhlsanElevhlsan r en central frvaltningsgemensam enhet som utgr en stdfunktion fr skolornas elevhlsoarbete. Arbetet har bde en operativ del och en strategisk funktion, och leds av verksam-hetschefen fr elevhlsan.

  Det strategiska arbetet ska bidra till att utveck-ling sker i det frebyggande och hlsofrmjandet arbetet i skolans lrmilj samt bevaka likvrdighet mellan skolor nr det gller elevhlsoinsatser. Elevhlsan utgr ven en samverkans- och samar-betspartner till kommunens och landstingets std- insatser fr barn och unga, samt bevakar elever med externa skolplaceringar utifrn srskilda skl.

  Elevhlsan ska arbeta fr att stdja verksamheterna och bidra till: Att ha ett helhetstnkande utifrn

  organisations- grupp- och individniv. Att stimulera till en verksamhetsutveckling,

  som bidrar till att skapa miljer som frmjar lrande, god allmn utveckling och en god hlsa hos varje elev.

  Att frmja en hlsosam livsstil, goda matvanor, rrelse och en aktiv fritid.

  Att samarbeta med elever, vrdnadshavare och andra funktioner som r till std fr elevers utveckling.

  Att utg frn elevens egna frmgor samt ven ta hnsyn till hens tankar och nskeml.

  Att frebygga, tidigt upptcka och uppmrksamma skolrelaterade problem.

  Att undanrja hinder fr varje elevs lrande och utveckling.

  Att uppmrksamma, kartlgga, analysera och stta in tgrder fr barn/elever som riskerar att inte n uppsatta ml.

  Att arbeta s att en utvecklingsprocess stts igng och vidmaktshlls i de frgor som rendet krver.

 • 6

  3.5 Ansvarsfrdelning

  3. Elevhlsoarbetet i Flens kommun

  Barn- ochutbildningsnmndenBarn- och utbildningsnmnd

  en

  r huvudman fr kommunens

  kommunala elevhlsoarbete.

  RektorRektor r ytterst ansvarig fr ett fungerande elevhlsoarbete inom respektive skola.

  ElevhlsoteamElevhlsoteamet ansvarar fr att stdja elev, pedagoger, vrd-nadshavare och utreda elevers behov av srskilt std, samt verka fr goda lrmiljer.

  Barn- ochutbildningschefBarn- och utbildningschefenhar det vergripande ansvaret fr elevhlsoarbetet inomfrvaltningen.

  Enheten ElevhlsanElevhlsan ansvarar fr detvergripande elevhlsoarbetetoch samordnar kompetenserinom enheten. Enheten harocks ett strategiskt utvecklings-uppdrag. Elevhlsans chef rverksamhetschef.

  MedarbetareAlla medarbetare har skyldighet att uppmrksamma elever ibehov av std, genomfra extra anpassningar, anmla behov av std till rektor och genomfra beslutade insatser.

 • 7

  3.6 Elevhlsans kompetenser och funktioner

  3.6.1 KuratorSkol- och organisationsniv Medverka i utformandet av olika planer och

  policydokume