Tình Khúc Trịnh Công Sơn

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Cc bn tnh khc ca Trnh Cng Sn

Transcript

 • Tnh khc Trnh Cng Sn Nhn Bn 1967

  1. Nhn nhng ma thu i 2. Dim xa 3. Nng thu tinh 4. Du chn a ng 5. Ru em tng ngn xun nng 6. Cn tui no cho em 7. Ma hng 8. Xa du mt tri 9. Cui cng cho mt tnh yu (th Trnh Cung) 10. Gi tn bn ma 11. Ti ru em ng 12. Tnh su

 • =======================& ### c

  Nhn nhng mua thu i.

  j(NhnNhn

  j _jnhngnhng

  jlanmua thu

  thu)

  .ii

  TayEm

  jtrnnghe

  jbuonsau

  Trnh cong Sn

  jomlen

  jnuoitrong

  j { ll

  =========================& ### tiecnang

  NgheVa

  jgiola

  jlanhrung

  _jve

  ngoai

  j .emsong

  HaiNghe

  Jmiten

  jsaumnh

  #jdangvao

  jquen

  jmat...

  ll ll

  ==========================& ### lang Nghe

  jthang

  jngay

  jchet

  jtrong

  jthu

  j w_vang

  _ Nhn

  jnhng

  jmua

  _j jthu...

  ll1.

  ll {

  ==========================& ### ...biec Thng

  jcho

  jngi

  jroi

  jlanh

  _jlung

  j wrieng

  JGio

  heo

  may

  a

  ll2.

  ll ll

  =========================& ### .ve chieu

  j

  tm

  loang

  va

  .he va

  j gio

  hon

  toc

  _ .the roi

  _j

  mua

  thu

  bay

  ll ll ll

  =========================& ### i Trong

  (a

  jmaynang

  jvanglan

  _jthu)

  jchieu

  .naysang

  AnhCong

  jnghevien

  jbuonchieu

  jqua

  jmnh

  jrattren

  nganay

  chuyenChieu cuoi

  jchung

  jtrimnh

  _j jnhieungay

  { ll ll

  =========================& ### .xamay

  Anhn

  Jghicoi

  jbangban

  #jtaynhieu

  jquen

  Jthu...

  loi a

  jem

  j jve

  jnang

  jvng

  jnhe

  w_nhe

  ll ll1.

  ll

  =========================& ### _ a

  jmay

  jlan

  _j jthu...

  ...vang en

  jthu

  jnay

  jth

  j _jmong

  jnhat

  wphai.

  { ll2.

  ll

 • =======================& # c

  Diem xa.

  Ma

  Jvan

  Kma

  K j

  bay

  jtren

  jtang

  jthap

  Trnh cong Sn

  w_...nho

  co

  { ll

  ==========================& # _jBuoi

  Dai

  j jchieu

  tay

  jngoi

  em

  Jngong

  may

  Jthu

  nhng

  Jmat

  chuyen

  Jxanh

  ma

  wxao

  qua

  j jNghe

  Tren

  jbc

  la

  jthuchan

  jma

  em

  jreo

  am

  jtham

  mon

  jgot

  la...

  ll ll ll

  ==========================& # w_nho

  _j _jng

  #jdai

  jhun

  jhut

  jcho

  jmat

  jthem

  wsau

  ll1.

  ll ll

  ==========================& # j jMa

  jvan

  jma

  jbay

  jtren

  jhang

  jla...

  w_...o

  _j _jCht

  #jhon

  jxanh

  jbuot

  jcho

  jmnh

  jxot

  { ll2.

  ll

  ==========================& # wxa

  Chieu

  nay

  con

  Jma

  Jsao

  Jem

  Jkhong

  lai

  Nh

  Jmai

  Jtrong

  Jcn

  Jau

  Jll ll ll

  ==========================& # vui

  jLam

  ksao

  kco

  nhau han

  Jlen

  Knoi

  K # .au Bc

  Jchan

  jem

  jxin

  jve

  jll ll

  ==========================& # mau Ma

  Jvan

  Khay

  K j

  ma

  jcho

  ji

  jbien

  w_ong

  _j jLam

  jsao

  jem

  Jbiet

  Jbia

  Ja

  Jkhong

  ll ll ll

  ==========================& # wau

  j jXin

  jhay

  jcho

  jma

  jqua

  jmien

  jat

  w_rong

  ll ll ll

  ==========================& # _j _je

  Ngay

  #jngi

  sau

  jphieu

  soi

  ja

  lang

  jquencung

  jcan

  mnh

  jlang

  co

  wnhau.

  du

  ll ll

 • =======================& ### 44%

  Nang thuy tinh.

  jMau

  Jnang

  Jhay

  jla

  mau mat

  J wem

  j jMua

  JTrnh cong Sn

  thu

  Jma

  Jbay

  cho

  Jtay

  ll ll ll

  =========================& ### wmem

  j jChieu

  Jnghieng

  Jnghieng

  Jbong

  nang

  Jqua

  wthem

  ll ll ll

  =========================& ### j jRoi

  jco

  jhom

  jnao

  may bay

  J wlen

  j jLua

  Jnang

  jcho

  jbuon

  vao

  Jtoc

  ll ll ll

  =========================& ### wem

  j jBan

  Jtay

  Jxon

  Jxao

  on u

  J wphien

  ll ll ll

  =========================& ### j jNgay

  jxa

  Jsao

  Jla

  thu khong

  J wvang

  j jVa

  jnang

  jcha

  jvao

  trong mat

  Jll ll ll

  =========================& ### wem

  j jEm

  jqua

  jcong

  jvien

  Jbc

  jchan

  jam

  .tham Ngoai

  jkia

  jgio

  Jma

  jve

  jll ll ll

  =========================& ### .ngan Co

  jcay

  Jcht

  Jlen

  Jmau

  J wnang

  J JEm

  Jqua

  Jcong

  Jvien

  Jmat

  Jem

  jngay

  ll ll ll

  =========================& ### .tron Lung

  jlinh

  jnamg

  Jthuy

  jtinh

  j .vang cht

  jhon

  jbuon

  jdang

  j jmenh

  wmang

  ll ll ll

  =========================& ### j jChieu

  Ja

  ji

  jvao

  vn mat

  J wem

  j jMua

  Jthu

  Jqua

  Jtay

  a bao

  Jll ll ll

  =========================& ### wlan

  j jNgan

  Jcay

  Jthap

  Jnen

  len

  Jhai

  whang

  ll ll ll

  =========================& ### j j(Maue

  jnangnang

  jbayi

  jgivao

  trongtrong

  matmat

  J wem)em

  %

  ll ll

 • =======================& ## 44 Dau chan a ang.

  Tri

  buong

  ...vo

  gio

  va

  ngi

  Jmay

  i

  ve

  chung

  ngang

  chan

  Trnh cong Sn

  bena

  Jlng

  bao

  eo

  lanMua

  Na

  Jxanh

  em

  J { ll ll

  ==========================& ## la

  o

  loai

  li

  Jsau

  ca

  ngu

  da

  lan

  yen

  nh

  trong

  jngai

  toc

  ngung

  chieu

  CuocVung

  ji

  ju

  toi

  o

  na

  loai

  Jsau

  em

  hat

  tieng

  ll ll ll

  ==========================& ## ca

  len

  len

  khuc

  nh

  ca

  than

  cuoi

  .phien

  cung MotBang

  j hoang

  i

  bo

  lac

  ngo

  gio

  mayem

  .mien

  hongTrung

  Ngoai

  j trung

  tri

  con

  ngoai

  dang

  khi

  # .nc

  nclen

  len

  Jsong

  mat

  ll ll ll

  ==========================& ## wmem

  Nga

  buong...

  w...em

  Tieng

  ca

  bat

  _

  nguon

  t

  at

  ll1.

  { ll2.

  ll

  ==========================& ## .kho T

  _ ma

  .gio t

  j vao

  trong

  a

  .xa en

  bay

  .gi mat

  a

  .mu Toc

  Jll ll ll

  ==========================& ## xanh

  en

  _vang

  tran

  .th Dong

  _ song

  .o loai

  j rong

  yen

  ngu

  .sau Mi

  hom

  .nao bao

  tren

  ll ll ll

  ==========================& ## .au Li

  J

  ca

  au

  tren

  cao

  Ngan

  may

  xam

  chieu

  Jnay

  ve

  ay

  treo

  ll ll ll

  ==========================& ## Jlng

  l

  Va

  Jtieng

  J hat

  ve

  Jru

  mnh

  trong

  giac

  jngu

  va

  Roi

  jt

  jll ll ll

  ==========================& ## o

  loai

  Jsau

  na

  em

  quen

  i

  u

  .phien e

  j ngi

  ve

  hat

  em

  .hong a

  jll ll ll

  ==========================& ## ang

  con

  in

  dau

  # .chan bc

  J wquen.

  ll ll

 • =======================& # 34

  Ru em tng ngon xuan nong.

  Ru

  jmai

  ngan

  ....namnam

  tnggiong

  jphien

  toc

  emmoi

  membuon

  BanBan

  taytay

  emem

  Trnh cong Sn

  traunam

  chuot

  ngon

  choru

  trenthem

  nganngan

  ll%

  ll ll

  ==========================& # .namnam

  ChoTren

  jvamua

  nhla

  .nhungxanh ngon

  co

  jemtay

  doiem

  _hngay

  nennen

  maimai

  ruru

  themthem

  nganngan

  .namnam

  ll ll ll ll

  ==========================& # .Thoi

  jngu

  i

  .em ma

  Jru

  em

  .ngu tay

  jem

  ket

  .nu nuoi

  jtron

  mot

  ll ll ll ll

  ==========================& # .i nuoi

  jmot

  _ i

  _ _ .ngi mua

  _jxuan

  va

  en

  xin

  mai

  an

  nan ma

  .thoi

  ll ll ll ll

  ==========================& # j Ru

  jmai

  ngan

  .nam tng

  jngon

  xuan

  nong Ban

  tay

  anh

  nam

  ngon

  anh

  ru

  ngan

  ll ll ll ll

  ==========================& # .nam gian

  jhn

  se

  .quen dang

  jem

  troi

  _dai

  troi

  mai

  troi

  tren ngan

  .nam

  ll ll ll ll

  ==========================& # .Ru

  jmai

  ngan...

  ....nam

  .Con

  jli

  ru

  .m