tomislav ivančić - susret sa živim bogom

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ova je knjiga plod petogodišnjeg iskustva na terenu. No, nastala je i natemelju teološkog studija, svetopi-samskih tekstova, otačke literature,novijih dokume­nata Crkve i zahtjeva koje Crkva sebi postavlja u naševrijeme.

Text of tomislav ivančić - susret sa živim bogom

TOMISLAV IVANIC SUSRET SA IVIM BOGOM

TOMISLAV IVANIC SUSRET SA IVIM BOGOM

TOMISLAV IVANI

Lektura: KATICA MAJDANDI-STUPAC Korektura: ZVONKO TETI Grafiki

uredio: FRANJO KlS Oprema: ZDRAVKO TILJARSUSRET SA IVIM BOGOM

Temeljno kransko iskustvo Seminar za evangelizaciju Crkve

XI. izdanje

Odobrenjem zagrebakog nadbiskupa Franje kard. Kuharica, br. 85-Prez./83

od 29. travnja 1983. godine.

Izdaje: Kranska sadanjost d.o.o., Zagreb, Maruliev trg 14 Odgovara:

dr. Tomislav Ivani, Zagreb, Kaptol 13 Tisak: Kranska sadanjost

d.o.o., Zagreb Naklada: 3.000 ISBN 953-11-0101-9KS

KRANSKA SADANJOST ZAGREB, 2004.

KRATICEPREDGOVOR X. IZDANJU

Prolo je sedamnaest godina od prvog izdanja ove knjige. Deseto izdanje

koje imate u ruci predstavlja mali jubilej. On se uklapa u Veliki jubilej

2000. - Isusova roenja i 25. obljetnice Zajednice Molitva i Rije.

Znaajan je taj susret triju jubileja. Ova knjiga je, naime, sva zauzeta

oko toga kako vjernicima i ateistima pribliiti Isusa Krista sve do

susreta s njime. Knjiga je izrasla iz iskustva vjere i molitve vjeronaune

skupine u crkvi sv. Vinka u Zagrebu, nakon ega je postala temeljni

oslonac u rastu i irenju zajednice MiR koja je izrasa iz te vjeronaune

skupine. Tako su ova knjiga i Zajednica MiR srasli u neodvojivu cjelinu.

Knjiga sadri smisao i zadau Zajednice, a Zajednica svjedoi o knjizi da

je putokaz i pomonik do iskustva vjere u trojstvenog Boga.

U tom uvjerenju da knjiga slui svima koji ele do odraslije vjere,

radosno ispraam u javnost i ovo izdanje. Ovaj puta nisu se mijenjali

sadraj i oblik knjige. Iako nova saznanja, iskustvo ivota i nove

epohalne promjene sugeriraju neke zahvate u njoj, osobito novu literaturu,

ipak ostaje istina da sadraj, u ijim temeljima stojiprvo-kranski

katekumenat, potpuno odgovara i suvremenim ljudima i novim povijesnim

okvirima. Dok bi se moglo mijenjati ono kako dotle ostaje suvremeno i

nepromi-jenjivo ono to.

Zahvaljujem izdavakoj kui Kranska sadanost za zauzetu brigu oko

izdavanja ove knjige. Moje zahvalne misli osobito idu pokojnom dr. Josipu

Turinoviu koji me ohrabrivao u pisanju knjiga i osobno se zauzimao oko

njihova izdavanja u ovoj izdavakoj kui.

Autor

Zagreb, na dan sv. Jeronima 2000.

Biblijske knjige prema: Biblija, Zagreb 1974, str. XII. RPOK - Rimski

obrednik, Red pristupa odraslih u kranstvo - Inicijacija, Zagreb 1974.

CT - Ivan Pavao II, Catechesi tradendae, u: Kate-heza, br. 4 (1979), str.

24-46, i br. 1 (1980), str. 35-47. EN - Pavao VI, Evangelii nuntiandi,

Zagreb 1976. LG - Lumen gentium - Dogmatska konstitucija o Crkvi II.

vatikanskog sabora, u: Dokumenti, Zagreb 1972, str. 52-102. GS - Gaudium

et spes - Pastoralna konstitucija o Crkvi u suvremenom svijetu II.

vatikanskog sabora, u: Dokumenti, Zagreb 1972, str. 350-420. AA -

Apostolicam actuositatem - Dekret o aposto-latu laika II. vatikanskog

sabora, u: Dokumenti, Zagreb 1972, str. 236-258. I)V - Dei Verbum -

Dogmatska konstitucija o boanskoj objavi II. vatikanskog sabora, u:

Dokumenti, Zagreb 1972, str. 221-234.

5

PREDGOVOR V. IZDANJl

Radostan sam, da u sedam godina ova knjiga dotiv\java peto izdanje.

Nove spoznaje steene na temelju teolokih istraHvanja i iskustva na

terenu zahtijevale su mali zahvat u . ttvrtom poglavlju knjige, u

pitanjima odnosa okultnih i inih praksa prema kranskoj vjeri,

teupitanjima unutarnjeg tscjtljenja. Napominjem, da na tim podrujima nije

doilo do hitnih promjena, te da stav Crkve i moja iskustva dosada sn/e

spoznaje vrsto stoje. Ovdje su ipak donesene neke nijanse i uvidi drugih

teologa, te iskustva vjernika iz drugih dijelova ope Crkve kako bi na

rad i put bio i ope crkveni i teoloki ute-meljeniji.

U razdobljima koja su ispred nas vjerujem da e ova knjiga vie no dosad

pomoi onima koji na ruevinama starih uvjerenja trae izvoran glas Crkve

da bi oivjeli iskonske nade.

U Zagrebu, na Svijenicu, 1990.

PisacPREDGOVOR

Godine 1979. zamolio me zagrebaki nadbiskup kardinal Franjo Kuhari da

organiziram molitvene seminare za osnovno kransko iskustvo. Na njegovu

inicijativu odran je sredinom rujna iste godine prvi takav seminar na

Mariji Bistrici. Bilo je prisutno etrdesetak sveenika, meu kojima i

sam nadbiskup.

Otada je odrano vie od dvije stotine seminara u svim krajevima Katolike

Crkve na naem podruju. Kroz to razdoblje oni su dobili svoju vrstu

strukturu i utemeljili se na dokumentima Crkve, osobito na Gau-dium

etspes iApostolicam actuositatem II. vatikanskog sabora, Evangelii

nuntiandi Pavla VI. i Cate-chesi tradendae Ivana Pavla II. Struktura

seminara i metoda rada preuzete su iz obrednika Inicijacija Red

pristupa odraslih u kranstvo. U meuvremenu seminari su dobili svoje

pravo ime uzeto iz Evangelii nuntiandi pape Pavla VI. Seminari za

evangelizaciju Crkve. Izraz evangelizacija ima ovdje znaenje prvog

navjetaja. U Crkvi, naime, ivi mnotvo ljudi kojima nedostaje prvi

navjetaj, koji su krteni i u djetinjstvu katehizirani, a da nisu nikada

evangelizirani u smislu prvog navjetaja. Potrebno ie to sada

nadoknaditi, kako bi njihova vjera postala zrela, iskusna i slobodno

izabrana (usp. Ivan Pavao II, CT 19).

Mnogi koji su proli kroz ovakve seminare eznu za knjigom pomou koje bi

mogli produbiti poticaje dobivene na seminaru. Takoer brojni voditelji

seminara trae prirunik za lake snalaenje u voenju seminara. Osim

toga, mnogi su upnici molili da u jednoj knjizi dobiju preglednu

obavijest o sadraju seminara i mogunosti voenja seminara poput misija

u upama. Razni voditelji molitvenih skupina, iz redova klera i laika,

trae pomo u voenju skupina. Za sve njih napi-

PREDGOVOR II IZDANJU

Prvo izdanje ove knjige dosta je preinaeno. Tekst je doraivan.

Zahtijevala su to nova iskustva sa seminara.

Promijenjen je i ovitak i grafiko ureenje, dopunjen je uvod i gotovo sva

kateheza. Vei su zahvati uinjeni u treem razdoblju seminara. Dana je

opirna informacija o okultnim praksama i njihovom odnosu prema kranskoj

vjeri. Nastojalo se zatim bolje utemeljiti to razdoblje ienja

iprosvje-tljenja. Promijenjen je i drugi dio knjige, gdje se prikazuje

struktura seminara i profil voditelja.

Neka i ovo izdanje pomogne mnotvu novih bogotraga-telja u naem vremenu

i u naim prostorima. Neka olaka rad brojnim voditeljima seminara za

evangelizaciju Crkve i molitvenih skupina iz redova klera i laika.

U Zagrebu, na Blagovijest 1985.

Pisac

67

sanaje ova knjiga. Ali ne samo za njih nego i za one pojedince i skupine

koje ele doi do temeljnog iskustva kranske vjere. Za njih moe biti

informacija, ali i vodi.

Ova je knjiga plod petogodinjeg iskustva na terenu. No, nastala je i na

temelju teolokog studija, svetopi-samskih tekstova, otake literature,

novijih dokumenata Crkve i zahtjeva koje Crkva sebi postavlja u nae

vrijeme. Molitva, teoloki studij i pastoralni rad kamenje je ugraeno u

zgradu ove knjige. Knjiga stoga nosi u sebi slojevitost tih elemenata. U

biti, tri su temeljna elementa: svjedoenje, navjetaj i molitva. Oni su

diktirali i stil tekstova, koji se stoga niu u rasponu od osobnih do

teolokih. Na taj nain daju hranu umu i srcu. Cijeli je ovjek pozvan da

slijedi sve dublji i ui put u iskustvo vjere.

Ovakav je seminar autohtoni model. Nastao je na temelju rada i potreba u

naoj hrvatskoj Crkvi i iz razmiljanja i istraivanja naih djelatnika.

To ne iskljuuje poticaje iz sveope Crkve. On se pridrava strukture i

obreda rimskogpokoncilskog obrednika Inicijacija, ali je primijenjen na

krtene osobe.

Ovo je prvi pokuaj da se ovaj terenski rad, koji se kao novost pojavljuje

meu nama, opie u knjizi. On, naravno, nosi u sebi peat pokuaja. Knjiga

se ne eli nametnuti kao prirunik, najmanje kao katekizam, jer ona to

nije, a jo manje kao neka vrsta slubenog vodia. Ona je u prvom redu

svjedoanstvo o jednom radu i procesu vjere u naem podneblju i ujedno

mogui poticaj za nove kvalitete pastoralnog i teolokog rada, osobito

misijskog rada u naim upama i u naoj Crkvi.

Napokon, svjestan sam da ova knjiga ne bi mogla izii bez brojnih

sudionika seminara, ije se iskustvo sa seminara i iz ivota nalazi ovdje

zapisano. Jednako i bez brojnih teologa, koji su razmiljali zajedno sa

mnom radei na istom poslu. Ujedno, ona zahvaljuje izlazak brojnim

strpljivim prepisivaima, lektoru i korektorima i svakako mladoj

kranskoj zajednici u upi sv. Marka. Svima njima izraavam osobitu

zahvalnost.

U Zagrebu, na Uskrs 1983.

PisacPrvi dio

SUSRET SA IVIM BOGOM

Sadraj seminara za evangelizaciju Crkve

8

UVOD

Suvremeni se vjernik ve dugo osjea sve neizbje-nije u dijaspori.

Drutvo u kojem su ivjeli stariji narataji bilo je vjerniko; danas je

nevjerniko, ateistiko. Prijanjih se godina praktini vjernik osjeao u

veini; danas je on u manjini. U prijanjim desetljeima bilo je normalno

vjerovati i ii nedjeljom u crkvu; danas je to u gradovima postalo gotovo

iznimka. Meu ateistima susreemo krtene i nekrtene osobe. Namee nam

se pitanje: zato su krteni napustili svoje vjerniko