TPT Seminarų Planai 2016

  • View
    29

  • Download
    7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TPT Seminar Planai 2016

Transcript

I Seminaras. Tarptautins privatins teiss samprata ir altiniai

I Seminaras. Tarptautins privatins teiss samprata ir altiniai

1. Tarptautins privatins teiss samprata. 2. Tarptautins privatins teiss reguliavimo dalykas ir metodas. 3. Tarptautins privatins teiss sistema, jos vieta teiss sistemoje. 4. Tarptautins privatins teiss altini samprata, rys, poymiai ir reikm. 5. Tarptautins privatins teiss unifikavimas ir kodifikavimas: samprata, rys, institucijos, dalyvaujanios procese6. Tarptautins privatins teiss vienodinimas Europos Sjungoje

Kontroliniai klausimai:1. K vadiname tarptautine privatine teise Lietuvoje?2. Kokie yra poiriai tarptautin privatin teis kaip teiss srit?3. K reguliuoja, kokius klausimus apima tarptautin privatin teis?4. K vadiname usienio elementu tarptautinje privatinje teisje? Kokia yra usienio elemento reikm?5. Usienio teiss samprata ir jos svarba?6. Kokius inote tarptautins privatins teiss reguliavimo metodus?7. Kuo skiriasi kolizinis ir materialinis teisinis tarptautins privatins teiss reguliavimo metodai?8. Kuo skiriasi ir kuo panas kolizini norm unifikavimo ir materialini norm unifikavimo reguliavimo metodai? Kokie i metod privalumai ir trkumai?9. kokius poakius (institutus) gali bti suskirstyta tarptautins privatins teiss sistema pagal tai, kokius santykius ji reguliuoja?10. Koks yra tarptautins privatins ir tarptautins vieosios teiss santykis? Kuo ios teiss akos skiriasi ir kuo panaios?11. Koks yra tarptautins privatins ir civilins teiss santykis? Kuo ios teiss akos skiriasi ir kuo panaios?12. K vadiname teiss altiniu, kas bdinga teiss altiniui? Kokius inote tarptautins privatins teiss altinius? Kokiais specifiniais poymiais pasiymi tarptautins privatins teiss altiniai?13. Kokia yra tarptautins privatins teiss altini hierarchija? 14. Tarptautins sutarties ratifikavimas kaip btinas elementas tarptautins sutarties galiojimui: palyginkite Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pozicij su Lietuvos Aukiausiojo Teismo pozicija.15. Kokia yra teism ir arbitra praktikos, paproio kaip tarptautins privatins teiss altinio reikm?16. Ar yra Lietuvoje pripastamas teisminis precedentas?17. Ivardinkite bent tris tarptautines organizacijas, dalyvaujanias tarptautins privatins teiss unifikavimo ir / arba kodifikavimo procese. Kokie i organizacij priimti tarptautins privatins teiss aktai jums yra inomi?18. ES teis kaip tarptautins privatins teiss altinis. ES teiss altini padtis tarptautins privatins teiss altini hierarchijoje?

Privaloma literatra:1. V. Mikelnas. Tarptautins privatins teiss vadas (psl. 13-90)2. Cheshire and Norths (North P.M., Fawcett J.J.) Private International Law., 13th Edition, London, 1999.3. 2000-12-21 Lietuvos Respublikos teism praktikos, taikant tarptautins privatins teiss normas, apibendrinimo apvalga. Teism praktika, 2001-01-17, Nr. 14.4. 1995-10-17 Konstitucinio teismo nutarimas Dl statymo dl Lietuvos Respublikos tarptautini sutari 7 straipsnio 4 dalies ir 12 straipsnio atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.5. 2007-10-24 Konstitucinio teismo nutarimas Dl teism precedent ir teismo nutarties kreiptis Konstitucin teism ar administracin teism apskundimo;6. 1998-01-05 LAT nutartis c.b. Nr. 3K-1/98 V.Stukonis v. JAV ambasada.

Rekomenduojama literatra:1. 1999-06-22 Lietuvos Respublikos tarptautini sutari statymas. in., 1999, Nr. 60-1948.2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras. Pirmoji knyga. Vilnius, 2001.3. Lietuvos Respublikos statymas dl Hagos tarptautins privatins teiss konferencijos statuto ratifikavimo. in., 2001, Nr. 61-2180.4. Hagos tarptautins privatins teiss konferencijos statutas. in., 2001, Nr. 61-2181.5. Hagos tarptautins privatins teiss konferencijos interneto svetain: www.hcch.net.6. Lietuvos Respublikos statymas dl tarptautins privatins teiss instituto (UNIDROIT) statuto ratifikavimo. in., 2006, Nr. 114-4337.7. Tarptautins privatins teiss unifikavimo instituto interneto svetain: www.unidroit.org.8. UNIDROIT

II seminaras. Teisminis priklausymas

1. Jurisdikcij kolizijos svoka, kolizijos isprendimo reikm.2. Teismingumo taisykls LR CPK ir ES teisje.3. Forum non conveniens.4. Lis pendens.5. Sutartinis teismingumas. Teismingumas, nesant ali susitarimo.6. Teism kompetencija taikyti laikinsias apsaugos priemones.

Kontroliniai klausimai:1. Kas yra teisminis priklausymas, teismingumas, jurisdikcija, teismo kompetencija? 2. K reikia, kad byla priklauso Lietuvos teism jurisdikcijai? Ar tai automatikai nulemia taikytin teis?3. Kur galima pareikti iekin atsakovui, jei jis neturi ar nebeturi gyvenamosios vietos Lietuvoje?4. Koks teismas nagrins byl, jei ginas kilo dl Lietuvoje esanio nekilnojamojo turto?5. Kokios bylos teismingos Lietuvos teismams, kokios iimtinai tik Lietuvos teismams, kokios bylos neteismingos Lietuvos teismams?6. Kokios yra Briuselis I bis reglamento (Tarybos Reglamento Nr. 1215/2012) taikymo ribos?7. Kokios yra pagrindins teismingumo taisykls pagal Briuselio I rglament? Koki ri teismingum nustato mintas reglamentas?8. Ar sigaliojus Tarybos Reglamentui Nr. 1215/2012 nustojo galioti Lietuvos dvials sutartys (i) su ne ES narmis, (ii) su ES narmis?9. Reglament Briuselis I ir Briuselis I bis (EP ir Tarybos reglamentas nr 1215/2012) panaumai ir skirtumai.10. Teismingumas pagal Tarybos Reglament Nr. 2201/2003 (Briuselis II bis).11. Teismingumas pagal Tarybos Reglament (EB) Nr. 4/2009 (ilaikymo reglamentas).12. Forum non conveniens. K reikia i doktrina? Kokia jos reikm?13. Lis pendens. Kam reikalingas is institutas? Kada jis taikomas?14. Kada Lietuvos teismas gali/turi taikyt lis pendens (teisinis pagrindas, slygos)? Kuo turi sitikinti?15. Kokie susitarimai dl jurisdikcijos skiriami tarptautiniame civiliniame procese?16. Ar teismas turi jurisdikcij, jeigu iekovas ikl byl, o atsakovas atvyksta ir pateikia atsikirtimus, paaikinimus ir t.t.? O jei atvyko tik ginyti jurisdikcijos?17. Kokias iekinio utikrinimo priemones gali taikyti Lietuvos teismai?18. Kokie yra galimi variantai, siekiant gauti iekinio utikrinimo priemones kitose Europos Sjungos valstybse?

Udaviniai:

1. 20. Austrijos mon (Agner) ir Lietuvos mon (Balt namai) sudar preki (Latvijos mons Ainars duoma gaminam rst) pirkimo-pardavimo sutart, pagal kuri Lietuvos mon sipareigojo pirkti i Austrijos mons Agner aikiai apibdintos kokybs prekes ir kurioje buvo numatyta, kad visi ginai dl sutarties turi bti sprendiami arbitrainiame teisme. Kur laik sutartis buvo vykdoma be priekait. Taiau gavusi vien preki partij, Lietuvos mon nustat, kad preks yra nekokybikos, ir pateik dl to pretenzij Austrijos monei. iai atsisakius kompensuoti al, Balt namai nusprend bylintis.

Tuo tarpu Lietuvoje gyvenantis Rusijos pilietis Ivan Kulakov nusipirko individual nam, pagamint i mint rst, kuriuos Ivan pirko i Balt namai mons. Prajus metams po paskutinij namo apdailos ir rengimo darb, namo sienos pradjo skilinti ir galiausiai visa vidaus apdaila buvo sugadinta. Ivan Kulakov nusprend bylintis su Latvijos mone.

Nustatykite jurisdikcij.

2. Atostogaudamas Jamaikoje A.Jonaitis, Lietuvoje gyvenantis D. Britanijos pilietis, 2007m. spalio 10d. patyr labai sunk kno sualojim. Nardydamas tokioje jros vietoje, kurioje vanduo siek juosmen, jis kliud po vandeniu buvusi smlio sankaup ir susilau penktj kaklo slankstel, dl ko buvo paralyiuotas. Po io nelaimingo atsitikimo A.Jonaitis Lietuvoje pareik iekin dl sutartins atsakomybs taip pat ioje valstybje nuolat gyvenaniam N.B.Smetonai, kuris Mammee Bay (Jamaika) jam inuomojo poilsin vil. A.Jonaiio teigimu, sutartis, kurioje buvo apibrtas patekimas privat papldim, netiesiogiai numat, jog is papldimys yra pakankamai saugus ir jame nra paslpt pavoj. A.Jonaitis Lietuvoje taip pat pareik iekin dl kvazideliktins atsakomybs kelioms Jamaikos bendrovms, t.y. Mammee Bay papldim eksploatuojaniai savininkei Mammee Bay Club Ltd (toliau treioji atsakov pagrindinje byloje, kuri utikrino pagrindiniam iekovui nemokam patekim papldim, The Enchanted Garden Resorts & Spa Ltd (toliau ketvirtoji atsakov pagrindinje byloje), kuri eksploatuoja netoli Mammee Bay esant poilsio kompleks ir kurios klientai taip pat turjo leidim patekti papldim, bei Town & Country Resorts Ltd (toliau etoji atsakov pagrindinje byloje), kuri eksploatuoja didel alia to paties papldimio esant viebut ir turi leidim j patekti, kad utikrint valdym, prieir ir apsaug. I bylos dokument matyti, kad prie dvejus metus Lietuvos pilietyb turintis atostogautojas patyr pana kno sualojim, dl kurio jis taip pat buvo paralyiuotas. Todl Jamaikos atsakovms pareiktas iekinys dl kvazideliktins atsakomybs grindiamas ne tik tuo, kad jos nespjo plaukik apie pavojus, susijusius su panirusiomis po vandeniu esaniomis smlio sankaupomis, bet ir aplinkybe, jog jie rimtai neatsivelg anksiau patirt kno sualojim.

Klausimai:Kokie teiss aktai bus taikomi jurisdikcijai nustatyti?Ar byla yra teisminga Lietuvos teismams?Ar itoje byloje galima bt taikyti forum non conveniens doktrin?Atsakymus pagrskite.

3. teism Lietuvoje kreipsi mons Beta teikianios technin pagalb atstovas (mon registruota Vilniuje). Iekovas pra priteisti solidariai i atsakov 24 684,40 Lt u automobilio perveimo ir saugojimo paslaugas, 5 proc. metini palkan nuo bylos iklimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiko vykdymo. Iekovas nurod, kad 2012 m. vasario 18 d. kelyje A10 Panevys-Pasvalys-Ryga atsakovo D. S. (Latvijos pilietis) vairuojamas automobilis ,,VW Passat, priklausantis monei ARSADIS (mon registruota Rygoje), pateko eismo vyk. Buvo ikviestas iekovo technins pagalbos automobilis ir suteikta atsakovui technin pagalba. U suteiktas paslaugas, iekovo teigimu, liko neapmokta. Iekovas taip pat nurod, kad eismo vykis vyko Lietuvos Respublikos teritorijoje, dl to byl pra nagrinti pagal alos padarymo viet (CPK 30 straipsnio 6 dalis). Kur gali bti pateiktas iekinys, kokie santykiai susiklost tarp ali, kokia bt taikytina teis?

4. 2008 m. gruodio 31 d. Lie