Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalar±nda Al±nacak –nlemlere

 • View
  234

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalar±nda Al±nacak –nlemlere

 • 1

  EMNYET GENEL MDRL

  Trafik Uygulama ve Denetleme

  Dairesi Bakanl

  TRAFK DENETMLERNDE VE

  TRAFK KAZALARINDA

  ALINACAK NLEMLERE

  LKN YNERGE

 • 2

  TRAFK DENETMLERNDE VE TRAFK KAZALARINDA ALINACAK NLEMLERE LKN YNERGE

  Onay Tarihi :31/10/2011 Onay Makam : ileri Bakan

  BRNC KISIM BRNC BLM

  Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

  Ama MADDE 1- (1) Bu Ynergenin amac, trafik denetimlerinde; denetim ncesi, denetim

  an ve sonrasnda, trafik kazalarnda ise; kaza mahalline intikal ve sonrasnda yaplacak i ve ilemlerin usul ve esaslar ile trafii ynetme ve dzenleme hareketlerini belirlemektir.

  Kapsam MADDE 2- (1) Bu Ynerge; a) Trafik denetimleri veya kazalarnda, ara trafiinin dzenlenmesi, ynlendirilmesi,

  yavalatlmas veya durdurulmas iin gerekli olan ara, gere ve tehizat ile karayolunda nlem alma yntemleri ve trafik personelinin davran usul ve esaslarn,

  b) Karayollarnda (otoyol, devlet yolu, il yolu, servis yolu, balant yolu, bulvar, cadde, sokak vb.), karayolu dndaki alanlardan kamuya ak olanlar ile park, bahe (okul, tesis, kurum bahesi), park yeri ve garaj (havaalan, hastane, alveri merkezi, tesis-kurum vb. akkapal otopark gibi), yolcu ve eya terminali, servis ve akaryakt istasyonlarnda karayolu tat trafii iin faydalanlan yerlerde, erime kontroll karayolunda (otoyol) ve para denerek yararlanlan karayollarnn kamuya ak kesimlerinde ve belirli bir karayolunun balantsn salayan deniz, gl ve akarsular zerinde tamaclk yapan aralarn karayolu aralarna ayrlan ksmlar (feribot, sal ve vapurlarda aralarn bulunduu blmlerde) ile hemzemin geitlerde meydana gelen trafik kazalarn,

  Kapsar.

  Dayanak MADDE 3- Bu Ynerge, 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayl Emniyet Tekilat Kanunu, 04/07/1934 tarihli ve 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayl Karayollar Trafik Kanunu, 10/07/2003 tarihli ve 4925 sayl Karayolu Tama Kanunu, 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayl Kabahatler Kanunu, 05/01/1961 tarihli ve 237 sayl Tat Kanunu ve bu Kanunlara bal Ynetmeliklere dayanlarak hazrlanmtr.

  Tanmlar MADDE 4- (1) Bu Ynergede geen; a) Alglanan yakalanma riski duygusu: Srcnn, herhangi bir trafik kuralna

  uymama durumunda, trafik polisi tarafndan yakalanma olasln znel olarak deerlendirmesini,

  b) Bildirme grevlisi: hbarl denetimde kural ihlali yapan yol kullanclarn, havadan veya yerden tespit ederek evirme ekibine bildiren sivil veya resmi ekip veya personeli,

  c) evirme ekibi: Trafik kural ihlalinde bulunanlar bu ynerge dorultusunda erit daraltmas yaparak durdurmak ve gerekli yasal ilemleri yapmak zere karayolu kenarnda konulanm olan trafik ekibini,

 • 3

  ) Denetim ekibi: Seyir halinde veya sabit, resmi veya sivil olarak karayolunda trafik gvenliinin salanmas ve trafik kurallarna uyulmas amacyla denetim yapan ekibi,

  d) Elektronik trafik denetleme sistemleri: Karayollarnda trafik dzenini ve gvenliini salamak ve trafik kural ihlallerini tespit etmek amac ile kullanlan elektronik, dijital cihaz veya cihazlar btnnden oluan, sabit veya tanabilir denetim sistemlerini,

  e) Emniyet eridi: Otoyol veya blnm karayollarnda; trafik kazas, arza halleri, acil yardm, kurtarma veya kaza incelemesi amacyla kullanlmak zere ayrlm olan ve yol eksenine paralel oluturulan yol blmn,

  f) Delil: Bir olayn; kim ya da kimler tarafndan, ne zaman, nerede, nasl ve neyle gerekletiini belirlemeye yarayan iz ve bulgular,

  g) Denetim alan: Genel olarak ara ve srclerinin denetim amacyla durdurulduu veya tespit edilen trafik kural ihlallerinin karl olan yasal ilemlerin yapld, iaretlerle belirlenmi ve gvenlii salanm karayolu blmn, ) Denetim cebi: Aralarn denetlenmesi amacyla tat yoluna bitiik olarak oluturulmu olan, ancak denetim d zamanlarda da aralarn duraklama, park etme veya zorunlu hallerde kullanabilecei karayolu blmn,

  h) hbarl denetim: Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan yol kullanclarnn tespit edilmesi amac ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekip veya grevlisinin, karayolunda hareket halinde veya sabit bulunarak ve resmi veya sivil olarak tespit ettii kural ihlalini muhabere cihazlaryla evirme ekibine bildirmek suretiyle yaplan denetimi,

  ) aret ve yn tayini: Karayolu trafiinin dzenli ve gvenli bir ekilde ynlendirilmesini salamak amac ile grevlilerin trafii ynetme hareketlerini,

  i) areti personel: Bir arac durdurmak veya bir baka istikamete ynlendirmek iin standart trafik ynetim iareti veren zel donanml ve kyafetli personeli, j) Kaza yeri inceleme: Kazann neden ve nasl meydana geldiini, kim ya da kimlerin kural ihlalinde bulunduunu belirlemek, kaza yerinde delil nitelii tayabilecek her trl iz ve emareyi eitli yntemlerle aratrmak, tespit etmek, kayt altna almak, fikir, kanaat ve sonu elde etmek amacyla yaplan incelemeyi,

  k) Merkez: Emniyet Genel Mdrl Trafik Hizmetleri Bakanln, l) Promil: 100 mililitre kandaki alkol miktarnn miligram cinsinden gsterilmesini, m) Sabit denetim: Trafik ekip veya grevlisinin, karayolu kenarnda belirli ve

  gvenli bir noktada sabit bulunmak suretiyle, kural ihlali yaplp yaplmadna baklmakszn nceden belirlenen ve trafik denetim programnda belirtilen denetim trlerine ynelik aralarn tamamnn veya sondaj usul seilen bir ksmnn durdurularak, aracn ve srcsnn denetimini,

  n) Seyir halinde denetim: Karayolunda trafik kural ihlalinde bulunan veya gerekli artlar yerine getirmeyen yol kullanclarnn tespit edilmesi amac ile denetim faaliyetinde bulunan trafik ekibinin karayolunda hareket halinde iken yapt denetimi,

  o) erit daraltma: Trafik denetimi veya trafik kazasnda, aralarn yavalatlmas veya durdurulmas ve karayoluna gvenli bir ekilde tekrar katlmnn salanmas amacyla, bu ynergede belirtilen trafik ara, gere ve yntemleri kullanlarak alnan nlemler btnn, ) Trafik: Yayalarn, hayvanlarn ve aralarn karayolu zerindeki hal ve hareketlerini,

  p) Trafik denetimi: Yol kullanclarnn trafik kurallarna uyup uymadklarn, aralar ve aralarda bulundurulmas gerekli belge ve gereleri, srcleri ve srclere ait belgeleri denetleyerek, eksiklik veya aykrlk durumunda gerekli ilemleri yapmay,

  r) Trafiin dzenlenmesi: Karayollarnda can ve mal gvenliini temin etmek zere, trafiin kurallara uygun olarak dzenli ve gvenli bir ekilde akn salamay,

  s) Trafik kazas: Karayolu zerinde hareket halinde olan, bir veya birden fazla aracn kart lm, yaralanma ve/veya maddi hasar ile sonulanan olaylar,

 • 4

  ) Trafik kazas tespit tutana: Trafik kazasnn olu nedenlerini, yol ve evre artlarn, iz ve delillerini, taraflarn davran ekillerini ve srclere, araca ve dier yol kullanclarna ait bilgiler ile kazann zetini ve krokisini de ieren, adli tahkikata, istatistik bilgilere ve sigorta hukukuna esas olmak zere trafik zabtasnca dzenlenen, ancak bilirkii raporu yerine gemeyen, meydana gelen trafik kazasna mdahale eden grevliler tarafndan olay btnlnn deerlendirilerek, sonucunu kanaat olarak belirttikleri lml/Yaralanmal Trafik Kazas Tespit Tutana ile Maddi Hasarl Trafik Kazas Tespit Tutanan,

  t) Yol kapan: Trafikte gvenlik glerinin tm uyarlarna ramen durmayan aralarn, emniyetli bir ekilde durdurulmasn salamak amacyla retilmi maddi g aracn,

  u) Yol kullancs: Karayolu trafiinde yer alan src, yaya, yolcu ve hayvanlar, fade eder.

  KNC BLM

  Trafik Denetim ekilleri Genel hususlar MADDE 5- (1) Uyulmas gereken ortak hkmler; a) Emniyet Tekilat Kanunu, Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Karayollar Trafik

  Kanunu, Karayolu Tama Kanunu, Kabahatler Kanunu, 18/07/1997 tarihli ve 23053 Mkerrer sayl Resmi Gazetede yaymlanan Karayollar Trafik Ynetmelii ile 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Karayolu Tama Ynetmelii ve bu Ynerge ile dier ilgili kanun, ynetmelik, ynerge, genelge, emir ve talimatlar, btn trafik personeli tarafndan okunur, bilgi sahibi olunur ve gncel olarak takip edilir.

  b) Denetim personeli, takoraf, alkolmetre, radar, tablet bilgisayar gibi denetim ara ve gerelerini kullanmay bilmesi salanr, personelin eitimi ve yetitirilmesi konusunda birim amirlerince de gerekli planlama ve almalar yaplr.

  c) Ekip aralarnn bagaj ve i blmlerinde grev ve hizmetin yaplmasnda ihtiya duyulan ara ve gereler dnda malzeme olmamaldr.

  ) Trafik kural ihlalleri, pheye meydan vermeyecek ekilde tespit edilecek ve mmkn olan hallerde teknik cihazlarn (Fotoraf makinesi, kamera, video, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE), Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Kent Gvenlik Ynetim Sistemi(KGYS) gibi) kullanmna zen gsterilir.

  d) Denetim personeli grev esnasnda trafik akmn srekli izler. e) Trafiin dzenlenmesi, ynetimi ve ara dnda denetim faaliyeti yrten

  personel gndz ve gece yanstcl ikaz yeleklerini/yamurluklarn giyecek, geceleri ise el fenerini mutlaka kullanlr.

  f) Gndzleri gr azaltan sisli, yal ve benzeri havalar ile geceleri denetim ekiplerinin tepe lambalar ve k donanmlar ak tutulur.

  g) Trafik denetimlerinde, ara ve srcye ait belgelerin PolNet Bilgi Sistemi veri tabanndan sorgulamalar yaplr ve kural ihlali olsun ya da olmasn Ara Denetim ve Src Sorgulama Formu Ek1 tanzim edilerek, kural ihlalinde bulunan srcye ihlal edilen trafik kuraln ve risklerini aklanr, gerekli tutanak/tutanaklar dzenlenir.

  ) Ara Denetim ve Src Sorgulama Formundaki bilgilerin elektronik ortamda tutulmas halinde, Ek1 formu tanzim edilmez.

  h) Grevlendirilen trafik denetim ekipleri izinsiz olarak sorumluluk gzergahlarndan ayrlmaz. Ekip personeli, en az bir grevli trafii izlemek ve telsiz muhaberesini dinlemek zere arata bulunacak ekilde sra ile ihtiya giderir.

  I) Sabit veya seyir halinde denetimler ile trafik kazalarna mdahale dnda trafii izlemek amacyla sabit olarak bulunan ekipler, karayolunda yol kullanclar tarafndan rahatlkla grlebilecek yer, konum ve pozisyonda trafik akn etkilemeyecek ve tehlikeye

 • 5

  dr