TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊ ?? án đầu tư trang trại nuôi bò... · Chính…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp T do Hnh phc

  ----------- ----------

  THUYT MINH D N U T

  TRANG TRI CHN NUI B SA

  V B THT

  A IM : LM NG

  CH U T :

  Lm ng - Thng 10 nm 2012

 • CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

  c lp T do Hnh phc

  ----------- ----------

  THUYT MINH D N U T

  TRANG TRI CHN NUI B SA

  V B THT

  CH U T

  N V T VN

  CNG TY CP T VN U T

  THO NGUYN XANH

  NGUYN VN MAI

  Lm ng - Thng 10 nm 2012

 • MC LC

  CHNG I: GII THIU CH U T V D N .............................................. 1

  I.1. Gii thiu v ch u t .......................................................................................... 1

  I.2. M t s b thng tin d n ..................................................................................... 1

  I.3. C s php l ........................................................................................................... 2

  CHNG II: BI CNH V CN C CA D N ............................................... 5

  II.1. Cn c xc nh s cn thit v tnh cp thit ca d n ....................................... 5

  II.1.1. Phn tch mi trng v m ................................................................................. 5

  II.1.2. Chnh sch pht trin ........................................................................................... 5

  II.2. Cc iu kin v c s ca d n .............................................................................. 6

  II.2.1. Tnh hnh chn nui b tnh Lm ng ............................................................ 6

  II.2.2. Mi trng thc hin d n .................................................................................. 7

  II.3. Kt lun v s cn thit u t ............................................................................. 10

  CHNG III: A IM XY DNG .................................................................... 11

  III.1. V tr xy dng .................................................................................................... 11

  III.2. a hnh ............................................................................................................... 12

  III.3. Kh hu ................................................................................................................ 12

  III.4. H tng khu t xy dng d n ......................................................................... 12

  III.4.1. Hin trng s dng t ..................................................................................... 12

  III.4.2. Hin trng thng tin lin lc ............................................................................. 13

  III.4.3. Cp Thot nc .............................................................................................. 13

  III.5. Nhn xt chung ................................................................................................... 14

  CHNG IV: QUY M D N TIN THC HIN .................................... 15

  IV.1. Quy m d n ..................................................................................................... 15

  IV.2. Cc hng mc cng trnh .................................................................................... 15

  IV.3. Tin thc hin d n ...................................................................................... 16

  IV.3.1. Thi gian thc hin .......................................................................................... 16

  IV.3.2. Cng vic c th .............................................................................................. 16

  IV.4. Sn phm chnh ................................................................................................... 17

  CHNG V: GII PHP THC HIN D N ...................................................... 18

  V.1. Chn nui b tht ................................................................................................ 18

  V.1.1. Ging b tht ..................................................................................................... 18

  V.1.2. Chm sc v nui dng ................................................................................... 19

  V.2. Chn nui b sa .................................................................................................. 23

  V.2.1. Ging b sa ..................................................................................................... 23

  V.2.2. Chm sc v nui dng ................................................................................... 23

  V.2.3. Nui b sa cng ngh cao ............................................................................... 25

  V.3. Trng c ............................................................................................................... 26

  V.3.1. Ging c ............................................................................................................ 26

  V.3.2. Gi tr ca ging c VA06 ................................................................................ 26

  V.3.3. c tnh sinh trng ca c VA06 ................................................................... 27

  V.3.4. K thut thm canh c VA06 ............................................................................ 28

  CHNG VI: GII PHP THIT K MT BNG V H TNG K THUT . 31

 • VI.1. Tiu chun thit k mt bng .............................................................................. 31

  VI.1.1 Tiu chun v khu t xy dng. ...................................................................... 31

  VI.1.2. Quy hoch mt bng tng th khu t. ............................................................ 31

  VI.1.3 Ni dung cng trnh v tiu chun kin trc ca chung tri .......................... 32

  VI.2. Tiu chun thit k h thng k thut. ................................................................ 34

  VI.3. Gii php k thut ............................................................................................... 34

  CHNG VII: NH GI TC NG MI TRNG ........................................ 36

  VII.1. nh gi tc ng mi trng ........................................................................... 36

  VII.1.1. Gii thiu chung ............................................................................................. 36

  VII.1.2. Cc quy nh v cc hng dn v mi trng .............................................. 36

  VII.2. Cc tc ng mi trng ................................................................................... 36

  VII.2.1. Cc loi cht thi pht sinh ............................................................................. 36

  VII.2.2. Kh thi ........................................................................................................... 37

  VII.2.3. Nc thi ........................................................................................................ 38

  VII.2.4. Cht thi rn ................................................................................................... 39

  VII.3. Bin php gim thiu tc ng mi trng ....................................................... 39

  VII.3.1. X l cht thi rn .......................................................................................... 39

  VII.3.2. X l nc thi ............................................................................................... 40

  VII.3.3. X l kh thi, mi hi ................................................................................... 41

  VII.3.4. Gim thiu cc tc ng khc ......................................................................... 41

  VII.4. Kt lun ............................................................................................................. 41

  CHNG VIII: TNG MC U T D N ....................................................... 42

  VIII.1. C s lp tng mc u t ............................................................................... 42

  VIII.2. Ni dung tng mc u t ............................................................................... 42

  VIII.2.1. Ni dung ........................................................................................................ 42

  VIII.2.2. Kt qu tng mc u t ............................................................................... 46

  CHNG IX: NGUN VN U T THC HIN D N ................................ 48

  IX.1. Ngun vn u t ca d n ............................................................................... 48

  IX.1.1. Cu trc ngun vn v phn b vn u t ..................................................... 48

  IX.1.2. Tin s dng vn ........................................................................................ 48

  IX.1.3. Ngun vn thc hin d n .............................................................................. 49

  IX.1.4. Phng n hon tr vn vay v chi ph li vay ................................................ 52

  IX.2. Tnh ton chi ph ca d n ................................................................................ 52

  IX.2.1. Chi ph nhn cng ............................................................................................ 52

  IX.2.2. Chi ph hot ng ............................................................................................. 53

  CHNG X: HIU QU KINH T -TI CHNH ................................................... 57

  X.1. Cc gi nh kinh t v c s tnh ton ................................................................ 57

  X.2. Doanh thu t d n ............................................................................................... 57

  X.3. Cc ch tiu kinh t ca d n .............................................................................. 58