of 28 /28
KANDUNGAN 1.0 Penghargaan 2.0 Huraian Sukatan Pelajaran 3.0 Analisis Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan Objektif Organisasi kandungan 4.0 Rancangan Pelajaran Tahunan 5.0 Rancangan Pelajaran Harian (1 Minggu) Refleksi Rancangan Pelajaran Harian 6.0 Refleksi Keseluruhan 7.0 Bibliografi 8.0 Lampiran

tugasan bmm

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 1/28

KANDUNGAN

1.0 Penghargaan

2.0 Huraian Sukatan Pelajaran

3.0 Analisis

Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Objektif

Organisasi kandungan

4.0 Rancangan Pelajaran Tahunan

5.0 Rancangan Pelajaran Harian (1 Minggu)

Refleksi Rancangan Pelajaran Harian

6.0 Refleksi Keseluruhan

7.0 Bibliografi

8.0 Lampiran

Page 2: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 2/28

Analisis Konsep Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) merupakan dasar kepada pendidikan di

Malaysia. Ianya membawa maksud bahawa semua aktiviti pendidikan dan

persekolahan di Malaysia mestilah selaras dengan FPK. Oleh yang demikian, setiap

bakal guru di Malaysia diwajibkan membaca, memahami dan mengingati falsafah ini

agar setiap tindakan mereka melalui proses pengajaran dan pembelajaran sentiasa

berada dilandasan yang betul. Elemen utama dalam FTK ini ialah untuk melahirkan

insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektual yang sering disebut

sebagai JERI.

Berikut adalah teks lengkap Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

"Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,

emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang

berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap

keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

Seperti yang diperkatakan tadi, FPK merupakan panduan kepada semua aktiviti

pendidikan di Malaysia dekenali sebagai. FPK menjelaskan tujuan dan matlamat

pendidikan untuk individu dan negara. Kedua-dua tujuan selaras, iaitu untuk melahirkan

insan yang berilmu, berakhlak mulia dan bertanggungjawab yang juga akan menjadi

seorang warganegara yang baik. Pendidikan merupakan proses asas dan utama untuk

pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu yang secara langsungmerupakan saluran utama dan yang paling penting untuk menjayakan hasrat dan cita-

cita negara.

Salah satu yang terkandung dalam FPK adalah falsafah tentang manusia yang

berasaskan kepercayaan kepada Tuhan dan agama. Matlamat pendidikan adalah untuk

Page 3: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 3/28

membangunkan semua aspek diri manusia secara harmonis dan seimbang supaya

kesepaduan fitrah diri manusia terpelihara. Berilmu dan berpendidikan harus

menghasilkan budi pekerti yang baik dan akhlak yang mulia yang sekali gus menjadi

cirri-ciri asasi seorang ahli keluarga, masyarakat dan warganegara yang baik dan

terdidik.

Satu konsep asas yang terkandung dalam FPK ialah tentang ilmu, nilai ilmu dan

peranan ilmu dalam pembangunan insan dan masyarakat. Nilai ilmu terletak pada

kebenaran kandungan yang berfungsi bukan sahaja untuk memaklumkan dan

menerangkan kepada manusia akan sesuatu, tetapi lebih penting lagi ilmu

mempengaruhi, mengubah dan membentuk diri serta masyarakat manusia. Fungsi ilmu

yang boleh mengubah manusia dan masyarakat inilah yang menjadikan sesuatu yang

amat tinggi nilainya. Pendidkan ialah satu proses dan aktiviti sepanjang hayat dan

manusia sentiasa berada dalam keadaan memerlukan perluasan, pendalaman dan

pengesahan kepada ilmu yang ada. Pengalaman bukan sahaja boleh memperkaya dan

mengukuhkan ilmu tetapi juga mencabar dan mengubah ilmu yang sedia ada pada

manusia.

FPK juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau

perhubungan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan

diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan

individu berkenaan bermula dengan keluarga, meluas kepada masyarakat dan negara.

Berdasarkan FPK, jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan hanya setakat

memperoleh segulung ijazah atau diploma, tetapi adalah untuk pembangunan diri

manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan, ahli

keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu, bertanggungjawab, berakhlak

mulia, dan berbakti.

Page 4: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 4/28

Analisis Objektif Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

Berikut merupakan objektif yang terkandung dalam Kandungan Pelajaran Bahasa

Melayu Sekolah Rendah. Objektif ini mensasarkan bahawa pada akhir pengajaran dan

pembelajaran Bahasa Melayu KBSR, murid-murid anda sepatutnya dapat:

1) Mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati

pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi forma.

2) Bertutur dan menyebut perkataan secara petah serta berintonasi dalam pelbagai

situasi.

3) Berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah, mencapai

persetujuan dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara.

4) Membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan dengan

menggunakan teknik membaca yang sesuai serta berkesan untuk memperoleh

ilmu dan memproses maklumat secara kritis.

5) Memupuk minat membaca satu amalan kea rah membina budaya pembelajaran

berterusan.

6) Memperkembang kekuatan imaginasi, kreativiti, pemikiran kritis dan penghayan

nilai murni melalui aktiviti bertutur, membaca dan menulis.

7) Mengenali dan menghasilkan pelbagai penulisan jenis kreatif dan berunsur

pengetahuan, menggunakan kemahiran menulis yang sesuai dan betul;

8) menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan, kosa kata, tatabahasa, dan

sebutan yang betul dalam aktiviti kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan

menulis;

9) Menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya

berunsur ilmu; dan10) Menghayati dan mengamalkan nilai murni, sikap positif, semangat patriotisme,

dan perasaan cinta akan negara.

Page 5: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 5/28

Daripada objektif-objektif yang telah dinyatakan tadi, jelaslah bahawa Sukatan

Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah digubal adalah untuk

menyediakan murid-murid untuk menghadapi cabaran pendidikan abad 21 yang

memberi tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu Kemahiran Mendengar dan

Bertutur, Kemahiran Membaca, dan Kemahiran Menulis.. Kandungan Sukatan

Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah merangkumi

penggunaan bahasa yang menekankan Kemahiran Bahasa berteraskan Bahasa

Melayu Baku.

Kemahiran bahasa ini membolehkan murid menggunakan bahasa Melayu secara

berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran

seumur hidup bagi perhubungan sosial, pemerolehan ilmu serta bagi tujuan rekreasi.

Sukatan pelajaran ini juga memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya

pembelajaran, minat, dan kecerdasan yang berbeza di kalangan murid.

Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jelas

menyenaraikan matlamat dan objektif mata pelajaran Bahasa Melayu. Matlamat yang

hendak dicapai dalam mata pelajaran Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan murid

yang berketrampilan, berbahasa dan menghargai serta menghayati bahasa Melayu

sebagai bahasa rasmi negara, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu, sesuai dengan

semangat Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Negara.

Page 6: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 6/28

Analisis Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Malayu Sekolah

Rendah.

Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah mempunyai

beberapa bahagian, iaitu Kemahiran Bahasa, Hasil Pembelajaran, Sistem Bahasa, dan

Pengisian Kurikulum.

(a) Kemahiran Bahasa

Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar, bertutur, membaca, dan menulis.

Kemahiran Bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. Kemahiran

Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memberikan

maklum balas dan memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi

pengucapan. Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbual untuk

menjalin hubungan dan menyampaikan pendapat, perasaan, maklumat serta idea yang

bernas dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penekanan diberikan

pada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Lazimnya

Kemahiran Mendengar dan Kemahiran Bertutur dijalankan serentak dan dikenali

sebagai Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Hal ini disebabkan, dalam Kemahiran

Mendengar akan melibatkan pertuturan.

Kemahiran Membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca ayat dengan

sebutan, intonasi, jeda, dan kelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikan pada

aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan

pelbagai teknik membaca. Manakala, Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan

murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis

penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yangtelah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang

betul, serta tulisan yang jelas dan cantik. Murid juga digalakkan untuk menggunakan

kreativiti mereka bagi menghasilkan penulisan bahan berunsurkan pengetahuan dan

penulisan imaginatif.

Page 7: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 7/28

(b) Hasil Pembelajaran

Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum

bahasa. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang

kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Oleh itu, murid perlu menguasai kemahiranbahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Justeru, hasil pembelajaran

dapat membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran

yang relevan dan berkesan. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik

darjah, hasil pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat

kemahiran bahasa, sistem bahasa dan pengisian kurikulum. Pendekatan yang berfokus

pada gaya pembelajaran yang pelbagai juga dapat membantu murid mencapai hasil

pembelajaran. Selain itu, hasil pembelajaran juga dapat membantu dalam membuat

pengukuran dan penilaian pencapaian murid.

(c) Sistem Bahasa

Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu

baku yang terdiri daripada tatabahasa, kosa kata, peribahasa, ejaan, dan sebutan dan

intonasi. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa

kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat mata-mata pelajaran di

peringkat rendah.

(d) Pengisian Kurikulum

Pengisian kurikulum terdiri dar ipada elemen yang mencantumkan teras utama dalam

kehidupan masyarakat Malaysia dan perkembangan terkini dalam pendidikan, iaitu

ilmu, nilai murni, kew arganegaraan, peraturan sosiobudaya, dan kemahiran bernilai

tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,

kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajarankonstruktivisme dan pembelajaran kontekstual. Semua elemen ini dapat diaplikasikan

oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu, nilai murni, serta patriotisme dan

kewarganegaraan diberikan penekanan selaras dengan matlamat negara untuk

membangunkan masyarakat madani 

Page 8: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 8/28

Sistem bahasa

Sistem bahasa merujuk Bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa, ejaan,

sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa.

Konsep Hasil Pembelajaran

Membantu guru membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid

Ditafsirkan daripada objektif kurikulum Bahasa Melayu

SISTEM BAHASA

Kosa Kata

-Umum

-Istilah

Sebutan

-BahasaMelayu

Baku

Sistem Ejaan

-PolaKeselarasan

Vokal

-Ejaan katapinjaman

-Ejaan katadasar dan

katapinjaman

Tatabahasa

-Morfologi

-Sintaksis

Peribahasa

-Bahasa Kiasan

-Simpulan Bahasa

-Perumpamaan

-Pepatah

-PERBILANGAN

Page 9: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 9/28

Dapat dicapai dengan mengabungjalinkan Kemahiran Bahasa, Sistem Bahasa,

dan Pengisian Kurikulum

Membantu guru memilih kandungan, kaedah, sumber, dan prosedur pengajaran

Petunjuk tentang kemahiran yang perlu dikuasai murid

Konsep 5P

a) PENGGABUNGJALINAN

Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan

pembelajaran. Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak.

Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran.

Kemahiran- kemahiran boleh digabungjalinkan, sama ada kemahiran yang

terdapat dalam kemahiran berbahasa, atau kemahiran daripada mata pelajaran

lain.

b) PENYERAPAN

Dalam pengajaran Bahasa Melayu, unsur-unsur ilmu dan nilai-nilai murni juga

boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai bidang ilmu seperti

Sains, Matematik, Sejarah, dan lain-lain.

c) PENGAYAAN

Program pengayaan perlu diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu

Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan,

keupayaan, bakat, dan minat. Murid ini hendaklah diberikan bahan-bahan yang

berbeza-beza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan

guru. Bahan-bahan seperti bahan bacaan tambahan, kad-kad kerja, permainan,

Page 10: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 10/28

dan bahan-bahan aktivit boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai

kemahiran-kemahiran dalam jangka masa yang telah ditetapkan atau lebih awal

daripada jangka masa yang ditentukan.

d) PEMULIHAN

Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-

kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh masa yang telah

ditetapkan lebih sukar. Bahan-bahan untuk program ini terdiri daripada kad-kad,

carta, bahan maujud, alat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan

berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang lebih sukar.

Perlaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai

sesuatu kemahiran.

e) PENILAIAN

Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan

pembelajaran. Penilaian merupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat

yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau

pembelajaran. Oleh itu, penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses

pengajaran dan pembelajaran. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat

dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid,

sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan. Dan setelah itu

barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang

sesuai bagi murid. Dengan cara yang sedemikian, selain mengetahui tahap

pencapaian, kelemahan murid dapat dipulihkan sebelum kelemahan-kelemahan

pembelajaran terkumpul di tahap yang lebih tinggi.

Page 11: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 11/28

Sebab kenapa FPK didokumentasikan 

Falsafah Pendidikan Kebangsaan ataupun dikenali dengan nama singkatannya

FPK merupukan falsafah yang digunapakai dalam bidang pendidikan di Negara kita.

Antara sebab utama ianya didokumentasikan adalah kerana ianya ianya digambarkan

sebagai medium penghasilan produk (anak-anak murid) yang menepati citarasa

masyarakat dan hasrat negara. FPK menjadi rujukan para guru dalam meralisasikan

Misi Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) kepada negara yang rancak

membangun. Falsafah ini turut memberi pedoman dan inspirasi kepada segala usaha

pendidikan sama ada di dalam atau di luar institusi pendidikan.

Selain itu, FPK didokumentasikan kerana ianya menujukkan landasan

pendidikan tidak berubah-rubah dan tidak berlainan. Sebagai contoh, FPK

menggariskan kesemua pemikiran dan prinsip berkaitan bidang pendidikan di

Malaysia. Panduan peraturan ini menggabungkan matlamat, dasar-dasar dan amalan-

amalan pendidikan sebagai satu entiti keseluruhan yang tekal (tidak bersifat nisbi atau

berubah-ubah), jelas dan logik. Gabungan kesemua item tersebut berkemampuan

menghasilkan masyarakat yang dihasratkan oleh negara Malaysia.

Selain itu juga, FPK didokumtasikan kerana ianya dapat menekankan perubahan

sikap pendidik dan profesional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK.

Dengan adanya FPK, ia dapat menekankan perubahan sikap pendidik dan

professional ketika menjalankan tugas sejajar tujuan dan dasar FPK. Item ini

melibatkan perubahan sikap peribadi pendidik dengan pandangan dan visi yang positif

serta perubahan profesional menerusi pengubahan strategi dan teknik Pengajaran dan

Pembelajaran (P&P) yang diterima audiens (para pelajar).

Page 12: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 12/28

Selain itu juga, FPK didokumentasikan kerana ianya menyumbang implikasi

kepada institusi pendidikan. Perubahan struktur dan organisasi sekolah ke arah

pewujudan situasi yang sesuai. Kenyataan ini meliputi perubahan infrastruktur supaya

para pelajar berpeluang mengembangkan potensi secara menyeluruh dan bersepadu,

perubahan aktiviti budaya sekolah yang lebih kondusif demi pemupukan nilai-nilai murni

dalam jiwa pelajar dan perubahan iklim sekolah yang kondusif demi pelahiran pelajar

yang cintakan ilmu, lantas membentuk budaya membaca dalam kalangan mereka.

Jelaslah terbukti bahawa FPK menggariskan norma-norma yang seharusnya

diamalkan demi pelaksanaan sistem pendidikan yang cemerlang, gemilang dan

terbilang. Falsafah ini penting dalam penghasilan individu yang menjadi hasrat negara.

Ia sememangnya mempunyai hubungan yang rapat dengan Huraian Sukatan Pelajaran

khasnya dalam beberapa aspek. Dengan beberapa sebab yang dinyatakan diatas,

maka terbuktilah bahawa FPK memang patut didokumentasikan. Ini kerana FPK

menggariskan norma-norma yang seharusnya diamalkan demi pelaksanaan sistem

pendidikan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Falsafah ini amat penting dalam

penghasilan individu yang dihasratkan negara Malaysia.

Page 13: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 13/28

Perbandingan p&p pelajar yang mengikuti KBSR dan KSSR

KSSR adalah reka bentuk kurikulum berasaskan 6 tunjang iaitu Komunikasi;

Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan, Perkembangan Fizikal dan Estetika; Sains

dan Teknologi serta Keterampilan Diri manakala KBSR adalah reka bentuk kurikulum

berasaskan tiga bidang iaitu Komunikasi; Manusia dan Alam Kelilingnya dan

Perkembangan Diri Individu. KSSR menggunakan Elemen Kreativiti dan Inovasi,

Keusahawanan dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara eksplisit

dengan memfokuskan kepada 4M (Membaca, Menulis, Mengira dan Menaakul)

berbeza dengan KBSR dimana kaedah ini menggunakan Elemen Kemahiran Berfikir

Secara Kritis dan Kreatif dengan fokus kepada 3M (Membaca, Menulis dan Mengira) .

Daripada ayat diatas, kita boleh lihat secara kasar perbezaan diantara kedua-

dua kurikulum tersebut. Masing-masing mempunyai kekuatannya yang tersendiri.

Namun jelas kelihatan bahawa KSSR lebih menumpukan pelbagai aspek berbanding

KBSR. Berdasarkan pemerhatian saya dan soal jawab bersama guru-guru di sekolah

yang saya lakukan PBS (pengalaman berasaskan sekolah), guru-guru amat

menyokong penuh KSSR. Ini kerana guru berangapan bahawa murid-murid akan lebih

berketampilan serta punyai nilai-nilai murni. Ini kerana KSSR menekankan enam

tunjang utama dan salah satu daripada tunjang tersebut ialah ketrampilan diri dan

kerohanian, sikap dan nilai kemanusian.

Selain itu juga, KSSR turut menekankan sains dan teknologi didalam kurikulum

yang telah direka bentuk. Dengan ini murid-murid lebih mengenali dunia teknologi. Cara

ini boleh dilaksanakan dengan cara guru-guru menggunakan ICT sebagai media

pengajaran semasa pembelajaran dilakukan. Senario ini merupakan pendekatan awal

yang baik kerana ianya melatih murid tahu lebih awal akan kewujudan teknologi dan

kepentingannya. Bak kata pepatah “melentur buluh biarlah dari rebungnya”. Pada

pendapat saya, ianya merupakan satu situasi yang bagus kerana pada masa kini orang

yang tidak ketahui apa-apa mengenai dunia ICT ialah orang yang ketingalan didalam

arus pemodenan.

Page 14: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 14/28

 

Bahan kurikulum yang digunakan dalam melaksanakan KSSR sama sekali

berlainan dengan KBSR, ianya ditukar dan terbahagi kepada tiga iaitu dokumen

standard, modul pengajaran dan modul pembelajaran. Melalui cara ini, guru-guru lebihmudah untuk menyampaikan pengajaran dan adanya pengukuhan terhadap

pemahaman murid terhadap sesuatu isi pembelajaran.Penggunaan modul-modul dalam

KSSR ini dapat meningkatkan penguasaan murid dalam fokus 4M iaitu membaca,

menulis, mengira dan menaakul.

Kesimpulannya, kurikulum KBSR dan KSSR ialah rancangan yang dilakukan

dengan terancang dalam pengajaran dan pembelajaran. Asasnya, kurikulum KBSR dan

KSSR dibina dan digubal berlandaskan kepada Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan

Rukun Negara. Guru memainkan peranan yang penting di dalam bilik darjah dan

sebagai pembimbing, guru menjadikan kurikulum sebagai panduan bagi merancang

pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas mengikut mata pelajaran yang diajar.

Kandungan kurikulum membantu guru dalam membina perancangan pengajaran dan

menyusun aktiviti pelajar supaya matlamat dan objektif pengajaran dapat dicapai.

Berteraskan FPK, konsep kurikulum yang dibina tidak hanya menfokus kepada

akademik semata-mata tetapi juga kepada kerohanian dan kemahiran serta

perkembangan pelajar dalam membentuk insan yang berketrampilan. Kurikulum yang

terbaru digubal dengan penambahbaikan dan elemen-elemen baru serta memberi

penekanan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran supaya aktivit P&P

didalam bilik darjah menjadi lebih berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang

berpusatkan kanak-kanak, menekankan kepada penguasaan 4M (membaca, menulis,

mengira dan menaakul) serta kemahiran asas teknologi, komunikasi dan maklumat

(ICT), perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sikap dan nilai disampingmenggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran persepadu dan bertema,

Kurikulum sekolah adalah bidang yang sentiasa berkembang sesuai dengan keperluan

dan tuntutan semasa. Keseluruhannya, ini bagi memastikan para pelajar di sekolah

dapat diberikan pengalaman sewajarnya bagi keperluan masa hadapan mereka yang

semakin mencabar

Page 15: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 15/28

.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran :Bahasa Melayu

Tahun :5 Mutiara

Bilangan Murid : 28 orang

Tema : Patriotisme

Tajuk : Setia Kepada Negara

Tarikh : 3 September 2012

Masa : 60 minit (0810-0910)

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

I. Murid boleh menyampaikan maklumat kepada pihak lain

dengan intonasi dan sebutan yang betul .

II. Membuat andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat

berdasarkan maklumat yang tersirat.

III. Murid dapat memahami maksud sebenar pidato

Fokus utama : 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti

yang terancang.

Aras 1(i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu

topik dengan intonasi dan sebutan yang terkini.

Fokus sampingan : 9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada

bahan yang didengar atau dibaca.

Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang

diperoleh.

Page 16: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 16/28

Kemahiran Bahasa : Mendengar, membaca dan menulis

Ilmu : Kajian Tempatan, Sivik

Nilai : Berani, bertanggungjawab, yakin dan bersungguh-sungguh

KBT : a) Kemahiran berfikir

Menganalisis, mencirikan, membuat kesimpulan

b) Pembelajaran Kontekstual

Membuat keputusan

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar tahu akan maksud Patriotik

Bahan Bantu Mengajar : Multimedia

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

Pembelajaran

Catatan

Set

induksi

(5 minit)

Memperkenalkan

tajuk „Setia Kepada

Negara” 

Guru bertanyakan murid

beberapa soalan seperti:

1. Apakah yang anda

faham mengenai

setia kepada negara?

2. Bagaimana cara

menunjukkan

keetiaan kepada

negara?

Murid menjawab

pertanyaan guruberdasarkan

pengalamaan yang

dilalui.

Nilai : Berani, yakin,

bersungguh-

sungguh.

KBKK : Menjana

idea.

Page 17: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 17/28

Langkah 1

(15 minit)

Menunjukkan contoh

pidato kemerdekaan

menggunakan

multimedia.

Mencatat isi-sisi

penting serta cara

berpidato

termasuklah gerak-

geri badan

Guru membahagikan murid

kepada empat kumpulan

besar.

Murid-murid diminta

memperhatikan video yang

ditanyangkan secara

berkumpulan.

Murid-murid diminta menulis

apa yang meraka dapati

selepas video tamat

ditayangkan

.BCB

Mendengar arahan

dengan aktif

Nilai: kerjasama,

patuh dan disiplin

BBM : Multimedia

Langkah 2

(20 minit)

Pembentangan hasil

dalam kumpulan

Menyalin semula isi-

isi penting ke dalambuku latihan

Guru memanggil murid

untuk membacakan hasil

yang diperolehi oleh setiap

kumpulan.

Guru menyalin isi-isi penting

yang dibaca murid pada

papan tulis.

Guru meminta menyalin isi-

isi penting ke dalam buku

latihan.

Nilai : Memberi

perhatian, yakin,

patuh,

bertanggungjawab.

Page 18: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 18/28

Langkah 3

(15 minit)

Menghuraikan isi-isi

penting.

Contoh :

Isi

Bersatu padu

Huraian

Kita hendaklah

bersatu padu untuk

memajukan negara.

Murid diminta memilih

mana-mana isi penting.

Murid diminta mereka atau

membina ayat yang sesuai

dengan isi tersebut.

Guru meminta murid

menulis isi-isi penting

tersebut di dalam buku

latihan.

Murid diwajibkan menulis

sekurang-kurangnya satu

daripada isi-isi penting yang

diberikan.

KBBK :

Membuat

keputusan,

menjana idea.

Nilai :

Patuh,

bertanggungjawab.

Penutup

(5 minit)

Merumuskan tajuk

„Setia kepada

negara”. 

Menyatakan

kepentingan setia

kepada negara.

Mengingatkan murid

tentang pentingnya

semangat setia

kepada negara

Guru mengingatkan murid

agar sentiasa berbanggamenjadi rakyat Malaysia dan

sentiasa berusaha untuk

membangunkannya pada

masa hadapan.

Nilai :

Gembira, berani.

KBBK : Menjanaidea.

Page 19: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 19/28

Refleksi.

Sebelum P&P

- RPH sedaya upaya dirancang dengan teliti agar dapat memenuhi keperluan

murid-murid.

- Dianggarkan sebanyak 80 % murid dapat mencapai objektif yang telah

disasarkan.

- Diharapkan agar murid dapat memberikan sepenuh kerjasama dan melibatkan

diri secara aktif dalam sesi P&P.

Page 20: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 20/28

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

Mata Pelajaran :Bahasa Melayu

Tahun :5 Mutiara

Bilangan Murid : 28 orang

Tema : Patriotisme

Tajuk : Setia Kepada Negara

Tarikh : 4 September 2012

Masa : 90 minit (0740-0910)

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

IV. Murid boleh menyampaikan maklumat kepada pihak lain

dengan intonasi dan sebutan yang betul .

V. Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

VI. Dapat mencari imbuhan apitan ke...an yag terdapat

dalam teks.

Fokus utama : 3.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti

yang terancang.

Aras 1(i) Mengemukakan hujah yang bernas tentang sesuatu

topik dengan intonasi dan sebutan yang terkini.

Fokus sampingan : 7.3 Membaca dan mengenal pasti pelbgai genre penulisan.

Aras 1(i) Memilih bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai

untuk dibaca.

9.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan

yang didengar atau dibaca.

Page 21: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 21/28

Aras 1 (i) Membuat catat ringkas daripada maklumat yang

diperoleh

Kemahiran Bahasa : Mendengar, membaca dan menulis

Ilmu : Kajian Tempatan, Sivik

Nilai : Kerjasama, memberikan perhatian,menurut perintah,patuh.

KBT : a) Kemahiran berfikir

Menganalisis, mencirikan, membuat kesimpulan

b) Pembelajaran pelbagai

kemahiran intrapersonal dan interpersonal

Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar tahu akan Pidato berdasarkan pembelajaran yang

lepas

Bahan Bantu Mengajar : Buku Teks, lembaran kerja

Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan

Pembelajaran

Catatan

Set

induksi

(10 minit)

Menanyakan kembali

pembelajaran lepas

Guru bertanyakan murid

beberapa soalan seperti:

1. Apakah yang kita

dapati pada

pembelajaran

lepas?

2. Bandingkan

perbezaan

berpidato dengan

membaca secara

Nilai : Berani,

yakin, bersungguh-

sungguh,

mendengar dengan

aktif

KBKK : Menjana

idea.

Page 22: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 22/28

biasa?

Murid menjawab

pertanyaan guru

berdasarkan

pengalamaan yang

dilalui.

Langkah

1

(25 minit)

Membaca petikan pada

halaman dalam buku

teks.

Mencari dan mencatat

kata imbuhan apitan

ke..an

Guru membahagikan

murid kepada empat

kumpulan besar.

Murid-murid diminta

berbincang dalam

kumpulan masing-masing

untuk mencari kata

imbuhan

Murid-murid diminta

menulis kata imbuhan

dalam kertas kosong yang

disediakan.

BCB :

Membaca dengan

intonasi yang betul.

Mendengar arahan

denga aktif.

Nilai: kerjasama,

patuh dan disiplin

BBM : Buku teks

Page 23: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 23/28

Langkah

2

(25 minit)

Pembentangan hasil

dalam kumpulan

Menyalin semula kata

imbuhan yang terdapat

dalam teks ke dalam

buku latihan

Guru memanggil murid

untuk membacakan hasil

yang diperolehi oleh

setiap kumpulan.

Guru menyalin kata

imbuhan apitan ke...an

yang dibaca murid pada

papan tulis.

Guru meminta menyalin

kata imbuhan tersebut ke

dalam buku latihan.

Nilai : Memberi

perhatian, yakin,

patuh,

bertanggungjawab.

Langkah

3

(20 minit)

Membina ayat yang

sesuai dengan

gambarajah dengan

menggunakan kata

imbuhan yang dijumpai.

Contoh perkataan :

1. Kemerdekaan

2. Kecemerlangan

3. Kesetiaan

4. Kesukaran

5. Kemakmuran

6. Kestabilan

Guru mengedarkan

lembaran kerja (lampiran)

kepada murid.

Murid diminta membina

tiga ayat bagi setiapgambar dengan

menggunakan perkataan

atau frasa yang diberikan.

Murid diminta membina

ayat pada ruangan

kosong yang disediakan

pada lembaran kerja

Penilaian.

-Murid-murid dapat

membina sekurang-

KBBK :

Membuat

keputusan,

menjana idea.

Nilai :Patuh,

bertanggungjawab

Page 24: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 24/28

kurangnya empat

daripada enam ayat yang

berkatian dengan

gambarajah.

Penutup

(10 minit) Membuat rumusan

tentang isi pembelajaran

Guru mengingatkan murid

agar sentiasa berbangga

menjadi rakyat Malaysia

dan sentiasa berusaha

untuk membangunkannya

pada masa hadapan.

Nilai :

Gembira, berani.

KBBK : Menjanaidea.

Refleksi.

Sebelum P&P

- RPH ini dirancang agar memenuhi keperluan murid-murid.

- Saya berharap agar 70% murid dapat mencapai objektif yang disasarkan.

- Diharapkan agar murid-murid berasa seronok dan melibatkan diri dengan aktif

dalam P&P.

Page 25: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 25/28

Refleksi Rancangan Pembelajaran Harian RPH

(Muhammad Nizam Bin Zamir)

Untuk merancang sesuatu rancangan pembelajaran bukanlah sesuatu perkara

yang mudah. Ianya memerlukan strategi dalam pelbagai aspek termasuklah didalampenggunaan waktu dan juga memerlukan pengalaman yang luas. Pembelajaran yang

membosankan boleh mengakibatkan murid-murid hilang minat belajar seterusnya

ketinggalan dalam tajuk yang dipelajari.

Berdasarkan Rancangan Pembelajaran yang telah kami lakukan, saya dapati

ianya mempunyai kekuatan dan juga kelemahannya yang tersendiri. Seperti yang saya

katakan tadi, bukan mudah untuk menghasilkan RPH yang sempurna dengan hanya

merujuk beberapa contoh RPH yang dilakukan oleh beberapa idividu lain.

Antara kebaikkan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh RPH kami ialah ianya

tidak terlalu memberatkan murid. Maksudnya di sini ialah, pembelajaran yag kami cuba

bawa disini ialah berpusatkan murid. Boleh dilihat bahawa kebannyakkan langkah-

langkah didalam RPH ini banyak menggunakan cara menanya soalan kepada murid-

murid dan murid-murid pula memberikan pendapat mereka berdasarkan pengalaman

yang sedia ada untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Cara ini merupakan cara

yang bagus untuk mendapatkan pembelajaran secara dua, dan ianya memberikan

keyakinan kepada guru yang mengajar kerana murid memberi respon terhadap

soalannya.

RPH ini juga mempunyai kekuatannya yang lain. Kekuatan yang dimaksudkan

ialah murid-murid lebih bersikap terbuka dan bersama-sama cuba menyelesaikan dan

soalan yang diterima mereka semasa pembelajaran sedang berlaku. Murid-murid

secara berkumpulan akan cuba menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru dan

masing-masing akan berkongsi maklumat kepada rakan sekelas apabila guru

memanggil setiap wakil dari kumpulan untuk membentangkan apa yang mereka dapati.

Ianya satu amalan yang baik kerana mereka masing-masing menjalankan

tanggungjawab mereka dan secara bersama menyelesaikan soalan yang diberikan

kepada mereka.

Page 26: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 26/28

Namun begitu setiap yang dilakukan mesti ada kelemahannya. Pada pendapat

saya, beberapa kelemahan telah dikesan dalam RPH ini, antaranya ialah tidak banyak

menggunakan alat bantuan mengajar. Melalui RPH yang disediakan, ternyata bahan

yang ABM yang paling kerap digunakan ialah buku teks. Kalemahan ini menyebabkan

murid-murid akan hilang minat dalam belajar. Walaupun kebanyakkan waktu belajar

bermula pada pagi hari, namun tidak semestinya kadar penumpuan murid-murid berada

di tahap yang tinggi. Oleh yang demikian penggunaan ABM amatlah penting dalam

aktiviti pengajaran agar murid-murid dapat tertarik dengan pembelajaran dan

memahami pembelajaran dengan lebih mudah dan berkesan.

Selain itu juga, kelemahan yang ditemui didalam RPH ini ialah penggunaan

masa yang agak lama dalam sesuatu langkah. Sebagai contoh, ianya mengambil masa

selama 20 minit untuk murid-murid berbincang secara berkumpulan untuk

menyelesaikan masalah. Ini akan menyebabkan murid-murid berada dalam keadaan

bosan dan tidak tahu buat apa-apa jikalau mereka sudah mendapat jawapan untuk

soalan yang diberikan kepada mereka dalam masa yang singkat.

Berdasarkan beberapa kelemahan tersebut, saya mencadangkan beberapa

penambahbaikan dalam RPH tersebut. Antaranya ialah dengan lebih melakukan aktiviti

yang menarik didalam aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh melakukan nyayian dan

lain-lain lagi. Ianya dapat menarik minat murid untuk lebih seronok dalam belajar.

Selain itu juga, saya mencadangkan penggunaan ABM dalam pembelajaran.

Seperti yang saya katakan tadi, pembelajaran akan lebih menarik dengan adanya ABM,

murid tidaklah hanya duduk di kerusi sambil melihat buku teks sahaja.

Penambahbaikkan yang terakhir ialah melakukan persediaan yang rapi dari

aspek kelantangan suara dan kelengkapan ilmu pada diri saya. Walaupun ianya tidak

ada pada RPH, namun pembelajaran yang baik hanya akan berlaku jikalau saya

bersedia dengan rapi dari aspek-aspek tersebut. Secara jujur, suara saya yang tidak

kuat dan perasaan gementar haruslah diperbaiki. Ini kerana gurulah yang menentukan

samaada pembelajaran tersebut diterima oleh muri-murid atau tidak.

Page 27: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 27/28

Refleksi

(Muhammad Nizam bin Zamir)

Syukur ke hadrat ilahi kerana dengan izinnya, dapat saya menyiapkan tugasan dengan

 jayanya. Sejujurnya pelbagai rintangan dan dugaan yang telah saya tempuhi sepanjang

menyiapkan tugasan ini. Namun dengan bantuan oleh individu-individu tertente

termasuklah pensyarah saya iaitu Encik Ramli dan rakan sepasukan saya, cabaran-

cabaran tersebut dapat diatasi.

Melalui tugasan ini, saya banyak belajar pelbagai perkara baru serta dapat

memahami benda-benda yang perlu diketahui oleh seorang guru. Antaranya ialah saya

faham akan maksud sebenar Falsafah Pendidika Kebangsaan. Walaupun sebelum ini

saya tahu akan kewujudan FPK, namun saya tidak ketahui maksud sebenarnya dan

tujuannya dihasilkan. Ternyata tugasan ini menyedarkan saya bahawa bertapa

pentingnya ilmu pengetahuan dan keperluannya dalam menjadi bekalan sebagai

seorang guru kelak.

Selain itu, saya juga mempelajari cara untuk membuat Rancangan Pembelajaran

Harian. Ternyata untuk membuat RPH bukanlah satu benda yang senang. Pelbagai

rujukan yang saya rujuk untuk melakukan RPH di dalam tugasan ini. Saya berharap

agar RPH yang dilakukan oleh saya dan rakan kumpulan saya dapat diterima oleh

pensyarah. Ini kerana saya akui bahawa RPH yang dilakukan oleh kami berdua tidaklah

sehebat RPH yang dilakukan oleh guru sebenar. Banyak ruang yang perlu diperbaiki

untuk menjadikan RPH tersebut menarik dan baik. Antaranya kami sepatutnya

memperbanyakkan aktiviti pembelajaran serta penggunaan masa dengan tepat.

Melakukan kerja secara teratur juga antara benda yang saya pelajari sepanjang

melakukan tugasan ini. Kerja yang dilakuka secara sambil lewa ternyata bukanlahsesuatu benda yang baik. Untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, ianya perlulah

dirancang secara rapi agar ianya tidak serabut dan lintang pukang. Ternyata selepas

menyiapkan tugasan ini saya sedar akan kesilapan yang telah saya lakukan dan

berharap ianya tidak akan berulang lagi supaya saya dapat menjadi seorang guru yang

berkualiti kelak. Insyaallah.

Page 28: tugasan bmm

8/2/2019 tugasan bmm

http://slidepdf.com/reader/full/tugasan-bmm 28/28

Bibliografi

Choong Lean Keow. (2008). Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program

Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Selangor: Kumpulan Budiman

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 5 SK

http://pgsripgmtuankubainun.blogspot.com/2011/06/pengajaran-sukatan-pelajaran-bahasa_07.html 

http://www.docstoc.com/docs/69435316/Rancangan-Pelajaran-Mingguan-Bahasa-Melayu-Tahun-5 

http://rujuknota.blogspot.com/2009/07/falsafah-pendidikan-negara.html