Tugasan k.pah

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  1/15

  1

  ISI KANDUNGAN

  PENGAKUAN i

  PENGHARGAAN ii

  KANDUNGAN iii

  1.0 PENGENALAN 1

  2.0 PEMBELAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER 2 - 4

  3.0 PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 4 12

  4.0 PENUTUP 13

  BIBLIOGRAFI

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  2/15

  2

  1.0 PENGENALAN

  Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer (PBBK) bukanlah perkara baru di

  dalam dunia pendidikan. PBBK ini telah mula diperkenalkan pada tahun 1960-an lagi.

  PBBK ini banyak memberikan kelebihan dan dapat membantu guru dalam

  melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bukan itu sahaja,

  Kementerian Pendidikan sendiri telah mewujudkan Sekolah Bestari bagi memastikan

  pelajar di sekolah dapat dididik dengan menggunakan komputer. Ini dapat mewujudkan

  pelajar yang celik

  Teknologi Maklumat (IT) yang mampu menguasai teknologi maklumat untuk

  bersaing dalam dunia yang global ini. Teknologi komputer kini telah menjadi salah satu

  subjek dalam sesi pengajaran dan pembelajaran diperingkat sekolah. Perubahan ini

  dianggap baik dan membanggakan kerana sudah tentu perubahan ini akan menjadikan

  Malaysia tidak ketinggalan di dalam mengejar kemajuan sama ada dari sektor pekerjaan

  dan juga pendidikan. Ini bukan sahaja dapat membantu dari segi ekonomi dan politik

  malahan memperkembangkan penguasaannya dari segi pendidikan negara.

  2.0 PEMBELAJARAN BAHASA BERBANTUKAN KOMPUTER

  Era perkembangan teknologi masa kini mempengaruhi setiap kehidupan. Aspek

  teknologi telah digabungkan dalam kurikulum sekolah sebagai satu daya usaha ke arah

  menyemai dan memupuk minat serta sikap yang positif terhadap perkembangan

  teknologi. Budaya persekolahan perlulah di ubah daripada sesuatu yang berdasarkan

  memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dan penyayang dengan

  menggunakan teknologi terkini (KPM,1997).

  Tajul Ariffin Nordin ( 1995) menekankan bahawa apabila kita memasuki abad ke-

  21, mutu pelajaran dan rakyat yang dikehendaki ialah mereka dapat menghasilkan

  pemikiran, penemuan dan ciptaan yang terbaru dan tulen untuk di sumbangkan kepada

  dunia. Oleh sebab itu, para pendidik perlu di beri latihan dan kemahiran lajutan seperti

  kemahiran penggunaan komputer untuk memastikan guru tidak jatuh ketinggalan dalam

  mengejar kemajuan IT yang seiring dengan perkembangan semasa.

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  3/15

  3

  Mengikut Billing & Moursund (1988) dalam bidang pendidikan, komputer

  digunakan untuk tiga tujuan utama iaitu penyelidikan, pengajaran dan pentadbiran.

  Mungkin boleh dikatakan bahawa antara ketiga-tiga kategori ini, komputer adalah

  merupakan salah satu alat pengajaran yang semakin diberi tumpuan yang lebih besar.

  Menurut Mohd Nasaruddin (1993), apabila komputer memainkan peranan sebagai alat

  pengajaran, ia dimaksudkan sebagai belajar melalui komputer.

  PBBK di akui mempunyai keistimewaan seperti potensi untuk mempertingkatkan

  pencapaian akademik, memberi pendedahan kepada teknologi komputer dan

  menggalakkan penyesuaian dengan perkembangan baru ( Zoraini Wati Abas, 1987).

  Jika dilihat dari sudut kasar, PBBK adalah merupakan suatu kaedah pengajaran yang

  melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku menerusi interaksi di antara

  pelajar dan juga komputer. Komputer juga bukan mengajar pelajar tetapi merupakan

  satu medium yang digunakan oleh guru nuntuk menyampaikan satu susunan isi

  pengajaran beserta dengan strategi pengajaran yang telah dirancang rapi dalam satu

  aturcara komputer ( Khalid Abdullah, 1986).

  PBBK secara tidak formal merupakan satu alternatif kepada pendedahan literasi

  komputer di peringkat sekolah. Antaranya penerapan PBK di dalam matapelajaran yang

  lain selain daripada matapelajaran komputer seperti matapelajaran Bahasa Melayu yang

  mana pelajar boleh mengaplikasikannya di dalam latih tubi ataupun latihan tatabahasa.

  Denagn cara ini, guru tidak terlalu terikat dengan peraturan dari segi kurikulum,

  peralatan dan guru sendiri boleh menggunakan kekreatifan masing-masing untuk

  menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan pelajar.

  Kehadiran penggunaan komputer di dalam sistem pendidikan di setiap peringkat

  mendorong pelajar untuk untuk meneruskan aktiviti pembelajaran dengan lebih

  berkesan. Walaubagaimanapun, ramai guru-guru tidak kira diperingkat rendah ataupun

  peringkat menengah masih lagi kurang mahir dan berpengetahuan dalam merancang

  dan melaksanakan sesuatu projek PBBK di setiap sekolah dengan jayanya.

  Dalam merancang pengajaran dan pembelajaran berbagai elemen dan aspek

  yang perlu difikirkan oleh pendidik dan mereka yang terlibat dengan pengajaran. Harus

  diingat bahawa elemen yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran bukan

  sahaja wujud di dalam kelas malahan terdapat juga di luar bilik darjah. Memandangkan

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  4/15

  4

  elemen yang perlu difikirkan terlalu banyak dan meluas, pendidik perlu memikirkan satu

  reka yang terbaik untuk membina dan merancang pengajaran dan pembelajaran yang

  berkesan dan bersesuaian.

  Reka bentuk pengajaran merupakan mekanisma yang digunakan olehperancang bagi membina dan merancang dalam segala aspek pengajaran dan

  pembelajaran. Tanggapan yang menyatakan reka bentuk pengajaran hanya perlu

  difikirkan oleh pentadbiran pendidikan sahaja adalah tidak tepat. Menurut Hunter (1987),

  kandungan dan corak pembelajaran mestilah dengan kualiti pengajaran dan

  pembelajaran yang baik. Seorang pendidik akan merancang pengajaran dan

  pembelajaran sebelum memasuki bilik darjah. Justeru itu, setiap pendidik seharusnya

  dapat menguasai reka bentuk pengajaran bagi menjamin kualiti pembelajaran dan

  pengajaran yang baik dan berkualiti.

  3.0 PERISIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  Perisian pengajaran ditakrifkan sebagai kerangka kerja yang dapat membantu

  pengaturcara atau pembangunan perisian dalam melaksanakan pembentukan perisian.

  Perisian ini adalah sebagai alat Pengajaran Bahasa Berbantukan Komputer (PBBK).

  Secara umumnya, model yang digunakan dalam membangunkan perisian berasal

  adalah daripada kejuruteraan perisian. Komponen penting yang terdapat dalam perisian

  pengajaran dan pembelajaran ialah merancang, mereka bentuk, menilai. Dewasa ini,terdapat berbagai model diperkenalkan, walaubagaimanapun secara umumnya proses

  yangn dicadangkan hampir sama. Di antara model reka bentuk pengajaran bersistem

  yang terkenal ialah:

  i. Model ADDIE

  ii. Model ASSURE

  iii. Model Hanaffin and Peck

  iv. Model Air Terjun

  v. Model Teori Behaviourisvi. Model Konstuktivisme

  Richey (1986) mendefinisikan reka bentuk pengajaran sebagai proses sains bagi

  membina spesifikasi pengajaran dengan terperinci bagi menilai, mengembangkan dan

  menyenggara sesuatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran tanpa mengira

  unit. Reka bentuk pengajaran seharusnya mencakupi keseluruhan proses pengajaran

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  5/15

  5

  iaitu mereka bentuk,membina dan seterusnya menguruskan pembelajaran. Seels dan

  Glasgow (1990) menyatakan reka bentuk pengajaran boleh dilihat daripada dua

  perspektif iaitu displin ilmu dan proses. Sebagai displin ilmu, reka bentuk pengajaran

  adalah berkaitan dengan proses pengajaran, penyelidikan dan teori tertentu.

  Proses reka bentuk pengajaran adalah pembangunan spesifikasi pengajaran

  berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran. Glasgow (1990) menyatakan dalam

  mereka bentuk pengajaran, perspektif utama yang perlu dilihat ialah gaya pelajar bukan

  lagi perspektif isi kandungan atau pun daripada pendekatan tradisonal. Menurut Mohd

  Arif (2004), pendekatan reka bentuk akan memberi penekanan kepada pelbagai faktor

  yang mepengaruhi hasil pembelajaran. Faktor yang perlu dipertimbangkan ialah:

  i. Menentukan pencapaian objektif

  ii. Tahap kesediaan pelajar untuk membolehkan objektif tercapai

  iii. Strategi pengajaran yang dapat menenuhi kehendak objektif dan pelajar

  iv. Media dan bahan yang sesuai dengan peringkat umur pelajar

  v. Sokongan yang diperlukan untuk membentuk pembelajaran yang sesuai

  dengan kehendak pengajaran.

  Pengajaran Bahasa Berbantukan Komputer (PBBK) telah dikenal pasti sebagai

  bahan yang dapat membantu guru dan pelajar di dalam kelas untuk meningkatkan

  pengetahuan dan pengalaman mereka dalam mata pelajaran yang diikuti. Biling (1988)mendefinisikan PBBK sebagai penggunaan komputer dalam menyampaikan bahan

  pengajaran dengan melibatkan pelajar secara aktif. Pendek kata, matlamat PBBK ialah

  untuk mengajar. Mengajar bermakna menyampaikan pengajaran dengan menggunakan

  program komputer. Menurut Gagne dan Briggs (Wang dan Sleeman 1994),

  kemasyhuran komputer menjadi popular sebagai media pembelajaran kerana komputer

  memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media pengajaran pembelajaran yang lain

  sebelum zaman komputer.

  Di Malaysia, dalam Rancangan Malaysia ke-6 dan ke-7, semua sekolah-sekolah

  menengah dan rendah akan dilengkapkan dengan makmal-makmal komputer melalui

  projek komputer dalam pendidikan. Pihak Kementerian Pendidikan juga sedang

  berusaha menyediakan bahan PBBK yang melibatkan empat mata pelajaran utama iaitu

  Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris yang akan digunakan oleh

  pelajar dan dibangunkan oleh konsortium yang telah dipertanggungjawabkan. Selaras

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  6/15

  6

  dengan penerapan penggunaan komputer dalam dunia pendidikan, perisian yang

  berteraskan teknologi multimedia perlu diberi penekanan.

  Perisian yang berteraskan teknologi multimedia banyak digunakan pada masa

  kini dalam pelbagai bidang terutamanya bidang pendidikan. Perisian ini biasanyamempunyai ciri-ciri tertentu seperti adanya enam sifat multimedia yang utama iaitu teks,

  animasi, grafik, audio, video dan bersifat interaktif. Menurut Richey (1986), multimedia

  membolehkan pembangun perisian mencipta visual sendiri dan membenarkannya

  digunakan oleh pengguna lain. Perisian multimedia ini mampu untuk membentuk

  bagaimana seseorang pengguna itu berfikir, belajar serta boleh mencorak pemikiran dan

  tingkah laku mereka.

  Perisian Pengajaran Bahasa Berbantukan Komputer (PBBK) dalam Pengajaran

  Bahasa Melayu akan dibina dengan menggunakan perisian multimedia video.

  Pengggunaan video dalam pengajaran Bahasa Melayu dapat membantu murid lebih

  memahami dan mendalami sesuatu topik yang diajar oleh guru. Guru-guru perlu sedar

  bahawa setiap murid tidak mempunyai kemudahan asas seperti televisyen, radio dan

  sumber-sumber media massa yang lain. Oleh itu murid ini mungkin ketinggalan dan

  tidak tahu isu-isu terkini yang berlaku di sekelilingnya. Dengan menggunakan perisian

  multimedia video, murid ini terdedah dengan isu-isu diluar pengetahuan mereka.

  Dalam mereka bentuk pembangunan perisian pengajaran dan pembelajaranBahasa Melayu ini, Model Hannafin dan Peck adalah model yang sesuai untuk

  digunakan. Reka bentuk pembelajaran dalm model ini terdiri daripada tiga fasa iaitu fasa

  analisis keperluan, fasa reka bentuk, dan fasa pengembangan dan implementasi

  (Hannafin & Peck, 1988). Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan

  dalam setiap fasa. Model ini lebih berorientasi produk, melalui tiga fasa.

  Rajah 3.0 Model Hanaffin dan Peck

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  7/15

  7

  Perancangan

  Fasa pertama ialah fasa perancangan dimana analisis perlu dilakukan dengan

  mengidentifikasi keperluan dalam mengembangkan sesuatu media pembelajaran

  termasuklah tujuan dan objektif media pembelajaran yang dibuat, pengetahuan dankemahiran yang diperlukan oleh kelompok sasaran, peralatan dan keperluan media

  pembelajaran. Guru perlu melihat topik yang diajar bersesuaian atau tidak dengan

  perisian multimedia video yang dibuat.

  Guru perlu lebih jelas dalam merangka objektif agar perisian tersebut tidak lari

  daripada objektif yang ingin dicapai oleh guru semasa merangka perancangan

  pengajaran dan pembelajaran. Video tersebut juga hendaklah bersesuaian dengan

  tahap umur murid. Haruslah dielakkan video-video yang terlalu ganas, merbahaya

  kerana dikhuatiri murid akan meniru aksi yang akan ditayangkan. Selain itu juga,

  maklumat juga seharusnya sesuai dengan tahap kognitif murid kerana jika maklumat

  yang terdapat dalam video itu terlalu sukar difahami maka objektif pengajaran pada hari

  itu tidak akan tercapai. Oleh sebab itu model Hanaffin dan Peck ini sangat sesuai

  digunakan kerana dalam setiap fasa, penilaian akan dibuat untuk mengetahui tahap

  keberkesanan reka bentuk perisian tersebut.

  Pelaksanaan

  Fasa kedua, adalah fasa reka bentuk, informasi dari fasa analisis dipindahkan

  ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran.

  Fasa reka bentuk bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumenkan kaedah

  yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Salah satu

  dokumen yang dihasilkan dalam fasa ini adalah dokumen story board yang mengikut

  urutan pembelajaran berdasarkan keperluan pelajaran dan objektif media pembelajaran

  seperti yang diperoleh dalam fasa analisis keperluan.

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  8/15

  8

  Lakaran Rekabentuk Skrin Maklumat Skrin

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  9/15

  9

  Skrip / Naration / Catatan :

  Kronologi Kes Penyalahgunaan Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar

  No. Skrin :

  2

  Grafik / Imej / Animasi :

  Video kes kematian akibat

  dadah

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Definisi Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar

  No. Skrin :

  3

  Grafik / Imej / Animasi :

  Gambar dadah

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Jenis-jenis dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik Latar

  No. Skrin :

  4

  Grafik / Imej / Animasi :

  Gambar dadah : popi,

  candu mentah, morfin,

  heroin

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Lakaran Rekabentuk Skrin Maklumat Skrin

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  10/15

  10

  Skrip / Naration / Catatan :

  Agensi Anti Dadah yang Terlibat

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar

  No. Skrin :

  5

  Grafik / Imej / Animasi :

  Gambar: AADK, Polis,

  Pemadam

  Animasi : Dissolve

  lightening

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Statistik Penyalahgunaan Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar

  No. Skrin :

  6

  Grafik / Imej / Animasi :

  Graf Statistik mengikut

  negeri, jantina dan kaum

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Sindiket Pneyalahgunaan Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik Latar

  No. Skrin :

  7

  Grafik / Imej / Animasi :

  Peta negeri pengedaran

  dadah, cara menyeludupdadah, keldai dadah

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Lakaran Rekabentuk Skrin Maklumat Skrin

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  11/15

  11

  Skrip / Naration / Catatan :

  Keratan Akhbar Penglibatan Masyarakat

  dengan Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar

  No. Skrin :

  8

  Grafik / Imej / Animasi :

  Gambar keratan akhbar

  Animasi :Random Bars

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Kesan Penyalahgunaan Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar

  No. Skrin :

  9

  Grafik / Imej / Animasi :

  Gambar:Kes rempit,

  Pembuangan bayi, HIV,

  Maksiat, Pelacuran

  Animasi : Burn

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Kempen Anti Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik Latar

  No. Skrin :

  10

  Grafik / Imej / Animasi :

  Gambar kempen anti

  dadahAnimasi: Checkerboard

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Lakaran Rekabentuk Skrin Maklumat Skrin

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  12/15

  12

  Skrip / Naration / Catatan :

  Dokumentari Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Video tentang sindiket

  dadah, cara penjualandadah

  No. Skrin :

  11Grafik / Imej / Animasi :

  Video

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Temubual

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar, video temubual

  No. Skrin :

  12

  Grafik / Imej / Animasi :

  Video, audio

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Skrip / Naration / Catatan :

  Sketsa Penyalahgunaan Dadah

  Elemen Audio / Video :

  Muzik Latar, Skrip

  penceritaan

  No. Skrin :

  13Grafik / Imej / Animasi :

  Prop, video

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

  Lakaran Rekabentuk Skrin Maklumat Skrin

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  13/15

  13

  Penilaian

  Fasa ketiga adalah fasa pengembangan dan implementasi, terdiri dari

  penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif.

  Dokumen story boardakan dijadikan landasan bagi pembuatan diagram alir yang dapat

  membantu proses pembuatan media pembelajaran. Untuk menilai kelancaran media

  yang dihasilkan seperti kesinambungan link, penilaian dan pengujian dilaksanakan pada

  fasa ini. Model Hannafin dan Peck (1988) menekankan proses penilaian dan

  pengulangan harus mengikut sertakan proses-proses pengujian dan penilaian media

  pembelajaran yang melibatkan ketiga fasa secara berkesinambungan.

  4.0 PENUTUP

  Skrip / Naration / Catatan :

  Hukuman

  Elemen Audio / Video :

  Muzik latar, video sebatan

  No. Skrin :

  14

  Grafik / Imej / Animasi :

  Video

  Transisi Auto / Manual :

  Auto

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  14/15

  14

  Kesimpulannya, dua fasa yang pertama, iaitu fasa analisis dan fasa reka bentuk

  merupakan kunci kepada pembangunan sebenar perisian kursus. Fasa pertama

  berfungsi untuk menganalisis keperluan perisian kursus yang merangkumi keperluan

  asas, keperluan kandungan kursus, dan keperluan perkakasan dan perisian. Fasa

  kedua pula proses mereka bentuk perisian kursus melibatkan struktur keseluruhan

  perisian tersebut, rupa bentuk paparan dari sudut konsep dan ilustrasi, papan cerita

  yang spesifik menggabungkan kandungan kursus dan elemen multimedia.

  Fasa ketiga kelak, iaitu fasa pembangunan sudah pasti memerlukan

  pemahaman, komitmen dan kreativiti pembangun multimedia yang mencerminkan

  keupayaan teknologi semasa mendokong proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam

  penyediaan perisian PBBK ini, perhatian telah diberi kepada pembinaan suatu perisian

  pengajaran bahasa berbantukan komputer (PBBK) yang telah berupaya

  menyatupadukan unsur multimedia dengan kuasa komputer untuk menyampaikan

  maklumat dengan lebih berkesan. Pelbagai unsur multimedia telah diaplikasikan untuk

  menjadikan persembahan perisian ini lebih menarik dan berkesan. Maka, diharapkan

  perisian PBBK yang dibangunkan ini akan dapat memanfaatkan pelajar dan juga

  menjadi bahan rujukan tambahan kepada guru dalam menyampaikan mata pelajaran

  Bahasa Melayu. Di harapkan juga dengan pengaplikasian dan penggunaan perisian

  pendidikan ini, proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah akan dapat

  berjalan dengan lebih lancar.

  BIBLIOGRAFI

 • 7/21/2019 Tugasan k.pah

  15/15

  15

  Biling, Moursund. 1988. Computer-Based Instruction, Method and Development. New

  Jersey: Prentice Hall.

  Tajul Ariffin Nordin. 1995. Teknologi Sistem Pengajaran. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.

  Bhd.

  Mohd Nasaruddin. 1993. Pendidikan Dalam Internet. Kuala Lumpur: Utusan Publications

  & Distributors Sdn. Bhd.

  Mohd Arif . 2004. Pengenalan Kepada Komputer.Kuala Lumpur: Federal Publications

  Zoraini Wati Abas. 1987. Pembelajaran Berbantukan Komputer. Petaling Jaya: Penerbit

  Fajar Bakti Sdn. Bhd.

  Khalid Abdullah. 1986. Pengenalan Kepada Multimedia. Kuala Lumpur: Venton

  Publishing.

  Hunter S.M. 1987. Instructional Media and The New Technologies of Instruction (4th

  Ed).New York: Macmillan.

  Richiey D.H. 1996. Computer In The Classroom: Mindtools For Critical Thinking. New

  Jessey: Prentice Hall.

  Seels & Glasgow J.D. 1990. Instructional Technology For Teaching and Learning.

  London: Prentice Hall International.

  Kementerian Pendidikan Malaysia. 1997. Sukatan Pelajaran Sekolah Rendah: Bahasa

  Melayu. Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum.

  Supyan Hussin. 2000. Pembangunan Perisian Pemelajaran Bahasa Berbantukan

  Komputerdlm. Dewan Bahasa 44:3, hal. 358-367.

  Som Hj. Nor dan Mohd. Dahalam Mohd. Ramli. 1998. Kemahiran Berfikir Secara Kritisdan Kreatif (KBKK). Selangor: Pearson Education Malaysia Sdn. Bhd.