Turystyka a środowisko

Embed Size (px)

Text of Turystyka a środowisko

 • TURYSTYKA A RODOWISKO

  NATURALNE

  Wykady - 10 h

  wiczenia - 10 h

  Projekt - 24 h

  AFD

  Stacjonarne

 • Literatura

  1. Bohdanowicz P., Turystyka a wiadomo

  ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszaek,

  Toru 2006.

  2. Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwa

  XXI wieku. Wydanie drugie, Albis, Krakw

  2000.

  3. Zarba D., Ekoturystyka, Wyd. PWN,

  Warszawa 2010.

 • 4. Kozowski S., Ekorozwj: wyzwanie XXI wieku.

  PWN, Warszawa 2002.

  5. Bohdanowicz P., Turystyka a wiadomo

  ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszaek,

  Toru 2006.

  6. Gaworecki W. W., Turystyka, Polskie

  Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

  7. Kurek W., (red.) Turystyka, Wydawnictwo

  Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 • Literatura uzupeniajca

  8. Staniewska-Ztek W., Turystyka a przyroda

  i jej ochrona, Bogucki Wydawnictwo

  Naukowe, Pozna 2007.

  9. Wnuk Z., Ziaja M. (red.), Turystyka

  w parkach krajobrazowych, Uniwersytet

  Rzeszowski, Rzeszw 2009.

 • 10. Ekologia i ochrona rodowiska a wybrane

  aspekty rozwoju spoeczno-gospodarczego.

  (red.) J. Krupa, J. Strojny, W. Tabasz,

  Wyd. Mitel, Rzeszw 2005.

  11. Innowacje ekologiczne w rozwoju spoeczno-

  gospodarczym (red.) L. Woniak, J. Krupa,

  J. Grzesik, Wyd. WSIiZ, Rzeszw 2006.

 • 12. Turystka wiejska, ochrona rodowiska

  i dziedzictwo kulturowe Pogrza Dynowskiego,

  (red.) J. Krupa i T. Soliski, Wyd. Zwizek

  Gmin Turystycznych Pogrza Dynowskiego,

  Dynw 2011.

  13. Ochrona rodowiska w aspekcie zrwnowaonego

  rozwoju spoeczno-gospodarczego Pogrza

  Dynowskiego, (red.) J. Krupa i T. Soliski, Wyd.

  Zwizek Gmin Turystycznych Pogrza

  Dynowskiego, Dynw 2012.

 • 14. Ochrona rodowiska, krajobraz przyrodniczy

  i kulturowy Pogrza Dynowskiego a rozwj

  turystyki, (red.) J. Krupa, Wyd. Zwizek

  Gmin Turystycznych Pogrza Dynowskiego,

  Dynw 2013.

  15. Zrwnowaona turystyka szans ochrony

  rodowiska naturalnego, dziedzictwa

  kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin

  Pogrza Dynowskiego, (red.) J. Krupy, Wyd.

  Zwizek Gmin Turystycznych Pogrza

  Dynowskiego, Dynw 2014.

 • 16. Krupa J., Hays J. 2011. Problematyka ochrony

  rodowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej,

  [w:] J. Krupa i T. Soliski (red.), Turystyka wiejska,

  ochrona rodowiska i dziedzictwo kulturowe

  Pogrza Dynowskiego, Wyd. Zwizek Gmin

  Turystycznych Pogrza Dynowskiego, s. 107-129.

  18. Krupa J., Dec B. 2012. Proekologiczne dziaania

  w usugach turystycznych, [w:] Ochrona rodowiska

  w aspekcie zrwnowaonego rozwoju spoeczno-

  gospodarczego Pogrza Dynowskiego, (red.)

  J. Krupa, T. Soliski, Wyd. Zwizek Gmin

  Turystycznych Pogrza Dynowskiego, Dynw, s. 15-33.

 • 19. Krupa J., Dec B. 2012. Ochrona przyrody

  w Bieszczadzkim Parku Narodowym, a rozwj

  turystyki, [w:] Problemy ochrony przyrody,

  korzystania ze rodowiska i promocji walorw

  turystycznych poudniowo-wschodniej Polski,

  wschodniej Sowacji i zachodniej Ukrainy,

  (red.) J. R. Rak, Wydawnictwo Muzeum

  Regionalnego im. Adama Fastnachta

  w Brzozowie, Brzozw, s. 35-58.

 • MYL I DZIAAJ

  EKOLOGICZNIE

  dla dobra rodowiska

  i jakoci ycia

 • Pojcie turystyki

  Turystyka jest to og wszystkich czynnoci

  osb, ktre podruj i przebywaj w celach

  wypoczynkowych, subowych lub innych

  nie duej ni rok bez przerwy, poza swoim

  codziennym otoczeniem oraz

  maj styczno ze rodowiskiem odwiedzanym

  (przyrodniczym, kulturowym, bd spoecznym).

 • Istota turystyki

  Turystyka jest rodzajem podry.

  Nie kada jednak podr jest

  turystyk.

  Definicja wycza podre w celach

  dojazdu do pracy i czysto lokalne,

  np. do szk czy sklepw.

 • Wyrnia si trzy kategorie turystyki:

  turystyk wewntrzkrajow obejmujc

  turystyk krajow i przyjazdow;

  turystyk narodow obejmujc turystyk

  krajow i wyjazdow (emigracja);

  turystyk midzynarodow obejmujc

  turystyk przyjazdow i wyjazdow.

 • Formy i kategorie turystyki

 • Turystyka narodowa zwana rwnie turystyk

  etniczn jest cile zwizana z pojciem

  diaspora i skupisk etnicznych.

  Moemy pozna elementy i zjawiska

  kulturowe innych grup etnicznych, ich literatur,

  dziea sztuki, talenty artystyczne i obyczaje.

 • Rodzaje turystyki o duym potencjale

  rozwojowym

  Turystyka przyrodnicza (gwnie na obszarach

  chronionych);

  Turystyka piesza (czy w sobie turystyk

  przyrodnicz, kulturow i agroturystyk);

  Turystyka rowerowa (cieki rowerowe);

  Turystyka wodna (eglarstwo, kajakarstwo);

  Turystyka konna (obszary lene i ki);

  Turystyka wiejska (i agroturystyka);

  Ekoturystyka (i turystyka ekologiczna);

 • Turystyka zdrowotna (i uzdrowiskowa);

  Turystyka biznesowa;

  Turystyka szkoleniowa (kongresowa,

  konferencyjna);

  Turystyka morska (wycieczki morskie);

  Turystyka narodowa (etniczna);

  Turystyka polonijna (powrt do ojczyzny);

  Turystyka socjalna (urlopowa);

  Turystyka pielgrzymkowa (i religijna);

  Turystyka kulturowa (i kulturalna).

 • Kada forma turystyki ingeruje w rodowisko

  przyrodnicze i zagraa jego jakoci

  EKOTURYSTYKA to ruch turystyczny, ktrego

  gwnym celem jest zachowanie trwaego,

  zrwnowaonego rozwoju, zasobw i walorw

  turystycznych poprzez:

  integracj dziaalnoci turystycznej z celami

  ochrony przyrody oraz yciem spoeczno-

  gospodarczym, ksztatowanie nowych postaw

  i zachowa turystw oraz organizatorw ruchu

  turystycznego.

 • TURYSTYKA EKOLOGICZNA forma

  ruchu turystycznego, minimalizujca

  negatywny wpyw turystyki na stan

  rodowiska przyrodniczego (miejsca

  recepcji turystycznej), bez wzgldu na

  motywy podjcia podry:

  - wypoczynek, leczenie, sport, rozrywka,

  - odwiedziny krewnych, t. krajoznawcza,

  - t. kulturowa, owiatowa, religijna itp

 • Przestrze turystyczna

  to przestrze geograficzna (fizyczno-

  geograficzna), obejmuje powierzchni ziemi

  zrnicowan jakociowo pod wzgldem

  fizycznym, biologicznym i geochemicznym.

  Przestrze geograficzna jest wyznaczana

  przez rodowisko geograficzne, rozumiane jako

  og elementw przyrodniczych, wrd ktrych

  yje i funkcjonuje czowiek.

 • Przestrze turystyczna

 • Walory turystyczne

  1. to elementy rodowiska przyrodniczego lub

  kulturowego, ktre stanowi lub mog stanowi

  cel ruchu turystycznego.

  Jest to zarwno gwny cel (motyw), jak i cel

  poboczny, uwzgldniany z okazji przyjazdu, bd

  pobytu w danym regionie czy miejscowoci

  (turystyka zdrowotna, biznesowa, pielgrzymkowa).

 • Walory turystyczne

  2. to zesp elementw rodowiska naturalnego

  oraz elementw poza przyrodniczych, ktre

  wsplnie lub kade z osobna s przedmiotem

  zainteresowa turysty.

  Jest to suma skadnikw, stworzonych przez

  natur (walory przyrodnicze),

  uksztatowanych przez histori i tworzonych

  przez wspczesno (walory kulturowe).

 • Walory turystyczne mona rwnie

  podzieli ze wzgldu na punkt pooenia:

  punktowe (np. dany obiekt, miasto);

  powierzchniowe (np. obszar parkw

  narodowych);

  liniowe (np. trasa szlakw

  turystycznych).

 • Wyrniamy walory:

  wypoczynkowe (tereny o atrakcyjnym

  rodowisku przyrodniczym, urozmaiconym

  uksztatowaniu powierzchni);

  osobliwoci przyrodnicze oraz elementy

  kultury materialnej i duchowej;

  specjalistyczne - obszary umoliwiajce

  uprawianie wdkarstwa, mylistwa,

  jedziectwa, kajakarstwa.

 • Walory krajoznawcze dziel si na:

  1. WALORY PRZYRODNICZE: - naturalne, powstae bez udziau czowieka (ywe

  i martwe skaki, wwozy, jaskinie, wodospady);

  - powstae przy udziale czowieka (muzea, ogrody);

  - maa ingerencja czowieka (parki, punkty widok.).

  2. WALORY KULTUROWE (antropogeniczne):

  np. muzea i rezerwaty archeologiczne, zabytki

  architektury i budownictwa, imprezy kulturowe,

  miejsca pielgrzymkowe.

 • WALORY PRZYRODNICZE:

  rodowisko przyrodnicze (rodowisko

  naturalne) obejmuje nastpujce elementy:

  Budowa geologiczna;

  Rzeba terenu;

  Klimat;

  Stosunki wodne;

  Gleba;