TurysTyka szansą małych ojczyzn

Embed Size (px)

Text of TurysTyka szansą małych ojczyzn

 • Magazyn Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki

  wrzesiepadziernikISNN 1507-9015

  92/125/2011

  TurysTyka szans maych ojczyzn

  Warszawa

  cieka zdrowia

  Natura 2000

  Polska chlebem synna

  ossw

  Leajsk

 • Warsdom Sp. z o.o.Orodek Turystyki i Rekreacji Jedzieckiej w Kosinie Kosin 2666-530 Drezdenkotel: 95 762 54 14, fax: 95 727 64 90e-mail: stadnina@konie-kosin.pl

  OFERTA TURYSTYCZNA

  rajdy konnehipoterapianauka jazdy konnejsamodzielna jazda na padokach wyprawy konne w terenprzejadki bryczkamiwczasy w siodlemini ZOOOgrd Bajekzabytki techniki rolnejmiasteczko westernoweorganizacja imprez okolicznociowychspotkania integracyjnebaza noclegowa:dworek, hotel, domki campingowerestauracjasala konferencyjnasprzt rekreacyjnyprzejadki Ciuchci Kosiskorganizacja wycieczek szkolnych i przedszkolnych

  ORODEK TURYSTYKII REKREACJI JEDZIECKIEJW KOSINIE

 • WrzesiePadziernik 2011TurBiznes

  Entuzjastw rozwoju turystyki mona spotka w rnych regionach kraju. Pojawiaj si oni teraz take coraz czciej tam, gdzie jeszcze do niedawna turystyki albo nie byo, albo te odgrywaa ona nieznaczn rol. Cieszy fakt, e grup t poszerzaj osoby zwizane ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki oraz ALMAMER Szko Wysz. Jest dla nas wielk radoci, gdy modzi ludzie po zdobyciu kwalifikacji zawodowych powracaj do swoich maych ojczyzn, by tam stawa si liderami miejscowych spoecznoci. Gdy natomiast koleje losu skoni te osoby do pozostania w Warszawie lub innym wielkim miecie kraju, liczy si podtrzymywanie wizi z ojcowizn.

  TurBiznes pragnie przyczy si do promowania takich osb, a poprzez nie dobrych praktyk, ktrych niemao w rnych zaktkach kraju. Jak poznawa i promowa te dobre praktyki? Trzeba czyta nasze czasopismo, uczestniczy w konferencjach i targach turystycznych.

  Przed nami kolejny sezon targowy. Warto wic zapamita, e XIX Midzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw odbd si w stolicy 2224 wrzenia 2011, a krajem partnerskim bdzie tym razem Maroko. Natomiast najblisza ju 22. edycja poznaskich Targw Regionw i Produktw Turystycznych Tour Salonu trwa bdzie w dniach 1922 padziernika 2011. Pamitajmy, e uczestniczc w targach, zarwno w charakterze zwiedzajcych jak i wystawcw, wspieramy rozwj polskiej turystyki, ktra moe przyczyni si do powstawania nowych, ciekawych miejsc pracy.

  Janusz Merski Wydawca TurBiznesu

  WydaWca: janusz merski DrukTur sp. z o.o, RedaktoR naczelny: jan Pawe Piotrowski, SekRetaRz Redakcji: joanna Warecka RedaktoR GRaficzny: Tomasz Fabiaski, korEkTa: Iwona sabuszewska krauze, WSPPRACA: jerzy kowalskiRedakcja: ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, tel. 22 321 85 26, fax: 321 85 14; e-mail: redakcja@druktur.pl dRukaRnia: DrukPoL Warszawa, ul. stpiska 22/30, NAKAD: 1000 egz.OKADKA: fot. Pawe szkurat

  Magazyn StowarzySzenia wSpierania rozwoju turyStyki

  Od wydawcy

 • WrzesiePadziernik 2011 TurBiznes

  Jan Pawe Piotrowski Redaktor naczelny

  Czowiek moe by obecny i nieobecny. Horyzon-ty ludzkiego rodzaju rozszerzaj si systematycznie. Kiedy wielkim osigniciem zdaway si by odkrycia geograficzne, ktre doprawdy byy tylko spotkaniem kultur: tzw. starego i nowego wiata. Przeciwstawiali-my sobie style ycia. Styl mieszczaski oznacza czo-wieka, ograniczajcego si do czsto powierzchownej znajomoci wasnego podwrka, wasnego miasta. Jeszcze w latach 60. XX w. wacicielka kwatery pry-watnej w maopolskiej wsi, chwalia si, e bya raz w yciu w Krakowie i par razy w powiatowym mie-cie. Jej krg zamyka si w granicach gminy.

  To byo chyba tego roku, gdy do naszej wsi za-jecha samochd prbowali okreli termin gospo-darze w bieszczadzkiej wsi. Nie, to byo dwa lata pniej, prostowali inni.

  Na miano prowincjusza zasugiwa dawniej przede wszystkim mieszkaniec maej miejscowoci, odizolo-wany nie z wasnej winy od wielkiego wiata. Dzi prowincjusza mona spotka zarwno na wsi, jak te w wielkim miecie. To osoba nieobecna, teraz jake czsto z wasnego wyboru, w yciu osiedla, dzielnicy, miejscowoci, powiatu, wojewdztwa, kraju. A dzieje si tak, mimo, e czowiek jest coraz bardziej obecny w kosmosie.

  Coraz lepszy przepyw informacji uatwia kontakty ze wiatem. Odkadajc relacje z kosmosem, spjrz-my na nasz obecno na Ziemi. Czy Polska jest obecna w wiecie? Odpowiadamy tak, mwic: Mikoaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Ignacy ukasie-wicz, Maria Skodowska-Curie, Lech Wasa i dodajc inne argumenty: kolejne polskie europejskie stolice kultury, polsk prezydencj w Unii Europejskiej itd. Czy obecno ta przekada si pozytywnie na rozwj naszego kraju, take poprzez intensyfikowanie zagra-nicznej turystyki przyjazdowej?

  Z czym kojarzy si nasz kraj? Czy jego wizerunku nie psuj stereotypy? Ostatnie wysiki promocyjne Pol-ski, w tym udzia w charakterze partnera w wielkich berliskich targach turystycznych ITB, ka spoglda w przyszo z optymizmem. Naszymi wielkimi atutami s niewtpliwie przyroda i kultura ludowa, ale nie tyl-ko one powinny by eksponowane jako gwne atuty turystyki. Obecno Polski w wiecie to pokazywanie prawdy o kraju, szanujcym histori i tradycje, jednak kraju twrczym i miao wybiegajcym w przyszo. Trzeba do tej obecnoci odpowiednio si przygotowy-wa, take i po to, aby w dalekim wiecie nie mwio-no, e tutejsza ludno noszca na co dzie ludowe stroje, ustawicznie musi przemyka przed atakujcymi wilkami, pijanymi rzezimieszkami i zodziejami.

  Wana jest nie tylko obecno Polski w wiecie, w Europie, wrd zaprzyjanionych ssiadw. Istotna jest rwnie obecno regionw i miast w wiadomo-ci mieszkacw kraju. Z pobytw choby na targach turystycznych wiemy, e istniej obecni i nieobec-ni. O niektrych miastach, gminach, powiatach trud-no dowiedzie si np. w centralnej prasie, w interne-cie czy na owych targach. Tymczasem wiadomo, e ich gospodarze mieliby z pewnoci sporo ciekawego do powiedzenia, ale tego nie czyni Powody? To

  (Nie) obecNopewnie: brak profesjonalizmu, odpowiedzialnej kadry, skcenie lokalnych spoecznoci, moe brak wiary w sku-teczno przedsiwzi. To na pewno niedostatek wia-domoci. Nieobecno nieusprawiedliwiona.

  Studenci ALMAMER w dyskusjach w trakcie wicze z przedmiotu Polityka turystyczna coraz czciej za-uwaaj potrzeb penej obecnoci Polski, w wiecie i regionw w Polsce. Co wane, nie daj si zwodzi pojawiajcym si jeszcze (teraz coraz rzadziej) frazesom np. o umacnianiu lokalnej integracji, gdy nie towarzy-sz im konkrety. Na nic obecno formalna, wynikajca z uroczycie podpisywanych porozumie, gdy w lad za tymi dokumentami nie id konkretne dziaania.

  Obecno czowieka w rodowisku mona rozpatry-wa na rnych paszczyznach. Mona by cakowitym ignorantem wobec wakich spraw maej ojczyzny. Mo-na swj obywatelski stosunek do tej rzeczywistoci oka-zywa jedynie poprzez udzia w wyborach i gosowanie na chybi trafi. Mona zapisa si do organizacji spoecznej, regularnie opaca skadki, uczestniczy we wszystkich zebraniach i nie przysparza przez to sobie ani nikomu innemu jakichkolwiek korzyci. To takie czonkostwo przez grzeczno.

  Sowo obecno ma rne znaczenia. Podobnie moe podchodzi student mylcy: zapisaem si na studia, byem obecny na zajciach obowizkowych, wkuem na pami formuki i usunem je z pamici jako zbytni balast po zaliczeniu. A przecie obecno powinna by twrcza, co przeoy si bardzo szybko na konkurencyjn pozycj, czyli obecno modego czo-wieka na rynku pracy. Zdobyta wiedza jest dla praco-dawcy rwnowanym argumentem jak posiadany dy-plom! Nie pozwalajmy, aby lekceway wiedz, ktra wychodzi nam naprzeciw, nie oczekujc nadto dodat-kowej zapaty. Korzystajmy z bogactwa informacji i in-spiracji pyncych choby z imprez odbywajcych si w ALMAMER: Spotka z Kultur wiata. Piknikw Od-kryj Mazowsze, warsztatw Strefy Sukcesu. Bdmy twrczo obecni w yciu Uczelni.

  Kiedy w pewnej instytucji X kadrowiec proszony przez dyrektora o przygotowanie opinii o pracowniku doszed do wniosku, e jedynymi jego przymiotami s: obecno w pracy i wykonywanie polece. To stanow-czo zbyt mao.

  Jan Pawe Piotrowski

  Centrum Nauki Kopernik to wane miejsce dla tych, ktrzy chc by obecni.

  Fot. www.zetnews.pl

  Od redakcji

 • WrzesiePadziernik 2011TurBiznes

  Pytamy: czym jest cieka zdrowia? To podstawowa forma regularnego, dobrze pomylanego i zarazem wszechstronne-go programu rekreacji ruchowej pod-czas wypoczynku. Trening kondycyjno-sprawnociowy przywraca siy fizyczne i psychiczne. Szczegln uwag warto zwrci na jego walory kulturotwrcze i wychowawcze a take zdrowotne. So-wo rekreacja z ac. recreo oznacza oywia, pokrzepia, odnawia.

  Ze wzgldu na szczeglne walory zdrowotne i sprawnociowe, rekreacja ruchowa wzmacnia nasz odporno na stres.

  Istotna jest nie tylko sama forma wy-poczynku, ale rwnie jego czstotli-wo oraz miejsce w cyklu dobowym, tygodniowym i rocznym. Wypoczynek jest potrzebny po kadym okresie pra-cy, ktra prowadzi do zmczenia. Wy-poczynek sobotnio-niedzielny, czy te urlop, nigdy nie zrwnoway potrzeby codziennej aktywnoci ruchowej.

  W okresie midzywojennym rekre-acj rozumiano i stosowano m. in. jako synonim czasu wolnego. G. D. Butler postrzega rekreacj jako pewn form dziaania podejmowanego nie ze wzgl-du na efekty, ale dla samego dziaania, ktre stwarza czowiekowi ujcie dla jego si fizycznych, umysowych i twr-czych (okres po II wojnie wiatowej).

  Wedug T. Wolaskiej rekreacj s rnego rodzaju zajcia podejmowa-ne w czasie wolnym, dobrowolnie, dla przyjemnoci, autoekspresji, formacji wasnej osobowoci, odnowy i pomna-ania si psychofizycznych. Rekreacja ruchowa okrelana jest rwnie sportem dla wszystkich.

  Wpyw na rozwj rekreacji rucho-wej ma wychowanie. Organizowane dla rodzin imprezy rekreacyjno-sportowe,

  takie jak, np.: gry i zabawy ruchowe, marsz, spacery, biegi po zdrowie, jazda na rowerach, uczestnictwo w festynach, turystyka, motywuj nas do zdrowego stylu ycia. Ponadto okres wszechstron-nego rozwoju modziey przypada na czas studiw. Niebagatelne znaczenie we wspieraniu tego rozwoju ma Aka-demicki Zwize