of 25 /25
UNIVERZITET U TUZLI – MAŠINSKI FAKULTET (Times new roman, 16, bold) TEMA(Times new roman, 16, bold) Seminarski rad(Times new roman, 14) Predmet: Automatika ... (Times new roman, 14, bold) Ime i prezime: Ime ...(Times new roman, 14, bold) Broj indeksa: II-121/23(Times new roman, 14, bold) Odsjek: Mehatronika / Proizvodno mašinstvo

Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Embed Size (px)

DESCRIPTION

osnovno

Citation preview

Page 1: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

UNIVERZITET U TUZLI – MAŠINSKI FAKULTET

(Times new roman, 16, bold)

TEMA(Times new roman, 16, bold)

Seminarski rad(Times new roman, 14)

Predmet: Automatika ... (Times new roman, 14, bold)

Ime i prezime: Ime ...(Times new roman, 14, bold)

Broj indeksa: II-121/23(Times new roman, 14, bold)

Odsjek: Mehatronika / Proizvodno mašinstvo

Tuzla, mjesec i godina izrade (Times new roman, 12)

Page 2: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

(prazno mjesto)

Sažetak (Times new roman, 14, bold)

(prazno mjesto)

U ovom seminaru ćemo se baviti senzorima temperature i termičkih procesa koje smo po

osnovnim principima funkcionisanja podjeliti u dvije grupe, kontaktne i beskontakne

senzore. Kontaktni temperaturni senzori mjere svoju vlastitu temperaturu. To se odnosi i na

temperaturu objekta s kojim je senzor .................

Ključne riječi: Senzorika, Mehatronika, ....

2

Page 3: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Sadržaj

1. Uvod ..................................................................................................................................6

1.1. Naziv ..........................................................................................................................7

1.1.1. Kuglasto-navojno vreteno ...................................................................................9

2. ZAKLJUČAK..................................................................................................................13

LITERATURA.....................................................................................................................14

PRILOG .............................................................................................................................18

Elementi hidrauličkog sistema.........................................................................................19

3

Page 4: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Popis slika

Slika 1. Izgled presjeka i položaj ..........................................................................................7

4

Page 5: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Popis tabela

Tabela 1. Vrijednos i broj stanovnika ...................................................................................8

5

Page 6: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

(za svako poglavlje napraviti jedan red prazan pa tekst naslova poglavlja)

1. Uvod (14, bold)

Apsolutni enkoder se temelji na apsolutnom mjernompostupku.Apsolutni enkoder je

podržan u svakom slučaju binarnim kombinacijama brojeva.Može biti predstavljen kao

podiona ploča ili kao ravnalo.Te obje ove kombinacije smo predstavili na slici 1.1. ........

(Times new roman, 12)

Postavke za veličinu papira A4, margine i prored 1,5 za tekst.

6

Page 7: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Danas kod alatnih mašina na pogonskom vratilu se nalaze najčešće elektromotori. Oni su

različitih formi, različitih klasa i snaga. Takvi elektromotori moraju biti primjenjivi i

prilagodljivi funkciji alatne mašine. Na slici 1 su predstavljene neke varijante

elektromotora kod alatnih mašina. 1. Električno komutiraniservomotor sa inkrementalnim

mjernim sistemom; 2. Servomotor sa šupljomosovinom sa integriranim kugličasto

omotanim ………………..

1.1. Naziv(Bold, font 13)

Kodna ploča,a pod b. kodno ravnalo.Kodne ploče se primjenjuju za mjerne uglove i

izrađena je od jako kvalitetnoga kodna ploča,a pod b. kodno ravnalo.Kodne ploče se

primjenjuju za mjerne uglove i izrađena je od jako kvalitetnoga ………

(prazno mjesto)

Slika 1. Izgled presjeka i položaj ......... (font 10)

(prazno mjesto)

Napomena: Ukoliko je slika preuzete iz neke literature ili web stranice u tom slučaju na

kraju postaviti uglasta zagradu (npr. Slika 1. Izgled i oblik poprečnog presjeka .. [4] ili

umjesto uglaste zagrade npr. (Busa, 2009))

Jednačine trebaju biti centirane i numerisane kao što je prikazano na primjeru:

P= Δp⋅Vη (1.1)

gdje je:

p - pritisak [Pa]

….

7

Page 8: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

(Napomena: ako se jednačina nalazi u poglavlju 2 u tom slučaju numerisana jednačina je

2.1.) (font – Times new roman, 12, kosa slova Italic), također u tekstu ukoliko se koristi

neki izraz, obavezno kosa slova.

……… dijelova. Na taj način može se analogni mjerni princip pritiskap [Pa] svojom

ciklično-absolutnommjernom procedurom i te kako pametno ………

Tabela 1. Vrijednost i broj stanovnika .... (Times new roman, 10)

Regija, po županijama(font u tabeli 10)

Aktivno stanovništvo

Opća stopa aktivnosti

Osobe sosobnimprihodima

%

Sisačko-moslavačka 75951 41 53157 28,7

Karlovačka 62295 43,9 43377 30,6

Bjelovarsko-bilogorska 63963 48,1 30855 23,2

Virovitičko-podravska 39098 41,9 22765 24,4

Požeško-slavonska 34954 40,7 21758 25,3

Brodsko-posavska 71519 40,5 41472 23,5

Osječko-baranjska 137948 41,7 82331 24,9

Vukovarsko-srijemska 82798 40,4 48287 23,6

Napomena: Isto vrijedi kao i za slike ako je tabela preuzeta iz neke literature u tom slučaju

treba referisati brojem … (npr. Tabela 2. Broje i vrijednost … [4] ili (Busa, 2009))

Font u tabelama – Times new roman, 11, prored 1,15, (plain tabela, kao što je prikazano na

primjeru)

8

Page 9: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

………………. prenos snage kao i spojnice. Dalje, u komponente se ubrajaju alati i držači

za alate, sistemi za linearno vođenje, lanci (kaiši) za prenos energije, ležaji.

1.1.1. Kuglasto-navojno vreteno (Times new roman, 12)

Ono ispunjava sve uvjete koje treba da ispuni jedan pogon. Njegova je funkcija da pretvori

rotacioni pokret u translatorni. To čini tako što se kugle okreću između vratila i držača koji

je pričvršćen za alatni sto, tako pretvaruju svoju rotaciju u pređeni put stola odnosno

tranclatorno kretanje ......

OBAVEZNO: Kada se izvori citiraju u tekstu trebaju se označiti korištenjem

hardverskog ili APA sistemanačina citiranja.

OBAVEZNO CITIRATI REFERENCE U TEKSTU.

npr. … dijelio i koristilo znanje koje teži povećanju ukupne produktivnosti i ubrzanju

ekonomskog rasta. (Busa, 2009)

Autor citiran u tekstu:

Autor nije direktno citiran u tekstu:

9

Page 10: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Veči broj radova istog autora objavljenog u različitim godinama:

Veči broj radova istog autora objavljen u istoj godini:

Dva autora različitih autora citiranih u istoj rečenici:

Dva autora istog rada citirana u tekstu:

Radovi koji imaju više od dva autora:

10

Page 11: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Veči broj radova autora koji nisu direktno citirani u tekstu:

Doslovno preuzimanje dijela teksta drugog autora:

Poglavlje u editovanim knjigama:

11

Page 12: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Sekundarni izvori:

Nepoznati autor:

Web izvori u tekstu:

12

Page 13: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

2. ZAKLJUČAK

13

Page 14: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

LITERATURA

(Pravila citiranja literature) – hardvarskiili APA (Times new roman, 12)

Citiranje knjige :

Citiranje naučnih i stručnih radova (diplomski radovi, magistarski radovi i disertacije:

14

Page 15: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Citiranje poglavlja u knjizi, znastveni i stručni radovi u zbornicima i zbirkama radova ili

tekst iz enciklopedije:

Citiranje naučnih i stručnih članaka u časopisima:

Citiranje natpisa u novinama ili intervju:

15

Page 16: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Citiranje zakona, pravilnika i uputa:

Citiranje publikacije internacionalne organizacije i drugih izvještaja:

16

Page 17: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Citiranje izvora s interneta i elektronskih medija:

17

Page 18: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

PRILOG (times new roman, 16, bold)

(u slučaju ako imate tehničke karakteristike ili neke crteže predmete ili sklopova potrebno

je to sve dostaviti uz seminarski rad i to kao prilog. Takoder u prilog idu i modeli –

programi iz matlaba ili bilo kojeg korištenogsoftverskog paketa)

18

Page 19: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

Elementi hidrauličkog sistema(times new roman, 14)

19

Page 20: Upustvo Za Pisanje Seminarskog Rada

1. Ventil za ograničenje pritiska

.....

20