Utvrdjivanje i Naplata Javnih Prihoda111

  • View
    77

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Utvrdjivanje i naplata javnih prihoda, prvi kolokvijum 1. Sta je budzet? - Budzet je finansijsko pravni izvestaj cifreno izrazen i usvaja ga skupstina jednom godisnje. 2. Ko je i sta je aktovni a sta pasivni privredni subjekat? - Aktivni je poreska uprava a pasivni je poreski obaveznik. 3. Poreska terminologija? - Poreska stopa, poreski obaveznik, poreska uprava, budzet, fizicko lice, pravno lice, poreska uprava, poreski postupak 4. Sta je porez? - Porez je finansijska naplata, ili druga nametnuta obaveza, koju svaki pojedinac ili pravni entitet mora plaati dravi ili funkcionalnom ekvivalentu dravi (npr. plemena). Porezi su najizdaniji deo javnih prihoda. 5. Vrste poreza? - Porez na dobit preduzeca, porez na dohodak gradjana, porez na imovinu, porez na nasledje i poklon, porez na prenos apsolutnih prava, porez na promet proizvoda i usluga ili PDV. 6. Sta su javni prihodi? - To su prihodi drzave koji se mogu prikupiti u obliku: poreza, naknade za koriscenje dobara, javni zajmovi, carine, doprinosi. 7. Sta je poreski obaveznik? - , , . () , . 8. Koji su organi nadlezni za utvrdjivanje i naplatu javnih prihoda? - Poreska uprava za poreze, doprinose i ostala drzavna davanja, a za dazbine koje se placaju opstini ili gradu utvrdjuje i naplacuje lokalni organ zaduzen za utvrdjivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda. 9. Prava i obaveze poreskih obaveznika? PRAVA - Poreski obveznik ima pravo da od poreskih organa besplatno dobije sva obavetenja o propisima, sopstvenoj poreskoj situaciji, obrazloenja odluka i uvid u podatke koje Poreska uprava ima o njemu. On ima pravo da zastupa svoje interese i koristi poreske olakice i pravna sredstva kao to je alba. Obveznik ija su prava povreena ima pravo na sudsku zatitu. Na propisan nacin koristi poreske olaksice. Slubenici Poreske uprave i sva ostala slubena lica duni su da kao slubenu tajnu uvaju svaki dokument ili informaciju o poreskom obvezniku. OBAVEZE Prisustvuje tokom terenske kontrole, daje obavestenja poreskim organima u poreskom postupku, , ; ; . 10. Poreske prijave i vrste poreskih prijava? - Poreska prijava je vrsta izvestaja koja je akontativna i konacna. - Poreska prijava jeste izvetaj obveznika Poreskoj upravi o ostvarenim prihodima, izvrenim rashodima, dobiti, imovini, prometu dobara i usluga i drugim transakcijama od znaaja za utvrivanje poreza. VRSTE obrasci 11. Poslovne knjige i evidencije? - Poreski obveznik -pravno lice duan je da na zahtev Poreske uprave i u roku koji ona odredi dostavi poslovne knjige i evidencije koje vode lica nad kojima poreski obveznik ima kontrolu ili uticaj, koji mu

omoguuju da obezbedi dostavu tih poslovnih knjiga i evidencija. Ako je u elektronskom formatu onda mora dostaviti podatke na mediju a kada je neophodno mora dati i pristup hardveru i softveru. 12. Sta su privredni subjekti, pravna lica, fizicka lica, preduzetnici? Privredni subjekat Preduzeca, Preduzetnik, OD, KD, DOO, AD, Zadruga i zadruni savez, ostali oblici u skladu sa zakonom i svi oni se registruju u registar APR. Pravno lice je neko registrovan za obavljanje odredjene delatnosti. Fizicko lice - , . . Preduzetnik - je fizicko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti. 13. Koje uslove treba ispuniti da bi bio poreski obaveznik? 16. Sta je poreska osnovica? Poreska osnovica predstavlja kvantitativno odredjen iznos predmeta oporezivanja za svaki poreski oblik. Ona se uvek izrazava u apskolutnim iznoslima i ona je ekvivalent vrednosti robe ili usluge koje oporezujemo. 15. Sta je poreska stopa? Poreska stopa je deo poreske osnovice i izrazava se u procentualnom iznosu. Ili, poreske stope se uglavnom prikazuju kao procentualni iznos poreza u odnosu na fiksnu poresku osnovu. 16. Sta je poreski postupak? Je postupak utvrivanja, naplate i kontrole javnih prihoda. Poreski postupak pokree Poreska uprava po slubenoj dunosti, a izuzetno po zahtevu stranke. Poreski postupak se pokree kad Poreska uprava izvri ma koju radnju u cilju voenja postupka. 17. Nabroj osnove vidove obaveznog socijalnog osiguranja. - penzijsko i invalidsko, - zdravstveno, - za slucaj nezaposlenosti 18. Sporedna poreska davanja? Ili drugacija ostali javni prihodi, mogu biti novcane kazne, kamate, troskovi postupka prirodne naplate poreza. 19. Subjekti javne uprave? - gradjanin, - uprava, - teritorijalna jedinica 20 PIB broj? Je jedinstveni i jedini broj fizickog lica, preduzetnika i pravnog lica za sve javne prihode i zadrzava se do prestanka statusa pravnog obaveznika. 21. Poreski akt? Je poresko resenje, zakljucak, nalog za poresku kontrolu, zapisnik o poreskoj kontroli i drugi akt kojim se porekce, dopunjuje, menja ili dovrsava neka radnja u poreskom postupku. 22. Privreda? . Prevredne grane industrija, sumarstvo, poljoprivreda, sektor usluga 23. Akciza? Dodatno opterecenje na oporezivanje robe koje su luksuzne (vilaet)