Click here to load reader

Van Lierop Academy - Motiveren

  • View
    81

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Van Lierop Academy - Motiveren

  • 1. Welkom2014: De kracht van verandering

2. 2014: de kracht van veranderingDoel: Ambitieuze / resultaatgerichte oonnddeerrnneemmeerrss Onderwerpen verschillende invalshoeken Interactie / begeleiding 3. Motiveren: hoe krijgt u uw mensen zover?Agenda: Maslow pyramide: oud / nieuw? Voorstelrondje / motiveren eigen medewerkers DDrruukk,, ddrruukk,, ddrruukk Ambities / ownership Projecten / broedplaatsen Eigen cultuur passend bij innovatie Afsluiting 4. Motiveren medewerkersMaslow pyramide: 5. Motiveren medewerkersMaslow pyramide: 6. Voorstelrondje:Wie ben je?HHooee mmoottiivveeeerr jjiijjje medewerkers? 7. Motiveren medewerkersBasis 8. Motiveren medewerkersBasisbeloningen:Salaris, contractbetalingen, arbeidsvoorwaarden eneen paar extraatjes die de ondergrens vormen voor debeloning van medewerkers. 9. Motiveren medewerkersBasisbeloningen:Als iemands basisbeloning niet toereikend of billik is,zal hij zich concentreren op de oneerlijkheid van zijnsituatie of op de onzekerheid van zijn toestand.Daardoor blijft er maar zeer weinig ruimte over voormotivatie in wweellkkee vvoorrmm ddaann ooookk.. 10. Motiveren medewerkers 11. Motiveren medewerkersMotivatie 1.0Mensen zijn biologische wezensdie worstelen oomm ttee oovveerrlleevveenn.. 12. Motiveren medewerkersMotivatie 2.0Mensen reageren ookoopp bbeelloonniinnggeenn eennstraffen in hunomgeving. 13. Motiveren medewerkersMotivatie 3.0Mensen hebben nog een derde drijfveer:leren, creren en de wweerreelldd vveerrbbeetteerreenn.. 14. Motiveren medewerkersWelk motivatie niveau zit er in uw organisatie?1.0: overleven2.0: belonen / bestraffen3.0: leren / creren 15. Motiveren medewerkersType X gedragType I gedrag 16. Motiveren medewerkersType X gedrag:Gedrag dat wordt ingegeven door extrinsiekeverlangens en dat gericht is op de externe beloningendie het gevolg zijn van die activiteit. 17. Motiveren medewerkersAls-dan-beloningen:Beloningen die voorwaardelijk worden aangeboden als jij dit doet dan krijg je dat.Voor routinetaken ssoommss eeffffeeccttiieeff..Voor creatieve taken doen ze meer kwaad dan goed. 18. Motiveren medewerkersNu-dan-beloningen:Beloningen die worden aangeboden nadat een taak isvoltooid, zoals nu jij zulk goed werk hebt geleverd, wilik daar iets tegenoverstellen.Minder gevaarlijkvoor creatieve taken. 19. Motiveren medewerkersType I gedrag:manier van denken en een levenshouding die isgebaseerd op intrinsieke motivators.Het wordt ingegeven door onze aangeboren bbeehhooeefftteeom de regie te voeren over ons eigen leven, om teleren en nieuwe dingen te creren en om onszelf enonze wereld te verbeteren. 20. Motiveren medewerkers 21. Motiveren medewerkersWaarop selecteert u uwmmeeddeewweerrkkeerrss??Hoe doet u dat? 22. MotiverenAmbities:AAuuttoonnoommiieeMeesterschapZingeving 23. MotiverenAutonomie:regie over vier Ts:taak, tijd, tteecchhnniieekk eenn tteeaamm..Men stelt daarbij doelbewustgrenzen! 24. MotiverenMeesterschap:verlangen om steeds beterte worden iinn iieettss wwaatt eerrttooeedoet; dit leidt tot betrokkenheid! 25. MotiverenZingeving:Willen presteren in dienst vaneeeenn hhooggeerr ddooeell!!Daardoor bereik je meer! 26. Motiveren medewerkersInnovatieproces:IdeefaseKansen herkennenBesluitvormingsfase RealisatiefaseIdeen genererenOverwegenUitwerkenBeslissenOrganiserenOntwikkelenImplementeren 27. Motiveren medewerkersOmgeving / broedplaats 28. Motiveren medewerkers20% van de tijd vrij besteden aan een willekeurigproject naar eigen keuze. 29. Motiveren medewerkersVeronderstel dat iedereen datgene wat men nietleuk vindt niet meer hoeft te doen tot maximaal10% van de werkzaamheden, wat gebeurt er dan? 30. Motiveren: hoe krijgt u uw mensen zover?Agenda: Maslow pyramide: oud / nieuw? Voorstelrondje / motiveren eigen medewerkers DDrruukk,, ddrruukk,, ddrruukk Ambities / ownership Projecten / broedplaatsen Eigen cultuur passend bij innovatie Afsluiting 31. De kracht van verandering!

Search related